Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035"

Transkriptio

1 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa Haapajärven kaupunki

2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 2 Rakennemallisynteesi, rakennemalliselostus ja osallistumis ja arviointisuunnitelma Haapajärven keskustan osayleiskaavatyön rakennemallisynteesi ja selostus asetettiin nähtäville mielipiteitä varten väliseksi ajaksi ( , TEKLA 123). Ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen päivitetty osallistumis ja arviointisuunnitelma asetettiin toisen kerran nähtäville samaan aikaan rakennemallisynteesin ja selostuksen kanssa. Rakennemallisynteesin, selostuksen sekä osallistumis ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana kirjallisia mielipiteitä saatiin 31 kpl. Lausunnon ovat jättäneet Pohjois Pohjanmaan museo ja Liikennevirasto. Yhteenveto rakennemallisynteesistä saaduista mielipiteistä sekä niiden vaikutuksesta kaavoitukseen. 1. Marko Korkiakoski, mielipide Esitän Elämäjärventien ja Tiitonrannantien risteykseen liikenneympyrää. Syynä vaarallisuus ennen kaikkea ruuhka aikoina. Elämänjärventien (kt. 58) ja Tiitonrannantien (mt. 7630) risteysalue sijaitsee Haapajärven keskusta alueen ulkopuolella. Nopeusrajoitus risteysalueella on 60 km/h. Näkemät risteysalueella ovat riittävät. Kiertoliittymä ei sovellu risteykseen, koska ympäristö ei tue kiertoliittymän tyyppistä ratkaisua. Kiertoliittymän hyöty kustannussuhde ei myöskään tue sen toteuttamista. 2. Marko Korkiakoski, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Nykyisin asuinalueena olevan ranta alueen (Veitsiniemi) muuttaminen kaavaratkaisulla viheralueeksi johtaisi kiinteistöjen arvonalentumiseen, peruskorjaukselle ja kunnossapidolle ei ole perusteita. Tämä johtaisi pahimmillaan nykyisen rakennetun ranta alueen rappeutumiseen. Viheralueelle uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen ja peruskorjaus ei uuden esitetyn kaavamääräyksen perusteella liene tarkoituksenmukaista eikä edes mahdollista. Ranta alueen visuaalisen ilmeen kannalta kehitys ei voi olla tavoitteenmukainen. Viihtyisä ranta alue edellyttää myös vireän asuinympäristön ja kunnossapidetyt kiinteistöt ja piha alueet. Nyt rannat ovat osin rantaan asti rakennetut ja näin ollen asuintalot ja niiden piha alueet ovat osa rakennettua ranta aluetta. Omistan tontin Veihtiranta Tontin koko on yli 5000 m² ja tontilla sijaitsee täysin peruskorjattu talo ja uudehko autotalli. Tontti rajoittuu rantaan, jossa rantaviivaa on noin 130 m. Rantakaista alue on ostettu 2004 alkuperäiseen tonttiin lisämaaksi. Tavoitteena on ollut jakaa tonttialue kahdeksi eri rakennuspaikaksi ja rakentaa lähivuosina uusi asuinkiinteistö tontistamme lohkotulle alueelle lähemmäksi rantaa. Nyt esitetyn kaavaluonnoksen perusteella aikeemme uuden talon rakentamiselle ja perusteet lisämaan hankinnalle mitätöityvät. Näin, mikäli kaavan viheralue merkintä johtaisi siihen, ettei alueelle voi rakentaa edes poikkeuslupamenettelyllä. Nyt esillä oleva kaavaluonnos tonttimme kohdalla johtaa alueen kehittämisen kannalta epätoivottavaan lopputulokseen. Lisäksi kaavan muutos johtaa myös oman tontti

3 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 3 alueeni ja kiinteistöjen sekä erityisesti potentiaalisen rantarakentamispaikan merkittävään arvonalennukseen ja henkilökohtaiseen taloudelliseen menetykseen. Esitän, että alueen kaavamerkintä tulisi olla AT, mikä kuvaa alueen todellista luonnetta ja käyttötarkoitusta. Tarkennettaessa rakennemallisynteesiä osayleiskaavaluonnokseksi kaavamerkinnät ja aluevaraukset ovat tarkentuneet myös Veihtiniemen osalta. Kaavaluonnoksessa Veihtiniemen aluetta on tarkoitus täydennysrakentaa voimakkaasti. Kyseinen tontti sijaitsee pääosin väljäksi erillispientaloalueeksi osoitetulla alueella (AO 2). Uutta rakennuspaikkaa harkittaessa tulee huomata, että kaikkia ranta alueita koskee MRL 72:n mukainen suunnittelutarve, jonka mukaan rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Nyt suunniteltavan osayleiskaavan perusteella rakennuslupien myöntäminen ei ole mahdollista. Olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen sekä uuden talousrakennuksen rakentaminen olemassa olevaan pihapiiriin on kuitenkin mahdollista. Veihtiniemen alue on kaavaluonnoksessa kuitenkin osoitettu asemakaavoitettavaksi ja uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen tullaan ratkaisemaan myöhemmin asemakaavalla. 3. Arvo Liejumäki, Salme Liejumäki, mielipide Vaadimme, että osayleiskaavan luonnoksessa merkityt Arvo ja Salme Liejumäen tontti jätetään maa ja metsätalousalueeksi tahi muutetaan viheralueeksi. Esitys koskee kiinteistöä Liejumäki ja Rn:o 301:0 sekä Palokangas Rn:o 2:243. Kyseiset alueet ovat kokonaisuudessaan Arvo ja Salme Liejumäen omistuksessa. Tämän lisäksi kiinteistöinsinöörin lausunnon mukaan ( ) alue muodostaa osan kiinteää muinaisjäännöstä, joka on muinaismuistolain nojalla rauhoitettava alue. Asiasta on antanut lausunnon myös museovirasto, joka on liitteenä numero 1. Tämänkin perusteella alue tulisi jättää teollisuuskaavoituksen ulkopuolelle. Kaikki suunnittelualueelle sijoittuvat kiinteät muinaismuistot merkitään osayleiskaavaan ja ne ovat muinaismuistolain rauhoittamia. Haapajärven alueen muinaisjäännökset on tarkistettu ja päivitetty Niko Latvakosken (HuK) laatimaan arkeologiseen inventointiin (2011), jota on käytetty kaavatyön pohjana. Suunnitelmaa tarkennettaessa kaavaluonnokseksi kyseinen muinaismuistokohde on merkitty kaavakarttaan ja T alueiden rajauksia on tarkennettu niin, että muinaismuisto tulee huomioiduksi asianmukaisella tavalla. Kaavaluonnoksessa muistutuksen tekijän kiinteistöt jäävät myös teollisuus ja varastoalueeksi (T) osoitetun alueen ulkopuolelle maa ja metsätalousvaltaiseksi osoitetuille alueille (M ja M 1).

4 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 4 4. Kirsti ja Juhani Karppimaa, mielipide Emme hyväksy osayleiskaavaa Alue ei ole sovelias noin monelle rakennukselle. Lammen tila heikko, esiintyy kesällä sinilevää, ei uintikelpoinen eikä muutenkaan lammen vettä voi käyttää. Tila on ostettu toukokuussa Myyjä oli varmistanut kaupungin virkamiehiltä, ja sieltä sanottiin, että tälle alueelle ei ole suunnitelmissa mitään maankäyttöä kaupungin kaavoituksiin. Mielipiteestä ei käy yksiselitteisesti ilmi, mihin kuvattu alue sijoittuu. Oletettavasti mielipiteessä kuitenkin otetaan kantaa nimenomaan Haaganlammen ympäristöön. Rakennemallisynteesiä tarkennettaessa kaavaluonnokseksi Haaganlammen alueen rakentamistiheyttä on väljennetty ja alueelle osoitettu vapaa ajanasuminen on siirretty Savimäenpuhdon alueelle. Haaganlammen ympäristö on osayleiskaavaluonnoksessa rauhoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi, jonne uusien rakennuspaikkojen osoittaminen ei ole sallittua. 5. Essi ja Juha Olkkonen, mielipide Vastustamme suunnitelmassa olevan rantapolun rakentamista pesäpallokentän ja hotellin välille. Syynä on se, että polku häiritsee omakotitaloasumista kulkiessaan tonttimme läpi. Huolen on yksityisyyden häviäminen, roskaaminen ja paikkojen rikkominen jota varmasti tällaisten polkujen varrella lisääntyy. Lisäksi kiinteistömme arvo laskisi huomattavasti, mikäli kiinteistöä pilkotaan. Jos vesistön varrella olevaa polkua todella tarvitaan, ehdotamme Ronkaalasta kirkkorantaan menevän polun kunnostamista ja vetovoimaisuuden lisäämistä, nimittäin tuo valmis polkukin on lähes olemattomalla käytöllä kesäaikaan. Kaupungilla on varmasti tarpeeksi tekemistä ihan käyttötalouden kanssa, joten uusi investointeja ei mielestämme kannata tehdä pelkän virkistysarvon takia. Haapajärvellä on valmiita ulkoilureittejä mm. Somerossa ja Pitkälläkankaalla ihan omiksi tarpeiksi, joten uusia reittejä ihmisten takapihojen läpi ei tarvita. Vastustamme polun tekemistä kiinteistömme läpi sen takia, että sen sijainti on kannaltamme epäedullinen. Rantareitin linjauksen pohjalla vaikuttaa vahvasti voimassa oleva asemakaava, jossa koko Kalajoen itäpuolinen ranta on keskustan alueelta pääosin jo nyt osoitettu puistoalueeksi. Myös esitetty rantareitti löytyy jo voimassa olevasta asemakaavasta. Tässä yhteydessä tuleekin huomata, että hierarkkisesti asemakaava menee maankäytön ohjausvälineenä osayleiskaavan edelle, eikä osayleiskaavalla voida kumota olemassa olevaa asemakaavaa. Yleiskaavassa näytetään virkistysreitistön päälinjaukset. Yhtenäisen, nykyistä kirkkorannan ja keskustan urheilualueen edustalla kulkevaa reittiä laajemman, rantareitin luominen kuuluu yleiskaavan pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tavoitteena on parantaa keskusta alueen virkistysmahdollisuuksia ja yhteyksiä ranta alueelle. Tarkennettaessa suunnitelmaa kaavaluonnokseksi rantareitistä pyritään luomaan mahdollisimman yhtenäinen. Ranta alueet pyritään mahdollisimman suurelta osin varaamaan yleiskaavassa kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön, mikä osaltaan lisää keskustan viihtyisyyttä ja vaikuttaa positiivisesti kaupungin imagoon.

5 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 5 6. Paavo Jaakko Jaakonaho, mielipide Ehdotan, että Elämäjärventien varrella oleva ns. Puturan maankaatopaikka kaavoitettaisiin ulkoilu ja virkistysalueeksi. Kulku sinne voitaisiin osoittaa ensisijaisesti Laurikkalantieltä tai Elämäjärventien levikkeeltä. Perusteluna on, että alueella on paljon lapsia ja nuoria. Ehdotettu alue sijaitsee kohtuullisen lähellä Haapajärven keskustan urheilu ja virkistysmahdollisuuksia sekä osayleiskaavaluonnoksessa Haagankankaalle osoitettua retkeily ja ulkoilualuetta (VR), joten alueen virkistysmahdollisuudet on yleiskaavatasolla katsottu riittäviksi. Sijaintipaikka uudelle ulkoilu ja virkistysalueelle on kuitenkin tutkimisen arvoinen. Ehdotetun Puturan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Veihtiniemen alue on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu asemakaavoitettavaksi. Veihtiniemen asemakaavatyön yhteydessä alueen virkistystarpeet tulee tutkia tarkemmin ja Puturan maankaatopaikan alueen ottaminen virkistysalueeksi tulee arvioida uudestaan. 7. Erkki Lappalainen, mielipide Maanomistajana vaadin, että omistamalleni maa alueelle Veitsiniemessä, Tiitonrannantien ja rannan välissä mahdollistetaan asuntorakentaminen. Rakennemallissa alue on merkitty viheralueeksi. Haluan, että lapsilleni ja/tai lapsenlapsillani on niin halutessaan mahdollisuus rakentaa kotitilan maille. Alueella on jo olemassa olevaa asutusta, rakennuksia ja maatalouskäytössä olevaa maata. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikka ja keskusta sekä koulut ovat lyhyen matkan päässä (jalankululle suosiollinen vyöhyke), joten on taloudellisesti ja ekologisesti perusteltua rakentaa alueelle. Riittävän väljästi rakennettaessa maaseutumaisuus ja rantamaisema säilyvät. Haapajärvellä on olemassa yleisessä käytössä olevia ranta ja viheralueita, lisäksi alueen läheisyydessä mm. Pukkilahden ympäristössä on alavia rantaniittyjä, jotka sopivat virkistyskäyttöön, mutta eivät asuinrakentamiseen. Ks. Marko Korkiakoski, mielipiteen vastine (mielipide numero 2.). 8. Anneli ja Sami Montin, mielipide Pyydämme, että uuden kaavan valmistelussa otettaisiin huomioon tilallamme 21:34 seuraavaa. Haimme rakennuslupaa ko. tilallemme asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Rakennustarkastaja teki päätöksen, että aluetta on tarkastettava kaavallisesti, ennen kuin hän voi antaa päätöksen. Tilan 21:34 järven puoleiselle n. 1 ha sopisi ehkä neljä rakennuspaikkaa. Siiponkoskentien ja Nivalantien välissä on hyviä rakennuspaikkoja, varsinkin jos nopeusrajoitus alennetaan 60km:iin, samoin Nivalantien ja rautatien välissä. Rautatien pohjoispuolelle voitaisiin kaavoittaa rakentamisen reservialuetta. Emme ole enää aktiiviviljelijöitä, joten peltomme voidaan kaavoittaa.

6 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 6 Mielipide otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa. Yleiskaavassa esitetyt varaukset ovat luonteeltaan yleispiirteisiä eikä tällä kaavalla ratkaista yksittäisiä rakennuspaikkoja. Keskustan lievealueilla rakennusluvat tullaan myöntämään suunnittelutarveratkaisulla yleiskaavan pohjalta. 9. Mikko Saarnio, Eeva Saarnio, mielipide Pyydämme, että uuden kaavan valmistelussa otettaisiin huomioon omistamillamme tiloilla 22:56, 5:125 ja 5:124 seuraavaa: päivätyssä Tiitonrannan osayleiskaavassa on tiloillamme 5:125 ja osin 5:124 merkitty kolme AO rakennuspaikkaa. Pyydämme, että AOURI kohdalle lisättäisiin yksi AO paikka. Tilan 22:56 kohdalle pyytäisimme merkintää AT res. Perusteluina näihin pyyntöihin esitämme seuraavaa: Alueella on infra valmiina, kouluun, jota ei lakkauteta on vain n. 300m. Lapsenlapsistamme kenties joku asettuu asumaan Haapajärvelle, niin heille on valmiina kaunis rakennuspaikka. Kaunista rakentamisen reservialuetta olisi hyvä olla olemassa, jos Kopsan kultakaivos toteutuu tai Pyhäjärven Laguna hanke. Mielipide otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa päivätty Tiitonrannan osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Nyt laadittavalla oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla ei ratkaista yksittäisten tilojen rakentamista tai yksittäisiä rakennuspaikkoja. Keskustan lievealueilla, johon Tiitonrantakin kuuluu, rakennusluvat tullaan myöntämään suunnittelutarveratkaisulla yleiskaavan pohjalta. 10. Eero Brandt, Soivi Brandt, Jouni Brandt, Eija Brandt, mielipide Rakennemallissa Harjunniemi on merkinnällä maakunnallisesti merkittävä alue. Tekstissä mainitaan mm. seuraavaa. Maisemallisesti tärkeä Harjunniemen alue on jätetty nykyiselleen. Lisäksi Harjunniemeltä avautuvat maisemat eivät muutu ratkaisevasti. Tämä ei saa merkitä rakentamiskieltoa alueelle. Täydennysrakentaminen on oltava mahdollista samaan riviin muiden asuinrakennusten kanssa jokivarren myötäisesti. Piharakennus ym. rakentaminen on mahdollistettava. Rakentaminen on mahdollista kun: Rakennemallissa on lähtökohtana ollut aluerakenteen tiivistäminen. Putura Harjunniemen alue on jo olemassa olevan viemäröintialueen piirissä. Harjunniemen alue on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jossa uusien rakennuspaikkojen osoittaminen ei ole mahdollista. Ainoastaan kaavan laatimishetkellä olemassa oleviin pihapiireihin sallitaan täydennysrakentaminen ja rakennusten

7 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 7 korjaaminen. Lisäksi alue on osoitettu sk merkinnällä kaupunki tai kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, joka myös sallii lisärakentamisen olemassa oleviin pihapiireihin. Merkintä perustuu Airix Suunnittelu Ympäristötaito Oy:n vuonna 2007 tekemään Haapajärven länsipuolisten alueiden maankäyttöselvitykseen, jossa Harjunniemen alue on kokonaisuudessaan osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Tämän vuoksi alueen rakentamisessa ja maiseman käsittelyssä tulee huomioida alueen kyläkuvalliset arvot ja ympäristön omaleimaisuus. Uusien rakennuspaikkojen osoittamiseen tarvitaan poikkeuslupa. 11. Juha Eronen, mielipide Asia: Vastustan rantapolun rakentamista välille uimaranta hotelli. Perustelu: Jo nyt on käytössä rantapolku Kirkkorannasta uimarantaan saakka. Sen kunnostus ja kunnossapito on Haapajärven kaupungin vastuulla. Vapaa ajanviettäjät eivät käytä sitäkään riittävästi. Uimarannan varustetasoa voi parantaa, jos on varaa. Kaupungin omat rannat myös Kukkaniemessä, Samulin rannassa ja hotellin rannassa ovat yleisön käytössä ja vaativat kunnossapitoa. Yksityiset pitävät omistamistaan rannoista huolta. Toiseksi: Puistokatu on odottanut jo vuosikymmeniä kevyen liikenteen väylää. Sitä pitkin kulkisivat lapset ja vanhukset uimahalliin sekä alueen asukkaat keskustaa asioille ja koululaiset kouluun. Eivät vanhukset lähden kiertämään rantoja pitkin uimahalliin, vaan tarvitsevat kunnollisen kadun. Kolmanneksi: Kukkaniementien valaistus ja päällystys on rantapolkua tärkeämpi, koska kyseistä katua käyttävät päiväkodin lapset joka arkipäivä. Lisäksi: Pakkolunastukset eivät anna hyvää kuvaa kaupungin asukasystävällisyydestä. Ks. Essi ja Juha Olkkosen mielipiteen vastine (mielipide numero 5). Osayleiskaavaluonnoksessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kevyenliikenteenreitteihin ja niiden turvallisuuteen myös puuttuvia kevyenliikenteenreittien osuuksia tullaan kaavaluonnoksessa täydentämään. Katuverkon kunnostustoimenpiteisiin liittyvät asiat eivät ole kaavoitukseen liittyviä asioita, joten niihin ei tässä yhteydessä oteta kantaa. 12. Maatalousyhtymä Hedetniemi, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Kaavasuunnitelmassa kiinteistöjen Lampila RN:o 28:66 ja Siuvatti RN:o 28:11 kohdalle on suunniteltu A vap aluetta. Esitämme, että tilojen käyttösuunnitelmaa ei muuteta kaavaehdotuksen mukaisesti, vaan tilat säilyvät maatalous ja vapaa ajankäytössä. Haluamme vuokrata ja viljellä peltoja edelleen. Tilat sijaitsevat Haaganlammen rannalla, joka on tärkeä virkistys ja vapaaajan alue ympäristössä asuville ja joka tulisi säilyttää vapaana. Lampi on tärkeä virkistyskalastuksen kannalta ja asukkaiden uintipaikkana. Jos alue rakennetaan, vapaa liikkuminen lammen ympäristössä loppuu. Lisäksi alueen läpi kulkee Laurikkalantieltä Kalakankaantielle tie, joka on lenkkeilijöiden ahkerassa käytössä. Uusi suunnitelma tulee mielestämme rajoittamaan myös tätä käyttöä.

8 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 8 Emme katso perustettavaa siirtolapuutarha aluetta Haapajärven kokoisessa kaupungissa tarpeelliseksi. Uusi alue sijaitsee aikaisempaa aluetta huomattavasti kauempana keskustasta ja matka alueelle on todellisuudessa tietä pitkin pidempi kuin kaavaehdotuksessa näkyvä vyöhykkeiden mukainen matka. Kylätaloakaan ei alueelle tarvita. Ks. myös Kirsti ja Juhani Karppimaan mielipiteen vastine (mielipide numero 4.). Rakennemallisynteesiä tarkennettaessa kaavaluonnokseksi Haaganlammen alueen rakentamistiheyttä on väljennetty ja alueelle rakennemallisynteesissä osoitettu vapaa ajanasuminen on siirretty Savimäenpuhdon alueelle. Haaganlammen ympäristö on maisemallisesti arvokasta peltoaluetta, joten maiseman säilyminen avoimena ja viljelykäytössä pyritään säilyttämään. Myös alueella olemassa olevat toimivat maatilat on merkitty erikseen kaavakartalle. 13. Hannu E. Heikkilä, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Saaren alueen karjalahden puoleisten tonttien 7:88 ja 11:48 omistajana haluan kehittää Saaren alueen asemakaavoitettua R aluetta pienillä asemakaavan muutoksilla. Tarkoitukseni on ollut ostaa Revon voima Oy:ltä suikale Rn:o 256:0 vesialueesta, johon omistamani kiinteistöt rajautuvat, jotta pystyn kunnostamaan rantoja syöpymisen estämiseksi. Kaupungin virkamies ilmoitti, että Haapajärven kaupunki ei aio käyttää etuosto oikeuttaan edellä mainitsemassani kaupassa. Kuitenkin kun kyseinen kauppa asia minun ja Revon voima Oy:n välillä eteni, ilmoitti Revon Voiman toiminnanjohtaja, että kaupunki ei aio sallia kauppaa. Nähdäkseni omistamieni kiinteistöjen alue on kehityskelpoinen myös ilman kaupungin investointeja. Korkeimmalle sijoittuvat osat kiinteistöstä 7:88 tulisikin osayleiskaavassa varata asuinalueiksi. Kehittämällä kiinteistöjen 7:88, 11:48 ja 11:87 aluetta, voidaan varmistaa monien ihmisten pääsy veden äärelle loukkaamatta yksityisten ihmisten oikeuksia. Vesialueiden kunnostukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta rantojen syöpyminen voidaan estää. Tujuojan aluetta tulisi kehittää kosteikkona. Saaren alueen asemakaava (ent. rakennuskaava) on vahvistettu Voimassaolevassa asemakaavassa alue on varattu retkeilyalueeksi (R), eikä alueelle ole osoitettu rakennusoikeutta. Osayleiskaavatyön yhteydessä on todettu, että asemakaava on vanhentunut. Nyt suunniteltavassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi osoittaa koko Saaren aluetta enää retkeilyalueeksi, sillä kaavatyön yhteydessä tehtyjen maisema ja luontoselvitysten mukaan alueella on sellaisia maiseman ja luonnonarvoja, joiden säilyttäminen on Saaren ja koko Haapajärven alueen maisemakuvan ja luonnonympäristön kannalta erityisen tärkeää. Luonnosvaiheessa Saareen osoitettava leirintäalue (RL) on kooltaan noin 3,5 ha. Maisemallisten seikkojen lisäksi RL alueen kokoa rajoittavia tekijöitä ovat mm. Saaressa oleva kiinteä muinaismuisto (kivikautinen asuinpaikka), jonka alue on halkaisijaltaan noin 250 m ja näin ollen käsittää koko Saaren tilan pohjoispuolisen alueen, sekä Saaren hyvin alava maa ala. Saari on pääasiassa tulva aluetta ja rakennettavaksi soveltuukin vain tilan 7:88 alueella sijaitseva Saaren korkein kohta, jonka osoittamista asuinkäyttöön tutkitaan luonnosvaiheessa.

9 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 9 Osayleiskaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota Haapajärven imagon ja virkistysmahdollisuuksien kannalta tärkeiden vesialueiden potentiaalin hyödyntämiseen ja tärkeiden vesialueiden kunnostukseen ja suojeluun. Luontoselvityksen perusteella Tujuojan ympäristö on luonnoksessa osoitettu luo merkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Myös Savilahti Harjulahti ja Kurikkalammen ympäristö on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Multaosin veisitöjen hoitoon liittyvät asiat eivät ole kaavoituksellisia asioita, eikä niihin voida tässä yhteydessä ottaa kantaa. 14. Jarmo Marjoniemi, Soile Pieksämäki Marjoniemi, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Valmisteilla oleva osayleiskaava Haaganlammen kaakkoispuolelle loukkaa yksityisten oikeutta maankäyttöön. Rakennuslupaa hakiessani Ympäristökeskus Kokkolasta vaati, ennen poikkeusluvan myöntämistä, maankäyttösuunnitelman teetättämistä. Omalla kustannuksella teetättämässäni maankäyttösuunnitelmassa alue määriteltiin harvaan asutuksi omakotitaloalueeksi. Nyt osayleiskaavasuunnitelmassa koko alue on määritetty A vap, eli vapaa ajan käyttö alueeksi, jolloin ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu lisärakentaminen omistamillemme maa alueille estettäisiin. Alue tulisikin merkitä osayleiskaavaan pientaloalueeksi, sillä jos viemäröinti joskus toteutetaan Haaganlammen, kaupungin puoleiselle alueelle siellä olevista lähimmistä rakennuksista ei ole tälle alueelle kuin muutamia satoja metrejä. Alue on niin savista, että se vaatisi puutarhanhoitotarkoitukseen cm:n kerroksen jostain tuotua multaa. Yhteinen kylätalo on ihan hyvä idea. Mutta saunan osalta voin sanoa, että sitä voi kyllä mainostaa mutakylpylänä. Alueen rannat ovat tosi matalia ja jatkuvat matalina lähes yli lammen. Vesi on ruskeaa humuspitoista ja sitä ei tule varmaankaan (niin toivottavaa kuin se olisikin) puhdistamaan mikään. Ks. Kirsti ja Juhani Karppimaan sekä maatalousyhtymä Hedetniemen mielipiteiden vastineet (mielipiteet numero 4. ja 12.). Suunnittelualueen lievealueilta tullaan merkitsemään rakentamiseen soveltuvat alueet, jotka ovat viemäröitävissä kohtuullisin kustannuksin. 15. Matti Pesonen, Markku Pesonen, mielipide Ranta 401:152:8 tilan pinta ala on kokonaisuudessaan noin 2,5 ha sisältäen pois purettavat rakennukset ja viheralueet. Ehdotamme, että viheralueet ja entiset rakennuksen pohjat hyödynnettäisiin paremmin uudessa kaavoituksessa. Ehdotamme näin ollen Ranta 401:152:8 omistamallemme alueelle (4) neljää erillistä tonttia. Mielipide otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa. Tällä kaavalla ei kuitenkaan ratkaista yksittäisiä rakennuspaikkoja. Keskustan lievealueilla rakennusluvat tullaan myöntämään suunnittelutarveratkaisulla yleiskaavan pohjalta.

10 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ Erkki Saari, mielipide Rakennustontillani olevaan rakennusoikeuteen vedoten tiedustelen viemäriverkoston pääputkiston siirtämistä puistoalueelle rak.tonttini alapuolelle 60m matkalla: Ouluntie 20 (Siimes) tontilla olevan sähkö/puhelinlinjan pylvään siirto tontin keskialueelta puistokaistan rajalle, Koivuhaan liittymään päin. Viemäriverkoston putkistojen siirtäminen ei ole osayleiskaavaa koskeva asia, joten mielipide ei vaikuta kaavatyön jatkosuunnitteluun. 17. Veikko Tahkokorpi, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Kevyen liikenteen väylä Karjakujalta Männistönkadulle olisi sisältötavoitteiden mukaista pysyä koska sitä on osa jo toteutettu Lepomajan pelastustienä ja Karjakujalta lähtien on maanostostakin kertaalleen sovittu sekä puistoakin on tien varrelle lisätty. Kevyen liikenteen käytön lisäämistä autoilun vähentämiseksi auttaisin kun reitistö houkuttelisi katua nopeampana ja viihtyisämpänä. Katuun ja tiehen liittyvä jalankulku ja pyörätie eivät korvaa korttelin keskellä kulkevaa oikotietä ja Isokadun kohdalla kevyenliikenteen väylän puuttuessa ei ole asiaan kuuluvaa liikenneturvallisuuttakaan. Kevyen liikenteen osalla liikennemäärien kannalta kannattaisi ajatella siltaa kevyelle liikenteelle vanhan Kirkkosillan kohdalle, jossa on vielä niemenkärjetkin lyhentämässä jänneväliä. Kaupungin keskustaan rakennettavana silta voisi palauttaa perinteellisiä kulkureittejä henkiin taloudellisestikin. Savimäenpuhdon käyttötarkoitusta kannattaisi katsoa energiataloudellisesti, koska se olisi järkevää ajatellen koko aluetta. Alueen läpi kulkeva vihervyöhyke antaisi rungon tulevaisuuden kannalta ajatellen houkuttelevan ympäristöarvon, jossa virtaava vesi luonnollisessa uomassaan voisi hoitaa koko alueen hulevedetkin hyödyllisenä viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä. Hulevesiasiaa kannattaisi harkita osayleiskaavassa huomioituna positiivisena seikkana, eikä piilotettuna putkitusasiana, koska se ei niin edes onnistu helposti eikä siihen ole mitään järkeä ylimääräistä satsatakaan. Parempi ja yleishyödyllisempi ratkaisu olisi käsitellä hulevedet syntypaikoillaan hyötymällä taivaalta tulevasta ilmaisesta vedestä alati kallistuvan energian aikana. Hulevesi on otettu hallintaan Samulinkatu 7:ssä pakottavista syistä ja puistoa on pyritty vihreyttämään ja kehittämään pienilmastoa eikä sen vuoksi puiston läpäisevän kadun annettaisi tuhota tehtyä työtä lisääntyvän liikennemelunkaan takia. Jukolan teollisuusalueen muuttamista asuinalueeksi kannattaisi vielä miettiä, koska asuintonteille on tarjolla aivan riittämiin parempiakin paikkoja mitä varasto ja teollisuusrakennusten alueella, jossa kuitenkin olisi raskaalle teollisuusrakentamiselle sopivampaa pohjaa kuin uudella teollisuusalueella. Vesipitoiselle maapohjalle on kalliimpaa ja riskialttiimpaa rakentaa kuin esim. Palomäen vanhalle teollisuusalueelle. Osayleiskaavassa valittaessa maa alueita eri käyttötarkoituksiin, taloudellisten seikkojen ottamisella huomioon autettaisiin tulevia rakentajia ja mahdollisuuksia lisätä uusi yrityksiä, jotka toisivat lisää työpaikkoja Haapajärvelle.

11 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 11 Kaavatyön yhteydessä on tehty liikenneverkkoselvitys Plaana Oy:n toimesta. Myös Sito Oy tekee parhaillaan selvitystä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kaavatyössä otetaan huomioon nämä selvitykset. Osayleiskaavan yleisiin tavoitteisiin kuuluu erityisesti kevyenliikenteen verkoston kohentaminen keskustan alueella. Kevyen liikenteen selvitys kortteleissa 212, 222, 223 ja 225 on tehty ja Karjakujalta Männistönkadulle kulkevan kevyenliikenteen väylä kulkee niiden välistä. Osayleiskaavassa tuo reitti on osoitettu ulkoilureitiksi, sillä on katsottu, että virallinen kevyenliikenteenreitti kyseisellä alueella ei ole tarpeellinen. Luontaiset reitit keskustan suuntaan kulkevat Männistönkatua ja Karjakujaa pitkin Isonkadun varteen ja sieltä edelleen Valtakadun ali. Yhteydet asuinalueilta kouluille kulkevat Koulukadun vartta. Karjakujan ja Männistönkadun välinen reitti palvelisi ainoastaan yhteyttä kouluilta terveyskeskukselle, mutta kulku ei ole olevia reittejä pitkin juuri pidempi. Korttelin 225 eteläpuolella kulkeva sähkölinja voi toimia jalankulkureittinä, joka palvelee liikkumista palveluasunnoilta terveyskeskukseen ja keskustaan. Kevyenliikenteen sillan rakentaminen vanhan kirkkosillan kohdalle ei ole liikenteellisesti eikä taloudellisesti järkevää sillä nykyinen silta kevyenliikenteen väylineen kulkee vain hieman yli sadan metrin etäisyydellä ehdotetusta kevyenliikenteen sillan paikasta. Osayleiskaavassa on pyritty muodostamaan koko suunnittelualueen kattava viherverkosto, jonka viheralueita on mahdollista käyttää tarvittaessa myös hulevesien käsittelyssä. Hulevesien käsittelyn tai viivyttämisen tarkempi suunnittelu ei ole varsinaisesti osayleiskaavoitukseen liittyvä asia. Kuitenkin, erityisesti osayleiskaavaluonnoksen teollisuusalueita koskevissa merkinnöissä tullaan kiinnittämään huomiota hulevesien käsittelyyn ja viivyttämiseen. Myöskään osayleiskaavassa osoitettujen alueiden tarkempi energiataloudellinen suunnittelu ei kuulu varsinaisesti osayleiskaavatyöhön, joka on luonteeltaan yleispiirteistä. Jukolan asuinalue sijaitsee Haapajärven keskusta alueen välittömässä läheisyydessä. Alueen yhteydet keskustaan paranevat entisestään jos kaavaluonnoksessa rautatien alikulkuna esitetty yhteystarve toteutuu. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella alueen tiivistäminen ja kehittäminen nimenomaan asuinalueena on perusteltua. Jukolan alueelle ei voida osoittaa rakasta teollisuutta, sillä alue sijaitsee keskellä olevaa asutusta. Kaavaluonnoksessa Jukolan teollisuusalue on osoitettu tiiviiksi pientaloalueeksi, jossa voi olla myös ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta, joka sopii asumisen yhteyteen (AP 2). Osayleiskaavaluonnoksessa aluevaraukset perustuvat tehtyihin selvityksiin ja muuhun olemassa olevaan tausta aineistoon, jossa myös taloudelliset seikat on huomioitu. 18. Johanna Toppila, mielipide En hyväksy kaavan toteuttamista. Perustelut: Rikkoo hienon maalaismaiseman ja tekee seudusta rauhattoman. Tekeillä olevan Haapajärven osayleiskaavan yleisenä tavoitteena on kaupungin jälkeen jääneen kaavoituksen ajan tasalle saattaminen. Se on myös kaupungin ensimmäinen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelualueella on voimassa vanhoja rakennuskaavoja sekä osayleiskaavoja,

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.9. 2012 koskien asemakaavan laatimista Nummi- Pusulan Tavolan kylän tilalle Alhonsora RN:o 29:0 pinta-alaltaan

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava ASIKKALAN KUNTA Ruotsalaisen rantaosayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26024 annettuihin lausuntoihin 1 (10) Reinikainen Kuisma / Auranen Maria Sisällysluettelo 1 Liikennevirasto... 1 2 Tekninen

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA Keuruun kaupunki 18.4.2017 Kaavoituspalvelut 1 KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA A S E M A K A A V A N M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Maankäytön suuntaviivat 2025

Maankäytön suuntaviivat 2025 Maankäytön suuntaviivat 2025 1. Yleiset määräykset ja toteutus Haapajärvellä 1.1. Yleiskaava Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa asemakaavojen laatimista. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja kantatie 82:n risteysalueella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot