Sisällysluettelo Pääkirjoitus Asiantuntijakirjoituksia Hallituksen esitykset... 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen... 6 Oikeuskäytäntö... 7 Elinkeinotulon verotus... 7 Arvonlisäverotus Varainsiirtoverotus Henkilökohtaisen tulon verotus Vahvistetut lait ja asetukset Hallituksen esitykset Verohallitukset ohjeet, päätökset ja julkaisut Yhteystiedot

2 Pääkirjoitus TuokkoTaxin vuoden 2008 toisessa numerossa käsitellään ajanjakson ajankohtaisia ja tärkeimpiä verotusta koskevia oikeuden päätöksiä, hallituksen esityksiä ja verohallinnon ohjeistuksia. TuokkoTaxin uusimpaan numeroon allekirjoittanut on laatinut asiantuntijakirjoituksen tuoreesta yritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyvästä hallituksen esityksestä. Yritysten sukupolvenvaihdosten uusia huojennussäännöksiä on moni yrittäjä odottanut ja todennäköistä on, että monissa yrityksissä ryhdytään viimeistään nyt suunnittelemaan tulevaa sukupolven- tai omistajanvaihdosta. Veroasiantuntija Alpo Ronkainen on kirjoittanut asiantuntijakommentin aina ajankohtaisesta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja sen verokäsittelystä KVL:n antamasta ennakkoratkaisusta. Veroasiantuntija Leena Juusela on käynyt läpi verohallituksen tuoretta ohjeistusta, jossa verohallitus on antanut kannanottoja ajankohtaisiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Tom Hoffström Vero-osaston johtaja, varatuomari 2

3 Asiantuntijakirjoituksia Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt Hallituksen esitys laeksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 pykälän muuttamisesta (HE 53/2008). Taustaa Hallitus on antanut kauan odotetun esityksen yritysten sukupolvenvaihdosten uusiksi verohuojennussäännöksiksi. Hallitus ehdottaa, että perintö- ja lahjaverolakia muutetaan siten, että maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta kevennetään. Lisäksi hallitus esittää muutoksia tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskeviin säännöksiin. Hallitus esittää myös tarkennuksia tilanteisiin, joista saatu perintö- tai lahjaveron huojennusetu voidaan menettää. Muilta osin sovellettaisiin aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. Siten erimerkiksi yritysten taseita ei ryhdyttäisi avaamaan. Myös lahjanluonteisia kauppoja koskevat vanhat säännökset olisivat edelleen voimassa, samoin kuin luopuvan yrittäjän luovutusvoiton verovapautta koskevat säännökset. Seuraavassa käydään läpi hallituksen esityksen tärkeimmät kohdat. Lisätietoa asiasta saatte :n veroasiantuntijoilta. Perintö- ja lahjaverolain huojennuksen edellytykset Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoksen huojennussäännösten nojalla osa perintö- ja lahjaverosta voidaan jättää maksuunpanematta, jos veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy yritys tai osa niistä. Perinnön tai lahjoituksen kohteena tulee olla vähintään yksi kymmenesosa yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Huojennuksen soveltaminen edellyttää verovelvollisen ennen verotuksen toimittamista tekemää pyyntöä. Edellytyksenä huojennukselle on myös, että verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla yritystoimintaa. Huojennussäännöksiä sovelletaan yritykseen, jota verotetaan elinkeinoverolain säännösten mukaan. Huojennussäännöksiä ei siten sovelletta yritykseen, jota on verotettu pelkästään tuloverolain säännösten mukaan. Huomattavaa on kuitenkin, että laajamittaista arvopaperikauppaa sekä sijoitus- ja vuokraustoimintaa harjoittavien yhtiöiden on oikeuskäytännön mukaan katsottu harjoittavan elinkeinotoimintaan ja näiden osakkeiden luovutuksiin voidaan saada huojennus. Edelleen konserneissa huojennussäännöksiä on voitu soveltaa, kun luovutuksen kohteena ovat olleet elinkeinotoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiön osakkeet. Poikkeuksellisesti huojennus on voinut tulla ky- 3

4 seeseen, jos kiinteistöt ovat olleet samojen omistajien omistaman toisen yhtiön elinkeinotoiminnan käytössä. Huojennussäännöksiä on voitu soveltaa myös erillisenä tulolähteenä verotettujen sijoitus- ja vuokraustoimintaan, mikäli tämän toiminnan varat eivät muodosta huomattavaa osaa yhtiön kokonaisvaroista. Huojennuksen määrä Nykyistä huojennusta, joka myönnetään arvostamalla yrityksen varat käyvän arvon sijasta 40 prosenttiin ns. arvostamislain mukaisesta arvosta, muutettaisiin siten, että arvostamistaso alennetaan 20 prosenttiin. Arvostamislain mukainen arvo vastaa käytännössä aikaisemmin voimassa olleen varallisuusverolain mukaista arvoa. Arvostamislain mukainen arvo on usein alempi kuin perintö- ja lahjaverolain mukainen käypä arvo. Maksuunpannulle perintö- tai lahjaverolle voidaan saada maksuaikaa jatkajan tekemästä pyynnöstä enintään viideksi vuodeksi. Maksuajalta ei peritä korkoa. Huojennusedun menettäminen Perintö- ja lahjaverolakiin sisältyy säännös, jonka mukaan saatu huojennusetuus menetetään, jos perinnön tai lahjan saaja luovuttaa yrityksen tai pääosan siitä viiden vuoden kuluessa verotuksen toimittamispäivästä. Tähän säännökseen otetaan hallituksen esityksen mukaan tarkennus. Huojennus menetetään myös, jos yrityksen toiminta lakkaa tai olennaisesti supistuu muutoin kuin tilapäisesti. Huojennusetu voidaan menettää, jos konsernin liiketoimintaa harjoittavan yhtiön liiketoiminta lakkaa tai supistuu olennaisesti. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan monitoimialayrityksen keskittyminen tiettyihin toimialoihin, esimerkiksi jatkajan erikoisosaamisen takia, ei välttämättä ole sellaista toiminnan supistamista, joka aiheuttaisi huojennusedun menettämisen. Huojennusetua ei jatkossa kuitenkaan menetettäisi, jos luopuminen ilmeisesti johtuu yritystoiminnan kannattamattomuudesta taikka verovelvollisen kuolemasta, sairastumisesta johtuvasta työkyvyttömyydestä tai muusta niihin verrattavasta syystä. Huojennusedun menettämiseen liittyy veronkorotus. Perintönä tai lahjana saadun omaisuuden luovutusvoittoverotus Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Luovutuksensaajan myydessä edelleen perintönä tai lahjana saadun yrityksen tai sen osan, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä, luovutuksensaajan hankintamenona pidettäisiin sitä määrää, josta perintö- tai lahjavero on aikanaan suoritettu. Voimassa olevan lain mukaan hankintamenona on voitu käyttää arvoa, josta huojennus on laskettu. Hankintamenona ei ole si- 4

5 ten aikaisemmin pidetty aliarvostettua arvoa. Uusi säännös kiristää siten luovutusvoittoverotusta. Käytännössä uudella säännöksellä on kiristävä vaikutus, kun osakkeet luovutetaan aikaisintaan viiden vuoden kuluttua verotuksen toimittamispäivästä. Erikseen on syytä huomioida tuloverolaissa oleva yhden vuoden säännös, jonka perusteella hankintamenona saatetaan joutua käyttämään lahjoittajan hankintamenoa. Kaikissa tilanteissa vaihtoehtona todellisen hankintamenon vähentämiselle luovutushinnasta on ns. hankintameno-olettaman käyttäminen. Voimaantulosäännökset Molempien lakien muutokset on tarkoitus saattaa voimaan yhtä aikaan ja mahdollisimman pian, kun ne on hyväksytty eduskunnassa. Perintö- ja lahjaverolain muutosta sovellettaisiin niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain tultua voimaan. Verovelvollisen vaatimuksesta muutosta sovellettaisiin myös niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 16 päivänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen ennen lain voimaantuloa. Lain voimaantulosäännös mahdollistaa siten uusien säännösten välittömän soveltamisen. Tuloverolain hankintamenon määrittelyä koskevaa muutosta sovellettaisiin luovutettaessa lain voimaantulon jälkeen omaisuutta, johon on sovellettu uutta perintö- ja lahjaverolain säännösten mukaista huojennusta. Mikäli osakkeiden lahjoitus toteutetaan ennen lakien voimaantuloa, eikä lahjansaaja ole vedonnut perintö- ja lahjaverolain uusiin säännöksiin, on lahjansaajalla oikeus käyttää hankintamenona vanhan, nyt voimassa olevan tuloverolain mukaista suurempaa hankintamenoa. Tom Hoffström Varatuomari 5

6 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen Julkisesti noteeratun A Oyj:n tarkoituksena oli tarjota B:lle ja yhtiön muille avainhenkilöille mahdollisuutta merkitä yhtiön osakkeita. Merkittävien osakkeiden määrä määräytyisi avainhenkilölle kullekin mittausajanjaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Mittausjaksot päättyisivät , ja Osakkeita olisi mahdollisuus merkitä aina mittausjakson päätyttyä. Järjestelyssä olisi mahdollista käyttää uusien osakkeiden ohella myös jo olemassa olevia osakkeita. Mittausjaksojen päättyessä vuosina käytettävä osakkeiden merkintähinta määrättiin osakeantipäätöksessä, jonka yhtiö teki vuonna Merkintähinta oli tätä osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu keskimääräinen hinta. Tuloverolain 66 :n 3 momentin mukaan veronalaista ansiotuloa on myös etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää alempaan hintaan vaihtovelkakirjalainan, optiolainan, optio-oikeuden tai muun näihin rinnastettavan sopimuksen tai sitoumuksen perusteella (työsuhdeoptio). Hallituksen esityksen 175/1994 vp. mukaan tuloverolaissa määritelty työsuhdeoption käsite on tarkoitettu laajaksi. Säännöksessä erikseen mainittujen instrumenttien lisäksi se koskee myös muita järjestelyjä, joilla pyritään samaan lopputulokseen. Työsuhdeoptiona voidaan verottaa mikä tahansa oikeus hankkia osakkeita työsuhteen perusteella käypää hintaa alempaan hintaan. Kun hakemuksessa tarkoitetun järjestelyn tarkoituksena oli, että yrityksen avainhenkilöt voivat hyötyä yhtiön osakkeiden arvonnoususta merkitsemällä yhtiön osakkeita tulevaisuudessa merkintähetken käypää hintaa alempaan hintaan, järjestelyä oli pidettävä työsuhteeseen perustuvana tuloverolain 66 :n 3 momentissa tarkoitettuna työsuhdeoptiona eikä saman lainkohdan 1 momentissa tarkoitettuna oikeutena. B:n merkitessä A Oyj:n osakkeita hänelle katsottiin syntyvän veronalainen etu, jos osakkeiden käypä arvo merkintähetkellä ylittää käytetyn merkintähinnan. B:n ansiotulona verotettavaksi eduksi katsottiin osakkeen käypä arvo sillä hetkellä, kun hän merkitsee osakkeet, vähennettynä hänen osakkeesta maksamallaan hinnalla. Etuus verotetaan sen verovuoden tulona, jona B merkitsee osakkeet. Etuuden verotuksen kannalta ei ollut merkitystä sillä, käytetäänkö järjestelyssä uusien osakkeiden sijasta jo olemassa olevia osakkeita. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 6-1. KVL N:16/2008 (ei lainvoimainen) Ratkaisussa oli kysymys siitä, että muodostuuko osakkeiden merkintään oikeutetuille henkilöille veronalaista etuutta, jos he merkitsevät työnantajansa osakkeita ennalta määrättyyn hintaan tulevina vuosina. Osakkeiden merkintähinta olisi osakeantipäätöksen ajankohdan mukainen käypähinta. KVL:n päätöksessä olosuhteita pidettiin työsuh- 6

7 deoptioon rinnastettavina, jolloin osakkeiden merkintähetken käyvän arvon ja merkintähinnan välinen erotus on merkitsijän ansiotuloa. Päätöstä perustellaan sillä, että tuloverolain työsuhdeoptiota koskeva sääntely on tarkoitettu koskemaan myös muita järjestelyjä, joilla pyritään samaan lopputulokseen. Päätös vahvistaa aiempaa lain aiempaa tulkintaa, jonka mukaan työntekijälle voi muodostua veronalaista tuloa myös muissa tilanteissa kuin nimenomaan tuloverolain säännöksien mukaisia instrumentteja käytettäessä. Tästä syystä verotukseen liittyvät seikat on syytä ottaa erityiseen tarkasteluun, kun harkitaan osakaspohjan laajentamista työntekijöihin. Alpo Ronkainen Veroasiantuntija Oikeuskäytäntö Elinkeinotulon verotus Työnantajan sosiaaliturvamaksu, maksuluokka, uusi työnantaja, jakautuminen Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n mukaisessa jakautumisessa perustettu yhtiö oli sellainen työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 :n tarkoittama uusi työnantaja, jonka sosiaaliturvamaksu määräytyi alimman maksuluokan mukaan. KHO T 546 (Vuosikirjanumero 18) Alihintainen luovutus, siirtohinnoitteluoikaisu, peitelty osinko, verovapaasti luovutettavat osakkeet Konsernin emoyhtiönä toimivan A Oy:n oli tarkoitus ostaa ruotsalaiselta A Oy:öön tytäryhtiösuhteessa olevalta B AB:ltä tämän omistamat puolalaisen C sp. z o.o.:n osakkeet niiden kirjanpitoarvoa vastaavalla kauppahinnalla, joka alitti selvästi osakkeiden käyvän arvon. Suomessa verotettavan ostajan A Oy:n tulo ei jäänyt alihintaisen kaupan johdosta pienemmäksi tai tappio muodostunut suuremmaksi kuin mitä se olisi ollut käypää hintaa käytettäessä. A Oy:n verotuksessa ei näin ollen tullut sovellettavaksi siirtohinnoitteluoikaisua koskeva verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentti. 7

8 Kun hakemuksessa tarkoitettujen yhtiöiden välillä vallitsi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentissa tarkoitettu etuyhteyssuhde, verotuksessa mahdollisesti tehtävää kauppahinnan oikaisua tuli arvioida tämän erityissäännöksen nojalla. Asiassa ei siten tullut erikseen sovellettavaksi peiteltyä osinkoa koskeva säännös. A Oy:n ei tämän vuoksi katsottu saaneen alihintaisen kaupan perusteella peiteltynä osinkona verotettavaa etuutta. Edellisessä kohdassa tarkoitetun kaupan jälkeen A Oy:n omistaman D Oy:n oli tarkoitus myydä puolalaisen F sp. z o.o.:n osakekanta A Oy:n omistamalle puolalaiselle C sp. z o.o.:lle. Kauppa oli tarkoitus tehdä osakkeiden kirjanpitoarvoa vastaavalla kauppahinnalla, joka alitti selvästi osakkeiden käyvän arvon. Hakemuksessa esitetyn perusteella D Oy:n omistamia F sp. z o.o.:n osakkeita voitiin pitää D Oy:n verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b :ssä tarkoitetulla tavalla verovapaasti luovutettavina osakkeina. Osakkeiden verovapaan luovutuksen johdosta luovuttavan yhtiön verotettava tulo ei jäisi pienemmäksi tai tappio muodostuisi suuremmaksi kuin se muodostuisi käypää hintaa käytettäessä. Näissä olosuhteissa D Oy:n verotuksessa ei tullut sovellettavaksi siirtohinnoitteluoikaisua koskeva verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentti. Koska myyjä- ja ostajayhtiön välillä vallitsi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n 1 momentissa tarkoitettu etuyhteyssuhde, verotuksessa mahdollisesti tehtävää kauppahinnan oikaisua tuli arvioida tämän erityissäännöksen nojalla. Asiassa ei siten tullut erikseen harkittavaksi peiteltyä osinkoa koskeva säännös. Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja Äänestys 6-3. KVL N:13/2008 (ei lainvoimainen) Osakepalkkiojärjestelmä, omien uusien osakkeiden luovutus, yhtiön vähennysoikeus A Oy:n tarkoituksena oli ottaa käyttöön tietyille yhtiön avainhenkilöille suunnattu kannustinjärjestelmä, jonka perusteella A Oy suorittaisi näille avainhenkilöilleen kunkin ansaintajakson jälkeen palkkion rahana sekä yhtiön osakkeina. Luovutettavat osakkeet voisivat olla myös sellaisia, jotka yhtiö on saanut haltuunsa maksuttomassa osakeannissa. Osakeyhtiölain 9 luvun 1 :n mukaan yhtiö voi osakeannissa antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Kun yhtiö osakeannissa luovuttaa työntekijöille omia osakkeita, jotka ovat tulleet sen haltuun maksuttomassa osakeannissa, ei osakkeiden luovutus realisoi yhtiölle veronalaista tuloa. Kun otettiin tämän lisäksi huomioon, että maksuttomassa osakeannissa rekisteröidyillä osakkeilla ei ole A Oy:n verotuksessa vähennettävää hankintamenoa eikä näiden osakkeiden luovutuksesta aiheudu yhtiölle muutoinkaan vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olevaa reaalista ku- 8

9 lua, ei A Oy:lle katsottu aiheutuvan maksuttomassa osakeannissa rekisteröimiensä osakkeiden luovutuksesta verotuksessa vähennyskelpoista menoa. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 5-2. KVL N:11/2008 (ei lainvoimainen) Holdingyhtiö, pääomansijoitustoiminta, purkutappio Kansainvälisen pääomarahaston omistama holdingyhtiö A Oy omisti B Oy:n, joka puolestaan omisti kaksi tuotantotoimintaa harjoittavaa yhtiötä. A Oy ei harjoittanut aktiivista liiketoimintaa ja sen pääasiallinen tarkoitus oli ollut B Oy:n hankkiminen ja tämän hallinnointiyhtiönä toimiminen. A Oy:n omistajien oli tarkoitus luopua yhtiön omistamista sijoituskohteista niiden kehittämisen jälkeen. Kun otettiin huomioon A Oy:n asema ja tarkoitus konsernissa pääomarahaston kokonaan omistamana hallinnointiyhtiönä, A Oy katsottiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi pääomansijoitustoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi. B Oy oli tarkoitus purkaa konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Koska A Oy:tä oli pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna yhteisönä, sen omistamat B Oy:n osakkeet eivät olleet mainitun lain 6 b :n 1 momentissa tarkoitettuja verovapaasti luovutettavia osakkeita. Tämän vuoksi A Oy:llä oli oikeus vähentää B Oy:n purkautumisesta mahdollisesti aiheutuva purkutappio elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 d :n 2 momentin estämättä. Ennakkoratkaisu vuosille Äänestys 5-4. KVL N:7/2008(ei lainvoimainen) Osittaisjakautuminen, liiketoimintakokonaisuus, kiinteistöt Hakijana ollut kiinteistösijoitusrahastojen omistama holdingyhtiö A Oy oli hankkinut omistukseensa eri puolella Suomea sijaitsevia kiinteistöjä sekä kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita. Kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt olivat hyvin erilaisia paitsi sijainniltaan myös arvoltaan, käyttötarkoitukseltaan sekä tuotoiltaan. A Oy:n tarkoituksena oli suorittaa osittaisjakautuminen siten, että kolme A Oy:n omistamaa kiinteistöosakeyhtiötä sekä niihin liittyvät varat ja velat siirrettäisiin perustettavalle yhtiölle. Siirrettävät kiinteistöosakeyhtiöt omistivat erään kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevia liikekiinteistöjä, jotka oli vuokrattu pääasiassa vähittäismyyntiä harjoittaville vuokralaisille. A Oy:n saman kaupungin alueella omistamat muut kiinteistöt olivat keskustan ulkopuolella sijaitsevia toimistorakennuksia. 9

10 Siirrettävien kiinteistöosakeyhtiöiden katsottiin muodostavan alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen vuokrauskohteen, jota voitiin pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n 2 momentissa tarkoitettuna liiketoimintakokonaisuutena. Kun A Oy jakautui osittain siten, että se siirsi mainittujen kolmen kiinteistöyhtiöiden osakkeet niihin liittyvine varoineen ja velkoineen perustettavalle yhtiölle ja jätti itselleen toisen liiketoimintakokonaisuuden, jakautumiseen sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n säännöksiä. Ennakkoratkaisu vuosille KVL N:6/2008 (ei lainvoimainen) Arvonlisäverotus Vähennettävä vero, nelipyörävetoinen maastoajoneuvo, mönkijä, metsätalouskäyttö A harjoitti metsätaloustoimintaa ja hänet oli merkitty alkutuottajana arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. A oli hankkinut nelipyörävetoisen maastoajoneuvon eli niin sanotun mönkijän, jota hän oli käyttänyt 15 hehtaarin suuruisella metsätilallaan nuoren massapuun ajamiseen sekä muuhun metsänhoitotyöhön. A oli käyttänyt mönkijää myös yksityistaloudessaan. Mönkijää ei ollut pidettävä arvonlisäverolain 114 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna moottoripyöränä eli vähennysrajoituksen alaisena ajoneuvona. Tämän vuoksi A:lla oli oikeus vähentää mönkijän hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero siltä osin kuin A oli käyttänyt mönkijää harjoittamassaan arvonlisäverollisessa metsätaloustoiminnassa. Palautuspäätös tilikaudelta KHO T 701 Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus, pysäköintitoiminta, vähennysoikeus Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön suorassa hallinnassa oli pysäköintihalli, josta sen tarkoitus oli luovuttaa maksua vastaan pysäköintioikeuksia lyhytaikaista pysäköintiä varten. Lisäksi kiinteistöosakeyhtiön tarkoitus oli luovuttaa pitkäaikaisia pysäköintioikeuksia osakkaansa vuokralaisille näiden työntekijöiden käyttöön. Osakkaan vuokralainen maksaisi korvauksen pysäköintioikeuksien luovuttamisesta kiinteistöosakeyhtiölle. Kiinteistöosakeyhtiön oli tarkoitus luovuttaa pitkäaikaisia pysäköintioikeuksia myös osakkaan työntekijöille, jotka maksaisivat pysäköinnin suoraan kiinteistöosakeyhtiölle. Pitkäaikaisten pysäköintioikeuksien käytössä olevat paikat olisivat iltaisin ja viikonloppuisin julkisessa käytössä. 10

11 Pysäköintitilojen ja liikehuoneistojen vuokraukset osakkaan vuokralaisille muodostivat vuokralaisten kannalta yhden toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Pelkästään sillä seikalla, että vuokrat suoritettaisiin erikseen kiinteistöosakeyhtiölle ja osakkaalle, ei ollut merkitystä toiminnan verollisuutta arvioitaessa. Myös osakkaan käytössä olleet liikehuoneistot ja työntekijöille vuokratut pysäköintipaikat muodostivat tilojen käytön kannalta toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Kiinteistöosakeyhtiön osakkaaltaan vuokraamat pysäköintipaikat asunto-osakeyhtiön omistamista tiloista olivat verrattavissa kiinteistöosakeyhtiön hallitsemiin pysäköintipaikkoihin. Sillä seikalla, että pitkäaikaiset pysäköintipaikat olivat kaikkien pysäköintipaikkaa tarvitsevien käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin, ei ollut merkitystä. Kiinteistöosakeyhtiön lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen luovuttaminen oli verollista pysäköintitoimintaa. Pitkäaikaisten pysäköintipaikkojen luovuttaminen osakkaan vuokralaisten työntekijöille sekä osakkaan työntekijöille oli kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamista, josta ei tullut suorittaa veroa. Kiinteistöosakeyhtiö sai vähentää pysäköintitiloihin kohdistuviin uudisrakennus- ja peruskorjauskustannuksiin sekä pysäköintitoimintaa varten vuokraamiensa tilojen kustannuksiin sisältyvistä arvonlisäveroista sen osuuden, joka oli kohdistunut verolliseen pysäköintitoimintaan. Ennakkoratkaisu ajalle KVL N:12/2008 (ei lainvoimainen) Luotonhallintapalvelu, liiketoimintasiirto X oli myynyt osamaksusopimuksiin perustuvat saatavansa A Oy:lle, ja jatkoi myynnin jälkeen myöntämiensä luottojen hallinnointia myymällä A Oy:lle luottojen hallinnointipalveluja. X:n oikeus myydä verotonta luotonhallintapalvelua perustui siihen, että se oli ollut kysymyksessä olevien luottojen luotonantaja. X:llä oli tarkoitus siirtää koko liiketoimintansa B Oy:lle, jolle siirtyisi myös luottojen hallinnointipalvelutoiminta. Siirto on AVL 19 a :ssä tarkoitettu liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuva luovutus siltä osin kuin luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Luotonhallinta on AVL 42 :n 1 momentin 3 kohdan mukaan verotonta vain luotonantajan harjoittamana. B Oy:n harjoittamana luotonhallintapalvelun myynti A Oy:lle olisi arvonlisäverollista. Tämän vuoksi B Oy:n voitiin katsoa hankkivan luotonhallintapalvelun AVL 19 a :ssä tarkoitetulla tavalla vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen ja luovutukseen voitiin soveltaa mainittua lainkohtaa. Koska B Oy:stä tuli toteutettavan yritysjärjestelyn myötä näiden palvelujen osalta X:n seuraaja ja koska luotonhallintapalvelun myynnin verokohtelun tuli tällöin olla samanlainen kuin jos luotonhallintapalvelu olisi 11

12 Varainsiirtoverotus edelleen X:n hallussa, B Oy voi myydä X:n liiketoiminnan jatkajana luotonhallintapalvelua A Oy:lle verottomana. Ennakkoratkaisu ajalle KVL N:5/2008 Osakepääoman korottaminen, apportti, uusmerkintä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa varainsiirtoveroa koskevassa ennakkoratkaisussa oli ratkaistavana kysymys, voidaanko Luxemburgissa olevalle X SA:lle varainsiirtoverolain säännösten nojalla maksuunpanna varainsiirtovero suomalaisen Y Oyj:n X SA:lle apporttina luovuttamista D Oy:n osakkeista, joista X SA antaa Y Oyj:lle vastikkeeksi emittoimiaan uusia osakkeita. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin lausui korkeimman hallinto-oikeuden asiassa sille tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta ennakkoratkaisussaan, että pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista annettua direktiiviä (69/335/ETY) on tulkittava siten, että sen 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta varainsiirtoveron perimiseen silloin, kun arvopapereita luovutetaan apporttina pääomayhtiölle, joka antaa tämän luovutuksen vastikkeeksi omia uusia osakkeitaan, vaan varainsiirtoveron periminen on mainitun direktiivin 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan sallittua. Ottaen huomioon yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisussa lausutun korkein hallintooikeus hylkäsi X SA:n valituksen, jossa oli vaadittu uutena ennakkoratkaisuna lausuttavaksi, ettei varainsiirtoveroa peritä, koska mainittu direktiivi 69/335 pääomien vapaan liikkuvuuden konkretisoitumana ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan c alakohta estävät veron perimisen. KHO T 369 (Vuosikirjanumero 15) Henkilökohtaisen tulon verotus Suomesta saatu tulo, henkilökohtaisten tulojen jaksottaminen, nettopalkka, jäännösveron maksu Yhdysvaltalainen yritys ja tämän Suomeen ajalle lähettämä työntekijä olivat sopineen nettopalkkamenettelystä, jossa yhdysvaltalainen yritys maksoi työntekijälleen Suomessa työskentelystä saman nettopalkan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi työskennellyt Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalainen yritys oli vuosina 2001 ja 2002 pidättänyt työntekijälle maksetuista palkoista veroja ja maksuja, mutta näitä määriä ei oltu tilitetty Suomen veroviranomaisille. Suomeen lähetetty työntekijä ei myöskään ollut 12

13 ennakonkannon piirissä. Sen sijaan yhdysvaltalainen yritys oli vuosina 2003 ja 2004 maksanut Suomen veroviranomaisille työntekijän ilmoittamista vuosien 2001 ja 2002 palkkatuloista maksuunpannut jäännösverot. Yhdysvaltalaisen yrityksen maksamia työntekijänsä jäännösveroja pidettiin työntekijän palkkatulona siltä osin kuin maksuihin oli käytetty enemmän varoja kuin työntekijälle vuosina 2001 ja 2002 Suomesta tehdystä työstä maksetuista palkoista oli pidätetty. Tämä palkkatulo oli tuloverolain 10 :n 4 kohdan nojalla Suomessa veronalaista tuloa, jota Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välisen verosopimuksen 15 artiklan nojalla voitiin verottaa Suomessa. Jäännösverojen maksusta kertynyt etu katsottiin sen verovuoden tuloksi, jolta etu oli ansaittu, eli verovuosien 2001 ja 2002 veronalaiseksi tuloksi. Verovuosi 2001 ja KHO T 965 (vuosikirjanumero 31) Lähdevero, rajoitetusti verovelvollinen osingonsaaja, osinko muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä Iso-Britanniassa asuva, Suomessa rajoitetusti verovelvollinen henkilö A omisti noin 35 prosenttia Suomessa asuvan julkisesti noteeraamattoman S Oy:n osakkeista. A:n S Oy:ltä saama osinko maksettiin hänen pankkitililleen Suomessa, eikä sitä siirretty asuinvaltioon Iso-Britanniaan. Osinko verotettiin Suomen ja Iso-Britannian välisen verosopimuksen mukaan Suomessa ja siihen sovellettiin lähdeverolain säännöksiä. Keskusverolautakunta lausui ennakkoratkaisuna, että kun S Oy:n A:lle maksaman osingon määrä vastasi enintään 9 prosentin vuotuista tuottoa laskettuna osakkeen matemaattiselle arvolle, S Oy:n ei ollut perittävä lähdeveroa siltä osin kuin A:lle maksettava osinko ei ylittänyt euroa. Jos A:n saaman osingon määrä ylitti euroa, lähdeveroa oli perittävä 28 prosenttia laskettuna tuon osingonosan 70 prosentin määrästä. Jos osingon määrä ylitti edellä tarkoitetun vuotuisen tuoton, lähdeveroa oli perittävä lähdeverolaissa säädetty 28 prosenttia laskettuna tuon osingonosan 70 prosentin määrästä. Veroasiamies vaati valituksessaan ennakkoratkaisun kumoamista ja lausuttavaksi uutena ennakkoratkaisuna ensisijaisesti, että A:n S Oy:ltä saamasta osingosta on perittävä lähdeveroa 28 prosenttia osingon kokonaismäärästä ja toissijaisesti, että A:n S Oy:ltä saaman osingon kokonaismäärästä on perittävä lähdeveroa 28 prosenttia, mutta lähdevero on jätettävä perimättä siltä osin, jolta lähdevero ylittää niiden verojen ja maksujen määrän, jotka kohdentuvat osinkoon jaettaessa osinko yleisesti verovelvolliselle. 13

14 Kun otettiin huomioon S Oy:n asema lähdeveron perimiseen velvollisena, veroasiamiehen asiassa esittämät vaatimukset sekä EY 18 ja 56 artiklan määräykset, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei ollut syytä muuttaa Keskusverolautakunnan päätöksen lopputulosta ja hylkäsi veroasiamiehen valituksen. Äänestys 4-1. Ennakkoratkaisu vuodelle 2007 KHO T 719 (vuosikirjanumero 23) Asuntovelka, korkovähennys, kenen velkaa, muut kuin puolisot Täysi-ikäinen A oli ostanut itselleen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet rahoittaen kaupan pankkilainalla, jossa yhteisvelalliseksi hänen kanssaan oli merkitty hänen isänsä. Tämän selitettiin tapahtuneen pankin vaatimuksesta, koska pelkästään verovelvollisen nimellä lainaa ei olisi myönnetty samoin ehdoin. A:lle myönnettiin verotuksessa vähennys vain puolesta osasta lainan korkoja. Asiassa ei ollut väitetty, että osakaan nostetuista lainavaroista olisi tullut velalliseksi merkityn isän käyttöön, eikä myöskään ollut väitetty, että isä olisi lahjoittanut lainavaroja A:lle tai omistaisi osan hankitusta huoneistosta. Lainan korkoja ja lyhennyksiä oli suoritettu A:n tililtä. Syytä isän velalliseksi ryhtymiselle voitiin pitää uskottavana. Kun myös otettiin huomioon, että yhteisvelallisten suhteellinen osuus velasta määräytyy heidän keskinäisen sopimuksensa perusteella, ja kun A joka tapauksessa oli pankille itse velan koko määrästä vastuussa, korkein hallinto-oikeus katsoi, että asianomaisina verovuosina kysymyksessä oli isän velkavastuuta koskevasta sitoumuksesta huolimatta kokonaan sellainen A:n oman velan korko, joka hänellä oli oikeus tuloverolain 58 :n nojalla vähentää verotuksessa asuntovelan korkoina. Verovuodet KHO / 352 Peitelty osinko, olennainen hintapoikkeama, luottamuksensuoja Yhtiö oli myynyt ainoalle osakkaalleen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet euron kauppahinnalla. Osakkeiden käyväksi arvoksi oli vahvistettu yhtiön veroviraston kehotuksesta sille toimittaman asiantuntijalausunnon perusteella euroa. Verotusta toimitettaessa yhtiön oli katsottu antaneen osakkaalleen käyvän arvon ja kauppahinnan erotuksen suuruisen peitellyn osingon. Yhtiö vaati peitellyn osingonjaon poistamista tuloistaan. Perusteena vaatimukselleen yhtiö esitti, että se oli vilpittömässä mielessä noudattanut verovirastosta saamaansa suullista ohjetta siitä, kuinka suureksi kauppahinta oli määrättävä, jotta kaupasta ei synny peitellyn osingonjaon veroseuraamuksia. Tuo ohje oli ollut, että kauppahinnan 14

15 tulee olla vähintään kolme neljäsosaa osakkeiden käyvästä arvosta. Veroasiamies ei vastineessaan kiistänyt yhtiön esittämää perustetta, mutta totesi yhtiön saaman ohjeen olleen virheellinen. Hallinto-oikeuden mukaan on sinänsä tulkinnanvaraista, milloin käyvän arvon ja kauppahinnan välistä eroa on pidettävä olennaisena. Hallinto-oikeus totesi kuitenkin, että kyseisten osakkeiden kauppahinta poikkesi niin paljon niiden käyvästä arvosta, että yhtiön oli katsottava antaneen osakkaalleen tuon tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta peitellyn osingon luonteisen rahanarvoisen etuuden. Koska asiassa ei ollut syytä epäillä, etteikö yhtiö ollut saanut verovirastolta mainitunlaista ohjetta, hallinto-oikeus totesi kuitenkin yhtiön toimineen tulkinnanvaraisessa asiassa vilpittömässä mielessä veroviranomaisen antaman ohjeen mukaisesti, kun se oli toteuttanut kaupan tuota ohjetta noudattaen. Kun asiassa ei ilmennyt sellaisia erityisiäkään syitä, joista muuta olisi johtunut, hallinto-oikeus ratkaisi asian yhtiön eduksi. Turun Hao /0189/3 Vahvistetut lait ja asetukset Ei uusia vahvistettuja lakeja tai asetuksia. Hallituksen esitykset Hallituksen esitys 53/2008 laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta on käsitelty edellä kohdassa Asiantuntijakirjoituksia. Verohallitukset ohjeet, päätökset ja julkaisut Verohallitus on julkaissut ohjeen Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2008 (Dnro 629/40/2008). Verohallitus käsittelee ohjeessaan arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä. Vastauksissa käsitellään mm. huvi- ja urheilukäyttöön tarkoitetun veneen vähennysoikeutta, koulutetun hierojan antaman akupunktiohoidon alvkäsittelyä, tontin ja talon erikseen myynnin verokäsittelyä sekä verollisen ja verottoman toiminnan yleiskulujen jakamista ja palkintotukien huomioimista. Ohje on luettavissa verohallinnon internet-sivuilla 15

16 Yhteystiedot Tom Hoffström, VT Alpo Ronkainen, HM Leena Juusela, DE Vero-osaston johtaja Veroasiantuntija ALV-asiantuntija Puh (09) Puh (09) Puh tom.hoffstrom(at)tuokko.fi alpo.ronkainen(at)tuokko.fi leena.juusela(at)tuokko.fi 16

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

3-5 vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskuhetken. HE vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta

3-5 vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskuhetken. HE vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta HE 6111997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että työsuhdeoption perusteella

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos BusinessPlaza Sukupolvenvaihdos Sisällys 1. Valmistelu... 3 2. Toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen... 3 Toteuttamisvaihtoehdot... 3 Kauppa... 3 Lahja ja lahjanluonteinen kauppa... 5 Jakautuminen...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Esityksen sisältö: 1. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot ja vähennyskelvottomat luovutustappiot 2. KHO:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 30.9.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

HE-LUONNOS /M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

HE-LUONNOS /M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta HE-LUONNOS 16.12.2015/M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM 1 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 2.12.2011 ON, OTM Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b eri papereille. Kysymykseen 5 vastataan vastauslomakkeelle. Vastauspaperi on

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Laki. veronkantolain muuttamisesta

Laki. veronkantolain muuttamisesta Laki veronkantolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan veronkantolain (769/2016) 26 ja 41 :n 2 momentti, muutetaan 7 :n 2 momentti, 11 :n 2 ja 4 momentti, 14 :n 1 momentti, 16 :n 1

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot