Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvaltuusto Aika Maanantai klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua (Vornanen Kari, Keskustan 1. varavaltuutettu Huttunen Jorma, Keskustan 2. varavaltuutettu Pietikäinen-Kauppinen Vuokko, 3. varavaltuutettu Kauppinen Jorma, SDP:n 1. varavaltuutettu Huttunen Pasi, Perussuomlaiset ry:n 3. varavaltuutettu Grönfors Birgitta, KD:n 1. varavaltuutettu) Muut saapuvilla olleet Mäkinen Simo Suomalainen Eeva Halonen Auli Sihvonen Jari kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri sivistyslautakunnan esittelijä kunnaninsinööri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Jyri Kuittinen ja Eero Kurtelius. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Mikko Mustonen puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Jyri Kuittinen Eero Kurtelius Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessa maanantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 50 Vuoden 2012 arviointikertomus 3 51 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2012 ja vastuuvapauden myöntäminen 4 52 Talouden tasapainottaminen 8 53 Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus Kauppilanmäen vesiosuuskunnan lainan takaus Talousarviomuutos 2/ Omatalo Oy:n ja Finndomo Oy:n liiketoiminnan kauppakirjan muutossopimus 57 Eron myöntäminen Eija Kainulaiselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 58 Valtuustoaloite Sonkajärven koulukeskuksen piha-alueen liikunnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi Muut asiat 22

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuoden 2012 arviointikertomus 204/ /2013 Tarkastuslautakunta Valmistelija: puheenjohtaja Risto Suomalainen Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2012 arviointikertomuksen val mis telun. esitys Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2012 arviointikertomuksen si sällös tä. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2012 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunta Valmistelija: puheenjohtaja Risto Suomalainen Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuus ton asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Hallin to sään nön 33 :n mukaan tarkastuslautakunnan on annettava kun nanval tuus tol le vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen val tuus tokä sit te lyä arvioinsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit tei den toteuttamisesta edellisenä vuonna. esitys Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja luo vut taa sen kunnanvaltuustolle. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan val tuus to merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi ja että kun nan val tuus to päättää mahdollisista toimenpiteistä arviointikertomuksen joh dos ta. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 50 Kunnanvaltuuston jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten arviointikertomus vuodelta esitys Tarkastuslautakunta: Kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi ja päät tää mahdollisista toimenpiteistä arviointikertomuksen johdosta. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2012 ja vastuuvapauden myöntäminen 175/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnan tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tase, tu loslas kel ma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion to teu tu mis vertai lu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta kon ser nin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kun nan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi vii meistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ti lin päätök sen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kun nan johta ja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan ke hit tymis tä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää val tuus ton talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den toteutumista. Kunnanhallituksen on lisäksi toi min ta ker to muk sessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä sit telyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tuloslaskelman 2012 mukaiset kunnan käyttötalouden toimintatulot olivat 3,3 milj. euroa, toimintamenot -29,0 milj. euroa ja toimintakate -25,6 milj. eu roa. Toimintatuottojen toteumaprosentti oli 103,3 %, toimintamenojen 100,7 % ja toimintakatteen 100,4 %. Toimintakatteen kasvu edel lis vuo desta oli 3,5 %. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lopullinen maksuosuus oli 16,2 milj. euroa, ylitys muutettuun talousarvioon 0,1 milj. euroa.. Kunnan tuloveroprosentti oli 19,75 prosenttia eli sama kuin edellisenä vuon na, myös kiinteistöveroprosentit olivat samat kuin vuonna Kunnan verotulot olivat kaikkiaan 11,4 milj. euroa eli 5,7 % vähemmän kuin vuon na Tuloveroa kertyi 9,7 milj. euroa (-0,3 %), kiinteistöveroa 0,6 milj. euroa (+3,0 %) ja yhteisöveroa 1,0 milj. euroa (-39,1 %). Valtionosuudet olivat yhteensä 13,8 milj. euroa eli 2,6 % enemmän kuin edel li se nä vuonna. Peruspalveluiden valtionosuus oli 11,1 milj. euroa, vero tu loi hin perustuva valtionosuuden tasaus 2,8 milj. euroa ja opetus- ja kult tuu ri toi men sekä vapaan sivistystyön muu rahoitus -0,7 milj. euroa. Kun ta haki tilinpäätösvuonna harkinnanvaraista rahoitusavustusta 0,7 milj. eu roa, mutta sitä ei myönnetty. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteissumma oli 0,2 milj. euroa. Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli -0,7 milj. euroa, talousarviossa vuo si ka te oli 0,1 milj. euroa. Arvioitua huonompaa vuosikatetta selittää toimin ta me no jen ylittyminen.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuosikate asukasta kohden oli -162 euroa/asukas, vuonna 2011 vuosikate oli 97 euroa/asukas. Vuosikate ei kattanut poistoja ja arvonalennuksia, jotka olivat 2,7 milj euroa. Poistoeron ja rahastojen muutosten jälkeen ti li kauden alijäämäksi jäi -3,3 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot olivat 2,9 milj. euroa, investointitulot 0,038 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 2,9 milj. euroa. Suurimpia in ves toin ti hankkei ta olivat Omatalo Oy:n osakkeiden merkintä ja terveyskeskuksen vuode osas ton saneeraus. Vanhoja lainoja maksettiin 1,0 milj. euroa ja uutta lainaa otettiin 4,5 milj. eu roa. Lainakanta vuoden 2012 lopussa oli 11,7 milj. euroa eli euroa/asu kas (vuonna 2011: euroa/asukas). Omavaraisuusaste laski 56,7 prosentista 44,0 prosenttiin. Taseen loppusumma oli 26,0 milj. euroa (vuon na 2011: 26,2 milj. euroa). Kunnan taseessa oli edellisiltä vuo sil ta ylijäämää 3,4 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 35,1 milj. euroa, konsernin lainakanta oli 18,0 milj. euroa eli euroa/asukas (vuonna 2011: eu roa/asukas). Konsernin vuosikate oli -0,1 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -3,6 milj. euroa. Henkilöstökertomus vuodelta 2012 on tilinpäätöksen liitteenä. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tilinpäätös 2012 se kä selvitys sitovien määrärahojen ylityksistä ja alituksista. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2012 tulokseen, jo ka on euroa, vaikuttavina toimenpiteinä toteutetaan seu raavat toimenpiteet: Tehdään suunnitelman mukaista poistoa vastaava, poistoeroa vähentävä kir jaus ,63 euroa (+) Rutakon koulukeskuksen (I ja II ja III vaiheen) osal ta sekä ,16 euroa (+) siirtoviemärin osalta. Siirretään elinkeinorahaston tuotto 277,76 euroa (-)- Tilikauden alijäämä euroa kirjataan omaan pääomaan edel listen tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy niiden si to vien määrärahojen ylitykset ja tulojen alitukset, joille ei ole aikaisemmin yli tys-/ali tus oi ke ut ta myönnetty. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää ti lin päätök sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Kunnanhallitus lähettää ti lin pää töksen tarkastuslautakunnan arvioitavaksi ja edelleen kunnanvaltuuston kä sitel tä väk si. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Valmistelija: puheenjohtaja Risto Suomalainen Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kuntalain 75 :n mu kaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa teh dys tä muistutuksesta asianomaisen selitys ja kunnanhallituksen lau sunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilin tar kas tus ker to mus ja siinä tehdyt muistukset antavat aihetta. Tilintarkastaja on on tarkastanut kunnan kirjanpidon, hallinnon sekä ti linpää tök sen. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 on jaettu tar kas tus lau ta kunnan jäsenille aikaisemmin. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 jaetaan tar kas tus lau ta kun nan kokouksessa. esitys Puheenjohtaja: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Tilintarkastaja antoi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tar kas tus lau ta kun nal le. Puheenjohtaja antoi seuraavan päätösesityksen: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan tilinpäätöksen ja jättäneet sen tilintarkastajalle tarkistettavaksi sekä tar kas tus lau takun nan arvioitavaksi, ovatko vuoden 2012 toiminnalliset ja ta lou del liset tavoitteet toteutuneet, 2. tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tar kas tuk set ja antanut tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kun talain 75 :n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittävää huo mau tusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä kun nan hal li tuk sel ta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että kunnanvaltuusto 1. hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen skä 2. myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimialueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 51 Kunnanvaltuuston jäsenille lähetetään oheismateriaalina tilinpäätös 2012, sel vi tys sitovien määrärahojen ylityksistä ja alituksista sekä ti lin tar kas tusker to mus esitys Kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta: Kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että ti likau den 2012 tulokseen, joka on euroa, vaikuttavina toi men pitei nä toteutetaan seuraavat toimenpiteet: Tehdään suunnitelman mukaista poistoa vastaava, poistoeroa vähentävä kir jaus ,63 euroa (+) Rutakon koulukeskuksen (I ja II ja III vaiheen) osal ta sekä ,16 euroa (+) siirtoviemärin osalta. Siirretään elinkeinorahaston tuotto 277,76 euroa (-)- Tilikauden alijäämä euroa kirjataan omaan pääomaan edel listen tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Lisäksi kunnanvaltuusto päättää hyväksyä niiden sitovien määrärahojen yli tyk set ja tulojen alitukset, joille ei ole aikaisemmin ylitys-/alitusoikeutta myön net ty. Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti tilin tar kas tus ker to muk sen tiedoksi ja 1. hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen sekä 2. myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimialueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talouden tasapainottaminen 85/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että vuoden 2013 alussa käynnistetään talouden tasapainottamistoimenpiteet ja nimetään ta louden tasapainottamistyöryhmä. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää talouden tasapainottamistyöryhmän. Kunnanhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmään seuraavat hen ki löt: Eero Kurtelius (puheenjohtaja) Kunnansihteeri Eeva Suomalainen (sihteeri) Mikko Mustonen Vesa Hynynen Jyri Kuittinen Janne Rönkkö Kari Partanen Kunnanjohtaja Simo Mäkinen Kunnanhallitus Talouden tasapainottamistyöryhmä jättää esityksensä ta sa pai not ta mis toimen pi teis tä kunnanhallitukselle mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on antanut loppuraportin Työ ryh mä työs ken te lyn pohjana käytettiin edellisen talouden ta sa pai not tamis työ ryh män loppuraporttia ( ). Työryhmän tavoitteena oli löytää konk reet ti sia toimenpide-esityksiä Sonkajärven kunnan talouden ta sa painot ta mi sek si sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ( ). Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportti esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin ja siinä esitetyt toimenpiteet. Kunnanhallitus päättää, että esitetyt toi men piteet otetaan jatkovalmisteluun hallintokunnissa ja tuodaan päätettäviksi mah dol li sim man pian. Talouden tasapainottamistyöryhmän esitykset otetaan lähtökohdaksi vuoden 2014 talousarvion ja suunnitelman val mis te lus sa. Kunnanhallitus antaa talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin kun nan val tuus tol le tiedoksi.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Asian käsittely: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen talou den tasapainottamistyöryhmän loppuraportin ja siinä esitetyt toi men piteet. Lisäksi keskustelun kuluessa Ilpo Kärkkäinen esitti, että aluekehityssäätiön kiin teis tö jen myyntitoimenpiteet käynnistetään välittömästi. Senja Huusko kan nat ti Ilpo Kärkkäisen esitystä. Simo Mäkinen, Mikko Mustonen ja Merja Tuo vi nen ilmoittivat olevansa esteellisiä aluekehityssäätiön kiinteistöjen myyn ti toi men pi tei den osalta yhteisöjääviyden perusteella, joten he pois tuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Lisäksi kun nanhal li tus hyväksyi Ilpo Kärkkäisen esityksen, että aluekehityssäätiön kiinteis tö jen myyntitoimenpiteet käynnistetään välittömästi. Myynnissä käy tetään kiinteistönvälitystoimistoa. Kunnanhallitus päätti, että talouden ta sapai not ta mis työ ryh män työskentelyä jatketaan saakka. Kunnanvaltuusto 52 Kunnanvaltuuston jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportti esitys Kunnanvaltuusto merkitsee talouden tasapainottamistyöryhmän lop pu rapor tin tiedoksi. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus 236/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Kauppilanmäen vesiosuuskunta on jättänyt päivätyn ve si huol toavus tus ano muk sen. Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vaikutusalueella on asuin kiin teis tö jä 28 kpl ja elinkeinon harjoittamiseen liittyviä kiinteistöjä 22 kpl. Verkoston hankesuunnittelun on tehnyt Savo-Karjalan Vesi- ja Ym pä ris tösuun nit te lu Oy ja suunnittelu on saatu valmiiksi syksyllä Varsinaiset ra ken nus työt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2013 kesällä Ra hoi tussuun ni tel man mukaan vesihuoltohankkeen kokonaisarvio on ja Poh jois-sa von Ely-keskuksen hyväksymänä se on Kauppilanmäen vesiosuuskunnan ylävesisäiliön rakentamishanke on Sonka jär ven kunnanvaltuuston hyväksymän Sonkajärven ve sihuol lon kehittämissuunnitelman mukainen hanke. Kunnanvaltuusto on pää tök sel lään päättänyt, että vesiosuuskuntien ja -yh tymien sekä yksityistalouksien vesihuoltohankkeita avustetaan toteutuneiden ra ken ta mis kus tan nus ten osalta 20 %, (sis. alv 24 %) omavastuun ylit tä väl tä osalta sekä vesihuoltohankkeiden toteutuneiden suun nit te lu kustan nuk sien osalta 80 %. Suuremmat vesihuoltohankkeet kustannusarvio yli (alv 0 %) päätetään kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa. Han ke on tarpeellinen erityisesti alueen elinkeinotoiminnan turvaamiseksi ja veden toimitusvarmuuden parantamiseksi. Suunnittelun, maaperätutkimusten ja mittaustöiden kustannusarvio on noin (sis. alv 24 %). Kauppilanmäen vesiosuuskunnan yleissuunnitelman selostusosio, hankkeen vesihuoltoavustushakemus Sonkajärven kunnalle, Pohjois-Savon Ely-kes kuk sen päätös ja kunnanvaltuuston päätös se kä ote Sonkajärven vesihuollon kehittämissuunnitelmasta lähetetään oheis ma te ri aa li na teknisen lautakunnan jäsenille tutustumista varten. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kun nan val tuustol le, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myönnetään ve si osuus kunnan esittämän kustannusarvion (alv 0 %) mukaan ve si huol toavus ta rakentamiselle 20 % toteutuneista kustannuksista (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittävältä osalta eli enintään (sis. alv 24 %). Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimitettava ve sihuol to suun ni tel ma ja kuitit tai muu luotettava selvitys toteutuneista suun nitte lu- ja rakentamiskustannuksista kunnanvaltuuston mukai ses ti. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kaup pi lan mä en vesiosuuskunnalle myönnetään suunnitteluavustusta toteu tu nei hin suunnittelukustannuksiin 80 %, enintään (sis. alv 24 %). Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avus-

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tuk sen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin rakentamisenkin osal ta. Investointiin esitetään lisämääräraha yht hyväksyttäväksi vuo del le 2013 vesihuoltoavustuksiin, kohdennettuna Kauppilanmäen ve siosuus kun nan ylävesisäiliön rakentamiseen. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Kauppilanmäen vesiosuuskunnan yleissuunnitelman selostusosio, hankkeen vesihuoltoavustushakemus Sonkajärven kunnalle, Pohjois-Savon Ely-kes kuk sen päätös ja kunnanvaltuuston päätös se kä ote Sonkajärven vesihuollon kehittämissuunnitelmasta lähetetään oheis ma te ri aa li na kunnanhallituksen jäsenille tutustumista varten. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kauppilanmäen ve si osuuskun nal le myönnetään vesiosuuskunnan esittämän kustannusarvion (alv 0 %) mukaan vesihuoltoavusta rakentamiselle 20 % to teutu neis ta kustannuksista (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittä väl tä osalta eli enintään (sis. alv 24 %). Ennen lopullisen avustuk sen maksamista on toimitettava vesihuoltosuunnitelma ja kuitit tai muu luo tet ta va selvitys toteutuneista suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista kun nan val tuus ton mukaisesti. Kunnanhallitus esittää kunnan val tuus tol le, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myönnetään suunnit te lu avus tus ta toteutuneihin suunnittelukustannuksiin 80 %, enintään (sis. alv 24 %). Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huo mioi daan avustuksen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin rakentamisenkin osalta. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle inves toin tiin lisämääräraha yhteensä hyväksyttäväksi vuodelle 2013 vesihuoltoavustuksiin, kohdennettuna Kauppilanmäen ve si osuus kunnan ylävesisäiliön rakentamiseen. Käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen selvitti asiaa kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 53 Kauppilanmäen vesiosuuskunnan yleissuunnitelman selostusosio, hankkeen vesihuoltoavustushakemus Sonkajärven kunnalle, Pohjois-Savon Ely-kes kuk sen päätös ja kunnanvaltuuston päätös se kä ote Sonkajärven vesihuollon kehittämissuunnitelmasta lähetetään oheis ma te ri aa li na kunnanvaltuuston jäsenille tutustumista varten. esitys Kunnanvaltuusto päättää, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myön netään vesiosuuskunnan esittämän kustannusarvion (alv 0 %) mukaan vesihuoltoavusta rakentamiselle 20 % toteutuneista kustannuksista

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittävältä osalta eli enintään (sis. alv 24 %). Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimi tet ta va vesihuoltosuunnitelma ja kuitit tai muu luotettava selvitys to teu tuneis ta suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista kunnanvaltuuston mukaisesti. Kunnanvaltuusto päättää, että Kaup pi lan mäen vesiosuuskunnalle myönnetään suunnitteluavustusta toteutuneihin suun nit te lu kus tan nuk siin 80 %, enintään (sis. alv 24 %). Kunnan an ta ma suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avustuksen lo pul lises sa maksatuksessa niin suunnittelun kuin rakentamisenkin osalta. Kunnan val tuus to päättää investointiin lisämääräraha yhteensä hy väksyt tä väk si vuodelle 2013 vesihuoltoavustuksiin, kohdennettuna Kaup pi lanmä en vesiosuuskunnan ylävesisäiliön rakentamiseen. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kauppilanmäen vesiosuuskunnan lainan takaus 252/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kauppilanmäen vesiosuuskunta on jättänyt päivätyn lainan takaus ha ke muk sen. Kauppilanmäen vesiosuuskunta hakee Sonkajärven kun nal ta takausta lainaan, jolla rahoitettaisiin ylävesisäiliön ja yh dys ve sijoh don rakentamista Lehdonmäkeen. Kauppilanmäen vesiosuuskunta on pe rus tet tu ja merkitty kaupparekisteriin vuonna Osuuskunta on ve sihuol to lais sa (119/2001) tarkoitettu vesihuoltolaitos, jolla on määritelty toimin ta-alue. Kauppilanmäen vesiosuuskunta rakentaa uuden yhdysvesijohdon, ylä ve sisäi liön ja verkostohallintaan liittyvän automaation vedenhankinnan var mista mi sek si. Hankkeella varmistetaan alueen asumiseen ja elinkeino- ja vapaa-ajan toi min to jen kehittämiseen tarvittavat edellytykset. Ve si osuus kunnan alueella on runsaasti isoja maatalousyrityksiä, joiden toiminta on riippu vai nen vedenhankinnan varmistamisesta. Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vaikutusalueella on asuinkiinteistöjä 28 kpl ja elinkeinon harjoittamiseen liittyviä kiinteistöjä 22 kpl. Verkoston han ke suun nit te lun on tehnyt Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy ja suunnittelu on saatu valmiiksi syksyllä Varsinaiset ra ken nustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2013 kesällä. Ra hoi tus suun ni telman mukaan vesihuoltohankkeen kokonaisarvio on euroa ja Pohjois-Sa von ELY-keskuksen hyväksymänä se on euroa. Hankkeen rahoittajia ovat Kauppilanmäen vesiosuuskunta, Pohjois-Savon ELY-kes kus ja Sonkajärven kunta. Rahoitusosuudet jakautuvat alustavan suun ni tel man mukaan seuraavasti: Kauppilanmäen vesiosuuskunta: eur (lainamäärä enintään) Pohjois-Savon ELY-keskus: eur, kuitenkin enintään 20 % toteu tu neis ta ja hyväksytyistä kus tan nuksis ta (vesihuoltoavustus) Sonkajärven kunta: eur (vesihuoltoavustus) Lisäksi Kauppilanmäen vesiosuuskunta toimittaa avustushakemuksen Iisal men kaupungille ja Vieremän kunnalle. Lopulliset rahoitusosuudet selviä vät hankkeen edetessä. Haettava lainamäärä on enintään euroa. Kauppilanmäen ve siosuus kun ta on pyytänyt lainatarjoukset Sonkajärven Osuuspankilta ja POP-Pan kil ta, joista Sonkajärven Osuuspankin lainatarjous on ko ko nais talou del li ses ti edullisin. Lainan myöntämisen edellytyksenä on Sonkajärven kun nan takaus.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lainan määrä enintään: Laina-aika: Viitekorko: Marginaali: Kulut: euroa 10 vuotta 12 kk euribor 360 ( ,490 % tai OP-pri me ( ,000 %) 1,75 % vakuutena kunnan takaus 350 eur toimitusmaksu, ei järjestelypalkkiota, au to maat ti nen lainaerän maksu tililtä 2,20 eur ja erääntymisilmoitus 5 eur esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Sonkajärven kunta takaa Kauppilanmäen vesiosuuskunnan Sonkajärven Osuuspankin myöntämän enintään euron suuruisen lainan. Lainan käyt tö tar koitus on uuden yhdysvesijohdon, ylävesisäiliön ja verkostohallintaan liittyvän au to maa tion rakentaminen vedenhankinnan varmistamiseksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 54 esitys Kunnanvaltuusto päättää, että Sonkajärven kunta takaa Kauppilanmäen ve si osuus kun nan Sonkajärven Osuuspankin myöntämän enintään euron suuruisen lainan. Lainan käyttötarkoitus on uuden yh dys vesi joh don, ylävesisäiliön ja verkostohallintaan liittyvän automaation ra ken tami nen vedenhankinnan varmistamiseksi. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarviomuutos 2/ / /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Sairaanhoitopiirin (KYS) ennakkomaksuosuuden korotus Sonkajärven kunnan talousarviossa 2013 on varattu Ylä-Savon SOTE:n mak su osuu teen euroa, josta euroa on varattu sairaan hoi to pii rin (KYS) maksuosuutta varten. Sairaanhoitopiirin omassa talous ar vios sa 2013 Sonkajärven maksuosuus on euroa (erotus euroa). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma valmistelun yhteydessä kuntayhtymä on esittänyt, että sai raanhoi to pii rin (KYS) kuukausittaista ennakkomaksuosuutta tarkistetaan vastaa maan sairaanhoitopiirin omaa talousarviota. Sairaanhoitopiirin (KYS) maksuosuus, EUR Son ka jär vi SOTE (TA 2013) SAIRAANHOITOPIIRI (TA 2013) EROTUS Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö on toteutunut seuraavasti ajalla : Sonkajärvi TA 2013 Toteuma Tot. % (sai raanhoitopiiri) Sairaanhoitopiirin (KYS) pal ve lu jen käyttö tammi-huh ti kuu ,1 Sonkajärven kunnan osalta ennakkomaksuosuuden tarkistus toteutetaan si ten, että lukien kuukausittainen ennakkomaksu nostetaan 1,376 milj. euroon (ennakkomaksu saakka 1,338 milj. euroa, lisäys eur/kk). Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustuksen eur myöntä mi sen johdosta on tehtävä talousarviomuutos. Kunnanvaltuuston ja -halli tuk sen alaiseen vesihuoltoavustusmäärärahaan esitetään korotusta eur.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Savon Energiaholdin Oy:n osinkotuotto Savon Energiaholdin Oy:n osinkotuotto Sonkajärven osalta on euroa, joka on euroa suurempi kuin aiemmin on arvioitu. Osin ko tuoton lisäys huomioidaan tässä talousarviomuutoksessa. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvioon 2013 tehdään alla olevat muutokset. TALOUSARVIO 2013/TULOSLASKELMAOSA Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimialue, sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalue: Asiakaspalv.ostot kuntayhtymiltä: Lisäys: Asiakaspalv.ostot kuntayhtymiltä yhteensä: eur eur eur Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimialue, yleishallinnon tulosalue: Avustukset yhteisöille: eur Lisäys: eur Avustukset yhteisöille yhteensä: eur Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimialue, yleishallinnon tulosalue, rahoitustuotot ja -kulut: Osinkotuotot: eur Lisäys: eur Osinkotuotot yhteensä: eur TULOSLASKELMA TA TA-MUUTOS TA-MUUTOS MUUTETTU (1 000 EUR) /2013 2/2013 TA 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja ku lut Vuosikate Poistot ja ar von alentu mi set Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (ali jää mä) Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 55 esitys Kunnanvaltuusto päättää, että talousarvioon 2013 tehdään kun nan hal li tuksen esittämät muutokset. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omatalo Oy:n ja Finndomo Oy:n liiketoiminnan kauppakirjan muutossopimus 224/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Omatalo Oy:n ja Finndomo Oy:n tehtyyn kauppakirjaan on tehty muu tos so pi mus Muutossopimuksessa on tarkennettu lähinnä im ma te ri aa li oi keuk sien luovutuksia ja tehty teknisiä tarkennuksia. Ko ko naisuu te na muutokset ovat vähäisiä ja luonteeltaan yksityiskohtia tarkentavia. Kunnanhallitukselle esitellään liiketoiminnan kauppakirjan muutossopimus ko kouk ses sa. Tiedot sisältävät luottamuksellisia liiketoimintaan liittyviä asioi ta, eivätkä ne ole julkisia. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus merkitsee kauppakirjan muutossopimuksen tiedoksi ja antaa asian tiedoksi kunnanvaltuustolle. Asian käsittely: Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen yh tei sö jää viyden perusteella, joten hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja pää töksen teon ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 56 esitys Kunnanvaltuusto merkitsee kauppakirjan muutossopimuksen tiedoksi. Asian käsittely: Simo Mäkinen ja Janne Rönkkö ilmoittivat olevansa esteel li siä yhteisöjääviyden perusteella, joten he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kauppakirjaan liittyvät tiedot sisäl tä vät luottamuksellisia liiketoimintaan liittyviä asioita, eivätkä ne ole julki sia, joten puheenjohtaja pyysi yleisöä poistumaan ja asia käsiteltiin sul jetuin ovin. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen Eija Kainulaiselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 253/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Eija Kainulainen on pyytänyt päivätyllä kirjeellä eroa tar kas tuslau ta kun nan varajäsenyydestä, koska hän on yli kuusi kuukautta kes tä vässä palvelussuhteessa kuntaan. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Eija Kai nu laisel le eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tar kas tus lau takun taan Anneli Suutariselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Eija Kainu lai sen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 57 esitys Kunnanvaltuusto myöntää Eija Kainulaiselle eron tarkastuslautakunnan vara jä se nyy des tä. Kunnanvaltuustolle valitsee tarkastuslautakuntaan Anneli Suutariselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Eija Kainulaisen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen ja valitsi tar kastus lau ta kun taan Anneli Suutariselle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eija Kai nu lai sen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Helvi Pitkä sen.

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite Sonkajärven koulukeskuksen piha-alueen liikunnallisuuden ja tur val lisuu den parantamiseksi 274/ /2013 Kunnanvaltuusto 58 Valtuutettu, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Vesa Hynynen teki kirjal li sen valtuustoaloitteen Sonkajärven koulukeskuksen piha-alueen lii kunnal li suu den ja turvallisuuden parantamiseksi: "Sonkajärven kunta lupautui sijoittamaan kunnan 90-vuotisjuhlan tuotot kou lu kes kuk sen piha-alueen kunnostamiseen ja viihtyvyyden pa ran ta miseen. Mitään ei ole tapahtunut ja uusi lukukausi alkaa taas elokuussa. Koulukeskuksen piha-alueella on yksi heikkokuntoinen ja rispaantunut kiipei ly te li ne. Sonkajärven nurmikentän vieressä on varustukseltaan yli mi toitet tu leikkikenttä. Leikkikenttä on lisäksi erittäin vähällä käytöllä. Esitänkin muu ta mien telineiden siirtoa koulukeskuksen piha-alueelle, sekä mah dol lises ti useampien telineiden mobilisointia käytetyimmille leikkikentille. Liikunnan lisääminen koulupäivän aikana tuo oppitunnille työrauhaa. Vä litun nit ovat yksi mahdollisuus lisätä lasten liikuntaa, tosin se vaatii koulun pi han olosuhteiden parantamista. Koulun pihassa pitäisikin olla mah dol lisuus erilaisten pallopelien pelaamiseen, kiikkumiseen, kiipeilyyn, na ru hyppe lyyn jne..jne, lisäksi asfalttiin maalatut ruutupelit tuovat vaihtelua lii kunnan tarjontaan. Erilaisia, eri peleihin soveltuvia maaleja täytyisi myös saada koulun pihaan li sää. Monilla kouluilla on lisäksi käytössään välituntilatu, jossa kerätään hiih to suo ri tuk sia oman luokan hyväksi. Liikuntamahdollisuuksien tarjonta ei sai si rajoittua pelkästään alakoululaisille, vaan yläkoulu- ja lukioikäistenkin oli si hyvä saada mahdollisuus harrastaa välitunnilla jotakin. Sonkajärven koulukeskuksen piha-alueen siisteydestä ja turvallisuudesta pi täi si pitää parempaa huolta. Rikotut viinapullot ja lukuisat roskat as falt tialu eel la jo koulupäivän alettua, sekä olutpakkausten kuoret koulujen ul koros kik sis sa (jopa viikon ajan), eivät voi olla oikein. Koulun piha-alue täytyisi ol la siistimmässä kunnossa koulupäivän alkaessa. Koulukeskuksen aluetta reunustaa aita, joka repsottaa osittain jo pahasti. Ai dan alareunasta törröttävät metallipiikit tulevat vielä aiheuttamaan pahaa tu hoa lasten jaloille. Aidan ali pääsee lisäksi jo lukuisista kohdista lasten pal lot karkaamaan ulos koulun alueelta. Koulun kiikkujen maapohja on painunut ja kupruillut pahasti. Heikko korjaus ope raa tio on joskus aikaisemmin tehty. Sadekelien aikana osa kiik kujen alueesta täyttyykin nyt vedellä. Koulun piha on "lasten valtakuntaa", eivätkä he arvosta kitukasvuisia puita ja pensaita, vaan motivoivaa ja mielenkiintoista piha-aluetta, jossa on mahdol li suus harrastaa ja liikkua."

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 06.06.2014 klo 09:00-13:55 (tauko klo 11.13-12.10) Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistaina 09.06.2015 klo 08:30-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Leskinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68. Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 70 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68. Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 70 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68 Kunnanhallitus 11.04.2016 AIKA 11.04.2016 18:00-19:04 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot