S isällyslue telo. Yleispiirros Va roituksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S isällyslue telo. Yleispiirros Va roituksia 6 - - - - 7 - 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6"

Transkriptio

1 Õ\ÇÌÌJÑÐßÍ É õ ÐË Ó ÐÐË ÔÑÓßÕÛÒÎÑæ ÔìëíîêïÚ ÌßÎÕßÍÌËÍæ ðïñîðïí ÔË Û Öß ÇÓ Ó\Î Î\ Ò\Ó\ Õ\ÇÌÌJÑØ ÖÛ ÛÌ Û Ò Ò Û Ò ÌËÑÌÌÛ Û Ò Õ\ÇÌÌJ\ Ìß Ø ËÑÔÌÑßò

2 ISS A S isällyslue telo S F Yleispiirros Va roituksia Joh da nto W s+ oh jelm a a n Ws+ohjelma Vakiomallin tai yksinkertaistetun mallin valinta Ws+pumppu ja sen ominaisuudet Pumpun tyypin tarkistus Moottorin tyypin määritys Erityisesti huomioitavaa P um pun a sennus Muistutus Pumpun asennus Ilman paluuliitäntää olevan pumpun asennus Putkiston sovitus Tehonsyöttö Nestehuuhdellun akselitiivisteen nesteen tuloliitäntä K äy töönoton v a lm istelut Vieraiden esineiden poisto pumpusta Pumpun koekäyttö P um pun käynnistys Huuhteluaine H uolto Akselitiivisteen tarkistus Akselitiivisteen vaihto Moottorin vaihto Varastossa pidettävät varaosat Teknisettiedot Ws+pumppujen äänipaine ja äänitehoarvot W+pumppujen suurin sallittu lähtöpaine Kiristysmomentit ilmaruuveja ja akseleita varten Spare Parts see Separate Spare Parts List

3 ISS S Yleispiirros S F O sa 1 A kselin koko ø 25ja ø 35 O sa 2 A kselin koko ø 25ja ø 35 2

4 ISS S Yleispiirros S F 1: Pumppukotelo 2: Ilmausruuvi 3: Orengas 4: Siipiratas 6 : Orengas 7 : Takalaippa 8 : Sokka 9 : Kiristysrengas 11: Akseli 12: Ruuvi 13: Kansi 14: Välilaippa 15: Heloitusruuvi 16 : Ruuvi 17 : Aluslevy 25: Kiristysrengas 26 : Orengas 27 : Etulevy 28 : Kiristysrengas 29 : Kumitiiviste 30: Kierrätysputki O sa 1 O sa 2 Vakiotiiviste akselikoolle ø25 ja ø35 Höyry ja nestehuuhtelulla varustetut tiivisteet akselikoolle ø25 ja ø35 5.1: Tugirengas 5.3: Kiinnitysrengas 5.4: Poistoputki 5.5: Orengas 5.6 : Staattorirengas 5.7 : Roottorirengas 5.8 : Neula 5.9 : Tiivistesarja 5.10: Orengas 5.11: Kiinnitysrengas 3

5 0 Va roituksia 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen pumpun asennusta ja käyttöönottoa. Ota tarvittaessa yhteys APVjälleenmyyjään. 2. Varmista, että moottorin tyyppi ja säätöarvot ovat oikeat. Tämä on erityisen tärkeää käyttöympäristöissä, joissa on räjähdysvaara. 3. Älä käynnistä pumppua, ennen kuin kaikki putket on liitetty ja liitokset asianmukaisesti kiristetty. Tämä koskee erityisesti putkia, joiden kiristysrenkaat on varmistettu siipimutterilla (paluuputken liitokset) sekä (mikäli tilattu) pumpun tuloaukon ja poistoaukon liitoksia. Jos pumpulla siirretään kuumia tai terveydelle vaarallisia nesteitä, on noudatettava kyseisten tuotteiden käsittelyä koskevia työturvallisuusohjeita. 4. Älä käynnistä pumppua, ennen kuin pumpun akselin suojus on kunnolla kiinnitetty. 5. Pumppu sisältää pyöriviä osia. Älä työnnä käsiäsi tai sormiasi käynnissä olevaan pumppuun. 6. Vältä moottorin suojuksen koskettamista pumpun toimiessa suojus voi olla kuuma. 7. Vältä pumpun rungon koskettamista pumpattaessa kuumaa nestettä kosketus voi aiheuttaa palovamman. 8. Älä sulje pumpun syöttö ja poistokanavaa pumpun toimiessa. Jos pumpussa on nestettä, eikä kierto toimi, seurauksena voi olla nesteen ylikuumeneminen ja paineen nousun aiheuttama räjähdysvaara. 9. Älä käynnistä pumppua, ennen kuin olet poistanut siitä kaikki asennustyökalut. 10. Älä huuhtele sähkömoottoria vedellä tai muullakaan nesteellä. 11. Pumppua ei saa nostaa moottorin suojuksesta se ei kestä pumpun painoa. Irrota suojus ennen nostoa. Jos käytetään nostolaitetta, nostoköydet on kiinnitettävä huolellisesti. 12. Älä pura pumppua, ennen kuin moottorin tehonsyöttö on katkaistu. Irrota sulakkeet ja moottorin verkkojohdon liitin. 13. Sähköasennukset saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja. 14. Älä pura pumppua, ennen kuin putkisto on tyhjä. Nestettä kertyy erityisesti pumpun runkoon. Jos pumpulla pumpataan kuumia tai terveydelle vaarallisia nesteitä, on noudatettava työsuojeluviranomaisten erityisohjeita kyseisten tuotteiden käsittelystä. 15. Pumpun lähtöpaine ei saa ylittää seuraavia arvoja: Ws+20/15: Enintään 6 bar Ws+30/30: Enintään 8 bar Ws+44/50: Enintään 13 bar On myös tärkeää muistaa, että lähtöpaineen enimmäisarvot koskevat vettä, jonka lämpötila on +20 C. 16. Siipimuttereilla varmistettuihin kiinnitysrenkaisiin kohdistuvat toimenpiteet on jätettävä asiantuntevan huoltohenkilöstön tehtäväksi (katso kohta 3). 5

6 1 Joh da nto W s+ oh jelm a a n 1.1 W s+ oh jelm a Tässä oppaassa kuvataan Ws+pumpun vakiomalli, jossa on esiasennettu paluuliitäntä, ja yksinkertaistettu malli ilman paluuliitäntää. 1.2 Va kiom a llin ta iyksinkerta istetun m a llin v a linta 1. Ws+pumpun vakiomalli on tarkoitettu asennettavaksi kuten tavallinen rengaspumppu, toisin sanoen siinä olisi oltava ns. "joutsenkaula" (kaksi 90 mutkaa) tuloputkessa ja riittävän pitkä pystysuora poistoputki. (ks. pituus H seuraavalla sivulla.) 2. Monissa kiertopesusovelluksissa (CIP) on Ws+pumppua käyttämällä mahdollista yksinkertaistaa putkien asettelua ja tuoda syöttöputki vaakatasossa suoraan pumpun tuloaukkoon. Jos valitaan yksinkertaistettu malli, paluuliitäntä on tarpeeton. Jotta pumppu toimisi kyseisellä tavalla, syöttöputkiston tulee täyttää kohdassa 2.2 mainittu ehto. Epävarmoissa tapauksissa on valittava joutsenkaulalla ja paluuliitännällä varustettu Ws+vakiomalli W s+ pum ppu ja sen om ina isuudet Ws+sarjan vakioominaisuudet: 3Avaatimuksien mukainen kiillotus suojuksella tai ilman unko ja säädettävät jalat tai kiinteän kiinnityskonsoli hiili/sic tai SiC/SiCakselitiiviste Orengasmateriaali EPDM tai FPM (Viton) (esimerkiksi Kalrez) mekaaninen akselitiiviste tai kaksoismekaaninen, nestehuuhteluun tai aseptiseen höyryhuuhteluun (Wa+) sopiva akselitiiviste Moottori NEMA ei IEC (ilman suojusta). Lisävarusteet: tyhjennysventtiili pumpun kuljetusvaunu Ws+pumpun voi tilata varustettuna kaikilla tavallisilla hitsauskiinnikkeillä ja putkiliittimillä (DS/BS/DIN/SMS) sekä ISO tai DINlaipoilla Kuv a P um pun tyypin ta rkistus Pumpun välilaipassa on kuvan 1 mukainen laitekilpi. Esim erkki: Type WS+20/15: Pumpun tyyppi. 125: Juoksupyörän halkaisija. Serial No: Pumpun laitekohtainen sarjanumero. Order No: APV:n tilausnumero. Year: Valmistusvuosi. Tyhjään kenttään voi merkitä pumpun sijainnin laitoksessa. 6

7 1 Joh da nto W s+ oh jelm a a n 1.5 M oo torin tyypin m ääritys Moottori tunnistetaan poistamalla moottorin suojus ja lukemalla laitekilvestä kwarvo sekä moottorin rakennuskorkeus. 1.6 Erityisestih uom ioita v a a Ws+pumppu on suunniteltu käyvän kaksinapamoottorin kierrosluvuilla (3000/3600 rpm). Jos pumppua yritetään käyttää nelinapamoottorin kierrosluvuilla (1500/1800 rpm),imuteho heikentyy huomattavasti. 2 P um pun a sennus 2.1 M uistutus Kuten kaikki itsesyöttävät pumput, Ws+pumppu vaatii aluksi sisäänsä tietyn määrän nestettä, ns. "siemenveden", jotta pumpun sisään muodostuu nesterengas. Nesterengas on välttämätön, jotta itsesyöttö toimii. Katso taulukko. W s+ pum ppu K äynnistystäy tö litroina 20/15 30/30 44/50 1,7 2 3,7 Kuv a P um pun a sennus Ws+pumpun vakiomalleissa käynnistystäyttönesteen on pysyttävä joko pumpun rungossa tai nesteen on virrattava takaisin syöttöaukosta. Tätä varten pumppu on asennettava siten, että poistoaukko avautuu pystysuoraan ylöspäin ja poistoaukkoon on liitettävä pätkä pystysuoraa putkea. Suoraan syöttöaukkoon liitetty joutsenkaula estää käynnistystäyttönesteen valumisen syöttöputkeen. Jotta poistoilmalle jäisi tilaa, kaikki takaiskuventtiilit on asennettava vähintään 0,5 m jakelusuuntaan pystysuorasta putkesta. Katso taulukko ja kuva 2. Lyhyemmät putket hidastavat itsesyötöllä tapahtuvaa pumppausta. W s+ pum ppu 20/15 30/30 44/50 v äh im m äiskorkeus (kuv a 2) 1m (2" halk.) 1,5 m (2" halk.) 1,5 m (3" halk..) tai 2 m (2" halk..) Ota huomioon, että pumppua ei saa pitää käynnissä liian kauaa ilman mitään pumpattavaa (tavallisesti 15 minuuttia tai vähemmän, jos neste on kuumaa). Muutoin pumppu kuumenee ja käyttösyöttönestettä poistuu höyrystymällä. Mitä vähemmän imupuolella on venttiilejä, mutkia ja tkappaleita, sitä parempi. Pumpun ympärille on jätettävä riittävästi tilaa putkistolle ja huoltotoimille. 7

8 2 P um pun a sennus Kuv a Ilm a n pa luuliitäntää olev a n pum pun a sennus Jos käytetään yksinkertaistettua putkistoa ja jos tankki oli aikaisemmin pumpattu kuiviin, osan nesteestä on päästävä valumaan tankista pumppuun käyttösyöttönesteeksi, kun imutankki alkaa täyttyä. Tyypillisiä sovelluksia esitetty kuvassa 3. Pumpun runko on aina asennettava siten, että poistoaukko on pystysuoraan ylöspäin ja että kaikki muut ehdot täyttyvät. Huomaa, että kaikki eksentriset paineenalentimet on asennettava siten, että pumpun keskilinja on alempana kuin syöttöputken keskilija. 2.4 P utkiston sov itus Putkisto on sovitettava mahdollisimman hyvin pumpun imu ja paineliitäntään. Varmista, että pumppu on riittävän hyvin tuettu putkenkannattimin, jotta pumpun runkoon ei välity putkistosta missään käyttötilanteessa vääntö tai painorasitusta. Huomaa, että pumppu voi täristä käyttösyötön aikana. Lähelle pumpun imuosaa on asennettava putkenkannatin estämään putkiston tärinää ja melua. Kuv a. 4 Kuv a Teh onsyö tö Moottori on liitettävä sähköverkkoon voimassa olevien sähköasennusmääräysten mukaan. Moottorin kytkentäohje on moottorin liitinkotelon kannessa. Moottoria kytkettäessä on varmistettava, että moottori ja siipipyörä pyörivät vastapäivään pumpun rungon imuliitännän etupuolelta katsottuna. Katso kuva N esteh uuh dellun a kselitiiv isteen nesteen tuloliitäntä Pumpuissa, joiden akselitiiviste käyttää nestehuuhtelua, on tiivistelaipassa kaksi 1/8 tuuman letkuliitäntää, jotka sopivat Ø6,0 mm letkulle. Tarvittava virtausmäärä on 1530 litraa tunnissa, enimmäispaine on 7 bar Tiivistyslaipan letkuliitännät on aina asetettava vaakasuoraan niin, että tuloputki on alaosassa ja lähtöputki yläosassa. Katso kuva 5. Nesteen kulutusta voi pienentää asentamalla huuhtelunesteen tulopuolelle magneettiventtiili. Magneettiventtiilin aukeaminen ja sulkeutuminen voidaan synkronoida pumpun käynnistyksen ja pysäytyksen kanssa. 8

9 3 Käytöönoton v a lm istelut Ennen käynnistystä pumppu on purettava ja puhdistettava. Puhdistuksen yhteydessä on varmistettava, että pumppuun ei jää vieraita esineitä. 3.1 Viera iden esineiden poisto pum pusta Irrota etukansi, ilmaruuvi ja ilmaruuvin kotelo kuten alempana on kerrottu. 1. Katkaise virta. 2. Jos pumpussa on paluuputki (30), pura ensin sen liitäntä ja irrota sitten etukansi ruuvaamalla kiristysrengas (25) irti. 3. Ruuvaa ilmaruuvi (2) irti, tue tarvittaessa akselia työntämällä Cavain tai pyörötanko akselin muhvissa olevaan tasapainoaukkoon. 4. Poista kotelon kiristysrengas (9) ja vedä varovasti pumpun/ruuvin kotelo ulos. 5. Käännä juoksupyörää (4) varmistaaksesi, että pyörän takana ei ole vieraita esineitä. 6. Jos löydät pumpusta vieraita esineitä, poista ne. 7. Kun pumpun runko on täysin puhdas, kokoa pumppu. 8. Jos pumpun takakannen (7) yläosassa on ohjaustappi (8), tarkista asentaessasi pumpun/ruuvin koteloa, että ohjaustappi tulee pumpun rungossa olevan reikään ja paina pumpun/ruuvin kotelo paikoilleen Orenkaan (6) ylitse. Kiinnitä kiristysrengas. 9. Ruuvaa ilmaruuvi akseliin sille tarkoitettuun kiristysmomenttiin asti. Katso kohta Painalla etukansi paikoilleen ja kiinnitä kiristysrengas. Jos pumpussa on paluuputki, liitä se uudelleen paikalleen. 11. Kiinnitä imu ja poistoputket. Tarkista, että liitokset on kiristetty kunnolla ja että putkenkannattimet ovat paikoillaan. Kuv a. 4 Pumpun rungon asennusta voidaan helpottaa sivelemällä Orengas ohuesti elintarvikkeiden käsittelyyn hyväksytyllä, hapottomalla rasvalla tai saippualla. 3.2 P um pun koekäytö Pumpun tyydyttävä toiminta on suositeltavaa varmistaa koekäytöllä. Kaada pumppuun vettä ja käynnistä pumppu lyhyeksi ajaksi. Tarkista pyörimissuunta ja kuuntele, kuuluuko pumpusta epätavallisia ääniä. Neste tai höyryhuuhdellulla akselitiivisteellä varustetuissa pumpuissa akselitiivisteen huuhtelukammion on oltava täynnä nestettä tai höyryä. Älä käytä pumppua ilman nestettä akselitiiviste voi vahingoittua. 9

10 4 P um pun käynnistys Tarkista ennen käynnistystä, että akselin suojus on oikein asennettu tuloneste pääsee virtaamaan vapaasti ja pumpun ensitäyttö on suoritettu painepuolen venttiili on suljettuna. Painepuolen venttiili on suljettuna käynnistyksen aikana moottorin oikean kuormituksen varmistamiseksi. Venttiili aukeaa heti käynnistyksen jälkeen. H UO M IO!Huomaa, että Ws+pumppua ei saa pitää käynnissä liian kauaa ilman mitään pumpattavaa (tavallisesti 15 minuuttia tai vähemmän, jos neste on kuumaa). Muutoin pumppu kuumenee ja käyttösyöttönestettä poistuu höyrystymällä. 4.1 H uuh telua ine Huuhdellulla akselitiivisteellä varustettujen pumppujen osalta on varmistettava, että huuhteluaineen syöttö on avattu ja että aineen virtaus on riittävä (noin 1530 l/h). 5 Huolto 5.1 A kselitiiv isteen ta rkistus Pumpun akselien tiiviys on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Jos akselitiiviste vuotaa, vaihda tiiviste tai tarvittavat osat alla esitetyllä tavalla. 5.2 A kselitiiv isteen v a ih to Yleistyyppisen ja nestehuuhdellun akselitiivisteen sijainti sekä rakenne ilmenevät yleispiirroksesta. P um pun purka m inen Akselitiivisteen vaihto edellyttää pumpun purkamista seuraavassa esitettävällä tavalla. Yleispiirros helpottaa työskentelyä. 1. Kytke virta pois moottorin eristimestä poistamalla sulakkeet ja irrottamalla kaapelit. 2. Sulje huuhteluaineen syöttö. 3. Sulje pumpun syöttö ja poistokanava ja tyhjennä pumpun/ruuvin kotelo. Als de pomp wordt gebruikt voor hete en/of agressieve vloeistoffen, moeten er speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen. In dergelijke gevallen moeten de plaatselijke voorschriften voor persoonlijke veiligheid bij werken met deze produkten worden nageleefd. 4. Kun syöttö ja poistoputki on kunnolla suljettu sekä paluuputki (jos kuuluu malliin) irrotettu, poista kiristysrengas (25) sekä etukansi (27). 5. Ruuvaa ilmaruuvi (2) irti, tue tarvittaessa akselia työntämällä Cavain tai pyörötanko akselin muhvissa olevaan tasapainoaukkoon. Avaa sen jälkeen kiristysrengas (9), poista pumpun/ruuvin kotelo (1) ja irrota siipipyörä (4). 10

11 5 Huolto A kselitiiv isteen irrotus 6. Vedä käsin ulos takalaipan (7) takana oleva staattorirengas (5.6). 7. Poista staattorirenkaan Orengas (5.5). 8. Vedä ulos juoksupyörään (5.7) kiinnitetty roottorirengas (4). 9. Poista roottorirenkaan Orengas (5.5). 10. Puhdista staattori ja roottorirenkaan kammiot tarpeen mukaan paineilmalla tai vedellä. 10a. Jos pumpussa on nestehuuhtelulla varustettu akselitiiviste, takalaippa on irrotettava takimmaisen akselitiivisteen purkua varten. Takimmainen staattorirengas (5.6) on asennettu kiinnitysrenkaaseen (5.11) ja roottorirengas (5.7) on asennettu akselille (11). Nämä osat puretaan kuten etumaiset tiivisteet. K uluv ien osien ta rka stus 11. Tarkasta Orenkaiden kunto. Orenkaissa ei saa olla murtumia, kimmoisuuden heikkenemistä, haurautta tai kemikaalien aiheuttamia syöpymiä. Kuluneet ja vialliset osat on vaihdettava. 12. Tarkasta samoin staattorirenkaan ja roottorirenkaan kunto. Sivupintojen on oltava täysin ehjät. Jos pinnoissa on vähänkin naarmuja, staattori ja roottorirengas on vaihdettava. 12a. Jos pumpussa on nestehuuhdeltu akselitiiviste, tarkasta takimmaisten tiivisterenkaiden kunto ja vaihda ne tarvittaessa. K okoa m inen 13. Kiinnitä staattori ja roottorirenkaaseen uusi Orengas. H uom a utus:kostuta Orenkaat vedellä. 14. Kiinnitä roottorirengas siipipyörään ilman työkaluja. H uom a utus:kohdista staattorirenkaan pykälä siipipyörän navan tarttumanastaan (5.8). 14a. Jos pumpussa on nestehuuhdeltu akselitiiviste, kiinnitä roottorirengas Orenkaineen paikoilleen akselille ilman työkaluja. 15. Kiinnitä staattorirengas takalaippaan ilman työkaluja. H uom a utus:roottorirenkaan pykälät on kohdistettava takalaipan kannattimen tarttumanastaan. Varmista, että roottorirengas pääsee liikkumaan kevyesti edestakaisin takalaipassa. 15a. Kun asennat uusia nestehuuhdeltuja tiivisteitä, irrota poistokanava (5.4) staattorirenkaista sekä etumaista että takimmaista tiivistettä varten, ennen kuin tiivisteet asetetaan paikoilleen kiinnitysrenkaaseen (5.11) ja takalaippaan. 16. Kun olet kiinnittänyt renkaat, puhdista kulumispinnat. 16 a. Kiinnitä takalaippa nestehuuhtelulla varustetuissa malleissa. 11

12 5 Huolto 17. Kiinnitä siipipyörä. Jos takalaipan yläosassa on ohjaustappi (8), tarkista, että tappi kohdistuu pumpun rungossa olevaan reikään ja paina varovasti Orengasta vahingoittamatta pumpun/ruuvin kotelo (1) paikoilleen Orenkaan (6) päälle ja kiristä kiristysrengas (osa 9). 18. Kiinnitä ilmaruuvi. Varmista oikea kiristysmomentti M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 19. Paina etukansi paikoilleen ja kiinnitä kiristysrengas. Jos mallissa on paluuputki, liitä se pailleen Takalaippa Ruuvi Välilaippa Moottori Kuv a M oo torin v a ih to Ws+pumpussa on käyttöpäähän sijoitettu laakeri. Jos moottori vaihdetaan, on uudessakin moottorissa oltava samanlainen laakeri. Moottorin laakeri on suljettu ja kestovoideltu. Moottorissa on sekä jaloin varustettu teline että laippa: "pieni laippa" (B34) rungoille kokoa ja "iso laippa" (B35) rungolle kokoa 160 ja isommille. Noudata alla olevia ohjeita vaihtaessasi moottorin. Jos laakerit on vaihdettava, noudata moottorin toimittajan huoltoohjeita. 1. Katkaise virta pumpusta. Akseli Ruuvi Moottori Ura Moottorin akseli Tasapainoreikä Pumpun akseli Vauhtipyörä Muovinen tähtipyörä Pumpun runko 12 Kuv a. 7 Kuv a. 8 Kuv a Etukansi, ilmaruuvi, pumpun/ruuvin kotelo ja vauhtipyörä (4, 8, 1 ja 10) irrotetaan kuten kohdan 5.2 alakohdissa Irrota suojus ja (jos mahdollista) sijoita pumppu pystyasentoon moottorin tuulettimen kotelon päälle. 4. Irrota moottorin laipan neljä pulttia. 5. Nosta toisissaan edelleen kiinni olevat takalaippa (13) ja välilaippa (18) pois akselilta (katso kuva 6). Poista välilaippa (22) tarvittaessa. 6. Katso kuvaa 7. Irrota akselin ruuvit ja vedä akseli irti. Vaihda moottori. 7. Puhdista moottorin akseli ja muhvin sisäiset lukituspinnat liasta ja rasvasta. Aseta pumpun akseli löysästi paikalleen. Aseta tasapainoaukko kiilauran kohdalle. 8. Aseta takalaippa ja välilaippa akselin päälle. 9. Kiristä pultit. 10. Aseta pumppu takaisin tukijalkojensa tai jalustan varaan. 11. Kiinnitä siipipyörä ja varmista kiinnitys väliaikaisesti ruuvimutterilla (M14 tai M20), joka toimitetaan pumpun mukana. 12. Aseta muovinen tähtipyörä siipipyörään. Katso kuva 9.

13 5 Huolto Kuv a Aseta pumpun/ruuvin kotelo ja kiinnitä kiristysrenkaalla. 14. Työnnä akselia, kunnes siipipyörä on muovista tähtipyörää vasten. Katso kuva Kiristä akselin ruuvit. Momentin tulee olla 8 mm:n ruuveissa 30 Nm ja 10 mm:n ruuveissa 55 Nm. 16. Poista tähti vetämällä se syöttöaukon läpi. 17. Vaihda väliaikaisen ruuvimutterin tilalle ilmaruuvi. Varmista oikea kiristysmomentti: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 18. Paina etukansi paikoilleen ja kiristä kiristysrengas. Jos pumpussa on paluuputki, liitä se uudelleen. 5.4 Va ra stossa pidetäv ätv a ra osa t Tiiv istesa rja Ws+pumppujen varaosien varastointia suunniteltaessa suosittelemme, että varaosien lisäksi varastossa pidetään myös tiivisteitä. Ws+pumpun tiivistesarja sisältää pumpun kuluvat osat. Sarjan sisältö on määritetty varaosaluettelossa. H uoltosa rja Huoltosarjaan kuuluvat pumpun pääkomponentit, jotka eivät ole kuluvia osia, mutta jotka ehkä on toisinaan vaihdettava: akseli, siipipyörä, kalottimutteri ja kiinnityssarja. Alla olevissa taulukoissa on lueteltu suositeltavat varaosien varastomäärät. Määrät on ilmoitettu sekä normaali että erikoiskäyttöä varten. Erikoiskäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa pumput ovat ympärivuorokautisessa käytössä, kun pumpataan hiovia aineita tai kun kyseessä on prosessi, joka kärsisi tuotantoseisokeista. Kuluvat osat (tiivistesarja:) Normaalikäyttö Erityiskäyttö K äytössä olev ien pum ppujen lukum äärä > 20 sarjoja sarjoja sarjoja/10 pumppua Varaosat (akseli, vauhtipyörä, ilmausruuvi, kiinnityssarja:) Normaalikäyttö Erityiskäyttö K äytössä olev ien pum ppujen lukum äärä > 20 sarjoja sarjoja sarjoja/10 pumppua

14 6 Teknisettiedot 6.1 W s+ pum ppujen äänipa ine ja ääniteh oa rv ot Alla olevassa taulukossa esitetyt arvot ovat vain viitteellisiä ja pätevät ainoastaan pumppuihin, joissa on Brooke Hansen Wsarjan moottori, joka on mitoitettu kuluttamaan suurimman mahdollisen määrän energiaa pumppattaessa vettä ja jossa on kuulatuet sekä vakiosuojus. Testauksessa pumpussa käytettiin suurinta mahdollista siipipyörää, sillä pumpattiin täysin kylmää vettä ja pumppauksen NPHSarvo oli 10 m, toisin sanoen pumppaaminen simuloitiin erillisestä tankista. Mittaukset on tehty ISO määritysten mukaan. Toleranssi on ±3 db. Käyttöolosuhteet/ melutaso Virtaus, m3/h (100%:n ja 60%:n nimellisvirtaus) Äänipainetaso db (A) LpA* Äänitehotaso LwA db (A) Ws+ 20/15 Ws+ 30/30 Ws+ 44/ *Laskettu maksimaalinen äänipaine vapaalla kentällä, 1 metrin etäisyydeltä (teoreettisesta) pumpun pinnasta. Pumpun toimiessa 60 Hz:n teholla (3500 rpm) melutaso on arviolta 3 db(a) korkeampi. Melutaso voi lisääntyä merkittävästi jos imu/poistoyhteissä käytetään supistuksia tai laajennuksia. On huomattava, että pumpusta lähtevä melu vaihtelee suuresti moottorin koon, tehon ja valmistustavan sekä siipipyörän halkaisijan mukaan ja sen mukaan, onko pumppu suojattu. Melutasoon vaikuttaa myös pumpun alusta: onko pumpussa kuulatuet tai jalakset vai pultataanko pumppu suoraan lattiaan. Samoin vaikuttavat pumppuun liitettävä putkisto sekä putkiston asentamismenetelmä. Jos pumppu on itsesyöttävä, melutasoon vaikuttaa suuresti, pumpataanko ilmaa vai nestettä, sekä nestettä pumpattaessa imukorkeuden arvo (NPSH) ja nesteen lämpötila. 6.2 W s+ pum ppujen suurin sa llitu läh töpa ine Pumpun lähtöpaine ei saa ylittää seuraavia arvoja (Koskee vettä, jonka lämpötila on +20 C). Pum p W s+ 20/15 W s+ 30/30 W s+ 44/50 pumppujen suurin sallittu lähtöpaine 6 bar 8 bar 13 bar 6.3 K iristysm om entitilm a ruuv eja ja a kseleita v a rten Kiristysmomentti akselin ruuveja varten: M8: 30 Nm (22 lbf ft) M10: 55Nm (40 lbf ft) Kiristysmomentti ilmaruuvia varten: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) Oikeudet muutoksiin pidätetään. 14

15 ÐË Ó ÐÐË ÍÐÈ Ú ± Ì»½ ²± ±¹ б ²¼ ò ±ò±ò Ø» ³ ² Ú ²µ»¹± ç èëóèêî Þ ¼¹± ½ ô б ²¼ Ðæ øõìè ëî ëîë ççðð Úæ øõìè ëî ëîë ççðç ÍÐÈ»» ª»» ¹ ± ²½± ±» ¼» ¹² ²¼ ³» ½ ²¹» ±«²± ½» ± º ±¾ ¹ ±²ò Ü» ¹² º» ô ³» ±º ½±² «½ ±² ²¼ ¼ ³»² ±² ¼ ô ¼» ½ ¾»¼ ² ¾ ²ô» ±ª ¼»¼ º± ±«²º± ³ ±² ±² ½±² ½ ±«±½»»»»² ª» º± ±¼«½ ª ¾ ² ±¹ ±²ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²»» ª ò ò½±³ò ÍÍËÛÜ ðïñîðïí Ì ²»¼ ±» ²¹ ³ ²«ÝÑÐÇÎ ÙØÌ w îðïí ÍÐÈ Ý± ± ±²

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 9/03 1/12 02.04.07 HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Asennus 3. Käyttöönotto 4. Käynnistys 5. Valvonta käynnin aikana 6. Huolto 6.1 Siipipyörä 6.2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

PUMPPUHUOLTO. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. 01/2013 Oikeus muutoksiin pidätetään 423 40 l/s. Head. 3m/s.

PUMPPUHUOLTO. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. 01/2013 Oikeus muutoksiin pidätetään 423 40 l/s. Head. 3m/s. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ SCKÄYTTÖVESIPUMPUT AEP, LP ja ALP 1 m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 30 Ø4 25 20 Ø138 Ø4 NPSH m 8 15 6 Ø133 10 4 Ø128 5 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 l/s Flow 0 20 40 60

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Hanat ja Venttiilit Huolto 0 Oras hanat ja venttiilit Huolto 9/ Sisällysluettelo hanahuolto Tärkeää Oras-tuotehuollosta... 8 Takuuehdot... Määräykset... Hanojen asennus... Rajoitukset...7 Virtaaman rajoitus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot