KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 201 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016. 2017 INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl"

Transkriptio

1 KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 21 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA I tî lj'!., {rl lã 1

2 SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus Talonrakennus lrtain omaisuus, tekninen palvelutoiminta Jätehuolto Muut yhdyskuntatekn iset palvelut Puistot ja leikkipaikat Liikenneväylät

3

4 2 Kiinteä omaisuus, maa- ja vesialueet Hankkeen nimitiedot Kokkola Menot Suunnitelma r Käyttöomaisuuden osto Rakennusten purku Menot yhteensä Tulot I I Käyttöom aisuuden myynti Tulot yhteensä 1 9 I I I 9 Nettomenot

5 kh S 339, Talous rvloer tys vuodello l Tulosykslkölt K rå Ja Ryl "Tåvolttssnå on, ttå investolntltaso on en ntåån talussuunnltglm ssa yuoslllo æitotyn tason suurulnan." " Vqoden 215 puß set euromååéa ovat muutettu TA 214 TS mååràeho sla tavoite/nstto 142 I 35 1 (1) Talonrakennus 215 Kaupunk rakennelautakunta ISOT HANKKEET - > 2OO.OOO ta UUDISJLAAJENNUSHANKKEET JA HANKKEET, JOILLA ON MERK TTÄVÃ VAKUTUS KÄYTTöTALOUTEEN KH:N ESIWKSESTA VALTUUSIO PAATTAA HANKEKOHTAISESï lukumãärà SOSIAALI. JA TERVEYSTOIMI Prioriteetti Pääterveysasema, teweyskeskussalraalan suunnittelu ym. terv,1, I lr{214 v.m142o, v.215 4, v.216 I 5 ) - terveyskeskussairaalan suunnittelun käynistäminen, taryesuunn. - T A 2O1 4: soten esitys sairaalan rakentamisesta elinkaarimallilla - hanke toteutustapo neen tarkentuu suunnittelun edetessä - alustava kustannusennuste n.12 M terveyskeskussa nala + tkn vuodeosaston ja kuntoutusosaston (n 3 m2) koriaus - Terveyskeskussairaalan (uudisosa) rakennuttajataho mahdoll sest Kiuru, selv ttelyssä - pääterveysaseman peruskorjaus terveyskeskussairaalan valmistuttua 2 Palvelukeskus Leporanta (TA 214 v s. v , v. 21ô ) - 812'14 aloitettu sprinkleröinti vanhalle osalle suoritetaan loppuun - keittiön muutos ja korjaustyöt LH:n koulun valmistumisen jälkeen keittiön suunnittelu 21 5, toteutus (soten aluekeittiö) - keittiösuunnitelman perusteella budjetti tarkentuu v:lle 216, soten aluekeittiö - UUDELLEENBUDJETOINTI 16 v:lta 214 v:lle UUDELLEENBUDJETOINTI KEITTIO 14 v:lta 213 v:lle Ventukson soslaalikeskus OA 214 o ) - toiminnalliset muutokset, muutostyöt kåynnistyneet v vaihe 2. syksy 215 (Perheneuvolan ja sijaishuollon lopulliset tilat) I 6 4 Duunl, Kälvlå 1rA 214 o ) - toiminnalliset muutokset, kâupunki om staa osakk et (ns. Myötätuut ) e TA 214:ssa 1 Kokkolan holtokot OA 214 v.æ16 so ooo ) -kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu + toteutus osissa vam/l 8 8 VARHAISKASVATUSPALVELUT 5 Rytlmäen pälväkot 1rA 214 v.2o14 z l oo ooo, v.zo'ts sso oo) - uudisrakennus (6 ryhmää), KVR-urakka, valmis 5/215 - KH:n rakentamispäätös S83, yht. n. 3,2 milj. -> v.2' UUDELLEENBUDJETOINTI 12 v:lta 214 v:lle 215 I 17 6 Lohtajan pälväkodln laajennus (ra zot4 v. 2o1o 28 ) - kiinteä laajennus 1 ryhmàlle, n. 13 m2 28 (

6 OPETUSPALVELUT 2(1) lsokylän mon to m talo 214 v 214 l, v ) - uudisrakennus, johon sijoitetaan koulu, päiväkoti, neuvola ja nuorisotiloja KH:n rakentamispäätös , yht. n. 18 milj., v Hyvãksytty kustannusênnuste I 8 lrie oi sis. urakkaan kuuluvaa rivitalon purkua n 5 OOO saatu OKM:n rahoitusta nuorisot lojen osalle 1 saatu OKM:n rahoitustia liikuntatilojen osalle ô9 - haettu OKM:n raho tusta koulun Ja påiiyäkod n osalle, päätökset mahd, syyskuurzol4 vuoden 213 määrärahasta 4 m lj. uudelleen budjeto t n v m tj. 213 määfàrahasta jä käyttâmättå yht. 2 3ô1 5. Esitetään t sättäväks vuoden 215 budjetiin vuodelta 213 kåyttåmättå Jäänyt osuus sekä rivitalon purkamis n kustannuks t 65, jotka sisåltyvät urakkahintohin. rakentam späätöksen käsittelyn yhteydessá esitelty budj.kust arv o 18,2-18,7 tl el slsällä : '+ vanhan koulun vä lönsuojan korjaam nen 2 lisättåvå '+ vanhan koulun purku n. 33 llsättäyå. kuslannusseurannan perusteella hankkeen kokona skulannuksiksi ilman em lisäkyksiã on muodostumassa n.1e.5 M, v.215 mäårärahaterve yht.7,5 m - El UUDELLEENBUDJETOINTIAv:lta2O14 v:lle 215 (n. - 9 ) Luclna Hagmanln koulu, pk + laa ênnus 214 v.2'14 5 5, v ) KH:n rakentiam späätös , yht n. 6 m lj., v.2' haettu OKt:n raho tusta, päåtökset mahdolt sesti syyskuur2ol4 - UUDELLEENBUDJETOINTI I 5OO OOO koulu (' GA 214 v,2o1s 1oo oo, v.216 so oo) Suunnittelun käynnistäminen KH: Esiselvitykset ki reelliset rakennushankkeet syyskuun loppuun mennessä - suunnittelu ja mahd. urakkakilpailutus v. 216, rakentamisen käynnistäminen - esiselvityksessä tullut esille 4 päiväkotiryhmän tarve - budjetti tarkentuu suunnittelun edetessä - OKM:n mahd. rahoitus v TULOT \

7 Klrkonmåen koulu gn zor+, æiô i5 ) KH: Es selvitykset kiireelliset rakennushankkeet syyskuun loppuun mennessä selvityksen tuloksen perusteella suunnittelun kåynn stäminen budjetti tarkentuu suunnittelun edetessa (1 ) koulu 1tn zora, zg o e KH: Esiselvitykset kiireelliset rakennushankkeet syyskuun loppuun mennessä selvityksen tuloksen perusteella suunnittelun käynnistäminen budjetti tarkentuu suunnittelun edetessa 4, koulu çre zor+, v.216 'roo ooo ) peruskorjauksen suunnittelu, toteutus vaiheittain 5. 1 koulu lk 7-9 a lukio ï^214, 2oi4-216 e, peruskorjauksen suunnittelu rakennustekninen peruskorjaustarve 6. 1 koulu n zor+, 214-2orô o ) peruskorjauksen suunnittelu 7. 't 1. koulu a eslopetus FA2o14, oi6 ) nykyisen päiväkodin muutostyöt esikoulun ja koulun käyüöön uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen. Luonnossuunnittelu 21 4 toteutus syksyn 21 5 aikana (422 ha-m2, 453 ka-m2) E. 1 koulu 6azor+, 2ot4-2oi6 o ) laajennus: jakelukeittiö (nyt erilljsessä vuokraparakissa) + jaettava monitoimitila (opetus, ruokailu, iltapäiväkerho, liikunta), yht. n. 185 m2 + ulkokatos 9 37 UUSI pä väkot a kouiu (Í A 214, v.2o1 4 2oo ooo, ú 21 s 2m om u 21 1oo ooo) toteutetaan elinkaarimallilla asiantuntijapalkk ot sekä selvitystyö,suunnittelun ohjaus ja valvonta rakentaminen kåynnistyy 21 5, valmis 216 vuoden loppuun mennessä 2 2 Kuva'taldekoulu (ent. Renlundln koulu, klvlosa) OA 214, 2oi4 - æ16 o ) - talotekn kan uusìm nen (vesi-, v emäri-, lämmitysputket sekä sähköjohdot yms. työt) - ikkunoiden korjaaminen siirtäminen \

8 KULTTUURI JA NUORISO 4(1) uudlglakennus FA 2i4, æ14-2olô o ) SUUNNITTELU YHDISIETÄÂN RAUTANENTORIN TAPAHTU[ IAKESKUKSEN YHTEYTEEN haetaan EAKR- / opkm:n avustusta TULOT 1 Kesäteatterlalue Halkokarillohtaja e æra, v.216 roo oo) rakentaminen 't 3 LIIKUNTA 11 Santahaan urho lualue OA 2ol4 v.æ14 6 ooo) - uudet puku- ja pesutilat sekä k pparihall n yhteyteen että erillinen økennus rakennusaika l/215, töiden loppuun saattaminen. UUDELLEENBUDJETOINTI 5 OOO U ho lutalo OA 214 v.2is zo oo, v.2ol6 I ooo oo)) - peruskorjaus ja laajennus,kh:n hyväksymà taajuus suunnittetun pohjana - kustannusarvio Pöyry ,7 milj. Tulot yht. 75 TULOT I Jååhalll FA 214, 2ot4 - æ16 o ) - lv- ja mahd. valaistusmuutokset lentopallo{tteluiden mahdollistamiseksi - suunnittelu budjettikäsittelyn jälkeen, toteutus n. 2,5 kk keså 215 t5 Hado tuslååhalll läähallln yhteyte n cra 214, æ1 o ) - harjoitusjäähalli n. 3. m2 laajennus nykyisen yl teyteen - suunnittelu ja toteutus (huomio energiatehokkuus!)

9 KESKUSHALLINTO JA TEKNINEN TOIMI 5(1) 14. (ta 214 v ) julksisivujen rappauskorjaus, alkuperä nen rappaus, osittain irti alustastaan r Julkisivujen kuntotutkimus, Kirat k , kopoa 1 krs:ssa jopa 5-75 % selvitetään korjaus mahdollisuutta myös injekto ntimenetelmällä 15 (TA214 v.2o14 2, 215 1, )) uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus toteuttam sva htoehdot ja budjetti tarkentuu suunnittelun edetessä palo- ja öljysuojelurahastojen mahd. avustukset TULOT '16 fi1ra zota v.zora soo ooo, 2o1s soo oo, 21ô soo ooo ) työympäristösuunnittelu v. 214, suunnittelun pohjaksi tilamuutosten ja peruskorjauksen (sisältää talotekniikan) suunnittelu toteutus vaiheittan Lel lntäalue GA 214 v.2oi4'tso ooo) TA214 "Trullevin mökkien siirto leirintåalueelle" muuttui uusien mökkien (4 kpl) hankinnaksi (2 yritt ijã, 2 kaupunki). KH '14 I Konserni- ja kaupunkehitys-jaosto liite A. UUDELLEENBUDJETOINTI 9 OOO (TA 214 v 214 ) Korjaamohallin lv- korjaukset / pakokaasun poisto (työturvallisuus) LVI-rakennusosa-awio sãhkö- ja rakennustekniset työt 26 YHTEENSÄ t l7 54{t I I I s3 {t

10 Talonrakennus 215 6(1) PIENET KORJAUSHANKKEET JA PIENINVESTOINNIT -< 2OO.OOO KH:n esityksestå VALTUUSTo päärrää HALL NTOKUNTAKoHTA STEN KORJAUSTilÄIIRÄRAHoJEN KoKoNAISEURoTAÄRÄT. ERI HALLINToKUNTIEN LAUTAKUNNAT JA KARA PiiÄTTÄvÄT KORJATTAVAT YKSITTAISET KoHTEET lukumäårå ASUINRAKENNUKSET (TA 214 v 214 5, 215 s,216 5 ) Korlausmäärärahat a pien nvestoinnit, asunnot - Saaristokatu 14, rakennusten kunnostus mm. julkisivut - Ventuksen vuokratalot, rânnien ja räystålautojen uus m nen - Teryarannan rivitalojen julkisivujen kunnostus s SOSIAALI. JA TERVEYSTOIMI (TA 214 v 21s 1, 215 2, 21ô 2 ) Korlausmäärärahat la p enlnvesto nn t, sote Måäràrahan ßs tyiskohta sesta jaosta päättäã tekn n n lautakunta kåyttösuunitelman hyväksymisen yhtoydessä ta erillisellä päätôksellä T dossa ol v a tarpeita ovat mm - Lohtajan terv.asema, pihatyöt, sadevesiviemäröint, pumppaamo - Lumikonkot, ke ttiö- ja saunaremontt. - vanhainkotien pihojen kunnostus - toiminnalliset muutokset - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset VARHAISKASVATUSPALVELUT (ra2o14 v.214 2O, , ) Korjausmäärärahat la plenlnvesto nnit päivåkodit MääråEhan yks tiskohta sesta jaosta päättäå tekn nen lautakunta käyttösuunitelman I I hyväksyn sen yùìlôydessä tai erill sellä päätöksollã Ïedossa olev a tarpeita ovat mm. - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - Koivuhaan perhepuiston kerhotila, Paarmanpotku 11, korjaus 6s ka-m2 tai uusi - Nahkurin pâiväkodin ulkomaalaus - Halkokarin påiväkodin eteis- ja kosteiden tilojen pintojen uusiminen yms. - PäivákOtien aidat ltalru,i n zo, Kettav ri n t2 oo ) - Päiväkotien pihojen kunnostus - Ruotsala nen päivàkoti, uuden osan ikkunoiden uusiminen - KiviniiÇn pk:n pihan päällystys ôo

11 OPETUSPALVELUT (TA 214 v , æ15 6, ) Kor ausmäärärahat a p en nvesto nnit, koulut yksityiskohta sæta jaosla päãttäå lekninen lautakunta käyttósuunitelman 6 7 7(1) 1 1'l yhteydessä ta erillis llä päätöks6llä. Tisdossa olev a tarpe ta ovat mm. sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset parakkien purkukustannukset (lsokylä (myös Kirkonmåen koulun pihalla, LH:n keittiöparakki) Halkokarin koulun, B-osa lv, alakatot, tiiv stykset Siinettåvän koulun siirto Lucina H:n:lta Halkokarin koululle v. 216 Ruotsalainen yläkoulu, ent. muuntamon tilojen muutostyöt koulun käyttöon Hakalahden koulun ulko-ovien uus m nen (15 kpl, n. 35 ) Sokojan koulun julkisivukorjaukset, ikkunat, wc-t lat Jok laakson koulun WC-tilat (7luvun rak)) remontti, oleskeluaulan ikkunat - Vitsarin koulun rappauskorjaukset ja ikkunoiden kunnostam nen yms. - Ruotsalon koulun vesikaton maalaus ja ulko-ovien korjaus - Rödsön koulun vesikaton maalaus, US:n korjaustyöt - Marttilan koulun ikkunoiden uusiminen (erit. liikuntasalin ikkunat), opettajien pukutilat - Kälviän kirkonkylän koulun piha-alueen järjestelyt - Kameravalvonta - Koulujen aitojen uusiminen - Toiminnalliset muutokset - Teknisten luokkien työsuojelupuutteiden korjaukset 19 Kokkolan s udun op sto (TA214, c) - jäähdytys keskiosalle olemassa olevaan lv-koneeseen 5 KULTTUURIJA NUORISO (TA 214 v , 2'15 7, ) Koriausmäärärahat a p en nvesto nnit, Kulttuuri ja nuoriso Määrärahan ßs ty skohtaisæta jaosta päättää tekn n n lautakunta kåyttösuun telman hyväksym sen yhteydæsã tai erilllsellå päätöksellä. Iedossa olev a tarp ita ovat mm. - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - Tieto-Eemelin ulkopintojen kunnostus jatkuu LIIKUNTA (TA 214 v, 214 6, 2'1s 1, ) Koriausmäärärahat a p enlnyesto nnit, liikunta Määrärahan yks tiskohla sesta jaosta päåttää tekninen lautakunta kätttösuun tetman 1 1 r yhtsydessä tai êrillisellä päätöksellä. ledossa olev a tarp ta ovat mm. - Uimahallin katon kost usongelm en korjaus - Jäähallin ikkunoiden muutoskorjaus sekä savunpoisto kkunat (3 ), jos lv-muutosta ei tul - Santahaan vanhan huoltorakennuksen muutos, puolitta n lämpimäks, suihkut pois - K pparihall n vanhan tekonurmen hyödyntäm nen pesãpallo- ja läh l kuntapa ko lla - Jäähallin säilytys, kuivaus- ja pukukopp t loja lisää + lv - Jäähall n vesikaton korjaus Kaarlelankadun puolella, lumiongelma U mahalli -sisäliukumäen uusiminen (e vastaa nykyisiä måäråyksiä) '11 LO

12 KESKUSHALLINTO JA TILAPALVELUT 8(1) Kaupungin kilnteistöjen jäteves en käsittely haja-asutusalueella (TA 214 v , v 215 4, v ) - budjetti tarkentuu viemärointisuunnittelun edetessá - ensisijaisesti koulut, joita ei mahd. liittää viemäriin - Rödsön koulun uus minen koululta jokeen vrt. jätevedet Kelttiölaitteet ja terveysvalvontavlranomalsten vaatlmukset (TA æ'14 v 214 1, v.215 '1, v ) - Tiedossa olevista tarpeista terveysviranomaisten laatima lista iossa useita eri keittiöitä - keittiöiden muutossuunnittelu, mahdolliset muutokset palvelukeittiöiksi - Halkokarin keittiön korjaus, lattiapinno te, henkilökunnan taukotila - Marinkaisten koulu, keittiön peruskorjaus (terveysv ranom.) - Hopijakummun keittiöhlökunnan sos,tilat / emännàn huone - Jokilaakson keittiön korjaus Purkutyöt (erilllnen määråraha tawitaanl) (TA 2'14 v.214 1, v.215 1, v.21ô 25 ) - kh tehnyt päätökset purettavista rakennuksista: - siirtyy Maa- ja vesialueet / rakennusten purku - listalla purkukohteita, joilla purkulupa, yht. n. 38. :n arvosta Korlausmäärärahat Ja pien nvestoinnit, ulk set rakonnukset (TA 214 v.214 5, v.215 6, v ) E 8 1 Määrärahan yksityiskohtaissste aosta päåttåä tekninsn lautakunta kåyttösuunitelman ìyväksymisên yòtsydessä ta ôrill s llä päätóks llä. T edossa olev a tarpêita ovat mm. - Arvaamattomat peruskorjaukset, kuten asbesti-, kartoitus-, tutkimus- ja viranomaisten vaatimat h/<it sekä sisäilmaselvitykset ja rakenteelliset kuntotutkimukset - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - asbest a sisåltävien eristeiden yms. materiaalien korjaukset - Englantilaisen pàivåkodin julksivujen maalaus - Varikon konetallien kunnostus - Kälviän paloaseman ajoneuvohallin ov en uus nta ja lattioiden pinnoitus - LOhtajan paloasema, ajoneuvohallin ovi n uus m nen, tattian pinnoitus, pakokaasun po stojäi o

13 Ullavan aluetoimiston lv:n parantaminen (n. 4 ) Ullavan paloaseman pukeutumislattian uusiminen n. 4 m2 Vertus / Kaarlelan VPK, kahden ulko-oven uus m nen, hall n latt an pinno tus (2. ) Siivoojien sosiaali- ja aputilojen korjaus Rakennusten maalaustyöt Toiminnalliset muutokset Roskakatokset, mm. T6ruanpolttaÞn pk (määrårahatarus jatkuu) Lohtajan entinen kivikoulu, ulkopuolinen kunnostus Varikon piha-alueen pohjustustyöt, viemâröinti ja pintatyöt, aita s(1) ja kulttuur h storiallisesti merk ttäv en rakennusten korjaukset (fa214 v.2'14-216, sisältynyt kor ausmääräeho h n) olevia tarpeita ovat mm. Lassanderin talon tiilikatteen uusiminen Suolamakasiin peltikatteen maalaus Englantilaisen venevajan kunnostaminen Länsipuiston lava Pedagog orakennuksen sähköjärjestelmä / näyttelytarve - käyttöturvallisuuden parantam nen 45 Energlatehokkuussopimukseen pohlautuvat to monp toet - energ atodistukset ja katselumuksissa ja selvityksissä ehdotettujen toimenpiteiden toteutuseri kiinteistöissä.(skapat) - kaukolämpöön liittyvät kohteet 't5 KOHTEET l r6t TALONRAKENNUSINVESTOINNIT YHTEENSA E zo I \

14 kh S 339, Ta ousarvioesityrs vuodelle Tutosyksikölt Kara ia Ryl "Tavoitteena on, että lnvestointitaso on en ntään taloussuunn telmassa vuos lle es tetyn tason suuruinen." 1(1) MENOT TALOUSARVION IYIUKAISET EROTUS r r zë o3 Palve ukeskus Leporanta (l 4 (v. 21 3) + I 6 v. 21 4) Rytimäen päiväkoti Santahaan urhe lualueen puku ja pesut lat Leirintäalue lsokylän mon to m talo, uudisrakennus Lucina Hagmanin koulu, uudisrakennus Yhteensä: z 6 o o ÌALOUSARVION MU K^AISET UUDELLEENBUDJETOIDUT Uää käyttämättä vuodelta 2O14ITA 2O1 5 EROTUS T f lJ r6 l E lJ M stä vl tvs tulee verrattuna TA 214 vuoden 21 5 Ts:aan? Muutoks t TA 215: lsokylå + 1,5 M, kaup. talo + 2 ir, Rytimäen eslop tus,1 M, Raatlhuoneen rappaus,1 M, Varlkon lv O,ZO M, Rytlmäen uusi pä väkot (3 M à 3,2 M ),2 fl/l, Leporanta keittlö,1 M, Duuni O,l M, Jäähalli O,l5 M, Suojsllut Ja kutttuurthist. O,l M Santahaanhuoltorak.,llU, Purkutyöt{,4M,Ventuksensos.keskus,16M (yht.4,sm ), h

15 TALOUSARVTO 215 TS ALUSTAVA KARKEA ARVIO RAKEN N USHAN KKEI DEN VAI KUTU KSISTA u u Drs- JA LAAJ EN N USRAKENTAMTSEN XÄWrö- a PÄÄOMAKUSTANNU KSil N na-mz SOSIAALI JA TERVEYSTO MI Pääterveysasema, terveyskeskussairaala - uudisosa rakennuttaiataho mahdollisesti Kiuru, selvittelvssä, neliöt tävsin arvio 2 PAIVAKODIT Rytimäen uusi päiväkot,u V 7 (pikiruukki) 75 Lohtaian päiväkoti, kiinteä laaiennusosa, U 13 KOULUTOIMI Lucina Hagmanin koulu (U V 4 m2) -37 lsokylän monitoimitalo t<outu, pä yäkoti, neuvota, nuor ao, liikuntat (U 1 - V 5 m2) 5 Torkinmäen koulu (U 6E - V 33 m2) (elinkaarihinta täysin auki) 37 Kaustarin koulu, laajennus U 17 Chydeniuksen koulu, laajennus - laajuus ei tiedossa, aikaisintaan v KULTTUUR JA NUORISO Museon uudisfakennus (tåy6 n arv o taajuus ja vuos t 245 LIIKUNTA Urheilutalo, laajennus (suunnittelu täysin kesken, ary o y. 2Ol3 luonnoksilla) 4372 Santahaan urheilualue, pukutilat (U V 158 m2) 189 Harjoitusjäähalli U, nykyisistä käyttökustannuks sta säästöå 3 TEKNINEN TOITUII Pelastuslaitos U 35 -V 2 m2 1 5 YHT: Käyttökustannukset käsittävät kiinteistöjen normaalit ylläpito- ja laskennalliset pääomakustannukset. Käyttökustannuksiin ei sisälly halintokunnan henkilöstömenot. U = uudisrakennus tai laajennus nykyiseen uom o tu parakkivuokria ava lukio 4 m2) karin neuvola, Hansan nuorisotilat: V n. 5 m2) /mzlvuosi 't2 't 't2 75 "t2 yht "t oI ään äädytys (onko mahd. hyödyntää uusien kaukolämpöliittymät, selvitellään) puolet vanhasta 316 m2l2 = I 58 m2) (ñ

16 tt IRTAIN OMAISUUS Hankkeen nimitiedot KONEET JA KALUSTO TEKNINEN PALVELUTOIMINTA TA - esitys Suunnitelma r KULJETUSVÄLINEET TEKNINEN PALVELUTO M NTA Tilapalvelu Pakettiauto (korvausinvestointi ) Siivouskoneiden hankinta Menot yhteensä KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Puistot, metsät ja urheilualueet Kelamurskain (uusinvestointi) Pakettiauto (korvausinvestoínti ) Työlaitteet (korvausinvestointi) Kelaleikkuri (korvausínvestointi) Työlaitteet (korvausinvestointi. ) Kastelu-/ jäähdytysvaunu (uushankinta) Ruohonleikkuri (uusinvestointi) Pakettiauto ( korvausinvestointi) Keräävä ruohonleikkuri (korvausínvestointi) Pakettiauto (korvausínvestointi) Työlaitteet ( korvausinvestointi ) Lum itykki (uusinvestointi) Työlaitteet (korvausinvestointi ) Latukone (uusinvestointi) Työlaitteet ( korvausinvestointi) Konekeskus ja korjaamo Kevyt kuorm a-auto (korvausinvestointi) Pyöräkuormaaja (käytetty, korvausinvestointi) Pakettiauto (korvausinvestointi ) Lava-auto käytetty (korvaus investointi) Lava-auto käytetty (korvaus investointi ) Työlaitteet Korjaamon kalustohankinnat (uusi /korvausin. ) Traktori ( korvausinvestoínti ) Pyöräkuorm aaja ( korvausinvestointi ) Lava-auto käytetty (korvausi nvestointi) Lava-auto käytetty (korvausinvestointi ) Höyrynkeh itin (korvausinvestointi) Keräävä harjakone (korvausinvestointi) Työlaitteet ( korvausinvestointi ) Kalustohankinnat korjaamolle (uus/korvaus) Traktori (korvausinvestointi) Kuorma-auto (korvausinvestoínti) Pyöräkuormaaja(korvausinvestointí) Työlaitteet (korvataan vanhoja) Kalustohankinnat korjaamolle (uus/korvaus) Menot yhteensä Koko kaupunki yhteensä

17 IS KUNNALLISTEKNIIKKA Jätehuolto Hankkeen nimitiedot TA - esitys 215 Suunnitelma Pilaantuneiden maiden kunnostus Storkohmon kaatopaikan sulkem inen Kälviän kaatopaikan sulkeminen Menot yhteensä 8 1 r r

18 / MUUT YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Hankkeen nimitiedot TA - esitys Suunnitelma Väylien haraukset, väylämerkkien ja linjataulujen uusiminen Suntin pohjapadon rakentaminen (uudelleen budjetointi) Suntin perkaaminen Rautatienkadun kohdalla (uudelleen budjetointi) Suntin kunnostus Rytikarin kalasataman venelaiturin uusiminen Krunnin laitureiden uusiminen Kauppatorin rakentaminen Kälviän torin rakentaminen Menot yhteensä

19 t? PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 215 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI TEKSTIOSA

20 ls PU ISTOJ EN RAKENTAMI NEN Vuoden 215 uusi puisto rakennetaan Kaanaanmaantien asuntoalueelle. Tulevan Ulkometsänpuiston ympäristöön rakentuu parhaillaan runsaasti lapsiperheille omistusasuntoja, joten leikkipuisto tulee oikeaan aikaan alueelle. Toinen uudisrakennuskohde on Kuusimäkeen perustettava puistokäytävä, joka yhdistää alueen kaikki korttelit toisiinsa. Puistokäytävää pitkin pääsee turvallisestijo olemassa olevalle pelialueelle sekä leikkipuistoon. Lisäksi puistokäytävä toimii alaluokkalaisten koulureittinä Perusparannuskohteita ovat Syyspuisto, Suomuurainpuisto ja llmarisenpuisto. Kohteisiin vaihdetaan uudet leikkivälineet. Poistettavia leikkipuistoja on Kesäpuisto, Vehkapuisto ja Metsälänpuisto. Näistä kohteista poistetaan leikkivälineet, jolloin ne muuttuvat oleskelupuistoiksi.

21 t9 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT Hankkeen nimitiedot KESKUSTA TA - esitys 215 e Suunnitelma r r * Keskustan puistot *Länsipuiston perusparannus *Hollihaka Rytimäki "Ulkometsänpuisto 1 lsokylä *Mustikkamäenpuisto "Kuusimäen käytävä 4 1 KOKO KAUPUNKI " Perusparannukset *Leikkipuistojen purkamínen Lohtajan puistot Kälviän puistot Ullavan puistot Menot yhteensä

22 2o LIIKENNEVAYLAT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 215 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI TEKSTIOSA

23 J :\kaupungininsinööri\talous\21 4\liikenne.doc zt LIIKENNE Lähtökohta Liikenneverkkoa ja liikenteen pa velutasoa kehitetään liikenteen kasvuennusteiden ja kaupungin kehittäm isstrategian mukaisesti. Valta- ja seudulliset päätiet Kokkolan alueella olevien valta- ja seudullisten pääteiden kehittämisestä on valmistunut toimenpideselvitykset vuoteen 2O2O saakka. Suunniteltujen hankkeiden toteutukseen on kuntasuunnitelmassa varattu vuodelle 2O16 ja siitä eteenpäin 4 vuodessa. Valtatie 8, Kokkolan ohikulkutien yleissuunnitelma osuudella Kokkola - Kälviä valmistui vuona Kesällä 212 käynnistyi vt-8 liikennejärjestelyjen suunnittelu osuudella Kokkolan kiertoliittymävt 13. Suunnitelma sisältää kaistajärjestelyjä päätiellä ja liikennevalojen rakentamista liittymille kaduille. Citymarketin rakentaminen ja Prisman laajennus nostavat liikennemäärät tällä osuudella 14 ajoneuvosta vuorokaudessa noin 2 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tämä tuo tarpeen rakentaa tälle osuudelle 2+2 ajoratainen väylä muutaman vuoden kuluessa. Latojankadulle on rakennettu liikennevalot ja kevyen liikenteen alikulku vuonna 213. Terminaalikadulle rakennettiin kanavoitu liittymä ja liikennevalot vuonna 214. Kokkolan liikennemalli päivitettiin vuosina yhdessä ely-keskuksen kanssa. Satamatien rakentaminen käynnístyi vuoden 2OOS lopulla ja valmistui lopullisesti kesällä 27. Satamatien jatkohankkeena kaupunkitoteutti vuonna 27 yhteydet Koivuhakaan (Koivuhaantie) sekä suurteollisuusaluelle (Hopeakivenlahdentie). Satamatien toteutukseen kytkeytyi myös vt 8 ja Eteläväylän ja vt I ja Vaasantien valoliittymien muuttaminen kiertoliittymäksi. Hanke valmistui syksyllä 29. Tässä yhteydessä jäitoteutumatta Maantien 749 perusparantaminen osuudella Satamatie - Tehtaankatu, jonka tiesuunnitelma on valmístunut vuonna Hankkeen rakennussuunnitelma on käynnistynyt kesällä 21 ja suunnitelma valmistui 213. Hankkeen kustannusarvio on n. 4,9 milj.. Hankkeen suunnitteluun kaupunki osallistui 25 %tla. Toteutusajankohta on vielä avoin. Valtatie 13 tieverkko- ja aluevaraussuunnitelma Kokkolan kaupungin a.lueella valmistui syksyllä 2. Vt 13 kehittämissuunnitelma valmistsui vuonna 213 Kokkola - Aänekoski välillä. Vt- 13:sta toteutettiin uusi liittymä Heinolan teollisuusalueelle Kaustarintien päähän vuonna 24. Tämä paransi alueen kaupallista käyttöönottoa huomattavasti. Heinolan alueen tontit ovat lähes täyteen rakennettu. Kaupunki on toteuttanut liikennevalot vt I ja Heinolankaaren liittymään kesällä 21. Myös Heinolan teollisuusalueen sisälle (Heinolakaarelle) rakennettiin vuonna 29 kiertoliittymä jouhevoittamaan lisääntyvää liikennettä ja toinen rakennettiin vuonna 212 kun Citymarket rakentui alueelle. Lottelundin risteysjärjestelyn toteuttamista kiertoliittymänä on tutkittu aikaisemman eritasoliittymän sijaan. Kiertolíittymäjärjestely vaatii kaavamuutoksen. Hanke ei sísälly elyn lähiajan toimenpideohjelmaan. Hanke on ajankohtainen liittyen Halkokarin ABC-huoltoaseman asemakaava m uutokseen. Valtatie 8 liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelma osuudella Piispanmäki- Ruotsalo on valm istu n ut vuon na 28 yhteistyöha n kkeena elyn kanssa. Parantam istoi menpiteiden

24 L2 aikataulua ei ole päätetty. Ely on käynnistänyt aluevaraussuunnitelman valtielle I ja 13 Kokkolan kohdalla vuonna 2O14. Samoin on käynnistetty erkanemiskaistan suunnittelu vt 8:lle Kajaanintien (vt 28) liittymään. Hanke toteutetaan todennäköisesti vuonna 215. Seututiet Seututeiden peruskorjaushankkeita on toteutettu Kälviällä perusparannettiin Passojan (187) ja Ridankylän (1821) tiet, joissa kunnan maksuosuus oli 8o/o eli n. 95. Lohtajalla peruskorjattiin Luikuntie (1823) syksyllä 29. Kunnan maksuosuus oli 3 o/o. Lisäksi Kälviällä peruskorjattiin yhteishankkeena ely kanssa seututie osuudella kiertoliittymä - vt 28 (Simukkala) johon liittyi myös kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Hanke valmistui syksyllä 29. Kunnan maksuosuus oli 3 o/o. Takuuajan jälkeen tieosuus on luovutettu kaupungin hoitoon. Kaupungin pääkadut Valta- ja seudullisten päätiejärjestelyjen yhteydessä kaupunkijoutuu osallistumaan hankkeísiin lähinnä liittyvien katujen osalta. Liikenteen palvelutason ylläpitämiseksi kaupunginosíen välisiä ja keskustaan suuntautuvia pääväyliä parannetaan ja rakennetaan osittain uusia yhteyksiä. Rautatienkadun kanavointija liikennevalojen uusiminen valmistui syksyllä 29. Torikadun / Tehtaankadun I Laajalahdentien liikennevaloliittymä muutettiin kiertoliittymäksi vuonna 211. Heinolankaarelle Mestarintien ja Citymarketin liittymään valmistuitoínen kiertoliíttymä vuonna 212. Laajalahdentien ja teollisuusraiteen eritasosta on tehty yleissuunnitelma vuonna 213. Pitkän aíkavälin suunnitelmissa on, että teollisuusraiteen tasoristeykset poistetaan (eritasoliittymät Laajalahdentielle, Pohjoísväylälle ja Satamatielle) Muu katuverkko Lähtökohtana on ollut asetettujen tavoitteiden mukaísesti vííhtyisä, turvallinen ja korkealuokkainen ympäristö. Tavoitteena on kaikkien kaava-alueilla olevien katujen kestopäällystäminen ja valaiseminen välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi. Vanhojen kaava-alueiden katujen päällystämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Teknisen palvelukeskuksen tavoitteena on, että kaikki kadut päällystetään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta. Tavoítteen saavuttamíseksi vuoteen 218 mennessä on katujen kestopäällystämiseen käytettävä n. 6 vuodessa ja valaisemíseen n. 3 vuodessa. Tästä tavoitteesta on viime vuosina jouduttu tinkimään. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulee varata 2-4 e/v seuraavat neljä vuotta.

25 Ely-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen lisä ksi, jotta tavoitetaso pystyttä isiin säi lyttämään. 2_3 Yksityistiet Kaavoittamattoman alueen liikenne tukeutuu yksityistieverkkoon ja valtion yl!äpitämiin yleisiin teihin. Viimeksi valtionavustusta on saatu vuonna 2O14 Singontien siltarummun uusimiseen ja Kotkamaan sillan kannen uusimiseen. Lisäksi kaupunki hoitaa n. 7 kpl yli 7 m pitkän pihatien aurauksen. Pihateiden aurauskustannukset ovat n. 5 / vuosi. Tekninen lautakunta hyväksyi vuonna 27 päivitetyn yksityisteiden perusparannusohjelman kantakokkolan alueelle. Kaupungin hoidossa on tällä hetkellä yksityisteitä n. 97 km. Liittyvien kuntien alueella kunnan hoidossa ei ole yksityisteitä vaan kunta antaa avustusta tiekunnille ja järjestää teiden talviaurauksen. Kevytliikenne Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja yhtenäinen kevytliikenneverkko. Uusien omakotialueiden kokoojakaduille toteutetaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Rakentamiseen on varattu n. 1 vuodessa. Hankkeita toteutettaessa huomioidaan Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt kohteet. Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin yhdessä Ely-keskuksen kanssa vuonna 2O11. Suunnitelma kattaa koko kaupungin. Suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin varataan vuosittain 5. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen reiteillä olevia katuja perusparannetaan, pysäkkejä ja odotuskatoksia rakennetaan tarpeen mukaan. Keskusta-alue Rakentamista on toteutettu vuonna 1996 valmistuneen "Keskustan liikennesuunnitelman" ja vuonna 1987 valmistuneen "Alueellinen liikennevalo-ohjaus" -suunnitelman pohjalta. Liikennevalo-ohjauksen kehittämissuunnitelma on päivitetty yhdessä tiehallinnon kanssa vuonna 25. Siihen liittyvää toimenpideohjelmaa toteutetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa n. 4 eurolla. Kevyen liikenteen verkkoa ehdotetaan parannettavaksijatkamalla nykyisiä pyöräteitä keskustan läpi. Samanaikaisesti on rinnalla laadittu Keskustan osayleiskaavaa, josta on saatu maankäytön ja kaupunkikuvan edellyttämät lähtökohdat. Liikenteellisesti merkittävien sisääntuloteiden, kaupungin keskusta-alueen ja liittyvien kuntien keskustojen osalta tavoitteena on líikenneympäristön ja kaupunkikuvan parantaminen viherrakentamisella ja nykyteknii kan tuottamilla materiaaleil la. Valtuusto on tehnyt päätöksen kävelykeskustasta Kokkolassa. Tehtaankadun osuus ltäinen Kirkkokatu - Rantakatu ja osa Rantakadun osuudesta Tehtaankatu - Rautatienkatu ovat ympärívuotisia kävelylalueita ja lsokatu osuudella Rautatienkatu - Torikatu on kesäaikainen kävelykatu. Kävelykeskustan kehittämísestä tehtiin 3-vuotinen eu-projekti syksyllä 2OO7 vamistuneen suunnitelman pohjalta. Hankkeen toteuttamiseen oli vuosittain 1.määräraha.

26 2 l Keskustan liikenne- ja katuverkon kehittämiseen käytetään n. 1 vuodessa. Liikenneturvallisuus Kaupungin tie- ja katuverkolla tapahtuneiden poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrä on hiukan noussut kolmena viime vuonna, jolloin onnettomuuksien määrä on ollut n Kymmenen vuotta sitten onnettomuuksien määrä oli n. 3 liikenneonnettomuutta vuodessa. Myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on hiukan noussut kolmena viime vuonna. Mopo-onnettomuuksien määrä laski selvästi kun mopoilu kaava-alueen pyöräteillä kiellettiin vuoden 212 alusta. Myönteisenä asiana voidaan todeta, että liikenneturvallisuuteen suoritetuilla investoinneilla on pystytty leikkaamaan onnettomuuksien määrällínen kasvu, vaikka liikennemäärät ovat lisääntyneet. Kokkolan liikenneturvalliuussuunnitelma, joka tehtiin yhteistyössä ely-keskuksen kanssa, valmistui 2O11. Muun rakentamisen yhteydessä tapahtuvan liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi on pistekohtaisten ongelmakohtien korjaamiseen on varattu 5 vuodessa. Kaupunki on ollut mukana laatimassa Etelä-Pohjanmaan elyn alueen li i ken netu ravall isu ussuunnitel maa. Suunn itelma valmistu i 2O1 2. Pysäköinti Pysäköinnin kannalta keskeisenä tavoitteena on ollut asiakaspysäköinnin turvaaminen keskustassa. Marketit ovat viime vuosina imeneet liikennettä ydinkeskustasta niin, että maksullisia autopaikkoja on voitu muuttaa maksuttomiksi katuvarsilta ja pysäköintialueilta. Tällä hetkellä maksullisten pysäköintipaikkojen määrä on 253 autopaikkaa. Keskustaan valmistuí vuonna 2OO3 4 auton ja vuonna auton pysäköintitalo liikekeskuksen yhteyteen, mitkä osaltaan helpottavat ydinkeskustan pysäköintiä. Kauppakeskuksen 3-vaiheessa vuonna 29 toteutettiin n. 12 pysäköintipaikkaa kiinteistön yhteyteen. Valvonnan apuvälineeksi otettiin käyttöön pysäköintikiekko vuonna Rautatientorílle selvitetään parhaillaan pysäköintitalon rakentaminen huomioiden mahdollisestitulevan matka keskuksen tarpeet. Vanhankaupungin alueella otettiin käyttöön asukaspysäköinti alkaen Kävelykeskustasuunnitelman yhteydessä pysäköinnin tilanne ja tarve sekä tulevat toimenpiteet on selvitetty yksityiskohtaisesti. MUU RAKENTAMINEN Uudet omakotialueet Nuolipuron ll-vaihe käynnistyi vuonna 2OO7 rakentamalla 27 tontille kunnallistekniikka. Rakentaminen jatkuí vielä vuonna 212 kunnallistekniikan rakentamisella22 tontille. Kaikkiaan ll-vaiheeseen sisältyy n. 65 tonttia. Vuonna 28 avattiin uusi omakotialue Rytimäen taakse.

27 Vuosittain alueelle on rakennettu kunnallistekniikka n.25 tontille. Uutta kunnallistekniikkaa on toteutettu myös Kuusimäen alueelle lsokylään vuosina Kaikkiaan Kuusimäellä on n. 15 tonttia. Asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi syksyllä 29 ja toteutettiin pääosin vuonna 21. Asuntomessualueen kunnallistekniikkaan ja messuaikaisiin tilapäisjärjestelyihin oli budjetoitu 3,5 M (kolmelle vuodelle). Määrärahoilla on toteutettu myös alueen sisääntuloteitä ja puistoalueita. Uutena alueena rakennettiin kunnallistekniikka n.25 tontille Kaanaanmaantien itäpuolelle vuonna 212. Aluelle rakennetaan jatkossa kunnallistekniikka a n. 25 tontille / vuosi. Vuonna 214 avattiin Mustikkamäen alue lsokylään rakentamalla kunnallistekniikka n. 4 tontille. Tonttien tuottaminen Píentalotontteja on suunnitelmakaudella varauduttu luovuttamaan 7-8 tonttia vuodessa. Pääluovutusalueet ovat Kaanaanmaantien itäpuoli, Nuolipuro ja Mustikkamäki. Lisäksi tontteja luovutetaan Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kaava-alueilta. Pienempiä täydennyskaavoja laaditaan jo olevan kunnallistekniikan läheisyyteen. Teollisuustonttien luovuttamiseen Kokkolassa on varauduttu Jänismaan, Heinolan, Topparinmäen ja Lahdenperän alueelta. Lisäksi Kälviällä on teollisuustontteja Kasikulman ja Kumpulan alueella ja Lohtajalla Peukalomäen ja Martinjärven alueella. Rakentamattomat kadut Kaava-alueílla on rakentamattomia katuja n. 6 km, joita rakennetaan vesihuoltolinjojen uusimisen yhteydessä. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Yhteenveto rakentamisesta 2S Katujen ja teiden rakentamiseen on ohjelmoítu käytettäväksi vuonna 215 n. 3,9 milj.. Rakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on, että olevan rahoitustason alittaminen vie pohjan joiltakin keskeisiltä tavoitteilta; liikenteen palvelutaso, katujen kestopäällystäminen, kaupunkikuvan kohentaminen, keskeneräisen asuinympäristön valmistuminen, katuvalaistuksen rakentaminen, yleinen líikennejärjestys ja liikenneturvallisuus sekä yksityisteiden rakentaminen. Olevan kunnallistekniikan ylläpito Katu- ja tieverkoston jälleenhankinta-arvo on täflä hetkellä n. 137 milj.. Mikäl tästä yhteisestä omaisuudesta pyritään huolehtimaan, edellyttää se noin 4,5 milj.euron vuosittaista peruskorjausinvestointia. Tällöin on lähdetty 3 vuoden poistoajasta, joka käytännössä on osoittautunut ylípitkäksi.

28 å, Liikenneväylät Hankkeen nimitiedot KESKUSTA TA - esitys 215 Katu K VINIITTY Poppelitie os. Libeckinkatu - tontti 5-28 Kadun peruskorjaus Haapatie Kadun peruskorjaus RYTIMÄKI Lappilantie peruskorjaus Kadun rakentaminen Lappilankujan peruskorjaus Kadun rakentaminen Koksintie Kadun rakentamínen HALKOKARI Kaanaanmaantien itäpuoli lv-vaihe Vikåntie os. Kaanaanmaantie - pl86 Kadun rakentaminen Halkokarintie os. Kopassitie - Vikåntie Kadun rakentaminen Viinitarhantie Kadun rakentaminen Oliivilehdontie Kadun rakentaminen Hulevesiviemärin rakentam ínen Trykkarinitie os. Kaanaanmaantie- Närviläntie Kadun rakentaminen Pelimannintie Kadun rakentaminen 43 Pyörätien rakentaminen os. Mustakari - Morsiussaari Pyörätien rakentamínen 13 KIRKONMAKI Kosilan kadun peruskorjaus os. Latoja n katu- Mas ku Kadun peruskorjaus + päällystys 156

29 27 ISOKYLA Sillanpäätien muutos monitoimitalon kohdalla Kadun peruskorjaus ja päällystys 211 Kallisentien peruskoriaus os. Sillanpääntie - puistoalue Kadun peruskorjaus ja päällystys 2 Pyörätien rakentaminen os. Broä ndanpolku - Vesitornin polku Pyörätien rakentaminen ja päällystys 37 YKSPIHLAJA Viikatetie Kadun rakentaminen 9 Kälviä Rännärinkujan peruskorjaus Kadun rakentaminen Vattajantien peruskorjaus Kadun rakentaminen ja päällystys 6 3 Kohteet yhteensä Koko kaupunki molemmat yhteensä

30 Hankkeen nimitiedot LIIKENNEVÄVIÄT KOKO KAUPUNKI Menot TA - esitys Suunnitelma Liikenneväylät (Kara) Liíkenteen suunnittelu Yksityisteiden perusparannus Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Pääväylien rakentam inen Putkien uusim. li ttwä katujen rakentaminen Katujen peruskorjaus Uudet tonttialueet (8 tonttia /vuosi) Katujen päällystäminen Katuvalaistus Elohopealamppujen vaíhto (eu - derektiivi) Uudet liikennemerkit, kaupunkiopasteet Kadunrakennustöiden arv. menot Kävelykeskusta Liikennevalojen peruskorjaus Pysäköintilippuautomaattíen uusím inen Linja-autopysäkkien sadekatokset Pienet katuym päristön parantam istyöt Siltojen peruskorjaus (suunnittelu) Työmaiden huolto Liikenneturvallisuussuu n n. toimenpíteet Keskeneräisten työmaiden víimeistely Avo-ojien kunnostus Koko kaupunki yhteensä s I Ltk. tekee määrårahan käytöstå erillispåätöksen Konsuttipalveluiden osto (liikennevalosuun.ym.) Ltk. tekee määrärahan kåytöstå erillispäätöksen Ltk tekee määrärahan kåytöstä erillispåätöksen Ltk. tekee måärårahan käytöstä erillispäätöksen Ltk. tekee määrårahan kåytöstå erillíspäåtöksen Uusien katukohteiden liikenemerkit, opasteet Kesäaikaisen kävelykadun kalustaminen ja purku Liikennevalojen ja kojeiden uusiminen mm. vammaisjärjest<ijen esittämiä korjaustöitå Työmaiden tarvitsemien tavaroiden hankinta 5 5 mm. hidasteiden rakentamista 5 5 Sytsyn 214 töiden viimeistely 5 5 Kaupungin hoidossa olevien avo-ojien kunnostus

TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2012 JA

TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2012 JA KOKKOLA I I KARLEBY TEKLA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 212 JA 1 EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 213-214 INVESTOINTIOSA SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus 2 Talonrakennus 3 Irtain omaisuus, tekninen palvelutoiminta

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 519 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 111 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 362/02.02.02/2016 KH 519 Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää jatkaa talousarvion

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2016

INVESTOINTIOHJELMA 2016 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kust Ennuste HUOM. ltk

Kust Ennuste HUOM. ltk RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 TILAKESKUS TELA 8.12.2015 Merkintöjen selitykset: 30.11.2015 Tavoite tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma 2.9.2016 Investointisuunnitelma 2017-2021 Selitys TP 2015 TA 2016 Kust. yht. TS 2017 HKE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 2017-2021 INVESTOINTIMENOT 150 KIINTEÄ OMAISUUS 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa-

Lisätiedot

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000 Vuoden 2013 katurakennusohjelma; liitteet Dno TEKE: 117 /662/2013 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen, puh. 044 7032121, kirjoittaa 4.1.2013: Vuoden 2013 talousarviossa

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA Tekninen lautakunta 91 04.11.2015 Kaupunginhallitus 304 16.11.2015 Tekninen lautakunta 103 02.12.2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V. 2015 / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 15:24:02 090000 Maa-ja vesialueet OMA RAKENTAMINEN -3.500,00 3.500,00-100,0 MUUT -1.642,80-3.500,00 3.500,00-100,0-1.642,80 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00-374,00-100,0

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

TERVETULOA JOENSUUHUN!

TERVETULOA JOENSUUHUN! TERVETULOA JOENSUUHUN! JOENSUUN AJANKOHTAISET HANKKEET Kuntatekniikanpäivät 2010 Tekninen johtaja Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 72704 (1.1.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu +

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat / RKY* Kälviän rannikon ja saariston

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht. Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET HYÖDYKEKOHTAISET POISTOAJAT Kunnanhallitus 30.3.2015 51 LIITE 1 pysyvät vastaavat ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset Hailuodon kunta Käytetään tilinpäätöksestä 2014 alkaen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta DN:o 1 (5) Mt. 101:n (Kehä I) - Kivikontien eritasoliittymän, mt. 101:n (Kehä I) - Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101:n (Kehä I) välillä Espoon raja Vihdintie edistämistä koskeva aiesopimus

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena Talonrakennusinvestoinnit uudiskohde Tiuraniemen ryhmäkoti Yksityin 0 0 - - Keskusta en saneeraus Moision koulu

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Sopimuskauden tehtävä. Edistämisvastuu. yhteistyön vakiinnuttaminen ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen. mallin hyödyntäminen

Sopimuskauden tehtävä. Edistämisvastuu. yhteistyön vakiinnuttaminen ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen. mallin hyödyntäminen 1. YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN MAL yhteistyö Liikennejärjestelmätason liikenteellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Uusien maaankäyttökohteiden (esim. Kymppi_R ja TYKKI - ohjelmat) ja mm.

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 2 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2016 HEL 2016-013304 T 02 02 00 Päätösehdotus päättää siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet:

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet: Toiminnan ja talouden raportti 1.1. 31.12.2014 TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: tekniset palvelut Vastuualueet: hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kun nallistekniikka ja suojelutoimi

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

ISOKATU SELVITYS

ISOKATU SELVITYS ISOKATU SELVITYS 2016 TAUSTAA 1996 ydinkeskustaa kehitettiin kävelyaluepainotteisesti. Isokatu oli rakennettu, kunnostettu korkeatasoisesti osa-aikaiseksi kävelykaduksi Tehtaankadun Torikadun välillä.

Lisätiedot

TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013

TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013 TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013 Projektin t Kustannukset ylläpitoluokittain RU = Risto Utriainen A1 1 572 500 GL = Georg Lindström A2 532 000 KK = Kai Kinnunen B 65 000 RL

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Palokunnankadun pohjoispään uusi asemakaava, kuntalaisaloite 859/ /2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA Palokunnankadun pohjoispään uusi asemakaava, kuntalaisaloite 859/ /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 159 15.12.2016 Palokunnankadun pohjoispään uusi asemakaava, kuntalaisaloite 859/10.1002.100203/2016 TELA 159 Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Raahen kaupunginhallitus PL 62 92101 Raahe

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0

Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2015 / määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 30 000 38 441 8 500 38 500 2. Väyryläntien,

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Virolahden kunnanhallitus 162 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen

Lisätiedot

6125 Muut pitkävaikutteiset menot * Kulut , ,0 Netto , ,0

6125 Muut pitkävaikutteiset menot * Kulut , ,0 Netto , ,0 SIILINJÄRVEN KUNTA W_invhanke_tuotot-kulut Sivu 1 61 TEKNINEN LAUTAKUNTA 610 Aineettomat hyödykkeet 610 Aineettomat hyödykkeet 6125 Muut pitkävaikutteiset menot 61251 Kunnonpaikka * Kulut -490.779 0 270-270

Lisätiedot

Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistö- ja huoltopalveluista, yhdyskuntapalveluista, viranomaispalveluista sekä rakentamisohjelman

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT

HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI * (sitova) 400 000 400 000 400 000 0 400 0 400 0 400 0 Kaupunginhallitus - alustava käyttösuunnitelma - Varaus toimitilojen ja maa-alueiden ostoon sekä kiinteistöjen myynti

Lisätiedot