S isällyslue telo. Yleispiirros Va roituksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S isällyslue telo. Yleispiirros Va roituksia 6 - - - - 7 - 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6"

Transkriptio

1 Õ\ÇÌÌJÑÐßÍ É õ ÐË Ó ÐÐË ÔÑÓßÕÛÒÎÑæ ÔìëíîêïÚ ÌßÎÕßÍÌËÍæ ðïñîðïí ÔË Û Öß ÇÓ Ó\Î Î\ Ò\Ó\ Õ\ÇÌÌJÑØ ÖÛ ÛÌ Û Ò Ò Û Ò ÌËÑÌÌÛ Û Ò Õ\ÇÌÌJ\ Ìß Ø ËÑÔÌÑßò

2 ISS A S isällyslue telo S F Yleispiirros Va roituksia Joh da nto W s+ oh jelm a a n Ws+ohjelma Vakiomallin tai yksinkertaistetun mallin valinta Ws+pumppu ja sen ominaisuudet Pumpun tyypin tarkistus Moottorin tyypin määritys Erityisesti huomioitavaa P um pun a sennus Muistutus Pumpun asennus Ilman paluuliitäntää olevan pumpun asennus Putkiston sovitus Tehonsyöttö Nestehuuhdellun akselitiivisteen nesteen tuloliitäntä K äy töönoton v a lm istelut Vieraiden esineiden poisto pumpusta Pumpun koekäyttö P um pun käynnistys Huuhteluaine H uolto Akselitiivisteen tarkistus Akselitiivisteen vaihto Moottorin vaihto Varastossa pidettävät varaosat Teknisettiedot Ws+pumppujen äänipaine ja äänitehoarvot W+pumppujen suurin sallittu lähtöpaine Kiristysmomentit ilmaruuveja ja akseleita varten Spare Parts see Separate Spare Parts List

3 ISS S Yleispiirros S F O sa 1 A kselin koko ø 25ja ø 35 O sa 2 A kselin koko ø 25ja ø 35 2

4 ISS S Yleispiirros S F 1: Pumppukotelo 2: Ilmausruuvi 3: Orengas 4: Siipiratas 6 : Orengas 7 : Takalaippa 8 : Sokka 9 : Kiristysrengas 11: Akseli 12: Ruuvi 13: Kansi 14: Välilaippa 15: Heloitusruuvi 16 : Ruuvi 17 : Aluslevy 25: Kiristysrengas 26 : Orengas 27 : Etulevy 28 : Kiristysrengas 29 : Kumitiiviste 30: Kierrätysputki O sa 1 O sa 2 Vakiotiiviste akselikoolle ø25 ja ø35 Höyry ja nestehuuhtelulla varustetut tiivisteet akselikoolle ø25 ja ø35 5.1: Tugirengas 5.3: Kiinnitysrengas 5.4: Poistoputki 5.5: Orengas 5.6 : Staattorirengas 5.7 : Roottorirengas 5.8 : Neula 5.9 : Tiivistesarja 5.10: Orengas 5.11: Kiinnitysrengas 3

5 0 Va roituksia 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen pumpun asennusta ja käyttöönottoa. Ota tarvittaessa yhteys APVjälleenmyyjään. 2. Varmista, että moottorin tyyppi ja säätöarvot ovat oikeat. Tämä on erityisen tärkeää käyttöympäristöissä, joissa on räjähdysvaara. 3. Älä käynnistä pumppua, ennen kuin kaikki putket on liitetty ja liitokset asianmukaisesti kiristetty. Tämä koskee erityisesti putkia, joiden kiristysrenkaat on varmistettu siipimutterilla (paluuputken liitokset) sekä (mikäli tilattu) pumpun tuloaukon ja poistoaukon liitoksia. Jos pumpulla siirretään kuumia tai terveydelle vaarallisia nesteitä, on noudatettava kyseisten tuotteiden käsittelyä koskevia työturvallisuusohjeita. 4. Älä käynnistä pumppua, ennen kuin pumpun akselin suojus on kunnolla kiinnitetty. 5. Pumppu sisältää pyöriviä osia. Älä työnnä käsiäsi tai sormiasi käynnissä olevaan pumppuun. 6. Vältä moottorin suojuksen koskettamista pumpun toimiessa suojus voi olla kuuma. 7. Vältä pumpun rungon koskettamista pumpattaessa kuumaa nestettä kosketus voi aiheuttaa palovamman. 8. Älä sulje pumpun syöttö ja poistokanavaa pumpun toimiessa. Jos pumpussa on nestettä, eikä kierto toimi, seurauksena voi olla nesteen ylikuumeneminen ja paineen nousun aiheuttama räjähdysvaara. 9. Älä käynnistä pumppua, ennen kuin olet poistanut siitä kaikki asennustyökalut. 10. Älä huuhtele sähkömoottoria vedellä tai muullakaan nesteellä. 11. Pumppua ei saa nostaa moottorin suojuksesta se ei kestä pumpun painoa. Irrota suojus ennen nostoa. Jos käytetään nostolaitetta, nostoköydet on kiinnitettävä huolellisesti. 12. Älä pura pumppua, ennen kuin moottorin tehonsyöttö on katkaistu. Irrota sulakkeet ja moottorin verkkojohdon liitin. 13. Sähköasennukset saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja. 14. Älä pura pumppua, ennen kuin putkisto on tyhjä. Nestettä kertyy erityisesti pumpun runkoon. Jos pumpulla pumpataan kuumia tai terveydelle vaarallisia nesteitä, on noudatettava työsuojeluviranomaisten erityisohjeita kyseisten tuotteiden käsittelystä. 15. Pumpun lähtöpaine ei saa ylittää seuraavia arvoja: Ws+20/15: Enintään 6 bar Ws+30/30: Enintään 8 bar Ws+44/50: Enintään 13 bar On myös tärkeää muistaa, että lähtöpaineen enimmäisarvot koskevat vettä, jonka lämpötila on +20 C. 16. Siipimuttereilla varmistettuihin kiinnitysrenkaisiin kohdistuvat toimenpiteet on jätettävä asiantuntevan huoltohenkilöstön tehtäväksi (katso kohta 3). 5

6 1 Joh da nto W s+ oh jelm a a n 1.1 W s+ oh jelm a Tässä oppaassa kuvataan Ws+pumpun vakiomalli, jossa on esiasennettu paluuliitäntä, ja yksinkertaistettu malli ilman paluuliitäntää. 1.2 Va kiom a llin ta iyksinkerta istetun m a llin v a linta 1. Ws+pumpun vakiomalli on tarkoitettu asennettavaksi kuten tavallinen rengaspumppu, toisin sanoen siinä olisi oltava ns. "joutsenkaula" (kaksi 90 mutkaa) tuloputkessa ja riittävän pitkä pystysuora poistoputki. (ks. pituus H seuraavalla sivulla.) 2. Monissa kiertopesusovelluksissa (CIP) on Ws+pumppua käyttämällä mahdollista yksinkertaistaa putkien asettelua ja tuoda syöttöputki vaakatasossa suoraan pumpun tuloaukkoon. Jos valitaan yksinkertaistettu malli, paluuliitäntä on tarpeeton. Jotta pumppu toimisi kyseisellä tavalla, syöttöputkiston tulee täyttää kohdassa 2.2 mainittu ehto. Epävarmoissa tapauksissa on valittava joutsenkaulalla ja paluuliitännällä varustettu Ws+vakiomalli W s+ pum ppu ja sen om ina isuudet Ws+sarjan vakioominaisuudet: 3Avaatimuksien mukainen kiillotus suojuksella tai ilman unko ja säädettävät jalat tai kiinteän kiinnityskonsoli hiili/sic tai SiC/SiCakselitiiviste Orengasmateriaali EPDM tai FPM (Viton) (esimerkiksi Kalrez) mekaaninen akselitiiviste tai kaksoismekaaninen, nestehuuhteluun tai aseptiseen höyryhuuhteluun (Wa+) sopiva akselitiiviste Moottori NEMA ei IEC (ilman suojusta). Lisävarusteet: tyhjennysventtiili pumpun kuljetusvaunu Ws+pumpun voi tilata varustettuna kaikilla tavallisilla hitsauskiinnikkeillä ja putkiliittimillä (DS/BS/DIN/SMS) sekä ISO tai DINlaipoilla Kuv a P um pun tyypin ta rkistus Pumpun välilaipassa on kuvan 1 mukainen laitekilpi. Esim erkki: Type WS+20/15: Pumpun tyyppi. 125: Juoksupyörän halkaisija. Serial No: Pumpun laitekohtainen sarjanumero. Order No: APV:n tilausnumero. Year: Valmistusvuosi. Tyhjään kenttään voi merkitä pumpun sijainnin laitoksessa. 6

7 1 Joh da nto W s+ oh jelm a a n 1.5 M oo torin tyypin m ääritys Moottori tunnistetaan poistamalla moottorin suojus ja lukemalla laitekilvestä kwarvo sekä moottorin rakennuskorkeus. 1.6 Erityisestih uom ioita v a a Ws+pumppu on suunniteltu käyvän kaksinapamoottorin kierrosluvuilla (3000/3600 rpm). Jos pumppua yritetään käyttää nelinapamoottorin kierrosluvuilla (1500/1800 rpm),imuteho heikentyy huomattavasti. 2 P um pun a sennus 2.1 M uistutus Kuten kaikki itsesyöttävät pumput, Ws+pumppu vaatii aluksi sisäänsä tietyn määrän nestettä, ns. "siemenveden", jotta pumpun sisään muodostuu nesterengas. Nesterengas on välttämätön, jotta itsesyöttö toimii. Katso taulukko. W s+ pum ppu K äynnistystäy tö litroina 20/15 30/30 44/50 1,7 2 3,7 Kuv a P um pun a sennus Ws+pumpun vakiomalleissa käynnistystäyttönesteen on pysyttävä joko pumpun rungossa tai nesteen on virrattava takaisin syöttöaukosta. Tätä varten pumppu on asennettava siten, että poistoaukko avautuu pystysuoraan ylöspäin ja poistoaukkoon on liitettävä pätkä pystysuoraa putkea. Suoraan syöttöaukkoon liitetty joutsenkaula estää käynnistystäyttönesteen valumisen syöttöputkeen. Jotta poistoilmalle jäisi tilaa, kaikki takaiskuventtiilit on asennettava vähintään 0,5 m jakelusuuntaan pystysuorasta putkesta. Katso taulukko ja kuva 2. Lyhyemmät putket hidastavat itsesyötöllä tapahtuvaa pumppausta. W s+ pum ppu 20/15 30/30 44/50 v äh im m äiskorkeus (kuv a 2) 1m (2" halk.) 1,5 m (2" halk.) 1,5 m (3" halk..) tai 2 m (2" halk..) Ota huomioon, että pumppua ei saa pitää käynnissä liian kauaa ilman mitään pumpattavaa (tavallisesti 15 minuuttia tai vähemmän, jos neste on kuumaa). Muutoin pumppu kuumenee ja käyttösyöttönestettä poistuu höyrystymällä. Mitä vähemmän imupuolella on venttiilejä, mutkia ja tkappaleita, sitä parempi. Pumpun ympärille on jätettävä riittävästi tilaa putkistolle ja huoltotoimille. 7

8 2 P um pun a sennus Kuv a Ilm a n pa luuliitäntää olev a n pum pun a sennus Jos käytetään yksinkertaistettua putkistoa ja jos tankki oli aikaisemmin pumpattu kuiviin, osan nesteestä on päästävä valumaan tankista pumppuun käyttösyöttönesteeksi, kun imutankki alkaa täyttyä. Tyypillisiä sovelluksia esitetty kuvassa 3. Pumpun runko on aina asennettava siten, että poistoaukko on pystysuoraan ylöspäin ja että kaikki muut ehdot täyttyvät. Huomaa, että kaikki eksentriset paineenalentimet on asennettava siten, että pumpun keskilinja on alempana kuin syöttöputken keskilija. 2.4 P utkiston sov itus Putkisto on sovitettava mahdollisimman hyvin pumpun imu ja paineliitäntään. Varmista, että pumppu on riittävän hyvin tuettu putkenkannattimin, jotta pumpun runkoon ei välity putkistosta missään käyttötilanteessa vääntö tai painorasitusta. Huomaa, että pumppu voi täristä käyttösyötön aikana. Lähelle pumpun imuosaa on asennettava putkenkannatin estämään putkiston tärinää ja melua. Kuv a. 4 Kuv a Teh onsyö tö Moottori on liitettävä sähköverkkoon voimassa olevien sähköasennusmääräysten mukaan. Moottorin kytkentäohje on moottorin liitinkotelon kannessa. Moottoria kytkettäessä on varmistettava, että moottori ja siipipyörä pyörivät vastapäivään pumpun rungon imuliitännän etupuolelta katsottuna. Katso kuva N esteh uuh dellun a kselitiiv isteen nesteen tuloliitäntä Pumpuissa, joiden akselitiiviste käyttää nestehuuhtelua, on tiivistelaipassa kaksi 1/8 tuuman letkuliitäntää, jotka sopivat Ø6,0 mm letkulle. Tarvittava virtausmäärä on 1530 litraa tunnissa, enimmäispaine on 7 bar Tiivistyslaipan letkuliitännät on aina asetettava vaakasuoraan niin, että tuloputki on alaosassa ja lähtöputki yläosassa. Katso kuva 5. Nesteen kulutusta voi pienentää asentamalla huuhtelunesteen tulopuolelle magneettiventtiili. Magneettiventtiilin aukeaminen ja sulkeutuminen voidaan synkronoida pumpun käynnistyksen ja pysäytyksen kanssa. 8

9 3 Käytöönoton v a lm istelut Ennen käynnistystä pumppu on purettava ja puhdistettava. Puhdistuksen yhteydessä on varmistettava, että pumppuun ei jää vieraita esineitä. 3.1 Viera iden esineiden poisto pum pusta Irrota etukansi, ilmaruuvi ja ilmaruuvin kotelo kuten alempana on kerrottu. 1. Katkaise virta. 2. Jos pumpussa on paluuputki (30), pura ensin sen liitäntä ja irrota sitten etukansi ruuvaamalla kiristysrengas (25) irti. 3. Ruuvaa ilmaruuvi (2) irti, tue tarvittaessa akselia työntämällä Cavain tai pyörötanko akselin muhvissa olevaan tasapainoaukkoon. 4. Poista kotelon kiristysrengas (9) ja vedä varovasti pumpun/ruuvin kotelo ulos. 5. Käännä juoksupyörää (4) varmistaaksesi, että pyörän takana ei ole vieraita esineitä. 6. Jos löydät pumpusta vieraita esineitä, poista ne. 7. Kun pumpun runko on täysin puhdas, kokoa pumppu. 8. Jos pumpun takakannen (7) yläosassa on ohjaustappi (8), tarkista asentaessasi pumpun/ruuvin koteloa, että ohjaustappi tulee pumpun rungossa olevan reikään ja paina pumpun/ruuvin kotelo paikoilleen Orenkaan (6) ylitse. Kiinnitä kiristysrengas. 9. Ruuvaa ilmaruuvi akseliin sille tarkoitettuun kiristysmomenttiin asti. Katso kohta Painalla etukansi paikoilleen ja kiinnitä kiristysrengas. Jos pumpussa on paluuputki, liitä se uudelleen paikalleen. 11. Kiinnitä imu ja poistoputket. Tarkista, että liitokset on kiristetty kunnolla ja että putkenkannattimet ovat paikoillaan. Kuv a. 4 Pumpun rungon asennusta voidaan helpottaa sivelemällä Orengas ohuesti elintarvikkeiden käsittelyyn hyväksytyllä, hapottomalla rasvalla tai saippualla. 3.2 P um pun koekäytö Pumpun tyydyttävä toiminta on suositeltavaa varmistaa koekäytöllä. Kaada pumppuun vettä ja käynnistä pumppu lyhyeksi ajaksi. Tarkista pyörimissuunta ja kuuntele, kuuluuko pumpusta epätavallisia ääniä. Neste tai höyryhuuhdellulla akselitiivisteellä varustetuissa pumpuissa akselitiivisteen huuhtelukammion on oltava täynnä nestettä tai höyryä. Älä käytä pumppua ilman nestettä akselitiiviste voi vahingoittua. 9

10 4 P um pun käynnistys Tarkista ennen käynnistystä, että akselin suojus on oikein asennettu tuloneste pääsee virtaamaan vapaasti ja pumpun ensitäyttö on suoritettu painepuolen venttiili on suljettuna. Painepuolen venttiili on suljettuna käynnistyksen aikana moottorin oikean kuormituksen varmistamiseksi. Venttiili aukeaa heti käynnistyksen jälkeen. H UO M IO!Huomaa, että Ws+pumppua ei saa pitää käynnissä liian kauaa ilman mitään pumpattavaa (tavallisesti 15 minuuttia tai vähemmän, jos neste on kuumaa). Muutoin pumppu kuumenee ja käyttösyöttönestettä poistuu höyrystymällä. 4.1 H uuh telua ine Huuhdellulla akselitiivisteellä varustettujen pumppujen osalta on varmistettava, että huuhteluaineen syöttö on avattu ja että aineen virtaus on riittävä (noin 1530 l/h). 5 Huolto 5.1 A kselitiiv isteen ta rkistus Pumpun akselien tiiviys on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Jos akselitiiviste vuotaa, vaihda tiiviste tai tarvittavat osat alla esitetyllä tavalla. 5.2 A kselitiiv isteen v a ih to Yleistyyppisen ja nestehuuhdellun akselitiivisteen sijainti sekä rakenne ilmenevät yleispiirroksesta. P um pun purka m inen Akselitiivisteen vaihto edellyttää pumpun purkamista seuraavassa esitettävällä tavalla. Yleispiirros helpottaa työskentelyä. 1. Kytke virta pois moottorin eristimestä poistamalla sulakkeet ja irrottamalla kaapelit. 2. Sulje huuhteluaineen syöttö. 3. Sulje pumpun syöttö ja poistokanava ja tyhjennä pumpun/ruuvin kotelo. Als de pomp wordt gebruikt voor hete en/of agressieve vloeistoffen, moeten er speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen. In dergelijke gevallen moeten de plaatselijke voorschriften voor persoonlijke veiligheid bij werken met deze produkten worden nageleefd. 4. Kun syöttö ja poistoputki on kunnolla suljettu sekä paluuputki (jos kuuluu malliin) irrotettu, poista kiristysrengas (25) sekä etukansi (27). 5. Ruuvaa ilmaruuvi (2) irti, tue tarvittaessa akselia työntämällä Cavain tai pyörötanko akselin muhvissa olevaan tasapainoaukkoon. Avaa sen jälkeen kiristysrengas (9), poista pumpun/ruuvin kotelo (1) ja irrota siipipyörä (4). 10

11 5 Huolto A kselitiiv isteen irrotus 6. Vedä käsin ulos takalaipan (7) takana oleva staattorirengas (5.6). 7. Poista staattorirenkaan Orengas (5.5). 8. Vedä ulos juoksupyörään (5.7) kiinnitetty roottorirengas (4). 9. Poista roottorirenkaan Orengas (5.5). 10. Puhdista staattori ja roottorirenkaan kammiot tarpeen mukaan paineilmalla tai vedellä. 10a. Jos pumpussa on nestehuuhtelulla varustettu akselitiiviste, takalaippa on irrotettava takimmaisen akselitiivisteen purkua varten. Takimmainen staattorirengas (5.6) on asennettu kiinnitysrenkaaseen (5.11) ja roottorirengas (5.7) on asennettu akselille (11). Nämä osat puretaan kuten etumaiset tiivisteet. K uluv ien osien ta rka stus 11. Tarkasta Orenkaiden kunto. Orenkaissa ei saa olla murtumia, kimmoisuuden heikkenemistä, haurautta tai kemikaalien aiheuttamia syöpymiä. Kuluneet ja vialliset osat on vaihdettava. 12. Tarkasta samoin staattorirenkaan ja roottorirenkaan kunto. Sivupintojen on oltava täysin ehjät. Jos pinnoissa on vähänkin naarmuja, staattori ja roottorirengas on vaihdettava. 12a. Jos pumpussa on nestehuuhdeltu akselitiiviste, tarkasta takimmaisten tiivisterenkaiden kunto ja vaihda ne tarvittaessa. K okoa m inen 13. Kiinnitä staattori ja roottorirenkaaseen uusi Orengas. H uom a utus:kostuta Orenkaat vedellä. 14. Kiinnitä roottorirengas siipipyörään ilman työkaluja. H uom a utus:kohdista staattorirenkaan pykälä siipipyörän navan tarttumanastaan (5.8). 14a. Jos pumpussa on nestehuuhdeltu akselitiiviste, kiinnitä roottorirengas Orenkaineen paikoilleen akselille ilman työkaluja. 15. Kiinnitä staattorirengas takalaippaan ilman työkaluja. H uom a utus:roottorirenkaan pykälät on kohdistettava takalaipan kannattimen tarttumanastaan. Varmista, että roottorirengas pääsee liikkumaan kevyesti edestakaisin takalaipassa. 15a. Kun asennat uusia nestehuuhdeltuja tiivisteitä, irrota poistokanava (5.4) staattorirenkaista sekä etumaista että takimmaista tiivistettä varten, ennen kuin tiivisteet asetetaan paikoilleen kiinnitysrenkaaseen (5.11) ja takalaippaan. 16. Kun olet kiinnittänyt renkaat, puhdista kulumispinnat. 16 a. Kiinnitä takalaippa nestehuuhtelulla varustetuissa malleissa. 11

12 5 Huolto 17. Kiinnitä siipipyörä. Jos takalaipan yläosassa on ohjaustappi (8), tarkista, että tappi kohdistuu pumpun rungossa olevaan reikään ja paina varovasti Orengasta vahingoittamatta pumpun/ruuvin kotelo (1) paikoilleen Orenkaan (6) päälle ja kiristä kiristysrengas (osa 9). 18. Kiinnitä ilmaruuvi. Varmista oikea kiristysmomentti M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 19. Paina etukansi paikoilleen ja kiinnitä kiristysrengas. Jos mallissa on paluuputki, liitä se pailleen Takalaippa Ruuvi Välilaippa Moottori Kuv a M oo torin v a ih to Ws+pumpussa on käyttöpäähän sijoitettu laakeri. Jos moottori vaihdetaan, on uudessakin moottorissa oltava samanlainen laakeri. Moottorin laakeri on suljettu ja kestovoideltu. Moottorissa on sekä jaloin varustettu teline että laippa: "pieni laippa" (B34) rungoille kokoa ja "iso laippa" (B35) rungolle kokoa 160 ja isommille. Noudata alla olevia ohjeita vaihtaessasi moottorin. Jos laakerit on vaihdettava, noudata moottorin toimittajan huoltoohjeita. 1. Katkaise virta pumpusta. Akseli Ruuvi Moottori Ura Moottorin akseli Tasapainoreikä Pumpun akseli Vauhtipyörä Muovinen tähtipyörä Pumpun runko 12 Kuv a. 7 Kuv a. 8 Kuv a Etukansi, ilmaruuvi, pumpun/ruuvin kotelo ja vauhtipyörä (4, 8, 1 ja 10) irrotetaan kuten kohdan 5.2 alakohdissa Irrota suojus ja (jos mahdollista) sijoita pumppu pystyasentoon moottorin tuulettimen kotelon päälle. 4. Irrota moottorin laipan neljä pulttia. 5. Nosta toisissaan edelleen kiinni olevat takalaippa (13) ja välilaippa (18) pois akselilta (katso kuva 6). Poista välilaippa (22) tarvittaessa. 6. Katso kuvaa 7. Irrota akselin ruuvit ja vedä akseli irti. Vaihda moottori. 7. Puhdista moottorin akseli ja muhvin sisäiset lukituspinnat liasta ja rasvasta. Aseta pumpun akseli löysästi paikalleen. Aseta tasapainoaukko kiilauran kohdalle. 8. Aseta takalaippa ja välilaippa akselin päälle. 9. Kiristä pultit. 10. Aseta pumppu takaisin tukijalkojensa tai jalustan varaan. 11. Kiinnitä siipipyörä ja varmista kiinnitys väliaikaisesti ruuvimutterilla (M14 tai M20), joka toimitetaan pumpun mukana. 12. Aseta muovinen tähtipyörä siipipyörään. Katso kuva 9.

13 5 Huolto Kuv a Aseta pumpun/ruuvin kotelo ja kiinnitä kiristysrenkaalla. 14. Työnnä akselia, kunnes siipipyörä on muovista tähtipyörää vasten. Katso kuva Kiristä akselin ruuvit. Momentin tulee olla 8 mm:n ruuveissa 30 Nm ja 10 mm:n ruuveissa 55 Nm. 16. Poista tähti vetämällä se syöttöaukon läpi. 17. Vaihda väliaikaisen ruuvimutterin tilalle ilmaruuvi. Varmista oikea kiristysmomentti: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 18. Paina etukansi paikoilleen ja kiristä kiristysrengas. Jos pumpussa on paluuputki, liitä se uudelleen. 5.4 Va ra stossa pidetäv ätv a ra osa t Tiiv istesa rja Ws+pumppujen varaosien varastointia suunniteltaessa suosittelemme, että varaosien lisäksi varastossa pidetään myös tiivisteitä. Ws+pumpun tiivistesarja sisältää pumpun kuluvat osat. Sarjan sisältö on määritetty varaosaluettelossa. H uoltosa rja Huoltosarjaan kuuluvat pumpun pääkomponentit, jotka eivät ole kuluvia osia, mutta jotka ehkä on toisinaan vaihdettava: akseli, siipipyörä, kalottimutteri ja kiinnityssarja. Alla olevissa taulukoissa on lueteltu suositeltavat varaosien varastomäärät. Määrät on ilmoitettu sekä normaali että erikoiskäyttöä varten. Erikoiskäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa pumput ovat ympärivuorokautisessa käytössä, kun pumpataan hiovia aineita tai kun kyseessä on prosessi, joka kärsisi tuotantoseisokeista. Kuluvat osat (tiivistesarja:) Normaalikäyttö Erityiskäyttö K äytössä olev ien pum ppujen lukum äärä > 20 sarjoja sarjoja sarjoja/10 pumppua Varaosat (akseli, vauhtipyörä, ilmausruuvi, kiinnityssarja:) Normaalikäyttö Erityiskäyttö K äytössä olev ien pum ppujen lukum äärä > 20 sarjoja sarjoja sarjoja/10 pumppua

14 6 Teknisettiedot 6.1 W s+ pum ppujen äänipa ine ja ääniteh oa rv ot Alla olevassa taulukossa esitetyt arvot ovat vain viitteellisiä ja pätevät ainoastaan pumppuihin, joissa on Brooke Hansen Wsarjan moottori, joka on mitoitettu kuluttamaan suurimman mahdollisen määrän energiaa pumppattaessa vettä ja jossa on kuulatuet sekä vakiosuojus. Testauksessa pumpussa käytettiin suurinta mahdollista siipipyörää, sillä pumpattiin täysin kylmää vettä ja pumppauksen NPHSarvo oli 10 m, toisin sanoen pumppaaminen simuloitiin erillisestä tankista. Mittaukset on tehty ISO määritysten mukaan. Toleranssi on ±3 db. Käyttöolosuhteet/ melutaso Virtaus, m3/h (100%:n ja 60%:n nimellisvirtaus) Äänipainetaso db (A) LpA* Äänitehotaso LwA db (A) Ws+ 20/15 Ws+ 30/30 Ws+ 44/ *Laskettu maksimaalinen äänipaine vapaalla kentällä, 1 metrin etäisyydeltä (teoreettisesta) pumpun pinnasta. Pumpun toimiessa 60 Hz:n teholla (3500 rpm) melutaso on arviolta 3 db(a) korkeampi. Melutaso voi lisääntyä merkittävästi jos imu/poistoyhteissä käytetään supistuksia tai laajennuksia. On huomattava, että pumpusta lähtevä melu vaihtelee suuresti moottorin koon, tehon ja valmistustavan sekä siipipyörän halkaisijan mukaan ja sen mukaan, onko pumppu suojattu. Melutasoon vaikuttaa myös pumpun alusta: onko pumpussa kuulatuet tai jalakset vai pultataanko pumppu suoraan lattiaan. Samoin vaikuttavat pumppuun liitettävä putkisto sekä putkiston asentamismenetelmä. Jos pumppu on itsesyöttävä, melutasoon vaikuttaa suuresti, pumpataanko ilmaa vai nestettä, sekä nestettä pumpattaessa imukorkeuden arvo (NPSH) ja nesteen lämpötila. 6.2 W s+ pum ppujen suurin sa llitu läh töpa ine Pumpun lähtöpaine ei saa ylittää seuraavia arvoja (Koskee vettä, jonka lämpötila on +20 C). Pum p W s+ 20/15 W s+ 30/30 W s+ 44/50 pumppujen suurin sallittu lähtöpaine 6 bar 8 bar 13 bar 6.3 K iristysm om entitilm a ruuv eja ja a kseleita v a rten Kiristysmomentti akselin ruuveja varten: M8: 30 Nm (22 lbf ft) M10: 55Nm (40 lbf ft) Kiristysmomentti ilmaruuvia varten: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) Oikeudet muutoksiin pidätetään. 14

15 ÐË Ó ÐÐË ÍÐÈ Ú ± Ì»½ ²± ±¹ б ²¼ ò ±ò±ò Ø» ³ ² Ú ²µ»¹± ç èëóèêî Þ ¼¹± ½ ô б ²¼ Ðæ øõìè ëî ëîë ççðð Úæ øõìè ëî ëîë ççðç ÍÐÈ»» ª»» ¹ ± ²½± ±» ¼» ¹² ²¼ ³» ½ ²¹» ±«²± ½» ± º ±¾ ¹ ±²ò Ü» ¹² º» ô ³» ±º ½±² «½ ±² ²¼ ¼ ³»² ±² ¼ ô ¼» ½ ¾»¼ ² ¾ ²ô» ±ª ¼»¼ º± ±«²º± ³ ±² ±² ½±² ½ ±«±½»»»»² ª» º± ±¼«½ ª ¾ ² ±¹ ±²ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²»» ª ò ò½±³ò ÍÍËÛÜ ðïñîðïí Ì ²»¼ ±» ²¹ ³ ²«ÝÑÐÇÎ ÙØÌ w îðïí ÍÐÈ Ý± ± ±²

KÄYTTÖOPAS PUMPPU LOMAKENRO: L453147FI TARKASTUS: 06/2013 LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA.

KÄYTTÖOPAS PUMPPU LOMAKENRO: L453147FI TARKASTUS: 06/2013 LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA. KÄYTTÖOPAS W+ PUMPPU LOMAKENRO: L453147 TARKASTUS: 06/2013 LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA. Lomakenro: L453147 tarkastus 06/2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Yleiskuvaus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

919043-0 Suomen kieli CAL DSR. Keskipakoispuhaltimet Asennus ja kunnossapito

919043-0 Suomen kieli CAL DSR. Keskipakoispuhaltimet Asennus ja kunnossapito 919043-0 Suomen kieli CAL DSR Keskipakoispuhaltimet Asennus ja kunnossapito 919043-0 SF Keskipakoispuhallin, tyyppi CAL DSR Asennus ja kunnossapito 1. Käsittely 1.1 Kuljetus pystysuorassa 2. Varastointi

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput. 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput.  11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään MONIVYÖHYKEPUMPUT MVV-pumput 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään 1 TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot MVV -sarjan pumput ovat pystyasenteisia monivyöhykepumppuja Sovelluskohteet MVV -sarjan pumppuja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Käyttäjän käsikirja MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistava yhtiö Alfa Laval Yhtiön nimi 6000 Kolding Osoite +45 79 32 22 00 Puhelinnumero vakuuttaa täten, että

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53 Toimitettavat Koko 50 53 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, katso kuvaa 2. Mittausnipat 1835 Kuva 1 Kuva 2 Mitta- ja painotiedot 3348 ø D Huoltotila D/2 Nosto ja kuljetus Kunkin laiteryhmän

Lisätiedot