Äänekosken kaupunkistrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänekosken kaupunkistrategia"

Transkriptio

1 Äänekosken kaupunkistrategia

2 Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy 2013)..... s Miksi teemme kaupunkistrategian s Miten teemme kaupunkistrategian s Kuvaus Äänekosken kaupungin strategiajärjestelmästä s Kaupunkipolitiikan arvot ja keskeiset menetystekijät, joissa on onnistuttava s Menestystekijät: kohdennetut tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut s Palvelustrategian keskeiset linjaukset s Toimialakohtaiset toiminnan tavoitteet s Kaupunkistrategian seuranta ja arviointi s. 24 Valtuusto on hyväksynyt strategian Strategian laadinnasta on vastannut Heli Möller, p , 2

3 1 Toimintaympäristön arviointia (syksy 2013) Kaupunkistrategian tulee vastata ensisijaisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn tasapainoisen talouden, laadukkaiden palvelujen, vetovoimaisen kaupunkikuvan ja kaupunkikonsernin johtamisen haasteisiin. Toimintaympäristön kehityssuuntia voidaan arvioida mm. seuraavasti: Tarkastelua Äänekosken näkökulmasta ja laajemmin. Asukasmäärä pysyy nykyisellä tasollaan tai hieman vähenee. Vanhusten määrä kasvaa. Syrjäytymisen ja yksinäisyyden torjumisessa digitaaliset mediataidot korostuvat, facebook, skype, facetime, Talouden näkymät haasteelliset sopeuttamistarvetta paljon. Vaarana ylivelkaantuminen ja palvelutason rapautuminen. Kuntarakenteeseen kohdistuu voimakkaita muutospaineita valtiovallan taholta. Syntyy kuntaliitoksia ja uudenlaisia kuntien yhteistyömuotoja. Sote-palvelut keskittyvät suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Äänekosken uudella terveyskeskuksella tärkeä rooli palvelujen tuottamisessa Keski-Suomessa. Kilpailu asukkaista ja yrityksistä kovenee perusinfran ohella logistiikasta ja dynaamisesta kuntakuvasta tärkeä menestystekijä. Kaupungin perusteollisuus vahva, mutta edellyttää myös jatkossa investointeja kilpailukyvyn parantamiseksi. Toisen asteen koulutusta kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi, pienet yksiköt vaarassa kuihtua. Nuorisotakuu luo haasteita kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä. Verkkokaupan kehittyminen haastaa perinteisen kaupan. Kaupan investoinnit kiinteistöihin laskevat. Jyväskylän merkitys Keski-Suomen ja lähialueen vahvistumiselle vahva. Jyväskylän kaupungin talous asettaa kuitenkin lähi vuosina haasteita alueen dynaamiselle kasvulle. Palvelujen tuotantomallit monipuolistuvat ja tehostuvat sähköisiä palveluja olennaisesti nykyistä enemmän. Yrittäjyys korostuu. Omaa vastuuta elämän hallinnasta korostetaan. Vanhusten määrän kasvu ja erilaiset sosiaaliset ongelmat lisäävät sote-palvelujen kysyntää. Sosiaalisen median ja uudenlaisen yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Syntyy uusia vaikutuskanavia päätöksentekoon. Verkostoituminen ja digitaalinen maailma muuttavat johtamista. Yhteistyö- ja kommunikointitaidot korostuvat. Kunta käsitteenä menettää merkitystään horisontaaliset omat verkostot korvaavat sitä. Yhteiskunnan vakiintuneet rakenteet ja instituutiot menettävät merkitystään liikkeellepanevana voimana. Perinteiseen politiikkaan on yhä vaikeampi löytää tekijöitä. Materialististen tarpeiden sijaan tulee immateriaaliset tavoitteet (onnellisuus jne.). Lähiruoan merkitys kasvaa lokalisaatio valtaa ajatusmaailmaa vaikka globalisaatio kasvaa. Kierrätyskulttuuri kasvaa. Syntyykö uusia asumisen muotoja ja tapoja? Mitä ne ovat? Kansalaisaktiivisuus? Supercellin kaltaisten startup -yritysten mahdollisuudet! Maailmanlaajuisesti avautuu uudenlaisia yrittämisen ja liike toiminnan muotoja. Näissä onnistuminen edellyttää rohkeutta ja uutta ajattelua. Menestyminen ei myöskään ole paikasta kiinni. Asko Salmela on poikennut ostoksille Äänekosken K-Citymarketiin. Kalatiskissä palvelee Annika Nieminen. 3

4 Luonto ja rauhallinen ympäristö houkuttelivat Katariina Suutala-Nousiaisen ja Jarmo Nousiaisen rakentamaan omakotitalon Sumiaisten Kukkoniemen uudelle alueelle. Kukkoniemenrannan talossa viihtyvät myös perheen pojat, 4-vuotias Juho ja 1,5-vuotias Veikko. Olohuoneen ikkunasta avautuu ihana maisema Keitele-järvelle. 2 Miksi teemme kaupunkistrategian? Kaupungin johtamisen ja kehittämisen yksi edellytys on, että sillä on aidosti ohjaava kaupunkistrategia, sen osaava täytäntöönpanotoiminta, strategian seuranta, arviointi ja kyky tehdä tarvittavat korjausliikkeet. Jotta arjen päätöksenteko on linjakasta, yhteistyö eri tahojen kanssa sujuu, strategiaan on tarpeen olla kirjattuna yhteiset toimintaa ohjaavat arvot, visio ja tahtotila. Käytännön toimintapolitiikan ohjaamiseksi on tarpeen eri toimialoja koskevat konkreettiset toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumisen mittarit ja aikataulutetut ja vastuutetut työohjelmat. 4

5 3 Miten teemme kaupunkistrategian? Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien keskuudessa yhteisen kielen ja yhteisen merkityksen löytäminen strategialle on usein monivaiheista ja työlästä. Mikäli yhteinen kieli, yhteinen tahtotila onnistutaan luomaan, se luo perustaa ja ymmärrystä tavoitteelliselle ja tulokselliselle johtamistyölle. Strategiaprosessiin eli yhteisten arvojen, vision ja strategian päälinjausten työstämiseen ja valmisteluun osallistuu kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin pääasiallisesti omistama Ääneseudun Kehitys Oy, johtoryhmän jäsenet ja henkilöstöä edustava yhteistyötoimikunta. 4 Kuvaus Äänekosken kaupungin strategiajärjestelmästä Visio Arvot Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat ohjelmat (esim. maankäyttö- ja elinvoima, henkilöstö, palvelu ) Budjetti ja toimialakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet Raportointi, seuranta ja arviointijärjestelmät 5

6 5 Kaupunkipolitiikan arvot ja keskeiset menestystekijät, joissa on onnistuttava Oheiseen kaavioon on nostettu ne keskeiset alueet (menestystekijät), joihin on erityisesti panostettava ja joissa on onnistuttava menestymisen turvaamiseksi. Kullekin menestystekijälle on laadittava oma kehittämisen työohjelma (seuraava luku). Työohjelman käynnistämiseksi voidaan koota työtä ohjaava työryhmä vastuutaulukon mukaan. Kyky ja taito johtaa kuntayhteisöä Terve ja elinvoiman kasvua mahdollistava kuntatalous Oman elämän hallintaa ja syrjäytymistä ehkäisevä toiminta Viihtyisyyttä ja vetovoimaa vahvistava kaupunkikuva Elinvoimainen uusi kunta Luonteva työssäkäyntialue (55000 as) Hyvät palvelut Työtä Vahvistuvat yritykset Uudistusta tukeva ilmapiiri Hyvät, uusiutuvat palvelut ja sitä tukeva palvelukulttuuri Innovatiivinen, uudistuva ja monipuolistuva yritystoiminta Arvot Innovatiivisuus ja uudistumiskyky Tasa-arvoisuus Oikeudenmukaisuus Kestävä kehitys 6

7 ELINVOIMAINEN ELINVOIMAINEN LUONTEVA LUONTEVA TYÖSSÄKÄYNTIALUE TYÖSSÄKÄYNTIALUE Elinvoimainen ELINVOIMAINEN uusi LUONTEVA kunta TYÖSSÄKÄYNTIALUE ELINVOIMAINEN luonteva työssäkäyntialue LUONTEVA TYÖSSÄKÄYNTIALUE Saarijärvi (10258) Äänekoski (20265) Konnevesi (2904) 44 Uurainen (3569) Laukaa (18481) 7

8 6 Menestystekijät: kohdennetut tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut Menestystekijä Tavoitteet Keskeiset toimenpiteet Vastuut ja aikataulut Elinvoimainen uusi kunta a) Äänekoski on omaleimainen, kehittyvä ja haluttu alue, osana noin asukkaan uutta kuntaa. Käynnistetään yhteistyössä kuntaliitosselvitys Laukaan, Saarijärven, Konneveden ja Uuraisten kesken. Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohto Päätökset 11/2013 b) Äänekoskelle on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkaomavaraisuus on merkittävä. Alueen työttömyysaste on alle maakunnan keskiarvon. Alueen kärkiyritykset ovat vahvassa iskussa ja laajentaneet toimintaansa. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja hyvällä yhteistyöllä luodaan kasvun edellytyksiä. Kaupungin peruspalvelut ja vapaa-ajanpalvelut tukevat myönteistä kuntakuvaa. Imagon kohentamiskampanja omille asukkaille, henkilöstölle ja ulkopuolisille. Ääneseudun Kehitys Oy Maankäyttöpalvelut Lautakunnat Panostetaan kaupunkimarkkinointiin. Ääneseudun Kehitys Oy Edistetään liikenneyhteyksien parantumista (E4, kevyet liikenneväylät, satama ). Ääneseudun Kehitys Oy Avoimen ja rakentavan, keskusteluilmapiirin luominen. Vahvuuksien kautta viestiminen. Kaupunginvaltuusto Lautakunnat c) Äänekoskelle on vahva asema terveyspalvelujen tuottamisessa Keski-Suomessa. Uusi terveysasema integroidaan osaksi suurempaa maakunnallista terveyspalvelujen järjestelmää. Perusturvalautakunta Toimialajohtaja Terve ja elinvoiman kasvua mahdollistava talous Kaupungin talous on tasapainossa siten, että vuosikate kattaa poistojen lisäksi korvausinvestoinnit ja osan myös uusista kehittämisinvestoinneista. Lainan määrän kasvu saadaan pysäytettyä. Valtuuston hyväksymä sopeuttamisohjelma viedään tinkimättömästi läpi. Laaditaan uusi konkreettinen talouden tasapainottamisohjelma, mikäli kuntatalous ei kasva odotetusti. Investointien kriittinen tarkastelu ja uusien investointimallien kartoitus. Lautakunnat Toimialajohtajat Talousjohto Toimialat sitoutuvat annettuihin talousarviokehyksiin. Palveluprosesseja uudistetaan hyödyntämällä uutta sähköistä tekniikkaa. Henkilöstön ja tilojen sopeuttaminen käytettävissä olevaan raamiin. Palveluverkkoja ja palvelujen tuottamista uudistetaan palvelustrategiassa määritellyillä tavoilla. 8

9 Valion ainutlaatuinen Aura-juusto valmistetaan Äänekoskella. 9

10 Menestystekijä Tavoitteet Keskeiset toimenpiteet Vastuut ja aikataulut Kyky ja taito johtaa kuntayhteisöä Luottamukseen, avoimuuteen ja rehellisyyteen pohjautuva kyvykäs ja osaava johtaminen. Uudistetaan johtamisjärjestelmä ja sitä tukevat johtamisen ja yhteistyön pelisäännöt. Seuraavassa esimerkki asioista, joihin mm. ammatillisen ja poliittisen johtamisen kehitystyössä on paneuduttava oman erillisen prosessin tuella: - Sovitaan eri toimijoiden roolit ja vastuut ja uudet käytännöt. - Arvioidaan mikä on keskinäisen luottamuksen taso eri päätöksentekotasojen kesken. - Sovitaan miten asioiden valmistelua kehitetään, jotta avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuu. Kaupunginjohtaja 2014 Konserniyhtiöiden omistajaohjauksen terävöittäminen. - Konserniohjeen tarkistaminen ja käyttöönoton varmistus konserniyhtiöissä. Kaupunginjohtaja 2014 Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja luottamuksen lisääminen kuntapolitiikkaan. - Otetaan käyttöön sähköisiä palveluja, ylläpidetään sähköistä palautekanavaa, kuntalaisaloitteet, asiakastilaisuudet Keskushallinto Toimialat Tietohallintopalvelu Kaupunkistrategian todellinen täytäntöönpano, jatkuva seuranta ja arviointi sekä kyky tehdä tarkentavia toimenpiteitä. - Sovitaan seuranta ja raportointimenettelystä. Kaupunginjohtaja 2014 Viihtyisyyttä ja vetovoimaa vahvistava kaupunkikuva Mielikuvan vahvistaminen siitä, että Äänekoski on lähellä valtakunnantason kaupallista ja kulttuurista Jyväskylää, ja että Äänekoski on korkean teknologian ja kehittyvien palvelujen alue. Äänekoski mielletään turvalliseksi ja hyväksi työssäkäynti- ja asumisalueeksi, johon kannattaa investoida. Muuttoliike alueelle on positiivinen. Väestön vähentyminen pysäytetty. Tehostetaan kaupungin kokonaismarkkinointia ja selkeytetään vastuut. Luodaan edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle ja olemassa olevien kehittymiselle. Myönteinen medianäkyvyys. Panostetaan taajamien siisteyteen ja toimivuuteen. Ääneseudun Kehitys Oy 2014 Ääneseudun Kehitys Oy Tekniset palvelut Äänekoskella arki sujuu ja vapaa-ajan viettoon on paljon mahdollisuuksia. Tuetaan vapaaehtoisjärjestöjen työtä. Pidetään vapaa-ajan infra kunnossa. Toimialat, erityisesti vapaa-aikatoimi Rohkeudella, yhteistyöllä ja verkostoitumalla luodaan positiivinen flow kaupungin sisällä ja naapurikuntiin päin. Markkinoinnissa, henkilöstön koulutuksissa, kehityskeskusteluissa korostetaan positiivisen flow:n merkitystä. Kaupunginjohtaja Esimiehet Keskustojen kehittäminen (Suolahden Vanha Asema, Rantapuiston uimaranta, Viiskulma ja Länsiportti). Huomioidaan kaavoituksessa ja budjetoinnissa. Maankäyttöpalvelut 10

11 Menestystekijä Tavoitteet Keskeiset toimenpiteet Vastuut ja aikataulut Innovatiivinen, uudistuva ja monipuolistuva yritystoiminta Alueen kärkiyritykset vahvistaneet asemiaan ja investoineet tulevaisuuteen. Alueelle syntynyt uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja mm. biotalous, matkailu, lähiruoka, 3D tulostus, verkkokauppa. Yritysilmapiirin parantaminen, maankäyttö, kaavoitus ja ammatillinen koulutus tukevat yritysten kasvua ja laajentumista. Logistiikan/yhteyksien parantaminen. Start-up -yritysten tukeminen yhteistyössä julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa. Ääneseudun Kehitys Oy Maankäyttöpalvelut Ääneseudun Kehitys Oy Kaupunginjohtaja Ääneseudun Kehitys Oy on generoinut alueelle merkittävästi rahoitusta uusiin yrittämistä tukeviin hankkeisiin. Olemassa olevien palvelujen ja mahdollisuuksien tiekartta, esim. verkkokaupan logistiikkakeskus Hirvaskankaalle). Ääneseudun Kehitys Oy Alueelle on syntynyt uusia terveys- ja sosiaalialan yrityksiä täydentämään kaupungin palvelujärjestelmää. Aktiivinen ote EU- ym. julkisen rahoituksen hankinnassa. Alueen väestön kasvavasta palvelutarpeesta osa siirretään kilpailutuksen kautta yritysten hoidettaviksi. Ääneseudun Kehitys Oy Isojen ja pienten yritysten yhteistyön lisääntyminen ja tiivistyminen. Kohtaamisfoorumien ja ideapajojen synnyttäminen. Säännöllisistä tapaamisista ja vierailuista sopiminen. Ääneseudun Kehitys Oy Kaupungin ja kärkiyritysten yhteistyön lisääntyminen ja tiivistyminen. Uudenlainen investointiväylä; yksityinen rakentaa, kunta vuokraa. Hyvät, uusiutuvat palvelut ja sitä tukeva palvelukulttuuri Palvelujen laatu ja tuottamiskustannukset ovat kilpailukykyiset. Palvelukulttuuri kehittynyt organisaatiolähtöisestä ajattelusta asiakaskeskeiseksi toimintamalliksi. Kehitetään toimiva ja läpinäkyvä seurantajärjestelmä, joka integroidaan osaksi johtamisjärjestelmää. Tehdään palvelututkimus asiakkaan kohtaamisesta kaupungin palveluissa. Rakennetaan palvelujen laatujärjestelmä. Lautakunnat Toimialajohtajat 2014 Keskushallinto Ääneseudun Kehitys Oy Toimialat Otetaan käyttöön uusia palvelujen tuottamistapoja (digitaalisuus, yksilölliset palvelut). Kestävän kehityksen periaatteet huomioitu palveluissa. Vuosi 2015 nimetään Hyvän palvelun teemavuodeksi, jota tuetaan henkilöstön koulutuksella. Hakeudutaan kansallisiin pilotteihin. Toimialat Toimialat Oman elämän hallintaa ja syrjäytymistä ehkäisevä toiminta Kaupungin palveluiden keskeinen tehtävä on tukea oman elämän hallintaa ja ehkäistä aktiivisesti syrjäytymistä. Kaupungilla on kattavat peruspalvelut, jotka ovat riittäviä, tarpeita vastaavia ja iästä riippumattomia sekä helposti saavutettavia. Syrjäytymisvaarassa olevat tunnistetaan eri toimijoiden yhteistyöllä ajoissa ja kehitetään toimintatapoja, joilla syrjäytymistä voidaan estää tai merkittävästi vähentää. Kehitetään palveluverkosto, joka huomioi ihmisen elinkaaren; neuvola-päiväkoti - nuorisotyö-ehkäisevätyö - etsivä nuorisotyö -kulttuuripalvelut-liikuntapalvelut. Omaehtoisen aktiviteetin ja vapaaehtoisjärjestöjen työn tukeminen. Perusturva, Opetus ja kasvatus Vapaa-aika Vapaaehtoisjärjestöt Poliisi, Työvoimahallinto Lautakunnat Toimintatapojen tarkasteleminen ja kehittäminen vastaamaan tarvetta. Toimialat Sektoriajattelusta poikkihallinnolliseen ajatteluun. Lautakunnat 11

12 7 Palvelustrategian keskeiset linjaukset Palvelustrategian tarkoituksena on määrittää sellaiset palvelujen tuottamis-/järjestämismuodot, joilla voidaan turvata kuntalaisten hyvinvointi laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tulevaisuudessa. Palvelustrategiaa on työstetty kaupunginvaltuuston työseminaareissa. Tähän asiakirjaan on koottu keskeiset näkökulmat ja linjaukset tuosta työstä. Palvelujen järjestämiskriteerit 1. Lähipalvelut Lähipalveluiden järjestämisen lähtökohtana on arjen sujuvuuden ja palvelun käyttäjän hyvinvoinnin lisääminen. Palvelu järjestetään lähipalveluna, kun seuraavat kriteerit täyttyvät: Palvelujen käyttäjiä on runsaasti Palvelutarve on toistuva Palvelun käyttäjän arjen sujuvuus paranee Resurssien, infran ja toimitilojen hyödyntäminen tehostuu taloudellisesti ja joustavasti Resurssitarpeet tarkistetaan kysynnän muutosten mukaan ja huomioidaan inhimilliset tekijät. 2. Keskitettävät palvelut Palvelun käyttö edellyttää suurelle osalle kuntalaisia oman auton tai julkisen liikennevälineen käyttöä. Palvelu on matkan perusteella saavutettavissa noin 1 h sisällä (esim. lääkärin vastaanotto, hammaslääkäripalvelut, lastensuojelu, tehostettu palveluasuminen, perheneuvola, lukio, liikuntahallit, vanhusten laitoshoito ) Erityispalvelut, joissa tärkeää turvata erityisosaaminen Keskittämällä saadaan aikaan optimaalinen tuotantoyksikön koko Asiakasmäärä on suppea ja rajallinen Palvelun käyttötiheys on pieni Keskittäminen on kunnan kannalta tehokkain tapa tuottaa palvelu 3. Kuntarajat ylittävät, laajaa väestöpohjaa edellyttävät aluepalvelut Täydentävät lähi- ja keskitettyjä palveluita. Väestö käyttää näitä palveluja muutaman kerran vuodessa tai harvemmin tai lyhyehkön jakson Ruokapalveluesimies Heidi Kauppinen joukkoineen vastaa siitä, että keskuskoulun valmistuskeittiöstä lähtee päivittäin maukasta ruokaa kouluihin ja päiväkoteihin. elämänsä jossain vaiheessa. Aluepalvelut edellyttävät sellaista erityisosaamista ja välineistöä, jota yksittäisen kunnan on vaikea järjestää ja ylläpitää (erikoissairaanhoito, ammatillinen koulutus, sosiaalipäivystys vammaisten perhe- ja laitoshoito ). Palvelu vaatii erityisosaamista, jonka tuottamiseen kaupungin väestöpohja on liian pieni tai rekrytointi on ongelmallista Palvelutarvetta on harvoin pienellä käyttäjämäärällä Palvelujen saavutettavuus kunnan reuna-alueilla on rajallinen, mutta palvelu nähdään kuitenkin tarpeelliseksi, hyödylliseksi ja järkeväksi Palvelujen tuottamisen yksikkökustannukset liian suuret itsetuotettuna 12

13 Yhteenveto palvelujen tuottamistavoista ja kriteereistä Ostopalvelukriteerit Palvelu, jossa omaa osaamista ei ole ja/tai tarve on satunnainen Palvelu, joka on ostopalveluna kokonaistaloudellisesti edullisempi Jos kaupungin päätös luopua omasta palvelun tuottamisesta on ratkaisevaa uuden yritystoiminnan syntymiselle Ruuhkahuippujen purkaminen, joita varten omien resurssien laajentaminen ei ole mahdollista (kommentti: kannattavaa liike toimintaa ei voi syntyä ruuhkahuippujen tasaamisen varaan) Ylilääkäri Tapio Tammela on tullut tervehtimään suolahtelaista Kosti Haustolaa, joka on veteraanien kuntoutusjaksolla Kuntolassa. Hallituksen evästyksiä: Strateginen johtaminen ja ohjaaminen korostuvat Pitää olla omaa tilaajaosaamista, laadunvalvonta kunnossa Omalla tuotannolla pitää olla myös tiukat kriteerit Palveluketjun ja kokonaiskustannusten hallinta keskeistä, kilpailuttamisessa useita kriteereitä, laatu, ekologiset, kuljetusmatkat Monikansallisten yritysten markkinoille tulo? Kokonaistaloudellisesti edullisin Kaupungin omistamien konserniyhtiöiden palvelujen tuottamiskriteerit Palvelu ei ole ydintoimintaa, mutta halutaan pitää konsernin piirissä Konserniyhtiö tuottaa palveluja muillekin kuin emolle Poliittinen ohjaustarve ei ole suurta Palvelusta muodostuu riittävän kokoinen yksikkö toiminnallisesti ja taloudellisesti Hallituksen evästyksiä: Palveluiden pitää olla kilpailukykyisiä, samat kriteerit Inhouse palveluiden kilpailutus harkittava tarkoin Omistajaohjauksen tarve korostuu Kilpailutuksen kautta työn valuminen alihankkijoille miten vaikuttaa kunnan imagoon? Oman tuotannon kriteerit Palvelu kohdistuu koko ikäluokkaan Palvelua ei ole saatavissa markkinoilta (esim. viranomaispalvelut) Strategisesti tärkeä toiminta, jonka osaaminen on tärkeää säilyttää kunnassa Palvelu voidaan tuottaa laadukkaammin ja kustannustehokkaammin itse Palveluketjun ja kokonaiskustannusten hallinta halutaan säilyttää omassa ohjausvallassa Hallituksen evästyksiä: Kun tuotetaan itse, sisäinen valvonta säilyy kunnassa Palvelujen vaikuttavuuteen tulee kiinnittää huomiota Omakin työ on arvokasta ja voidaan tuottaa taloudellisesti Kunnan toimialoilla on tärkeää säilyttää omaa osaamista Kunta ei ole pelkästään palvelujen tuottaja, vaan iso työnantaja ja sillä on tärkeä rooli 13

14 8 Toimialakohtaiset toiminnan tavoitteet Henkilöstöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Henkilöstöresurssien suunnittelu, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja kehittäminen (määrä, rakenne, osaaminen, yms). Henkilöstöstrategian mukaisten toimintakäytäntöjen edistäminen. Työhyvinvoinnin edistäminen Työyksikköjen kehittämissuunnitelmien arviointi ja johtopäätökset keskeisistä työhyvinvointia edistävistä toimista. Jatkotoimenpiteistä sopiminen. Seuranta/mittarit (2014) Arviointi ja johtopäätökset tehty, jatkotoimenpiteistä sovittu. Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Arviointi lähivuosien osaamistarpeesta (pohjana koulutustiedot ja kehityskeskustelut, muutokset palveluissa ja tuottamistavoissa). Hyvän palvelukulttuurin edistäminen. Arviointi tehty. Asiakaspalautteen hyödyntäminen. Tavoite 3 Esimiestyön kehittäminen Nykyisten esimiesvalmennusten vaikuttavuuden arviointi (JET; esimiesfoorumit). Johtopäätösten tekeminen. Esimiespassin käyttöönotto (esimiesvalmiuksien tukeminen osa-alueilla, mm. sopimusosaaminen, talous, hankinnat, toimintamallit/ ohjeistukset, työsuojelu jne). Raportointitiedon käyttäminen esimiestyössä (henkilöstöraportti, talous- yms. raportit. Johtopäätösten tekeminen, uusien toimintamallien etsiminen). Arviointi ja johtopäätökset tehty. Jatkotoimenpiteistä sovittu. Esimiespassi käytössä. Raportointitiedon hyödyntäminen toimintojen kehittämisessä. 14

15 MAANKÄYTtöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Vastata kaupungin ja sen eri osien kehittämisen perustana olevien maankäyttösuunnitelmien ja kaavojen laadinnasta. Luoda edellytykset asumisen ja yritystoiminnan rakennushankkeille ideasuunnittelulla, sopimusmenettelyllä ja kaavoituksella. Vastata maa politiikasta ja osallistua kaupunkiympäristön laadun kehittämiseen yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimialan kanssa. Vastata tonttien luovuttamisesta, kiinteistönmuodostuksesta ja mittaustehtävistä kartta-asioista ja osoitteista sekä kaupungin maa- ja metsäomaisuudesta. Vetovoimaiset asuin-, liike- ja työpaikkatontit Kaupunkiympäristön laadun ja keskustojen vetovoimaisuuden parantaminen Tavoite 3 Sähköisen asioinnin, vuorovaikutuksen ja tiedonsaannin parantaminen Monipuolistetaan tonttitarjontaa. Laaditaan ympäristön kohentamiseen liittyviä suunnitelmia ja kaavoja sekä ideoidaan hankkeita. Ajantasa-asemakaavat kaupungin kotisivuille. Seuranta/mittarit (2014) Kolme uutta lainvoimaista kaavaa vuoden 2014 aikana (esim. Länsiportti ja Hirvaskangas). Kolme suunnitelmaa/hanketta valmiina vuoden loppuun mennessä. Valmis vuoden 2014 lopussa. RUOKApalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tuottaa ja tarjota terveellistä ja ravitsevaa ruokaa, jossa otetaan huomioon ensisijaisesti suomalaiset ravitsemissuositukset ja ruokakulttuuri. Koulu- ja päiväkotiruokailun tavoitteena on ylläpitää lapsen/oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja työtehoa. Ruoka on iso osa myös vanhusten terveyttä ja hyvinvointia. Valmistamme päivittäin aterioita myös kotiin toimitettaviksi. Keittiöverkko suunnittelu, uuden terveyskeskuksen ravintokeskuksen myötä tuotannon tehostaminen. Asiakastyytyväisyyden sekä ravitsemuksellisen laadun ylläpito ja kehittäminen. Tavoite 3 Henkilöstön jatkuvan oppimisen/ ammattitaidon syventäminen ja ylläpito. Tarkennetaan keittiörakennetta, tehdään muutoksia tuotannollisesti, suunnitellaan uuden tk:n keittiön toimintamalleja. Olemassa olevien toimintamallien/käytäntöjen kriittinen arviointi. Ruokalistan ja reseptiikan jatkuva jalostaminen. Kehityskeskustelut, myönteinen suhtautuminen itsensä kehittämiseen sekä sisäisen toimintavarmuuden kehittäminen. Seuranta/mittarit (2014) Toteutuneet suoritteet /taloudellisuuden mittaaminen. Asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakaspalaverit ja niiden dokumentointi. Henkilöstöpalaverit, kehityskeskustelut, työkierto. 15

16 terveydenhuolto TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Kaupungin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen, syrjäytymisen sairauksien ja tapaturmien ehkäiseminen ja tarpeen mukainen sairaan- ja terveydenhoito. Perusterveydenhuollon palveluiden saata vuuden parantaminen ja oikea kohdentuminen listautumismallin käyttöönotolla Asiakasyritysten työterveyshuollon sisältöjen jatkuva parantaminen sekä asiakkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen tukeminen Tavoite 3 Perusterveydenhuoltotasoiset lyhytaikaissairaalahoito- ja kuntoutuspotilaat hoidetaan terveyskeskussairaalassa. Tavoite 4 Perusterveydenhuoltotasoiset lyhytaikaissairaalahoito- ja kuntoutuspotilaat hoidetaan terveyskeskussairaalassa. Tavoite 5 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden varhaisen ja akuuttivaiheen hoitoonpääsyn turvaaminen sekä tarkoituksenmukaisen jatkohoidon järjestäminen siten että pitkäaikaisen ja raskaan hoidon tarve vähenee. Kiireettömän hoidon osalta pitkäaikaissairaan väestöosan ammatillisesti toteutettu listaaminen nimetyille hoitaville ammattihenkilöille. Kiireellisen ja puolikiireellisen hoidon joustava järjestäminen väestölle hyödyntäen kokonaisvaltaisesti keskitettyä toimintatapaa. Laaditaan yksilölliset työkyvyn edistämissuunnitelmat ja sovitaan työpaikkatasolla yhteistyöstä mm. varhaisen tuen toteuttamiseksi. Medinetin käyttöönotto soveltuvin osin. Sopeudutaan 40 sairaansijan toimintamalliin. Päivystyksestä, vastaanotoilta ja muista sairaaloista tuleville tarkoituksenmukainen jatkohoito järjestyy viiveettä. Moniammatillisten kotiutussuunnitelmien laatiminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Päivittäinen kiireellisen hammashoidon järjestäminen sekä lakisääteisten palveluiden järjestäminen alle 18-vuotiaille. Kehitetään uusi, suunnitelmallista hoitoa tukeva toiminta malli, jossa korostuu hoidon ja palvelujen suunnittelu yhteistyössä arjen tuen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Vähennetään erikoissairaanhoidon laitoshoitoa ja asumis palvelujen ja tukiasumisen ostopalvelua. Seuranta/mittarit (2014) Käyntitilastot Avo-Hilmosta. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Laatumittaukset. Työterveyssuunnitelmat, asiakastyytyväisyyskyselyt ja laatumittaukset. Keskimääräinen hoitoaika <10 pv. Kitkalaskutuspäivien määrä, tavoite alkuvuodesta 0 loppuvuodesta <50. Kiireelliset käynnit vuorokaudessa yhteydenotosta. Jonotusaika kiireettömään hammashoitoon. Toimintasuunnitelma valmiina keväällä Uusien asiakkaiden hoitoonpääsy ja asiakkaiden keskimääräinen hoitoaika mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla. Aikuis psykiatrian hoitopäivät. Asumispalv. hoitovuorokaudet. Päihdekuntoutuksen hoitopäivät. 16

17 Sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Työskentelemme yksilön, perheen ja yhteisön hyväksi päämääränä asiakkaan hyvinvoinnin voimavarojen ja mahdollisuuksien vahvistuminen. Aikuis- ja perhesosiaalityön palvelut kohdentuvat erityisesti pitkäaikaistyöttömien, lapsiperheitten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeen ja auttamiseen: sosiaalityöntekijöiden työpanos kohdentuu tarkoituksenmukaisesti ja etuuskäsittely vastaa pitkälle toimeentulotuen myöntämisestä. Lastensuojelun avohuollon palvelut toimivat tehokkaasti ja oikeaikaisesti ja siten, että sijaishuollon tarve vähentyy. Tavoite 3 Pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi on kokonaisuus, jossa eri toimijoiden roolit ovat selkeät. Nuorisotakuu toteutuu. Aikuis- perhesosiaalityön tehtävärakenne-muutos on toteutettu. Sosiaalityön asiakkailla on palvelusuunnitelmat ja niiden seuranta toteutuu. Nuorten sosiaalityön uudet toimintatavat ovat käytössä. Pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi toteutuu tarpeellisessa laajuudessa. Etuuskäsittely vastaa enenevästi perustoimeentulotuesta. Lastensuojelun perhetyössä on käytössä suunnitellut työtavat(intenssiivi perhetyö, sijaishuollon tuki, jälkihuollon lähityö. ryhmätoiminta). Sijaishuollossa perhehoito on ensisijaista. Laitoshoidon määrä ei kasva. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut ja sisältö vastaa erilaisten asiakkaitten tarpeita. Ryhmätoiminta on vakiintunut osa kuty:ä. 3.sektorin toimijoiden rooli on selkeä osa työllistymisen tukea. Työpajatoiminta on monipuolistunut. Palkkatukityötä kohdennetaan enenevästi passiivisen työmarkkinatuen saajiin. Työelämään kuntoutumisen palvelukokonaisuuteen on rakennettu seurantajärjestelmä. Seuranta/mittarit (2014) Palvelusuunnitelmien määrä %:na eri asiakasryhmillä (alle 25-vuotiaat, lapsiperheet pitkäaikaistyöttömät). Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen prosentteina asiakkaista. Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen prosentteina asiakkaista. Sijaishuollon rakenne ja määrä. Käytössä olevat perhetyön työ muodot ja niiden asiakasmäärät. Palvelusuunnitelmien lukumäärä. Eri asiakasmäärät. Passiivista työmarkkinatukea saavien lukumäärä. Osaamistodistusten lukumäärä työpajalla. Yhteistyömuodot ja ostopalvelusopimukset 3.sektorin toimijoiden kanssa. Seurantajärjestelmän toteutus. 17

18 Arjen tuki TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tarjoamme asukkaille tarpeen mukaiset ja laadukkaat arjen toimintakykyä ylläpitävät yksilölliset palvelut jotka tukevat asiakkaan itsenäistä selviytymistä omassa toimintaympäristössä. Ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuuden parantaminen ja turvaaminen tavoitteena raskaamman palvelutarpeen vähentäminen ja siirtäminen myöhäisempään ajankohtaan Kotiin vietävien palveluiden saatavuuden parantaminen ja turvaaminen kaikille ikä ryhmille Tavoite 3 Arjen tuen palveluiden asiakas- ja palvelu prosessin kehittäminen Opetuspalvelut Seniorineuvolatoiminnan vakiinnuttaminen kaikille alueille (Äki, Sti, Sum., Kng). Seniorikeskuksen toiminnan sisältöjen kehittäminen asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista lähtien ja vapaaehtoistyön koordinointi osana toimintaa. Ennalta ehkäisevien kotikäyntien tekeminen kaikille 80-v. täyttäville (ei palvelun piirissä), ja tiedotustilaisuudet 75-vuotiaille. Arjen tuen päivä- ja työtoimintojen kehittäminen yhteistyössä seniorikeskuksen, Dynamon ja toimintakeskuksen sekä työpajan välillä. Yöpartiotoiminnan aloittaminen arjen tuen vastuualueella: ostopalveluiden vähentäminen ja asiakkaan kotihoidon turvaaminen 24 h. Arjen tuen avopalveluissa (kotihoito, kuntoutusohjaus) työskentelevien työntekijöiden välittömän asiakastyöajan lisääminen ja kuntouttavien työkäytäntöjen hyödyntäminen osana yksilökohtaista palvelusuunnittelua. Oman tukiasumistoiminnan lisääminen (mielenterveys-, vammais- ja päihde-asiakkaat). Arjen tuen tilaaja- ja tuottajatiimien asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen vanhuspalvelulain mukaisiksi, asiakaslähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi; yhtenäinen palvelusuunnitteluprosessi ja työvälineet. Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen. Seuranta/mittarit (2014) Palvelukohtaiset suoritteet, toteutuneet seniorineuvolan ja seniorikeskuksen käynnit alueittain, ehko -käyntien lukumäärä. Avopalveluissa työskentelevien työntekijöiden asiakaskohtainen työaika % kokonaistyöajasta. Kotihoidon kattavuus yli 75-vuotiailla % ja kotiin annettavien palveluiden turvin kotona asuvia yli 75-vuotiaita %. Yhtenäinen palvelusuunnitelma ja lomakkeisto käytössä (vahu, mt ja vampa, päihde). Tukiasumisen ostopalveluiden väheneminen. Asiakas- ja palveluprosessikuvaukset laadittu ja käytössä yksiköissä osana omavalvontasuunnitelmia. Seurantajärjestelmät toiminnassa. Perusopetuksessa on toimiva laatujärjestelmä, joka ohjaa koulujen toimintaa arvioinnin ja työsuunnitelman avulla Opetussuunnitelman uudistaminen Tavoite 3 Kaikilla oppilailla, huolimatta koulmuodosta tai koulun sijainnista, on riittävä ja oikea-aikainen tuki Ensimmäisten laatukorttien pohjalta asetettujen tavoitteiden toteutuminen mitataan ja laaditaan tulosten pohjalta uudet tavoitteet lukuvuodeksi Opetussuunnitelmaprosessiin valmistaudutaan osallistumalla valtakunnallisiin koulutuksiin ja infotilaisuuksiin. Varaudutaan ops-prosessiin vuoden 2015 ta-valmistelussa. Konsultoiva erityisopettaja työskentelytavan valmistelu. Käynnistetään nuorten opettajien ammatillista kasvua tukeva mentorointi. Seuranta/mittarit (2014) Mittaukset tehty ja työsuunnitelmien tavoitteet laadittu tulosten perusteella. Rehtorit ja ops-ohjausryhmä osallistunut ops-koulutuksiin. Ops-työ huomioitu taloussuunnittelussa. Vähintään kaksi erityisopettajaa osallistuu pitkäkestoiseen erityisopetuksen erityisalan koulutukseen ja sitoutuu työskentelemään konsultoivana erityisopettajana. Vuoden aikana toimii vähintään yksi mentoriryhmä. 18

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot