Sisällysluettelo Pääkirjoitus Asiantuntijakirjoituksia Hallituksen esitykset... 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen... 6 Oikeuskäytäntö... 7 Elinkeinotulon verotus... 7 Arvonlisäverotus Varainsiirtoverotus Henkilökohtaisen tulon verotus Vahvistetut lait ja asetukset Hallituksen esitykset Verohallitukset ohjeet, päätökset ja julkaisut Yhteystiedot

2 Pääkirjoitus TuokkoTaxin vuoden 2008 toisessa numerossa käsitellään ajanjakson ajankohtaisia ja tärkeimpiä verotusta koskevia oikeuden päätöksiä, hallituksen esityksiä ja verohallinnon ohjeistuksia. TuokkoTaxin uusimpaan numeroon allekirjoittanut on laatinut asiantuntijakirjoituksen tuoreesta yritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyvästä hallituksen esityksestä. Yritysten sukupolvenvaihdosten uusia huojennussäännöksiä on moni yrittäjä odottanut ja todennäköistä on, että monissa yrityksissä ryhdytään viimeistään nyt suunnittelemaan tulevaa sukupolven- tai omistajanvaihdosta. Veroasiantuntija Alpo Ronkainen on kirjoittanut asiantuntijakommentin aina ajankohtaisesta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja sen verokäsittelystä KVL:n antamasta ennakkoratkaisusta. Veroasiantuntija Leena Juusela on käynyt läpi verohallituksen tuoretta ohjeistusta, jossa verohallitus on antanut kannanottoja ajankohtaisiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Tom Hoffström Vero-osaston johtaja, varatuomari 2

3 Asiantuntijakirjoituksia Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt Hallituksen esitys laeksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 pykälän muuttamisesta (HE 53/2008). Taustaa Hallitus on antanut kauan odotetun esityksen yritysten sukupolvenvaihdosten uusiksi verohuojennussäännöksiksi. Hallitus ehdottaa, että perintö- ja lahjaverolakia muutetaan siten, että maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta kevennetään. Lisäksi hallitus esittää muutoksia tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskeviin säännöksiin. Hallitus esittää myös tarkennuksia tilanteisiin, joista saatu perintö- tai lahjaveron huojennusetu voidaan menettää. Muilta osin sovellettaisiin aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. Siten erimerkiksi yritysten taseita ei ryhdyttäisi avaamaan. Myös lahjanluonteisia kauppoja koskevat vanhat säännökset olisivat edelleen voimassa, samoin kuin luopuvan yrittäjän luovutusvoiton verovapautta koskevat säännökset. Seuraavassa käydään läpi hallituksen esityksen tärkeimmät kohdat. Lisätietoa asiasta saatte :n veroasiantuntijoilta. Perintö- ja lahjaverolain huojennuksen edellytykset Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoksen huojennussäännösten nojalla osa perintö- ja lahjaverosta voidaan jättää maksuunpanematta, jos veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy yritys tai osa niistä. Perinnön tai lahjoituksen kohteena tulee olla vähintään yksi kymmenesosa yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Huojennuksen soveltaminen edellyttää verovelvollisen ennen verotuksen toimittamista tekemää pyyntöä. Edellytyksenä huojennukselle on myös, että verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla yritystoimintaa. Huojennussäännöksiä sovelletaan yritykseen, jota verotetaan elinkeinoverolain säännösten mukaan. Huojennussäännöksiä ei siten sovelletta yritykseen, jota on verotettu pelkästään tuloverolain säännösten mukaan. Huomattavaa on kuitenkin, että laajamittaista arvopaperikauppaa sekä sijoitus- ja vuokraustoimintaa harjoittavien yhtiöiden on oikeuskäytännön mukaan katsottu harjoittavan elinkeinotoimintaan ja näiden osakkeiden luovutuksiin voidaan saada huojennus. Edelleen konserneissa huojennussäännöksiä on voitu soveltaa, kun luovutuksen kohteena ovat olleet elinkeinotoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiön osakkeet. Poikkeuksellisesti huojennus on voinut tulla ky- 3

4 seeseen, jos kiinteistöt ovat olleet samojen omistajien omistaman toisen yhtiön elinkeinotoiminnan käytössä. Huojennussäännöksiä on voitu soveltaa myös erillisenä tulolähteenä verotettujen sijoitus- ja vuokraustoimintaan, mikäli tämän toiminnan varat eivät muodosta huomattavaa osaa yhtiön kokonaisvaroista. Huojennuksen määrä Nykyistä huojennusta, joka myönnetään arvostamalla yrityksen varat käyvän arvon sijasta 40 prosenttiin ns. arvostamislain mukaisesta arvosta, muutettaisiin siten, että arvostamistaso alennetaan 20 prosenttiin. Arvostamislain mukainen arvo vastaa käytännössä aikaisemmin voimassa olleen varallisuusverolain mukaista arvoa. Arvostamislain mukainen arvo on usein alempi kuin perintö- ja lahjaverolain mukainen käypä arvo. Maksuunpannulle perintö- tai lahjaverolle voidaan saada maksuaikaa jatkajan tekemästä pyynnöstä enintään viideksi vuodeksi. Maksuajalta ei peritä korkoa. Huojennusedun menettäminen Perintö- ja lahjaverolakiin sisältyy säännös, jonka mukaan saatu huojennusetuus menetetään, jos perinnön tai lahjan saaja luovuttaa yrityksen tai pääosan siitä viiden vuoden kuluessa verotuksen toimittamispäivästä. Tähän säännökseen otetaan hallituksen esityksen mukaan tarkennus. Huojennus menetetään myös, jos yrityksen toiminta lakkaa tai olennaisesti supistuu muutoin kuin tilapäisesti. Huojennusetu voidaan menettää, jos konsernin liiketoimintaa harjoittavan yhtiön liiketoiminta lakkaa tai supistuu olennaisesti. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan monitoimialayrityksen keskittyminen tiettyihin toimialoihin, esimerkiksi jatkajan erikoisosaamisen takia, ei välttämättä ole sellaista toiminnan supistamista, joka aiheuttaisi huojennusedun menettämisen. Huojennusetua ei jatkossa kuitenkaan menetettäisi, jos luopuminen ilmeisesti johtuu yritystoiminnan kannattamattomuudesta taikka verovelvollisen kuolemasta, sairastumisesta johtuvasta työkyvyttömyydestä tai muusta niihin verrattavasta syystä. Huojennusedun menettämiseen liittyy veronkorotus. Perintönä tai lahjana saadun omaisuuden luovutusvoittoverotus Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Luovutuksensaajan myydessä edelleen perintönä tai lahjana saadun yrityksen tai sen osan, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä, luovutuksensaajan hankintamenona pidettäisiin sitä määrää, josta perintö- tai lahjavero on aikanaan suoritettu. Voimassa olevan lain mukaan hankintamenona on voitu käyttää arvoa, josta huojennus on laskettu. Hankintamenona ei ole si- 4

5 ten aikaisemmin pidetty aliarvostettua arvoa. Uusi säännös kiristää siten luovutusvoittoverotusta. Käytännössä uudella säännöksellä on kiristävä vaikutus, kun osakkeet luovutetaan aikaisintaan viiden vuoden kuluttua verotuksen toimittamispäivästä. Erikseen on syytä huomioida tuloverolaissa oleva yhden vuoden säännös, jonka perusteella hankintamenona saatetaan joutua käyttämään lahjoittajan hankintamenoa. Kaikissa tilanteissa vaihtoehtona todellisen hankintamenon vähentämiselle luovutushinnasta on ns. hankintameno-olettaman käyttäminen. Voimaantulosäännökset Molempien lakien muutokset on tarkoitus saattaa voimaan yhtä aikaan ja mahdollisimman pian, kun ne on hyväksytty eduskunnassa. Perintö- ja lahjaverolain muutosta sovellettaisiin niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain tultua voimaan. Verovelvollisen vaatimuksesta muutosta sovellettaisiin myös niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 16 päivänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen ennen lain voimaantuloa. Lain voimaantulosäännös mahdollistaa siten uusien säännösten välittömän soveltamisen. Tuloverolain hankintamenon määrittelyä koskevaa muutosta sovellettaisiin luovutettaessa lain voimaantulon jälkeen omaisuutta, johon on sovellettu uutta perintö- ja lahjaverolain säännösten mukaista huojennusta. Mikäli osakkeiden lahjoitus toteutetaan ennen lakien voimaantuloa, eikä lahjansaaja ole vedonnut perintö- ja lahjaverolain uusiin säännöksiin, on lahjansaajalla oikeus käyttää hankintamenona vanhan, nyt voimassa olevan tuloverolain mukaista suurempaa hankintamenoa. Tom Hoffström Varatuomari 5

6 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen Julkisesti noteeratun A Oyj:n tarkoituksena oli tarjota B:lle ja yhtiön muille avainhenkilöille mahdollisuutta merkitä yhtiön osakkeita. Merkittävien osakkeiden määrä määräytyisi avainhenkilölle kullekin mittausajanjaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Mittausjaksot päättyisivät , ja Osakkeita olisi mahdollisuus merkitä aina mittausjakson päätyttyä. Järjestelyssä olisi mahdollista käyttää uusien osakkeiden ohella myös jo olemassa olevia osakkeita. Mittausjaksojen päättyessä vuosina käytettävä osakkeiden merkintähinta määrättiin osakeantipäätöksessä, jonka yhtiö teki vuonna Merkintähinta oli tätä osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu keskimääräinen hinta. Tuloverolain 66 :n 3 momentin mukaan veronalaista ansiotuloa on myös etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää alempaan hintaan vaihtovelkakirjalainan, optiolainan, optio-oikeuden tai muun näihin rinnastettavan sopimuksen tai sitoumuksen perusteella (työsuhdeoptio). Hallituksen esityksen 175/1994 vp. mukaan tuloverolaissa määritelty työsuhdeoption käsite on tarkoitettu laajaksi. Säännöksessä erikseen mainittujen instrumenttien lisäksi se koskee myös muita järjestelyjä, joilla pyritään samaan lopputulokseen. Työsuhdeoptiona voidaan verottaa mikä tahansa oikeus hankkia osakkeita työsuhteen perusteella käypää hintaa alempaan hintaan. Kun hakemuksessa tarkoitetun järjestelyn tarkoituksena oli, että yrityksen avainhenkilöt voivat hyötyä yhtiön osakkeiden arvonnoususta merkitsemällä yhtiön osakkeita tulevaisuudessa merkintähetken käypää hintaa alempaan hintaan, järjestelyä oli pidettävä työsuhteeseen perustuvana tuloverolain 66 :n 3 momentissa tarkoitettuna työsuhdeoptiona eikä saman lainkohdan 1 momentissa tarkoitettuna oikeutena. B:n merkitessä A Oyj:n osakkeita hänelle katsottiin syntyvän veronalainen etu, jos osakkeiden käypä arvo merkintähetkellä ylittää käytetyn merkintähinnan. B:n ansiotulona verotettavaksi eduksi katsottiin osakkeen käypä arvo sillä hetkellä, kun hän merkitsee osakkeet, vähennettynä hänen osakkeesta maksamallaan hinnalla. Etuus verotetaan sen verovuoden tulona, jona B merkitsee osakkeet. Etuuden verotuksen kannalta ei ollut merkitystä sillä, käytetäänkö järjestelyssä uusien osakkeiden sijasta jo olemassa olevia osakkeita. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 6-1. KVL N:16/2008 (ei lainvoimainen) Ratkaisussa oli kysymys siitä, että muodostuuko osakkeiden merkintään oikeutetuille henkilöille veronalaista etuutta, jos he merkitsevät työnantajansa osakkeita ennalta määrättyyn hintaan tulevina vuosina. Osakkeiden merkintähinta olisi osakeantipäätöksen ajankohdan mukainen käypähinta. KVL:n päätöksessä olosuhteita pidettiin työsuh- 6

7 deoptioon rinnastettavina, jolloin osakkeiden merkintähetken käyvän arvon ja merkintähinnan välinen erotus on merkitsijän ansiotuloa. Päätöstä perustellaan sillä, että tuloverolain työsuhdeoptiota koskeva sääntely on tarkoitettu koskemaan myös muita järjestelyjä, joilla pyritään samaan lopputulokseen. Päätös vahvistaa aiempaa lain aiempaa tulkintaa, jonka mukaan työntekijälle voi muodostua veronalaista tuloa myös muissa tilanteissa kuin nimenomaan tuloverolain säännöksien mukaisia instrumentteja käytettäessä. Tästä syystä verotukseen liittyvät seikat on syytä ottaa erityiseen tarkasteluun, kun harkitaan osakaspohjan laajentamista työntekijöihin. Alpo Ronkainen Veroasiantuntija Oikeuskäytäntö Elinkeinotulon verotus Työnantajan sosiaaliturvamaksu, maksuluokka, uusi työnantaja, jakautuminen Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n mukaisessa jakautumisessa perustettu yhtiö oli sellainen työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 :n tarkoittama uusi työnantaja, jonka sosiaaliturvamaksu määräytyi alimman maksuluokan mukaan. KHO T 546 (Vuosikirjanumero 18) Alihintainen luovutus, siirtohinnoitteluoikaisu, peitelty osinko, verovapaasti luovutettavat osakkeet Konsernin emoyhtiönä toimivan A Oy:n oli tarkoitus ostaa ruotsalaiselta A Oy:öön tytäryhtiösuhteessa olevalta B AB:ltä tämän omistamat puolalaisen C sp. z o.o.:n osakkeet niiden kirjanpitoarvoa vastaavalla kauppahinnalla, joka alitti selvästi osakkeiden käyvän arvon. Suomessa verotettavan ostajan A Oy:n tulo ei jäänyt alihintaisen kaupan johdosta pienemmäksi tai tappio muodostunut suuremmaksi kuin mitä se olisi ollut käypää hintaa käytettäessä. A Oy:n verotuksessa ei näin ollen tullut sovellettavaksi siirtohinnoitteluoikaisua koskeva verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentti. 7

8 Kun hakemuksessa tarkoitettujen yhtiöiden välillä vallitsi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentissa tarkoitettu etuyhteyssuhde, verotuksessa mahdollisesti tehtävää kauppahinnan oikaisua tuli arvioida tämän erityissäännöksen nojalla. Asiassa ei siten tullut erikseen sovellettavaksi peiteltyä osinkoa koskeva säännös. A Oy:n ei tämän vuoksi katsottu saaneen alihintaisen kaupan perusteella peiteltynä osinkona verotettavaa etuutta. Edellisessä kohdassa tarkoitetun kaupan jälkeen A Oy:n omistaman D Oy:n oli tarkoitus myydä puolalaisen F sp. z o.o.:n osakekanta A Oy:n omistamalle puolalaiselle C sp. z o.o.:lle. Kauppa oli tarkoitus tehdä osakkeiden kirjanpitoarvoa vastaavalla kauppahinnalla, joka alitti selvästi osakkeiden käyvän arvon. Hakemuksessa esitetyn perusteella D Oy:n omistamia F sp. z o.o.:n osakkeita voitiin pitää D Oy:n verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b :ssä tarkoitetulla tavalla verovapaasti luovutettavina osakkeina. Osakkeiden verovapaan luovutuksen johdosta luovuttavan yhtiön verotettava tulo ei jäisi pienemmäksi tai tappio muodostuisi suuremmaksi kuin se muodostuisi käypää hintaa käytettäessä. Näissä olosuhteissa D Oy:n verotuksessa ei tullut sovellettavaksi siirtohinnoitteluoikaisua koskeva verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentti. Koska myyjä- ja ostajayhtiön välillä vallitsi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentissa tarkoitettu etuyhteyssuhde, verotuksessa mahdollisesti tehtävää kauppahinnan oikaisua tuli arvioida tämän erityissäännöksen nojalla. Asiassa ei siten tullut erikseen harkittavaksi peiteltyä osinkoa koskeva säännös. Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja Äänestys 6-3. KVL N:13/2008 (ei lainvoimainen) Osakepalkkiojärjestelmä, omien uusien osakkeiden luovutus, yhtiön vähennysoikeus A Oy:n tarkoituksena oli ottaa käyttöön tietyille yhtiön avainhenkilöille suunnattu kannustinjärjestelmä, jonka perusteella A Oy suorittaisi näille avainhenkilöilleen kunkin ansaintajakson jälkeen palkkion rahana sekä yhtiön osakkeina. Luovutettavat osakkeet voisivat olla myös sellaisia, jotka yhtiö on saanut haltuunsa maksuttomassa osakeannissa. Osakeyhtiölain 9 luvun 1 :n mukaan yhtiö voi osakeannissa antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Kun yhtiö osakeannissa luovuttaa työntekijöille omia osakkeita, jotka ovat tulleet sen haltuun maksuttomassa osakeannissa, ei osakkeiden luovutus realisoi yhtiölle veronalaista tuloa. Kun otettiin tämän lisäksi huomioon, että maksuttomassa osakeannissa rekisteröidyillä osakkeilla ei ole A Oy:n verotuksessa vähennettävää hankintamenoa eikä näiden osakkeiden luovutuksesta aiheudu yhtiölle muutoinkaan vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olevaa reaalista ku- 8

9 lua, ei A Oy:lle katsottu aiheutuvan maksuttomassa osakeannissa rekisteröimiensä osakkeiden luovutuksesta verotuksessa vähennyskelpoista menoa. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 5-2. KVL N:11/2008 (ei lainvoimainen) Holdingyhtiö, pääomansijoitustoiminta, purkutappio Kansainvälisen pääomarahaston omistama holdingyhtiö A Oy omisti B Oy:n, joka puolestaan omisti kaksi tuotantotoimintaa harjoittavaa yhtiötä. A Oy ei harjoittanut aktiivista liiketoimintaa ja sen pääasiallinen tarkoitus oli ollut B Oy:n hankkiminen ja tämän hallinnointiyhtiönä toimiminen. A Oy:n omistajien oli tarkoitus luopua yhtiön omistamista sijoituskohteista niiden kehittämisen jälkeen. Kun otettiin huomioon A Oy:n asema ja tarkoitus konsernissa pääomarahaston kokonaan omistamana hallinnointiyhtiönä, A Oy katsottiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi pääomansijoitustoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi. B Oy oli tarkoitus purkaa konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Koska A Oy:tä oli pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna yhteisönä, sen omistamat B Oy:n osakkeet eivät olleet mainitun lain 6 b :n 1 momentissa tarkoitettuja verovapaasti luovutettavia osakkeita. Tämän vuoksi A Oy:llä oli oikeus vähentää B Oy:n purkautumisesta mahdollisesti aiheutuva purkutappio elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 d :n 2 momentin estämättä. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 5-4. KVL N:7/2008(ei lainvoimainen) Osittaisjakautuminen, liiketoimintakokonaisuus, kiinteistöt Hakijana ollut kiinteistösijoitusrahastojen omistama holdingyhtiö A Oy oli hankkinut omistukseensa eri puolella Suomea sijaitsevia kiinteistöjä sekä kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita. Kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt olivat hyvin erilaisia paitsi sijainniltaan myös arvoltaan, käyttötarkoitukseltaan sekä tuotoiltaan. A Oy:n tarkoituksena oli suorittaa osittaisjakautuminen siten, että kolme A Oy:n omistamaa kiinteistöosakeyhtiötä sekä niihin liittyvät varat ja velat siirrettäisiin perustettavalle yhtiölle. Siirrettävät kiinteistöosakeyhtiöt omistivat erään kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevia liikekiinteistöjä, jotka oli vuokrattu pääasiassa vähittäismyyntiä harjoittaville vuokralaisille. A Oy:n saman kaupungin alueella omistamat muut kiinteistöt olivat keskustan ulkopuolella sijaitsevia toimistorakennuksia. 9

10 Siirrettävien kiinteistöosakeyhtiöiden katsottiin muodostavan alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen vuokrauskohteen, jota voitiin pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n 2 momentissa tarkoitettuna liiketoimintakokonaisuutena. Kun A Oy jakautui osittain siten, että se siirsi mainittujen kolmen kiinteistöyhtiöiden osakkeet niihin liittyvine varoineen ja velkoineen perustettavalle yhtiölle ja jätti itselleen toisen liiketoimintakokonaisuuden, jakautumiseen sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n säännöksiä. Ennakkoratkaisu vuosille KVL N:6/2008 (ei lainvoimainen) Arvonlisäverotus Vähennettävä vero, nelipyörävetoinen maastoajoneuvo, mönkijä, metsätalouskäyttö A harjoitti metsätaloustoimintaa ja hänet oli merkitty alkutuottajana arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. A oli hankkinut nelipyörävetoisen maastoajoneuvon eli niin sanotun mönkijän, jota hän oli käyttänyt 15 hehtaarin suuruisella metsätilallaan nuoren massapuun ajamiseen sekä muuhun metsänhoitotyöhön. A oli käyttänyt mönkijää myös yksityistaloudessaan. Mönkijää ei ollut pidettävä arvonlisäverolain 114 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna moottoripyöränä eli vähennysrajoituksen alaisena ajoneuvona. Tämän vuoksi A:lla oli oikeus vähentää mönkijän hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero siltä osin kuin A oli käyttänyt mönkijää harjoittamassaan arvonlisäverollisessa metsätaloustoiminnassa. Palautuspäätös tilikaudelta KHO T 701 Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus, pysäköintitoiminta, vähennysoikeus Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön suorassa hallinnassa oli pysäköintihalli, josta sen tarkoitus oli luovuttaa maksua vastaan pysäköintioikeuksia lyhytaikaista pysäköintiä varten. Lisäksi kiinteistöosakeyhtiön tarkoitus oli luovuttaa pitkäaikaisia pysäköintioikeuksia osakkaansa vuokralaisille näiden työntekijöiden käyttöön. Osakkaan vuokralainen maksaisi korvauksen pysäköintioikeuksien luovuttamisesta kiinteistöosakeyhtiölle. Kiinteistöosakeyhtiön oli tarkoitus luovuttaa pitkäaikaisia pysäköintioikeuksia myös osakkaan työntekijöille, jotka maksaisivat pysäköinnin suoraan kiinteistöosakeyhtiölle. Pitkäaikaisten pysäköintioikeuksien käytössä olevat paikat olisivat iltaisin ja viikonloppuisin julkisessa käytössä. 10

11 Pysäköintitilojen ja liikehuoneistojen vuokraukset osakkaan vuokralaisille muodostivat vuokralaisten kannalta yhden toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Pelkästään sillä seikalla, että vuokrat suoritettaisiin erikseen kiinteistöosakeyhtiölle ja osakkaalle, ei ollut merkitystä toiminnan verollisuutta arvioitaessa. Myös osakkaan käytössä olleet liikehuoneistot ja työntekijöille vuokratut pysäköintipaikat muodostivat tilojen käytön kannalta toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Kiinteistöosakeyhtiön osakkaaltaan vuokraamat pysäköintipaikat asunto-osakeyhtiön omistamista tiloista olivat verrattavissa kiinteistöosakeyhtiön hallitsemiin pysäköintipaikkoihin. Sillä seikalla, että pitkäaikaiset pysäköintipaikat olivat kaikkien pysäköintipaikkaa tarvitsevien käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin, ei ollut merkitystä. Kiinteistöosakeyhtiön lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen luovuttaminen oli verollista pysäköintitoimintaa. Pitkäaikaisten pysäköintipaikkojen luovuttaminen osakkaan vuokralaisten työntekijöille sekä osakkaan työntekijöille oli kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamista, josta ei tullut suorittaa veroa. Kiinteistöosakeyhtiö sai vähentää pysäköintitiloihin kohdistuviin uudisrakennus- ja peruskorjauskustannuksiin sekä pysäköintitoimintaa varten vuokraamiensa tilojen kustannuksiin sisältyvistä arvonlisäveroista sen osuuden, joka oli kohdistunut verolliseen pysäköintitoimintaan. Ennakkoratkaisu ajalle KVL N:12/2008 (ei lainvoimainen) Luotonhallintapalvelu, liiketoimintasiirto X oli myynyt osamaksusopimuksiin perustuvat saatavansa A Oy:lle, ja jatkoi myynnin jälkeen myöntämiensä luottojen hallinnointia myymällä A Oy:lle luottojen hallinnointipalveluja. X:n oikeus myydä verotonta luotonhallintapalvelua perustui siihen, että se oli ollut kysymyksessä olevien luottojen luotonantaja. X:llä oli tarkoitus siirtää koko liiketoimintansa B Oy:lle, jolle siirtyisi myös luottojen hallinnointipalvelutoiminta. Siirto on AVL 19 a :ssä tarkoitettu liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuva luovutus siltä osin kuin luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Luotonhallinta on AVL 42 :n 1 momentin 3 kohdan mukaan verotonta vain luotonantajan harjoittamana. B Oy:n harjoittamana luotonhallintapalvelun myynti A Oy:lle olisi arvonlisäverollista. Tämän vuoksi B Oy:n voitiin katsoa hankkivan luotonhallintapalvelun AVL 19 a :ssä tarkoitetulla tavalla vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen ja luovutukseen voitiin soveltaa mainittua lainkohtaa. Koska B Oy:stä tuli toteutettavan yritysjärjestelyn myötä näiden palvelujen osalta X:n seuraaja ja koska luotonhallintapalvelun myynnin verokohtelun tuli tällöin olla samanlainen kuin jos luotonhallintapalvelu olisi 11

12 Varainsiirtoverotus edelleen X:n hallussa, B Oy voi myydä X:n liiketoiminnan jatkajana luotonhallintapalvelua A Oy:lle verottomana. Ennakkoratkaisu ajalle KVL N:5/2008 Osakepääoman korottaminen, apportti, uusmerkintä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa varainsiirtoveroa koskevassa ennakkoratkaisussa oli ratkaistavana kysymys, voidaanko Luxemburgissa olevalle X SA:lle varainsiirtoverolain säännösten nojalla maksuunpanna varainsiirtovero suomalaisen Y Oyj:n X SA:lle apporttina luovuttamista D Oy:n osakkeista, joista X SA antaa Y Oyj:lle vastikkeeksi emittoimiaan uusia osakkeita. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin lausui korkeimman hallinto-oikeuden asiassa sille tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta ennakkoratkaisussaan, että pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista annettua direktiiviä (69/335/ETY) on tulkittava siten, että sen 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta varainsiirtoveron perimiseen silloin, kun arvopapereita luovutetaan apporttina pääomayhtiölle, joka antaa tämän luovutuksen vastikkeeksi omia uusia osakkeitaan, vaan varainsiirtoveron periminen on mainitun direktiivin 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan sallittua. Ottaen huomioon yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisussa lausutun korkein hallintooikeus hylkäsi X SA:n valituksen, jossa oli vaadittu uutena ennakkoratkaisuna lausuttavaksi, ettei varainsiirtoveroa peritä, koska mainittu direktiivi 69/335 pääomien vapaan liikkuvuuden konkretisoitumana ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan c alakohta estävät veron perimisen. KHO T 369 (Vuosikirjanumero 15) Henkilökohtaisen tulon verotus Suomesta saatu tulo, henkilökohtaisten tulojen jaksottaminen, nettopalkka, jäännösveron maksu Yhdysvaltalainen yritys ja tämän Suomeen ajalle lähettämä työntekijä olivat sopineen nettopalkkamenettelystä, jossa yhdysvaltalainen yritys maksoi työntekijälleen Suomessa työskentelystä saman nettopalkan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi työskennellyt Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalainen yritys oli vuosina 2001 ja 2002 pidättänyt työntekijälle maksetuista palkoista veroja ja maksuja, mutta näitä määriä ei oltu tilitetty Suomen veroviranomaisille. Suomeen lähetetty työntekijä ei myöskään ollut 12

13 ennakonkannon piirissä. Sen sijaan yhdysvaltalainen yritys oli vuosina 2003 ja 2004 maksanut Suomen veroviranomaisille työntekijän ilmoittamista vuosien 2001 ja 2002 palkkatuloista maksuunpannut jäännösverot. Yhdysvaltalaisen yrityksen maksamia työntekijänsä jäännösveroja pidettiin työntekijän palkkatulona siltä osin kuin maksuihin oli käytetty enemmän varoja kuin työntekijälle vuosina 2001 ja 2002 Suomesta tehdystä työstä maksetuista palkoista oli pidätetty. Tämä palkkatulo oli tuloverolain 10 :n 4 kohdan nojalla Suomessa veronalaista tuloa, jota Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välisen verosopimuksen 15 artiklan nojalla voitiin verottaa Suomessa. Jäännösverojen maksusta kertynyt etu katsottiin sen verovuoden tuloksi, jolta etu oli ansaittu, eli verovuosien 2001 ja 2002 veronalaiseksi tuloksi. Verovuosi 2001 ja KHO T 965 (vuosikirjanumero 31) Lähdevero, rajoitetusti verovelvollinen osingonsaaja, osinko muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä Iso-Britanniassa asuva, Suomessa rajoitetusti verovelvollinen henkilö A omisti noin 35 prosenttia Suomessa asuvan julkisesti noteeraamattoman S Oy:n osakkeista. A:n S Oy:ltä saama osinko maksettiin hänen pankkitililleen Suomessa, eikä sitä siirretty asuinvaltioon Iso-Britanniaan. Osinko verotettiin Suomen ja Iso-Britannian välisen verosopimuksen mukaan Suomessa ja siihen sovellettiin lähdeverolain säännöksiä. Keskusverolautakunta lausui ennakkoratkaisuna, että kun S Oy:n A:lle maksaman osingon määrä vastasi enintään 9 prosentin vuotuista tuottoa laskettuna osakkeen matemaattiselle arvolle, S Oy:n ei ollut perittävä lähdeveroa siltä osin kuin A:lle maksettava osinko ei ylittänyt euroa. Jos A:n saaman osingon määrä ylitti euroa, lähdeveroa oli perittävä 28 prosenttia laskettuna tuon osingonosan 70 prosentin määrästä. Jos osingon määrä ylitti edellä tarkoitetun vuotuisen tuoton, lähdeveroa oli perittävä lähdeverolaissa säädetty 28 prosenttia laskettuna tuon osingonosan 70 prosentin määrästä. Veroasiamies vaati valituksessaan ennakkoratkaisun kumoamista ja lausuttavaksi uutena ennakkoratkaisuna ensisijaisesti, että A:n S Oy:ltä saamasta osingosta on perittävä lähdeveroa 28 prosenttia osingon kokonaismäärästä ja toissijaisesti, että A:n S Oy:ltä saaman osingon kokonaismäärästä on perittävä lähdeveroa 28 prosenttia, mutta lähdevero on jätettävä perimättä siltä osin, jolta lähdevero ylittää niiden verojen ja maksujen määrän, jotka kohdentuvat osinkoon jaettaessa osinko yleisesti verovelvolliselle. 13

14 Kun otettiin huomioon S Oy:n asema lähdeveron perimiseen velvollisena, veroasiamiehen asiassa esittämät vaatimukset sekä EY 18 ja 56 artiklan määräykset, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei ollut syytä muuttaa Keskusverolautakunnan päätöksen lopputulosta ja hylkäsi veroasiamiehen valituksen. Äänestys 4-1. Ennakkoratkaisu vuodelle 2007 KHO T 719 (vuosikirjanumero 23) Asuntovelka, korkovähennys, kenen velkaa, muut kuin puolisot Täysi-ikäinen A oli ostanut itselleen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet rahoittaen kaupan pankkilainalla, jossa yhteisvelalliseksi hänen kanssaan oli merkitty hänen isänsä. Tämän selitettiin tapahtuneen pankin vaatimuksesta, koska pelkästään verovelvollisen nimellä lainaa ei olisi myönnetty samoin ehdoin. A:lle myönnettiin verotuksessa vähennys vain puolesta osasta lainan korkoja. Asiassa ei ollut väitetty, että osakaan nostetuista lainavaroista olisi tullut velalliseksi merkityn isän käyttöön, eikä myöskään ollut väitetty, että isä olisi lahjoittanut lainavaroja A:lle tai omistaisi osan hankitusta huoneistosta. Lainan korkoja ja lyhennyksiä oli suoritettu A:n tililtä. Syytä isän velalliseksi ryhtymiselle voitiin pitää uskottavana. Kun myös otettiin huomioon, että yhteisvelallisten suhteellinen osuus velasta määräytyy heidän keskinäisen sopimuksensa perusteella, ja kun A joka tapauksessa oli pankille itse velan koko määrästä vastuussa, korkein hallinto-oikeus katsoi, että asianomaisina verovuosina kysymyksessä oli isän velkavastuuta koskevasta sitoumuksesta huolimatta kokonaan sellainen A:n oman velan korko, joka hänellä oli oikeus tuloverolain 58 :n nojalla vähentää verotuksessa asuntovelan korkoina. Verovuodet KHO / 352 Peitelty osinko, olennainen hintapoikkeama, luottamuksensuoja Yhtiö oli myynyt ainoalle osakkaalleen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet euron kauppahinnalla. Osakkeiden käyväksi arvoksi oli vahvistettu yhtiön veroviraston kehotuksesta sille toimittaman asiantuntijalausunnon perusteella euroa. Verotusta toimitettaessa yhtiön oli katsottu antaneen osakkaalleen käyvän arvon ja kauppahinnan erotuksen suuruisen peitellyn osingon. Yhtiö vaati peitellyn osingonjaon poistamista tuloistaan. Perusteena vaatimukselleen yhtiö esitti, että se oli vilpittömässä mielessä noudattanut verovirastosta saamaansa suullista ohjetta siitä, kuinka suureksi kauppahinta oli määrättävä, jotta kaupasta ei synny peitellyn osingonjaon veroseuraamuksia. Tuo ohje oli ollut, että kauppahinnan 14

15 tulee olla vähintään kolme neljäsosaa osakkeiden käyvästä arvosta. Veroasiamies ei vastineessaan kiistänyt yhtiön esittämää perustetta, mutta totesi yhtiön saaman ohjeen olleen virheellinen. Hallinto-oikeuden mukaan on sinänsä tulkinnanvaraista, milloin käyvän arvon ja kauppahinnan välistä eroa on pidettävä olennaisena. Hallinto-oikeus totesi kuitenkin, että kyseisten osakkeiden kauppahinta poikkesi niin paljon niiden käyvästä arvosta, että yhtiön oli katsottava antaneen osakkaalleen tuon tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta peitellyn osingon luonteisen rahanarvoisen etuuden. Koska asiassa ei ollut syytä epäillä, etteikö yhtiö ollut saanut verovirastolta mainitunlaista ohjetta, hallinto-oikeus totesi kuitenkin yhtiön toimineen tulkinnanvaraisessa asiassa vilpittömässä mielessä veroviranomaisen antaman ohjeen mukaisesti, kun se oli toteuttanut kaupan tuota ohjetta noudattaen. Kun asiassa ei ilmennyt sellaisia erityisiäkään syitä, joista muuta olisi johtunut, hallinto-oikeus ratkaisi asian yhtiön eduksi. Turun Hao /0189/3 Vahvistetut lait ja asetukset Ei uusia vahvistettuja lakeja tai asetuksia. Hallituksen esitykset Hallituksen esitys 53/2008 laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta on käsitelty edellä kohdassa Asiantuntijakirjoituksia. Verohallitukset ohjeet, päätökset ja julkaisut Verohallitus on julkaissut ohjeen Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2008 (Dnro 629/40/2008). Verohallitus käsittelee ohjeessaan arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä. Vastauksissa käsitellään mm. huvi- ja urheilukäyttöön tarkoitetun veneen vähennysoikeutta, koulutetun hierojan antaman akupunktiohoidon alvkäsittelyä, tontin ja talon erikseen myynnin verokäsittelyä sekä verollisen ja verottoman toiminnan yleiskulujen jakamista ja palkintotukien huomioimista. Ohje on luettavissa verohallinnon internet-sivuilla 15

16 Yhteystiedot Tom Hoffström, VT Alpo Ronkainen, HM Leena Juusela, DE Vero-osaston johtaja Veroasiantuntija ALV-asiantuntija Puh (09) Puh (09) Puh tom.hoffstrom(at)tuokko.fi alpo.ronkainen(at)tuokko.fi leena.juusela(at)tuokko.fi 16

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu ANSIO- JA PÄÄOMATULOT HENKILÖSTÖN PALKITSEMISESSA SEKÄ YRITTÄJÄN JA SIJOITTAJAN VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSINA OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA. Laskentatoimen pro gradu

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot