Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035"

Transkriptio

1 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa Haapajärven kaupunki

2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 2 Rakennemallisynteesi, rakennemalliselostus ja osallistumis ja arviointisuunnitelma Haapajärven keskustan osayleiskaavatyön rakennemallisynteesi ja selostus asetettiin nähtäville mielipiteitä varten väliseksi ajaksi ( , TEKLA 123). Ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen päivitetty osallistumis ja arviointisuunnitelma asetettiin toisen kerran nähtäville samaan aikaan rakennemallisynteesin ja selostuksen kanssa. Rakennemallisynteesin, selostuksen sekä osallistumis ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana kirjallisia mielipiteitä saatiin 31 kpl. Lausunnon ovat jättäneet Pohjois Pohjanmaan museo ja Liikennevirasto. Yhteenveto rakennemallisynteesistä saaduista mielipiteistä sekä niiden vaikutuksesta kaavoitukseen. 1. Marko Korkiakoski, mielipide Esitän Elämäjärventien ja Tiitonrannantien risteykseen liikenneympyrää. Syynä vaarallisuus ennen kaikkea ruuhka aikoina. Elämänjärventien (kt. 58) ja Tiitonrannantien (mt. 7630) risteysalue sijaitsee Haapajärven keskusta alueen ulkopuolella. Nopeusrajoitus risteysalueella on 60 km/h. Näkemät risteysalueella ovat riittävät. Kiertoliittymä ei sovellu risteykseen, koska ympäristö ei tue kiertoliittymän tyyppistä ratkaisua. Kiertoliittymän hyöty kustannussuhde ei myöskään tue sen toteuttamista. 2. Marko Korkiakoski, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Nykyisin asuinalueena olevan ranta alueen (Veitsiniemi) muuttaminen kaavaratkaisulla viheralueeksi johtaisi kiinteistöjen arvonalentumiseen, peruskorjaukselle ja kunnossapidolle ei ole perusteita. Tämä johtaisi pahimmillaan nykyisen rakennetun ranta alueen rappeutumiseen. Viheralueelle uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen ja peruskorjaus ei uuden esitetyn kaavamääräyksen perusteella liene tarkoituksenmukaista eikä edes mahdollista. Ranta alueen visuaalisen ilmeen kannalta kehitys ei voi olla tavoitteenmukainen. Viihtyisä ranta alue edellyttää myös vireän asuinympäristön ja kunnossapidetyt kiinteistöt ja piha alueet. Nyt rannat ovat osin rantaan asti rakennetut ja näin ollen asuintalot ja niiden piha alueet ovat osa rakennettua ranta aluetta. Omistan tontin Veihtiranta Tontin koko on yli 5000 m² ja tontilla sijaitsee täysin peruskorjattu talo ja uudehko autotalli. Tontti rajoittuu rantaan, jossa rantaviivaa on noin 130 m. Rantakaista alue on ostettu 2004 alkuperäiseen tonttiin lisämaaksi. Tavoitteena on ollut jakaa tonttialue kahdeksi eri rakennuspaikaksi ja rakentaa lähivuosina uusi asuinkiinteistö tontistamme lohkotulle alueelle lähemmäksi rantaa. Nyt esitetyn kaavaluonnoksen perusteella aikeemme uuden talon rakentamiselle ja perusteet lisämaan hankinnalle mitätöityvät. Näin, mikäli kaavan viheralue merkintä johtaisi siihen, ettei alueelle voi rakentaa edes poikkeuslupamenettelyllä. Nyt esillä oleva kaavaluonnos tonttimme kohdalla johtaa alueen kehittämisen kannalta epätoivottavaan lopputulokseen. Lisäksi kaavan muutos johtaa myös oman tontti

3 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 3 alueeni ja kiinteistöjen sekä erityisesti potentiaalisen rantarakentamispaikan merkittävään arvonalennukseen ja henkilökohtaiseen taloudelliseen menetykseen. Esitän, että alueen kaavamerkintä tulisi olla AT, mikä kuvaa alueen todellista luonnetta ja käyttötarkoitusta. Tarkennettaessa rakennemallisynteesiä osayleiskaavaluonnokseksi kaavamerkinnät ja aluevaraukset ovat tarkentuneet myös Veihtiniemen osalta. Kaavaluonnoksessa Veihtiniemen aluetta on tarkoitus täydennysrakentaa voimakkaasti. Kyseinen tontti sijaitsee pääosin väljäksi erillispientaloalueeksi osoitetulla alueella (AO 2). Uutta rakennuspaikkaa harkittaessa tulee huomata, että kaikkia ranta alueita koskee MRL 72:n mukainen suunnittelutarve, jonka mukaan rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Nyt suunniteltavan osayleiskaavan perusteella rakennuslupien myöntäminen ei ole mahdollista. Olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen sekä uuden talousrakennuksen rakentaminen olemassa olevaan pihapiiriin on kuitenkin mahdollista. Veihtiniemen alue on kaavaluonnoksessa kuitenkin osoitettu asemakaavoitettavaksi ja uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen tullaan ratkaisemaan myöhemmin asemakaavalla. 3. Arvo Liejumäki, Salme Liejumäki, mielipide Vaadimme, että osayleiskaavan luonnoksessa merkityt Arvo ja Salme Liejumäen tontti jätetään maa ja metsätalousalueeksi tahi muutetaan viheralueeksi. Esitys koskee kiinteistöä Liejumäki ja Rn:o 301:0 sekä Palokangas Rn:o 2:243. Kyseiset alueet ovat kokonaisuudessaan Arvo ja Salme Liejumäen omistuksessa. Tämän lisäksi kiinteistöinsinöörin lausunnon mukaan ( ) alue muodostaa osan kiinteää muinaisjäännöstä, joka on muinaismuistolain nojalla rauhoitettava alue. Asiasta on antanut lausunnon myös museovirasto, joka on liitteenä numero 1. Tämänkin perusteella alue tulisi jättää teollisuuskaavoituksen ulkopuolelle. Kaikki suunnittelualueelle sijoittuvat kiinteät muinaismuistot merkitään osayleiskaavaan ja ne ovat muinaismuistolain rauhoittamia. Haapajärven alueen muinaisjäännökset on tarkistettu ja päivitetty Niko Latvakosken (HuK) laatimaan arkeologiseen inventointiin (2011), jota on käytetty kaavatyön pohjana. Suunnitelmaa tarkennettaessa kaavaluonnokseksi kyseinen muinaismuistokohde on merkitty kaavakarttaan ja T alueiden rajauksia on tarkennettu niin, että muinaismuisto tulee huomioiduksi asianmukaisella tavalla. Kaavaluonnoksessa muistutuksen tekijän kiinteistöt jäävät myös teollisuus ja varastoalueeksi (T) osoitetun alueen ulkopuolelle maa ja metsätalousvaltaiseksi osoitetuille alueille (M ja M 1).

4 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 4 4. Kirsti ja Juhani Karppimaa, mielipide Emme hyväksy osayleiskaavaa Alue ei ole sovelias noin monelle rakennukselle. Lammen tila heikko, esiintyy kesällä sinilevää, ei uintikelpoinen eikä muutenkaan lammen vettä voi käyttää. Tila on ostettu toukokuussa Myyjä oli varmistanut kaupungin virkamiehiltä, ja sieltä sanottiin, että tälle alueelle ei ole suunnitelmissa mitään maankäyttöä kaupungin kaavoituksiin. Mielipiteestä ei käy yksiselitteisesti ilmi, mihin kuvattu alue sijoittuu. Oletettavasti mielipiteessä kuitenkin otetaan kantaa nimenomaan Haaganlammen ympäristöön. Rakennemallisynteesiä tarkennettaessa kaavaluonnokseksi Haaganlammen alueen rakentamistiheyttä on väljennetty ja alueelle osoitettu vapaa ajanasuminen on siirretty Savimäenpuhdon alueelle. Haaganlammen ympäristö on osayleiskaavaluonnoksessa rauhoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi, jonne uusien rakennuspaikkojen osoittaminen ei ole sallittua. 5. Essi ja Juha Olkkonen, mielipide Vastustamme suunnitelmassa olevan rantapolun rakentamista pesäpallokentän ja hotellin välille. Syynä on se, että polku häiritsee omakotitaloasumista kulkiessaan tonttimme läpi. Huolen on yksityisyyden häviäminen, roskaaminen ja paikkojen rikkominen jota varmasti tällaisten polkujen varrella lisääntyy. Lisäksi kiinteistömme arvo laskisi huomattavasti, mikäli kiinteistöä pilkotaan. Jos vesistön varrella olevaa polkua todella tarvitaan, ehdotamme Ronkaalasta kirkkorantaan menevän polun kunnostamista ja vetovoimaisuuden lisäämistä, nimittäin tuo valmis polkukin on lähes olemattomalla käytöllä kesäaikaan. Kaupungilla on varmasti tarpeeksi tekemistä ihan käyttötalouden kanssa, joten uusi investointeja ei mielestämme kannata tehdä pelkän virkistysarvon takia. Haapajärvellä on valmiita ulkoilureittejä mm. Somerossa ja Pitkälläkankaalla ihan omiksi tarpeiksi, joten uusia reittejä ihmisten takapihojen läpi ei tarvita. Vastustamme polun tekemistä kiinteistömme läpi sen takia, että sen sijainti on kannaltamme epäedullinen. Rantareitin linjauksen pohjalla vaikuttaa vahvasti voimassa oleva asemakaava, jossa koko Kalajoen itäpuolinen ranta on keskustan alueelta pääosin jo nyt osoitettu puistoalueeksi. Myös esitetty rantareitti löytyy jo voimassa olevasta asemakaavasta. Tässä yhteydessä tuleekin huomata, että hierarkkisesti asemakaava menee maankäytön ohjausvälineenä osayleiskaavan edelle, eikä osayleiskaavalla voida kumota olemassa olevaa asemakaavaa. Yleiskaavassa näytetään virkistysreitistön päälinjaukset. Yhtenäisen, nykyistä kirkkorannan ja keskustan urheilualueen edustalla kulkevaa reittiä laajemman, rantareitin luominen kuuluu yleiskaavan pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tavoitteena on parantaa keskusta alueen virkistysmahdollisuuksia ja yhteyksiä ranta alueelle. Tarkennettaessa suunnitelmaa kaavaluonnokseksi rantareitistä pyritään luomaan mahdollisimman yhtenäinen. Ranta alueet pyritään mahdollisimman suurelta osin varaamaan yleiskaavassa kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön, mikä osaltaan lisää keskustan viihtyisyyttä ja vaikuttaa positiivisesti kaupungin imagoon.

5 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 5 6. Paavo Jaakko Jaakonaho, mielipide Ehdotan, että Elämäjärventien varrella oleva ns. Puturan maankaatopaikka kaavoitettaisiin ulkoilu ja virkistysalueeksi. Kulku sinne voitaisiin osoittaa ensisijaisesti Laurikkalantieltä tai Elämäjärventien levikkeeltä. Perusteluna on, että alueella on paljon lapsia ja nuoria. Ehdotettu alue sijaitsee kohtuullisen lähellä Haapajärven keskustan urheilu ja virkistysmahdollisuuksia sekä osayleiskaavaluonnoksessa Haagankankaalle osoitettua retkeily ja ulkoilualuetta (VR), joten alueen virkistysmahdollisuudet on yleiskaavatasolla katsottu riittäviksi. Sijaintipaikka uudelle ulkoilu ja virkistysalueelle on kuitenkin tutkimisen arvoinen. Ehdotetun Puturan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Veihtiniemen alue on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu asemakaavoitettavaksi. Veihtiniemen asemakaavatyön yhteydessä alueen virkistystarpeet tulee tutkia tarkemmin ja Puturan maankaatopaikan alueen ottaminen virkistysalueeksi tulee arvioida uudestaan. 7. Erkki Lappalainen, mielipide Maanomistajana vaadin, että omistamalleni maa alueelle Veitsiniemessä, Tiitonrannantien ja rannan välissä mahdollistetaan asuntorakentaminen. Rakennemallissa alue on merkitty viheralueeksi. Haluan, että lapsilleni ja/tai lapsenlapsillani on niin halutessaan mahdollisuus rakentaa kotitilan maille. Alueella on jo olemassa olevaa asutusta, rakennuksia ja maatalouskäytössä olevaa maata. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikka ja keskusta sekä koulut ovat lyhyen matkan päässä (jalankululle suosiollinen vyöhyke), joten on taloudellisesti ja ekologisesti perusteltua rakentaa alueelle. Riittävän väljästi rakennettaessa maaseutumaisuus ja rantamaisema säilyvät. Haapajärvellä on olemassa yleisessä käytössä olevia ranta ja viheralueita, lisäksi alueen läheisyydessä mm. Pukkilahden ympäristössä on alavia rantaniittyjä, jotka sopivat virkistyskäyttöön, mutta eivät asuinrakentamiseen. Ks. Marko Korkiakoski, mielipiteen vastine (mielipide numero 2.). 8. Anneli ja Sami Montin, mielipide Pyydämme, että uuden kaavan valmistelussa otettaisiin huomioon tilallamme 21:34 seuraavaa. Haimme rakennuslupaa ko. tilallemme asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Rakennustarkastaja teki päätöksen, että aluetta on tarkastettava kaavallisesti, ennen kuin hän voi antaa päätöksen. Tilan 21:34 järven puoleiselle n. 1 ha sopisi ehkä neljä rakennuspaikkaa. Siiponkoskentien ja Nivalantien välissä on hyviä rakennuspaikkoja, varsinkin jos nopeusrajoitus alennetaan 60km:iin, samoin Nivalantien ja rautatien välissä. Rautatien pohjoispuolelle voitaisiin kaavoittaa rakentamisen reservialuetta. Emme ole enää aktiiviviljelijöitä, joten peltomme voidaan kaavoittaa.

6 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 6 Mielipide otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa. Yleiskaavassa esitetyt varaukset ovat luonteeltaan yleispiirteisiä eikä tällä kaavalla ratkaista yksittäisiä rakennuspaikkoja. Keskustan lievealueilla rakennusluvat tullaan myöntämään suunnittelutarveratkaisulla yleiskaavan pohjalta. 9. Mikko Saarnio, Eeva Saarnio, mielipide Pyydämme, että uuden kaavan valmistelussa otettaisiin huomioon omistamillamme tiloilla 22:56, 5:125 ja 5:124 seuraavaa: päivätyssä Tiitonrannan osayleiskaavassa on tiloillamme 5:125 ja osin 5:124 merkitty kolme AO rakennuspaikkaa. Pyydämme, että AOURI kohdalle lisättäisiin yksi AO paikka. Tilan 22:56 kohdalle pyytäisimme merkintää AT res. Perusteluina näihin pyyntöihin esitämme seuraavaa: Alueella on infra valmiina, kouluun, jota ei lakkauteta on vain n. 300m. Lapsenlapsistamme kenties joku asettuu asumaan Haapajärvelle, niin heille on valmiina kaunis rakennuspaikka. Kaunista rakentamisen reservialuetta olisi hyvä olla olemassa, jos Kopsan kultakaivos toteutuu tai Pyhäjärven Laguna hanke. Mielipide otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa päivätty Tiitonrannan osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Nyt laadittavalla oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla ei ratkaista yksittäisten tilojen rakentamista tai yksittäisiä rakennuspaikkoja. Keskustan lievealueilla, johon Tiitonrantakin kuuluu, rakennusluvat tullaan myöntämään suunnittelutarveratkaisulla yleiskaavan pohjalta. 10. Eero Brandt, Soivi Brandt, Jouni Brandt, Eija Brandt, mielipide Rakennemallissa Harjunniemi on merkinnällä maakunnallisesti merkittävä alue. Tekstissä mainitaan mm. seuraavaa. Maisemallisesti tärkeä Harjunniemen alue on jätetty nykyiselleen. Lisäksi Harjunniemeltä avautuvat maisemat eivät muutu ratkaisevasti. Tämä ei saa merkitä rakentamiskieltoa alueelle. Täydennysrakentaminen on oltava mahdollista samaan riviin muiden asuinrakennusten kanssa jokivarren myötäisesti. Piharakennus ym. rakentaminen on mahdollistettava. Rakentaminen on mahdollista kun: Rakennemallissa on lähtökohtana ollut aluerakenteen tiivistäminen. Putura Harjunniemen alue on jo olemassa olevan viemäröintialueen piirissä. Harjunniemen alue on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu maa ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jossa uusien rakennuspaikkojen osoittaminen ei ole mahdollista. Ainoastaan kaavan laatimishetkellä olemassa oleviin pihapiireihin sallitaan täydennysrakentaminen ja rakennusten

7 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 7 korjaaminen. Lisäksi alue on osoitettu sk merkinnällä kaupunki tai kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, joka myös sallii lisärakentamisen olemassa oleviin pihapiireihin. Merkintä perustuu Airix Suunnittelu Ympäristötaito Oy:n vuonna 2007 tekemään Haapajärven länsipuolisten alueiden maankäyttöselvitykseen, jossa Harjunniemen alue on kokonaisuudessaan osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Tämän vuoksi alueen rakentamisessa ja maiseman käsittelyssä tulee huomioida alueen kyläkuvalliset arvot ja ympäristön omaleimaisuus. Uusien rakennuspaikkojen osoittamiseen tarvitaan poikkeuslupa. 11. Juha Eronen, mielipide Asia: Vastustan rantapolun rakentamista välille uimaranta hotelli. Perustelu: Jo nyt on käytössä rantapolku Kirkkorannasta uimarantaan saakka. Sen kunnostus ja kunnossapito on Haapajärven kaupungin vastuulla. Vapaa ajanviettäjät eivät käytä sitäkään riittävästi. Uimarannan varustetasoa voi parantaa, jos on varaa. Kaupungin omat rannat myös Kukkaniemessä, Samulin rannassa ja hotellin rannassa ovat yleisön käytössä ja vaativat kunnossapitoa. Yksityiset pitävät omistamistaan rannoista huolta. Toiseksi: Puistokatu on odottanut jo vuosikymmeniä kevyen liikenteen väylää. Sitä pitkin kulkisivat lapset ja vanhukset uimahalliin sekä alueen asukkaat keskustaa asioille ja koululaiset kouluun. Eivät vanhukset lähden kiertämään rantoja pitkin uimahalliin, vaan tarvitsevat kunnollisen kadun. Kolmanneksi: Kukkaniementien valaistus ja päällystys on rantapolkua tärkeämpi, koska kyseistä katua käyttävät päiväkodin lapset joka arkipäivä. Lisäksi: Pakkolunastukset eivät anna hyvää kuvaa kaupungin asukasystävällisyydestä. Ks. Essi ja Juha Olkkosen mielipiteen vastine (mielipide numero 5). Osayleiskaavaluonnoksessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kevyenliikenteenreitteihin ja niiden turvallisuuteen myös puuttuvia kevyenliikenteenreittien osuuksia tullaan kaavaluonnoksessa täydentämään. Katuverkon kunnostustoimenpiteisiin liittyvät asiat eivät ole kaavoitukseen liittyviä asioita, joten niihin ei tässä yhteydessä oteta kantaa. 12. Maatalousyhtymä Hedetniemi, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Kaavasuunnitelmassa kiinteistöjen Lampila RN:o 28:66 ja Siuvatti RN:o 28:11 kohdalle on suunniteltu A vap aluetta. Esitämme, että tilojen käyttösuunnitelmaa ei muuteta kaavaehdotuksen mukaisesti, vaan tilat säilyvät maatalous ja vapaa ajankäytössä. Haluamme vuokrata ja viljellä peltoja edelleen. Tilat sijaitsevat Haaganlammen rannalla, joka on tärkeä virkistys ja vapaaajan alue ympäristössä asuville ja joka tulisi säilyttää vapaana. Lampi on tärkeä virkistyskalastuksen kannalta ja asukkaiden uintipaikkana. Jos alue rakennetaan, vapaa liikkuminen lammen ympäristössä loppuu. Lisäksi alueen läpi kulkee Laurikkalantieltä Kalakankaantielle tie, joka on lenkkeilijöiden ahkerassa käytössä. Uusi suunnitelma tulee mielestämme rajoittamaan myös tätä käyttöä.

8 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 8 Emme katso perustettavaa siirtolapuutarha aluetta Haapajärven kokoisessa kaupungissa tarpeelliseksi. Uusi alue sijaitsee aikaisempaa aluetta huomattavasti kauempana keskustasta ja matka alueelle on todellisuudessa tietä pitkin pidempi kuin kaavaehdotuksessa näkyvä vyöhykkeiden mukainen matka. Kylätaloakaan ei alueelle tarvita. Ks. myös Kirsti ja Juhani Karppimaan mielipiteen vastine (mielipide numero 4.). Rakennemallisynteesiä tarkennettaessa kaavaluonnokseksi Haaganlammen alueen rakentamistiheyttä on väljennetty ja alueelle rakennemallisynteesissä osoitettu vapaa ajanasuminen on siirretty Savimäenpuhdon alueelle. Haaganlammen ympäristö on maisemallisesti arvokasta peltoaluetta, joten maiseman säilyminen avoimena ja viljelykäytössä pyritään säilyttämään. Myös alueella olemassa olevat toimivat maatilat on merkitty erikseen kaavakartalle. 13. Hannu E. Heikkilä, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Saaren alueen karjalahden puoleisten tonttien 7:88 ja 11:48 omistajana haluan kehittää Saaren alueen asemakaavoitettua R aluetta pienillä asemakaavan muutoksilla. Tarkoitukseni on ollut ostaa Revon voima Oy:ltä suikale Rn:o 256:0 vesialueesta, johon omistamani kiinteistöt rajautuvat, jotta pystyn kunnostamaan rantoja syöpymisen estämiseksi. Kaupungin virkamies ilmoitti, että Haapajärven kaupunki ei aio käyttää etuosto oikeuttaan edellä mainitsemassani kaupassa. Kuitenkin kun kyseinen kauppa asia minun ja Revon voima Oy:n välillä eteni, ilmoitti Revon Voiman toiminnanjohtaja, että kaupunki ei aio sallia kauppaa. Nähdäkseni omistamieni kiinteistöjen alue on kehityskelpoinen myös ilman kaupungin investointeja. Korkeimmalle sijoittuvat osat kiinteistöstä 7:88 tulisikin osayleiskaavassa varata asuinalueiksi. Kehittämällä kiinteistöjen 7:88, 11:48 ja 11:87 aluetta, voidaan varmistaa monien ihmisten pääsy veden äärelle loukkaamatta yksityisten ihmisten oikeuksia. Vesialueiden kunnostukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta rantojen syöpyminen voidaan estää. Tujuojan aluetta tulisi kehittää kosteikkona. Saaren alueen asemakaava (ent. rakennuskaava) on vahvistettu Voimassaolevassa asemakaavassa alue on varattu retkeilyalueeksi (R), eikä alueelle ole osoitettu rakennusoikeutta. Osayleiskaavatyön yhteydessä on todettu, että asemakaava on vanhentunut. Nyt suunniteltavassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi osoittaa koko Saaren aluetta enää retkeilyalueeksi, sillä kaavatyön yhteydessä tehtyjen maisema ja luontoselvitysten mukaan alueella on sellaisia maiseman ja luonnonarvoja, joiden säilyttäminen on Saaren ja koko Haapajärven alueen maisemakuvan ja luonnonympäristön kannalta erityisen tärkeää. Luonnosvaiheessa Saareen osoitettava leirintäalue (RL) on kooltaan noin 3,5 ha. Maisemallisten seikkojen lisäksi RL alueen kokoa rajoittavia tekijöitä ovat mm. Saaressa oleva kiinteä muinaismuisto (kivikautinen asuinpaikka), jonka alue on halkaisijaltaan noin 250 m ja näin ollen käsittää koko Saaren tilan pohjoispuolisen alueen, sekä Saaren hyvin alava maa ala. Saari on pääasiassa tulva aluetta ja rakennettavaksi soveltuukin vain tilan 7:88 alueella sijaitseva Saaren korkein kohta, jonka osoittamista asuinkäyttöön tutkitaan luonnosvaiheessa.

9 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 9 Osayleiskaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota Haapajärven imagon ja virkistysmahdollisuuksien kannalta tärkeiden vesialueiden potentiaalin hyödyntämiseen ja tärkeiden vesialueiden kunnostukseen ja suojeluun. Luontoselvityksen perusteella Tujuojan ympäristö on luonnoksessa osoitettu luo merkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Myös Savilahti Harjulahti ja Kurikkalammen ympäristö on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Multaosin veisitöjen hoitoon liittyvät asiat eivät ole kaavoituksellisia asioita, eikä niihin voida tässä yhteydessä ottaa kantaa. 14. Jarmo Marjoniemi, Soile Pieksämäki Marjoniemi, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Valmisteilla oleva osayleiskaava Haaganlammen kaakkoispuolelle loukkaa yksityisten oikeutta maankäyttöön. Rakennuslupaa hakiessani Ympäristökeskus Kokkolasta vaati, ennen poikkeusluvan myöntämistä, maankäyttösuunnitelman teetättämistä. Omalla kustannuksella teetättämässäni maankäyttösuunnitelmassa alue määriteltiin harvaan asutuksi omakotitaloalueeksi. Nyt osayleiskaavasuunnitelmassa koko alue on määritetty A vap, eli vapaa ajan käyttö alueeksi, jolloin ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu lisärakentaminen omistamillemme maa alueille estettäisiin. Alue tulisikin merkitä osayleiskaavaan pientaloalueeksi, sillä jos viemäröinti joskus toteutetaan Haaganlammen, kaupungin puoleiselle alueelle siellä olevista lähimmistä rakennuksista ei ole tälle alueelle kuin muutamia satoja metrejä. Alue on niin savista, että se vaatisi puutarhanhoitotarkoitukseen cm:n kerroksen jostain tuotua multaa. Yhteinen kylätalo on ihan hyvä idea. Mutta saunan osalta voin sanoa, että sitä voi kyllä mainostaa mutakylpylänä. Alueen rannat ovat tosi matalia ja jatkuvat matalina lähes yli lammen. Vesi on ruskeaa humuspitoista ja sitä ei tule varmaankaan (niin toivottavaa kuin se olisikin) puhdistamaan mikään. Ks. Kirsti ja Juhani Karppimaan sekä maatalousyhtymä Hedetniemen mielipiteiden vastineet (mielipiteet numero 4. ja 12.). Suunnittelualueen lievealueilta tullaan merkitsemään rakentamiseen soveltuvat alueet, jotka ovat viemäröitävissä kohtuullisin kustannuksin. 15. Matti Pesonen, Markku Pesonen, mielipide Ranta 401:152:8 tilan pinta ala on kokonaisuudessaan noin 2,5 ha sisältäen pois purettavat rakennukset ja viheralueet. Ehdotamme, että viheralueet ja entiset rakennuksen pohjat hyödynnettäisiin paremmin uudessa kaavoituksessa. Ehdotamme näin ollen Ranta 401:152:8 omistamallemme alueelle (4) neljää erillistä tonttia. Mielipide otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa. Tällä kaavalla ei kuitenkaan ratkaista yksittäisiä rakennuspaikkoja. Keskustan lievealueilla rakennusluvat tullaan myöntämään suunnittelutarveratkaisulla yleiskaavan pohjalta.

10 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ Erkki Saari, mielipide Rakennustontillani olevaan rakennusoikeuteen vedoten tiedustelen viemäriverkoston pääputkiston siirtämistä puistoalueelle rak.tonttini alapuolelle 60m matkalla: Ouluntie 20 (Siimes) tontilla olevan sähkö/puhelinlinjan pylvään siirto tontin keskialueelta puistokaistan rajalle, Koivuhaan liittymään päin. Viemäriverkoston putkistojen siirtäminen ei ole osayleiskaavaa koskeva asia, joten mielipide ei vaikuta kaavatyön jatkosuunnitteluun. 17. Veikko Tahkokorpi, mielipide Mielipiteen lyhennelmä (lyhentämätön mielipide liitteenä): Kevyen liikenteen väylä Karjakujalta Männistönkadulle olisi sisältötavoitteiden mukaista pysyä koska sitä on osa jo toteutettu Lepomajan pelastustienä ja Karjakujalta lähtien on maanostostakin kertaalleen sovittu sekä puistoakin on tien varrelle lisätty. Kevyen liikenteen käytön lisäämistä autoilun vähentämiseksi auttaisin kun reitistö houkuttelisi katua nopeampana ja viihtyisämpänä. Katuun ja tiehen liittyvä jalankulku ja pyörätie eivät korvaa korttelin keskellä kulkevaa oikotietä ja Isokadun kohdalla kevyenliikenteen väylän puuttuessa ei ole asiaan kuuluvaa liikenneturvallisuuttakaan. Kevyen liikenteen osalla liikennemäärien kannalta kannattaisi ajatella siltaa kevyelle liikenteelle vanhan Kirkkosillan kohdalle, jossa on vielä niemenkärjetkin lyhentämässä jänneväliä. Kaupungin keskustaan rakennettavana silta voisi palauttaa perinteellisiä kulkureittejä henkiin taloudellisestikin. Savimäenpuhdon käyttötarkoitusta kannattaisi katsoa energiataloudellisesti, koska se olisi järkevää ajatellen koko aluetta. Alueen läpi kulkeva vihervyöhyke antaisi rungon tulevaisuuden kannalta ajatellen houkuttelevan ympäristöarvon, jossa virtaava vesi luonnollisessa uomassaan voisi hoitaa koko alueen hulevedetkin hyödyllisenä viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä. Hulevesiasiaa kannattaisi harkita osayleiskaavassa huomioituna positiivisena seikkana, eikä piilotettuna putkitusasiana, koska se ei niin edes onnistu helposti eikä siihen ole mitään järkeä ylimääräistä satsatakaan. Parempi ja yleishyödyllisempi ratkaisu olisi käsitellä hulevedet syntypaikoillaan hyötymällä taivaalta tulevasta ilmaisesta vedestä alati kallistuvan energian aikana. Hulevesi on otettu hallintaan Samulinkatu 7:ssä pakottavista syistä ja puistoa on pyritty vihreyttämään ja kehittämään pienilmastoa eikä sen vuoksi puiston läpäisevän kadun annettaisi tuhota tehtyä työtä lisääntyvän liikennemelunkaan takia. Jukolan teollisuusalueen muuttamista asuinalueeksi kannattaisi vielä miettiä, koska asuintonteille on tarjolla aivan riittämiin parempiakin paikkoja mitä varasto ja teollisuusrakennusten alueella, jossa kuitenkin olisi raskaalle teollisuusrakentamiselle sopivampaa pohjaa kuin uudella teollisuusalueella. Vesipitoiselle maapohjalle on kalliimpaa ja riskialttiimpaa rakentaa kuin esim. Palomäen vanhalle teollisuusalueelle. Osayleiskaavassa valittaessa maa alueita eri käyttötarkoituksiin, taloudellisten seikkojen ottamisella huomioon autettaisiin tulevia rakentajia ja mahdollisuuksia lisätä uusi yrityksiä, jotka toisivat lisää työpaikkoja Haapajärvelle.

11 A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y _ 11 Kaavatyön yhteydessä on tehty liikenneverkkoselvitys Plaana Oy:n toimesta. Myös Sito Oy tekee parhaillaan selvitystä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kaavatyössä otetaan huomioon nämä selvitykset. Osayleiskaavan yleisiin tavoitteisiin kuuluu erityisesti kevyenliikenteen verkoston kohentaminen keskustan alueella. Kevyen liikenteen selvitys kortteleissa 212, 222, 223 ja 225 on tehty ja Karjakujalta Männistönkadulle kulkevan kevyenliikenteen väylä kulkee niiden välistä. Osayleiskaavassa tuo reitti on osoitettu ulkoilureitiksi, sillä on katsottu, että virallinen kevyenliikenteenreitti kyseisellä alueella ei ole tarpeellinen. Luontaiset reitit keskustan suuntaan kulkevat Männistönkatua ja Karjakujaa pitkin Isonkadun varteen ja sieltä edelleen Valtakadun ali. Yhteydet asuinalueilta kouluille kulkevat Koulukadun vartta. Karjakujan ja Männistönkadun välinen reitti palvelisi ainoastaan yhteyttä kouluilta terveyskeskukselle, mutta kulku ei ole olevia reittejä pitkin juuri pidempi. Korttelin 225 eteläpuolella kulkeva sähkölinja voi toimia jalankulkureittinä, joka palvelee liikkumista palveluasunnoilta terveyskeskukseen ja keskustaan. Kevyenliikenteen sillan rakentaminen vanhan kirkkosillan kohdalle ei ole liikenteellisesti eikä taloudellisesti järkevää sillä nykyinen silta kevyenliikenteen väylineen kulkee vain hieman yli sadan metrin etäisyydellä ehdotetusta kevyenliikenteen sillan paikasta. Osayleiskaavassa on pyritty muodostamaan koko suunnittelualueen kattava viherverkosto, jonka viheralueita on mahdollista käyttää tarvittaessa myös hulevesien käsittelyssä. Hulevesien käsittelyn tai viivyttämisen tarkempi suunnittelu ei ole varsinaisesti osayleiskaavoitukseen liittyvä asia. Kuitenkin, erityisesti osayleiskaavaluonnoksen teollisuusalueita koskevissa merkinnöissä tullaan kiinnittämään huomiota hulevesien käsittelyyn ja viivyttämiseen. Myöskään osayleiskaavassa osoitettujen alueiden tarkempi energiataloudellinen suunnittelu ei kuulu varsinaisesti osayleiskaavatyöhön, joka on luonteeltaan yleispiirteistä. Jukolan asuinalue sijaitsee Haapajärven keskusta alueen välittömässä läheisyydessä. Alueen yhteydet keskustaan paranevat entisestään jos kaavaluonnoksessa rautatien alikulkuna esitetty yhteystarve toteutuu. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella alueen tiivistäminen ja kehittäminen nimenomaan asuinalueena on perusteltua. Jukolan alueelle ei voida osoittaa rakasta teollisuutta, sillä alue sijaitsee keskellä olevaa asutusta. Kaavaluonnoksessa Jukolan teollisuusalue on osoitettu tiiviiksi pientaloalueeksi, jossa voi olla myös ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta, joka sopii asumisen yhteyteen (AP 2). Osayleiskaavaluonnoksessa aluevaraukset perustuvat tehtyihin selvityksiin ja muuhun olemassa olevaan tausta aineistoon, jossa myös taloudelliset seikat on huomioitu. 18. Johanna Toppila, mielipide En hyväksy kaavan toteuttamista. Perustelut: Rikkoo hienon maalaismaiseman ja tekee seudusta rauhattoman. Tekeillä olevan Haapajärven osayleiskaavan yleisenä tavoitteena on kaupungin jälkeen jääneen kaavoituksen ajan tasalle saattaminen. Se on myös kaupungin ensimmäinen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelualueella on voimassa vanhoja rakennuskaavoja sekä osayleiskaavoja,

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.3..2012 tark. 19.3.2012, tark. 21.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 24.10.2012, tarkistettu 5.3.2013 KUNTA Kokemäki 271 Kaupunginosa Peipohja 103 Korttelit 724, 725 Katualue Ratatie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE E Haapajärvenkaupunki Haapajärvenkeskustanosayleiskaava2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA Mielipiteet,lausunnotjavastineehdotukset Oulussa15.11.2011

Lisätiedot

KOKKOLAHDEN ASEMAKAAVA JUUKA, NUNNANLAHTI

KOKKOLAHDEN ASEMAKAAVA JUUKA, NUNNANLAHTI Liite 1 2.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KOKKOLAHDEN ASEMAKAAVA JUUKA, NUNNANLAHTI ASEMAKAAVA-ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualueen sijainti (kartta MML) Kaavan laatija SUUNNITTELU HALTILAHTI

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot