MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT"

Transkriptio

1 MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT Aalto-yliopisto Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Daniel Forsman

2 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Tekijä Daniel Forsman Työn nimi Muotoilijasta auttajaksi: yhteiskunnallisen suunnittelun metodit Laitos Median laitos Koulutusohjelma Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Vuosi

3 SISÄLLYS Johdanto 1 Yhteiskunnallisen suunnittelun juuret 3.1 Garland, Papanek Ja Klein 3.2 Juliste vaikuttajana 2 Vastuullisen suunnittelun tarve ja kysyntä tänään 3 Yhteskunnallisen vaikuttamisen keinot ja metodit 3.1 Arjen suunnittelu 3.2 Voittoa tavoittelematton työ 3.3 Internet ja sosiaalinen media 4 Tulevaisuus Lähdeluettelo 3

4 JOHDANTO Lopputyöni on luonteeltaan tutkielma, jossa pohdin seuraavia kysymyksiä: Voiko graafinen suunnittelija olla myös yhteiskunnallinen auttaja? Miten yhdistää graafinen suunnittelu ja yhteiskunnallinen auttaminen? Ja mitkä ovat keinot ja metodit siihen? Yhteiskunnallisella auttamisella tarkoitan sellaista työtä, jossa graafinen suunnittelija tai muotoilija osallistuu yhteiskunnalliseen hyvän tekemiseen oman työnsä kautta. Tarkoitan sillä sellaista vastuullisista suunnittelutyöstä, joka huomioi yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja kulttuuriset asiat. Se on työtä, jonka kautta saadaan aikaiseksi yhteiskunnassa positiivista muutosta. Sen ei itsessään tarvitse liittyä millään tavalla hyväntekeväisyystyöhön, mutta voi se myös sitäkin olla. Käytän lopputyössäni termejä yhteiskunnallinen suunnittelu ja sosiaalinen design. Niillä tarkoitan vastuullista suunnittelua, joka kohentaa yhteiskunnallista hyvinvointia. Yhteiskunnallinen suunnittelu ja sosiaalinen design voivat olla työkaluja luoda yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta, vastuullisia tuotteita sekä selkeitä käyttöliittymiä. Tarkoitan näillä termeillä ennen kaikkea sellaista suunnittelutyötä, joka korostaa yhteisöllisyyttä ja on ihmisiä varten. Usein graafinen suunnittelu pyörii sellaisten asioiden ympärillä, kuten trendit, näyttävät typografiat tai upeat portfoliot. Usein saattaa kuitenkin käydä niin, että unohdamme eigraafisten-suunnittelijoiden, eli muiden ihmisten todelliset tarpeet. Graafinen suunnittelu on minulle ensisijaisesti palveluammatti, jolla pyrin ratkaisemaan arkisia, yksilöllisiä ongelmia. Sen pitäisi palvella ihmisiä, ei vain trendejä tai isojen yritysten koneistoja. Tarkkailen siis yhteiskuntaa graafisen suunnittelijan näkökulmasta ja pohdin keinoja, miten suunnittelija voi olla yhteiskunnallinen vaikuttaja tai auttaja oman työnsä kautta. 4

5 Olen jo pitkään ollut kiinnostunut yhteiskunnallisesta suunnittelusta ja näen sen yhä vain laajenevana työkenttänä. Minulle humaanit arvot ovat tärkeitä ja haluaisin tehdä sellaista työtä, josta koen olevan, taloudellisen hyödyn lisäksi, todellista hyötyä. Ympäröivä maailmamme on jatkuvassa muutoksen tilassa. Kaikki mitä teemme työmme kautta vaikuttaa ympäröivään maailmaan ja sen arvoilmapiiriin. Jokainen tekomme on tavallaan itsessään jo yhteisöllistä muotoilua. Vaikka emme tekisi yhtään mitään, olisi se jo itsessään vaikuttamista. Jokapäiväisen informaatiovälityksen välttämättömyys asettaa suunnittelijoille haasteen: kuinka luoda viestinnästä ekologisempaa, ergonomisempaa ja vastuullisempaa. Lopputyöni perustuu omiin havaintoihini ja kokemuksiini sekä viimeisten vuosikymmenien aikoina vaikuttaneiden suunnittelijoiden ja alan tutkijoiden kirjoituksiin. Tekstissä punnitsen eri kirjoittajien näkökulmia ja tuon mukaan omia päätelmiäni. Olen parhaani mukaan kääntänyt muilta lainaamani tekstit suomeksi. Kun kyseessä on sellainen aihe, kuin yhteiskunnallinen suunnittelu, on vaikeaa löytää vain yhtä vastausta kysymyksiini. Jokaisella yhteiskunnallisella suunnittelijalla ja vaikuttajalla, joiden ajatuksia käyn tekstissäni läpi, on oma lähestymistapansa käsittelemääni aiheeseen. Mutta toisaalta heitä kaikkia yhdistää yksi asia: tahto saada aikaiseksi yhteiskunnallista muutosta. Ensimmäisessä luvussa yhteiskunnallisen suunnittelun juuret käyn lyhyesti läpi Victor Papanekin, Ken Garlandin ja Naomi Kleinin ajatuksia. Ken Garlandin ensimmäinen versio First thngs first -manifestista, Victor Papanekin Design for the real world ja Naomi Kleinin No Logo ovat minulle viime vuosisadan yhteiskunnallisen suunnittelun kulmakiviä. Käyn myös lyhyesti läpi yhteiskunnallisen julisteen historiaa. Käsittelen tässä luvussa lähinnä viime vuosisadan vaikuttajia ja tapahtumia. 5

6 Luvussa vastuullisen suunnittelun tarve ja kysyntä tänään kartoitan nimensä mukaisesti vastuullisen suunnittelun tarvetta ja roolia modernissa kiirekulttuurissa. Käyn läpi muun muassa David B. Bermanin ja Rick Poynorin ajatuksia vastuullisen muotoilun merkityksestä. Näen heidän toimintansa lähempänä tämän päivän graafisen suunnittelun työkenttää ja siksi tuon heidät esille tässä luvussa. Kappaleessa yhteskunnallisen vaikuttamisen keinot ja metodit käyn läpi käytännön esimerkkejä siitä, miten suunnittelija voi olla yhteiskunnallinen vaikuttaja ja saada positiivista muutosta aikaiseksi. Tuon tässä kappaleessa mukaan muun muassa Kenya Haran, Andrew Shean ja Ronny Edryn ajatuksia. Viimeinen kappale tulevaisuus on luonteeltaan pohtivampi. Se on eräänlainen yhteenveto kirjoitetusta. Käyn siinä läpi muun muassa Pekka Himasen ja Lucienne Robertsin filosofisia ajatuksia ihmisenä olemisesta ja tasa-arvoisemman maailman rakentamisesta. Kirjoja, joista olen ammentanut ajatuksia ja jotka ovat inspiroineet minua lopputyötäni tehdessä. 6

7 1 YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN JUURET Yhteiskunnallinen suunnittelu on luultavasti aina ollut läsnä ihmisten rakentamissa kulttuureissa, mutta termit yhteiskunnallinen suunnittelu tai sosiaalinen design ovat vielä suhteellisen tuoreita. Termit ovat olleet läsnä kirjoitetussa kielessä vain muutamia vuosikymmeniä. Näillä termillä viitataan usein vastuulliseen, yhteiskunnallisia ongelmia ja epäkohtia ratkaisevaan työhön. (en.wikipedia.org/wiki/social_design) 1.1. Garland, Papanek ja Klein 1960-luvulla monet suunnittelijat havahtuivat tiedostamaan kysymykset vastuullisesta suunnittelusta. Ken Garlandia voidaan pitää tämän liikkeen johtohahmona tai pioneerina. Hänen mielestään oli turhaa, että suunnittelijat heittivät kykyjään hukkaan tuottamalla lyhytikäisiä kulutustuotteita. Vuonna 1963 Ken Garland kirjoitti ensimmäisen version First things first manifestista ja vuonna 1964 sen allekirjoittivat lukuisat tunnetut suunnittelijat. (Poynor 2001, ) Manifestista on tullut eräänlainen muutoksen symboli. Se peräänkuulutti suunnittelijoiden oikeutta saada muotoilla kestävämpiä ja yhteiskunnallisesti hyödyllisempiä tuotteita. Ote manifestista: Ken Garlandin vuoden 1964 First things first -manifesti. Manifestin allekirjoittivat lukuisat suunnittelijat. (Berman 2009, 136) Olemme saavuttaneet kyllästymispisteen, jossa kulutustuotteiden markkinointi on vain pelkkää kimeää meteliä. Uskomme, että on tärkeämpiä asioita, joihin voisimme käyttää taitojamme ja kokemustamme. Katumerkit ja rakennukset, kirjat ja aikakausilehdet, luettelot ja informoivat käsikirjat, teollinen valokuvaus, koulutusmateriaalit, elokuvat ja tv-teknologia, tieteelliset ja teolliset julkaisut ja kaikki muut median muodot, joilla viemme ammattiamme eteenpäin, edistämme opetuksen tasoa, yhteistä kulttuuriamme ja maailmanlaajuisesti suurempaa tietoisuutta. (Berman 2009, 136) 7

8 Vuonna 1971 teollinen muotoilija ja kouluttaja Victor Papanek kirjoitti ensimmäisen painoksen kirjastaan Design for the real world. Kirja käsittelee ekologisen, vastuullisen ja kestävän muotoilun yhteiskunnallista merkitystä. Papanekin maailman visio oli First things first -manifestin arvojen mukainen. Papanek toimi vastuullisten tuotteiden puolesta puhujana. Hän puhui sellaisen suunnittelun puolesta, joka tyydyttää myös ihmisen henkiset tarpeet: Viimeaikainen muotoilu on tyydyttänyt vain hetkelliset tarpeet ja halut, kun todelliset ihmisen tarpeet ovat usein laiminlyötyjä. Ihmisen taloudelliset, psykologiset, henkiset, yhteisölliset, teknologiset ja älylliset tarpeet ovat usein vaikeampaa ja vähemmän kannattavaa tyydyttää, kuin huolellisesti suunnitellut muotien ja villitysten luomat halut. (Papanek 1971, 15) Kirjassaan Design for the real world Papanek puhuu myös yksilön oikeuksista kulutuskulttuurissa. Hän muotoili kahdentoista pykälän manifestin, jossa hän käsitteli kuluttajien oikeuksia. 1. Oikeus turvallisuuteen: tulla turvatuiksi vaarallisilta tuotteilta. 2. Oikeus informaatioon: oikeus siihen, ettei tule harhaan johdetuksi tiedon puutteen tai manipuloinnin vuoksi. 3. Oikeus peruspalveluihin: oikeus reiluihin hintoihin ja valinnanvaraan tuotteissa ja palveluissa. 4. Oikeus edustukseen: oikeus tulla neuvotuksi ja oikeus mahdollisuuteen osallistua kuluttajiin vaikuttaviin päätöksiin. 5. Oikeus tulla kuulluksi: oikeus oikeusasiamieheen, kanavaan valituksille sekä reiluihin ja nopeisiin hyvityksiin. 6. Oikeus kuluttajavalistukseen: oikeus elämän pituiseen kuluttajavalistukseen. 7. Viimeisenä asiana, mutta ei vähäisimpänä: Oikeus hyvinvoivaan ja turvalliseen ympäristöön (Papanek 1971, 339) 8

9 Vuonna 2000 ilmestyi kanadalaisen kirjailija-toimittajan Naomi Kleinin suuryrityskulttuuria vastustava No Logo -kirja. Kirjassaan Klein käsittelee ja 90-lukujen taitteen brändikeskeistä kulutuskulttuuria ja globalisaatiota. Hän puolustaa kehitysmaita suuryrityksiltä ja antaa kovaa kritiikkiä muun muassa Nikelle ja McDonald sille. Hänen mukaansa tämän kaltaiset suuret korporaatiot loukkaavat ihmisoikeuksia ympäri maailmaa, etenkin köyhissä kehitysmaissa. Kirjassaan hän pohtii viime vuosisadan lopun tasaarvokysymyksiä ja tuo esille yhteiskunnallisia epäkohtia: Identiteettipolitiikka edellytti tiettyä vaurautta ja 1980-luvuilla vaurautta oli ollut, ja naiset ja rodulliset vähemmistöt olivat kamppailleet tuon yhteisen kakun jaosta: oppisivatko valkoiset miehet jakamaan sitä vai ahmisivatko yhä suurimman osan itse? Uuden talouden yhdeksänkymmenluvulla, edustuksellisuutta vaativaan politiikan aikaan, sekä naiset että miehet, valkoiset ja värilliset, taistelivat kuitenkin yhdestä ainoasta kutistuvasta palasesta eivätkä hädissään edes älynneet kysyä, mitä lopulle kakulle oikein tapahtui. Opiskelijoita kun olimme, päästäksemme luokkajaon juurille meidän olisi pitänyt tarttua varallisuuden jaon ydinongelmiin - mutta toisin kuin seksismi, rasismi ja homofobia, ne eivät totisesti olleet mitään tietoisuusongelmia. (Klein 2000, 123) Ongelmana vaikuttaa edelleen olevan se, että yhteiskunnan resurssit jakautuvat hyvin epätasaisesti. Suuret korporaatiot saavat käyttöönsä suuren määrän osaamista ja ne tahot jotka todella tarvitsisivat apua suunnittelussa, eivät sitä saa. Sellaiset yritykset, joiden visuaalisten ilmeiden brändäys on saattanut maksaa miljoonia euroja, voivat usein olla niitä, jotka luovat terveydelle haitallisia tuotteita. Ja toisaalta sellaiset yritykset, jotka pyrkivät toiminnallaan rakentavaan yhteiskunnalliseen muutokseen, eivät välttämättä saa mitään rahoitusta tai tukea toiminnalleen, puhumattakaan näyttävistä visuaalisista ilmeistä. Klein kirjoittaa tiedostavasta brändäyksestä seuraavasti: 9

10 Mainonta tyrkyttää konkreettista tavaraa, kun taas brändin luominen on aidoimmillaan ja sen jalostuneemmassa muodossa jotain, joka ei ole tästä maailmasta. [ ] Tulevaisuuden tuotteita ovat ne, joita ei koeta vain hyödykkeiksi vaan käsitteiksi. Hyvä brändi on kokemus ja elämys. (Klein 2000, 36) 1.2 Juliste vaikuttajana Yhteiskunnallisesti vaikuttava juliste on myös ollut läpi graafisen suunnittelun historian vahva keino vaikuttaa sosiaalisen ilmapiirin muutokseen luvulla elettiin Amerikassa etnisten muutosten aikaa. Silloin vedottiin jokaisen ihmisen perusoikeuksiin ja tasa-arvoisuuteen sekä ihmisoikeuksien julistukseen. (Lupton ja Miller, ) Läpi vuosikymmenien ajan graafiset suunnittelijat ovat käyttäneet julistetta vaikuttamisen välineenä. Julisteen keinoin voidaan vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin, ainakin epäsuorasti tai pinnan alta. Sillä voidaan vaikuttaa ihmisten mentaliteettiin ja asenteisiin. Juliste ei tietenkään itsessään ole koskaan poistanut yhteiskunnallisia epäkohtia, mutta se on ollut hyvä työkalu yhteiskunnallisen muutoksen aikaan saamisessa. Venäläisen graafisen suunnittelijan Yuri Surkovin juliste ottaa kantaa resurssien epätasaiseen jakautumiseen. (Signs for peace 2012, 576) Aikana ennen tietokoneita juliste oli väkevä keino vaikuttaa. Muun muassa Herb Lubalin lähti 1960-luvulla mukaan tukemaan etnisiä vähemmistöjä mainosjulisteen keinoin. Silloin viestinnän kanavat olivat huomattavasti vähäisemmät ja siksi myös juliste tavoitti ihmiset paremmin. (Lupton ja Miller 1996, ) Myös poliittisten kriisien tai sotien aikoina on syntynyt yhteiskunnallisesti vaikuttavaa graafista suunnittelua ja usein juuri julisteen muodossa. Sotien vastaisuus näkyi julisteissa etenkin ja 70-luvuilla. Juliste on myös ollut tehokas kanava sotapropagandalle. Herb Lubalin juliste vuodelta Juliste on toiminut väilineenä etnisten vähemmistöjen tukemisessa. (Lupton ja Miller 1996, 104) 10

11 Muutamana esimerkkinä yhteiskunnallisesta julisteesta ovat vain typografian keinoin toimiva John Lennonin ja Yoko Onon War is over -juliste vuodelta 1969 ja japanilaisen graafisen suunnittelijan Shigeo Fugudan Victory-juliste vuodelta Lennonin ja Onon kampanjassa markkinoitiin Vietnamin sodan loppumista lauseilla: War is Over! If you want it. Juliste on myöhemmin käännetty yli sadalle kielelle. Se on rakennettu vain typografian ja kahden lauseen varaan ja siksi se ollut mahdollista kääntää niin monelle kielelle. (www.imaginepeace.com/warisover/) Shigeo Fugudan Victory-julisteessa tykin ammus kääntyy takaisin ampujaansa kohti. Se kuvaa hyvin sodan järjettömyyttä: kukaan ei lopulta ole voittaja. Fugudan juliste on saavuttanut klassikon aseman julisteen historiassa. John Lennonin ja Yoko Onon kampanjassa markkinoitiin Vietnamin sodan loppumista lauseilla: War is Over! if you want it. (Signs for peace 2012, 151) Shigeo Fugudan Victory-juliste vuodelta Itseään päin kääntyvä tykin ammus välittää sodat kyseenalaistavan sanoman. (Signs for peace 2012, 33) 11

12 2 VASTUULLISEN SUUNNITTELUN TARVE JA KYSYNTÄ TÄNÄÄN Rick Poynor on brittiläinen kirjailija ja visuaalisen kulttuurin tutkija. Hän kirjoittaa siitä, miten olemme hukkuneet elämään kuvamaailmassa. Design on kaikkialla läsnä ja olemme jotenkin unohtaneet elämän perusrealiteetit. Suunnittelijoilla on Poynorin mukaan valta muovata todellisuutta, jossa elämme. Hän puhuu muotoilun vaikutuksista seuraavasti: Ei ole liioiteltua sanoa, että suunnittelijat ovat, ei vähempää kuin mukana valmistamassa nykytodellisuutta. Tänään me elämme ja hengitämme designia. Harvat kokemukset, joita arvostamme kotona, vapaa-ajalla, kaupungilla tai ostoskeskuksissa ovat vapaita sen alkemistisesta kosketuksesta. Olemme imeneet designin niin syvälle itsellemme, että emme enää tunnista lukemattomia tapoja, joilla se johdattelee, houkuttelee, häiritsee ja innostaa meitä. Pidämme sitä täysin luonnollisena. Se on vain, miten asiat ovat. (Poynor 1999, 136) Jos Helsingistä poistetaan kaikki graafinen suunnittelu, silloin huomaamme graafisen viestinnän vaikutuksen ja merkityksen ympäristössä. Graafisen suunnittelijan kädenjälki näkyy kaduilla, virastoissa, sairaaloissa, kaupoissa, kouluissa, juna-asemilla lähes kaikkialla. Kun huomioimme vielä painotuotteet ja digitaalisen median, voimme vakuuttua, että graafista suunnittelua on lähes kaikessa ja kaikkialla. Katukuvassa etenkin kaupalliset mainokset ja brändien visuaaliset ilmeet saavat paljon näkyvyyttä. Tuotebrändäys ja markkinointi pelaavat isoa roolia jokapäiväisessä visuaalisessa kulttuurissa. Yhteiskunnan arvomaailma heijastuu usein kärjistettynä etenkin mainoksissa. Tosin graafinen suunnittelu on paljon muutakin kuin katumainontaa tai kaupallisia tuotteita. Se on arkielämän opasteita, esitteitä, infografiikkaa parhaimmillaan jokapäi- 12

13 väistä elämänlaatua kohentavaa viestintää. Voidaan sanoa, että graafinen suunnittelu on kartta, jonka avulla ihmiset löytävät paremmin perille. Myös kanadalainen graafinen suunnittelija ja kirjailija David B. Berman tutkii nykymaailman graafisen suunnittelun etiikkaa kirjassaan Do Good Design. Hän kirjoittaa vastuullisesta suunnittelusta seuraavasti: Suunnittelijoilla on keskeinen yhteisöllinen vastuu, koska suunnittelu on maailman isoimpien haasteiden ja ratkaisujen ytimessä. Suunnittelijat muovaavat hyvin paljon maailmaa, jossa elämme, asioita, joita kulutamme ja odotuksia, joiden odotamme täyttyvän. He muotoilevat sitä, mitä me näemme, mitä me käytämme, mitä me maistamme. Suunnittelijoilla on valtava voima vaikuttaa, miten kiinnitymme maailmaan ja miten visioimme tulevaisuuden. (Berman 2009, 1) Muotoilu on siis haasteiden ja ratkaisujen ytimessä ja se lisää suunnittelijoiden vastuuta. Meillä on suunnittelijoina ja muotoilijoina visuaalisen kommunikaation avulla valta vaikuttaa siihen, millaiselta tulevaisuutemme tulee näyttämään. Bermanin mukaan suunnittelijoilla on enemmän voimaa, kuin he edes tiedostavat heillä on rakentavimmat ja tuhoavimmat työkalut ihmiskunnan historiassa. (Berman 2009, 136) Ympäröivä visuaalinen kulttuuri muovaa arvojamme ja uskomuksiamme enemmän kuin tiedostamme. Kuvalla on valtava voima ja se saattaa pureutua syvemmälle mieleen, kuin kirjoitettu kieli. Visuaalisten kimmokkeiden avulla on helppo muovata, etenkin nuorten ja lasten ajattelua, muovata heidän maailmankuvaansa. Bermanin mukaan tämän päivän visuaalinen kulttuuri tarvitsee myös vastuullista visuaalista terveysinformointia. Hän kirjoittaa, että etenkin Yhdysvalloissa jo pienet lapset altistuvat varhain epäterveellisille elämäntavoille. (Berman 2009, 90-92) 13

14 Eettinen ajattelukyky on tärkeää tiedostaa muotoilutyötä tehtäessä. Ulkoisesti saattaa näyttää siltä, että asiat ovat hyvin ja kaikki toimii moitteettomasti yhteiskunnassa ja visuaalisessa kulttuurissa. Pinnan alla on selkeästi kuitenkin paljon vaikeuksia. Yhteiskunnassa on ongelmia: ahdistusta, yksinäisyyttä, depressiota, rasismia ja syrjäytymistä. Ongelmia, joita voisimme helpottaa oikealla suunnittelulla sen sijaan, että ruokkisimme niitä väärillä visuaalisilla ratkaisuilla. Vastuullinen suunnittelu voi olla myös työkalu vaikuttaa ympäristöllisiin asioihin. Tuotteiden suunnittelussa voimme ottaa paremmin huomioon raaka-ainevalinnat ja tuotteiden kierrätysmahdollisuudet. Myös Viktor Papanek on aikoinaan pohtinut samoja aiheita kirjassaan Design for the real world: Suunnittelijan tulee olla tietoinen hänen sosiaalisesta ja moraalisesta vastuustaan. Sillä suunnittelu on kaikkein voimakkain ihmisen tähän mennessä keksimä työkalu, jolla muotoillaan tuotteita, ympäristöä ja lopulta ihmistä. Suunnittelijan täytyy tuntea menneisyys yhtä lailla kuin olla tietoinen tulevaisuudesta ja tekojensa seurauksista...tämä on hankalaa, sillä usein suunnittelijan elämä on ehdostettu markkinakeskeiseksi tuloksiin tähtääväksi järjestelmäksi. On hankalaa saavuttaa tilaa, jossa olisi irtautunut tämän kaltaisista ehdollistetuista arvoista. (Papanek 1971, 102) Englantilaisen graafisen suunnittelijan Jonathan Barnbrookin ulkomainos vuodelta 1991, jossa hän lainaa Tibor Kalmanin sanoja: suunnittelijat, älkää työskennelkö yrityksille, jotka haluavat teidän valehtelevan heidän puolestaan. (http://www.eyemagazine.com/blog/ post/doing-the-right-thing) 14

15 3 YHTESKUNNALLISEN VAIKUTTAMISEN KEINOT JA METODIT Tässä kappaleessa tuon esille yhteiskunnallisen suunnittelun ja sosiaalisen designin projekteja, jotka itse koen mielekkäiksi. David B. Berman tuo kirjoituksissaan esille alueita, joissa suunnittelija voisi hyödyntää kykyjään: Mutta sen sijaan, että me jaamme tyylien syklejä, kulutusta ja kemiallisia addiktioita, suunnittelijat voivat käyttää heidän ammattitaitoaan, yksilöllisiä kykyjään ja viisautta luomaan ideoita, joita maailma todella tarvitsee: terveystiedotusta, konfliktien ratkaisuja, hyväksymistä ja avarakatseisuutta, eheää teknologiaa, lehdistön vapautta, sananvapautta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. (Berman 2009, 39.) 3.1 Arjen suunnittelu Yhteiskunnallinen suunnittelu arjessa voi olla helposti luettavia lehtiä, opasteita, selkeää infografiikkaa, toimivia käyttöliittymiä sekä virkeitä ja elinvoimaisia ilmeitä. Se voi näkyä niin pienissä kuin suurissa arjen asioissa. Harvoin ehkä tulee ajatelleeksi, miten yhteiskunnallisesti tärkeää ja hyödyllistä onnistunut graafinen viestintä on. Juna-aseman toimiva infokartta auttaa meitä löytämään määränpäähämme. Selkeä käyttöliittymä lippuautomaatissa tuo sujuvuutta. Hyvin näkyvä opaste asemalla auttaa löytämään oikean raiteen. Selkeät käyttöohjeet motivoivat kokeilemaan uutta tuotetta. Pelkistetyt, toimivat liikennemerkit vähentävät onnettomuuksia. Selkeät lomakkeet ja hakemukset tukevat apua tarvitsevaa ja edistävät vuorovaikutusta. Myös kierrätyspisteissä väreillä ja selkeillä symboleilla voidaan edistää kierrätysprosessia ja tehdä siitä kokemuksena mielekkäämpää. Kuva Italian matkaltani: Pesaron kaupunki Kierrätyspisteet ovat Pesarossa selkeä osa katukuvaa. Väreillä on tärkeä rooli lajittelupisteissä. Yhteiskunnallisesti vastuullisesta suunnittelusta sisätilassa löytyy hyvä esimerkki Japanista. Japanilainen graafinen suunnittelija Kenya Hara on suunnitellut opastejärjestelmän 15

16 japanilaiseen Katta-sairaalaan vuonna Se on oiva esimerkki hyvästä, auttavasta designista. Haran oivaltava suunnittelu on luonut tilaan merkkien järjestelmän, joka selkeillä ja näkyvillä viitoituksilla auttaa erityisesti lapsia, vanhuksia ja heikossa kunnossa olevia ihmisiä. Sairaalaa on kehuttu lapsiystävälliseksi ympäristöksi. Kenya Hara käyttää paljon valkoista pintaa osana suunnittelua. Se rauhoittaa ja luo vaikutelman puhtaudesta. Kenya hara painottaa suunnittelussaan moniaistisuuden merkitystä ja tyhjän tilan voimallisuutta. (Kenya Hara 2006, ) Selkeät ja toimivat käyttöliittymät ja opastejärjestelmät sairaaloissa sekä muissa laitoksissa voivat tehdä työnteosta mukavampaa ja tehokkaampaa. Oivaltava graafinen suunnittelu tilassaan jättää myös itsestään hyvän jälkimaun. Hyvänä esimerkkinä auttavasta informaatiomuotoilusta on kuvionuotit. Kuvionuotit on nuottikirjoitusmenetelmä, joka perustuu erimuotoisiin ja värisiin kuvioihin. Kuvionuoteilla voidaan viestiä sama informaatio kuin perinteiselläkin nuoteilla. Kuvionuoteissa käytetään perusmuotoja, kuten ympyrä, neliö, kolmio ja ruksi. Helsingissä toimii Helsinki Missio -järjestön osana Musiikkikoulu Resonaari, joka on kehittänyt kuvionuotteja vuodesta Tämä järjestelmä on auttanut erityisesti erityisryhmiä harrastamaan musiikkia. Kuvionuotteja käytetään myös lasten varhaisessa musiikin opetuksessa. (www.resonaari.fi) 3.2 Voittoa tavoittelematton työ Eräs tapa vaikuttaa omassa ympäristössään on tehdä töitä sellaisille organisaatioille tai järjestöille, jotka tarvitsevat apua. Usein tämä työ tehdään non-profit tyyppisesti, koska organisaatioiden taloudelliset resurssit saattavat olla pienet. Toisaalta, jos jokainen meistä käyttäisi edes 5-10 % työajastaan yhteiskunnalliseen suunnitteluun, niin ympärillämme olisi huomattavasti vähemmän ongelmia. Kenya Haran suunnittelemat selkeät ja havainnoivat opastejärjestelmät japanilaisessa sairaalassa. (Kenya Hara 2006, ) Kuvionuoteissa pelataan väreillä ja perusmuodoilla. Kuvionuotit ovat käytössä useissa musiikkikoulussa. (www.resonaari.fi/?sid=2) 16

17 Graafisen suunnittelijalla Andrea Shealla on yhteiskunnallisen suunnittelun strategia. Hän on kirjoittanut seuraavasti: Aikaisempina vuosina useimmat ystäväni ja toverini osallistuivat sellaiseen työn muotoon, jota yleisesti kutsutaan voittoa tavoittelemattomaksi työksi. Me ansaitsimme elantomme tuottamalla konsepteja suuryrityksille, mutta leikkasimme pienen osan suunnittelutyöstämme tehdäksemme hyvää työtä. Silloin tällöin teimme töitä paikallisille yrityksille, usein kulttuurisille organisaatioille, joskus sellaisella aistimuksella, että tämä oli se, jossa meidän kaikkein luovimmat mahdollisuudet olivat. Sellainen työ tehtiin usein ilman palkkaa tai hyvin pienillä tuloilla. Se oli siis melko kirjaimellisesti tulotonta työtä. Se oli hyvää tekevää graafista suunnittelua; Robin Hood varastamassa rikkailta auttaakseen köyhiä. (Andrea Shea 2012, 5) Myös David B. Berman kannustaa käyttämään osan ajastaan tämän tyyppiseen työhön: En pyydä sinua (lukijaa) tekemään työtä ilmaiseksi. Minä vain yksinkertaisesti pyydän sinua käyttämään edes neljä tuntia jokaisesta työviikosta sellaisten projektien parissa, jotka edistävät yhteisöllistä tai sosiaalista oikeudenmukaisuutta. (David B. Berman 2009, 154) Voittoa tavoittelemattomalle työlle on siis edelleen kysyntää. Usein esimerkiksi kulttuuri- tai sosiaalialan työt tehdään non-profit tyyppisesti. Etenkin monien pienten organisaatioiden toiminta saattaa olla taloudellisesti hyvin epävakaalla pohjalla. Painettujen materiaalien kustannukset saattavat olla kalliita ja ammattitaitoa ei ole riittävästi. Joidenkin muotoilu- ja suunnittelutoimistojen toiminta pohjautuu vapaaehtoistyöhön. Näissä toimistoissa tuotetaan yhteiskunnallista suunnittelua non-profit tyyppisesti. Tietenkään tämän tyyppinen toiminta ei ole mahdollista ilman mitään taloudellista pohjaa, joten kyseiset toimistot 17

18 saattavat saada esimerkiksi ulkopuolisia rahoituksia. San Franciscossa, Yhdysvalloissa, toimii Catapult Design, voittoa tavoittelematon muotoilutoimisto, joka tuottaa käytännönläheistä ja auttavaa arjen muotoilua kehitysmaihin. Vaikka kyseessä ei ole graafisen suunnittelun toimisto, on se kuitenkin hyvä esimerkki siitä, miten muotoilijat voivat soveltaa ammattitaitoaan auttamiseen. He kirjoittavat itsestään ja visiostaan seuraavasti: Catapult Designin logo. (www.catapultdesign.org) Catapult Design on voittoa tavoittelematon suunnittelutoimisto. Me tutkimme, suunnittelemme ja kehittämme ihmiskeskeisiä tuotteita ja palveluita parantamaan niiden elämänlaatua, jotka apuamme eniten tarvitsevat. Catapult Designin ydintehtävä on tuoda muotoilun ja suunnittelun metodit kaikkien saavutettavaksi. Me uskomme, että systemaattinen ajattelu ja keskittyminen yhteisön tarpeisiin ja puutteisiin voi auttaa löytämään uusia lähestymistapoja ja ideoita vanhoihin ongelmiin. Venyttelemällä empatialihaksia, olemalla vuorovaikutuksessa tuotteiden käyttäjien kanssa, etsimällä oivalluksia, ja ymmärtämällä tietojenkäsittelyn kulttuuria, voimme rakentaa parempia yhteiskunnallisesti vaikuttavia ratkaisuja. (www.catapultdesign.org/services/learning/) Olisi mielenkiintoista nähdä, miten tämän tyyppistä toimintaa voitaisiin soveltaa enemmän graafisen suunnittelun kentälle. Voittoa tavoittelemattomia suunnittelutoimistoja on harvassa, mutta yksittäisten non-profit-projektien toteuttaminen on sen sijaan yleisempää. Hyvänä esimerkkinä tästä on helsinkiläisen mainostoimisto Folkin vuonna 2010 Helsinki missiolle toteuttama graafisen ilmeen uudistus. Tähän projektiin kuului järjestön logojen, värien ja typografian uusiminen, nettisivujen suunnittelu ja uuden graafisen ohjeiston laatiminen. Kuvitusta Helsinki mission vuoden 2011 graafisesta ohjeistosta. Graafinen lme on helsinkiläisen mainostoimisto Fokin suunnittelema. 18

19 Minulla oli mahdollisuus seurata tätä ilmeen uudistusprosessia. Työskentelin samana vuonna kyseisessä järestössä avustavana graafikkona. Mielestäni Folk teki hyvää työtä. Ilmeen uudistuksen jälkeen Folk on suunnitellut Helsinki missiolle myös usean kampanjajulisteen, jotka ovat saaneet viime vuosina näkyvyyttä helsingin katukuvassa. 3.3 Internet ja sosiaalinen media Eräs kanava vaikuttaa yhteiskunnallisesti on sosiaalinen media. Uudet teknologiat mahdollistavat uusia työkaluja yhteiskunnalliselle suunnittelulle. Internet on ympäristönä hyvä paikka yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden esille tuomiselle, koska sen parissa ihmiset viettävät yhä vain enemmän aikaa. Se on kanava, jonka kautta suunnittelijat voivat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Ilmeen uudistuksen jälkeen Folk on suunnitellut Helsinki missiolle myös usean kampanjajulisteen, jotka ovat saaneet viime vuosina näkyvyyttä helsingin katukuvassa. (www.helsinkimissio.fi/?sid=292) Näkisin, että tulevaisuuden auttamistyön potentiaali on aineettomuudessa. Sosiaalinen media ja internet mahdollistavat muun muassa visuaalisten konseptien suunnittelun ilman painettua materiaalia. Sosiaalisen median vahvuus onkin juuri siinä, että se on viestinnän kanavana edullinen. Pienillä resursseilla voidaan saada aikaiseksi vaikuttavaa suunnittelua ja uusien medioiden kautta on mahdollista tavoittaa laajat yleisöt. Yhteiskunnallinen suunnittelu uusissa medioissa voi olla pieniä tekoja. Jokainen meistä voi osallistua niihin. Jonkin tärkeän asian jakamisella sosiaalisessa mediassa voi olla myönteinen vaikutus jonkun toisen elämässä. Yhä enenevissä määrin teknologia mahdollistaa sellaisia median ja viestinnän muotoja, joissa ei tarvitse tuottaa tulostettua materiaalia. Voimme luoda kampanjoita, jotka hyödyntävät vain sähköä. Tämä tekee yhteiskunnallisesta suunnittelusta kustannustehokasta ja myös nopeasti tavoitettavaa. Vaikka muun muassa facebook on hyvä kanava jakaa tietoa ja kehittää uusia yhteiskunnallisen suunnittelun malleja, 19

20 on se myös saanut kritiikkiä joistakin sen toimintatavoistaan. Facebook saattaa esimerkiksi sensuroida tai poistaa käyttäjiensä kuvia, jotka eivät ole facebookin etiketin mukaisia. Monien mielestä se sensuroi sellaiset kuvat, joita sen ei pitäisi sensuroida ja jättää sensuroimatta kuvat, jotka sen pitäisi sensuroida. (http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/22/ facebook-standards-beheading-breastfeeding-social-networking) Adoptioperheet ry:n facebookprofiili. Facebook-Ilme voidaan saada näkyväksi jo muutamalla elementillä. (www.facebook.com/ adoptioperheet) Pienet organisaatiot saavat näkyvyyttä uusien medioiden, kuten facebookin kautta. Tämä voi ratkaista monien organisaatioiden taloudellisia ongelmia. Facebookin kautta voidaan tavoittaa laajasti eri ikä-ja kohderyhmien edustajat. Viimeisenä esimerkkinä yhteiskunnallisesta suunnittelusta internetissä ja sosiaalisessa mediassa mainitsen kaksi kampanjaa. Ne saivat alkunsa israelilaisen graafisen suunnittelijan Ronny Edryn muotoilemasta julisteesta. Ensimmäisen kampanjan nimi on Israel loves Iran; siinä israelilaiset osoittavat ystävyyttä ja myötätuntoa iranilaisia kohtaan. Toisen kampanjan nimi on Iran loves Israel, joka on iranilaisten vastaus ensimmäiseen: ajatus on sama, mutta vain osapuolet vaihtuvat. Molemmat ovat julkisia kampanjoita sosiaalisessa mediassa ja ne ovat olleet toiminnassa vuodesta

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä

Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä Vaula Norrena/ 1 Kulutuksen symbolifunktio Merkkituote eli brändi kantaa mukanaan kokonaista maailmankuvaa, arvoja joita kulutamme yhtä lailla kuin kulutamme itse

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Struktuurista vuorovaikutukseen Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Termeistä Ihminen, jolla on puhevamma = ei pärjää arjessa puhuen, tarvitsee kommunikoinnissa puhetta

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA.

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA. pari pari 1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. POHTIKAA...miten niiden toteutuminen vaikuttaa Naomin/Dain elämään....mitä tapahtuu, jos tavoitteet eivät toteudukaan....miten tavoitteiden

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja ASPA-palveluiden Koti on enemmän -seminaari 16.4.2013 Tutkija Tuuli Kaskinen Demos Helsinki Twitter: @tuulikas Tavoitteena on tukea kehitysvammaisia

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Oikeudelliset kysymykset. Tuottajan etiikka - essee. Ulla Viskari-Perttu

Oikeudelliset kysymykset. Tuottajan etiikka - essee. Ulla Viskari-Perttu Oikeudelliset kysymykset Tuottajan etiikka - essee Ulla Viskari-Perttu Oikeudelliset kysymykset 1/2 Lehtori Juha Iso-Aho Humanistinen ammattikorkeakoulu 2 TUOTTAJAN ETIIKKA Mitä eettisyys merkitsee kulttuurituotannossa?

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto Liitteenä Laurea-ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ohjeiston mukaiset mallit, joiden pohjalta visuaalista ilmettä toteutetaan. Sisällys 2

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

08:30 Uuden aallon ratkaisuliiketoimintamalli; Sanoma ja WSOYpro Oy Salla Vainio, toimitusjohtaja ja Liisa Lempinen, myyntijohtaja, WSOYpro Oy

08:30 Uuden aallon ratkaisuliiketoimintamalli; Sanoma ja WSOYpro Oy Salla Vainio, toimitusjohtaja ja Liisa Lempinen, myyntijohtaja, WSOYpro Oy Ohjelma 08:00 Ilmoittautuminen ja aamiainen 08:30 Uuden aallon ratkaisuliiketoimintamalli; Sanoma ja WSOYpro Oy Salla Vainio, toimitusjohtaja ja Liisa Lempinen, myyntijohtaja, WSOYpro Oy 09:00 Kukoistuksen

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Footer 1 Työjärjestys 1. Osallistujien esittelyt ja tavoitteet 2. Identiteettianalyysin

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Minkälaista on hyvä ympäristökasvatus materiaali? Malva Green www.luontoliitto.fi

Minkälaista on hyvä ympäristökasvatus materiaali? Malva Green www.luontoliitto.fi Minkälaista on hyvä ympäristökasvatus materiaali? Malva Green www.luontoliitto.fi Minkälaista on hyvä ympäristökasvatusmateriaali? Tässä puheenvuorossa: esittelen kolmen järjestön yhteistä suositusluonnosta,

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

Ratkaisun Paikka 2013. WWF:n yritysyhteistyön tuloksia

Ratkaisun Paikka 2013. WWF:n yritysyhteistyön tuloksia Ratkaisun Paikka 2013 WWF:n yritysyhteistyön tuloksia Olemme nostaneet kovasti ympäristötietoisuutta henkilöstömme keskuudessa erilaisin viestinnän keinoin, joista ehkä vaikuttavimpana Green Office käyttöönotto

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Brändikirja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lukijalle 2 Lukijalle Tämän brändikirjan tarkoitus on avata identiteettiämme, innostaa sinua ajattelemaan uudella tavalla ja sitä kautta selkeyttää

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Mikko Lampi Tutkimuspäällikkö, Mamk + digiaktivisti twitter @jotudin Minä, digitalisti Tutkimuspäällikkö Data, tiedonhallinta, sähköinen arkistointi Käyttäjäkokemus,

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Ilmainen palvelu, jota hyödyntävät helposti sekä käyttäjät että järjestöt

LEHDISTÖTIEDOTE. Ilmainen palvelu, jota hyödyntävät helposti sekä käyttäjät että järjestöt 1 LEHDISTÖTIEDOTE Mistä kaikki alkoi? https://www.helpfreely.org/fi Helpfreely.org on Help Freely Foundationin ensimmäinen projekti: solidaarinen aloite, joka on syntynyt sen perustajan, Guillaume Renaultin,

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo Kestävä kehitys museoissa 25.3.2010 Tekniikan museo Suomen museoliiton ydinarvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Friends-ohjelma Aseman Lapset ry. Workshop 5.9.2012 Tampere

Friends-ohjelma Aseman Lapset ry. Workshop 5.9.2012 Tampere Friends-ohjelma Aseman Lapset ry Workshop 5.9.2012 Tampere Mikä on FRIENDS? Lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä sekä masennusta ja ahdistusta ennaltaehkäisevä ohjelma Perustuu - kognitiivis-behavioraalisen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot