S isällyslue telo. Yleispiirros Va roituksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S isällyslue telo. Yleispiirros Va roituksia 6 - - - - 7 - 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6"

Transkriptio

1 Õ\ÇÌÌJÑÐßÍ É õ ÐË Ó ÐÐË ÔÑÓßÕÛÒÎÑæ ÔìëíîêïÚ ÌßÎÕßÍÌËÍæ ðïñîðïí ÔË Û Öß ÇÓ Ó\Î Î\ Ò\Ó\ Õ\ÇÌÌJÑØ ÖÛ ÛÌ Û Ò Ò Û Ò ÌËÑÌÌÛ Û Ò Õ\ÇÌÌJ\ Ìß Ø ËÑÔÌÑßò

2 ISS A S isällyslue telo S F Yleispiirros Va roituksia Joh da nto W s+ oh jelm a a n Ws+ohjelma Vakiomallin tai yksinkertaistetun mallin valinta Ws+pumppu ja sen ominaisuudet Pumpun tyypin tarkistus Moottorin tyypin määritys Erityisesti huomioitavaa P um pun a sennus Muistutus Pumpun asennus Ilman paluuliitäntää olevan pumpun asennus Putkiston sovitus Tehonsyöttö Nestehuuhdellun akselitiivisteen nesteen tuloliitäntä K äy töönoton v a lm istelut Vieraiden esineiden poisto pumpusta Pumpun koekäyttö P um pun käynnistys Huuhteluaine H uolto Akselitiivisteen tarkistus Akselitiivisteen vaihto Moottorin vaihto Varastossa pidettävät varaosat Teknisettiedot Ws+pumppujen äänipaine ja äänitehoarvot W+pumppujen suurin sallittu lähtöpaine Kiristysmomentit ilmaruuveja ja akseleita varten Spare Parts see Separate Spare Parts List

3 ISS S Yleispiirros S F O sa 1 A kselin koko ø 25ja ø 35 O sa 2 A kselin koko ø 25ja ø 35 2

4 ISS S Yleispiirros S F 1: Pumppukotelo 2: Ilmausruuvi 3: Orengas 4: Siipiratas 6 : Orengas 7 : Takalaippa 8 : Sokka 9 : Kiristysrengas 11: Akseli 12: Ruuvi 13: Kansi 14: Välilaippa 15: Heloitusruuvi 16 : Ruuvi 17 : Aluslevy 25: Kiristysrengas 26 : Orengas 27 : Etulevy 28 : Kiristysrengas 29 : Kumitiiviste 30: Kierrätysputki O sa 1 O sa 2 Vakiotiiviste akselikoolle ø25 ja ø35 Höyry ja nestehuuhtelulla varustetut tiivisteet akselikoolle ø25 ja ø35 5.1: Tugirengas 5.3: Kiinnitysrengas 5.4: Poistoputki 5.5: Orengas 5.6 : Staattorirengas 5.7 : Roottorirengas 5.8 : Neula 5.9 : Tiivistesarja 5.10: Orengas 5.11: Kiinnitysrengas 3

5 0 Va roituksia 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen pumpun asennusta ja käyttöönottoa. Ota tarvittaessa yhteys APVjälleenmyyjään. 2. Varmista, että moottorin tyyppi ja säätöarvot ovat oikeat. Tämä on erityisen tärkeää käyttöympäristöissä, joissa on räjähdysvaara. 3. Älä käynnistä pumppua, ennen kuin kaikki putket on liitetty ja liitokset asianmukaisesti kiristetty. Tämä koskee erityisesti putkia, joiden kiristysrenkaat on varmistettu siipimutterilla (paluuputken liitokset) sekä (mikäli tilattu) pumpun tuloaukon ja poistoaukon liitoksia. Jos pumpulla siirretään kuumia tai terveydelle vaarallisia nesteitä, on noudatettava kyseisten tuotteiden käsittelyä koskevia työturvallisuusohjeita. 4. Älä käynnistä pumppua, ennen kuin pumpun akselin suojus on kunnolla kiinnitetty. 5. Pumppu sisältää pyöriviä osia. Älä työnnä käsiäsi tai sormiasi käynnissä olevaan pumppuun. 6. Vältä moottorin suojuksen koskettamista pumpun toimiessa suojus voi olla kuuma. 7. Vältä pumpun rungon koskettamista pumpattaessa kuumaa nestettä kosketus voi aiheuttaa palovamman. 8. Älä sulje pumpun syöttö ja poistokanavaa pumpun toimiessa. Jos pumpussa on nestettä, eikä kierto toimi, seurauksena voi olla nesteen ylikuumeneminen ja paineen nousun aiheuttama räjähdysvaara. 9. Älä käynnistä pumppua, ennen kuin olet poistanut siitä kaikki asennustyökalut. 10. Älä huuhtele sähkömoottoria vedellä tai muullakaan nesteellä. 11. Pumppua ei saa nostaa moottorin suojuksesta se ei kestä pumpun painoa. Irrota suojus ennen nostoa. Jos käytetään nostolaitetta, nostoköydet on kiinnitettävä huolellisesti. 12. Älä pura pumppua, ennen kuin moottorin tehonsyöttö on katkaistu. Irrota sulakkeet ja moottorin verkkojohdon liitin. 13. Sähköasennukset saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja. 14. Älä pura pumppua, ennen kuin putkisto on tyhjä. Nestettä kertyy erityisesti pumpun runkoon. Jos pumpulla pumpataan kuumia tai terveydelle vaarallisia nesteitä, on noudatettava työsuojeluviranomaisten erityisohjeita kyseisten tuotteiden käsittelystä. 15. Pumpun lähtöpaine ei saa ylittää seuraavia arvoja: Ws+20/15: Enintään 6 bar Ws+30/30: Enintään 8 bar Ws+44/50: Enintään 13 bar On myös tärkeää muistaa, että lähtöpaineen enimmäisarvot koskevat vettä, jonka lämpötila on +20 C. 16. Siipimuttereilla varmistettuihin kiinnitysrenkaisiin kohdistuvat toimenpiteet on jätettävä asiantuntevan huoltohenkilöstön tehtäväksi (katso kohta 3). 5

6 1 Joh da nto W s+ oh jelm a a n 1.1 W s+ oh jelm a Tässä oppaassa kuvataan Ws+pumpun vakiomalli, jossa on esiasennettu paluuliitäntä, ja yksinkertaistettu malli ilman paluuliitäntää. 1.2 Va kiom a llin ta iyksinkerta istetun m a llin v a linta 1. Ws+pumpun vakiomalli on tarkoitettu asennettavaksi kuten tavallinen rengaspumppu, toisin sanoen siinä olisi oltava ns. "joutsenkaula" (kaksi 90 mutkaa) tuloputkessa ja riittävän pitkä pystysuora poistoputki. (ks. pituus H seuraavalla sivulla.) 2. Monissa kiertopesusovelluksissa (CIP) on Ws+pumppua käyttämällä mahdollista yksinkertaistaa putkien asettelua ja tuoda syöttöputki vaakatasossa suoraan pumpun tuloaukkoon. Jos valitaan yksinkertaistettu malli, paluuliitäntä on tarpeeton. Jotta pumppu toimisi kyseisellä tavalla, syöttöputkiston tulee täyttää kohdassa 2.2 mainittu ehto. Epävarmoissa tapauksissa on valittava joutsenkaulalla ja paluuliitännällä varustettu Ws+vakiomalli W s+ pum ppu ja sen om ina isuudet Ws+sarjan vakioominaisuudet: 3Avaatimuksien mukainen kiillotus suojuksella tai ilman unko ja säädettävät jalat tai kiinteän kiinnityskonsoli hiili/sic tai SiC/SiCakselitiiviste Orengasmateriaali EPDM tai FPM (Viton) (esimerkiksi Kalrez) mekaaninen akselitiiviste tai kaksoismekaaninen, nestehuuhteluun tai aseptiseen höyryhuuhteluun (Wa+) sopiva akselitiiviste Moottori NEMA ei IEC (ilman suojusta). Lisävarusteet: tyhjennysventtiili pumpun kuljetusvaunu Ws+pumpun voi tilata varustettuna kaikilla tavallisilla hitsauskiinnikkeillä ja putkiliittimillä (DS/BS/DIN/SMS) sekä ISO tai DINlaipoilla Kuv a P um pun tyypin ta rkistus Pumpun välilaipassa on kuvan 1 mukainen laitekilpi. Esim erkki: Type WS+20/15: Pumpun tyyppi. 125: Juoksupyörän halkaisija. Serial No: Pumpun laitekohtainen sarjanumero. Order No: APV:n tilausnumero. Year: Valmistusvuosi. Tyhjään kenttään voi merkitä pumpun sijainnin laitoksessa. 6

7 1 Joh da nto W s+ oh jelm a a n 1.5 M oo torin tyypin m ääritys Moottori tunnistetaan poistamalla moottorin suojus ja lukemalla laitekilvestä kwarvo sekä moottorin rakennuskorkeus. 1.6 Erityisestih uom ioita v a a Ws+pumppu on suunniteltu käyvän kaksinapamoottorin kierrosluvuilla (3000/3600 rpm). Jos pumppua yritetään käyttää nelinapamoottorin kierrosluvuilla (1500/1800 rpm),imuteho heikentyy huomattavasti. 2 P um pun a sennus 2.1 M uistutus Kuten kaikki itsesyöttävät pumput, Ws+pumppu vaatii aluksi sisäänsä tietyn määrän nestettä, ns. "siemenveden", jotta pumpun sisään muodostuu nesterengas. Nesterengas on välttämätön, jotta itsesyöttö toimii. Katso taulukko. W s+ pum ppu K äynnistystäy tö litroina 20/15 30/30 44/50 1,7 2 3,7 Kuv a P um pun a sennus Ws+pumpun vakiomalleissa käynnistystäyttönesteen on pysyttävä joko pumpun rungossa tai nesteen on virrattava takaisin syöttöaukosta. Tätä varten pumppu on asennettava siten, että poistoaukko avautuu pystysuoraan ylöspäin ja poistoaukkoon on liitettävä pätkä pystysuoraa putkea. Suoraan syöttöaukkoon liitetty joutsenkaula estää käynnistystäyttönesteen valumisen syöttöputkeen. Jotta poistoilmalle jäisi tilaa, kaikki takaiskuventtiilit on asennettava vähintään 0,5 m jakelusuuntaan pystysuorasta putkesta. Katso taulukko ja kuva 2. Lyhyemmät putket hidastavat itsesyötöllä tapahtuvaa pumppausta. W s+ pum ppu 20/15 30/30 44/50 v äh im m äiskorkeus (kuv a 2) 1m (2" halk.) 1,5 m (2" halk.) 1,5 m (3" halk..) tai 2 m (2" halk..) Ota huomioon, että pumppua ei saa pitää käynnissä liian kauaa ilman mitään pumpattavaa (tavallisesti 15 minuuttia tai vähemmän, jos neste on kuumaa). Muutoin pumppu kuumenee ja käyttösyöttönestettä poistuu höyrystymällä. Mitä vähemmän imupuolella on venttiilejä, mutkia ja tkappaleita, sitä parempi. Pumpun ympärille on jätettävä riittävästi tilaa putkistolle ja huoltotoimille. 7

8 2 P um pun a sennus Kuv a Ilm a n pa luuliitäntää olev a n pum pun a sennus Jos käytetään yksinkertaistettua putkistoa ja jos tankki oli aikaisemmin pumpattu kuiviin, osan nesteestä on päästävä valumaan tankista pumppuun käyttösyöttönesteeksi, kun imutankki alkaa täyttyä. Tyypillisiä sovelluksia esitetty kuvassa 3. Pumpun runko on aina asennettava siten, että poistoaukko on pystysuoraan ylöspäin ja että kaikki muut ehdot täyttyvät. Huomaa, että kaikki eksentriset paineenalentimet on asennettava siten, että pumpun keskilinja on alempana kuin syöttöputken keskilija. 2.4 P utkiston sov itus Putkisto on sovitettava mahdollisimman hyvin pumpun imu ja paineliitäntään. Varmista, että pumppu on riittävän hyvin tuettu putkenkannattimin, jotta pumpun runkoon ei välity putkistosta missään käyttötilanteessa vääntö tai painorasitusta. Huomaa, että pumppu voi täristä käyttösyötön aikana. Lähelle pumpun imuosaa on asennettava putkenkannatin estämään putkiston tärinää ja melua. Kuv a. 4 Kuv a Teh onsyö tö Moottori on liitettävä sähköverkkoon voimassa olevien sähköasennusmääräysten mukaan. Moottorin kytkentäohje on moottorin liitinkotelon kannessa. Moottoria kytkettäessä on varmistettava, että moottori ja siipipyörä pyörivät vastapäivään pumpun rungon imuliitännän etupuolelta katsottuna. Katso kuva N esteh uuh dellun a kselitiiv isteen nesteen tuloliitäntä Pumpuissa, joiden akselitiiviste käyttää nestehuuhtelua, on tiivistelaipassa kaksi 1/8 tuuman letkuliitäntää, jotka sopivat Ø6,0 mm letkulle. Tarvittava virtausmäärä on 1530 litraa tunnissa, enimmäispaine on 7 bar Tiivistyslaipan letkuliitännät on aina asetettava vaakasuoraan niin, että tuloputki on alaosassa ja lähtöputki yläosassa. Katso kuva 5. Nesteen kulutusta voi pienentää asentamalla huuhtelunesteen tulopuolelle magneettiventtiili. Magneettiventtiilin aukeaminen ja sulkeutuminen voidaan synkronoida pumpun käynnistyksen ja pysäytyksen kanssa. 8

9 3 Käytöönoton v a lm istelut Ennen käynnistystä pumppu on purettava ja puhdistettava. Puhdistuksen yhteydessä on varmistettava, että pumppuun ei jää vieraita esineitä. 3.1 Viera iden esineiden poisto pum pusta Irrota etukansi, ilmaruuvi ja ilmaruuvin kotelo kuten alempana on kerrottu. 1. Katkaise virta. 2. Jos pumpussa on paluuputki (30), pura ensin sen liitäntä ja irrota sitten etukansi ruuvaamalla kiristysrengas (25) irti. 3. Ruuvaa ilmaruuvi (2) irti, tue tarvittaessa akselia työntämällä Cavain tai pyörötanko akselin muhvissa olevaan tasapainoaukkoon. 4. Poista kotelon kiristysrengas (9) ja vedä varovasti pumpun/ruuvin kotelo ulos. 5. Käännä juoksupyörää (4) varmistaaksesi, että pyörän takana ei ole vieraita esineitä. 6. Jos löydät pumpusta vieraita esineitä, poista ne. 7. Kun pumpun runko on täysin puhdas, kokoa pumppu. 8. Jos pumpun takakannen (7) yläosassa on ohjaustappi (8), tarkista asentaessasi pumpun/ruuvin koteloa, että ohjaustappi tulee pumpun rungossa olevan reikään ja paina pumpun/ruuvin kotelo paikoilleen Orenkaan (6) ylitse. Kiinnitä kiristysrengas. 9. Ruuvaa ilmaruuvi akseliin sille tarkoitettuun kiristysmomenttiin asti. Katso kohta Painalla etukansi paikoilleen ja kiinnitä kiristysrengas. Jos pumpussa on paluuputki, liitä se uudelleen paikalleen. 11. Kiinnitä imu ja poistoputket. Tarkista, että liitokset on kiristetty kunnolla ja että putkenkannattimet ovat paikoillaan. Kuv a. 4 Pumpun rungon asennusta voidaan helpottaa sivelemällä Orengas ohuesti elintarvikkeiden käsittelyyn hyväksytyllä, hapottomalla rasvalla tai saippualla. 3.2 P um pun koekäytö Pumpun tyydyttävä toiminta on suositeltavaa varmistaa koekäytöllä. Kaada pumppuun vettä ja käynnistä pumppu lyhyeksi ajaksi. Tarkista pyörimissuunta ja kuuntele, kuuluuko pumpusta epätavallisia ääniä. Neste tai höyryhuuhdellulla akselitiivisteellä varustetuissa pumpuissa akselitiivisteen huuhtelukammion on oltava täynnä nestettä tai höyryä. Älä käytä pumppua ilman nestettä akselitiiviste voi vahingoittua. 9

10 4 P um pun käynnistys Tarkista ennen käynnistystä, että akselin suojus on oikein asennettu tuloneste pääsee virtaamaan vapaasti ja pumpun ensitäyttö on suoritettu painepuolen venttiili on suljettuna. Painepuolen venttiili on suljettuna käynnistyksen aikana moottorin oikean kuormituksen varmistamiseksi. Venttiili aukeaa heti käynnistyksen jälkeen. H UO M IO!Huomaa, että Ws+pumppua ei saa pitää käynnissä liian kauaa ilman mitään pumpattavaa (tavallisesti 15 minuuttia tai vähemmän, jos neste on kuumaa). Muutoin pumppu kuumenee ja käyttösyöttönestettä poistuu höyrystymällä. 4.1 H uuh telua ine Huuhdellulla akselitiivisteellä varustettujen pumppujen osalta on varmistettava, että huuhteluaineen syöttö on avattu ja että aineen virtaus on riittävä (noin 1530 l/h). 5 Huolto 5.1 A kselitiiv isteen ta rkistus Pumpun akselien tiiviys on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Jos akselitiiviste vuotaa, vaihda tiiviste tai tarvittavat osat alla esitetyllä tavalla. 5.2 A kselitiiv isteen v a ih to Yleistyyppisen ja nestehuuhdellun akselitiivisteen sijainti sekä rakenne ilmenevät yleispiirroksesta. P um pun purka m inen Akselitiivisteen vaihto edellyttää pumpun purkamista seuraavassa esitettävällä tavalla. Yleispiirros helpottaa työskentelyä. 1. Kytke virta pois moottorin eristimestä poistamalla sulakkeet ja irrottamalla kaapelit. 2. Sulje huuhteluaineen syöttö. 3. Sulje pumpun syöttö ja poistokanava ja tyhjennä pumpun/ruuvin kotelo. Als de pomp wordt gebruikt voor hete en/of agressieve vloeistoffen, moeten er speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen. In dergelijke gevallen moeten de plaatselijke voorschriften voor persoonlijke veiligheid bij werken met deze produkten worden nageleefd. 4. Kun syöttö ja poistoputki on kunnolla suljettu sekä paluuputki (jos kuuluu malliin) irrotettu, poista kiristysrengas (25) sekä etukansi (27). 5. Ruuvaa ilmaruuvi (2) irti, tue tarvittaessa akselia työntämällä Cavain tai pyörötanko akselin muhvissa olevaan tasapainoaukkoon. Avaa sen jälkeen kiristysrengas (9), poista pumpun/ruuvin kotelo (1) ja irrota siipipyörä (4). 10

11 5 Huolto A kselitiiv isteen irrotus 6. Vedä käsin ulos takalaipan (7) takana oleva staattorirengas (5.6). 7. Poista staattorirenkaan Orengas (5.5). 8. Vedä ulos juoksupyörään (5.7) kiinnitetty roottorirengas (4). 9. Poista roottorirenkaan Orengas (5.5). 10. Puhdista staattori ja roottorirenkaan kammiot tarpeen mukaan paineilmalla tai vedellä. 10a. Jos pumpussa on nestehuuhtelulla varustettu akselitiiviste, takalaippa on irrotettava takimmaisen akselitiivisteen purkua varten. Takimmainen staattorirengas (5.6) on asennettu kiinnitysrenkaaseen (5.11) ja roottorirengas (5.7) on asennettu akselille (11). Nämä osat puretaan kuten etumaiset tiivisteet. K uluv ien osien ta rka stus 11. Tarkasta Orenkaiden kunto. Orenkaissa ei saa olla murtumia, kimmoisuuden heikkenemistä, haurautta tai kemikaalien aiheuttamia syöpymiä. Kuluneet ja vialliset osat on vaihdettava. 12. Tarkasta samoin staattorirenkaan ja roottorirenkaan kunto. Sivupintojen on oltava täysin ehjät. Jos pinnoissa on vähänkin naarmuja, staattori ja roottorirengas on vaihdettava. 12a. Jos pumpussa on nestehuuhdeltu akselitiiviste, tarkasta takimmaisten tiivisterenkaiden kunto ja vaihda ne tarvittaessa. K okoa m inen 13. Kiinnitä staattori ja roottorirenkaaseen uusi Orengas. H uom a utus:kostuta Orenkaat vedellä. 14. Kiinnitä roottorirengas siipipyörään ilman työkaluja. H uom a utus:kohdista staattorirenkaan pykälä siipipyörän navan tarttumanastaan (5.8). 14a. Jos pumpussa on nestehuuhdeltu akselitiiviste, kiinnitä roottorirengas Orenkaineen paikoilleen akselille ilman työkaluja. 15. Kiinnitä staattorirengas takalaippaan ilman työkaluja. H uom a utus:roottorirenkaan pykälät on kohdistettava takalaipan kannattimen tarttumanastaan. Varmista, että roottorirengas pääsee liikkumaan kevyesti edestakaisin takalaipassa. 15a. Kun asennat uusia nestehuuhdeltuja tiivisteitä, irrota poistokanava (5.4) staattorirenkaista sekä etumaista että takimmaista tiivistettä varten, ennen kuin tiivisteet asetetaan paikoilleen kiinnitysrenkaaseen (5.11) ja takalaippaan. 16. Kun olet kiinnittänyt renkaat, puhdista kulumispinnat. 16 a. Kiinnitä takalaippa nestehuuhtelulla varustetuissa malleissa. 11

12 5 Huolto 17. Kiinnitä siipipyörä. Jos takalaipan yläosassa on ohjaustappi (8), tarkista, että tappi kohdistuu pumpun rungossa olevaan reikään ja paina varovasti Orengasta vahingoittamatta pumpun/ruuvin kotelo (1) paikoilleen Orenkaan (6) päälle ja kiristä kiristysrengas (osa 9). 18. Kiinnitä ilmaruuvi. Varmista oikea kiristysmomentti M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 19. Paina etukansi paikoilleen ja kiinnitä kiristysrengas. Jos mallissa on paluuputki, liitä se pailleen Takalaippa Ruuvi Välilaippa Moottori Kuv a M oo torin v a ih to Ws+pumpussa on käyttöpäähän sijoitettu laakeri. Jos moottori vaihdetaan, on uudessakin moottorissa oltava samanlainen laakeri. Moottorin laakeri on suljettu ja kestovoideltu. Moottorissa on sekä jaloin varustettu teline että laippa: "pieni laippa" (B34) rungoille kokoa ja "iso laippa" (B35) rungolle kokoa 160 ja isommille. Noudata alla olevia ohjeita vaihtaessasi moottorin. Jos laakerit on vaihdettava, noudata moottorin toimittajan huoltoohjeita. 1. Katkaise virta pumpusta. Akseli Ruuvi Moottori Ura Moottorin akseli Tasapainoreikä Pumpun akseli Vauhtipyörä Muovinen tähtipyörä Pumpun runko 12 Kuv a. 7 Kuv a. 8 Kuv a Etukansi, ilmaruuvi, pumpun/ruuvin kotelo ja vauhtipyörä (4, 8, 1 ja 10) irrotetaan kuten kohdan 5.2 alakohdissa Irrota suojus ja (jos mahdollista) sijoita pumppu pystyasentoon moottorin tuulettimen kotelon päälle. 4. Irrota moottorin laipan neljä pulttia. 5. Nosta toisissaan edelleen kiinni olevat takalaippa (13) ja välilaippa (18) pois akselilta (katso kuva 6). Poista välilaippa (22) tarvittaessa. 6. Katso kuvaa 7. Irrota akselin ruuvit ja vedä akseli irti. Vaihda moottori. 7. Puhdista moottorin akseli ja muhvin sisäiset lukituspinnat liasta ja rasvasta. Aseta pumpun akseli löysästi paikalleen. Aseta tasapainoaukko kiilauran kohdalle. 8. Aseta takalaippa ja välilaippa akselin päälle. 9. Kiristä pultit. 10. Aseta pumppu takaisin tukijalkojensa tai jalustan varaan. 11. Kiinnitä siipipyörä ja varmista kiinnitys väliaikaisesti ruuvimutterilla (M14 tai M20), joka toimitetaan pumpun mukana. 12. Aseta muovinen tähtipyörä siipipyörään. Katso kuva 9.

13 5 Huolto Kuv a Aseta pumpun/ruuvin kotelo ja kiinnitä kiristysrenkaalla. 14. Työnnä akselia, kunnes siipipyörä on muovista tähtipyörää vasten. Katso kuva Kiristä akselin ruuvit. Momentin tulee olla 8 mm:n ruuveissa 30 Nm ja 10 mm:n ruuveissa 55 Nm. 16. Poista tähti vetämällä se syöttöaukon läpi. 17. Vaihda väliaikaisen ruuvimutterin tilalle ilmaruuvi. Varmista oikea kiristysmomentti: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 18. Paina etukansi paikoilleen ja kiristä kiristysrengas. Jos pumpussa on paluuputki, liitä se uudelleen. 5.4 Va ra stossa pidetäv ätv a ra osa t Tiiv istesa rja Ws+pumppujen varaosien varastointia suunniteltaessa suosittelemme, että varaosien lisäksi varastossa pidetään myös tiivisteitä. Ws+pumpun tiivistesarja sisältää pumpun kuluvat osat. Sarjan sisältö on määritetty varaosaluettelossa. H uoltosa rja Huoltosarjaan kuuluvat pumpun pääkomponentit, jotka eivät ole kuluvia osia, mutta jotka ehkä on toisinaan vaihdettava: akseli, siipipyörä, kalottimutteri ja kiinnityssarja. Alla olevissa taulukoissa on lueteltu suositeltavat varaosien varastomäärät. Määrät on ilmoitettu sekä normaali että erikoiskäyttöä varten. Erikoiskäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa pumput ovat ympärivuorokautisessa käytössä, kun pumpataan hiovia aineita tai kun kyseessä on prosessi, joka kärsisi tuotantoseisokeista. Kuluvat osat (tiivistesarja:) Normaalikäyttö Erityiskäyttö K äytössä olev ien pum ppujen lukum äärä > 20 sarjoja sarjoja sarjoja/10 pumppua Varaosat (akseli, vauhtipyörä, ilmausruuvi, kiinnityssarja:) Normaalikäyttö Erityiskäyttö K äytössä olev ien pum ppujen lukum äärä > 20 sarjoja sarjoja sarjoja/10 pumppua

14 6 Teknisettiedot 6.1 W s+ pum ppujen äänipa ine ja ääniteh oa rv ot Alla olevassa taulukossa esitetyt arvot ovat vain viitteellisiä ja pätevät ainoastaan pumppuihin, joissa on Brooke Hansen Wsarjan moottori, joka on mitoitettu kuluttamaan suurimman mahdollisen määrän energiaa pumppattaessa vettä ja jossa on kuulatuet sekä vakiosuojus. Testauksessa pumpussa käytettiin suurinta mahdollista siipipyörää, sillä pumpattiin täysin kylmää vettä ja pumppauksen NPHSarvo oli 10 m, toisin sanoen pumppaaminen simuloitiin erillisestä tankista. Mittaukset on tehty ISO määritysten mukaan. Toleranssi on ±3 db. Käyttöolosuhteet/ melutaso Virtaus, m3/h (100%:n ja 60%:n nimellisvirtaus) Äänipainetaso db (A) LpA* Äänitehotaso LwA db (A) Ws+ 20/15 Ws+ 30/30 Ws+ 44/ *Laskettu maksimaalinen äänipaine vapaalla kentällä, 1 metrin etäisyydeltä (teoreettisesta) pumpun pinnasta. Pumpun toimiessa 60 Hz:n teholla (3500 rpm) melutaso on arviolta 3 db(a) korkeampi. Melutaso voi lisääntyä merkittävästi jos imu/poistoyhteissä käytetään supistuksia tai laajennuksia. On huomattava, että pumpusta lähtevä melu vaihtelee suuresti moottorin koon, tehon ja valmistustavan sekä siipipyörän halkaisijan mukaan ja sen mukaan, onko pumppu suojattu. Melutasoon vaikuttaa myös pumpun alusta: onko pumpussa kuulatuet tai jalakset vai pultataanko pumppu suoraan lattiaan. Samoin vaikuttavat pumppuun liitettävä putkisto sekä putkiston asentamismenetelmä. Jos pumppu on itsesyöttävä, melutasoon vaikuttaa suuresti, pumpataanko ilmaa vai nestettä, sekä nestettä pumpattaessa imukorkeuden arvo (NPSH) ja nesteen lämpötila. 6.2 W s+ pum ppujen suurin sa llitu läh töpa ine Pumpun lähtöpaine ei saa ylittää seuraavia arvoja (Koskee vettä, jonka lämpötila on +20 C). Pum p W s+ 20/15 W s+ 30/30 W s+ 44/50 pumppujen suurin sallittu lähtöpaine 6 bar 8 bar 13 bar 6.3 K iristysm om entitilm a ruuv eja ja a kseleita v a rten Kiristysmomentti akselin ruuveja varten: M8: 30 Nm (22 lbf ft) M10: 55Nm (40 lbf ft) Kiristysmomentti ilmaruuvia varten: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) Oikeudet muutoksiin pidätetään. 14

15 ÐË Ó ÐÐË ÍÐÈ Ú ± Ì»½ ²± ±¹ б ²¼ ò ±ò±ò Ø» ³ ² Ú ²µ»¹± ç èëóèêî Þ ¼¹± ½ ô б ²¼ Ðæ øõìè ëî ëîë ççðð Úæ øõìè ëî ëîë ççðç ÍÐÈ»» ª»» ¹ ± ²½± ±» ¼» ¹² ²¼ ³» ½ ²¹» ±«²± ½» ± º ±¾ ¹ ±²ò Ü» ¹² º» ô ³» ±º ½±² «½ ±² ²¼ ¼ ³»² ±² ¼ ô ¼» ½ ¾»¼ ² ¾ ²ô» ±ª ¼»¼ º± ±«²º± ³ ±² ±² ½±² ½ ±«±½»»»»² ª» º± ±¼«½ ª ¾ ² ±¹ ±²ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²»» ª ò ò½±³ò ÍÍËÛÜ ðïñîðïí Ì ²»¼ ±» ²¹ ³ ²«ÝÑÐÇÎ ÙØÌ w îðïí ÍÐÈ Ý± ± ±²

KÄYTTÖOPAS WHP+ PUMPPU LOMAKENRO: L381525FI TARKASTUS: 01/2013 LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA.

KÄYTTÖOPAS WHP+ PUMPPU LOMAKENRO: L381525FI TARKASTUS: 01/2013 LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA. KÄYTTÖOPAS WHP+ PUMPPU LOMAKENRO: L381525FI TARKASTUS: 01/2013 LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA. 381655 ISS T 08.2008 Sisällysluettelo: SF Osa Sivu Kuvaus - 2 Yleispiirros

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS PUMPPU LOMAKENRO: L453147FI TARKASTUS: 06/2013 LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA.

KÄYTTÖOPAS PUMPPU LOMAKENRO: L453147FI TARKASTUS: 06/2013 LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA. KÄYTTÖOPAS W+ PUMPPU LOMAKENRO: L453147 TARKASTUS: 06/2013 LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA. Lomakenro: L453147 tarkastus 06/2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Yleiskuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi 1 Huolto-ohjeet Pumput: Mallit: repivät jätevesipumput HPDY200M3-4 1-vaihe 230 V HPDY200M11-4 3-vaihe 400 V SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje.

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje. Tyhjiöputkikeräimet Valmistettu Saksassa Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä Solar Keymark Heat Pipe asennusohje 1000 2000 3000 02 Asennusohjeet malleille: Vaaditut

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

919043-0 Suomen kieli CAL DSR. Keskipakoispuhaltimet Asennus ja kunnossapito

919043-0 Suomen kieli CAL DSR. Keskipakoispuhaltimet Asennus ja kunnossapito 919043-0 Suomen kieli CAL DSR Keskipakoispuhaltimet Asennus ja kunnossapito 919043-0 SF Keskipakoispuhallin, tyyppi CAL DSR Asennus ja kunnossapito 1. Käsittely 1.1 Kuljetus pystysuorassa 2. Varastointi

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet Ford Focus C-Max 1,6 l Ti -malliin, moottorin koodi HXDA, SIDA Hammashihnan vaihdon yhteydessä tapahtuu usein vakavia

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Käyttäjän käsikirja MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistava yhtiö Alfa Laval Yhtiön nimi 6000 Kolding Osoite +45 79 32 22 00 Puhelinnumero vakuuttaa täten, että

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR HZ m Head m/s m/s m/s m/s m/s Ø m Ø Ø Ø Ø l/s Flow kw Shaft power P Ø m/h Ø Ø Ø kw Total input power P VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT,

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1 Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

MAKO VESIRENGASPUMPUT

MAKO VESIRENGASPUMPUT MAKO VESIRENGASPUMPUT Luotettava kotimainen valinta MAKO Osakeyhtiö Linjatie 4, 01260 Vantaa www.mako.fi Käyttökohteet Omakotitalot, kesämökit, maatalous, kastelu, paineenkorotus, vesihuolto sekä koneiden

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 CR 3-12 A-A-A-E-HQQE. Tuote No.: 96516599

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 CR 3-12 A-A-A-E-HQQE. Tuote No.: 96516599 Positio Laske Kuvaus 1 CR 3-12 A-A-A-E-HQQE Tuote No.: 96516599 Vaaka-asenteinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukko ovat samalla tasolla (in-line). Voidaan asentaa vaakasuuntaiseen

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31500-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin käyttäjien

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

AK 45 Käyttöohje 810520-00

AK 45 Käyttöohje 810520-00 AK 45 Käyttöohje 810520-00 Automaatinen käynnistysvesitysventtiili AK 45 Läpäisykäyrästö 1000 800 600 500 400 1 300 Läpäisymäärä [kg/h] 200 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 2 eropaine [bar] 1 Käyrästöstä

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot