Sisällysluettelo Pääkirjoitus Asiantuntijakirjoituksia Hallituksen esitykset... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen... 6 Oikeuskäytäntö... 7 Elinkeinotulon verotus... 7 Arvonlisäverotus Varainsiirtoverotus Henkilökohtaisen tulon verotus Vahvistetut lait ja asetukset Hallituksen esitykset Verohallitukset ohjeet, päätökset ja julkaisut Yhteystiedot

2 Pääkirjoitus TuokkoTaxin vuoden 2008 toisessa numerossa käsitellään ajanjakson ajankohtaisia ja tärkeimpiä verotusta koskevia oikeuden päätöksiä, hallituksen esityksiä ja verohallinnon ohjeistuksia. TuokkoTaxin uusimpaan numeroon allekirjoittanut on laatinut asiantuntijakirjoituksen tuoreesta yritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyvästä hallituksen esityksestä. Yritysten sukupolvenvaihdosten uusia huojennussäännöksiä on moni yrittäjä odottanut ja todennäköistä on, että monissa yrityksissä ryhdytään viimeistään nyt suunnittelemaan tulevaa sukupolven- tai omistajanvaihdosta. Veroasiantuntija Alpo Ronkainen on kirjoittanut asiantuntijakommentin aina ajankohtaisesta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja sen verokäsittelystä KVL:n antamasta ennakkoratkaisusta. Veroasiantuntija Leena Juusela on käynyt läpi verohallituksen tuoretta ohjeistusta, jossa verohallitus on antanut kannanottoja ajankohtaisiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Tom Hoffström Vero-osaston johtaja, varatuomari 2

3 Asiantuntijakirjoituksia Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt Hallituksen esitys laeksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 pykälän muuttamisesta (HE 53/2008). Taustaa Hallitus on antanut kauan odotetun esityksen yritysten sukupolvenvaihdosten uusiksi verohuojennussäännöksiksi. Hallitus ehdottaa, että perintö- ja lahjaverolakia muutetaan siten, että maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta kevennetään. Lisäksi hallitus esittää muutoksia tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskeviin säännöksiin. Hallitus esittää myös tarkennuksia tilanteisiin, joista saatu perintö- tai lahjaveron huojennusetu voidaan menettää. Muilta osin sovellettaisiin aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. Siten erimerkiksi yritysten taseita ei ryhdyttäisi avaamaan. Myös lahjanluonteisia kauppoja koskevat vanhat säännökset olisivat edelleen voimassa, samoin kuin luopuvan yrittäjän luovutusvoiton verovapautta koskevat säännökset. Seuraavassa käydään läpi hallituksen esityksen tärkeimmät kohdat. Lisätietoa asiasta saatte :n veroasiantuntijoilta. Perintö- ja lahjaverolain huojennuksen edellytykset Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoksen huojennussäännösten nojalla osa perintö- ja lahjaverosta voidaan jättää maksuunpanematta, jos veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy yritys tai osa niistä. Perinnön tai lahjoituksen kohteena tulee olla vähintään yksi kymmenesosa yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Huojennuksen soveltaminen edellyttää verovelvollisen ennen verotuksen toimittamista tekemää pyyntöä. Edellytyksenä huojennukselle on myös, että verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla yritystoimintaa. Huojennussäännöksiä sovelletaan yritykseen, jota verotetaan elinkeinoverolain säännösten mukaan. Huojennussäännöksiä ei siten sovelletta yritykseen, jota on verotettu pelkästään tuloverolain säännösten mukaan. Huomattavaa on kuitenkin, että laajamittaista arvopaperikauppaa sekä sijoitus- ja vuokraustoimintaa harjoittavien yhtiöiden on oikeuskäytännön mukaan katsottu harjoittavan elinkeinotoimintaan ja näiden osakkeiden luovutuksiin voidaan saada huojennus. Edelleen konserneissa huojennussäännöksiä on voitu soveltaa, kun luovutuksen kohteena ovat olleet elinkeinotoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiön osakkeet. Poikkeuksellisesti huojennus on voinut tulla ky- 3

4 seeseen, jos kiinteistöt ovat olleet samojen omistajien omistaman toisen yhtiön elinkeinotoiminnan käytössä. Huojennussäännöksiä on voitu soveltaa myös erillisenä tulolähteenä verotettujen sijoitus- ja vuokraustoimintaan, mikäli tämän toiminnan varat eivät muodosta huomattavaa osaa yhtiön kokonaisvaroista. Huojennuksen määrä Nykyistä huojennusta, joka myönnetään arvostamalla yrityksen varat käyvän arvon sijasta 40 prosenttiin ns. arvostamislain mukaisesta arvosta, muutettaisiin siten, että arvostamistaso alennetaan 20 prosenttiin. Arvostamislain mukainen arvo vastaa käytännössä aikaisemmin voimassa olleen varallisuusverolain mukaista arvoa. Arvostamislain mukainen arvo on usein alempi kuin perintö- ja lahjaverolain mukainen käypä arvo. Maksuunpannulle perintö- tai lahjaverolle voidaan saada maksuaikaa jatkajan tekemästä pyynnöstä enintään viideksi vuodeksi. Maksuajalta ei peritä korkoa. Huojennusedun menettäminen Perintö- ja lahjaverolakiin sisältyy säännös, jonka mukaan saatu huojennusetuus menetetään, jos perinnön tai lahjan saaja luovuttaa yrityksen tai pääosan siitä viiden vuoden kuluessa verotuksen toimittamispäivästä. Tähän säännökseen otetaan hallituksen esityksen mukaan tarkennus. Huojennus menetetään myös, jos yrityksen toiminta lakkaa tai olennaisesti supistuu muutoin kuin tilapäisesti. Huojennusetu voidaan menettää, jos konsernin liiketoimintaa harjoittavan yhtiön liiketoiminta lakkaa tai supistuu olennaisesti. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan monitoimialayrityksen keskittyminen tiettyihin toimialoihin, esimerkiksi jatkajan erikoisosaamisen takia, ei välttämättä ole sellaista toiminnan supistamista, joka aiheuttaisi huojennusedun menettämisen. Huojennusetua ei jatkossa kuitenkaan menetettäisi, jos luopuminen ilmeisesti johtuu yritystoiminnan kannattamattomuudesta taikka verovelvollisen kuolemasta, sairastumisesta johtuvasta työkyvyttömyydestä tai muusta niihin verrattavasta syystä. Huojennusedun menettämiseen liittyy veronkorotus. Perintönä tai lahjana saadun omaisuuden luovutusvoittoverotus Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Luovutuksensaajan myydessä edelleen perintönä tai lahjana saadun yrityksen tai sen osan, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä, luovutuksensaajan hankintamenona pidettäisiin sitä määrää, josta perintö- tai lahjavero on aikanaan suoritettu. Voimassa olevan lain mukaan hankintamenona on voitu käyttää arvoa, josta huojennus on laskettu. Hankintamenona ei ole si- 4

5 ten aikaisemmin pidetty aliarvostettua arvoa. Uusi säännös kiristää siten luovutusvoittoverotusta. Käytännössä uudella säännöksellä on kiristävä vaikutus, kun osakkeet luovutetaan aikaisintaan viiden vuoden kuluttua verotuksen toimittamispäivästä. Erikseen on syytä huomioida tuloverolaissa oleva yhden vuoden säännös, jonka perusteella hankintamenona saatetaan joutua käyttämään lahjoittajan hankintamenoa. Kaikissa tilanteissa vaihtoehtona todellisen hankintamenon vähentämiselle luovutushinnasta on ns. hankintameno-olettaman käyttäminen. Voimaantulosäännökset Molempien lakien muutokset on tarkoitus saattaa voimaan yhtä aikaan ja mahdollisimman pian, kun ne on hyväksytty eduskunnassa. Perintö- ja lahjaverolain muutosta sovellettaisiin niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain tultua voimaan. Verovelvollisen vaatimuksesta muutosta sovellettaisiin myös niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 16 päivänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen ennen lain voimaantuloa. Lain voimaantulosäännös mahdollistaa siten uusien säännösten välittömän soveltamisen. Tuloverolain hankintamenon määrittelyä koskevaa muutosta sovellettaisiin luovutettaessa lain voimaantulon jälkeen omaisuutta, johon on sovellettu uutta perintö- ja lahjaverolain säännösten mukaista huojennusta. Mikäli osakkeiden lahjoitus toteutetaan ennen lakien voimaantuloa, eikä lahjansaaja ole vedonnut perintö- ja lahjaverolain uusiin säännöksiin, on lahjansaajalla oikeus käyttää hankintamenona vanhan, nyt voimassa olevan tuloverolain mukaista suurempaa hankintamenoa. Tom Hoffström Varatuomari 5

6 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen Julkisesti noteeratun A Oyj:n tarkoituksena oli tarjota B:lle ja yhtiön muille avainhenkilöille mahdollisuutta merkitä yhtiön osakkeita. Merkittävien osakkeiden määrä määräytyisi avainhenkilölle kullekin mittausajanjaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Mittausjaksot päättyisivät , ja Osakkeita olisi mahdollisuus merkitä aina mittausjakson päätyttyä. Järjestelyssä olisi mahdollista käyttää uusien osakkeiden ohella myös jo olemassa olevia osakkeita. Mittausjaksojen päättyessä vuosina käytettävä osakkeiden merkintähinta määrättiin osakeantipäätöksessä, jonka yhtiö teki vuonna Merkintähinta oli tätä osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu keskimääräinen hinta. Tuloverolain 66 :n 3 momentin mukaan veronalaista ansiotuloa on myös etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää alempaan hintaan vaihtovelkakirjalainan, optiolainan, optio-oikeuden tai muun näihin rinnastettavan sopimuksen tai sitoumuksen perusteella (työsuhdeoptio). Hallituksen esityksen 175/1994 vp. mukaan tuloverolaissa määritelty työsuhdeoption käsite on tarkoitettu laajaksi. Säännöksessä erikseen mainittujen instrumenttien lisäksi se koskee myös muita järjestelyjä, joilla pyritään samaan lopputulokseen. Työsuhdeoptiona voidaan verottaa mikä tahansa oikeus hankkia osakkeita työsuhteen perusteella käypää hintaa alempaan hintaan. Kun hakemuksessa tarkoitetun järjestelyn tarkoituksena oli, että yrityksen avainhenkilöt voivat hyötyä yhtiön osakkeiden arvonnoususta merkitsemällä yhtiön osakkeita tulevaisuudessa merkintähetken käypää hintaa alempaan hintaan, järjestelyä oli pidettävä työsuhteeseen perustuvana tuloverolain 66 :n 3 momentissa tarkoitettuna työsuhdeoptiona eikä saman lainkohdan 1 momentissa tarkoitettuna oikeutena. B:n merkitessä A Oyj:n osakkeita hänelle katsottiin syntyvän veronalainen etu, jos osakkeiden käypä arvo merkintähetkellä ylittää käytetyn merkintähinnan. B:n ansiotulona verotettavaksi eduksi katsottiin osakkeen käypä arvo sillä hetkellä, kun hän merkitsee osakkeet, vähennettynä hänen osakkeesta maksamallaan hinnalla. Etuus verotetaan sen verovuoden tulona, jona B merkitsee osakkeet. Etuuden verotuksen kannalta ei ollut merkitystä sillä, käytetäänkö järjestelyssä uusien osakkeiden sijasta jo olemassa olevia osakkeita. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 6-1. KVL N:16/2008 (ei lainvoimainen) Ratkaisussa oli kysymys siitä, että muodostuuko osakkeiden merkintään oikeutetuille henkilöille veronalaista etuutta, jos he merkitsevät työnantajansa osakkeita ennalta määrättyyn hintaan tulevina vuosina. Osakkeiden merkintähinta olisi osakeantipäätöksen ajankohdan mukainen käypähinta. KVL:n päätöksessä olosuhteita pidettiin työsuh- 6

7 deoptioon rinnastettavina, jolloin osakkeiden merkintähetken käyvän arvon ja merkintähinnan välinen erotus on merkitsijän ansiotuloa. Päätöstä perustellaan sillä, että tuloverolain työsuhdeoptiota koskeva sääntely on tarkoitettu koskemaan myös muita järjestelyjä, joilla pyritään samaan lopputulokseen. Päätös vahvistaa aiempaa lain aiempaa tulkintaa, jonka mukaan työntekijälle voi muodostua veronalaista tuloa myös muissa tilanteissa kuin nimenomaan tuloverolain säännöksien mukaisia instrumentteja käytettäessä. Tästä syystä verotukseen liittyvät seikat on syytä ottaa erityiseen tarkasteluun, kun harkitaan osakaspohjan laajentamista työntekijöihin. Alpo Ronkainen Veroasiantuntija Oikeuskäytäntö Elinkeinotulon verotus Työnantajan sosiaaliturvamaksu, maksuluokka, uusi työnantaja, jakautuminen Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n mukaisessa jakautumisessa perustettu yhtiö oli sellainen työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 :n tarkoittama uusi työnantaja, jonka sosiaaliturvamaksu määräytyi alimman maksuluokan mukaan. KHO T 546 (Vuosikirjanumero 18) Alihintainen luovutus, siirtohinnoitteluoikaisu, peitelty osinko, verovapaasti luovutettavat osakkeet Konsernin emoyhtiönä toimivan A Oy:n oli tarkoitus ostaa ruotsalaiselta A Oy:öön tytäryhtiösuhteessa olevalta B AB:ltä tämän omistamat puolalaisen C sp. z o.o.:n osakkeet niiden kirjanpitoarvoa vastaavalla kauppahinnalla, joka alitti selvästi osakkeiden käyvän arvon. Suomessa verotettavan ostajan A Oy:n tulo ei jäänyt alihintaisen kaupan johdosta pienemmäksi tai tappio muodostunut suuremmaksi kuin mitä se olisi ollut käypää hintaa käytettäessä. A Oy:n verotuksessa ei näin ollen tullut sovellettavaksi siirtohinnoitteluoikaisua koskeva verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentti. 7

8 Kun hakemuksessa tarkoitettujen yhtiöiden välillä vallitsi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentissa tarkoitettu etuyhteyssuhde, verotuksessa mahdollisesti tehtävää kauppahinnan oikaisua tuli arvioida tämän erityissäännöksen nojalla. Asiassa ei siten tullut erikseen sovellettavaksi peiteltyä osinkoa koskeva säännös. A Oy:n ei tämän vuoksi katsottu saaneen alihintaisen kaupan perusteella peiteltynä osinkona verotettavaa etuutta. Edellisessä kohdassa tarkoitetun kaupan jälkeen A Oy:n omistaman D Oy:n oli tarkoitus myydä puolalaisen F sp. z o.o.:n osakekanta A Oy:n omistamalle puolalaiselle C sp. z o.o.:lle. Kauppa oli tarkoitus tehdä osakkeiden kirjanpitoarvoa vastaavalla kauppahinnalla, joka alitti selvästi osakkeiden käyvän arvon. Hakemuksessa esitetyn perusteella D Oy:n omistamia F sp. z o.o.:n osakkeita voitiin pitää D Oy:n verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b :ssä tarkoitetulla tavalla verovapaasti luovutettavina osakkeina. Osakkeiden verovapaan luovutuksen johdosta luovuttavan yhtiön verotettava tulo ei jäisi pienemmäksi tai tappio muodostuisi suuremmaksi kuin se muodostuisi käypää hintaa käytettäessä. Näissä olosuhteissa D Oy:n verotuksessa ei tullut sovellettavaksi siirtohinnoitteluoikaisua koskeva verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentti. Koska myyjä- ja ostajayhtiön välillä vallitsi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentissa tarkoitettu etuyhteyssuhde, verotuksessa mahdollisesti tehtävää kauppahinnan oikaisua tuli arvioida tämän erityissäännöksen nojalla. Asiassa ei siten tullut erikseen harkittavaksi peiteltyä osinkoa koskeva säännös. Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja Äänestys 6-3. KVL N:13/2008 (ei lainvoimainen) Osakepalkkiojärjestelmä, omien uusien osakkeiden luovutus, yhtiön vähennysoikeus A Oy:n tarkoituksena oli ottaa käyttöön tietyille yhtiön avainhenkilöille suunnattu kannustinjärjestelmä, jonka perusteella A Oy suorittaisi näille avainhenkilöilleen kunkin ansaintajakson jälkeen palkkion rahana sekä yhtiön osakkeina. Luovutettavat osakkeet voisivat olla myös sellaisia, jotka yhtiö on saanut haltuunsa maksuttomassa osakeannissa. Osakeyhtiölain 9 luvun 1 :n mukaan yhtiö voi osakeannissa antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Kun yhtiö osakeannissa luovuttaa työntekijöille omia osakkeita, jotka ovat tulleet sen haltuun maksuttomassa osakeannissa, ei osakkeiden luovutus realisoi yhtiölle veronalaista tuloa. Kun otettiin tämän lisäksi huomioon, että maksuttomassa osakeannissa rekisteröidyillä osakkeilla ei ole A Oy:n verotuksessa vähennettävää hankintamenoa eikä näiden osakkeiden luovutuksesta aiheudu yhtiölle muutoinkaan vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olevaa reaalista ku- 8

9 lua, ei A Oy:lle katsottu aiheutuvan maksuttomassa osakeannissa rekisteröimiensä osakkeiden luovutuksesta verotuksessa vähennyskelpoista menoa. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 5-2. KVL N:11/2008 (ei lainvoimainen) Holdingyhtiö, pääomansijoitustoiminta, purkutappio Kansainvälisen pääomarahaston omistama holdingyhtiö A Oy omisti B Oy:n, joka puolestaan omisti kaksi tuotantotoimintaa harjoittavaa yhtiötä. A Oy ei harjoittanut aktiivista liiketoimintaa ja sen pääasiallinen tarkoitus oli ollut B Oy:n hankkiminen ja tämän hallinnointiyhtiönä toimiminen. A Oy:n omistajien oli tarkoitus luopua yhtiön omistamista sijoituskohteista niiden kehittämisen jälkeen. Kun otettiin huomioon A Oy:n asema ja tarkoitus konsernissa pääomarahaston kokonaan omistamana hallinnointiyhtiönä, A Oy katsottiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi pääomansijoitustoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi. B Oy oli tarkoitus purkaa konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Koska A Oy:tä oli pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna yhteisönä, sen omistamat B Oy:n osakkeet eivät olleet mainitun lain 6 b :n 1 momentissa tarkoitettuja verovapaasti luovutettavia osakkeita. Tämän vuoksi A Oy:llä oli oikeus vähentää B Oy:n purkautumisesta mahdollisesti aiheutuva purkutappio elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 d :n 2 momentin estämättä. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 5-4. KVL N:7/2008(ei lainvoimainen) Osittaisjakautuminen, liiketoimintakokonaisuus, kiinteistöt Hakijana ollut kiinteistösijoitusrahastojen omistama holdingyhtiö A Oy oli hankkinut omistukseensa eri puolella Suomea sijaitsevia kiinteistöjä sekä kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita. Kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt olivat hyvin erilaisia paitsi sijainniltaan myös arvoltaan, käyttötarkoitukseltaan sekä tuotoiltaan. A Oy:n tarkoituksena oli suorittaa osittaisjakautuminen siten, että kolme A Oy:n omistamaa kiinteistöosakeyhtiötä sekä niihin liittyvät varat ja velat siirrettäisiin perustettavalle yhtiölle. Siirrettävät kiinteistöosakeyhtiöt omistivat erään kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevia liikekiinteistöjä, jotka oli vuokrattu pääasiassa vähittäismyyntiä harjoittaville vuokralaisille. A Oy:n saman kaupungin alueella omistamat muut kiinteistöt olivat keskustan ulkopuolella sijaitsevia toimistorakennuksia. 9

10 Siirrettävien kiinteistöosakeyhtiöiden katsottiin muodostavan alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen vuokrauskohteen, jota voitiin pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n 2 momentissa tarkoitettuna liiketoimintakokonaisuutena. Kun A Oy jakautui osittain siten, että se siirsi mainittujen kolmen kiinteistöyhtiöiden osakkeet niihin liittyvine varoineen ja velkoineen perustettavalle yhtiölle ja jätti itselleen toisen liiketoimintakokonaisuuden, jakautumiseen sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n säännöksiä. Ennakkoratkaisu vuosille KVL N:6/2008 (ei lainvoimainen) Arvonlisäverotus Vähennettävä vero, nelipyörävetoinen maastoajoneuvo, mönkijä, metsätalouskäyttö A harjoitti metsätaloustoimintaa ja hänet oli merkitty alkutuottajana arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. A oli hankkinut nelipyörävetoisen maastoajoneuvon eli niin sanotun mönkijän, jota hän oli käyttänyt 15 hehtaarin suuruisella metsätilallaan nuoren massapuun ajamiseen sekä muuhun metsänhoitotyöhön. A oli käyttänyt mönkijää myös yksityistaloudessaan. Mönkijää ei ollut pidettävä arvonlisäverolain 114 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna moottoripyöränä eli vähennysrajoituksen alaisena ajoneuvona. Tämän vuoksi A:lla oli oikeus vähentää mönkijän hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero siltä osin kuin A oli käyttänyt mönkijää harjoittamassaan arvonlisäverollisessa metsätaloustoiminnassa. Palautuspäätös tilikaudelta KHO T 701 Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus, pysäköintitoiminta, vähennysoikeus Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön suorassa hallinnassa oli pysäköintihalli, josta sen tarkoitus oli luovuttaa maksua vastaan pysäköintioikeuksia lyhytaikaista pysäköintiä varten. Lisäksi kiinteistöosakeyhtiön tarkoitus oli luovuttaa pitkäaikaisia pysäköintioikeuksia osakkaansa vuokralaisille näiden työntekijöiden käyttöön. Osakkaan vuokralainen maksaisi korvauksen pysäköintioikeuksien luovuttamisesta kiinteistöosakeyhtiölle. Kiinteistöosakeyhtiön oli tarkoitus luovuttaa pitkäaikaisia pysäköintioikeuksia myös osakkaan työntekijöille, jotka maksaisivat pysäköinnin suoraan kiinteistöosakeyhtiölle. Pitkäaikaisten pysäköintioikeuksien käytössä olevat paikat olisivat iltaisin ja viikonloppuisin julkisessa käytössä. 10

11 Pysäköintitilojen ja liikehuoneistojen vuokraukset osakkaan vuokralaisille muodostivat vuokralaisten kannalta yhden toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Pelkästään sillä seikalla, että vuokrat suoritettaisiin erikseen kiinteistöosakeyhtiölle ja osakkaalle, ei ollut merkitystä toiminnan verollisuutta arvioitaessa. Myös osakkaan käytössä olleet liikehuoneistot ja työntekijöille vuokratut pysäköintipaikat muodostivat tilojen käytön kannalta toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Kiinteistöosakeyhtiön osakkaaltaan vuokraamat pysäköintipaikat asunto-osakeyhtiön omistamista tiloista olivat verrattavissa kiinteistöosakeyhtiön hallitsemiin pysäköintipaikkoihin. Sillä seikalla, että pitkäaikaiset pysäköintipaikat olivat kaikkien pysäköintipaikkaa tarvitsevien käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin, ei ollut merkitystä. Kiinteistöosakeyhtiön lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen luovuttaminen oli verollista pysäköintitoimintaa. Pitkäaikaisten pysäköintipaikkojen luovuttaminen osakkaan vuokralaisten työntekijöille sekä osakkaan työntekijöille oli kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamista, josta ei tullut suorittaa veroa. Kiinteistöosakeyhtiö sai vähentää pysäköintitiloihin kohdistuviin uudisrakennus- ja peruskorjauskustannuksiin sekä pysäköintitoimintaa varten vuokraamiensa tilojen kustannuksiin sisältyvistä arvonlisäveroista sen osuuden, joka oli kohdistunut verolliseen pysäköintitoimintaan. Ennakkoratkaisu ajalle KVL N:12/2008 (ei lainvoimainen) Luotonhallintapalvelu, liiketoimintasiirto X oli myynyt osamaksusopimuksiin perustuvat saatavansa A Oy:lle, ja jatkoi myynnin jälkeen myöntämiensä luottojen hallinnointia myymällä A Oy:lle luottojen hallinnointipalveluja. X:n oikeus myydä verotonta luotonhallintapalvelua perustui siihen, että se oli ollut kysymyksessä olevien luottojen luotonantaja. X:llä oli tarkoitus siirtää koko liiketoimintansa B Oy:lle, jolle siirtyisi myös luottojen hallinnointipalvelutoiminta. Siirto on AVL 19 a :ssä tarkoitettu liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuva luovutus siltä osin kuin luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Luotonhallinta on AVL 42 :n 1 momentin 3 kohdan mukaan verotonta vain luotonantajan harjoittamana. B Oy:n harjoittamana luotonhallintapalvelun myynti A Oy:lle olisi arvonlisäverollista. Tämän vuoksi B Oy:n voitiin katsoa hankkivan luotonhallintapalvelun AVL 19 a :ssä tarkoitetulla tavalla vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen ja luovutukseen voitiin soveltaa mainittua lainkohtaa. Koska B Oy:stä tuli toteutettavan yritysjärjestelyn myötä näiden palvelujen osalta X:n seuraaja ja koska luotonhallintapalvelun myynnin verokohtelun tuli tällöin olla samanlainen kuin jos luotonhallintapalvelu olisi 11

12 Varainsiirtoverotus edelleen X:n hallussa, B Oy voi myydä X:n liiketoiminnan jatkajana luotonhallintapalvelua A Oy:lle verottomana. Ennakkoratkaisu ajalle KVL N:5/2008 Osakepääoman korottaminen, apportti, uusmerkintä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa varainsiirtoveroa koskevassa ennakkoratkaisussa oli ratkaistavana kysymys, voidaanko Luxemburgissa olevalle X SA:lle varainsiirtoverolain säännösten nojalla maksuunpanna varainsiirtovero suomalaisen Y Oyj:n X SA:lle apporttina luovuttamista D Oy:n osakkeista, joista X SA antaa Y Oyj:lle vastikkeeksi emittoimiaan uusia osakkeita. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin lausui korkeimman hallinto-oikeuden asiassa sille tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta ennakkoratkaisussaan, että pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista annettua direktiiviä (69/335/ETY) on tulkittava siten, että sen 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta varainsiirtoveron perimiseen silloin, kun arvopapereita luovutetaan apporttina pääomayhtiölle, joka antaa tämän luovutuksen vastikkeeksi omia uusia osakkeitaan, vaan varainsiirtoveron periminen on mainitun direktiivin 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan sallittua. Ottaen huomioon yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisussa lausutun korkein hallintooikeus hylkäsi X SA:n valituksen, jossa oli vaadittu uutena ennakkoratkaisuna lausuttavaksi, ettei varainsiirtoveroa peritä, koska mainittu direktiivi 69/335 pääomien vapaan liikkuvuuden konkretisoitumana ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan c alakohta estävät veron perimisen. KHO T 369 (Vuosikirjanumero 15) Henkilökohtaisen tulon verotus Suomesta saatu tulo, henkilökohtaisten tulojen jaksottaminen, nettopalkka, jäännösveron maksu Yhdysvaltalainen yritys ja tämän Suomeen ajalle lähettämä työntekijä olivat sopineen nettopalkkamenettelystä, jossa yhdysvaltalainen yritys maksoi työntekijälleen Suomessa työskentelystä saman nettopalkan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi työskennellyt Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalainen yritys oli vuosina 2001 ja 2002 pidättänyt työntekijälle maksetuista palkoista veroja ja maksuja, mutta näitä määriä ei oltu tilitetty Suomen veroviranomaisille. Suomeen lähetetty työntekijä ei myöskään ollut 12

13 ennakonkannon piirissä. Sen sijaan yhdysvaltalainen yritys oli vuosina 2003 ja 2004 maksanut Suomen veroviranomaisille työntekijän ilmoittamista vuosien 2001 ja 2002 palkkatuloista maksuunpannut jäännösverot. Yhdysvaltalaisen yrityksen maksamia työntekijänsä jäännösveroja pidettiin työntekijän palkkatulona siltä osin kuin maksuihin oli käytetty enemmän varoja kuin työntekijälle vuosina 2001 ja 2002 Suomesta tehdystä työstä maksetuista palkoista oli pidätetty. Tämä palkkatulo oli tuloverolain 10 :n 4 kohdan nojalla Suomessa veronalaista tuloa, jota Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välisen verosopimuksen 15 artiklan nojalla voitiin verottaa Suomessa. Jäännösverojen maksusta kertynyt etu katsottiin sen verovuoden tuloksi, jolta etu oli ansaittu, eli verovuosien 2001 ja 2002 veronalaiseksi tuloksi. Verovuosi 2001 ja KHO T 965 (vuosikirjanumero 31) Lähdevero, rajoitetusti verovelvollinen osingonsaaja, osinko muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä Iso-Britanniassa asuva, Suomessa rajoitetusti verovelvollinen henkilö A omisti noin 35 prosenttia Suomessa asuvan julkisesti noteeraamattoman S Oy:n osakkeista. A:n S Oy:ltä saama osinko maksettiin hänen pankkitililleen Suomessa, eikä sitä siirretty asuinvaltioon Iso-Britanniaan. Osinko verotettiin Suomen ja Iso-Britannian välisen verosopimuksen mukaan Suomessa ja siihen sovellettiin lähdeverolain säännöksiä. Keskusverolautakunta lausui ennakkoratkaisuna, että kun S Oy:n A:lle maksaman osingon määrä vastasi enintään 9 prosentin vuotuista tuottoa laskettuna osakkeen matemaattiselle arvolle, S Oy:n ei ollut perittävä lähdeveroa siltä osin kuin A:lle maksettava osinko ei ylittänyt euroa. Jos A:n saaman osingon määrä ylitti euroa, lähdeveroa oli perittävä 28 prosenttia laskettuna tuon osingonosan 70 prosentin määrästä. Jos osingon määrä ylitti edellä tarkoitetun vuotuisen tuoton, lähdeveroa oli perittävä lähdeverolaissa säädetty 28 prosenttia laskettuna tuon osingonosan 70 prosentin määrästä. Veroasiamies vaati valituksessaan ennakkoratkaisun kumoamista ja lausuttavaksi uutena ennakkoratkaisuna ensisijaisesti, että A:n S Oy:ltä saamasta osingosta on perittävä lähdeveroa 28 prosenttia osingon kokonaismäärästä ja toissijaisesti, että A:n S Oy:ltä saaman osingon kokonaismäärästä on perittävä lähdeveroa 28 prosenttia, mutta lähdevero on jätettävä perimättä siltä osin, jolta lähdevero ylittää niiden verojen ja maksujen määrän, jotka kohdentuvat osinkoon jaettaessa osinko yleisesti verovelvolliselle. 13

14 Kun otettiin huomioon S Oy:n asema lähdeveron perimiseen velvollisena, veroasiamiehen asiassa esittämät vaatimukset sekä EY 18 ja 56 artiklan määräykset, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei ollut syytä muuttaa Keskusverolautakunnan päätöksen lopputulosta ja hylkäsi veroasiamiehen valituksen. Äänestys 4-1. Ennakkoratkaisu vuodelle 2007 KHO T 719 (vuosikirjanumero 23) Asuntovelka, korkovähennys, kenen velkaa, muut kuin puolisot Täysi-ikäinen A oli ostanut itselleen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet rahoittaen kaupan pankkilainalla, jossa yhteisvelalliseksi hänen kanssaan oli merkitty hänen isänsä. Tämän selitettiin tapahtuneen pankin vaatimuksesta, koska pelkästään verovelvollisen nimellä lainaa ei olisi myönnetty samoin ehdoin. A:lle myönnettiin verotuksessa vähennys vain puolesta osasta lainan korkoja. Asiassa ei ollut väitetty, että osakaan nostetuista lainavaroista olisi tullut velalliseksi merkityn isän käyttöön, eikä myöskään ollut väitetty, että isä olisi lahjoittanut lainavaroja A:lle tai omistaisi osan hankitusta huoneistosta. Lainan korkoja ja lyhennyksiä oli suoritettu A:n tililtä. Syytä isän velalliseksi ryhtymiselle voitiin pitää uskottavana. Kun myös otettiin huomioon, että yhteisvelallisten suhteellinen osuus velasta määräytyy heidän keskinäisen sopimuksensa perusteella, ja kun A joka tapauksessa oli pankille itse velan koko määrästä vastuussa, korkein hallinto-oikeus katsoi, että asianomaisina verovuosina kysymyksessä oli isän velkavastuuta koskevasta sitoumuksesta huolimatta kokonaan sellainen A:n oman velan korko, joka hänellä oli oikeus tuloverolain 58 :n nojalla vähentää verotuksessa asuntovelan korkoina. Verovuodet KHO / 352 Peitelty osinko, olennainen hintapoikkeama, luottamuksensuoja Yhtiö oli myynyt ainoalle osakkaalleen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet euron kauppahinnalla. Osakkeiden käyväksi arvoksi oli vahvistettu yhtiön veroviraston kehotuksesta sille toimittaman asiantuntijalausunnon perusteella euroa. Verotusta toimitettaessa yhtiön oli katsottu antaneen osakkaalleen käyvän arvon ja kauppahinnan erotuksen suuruisen peitellyn osingon. Yhtiö vaati peitellyn osingonjaon poistamista tuloistaan. Perusteena vaatimukselleen yhtiö esitti, että se oli vilpittömässä mielessä noudattanut verovirastosta saamaansa suullista ohjetta siitä, kuinka suureksi kauppahinta oli määrättävä, jotta kaupasta ei synny peitellyn osingonjaon veroseuraamuksia. Tuo ohje oli ollut, että kauppahinnan 14

15 tulee olla vähintään kolme neljäsosaa osakkeiden käyvästä arvosta. Veroasiamies ei vastineessaan kiistänyt yhtiön esittämää perustetta, mutta totesi yhtiön saaman ohjeen olleen virheellinen. Hallinto-oikeuden mukaan on sinänsä tulkinnanvaraista, milloin käyvän arvon ja kauppahinnan välistä eroa on pidettävä olennaisena. Hallinto-oikeus totesi kuitenkin, että kyseisten osakkeiden kauppahinta poikkesi niin paljon niiden käyvästä arvosta, että yhtiön oli katsottava antaneen osakkaalleen tuon tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta peitellyn osingon luonteisen rahanarvoisen etuuden. Koska asiassa ei ollut syytä epäillä, etteikö yhtiö ollut saanut verovirastolta mainitunlaista ohjetta, hallinto-oikeus totesi kuitenkin yhtiön toimineen tulkinnanvaraisessa asiassa vilpittömässä mielessä veroviranomaisen antaman ohjeen mukaisesti, kun se oli toteuttanut kaupan tuota ohjetta noudattaen. Kun asiassa ei ilmennyt sellaisia erityisiäkään syitä, joista muuta olisi johtunut, hallinto-oikeus ratkaisi asian yhtiön eduksi. Turun Hao /0189/3 Vahvistetut lait ja asetukset Ei uusia vahvistettuja lakeja tai asetuksia. Hallituksen esitykset Hallituksen esitys 53/2008 laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta on käsitelty edellä kohdassa Asiantuntijakirjoituksia. Verohallitukset ohjeet, päätökset ja julkaisut Verohallitus on julkaissut ohjeen Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2008 (Dnro 629/40/2008). Verohallitus käsittelee ohjeessaan arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä. Vastauksissa käsitellään mm. huvi- ja urheilukäyttöön tarkoitetun veneen vähennysoikeutta, koulutetun hierojan antaman akupunktiohoidon alvkäsittelyä, tontin ja talon erikseen myynnin verokäsittelyä sekä verollisen ja verottoman toiminnan yleiskulujen jakamista ja palkintotukien huomioimista. Ohje on luettavissa verohallinnon internet-sivuilla 15

16 Yhteystiedot Tom Hoffström, VT Alpo Ronkainen, HM Leena Juusela, DE Vero-osaston johtaja Veroasiantuntija ALV-asiantuntija Puh (09) Puh (09) Puh tom.hoffstrom(at)tuokko.fi alpo.ronkainen(at)tuokko.fi leena.juusela(at)tuokko.fi 16

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 174 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptio Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos Aikajakoperiaate: grant - vesting Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptioiden verotus muuttuu. Muutos koskee sinua, jos optioiden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

3-5 vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskuhetken. HE vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta

3-5 vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskuhetken. HE vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta HE 6111997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että työsuhdeoption perusteella

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI 2 KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN ARVON- LISÄVEROVELVOLLISEKSI Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus esimerkiksi vastiketta tai vuokraa vastaan on säädetty laissa lähtökohtaisesti arvonlisäverottomaksi.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 KPMG maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto Tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalvelut Toimimme 155 eri maassa

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Pertti Ruuska Toivo-tiedonvälitys MTK-Keski-Suomi ry Konnevesi Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdosluovutus Maatilan

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen

Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen 27.3.2017 Yrityskauppa, osakkuus ja sukupolvenvaihdos Asianajaja Sanna Lunström Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos BusinessPlaza Sukupolvenvaihdos Sisällys 1. Valmistelu... 3 2. Toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen... 3 Toteuttamisvaihtoehdot... 3 Kauppa... 3 Lahja ja lahjanluonteinen kauppa... 5 Jakautuminen...

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 )

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Luovutustappion syntyminen Luovutustappio syntyy omaisuutta myytäessä, kun hankintameno

Lisätiedot

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Esityksen sisältö: 1. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot ja vähennyskelvottomat luovutustappiot 2. KHO:n

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen Tilakaupan

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n

HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n Hannes Snellman vero 2/09 newsletter h a n n e s s n e l l m a n HS Vero HS Veron tarkoituksena on tiedottaa lyhyesti erityisesti transaktioihin liittyvistä kiinnostavista veromuutoksista ja oikeustapauksista.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä LUOVUTUSSOPIMUS n kaupungin ja n Yritystilat Oy:n välillä 1. Sopijapuolet 1.1. n kaupunki Yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4 Kotipaikka ja osoite:, Olavinkatu 27, 57130 jälj. Luovuttaja 1.2. n Yritystilat

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot