Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007"

Transkriptio

1 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET s.3 3 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO s VUODEN 2008 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO s LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO s.5 4 UUDEN KAUPUNGIN YLEISTAVOITTEET s.6 5 UUDEN KAUPUNGIN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT s PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN s ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN s KAUPUNKIRAKENNE s ORGANISAATION KEHITTÄMINEN s HENKILÖSTÖN ASEMA s.9 6 TALOUDENHOIDON PERIAATTEET s TALOUDEN HOITO VUONNA 2008 s OMAISUUS, VASTUUT JA VELAT YHDISTYMISHETKELLÄ s TALOUDEN HALLINTA s YHDISTYMISAVUSTUSTEN KÄYTTÖ s.11 7 KUNTAYHTYMIÄ, YHTIÖTÄ JA SOPIMUKSIA KOSKEVAT JÄRJESTELYT s.12 LIITE 1: Hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma s.13 LIITE 2: Yhteenveto kuntien antamista ohjeista vuoden 2008 talousarvioiden laatimiseen s.39 LIITE 3: Yhteenveto kuntien investointiohjelmista s.40 LIITE 4: Yhdistymisavustusten käyttösuunnitelma s.41 LIITE 5: Laaja-alaisen maaseutulautakunnan tehtävät ja resurssit s.43 LIITE 6: Yksityisteiden avustus- ja hoitoperiaatteet s.44 LIITE 7: Vesihuoltolaitoksen taksa- ja hinnoitteluperusteet s.46 LIITE 8: Keskeisimmät toimenpiteet Sastamalan kaupungin perustamisessa vuonna 2008 s.50 LIITE 9: Sastamalan visio ja strategiset päämäärät s.52

3 3 Kuntajakolaki velvoittaa yhdistyviä kuntia laatimaan hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen. Sopimukseen tulee liittää suunnitelma siitä, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksesta poiketen suunnitelma ei ole sitova. Siihen on kuitenkin vahvasti sitouduttu poliittisessa päätöksenteossa. Hallituksen esityksen (HE 264/2004) yksityiskohtaisissa perusteluissa todettiin, että suunnitelmassa olisi linjattava, miten kuntaa kehitetään kuntajaon muutoksen jälkeen palveluiden saatavuuden ja laadullisen kehityksen turvaamiseksi. Suunnitelmassa olisi esitettävä, miten aiemmin erillään olleet kuntien henkilöstövoimavarat ja muut resurssit käytetään tehokkaammin yhdistyneen kunnan kehittämiseen asukkaiden tarpeita vastaavaksi. 1 Uuden kaupungin perustaminen Tämä sopimus on Kuntajakolain 9 :n tarkoittama hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Mouhijärven kunta, Vammalan kaupunki ja Äetsän kunta. Sopimus tulee voimaan, kun Mouhijärven ja Äetsän kunnanvaltuustot sekä Vammalan kaupunginvaltuusto ovat sen hyväksyneet ja valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kuntajaon muutoksesta. Sopimus sitoo sopijaosapuolia kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta kuntaa kolmen vuoden ajan. Tätä sopimusta kuitenkin noudatetaan sen jälkeenkin periaatteellisena linjauksena elleivät olosuhteiden muutokset muuta vaadi. Kuntien yhdistyminen tulee voimaan Yhdistyminen toteutetaan lakkauttamalla Mouhijärven ja Äetsän kunnat sekä Vammalan kaupunki ja perustamalla uusi kaupunki. Uusi kaupunki ottaa käyttöönsä nimen Sastamala, joka ruotsin kielellä on Sastamala, ja entisen Karkun kunnan vaakunan. 2 Perustamisen edellytykset Asukkaiden itsehallintoa ja yleistä hallintoa varten Suomi on jaettuna kuntiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden mukaisesti kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta (Kuntajakolaki 1 : Kuntajako). Lisäksi kuntajakoa voidaan muuttaa jos se: 1. edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille; 2. parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita; 3. parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4. edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. (Kuntajakolaki 3 : Kuntajaon muuttamisen yleiset edellytykset) Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän yhdistymistä selvittäessä on todettu, että edellä olevat kriteerit täyttyvät.

4 4 Kuntajaon muutos edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille turvaamalla palvelujen saatavuus ja toimintavarmuus sekä parantamalla palvelujen laatua kuntien talouden, hallinnon, henkilöstön asiantuntemuksen ja tilojen käytön yhteensovittamisen kautta. Kuntajaon muutos parantaa uuden kaupungin asukkaiden elinolosuhteita muodostamalla tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen ja palvelurakenteen. Yhteisen strategisen johtamisen kautta voidaan edesauttaa maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä. Uusi kaupunki muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jossa kuntalaisten hakeutuminen palveluihin yli nykyisten kuntarajojen mahdollistuu. Uuden kaupungin elinkeinorakenne monipuolistuu ja globalisaatioon liittyvien uhkien kestokyky vahvistuu. Uuden kaupungin muodostaminen mahdollistaa myös entistä vaikuttavammat resurssit markkinointiin ja imagon kehittämiseen. Kuntajaon muutos mahdollistaa nykyiseen seutukuntaan verrattuna selvästi paremman kilpailukyvyn muiden alueiden kanssa. Uusi kaupunki tulee olemaan päätöksenteon jälkeen suuren julkisen huomion kohteena. Jos valtuustot hyväksyvät uuden kunnan perustamisen, imagomarkkinointi käynnistyy välittömästi ja jo vuosi 2008 tulee olemaan viestinnän kannalta hyvin tärkeää aikaa. Yritykset ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa vahvistaa uuden kaupungin imagoa omassa viestinnässään jo 2008, jolloin kontaktien lukumäärä moninkertaistuu ja globalisoituu. Kuntajaon muutos edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta mahdollistaen taloudellisia säästöjä synergiahyötyjen kautta. Uudessa kaupungissa kuntien nykyistä talouden eriytymiskehitystä voidaan ehkäistä. Kaupungista muodostuu nykyistä seutukuntaa vahvempi ja vaikutusvaltaisempi toimija Pirkanmaan maakunnassa. 3 Luottamushenkilöhallinto 3.1 Vuoden 2008 luottamushenkilöhallinto Lääninhallitus asettaa uutta kuntaa varten kuntajakolain 29 :n mukaisesti järjestelytoimikunnan kuukauden kuluessa siitä, kun valtioneuvosto on määrännyt kuntajaon muutoksesta. Tähän saakka uuden kaupungin perustamisen valmistelusta vastaa uuden kaupungin perustamisselvityksestä vastannut ohjausryhmä. Järjestelytoimikunnan tehtävänä on huolehtia uuden kunnan hallinnon järjestämistä koskevista valmistelutehtävistä siihen saakka, kunnes uuden kunnan kunnanhallitus on valittu ja se aloittaa toimintansa. Kunnat ovat valmistelleet yhteisesti uuden kaupungin perustamista hyvän ja rakentavan ilmapiirin vallitessa. On saavutettu vahva yhteinen tahtotila ja luottamus. Niiden varaan rakentuu strategisesti vahva uusi kaupunki. Kuntien hallitukset tekevät esityksen lääninhallitukselle järjestelytoimikunnasta. Järjestelytoimikunta vastaa toimivallaltaan kaupunginhallitusta ja toimii kuten

5 5 uuden kaupungin hallitus siihen asti kunnes uuden kaupungin hallitus on valittu. Uuden kaupungin valtuustoa vastaa kolmen kunnan valtuustot yhtäpitävin päätöksin. Järjestelytoimikunnan jäseniä on yhteensä 15 ja he jaottuvat kuntien kesken seuraavasti: Mouhijärvi (4) Vammala (6) Äetsä (5) Järjestelytoimikunnan puheenjohtajuus on määritelty seuraavasti: Puheenjohtaja, Vammala I vpj, Mouhijärvi II vpj, Äetsä Jokaiselle järjestelytoimikunnan jäsenelle nimetään varajäsen. Henkilöstön edustajalla ja nuorisovaltuustojen edustajalla on järjestelytoimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Järjestelytoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa työvaliokunta, joka koostuu nykyisistä kunnanjohtajista. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii nykyisen Vammalan kaupungin kaupunginjohtaja Paavo Salli. 3.2 Luottamushenkilöhallinto Vuoden 2008 kunnallisvaalit toimitetaan uuden kuntajaon pohjalta kuntajakolain 23 :n mukaisesti. Järjestelytoimikunta päättää äänestysaluejaosta ja asettaa keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. Vaalien toteuttamista varten järjestelytoimikunta valitsee keskusvaalilautakuntaan vaalilain 13 :n mukaiset jäsenet. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään viisi. Kaupunginvaltuustoon valitaan kahdeksi valtuustokaudeksi yhteensä 59 valtuutettua. Kuntalain 10 :n osoittama valtuutettujen määrä uudelle kunnalle olisi 43. Tavallista suuremmalla luottamushenkilöorganisaatiolla pyritään samaan laajentuneen kunnan kehittämiseen ja toimintakulttuurin luomiseen edustava luottamushenkilöjoukko koko uuden kunnan alueelta. Lisäksi suurella valtuustolla edistetään myös tiedon kulkua luottamushenkilöiden ja asukkaiden välillä. Lisäksi ensimmäisinä valtuustokausina vuosina kaupungissa on seuraavat luottamushenkilöelimet suluissa jäsenmäärä. Jokaisella elimellä on sama määrä varajäseniä sekä yksi nuorisovaltuutettu, paitsi kaupunginvaltuustossa sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa kaksi nuorisovaltuutettua. Kaupunginhallitus (13) Keskusvaalilautakunta (5) Tarkastuslautakunta (9) Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto (7)

6 6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (9) Sastamalan opiston johtokunta (7) Tekninen lautakunta (9) Vesihuoltolaitoksen johtokunta (5) Rakennuslautakunta (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta (9) Kasvatus- ja opetuslautakunta (9) Tilakeskuksen johtokunta (7) Maaseutulautakunta (9) SaTu Oy:n neuvottelukunta (5) Lisäksi uudessa kaupungissa toimii nuorisovaltuusto. Lautakuntarakennetta voidaan muuttaa, jos uuden kaupungin valtuusto niin päättää. Uuden kaupungin perustamisen siirtymäkaudella kaupungin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat valitaan eri alueilta siten, että molemmat eivät ole saman lakanneen kunnan alueelta. toimielinten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan eri alueilta siten, että molemmat eivät ole saman lakanneen kunnan alueelta. Maaseutulautakunnan tehtävämäärittely on esitetty tämän sopimuksen liitteessä 5. 4 Uuden kaupungin yleistavoitteet Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen liitteenä 9 on esitetty jatkovalmistelun pohjaksi valtuustojen seminaarissa tehty pohdinta uuden kaupungin visiosta ja strategisista päämääristä. Uuden kaupungin perustamisen yleistavoitteina ovat: A) Palvelujen turvaaminen - lähipalvelujen turvaaminen tasapuolisesti uuden kaupungin alueella - asiakaslähtöiset, tavoitesuuntautuneet ja tuottavuutta jatkuvasti parantavat palvelukokonaisuudet, joita kehitetään perinteiset hallintorajat ylittäviksi prosessiorganisaation avulla - haavoittuvuuden vähentäminen henkilöstöresurssit yhdistämällä sekä henkilöstön liikkuvuudella ja sijaistamisella - palvelujen kehittäminen henkilöstön erikoistumista, asiantuntijuutta ja osaamista yhdistämällä - uusien osaajien houkutteleminen muodostamalla uudesta kaupungista houkutteleva työnantaja - kuntalaisten ja luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen muodostamalla uudesta kaupungista riittävän kokoinen palvelujen järjestäjä B) Terveen kuntatalouden turvaaminen - resurssien säästäminen kolmen rinnakkaisen hallinnon ja toiminnan yhdistämisellä

7 7 - hyödynnetään suuremman kunnan mahdollisuudet järjestää palvelut tehokkaammin mm. hallinto-organisaatiota keventämällä, tilojen tehokkaalla käytöllä sekä muilla toiminnallisilla järjestelyillä - käyttötalousmenojen hallinta siten, että mahdollistetaan kilpailukykyinen verotaso C) Elinkeinoelämän kehittäminen - elinkeinoelämän monipuolistuminen kuntien vahvuudet yhdistämällä - elinkeinoelämän kehittämiseen kohdennetaan hallinnon yhdistämisestä vapautuvia henkilöresursseja - yritysten toimintaedellytysten ja palvelujen parantaminen alueella D) Vaikutusvallan lisääminen seudulla ja maakunnassa - suuremman kunnan vaikutusmahdollisuuksien ja aseman turvaaminen ylikunnallisessa päätöksenteossa ja alueiden välisessä kilpailussa E) Kuntalaisten paikallisidentiteetin säilyttäminen - asutusrakenteeltaan laajan kunnan monimuotoisuuden säilyttäminen - paikallisen identiteetin ja kulttuurin tukeminen kehittämällä kunnan eri osia niiden vahvuuksien pohjalta 5 Uuden kaupungin toiminnan lähtökohdat 5.1 Palvelujen järjestäminen Uuden kaupungin alueella turvataan asukkaiden hyvinvointipalvelujen saatavuus sekä laadullinen kehittäminen. Palveluilla tuetaan kaupungin kehittymistä ja kuntalaisten hyvinvointia tasapuolisesti. Kunnallisesta hyvinvointipolitiikasta luodaan yksi uuden kaupungin keskeinen menestystekijä asukkaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi. Uuden kaupungin palveluiden järjestämiseksi on laadittu hallinnon ja palveluiden järjestämissuunnitelma, joka on tämän sopimuksen liitteenä 1. Sastamalan vesihuoltolaitoksen taksojen perusteet on esitetty sopimuksen liitteessä 7. Vuodelle 2012 valmistellaan kaikille yhtenevät taksat.

8 8 5.2 Elinkeinotoiminnan edistäminen Menestyvä yritystoiminta on tärkein uuden kaupungin talouden perusteista. Sastamalan kaupungin pyrkimyksenä on saada alueelleen uusia yrityksiä ja kehittää olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä. Innovaatiotoiminnan hyödyntäminen sekä uusien kumppanuuksien solmiminen kuuluvat kehittämisen ytimiin. Nykyinen yhteinen yritystoiminnan edistäminen sekä kuntakohtainen tonttipolitiikka liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Keskeistä on myös uuden kaupungin yhteinen markkinointiviestintä ja edunvalvonta. Yhdistymisavustuksista rahoitetaan kolmen vuoden aikana markkinointipanostukset, joiden avulla uusi kaupunki tehdään tunnetuksi. Uuden kaupungin elinkeinoelämän kehittämisen kokonaisuus jakautuu kolmeen osaan: Markkinointi Yrityspalvelut ja kehittäminen Osaava työvoima 5.3 Kaupunkirakenne Uusi kaupunki tarjoaa erilaisia asuntoalueita ja tontteja alueensa eri osista. Kaupunki tukee kysynnän kohdentumista ja yhdyskuntien kasvua koko alueelleen. Uuden kaupungin maankäytön perustaksi laaditaan kaupunkirakennesuunnitelma, johon liittyy useita osaselvityksiä. Suunnitelma laaditaan vuosina Kaupunkirakennesuunnitelman pohjalta ajantasaistetaan yleiskaavat. Pohjakarttojen laatiminen sijoittuu vuoteen Laatimiseen budjetoidaan yhdistymisavustuksia. Kulttuuriympäristöohjelman tarve ja laajuus selvitetään yleiskaavatyön yhteydessä. Uuden kaupungin kaupunkirakenteen kokonaissuunnittelussa otetaan huomioon kaupungin alueiden erityisolosuhteet niiden lähtökohdat huomioiden (kaupunkimaiset taajamat, maaseututaajamat, haja-asutusalueet, yritys- ja teollisuusalueet). Uudessa kaupungissa toiminnot keskitetään ja hajautetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Tavoitteet tästä on kuvattu hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelmassa. 5.4 Organisaation kehittäminen Uuden kaupungin uudella innovatiivisella organisaatiomallilla turvataan asiakaslähtöisyys, toiminnan tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus ja laatu. Uuden kaupungin organisaation toimintamalli perustuu prosessiajattelulle ja prosessijohtamiselle. Kaupungin toimintamalli rakentuu seuraavasti: Kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko Elinvoima ja osaaminen Yhdyskuntatekniikka

9 9 Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Hallinto- ja tukipalvelut talous ja suunnittelu henkilöstö tila- ja ateriapalvelut tietohallinto Toimintamallia voidaan perustelluista syistä ryhmitellä toisin hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen voimassaoloaikana valtuustopäätöksin, esimerkiksi talousarvioasetelmasta johtuen. Uuden kaupungin organisaation täsmällinen rakenne suunnitellaan vuoden 2008 aikana. 5.5 Henkilöstön asema Luottamushenkilöt ja henkilöstö luovat Sastamalassa uuden toimintakulttuurin. Vakituinen henkilöstö siirtyy uuden kaupungin palvelukseen kuntajakolain mukaisesti. Määräaikainen henkilöstö siirtyy uuden kaupungin palvelukseen määräajan täyttymiseen asti. Kuntien omistamiin yhtiöihin (Satu Oy, VSYP Oy) sovelletaan voimassa olevaa liikkeenluovutusta koskevaa lainsäädäntöä. Puitelain ja kuntajakolain 13 :n 3 momentin mukaan puitelain 5 ja 6 :ssä tarkoitettujen toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella ja vuosien alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain 7 luvun 3 :ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :ssä tarkoitetulla taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella. Irtisanomissuoja on voimassa 5 vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Palkkausjärjestelmä harmonisoidaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Työaikajärjestelmien harmonisointi toteutetaan samalla kun tehtäväkuvat sovitaan. Uudelle kaupungille valmistellaan henkilöstöstrategia ja valitaan työsuojeluvaltuutetut. Uuden kaupungin yhteistyötoimikuntaan valitaan 14 jäsentä; viisi työnantajan edustajaa ja yhdeksän työntekijöiden edustajaa. Muista henkilöstöpalveluista (esim. työterveyshuolto) tullaan sopimaan erillisessä henkilöstösopimuksessa. Uuden kaupungin vakanssien perustaminen ja täyttäminen toteutetaan vuoden 2008 syyskuun loppuun mennessä ja sen eri vaiheissa kuullaan henkilöstön mielipiteitä. Tässä yhteydessä sovitaan palkkauksesta ja palvelussuhteiden ehdoista. Kunnat sisällyttävät vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpanomääräyksiin seuraavan ohjetekstin: Vuoden 2008 aikana vapautuvien vakinaisten ja määräaikaisten virkojen ja tointen täyttäminen edellyttää kunnallishallituksen lupaa. Virat ja toimet laitetaan ensin sisäiseen hakuun perustettavan kaupungin toimialueella ja ne täytetään määräaikaisina enintään vuoden 2008 loppuun.

10 10 Edellä mainituista ohjeista voidaan poiketa, jos siihen on erityistä syytä. Määräaikaisuuden perusteena on uuden kaupungin perustaminen. Toimintaohje koskee nykyisiä kuntakonserneja. Työvaliokunta hallinnoi lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttämistä, jossa kunnanjohtajat käyttävät kuntalain 24 :n mukaista puhevaltaa sopiessaan näistä asioita. Kuntajakolain 15 :n mukaan lakkaavan kunnan kunnanjohtajan virka lakkaa kuntajaon muutoksen tullessa voimaan. Viranhaltija siirretään hänelle soveltuvaan laajentuvan tai uuden kunnan virkaan tai työsopimussuhteeseen. Milloin lakkaavia kuntia on useampi kuin yksi, laajentuvan tai uuden kunnan valtuuston on päätettävä, mitkä viroista lakkaavat kuntajaon muutoksen tullessa voimaan. Lakkaavien virkojen haltijat siirretään soveltuvaan uuden kunnan virkaan. Mouhijärven kunnanjohtaja Esa Sirviöllä on määräaikainen johtajasopimus, joka päättyy Esa Sirviö siirtyy uuteen kaupunkiin perustettavaan johtajan virkaan toimialanaan hallinnolliset tukiprosessit ja tehtävänään erityisesti strateginen suunnittelu. Hänen virkansa on määräaikainen saakka. Painopisteenä vuonna 2009 on kaupungin strategian valmistelu. Vammalan kaupunginjohtaja Paavo Salli siirtyy uuden kaupungin kaupunginjohtajan virkaan. Lisäksi hänen toimialanaan on palvelukokonaisuus Elinvoima ja osaaminen. Paavo Salli saavuttaa eläkeiän voimassaolevan säännöstön mukaisesti vuoden 2013 kesällä, jolloin virka hänen ilmoituksensa mukaisesti vapautuu. Vammalan apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo siirtyy uuden kaupungin apulaiskaupunginjohtajan virkaan toimialanaan palvelukokonaisuus Yhdyskuntatekniikka. Hän toimii teknisen toimen johtoryhmän puheenjohtajana. Jaakko Erjo saavuttaa eläkeiän voimassaolevien säännösten mukaisesti siten, että hänen ilmoituksensa mukaan virka vapautuu talvella Apulaiskaupunginjohtaja toimii kaupunginjohtajan sijaisena. Äetsän kunnanjohtaja Eero Mäki-Tanila siirtyy uuteen kaupunkiin perustettavaan johtajan virkaan toimialanaan palvelukokonaisuudesta Elinvoima ja osaaminen erityisesti yleiskaavoitus. Tämän lisäksi Eero Mäki-Tanilan tehtäväkokonaisuutta täydennetään muilla palvelukokonaisuuden piiriin kuuluvilla tehtävillä. Eero Mäki-Tanila saavuttaa eläkeiän voimassaolevien säännösten mukaisesti siten, että hänen ilmoituksensa mukaan virka vapautuu maaliskuussa Palvelukokonaisuuksien Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus sekä Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky johtajista päätetään vuonna Eläkelainsäädännön mukaisesti henkilöillä on subjektiivinen oikeus muuttaa tähän sopimukseen kirjattua ilmoittamaansa eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa. Uuden kaupungin johtajien toimialat täsmentyvät uuden kaupungin organisaation jäsentymisen myötä. Eri toimielimissä käsiteltävien asioiden esittelyssä sovelletaan yhden esittelijän periaatetta, ellei laista muuta johdu. Päätösesitystä voi tarvittaessa edeltää valmistelevan viranhaltijan ehdotus. Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallituksen käsiteltävät asiat ja johtajat toimialansa lautakuntien ja johtokuntien käsiteltävät asiat. Esittelystä määrätään uuden kaupungin hallintosäännössä.

11 11 Henkilöstölle järjestetään perehdyttämistä ja muutoskoulutusta, joka käynnistetään keväällä Taloudenhoidon periaatteet 6.1 Taloudenhoito vuonna 2008 Mouhijärven ja Äetsän kunta sekä Vammalan kaupunki sopivat, että taloutta hoidetaan vuoden 2008 aikana vastuullisesti ja uuden kaupungin näkökulmasta parhaalla tavalla. 6.2 Omaisuus, vastuut ja velat yhdistymishetkellä Mouhijärven ja Äetsän kunta sekä Vammalan kaupungin omaisuudet, vastuut ja velat siirretään uuden kunnan omaisuuksiksi, vastuiksi ja veloiksi. 6.3 Talouden hallinta Yhdistymisellä tavoitellaan tervettä kuntataloutta. Uuden kaupungin talousarvio rakennetaan siten, että vuosikate kattaa täysimääräisesti poistot. Taloussuunnittelun tavoitteena on, että ulkoisen lainanoton määrä on pienempi kuin nettoinvestointien määrä. Jokaisen palvelukokonaisuuden kohdalla rakennetaan nykyistä taloudellisempi ja tuottavampi palvelujen järjestämistapa. Palveluprosessien taloudellisuutta on jatkuvasti parannettava. Uuden kunnan tavoitteeksi asetetaan kuntalaisille kohtuullinen ja maakunnallisesti kilpailukykyinen verotusaste. Veroprosentit vahvistaa uuden kaupungin valtuusto syksyllä Uuden kaupungin järjestelytoimikunta valmistelee ehdotukset kaupungin talousarviosta, veroprosenteista, poistosuunnitelmasta ja yhtenäisestä taksapolitiikasta. 6.4 Yhdistymisavustusten käyttö Uuden kaupungin perustamisen yhteydessä on laadittu yhdistymisavustusten käyttösuunnitelma, joka on tämän sopimuksen liitteenä 4. Uusi kunta saa yhdistymisavustusta yhteensä euroa, joista on päätetty kanavoida kuntakohtaisesti kohdennettavaksi eli / kunta. Kohteilla turvataan kaupungin tulevaa kasvua, rakennetta ja panostusten kerrannaisvaikutuksia.

12 12 7. Kuntayhtymiä, yhtiötä ja sopimuksia koskevat järjestelyt Sastamalan perusturvakuntayhtymä jatkaa uuden kaupungin perustamisen yhteydessä toimintaansa, koska kumppanuussuhteet ulottuvat kaupungin ulkopuolelle. Uusi kaupunki on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunta. Vammalan ja Äetsän kiinteistöhallinnon kuntayhtymä purkautuu uuden kaupungin perustamisen yhteydessä. Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n nimi muutetaan uuden kaupungin nimen mukaiseksi. Yhtiömuotoinen yksikkö on elinkeinopolitiikan hoitamisessa sovelias väline, koska yhtiö on jo muodostunut omaksi konsernikseen. Hallituksessa säilyy yrittäjäedustus uuden kaupungin eri alueilta. Kaupungin konserniorganisaatiossa rakennetaan kiinteitä tiimejä organisaatiorajojen yli. Luottamustoimieliminä kaupunginvaltuusto ja -hallitus suuntaavat toimintaa. Kunnilla on muutakin säilyvää yhteistoimintaa, mm. Sastamalan Opisto. Mouhijärven kunnan kautta uudelle kaupungille avautuu mahdollisuus jäsenyyteen Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymässä. Maatalouslomituksen seudullinen järjestäminen tulee uuden kaupungin tehtäväksi Mouhijärven kunnan kautta. Kuntien yhdistymistä edeltäviä voimassaolevia sopimuksia tarkastetaan ja mahdollisesti muutetaan uuden kunnan tarpeita vastaaviksi. Yksityiskohtainen valmistelu tapahtuu työohjelman mukaisesti vuoden 2008 aikana.

13 13 LIITE 1: Hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma SISÄLLYS: 1 PALVELUJEN YHTEENSOVITTAMISEN LÄHTÖKOHDAT KONSERNI JA MUUT PALVELUJA TUOTTAVAT YHTEISÖT TALOUS PARAS-KRITEERISTÖN TUNNUSLUVUT JA TULOSLASKELMAENNUSTE Tase Tuloveroprosentti Vuosikate Lainamäärä Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus Tuloslaskelmaennuste JATKOTOIMENPITEET ELINVOIMA JA OSAAMINEN ELINKEINOT JA OSAAMINEN ELÄMÄNLAATU JA ELÄMYKSET TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS YHDYSKUNTARAKENTEEN OHJAUS SOSIAALINEN HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY ALUESOSIAALITYÖ SOSIAALIPALVELUT PERHEPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO JA VANHUSHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO LÄHIPALVELUT KESKITETYT PALVELUT LASTEN JA NUORTEN KASVATUS JA OHJAUS PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS PERUSOPETUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS NUORISOPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUSVALVONTA YHDYSKUNTASUUNNITTELU LIIKENNEVÄYLIEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPITO YHDYSKUNTARAKENTAMINEN VESIHUOLTOLAITOS JÄTEHUOLTO PELASTUSTOIMI VÄESTÖNSUOJELU INVESTOINTIKOHTEET HALLINTO- JA TUKIPALVELUT HALLINTO TALOUS JA SUUNNITTELU HENKILÖSTÖPALVELUT TILA- JA ATERIAPALVELUT TIETOHALLINTO... 37

14 14 Tämä suunnitelma on laadittu Mouhijärven ja Äetsän kuntien sekä Vammalan kaupungin palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi (Kuntajakolain 9 ). Suunnitelma perustuu 12 valmistelutyöryhmän työhön, jossa on linjattu palvelujen yhteensovittamisen periaatteet Sastamalan kaupungissa. Linjauksia on käsitelty ja täsmennetty valtuustojen yhteisseminaarien, ohjausryhmän ja työvaliokunnan toimesta. Työryhmät olivat seuraavat: 1. Rakennetyöryhmä 2. Elinkeinotyöryhmä 3. Henkilöstötyöryhmä 4. Tekniikkatyöryhmä 5. Perusturvatyöryhmä 6. Päivähoito- ja peruskoulutyöryhmä 7. Toisen asteen koulutuksen työryhmä 8. Muun sivistystoimen työryhmä 9. Tilapalvelutyöryhmä 10. Tietohallintotyöryhmä 11. Taloustyöryhmä 12. Hallintotyöryhmä Työryhmien raportit toimivat merkittävänä tausta-aineistona, jotka on julkaistu Sastamala.fi-sivustolla. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän kuntajohtajat ovat kuntalain 24 :n valtuutuksella muuttaneet tämän sopimuksen ja suunnitelman Palvelujen yhteensovittamisen lähtökohdat Kuntien yhdistymisen tavoitteena on uuden kaupungin asukkaiden palvelujen saatavuuden turvaaminen sekä laadullinen kehittäminen. Palveluilla tuetaan kaupungin kehittymistä ja kuntalaisten hyvinvointia tasapuolisesti. Kuntalaisille tarjottavat lähipalvelut ovat kaupungin toiminnan keskiössä. Kuntalaisten mielipidekyselyn tulosten pohjalta myös kuntalaiset pitävät lähipalvelujen järjestämistä erittäin tärkeänä. Palvelujen järjestämisessä vaikuttavia tekijöinä uudessa kaupungissa ovat alueen väestön, ikärakenteen ja elinkeinorakenteen kehitys sekä kuntien käytössä olevien kiinteistöjen kunto ja käyttömahdollisuudet. Sastamalan kaupungin palvelurakenteessa pyritään uusien mahdollisuuksien kautta parantamaan tuottavuutta ja kustannustietoisuutta. Uuden kaupungin perustaminen mahdollistaa hallinto- ja tukipalvelujen tuottavuuden kasvun mm. henkilöstön eläköitymistä hyödyntämällä sekä teknologian yhtenäistämisen avulla. Sastamalan kaupungin palvelut järjestetään siten, että lähi- ja kuntakeskuspalvelut turvataan taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet sekä asukkaiden tarpeet huomioon ottaen. Palvelutuotannon uudelleenjärjestämisessä ja tuottavuuden kohottamisessa organisoidaan uudelleen palvelutuotannon rakenteet prosessiorganisaation ja johtamisen periaatteille. Tavoitteena on kokonaisuudessaan paremmin ja nopeammin reagoivat palvelutuotantoprosessit ja palvelutuotannon kustannustehokkuus, laatu ja vaikuttavuus. Sastamalan kaupungin prosessiorganisaatio perustuu seuraavaan toimintamalliin, jonka mukaisesti hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma on laadittu: Kuntalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko

15 15 Elinvoima ja osaaminen Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Yhdyskuntatekniikka Hallinto- ja tukipalvelut talous ja suunnittelu henkilöstö tila- ja ateriapalvelut tietohallinto Sastamalan toimintamalli Kuntalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko Valtuusto Hallitus Johtoryhmä Kaupungin johto Prosessin Elinvoima ja osaaminen johtaja Kaupunginhallitus, maaseutu ltk. kulttuuri- ja vapaa-aika ltk Prosessin johtaja Prosessin johtaja Prosessin johtaja Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaali-ja terveysltk Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Kasvatus- ja opetusltk Yhdyskuntatekniikka Tekninen ltk, vesilaitoksen johtokunta, rak. ltk Kasvava Sastamala Konsernitaloustiimi Kaupunkikehityksen ohjaustiimi Hallinto- ja konserniviestintä tiimi Hallinto- ja tukipalvelut Kaupunginhallitus, johtaja Henkilöstötiimi Uuden kaupungin organisaatiorakenne ja tilikartta selvitetään yksityiskohtaisesti vuonna Hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelmassa on esitetty suunnitelma hallinto- ja palvelurakenteesta ja palvelujen järjestämisen periaatteista uudessa kaupungissa taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Uudessa kaupungissa lähipalvelut järjestetään hajautetusti siten, että palvelut ovat lähellä käyttäjiä. Keskitetyt palvelutkin tuodaan lähelle käyttäjiä vastaanottoajoin ja uutta tietotekniikkaa hyväksikäyttämällä. 2 Konserni ja muut palveluja tuottavat yhteisöt Uuden kaupungin perustamisselvityksen yhteydessä on tarkasteltu kuntien nykyistä konsernirakennetta ja tämän pohjalta on hahmotettu uuden kaupungin konsernirakenne, jossa on vielä avoimia ja ratkaisemattomia kysymyksiä, joten rakenne tarkentuu vuoden 2008 aikana.

16 16 Sastamalan konsernikokonaisuus Sastamalan kaupunki TYTÄRYHTEISÖT / Ulkoinen juridinen konserni Sisäinen konserni Konserniin kuulumattomat kaupungin palveluita tuottavat yhteisöt Sastamalan vuokra-asunnot Oy Asunto-osakeyhtiöt Kiinteistöosakeyhtiöt Vammalan Lämpö Oy Sastamalan Yrityspalvelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy Sastamalan perusturvakuntayhtymä FinnContractor Oy Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen ky BUDJETTI- RAHOITTEISET Ydinprosessit / tilaajat Tukiprosessit / tuottajat KOHDE- RAHOITTEISET Talousarvioon sidotut: -Taseyksiköt /sisäisen palvelun nettoyksiköt: Tila- ja ateriapalvelut Talousarviosta erillään olevat: -Kunnallinen liikelaitos: Sastamalan vesihuoltoliikelaitos KUNTAYHTYMÄT -Pirkanmaan liitto -Pirkanmaan sairaanhoitopiiri -Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä? OSAKKUUSYHTEISÖT -Asunto Oy:t -Kiinteistö Oy.t -Hämeenkyrön Vesi Oy -Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy -Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kuntien päätökset seuraavista: -Vammalan ja Äetsän kiinteistöhallinnon ky puretaan Konsernirakenteeseen liittyen vuoden 2008 aikana tehdään selvitys vuokraasuntotarpeesta ja sen jälkeen pohditaan vuokra-asuntojen sijoittaminen kaupunkiorganisaatioon. Perusvaihtoehtoina on asuntokannan säilyttäminen kokonaisuudessaan kaupungin omassa organisaatiossa tai koko asuntokannan yhtiöittäminen taikka näiden välimuoto. Yhtenä vaihtoehtona on myös myynti konsernin ulkopuolelle alueelliselle tai valtakunnalliselle vuokra-asuntojen ylläpitäjälle. Uuden kaupungin merkitys kuntayhtymissä maksajana ja omistajana kasvaa. Myös osuus kuntayhtymien päätöksenteossa kasvaisi, joten niiden ohjaukseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erikseen selvitetään Sastamalan kaupungin jäsenyyttä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymässä ja samalla otetaan huomioon valtakunnalliset PARAS-hankkeen toisen asteen koulutuksen suunnitelmat. Länsi-Pirkanmaan sekä Vammalan seudun koulutuskuntayhtymät toimivat vahvassa yhteistyössä. 3 Talous Uuden kaupungin perustamisselvityksen yhteydessä on kerätty perustiedot kuntien taloudesta tilinpäätösten 2006 sekä talousarvioiden 2007 pohjalta. Näistä tiedoista tehtiin yhteenvedot. Vuodelle 2008 on merkitty päätösten mukaisesti kuntien tuloveroprosentit. Muilta osin on todettava, että kaikissa kunnissa kuntatalouden tila on aikaisempiin suunnitelmiin nähden heikentynyt. Ajankohtaista taloustietoa saa kuntien vuoden 2008 talousarvioista ja taloussuunnitelmista, jotka käsitellään joulukuussa 2007.

17 Paras-kriteeristön tunnusluvut 1 ja tuloslaskelmaennuste Tase Taseen yli-/alijäämä, /asukas Mouhijärvi Vammala Äetsä Yhteensä TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Puitelain talousasetuksen mukaisesti erityinen selvitys käynnistetään kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi, jos kertynyt alijäämä/asukas on viimeisessä selvityksen käynnistämistä edeltäneessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Talousasetuksen osakriteeristössä myös edellytetään, että taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää. Selvityksen piirissä olevista kunnista taseessa on kumulatiivista, kertynyttä, ylijäämää Vammalalla (396 /asukas). Kumulatiivista alijäämää on Mouhijärvellä ja Äetsällä. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä Mouhijärven kertynyt alijäämä oli 929 /asukas ja Äetsän 215 /asukas. Yhteenlaskettuna Sastamalan kaupungin kertynyt ylijäämä olisi 2006 tilinpäätöksen mukaisesti 111 /asukas (n. 2,7 M ). 1 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain talousasetuksen tunnusluvuilla seurataan valtion toimesta kuntien talouskehitystä. Mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät, kunta märitellään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaksi ja käynnistetään sisäasiainministeriön toimesta erityinen selvitys kunnan palvelujen turvaamiseksi: ehdoton ehto: erityinen selvitys käynnistetään kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi, jos kertynyt alijäämä/asukas on viimeisessä selvityksen käynnistämistä edeltäneessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Erityinen selvitys käynnistetään myös jos kaikki seuraavista kriteereistä täyttävät: 1. kunnan tuloveroprosentti saa olla enintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maan painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti (Keskiarvo v ,46 % ja v ,39 %. Tämä tarkoittaa v. 2007, että veroprosentin tulee olla alle 18,96 %) 2. vuosikatteen tulee olla ilman harkinnanvaraista avustusta positiivinen 3. taseessa ei saa olla kumulatiivista alijäämää 4. asukasta kohti laskettu lainamäärä ei saa ylittää maan keskimääräistä lainamäärää 50 prosentilla (ka /asukas, eli osakriteeri ylittyisi /asukas lainamäärällä). 5. omavaraisuusasteen tulee olla yli 50 % 6. suhteellinen velkaantuneisuus saa olla enintään 50 %

18 Tuloveroprosentti 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 Tuloveroprosentit Mouhijärvi Vammala Äetsä Keskimäärin (aritm. ka) TP ,25 19,00 19,00 19,08 TA ,25 19,00 19,00 19,08 TS ,50 19,00 19,50 19,67 Selvityksen piirissä olevista kunnista korkein veroprosentti on tällä hetkellä Mouhijärvellä (19,25 %). Strategisesti on keskeistä miettiä, millaiset veropaineet ovat tulevaisuudessa kuntien edessä. Paineita veroprosentin nostolle on Mouhijärvellä (veroprosentti ,50 %) ja Äetsässä (veroprosentti ,50 %). Laskennallisesti (aritmeettinen keskiarvo) Sastamalan veroprosentti olisi tällä hetkellä 19,08 %, joka nousisi laskennallisesti nykyisten kuntien veropäätösten mukaisesti vuoteen 2008 mennessä 19,67 %:iin. Väestömäärällä painotetusti laskennallinen veroprosentti olisi Sastamalassa ,03 %, joka ylittää hieman valtion asettaman veroprosentti-seurantakriteerin (vuonna 2007 veroprosentin tulisi olla korkeintaan 18,96 %, jotta tämä osakriteeri ei täyttyisi).

19 Vuosikate Vuosikate /asukas TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS Mouhijärvi Vammala Äetsä Yhteensä Puitelain talousasetuksen mukaisesti vuosikatteen tulisi olla ilman harkinnanvaraista avustusta positiivinen. Mouhijärvellä ja Äetsässä tämä osakriteeri täyttyy 2006 tilinpäätöksen perusteella. Yhteensä Sastamalassa vuosikate olisi positiivinen (153 / asukas, M ) Lainamäärä Kunnan lainamäärä /asukas TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS Mouhijärvi Vammala Äetsä Yhteensä Puitelain talousasetuksen mukaisesti kunnan asukasta kohti laskettu lainamäärä ei saa ylittää maan keskimääräistä lainamäärää 50 prosentilla (ka /asukas, eli osakriteeri ylittyisi /asukas lainamäärällä). Kunnista eniten lainaa/asukas oli 2006 tilinpäätöksessä Vammalalla (1 743 /asukas) ja vähiten Mouhijärvellä /asukas. Yhteensä Sastamalalla olisi 2006 tilinpäätösten mukaisesti lainaa /asukas.

20 Omavaraisuusaste Puitelain talousasetuksen mukaisesti omavaraisuusasteen tulee olla yli 50 %. Selvityksen piirissä olevien kuntien omavaraisuusasteet olivat 2006 tilinpäätöksessä: Mouhijärvi 44 % Vammala 57 % Äetsä 48 % SASTAMALA: 56 % Suhteellinen velkaantuneisuus Puitelain talousasetuksen mukaisesti suhteellinen velkaantuneisuus saa olla enintään 50 %. Selvityksen piirissä olevien kuntien suhteellinen velkaantuneisuuden prosentit olivat 2006 tilinpäätöksessä: Mouhijärvi 32 % Vammala 53 % Äetsä 52 % SASTAMALA: 49 % Tuloslaskelmaennuste KUNNAT YHT KUNNAT YHT KUNNAT YHT KUNNAT YHT TYÖRYHMILTÄ SASTAMALA TP2006 TA2007 muut TA2007 TA2008 TA2008 TA2009 tilanne tilanne muutos Toimintatuotot Yhdistymisavustus Toimintatuotot yht Valmistus omaan käyttöön Listan kohteet (pl. Yhdistymisavustuksen käyttö Veden laina ja investoinnit) Toimintakulut Nettomenot +5,1 % Toimintakate Verotulot kasvu 4,3 % Valtionosuudet kasvu 4,3 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilikauden ylijäämä + /alijäämä Työryhmät eivät ole edenneet suunnitelmaa laadittaessa varsinaisesti talouden tasapainottamiseen liittyvään säästöjen ja lisätulojen etsintään. Sastamalan talous on ylijäämäinen, mutta tulos syntyy liian painotetusti yhdistymisavustusten varassa. Tästä johtuen on vuoden 2008 valmistelussa keskeisen huomion kohteena paremman talouden tasapainon saavuttaminen viimeistään siihen mennessä kun yhdistymisavustusten maksaminen päättyy vuoteen 2012 mennessä. Kunta-alan palkkaratkaisut vaikuttavat merkittävästi koko kuntasektorin talouteen.