Biomedicum Helsinki 10 vuotta: tutkimusohjelmat, palkittuja tutkijoita, Suomen Akatemian huippuyksiköissä olevat tutkijat, akatemiaprofessorit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biomedicum Helsinki 10 vuotta: tutkimusohjelmat, palkittuja tutkijoita, Suomen Akatemian huippuyksiköissä olevat tutkijat, akatemiaprofessorit"

Transkriptio

1 Biomedicum Helsinki 10 vuotta: tutkimusohjelmat, palkittuja tutkijoita, Suomen Akatemian huippuyksiköissä olevat tutkijat, akatemiaprofessorit Genomibiologian tutkimusohjelma Ohjelma pyrkii selvittämään signaalinvälitysverkostojen kokonaisvaltaista analysointia ja vaikutusta useisiin tärkeisiin solun sisäisiin prosesseihin kuten solusykliin löytämään syövälle altistavien ja syövän kehittymistä edesauttavia geenejä käyttämällä laskennallisia malleja ja suurikapasiteettimittauksia muuntamaan genominlaajuiset tutkimustulokset diagnostisiksi testeiksi ja terapeuttisiksi kohteiksi tavoitteisiin hyödyntämällä useita suurikapasiteettimittausteknologioita genomiikan, DNA:n kopioinnin säätelyn ja solutason funktionaalisen seulonnan aloilta. Tutkimustulokset yhdistetään käyttämällä uusia laskennallisia menetelmiä, jotka mahdollistavat havaintojen luotettavan tulkinnan. Akatemiaprofessori Lauri Aaltonen, johtaja - ryhmä selvittää periytyvän kasvainalttiuden molekyylitaustaa kliinisistä piirteistä toiminnallisiin solupohjaisiin tutkimuksiin. Akatemiatutkija Päivi Ojala, varajohtaja - ryhmä tutkii virusten aiheuttamaa syöpää käyttäen mallina Kaposin sarkooma herpesvirusta. Dosentti Sampsa Hautaniemi - ryhmä tutkii ja soveltaa laskennallisia menetelmiä syövän kehittymisen kannalta tärkeiden molekulaaristen mekanismien ymmärtämiseksi Professori Heikki Järvinen - ryhmä on ollut keskeisessä asemassa perinnöllisten syöpien aineistojen keräämisessä ja hyödyntämisessä. Erityisen kiinnostuksen kohteena on HNPCC-paksusuolisyöpä sekä mahasuolikanavan polyyppeja aiheuttava Peutz-Jeghers oireyhtymä Professori Olli Kallioniemi ja dosentti Outi Monni - ryhmät selvittävät syövässä esiintyviä geenivirheitä genominlaajuisesti. Syövän kehittymiseen johtavia muutoksia kartoitetaan sirupohjaisilla työkaluilla ja tietoa hyödynnetään lääkkeiden ja diagnostiikan kehittämisessä. Dosentti Juha Klefström - ryhmä selvittää, kuinka solut puolustautuvat ohjelmoidun solukuoleman eli apoptoosin avulla syöpägeenien toimintaa vastaan. Tutkija Kaisa Lehti - ryhmä keskittyy syövissä tapahtuvan solujen liikkeen ja kudosten muokkauksen mekanismien selvittämiseen. Tavoitteena on kolmiulotteisia solujen kasvu- ja invaasiomalleja hyväksi käyttäen oppia ymmärtämään, kuinka solukalvoproteaasien välittämä solun pinnan proteiinien pilkkominen osallistuu solun signaloinnin, adheesion ja solun tukirangan dynamiikan koordinointiin kasvainten leviämisessä. Tutkija Sirpa Leppä - tavoitteena on karakterisoida imukudossyöpien eli lymfoomien biologisia ennustetekijöitä ja soveltaa tietoa lymfoomapotilaiden hoidonsuunnittelussa ja kehitystyössä kohti tehokkaampia ja yksilöllisempiä hoitovaihtoehtoja. Professori Tomi Mäkelä - ryhmä selvittää molekyylilääketieteen keinoin solujakautumista sääteleviä signalointireittejä ja niiden häiriöitä syövissä. Tutkija Ari Ristimäki - ryhmä tutkii tulehdukseen liittyvien geenituotteiden vaikutusta syövän leviämiseen ja syöpäpotilaiden ennusteeseen. Professori Jussi Taipale - ryhmä kehittää ja köyttää geniminlaajuisia solupohjaisia seulontateknologioita biolääketieteen isojen avointen kysymysten selvittämiseksi

2 Molekyylilääketieteen tutkimusohjelma Molekyylilääketieteen tutkimusohjelman tavoite on hyödyntää genomiprojektien ja genominlaajuisten analyysimenetelmien antamia mahdollisuuksia tutkia ainutlaatuisia suomalaisia perhe-ja väestönäytteitä. Ohjelman tutkijat yhdistävät korkeatasoisen geneettisen, epidemiologisen ja kliinisen osaamisen ja hyödyntävät uusimpia genominlaajuisia analyysimenetelmiä sekä relevantteja tautien eläinmalleja. Ryhmät myös kehittävät uusia biolaskennan ja bioinformatiikan menetelmiä genomin laajuisen tiedon tulkitsemisessa selvittääkseen sairauksien syntyä ja etenemistä. Ohjelma yhdistää kliiniset, epidemiologiset ja perustutkimuksen tutkijaryhmät. Näin syntyy paitsi kansainvälisesti kilpailukykyinen molekyylilääketieteen tutkimusyksikkö, myös vahva koulutusyksikkö, jossa tulevisuuden tutkijat saavat monipuolisen tutkijakoulutuksen molekyylilääketieteen, genetiikan, epidemiologian ja biolaskennan alalla. Ohjelma linkkautuu vahvasti Suomen Akatemian kansantautien tutkimuksen huippuyksikköön sekä Pohjoismaiseen tautigeenien tutkimuksen huippuyksikköön. Akatemiatutkija Hannes Lohi, johtaja - ryhmä tutkii koirien monitekijäisten tautien geeniprofiileja. Professori Leif Groop - ryhmä tutkii aikuisiän diabeteksen geeniprofiileja. Professori Juha Kere - ryhmä tutkii astman, sidekudossairaus SLE:n ja kielen kehityksen häiriön dysleksian geeniprofiileja. Professori Kimmo Kontula, johtaja - ryhmä tutkii rytmihäiriöiden ja lihavuuden geenitaustaa ja rytmihäiriölääkkeiden farmakogenetiikkaa Professori Anna-Elina Lehesjoki - ryhmä tutkii epilepsiamuotojen geeniprofiileja. Professori Aarno Palotie - ryhmä tutkii migreenin geeniprofiileja. Professori Leena Peltonen-Palotie (ryhmä) - ryhmä tutkii sydän- ja veri Ryhmäjohtaja Päivi Saavalainen - ryhmä tutkii autoimmuunitautien, erityisesti keliakian geeniprofiileja. Dosentti Tiinamaija Tuomi - ryhmä aikuisiässä todettavien diabetesmuotojen syitä Professori(emerita) Marja-Riitta Taskinen - ryhmä tutkii rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ja valtimokovettumataudin genetiikkaa ja molekyylibiologiaa

3 Molekyyli- ja syöpäbiologian tutkimusohjelma Molekyyli- ja syöpäbiologian tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa syövän syntymekanismeista ja tunnistaa uusia syövässä muuntuneita kohdegeenejä. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti perimän vauriovasteeseen, syövän kantasolujen kasvuun ja erilaistumiseen, veri- ja lymfasuonten uudismuodostukseen, invaasioon ja metastaasiin liittyvät tapahtumat. Ohjelmassa toimivissa 10 tutkijan ryhmissä yhdistyy toisiaan tukeva monipuolinen osaaminen ja tieto-taito. Tutkimusohjelma hyödyntää työssään tehoseulontaa käyttäen genomin kattavia geenikirjastoja ja lääkeaihiokirjastoja, huipputeknologiaa edellyttävää kuvantamisanalytiikkaa, ja kehittää uusia viruspohjaisia geenisiirtovektoreita ja vaativia siirtogeenisiä koe-eläinmalleja. Ohjelman vahvuuksia ovat sen monipuoliset edellytykset löydösten kriittiseen tarkasteluun solu- ja molekyylibiologisin tekniikoin yhdistyneenä vankkaan syöpätautien kliiniseen osaamiseen. Keskeisenä tavoitteena on löydösten nopea siirto translationaalisen tutkimuksen kautta syövän hoitoon. Professori Jorma Keski-Oja, johtaja - ryhmä tutkii kasvutekijöiden vaikutuksia syöpäkasvuun Akatemiaprofessori Kari Alitalo - ryhmä tutkii veri- ja imusuonten kehittymistä ja mahdollisuuksia käyttää niiden säätelymolekyylejä syövän sekä sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Dosentti Akseli Hemminki - ryhmä selvittää, miten geeniterapiaa ja syöpäsoluja tappavia viruksia voi käyttää syövän hoidossa. Dosentti Carina Holmberg-Still - ryhmä tutkii proteiinien pilkkoutumista säätelevää ubikitiini-proteasomijärjestelmää C. elegans sukkulamatomallin avulla. Professori Heikki Joensuu - ryhmä tutkii syöpätautien molekyylimekanismeja ja täsmähoitoja. Dosentti Katri Koli - tutkimusryhmän keskeinen tutkimusalue on TGF-beta/BMP-geeniperheen kasvutekijöiden toimintamekanismit erityisesti keuhkofibroosin ja syöpäsairauksien patogeneesissä. Dosentti Pirjo Laakkonen - ryhmä etsii syöpäkasvaimen etäpesäkkeiden muodostumisessa keskeisiä merkkimolekyylejä ja sellaisia peptidejä, jotka verenkiertoon ruiskutettuna toimisivat lääkettä tai merkkiainetta kuljettavina lähetteinä syöpäkasvaimeen. Professori Marikki Laiho - ryhmä tutkii syöpäsoluissa tapahtuneita geenivirheitä. Akatemiatutkija Pipsa Saharinen - tutkimusryhmän tavoitteena on ymmärtää molekyylitasolla Angiopoietiini-kasvutekijöiden ja Tie-reseptorityrosiinikinaasien muodostaman signaalinsiirtoketjun toimintaa stabiileissa ja syöpäkasvaimen verisuonten aktivoituneissa endoteelisoluissa. Angiopoietiini-Tie signaalinsiirtoreitti on välttämätön veri- ja imusuonten muodostumiselle yksilönkehityksen aikana. Dosentti Petri Salvén - ryhmä tutkii kantasolujen roolia syövän kasvussa.

4 Molekyylineurologian tutkimusohjelma Tutkimusohjelma keskittyy neurologisten ja neuropsykiatristen sairauksien molekyylitason tapahtumien selvittämiseen. Vahvan perustutkimuksellisen asiantuntemuksen keinoin ohjelman seitsemän tutkijaa ryhmineen etsii tauteja aiheuttavia ja niille altistavia geenejä ja tutkii tautien mekanismeja solutasolla, erilaisissa tautimalleissa, potilaiden kudosmateriaaleissa ja potilasaineistoissa. Tautimekanismien tuntemuksen avulla etsitään ja tutkitaan sellaisia lääkeaineita ja kemiallisia yhdisteitä, joilla taudin etenemiseen voidaan vaikuttaa. Tautimekanismien ja riskitekijöiden tuntemuksen perusteella potilaille voidaan myös antaa elämäntapaneuvontaa. Ohjelman suora yhteys lasten ja aikuisten neurologian klinikkoihin mahdollistaa tutkimustiedon tehokkaan hyödyntämisen potilaiden diagnostiikassa ja hoidossa. Professori Anu Wartiovaara, johtaja - ryhmä tutkii hermoston ja lihasten rappeumatautien mitokondriotaustoja ja hoitoa; erityisfokus Parkinsonin tauti, periytyvät ataksiataudit, ja lasten mitokondriotaudit Dosentti Pentti Tienari, varajohtaja - ryhmä tutkii hermoston rappeutumatautien, erityisesti MS-taudin, tautimekanismia ja hoitoa. Tutkija Brendan Battersby - ryhmä tutkii mitokondrioiden, perimän säätelyä ja sen roolia hermoston rappeumasairauksissa. Yliopistonlehtori Ove Eriksson - ryhmä tutkii mitokondrioiden osuutta solukuolemassa na jäiden mekanismien osuutta hermoston sairauksissa. Dosentti Iiris Hovatta - ryhmä tutkii neuropsykiatristen sairauksien molekyylimekanismeja ja hoitoa. Dosentti Perttu Lindsberg - ryhmä tutkii aivoinfarktin altistavia tekijöitä ja molekyylitason tautimekanismia sekä hoitoa. Professori Timo Otonkoski - ryhmän tutkimuskohteena on lääketieteellinen kantasolututkimus Tutkija Tiina Tyni - ryhmä tutkii lasten rasvahappoaineenvaihdunnan tautien mekanismeja

5 Yhteistyössä olevat tutkimusohjelmat Infektiobiologian tutkimusohjelma (Haartman-insituutti) Infektiobiologian tutkimusohjelma kattaa mikrobissa ja isännässä tapahtuvat molekyyli- ja solutason prosessit mikrobin kolonisaation, invaasion ja infektion aikana. Infektiobiologian tutkimus on nykyisin erittäin tärkeää, koska pandemioiden uhka on lisääntynyt globalisaation ja uusien infektioiden myötä mikrobien antibioottiresistenssi ja sairaalainfektiot ovat lisääntyneet monet infektiot ovat edelleen valtava ongelma kehitysmaissa (esim. keuhkokuume, ripulitaudit, tuberkuloosi, malaria ja HIV/AIDS) Toisaalta genomien selvitys on avannut uusia tutkimusmahdollisuuksia. Ohjelman tarkoitus on yhdistää ja hyödyntää nopeasti lisääntyvää tietoa mikrobeista, isännän vasteista ja tekniikoista. Professori Seppo Meri, johtaja - ryhmä tutkii, miten taudinaiheuttajat pystyvät väistämään elimistön tärkeän puolustusjärjestelmän - komplementtijärjestelmän - ja mitkä yksilölliset ominaisuudet altistavat ihmisen infektioille.. Professori Klaus Hedman - ryhmä selvittää ihmisen ssdna-virusten esiintyvyyttä ja tarttumisteitä, solu- ja molekyylibiologisia mekanismeja, isäntäsoluja, kasvuominaisuuksia ja tautiyhteyksiä. Dosentti Alexander Plyusnin - ryhmä tutkii jyrsijöiden ja eräiden muiden eläinten levittämiä zoonoosi-viruksia, kuten hanta-viruksia, joihin kuuluu muun muassa Puumala-virus. Professori Risto Renkonen - tutkimusryhmä on kiinnostunut tulehdustautien systeemibiologiasta. He soveltavat laaja-alaisia tutkimusmenetelmiä ja pyrkivät ymmärtämään, mitä allergisen reaktion alussa tapahtuu, kun elimistön pintasolukko, eli epiteeli kohtaa siitepölyn allergeeneja. Professori Kalle Saksela - ryhmä tutkii virusten ja isäntäsolun vuorovaikutusta molekyylibiologian keinoin. Vuorovaikutuksen ymmärtäminen auttaa muun muassa syöpäsairauksien tutkimisessa. Professori Mikael Skurnik - ryhmä tutkii Yersinia-suvun bakteerien virulenssitekijöitä, taudinaiheuttamiskyvylle tarpeellisia rakenteita ja ominaisuuksia. Nainen ja terveys (Biomedicum Helsinki, Naistensairaala, Lasten ja nuorten sairaala) Tutkimusten kohteena on muun muassa ennaltaehkäisevä papilloomavirusrokote papilloomavirusrokotteen ja kohdunkaulansyövän seulonnan synergia klamydia ja lisääntymisterveys yhden alkion siirto ja in vitro fertilisaatio hormonikierukan terveyshyödyt raskaus ikkunana naisen myöhempään terveyteen naisten yleisimpien syöpien biopankkiaineistojen hyödyntäminen munasarjan kehitysbiologia

6 Gynekologiset infektiot Professori Jorma Paavonen, johtaja- - ryhmä tutkii gynekologisia tulehdussairauksia, erityisesti papilloomaviruksen aiheuttamaa HPV-infektioita sekä klamydiaa. Primaaripreventio HPV-rokotteella vaatii isoja tehotutkimuksia. Toinen tutkimusaihe on selvittää tulehduksen osuutta keskossynnytyksissä. Dosentti Pekka Nieminen - ryhmä kehittää kohdunkaulan syövän seulontaa ja tutkii trendejä tämän syövän ilmaantumisessa. Tärkeä kysymys on HPV-rokotusohjelman vaikutus seulontoihin. Lisääntymisterveys Dosentti Oskari Heikinheimo - ryhmä tutkii steroidihormonien käyttöä raskauden ehkäisyssä ja raskauden keskeytyksessä. Dosentti Risto Kaaja - ryhmän tutkimusaiheena on raskaus ikkunana naisen terveyteen. Dosentti Tomi Mikkola - ryhmä tutkii vaihdevuosien fysiologiaa. Professori Aila Tiitinen - ryhmä tutkii lapsettomuushoitojen optimointia ja hedelmöityshoitojen turvallisuutta. Munasarja- ja rintasyöpä Osastonylilääkäri Ralf Bützow - ryhmä tutkii munasarjasyövän molekulaarista patologiaa ja etsii uusia mahdollisia täsmähoidon kohdemolekyylejä Dosentti Heli Nevanlinna - ryhmä selvittää geneettisten tekijöiden liittymistä rintasyövän sairastumisvaaraan, syövän ilmiasuun tai etenemiseen ja eloonjäämisennusteeseen. Kehitysbiologia Professori Markku Heikinheimo ja dosentti Tiina Laine - ryhmät tutkivat geenisäätelyä, kehitystä ja kasvaimia useissa elimissä ja sukurauhasissa. Munasarjoja koskevissa töissä tutkijat selvittävät muun muassa munarakkuloiden kehittymisen säätelyn ja toiminnan mekanismeja, ympäristömyrkkyjen vaikutuksia munarakkuloiden soluihin sekä eri tyyppisiä munasarjan kasvaimia. Kansalliset ja kansainväliset palkinnot ja suurapurahat Kymmenvuotisen toiminnan aikana Biomedicum Helsingissä työskenteleville tutkijoille on myönnetty yli 50 sekä kansallista että kansainvälistä lääketieteen alan palkintoa ja suurapurahaa. Esimerkkejä palkinnoista: Professori Lauri Aaltonen, Genomibiologia tutkimusohjelma: Matti Äyräpää palkinto, 2005 Syöpäsäätiön suurapuraha, 2010 Euroopan tutkimusneuvoston ERC Advanced Grant rahoitus, 2011 Akatemiaprofessori Kari Alitalo, Molekyyli- ja syöpäbiologia -tutkimusohjelma: Fernström säätiön suuri pohjoismainen tiedepalkinto (Stora Fernströmpriset), 2005 The Louis-jeantet Prize for Medicine, 2006 InBev-Baillet Latour International Health Prize tiedepalkinto, 2009 Anders Jahre tiedepalkinto, 2010 Euroopan tutkimusneuvoston ERC Advanced Grant rahoitus, 2011 Professori Hannes Lohi, HY Lääketieteellinen genetiikka: Akatemiapalkinto, 2007 Suomen Nuorkauppakamari ry, vuoden nuori menestyjä, 2009 Euroopan tutkimusneuvoston tutkimusapuraha, 2010 Professori Jussi Taipale, Genomibiologia tutkimusohjelma: Sigrid Juselius säätiön juhlapalkinto 2005 EMBO:n nuoren tutkijan palkinto, 2006 Medix-palkinto, 2007 Anders Jahre palkinto, 2008 Professori Anu Wartiovaara, Molekyylineurologia tutkimusohjelma: Anders Jahre palkinto, 2003

7 Nuoremman tutkijan Europe & Medécine palkinto, 2004 Euroopan tutkimusneuvoston ERC Advanced Grant rahoitus, 2011 Muita lukuisia palkintoja saaneita tutkijoita ovat mm. professori Akseli Hemminki, professori Juha Kere, professori Mikael Knip, professori Mikko Niemi ja professori Ulf-Håkan Stenman. Biomedicum Helsingin tutkijat Suomen Akatemian huippuyksiköissä Akatemiaprofessori Kari Alitalo (koordinaattori): Syövän biologian huippuyksikkö - mukana huippuyksikössä myös professori Jorma Keski-Oja, professori Marikki Laiho ja dosentti Petri Salvén Yliopistonlehtori Synnöve Carlson (osa huippuyksikköä): Systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen huippuyksikkö Akatemiaprofessori Heikki Joensuu (osa huippuyksikköä): Ihmisen puolustsusmekanismit huippuyksikkö Professori Olli Kallioniemi (koordinaattori): Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikkö - mukana huippuyksikössä myös akatemiaprofessori Lauri Aaltonen ja professori Tomi Mäkelä Professori Kimmo Kontula (osa huippuyksikköä): Kansantautien genetiikan tutkimuksen huippuyksikkö - mukana huippuyksikössä myös professori Juha Kere ja professori Aarno Palotie Professori Anu Wartiovaara (osa huippuyksikköä): Suomalainen mitokondriotautien ja ikääntymisen huippuyksikkö (FinMIT) Biomedicum Helsingin akatemiaprofessorit Akatemiaprofessori Lauri Aaltonen Akatemiaprofessori Kari Alitalo Akatemiaprofessori Elina Ikonen Akatemiaprofessori Heikki Joensuu Akatemiaprofessori Jussi Taipale Lisätiedot: Johtaja, professori Olli A. Jänne Viestintäkoordinaattori Kirsi Varmo

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus Osaamisen ytimessä Meilahden kampus 1. Biomedicum Helsinki 1 2. Biomedicum Helsinki 2 3. Biomedicum Helsinki 3 (suunnitteilla) 4. Haartman-instituutti 5. Terveystieteiden keskuskirjasto 19 6. Meilahden

Lisätiedot

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET?

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Geenit selittävät eroja Nuoret tutkivat myös öisin Hyväntekeväisyys palkitsee SYÖPÄTUTKIMUS NYT 2013 MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Henkilökohtainen lääketiede löytää vastauksia syövän vaikeimpiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2012 1 Säätiöiden tarkoitus... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt... 6 Hallitus... 6 Työvaliokunta... 6 Raha-asiainvaliokunta...

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

Suomen Parkinson-säätiö rs on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja sitoutunut noudattamaan hyvää hallintotapaa toiminnassaan.

Suomen Parkinson-säätiö rs on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja sitoutunut noudattamaan hyvää hallintotapaa toiminnassaan. Vuosikertomus 2012 Suomen Parkinson-säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää tehokkaampia

Lisätiedot

Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee

Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 4/2008 Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee 1

Lisätiedot

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiö on perustettu vuonna 1960, jolloin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

Apurahat ja palkinnot 2013

Apurahat ja palkinnot 2013 Apurahat ja palkinnot 2013 Suomen Lääketieteen Säätiö ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1 Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000. The solution lies in your cells We will make your cells behave

Vuosikertomus 2000. The solution lies in your cells We will make your cells behave Vuosikertomus 2000 The solution lies in your cells We will make your cells behave S I S Ä L L Y S BioTien historia...2 Vuosi 2000 lyhyesti...3 Toimitusjohtajan katsaus...5 Strategia...6 7 Lääkekehitysprosessi...8

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 4 Toiminta-ajatus 6 Mikael Knip, puheenjohtaja 8 Johan Eriksson, professori 10 Hannele Uusitalo-Järvinen, LT 12 Diabetestutkimussäätiön toimintakertomus

Lisätiedot

Valo muotoilee kaupunkia. Kantasolu on vielä salaisuus. Aurinko voi hiljentyä VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 2/2012. Geenitesti.

Valo muotoilee kaupunkia. Kantasolu on vielä salaisuus. Aurinko voi hiljentyä VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 2/2012. Geenitesti. Valo muotoilee kaupunkia Kantasolu on vielä salaisuus VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 2/2012 Aurinko voi hiljentyä Geenitesti paljastaa VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA Nro 2 huhtikuu 2012 22. vsk Henrika Pihlajaniemi

Lisätiedot

Syöpä. Rakkaudesta. cancer.fi. se tämäkin mies kelluu 5/2011. Vaaleanpunainen kuukausi on täällä taas Leikkaus antaa toivon paranemisesta

Syöpä. Rakkaudesta. cancer.fi. se tämäkin mies kelluu 5/2011. Vaaleanpunainen kuukausi on täällä taas Leikkaus antaa toivon paranemisesta Syöpä 5/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Vaaleanpunainen kuukausi on täällä taas Leikkaus antaa toivon paranemisesta Rakkaudesta se tämäkin mies kelluu 1 Tässä numerossa 5/2011 6 9 10 14 Leikkaus

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 0 4

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 0 4 Vuosikertomus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 BioTie lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kaupalliset sopimukset 10 Tutkimus ja tuotekehitys 12 Riippuvuussairaudet 14 VAP-1tulehdustautien

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Innovaatioita yhteistyössä

Innovaatioita yhteistyössä FIMEAN YLIJOHTAJA SIVU 6 TEOLLISUUS JA YLIOPISTO SIVU 10 FARMASIAN PÄIVÄT SIVU 14 VIHREÄMPÄÄ FARMASIAA SIVU 18 JUKKA RANTANEN TANSKASSA SIVU 20 TALOUSSEMINAARIN SATOA SIVU 28 SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET SIVU

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunta ja kirjoittajat

Biotekniikan neuvottelukunta ja kirjoittajat Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK) on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin bio- ja geenitekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunnan tehtävät on määritetty geenitekniikka-asetuksessa

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus

Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus Kutsu kuulemaan julkisia esitelmiä, jotka Itä-Suomen yliopiston molekyyligenetiikan professori Mikko Hiltunen, hoitotieteen, erityisesti hoitotyön johtamisen

Lisätiedot

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma STUK A 260 / KESÄKUU 2015 Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma National Programme for Radiation Safety Research S. Salomaa, M. Muikku, K. Peräjärvi, T. Siiskonen Säteilyturvakeskus Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S A LKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ V U O S I K E R T O M U S 2007 L I N T U L A H D E N K U J A 4, 0 0 5 3 0 H E L S I N K I P L 2 2 0, 0 0 5 3 1 H E L S I N K I www.alkoholitutkimussaatio.fi A L KO H O L I T U T

Lisätiedot

MIGREENI NAINEN JA SYDÄN LÖYDÄ OSTEOPOROOSI AJOISSA! Painonhallinnan uusimmat keinot Plastiikkakirurgiaa taidolla tarpeeseen Mikä on vulvodynia?

MIGREENI NAINEN JA SYDÄN LÖYDÄ OSTEOPOROOSI AJOISSA! Painonhallinnan uusimmat keinot Plastiikkakirurgiaa taidolla tarpeeseen Mikä on vulvodynia? Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 1/2014 MIGREENI MONEN NAISEN JOKA KUUKAUTINEN VIERAS LÖYDÄ OSTEOPOROOSI AJOISSA! Painonhallinnan uusimmat keinot Plastiikkakirurgiaa

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2013 2/2004 1/2005 Sininen manifesti oli ensimmäistä kertaa Turussa Tuolit symboloivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

14 TUTKIMUSSUUNNITELMIIN LIITTYVÄT LABORATORIOMÄÄRITYKSET

14 TUTKIMUSSUUNNITELMIIN LIITTYVÄT LABORATORIOMÄÄRITYKSET 14 TUTKIMUSSUUNNITELMIIN LIITTYVÄT LABORATORIOMÄÄRITYKSET 14 TUTKIMUSSUUNNITELMIIN LIITTYVÄT LABORATORIOMÄÄRITYKSET... 1 14.1 Elinolot ja terveys... 3 14.2 Hengityselimet, allergiat ja ihon sairaudet...

Lisätiedot