KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 201 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016. 2017 INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl"

Transkriptio

1 KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 21 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA I tî lj'!., {rl lã 1

2 SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus Talonrakennus lrtain omaisuus, tekninen palvelutoiminta Jätehuolto Muut yhdyskuntatekn iset palvelut Puistot ja leikkipaikat Liikenneväylät

3

4 2 Kiinteä omaisuus, maa- ja vesialueet Hankkeen nimitiedot Kokkola Menot Suunnitelma r Käyttöomaisuuden osto Rakennusten purku Menot yhteensä Tulot I I Käyttöom aisuuden myynti Tulot yhteensä 1 9 I I I 9 Nettomenot

5 kh S 339, Talous rvloer tys vuodello l Tulosykslkölt K rå Ja Ryl "Tåvolttssnå on, ttå investolntltaso on en ntåån talussuunnltglm ssa yuoslllo æitotyn tason suurulnan." " Vqoden 215 puß set euromååéa ovat muutettu TA 214 TS mååràeho sla tavoite/nstto 142 I 35 1 (1) Talonrakennus 215 Kaupunk rakennelautakunta ISOT HANKKEET - > 2OO.OOO ta UUDISJLAAJENNUSHANKKEET JA HANKKEET, JOILLA ON MERK TTÄVÃ VAKUTUS KÄYTTöTALOUTEEN KH:N ESIWKSESTA VALTUUSIO PAATTAA HANKEKOHTAISESï lukumãärà SOSIAALI. JA TERVEYSTOIMI Prioriteetti Pääterveysasema, teweyskeskussalraalan suunnittelu ym. terv,1, I lr{214 v.m142o, v.215 4, v.216 I 5 ) - terveyskeskussairaalan suunnittelun käynistäminen, taryesuunn. - T A 2O1 4: soten esitys sairaalan rakentamisesta elinkaarimallilla - hanke toteutustapo neen tarkentuu suunnittelun edetessä - alustava kustannusennuste n.12 M terveyskeskussa nala + tkn vuodeosaston ja kuntoutusosaston (n 3 m2) koriaus - Terveyskeskussairaalan (uudisosa) rakennuttajataho mahdoll sest Kiuru, selv ttelyssä - pääterveysaseman peruskorjaus terveyskeskussairaalan valmistuttua 2 Palvelukeskus Leporanta (TA 214 v s. v , v. 21ô ) - 812'14 aloitettu sprinkleröinti vanhalle osalle suoritetaan loppuun - keittiön muutos ja korjaustyöt LH:n koulun valmistumisen jälkeen keittiön suunnittelu 21 5, toteutus (soten aluekeittiö) - keittiösuunnitelman perusteella budjetti tarkentuu v:lle 216, soten aluekeittiö - UUDELLEENBUDJETOINTI 16 v:lta 214 v:lle UUDELLEENBUDJETOINTI KEITTIO 14 v:lta 213 v:lle Ventukson soslaalikeskus OA 214 o ) - toiminnalliset muutokset, muutostyöt kåynnistyneet v vaihe 2. syksy 215 (Perheneuvolan ja sijaishuollon lopulliset tilat) I 6 4 Duunl, Kälvlå 1rA 214 o ) - toiminnalliset muutokset, kâupunki om staa osakk et (ns. Myötätuut ) e TA 214:ssa 1 Kokkolan holtokot OA 214 v.æ16 so ooo ) -kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu + toteutus osissa vam/l 8 8 VARHAISKASVATUSPALVELUT 5 Rytlmäen pälväkot 1rA 214 v.2o14 z l oo ooo, v.zo'ts sso oo) - uudisrakennus (6 ryhmää), KVR-urakka, valmis 5/215 - KH:n rakentamispäätös S83, yht. n. 3,2 milj. -> v.2' UUDELLEENBUDJETOINTI 12 v:lta 214 v:lle 215 I 17 6 Lohtajan pälväkodln laajennus (ra zot4 v. 2o1o 28 ) - kiinteä laajennus 1 ryhmàlle, n. 13 m2 28 (

6 OPETUSPALVELUT 2(1) lsokylän mon to m talo 214 v 214 l, v ) - uudisrakennus, johon sijoitetaan koulu, päiväkoti, neuvola ja nuorisotiloja KH:n rakentamispäätös , yht. n. 18 milj., v Hyvãksytty kustannusênnuste I 8 lrie oi sis. urakkaan kuuluvaa rivitalon purkua n 5 OOO saatu OKM:n rahoitusta nuorisot lojen osalle 1 saatu OKM:n rahoitustia liikuntatilojen osalle ô9 - haettu OKM:n raho tusta koulun Ja påiiyäkod n osalle, päätökset mahd, syyskuurzol4 vuoden 213 määrärahasta 4 m lj. uudelleen budjeto t n v m tj. 213 määfàrahasta jä käyttâmättå yht. 2 3ô1 5. Esitetään t sättäväks vuoden 215 budjetiin vuodelta 213 kåyttåmättå Jäänyt osuus sekä rivitalon purkamis n kustannuks t 65, jotka sisåltyvät urakkahintohin. rakentam späätöksen käsittelyn yhteydessá esitelty budj.kust arv o 18,2-18,7 tl el slsällä : '+ vanhan koulun vä lönsuojan korjaam nen 2 lisättåvå '+ vanhan koulun purku n. 33 llsättäyå. kuslannusseurannan perusteella hankkeen kokona skulannuksiksi ilman em lisäkyksiã on muodostumassa n.1e.5 M, v.215 mäårärahaterve yht.7,5 m - El UUDELLEENBUDJETOINTIAv:lta2O14 v:lle 215 (n. - 9 ) Luclna Hagmanln koulu, pk + laa ênnus 214 v.2'14 5 5, v ) KH:n rakentiam späätös , yht n. 6 m lj., v.2' haettu OKt:n raho tusta, päåtökset mahdolt sesti syyskuur2ol4 - UUDELLEENBUDJETOINTI I 5OO OOO koulu (' GA 214 v,2o1s 1oo oo, v.216 so oo) Suunnittelun käynnistäminen KH: Esiselvitykset ki reelliset rakennushankkeet syyskuun loppuun mennessä - suunnittelu ja mahd. urakkakilpailutus v. 216, rakentamisen käynnistäminen - esiselvityksessä tullut esille 4 päiväkotiryhmän tarve - budjetti tarkentuu suunnittelun edetessä - OKM:n mahd. rahoitus v TULOT \

7 Klrkonmåen koulu gn zor+, æiô i5 ) KH: Es selvitykset kiireelliset rakennushankkeet syyskuun loppuun mennessä selvityksen tuloksen perusteella suunnittelun kåynn stäminen budjetti tarkentuu suunnittelun edetessa (1 ) koulu 1tn zora, zg o e KH: Esiselvitykset kiireelliset rakennushankkeet syyskuun loppuun mennessä selvityksen tuloksen perusteella suunnittelun käynnistäminen budjetti tarkentuu suunnittelun edetessa 4, koulu çre zor+, v.216 'roo ooo ) peruskorjauksen suunnittelu, toteutus vaiheittain 5. 1 koulu lk 7-9 a lukio ï^214, 2oi4-216 e, peruskorjauksen suunnittelu rakennustekninen peruskorjaustarve 6. 1 koulu n zor+, 214-2orô o ) peruskorjauksen suunnittelu 7. 't 1. koulu a eslopetus FA2o14, oi6 ) nykyisen päiväkodin muutostyöt esikoulun ja koulun käyüöön uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen. Luonnossuunnittelu 21 4 toteutus syksyn 21 5 aikana (422 ha-m2, 453 ka-m2) E. 1 koulu 6azor+, 2ot4-2oi6 o ) laajennus: jakelukeittiö (nyt erilljsessä vuokraparakissa) + jaettava monitoimitila (opetus, ruokailu, iltapäiväkerho, liikunta), yht. n. 185 m2 + ulkokatos 9 37 UUSI pä väkot a kouiu (Í A 214, v.2o1 4 2oo ooo, ú 21 s 2m om u 21 1oo ooo) toteutetaan elinkaarimallilla asiantuntijapalkk ot sekä selvitystyö,suunnittelun ohjaus ja valvonta rakentaminen kåynnistyy 21 5, valmis 216 vuoden loppuun mennessä 2 2 Kuva'taldekoulu (ent. Renlundln koulu, klvlosa) OA 214, 2oi4 - æ16 o ) - talotekn kan uusìm nen (vesi-, v emäri-, lämmitysputket sekä sähköjohdot yms. työt) - ikkunoiden korjaaminen siirtäminen \

8 KULTTUURI JA NUORISO 4(1) uudlglakennus FA 2i4, æ14-2olô o ) SUUNNITTELU YHDISIETÄÂN RAUTANENTORIN TAPAHTU[ IAKESKUKSEN YHTEYTEEN haetaan EAKR- / opkm:n avustusta TULOT 1 Kesäteatterlalue Halkokarillohtaja e æra, v.216 roo oo) rakentaminen 't 3 LIIKUNTA 11 Santahaan urho lualue OA 2ol4 v.æ14 6 ooo) - uudet puku- ja pesutilat sekä k pparihall n yhteyteen että erillinen økennus rakennusaika l/215, töiden loppuun saattaminen. UUDELLEENBUDJETOINTI 5 OOO U ho lutalo OA 214 v.2is zo oo, v.2ol6 I ooo oo)) - peruskorjaus ja laajennus,kh:n hyväksymà taajuus suunnittetun pohjana - kustannusarvio Pöyry ,7 milj. Tulot yht. 75 TULOT I Jååhalll FA 214, 2ot4 - æ16 o ) - lv- ja mahd. valaistusmuutokset lentopallo{tteluiden mahdollistamiseksi - suunnittelu budjettikäsittelyn jälkeen, toteutus n. 2,5 kk keså 215 t5 Hado tuslååhalll läähallln yhteyte n cra 214, æ1 o ) - harjoitusjäähalli n. 3. m2 laajennus nykyisen yl teyteen - suunnittelu ja toteutus (huomio energiatehokkuus!)

9 KESKUSHALLINTO JA TEKNINEN TOIMI 5(1) 14. (ta 214 v ) julksisivujen rappauskorjaus, alkuperä nen rappaus, osittain irti alustastaan r Julkisivujen kuntotutkimus, Kirat k , kopoa 1 krs:ssa jopa 5-75 % selvitetään korjaus mahdollisuutta myös injekto ntimenetelmällä 15 (TA214 v.2o14 2, 215 1, )) uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus toteuttam sva htoehdot ja budjetti tarkentuu suunnittelun edetessä palo- ja öljysuojelurahastojen mahd. avustukset TULOT '16 fi1ra zota v.zora soo ooo, 2o1s soo oo, 21ô soo ooo ) työympäristösuunnittelu v. 214, suunnittelun pohjaksi tilamuutosten ja peruskorjauksen (sisältää talotekniikan) suunnittelu toteutus vaiheittan Lel lntäalue GA 214 v.2oi4'tso ooo) TA214 "Trullevin mökkien siirto leirintåalueelle" muuttui uusien mökkien (4 kpl) hankinnaksi (2 yritt ijã, 2 kaupunki). KH '14 I Konserni- ja kaupunkehitys-jaosto liite A. UUDELLEENBUDJETOINTI 9 OOO (TA 214 v 214 ) Korjaamohallin lv- korjaukset / pakokaasun poisto (työturvallisuus) LVI-rakennusosa-awio sãhkö- ja rakennustekniset työt 26 YHTEENSÄ t l7 54{t I I I s3 {t

10 Talonrakennus 215 6(1) PIENET KORJAUSHANKKEET JA PIENINVESTOINNIT -< 2OO.OOO KH:n esityksestå VALTUUSTo päärrää HALL NTOKUNTAKoHTA STEN KORJAUSTilÄIIRÄRAHoJEN KoKoNAISEURoTAÄRÄT. ERI HALLINToKUNTIEN LAUTAKUNNAT JA KARA PiiÄTTÄvÄT KORJATTAVAT YKSITTAISET KoHTEET lukumäårå ASUINRAKENNUKSET (TA 214 v 214 5, 215 s,216 5 ) Korlausmäärärahat a pien nvestoinnit, asunnot - Saaristokatu 14, rakennusten kunnostus mm. julkisivut - Ventuksen vuokratalot, rânnien ja räystålautojen uus m nen - Teryarannan rivitalojen julkisivujen kunnostus s SOSIAALI. JA TERVEYSTOIMI (TA 214 v 21s 1, 215 2, 21ô 2 ) Korlausmäärärahat la p enlnvesto nn t, sote Måäràrahan ßs tyiskohta sesta jaosta päättäã tekn n n lautakunta kåyttösuunitelman hyväksymisen yhtoydessä ta erillisellä päätôksellä T dossa ol v a tarpeita ovat mm - Lohtajan terv.asema, pihatyöt, sadevesiviemäröint, pumppaamo - Lumikonkot, ke ttiö- ja saunaremontt. - vanhainkotien pihojen kunnostus - toiminnalliset muutokset - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset VARHAISKASVATUSPALVELUT (ra2o14 v.214 2O, , ) Korjausmäärärahat la plenlnvesto nnit päivåkodit MääråEhan yks tiskohta sesta jaosta päättäå tekn nen lautakunta käyttösuunitelman I I hyväksyn sen yùìlôydessä tai erill sellä päätöksollã Ïedossa olev a tarpeita ovat mm. - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - Koivuhaan perhepuiston kerhotila, Paarmanpotku 11, korjaus 6s ka-m2 tai uusi - Nahkurin pâiväkodin ulkomaalaus - Halkokarin påiväkodin eteis- ja kosteiden tilojen pintojen uusiminen yms. - PäivákOtien aidat ltalru,i n zo, Kettav ri n t2 oo ) - Päiväkotien pihojen kunnostus - Ruotsala nen päivàkoti, uuden osan ikkunoiden uusiminen - KiviniiÇn pk:n pihan päällystys ôo

11 OPETUSPALVELUT (TA 214 v , æ15 6, ) Kor ausmäärärahat a p en nvesto nnit, koulut yksityiskohta sæta jaosla päãttäå lekninen lautakunta käyttósuunitelman 6 7 7(1) 1 1'l yhteydessä ta erillis llä päätöks6llä. Tisdossa olev a tarpe ta ovat mm. sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset parakkien purkukustannukset (lsokylä (myös Kirkonmåen koulun pihalla, LH:n keittiöparakki) Halkokarin koulun, B-osa lv, alakatot, tiiv stykset Siinettåvän koulun siirto Lucina H:n:lta Halkokarin koululle v. 216 Ruotsalainen yläkoulu, ent. muuntamon tilojen muutostyöt koulun käyttöon Hakalahden koulun ulko-ovien uus m nen (15 kpl, n. 35 ) Sokojan koulun julkisivukorjaukset, ikkunat, wc-t lat Jok laakson koulun WC-tilat (7luvun rak)) remontti, oleskeluaulan ikkunat - Vitsarin koulun rappauskorjaukset ja ikkunoiden kunnostam nen yms. - Ruotsalon koulun vesikaton maalaus ja ulko-ovien korjaus - Rödsön koulun vesikaton maalaus, US:n korjaustyöt - Marttilan koulun ikkunoiden uusiminen (erit. liikuntasalin ikkunat), opettajien pukutilat - Kälviän kirkonkylän koulun piha-alueen järjestelyt - Kameravalvonta - Koulujen aitojen uusiminen - Toiminnalliset muutokset - Teknisten luokkien työsuojelupuutteiden korjaukset 19 Kokkolan s udun op sto (TA214, c) - jäähdytys keskiosalle olemassa olevaan lv-koneeseen 5 KULTTUURIJA NUORISO (TA 214 v , 2'15 7, ) Koriausmäärärahat a p en nvesto nnit, Kulttuuri ja nuoriso Määrärahan ßs ty skohtaisæta jaosta päättää tekn n n lautakunta kåyttösuun telman hyväksym sen yhteydæsã tai erilllsellå päätöksellä. Iedossa olev a tarp ita ovat mm. - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - Tieto-Eemelin ulkopintojen kunnostus jatkuu LIIKUNTA (TA 214 v, 214 6, 2'1s 1, ) Koriausmäärärahat a p enlnyesto nnit, liikunta Määrärahan yks tiskohla sesta jaosta päåttää tekninen lautakunta kätttösuun tetman 1 1 r yhtsydessä tai êrillisellä päätöksellä. ledossa olev a tarp ta ovat mm. - Uimahallin katon kost usongelm en korjaus - Jäähallin ikkunoiden muutoskorjaus sekä savunpoisto kkunat (3 ), jos lv-muutosta ei tul - Santahaan vanhan huoltorakennuksen muutos, puolitta n lämpimäks, suihkut pois - K pparihall n vanhan tekonurmen hyödyntäm nen pesãpallo- ja läh l kuntapa ko lla - Jäähallin säilytys, kuivaus- ja pukukopp t loja lisää + lv - Jäähall n vesikaton korjaus Kaarlelankadun puolella, lumiongelma U mahalli -sisäliukumäen uusiminen (e vastaa nykyisiä måäråyksiä) '11 LO

12 KESKUSHALLINTO JA TILAPALVELUT 8(1) Kaupungin kilnteistöjen jäteves en käsittely haja-asutusalueella (TA 214 v , v 215 4, v ) - budjetti tarkentuu viemärointisuunnittelun edetessá - ensisijaisesti koulut, joita ei mahd. liittää viemäriin - Rödsön koulun uus minen koululta jokeen vrt. jätevedet Kelttiölaitteet ja terveysvalvontavlranomalsten vaatlmukset (TA æ'14 v 214 1, v.215 '1, v ) - Tiedossa olevista tarpeista terveysviranomaisten laatima lista iossa useita eri keittiöitä - keittiöiden muutossuunnittelu, mahdolliset muutokset palvelukeittiöiksi - Halkokarin keittiön korjaus, lattiapinno te, henkilökunnan taukotila - Marinkaisten koulu, keittiön peruskorjaus (terveysv ranom.) - Hopijakummun keittiöhlökunnan sos,tilat / emännàn huone - Jokilaakson keittiön korjaus Purkutyöt (erilllnen määråraha tawitaanl) (TA 2'14 v.214 1, v.215 1, v.21ô 25 ) - kh tehnyt päätökset purettavista rakennuksista: - siirtyy Maa- ja vesialueet / rakennusten purku - listalla purkukohteita, joilla purkulupa, yht. n. 38. :n arvosta Korlausmäärärahat Ja pien nvestoinnit, ulk set rakonnukset (TA 214 v.214 5, v.215 6, v ) E 8 1 Määrärahan yksityiskohtaissste aosta päåttåä tekninsn lautakunta kåyttösuunitelman ìyväksymisên yòtsydessä ta ôrill s llä päätóks llä. T edossa olev a tarpêita ovat mm. - Arvaamattomat peruskorjaukset, kuten asbesti-, kartoitus-, tutkimus- ja viranomaisten vaatimat h/<it sekä sisäilmaselvitykset ja rakenteelliset kuntotutkimukset - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - asbest a sisåltävien eristeiden yms. materiaalien korjaukset - Englantilaisen pàivåkodin julksivujen maalaus - Varikon konetallien kunnostus - Kälviän paloaseman ajoneuvohallin ov en uus nta ja lattioiden pinnoitus - LOhtajan paloasema, ajoneuvohallin ovi n uus m nen, tattian pinnoitus, pakokaasun po stojäi o

13 Ullavan aluetoimiston lv:n parantaminen (n. 4 ) Ullavan paloaseman pukeutumislattian uusiminen n. 4 m2 Vertus / Kaarlelan VPK, kahden ulko-oven uus m nen, hall n latt an pinno tus (2. ) Siivoojien sosiaali- ja aputilojen korjaus Rakennusten maalaustyöt Toiminnalliset muutokset Roskakatokset, mm. T6ruanpolttaÞn pk (määrårahatarus jatkuu) Lohtajan entinen kivikoulu, ulkopuolinen kunnostus Varikon piha-alueen pohjustustyöt, viemâröinti ja pintatyöt, aita s(1) ja kulttuur h storiallisesti merk ttäv en rakennusten korjaukset (fa214 v.2'14-216, sisältynyt kor ausmääräeho h n) olevia tarpeita ovat mm. Lassanderin talon tiilikatteen uusiminen Suolamakasiin peltikatteen maalaus Englantilaisen venevajan kunnostaminen Länsipuiston lava Pedagog orakennuksen sähköjärjestelmä / näyttelytarve - käyttöturvallisuuden parantam nen 45 Energlatehokkuussopimukseen pohlautuvat to monp toet - energ atodistukset ja katselumuksissa ja selvityksissä ehdotettujen toimenpiteiden toteutuseri kiinteistöissä.(skapat) - kaukolämpöön liittyvät kohteet 't5 KOHTEET l r6t TALONRAKENNUSINVESTOINNIT YHTEENSA E zo I \

14 kh S 339, Ta ousarvioesityrs vuodelle Tutosyksikölt Kara ia Ryl "Tavoitteena on, että lnvestointitaso on en ntään taloussuunn telmassa vuos lle es tetyn tason suuruinen." 1(1) MENOT TALOUSARVION IYIUKAISET EROTUS r r zë o3 Palve ukeskus Leporanta (l 4 (v. 21 3) + I 6 v. 21 4) Rytimäen päiväkoti Santahaan urhe lualueen puku ja pesut lat Leirintäalue lsokylän mon to m talo, uudisrakennus Lucina Hagmanin koulu, uudisrakennus Yhteensä: z 6 o o ÌALOUSARVION MU K^AISET UUDELLEENBUDJETOIDUT Uää käyttämättä vuodelta 2O14ITA 2O1 5 EROTUS T f lJ r6 l E lJ M stä vl tvs tulee verrattuna TA 214 vuoden 21 5 Ts:aan? Muutoks t TA 215: lsokylå + 1,5 M, kaup. talo + 2 ir, Rytimäen eslop tus,1 M, Raatlhuoneen rappaus,1 M, Varlkon lv O,ZO M, Rytlmäen uusi pä väkot (3 M à 3,2 M ),2 fl/l, Leporanta keittlö,1 M, Duuni O,l M, Jäähalli O,l5 M, Suojsllut Ja kutttuurthist. O,l M Santahaanhuoltorak.,llU, Purkutyöt{,4M,Ventuksensos.keskus,16M (yht.4,sm ), h

15 TALOUSARVTO 215 TS ALUSTAVA KARKEA ARVIO RAKEN N USHAN KKEI DEN VAI KUTU KSISTA u u Drs- JA LAAJ EN N USRAKENTAMTSEN XÄWrö- a PÄÄOMAKUSTANNU KSil N na-mz SOSIAALI JA TERVEYSTO MI Pääterveysasema, terveyskeskussairaala - uudisosa rakennuttaiataho mahdollisesti Kiuru, selvittelvssä, neliöt tävsin arvio 2 PAIVAKODIT Rytimäen uusi päiväkot,u V 7 (pikiruukki) 75 Lohtaian päiväkoti, kiinteä laaiennusosa, U 13 KOULUTOIMI Lucina Hagmanin koulu (U V 4 m2) -37 lsokylän monitoimitalo t<outu, pä yäkoti, neuvota, nuor ao, liikuntat (U 1 - V 5 m2) 5 Torkinmäen koulu (U 6E - V 33 m2) (elinkaarihinta täysin auki) 37 Kaustarin koulu, laajennus U 17 Chydeniuksen koulu, laajennus - laajuus ei tiedossa, aikaisintaan v KULTTUUR JA NUORISO Museon uudisfakennus (tåy6 n arv o taajuus ja vuos t 245 LIIKUNTA Urheilutalo, laajennus (suunnittelu täysin kesken, ary o y. 2Ol3 luonnoksilla) 4372 Santahaan urheilualue, pukutilat (U V 158 m2) 189 Harjoitusjäähalli U, nykyisistä käyttökustannuks sta säästöå 3 TEKNINEN TOITUII Pelastuslaitos U 35 -V 2 m2 1 5 YHT: Käyttökustannukset käsittävät kiinteistöjen normaalit ylläpito- ja laskennalliset pääomakustannukset. Käyttökustannuksiin ei sisälly halintokunnan henkilöstömenot. U = uudisrakennus tai laajennus nykyiseen uom o tu parakkivuokria ava lukio 4 m2) karin neuvola, Hansan nuorisotilat: V n. 5 m2) /mzlvuosi 't2 't 't2 75 "t2 yht "t oI ään äädytys (onko mahd. hyödyntää uusien kaukolämpöliittymät, selvitellään) puolet vanhasta 316 m2l2 = I 58 m2) (ñ

16 tt IRTAIN OMAISUUS Hankkeen nimitiedot KONEET JA KALUSTO TEKNINEN PALVELUTOIMINTA TA - esitys Suunnitelma r KULJETUSVÄLINEET TEKNINEN PALVELUTO M NTA Tilapalvelu Pakettiauto (korvausinvestointi ) Siivouskoneiden hankinta Menot yhteensä KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Puistot, metsät ja urheilualueet Kelamurskain (uusinvestointi) Pakettiauto (korvausinvestoínti ) Työlaitteet (korvausinvestointi) Kelaleikkuri (korvausínvestointi) Työlaitteet (korvausinvestointi. ) Kastelu-/ jäähdytysvaunu (uushankinta) Ruohonleikkuri (uusinvestointi) Pakettiauto ( korvausinvestointi) Keräävä ruohonleikkuri (korvausínvestointi) Pakettiauto (korvausínvestointi) Työlaitteet ( korvausinvestointi ) Lum itykki (uusinvestointi) Työlaitteet (korvausinvestointi ) Latukone (uusinvestointi) Työlaitteet ( korvausinvestointi) Konekeskus ja korjaamo Kevyt kuorm a-auto (korvausinvestointi) Pyöräkuormaaja (käytetty, korvausinvestointi) Pakettiauto (korvausinvestointi ) Lava-auto käytetty (korvaus investointi) Lava-auto käytetty (korvaus investointi ) Työlaitteet Korjaamon kalustohankinnat (uusi /korvausin. ) Traktori ( korvausinvestoínti ) Pyöräkuorm aaja ( korvausinvestointi ) Lava-auto käytetty (korvausi nvestointi) Lava-auto käytetty (korvausinvestointi ) Höyrynkeh itin (korvausinvestointi) Keräävä harjakone (korvausinvestointi) Työlaitteet ( korvausinvestointi ) Kalustohankinnat korjaamolle (uus/korvaus) Traktori (korvausinvestointi) Kuorma-auto (korvausinvestoínti) Pyöräkuormaaja(korvausinvestointí) Työlaitteet (korvataan vanhoja) Kalustohankinnat korjaamolle (uus/korvaus) Menot yhteensä Koko kaupunki yhteensä

17 IS KUNNALLISTEKNIIKKA Jätehuolto Hankkeen nimitiedot TA - esitys 215 Suunnitelma Pilaantuneiden maiden kunnostus Storkohmon kaatopaikan sulkem inen Kälviän kaatopaikan sulkeminen Menot yhteensä 8 1 r r

18 / MUUT YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Hankkeen nimitiedot TA - esitys Suunnitelma Väylien haraukset, väylämerkkien ja linjataulujen uusiminen Suntin pohjapadon rakentaminen (uudelleen budjetointi) Suntin perkaaminen Rautatienkadun kohdalla (uudelleen budjetointi) Suntin kunnostus Rytikarin kalasataman venelaiturin uusiminen Krunnin laitureiden uusiminen Kauppatorin rakentaminen Kälviän torin rakentaminen Menot yhteensä

19 t? PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 215 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI TEKSTIOSA

20 ls PU ISTOJ EN RAKENTAMI NEN Vuoden 215 uusi puisto rakennetaan Kaanaanmaantien asuntoalueelle. Tulevan Ulkometsänpuiston ympäristöön rakentuu parhaillaan runsaasti lapsiperheille omistusasuntoja, joten leikkipuisto tulee oikeaan aikaan alueelle. Toinen uudisrakennuskohde on Kuusimäkeen perustettava puistokäytävä, joka yhdistää alueen kaikki korttelit toisiinsa. Puistokäytävää pitkin pääsee turvallisestijo olemassa olevalle pelialueelle sekä leikkipuistoon. Lisäksi puistokäytävä toimii alaluokkalaisten koulureittinä Perusparannuskohteita ovat Syyspuisto, Suomuurainpuisto ja llmarisenpuisto. Kohteisiin vaihdetaan uudet leikkivälineet. Poistettavia leikkipuistoja on Kesäpuisto, Vehkapuisto ja Metsälänpuisto. Näistä kohteista poistetaan leikkivälineet, jolloin ne muuttuvat oleskelupuistoiksi.

21 t9 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT Hankkeen nimitiedot KESKUSTA TA - esitys 215 e Suunnitelma r r * Keskustan puistot *Länsipuiston perusparannus *Hollihaka Rytimäki "Ulkometsänpuisto 1 lsokylä *Mustikkamäenpuisto "Kuusimäen käytävä 4 1 KOKO KAUPUNKI " Perusparannukset *Leikkipuistojen purkamínen Lohtajan puistot Kälviän puistot Ullavan puistot Menot yhteensä

22 2o LIIKENNEVAYLAT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 215 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI TEKSTIOSA

23 J :\kaupungininsinööri\talous\21 4\liikenne.doc zt LIIKENNE Lähtökohta Liikenneverkkoa ja liikenteen pa velutasoa kehitetään liikenteen kasvuennusteiden ja kaupungin kehittäm isstrategian mukaisesti. Valta- ja seudulliset päätiet Kokkolan alueella olevien valta- ja seudullisten pääteiden kehittämisestä on valmistunut toimenpideselvitykset vuoteen 2O2O saakka. Suunniteltujen hankkeiden toteutukseen on kuntasuunnitelmassa varattu vuodelle 2O16 ja siitä eteenpäin 4 vuodessa. Valtatie 8, Kokkolan ohikulkutien yleissuunnitelma osuudella Kokkola - Kälviä valmistui vuona Kesällä 212 käynnistyi vt-8 liikennejärjestelyjen suunnittelu osuudella Kokkolan kiertoliittymävt 13. Suunnitelma sisältää kaistajärjestelyjä päätiellä ja liikennevalojen rakentamista liittymille kaduille. Citymarketin rakentaminen ja Prisman laajennus nostavat liikennemäärät tällä osuudella 14 ajoneuvosta vuorokaudessa noin 2 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tämä tuo tarpeen rakentaa tälle osuudelle 2+2 ajoratainen väylä muutaman vuoden kuluessa. Latojankadulle on rakennettu liikennevalot ja kevyen liikenteen alikulku vuonna 213. Terminaalikadulle rakennettiin kanavoitu liittymä ja liikennevalot vuonna 214. Kokkolan liikennemalli päivitettiin vuosina yhdessä ely-keskuksen kanssa. Satamatien rakentaminen käynnístyi vuoden 2OOS lopulla ja valmistui lopullisesti kesällä 27. Satamatien jatkohankkeena kaupunkitoteutti vuonna 27 yhteydet Koivuhakaan (Koivuhaantie) sekä suurteollisuusaluelle (Hopeakivenlahdentie). Satamatien toteutukseen kytkeytyi myös vt 8 ja Eteläväylän ja vt I ja Vaasantien valoliittymien muuttaminen kiertoliittymäksi. Hanke valmistui syksyllä 29. Tässä yhteydessä jäitoteutumatta Maantien 749 perusparantaminen osuudella Satamatie - Tehtaankatu, jonka tiesuunnitelma on valmístunut vuonna Hankkeen rakennussuunnitelma on käynnistynyt kesällä 21 ja suunnitelma valmistui 213. Hankkeen kustannusarvio on n. 4,9 milj.. Hankkeen suunnitteluun kaupunki osallistui 25 %tla. Toteutusajankohta on vielä avoin. Valtatie 13 tieverkko- ja aluevaraussuunnitelma Kokkolan kaupungin a.lueella valmistui syksyllä 2. Vt 13 kehittämissuunnitelma valmistsui vuonna 213 Kokkola - Aänekoski välillä. Vt- 13:sta toteutettiin uusi liittymä Heinolan teollisuusalueelle Kaustarintien päähän vuonna 24. Tämä paransi alueen kaupallista käyttöönottoa huomattavasti. Heinolan alueen tontit ovat lähes täyteen rakennettu. Kaupunki on toteuttanut liikennevalot vt I ja Heinolankaaren liittymään kesällä 21. Myös Heinolan teollisuusalueen sisälle (Heinolakaarelle) rakennettiin vuonna 29 kiertoliittymä jouhevoittamaan lisääntyvää liikennettä ja toinen rakennettiin vuonna 212 kun Citymarket rakentui alueelle. Lottelundin risteysjärjestelyn toteuttamista kiertoliittymänä on tutkittu aikaisemman eritasoliittymän sijaan. Kiertolíittymäjärjestely vaatii kaavamuutoksen. Hanke ei sísälly elyn lähiajan toimenpideohjelmaan. Hanke on ajankohtainen liittyen Halkokarin ABC-huoltoaseman asemakaava m uutokseen. Valtatie 8 liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelma osuudella Piispanmäki- Ruotsalo on valm istu n ut vuon na 28 yhteistyöha n kkeena elyn kanssa. Parantam istoi menpiteiden

24 L2 aikataulua ei ole päätetty. Ely on käynnistänyt aluevaraussuunnitelman valtielle I ja 13 Kokkolan kohdalla vuonna 2O14. Samoin on käynnistetty erkanemiskaistan suunnittelu vt 8:lle Kajaanintien (vt 28) liittymään. Hanke toteutetaan todennäköisesti vuonna 215. Seututiet Seututeiden peruskorjaushankkeita on toteutettu Kälviällä perusparannettiin Passojan (187) ja Ridankylän (1821) tiet, joissa kunnan maksuosuus oli 8o/o eli n. 95. Lohtajalla peruskorjattiin Luikuntie (1823) syksyllä 29. Kunnan maksuosuus oli 3 o/o. Lisäksi Kälviällä peruskorjattiin yhteishankkeena ely kanssa seututie osuudella kiertoliittymä - vt 28 (Simukkala) johon liittyi myös kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Hanke valmistui syksyllä 29. Kunnan maksuosuus oli 3 o/o. Takuuajan jälkeen tieosuus on luovutettu kaupungin hoitoon. Kaupungin pääkadut Valta- ja seudullisten päätiejärjestelyjen yhteydessä kaupunkijoutuu osallistumaan hankkeísiin lähinnä liittyvien katujen osalta. Liikenteen palvelutason ylläpitämiseksi kaupunginosíen välisiä ja keskustaan suuntautuvia pääväyliä parannetaan ja rakennetaan osittain uusia yhteyksiä. Rautatienkadun kanavointija liikennevalojen uusiminen valmistui syksyllä 29. Torikadun / Tehtaankadun I Laajalahdentien liikennevaloliittymä muutettiin kiertoliittymäksi vuonna 211. Heinolankaarelle Mestarintien ja Citymarketin liittymään valmistuitoínen kiertoliíttymä vuonna 212. Laajalahdentien ja teollisuusraiteen eritasosta on tehty yleissuunnitelma vuonna 213. Pitkän aíkavälin suunnitelmissa on, että teollisuusraiteen tasoristeykset poistetaan (eritasoliittymät Laajalahdentielle, Pohjoísväylälle ja Satamatielle) Muu katuverkko Lähtökohtana on ollut asetettujen tavoitteiden mukaísesti vííhtyisä, turvallinen ja korkealuokkainen ympäristö. Tavoitteena on kaikkien kaava-alueilla olevien katujen kestopäällystäminen ja valaiseminen välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi. Vanhojen kaava-alueiden katujen päällystämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Teknisen palvelukeskuksen tavoitteena on, että kaikki kadut päällystetään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta. Tavoítteen saavuttamíseksi vuoteen 218 mennessä on katujen kestopäällystämiseen käytettävä n. 6 vuodessa ja valaisemíseen n. 3 vuodessa. Tästä tavoitteesta on viime vuosina jouduttu tinkimään. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulee varata 2-4 e/v seuraavat neljä vuotta.

25 Ely-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen lisä ksi, jotta tavoitetaso pystyttä isiin säi lyttämään. 2_3 Yksityistiet Kaavoittamattoman alueen liikenne tukeutuu yksityistieverkkoon ja valtion yl!äpitämiin yleisiin teihin. Viimeksi valtionavustusta on saatu vuonna 2O14 Singontien siltarummun uusimiseen ja Kotkamaan sillan kannen uusimiseen. Lisäksi kaupunki hoitaa n. 7 kpl yli 7 m pitkän pihatien aurauksen. Pihateiden aurauskustannukset ovat n. 5 / vuosi. Tekninen lautakunta hyväksyi vuonna 27 päivitetyn yksityisteiden perusparannusohjelman kantakokkolan alueelle. Kaupungin hoidossa on tällä hetkellä yksityisteitä n. 97 km. Liittyvien kuntien alueella kunnan hoidossa ei ole yksityisteitä vaan kunta antaa avustusta tiekunnille ja järjestää teiden talviaurauksen. Kevytliikenne Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja yhtenäinen kevytliikenneverkko. Uusien omakotialueiden kokoojakaduille toteutetaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Rakentamiseen on varattu n. 1 vuodessa. Hankkeita toteutettaessa huomioidaan Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt kohteet. Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin yhdessä Ely-keskuksen kanssa vuonna 2O11. Suunnitelma kattaa koko kaupungin. Suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin varataan vuosittain 5. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen reiteillä olevia katuja perusparannetaan, pysäkkejä ja odotuskatoksia rakennetaan tarpeen mukaan. Keskusta-alue Rakentamista on toteutettu vuonna 1996 valmistuneen "Keskustan liikennesuunnitelman" ja vuonna 1987 valmistuneen "Alueellinen liikennevalo-ohjaus" -suunnitelman pohjalta. Liikennevalo-ohjauksen kehittämissuunnitelma on päivitetty yhdessä tiehallinnon kanssa vuonna 25. Siihen liittyvää toimenpideohjelmaa toteutetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa n. 4 eurolla. Kevyen liikenteen verkkoa ehdotetaan parannettavaksijatkamalla nykyisiä pyöräteitä keskustan läpi. Samanaikaisesti on rinnalla laadittu Keskustan osayleiskaavaa, josta on saatu maankäytön ja kaupunkikuvan edellyttämät lähtökohdat. Liikenteellisesti merkittävien sisääntuloteiden, kaupungin keskusta-alueen ja liittyvien kuntien keskustojen osalta tavoitteena on líikenneympäristön ja kaupunkikuvan parantaminen viherrakentamisella ja nykyteknii kan tuottamilla materiaaleil la. Valtuusto on tehnyt päätöksen kävelykeskustasta Kokkolassa. Tehtaankadun osuus ltäinen Kirkkokatu - Rantakatu ja osa Rantakadun osuudesta Tehtaankatu - Rautatienkatu ovat ympärívuotisia kävelylalueita ja lsokatu osuudella Rautatienkatu - Torikatu on kesäaikainen kävelykatu. Kävelykeskustan kehittämísestä tehtiin 3-vuotinen eu-projekti syksyllä 2OO7 vamistuneen suunnitelman pohjalta. Hankkeen toteuttamiseen oli vuosittain 1.määräraha.

26 2 l Keskustan liikenne- ja katuverkon kehittämiseen käytetään n. 1 vuodessa. Liikenneturvallisuus Kaupungin tie- ja katuverkolla tapahtuneiden poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrä on hiukan noussut kolmena viime vuonna, jolloin onnettomuuksien määrä on ollut n Kymmenen vuotta sitten onnettomuuksien määrä oli n. 3 liikenneonnettomuutta vuodessa. Myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on hiukan noussut kolmena viime vuonna. Mopo-onnettomuuksien määrä laski selvästi kun mopoilu kaava-alueen pyöräteillä kiellettiin vuoden 212 alusta. Myönteisenä asiana voidaan todeta, että liikenneturvallisuuteen suoritetuilla investoinneilla on pystytty leikkaamaan onnettomuuksien määrällínen kasvu, vaikka liikennemäärät ovat lisääntyneet. Kokkolan liikenneturvalliuussuunnitelma, joka tehtiin yhteistyössä ely-keskuksen kanssa, valmistui 2O11. Muun rakentamisen yhteydessä tapahtuvan liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi on pistekohtaisten ongelmakohtien korjaamiseen on varattu 5 vuodessa. Kaupunki on ollut mukana laatimassa Etelä-Pohjanmaan elyn alueen li i ken netu ravall isu ussuunnitel maa. Suunn itelma valmistu i 2O1 2. Pysäköinti Pysäköinnin kannalta keskeisenä tavoitteena on ollut asiakaspysäköinnin turvaaminen keskustassa. Marketit ovat viime vuosina imeneet liikennettä ydinkeskustasta niin, että maksullisia autopaikkoja on voitu muuttaa maksuttomiksi katuvarsilta ja pysäköintialueilta. Tällä hetkellä maksullisten pysäköintipaikkojen määrä on 253 autopaikkaa. Keskustaan valmistuí vuonna 2OO3 4 auton ja vuonna auton pysäköintitalo liikekeskuksen yhteyteen, mitkä osaltaan helpottavat ydinkeskustan pysäköintiä. Kauppakeskuksen 3-vaiheessa vuonna 29 toteutettiin n. 12 pysäköintipaikkaa kiinteistön yhteyteen. Valvonnan apuvälineeksi otettiin käyttöön pysäköintikiekko vuonna Rautatientorílle selvitetään parhaillaan pysäköintitalon rakentaminen huomioiden mahdollisestitulevan matka keskuksen tarpeet. Vanhankaupungin alueella otettiin käyttöön asukaspysäköinti alkaen Kävelykeskustasuunnitelman yhteydessä pysäköinnin tilanne ja tarve sekä tulevat toimenpiteet on selvitetty yksityiskohtaisesti. MUU RAKENTAMINEN Uudet omakotialueet Nuolipuron ll-vaihe käynnistyi vuonna 2OO7 rakentamalla 27 tontille kunnallistekniikka. Rakentaminen jatkuí vielä vuonna 212 kunnallistekniikan rakentamisella22 tontille. Kaikkiaan ll-vaiheeseen sisältyy n. 65 tonttia. Vuonna 28 avattiin uusi omakotialue Rytimäen taakse.

27 Vuosittain alueelle on rakennettu kunnallistekniikka n.25 tontille. Uutta kunnallistekniikkaa on toteutettu myös Kuusimäen alueelle lsokylään vuosina Kaikkiaan Kuusimäellä on n. 15 tonttia. Asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi syksyllä 29 ja toteutettiin pääosin vuonna 21. Asuntomessualueen kunnallistekniikkaan ja messuaikaisiin tilapäisjärjestelyihin oli budjetoitu 3,5 M (kolmelle vuodelle). Määrärahoilla on toteutettu myös alueen sisääntuloteitä ja puistoalueita. Uutena alueena rakennettiin kunnallistekniikka n.25 tontille Kaanaanmaantien itäpuolelle vuonna 212. Aluelle rakennetaan jatkossa kunnallistekniikka a n. 25 tontille / vuosi. Vuonna 214 avattiin Mustikkamäen alue lsokylään rakentamalla kunnallistekniikka n. 4 tontille. Tonttien tuottaminen Píentalotontteja on suunnitelmakaudella varauduttu luovuttamaan 7-8 tonttia vuodessa. Pääluovutusalueet ovat Kaanaanmaantien itäpuoli, Nuolipuro ja Mustikkamäki. Lisäksi tontteja luovutetaan Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kaava-alueilta. Pienempiä täydennyskaavoja laaditaan jo olevan kunnallistekniikan läheisyyteen. Teollisuustonttien luovuttamiseen Kokkolassa on varauduttu Jänismaan, Heinolan, Topparinmäen ja Lahdenperän alueelta. Lisäksi Kälviällä on teollisuustontteja Kasikulman ja Kumpulan alueella ja Lohtajalla Peukalomäen ja Martinjärven alueella. Rakentamattomat kadut Kaava-alueílla on rakentamattomia katuja n. 6 km, joita rakennetaan vesihuoltolinjojen uusimisen yhteydessä. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Yhteenveto rakentamisesta 2S Katujen ja teiden rakentamiseen on ohjelmoítu käytettäväksi vuonna 215 n. 3,9 milj.. Rakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on, että olevan rahoitustason alittaminen vie pohjan joiltakin keskeisiltä tavoitteilta; liikenteen palvelutaso, katujen kestopäällystäminen, kaupunkikuvan kohentaminen, keskeneräisen asuinympäristön valmistuminen, katuvalaistuksen rakentaminen, yleinen líikennejärjestys ja liikenneturvallisuus sekä yksityisteiden rakentaminen. Olevan kunnallistekniikan ylläpito Katu- ja tieverkoston jälleenhankinta-arvo on täflä hetkellä n. 137 milj.. Mikäl tästä yhteisestä omaisuudesta pyritään huolehtimaan, edellyttää se noin 4,5 milj.euron vuosittaista peruskorjausinvestointia. Tällöin on lähdetty 3 vuoden poistoajasta, joka käytännössä on osoittautunut ylípitkäksi.

28 å, Liikenneväylät Hankkeen nimitiedot KESKUSTA TA - esitys 215 Katu K VINIITTY Poppelitie os. Libeckinkatu - tontti 5-28 Kadun peruskorjaus Haapatie Kadun peruskorjaus RYTIMÄKI Lappilantie peruskorjaus Kadun rakentaminen Lappilankujan peruskorjaus Kadun rakentaminen Koksintie Kadun rakentamínen HALKOKARI Kaanaanmaantien itäpuoli lv-vaihe Vikåntie os. Kaanaanmaantie - pl86 Kadun rakentaminen Halkokarintie os. Kopassitie - Vikåntie Kadun rakentaminen Viinitarhantie Kadun rakentaminen Oliivilehdontie Kadun rakentaminen Hulevesiviemärin rakentam ínen Trykkarinitie os. Kaanaanmaantie- Närviläntie Kadun rakentaminen Pelimannintie Kadun rakentaminen 43 Pyörätien rakentaminen os. Mustakari - Morsiussaari Pyörätien rakentamínen 13 KIRKONMAKI Kosilan kadun peruskorjaus os. Latoja n katu- Mas ku Kadun peruskorjaus + päällystys 156

29 27 ISOKYLA Sillanpäätien muutos monitoimitalon kohdalla Kadun peruskorjaus ja päällystys 211 Kallisentien peruskoriaus os. Sillanpääntie - puistoalue Kadun peruskorjaus ja päällystys 2 Pyörätien rakentaminen os. Broä ndanpolku - Vesitornin polku Pyörätien rakentaminen ja päällystys 37 YKSPIHLAJA Viikatetie Kadun rakentaminen 9 Kälviä Rännärinkujan peruskorjaus Kadun rakentaminen Vattajantien peruskorjaus Kadun rakentaminen ja päällystys 6 3 Kohteet yhteensä Koko kaupunki molemmat yhteensä

30 Hankkeen nimitiedot LIIKENNEVÄVIÄT KOKO KAUPUNKI Menot TA - esitys Suunnitelma Liikenneväylät (Kara) Liíkenteen suunnittelu Yksityisteiden perusparannus Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Pääväylien rakentam inen Putkien uusim. li ttwä katujen rakentaminen Katujen peruskorjaus Uudet tonttialueet (8 tonttia /vuosi) Katujen päällystäminen Katuvalaistus Elohopealamppujen vaíhto (eu - derektiivi) Uudet liikennemerkit, kaupunkiopasteet Kadunrakennustöiden arv. menot Kävelykeskusta Liikennevalojen peruskorjaus Pysäköintilippuautomaattíen uusím inen Linja-autopysäkkien sadekatokset Pienet katuym päristön parantam istyöt Siltojen peruskorjaus (suunnittelu) Työmaiden huolto Liikenneturvallisuussuu n n. toimenpíteet Keskeneräisten työmaiden víimeistely Avo-ojien kunnostus Koko kaupunki yhteensä s I Ltk. tekee määrårahan käytöstå erillispåätöksen Konsuttipalveluiden osto (liikennevalosuun.ym.) Ltk. tekee määrärahan kåytöstå erillispäätöksen Ltk tekee määrärahan kåytöstä erillispåätöksen Ltk. tekee måärårahan käytöstä erillispäätöksen Ltk. tekee määrårahan kåytöstå erillíspäåtöksen Uusien katukohteiden liikenemerkit, opasteet Kesäaikaisen kävelykadun kalustaminen ja purku Liikennevalojen ja kojeiden uusiminen mm. vammaisjärjest<ijen esittämiä korjaustöitå Työmaiden tarvitsemien tavaroiden hankinta 5 5 mm. hidasteiden rakentamista 5 5 Sytsyn 214 töiden viimeistely 5 5 Kaupungin hoidossa olevien avo-ojien kunnostus

TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2011 JA

TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2011 JA LIITE A 1 2 2 KOKKOLA KARLEBY TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2012-2013 INVESTOINTIOSA T e k, a 7. 9. 2 0 1 0 ta r kis t et t u SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus 2

Lisätiedot

TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2012 JA

TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2012 JA KOKKOLA I I KARLEBY TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 212 JA 1 EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 213-214 INVESTOINTIOSA SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus 2 Talonrakennus 3 Irtain omaisuus, tekninen palvelutoiminta

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Teollisuuskiinteistöt MENOT -20 000-81 000-101 000 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 Teollisuusalueiden kehittäminen vuodelle 2015. Rakennetaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019

Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019 Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019 Valtuustoinfo 17.9.2015 Hannu Penttilä Toimitilarakentamisen 10-vuoden rahoitustarve hankeryhmittäin 2016- ts -16 ts -17 ts -18 ts -19 ts-20 ts -21 ts-22 ts-23 ts-24

Lisätiedot

Investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma 2.9.2016 Investointisuunnitelma 2017-2021 Selitys TP 2015 TA 2016 Kust. yht. TS 2017 HKE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 2017-2021 INVESTOINTIMENOT 150 KIINTEÄ OMAISUUS 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa-

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kust Ennuste HUOM. ltk

Kust Ennuste HUOM. ltk RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 TILAKESKUS TELA 8.12.2015 Merkintöjen selitykset: 30.11.2015 Tavoite tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000 D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000 Vuoden 2013 katurakennusohjelma; liitteet Dno TEKE: 117 /662/2013 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen, puh. 044 7032121, kirjoittaa 4.1.2013: Vuoden 2013 talousarviossa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 15:24:02 090000 Maa-ja vesialueet OMA RAKENTAMINEN -3.500,00 3.500,00-100,0 MUUT -1.642,80-3.500,00 3.500,00-100,0-1.642,80 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00-374,00-100,0

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Terveyspalvelut Tekla 9.6.2015 80 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) n terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Lautakunnan vuodelle 2010 tekemä talousarvioehdotus piti sisällään myös Pyhäjoen viemäröinnin rakennustöiden aloituksen.

Lautakunnan vuodelle 2010 tekemä talousarvioehdotus piti sisällään myös Pyhäjoen viemäröinnin rakennustöiden aloituksen. Tekninen lautakunta 111 11.11.2009 Tekninen lautakunta 4 26.01.2010 Tekninen lautakunta 14 03.03.2010 Tekninen lautakunta 56 10.06.2010 Tekninen lautakunta 88 10.11.2010 Tekninen lautakunta 16 07.03.2013

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Rakennusohjelma vuodelle 2014; Kuntatekniikka 348/13.130/2014 TL 29.01.2014 9

Rakennusohjelma vuodelle 2014; Kuntatekniikka 348/13.130/2014 TL 29.01.2014 9 Tekninen lautakunta 9 29.01.2014 Tekninen lautakunta 75 16.04.2014 Tekninen lautakunta 114 18.06.2014 Tekninen lautakunta 155 17.09.2014 Tekninen lautakunta 193 19.11.2014 Rakennusohjelma vuodelle 2014;

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen, puh. 050 384 5477

TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen, puh. 050 384 5477 Tekninen lautakunta 133 18.09.2012 Kaupunginhallitus 545 01.10.2012 Kaupunginvaltuusto 91 29.10.2012 Yksityisteiden hoidon harmonisointi 918/10/03/01/2012 TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen,

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat / RKY* Kälviän rannikon ja saariston

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Investointihankkeet TA2015, TS2015-17 Esitys tekniselle lautakunnalle 29.9.2014 TALO-hankkeet

Tekninen lautakunta Investointihankkeet TA2015, TS2015-17 Esitys tekniselle lautakunnalle 29.9.2014 TALO-hankkeet Investointihankkeet TA2015, TS2015-17 Esitys tekniselle lautakunnalle 29.9.2014 TALO-hankkeet Tilapalvelut-tulosyksikön hallinnoimat hankkeet 1000 e Kustannuspaikka Kohde TAE 2015 2016 2017 2018 2019 8003

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

INVESTOINNIT TA 2011 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2013

INVESTOINNIT TA 2011 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2013 RAAHEN KAUPUNKI INVESTOINNIT TA JA INVESTOINTISUUNNITELMA - Nro, jotka ei 8001 Kiinteä omaisuus: maanhankinta/kiinteistöt - Pyhtilä 2 lunastus (erillisellä päätöksellä tarvittaessa 2010) KHO:n päätös tullut.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä

Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä Päällystystyöt Muut osapuolet: Päällystysurakoitsija Budjetti: Kh 2015 200 000 Hankkeen laajuustiedot Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä Sointulantie, Pikkumäentie, Puirojantie, Ojankulmantie, Varstakuja,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie TOIMENPIDEOHJELMA, PIRKKALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Koivisto: Varuskunnantie Nopeusrajoituksen alentaminen 80 => 60 40 0,02 68 3003//0 - /700 km/h myös Lempäälän suuntaan,

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6.

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6. Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011 Porin kaupunki 2.6.2010 Kompakti kaupunki -hanke Hankkeessa käsitellään Porin

Lisätiedot

M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015

M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015 Virolahden kunnanhallitus 183 09.11.2015 Talousarviomuutokset 2015 Kh 183 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua

Lisätiedot

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420 LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu

Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Kunta Investointi Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Kuntatekniikka (sis. vh) 2014-5 Lepola III 2014-2017 3,6 Ara 0,4 M

Lisätiedot

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 194 hyväksynyt talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2018 laadintaohjeen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 194 hyväksynyt talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2018 laadintaohjeen. Tekninen lautakunta 99 23.09.2014 Teknisen lautakunnan tilausehdotus vuodelle 2015 76/02.02.00/2011 TEKLA 99 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 194 hyväksynyt talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä Teknisen ja ympäristötoimen johto. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi.

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET HYÖDYKEKOHTAISET POISTOAJAT Kunnanhallitus 30.3.2015 51 LIITE 1 pysyvät vastaavat ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset Hailuodon kunta Käytetään tilinpäätöksestä 2014 alkaen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78 Tekninen lautakunta 78 27.11.2013 Kunnanhallitus 5 10.01.2014 Tekninen lautakunta 10 15.01.2014 Kunnanhallitus 27 27.01.2014 Tekninen lautakunta 46 21.05.2014 KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 203 INVESTOINTIOSA 204 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2004 2005 Maa- ja vesialueet 861 797 700,0 700 700 700 700 Talonrakennus 0 50 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen

Lisätiedot