Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 7"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Kunnan tehtävät ja toimintaprosessit Kunta ja kuntayhtymä talousyksikkönä Kunnan ja kuntayhtymän tehtävät Reaali- ja rahaprosessin tapahtumat Toiminnan ja talouden yhteys kuntataloudessa Talouden ohjausjärjestelmät ja ohjauksen muodot Ohjausjärjestelmät ja niiden rajaus Ohjauksen muodot Perinteinen kunnallispoliittinen ohjaus Uusi kunnallispoliittinen ohjaus Suunnitteluohjaus tavoite- ja tulosohjauksen perustana Hallinnon uudistus ja tulosohjaus Tavoite- ja tulosohjauksen käsitteellinen ero Tilivelvollisuus ja tulosvastuu Markkinaohjaus kunnan palvelutuotannossa Markkinaohjaus kunnan laskentatoimessa Markkinaohjausmallit budjetoinnissa ja kirjanpidossa Tuotekohtainen kustannuslaskenta Talouden ohjauksen tehtävät ja suunnitelmien laadintaperiaatteet Hallinnollisen talousarvion tehtävät, rakenne ja periaatteet Hallinnollisen talousarvion tehtävät Hallinnollisen talousarvion rakenne Hallinnolliset talousarvioperiaatteet Kuntasuunnitelman tehtävät, rakenne ja laadintaperiaatteet Kuntalain mukainen talouden ohjaus Talouden ohjauksen tehtävät ja suunnitelmien rakenne Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperiaatteet kuntalaissa Palvelutoiminnan tavoitteet Tavoitteen hierarkkisuus Tavoitetilahierarkia Aikahierarkia Päätöksentekohierarkia Yhteenveto tavoitehierarkioista Panos-tuotos-vaikutus -malliin perustuva tavoiteasettelu Tulosmittaritavoitteet Yhteenvetoa tavoitekäsitteistöstä Taloussuunnitelman tavoiteluokittelu Strategiset tavoitteet Toimintavalmiutta, aluetta ja asemaa koskevat tavoitteet Palvelujen yhteiskunnallisia ja väestövaikutuksia koskevat tavoitteet Kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Muutostavoitteet asiakkaan hyvinvoinnissa Palvelukyky- ja asiakastyytyväisyystavoitteet Tuotantotavoitteet Tavoitteen resurssitarve Strategisten tavoitteiden resurssitarve... 60

3 5.6.2 Vaikuttavuustavoitteiden resurssitarve Tuotantotavoitteiden resurssitarve Tavoitteen mitattavuus Mittaustuloksille asettavat vaatimukset Tavoitteen laadullinen ja määrällinen mittaaminen Strategisten tavoitteiden mittarit Vaikuttavuustavoitteiden mittarit Tuotantotavoitteiden mittarit Mittarin valinta Tavoitteen sitovuus Resurssienjako Resurssienjako vero- ja maksurahoitteisessa toiminnassa Resurssienjakovelvoite lakisääteisissä tehtävissä Rahoitusperiaate Määrärahasidonnaisuus lakisääteisissä tehtävissä Kohde- ja budjettirahoitus Kohde- ja budjettirahoituksen määritelmät Valtionosuus kohde- vai budjettirahoitusta? Nettobudjetointi kohderahoitteisessa toiminnassa Kehysbudjetointi Rahoitus- ja kustannusbudjetti Rahoitus- ja kustannusperusteen vertailua Poistojen budjetointi Pääomakorvauksen budjetointi Määrärahan ja tuloarvion sitovuus Määrärahan sitovuus Tuloarvion sitovuus Rahoitustarpeen kattamiskeinojen sitovuus Talousarviomuutoksen ajankohta Taloussuunnitelman muiden suunnitteluvuosien noudattaminen Käyttösuunnitelman noudattaminen Rahoituksen suunnittelu Hallinnollisen talousarvion rahoitusperiaatteet Lakisääteinen tasapaino: veroyhtälö Omaisuuden säilyttämisvaatimus: jako varsinaiseen ja pääomatalouteen Poistot ja investointien rahoitus Lainarahoitus pääomatulona Varaukset ja rahastot investointien rahoituksessa Pakolliset rahastot talouden tasapainotuksessa Johtopäätöksiä hallinnollisen talousarvion rahoitusja tasapainoperiaatteista Kuntalain rahoitusperiaatteet Tulorahoituksen riittävyys Tulojen ja menojen riippuvuus toisistaan Tulorahoituksen tasapainotusjakso Tulorahoituksen riittävyyden arviointi Alijäämän kattamisvelvollisuus talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Tasapainottamistoimenpiteet tilinpäätöksessä Rahoituksen tasapainoperiaate Rahoitustarve-käsite Rahoitusasema taseen perusteella: taseen tunnusluvut Kokonaistulot ja -menot

4 8 Kunnallisen kirjanpidon erityispiirteet Kirjanpitovelvollisuus ja kirjanpidon tehtävät kunta-alalla Hallinnollinen kirjanpito: kirjanpitovelvollisuus ja kirjanpidon tehtävät Kirjanpitovelvollisuus kuntalaissa Kirjanpidon tehtävät kirjanpitolakia sovellettaessa Erilläänpitotehtävä Tilinpäätöksen informaatiotehtävät Kirjanpito kunnan laskentatoimen osana Hyvä kirjanpitotapa Hyvä kunnallinen kirjanpitotapa hallinnollisessa kirjanpidossa Hyvän kirjanpitotavan lähteet kunta- ja kirjanpitolakia sovellettaessa Kirjanpitoa ohjaava lainsäädäntö ja sen soveltaminen Kuntaliiton suositukset hyvän kirjanpitotavan lähteenä Yleiset tilinpäätösperiaatteet Muita kirjanpidon yleisiä periaatteita Oma pääoma Oma pääoma hallinnollisessa kirjanpidossa Oma pääoma kunta- ja kirjapitolakia sovellettaessa Oman pääoman rakenne Peruspääoman muodostuminen Peruspääoman korottaminen ja alentaminen Rahastot kunta- ja kirjanpitolakia sovellettaessa Rahastojen luokittelu Sidotut omat rahastot Muut omat rahastot Vahinko- ja riskirahasto Lahjoitusrahastot Varaukset kunnan kirjanpidossa Varaukset hallinnollisessa talousarviokirjanpidossa Varauskäytäntö kirjanpitolaissa Vapaaehtoiset varaukset kirjanpitolaissa Poistoero kirjanpitolaissa Pakollinen varaus kirjanpitolaissa Kuntalain ja kuntajaoston ohjeiden mukainen varauskäytäntö Investointivaraus Poistoero kunnan kirjanpidossa Pakollinen varaus Kunnan liiketoiminnan eriyttäminen Eriyttäminen hallinnollisessa kirjanpidossa Liiketoiminnan eriyttämisen nykykäytäntö Kuntalain ja kirjanpitolain eriyttämissäännökset Lakisääteinen eriyttämisvelvoite Eriyttämisvaihtoehdot Kirjanpidon eriyttämisessä noudatettavat periaatteet Eriyttäminen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä Eriyttäminen ja kunnan talousarvio Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöksen tarkoitus Kuntakonsernin määritelmä ja konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus Konserniyhteisöt: emoyhteisö ja tytäryhteisö Välitön ja välillinen määräysvalta Konsernitilinpäätöksen laadinnan erityispiirteitä kunta-alalla

5 Lähdeluettelo Kuntalaki / Kirjanpitolaki / Asetus kirjanpitolautakunnasta /

6

7 1 Johdanto Viime vuosikymmeninä on toteutettu kolme merkittävää uudistusta kunnan talouden ohjauksessa: laskentatoimen uudistus 1970-luvulla, talousarvioarviouudistus 1990 luvun alussa ja kirjanpitouudistus saman vuosikymmenen loppupuoliskolla kuntalain säätämisen yhteydessä. Uudistukset on toteutettu käytännönläheisesti ja ongelmakeskeisesti. Teoreettinen pohdiskelu ennen uudistuksia tai niiden aikana on ollut verrattain suppeata. Erityisesti 1990-luvun uudistuksissa on kuitenkin kysymys varsin merkittävistä muutoksista kunta-alan talouden ohjauksessa, niin malleissa, käsitteissä kuin periaatteissakin. Kuntalaissa uusittiin perusteiltaan koko talousarvio- ja kirjanpitojärjestelmä. Hallinnollisesta kirjanpidosta siirryttiin suoraan soveltamaan yleistä kirjanpitolakia, jonka lähtökohdat ovat liiketoiminnan rahaprosessin kuvaamisessa. Valmisteluaikaa kirjanpitouudistuksessa oli vain vajaa kaksi vuotta. On ymmärrettävää, ettei siinä ajassa ollut mahdollista selvittää uusien käsitteiden ja toimintaperiaatteiden teoreettista perustaa kovinkaan syvällisesti. Kun osaltani vastasin uudistuksen valmistelusta kunnalliskomiteassa ja myöhemmin sen täytäntöönpanosta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteerinä, jäi määrättyjen ongelmien suppea käsittely vaivaamaan mieltä. Tätä tiettyä vajavuutta käsitteiden määrittelyssä ja menettelytapojen perusteissa olen tässä kirjassa pyrkinyt osaltani korjaamaan. Uudistukset ovat myös askel tuntemattomaan. Vasta jälkeenpäin voidaan arvioida onko valittu tie tai toimintatapa oikea. Kurssia voidaan joutua kääntämään tai jopa ottamaan askeleita taaksepäin. Jokin kehittämisen alue on voinut jäädä jälkeen tai jokin ongelma on kokonaan jäänyt uudistuksessa vaille huomiota. Budjetoinnin ja kirjanpidon kehityssuuntien arviointi ja uusien järjestelmien soveltamisessa esiin tulleiden ongelmien ja niiden ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen onkin toinen tämän kirjan tehtävistä. Luvussa 2 käsitellään kunnan tehtäviä ja talousprosessia peruspalvelujen järjestämisen näkökulmasta. Tarkastelussa korostuu toiminnan ja talouden erityinen yhteys kunnallisten palvelujen järjestämisessä ja rahoituksessa. Luvussa 3 esitetään katsaus talouden ohjausjärjestelmien ja ohjausmuotojen kehitykseen. Ohjausmuotojen muutos juridis-hallinnollisesta ohjauksesta suunnitteluohjauksen kautta tulos- ja markkinaohjaukseen on luvun johtoajatus. Luvun 4 aiheena on taloussuunnittelun tehtävien ja rakenteen uudistuminen kuntalain säätämisen myötä. Merkittävä periaateratkaisu on määrärahan sitominen kirjanpidon suoriteperusteeseen myös talousarviossa. Ratkaisulla kunta-ala on selkeästi irrottautunut hallinnollista talousarviosta ja sitä ohjanneista valtion budjettiperiaatteista. Luvun 5 aiheena on palvelutoiminnan tavoitteet. Niiden asettamista lähestytään tavoitekäsitteen hierarkkisuuden ja tuloksellisuuden arvioinnin näkökulmista. Luvussa tehdään esitys kunnan taloussuunnittelussa käytettävästä tavoiteluokituksesta. Lisäksi tarkastellaan eri tyyppisten tavoitteiden määrärahasidonnaisuutta, mitattavuutta ja sitovuutta. Luvussa 6 tarkastellaan resurssienjakoa sekä valtio-kunta -suhteen näkökulmasta että kunnan talousarviossa. Talousarviokäytännössä esitetään otettavaksi käyttöön uusina käsitteinä kohde- ja budjettirahoitus. Käsiteparilla voidaan menojen ja niiden rahoituksen riippuvuutta kuvata täsmällisemmin ja kattavammin kuin brutto- ja nettokäsitteillä tai yleis- ja erilliskatteisuuskäsitteillä. Budjetoinnin kehityssuunnaksi ennakoidaan siirtymistä rahoitusperusteisesta kustannusperusteiseen budjetointiin myös kunta-alalla. Luvussa 7 käsitellään kunnan rahoitusta tulorahoituksen riittävyyden ja rahoitustarpeen kattamisen kannalta. Luvussa annetaan tulkintakriteereitä kuntatalouden tasapainolle. Vuosikatteen, poistojen ja korvausinvestointien vastaavuutta perustellaan uutena kuntatalouden tasapainoyhtälönä hallinnollisen veroyhtälön sijaan. Luvussa 8 käsitellään kunnallisen kirjanpidon erityispiirteitä kirjanpitolain soveltamisessa. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa kunnan kirjanpitovelvollisuus, hyvän kirjanpitotavan erityispiirteet kunta-alalla sekä näkökohtia kunnan laskentatoimen osa-alueiden määrittelyssä. Oman pääoman rakenne ja pääomaerien käsittely sekä rahastointi ja varaukset ovat asiakokonaisuuksia, jotka poikkeavat yleisen kirjanpitolain mukaisesta käytännöstä edelleenkin kunta-alalla. Näihin tasekysymyksiin on kirjassa esitetty periaatteellisia kannanottoja. Tehtävien eriyttäminen kunnan talousarviossa ja tilinpäätöksessä on vahvistuva kehityssuunta. Muun muassa liiketoimintoja sääntelevät lait edellyttävät kirjanpidossa eriytettyjä yksiköitä, joiden tilinpäätökset ovat vertailukelpoisia yhtiömuotoisen toiminnan kanssa. Oman palvelutuotannon avaaminen kilpailulle on johtamassa rahoittajan, tilaajan ja tuottajan roolien eriyttämiseen kunnan toiminnassa. Tämä synnyttää erityisiä budjetti- ja tilinpäätösteknisiä ongelmia, joihin luvussa esitetään ratkaisuvaihtoehtoja.

8 Konsernitilinpäätöksen tarkoitusta ja juridisen konsernikäsitteen soveltuvuutta pohditaan luvussa 8.7. Lisäksi tehdään lyhyesti selkoa kunnan konsernitilinpäätöksen erityispiirteistä. Kirjan valmistumista on tukenut ohjausryhmä, joka on antanut hyödyllisiä neuvoja ja ohjeita erityisesti työn suuntaviivoissa ja painopisteiden valinnassa. Mahdollisuus käydä keskustelua ryhmän kanssa työn eri vaiheissa on ollut kirjoittajalle tärkeä anti, josta esitän kiitokseni. Ohjausryhmään ovat kuuluneet varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen (pj), tilintarkastaja Leena Flinck, suunnittelija Tuula Hausman, talousjohtaja Anders Kaustinen, kunnallistalousyksikön päällikkö Arto Laitinen, kehittämispäällikkö Christel von Martens, professori Pentti Meklin ja rahoitusjohtaja Raili Tiitola. Toivon, että kirjalla on käyttöarvoa kunnan taloushallinnon ammattilaiselle kuin myös luottamushenkilölle, joilla on tarvetta ja kiinnostusta saada taustatietoa kuntatalouden toimintamalleista ja niiden kehittämissuunnista säännös- ja ohjetekstejä laajemmalti. Kirja on pyritty laatimaan myös kunnallistalouden ja -hallinnon opetusta silmälläpitäen. Helsingissä kesäkuussa 2002

9 2 Kunnan tehtävät ja toimintaprosessit 2.1 Kunta ja kuntayhtymä talousyksikkönä Kuntaa voidaan tarkastella juridisena oikeushenkilönä, poliittisena kansalaisyhteisönä tai palveluja tuottavana ja rahoittavana talousyksikkönä. Kun tarkastelun kohteena ovat kunnan talousprosessi ja sen ohjaus, on tarkastelukulma talousyksikköpainotteinen. Kunta poikkeaa muista palveluja tuottavista talousyksiköistä, erityisesti yrityksestä, tulojen hankkimisen tarkoituksen ja omistuksen suhteen. Kunnan tulojen keräämisen tarkoituksena on toiminnan rahoitus. Kunnalla ei ole omistajuuteen perustuvaa sijoituspääomaa eikä se näin ollen pyri lisäämään tulojaan siihen sijoitetun pääoman tuoton lisäämiseksi. Kunnan taloudelliset tavoitteet ovat välineellisiä, alistettuja kuntalaisten hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen tähtäävien tavoitteiden toteuttamiseen. Kunnan tuloja ovat myynti- ja maksutulot palveluista sekä verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet. Myynti- ja maksutulot ovat vastikkeellisia. Ne voidaan kohdistaa luovutettuun hyödykkeeseen ja sen tuotannontekijöiden hankintamenoon. Verorahoitteisessa toiminnassa vastikkeellisuus on epäsuoraa ja perustuu kunnan jäsenyyden mukaan tuomiin velvoitteisiin ja oikeuksiin. Valitessaan asuinkunnan kuntalainen valitsee verojen maksamisen ansaitsemistaan tuloista asuinkuntaan. Vastikkeena hän saa oikeuden asuinkunnan palveluihin. Vaihdettavina vastikkeina ovat siten veronmaksuvelvollisuus ja palvelujen käyttöoikeus. Verotulojen ja palvelujen vastikkeellisuus on itsestään selvää silloin, kun kuntalaiset käsitetään kollektiiviksi. Aivan yksiselitteinen tulojen kahtiajako verorahoitukseen ja käyttäjärahoitukseen ei ole. Opetuksen yksikköhintarahoitus ja muu täyden korvauksen perusteella maksettava valtionosuus merkitään tilinpidossa myyntituloksi, vaikka kyse on verorahoituksesta. Kuntayhtymä on jäsenkuntien muodostama yhteistyöelin määrätyn tehtävän tai tehtävien suorittamiseen. Kunnan tavoin kuntayhtymä hankkii tuloja toiminnan rahoittamiseen. Kunnasta poiketen kuntayhtymällä on omistajien siihen sijoittamaa omaa pääomaa, joka jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. Omistajina jäsenkunnat voivat velvoittaa kuntayhtymän maksamaan niiden sijoittamalle pääomalle korkoa. Kuntayhtymän tehtäväalue on kuntaa olennaisesti suppeampi. Kuntayhtymällä ei ole verotusoikeutta kuntalaisiin. Toisaalta jäsenkunnat vastaavat kuntalain mukaan kuntayhtymän menojen rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuksi. Kuntayhtymän erityispiirteitä, jotka olennaisella tavalla vaikuttavat sen toimintaan ja talouteen, ovat pyrkiminen nollatulokseen, toiminnan sitominen perussopimukseen, jäsenkuntien täydellinen vastuu kuntayhtymän velasta ja erityisesti ammatillisen koulutuksen kuntayhtymissä yksikköhinta -rahoitus. 2.2 Kunnan ja kuntayhtymän tehtävät Kunnan tehtävänä on kuntalain mukaan edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan 1. Hyvinvoinnin edistämisellä tarkoitetaan peruspalvelujen tuottamista, joko kunnan itsensä toimesta tai kunnan järjestämänä 2. Kestävän kehityksen edistäminen tarkoittaa, että kunta pyrkii säilyttämään palvelutoiminnassaan sekä maan- ja luonnonvarojen käytössä ekologisen ympäristön elinkelpoisena sukupolvesta toiseen. Laajemmassa merkityksessä ekologisen kehityksen edellytyksenä katsotaan olevan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys kuntayhteisössä 3. Aiemmin kunnallislaissa säädettiin vain itsehallinnollisten ja lakisääteisten tehtävien suorittamisesta niiden sisältöä tarkemmin määrittelemättä. Peruspalveluille ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Suppean tulkinnan mukaan peruspalveluja ovat palvelut, jotka ovat johdettavissa perustuslain määrittelemistä taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä perusoikeuksista 4. Laajemman tulkinnan mukaan peruspalveluja ovat kaikki palvelut, joiden järjestämisestä on säädetty laissa. Lakisääteisten peruspalvelujen järjestäminen on perustuslain mukaan julkisen vallan vastuulla 5. Työnjako valtion ja kuntien kesken määräytyy pääpiirteissään siten, että valtio huolehtii perusoikeuksia toteuttavasta lainsäädännöstä sekä tulonsiirroista ja kunnat vastaavat peruspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta kunnan asukkaille. Valtio ei kuitenkaan voi vapautua perusoikeuksiin liittyvästä vastuusta siirtämällä lailla tehtäviä kunnille 6. Kunnan velvollisuudesta järjestää peruspalveluita on säädettävä laissa. Kunnille ei myöskään saa antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin säätämällä siitä lailla 7. Laissa säädetyt kunnan tehtävät jakaantuvat yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin tehtäviin ja ns. subjektiivisiin oikeuksiin eli tehtäviin, joiden suhteen kunnalla on ehdoton järjestämisvelvollisuus.

10 Yleistä järjestämisvelvollisuutta säänteleviä lakeja ovat muun muassa sosiaalihuoltolaki, toimeentulotuesta annettu laki, laki kuntouttavasta työtoiminnasta, kansanterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki ja mielenterveyslaki. Eräissä terveyspalveluissa kuten hammashuollossa tai lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa järjestämisvelvoite on erityisen velvoittava, vaikka kysymyksessä ei sinänsä ole subjektiivisesta oikeudesta. Sivistystoimessa kunnalla on lakisääteinen velvollisuus osallistua lukiokoulutuksen, ammatilliseen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kustannuksiin, vaikka se ei ole velvollinen itse järjestämään mainittua koulutusta. Kulttuuritoimessa lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat kirjastopalvelut, kulttuuritoiminta ja liikuntatoiminta. Näiden palvelujen laajuus ja taso ovat kuitenkin miltei kokonaan kuntien päätösvallassa, koska toimintaa ohjaava lainsäädäntö on niukkaa. Lakisäteisyyden perusteella osa perusrakennepalveluista on luettavissa peruspalveluihin. Kunnalle pakollisia perusrakenteen ylläpitämis- ja kehittämistehtäviä ovat kaavoitus, rakennustarkastus, vesihuolto ja jätevedenpuhdistus, ympäristönsuojelu, pelastuspalvelut, väestönsuojelu ja nuohous. Pakollisia viranomaistehtäviä ovat maaseutuelinkeinojen hallinto- ja valvontatehtävät, kuluttajaneuvonta, talous- ja velkaneuvonta sekä tuoteturvallisuusneuvonta. Yleisessä järjestämisvelvollisuudessa kunnalla on harkintavaltaa toiminnan laajuuden ja varattavien resurssien suhteen. Lakisääteinen toiminta on kuitenkin järjestettävä siten, että palveluja on tarjolla ja toimintaan on varattu määrärahoja. Asiakkaan hakemusta ei saa hylätä ilman yksilöllistä tarveharkintaa pelkästään resurssien riittämättömyyteen perustuen. Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat pääsääntöisesti asiakkaat, joiden kotikunta kunta on. Subjektiiviset oikeudet ovat asiakkaan oikeuksia palveluihin, jotka kunnan on ehdottomasti järjestettävä. Perustuslain nojalla subjektiivisia oikeuksia ovat välttämätön ja kiireellisesti järjestettävä toimeentulo ja huolenpito terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä maksuton perusopetus 8. Erillisellä lailla säädettyjä subjektiivisia oikeuksia ovat muun muassa esi- ja perusopetus, elatustuki, lasten päivähoito ja kotihoidon tuki sekä eräät vammais- ja lastensuojelupalvelut ja kuntouttava työtoiminta. Kunnan on osoitettava talousarviossa riittävät resurssit subjektiivisten oikeuksien piiriin kuuluvien palvelujen järjestämiseen. Asiakkaalla on oikeus saada palvelu tarvittaessa, vaikka tuomioistuimen päätöksellä. Laissa säädettyjen tehtävien lisäksi kunta voi itsehallintonsa perusteella ottaa harkintansa mukaan hoidettavakseen tehtäviä. Näitä ns. vapaaehtoisia tehtäviä ovat muun muassa vapaa-ajan toimintaan liittyvät palvelut, ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö. Vapaaehtoisia perusrakennepalveluja ovat esimerkiksi asuntotoimi, energiahuolto, joukkoliikenne ja satamatoiminta. Muita merkittäviä kuntien hoidettavakseen ottamia tehtäviä ovat elinkeinojen tukeminen ja matkailu. Kunnan yleistä toimialaa eli harkinnanvaraisten tehtävien laatua ja laajuutta ei ole laissa erikseen säädetty. Kunnan toimialan rajoja on jouduttu hakemaan yksittäistapausten kautta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksin. Kunnalle kuuluvat tehtävät ovat osittain aikaan ja tilanteeseen sidottuja. Esimerkiksi elinkeinotoiminnan tukemisessa sallittujen toimenpiteiden hyväksyttävyys voi riippua kunnan työllisyystilanteesta tai uhkaavasta työikäisen väestön muuttotappiosta. Toimialan rajat saattavat myös vaihdella kunnittain, mikä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista on luettavissa 9. Kilpailuttamisvaatimus ja ristiinsubventointikielto ovat osaltaan rajoittaneet sekä kunnan oman toiminnan laajentamista että kunnan tukia ja avustuksia elinkeinotoiminnalle. Kuntalaisille myönnettävät avustukset ovat kuitenkin tärkeä osa palvelujen järjestämistä, jolla korvataan kunnan omaa palvelutuotantoa. 2.3 Reaali- ja rahaprosessin tapahtumat Talousyksikön toiminnassa erotetaan yhtäältä fyysiset tuotanto-, vaihdanta- ja kulutustapahtumat ja toisaalta niiden rahamääräinen arvostus liiketapahtumina eli menoina, tuloina ja rahoitustapahtumina. Tuotannontekijä- ja suoritevirtojen katsotaan muodostavan talousyksikön reaaliprosessin ja rahamääräisten liiketapahtumien sen rahaprosessin. Reaaliprosessin sijasta on kunnan kohdalla käytetty myös toimintaprosessi -käsitettä. Palvelujen ja tavaroiden tuottaminen tarkoittaa tuotannontekijöiden hankkimista ja yhdistelemistä suoritteiksi. Tuotantoa kuvataan yleensä panos-tuotos -ketjun avulla, jossa panokset ovat tuotannontekijöitä kuten aineita, tarvikkeita, työsuorituksia ja ostettuja palveluja ja jossa tuotokset ovat tuotannontekijöiden yhdistelyn tuloksena syntyneitä suoritteita. Kunnan palvelutuotannossa kuntalaiselle luovutettua loppusuoritetta nimitetään tuotteeksi, joka tavallisesti koostuu erilajisista suoritteista.

11 Palvelujen järjestämisprosessissa kunta ostaa muilta palvelujen tuottajilta kuntalaisille tarkoitettuja loppusuoritteita. Näitä ns. asiakaspalvelujen ostoja ovat esimerkiksi sairaanhoitopalvelujen osto terveyskeskus- tai sairaalakuntayhtymältä tai toisen kunnan terveyskeskukselta, hoitopalvelujen osto sosiaalitoimen kuntayhtymältä tai palvelurahaan perustuvat ostot yhteisöiltä tai ammatinharjoittajilta, jotka tuottavat kunnallisia vanhusten ja vammaisten hoitoon tai lasten päivähoitoon liittyviä palveluja. Kuva 1. Kunnan ja kuntayhtymän toiminta- ja talousprosessit Tuotannontekijät jaetaan lyhytvaikutteisiin ja pitkävaikutteisiin tuotannontekijöihin sen mukaan kuinka kauan ne vaikuttavat tuotantoprosessissa. Lyhytvaikutteiset tuotannontekijät kuten aineet, tarvikkeet, työsuoritukset ja ostetut palvelut käytetään palvelutuotannossa talousarviovuoden aikana. Pitkävaikutteisia tuotannontekijöitä eli tuotantovälineitä kuten toimitiloja, verkostoja tai koneita ja kalustoa käytetään usean tilikauden aikana. Toiminta- eli reaaliprosessin tapahtumia ovat tuotannontekijöiden ja asiakaspalveluiden hankinnat sekä tuotannon loppusuoritteiden ja asiakaspalvelutuotteiden luovutukset. Myös kunnan viranomaistoiminta on palvelujen tuottamista, jossa työ-, toimitila- ja laitesuoritteita yhdistellään päätöksiksi, asiakirjoiksi ja selvityksiksi. Avustustoiminnalla tarkoitetaan kuntalaisen tai kunnassa toimivan yhteisön avustamista tai toiminnan tukemista. Avustustoiminta poikkeaa palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä siinä, että toiminnan tuloksena ei ole palvelu- tai tavarasuorite tai yhteiseen käyttöön tarkoitettu kollektiivinen hyödyke, vaan tulonsiirto kuntalaiselle tai kunnassa toimivalle yhteisölle. Hyödykevaihdantaan perustuvat liiketapahtumat muodostavat talousyksikön rahaprosessin. Liiketapahtuma-käsite otettiin käyttöön kunnan kirjanpidossa kuntalain kirjanpitosäännösten yhteydessä vuoden 1997 alusta. Hallinnollisessa kirjanpidossa liiketapahtuman sijasta yleisemmin käytettiin taloustapahtuma-käsitettä. Kirjanpitolaissa liiketapahtumat ovat menoja, tuloja ja rahoitustapahtumia sekä niiden oikaisu- ja siirtoeriä 10. Menoja ovat tuotannontekijöiden ja -välineiden hankintamenot. Meno on luonteeltaan lopullinen: tuotannontekijästä vastikkeena annetut varat jäävät tuotannontekijän luovuttajalle. Tuki ja avustus jäävät myös lopullisesti niiden saajalle. Niitä käsitellään muiden menojen tapaan liiketapahtumina, vaikka niissä tavallisesti ei ole kyse liiketoiminnasta. Tuloja ovat suoritteiden ja käyttöomaisuuden myyntitulot, kunnassa myös toiminta-avustukset ja tuet sekä verotulot ja valtionosuudet ja investointien rahoitusosuudet. Myynti- ja maksutulot ovat vastikkeellista tuloa luovutetusta suoritteesta tai käyttöomaisuushyödykkeestä. Verotulon, valtionosuuden ja muun rahoitusosuuden vastikkeellisuus on välillistä. Myös kunnan saamiin tukiin ja avustuksiin tavallisesti liittyy velvoite palvelun tuottamiseen tai järjestämiseen. Tulon tunnusmerkkinä on sen lopullisuus: tuloon ei liity palautusvelvoitetta. Rahoitustapahtumia ovat pääomasijoitukset ja palautukset, tuloksenjakoerät sekä tilisaamisia, tilivelkoja sekä ennakkomaksuja koskevat suoritukset. Pääomasijoituksia tai -palautuksia ovat lainananto, antolainojen lyhennykset, lainanotto ja lyhennykset sekä sijoitukset muihin talousyksiköihin. Tuloksenjakoeriä ovat tulolaskelman rahoitustuotot ja -kulut. Rahoitustapahtumia ovat myös suoritukset saamisista (tilisaamisista) ja veloista (tiliveloista) sekä menoa tai tuloa koskevat ennakkomaksut. Käteistulon ja käteismenon kohdalla tulo ja meno yhtyvät rahoitustapahtumaan. Kirjanpidon liiketapahtumia ovat lisäksi menojen, tulojen ja rahoitustapahtumien oikaisu- ja siirtoerät. Oikaisukirjaukset johtuvat havaittujen virheiden korjaamisesta tai siitä, että liiketapahtuman rahamäärä on muuttunut kirjaamisajankohdan jälkeen esimerkiksi myönnetystä tai saadusta alennuksesta johtuen. 2.3 Toiminnan ja talouden yhteys kuntataloudessa Kunnan ja yrityksen toiminnassa keskeisenä erona pidetään niiden toiminnan rahoitustavan erilaisuutta. Kunnan toimintaa pidetään ensisijaisesti verorahoitteisena ja yrityksen toimintaa markkinarahoitteisena 11. Markkinarahoituksessa reaali- ja rahaprosessin välillä katsotaan olevan kiinteä yhteys, joka verorahoituksessa puuttuu. Reaali- ja rahaprosessin yhteydellä tarkoitetaan tällöin seuraavien ehtojen täyttymistä: 1. tuotannontekijän arvo määräytyy hankintakustannuksena tuotannontekijämarkkinoilla; 2. suoritteen arvo määräytyy myyntihintana suoritemarkkinoilla ja

12 3. suoritteen myyntihinnan ja sen tuotantokustannuksen erotuksen perusteella voidaan mitata toiminnan tuloksellisuutta kannattavuutena. Markkinarahoituksessa täyttyvät kaikki kolme ehtoa. Myös verorahoituksessa tuotannontekijöiden arvo määräytyy tuotannontekijämarkkinoilla. Tässä suhteessa eroa markkinarahoitukseen ei ole. Sen sijaan suoritteen myyntihinnan puuttumisen on katsottu sulkevan pois kannattavuusarvioinnin verorahoitteisessa toiminnassa. Näin onkin tilanteessa, jossa palveluja tuottavat vain julkisyhteisöt. Tässä suhteessa tilanne on kuitenkin muuttumassa. Kunnan palveluja tuottavat myös yhdistykset, säätiöt sekä yksityiset yrittäjät ja yhtiöt. Kunnat voivat kilpailuttaa omaa palvelutuotantoaan ja määritellä siten suoritteiden markkinahinnat kilpailevien tuottajien tarjoushinnoista. Näin kunnat voivat myös arvioida oman tuotannon kannattavuutta tarjoushintojen ja omien tuotantokustannusten erotuksena. Verorahoituksessa on tietyt mekanismit, joilla tulot kerätään ja kohdennetaan määrättyihin menoihin. Näitä ovat valtionosuuden määräytymisperusteet ja talousarvion määrärahakäytäntö. Ennen vuotta 1993 voimassa olleessa valtionosuusjärjestelmässä valtionosuustulo määräytyi kuntakohtaisesti suoraan todellisten kustannusten perusteella. Nykyisessä järjestelmässä valtionosuustulo määräytyy kuntien keskimääräisten kustannusten perusteella. Valtionosuuden kuntakohtainen kustannusvastaavuus pyritään saavuttamaan korjauskertoimilla, jotka ottavat huomioon kustannusrakenteen erilaisuuden kunnissa ja alueelliset erot kuntalaisten tulotasossa. Verotulot kohdistetaan kunnan tehtäväkohtaisiin menoihin määrärahapäätöksin. Kuntien veronkantoon sisältyi aiemmin kohdeveroja, joilla katettiin tiettyjä kunnan menoja (esim. köyhäinhoitomaksu). Kohdeveroon viittaavasta nimikkeestä huolimatta kiinteistöveroa tai koiraveroa ei kuitenkaan osoiteta määrättyjen menojen rahoitukseen. Kuntalaissa verotulon kohdistus kunnan menoon toteutuu tavoitteiden ja määrärahojen avulla: talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan niiden vaatima rahoitus. Aiemmassa ns. menolajibudjetoinnissa määräraha osoitettiin pääsääntöisesti tuotannontekijän hankintamenoon. Osa kunnan palvelutuotannosta on maksurahoitteista, mikä ei kuitenkaan merkitse, että se olisi markkinarahoitteista. Nimenomaan suoritemarkkinoiden ohjausvaikutus kunnan palvelutuotannossa on rajoitettua. Toisaalta yrityksenkin talousprosessin selittäminen pelkästään markkinamekanismilla on todellisuuden yksinkertaistamista. Eräillä toimialoilla esimerkiksi alkutuotannossa markkinat eivät ohjaa suoritehinnoittelua ja merkittävä osa yritystulosta tulee tulonsiirtona veromaksajilta eikä suoritteiden käyttäjiltä. Myös säätiöissä ja yhdistyksissä menojen ja tulojen yhteensovittamista ei välttämättä lainkaan ohjaa suoritemarkkinat. Tämän ei kuitenkaan ole katsottu estävän vuotuisten tulojen ja menojen tarkastelemista tuloslaskelman muodossa. Palveluja, joissa hinta määräytyy markkinaperusteisesti, ovat muun muassa kunnan omistamien liikehuoneistojen vuokrat. Sen sijaan sellaisissa maksurahoitteisissa toiminnoissa kuten energiahuollossa, vedenjakelussa, jäteveden puhdistuksessa ja jätehuollossa kunnan markkina-asema on tavallisesti määräävä. Tästä johtuen suoritehinta voidaan asettaa kustannusperusteisesti ja kustannuksiin sisältyvät poistot ja pääoman tuottovaatimus voidaan määrätä kunnan harkintaan perustuen. Viime vuosina kilpailuttaminen on kuitenkin lisännyt olennaisesti hinnoittelun markkinaperusteisuutta muun muassa sähkön ja maakaasun osalta. Kuntayhtymässä suoritteiden hinnoittelu tapahtuu edelleen ensisijaisesti kustannusperusteisesti, vaikkakin jälkilaskutuskäytännöstä ollaan periaatteessa luovuttu. Toimialasta riippuen sovelletaan etukäteishinnoittelua, yksikköhintarahoitusta tai sopimusmenettelyä. Hinnoittelukäytännöissä pyritään yleensä noudattamaan omakustannusperiaatetta. Suoritehinnoittelun laskentaperusteista päätetään perussopimuksessa tai kuntayhtymän toimielimessä taikka opetuksen yksikköhintarahoituksen osalta valtion talousarviossa.

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mallivastaukset 2011 Sukunimi... Etunimet. Henkilötunnus... Pisteet yht. KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset 1 HALLINTOTIETEEN MAISTERIN VALINTAKOE 2011 KUNNALLISTALOUS,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS

KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS Salme Näsi Juha Keurulainen KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNAN KIRJANPITOUUDISTUS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot