KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 201 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016. 2017 INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl"

Transkriptio

1 KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 21 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA I tî lj'!., {rl lã 1

2 SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus Talonrakennus lrtain omaisuus, tekninen palvelutoiminta Jätehuolto Muut yhdyskuntatekn iset palvelut Puistot ja leikkipaikat Liikenneväylät

3

4 2 Kiinteä omaisuus, maa- ja vesialueet Hankkeen nimitiedot Kokkola Menot Suunnitelma r Käyttöomaisuuden osto Rakennusten purku Menot yhteensä Tulot I I Käyttöom aisuuden myynti Tulot yhteensä 1 9 I I I 9 Nettomenot

5 kh S 339, Talous rvloer tys vuodello l Tulosykslkölt K rå Ja Ryl "Tåvolttssnå on, ttå investolntltaso on en ntåån talussuunnltglm ssa yuoslllo æitotyn tason suurulnan." " Vqoden 215 puß set euromååéa ovat muutettu TA 214 TS mååràeho sla tavoite/nstto 142 I 35 1 (1) Talonrakennus 215 Kaupunk rakennelautakunta ISOT HANKKEET - > 2OO.OOO ta UUDISJLAAJENNUSHANKKEET JA HANKKEET, JOILLA ON MERK TTÄVÃ VAKUTUS KÄYTTöTALOUTEEN KH:N ESIWKSESTA VALTUUSIO PAATTAA HANKEKOHTAISESï lukumãärà SOSIAALI. JA TERVEYSTOIMI Prioriteetti Pääterveysasema, teweyskeskussalraalan suunnittelu ym. terv,1, I lr{214 v.m142o, v.215 4, v.216 I 5 ) - terveyskeskussairaalan suunnittelun käynistäminen, taryesuunn. - T A 2O1 4: soten esitys sairaalan rakentamisesta elinkaarimallilla - hanke toteutustapo neen tarkentuu suunnittelun edetessä - alustava kustannusennuste n.12 M terveyskeskussa nala + tkn vuodeosaston ja kuntoutusosaston (n 3 m2) koriaus - Terveyskeskussairaalan (uudisosa) rakennuttajataho mahdoll sest Kiuru, selv ttelyssä - pääterveysaseman peruskorjaus terveyskeskussairaalan valmistuttua 2 Palvelukeskus Leporanta (TA 214 v s. v , v. 21ô ) - 812'14 aloitettu sprinkleröinti vanhalle osalle suoritetaan loppuun - keittiön muutos ja korjaustyöt LH:n koulun valmistumisen jälkeen keittiön suunnittelu 21 5, toteutus (soten aluekeittiö) - keittiösuunnitelman perusteella budjetti tarkentuu v:lle 216, soten aluekeittiö - UUDELLEENBUDJETOINTI 16 v:lta 214 v:lle UUDELLEENBUDJETOINTI KEITTIO 14 v:lta 213 v:lle Ventukson soslaalikeskus OA 214 o ) - toiminnalliset muutokset, muutostyöt kåynnistyneet v vaihe 2. syksy 215 (Perheneuvolan ja sijaishuollon lopulliset tilat) I 6 4 Duunl, Kälvlå 1rA 214 o ) - toiminnalliset muutokset, kâupunki om staa osakk et (ns. Myötätuut ) e TA 214:ssa 1 Kokkolan holtokot OA 214 v.æ16 so ooo ) -kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu + toteutus osissa vam/l 8 8 VARHAISKASVATUSPALVELUT 5 Rytlmäen pälväkot 1rA 214 v.2o14 z l oo ooo, v.zo'ts sso oo) - uudisrakennus (6 ryhmää), KVR-urakka, valmis 5/215 - KH:n rakentamispäätös S83, yht. n. 3,2 milj. -> v.2' UUDELLEENBUDJETOINTI 12 v:lta 214 v:lle 215 I 17 6 Lohtajan pälväkodln laajennus (ra zot4 v. 2o1o 28 ) - kiinteä laajennus 1 ryhmàlle, n. 13 m2 28 (

6 OPETUSPALVELUT 2(1) lsokylän mon to m talo 214 v 214 l, v ) - uudisrakennus, johon sijoitetaan koulu, päiväkoti, neuvola ja nuorisotiloja KH:n rakentamispäätös , yht. n. 18 milj., v Hyvãksytty kustannusênnuste I 8 lrie oi sis. urakkaan kuuluvaa rivitalon purkua n 5 OOO saatu OKM:n rahoitusta nuorisot lojen osalle 1 saatu OKM:n rahoitustia liikuntatilojen osalle ô9 - haettu OKM:n raho tusta koulun Ja påiiyäkod n osalle, päätökset mahd, syyskuurzol4 vuoden 213 määrärahasta 4 m lj. uudelleen budjeto t n v m tj. 213 määfàrahasta jä käyttâmättå yht. 2 3ô1 5. Esitetään t sättäväks vuoden 215 budjetiin vuodelta 213 kåyttåmättå Jäänyt osuus sekä rivitalon purkamis n kustannuks t 65, jotka sisåltyvät urakkahintohin. rakentam späätöksen käsittelyn yhteydessá esitelty budj.kust arv o 18,2-18,7 tl el slsällä : '+ vanhan koulun vä lönsuojan korjaam nen 2 lisättåvå '+ vanhan koulun purku n. 33 llsättäyå. kuslannusseurannan perusteella hankkeen kokona skulannuksiksi ilman em lisäkyksiã on muodostumassa n.1e.5 M, v.215 mäårärahaterve yht.7,5 m - El UUDELLEENBUDJETOINTIAv:lta2O14 v:lle 215 (n. - 9 ) Luclna Hagmanln koulu, pk + laa ênnus 214 v.2'14 5 5, v ) KH:n rakentiam späätös , yht n. 6 m lj., v.2' haettu OKt:n raho tusta, päåtökset mahdolt sesti syyskuur2ol4 - UUDELLEENBUDJETOINTI I 5OO OOO koulu (' GA 214 v,2o1s 1oo oo, v.216 so oo) Suunnittelun käynnistäminen KH: Esiselvitykset ki reelliset rakennushankkeet syyskuun loppuun mennessä - suunnittelu ja mahd. urakkakilpailutus v. 216, rakentamisen käynnistäminen - esiselvityksessä tullut esille 4 päiväkotiryhmän tarve - budjetti tarkentuu suunnittelun edetessä - OKM:n mahd. rahoitus v TULOT \

7 Klrkonmåen koulu gn zor+, æiô i5 ) KH: Es selvitykset kiireelliset rakennushankkeet syyskuun loppuun mennessä selvityksen tuloksen perusteella suunnittelun kåynn stäminen budjetti tarkentuu suunnittelun edetessa (1 ) koulu 1tn zora, zg o e KH: Esiselvitykset kiireelliset rakennushankkeet syyskuun loppuun mennessä selvityksen tuloksen perusteella suunnittelun käynnistäminen budjetti tarkentuu suunnittelun edetessa 4, koulu çre zor+, v.216 'roo ooo ) peruskorjauksen suunnittelu, toteutus vaiheittain 5. 1 koulu lk 7-9 a lukio ï^214, 2oi4-216 e, peruskorjauksen suunnittelu rakennustekninen peruskorjaustarve 6. 1 koulu n zor+, 214-2orô o ) peruskorjauksen suunnittelu 7. 't 1. koulu a eslopetus FA2o14, oi6 ) nykyisen päiväkodin muutostyöt esikoulun ja koulun käyüöön uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen. Luonnossuunnittelu 21 4 toteutus syksyn 21 5 aikana (422 ha-m2, 453 ka-m2) E. 1 koulu 6azor+, 2ot4-2oi6 o ) laajennus: jakelukeittiö (nyt erilljsessä vuokraparakissa) + jaettava monitoimitila (opetus, ruokailu, iltapäiväkerho, liikunta), yht. n. 185 m2 + ulkokatos 9 37 UUSI pä väkot a kouiu (Í A 214, v.2o1 4 2oo ooo, ú 21 s 2m om u 21 1oo ooo) toteutetaan elinkaarimallilla asiantuntijapalkk ot sekä selvitystyö,suunnittelun ohjaus ja valvonta rakentaminen kåynnistyy 21 5, valmis 216 vuoden loppuun mennessä 2 2 Kuva'taldekoulu (ent. Renlundln koulu, klvlosa) OA 214, 2oi4 - æ16 o ) - talotekn kan uusìm nen (vesi-, v emäri-, lämmitysputket sekä sähköjohdot yms. työt) - ikkunoiden korjaaminen siirtäminen \

8 KULTTUURI JA NUORISO 4(1) uudlglakennus FA 2i4, æ14-2olô o ) SUUNNITTELU YHDISIETÄÂN RAUTANENTORIN TAPAHTU[ IAKESKUKSEN YHTEYTEEN haetaan EAKR- / opkm:n avustusta TULOT 1 Kesäteatterlalue Halkokarillohtaja e æra, v.216 roo oo) rakentaminen 't 3 LIIKUNTA 11 Santahaan urho lualue OA 2ol4 v.æ14 6 ooo) - uudet puku- ja pesutilat sekä k pparihall n yhteyteen että erillinen økennus rakennusaika l/215, töiden loppuun saattaminen. UUDELLEENBUDJETOINTI 5 OOO U ho lutalo OA 214 v.2is zo oo, v.2ol6 I ooo oo)) - peruskorjaus ja laajennus,kh:n hyväksymà taajuus suunnittetun pohjana - kustannusarvio Pöyry ,7 milj. Tulot yht. 75 TULOT I Jååhalll FA 214, 2ot4 - æ16 o ) - lv- ja mahd. valaistusmuutokset lentopallo{tteluiden mahdollistamiseksi - suunnittelu budjettikäsittelyn jälkeen, toteutus n. 2,5 kk keså 215 t5 Hado tuslååhalll läähallln yhteyte n cra 214, æ1 o ) - harjoitusjäähalli n. 3. m2 laajennus nykyisen yl teyteen - suunnittelu ja toteutus (huomio energiatehokkuus!)

9 KESKUSHALLINTO JA TEKNINEN TOIMI 5(1) 14. (ta 214 v ) julksisivujen rappauskorjaus, alkuperä nen rappaus, osittain irti alustastaan r Julkisivujen kuntotutkimus, Kirat k , kopoa 1 krs:ssa jopa 5-75 % selvitetään korjaus mahdollisuutta myös injekto ntimenetelmällä 15 (TA214 v.2o14 2, 215 1, )) uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus toteuttam sva htoehdot ja budjetti tarkentuu suunnittelun edetessä palo- ja öljysuojelurahastojen mahd. avustukset TULOT '16 fi1ra zota v.zora soo ooo, 2o1s soo oo, 21ô soo ooo ) työympäristösuunnittelu v. 214, suunnittelun pohjaksi tilamuutosten ja peruskorjauksen (sisältää talotekniikan) suunnittelu toteutus vaiheittan Lel lntäalue GA 214 v.2oi4'tso ooo) TA214 "Trullevin mökkien siirto leirintåalueelle" muuttui uusien mökkien (4 kpl) hankinnaksi (2 yritt ijã, 2 kaupunki). KH '14 I Konserni- ja kaupunkehitys-jaosto liite A. UUDELLEENBUDJETOINTI 9 OOO (TA 214 v 214 ) Korjaamohallin lv- korjaukset / pakokaasun poisto (työturvallisuus) LVI-rakennusosa-awio sãhkö- ja rakennustekniset työt 26 YHTEENSÄ t l7 54{t I I I s3 {t

10 Talonrakennus 215 6(1) PIENET KORJAUSHANKKEET JA PIENINVESTOINNIT -< 2OO.OOO KH:n esityksestå VALTUUSTo päärrää HALL NTOKUNTAKoHTA STEN KORJAUSTilÄIIRÄRAHoJEN KoKoNAISEURoTAÄRÄT. ERI HALLINToKUNTIEN LAUTAKUNNAT JA KARA PiiÄTTÄvÄT KORJATTAVAT YKSITTAISET KoHTEET lukumäårå ASUINRAKENNUKSET (TA 214 v 214 5, 215 s,216 5 ) Korlausmäärärahat a pien nvestoinnit, asunnot - Saaristokatu 14, rakennusten kunnostus mm. julkisivut - Ventuksen vuokratalot, rânnien ja räystålautojen uus m nen - Teryarannan rivitalojen julkisivujen kunnostus s SOSIAALI. JA TERVEYSTOIMI (TA 214 v 21s 1, 215 2, 21ô 2 ) Korlausmäärärahat la p enlnvesto nn t, sote Måäràrahan ßs tyiskohta sesta jaosta päättäã tekn n n lautakunta kåyttösuunitelman hyväksymisen yhtoydessä ta erillisellä päätôksellä T dossa ol v a tarpeita ovat mm - Lohtajan terv.asema, pihatyöt, sadevesiviemäröint, pumppaamo - Lumikonkot, ke ttiö- ja saunaremontt. - vanhainkotien pihojen kunnostus - toiminnalliset muutokset - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset VARHAISKASVATUSPALVELUT (ra2o14 v.214 2O, , ) Korjausmäärärahat la plenlnvesto nnit päivåkodit MääråEhan yks tiskohta sesta jaosta päättäå tekn nen lautakunta käyttösuunitelman I I hyväksyn sen yùìlôydessä tai erill sellä päätöksollã Ïedossa olev a tarpeita ovat mm. - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - Koivuhaan perhepuiston kerhotila, Paarmanpotku 11, korjaus 6s ka-m2 tai uusi - Nahkurin pâiväkodin ulkomaalaus - Halkokarin påiväkodin eteis- ja kosteiden tilojen pintojen uusiminen yms. - PäivákOtien aidat ltalru,i n zo, Kettav ri n t2 oo ) - Päiväkotien pihojen kunnostus - Ruotsala nen päivàkoti, uuden osan ikkunoiden uusiminen - KiviniiÇn pk:n pihan päällystys ôo

11 OPETUSPALVELUT (TA 214 v , æ15 6, ) Kor ausmäärärahat a p en nvesto nnit, koulut yksityiskohta sæta jaosla päãttäå lekninen lautakunta käyttósuunitelman 6 7 7(1) 1 1'l yhteydessä ta erillis llä päätöks6llä. Tisdossa olev a tarpe ta ovat mm. sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset parakkien purkukustannukset (lsokylä (myös Kirkonmåen koulun pihalla, LH:n keittiöparakki) Halkokarin koulun, B-osa lv, alakatot, tiiv stykset Siinettåvän koulun siirto Lucina H:n:lta Halkokarin koululle v. 216 Ruotsalainen yläkoulu, ent. muuntamon tilojen muutostyöt koulun käyttöon Hakalahden koulun ulko-ovien uus m nen (15 kpl, n. 35 ) Sokojan koulun julkisivukorjaukset, ikkunat, wc-t lat Jok laakson koulun WC-tilat (7luvun rak)) remontti, oleskeluaulan ikkunat - Vitsarin koulun rappauskorjaukset ja ikkunoiden kunnostam nen yms. - Ruotsalon koulun vesikaton maalaus ja ulko-ovien korjaus - Rödsön koulun vesikaton maalaus, US:n korjaustyöt - Marttilan koulun ikkunoiden uusiminen (erit. liikuntasalin ikkunat), opettajien pukutilat - Kälviän kirkonkylän koulun piha-alueen järjestelyt - Kameravalvonta - Koulujen aitojen uusiminen - Toiminnalliset muutokset - Teknisten luokkien työsuojelupuutteiden korjaukset 19 Kokkolan s udun op sto (TA214, c) - jäähdytys keskiosalle olemassa olevaan lv-koneeseen 5 KULTTUURIJA NUORISO (TA 214 v , 2'15 7, ) Koriausmäärärahat a p en nvesto nnit, Kulttuuri ja nuoriso Määrärahan ßs ty skohtaisæta jaosta päättää tekn n n lautakunta kåyttösuun telman hyväksym sen yhteydæsã tai erilllsellå päätöksellä. Iedossa olev a tarp ita ovat mm. - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - Tieto-Eemelin ulkopintojen kunnostus jatkuu LIIKUNTA (TA 214 v, 214 6, 2'1s 1, ) Koriausmäärärahat a p enlnyesto nnit, liikunta Määrärahan yks tiskohla sesta jaosta päåttää tekninen lautakunta kätttösuun tetman 1 1 r yhtsydessä tai êrillisellä päätöksellä. ledossa olev a tarp ta ovat mm. - Uimahallin katon kost usongelm en korjaus - Jäähallin ikkunoiden muutoskorjaus sekä savunpoisto kkunat (3 ), jos lv-muutosta ei tul - Santahaan vanhan huoltorakennuksen muutos, puolitta n lämpimäks, suihkut pois - K pparihall n vanhan tekonurmen hyödyntäm nen pesãpallo- ja läh l kuntapa ko lla - Jäähallin säilytys, kuivaus- ja pukukopp t loja lisää + lv - Jäähall n vesikaton korjaus Kaarlelankadun puolella, lumiongelma U mahalli -sisäliukumäen uusiminen (e vastaa nykyisiä måäråyksiä) '11 LO

12 KESKUSHALLINTO JA TILAPALVELUT 8(1) Kaupungin kilnteistöjen jäteves en käsittely haja-asutusalueella (TA 214 v , v 215 4, v ) - budjetti tarkentuu viemärointisuunnittelun edetessá - ensisijaisesti koulut, joita ei mahd. liittää viemäriin - Rödsön koulun uus minen koululta jokeen vrt. jätevedet Kelttiölaitteet ja terveysvalvontavlranomalsten vaatlmukset (TA æ'14 v 214 1, v.215 '1, v ) - Tiedossa olevista tarpeista terveysviranomaisten laatima lista iossa useita eri keittiöitä - keittiöiden muutossuunnittelu, mahdolliset muutokset palvelukeittiöiksi - Halkokarin keittiön korjaus, lattiapinno te, henkilökunnan taukotila - Marinkaisten koulu, keittiön peruskorjaus (terveysv ranom.) - Hopijakummun keittiöhlökunnan sos,tilat / emännàn huone - Jokilaakson keittiön korjaus Purkutyöt (erilllnen määråraha tawitaanl) (TA 2'14 v.214 1, v.215 1, v.21ô 25 ) - kh tehnyt päätökset purettavista rakennuksista: - siirtyy Maa- ja vesialueet / rakennusten purku - listalla purkukohteita, joilla purkulupa, yht. n. 38. :n arvosta Korlausmäärärahat Ja pien nvestoinnit, ulk set rakonnukset (TA 214 v.214 5, v.215 6, v ) E 8 1 Määrärahan yksityiskohtaissste aosta päåttåä tekninsn lautakunta kåyttösuunitelman ìyväksymisên yòtsydessä ta ôrill s llä päätóks llä. T edossa olev a tarpêita ovat mm. - Arvaamattomat peruskorjaukset, kuten asbesti-, kartoitus-, tutkimus- ja viranomaisten vaatimat h/<it sekä sisäilmaselvitykset ja rakenteelliset kuntotutkimukset - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - asbest a sisåltävien eristeiden yms. materiaalien korjaukset - Englantilaisen pàivåkodin julksivujen maalaus - Varikon konetallien kunnostus - Kälviän paloaseman ajoneuvohallin ov en uus nta ja lattioiden pinnoitus - LOhtajan paloasema, ajoneuvohallin ovi n uus m nen, tattian pinnoitus, pakokaasun po stojäi o

13 Ullavan aluetoimiston lv:n parantaminen (n. 4 ) Ullavan paloaseman pukeutumislattian uusiminen n. 4 m2 Vertus / Kaarlelan VPK, kahden ulko-oven uus m nen, hall n latt an pinno tus (2. ) Siivoojien sosiaali- ja aputilojen korjaus Rakennusten maalaustyöt Toiminnalliset muutokset Roskakatokset, mm. T6ruanpolttaÞn pk (määrårahatarus jatkuu) Lohtajan entinen kivikoulu, ulkopuolinen kunnostus Varikon piha-alueen pohjustustyöt, viemâröinti ja pintatyöt, aita s(1) ja kulttuur h storiallisesti merk ttäv en rakennusten korjaukset (fa214 v.2'14-216, sisältynyt kor ausmääräeho h n) olevia tarpeita ovat mm. Lassanderin talon tiilikatteen uusiminen Suolamakasiin peltikatteen maalaus Englantilaisen venevajan kunnostaminen Länsipuiston lava Pedagog orakennuksen sähköjärjestelmä / näyttelytarve - käyttöturvallisuuden parantam nen 45 Energlatehokkuussopimukseen pohlautuvat to monp toet - energ atodistukset ja katselumuksissa ja selvityksissä ehdotettujen toimenpiteiden toteutuseri kiinteistöissä.(skapat) - kaukolämpöön liittyvät kohteet 't5 KOHTEET l r6t TALONRAKENNUSINVESTOINNIT YHTEENSA E zo I \

14 kh S 339, Ta ousarvioesityrs vuodelle Tutosyksikölt Kara ia Ryl "Tavoitteena on, että lnvestointitaso on en ntään taloussuunn telmassa vuos lle es tetyn tason suuruinen." 1(1) MENOT TALOUSARVION IYIUKAISET EROTUS r r zë o3 Palve ukeskus Leporanta (l 4 (v. 21 3) + I 6 v. 21 4) Rytimäen päiväkoti Santahaan urhe lualueen puku ja pesut lat Leirintäalue lsokylän mon to m talo, uudisrakennus Lucina Hagmanin koulu, uudisrakennus Yhteensä: z 6 o o ÌALOUSARVION MU K^AISET UUDELLEENBUDJETOIDUT Uää käyttämättä vuodelta 2O14ITA 2O1 5 EROTUS T f lJ r6 l E lJ M stä vl tvs tulee verrattuna TA 214 vuoden 21 5 Ts:aan? Muutoks t TA 215: lsokylå + 1,5 M, kaup. talo + 2 ir, Rytimäen eslop tus,1 M, Raatlhuoneen rappaus,1 M, Varlkon lv O,ZO M, Rytlmäen uusi pä väkot (3 M à 3,2 M ),2 fl/l, Leporanta keittlö,1 M, Duuni O,l M, Jäähalli O,l5 M, Suojsllut Ja kutttuurthist. O,l M Santahaanhuoltorak.,llU, Purkutyöt{,4M,Ventuksensos.keskus,16M (yht.4,sm ), h

15 TALOUSARVTO 215 TS ALUSTAVA KARKEA ARVIO RAKEN N USHAN KKEI DEN VAI KUTU KSISTA u u Drs- JA LAAJ EN N USRAKENTAMTSEN XÄWrö- a PÄÄOMAKUSTANNU KSil N na-mz SOSIAALI JA TERVEYSTO MI Pääterveysasema, terveyskeskussairaala - uudisosa rakennuttaiataho mahdollisesti Kiuru, selvittelvssä, neliöt tävsin arvio 2 PAIVAKODIT Rytimäen uusi päiväkot,u V 7 (pikiruukki) 75 Lohtaian päiväkoti, kiinteä laaiennusosa, U 13 KOULUTOIMI Lucina Hagmanin koulu (U V 4 m2) -37 lsokylän monitoimitalo t<outu, pä yäkoti, neuvota, nuor ao, liikuntat (U 1 - V 5 m2) 5 Torkinmäen koulu (U 6E - V 33 m2) (elinkaarihinta täysin auki) 37 Kaustarin koulu, laajennus U 17 Chydeniuksen koulu, laajennus - laajuus ei tiedossa, aikaisintaan v KULTTUUR JA NUORISO Museon uudisfakennus (tåy6 n arv o taajuus ja vuos t 245 LIIKUNTA Urheilutalo, laajennus (suunnittelu täysin kesken, ary o y. 2Ol3 luonnoksilla) 4372 Santahaan urheilualue, pukutilat (U V 158 m2) 189 Harjoitusjäähalli U, nykyisistä käyttökustannuks sta säästöå 3 TEKNINEN TOITUII Pelastuslaitos U 35 -V 2 m2 1 5 YHT: Käyttökustannukset käsittävät kiinteistöjen normaalit ylläpito- ja laskennalliset pääomakustannukset. Käyttökustannuksiin ei sisälly halintokunnan henkilöstömenot. U = uudisrakennus tai laajennus nykyiseen uom o tu parakkivuokria ava lukio 4 m2) karin neuvola, Hansan nuorisotilat: V n. 5 m2) /mzlvuosi 't2 't 't2 75 "t2 yht "t oI ään äädytys (onko mahd. hyödyntää uusien kaukolämpöliittymät, selvitellään) puolet vanhasta 316 m2l2 = I 58 m2) (ñ

16 tt IRTAIN OMAISUUS Hankkeen nimitiedot KONEET JA KALUSTO TEKNINEN PALVELUTOIMINTA TA - esitys Suunnitelma r KULJETUSVÄLINEET TEKNINEN PALVELUTO M NTA Tilapalvelu Pakettiauto (korvausinvestointi ) Siivouskoneiden hankinta Menot yhteensä KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Puistot, metsät ja urheilualueet Kelamurskain (uusinvestointi) Pakettiauto (korvausinvestoínti ) Työlaitteet (korvausinvestointi) Kelaleikkuri (korvausínvestointi) Työlaitteet (korvausinvestointi. ) Kastelu-/ jäähdytysvaunu (uushankinta) Ruohonleikkuri (uusinvestointi) Pakettiauto ( korvausinvestointi) Keräävä ruohonleikkuri (korvausínvestointi) Pakettiauto (korvausínvestointi) Työlaitteet ( korvausinvestointi ) Lum itykki (uusinvestointi) Työlaitteet (korvausinvestointi ) Latukone (uusinvestointi) Työlaitteet ( korvausinvestointi) Konekeskus ja korjaamo Kevyt kuorm a-auto (korvausinvestointi) Pyöräkuormaaja (käytetty, korvausinvestointi) Pakettiauto (korvausinvestointi ) Lava-auto käytetty (korvaus investointi) Lava-auto käytetty (korvaus investointi ) Työlaitteet Korjaamon kalustohankinnat (uusi /korvausin. ) Traktori ( korvausinvestoínti ) Pyöräkuorm aaja ( korvausinvestointi ) Lava-auto käytetty (korvausi nvestointi) Lava-auto käytetty (korvausinvestointi ) Höyrynkeh itin (korvausinvestointi) Keräävä harjakone (korvausinvestointi) Työlaitteet ( korvausinvestointi ) Kalustohankinnat korjaamolle (uus/korvaus) Traktori (korvausinvestointi) Kuorma-auto (korvausinvestoínti) Pyöräkuormaaja(korvausinvestointí) Työlaitteet (korvataan vanhoja) Kalustohankinnat korjaamolle (uus/korvaus) Menot yhteensä Koko kaupunki yhteensä

17 IS KUNNALLISTEKNIIKKA Jätehuolto Hankkeen nimitiedot TA - esitys 215 Suunnitelma Pilaantuneiden maiden kunnostus Storkohmon kaatopaikan sulkem inen Kälviän kaatopaikan sulkeminen Menot yhteensä 8 1 r r

18 / MUUT YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Hankkeen nimitiedot TA - esitys Suunnitelma Väylien haraukset, väylämerkkien ja linjataulujen uusiminen Suntin pohjapadon rakentaminen (uudelleen budjetointi) Suntin perkaaminen Rautatienkadun kohdalla (uudelleen budjetointi) Suntin kunnostus Rytikarin kalasataman venelaiturin uusiminen Krunnin laitureiden uusiminen Kauppatorin rakentaminen Kälviän torin rakentaminen Menot yhteensä

19 t? PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 215 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI TEKSTIOSA

20 ls PU ISTOJ EN RAKENTAMI NEN Vuoden 215 uusi puisto rakennetaan Kaanaanmaantien asuntoalueelle. Tulevan Ulkometsänpuiston ympäristöön rakentuu parhaillaan runsaasti lapsiperheille omistusasuntoja, joten leikkipuisto tulee oikeaan aikaan alueelle. Toinen uudisrakennuskohde on Kuusimäkeen perustettava puistokäytävä, joka yhdistää alueen kaikki korttelit toisiinsa. Puistokäytävää pitkin pääsee turvallisestijo olemassa olevalle pelialueelle sekä leikkipuistoon. Lisäksi puistokäytävä toimii alaluokkalaisten koulureittinä Perusparannuskohteita ovat Syyspuisto, Suomuurainpuisto ja llmarisenpuisto. Kohteisiin vaihdetaan uudet leikkivälineet. Poistettavia leikkipuistoja on Kesäpuisto, Vehkapuisto ja Metsälänpuisto. Näistä kohteista poistetaan leikkivälineet, jolloin ne muuttuvat oleskelupuistoiksi.

21 t9 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT Hankkeen nimitiedot KESKUSTA TA - esitys 215 e Suunnitelma r r * Keskustan puistot *Länsipuiston perusparannus *Hollihaka Rytimäki "Ulkometsänpuisto 1 lsokylä *Mustikkamäenpuisto "Kuusimäen käytävä 4 1 KOKO KAUPUNKI " Perusparannukset *Leikkipuistojen purkamínen Lohtajan puistot Kälviän puistot Ullavan puistot Menot yhteensä

22 2o LIIKENNEVAYLAT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 215 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI TEKSTIOSA

23 J :\kaupungininsinööri\talous\21 4\liikenne.doc zt LIIKENNE Lähtökohta Liikenneverkkoa ja liikenteen pa velutasoa kehitetään liikenteen kasvuennusteiden ja kaupungin kehittäm isstrategian mukaisesti. Valta- ja seudulliset päätiet Kokkolan alueella olevien valta- ja seudullisten pääteiden kehittämisestä on valmistunut toimenpideselvitykset vuoteen 2O2O saakka. Suunniteltujen hankkeiden toteutukseen on kuntasuunnitelmassa varattu vuodelle 2O16 ja siitä eteenpäin 4 vuodessa. Valtatie 8, Kokkolan ohikulkutien yleissuunnitelma osuudella Kokkola - Kälviä valmistui vuona Kesällä 212 käynnistyi vt-8 liikennejärjestelyjen suunnittelu osuudella Kokkolan kiertoliittymävt 13. Suunnitelma sisältää kaistajärjestelyjä päätiellä ja liikennevalojen rakentamista liittymille kaduille. Citymarketin rakentaminen ja Prisman laajennus nostavat liikennemäärät tällä osuudella 14 ajoneuvosta vuorokaudessa noin 2 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tämä tuo tarpeen rakentaa tälle osuudelle 2+2 ajoratainen väylä muutaman vuoden kuluessa. Latojankadulle on rakennettu liikennevalot ja kevyen liikenteen alikulku vuonna 213. Terminaalikadulle rakennettiin kanavoitu liittymä ja liikennevalot vuonna 214. Kokkolan liikennemalli päivitettiin vuosina yhdessä ely-keskuksen kanssa. Satamatien rakentaminen käynnístyi vuoden 2OOS lopulla ja valmistui lopullisesti kesällä 27. Satamatien jatkohankkeena kaupunkitoteutti vuonna 27 yhteydet Koivuhakaan (Koivuhaantie) sekä suurteollisuusaluelle (Hopeakivenlahdentie). Satamatien toteutukseen kytkeytyi myös vt 8 ja Eteläväylän ja vt I ja Vaasantien valoliittymien muuttaminen kiertoliittymäksi. Hanke valmistui syksyllä 29. Tässä yhteydessä jäitoteutumatta Maantien 749 perusparantaminen osuudella Satamatie - Tehtaankatu, jonka tiesuunnitelma on valmístunut vuonna Hankkeen rakennussuunnitelma on käynnistynyt kesällä 21 ja suunnitelma valmistui 213. Hankkeen kustannusarvio on n. 4,9 milj.. Hankkeen suunnitteluun kaupunki osallistui 25 %tla. Toteutusajankohta on vielä avoin. Valtatie 13 tieverkko- ja aluevaraussuunnitelma Kokkolan kaupungin a.lueella valmistui syksyllä 2. Vt 13 kehittämissuunnitelma valmistsui vuonna 213 Kokkola - Aänekoski välillä. Vt- 13:sta toteutettiin uusi liittymä Heinolan teollisuusalueelle Kaustarintien päähän vuonna 24. Tämä paransi alueen kaupallista käyttöönottoa huomattavasti. Heinolan alueen tontit ovat lähes täyteen rakennettu. Kaupunki on toteuttanut liikennevalot vt I ja Heinolankaaren liittymään kesällä 21. Myös Heinolan teollisuusalueen sisälle (Heinolakaarelle) rakennettiin vuonna 29 kiertoliittymä jouhevoittamaan lisääntyvää liikennettä ja toinen rakennettiin vuonna 212 kun Citymarket rakentui alueelle. Lottelundin risteysjärjestelyn toteuttamista kiertoliittymänä on tutkittu aikaisemman eritasoliittymän sijaan. Kiertolíittymäjärjestely vaatii kaavamuutoksen. Hanke ei sísälly elyn lähiajan toimenpideohjelmaan. Hanke on ajankohtainen liittyen Halkokarin ABC-huoltoaseman asemakaava m uutokseen. Valtatie 8 liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelma osuudella Piispanmäki- Ruotsalo on valm istu n ut vuon na 28 yhteistyöha n kkeena elyn kanssa. Parantam istoi menpiteiden

24 L2 aikataulua ei ole päätetty. Ely on käynnistänyt aluevaraussuunnitelman valtielle I ja 13 Kokkolan kohdalla vuonna 2O14. Samoin on käynnistetty erkanemiskaistan suunnittelu vt 8:lle Kajaanintien (vt 28) liittymään. Hanke toteutetaan todennäköisesti vuonna 215. Seututiet Seututeiden peruskorjaushankkeita on toteutettu Kälviällä perusparannettiin Passojan (187) ja Ridankylän (1821) tiet, joissa kunnan maksuosuus oli 8o/o eli n. 95. Lohtajalla peruskorjattiin Luikuntie (1823) syksyllä 29. Kunnan maksuosuus oli 3 o/o. Lisäksi Kälviällä peruskorjattiin yhteishankkeena ely kanssa seututie osuudella kiertoliittymä - vt 28 (Simukkala) johon liittyi myös kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Hanke valmistui syksyllä 29. Kunnan maksuosuus oli 3 o/o. Takuuajan jälkeen tieosuus on luovutettu kaupungin hoitoon. Kaupungin pääkadut Valta- ja seudullisten päätiejärjestelyjen yhteydessä kaupunkijoutuu osallistumaan hankkeísiin lähinnä liittyvien katujen osalta. Liikenteen palvelutason ylläpitämiseksi kaupunginosíen välisiä ja keskustaan suuntautuvia pääväyliä parannetaan ja rakennetaan osittain uusia yhteyksiä. Rautatienkadun kanavointija liikennevalojen uusiminen valmistui syksyllä 29. Torikadun / Tehtaankadun I Laajalahdentien liikennevaloliittymä muutettiin kiertoliittymäksi vuonna 211. Heinolankaarelle Mestarintien ja Citymarketin liittymään valmistuitoínen kiertoliíttymä vuonna 212. Laajalahdentien ja teollisuusraiteen eritasosta on tehty yleissuunnitelma vuonna 213. Pitkän aíkavälin suunnitelmissa on, että teollisuusraiteen tasoristeykset poistetaan (eritasoliittymät Laajalahdentielle, Pohjoísväylälle ja Satamatielle) Muu katuverkko Lähtökohtana on ollut asetettujen tavoitteiden mukaísesti vííhtyisä, turvallinen ja korkealuokkainen ympäristö. Tavoitteena on kaikkien kaava-alueilla olevien katujen kestopäällystäminen ja valaiseminen välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi. Vanhojen kaava-alueiden katujen päällystämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Teknisen palvelukeskuksen tavoitteena on, että kaikki kadut päällystetään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta. Tavoítteen saavuttamíseksi vuoteen 218 mennessä on katujen kestopäällystämiseen käytettävä n. 6 vuodessa ja valaisemíseen n. 3 vuodessa. Tästä tavoitteesta on viime vuosina jouduttu tinkimään. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulee varata 2-4 e/v seuraavat neljä vuotta.

25 Ely-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen lisä ksi, jotta tavoitetaso pystyttä isiin säi lyttämään. 2_3 Yksityistiet Kaavoittamattoman alueen liikenne tukeutuu yksityistieverkkoon ja valtion yl!äpitämiin yleisiin teihin. Viimeksi valtionavustusta on saatu vuonna 2O14 Singontien siltarummun uusimiseen ja Kotkamaan sillan kannen uusimiseen. Lisäksi kaupunki hoitaa n. 7 kpl yli 7 m pitkän pihatien aurauksen. Pihateiden aurauskustannukset ovat n. 5 / vuosi. Tekninen lautakunta hyväksyi vuonna 27 päivitetyn yksityisteiden perusparannusohjelman kantakokkolan alueelle. Kaupungin hoidossa on tällä hetkellä yksityisteitä n. 97 km. Liittyvien kuntien alueella kunnan hoidossa ei ole yksityisteitä vaan kunta antaa avustusta tiekunnille ja järjestää teiden talviaurauksen. Kevytliikenne Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja yhtenäinen kevytliikenneverkko. Uusien omakotialueiden kokoojakaduille toteutetaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Rakentamiseen on varattu n. 1 vuodessa. Hankkeita toteutettaessa huomioidaan Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt kohteet. Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin yhdessä Ely-keskuksen kanssa vuonna 2O11. Suunnitelma kattaa koko kaupungin. Suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin varataan vuosittain 5. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen reiteillä olevia katuja perusparannetaan, pysäkkejä ja odotuskatoksia rakennetaan tarpeen mukaan. Keskusta-alue Rakentamista on toteutettu vuonna 1996 valmistuneen "Keskustan liikennesuunnitelman" ja vuonna 1987 valmistuneen "Alueellinen liikennevalo-ohjaus" -suunnitelman pohjalta. Liikennevalo-ohjauksen kehittämissuunnitelma on päivitetty yhdessä tiehallinnon kanssa vuonna 25. Siihen liittyvää toimenpideohjelmaa toteutetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa n. 4 eurolla. Kevyen liikenteen verkkoa ehdotetaan parannettavaksijatkamalla nykyisiä pyöräteitä keskustan läpi. Samanaikaisesti on rinnalla laadittu Keskustan osayleiskaavaa, josta on saatu maankäytön ja kaupunkikuvan edellyttämät lähtökohdat. Liikenteellisesti merkittävien sisääntuloteiden, kaupungin keskusta-alueen ja liittyvien kuntien keskustojen osalta tavoitteena on líikenneympäristön ja kaupunkikuvan parantaminen viherrakentamisella ja nykyteknii kan tuottamilla materiaaleil la. Valtuusto on tehnyt päätöksen kävelykeskustasta Kokkolassa. Tehtaankadun osuus ltäinen Kirkkokatu - Rantakatu ja osa Rantakadun osuudesta Tehtaankatu - Rautatienkatu ovat ympärívuotisia kävelylalueita ja lsokatu osuudella Rautatienkatu - Torikatu on kesäaikainen kävelykatu. Kävelykeskustan kehittämísestä tehtiin 3-vuotinen eu-projekti syksyllä 2OO7 vamistuneen suunnitelman pohjalta. Hankkeen toteuttamiseen oli vuosittain 1.määräraha.

26 2 l Keskustan liikenne- ja katuverkon kehittämiseen käytetään n. 1 vuodessa. Liikenneturvallisuus Kaupungin tie- ja katuverkolla tapahtuneiden poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrä on hiukan noussut kolmena viime vuonna, jolloin onnettomuuksien määrä on ollut n Kymmenen vuotta sitten onnettomuuksien määrä oli n. 3 liikenneonnettomuutta vuodessa. Myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on hiukan noussut kolmena viime vuonna. Mopo-onnettomuuksien määrä laski selvästi kun mopoilu kaava-alueen pyöräteillä kiellettiin vuoden 212 alusta. Myönteisenä asiana voidaan todeta, että liikenneturvallisuuteen suoritetuilla investoinneilla on pystytty leikkaamaan onnettomuuksien määrällínen kasvu, vaikka liikennemäärät ovat lisääntyneet. Kokkolan liikenneturvalliuussuunnitelma, joka tehtiin yhteistyössä ely-keskuksen kanssa, valmistui 2O11. Muun rakentamisen yhteydessä tapahtuvan liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi on pistekohtaisten ongelmakohtien korjaamiseen on varattu 5 vuodessa. Kaupunki on ollut mukana laatimassa Etelä-Pohjanmaan elyn alueen li i ken netu ravall isu ussuunnitel maa. Suunn itelma valmistu i 2O1 2. Pysäköinti Pysäköinnin kannalta keskeisenä tavoitteena on ollut asiakaspysäköinnin turvaaminen keskustassa. Marketit ovat viime vuosina imeneet liikennettä ydinkeskustasta niin, että maksullisia autopaikkoja on voitu muuttaa maksuttomiksi katuvarsilta ja pysäköintialueilta. Tällä hetkellä maksullisten pysäköintipaikkojen määrä on 253 autopaikkaa. Keskustaan valmistuí vuonna 2OO3 4 auton ja vuonna auton pysäköintitalo liikekeskuksen yhteyteen, mitkä osaltaan helpottavat ydinkeskustan pysäköintiä. Kauppakeskuksen 3-vaiheessa vuonna 29 toteutettiin n. 12 pysäköintipaikkaa kiinteistön yhteyteen. Valvonnan apuvälineeksi otettiin käyttöön pysäköintikiekko vuonna Rautatientorílle selvitetään parhaillaan pysäköintitalon rakentaminen huomioiden mahdollisestitulevan matka keskuksen tarpeet. Vanhankaupungin alueella otettiin käyttöön asukaspysäköinti alkaen Kävelykeskustasuunnitelman yhteydessä pysäköinnin tilanne ja tarve sekä tulevat toimenpiteet on selvitetty yksityiskohtaisesti. MUU RAKENTAMINEN Uudet omakotialueet Nuolipuron ll-vaihe käynnistyi vuonna 2OO7 rakentamalla 27 tontille kunnallistekniikka. Rakentaminen jatkuí vielä vuonna 212 kunnallistekniikan rakentamisella22 tontille. Kaikkiaan ll-vaiheeseen sisältyy n. 65 tonttia. Vuonna 28 avattiin uusi omakotialue Rytimäen taakse.

27 Vuosittain alueelle on rakennettu kunnallistekniikka n.25 tontille. Uutta kunnallistekniikkaa on toteutettu myös Kuusimäen alueelle lsokylään vuosina Kaikkiaan Kuusimäellä on n. 15 tonttia. Asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi syksyllä 29 ja toteutettiin pääosin vuonna 21. Asuntomessualueen kunnallistekniikkaan ja messuaikaisiin tilapäisjärjestelyihin oli budjetoitu 3,5 M (kolmelle vuodelle). Määrärahoilla on toteutettu myös alueen sisääntuloteitä ja puistoalueita. Uutena alueena rakennettiin kunnallistekniikka n.25 tontille Kaanaanmaantien itäpuolelle vuonna 212. Aluelle rakennetaan jatkossa kunnallistekniikka a n. 25 tontille / vuosi. Vuonna 214 avattiin Mustikkamäen alue lsokylään rakentamalla kunnallistekniikka n. 4 tontille. Tonttien tuottaminen Píentalotontteja on suunnitelmakaudella varauduttu luovuttamaan 7-8 tonttia vuodessa. Pääluovutusalueet ovat Kaanaanmaantien itäpuoli, Nuolipuro ja Mustikkamäki. Lisäksi tontteja luovutetaan Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kaava-alueilta. Pienempiä täydennyskaavoja laaditaan jo olevan kunnallistekniikan läheisyyteen. Teollisuustonttien luovuttamiseen Kokkolassa on varauduttu Jänismaan, Heinolan, Topparinmäen ja Lahdenperän alueelta. Lisäksi Kälviällä on teollisuustontteja Kasikulman ja Kumpulan alueella ja Lohtajalla Peukalomäen ja Martinjärven alueella. Rakentamattomat kadut Kaava-alueílla on rakentamattomia katuja n. 6 km, joita rakennetaan vesihuoltolinjojen uusimisen yhteydessä. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Yhteenveto rakentamisesta 2S Katujen ja teiden rakentamiseen on ohjelmoítu käytettäväksi vuonna 215 n. 3,9 milj.. Rakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on, että olevan rahoitustason alittaminen vie pohjan joiltakin keskeisiltä tavoitteilta; liikenteen palvelutaso, katujen kestopäällystäminen, kaupunkikuvan kohentaminen, keskeneräisen asuinympäristön valmistuminen, katuvalaistuksen rakentaminen, yleinen líikennejärjestys ja liikenneturvallisuus sekä yksityisteiden rakentaminen. Olevan kunnallistekniikan ylläpito Katu- ja tieverkoston jälleenhankinta-arvo on täflä hetkellä n. 137 milj.. Mikäl tästä yhteisestä omaisuudesta pyritään huolehtimaan, edellyttää se noin 4,5 milj.euron vuosittaista peruskorjausinvestointia. Tällöin on lähdetty 3 vuoden poistoajasta, joka käytännössä on osoittautunut ylípitkäksi.

28 å, Liikenneväylät Hankkeen nimitiedot KESKUSTA TA - esitys 215 Katu K VINIITTY Poppelitie os. Libeckinkatu - tontti 5-28 Kadun peruskorjaus Haapatie Kadun peruskorjaus RYTIMÄKI Lappilantie peruskorjaus Kadun rakentaminen Lappilankujan peruskorjaus Kadun rakentaminen Koksintie Kadun rakentamínen HALKOKARI Kaanaanmaantien itäpuoli lv-vaihe Vikåntie os. Kaanaanmaantie - pl86 Kadun rakentaminen Halkokarintie os. Kopassitie - Vikåntie Kadun rakentaminen Viinitarhantie Kadun rakentaminen Oliivilehdontie Kadun rakentaminen Hulevesiviemärin rakentam ínen Trykkarinitie os. Kaanaanmaantie- Närviläntie Kadun rakentaminen Pelimannintie Kadun rakentaminen 43 Pyörätien rakentaminen os. Mustakari - Morsiussaari Pyörätien rakentamínen 13 KIRKONMAKI Kosilan kadun peruskorjaus os. Latoja n katu- Mas ku Kadun peruskorjaus + päällystys 156

29 27 ISOKYLA Sillanpäätien muutos monitoimitalon kohdalla Kadun peruskorjaus ja päällystys 211 Kallisentien peruskoriaus os. Sillanpääntie - puistoalue Kadun peruskorjaus ja päällystys 2 Pyörätien rakentaminen os. Broä ndanpolku - Vesitornin polku Pyörätien rakentaminen ja päällystys 37 YKSPIHLAJA Viikatetie Kadun rakentaminen 9 Kälviä Rännärinkujan peruskorjaus Kadun rakentaminen Vattajantien peruskorjaus Kadun rakentaminen ja päällystys 6 3 Kohteet yhteensä Koko kaupunki molemmat yhteensä

30 Hankkeen nimitiedot LIIKENNEVÄVIÄT KOKO KAUPUNKI Menot TA - esitys Suunnitelma Liikenneväylät (Kara) Liíkenteen suunnittelu Yksityisteiden perusparannus Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Pääväylien rakentam inen Putkien uusim. li ttwä katujen rakentaminen Katujen peruskorjaus Uudet tonttialueet (8 tonttia /vuosi) Katujen päällystäminen Katuvalaistus Elohopealamppujen vaíhto (eu - derektiivi) Uudet liikennemerkit, kaupunkiopasteet Kadunrakennustöiden arv. menot Kävelykeskusta Liikennevalojen peruskorjaus Pysäköintilippuautomaattíen uusím inen Linja-autopysäkkien sadekatokset Pienet katuym päristön parantam istyöt Siltojen peruskorjaus (suunnittelu) Työmaiden huolto Liikenneturvallisuussuu n n. toimenpíteet Keskeneräisten työmaiden víimeistely Avo-ojien kunnostus Koko kaupunki yhteensä s I Ltk. tekee määrårahan käytöstå erillispåätöksen Konsuttipalveluiden osto (liikennevalosuun.ym.) Ltk. tekee määrärahan kåytöstå erillispäätöksen Ltk tekee määrärahan kåytöstä erillispåätöksen Ltk. tekee måärårahan käytöstä erillispäätöksen Ltk. tekee määrårahan kåytöstå erillíspäåtöksen Uusien katukohteiden liikenemerkit, opasteet Kesäaikaisen kävelykadun kalustaminen ja purku Liikennevalojen ja kojeiden uusiminen mm. vammaisjärjest<ijen esittämiä korjaustöitå Työmaiden tarvitsemien tavaroiden hankinta 5 5 mm. hidasteiden rakentamista 5 5 Sytsyn 214 töiden viimeistely 5 5 Kaupungin hoidossa olevien avo-ojien kunnostus

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Sanna Lukkarinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLINEN KAN- NATTAVUUS Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot