MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT"

Transkriptio

1 MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT Aalto-yliopisto Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Daniel Forsman

2 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Tekijä Daniel Forsman Työn nimi Muotoilijasta auttajaksi: yhteiskunnallisen suunnittelun metodit Laitos Median laitos Koulutusohjelma Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Vuosi

3 SISÄLLYS Johdanto 1 Yhteiskunnallisen suunnittelun juuret 3.1 Garland, Papanek Ja Klein 3.2 Juliste vaikuttajana 2 Vastuullisen suunnittelun tarve ja kysyntä tänään 3 Yhteskunnallisen vaikuttamisen keinot ja metodit 3.1 Arjen suunnittelu 3.2 Voittoa tavoittelematton työ 3.3 Internet ja sosiaalinen media 4 Tulevaisuus Lähdeluettelo 3

4 JOHDANTO Lopputyöni on luonteeltaan tutkielma, jossa pohdin seuraavia kysymyksiä: Voiko graafinen suunnittelija olla myös yhteiskunnallinen auttaja? Miten yhdistää graafinen suunnittelu ja yhteiskunnallinen auttaminen? Ja mitkä ovat keinot ja metodit siihen? Yhteiskunnallisella auttamisella tarkoitan sellaista työtä, jossa graafinen suunnittelija tai muotoilija osallistuu yhteiskunnalliseen hyvän tekemiseen oman työnsä kautta. Tarkoitan sillä sellaista vastuullisista suunnittelutyöstä, joka huomioi yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja kulttuuriset asiat. Se on työtä, jonka kautta saadaan aikaiseksi yhteiskunnassa positiivista muutosta. Sen ei itsessään tarvitse liittyä millään tavalla hyväntekeväisyystyöhön, mutta voi se myös sitäkin olla. Käytän lopputyössäni termejä yhteiskunnallinen suunnittelu ja sosiaalinen design. Niillä tarkoitan vastuullista suunnittelua, joka kohentaa yhteiskunnallista hyvinvointia. Yhteiskunnallinen suunnittelu ja sosiaalinen design voivat olla työkaluja luoda yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta, vastuullisia tuotteita sekä selkeitä käyttöliittymiä. Tarkoitan näillä termeillä ennen kaikkea sellaista suunnittelutyötä, joka korostaa yhteisöllisyyttä ja on ihmisiä varten. Usein graafinen suunnittelu pyörii sellaisten asioiden ympärillä, kuten trendit, näyttävät typografiat tai upeat portfoliot. Usein saattaa kuitenkin käydä niin, että unohdamme eigraafisten-suunnittelijoiden, eli muiden ihmisten todelliset tarpeet. Graafinen suunnittelu on minulle ensisijaisesti palveluammatti, jolla pyrin ratkaisemaan arkisia, yksilöllisiä ongelmia. Sen pitäisi palvella ihmisiä, ei vain trendejä tai isojen yritysten koneistoja. Tarkkailen siis yhteiskuntaa graafisen suunnittelijan näkökulmasta ja pohdin keinoja, miten suunnittelija voi olla yhteiskunnallinen vaikuttaja tai auttaja oman työnsä kautta. 4

5 Olen jo pitkään ollut kiinnostunut yhteiskunnallisesta suunnittelusta ja näen sen yhä vain laajenevana työkenttänä. Minulle humaanit arvot ovat tärkeitä ja haluaisin tehdä sellaista työtä, josta koen olevan, taloudellisen hyödyn lisäksi, todellista hyötyä. Ympäröivä maailmamme on jatkuvassa muutoksen tilassa. Kaikki mitä teemme työmme kautta vaikuttaa ympäröivään maailmaan ja sen arvoilmapiiriin. Jokainen tekomme on tavallaan itsessään jo yhteisöllistä muotoilua. Vaikka emme tekisi yhtään mitään, olisi se jo itsessään vaikuttamista. Jokapäiväisen informaatiovälityksen välttämättömyys asettaa suunnittelijoille haasteen: kuinka luoda viestinnästä ekologisempaa, ergonomisempaa ja vastuullisempaa. Lopputyöni perustuu omiin havaintoihini ja kokemuksiini sekä viimeisten vuosikymmenien aikoina vaikuttaneiden suunnittelijoiden ja alan tutkijoiden kirjoituksiin. Tekstissä punnitsen eri kirjoittajien näkökulmia ja tuon mukaan omia päätelmiäni. Olen parhaani mukaan kääntänyt muilta lainaamani tekstit suomeksi. Kun kyseessä on sellainen aihe, kuin yhteiskunnallinen suunnittelu, on vaikeaa löytää vain yhtä vastausta kysymyksiini. Jokaisella yhteiskunnallisella suunnittelijalla ja vaikuttajalla, joiden ajatuksia käyn tekstissäni läpi, on oma lähestymistapansa käsittelemääni aiheeseen. Mutta toisaalta heitä kaikkia yhdistää yksi asia: tahto saada aikaiseksi yhteiskunnallista muutosta. Ensimmäisessä luvussa yhteiskunnallisen suunnittelun juuret käyn lyhyesti läpi Victor Papanekin, Ken Garlandin ja Naomi Kleinin ajatuksia. Ken Garlandin ensimmäinen versio First thngs first -manifestista, Victor Papanekin Design for the real world ja Naomi Kleinin No Logo ovat minulle viime vuosisadan yhteiskunnallisen suunnittelun kulmakiviä. Käyn myös lyhyesti läpi yhteiskunnallisen julisteen historiaa. Käsittelen tässä luvussa lähinnä viime vuosisadan vaikuttajia ja tapahtumia. 5

6 Luvussa vastuullisen suunnittelun tarve ja kysyntä tänään kartoitan nimensä mukaisesti vastuullisen suunnittelun tarvetta ja roolia modernissa kiirekulttuurissa. Käyn läpi muun muassa David B. Bermanin ja Rick Poynorin ajatuksia vastuullisen muotoilun merkityksestä. Näen heidän toimintansa lähempänä tämän päivän graafisen suunnittelun työkenttää ja siksi tuon heidät esille tässä luvussa. Kappaleessa yhteskunnallisen vaikuttamisen keinot ja metodit käyn läpi käytännön esimerkkejä siitä, miten suunnittelija voi olla yhteiskunnallinen vaikuttaja ja saada positiivista muutosta aikaiseksi. Tuon tässä kappaleessa mukaan muun muassa Kenya Haran, Andrew Shean ja Ronny Edryn ajatuksia. Viimeinen kappale tulevaisuus on luonteeltaan pohtivampi. Se on eräänlainen yhteenveto kirjoitetusta. Käyn siinä läpi muun muassa Pekka Himasen ja Lucienne Robertsin filosofisia ajatuksia ihmisenä olemisesta ja tasa-arvoisemman maailman rakentamisesta. Kirjoja, joista olen ammentanut ajatuksia ja jotka ovat inspiroineet minua lopputyötäni tehdessä. 6

7 1 YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN JUURET Yhteiskunnallinen suunnittelu on luultavasti aina ollut läsnä ihmisten rakentamissa kulttuureissa, mutta termit yhteiskunnallinen suunnittelu tai sosiaalinen design ovat vielä suhteellisen tuoreita. Termit ovat olleet läsnä kirjoitetussa kielessä vain muutamia vuosikymmeniä. Näillä termillä viitataan usein vastuulliseen, yhteiskunnallisia ongelmia ja epäkohtia ratkaisevaan työhön. (en.wikipedia.org/wiki/social_design) 1.1. Garland, Papanek ja Klein 1960-luvulla monet suunnittelijat havahtuivat tiedostamaan kysymykset vastuullisesta suunnittelusta. Ken Garlandia voidaan pitää tämän liikkeen johtohahmona tai pioneerina. Hänen mielestään oli turhaa, että suunnittelijat heittivät kykyjään hukkaan tuottamalla lyhytikäisiä kulutustuotteita. Vuonna 1963 Ken Garland kirjoitti ensimmäisen version First things first manifestista ja vuonna 1964 sen allekirjoittivat lukuisat tunnetut suunnittelijat. (Poynor 2001, ) Manifestista on tullut eräänlainen muutoksen symboli. Se peräänkuulutti suunnittelijoiden oikeutta saada muotoilla kestävämpiä ja yhteiskunnallisesti hyödyllisempiä tuotteita. Ote manifestista: Ken Garlandin vuoden 1964 First things first -manifesti. Manifestin allekirjoittivat lukuisat suunnittelijat. (Berman 2009, 136) Olemme saavuttaneet kyllästymispisteen, jossa kulutustuotteiden markkinointi on vain pelkkää kimeää meteliä. Uskomme, että on tärkeämpiä asioita, joihin voisimme käyttää taitojamme ja kokemustamme. Katumerkit ja rakennukset, kirjat ja aikakausilehdet, luettelot ja informoivat käsikirjat, teollinen valokuvaus, koulutusmateriaalit, elokuvat ja tv-teknologia, tieteelliset ja teolliset julkaisut ja kaikki muut median muodot, joilla viemme ammattiamme eteenpäin, edistämme opetuksen tasoa, yhteistä kulttuuriamme ja maailmanlaajuisesti suurempaa tietoisuutta. (Berman 2009, 136) 7

8 Vuonna 1971 teollinen muotoilija ja kouluttaja Victor Papanek kirjoitti ensimmäisen painoksen kirjastaan Design for the real world. Kirja käsittelee ekologisen, vastuullisen ja kestävän muotoilun yhteiskunnallista merkitystä. Papanekin maailman visio oli First things first -manifestin arvojen mukainen. Papanek toimi vastuullisten tuotteiden puolesta puhujana. Hän puhui sellaisen suunnittelun puolesta, joka tyydyttää myös ihmisen henkiset tarpeet: Viimeaikainen muotoilu on tyydyttänyt vain hetkelliset tarpeet ja halut, kun todelliset ihmisen tarpeet ovat usein laiminlyötyjä. Ihmisen taloudelliset, psykologiset, henkiset, yhteisölliset, teknologiset ja älylliset tarpeet ovat usein vaikeampaa ja vähemmän kannattavaa tyydyttää, kuin huolellisesti suunnitellut muotien ja villitysten luomat halut. (Papanek 1971, 15) Kirjassaan Design for the real world Papanek puhuu myös yksilön oikeuksista kulutuskulttuurissa. Hän muotoili kahdentoista pykälän manifestin, jossa hän käsitteli kuluttajien oikeuksia. 1. Oikeus turvallisuuteen: tulla turvatuiksi vaarallisilta tuotteilta. 2. Oikeus informaatioon: oikeus siihen, ettei tule harhaan johdetuksi tiedon puutteen tai manipuloinnin vuoksi. 3. Oikeus peruspalveluihin: oikeus reiluihin hintoihin ja valinnanvaraan tuotteissa ja palveluissa. 4. Oikeus edustukseen: oikeus tulla neuvotuksi ja oikeus mahdollisuuteen osallistua kuluttajiin vaikuttaviin päätöksiin. 5. Oikeus tulla kuulluksi: oikeus oikeusasiamieheen, kanavaan valituksille sekä reiluihin ja nopeisiin hyvityksiin. 6. Oikeus kuluttajavalistukseen: oikeus elämän pituiseen kuluttajavalistukseen. 7. Viimeisenä asiana, mutta ei vähäisimpänä: Oikeus hyvinvoivaan ja turvalliseen ympäristöön (Papanek 1971, 339) 8

9 Vuonna 2000 ilmestyi kanadalaisen kirjailija-toimittajan Naomi Kleinin suuryrityskulttuuria vastustava No Logo -kirja. Kirjassaan Klein käsittelee ja 90-lukujen taitteen brändikeskeistä kulutuskulttuuria ja globalisaatiota. Hän puolustaa kehitysmaita suuryrityksiltä ja antaa kovaa kritiikkiä muun muassa Nikelle ja McDonald sille. Hänen mukaansa tämän kaltaiset suuret korporaatiot loukkaavat ihmisoikeuksia ympäri maailmaa, etenkin köyhissä kehitysmaissa. Kirjassaan hän pohtii viime vuosisadan lopun tasaarvokysymyksiä ja tuo esille yhteiskunnallisia epäkohtia: Identiteettipolitiikka edellytti tiettyä vaurautta ja 1980-luvuilla vaurautta oli ollut, ja naiset ja rodulliset vähemmistöt olivat kamppailleet tuon yhteisen kakun jaosta: oppisivatko valkoiset miehet jakamaan sitä vai ahmisivatko yhä suurimman osan itse? Uuden talouden yhdeksänkymmenluvulla, edustuksellisuutta vaativaan politiikan aikaan, sekä naiset että miehet, valkoiset ja värilliset, taistelivat kuitenkin yhdestä ainoasta kutistuvasta palasesta eivätkä hädissään edes älynneet kysyä, mitä lopulle kakulle oikein tapahtui. Opiskelijoita kun olimme, päästäksemme luokkajaon juurille meidän olisi pitänyt tarttua varallisuuden jaon ydinongelmiin - mutta toisin kuin seksismi, rasismi ja homofobia, ne eivät totisesti olleet mitään tietoisuusongelmia. (Klein 2000, 123) Ongelmana vaikuttaa edelleen olevan se, että yhteiskunnan resurssit jakautuvat hyvin epätasaisesti. Suuret korporaatiot saavat käyttöönsä suuren määrän osaamista ja ne tahot jotka todella tarvitsisivat apua suunnittelussa, eivät sitä saa. Sellaiset yritykset, joiden visuaalisten ilmeiden brändäys on saattanut maksaa miljoonia euroja, voivat usein olla niitä, jotka luovat terveydelle haitallisia tuotteita. Ja toisaalta sellaiset yritykset, jotka pyrkivät toiminnallaan rakentavaan yhteiskunnalliseen muutokseen, eivät välttämättä saa mitään rahoitusta tai tukea toiminnalleen, puhumattakaan näyttävistä visuaalisista ilmeistä. Klein kirjoittaa tiedostavasta brändäyksestä seuraavasti: 9

10 Mainonta tyrkyttää konkreettista tavaraa, kun taas brändin luominen on aidoimmillaan ja sen jalostuneemmassa muodossa jotain, joka ei ole tästä maailmasta. [ ] Tulevaisuuden tuotteita ovat ne, joita ei koeta vain hyödykkeiksi vaan käsitteiksi. Hyvä brändi on kokemus ja elämys. (Klein 2000, 36) 1.2 Juliste vaikuttajana Yhteiskunnallisesti vaikuttava juliste on myös ollut läpi graafisen suunnittelun historian vahva keino vaikuttaa sosiaalisen ilmapiirin muutokseen luvulla elettiin Amerikassa etnisten muutosten aikaa. Silloin vedottiin jokaisen ihmisen perusoikeuksiin ja tasa-arvoisuuteen sekä ihmisoikeuksien julistukseen. (Lupton ja Miller, ) Läpi vuosikymmenien ajan graafiset suunnittelijat ovat käyttäneet julistetta vaikuttamisen välineenä. Julisteen keinoin voidaan vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin, ainakin epäsuorasti tai pinnan alta. Sillä voidaan vaikuttaa ihmisten mentaliteettiin ja asenteisiin. Juliste ei tietenkään itsessään ole koskaan poistanut yhteiskunnallisia epäkohtia, mutta se on ollut hyvä työkalu yhteiskunnallisen muutoksen aikaan saamisessa. Venäläisen graafisen suunnittelijan Yuri Surkovin juliste ottaa kantaa resurssien epätasaiseen jakautumiseen. (Signs for peace 2012, 576) Aikana ennen tietokoneita juliste oli väkevä keino vaikuttaa. Muun muassa Herb Lubalin lähti 1960-luvulla mukaan tukemaan etnisiä vähemmistöjä mainosjulisteen keinoin. Silloin viestinnän kanavat olivat huomattavasti vähäisemmät ja siksi myös juliste tavoitti ihmiset paremmin. (Lupton ja Miller 1996, ) Myös poliittisten kriisien tai sotien aikoina on syntynyt yhteiskunnallisesti vaikuttavaa graafista suunnittelua ja usein juuri julisteen muodossa. Sotien vastaisuus näkyi julisteissa etenkin ja 70-luvuilla. Juliste on myös ollut tehokas kanava sotapropagandalle. Herb Lubalin juliste vuodelta Juliste on toiminut väilineenä etnisten vähemmistöjen tukemisessa. (Lupton ja Miller 1996, 104) 10

11 Muutamana esimerkkinä yhteiskunnallisesta julisteesta ovat vain typografian keinoin toimiva John Lennonin ja Yoko Onon War is over -juliste vuodelta 1969 ja japanilaisen graafisen suunnittelijan Shigeo Fugudan Victory-juliste vuodelta Lennonin ja Onon kampanjassa markkinoitiin Vietnamin sodan loppumista lauseilla: War is Over! If you want it. Juliste on myöhemmin käännetty yli sadalle kielelle. Se on rakennettu vain typografian ja kahden lauseen varaan ja siksi se ollut mahdollista kääntää niin monelle kielelle. (www.imaginepeace.com/warisover/) Shigeo Fugudan Victory-julisteessa tykin ammus kääntyy takaisin ampujaansa kohti. Se kuvaa hyvin sodan järjettömyyttä: kukaan ei lopulta ole voittaja. Fugudan juliste on saavuttanut klassikon aseman julisteen historiassa. John Lennonin ja Yoko Onon kampanjassa markkinoitiin Vietnamin sodan loppumista lauseilla: War is Over! if you want it. (Signs for peace 2012, 151) Shigeo Fugudan Victory-juliste vuodelta Itseään päin kääntyvä tykin ammus välittää sodat kyseenalaistavan sanoman. (Signs for peace 2012, 33) 11

12 2 VASTUULLISEN SUUNNITTELUN TARVE JA KYSYNTÄ TÄNÄÄN Rick Poynor on brittiläinen kirjailija ja visuaalisen kulttuurin tutkija. Hän kirjoittaa siitä, miten olemme hukkuneet elämään kuvamaailmassa. Design on kaikkialla läsnä ja olemme jotenkin unohtaneet elämän perusrealiteetit. Suunnittelijoilla on Poynorin mukaan valta muovata todellisuutta, jossa elämme. Hän puhuu muotoilun vaikutuksista seuraavasti: Ei ole liioiteltua sanoa, että suunnittelijat ovat, ei vähempää kuin mukana valmistamassa nykytodellisuutta. Tänään me elämme ja hengitämme designia. Harvat kokemukset, joita arvostamme kotona, vapaa-ajalla, kaupungilla tai ostoskeskuksissa ovat vapaita sen alkemistisesta kosketuksesta. Olemme imeneet designin niin syvälle itsellemme, että emme enää tunnista lukemattomia tapoja, joilla se johdattelee, houkuttelee, häiritsee ja innostaa meitä. Pidämme sitä täysin luonnollisena. Se on vain, miten asiat ovat. (Poynor 1999, 136) Jos Helsingistä poistetaan kaikki graafinen suunnittelu, silloin huomaamme graafisen viestinnän vaikutuksen ja merkityksen ympäristössä. Graafisen suunnittelijan kädenjälki näkyy kaduilla, virastoissa, sairaaloissa, kaupoissa, kouluissa, juna-asemilla lähes kaikkialla. Kun huomioimme vielä painotuotteet ja digitaalisen median, voimme vakuuttua, että graafista suunnittelua on lähes kaikessa ja kaikkialla. Katukuvassa etenkin kaupalliset mainokset ja brändien visuaaliset ilmeet saavat paljon näkyvyyttä. Tuotebrändäys ja markkinointi pelaavat isoa roolia jokapäiväisessä visuaalisessa kulttuurissa. Yhteiskunnan arvomaailma heijastuu usein kärjistettynä etenkin mainoksissa. Tosin graafinen suunnittelu on paljon muutakin kuin katumainontaa tai kaupallisia tuotteita. Se on arkielämän opasteita, esitteitä, infografiikkaa parhaimmillaan jokapäi- 12

13 väistä elämänlaatua kohentavaa viestintää. Voidaan sanoa, että graafinen suunnittelu on kartta, jonka avulla ihmiset löytävät paremmin perille. Myös kanadalainen graafinen suunnittelija ja kirjailija David B. Berman tutkii nykymaailman graafisen suunnittelun etiikkaa kirjassaan Do Good Design. Hän kirjoittaa vastuullisesta suunnittelusta seuraavasti: Suunnittelijoilla on keskeinen yhteisöllinen vastuu, koska suunnittelu on maailman isoimpien haasteiden ja ratkaisujen ytimessä. Suunnittelijat muovaavat hyvin paljon maailmaa, jossa elämme, asioita, joita kulutamme ja odotuksia, joiden odotamme täyttyvän. He muotoilevat sitä, mitä me näemme, mitä me käytämme, mitä me maistamme. Suunnittelijoilla on valtava voima vaikuttaa, miten kiinnitymme maailmaan ja miten visioimme tulevaisuuden. (Berman 2009, 1) Muotoilu on siis haasteiden ja ratkaisujen ytimessä ja se lisää suunnittelijoiden vastuuta. Meillä on suunnittelijoina ja muotoilijoina visuaalisen kommunikaation avulla valta vaikuttaa siihen, millaiselta tulevaisuutemme tulee näyttämään. Bermanin mukaan suunnittelijoilla on enemmän voimaa, kuin he edes tiedostavat heillä on rakentavimmat ja tuhoavimmat työkalut ihmiskunnan historiassa. (Berman 2009, 136) Ympäröivä visuaalinen kulttuuri muovaa arvojamme ja uskomuksiamme enemmän kuin tiedostamme. Kuvalla on valtava voima ja se saattaa pureutua syvemmälle mieleen, kuin kirjoitettu kieli. Visuaalisten kimmokkeiden avulla on helppo muovata, etenkin nuorten ja lasten ajattelua, muovata heidän maailmankuvaansa. Bermanin mukaan tämän päivän visuaalinen kulttuuri tarvitsee myös vastuullista visuaalista terveysinformointia. Hän kirjoittaa, että etenkin Yhdysvalloissa jo pienet lapset altistuvat varhain epäterveellisille elämäntavoille. (Berman 2009, 90-92) 13

14 Eettinen ajattelukyky on tärkeää tiedostaa muotoilutyötä tehtäessä. Ulkoisesti saattaa näyttää siltä, että asiat ovat hyvin ja kaikki toimii moitteettomasti yhteiskunnassa ja visuaalisessa kulttuurissa. Pinnan alla on selkeästi kuitenkin paljon vaikeuksia. Yhteiskunnassa on ongelmia: ahdistusta, yksinäisyyttä, depressiota, rasismia ja syrjäytymistä. Ongelmia, joita voisimme helpottaa oikealla suunnittelulla sen sijaan, että ruokkisimme niitä väärillä visuaalisilla ratkaisuilla. Vastuullinen suunnittelu voi olla myös työkalu vaikuttaa ympäristöllisiin asioihin. Tuotteiden suunnittelussa voimme ottaa paremmin huomioon raaka-ainevalinnat ja tuotteiden kierrätysmahdollisuudet. Myös Viktor Papanek on aikoinaan pohtinut samoja aiheita kirjassaan Design for the real world: Suunnittelijan tulee olla tietoinen hänen sosiaalisesta ja moraalisesta vastuustaan. Sillä suunnittelu on kaikkein voimakkain ihmisen tähän mennessä keksimä työkalu, jolla muotoillaan tuotteita, ympäristöä ja lopulta ihmistä. Suunnittelijan täytyy tuntea menneisyys yhtä lailla kuin olla tietoinen tulevaisuudesta ja tekojensa seurauksista...tämä on hankalaa, sillä usein suunnittelijan elämä on ehdostettu markkinakeskeiseksi tuloksiin tähtääväksi järjestelmäksi. On hankalaa saavuttaa tilaa, jossa olisi irtautunut tämän kaltaisista ehdollistetuista arvoista. (Papanek 1971, 102) Englantilaisen graafisen suunnittelijan Jonathan Barnbrookin ulkomainos vuodelta 1991, jossa hän lainaa Tibor Kalmanin sanoja: suunnittelijat, älkää työskennelkö yrityksille, jotka haluavat teidän valehtelevan heidän puolestaan. (http://www.eyemagazine.com/blog/ post/doing-the-right-thing) 14

15 3 YHTESKUNNALLISEN VAIKUTTAMISEN KEINOT JA METODIT Tässä kappaleessa tuon esille yhteiskunnallisen suunnittelun ja sosiaalisen designin projekteja, jotka itse koen mielekkäiksi. David B. Berman tuo kirjoituksissaan esille alueita, joissa suunnittelija voisi hyödyntää kykyjään: Mutta sen sijaan, että me jaamme tyylien syklejä, kulutusta ja kemiallisia addiktioita, suunnittelijat voivat käyttää heidän ammattitaitoaan, yksilöllisiä kykyjään ja viisautta luomaan ideoita, joita maailma todella tarvitsee: terveystiedotusta, konfliktien ratkaisuja, hyväksymistä ja avarakatseisuutta, eheää teknologiaa, lehdistön vapautta, sananvapautta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. (Berman 2009, 39.) 3.1 Arjen suunnittelu Yhteiskunnallinen suunnittelu arjessa voi olla helposti luettavia lehtiä, opasteita, selkeää infografiikkaa, toimivia käyttöliittymiä sekä virkeitä ja elinvoimaisia ilmeitä. Se voi näkyä niin pienissä kuin suurissa arjen asioissa. Harvoin ehkä tulee ajatelleeksi, miten yhteiskunnallisesti tärkeää ja hyödyllistä onnistunut graafinen viestintä on. Juna-aseman toimiva infokartta auttaa meitä löytämään määränpäähämme. Selkeä käyttöliittymä lippuautomaatissa tuo sujuvuutta. Hyvin näkyvä opaste asemalla auttaa löytämään oikean raiteen. Selkeät käyttöohjeet motivoivat kokeilemaan uutta tuotetta. Pelkistetyt, toimivat liikennemerkit vähentävät onnettomuuksia. Selkeät lomakkeet ja hakemukset tukevat apua tarvitsevaa ja edistävät vuorovaikutusta. Myös kierrätyspisteissä väreillä ja selkeillä symboleilla voidaan edistää kierrätysprosessia ja tehdä siitä kokemuksena mielekkäämpää. Kuva Italian matkaltani: Pesaron kaupunki Kierrätyspisteet ovat Pesarossa selkeä osa katukuvaa. Väreillä on tärkeä rooli lajittelupisteissä. Yhteiskunnallisesti vastuullisesta suunnittelusta sisätilassa löytyy hyvä esimerkki Japanista. Japanilainen graafinen suunnittelija Kenya Hara on suunnitellut opastejärjestelmän 15

16 japanilaiseen Katta-sairaalaan vuonna Se on oiva esimerkki hyvästä, auttavasta designista. Haran oivaltava suunnittelu on luonut tilaan merkkien järjestelmän, joka selkeillä ja näkyvillä viitoituksilla auttaa erityisesti lapsia, vanhuksia ja heikossa kunnossa olevia ihmisiä. Sairaalaa on kehuttu lapsiystävälliseksi ympäristöksi. Kenya Hara käyttää paljon valkoista pintaa osana suunnittelua. Se rauhoittaa ja luo vaikutelman puhtaudesta. Kenya hara painottaa suunnittelussaan moniaistisuuden merkitystä ja tyhjän tilan voimallisuutta. (Kenya Hara 2006, ) Selkeät ja toimivat käyttöliittymät ja opastejärjestelmät sairaaloissa sekä muissa laitoksissa voivat tehdä työnteosta mukavampaa ja tehokkaampaa. Oivaltava graafinen suunnittelu tilassaan jättää myös itsestään hyvän jälkimaun. Hyvänä esimerkkinä auttavasta informaatiomuotoilusta on kuvionuotit. Kuvionuotit on nuottikirjoitusmenetelmä, joka perustuu erimuotoisiin ja värisiin kuvioihin. Kuvionuoteilla voidaan viestiä sama informaatio kuin perinteiselläkin nuoteilla. Kuvionuoteissa käytetään perusmuotoja, kuten ympyrä, neliö, kolmio ja ruksi. Helsingissä toimii Helsinki Missio -järjestön osana Musiikkikoulu Resonaari, joka on kehittänyt kuvionuotteja vuodesta Tämä järjestelmä on auttanut erityisesti erityisryhmiä harrastamaan musiikkia. Kuvionuotteja käytetään myös lasten varhaisessa musiikin opetuksessa. (www.resonaari.fi) 3.2 Voittoa tavoittelematton työ Eräs tapa vaikuttaa omassa ympäristössään on tehdä töitä sellaisille organisaatioille tai järjestöille, jotka tarvitsevat apua. Usein tämä työ tehdään non-profit tyyppisesti, koska organisaatioiden taloudelliset resurssit saattavat olla pienet. Toisaalta, jos jokainen meistä käyttäisi edes 5-10 % työajastaan yhteiskunnalliseen suunnitteluun, niin ympärillämme olisi huomattavasti vähemmän ongelmia. Kenya Haran suunnittelemat selkeät ja havainnoivat opastejärjestelmät japanilaisessa sairaalassa. (Kenya Hara 2006, ) Kuvionuoteissa pelataan väreillä ja perusmuodoilla. Kuvionuotit ovat käytössä useissa musiikkikoulussa. (www.resonaari.fi/?sid=2) 16

17 Graafisen suunnittelijalla Andrea Shealla on yhteiskunnallisen suunnittelun strategia. Hän on kirjoittanut seuraavasti: Aikaisempina vuosina useimmat ystäväni ja toverini osallistuivat sellaiseen työn muotoon, jota yleisesti kutsutaan voittoa tavoittelemattomaksi työksi. Me ansaitsimme elantomme tuottamalla konsepteja suuryrityksille, mutta leikkasimme pienen osan suunnittelutyöstämme tehdäksemme hyvää työtä. Silloin tällöin teimme töitä paikallisille yrityksille, usein kulttuurisille organisaatioille, joskus sellaisella aistimuksella, että tämä oli se, jossa meidän kaikkein luovimmat mahdollisuudet olivat. Sellainen työ tehtiin usein ilman palkkaa tai hyvin pienillä tuloilla. Se oli siis melko kirjaimellisesti tulotonta työtä. Se oli hyvää tekevää graafista suunnittelua; Robin Hood varastamassa rikkailta auttaakseen köyhiä. (Andrea Shea 2012, 5) Myös David B. Berman kannustaa käyttämään osan ajastaan tämän tyyppiseen työhön: En pyydä sinua (lukijaa) tekemään työtä ilmaiseksi. Minä vain yksinkertaisesti pyydän sinua käyttämään edes neljä tuntia jokaisesta työviikosta sellaisten projektien parissa, jotka edistävät yhteisöllistä tai sosiaalista oikeudenmukaisuutta. (David B. Berman 2009, 154) Voittoa tavoittelemattomalle työlle on siis edelleen kysyntää. Usein esimerkiksi kulttuuri- tai sosiaalialan työt tehdään non-profit tyyppisesti. Etenkin monien pienten organisaatioiden toiminta saattaa olla taloudellisesti hyvin epävakaalla pohjalla. Painettujen materiaalien kustannukset saattavat olla kalliita ja ammattitaitoa ei ole riittävästi. Joidenkin muotoilu- ja suunnittelutoimistojen toiminta pohjautuu vapaaehtoistyöhön. Näissä toimistoissa tuotetaan yhteiskunnallista suunnittelua non-profit tyyppisesti. Tietenkään tämän tyyppinen toiminta ei ole mahdollista ilman mitään taloudellista pohjaa, joten kyseiset toimistot 17

18 saattavat saada esimerkiksi ulkopuolisia rahoituksia. San Franciscossa, Yhdysvalloissa, toimii Catapult Design, voittoa tavoittelematon muotoilutoimisto, joka tuottaa käytännönläheistä ja auttavaa arjen muotoilua kehitysmaihin. Vaikka kyseessä ei ole graafisen suunnittelun toimisto, on se kuitenkin hyvä esimerkki siitä, miten muotoilijat voivat soveltaa ammattitaitoaan auttamiseen. He kirjoittavat itsestään ja visiostaan seuraavasti: Catapult Designin logo. (www.catapultdesign.org) Catapult Design on voittoa tavoittelematon suunnittelutoimisto. Me tutkimme, suunnittelemme ja kehittämme ihmiskeskeisiä tuotteita ja palveluita parantamaan niiden elämänlaatua, jotka apuamme eniten tarvitsevat. Catapult Designin ydintehtävä on tuoda muotoilun ja suunnittelun metodit kaikkien saavutettavaksi. Me uskomme, että systemaattinen ajattelu ja keskittyminen yhteisön tarpeisiin ja puutteisiin voi auttaa löytämään uusia lähestymistapoja ja ideoita vanhoihin ongelmiin. Venyttelemällä empatialihaksia, olemalla vuorovaikutuksessa tuotteiden käyttäjien kanssa, etsimällä oivalluksia, ja ymmärtämällä tietojenkäsittelyn kulttuuria, voimme rakentaa parempia yhteiskunnallisesti vaikuttavia ratkaisuja. (www.catapultdesign.org/services/learning/) Olisi mielenkiintoista nähdä, miten tämän tyyppistä toimintaa voitaisiin soveltaa enemmän graafisen suunnittelun kentälle. Voittoa tavoittelemattomia suunnittelutoimistoja on harvassa, mutta yksittäisten non-profit-projektien toteuttaminen on sen sijaan yleisempää. Hyvänä esimerkkinä tästä on helsinkiläisen mainostoimisto Folkin vuonna 2010 Helsinki missiolle toteuttama graafisen ilmeen uudistus. Tähän projektiin kuului järjestön logojen, värien ja typografian uusiminen, nettisivujen suunnittelu ja uuden graafisen ohjeiston laatiminen. Kuvitusta Helsinki mission vuoden 2011 graafisesta ohjeistosta. Graafinen lme on helsinkiläisen mainostoimisto Fokin suunnittelema. 18

19 Minulla oli mahdollisuus seurata tätä ilmeen uudistusprosessia. Työskentelin samana vuonna kyseisessä järestössä avustavana graafikkona. Mielestäni Folk teki hyvää työtä. Ilmeen uudistuksen jälkeen Folk on suunnitellut Helsinki missiolle myös usean kampanjajulisteen, jotka ovat saaneet viime vuosina näkyvyyttä helsingin katukuvassa. 3.3 Internet ja sosiaalinen media Eräs kanava vaikuttaa yhteiskunnallisesti on sosiaalinen media. Uudet teknologiat mahdollistavat uusia työkaluja yhteiskunnalliselle suunnittelulle. Internet on ympäristönä hyvä paikka yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden esille tuomiselle, koska sen parissa ihmiset viettävät yhä vain enemmän aikaa. Se on kanava, jonka kautta suunnittelijat voivat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Ilmeen uudistuksen jälkeen Folk on suunnitellut Helsinki missiolle myös usean kampanjajulisteen, jotka ovat saaneet viime vuosina näkyvyyttä helsingin katukuvassa. (www.helsinkimissio.fi/?sid=292) Näkisin, että tulevaisuuden auttamistyön potentiaali on aineettomuudessa. Sosiaalinen media ja internet mahdollistavat muun muassa visuaalisten konseptien suunnittelun ilman painettua materiaalia. Sosiaalisen median vahvuus onkin juuri siinä, että se on viestinnän kanavana edullinen. Pienillä resursseilla voidaan saada aikaiseksi vaikuttavaa suunnittelua ja uusien medioiden kautta on mahdollista tavoittaa laajat yleisöt. Yhteiskunnallinen suunnittelu uusissa medioissa voi olla pieniä tekoja. Jokainen meistä voi osallistua niihin. Jonkin tärkeän asian jakamisella sosiaalisessa mediassa voi olla myönteinen vaikutus jonkun toisen elämässä. Yhä enenevissä määrin teknologia mahdollistaa sellaisia median ja viestinnän muotoja, joissa ei tarvitse tuottaa tulostettua materiaalia. Voimme luoda kampanjoita, jotka hyödyntävät vain sähköä. Tämä tekee yhteiskunnallisesta suunnittelusta kustannustehokasta ja myös nopeasti tavoitettavaa. Vaikka muun muassa facebook on hyvä kanava jakaa tietoa ja kehittää uusia yhteiskunnallisen suunnittelun malleja, 19

20 on se myös saanut kritiikkiä joistakin sen toimintatavoistaan. Facebook saattaa esimerkiksi sensuroida tai poistaa käyttäjiensä kuvia, jotka eivät ole facebookin etiketin mukaisia. Monien mielestä se sensuroi sellaiset kuvat, joita sen ei pitäisi sensuroida ja jättää sensuroimatta kuvat, jotka sen pitäisi sensuroida. (http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/22/ facebook-standards-beheading-breastfeeding-social-networking) Adoptioperheet ry:n facebookprofiili. Facebook-Ilme voidaan saada näkyväksi jo muutamalla elementillä. (www.facebook.com/ adoptioperheet) Pienet organisaatiot saavat näkyvyyttä uusien medioiden, kuten facebookin kautta. Tämä voi ratkaista monien organisaatioiden taloudellisia ongelmia. Facebookin kautta voidaan tavoittaa laajasti eri ikä-ja kohderyhmien edustajat. Viimeisenä esimerkkinä yhteiskunnallisesta suunnittelusta internetissä ja sosiaalisessa mediassa mainitsen kaksi kampanjaa. Ne saivat alkunsa israelilaisen graafisen suunnittelijan Ronny Edryn muotoilemasta julisteesta. Ensimmäisen kampanjan nimi on Israel loves Iran; siinä israelilaiset osoittavat ystävyyttä ja myötätuntoa iranilaisia kohtaan. Toisen kampanjan nimi on Iran loves Israel, joka on iranilaisten vastaus ensimmäiseen: ajatus on sama, mutta vain osapuolet vaihtuvat. Molemmat ovat julkisia kampanjoita sosiaalisessa mediassa ja ne ovat olleet toiminnassa vuodesta

Muotoilun ammattilaisten käsityksiä muotoilusta ilmiönä ja ammattina vastuullisen toiminnan näkökulmasta

Muotoilun ammattilaisten käsityksiä muotoilusta ilmiönä ja ammattina vastuullisen toiminnan näkökulmasta Safa Hovinen Muotoilun ammattilaisten käsityksiä muotoilusta ilmiönä ja ammattina vastuullisen toiminnan näkökulmasta maaliskuu 2013 Taiteen kandidaatin opinnäytetyö Graafisen suunnittelun koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

Herätys! Lukija ei odota. Testaa, hallitsetko konseptit. Tutkimuksen ja käytännön yhteistyö on akuutimpaa kuin koskaan.

Herätys! Lukija ei odota. Testaa, hallitsetko konseptit. Tutkimuksen ja käytännön yhteistyö on akuutimpaa kuin koskaan. Mediakonseptien tutkimusryhmän juhlalehti joulukuu 2013 Testaa, hallitsetko konseptit Tutkimuksen ja käytännön yhteistyö on akuutimpaa kuin koskaan. Herätys! Lukija ei odota. Pääkirjoitus Vastakkainasettelujen

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Arvonluonnin uusi aalto

Arvonluonnin uusi aalto KATSAUS 309/2014 Arvonluonnin uusi aalto Näin rakennetaan tämän vuosisadan arvokkaimmat yritykset Ville Tikka ja Nuppu Gävert (Wevolve) 2 Ville Tikka ja Nuppu Gävert, Wevolve Arvonluonnin uusi aalto Näin

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Oikeita töitä Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Toimittaneet: Anna Idström, Marko Stenroos ja Minna Uimonen Oikeita töitä Vammaisten

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Perusteet 1.1. - Johdanto 1.2. - Osasto Zeitgeist-liikkeessä 1.3. - Odotusten realisointi 1.4. - Osaston keskittymisen kohde 2. Kansallisen osastorakenteen perustaminen 2.1. - Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot