Kaupunginhallitus Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 67 16.03.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013 KH Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausunto tulee toimittaa Uudenmaan liittoon viimeistään Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnittelualue on koko Uudenmaan maakunnan alue, lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, joka käsitellään omassa kaavaprosessissa osana 2. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattamista. Vaihemaakuntakaavan aikatähtäin on vuodessa Valmisteluaikataulun tavoitteena on saada 4. vaihemaakuntakaava käsiteltyä ja hyväksyttyä vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava koostuu kaavakartasta, merkinnöistä ja määräyksistä sekä kaavaselostuksesta, jossa kuvataan kaavaratkaisun keskeiset periaatteet. Lisäksi kaavaan kuuluu kartta kumottavista merkinnöistä. Kaavaselostusta ja sen liitekarttoja ei vahvisteta. Maakuntakaavan tehtävä Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden kanssa. Nyt tavoitteena on entistä strategisempi kaava. Koko kaavatyön keskeisenä lähtökohtana on hyväksytty Uusimaa-ohjelma, jonka strategisia tavoitteita 4. vaihemaakuntakaava toteuttaa. Lisäksi 4. vaihemaakuntakaava kaavaselostuksen mukaan täydentää ja tarkentaa 2. vaihemaakuntakaavan ratkaisuja sekä muita voimassa olevia maakuntakaavoja kaavatyöhön valittujen aihealueiden osalta. Kaava laaditaan vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään vain ajankohtaiseksi nähtyjä tai tarkentamista vaativia alueiden käytön aihealueita. Uusimaa-ohjelmaan kirjattuna Uudenmaan visiona on, että vuonna 2040 Uusimaa on Itämeren alueiden kärjessä. Tavoitteena on taloudellisen ja henkisen kasvun luominen ja hyödyntäminen, toimivan arjen mahdollistaminen asukkaille sekä toiminnan järjestäminen luonnon ja talouden kannalta kestävästi. Uudenmaan strategiset kehittämistavoitteet vuodelle 2040 ovat: 1. Älykkään kasvun kehto - perustuu kestävään kehitykseen ja älykkäisiin ratkaisuihin 2. Helppo tulla, olla ja toimia - painottaa liikkumisen, työn ja toiminnan vaivattomuutta sekä hyvää elinympäristöä 3. Puhdas ja kaunis Uusimaa - korostaa luonnonvarojen järkevää käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä hiilineutraaliutta

2 Maakuntakaavan tehtävänä on toteuttaa Uusimaa-ohjelmaa luomalla maankäytölliset puitteet sen vision ja kehittämistavoitteiden toteuttamiselle. Kaavan tavoitteet ja sisältö Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan päätavoitteena on luoda edellytyksiä kestävälle, kilpailukykyiselle ja hyvinvoivalle Uudellemaalle, jotta vuonna 2040 Uusimaa voisi olla Itämeren alueen vetovoimaisin maakunta. Uudenmaan 4. maakuntakaavan aihealueet ovat: 1. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta 2. Logistiikka 3. Tuulivoima 4. Viherrakenne 5. Kulttuuriympäristöt Näiden lisäksi käsitellään (maakuntahallituksen keväällä 2014 tekemän päätöksen nojalla) Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman aiheuttamat muutostarpeet suhteessa 2. vaihemaakuntakaavaan, erityisesti asemanseutujen osalta. Kaavaselostuksen mukaan muita taajamatoimintojen ja työpaikkojen alueita, lukuun ottamatta logistiikka-alueita, ei avata tarkasteluun tällä kaavakierroksella. Valmistelijoiden näkemyksen mukaan tehdyt selvitykset osoittavat, että nykyiset maakuntakaavat sisältävät tarpeellisissa määrin asuntoja työpaikka-alueita. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka Suunnitteluperiaatteiden (maakuntahallitus ) yhteydessä kaavaselostuksessa todetaan, että elinkeino- ja innovaatiotoimintojen edistämisessä on huolehdittava riittävästä asuntotuotannosta, hyvästä saavutettavuudesta ja edellytyksistä työmarkkina-alueen laajenemiselle. Tarkoituksena oli kehittää kaavaa sellaiseksi, että sillä voidaan reagoida tulevaisuuden elinkeinorakenteen muutoksiin ja sen mukanaan tuomiin elinkeinotoimintojen tarpeisiin. Alkutuotannolla ja matkailulla on tärkeä rooli Uudellamaalla, niin myös sen länsiosassa. Hanko profiloituu matkailukaupunkina. Kaavaluonnoksessa olisi ollut tarpeen käsitellä vapaa-ajanasumis- ja matkailuteemaa. Raaseporin seutukunnan alueella on hyvät mahdollisuudet moniin vapaa-ajan aktiviteetteihin, kuten golfiin, lasketteluun, veneilyyn, surffaukseen, sukeltamiseen, skeittilautailuun, ratsastukseen, (maasto)pyöräilyyn sekä kalastukseen, metsästykseen ja muihin luontoharrastuksiin. Kakkosasuminen liittyy usein em. vapaa-ajanharrastuksiin ja tukee näiden palveluja tarjoavaa elinkeinotoimintaa Teollisuuden rakennemuutos ja perinteisen teollisuustyöpaikkojen katoaminen koskettaa seutua. Erityisen voimakkaana tämä on näkynyt Hangossa. Kaavaselostuksen mukaan tulevaisuudessa liike-elämän palveluiden, informaatioalojen ja muiden palvelutyöpaikkojen kasvun odotetaan jatkuvan. Nämä työpaikat keskittyvät myös pienempiin keskuksiin ja jopa niiden

3 ulkopuolelle. Kasvava osa erityisesti asiantuntijatyöstä on paikasta riippumatonta, liikkuvaa ja joustavaa. Kaavaratkaisun taustalla vaikuttaa myös valmisteltavana oleva meriliikennestrategia, joka on kokonaisvaltainen Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva sekä uusia ympäristönormeja huomioiva strategia. Strategiassa nostetaan esille satamien tärkeä rooli logistiikan solmukohtina sekä niiden maaliikenneyhteyksien, erityisesti rautateiden kehittämistarpeet. Hangon satamat onkin merkitty asianmukaisesti 4. vaihemaakuntakaavaluonnokseen, ml. Koverharin entinen teollisuussatama, joka on v muutettu yleiseksi kauppasatamaksi osana Hangon Satama Oy:n toimintaa. Tulevaisuudessa logistiikan rakenne muuttuu merkittävästi toimintaympäristön muutosten vuoksi. Verkkokaupan yleistyminen ja teollisuuden rakennemuutos lisäävät logistiikkakeskusten merkitystä. Molemmat muutostrendit lisäävät ohuiden kuljetusvirtojen hallitsemisen ja yhdistelemisen merkitystä, mikä luo markkinoita logistiikkaan erikoistuneille yrityksille ja niiden toimintaan tukeutuvalle kokoonpanoteollisuudelle. Lisäksi verkkokauppa lisää pienten tuote-erien jopa yksittäisten pakettien jakelua, todetaan kaavaselostuksessa. Hangon Satama käsittää monta satamaa, jotka kaikki ovat valtakunnallisesti tärkeitä. Viimeisenä hankittu Koverharin satama-alue luo mahdollisuudet toiminnan laajentamiseen. Sen ympärillä on tilaa sataman toimintaan tukeutuvalle yritystoiminnalle ja logistiikkaan erikoistuneille yrityksille. Läheinen Lappohjan taajama, josta kaupunki on hankkinut omistukseensa lisää tonttimaata vuoden 2014 lopulla, takaa riittävät asuntomarkkinat riittävän lähellä. Uudenmaan 4. maakuntakaavassa tulee olla Koverharin alueella sellaiset aluevaraukset ja merkinnät, että ne luovat riittävät mahdollisuudet satamaan tukeutuvien elinkeinojen kehittymiselle ja logistiikan rakennemuutoksen hyödyntämiselle alueella. Työpaikka-alueiden aluevaraukset tulee voida yleisemmin avata osana elinkeinoteemaa valtatie 25 ja Hanko-Hyvinkää-radan kehityskäytävällä. Alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen ja panostukset rantaradan kehittämiseen ovat erityisen tärkeitä. Tuulivoima Yhtenä Uusimaa-ohjelman tavoitteena on, että Uusimaa on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tuulivoiman edistäminen on näin ollen maakunnan strategian mukaista. Selvityksissä on löydetty vain 5 maakunnallisen kokoluokan tuulivoiman tuotantoon soveltuvaa aluetta, kun maakunnallisen ja paikallisen tuulivoima-alueen alarajana on päädytty pitämään 10 tuulivoimalaa. Koko aluetta koskeva suunnittelusuositus ohjaa paikallisten tuulivoima-alueiden suunnittelua. Sen mukaan paikallisten tuulivoima-alueiden suunnittelu on mahdollista myös maakuntakaavan tuulivoima-alueiden ulkopuolella, kunhan maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita ei vaaranneta. Paikallisen

4 tuulivoima-alueen koko on 1-9 tuulivoimalan muodostama kokonaisuus. Maakuntakaavalla olisi voinut selkeämmin ohjata tuulivoiman käyttöönottoa ja sille soveltuvien alueiden määrittämistä. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevassa oppaassa edellytetään, että maakuntakaavoissa osoitetaan pääsääntöisesti vähintään 8-10 tuulivoimalan käsittävät tuulivoima-alueet. Mikään ei kuitenkin liene ollut esteenä sillä, että Uudenmaalla olisi osoitettu pienempiäkin alueita, mikä olisi helpottanut suunnittelua paikallisella tasolla. Viherrakenne Kaavaratkaisun viherrakenne muodostuu mm. luonnonsuojelualueista ja muista luontoarvoista, laajoista yhtenäisistä metsäalueista ja viheryhteystarpeista sekä virkistysalueista ja reiteistä. Tätä rakennetta täydentävät maakuntakaavan valkoiset alueet, joita koskevat voimassa olevat suunnittelumääräys ja kehittämissuositus. Voimassa olevista kaavoista luonnonsuojelualueina merkityistä kohteista kumotaan neljä siksi, etteivät ne ole arvoltaan maakunnallisia. Kaksi näistä sijaitsee Hangossa: Hanko Tvärminne 7 ha ja Hanko Flakaskär 1,7 ha. Luo-alueet (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet) osoitetaan kaavaluonnoksessa koko suunnittelualueelle uusien tietojen perusteella. LUO-alueet osoitetaan ominaisuusmerkinnällä, johon ei liity MRL 33 :n mukaista rakentamisrajoitusta. Merkinnän ohjausvaikutus perustuu sen suunnittelumääräykseen, joka asettaa reunaehtoja alueen käytölle. Aluetta voidaan suunnitella ja käyttää, kunhan maakuntatasolla tunnistetut luontoarvot otetaan huomioon. Hangossa luo-merkintöjä on Tvärminnessä Syndalen harjoitusalueen molemmin puolin ja Täktomissa Breidablickin alueella. Selostuksen mukaan kaavaluonnoksen luo-aluerajausten perusteena on Zonation-analyysien tulos eli ne perustuvat tässä vaiheessa lähtökohtaisesti tietokoneanalyysiin eivätkä maastokäynteihin. Täydentäviä maastotöitä tehdään vuonna Luo-merkintä, sen perusteet ja tarve jäävät hieman ohuiksi, kun selostuksessa vielä todetaan, että osa niistä osoitettaneen luonnonsuojelualueina ja osaa ei lainkaan. Näin ollen olisi suositeltavaa, ettei luo-alueita esitetä kaavakartalla sitovina, vaan ne osoitetaan kaavaselostuksen liitekartalla. Kulttuuriympäristöt Kulttuuriympäristöihin kuuluvat maisema-alueet, rakennusperintö ja kiinteät muinaisjäännökset sekä maakuntakaavan viherrakenteen yhteydessä käsiteltävät perinnebiotoopit. Kaavaselostuksen mukaan kulttuuriympäristöteema halutaan esittää 4. vaihemaakuntakaavassa mahdollisimman kattavasti ja samalla eri maakuntakaavoista peräisin olevia merkintöjä ja määräyksiä on tarpeen

5 yhdenmukaistaa. Tämän vuoksi kaikki keskeiset kulttuuriympäristöjä koskevat merkinnät ja määräykset kumotaan aikaisemmista maakuntakaavoista ja tuodaan joko uudestaan sellaisenaan, muokattuina tai kokonaan uusina merkintöinä 4. vaihemaakuntakaavaan. Uudellamaalla on kaksi MRL:n mukaisesti perustettua kansallista kaupunkipuistoa. Kaiken kaikkiaan kansallisia kaupunkipuistoja on Suomessa seitsemän. Kaavaratkaisussa on päädytty merkitsemään Porvoon ja Hangon kansalliset kaupunkipuistot liitekartalle, mutta ei varsinaiselle kaavakartalle. Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Luontevaa olisi, että Uudenmaan kansallisetkaupunkipuistot näkyisivät varsinaisella kaavakartalla. Taajamatoimintojen alueet Taajamatoimintojen alueita ei kahta asemanseutua lukuun ottamatta ole avattu 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa. Hangon luonteva kasvusuunta on Täktom, missä kaupunki omistaa maata, ja missä jo nyt on varsin tiheä kiinteistöjaotus. Alue on kuitenkin voimassa olevassa maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen reservialueeksi. Kaupunki on huomauttanut tästä jo aiemmin ja pitää edelleen tärkeänä, että Täktomiin osoitetaan taajamatoimintojen aluetta ilman reservialuemerkintää. Kaupungin kehittymisen kannalta on tärkeää, että tarjolla on tontteja riittävän monipuolisesti ja eri puolilta kaupunkia. Tonttivarantojen mitoituksessa ei voi käyttää pääkaupunkiseudun sääntöjä. Kaavaprosessista Uudenmaan maakuntakaavoituksessa on taas valittu työtapa, jossa käsitellään vain tiettyjä teemoja. Voimaan tulevat aluevaraukset ja merkinnät osoitetaan yhdellä kartalla ja kumottavat toisella. Yhdessä teemassa kumotaan kaikki vanha ja toisessa osia. Kokonaisuus esitetään epävirallisella yhdistelmäkartalla, joka käsittää kaksi kokonaismaakuntakaavaa ja tämä vaihemaakuntakaava mukaan luettuna 4 vaihemaakuntakaavaa. Lopputulos on vaikeaselkoinen. Olisi ollut parempi, että jo tällä kerralla olisi päädytty laatimaan vaihemaakuntakaavan sijasta uusi kokonaiskaava, vaikka sitten osa teemoista olisi tuotu suoraan aiemmista kaavavaiheista. Yhteenveto kaupungin kommenteista: - Kaavaluonnoksessa olisi ollut tarpeen käsitellä vapaa-ajanasumis- ja matkailuteemaa. - Hangon satamat on merkitty asianmukaisesti 4. vaihemaakuntakaavaluonnokseen. - Koverharin alueella tulee olla sellaiset aluevaraukset ja merkinnät, että ne luovat riittävät mahdollisuudet sataman ja siihen tukeutuvien elinkeinojen

6 kehittymiselle, yritys- ja tuotantotoiminnalle yleensä ja logistiikan rakennemuutoksen hyödyntämiselle alueella. - Työpaikka-alueiden aluevaraukset tulee voida avata osana elinkeinoteemaa valtatie 25 ja Hanko-Hyvinkää-radan kehityskäytävällä. - Alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi on Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen ja panostukset rantaradan kehittämiseen erityisen tärkeitä. - Maakuntakaavalla olisi voinut selkeämmin ohjata tuulivoiman käyttöönottoa ja sille soveltuvien alueiden määrittämistä. - Luo-alueita ei esitetä kaavakartalla sitovina, vaan ne osoitetaan kaavaselostuksen liitekartalla. - Kansalliset kaupunkipuistot osoitetaan varsinaisella kaavakartalla. - Täktomiin osoitetaan taajamatoimintojen aluetta ilman reservialuemerkintää. - Olisi ollut parempi, että jo tällä kerralla olisi päädytty laatimaan vaihemaakuntakaavan sijasta uusi kokonaiskaava, vaikka sitten osa teemoista olisi tuotu suoraan aiemmista kaavavaiheista. Ehdotus Päätös Hangon kaupunginhallitus päättää antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta listatekstin mukaisen lausunnon. Ehdotus hyväksyttiin täydennyksellä kaupungin Koverharin ostaman alueen osalta. Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen,

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

vaikutu Jyväskylän StrategineS

vaikutu Jyväskylän StrategineS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINN YLEISKAAVALUONNOS vaikutu usten arviointi Jyväskylän n kaupunki, Maankäyttö, StrategineS en suunnittelu 11.12.2013 0 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVALUONNOS Vaikutusten arviointi

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot