Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvaltuusto Aika Maanantai klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua (Vornanen Kari, Keskustan 1. varavaltuutettu Huttunen Jorma, Keskustan 2. varavaltuutettu Pietikäinen-Kauppinen Vuokko, 3. varavaltuutettu Kauppinen Jorma, SDP:n 1. varavaltuutettu Huttunen Pasi, Perussuomlaiset ry:n 3. varavaltuutettu Grönfors Birgitta, KD:n 1. varavaltuutettu) Muut saapuvilla olleet Mäkinen Simo Suomalainen Eeva Halonen Auli Sihvonen Jari kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri sivistyslautakunnan esittelijä kunnaninsinööri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Jyri Kuittinen ja Eero Kurtelius. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Mikko Mustonen puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Jyri Kuittinen Eero Kurtelius Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessa maanantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 50 Vuoden 2012 arviointikertomus 3 51 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2012 ja vastuuvapauden myöntäminen 4 52 Talouden tasapainottaminen 8 53 Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus Kauppilanmäen vesiosuuskunnan lainan takaus Talousarviomuutos 2/ Omatalo Oy:n ja Finndomo Oy:n liiketoiminnan kauppakirjan muutossopimus 57 Eron myöntäminen Eija Kainulaiselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 58 Valtuustoaloite Sonkajärven koulukeskuksen piha-alueen liikunnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi Muut asiat 22

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuoden 2012 arviointikertomus 204/ /2013 Tarkastuslautakunta Valmistelija: puheenjohtaja Risto Suomalainen Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2012 arviointikertomuksen val mis telun. esitys Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2012 arviointikertomuksen si sällös tä. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2012 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunta Valmistelija: puheenjohtaja Risto Suomalainen Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuus ton asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Hallin to sään nön 33 :n mukaan tarkastuslautakunnan on annettava kun nanval tuus tol le vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen val tuus tokä sit te lyä arvioinsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit tei den toteuttamisesta edellisenä vuonna. esitys Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja luo vut taa sen kunnanvaltuustolle. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan val tuus to merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi ja että kun nan val tuus to päättää mahdollisista toimenpiteistä arviointikertomuksen joh dos ta. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 50 Kunnanvaltuuston jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten arviointikertomus vuodelta esitys Tarkastuslautakunta: Kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi ja päät tää mahdollisista toimenpiteistä arviointikertomuksen johdosta. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2012 ja vastuuvapauden myöntäminen 175/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnan tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tase, tu loslas kel ma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion to teu tu mis vertai lu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta kon ser nin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kun nan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi vii meistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ti lin päätök sen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kun nan johta ja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan ke hit tymis tä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää val tuus ton talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den toteutumista. Kunnanhallituksen on lisäksi toi min ta ker to muk sessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä sit telyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tuloslaskelman 2012 mukaiset kunnan käyttötalouden toimintatulot olivat 3,3 milj. euroa, toimintamenot -29,0 milj. euroa ja toimintakate -25,6 milj. eu roa. Toimintatuottojen toteumaprosentti oli 103,3 %, toimintamenojen 100,7 % ja toimintakatteen 100,4 %. Toimintakatteen kasvu edel lis vuo desta oli 3,5 %. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lopullinen maksuosuus oli 16,2 milj. euroa, ylitys muutettuun talousarvioon 0,1 milj. euroa.. Kunnan tuloveroprosentti oli 19,75 prosenttia eli sama kuin edellisenä vuon na, myös kiinteistöveroprosentit olivat samat kuin vuonna Kunnan verotulot olivat kaikkiaan 11,4 milj. euroa eli 5,7 % vähemmän kuin vuon na Tuloveroa kertyi 9,7 milj. euroa (-0,3 %), kiinteistöveroa 0,6 milj. euroa (+3,0 %) ja yhteisöveroa 1,0 milj. euroa (-39,1 %). Valtionosuudet olivat yhteensä 13,8 milj. euroa eli 2,6 % enemmän kuin edel li se nä vuonna. Peruspalveluiden valtionosuus oli 11,1 milj. euroa, vero tu loi hin perustuva valtionosuuden tasaus 2,8 milj. euroa ja opetus- ja kult tuu ri toi men sekä vapaan sivistystyön muu rahoitus -0,7 milj. euroa. Kun ta haki tilinpäätösvuonna harkinnanvaraista rahoitusavustusta 0,7 milj. eu roa, mutta sitä ei myönnetty. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteissumma oli 0,2 milj. euroa. Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli -0,7 milj. euroa, talousarviossa vuo si ka te oli 0,1 milj. euroa. Arvioitua huonompaa vuosikatetta selittää toimin ta me no jen ylittyminen.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuosikate asukasta kohden oli -162 euroa/asukas, vuonna 2011 vuosikate oli 97 euroa/asukas. Vuosikate ei kattanut poistoja ja arvonalennuksia, jotka olivat 2,7 milj euroa. Poistoeron ja rahastojen muutosten jälkeen ti li kauden alijäämäksi jäi -3,3 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot olivat 2,9 milj. euroa, investointitulot 0,038 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 2,9 milj. euroa. Suurimpia in ves toin ti hankkei ta olivat Omatalo Oy:n osakkeiden merkintä ja terveyskeskuksen vuode osas ton saneeraus. Vanhoja lainoja maksettiin 1,0 milj. euroa ja uutta lainaa otettiin 4,5 milj. eu roa. Lainakanta vuoden 2012 lopussa oli 11,7 milj. euroa eli euroa/asu kas (vuonna 2011: euroa/asukas). Omavaraisuusaste laski 56,7 prosentista 44,0 prosenttiin. Taseen loppusumma oli 26,0 milj. euroa (vuon na 2011: 26,2 milj. euroa). Kunnan taseessa oli edellisiltä vuo sil ta ylijäämää 3,4 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 35,1 milj. euroa, konsernin lainakanta oli 18,0 milj. euroa eli euroa/asukas (vuonna 2011: eu roa/asukas). Konsernin vuosikate oli -0,1 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -3,6 milj. euroa. Henkilöstökertomus vuodelta 2012 on tilinpäätöksen liitteenä. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tilinpäätös 2012 se kä selvitys sitovien määrärahojen ylityksistä ja alituksista. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2012 tulokseen, jo ka on euroa, vaikuttavina toimenpiteinä toteutetaan seu raavat toimenpiteet: Tehdään suunnitelman mukaista poistoa vastaava, poistoeroa vähentävä kir jaus ,63 euroa (+) Rutakon koulukeskuksen (I ja II ja III vaiheen) osal ta sekä ,16 euroa (+) siirtoviemärin osalta. Siirretään elinkeinorahaston tuotto 277,76 euroa (-)- Tilikauden alijäämä euroa kirjataan omaan pääomaan edel listen tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy niiden si to vien määrärahojen ylitykset ja tulojen alitukset, joille ei ole aikaisemmin yli tys-/ali tus oi ke ut ta myönnetty. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää ti lin päätök sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Kunnanhallitus lähettää ti lin pää töksen tarkastuslautakunnan arvioitavaksi ja edelleen kunnanvaltuuston kä sitel tä väk si. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Valmistelija: puheenjohtaja Risto Suomalainen Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kuntalain 75 :n mu kaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa teh dys tä muistutuksesta asianomaisen selitys ja kunnanhallituksen lau sunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilin tar kas tus ker to mus ja siinä tehdyt muistukset antavat aihetta. Tilintarkastaja on on tarkastanut kunnan kirjanpidon, hallinnon sekä ti linpää tök sen. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 on jaettu tar kas tus lau ta kunnan jäsenille aikaisemmin. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 jaetaan tar kas tus lau ta kun nan kokouksessa. esitys Puheenjohtaja: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Tilintarkastaja antoi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tar kas tus lau ta kun nal le. Puheenjohtaja antoi seuraavan päätösesityksen: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan tilinpäätöksen ja jättäneet sen tilintarkastajalle tarkistettavaksi sekä tar kas tus lau takun nan arvioitavaksi, ovatko vuoden 2012 toiminnalliset ja ta lou del liset tavoitteet toteutuneet, 2. tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tar kas tuk set ja antanut tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kun talain 75 :n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittävää huo mau tusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä kun nan hal li tuk sel ta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että kunnanvaltuusto 1. hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen skä 2. myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimialueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 51 Kunnanvaltuuston jäsenille lähetetään oheismateriaalina tilinpäätös 2012, sel vi tys sitovien määrärahojen ylityksistä ja alituksista sekä ti lin tar kas tusker to mus esitys Kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta: Kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että ti likau den 2012 tulokseen, joka on euroa, vaikuttavina toi men pitei nä toteutetaan seuraavat toimenpiteet: Tehdään suunnitelman mukaista poistoa vastaava, poistoeroa vähentävä kir jaus ,63 euroa (+) Rutakon koulukeskuksen (I ja II ja III vaiheen) osal ta sekä ,16 euroa (+) siirtoviemärin osalta. Siirretään elinkeinorahaston tuotto 277,76 euroa (-)- Tilikauden alijäämä euroa kirjataan omaan pääomaan edel listen tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Lisäksi kunnanvaltuusto päättää hyväksyä niiden sitovien määrärahojen yli tyk set ja tulojen alitukset, joille ei ole aikaisemmin ylitys-/alitusoikeutta myön net ty. Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti tilin tar kas tus ker to muk sen tiedoksi ja 1. hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen sekä 2. myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimialueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talouden tasapainottaminen 85/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että vuoden 2013 alussa käynnistetään talouden tasapainottamistoimenpiteet ja nimetään ta louden tasapainottamistyöryhmä. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää talouden tasapainottamistyöryhmän. Kunnanhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmään seuraavat hen ki löt: Eero Kurtelius (puheenjohtaja) Kunnansihteeri Eeva Suomalainen (sihteeri) Mikko Mustonen Vesa Hynynen Jyri Kuittinen Janne Rönkkö Kari Partanen Kunnanjohtaja Simo Mäkinen Kunnanhallitus Talouden tasapainottamistyöryhmä jättää esityksensä ta sa pai not ta mis toimen pi teis tä kunnanhallitukselle mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on antanut loppuraportin Työ ryh mä työs ken te lyn pohjana käytettiin edellisen talouden ta sa pai not tamis työ ryh män loppuraporttia ( ). Työryhmän tavoitteena oli löytää konk reet ti sia toimenpide-esityksiä Sonkajärven kunnan talouden ta sa painot ta mi sek si sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ( ). Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportti esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin ja siinä esitetyt toimenpiteet. Kunnanhallitus päättää, että esitetyt toi men piteet otetaan jatkovalmisteluun hallintokunnissa ja tuodaan päätettäviksi mah dol li sim man pian. Talouden tasapainottamistyöryhmän esitykset otetaan lähtökohdaksi vuoden 2014 talousarvion ja suunnitelman val mis te lus sa. Kunnanhallitus antaa talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin kun nan val tuus tol le tiedoksi.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Asian käsittely: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen talou den tasapainottamistyöryhmän loppuraportin ja siinä esitetyt toi men piteet. Lisäksi keskustelun kuluessa Ilpo Kärkkäinen esitti, että aluekehityssäätiön kiin teis tö jen myyntitoimenpiteet käynnistetään välittömästi. Senja Huusko kan nat ti Ilpo Kärkkäisen esitystä. Simo Mäkinen, Mikko Mustonen ja Merja Tuo vi nen ilmoittivat olevansa esteellisiä aluekehityssäätiön kiinteistöjen myyn ti toi men pi tei den osalta yhteisöjääviyden perusteella, joten he pois tuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Lisäksi kun nanhal li tus hyväksyi Ilpo Kärkkäisen esityksen, että aluekehityssäätiön kiinteis tö jen myyntitoimenpiteet käynnistetään välittömästi. Myynnissä käy tetään kiinteistönvälitystoimistoa. Kunnanhallitus päätti, että talouden ta sapai not ta mis työ ryh män työskentelyä jatketaan saakka. Kunnanvaltuusto 52 Kunnanvaltuuston jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportti esitys Kunnanvaltuusto merkitsee talouden tasapainottamistyöryhmän lop pu rapor tin tiedoksi. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus 236/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Kauppilanmäen vesiosuuskunta on jättänyt päivätyn ve si huol toavus tus ano muk sen. Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vaikutusalueella on asuin kiin teis tö jä 28 kpl ja elinkeinon harjoittamiseen liittyviä kiinteistöjä 22 kpl. Verkoston hankesuunnittelun on tehnyt Savo-Karjalan Vesi- ja Ym pä ris tösuun nit te lu Oy ja suunnittelu on saatu valmiiksi syksyllä Varsinaiset ra ken nus työt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2013 kesällä Ra hoi tussuun ni tel man mukaan vesihuoltohankkeen kokonaisarvio on ja Poh jois-sa von Ely-keskuksen hyväksymänä se on Kauppilanmäen vesiosuuskunnan ylävesisäiliön rakentamishanke on Sonka jär ven kunnanvaltuuston hyväksymän Sonkajärven ve sihuol lon kehittämissuunnitelman mukainen hanke. Kunnanvaltuusto on pää tök sel lään päättänyt, että vesiosuuskuntien ja -yh tymien sekä yksityistalouksien vesihuoltohankkeita avustetaan toteutuneiden ra ken ta mis kus tan nus ten osalta 20 %, (sis. alv 24 %) omavastuun ylit tä väl tä osalta sekä vesihuoltohankkeiden toteutuneiden suun nit te lu kustan nuk sien osalta 80 %. Suuremmat vesihuoltohankkeet kustannusarvio yli (alv 0 %) päätetään kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa. Han ke on tarpeellinen erityisesti alueen elinkeinotoiminnan turvaamiseksi ja veden toimitusvarmuuden parantamiseksi. Suunnittelun, maaperätutkimusten ja mittaustöiden kustannusarvio on noin (sis. alv 24 %). Kauppilanmäen vesiosuuskunnan yleissuunnitelman selostusosio, hankkeen vesihuoltoavustushakemus Sonkajärven kunnalle, Pohjois-Savon Ely-kes kuk sen päätös ja kunnanvaltuuston päätös se kä ote Sonkajärven vesihuollon kehittämissuunnitelmasta lähetetään oheis ma te ri aa li na teknisen lautakunnan jäsenille tutustumista varten. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kun nan val tuustol le, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myönnetään ve si osuus kunnan esittämän kustannusarvion (alv 0 %) mukaan ve si huol toavus ta rakentamiselle 20 % toteutuneista kustannuksista (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittävältä osalta eli enintään (sis. alv 24 %). Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimitettava ve sihuol to suun ni tel ma ja kuitit tai muu luotettava selvitys toteutuneista suun nitte lu- ja rakentamiskustannuksista kunnanvaltuuston mukai ses ti. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kaup pi lan mä en vesiosuuskunnalle myönnetään suunnitteluavustusta toteu tu nei hin suunnittelukustannuksiin 80 %, enintään (sis. alv 24 %). Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avus-

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tuk sen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin rakentamisenkin osal ta. Investointiin esitetään lisämääräraha yht hyväksyttäväksi vuo del le 2013 vesihuoltoavustuksiin, kohdennettuna Kauppilanmäen ve siosuus kun nan ylävesisäiliön rakentamiseen. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Kauppilanmäen vesiosuuskunnan yleissuunnitelman selostusosio, hankkeen vesihuoltoavustushakemus Sonkajärven kunnalle, Pohjois-Savon Ely-kes kuk sen päätös ja kunnanvaltuuston päätös se kä ote Sonkajärven vesihuollon kehittämissuunnitelmasta lähetetään oheis ma te ri aa li na kunnanhallituksen jäsenille tutustumista varten. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kauppilanmäen ve si osuuskun nal le myönnetään vesiosuuskunnan esittämän kustannusarvion (alv 0 %) mukaan vesihuoltoavusta rakentamiselle 20 % to teutu neis ta kustannuksista (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittä väl tä osalta eli enintään (sis. alv 24 %). Ennen lopullisen avustuk sen maksamista on toimitettava vesihuoltosuunnitelma ja kuitit tai muu luo tet ta va selvitys toteutuneista suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista kun nan val tuus ton mukaisesti. Kunnanhallitus esittää kunnan val tuus tol le, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myönnetään suunnit te lu avus tus ta toteutuneihin suunnittelukustannuksiin 80 %, enintään (sis. alv 24 %). Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huo mioi daan avustuksen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin rakentamisenkin osalta. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle inves toin tiin lisämääräraha yhteensä hyväksyttäväksi vuodelle 2013 vesihuoltoavustuksiin, kohdennettuna Kauppilanmäen ve si osuus kunnan ylävesisäiliön rakentamiseen. Käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen selvitti asiaa kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 53 Kauppilanmäen vesiosuuskunnan yleissuunnitelman selostusosio, hankkeen vesihuoltoavustushakemus Sonkajärven kunnalle, Pohjois-Savon Ely-kes kuk sen päätös ja kunnanvaltuuston päätös se kä ote Sonkajärven vesihuollon kehittämissuunnitelmasta lähetetään oheis ma te ri aa li na kunnanvaltuuston jäsenille tutustumista varten. esitys Kunnanvaltuusto päättää, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myön netään vesiosuuskunnan esittämän kustannusarvion (alv 0 %) mukaan vesihuoltoavusta rakentamiselle 20 % toteutuneista kustannuksista

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittävältä osalta eli enintään (sis. alv 24 %). Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimi tet ta va vesihuoltosuunnitelma ja kuitit tai muu luotettava selvitys to teu tuneis ta suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista kunnanvaltuuston mukaisesti. Kunnanvaltuusto päättää, että Kaup pi lan mäen vesiosuuskunnalle myönnetään suunnitteluavustusta toteutuneihin suun nit te lu kus tan nuk siin 80 %, enintään (sis. alv 24 %). Kunnan an ta ma suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avustuksen lo pul lises sa maksatuksessa niin suunnittelun kuin rakentamisenkin osalta. Kunnan val tuus to päättää investointiin lisämääräraha yhteensä hy väksyt tä väk si vuodelle 2013 vesihuoltoavustuksiin, kohdennettuna Kaup pi lanmä en vesiosuuskunnan ylävesisäiliön rakentamiseen. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kauppilanmäen vesiosuuskunnan lainan takaus 252/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kauppilanmäen vesiosuuskunta on jättänyt päivätyn lainan takaus ha ke muk sen. Kauppilanmäen vesiosuuskunta hakee Sonkajärven kun nal ta takausta lainaan, jolla rahoitettaisiin ylävesisäiliön ja yh dys ve sijoh don rakentamista Lehdonmäkeen. Kauppilanmäen vesiosuuskunta on pe rus tet tu ja merkitty kaupparekisteriin vuonna Osuuskunta on ve sihuol to lais sa (119/2001) tarkoitettu vesihuoltolaitos, jolla on määritelty toimin ta-alue. Kauppilanmäen vesiosuuskunta rakentaa uuden yhdysvesijohdon, ylä ve sisäi liön ja verkostohallintaan liittyvän automaation vedenhankinnan var mista mi sek si. Hankkeella varmistetaan alueen asumiseen ja elinkeino- ja vapaa-ajan toi min to jen kehittämiseen tarvittavat edellytykset. Ve si osuus kunnan alueella on runsaasti isoja maatalousyrityksiä, joiden toiminta on riippu vai nen vedenhankinnan varmistamisesta. Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vaikutusalueella on asuinkiinteistöjä 28 kpl ja elinkeinon harjoittamiseen liittyviä kiinteistöjä 22 kpl. Verkoston han ke suun nit te lun on tehnyt Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy ja suunnittelu on saatu valmiiksi syksyllä Varsinaiset ra ken nustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2013 kesällä. Ra hoi tus suun ni telman mukaan vesihuoltohankkeen kokonaisarvio on euroa ja Pohjois-Sa von ELY-keskuksen hyväksymänä se on euroa. Hankkeen rahoittajia ovat Kauppilanmäen vesiosuuskunta, Pohjois-Savon ELY-kes kus ja Sonkajärven kunta. Rahoitusosuudet jakautuvat alustavan suun ni tel man mukaan seuraavasti: Kauppilanmäen vesiosuuskunta: eur (lainamäärä enintään) Pohjois-Savon ELY-keskus: eur, kuitenkin enintään 20 % toteu tu neis ta ja hyväksytyistä kus tan nuksis ta (vesihuoltoavustus) Sonkajärven kunta: eur (vesihuoltoavustus) Lisäksi Kauppilanmäen vesiosuuskunta toimittaa avustushakemuksen Iisal men kaupungille ja Vieremän kunnalle. Lopulliset rahoitusosuudet selviä vät hankkeen edetessä. Haettava lainamäärä on enintään euroa. Kauppilanmäen ve siosuus kun ta on pyytänyt lainatarjoukset Sonkajärven Osuuspankilta ja POP-Pan kil ta, joista Sonkajärven Osuuspankin lainatarjous on ko ko nais talou del li ses ti edullisin. Lainan myöntämisen edellytyksenä on Sonkajärven kun nan takaus.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lainan määrä enintään: Laina-aika: Viitekorko: Marginaali: Kulut: euroa 10 vuotta 12 kk euribor 360 ( ,490 % tai OP-pri me ( ,000 %) 1,75 % vakuutena kunnan takaus 350 eur toimitusmaksu, ei järjestelypalkkiota, au to maat ti nen lainaerän maksu tililtä 2,20 eur ja erääntymisilmoitus 5 eur esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Sonkajärven kunta takaa Kauppilanmäen vesiosuuskunnan Sonkajärven Osuuspankin myöntämän enintään euron suuruisen lainan. Lainan käyt tö tar koitus on uuden yhdysvesijohdon, ylävesisäiliön ja verkostohallintaan liittyvän au to maa tion rakentaminen vedenhankinnan varmistamiseksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 54 esitys Kunnanvaltuusto päättää, että Sonkajärven kunta takaa Kauppilanmäen ve si osuus kun nan Sonkajärven Osuuspankin myöntämän enintään euron suuruisen lainan. Lainan käyttötarkoitus on uuden yh dys vesi joh don, ylävesisäiliön ja verkostohallintaan liittyvän automaation ra ken tami nen vedenhankinnan varmistamiseksi. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarviomuutos 2/ / /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Sairaanhoitopiirin (KYS) ennakkomaksuosuuden korotus Sonkajärven kunnan talousarviossa 2013 on varattu Ylä-Savon SOTE:n mak su osuu teen euroa, josta euroa on varattu sairaan hoi to pii rin (KYS) maksuosuutta varten. Sairaanhoitopiirin omassa talous ar vios sa 2013 Sonkajärven maksuosuus on euroa (erotus euroa). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma valmistelun yhteydessä kuntayhtymä on esittänyt, että sai raanhoi to pii rin (KYS) kuukausittaista ennakkomaksuosuutta tarkistetaan vastaa maan sairaanhoitopiirin omaa talousarviota. Sairaanhoitopiirin (KYS) maksuosuus, EUR Son ka jär vi SOTE (TA 2013) SAIRAANHOITOPIIRI (TA 2013) EROTUS Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö on toteutunut seuraavasti ajalla : Sonkajärvi TA 2013 Toteuma Tot. % (sai raanhoitopiiri) Sairaanhoitopiirin (KYS) pal ve lu jen käyttö tammi-huh ti kuu ,1 Sonkajärven kunnan osalta ennakkomaksuosuuden tarkistus toteutetaan si ten, että lukien kuukausittainen ennakkomaksu nostetaan 1,376 milj. euroon (ennakkomaksu saakka 1,338 milj. euroa, lisäys eur/kk). Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustuksen eur myöntä mi sen johdosta on tehtävä talousarviomuutos. Kunnanvaltuuston ja -halli tuk sen alaiseen vesihuoltoavustusmäärärahaan esitetään korotusta eur.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Savon Energiaholdin Oy:n osinkotuotto Savon Energiaholdin Oy:n osinkotuotto Sonkajärven osalta on euroa, joka on euroa suurempi kuin aiemmin on arvioitu. Osin ko tuoton lisäys huomioidaan tässä talousarviomuutoksessa. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvioon 2013 tehdään alla olevat muutokset. TALOUSARVIO 2013/TULOSLASKELMAOSA Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimialue, sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalue: Asiakaspalv.ostot kuntayhtymiltä: Lisäys: Asiakaspalv.ostot kuntayhtymiltä yhteensä: eur eur eur Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimialue, yleishallinnon tulosalue: Avustukset yhteisöille: eur Lisäys: eur Avustukset yhteisöille yhteensä: eur Kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimialue, yleishallinnon tulosalue, rahoitustuotot ja -kulut: Osinkotuotot: eur Lisäys: eur Osinkotuotot yhteensä: eur TULOSLASKELMA TA TA-MUUTOS TA-MUUTOS MUUTETTU (1 000 EUR) /2013 2/2013 TA 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja ku lut Vuosikate Poistot ja ar von alentu mi set Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (ali jää mä) Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 55 esitys Kunnanvaltuusto päättää, että talousarvioon 2013 tehdään kun nan hal li tuksen esittämät muutokset. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omatalo Oy:n ja Finndomo Oy:n liiketoiminnan kauppakirjan muutossopimus 224/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Omatalo Oy:n ja Finndomo Oy:n tehtyyn kauppakirjaan on tehty muu tos so pi mus Muutossopimuksessa on tarkennettu lähinnä im ma te ri aa li oi keuk sien luovutuksia ja tehty teknisiä tarkennuksia. Ko ko naisuu te na muutokset ovat vähäisiä ja luonteeltaan yksityiskohtia tarkentavia. Kunnanhallitukselle esitellään liiketoiminnan kauppakirjan muutossopimus ko kouk ses sa. Tiedot sisältävät luottamuksellisia liiketoimintaan liittyviä asioi ta, eivätkä ne ole julkisia. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus merkitsee kauppakirjan muutossopimuksen tiedoksi ja antaa asian tiedoksi kunnanvaltuustolle. Asian käsittely: Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen yh tei sö jää viyden perusteella, joten hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja pää töksen teon ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 56 esitys Kunnanvaltuusto merkitsee kauppakirjan muutossopimuksen tiedoksi. Asian käsittely: Simo Mäkinen ja Janne Rönkkö ilmoittivat olevansa esteel li siä yhteisöjääviyden perusteella, joten he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kauppakirjaan liittyvät tiedot sisäl tä vät luottamuksellisia liiketoimintaan liittyviä asioita, eivätkä ne ole julki sia, joten puheenjohtaja pyysi yleisöä poistumaan ja asia käsiteltiin sul jetuin ovin. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen Eija Kainulaiselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 253/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Eija Kainulainen on pyytänyt päivätyllä kirjeellä eroa tar kas tuslau ta kun nan varajäsenyydestä, koska hän on yli kuusi kuukautta kes tä vässä palvelussuhteessa kuntaan. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Eija Kai nu laisel le eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tar kas tus lau takun taan Anneli Suutariselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Eija Kainu lai sen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuusto 57 esitys Kunnanvaltuusto myöntää Eija Kainulaiselle eron tarkastuslautakunnan vara jä se nyy des tä. Kunnanvaltuustolle valitsee tarkastuslautakuntaan Anneli Suutariselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Eija Kainulaisen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen ja valitsi tar kastus lau ta kun taan Anneli Suutariselle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eija Kai nu lai sen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Helvi Pitkä sen.

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite Sonkajärven koulukeskuksen piha-alueen liikunnallisuuden ja tur val lisuu den parantamiseksi 274/ /2013 Kunnanvaltuusto 58 Valtuutettu, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Vesa Hynynen teki kirjal li sen valtuustoaloitteen Sonkajärven koulukeskuksen piha-alueen lii kunnal li suu den ja turvallisuuden parantamiseksi: "Sonkajärven kunta lupautui sijoittamaan kunnan 90-vuotisjuhlan tuotot kou lu kes kuk sen piha-alueen kunnostamiseen ja viihtyvyyden pa ran ta miseen. Mitään ei ole tapahtunut ja uusi lukukausi alkaa taas elokuussa. Koulukeskuksen piha-alueella on yksi heikkokuntoinen ja rispaantunut kiipei ly te li ne. Sonkajärven nurmikentän vieressä on varustukseltaan yli mi toitet tu leikkikenttä. Leikkikenttä on lisäksi erittäin vähällä käytöllä. Esitänkin muu ta mien telineiden siirtoa koulukeskuksen piha-alueelle, sekä mah dol lises ti useampien telineiden mobilisointia käytetyimmille leikkikentille. Liikunnan lisääminen koulupäivän aikana tuo oppitunnille työrauhaa. Vä litun nit ovat yksi mahdollisuus lisätä lasten liikuntaa, tosin se vaatii koulun pi han olosuhteiden parantamista. Koulun pihassa pitäisikin olla mah dol lisuus erilaisten pallopelien pelaamiseen, kiikkumiseen, kiipeilyyn, na ru hyppe lyyn jne..jne, lisäksi asfalttiin maalatut ruutupelit tuovat vaihtelua lii kunnan tarjontaan. Erilaisia, eri peleihin soveltuvia maaleja täytyisi myös saada koulun pihaan li sää. Monilla kouluilla on lisäksi käytössään välituntilatu, jossa kerätään hiih to suo ri tuk sia oman luokan hyväksi. Liikuntamahdollisuuksien tarjonta ei sai si rajoittua pelkästään alakoululaisille, vaan yläkoulu- ja lukioikäistenkin oli si hyvä saada mahdollisuus harrastaa välitunnilla jotakin. Sonkajärven koulukeskuksen piha-alueen siisteydestä ja turvallisuudesta pi täi si pitää parempaa huolta. Rikotut viinapullot ja lukuisat roskat as falt tialu eel la jo koulupäivän alettua, sekä olutpakkausten kuoret koulujen ul koros kik sis sa (jopa viikon ajan), eivät voi olla oikein. Koulun piha-alue täytyisi ol la siistimmässä kunnossa koulupäivän alkaessa. Koulukeskuksen aluetta reunustaa aita, joka repsottaa osittain jo pahasti. Ai dan alareunasta törröttävät metallipiikit tulevat vielä aiheuttamaan pahaa tu hoa lasten jaloille. Aidan ali pääsee lisäksi jo lukuisista kohdista lasten pal lot karkaamaan ulos koulun alueelta. Koulun kiikkujen maapohja on painunut ja kupruillut pahasti. Heikko korjaus ope raa tio on joskus aikaisemmin tehty. Sadekelien aikana osa kiik kujen alueesta täyttyykin nyt vedellä. Koulun piha on "lasten valtakuntaa", eivätkä he arvosta kitukasvuisia puita ja pensaita, vaan motivoivaa ja mielenkiintoista piha-aluetta, jossa on mahdol li suus harrastaa ja liikkua."

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot