Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007"

Transkriptio

1 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET s.3 3 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO s VUODEN 2008 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO s LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO s.5 4 UUDEN KAUPUNGIN YLEISTAVOITTEET s.6 5 UUDEN KAUPUNGIN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT s PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN s ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN s KAUPUNKIRAKENNE s ORGANISAATION KEHITTÄMINEN s HENKILÖSTÖN ASEMA s.9 6 TALOUDENHOIDON PERIAATTEET s TALOUDEN HOITO VUONNA 2008 s OMAISUUS, VASTUUT JA VELAT YHDISTYMISHETKELLÄ s TALOUDEN HALLINTA s YHDISTYMISAVUSTUSTEN KÄYTTÖ s.11 7 KUNTAYHTYMIÄ, YHTIÖTÄ JA SOPIMUKSIA KOSKEVAT JÄRJESTELYT s.12 LIITE 1: Hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma s.13 LIITE 2: Yhteenveto kuntien antamista ohjeista vuoden 2008 talousarvioiden laatimiseen s.39 LIITE 3: Yhteenveto kuntien investointiohjelmista s.40 LIITE 4: Yhdistymisavustusten käyttösuunnitelma s.41 LIITE 5: Laaja-alaisen maaseutulautakunnan tehtävät ja resurssit s.43 LIITE 6: Yksityisteiden avustus- ja hoitoperiaatteet s.44 LIITE 7: Vesihuoltolaitoksen taksa- ja hinnoitteluperusteet s.46 LIITE 8: Keskeisimmät toimenpiteet Sastamalan kaupungin perustamisessa vuonna 2008 s.50 LIITE 9: Sastamalan visio ja strategiset päämäärät s.52

3 3 Kuntajakolaki velvoittaa yhdistyviä kuntia laatimaan hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen. Sopimukseen tulee liittää suunnitelma siitä, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksesta poiketen suunnitelma ei ole sitova. Siihen on kuitenkin vahvasti sitouduttu poliittisessa päätöksenteossa. Hallituksen esityksen (HE 264/2004) yksityiskohtaisissa perusteluissa todettiin, että suunnitelmassa olisi linjattava, miten kuntaa kehitetään kuntajaon muutoksen jälkeen palveluiden saatavuuden ja laadullisen kehityksen turvaamiseksi. Suunnitelmassa olisi esitettävä, miten aiemmin erillään olleet kuntien henkilöstövoimavarat ja muut resurssit käytetään tehokkaammin yhdistyneen kunnan kehittämiseen asukkaiden tarpeita vastaavaksi. 1 Uuden kaupungin perustaminen Tämä sopimus on Kuntajakolain 9 :n tarkoittama hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Mouhijärven kunta, Vammalan kaupunki ja Äetsän kunta. Sopimus tulee voimaan, kun Mouhijärven ja Äetsän kunnanvaltuustot sekä Vammalan kaupunginvaltuusto ovat sen hyväksyneet ja valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kuntajaon muutoksesta. Sopimus sitoo sopijaosapuolia kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta kuntaa kolmen vuoden ajan. Tätä sopimusta kuitenkin noudatetaan sen jälkeenkin periaatteellisena linjauksena elleivät olosuhteiden muutokset muuta vaadi. Kuntien yhdistyminen tulee voimaan Yhdistyminen toteutetaan lakkauttamalla Mouhijärven ja Äetsän kunnat sekä Vammalan kaupunki ja perustamalla uusi kaupunki. Uusi kaupunki ottaa käyttöönsä nimen Sastamala, joka ruotsin kielellä on Sastamala, ja entisen Karkun kunnan vaakunan. 2 Perustamisen edellytykset Asukkaiden itsehallintoa ja yleistä hallintoa varten Suomi on jaettuna kuntiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden mukaisesti kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta (Kuntajakolaki 1 : Kuntajako). Lisäksi kuntajakoa voidaan muuttaa jos se: 1. edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille; 2. parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita; 3. parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4. edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. (Kuntajakolaki 3 : Kuntajaon muuttamisen yleiset edellytykset) Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän yhdistymistä selvittäessä on todettu, että edellä olevat kriteerit täyttyvät.

4 4 Kuntajaon muutos edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille turvaamalla palvelujen saatavuus ja toimintavarmuus sekä parantamalla palvelujen laatua kuntien talouden, hallinnon, henkilöstön asiantuntemuksen ja tilojen käytön yhteensovittamisen kautta. Kuntajaon muutos parantaa uuden kaupungin asukkaiden elinolosuhteita muodostamalla tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen ja palvelurakenteen. Yhteisen strategisen johtamisen kautta voidaan edesauttaa maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä. Uusi kaupunki muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jossa kuntalaisten hakeutuminen palveluihin yli nykyisten kuntarajojen mahdollistuu. Uuden kaupungin elinkeinorakenne monipuolistuu ja globalisaatioon liittyvien uhkien kestokyky vahvistuu. Uuden kaupungin muodostaminen mahdollistaa myös entistä vaikuttavammat resurssit markkinointiin ja imagon kehittämiseen. Kuntajaon muutos mahdollistaa nykyiseen seutukuntaan verrattuna selvästi paremman kilpailukyvyn muiden alueiden kanssa. Uusi kaupunki tulee olemaan päätöksenteon jälkeen suuren julkisen huomion kohteena. Jos valtuustot hyväksyvät uuden kunnan perustamisen, imagomarkkinointi käynnistyy välittömästi ja jo vuosi 2008 tulee olemaan viestinnän kannalta hyvin tärkeää aikaa. Yritykset ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa vahvistaa uuden kaupungin imagoa omassa viestinnässään jo 2008, jolloin kontaktien lukumäärä moninkertaistuu ja globalisoituu. Kuntajaon muutos edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta mahdollistaen taloudellisia säästöjä synergiahyötyjen kautta. Uudessa kaupungissa kuntien nykyistä talouden eriytymiskehitystä voidaan ehkäistä. Kaupungista muodostuu nykyistä seutukuntaa vahvempi ja vaikutusvaltaisempi toimija Pirkanmaan maakunnassa. 3 Luottamushenkilöhallinto 3.1 Vuoden 2008 luottamushenkilöhallinto Lääninhallitus asettaa uutta kuntaa varten kuntajakolain 29 :n mukaisesti järjestelytoimikunnan kuukauden kuluessa siitä, kun valtioneuvosto on määrännyt kuntajaon muutoksesta. Tähän saakka uuden kaupungin perustamisen valmistelusta vastaa uuden kaupungin perustamisselvityksestä vastannut ohjausryhmä. Järjestelytoimikunnan tehtävänä on huolehtia uuden kunnan hallinnon järjestämistä koskevista valmistelutehtävistä siihen saakka, kunnes uuden kunnan kunnanhallitus on valittu ja se aloittaa toimintansa. Kunnat ovat valmistelleet yhteisesti uuden kaupungin perustamista hyvän ja rakentavan ilmapiirin vallitessa. On saavutettu vahva yhteinen tahtotila ja luottamus. Niiden varaan rakentuu strategisesti vahva uusi kaupunki. Kuntien hallitukset tekevät esityksen lääninhallitukselle järjestelytoimikunnasta. Järjestelytoimikunta vastaa toimivallaltaan kaupunginhallitusta ja toimii kuten

5 5 uuden kaupungin hallitus siihen asti kunnes uuden kaupungin hallitus on valittu. Uuden kaupungin valtuustoa vastaa kolmen kunnan valtuustot yhtäpitävin päätöksin. Järjestelytoimikunnan jäseniä on yhteensä 15 ja he jaottuvat kuntien kesken seuraavasti: Mouhijärvi (4) Vammala (6) Äetsä (5) Järjestelytoimikunnan puheenjohtajuus on määritelty seuraavasti: Puheenjohtaja, Vammala I vpj, Mouhijärvi II vpj, Äetsä Jokaiselle järjestelytoimikunnan jäsenelle nimetään varajäsen. Henkilöstön edustajalla ja nuorisovaltuustojen edustajalla on järjestelytoimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Järjestelytoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa työvaliokunta, joka koostuu nykyisistä kunnanjohtajista. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii nykyisen Vammalan kaupungin kaupunginjohtaja Paavo Salli. 3.2 Luottamushenkilöhallinto Vuoden 2008 kunnallisvaalit toimitetaan uuden kuntajaon pohjalta kuntajakolain 23 :n mukaisesti. Järjestelytoimikunta päättää äänestysaluejaosta ja asettaa keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. Vaalien toteuttamista varten järjestelytoimikunta valitsee keskusvaalilautakuntaan vaalilain 13 :n mukaiset jäsenet. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään viisi. Kaupunginvaltuustoon valitaan kahdeksi valtuustokaudeksi yhteensä 59 valtuutettua. Kuntalain 10 :n osoittama valtuutettujen määrä uudelle kunnalle olisi 43. Tavallista suuremmalla luottamushenkilöorganisaatiolla pyritään samaan laajentuneen kunnan kehittämiseen ja toimintakulttuurin luomiseen edustava luottamushenkilöjoukko koko uuden kunnan alueelta. Lisäksi suurella valtuustolla edistetään myös tiedon kulkua luottamushenkilöiden ja asukkaiden välillä. Lisäksi ensimmäisinä valtuustokausina vuosina kaupungissa on seuraavat luottamushenkilöelimet suluissa jäsenmäärä. Jokaisella elimellä on sama määrä varajäseniä sekä yksi nuorisovaltuutettu, paitsi kaupunginvaltuustossa sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa kaksi nuorisovaltuutettua. Kaupunginhallitus (13) Keskusvaalilautakunta (5) Tarkastuslautakunta (9) Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto (7)

6 6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (9) Sastamalan opiston johtokunta (7) Tekninen lautakunta (9) Vesihuoltolaitoksen johtokunta (5) Rakennuslautakunta (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta (9) Kasvatus- ja opetuslautakunta (9) Tilakeskuksen johtokunta (7) Maaseutulautakunta (9) SaTu Oy:n neuvottelukunta (5) Lisäksi uudessa kaupungissa toimii nuorisovaltuusto. Lautakuntarakennetta voidaan muuttaa, jos uuden kaupungin valtuusto niin päättää. Uuden kaupungin perustamisen siirtymäkaudella kaupungin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat valitaan eri alueilta siten, että molemmat eivät ole saman lakanneen kunnan alueelta. toimielinten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan eri alueilta siten, että molemmat eivät ole saman lakanneen kunnan alueelta. Maaseutulautakunnan tehtävämäärittely on esitetty tämän sopimuksen liitteessä 5. 4 Uuden kaupungin yleistavoitteet Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen liitteenä 9 on esitetty jatkovalmistelun pohjaksi valtuustojen seminaarissa tehty pohdinta uuden kaupungin visiosta ja strategisista päämääristä. Uuden kaupungin perustamisen yleistavoitteina ovat: A) Palvelujen turvaaminen - lähipalvelujen turvaaminen tasapuolisesti uuden kaupungin alueella - asiakaslähtöiset, tavoitesuuntautuneet ja tuottavuutta jatkuvasti parantavat palvelukokonaisuudet, joita kehitetään perinteiset hallintorajat ylittäviksi prosessiorganisaation avulla - haavoittuvuuden vähentäminen henkilöstöresurssit yhdistämällä sekä henkilöstön liikkuvuudella ja sijaistamisella - palvelujen kehittäminen henkilöstön erikoistumista, asiantuntijuutta ja osaamista yhdistämällä - uusien osaajien houkutteleminen muodostamalla uudesta kaupungista houkutteleva työnantaja - kuntalaisten ja luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen muodostamalla uudesta kaupungista riittävän kokoinen palvelujen järjestäjä B) Terveen kuntatalouden turvaaminen - resurssien säästäminen kolmen rinnakkaisen hallinnon ja toiminnan yhdistämisellä

7 7 - hyödynnetään suuremman kunnan mahdollisuudet järjestää palvelut tehokkaammin mm. hallinto-organisaatiota keventämällä, tilojen tehokkaalla käytöllä sekä muilla toiminnallisilla järjestelyillä - käyttötalousmenojen hallinta siten, että mahdollistetaan kilpailukykyinen verotaso C) Elinkeinoelämän kehittäminen - elinkeinoelämän monipuolistuminen kuntien vahvuudet yhdistämällä - elinkeinoelämän kehittämiseen kohdennetaan hallinnon yhdistämisestä vapautuvia henkilöresursseja - yritysten toimintaedellytysten ja palvelujen parantaminen alueella D) Vaikutusvallan lisääminen seudulla ja maakunnassa - suuremman kunnan vaikutusmahdollisuuksien ja aseman turvaaminen ylikunnallisessa päätöksenteossa ja alueiden välisessä kilpailussa E) Kuntalaisten paikallisidentiteetin säilyttäminen - asutusrakenteeltaan laajan kunnan monimuotoisuuden säilyttäminen - paikallisen identiteetin ja kulttuurin tukeminen kehittämällä kunnan eri osia niiden vahvuuksien pohjalta 5 Uuden kaupungin toiminnan lähtökohdat 5.1 Palvelujen järjestäminen Uuden kaupungin alueella turvataan asukkaiden hyvinvointipalvelujen saatavuus sekä laadullinen kehittäminen. Palveluilla tuetaan kaupungin kehittymistä ja kuntalaisten hyvinvointia tasapuolisesti. Kunnallisesta hyvinvointipolitiikasta luodaan yksi uuden kaupungin keskeinen menestystekijä asukkaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi. Uuden kaupungin palveluiden järjestämiseksi on laadittu hallinnon ja palveluiden järjestämissuunnitelma, joka on tämän sopimuksen liitteenä 1. Sastamalan vesihuoltolaitoksen taksojen perusteet on esitetty sopimuksen liitteessä 7. Vuodelle 2012 valmistellaan kaikille yhtenevät taksat.

8 8 5.2 Elinkeinotoiminnan edistäminen Menestyvä yritystoiminta on tärkein uuden kaupungin talouden perusteista. Sastamalan kaupungin pyrkimyksenä on saada alueelleen uusia yrityksiä ja kehittää olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä. Innovaatiotoiminnan hyödyntäminen sekä uusien kumppanuuksien solmiminen kuuluvat kehittämisen ytimiin. Nykyinen yhteinen yritystoiminnan edistäminen sekä kuntakohtainen tonttipolitiikka liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Keskeistä on myös uuden kaupungin yhteinen markkinointiviestintä ja edunvalvonta. Yhdistymisavustuksista rahoitetaan kolmen vuoden aikana markkinointipanostukset, joiden avulla uusi kaupunki tehdään tunnetuksi. Uuden kaupungin elinkeinoelämän kehittämisen kokonaisuus jakautuu kolmeen osaan: Markkinointi Yrityspalvelut ja kehittäminen Osaava työvoima 5.3 Kaupunkirakenne Uusi kaupunki tarjoaa erilaisia asuntoalueita ja tontteja alueensa eri osista. Kaupunki tukee kysynnän kohdentumista ja yhdyskuntien kasvua koko alueelleen. Uuden kaupungin maankäytön perustaksi laaditaan kaupunkirakennesuunnitelma, johon liittyy useita osaselvityksiä. Suunnitelma laaditaan vuosina Kaupunkirakennesuunnitelman pohjalta ajantasaistetaan yleiskaavat. Pohjakarttojen laatiminen sijoittuu vuoteen Laatimiseen budjetoidaan yhdistymisavustuksia. Kulttuuriympäristöohjelman tarve ja laajuus selvitetään yleiskaavatyön yhteydessä. Uuden kaupungin kaupunkirakenteen kokonaissuunnittelussa otetaan huomioon kaupungin alueiden erityisolosuhteet niiden lähtökohdat huomioiden (kaupunkimaiset taajamat, maaseututaajamat, haja-asutusalueet, yritys- ja teollisuusalueet). Uudessa kaupungissa toiminnot keskitetään ja hajautetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Tavoitteet tästä on kuvattu hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelmassa. 5.4 Organisaation kehittäminen Uuden kaupungin uudella innovatiivisella organisaatiomallilla turvataan asiakaslähtöisyys, toiminnan tehokkuus, taloudellisuus, tuottavuus ja laatu. Uuden kaupungin organisaation toimintamalli perustuu prosessiajattelulle ja prosessijohtamiselle. Kaupungin toimintamalli rakentuu seuraavasti: Kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko Elinvoima ja osaaminen Yhdyskuntatekniikka

9 9 Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Hallinto- ja tukipalvelut talous ja suunnittelu henkilöstö tila- ja ateriapalvelut tietohallinto Toimintamallia voidaan perustelluista syistä ryhmitellä toisin hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen voimassaoloaikana valtuustopäätöksin, esimerkiksi talousarvioasetelmasta johtuen. Uuden kaupungin organisaation täsmällinen rakenne suunnitellaan vuoden 2008 aikana. 5.5 Henkilöstön asema Luottamushenkilöt ja henkilöstö luovat Sastamalassa uuden toimintakulttuurin. Vakituinen henkilöstö siirtyy uuden kaupungin palvelukseen kuntajakolain mukaisesti. Määräaikainen henkilöstö siirtyy uuden kaupungin palvelukseen määräajan täyttymiseen asti. Kuntien omistamiin yhtiöihin (Satu Oy, VSYP Oy) sovelletaan voimassa olevaa liikkeenluovutusta koskevaa lainsäädäntöä. Puitelain ja kuntajakolain 13 :n 3 momentin mukaan puitelain 5 ja 6 :ssä tarkoitettujen toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella ja vuosien alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain 7 luvun 3 :ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :ssä tarkoitetulla taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella. Irtisanomissuoja on voimassa 5 vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Palkkausjärjestelmä harmonisoidaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Työaikajärjestelmien harmonisointi toteutetaan samalla kun tehtäväkuvat sovitaan. Uudelle kaupungille valmistellaan henkilöstöstrategia ja valitaan työsuojeluvaltuutetut. Uuden kaupungin yhteistyötoimikuntaan valitaan 14 jäsentä; viisi työnantajan edustajaa ja yhdeksän työntekijöiden edustajaa. Muista henkilöstöpalveluista (esim. työterveyshuolto) tullaan sopimaan erillisessä henkilöstösopimuksessa. Uuden kaupungin vakanssien perustaminen ja täyttäminen toteutetaan vuoden 2008 syyskuun loppuun mennessä ja sen eri vaiheissa kuullaan henkilöstön mielipiteitä. Tässä yhteydessä sovitaan palkkauksesta ja palvelussuhteiden ehdoista. Kunnat sisällyttävät vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpanomääräyksiin seuraavan ohjetekstin: Vuoden 2008 aikana vapautuvien vakinaisten ja määräaikaisten virkojen ja tointen täyttäminen edellyttää kunnallishallituksen lupaa. Virat ja toimet laitetaan ensin sisäiseen hakuun perustettavan kaupungin toimialueella ja ne täytetään määräaikaisina enintään vuoden 2008 loppuun.

10 10 Edellä mainituista ohjeista voidaan poiketa, jos siihen on erityistä syytä. Määräaikaisuuden perusteena on uuden kaupungin perustaminen. Toimintaohje koskee nykyisiä kuntakonserneja. Työvaliokunta hallinnoi lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttämistä, jossa kunnanjohtajat käyttävät kuntalain 24 :n mukaista puhevaltaa sopiessaan näistä asioita. Kuntajakolain 15 :n mukaan lakkaavan kunnan kunnanjohtajan virka lakkaa kuntajaon muutoksen tullessa voimaan. Viranhaltija siirretään hänelle soveltuvaan laajentuvan tai uuden kunnan virkaan tai työsopimussuhteeseen. Milloin lakkaavia kuntia on useampi kuin yksi, laajentuvan tai uuden kunnan valtuuston on päätettävä, mitkä viroista lakkaavat kuntajaon muutoksen tullessa voimaan. Lakkaavien virkojen haltijat siirretään soveltuvaan uuden kunnan virkaan. Mouhijärven kunnanjohtaja Esa Sirviöllä on määräaikainen johtajasopimus, joka päättyy Esa Sirviö siirtyy uuteen kaupunkiin perustettavaan johtajan virkaan toimialanaan hallinnolliset tukiprosessit ja tehtävänään erityisesti strateginen suunnittelu. Hänen virkansa on määräaikainen saakka. Painopisteenä vuonna 2009 on kaupungin strategian valmistelu. Vammalan kaupunginjohtaja Paavo Salli siirtyy uuden kaupungin kaupunginjohtajan virkaan. Lisäksi hänen toimialanaan on palvelukokonaisuus Elinvoima ja osaaminen. Paavo Salli saavuttaa eläkeiän voimassaolevan säännöstön mukaisesti vuoden 2013 kesällä, jolloin virka hänen ilmoituksensa mukaisesti vapautuu. Vammalan apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo siirtyy uuden kaupungin apulaiskaupunginjohtajan virkaan toimialanaan palvelukokonaisuus Yhdyskuntatekniikka. Hän toimii teknisen toimen johtoryhmän puheenjohtajana. Jaakko Erjo saavuttaa eläkeiän voimassaolevien säännösten mukaisesti siten, että hänen ilmoituksensa mukaan virka vapautuu talvella Apulaiskaupunginjohtaja toimii kaupunginjohtajan sijaisena. Äetsän kunnanjohtaja Eero Mäki-Tanila siirtyy uuteen kaupunkiin perustettavaan johtajan virkaan toimialanaan palvelukokonaisuudesta Elinvoima ja osaaminen erityisesti yleiskaavoitus. Tämän lisäksi Eero Mäki-Tanilan tehtäväkokonaisuutta täydennetään muilla palvelukokonaisuuden piiriin kuuluvilla tehtävillä. Eero Mäki-Tanila saavuttaa eläkeiän voimassaolevien säännösten mukaisesti siten, että hänen ilmoituksensa mukaan virka vapautuu maaliskuussa Palvelukokonaisuuksien Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus sekä Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky johtajista päätetään vuonna Eläkelainsäädännön mukaisesti henkilöillä on subjektiivinen oikeus muuttaa tähän sopimukseen kirjattua ilmoittamaansa eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa. Uuden kaupungin johtajien toimialat täsmentyvät uuden kaupungin organisaation jäsentymisen myötä. Eri toimielimissä käsiteltävien asioiden esittelyssä sovelletaan yhden esittelijän periaatetta, ellei laista muuta johdu. Päätösesitystä voi tarvittaessa edeltää valmistelevan viranhaltijan ehdotus. Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallituksen käsiteltävät asiat ja johtajat toimialansa lautakuntien ja johtokuntien käsiteltävät asiat. Esittelystä määrätään uuden kaupungin hallintosäännössä.

11 11 Henkilöstölle järjestetään perehdyttämistä ja muutoskoulutusta, joka käynnistetään keväällä Taloudenhoidon periaatteet 6.1 Taloudenhoito vuonna 2008 Mouhijärven ja Äetsän kunta sekä Vammalan kaupunki sopivat, että taloutta hoidetaan vuoden 2008 aikana vastuullisesti ja uuden kaupungin näkökulmasta parhaalla tavalla. 6.2 Omaisuus, vastuut ja velat yhdistymishetkellä Mouhijärven ja Äetsän kunta sekä Vammalan kaupungin omaisuudet, vastuut ja velat siirretään uuden kunnan omaisuuksiksi, vastuiksi ja veloiksi. 6.3 Talouden hallinta Yhdistymisellä tavoitellaan tervettä kuntataloutta. Uuden kaupungin talousarvio rakennetaan siten, että vuosikate kattaa täysimääräisesti poistot. Taloussuunnittelun tavoitteena on, että ulkoisen lainanoton määrä on pienempi kuin nettoinvestointien määrä. Jokaisen palvelukokonaisuuden kohdalla rakennetaan nykyistä taloudellisempi ja tuottavampi palvelujen järjestämistapa. Palveluprosessien taloudellisuutta on jatkuvasti parannettava. Uuden kunnan tavoitteeksi asetetaan kuntalaisille kohtuullinen ja maakunnallisesti kilpailukykyinen verotusaste. Veroprosentit vahvistaa uuden kaupungin valtuusto syksyllä Uuden kaupungin järjestelytoimikunta valmistelee ehdotukset kaupungin talousarviosta, veroprosenteista, poistosuunnitelmasta ja yhtenäisestä taksapolitiikasta. 6.4 Yhdistymisavustusten käyttö Uuden kaupungin perustamisen yhteydessä on laadittu yhdistymisavustusten käyttösuunnitelma, joka on tämän sopimuksen liitteenä 4. Uusi kunta saa yhdistymisavustusta yhteensä euroa, joista on päätetty kanavoida kuntakohtaisesti kohdennettavaksi eli / kunta. Kohteilla turvataan kaupungin tulevaa kasvua, rakennetta ja panostusten kerrannaisvaikutuksia.

12 12 7. Kuntayhtymiä, yhtiötä ja sopimuksia koskevat järjestelyt Sastamalan perusturvakuntayhtymä jatkaa uuden kaupungin perustamisen yhteydessä toimintaansa, koska kumppanuussuhteet ulottuvat kaupungin ulkopuolelle. Uusi kaupunki on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunta. Vammalan ja Äetsän kiinteistöhallinnon kuntayhtymä purkautuu uuden kaupungin perustamisen yhteydessä. Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n nimi muutetaan uuden kaupungin nimen mukaiseksi. Yhtiömuotoinen yksikkö on elinkeinopolitiikan hoitamisessa sovelias väline, koska yhtiö on jo muodostunut omaksi konsernikseen. Hallituksessa säilyy yrittäjäedustus uuden kaupungin eri alueilta. Kaupungin konserniorganisaatiossa rakennetaan kiinteitä tiimejä organisaatiorajojen yli. Luottamustoimieliminä kaupunginvaltuusto ja -hallitus suuntaavat toimintaa. Kunnilla on muutakin säilyvää yhteistoimintaa, mm. Sastamalan Opisto. Mouhijärven kunnan kautta uudelle kaupungille avautuu mahdollisuus jäsenyyteen Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymässä. Maatalouslomituksen seudullinen järjestäminen tulee uuden kaupungin tehtäväksi Mouhijärven kunnan kautta. Kuntien yhdistymistä edeltäviä voimassaolevia sopimuksia tarkastetaan ja mahdollisesti muutetaan uuden kunnan tarpeita vastaaviksi. Yksityiskohtainen valmistelu tapahtuu työohjelman mukaisesti vuoden 2008 aikana.

13 13 LIITE 1: Hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma SISÄLLYS: 1 PALVELUJEN YHTEENSOVITTAMISEN LÄHTÖKOHDAT KONSERNI JA MUUT PALVELUJA TUOTTAVAT YHTEISÖT TALOUS PARAS-KRITEERISTÖN TUNNUSLUVUT JA TULOSLASKELMAENNUSTE Tase Tuloveroprosentti Vuosikate Lainamäärä Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus Tuloslaskelmaennuste JATKOTOIMENPITEET ELINVOIMA JA OSAAMINEN ELINKEINOT JA OSAAMINEN ELÄMÄNLAATU JA ELÄMYKSET TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS YHDYSKUNTARAKENTEEN OHJAUS SOSIAALINEN HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY ALUESOSIAALITYÖ SOSIAALIPALVELUT PERHEPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO JA VANHUSHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO LÄHIPALVELUT KESKITETYT PALVELUT LASTEN JA NUORTEN KASVATUS JA OHJAUS PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS PERUSOPETUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS NUORISOPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUSVALVONTA YHDYSKUNTASUUNNITTELU LIIKENNEVÄYLIEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPITO YHDYSKUNTARAKENTAMINEN VESIHUOLTOLAITOS JÄTEHUOLTO PELASTUSTOIMI VÄESTÖNSUOJELU INVESTOINTIKOHTEET HALLINTO- JA TUKIPALVELUT HALLINTO TALOUS JA SUUNNITTELU HENKILÖSTÖPALVELUT TILA- JA ATERIAPALVELUT TIETOHALLINTO... 37

14 14 Tämä suunnitelma on laadittu Mouhijärven ja Äetsän kuntien sekä Vammalan kaupungin palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi (Kuntajakolain 9 ). Suunnitelma perustuu 12 valmistelutyöryhmän työhön, jossa on linjattu palvelujen yhteensovittamisen periaatteet Sastamalan kaupungissa. Linjauksia on käsitelty ja täsmennetty valtuustojen yhteisseminaarien, ohjausryhmän ja työvaliokunnan toimesta. Työryhmät olivat seuraavat: 1. Rakennetyöryhmä 2. Elinkeinotyöryhmä 3. Henkilöstötyöryhmä 4. Tekniikkatyöryhmä 5. Perusturvatyöryhmä 6. Päivähoito- ja peruskoulutyöryhmä 7. Toisen asteen koulutuksen työryhmä 8. Muun sivistystoimen työryhmä 9. Tilapalvelutyöryhmä 10. Tietohallintotyöryhmä 11. Taloustyöryhmä 12. Hallintotyöryhmä Työryhmien raportit toimivat merkittävänä tausta-aineistona, jotka on julkaistu Sastamala.fi-sivustolla. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän kuntajohtajat ovat kuntalain 24 :n valtuutuksella muuttaneet tämän sopimuksen ja suunnitelman Palvelujen yhteensovittamisen lähtökohdat Kuntien yhdistymisen tavoitteena on uuden kaupungin asukkaiden palvelujen saatavuuden turvaaminen sekä laadullinen kehittäminen. Palveluilla tuetaan kaupungin kehittymistä ja kuntalaisten hyvinvointia tasapuolisesti. Kuntalaisille tarjottavat lähipalvelut ovat kaupungin toiminnan keskiössä. Kuntalaisten mielipidekyselyn tulosten pohjalta myös kuntalaiset pitävät lähipalvelujen järjestämistä erittäin tärkeänä. Palvelujen järjestämisessä vaikuttavia tekijöinä uudessa kaupungissa ovat alueen väestön, ikärakenteen ja elinkeinorakenteen kehitys sekä kuntien käytössä olevien kiinteistöjen kunto ja käyttömahdollisuudet. Sastamalan kaupungin palvelurakenteessa pyritään uusien mahdollisuuksien kautta parantamaan tuottavuutta ja kustannustietoisuutta. Uuden kaupungin perustaminen mahdollistaa hallinto- ja tukipalvelujen tuottavuuden kasvun mm. henkilöstön eläköitymistä hyödyntämällä sekä teknologian yhtenäistämisen avulla. Sastamalan kaupungin palvelut järjestetään siten, että lähi- ja kuntakeskuspalvelut turvataan taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet sekä asukkaiden tarpeet huomioon ottaen. Palvelutuotannon uudelleenjärjestämisessä ja tuottavuuden kohottamisessa organisoidaan uudelleen palvelutuotannon rakenteet prosessiorganisaation ja johtamisen periaatteille. Tavoitteena on kokonaisuudessaan paremmin ja nopeammin reagoivat palvelutuotantoprosessit ja palvelutuotannon kustannustehokkuus, laatu ja vaikuttavuus. Sastamalan kaupungin prosessiorganisaatio perustuu seuraavaan toimintamalliin, jonka mukaisesti hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma on laadittu: Kuntalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko

15 15 Elinvoima ja osaaminen Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Yhdyskuntatekniikka Hallinto- ja tukipalvelut talous ja suunnittelu henkilöstö tila- ja ateriapalvelut tietohallinto Sastamalan toimintamalli Kuntalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko Valtuusto Hallitus Johtoryhmä Kaupungin johto Prosessin Elinvoima ja osaaminen johtaja Kaupunginhallitus, maaseutu ltk. kulttuuri- ja vapaa-aika ltk Prosessin johtaja Prosessin johtaja Prosessin johtaja Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaali-ja terveysltk Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Kasvatus- ja opetusltk Yhdyskuntatekniikka Tekninen ltk, vesilaitoksen johtokunta, rak. ltk Kasvava Sastamala Konsernitaloustiimi Kaupunkikehityksen ohjaustiimi Hallinto- ja konserniviestintä tiimi Hallinto- ja tukipalvelut Kaupunginhallitus, johtaja Henkilöstötiimi Uuden kaupungin organisaatiorakenne ja tilikartta selvitetään yksityiskohtaisesti vuonna Hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelmassa on esitetty suunnitelma hallinto- ja palvelurakenteesta ja palvelujen järjestämisen periaatteista uudessa kaupungissa taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Uudessa kaupungissa lähipalvelut järjestetään hajautetusti siten, että palvelut ovat lähellä käyttäjiä. Keskitetyt palvelutkin tuodaan lähelle käyttäjiä vastaanottoajoin ja uutta tietotekniikkaa hyväksikäyttämällä. 2 Konserni ja muut palveluja tuottavat yhteisöt Uuden kaupungin perustamisselvityksen yhteydessä on tarkasteltu kuntien nykyistä konsernirakennetta ja tämän pohjalta on hahmotettu uuden kaupungin konsernirakenne, jossa on vielä avoimia ja ratkaisemattomia kysymyksiä, joten rakenne tarkentuu vuoden 2008 aikana.

16 16 Sastamalan konsernikokonaisuus Sastamalan kaupunki TYTÄRYHTEISÖT / Ulkoinen juridinen konserni Sisäinen konserni Konserniin kuulumattomat kaupungin palveluita tuottavat yhteisöt Sastamalan vuokra-asunnot Oy Asunto-osakeyhtiöt Kiinteistöosakeyhtiöt Vammalan Lämpö Oy Sastamalan Yrityspalvelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy Sastamalan perusturvakuntayhtymä FinnContractor Oy Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen ky BUDJETTI- RAHOITTEISET Ydinprosessit / tilaajat Tukiprosessit / tuottajat KOHDE- RAHOITTEISET Talousarvioon sidotut: -Taseyksiköt /sisäisen palvelun nettoyksiköt: Tila- ja ateriapalvelut Talousarviosta erillään olevat: -Kunnallinen liikelaitos: Sastamalan vesihuoltoliikelaitos KUNTAYHTYMÄT -Pirkanmaan liitto -Pirkanmaan sairaanhoitopiiri -Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä? OSAKKUUSYHTEISÖT -Asunto Oy:t -Kiinteistö Oy.t -Hämeenkyrön Vesi Oy -Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy -Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kuntien päätökset seuraavista: -Vammalan ja Äetsän kiinteistöhallinnon ky puretaan Konsernirakenteeseen liittyen vuoden 2008 aikana tehdään selvitys vuokraasuntotarpeesta ja sen jälkeen pohditaan vuokra-asuntojen sijoittaminen kaupunkiorganisaatioon. Perusvaihtoehtoina on asuntokannan säilyttäminen kokonaisuudessaan kaupungin omassa organisaatiossa tai koko asuntokannan yhtiöittäminen taikka näiden välimuoto. Yhtenä vaihtoehtona on myös myynti konsernin ulkopuolelle alueelliselle tai valtakunnalliselle vuokra-asuntojen ylläpitäjälle. Uuden kaupungin merkitys kuntayhtymissä maksajana ja omistajana kasvaa. Myös osuus kuntayhtymien päätöksenteossa kasvaisi, joten niiden ohjaukseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erikseen selvitetään Sastamalan kaupungin jäsenyyttä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymässä ja samalla otetaan huomioon valtakunnalliset PARAS-hankkeen toisen asteen koulutuksen suunnitelmat. Länsi-Pirkanmaan sekä Vammalan seudun koulutuskuntayhtymät toimivat vahvassa yhteistyössä. 3 Talous Uuden kaupungin perustamisselvityksen yhteydessä on kerätty perustiedot kuntien taloudesta tilinpäätösten 2006 sekä talousarvioiden 2007 pohjalta. Näistä tiedoista tehtiin yhteenvedot. Vuodelle 2008 on merkitty päätösten mukaisesti kuntien tuloveroprosentit. Muilta osin on todettava, että kaikissa kunnissa kuntatalouden tila on aikaisempiin suunnitelmiin nähden heikentynyt. Ajankohtaista taloustietoa saa kuntien vuoden 2008 talousarvioista ja taloussuunnitelmista, jotka käsitellään joulukuussa 2007.

17 Paras-kriteeristön tunnusluvut 1 ja tuloslaskelmaennuste Tase Taseen yli-/alijäämä, /asukas Mouhijärvi Vammala Äetsä Yhteensä TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Puitelain talousasetuksen mukaisesti erityinen selvitys käynnistetään kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi, jos kertynyt alijäämä/asukas on viimeisessä selvityksen käynnistämistä edeltäneessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Talousasetuksen osakriteeristössä myös edellytetään, että taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää. Selvityksen piirissä olevista kunnista taseessa on kumulatiivista, kertynyttä, ylijäämää Vammalalla (396 /asukas). Kumulatiivista alijäämää on Mouhijärvellä ja Äetsällä. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä Mouhijärven kertynyt alijäämä oli 929 /asukas ja Äetsän 215 /asukas. Yhteenlaskettuna Sastamalan kaupungin kertynyt ylijäämä olisi 2006 tilinpäätöksen mukaisesti 111 /asukas (n. 2,7 M ). 1 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain talousasetuksen tunnusluvuilla seurataan valtion toimesta kuntien talouskehitystä. Mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät, kunta märitellään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaksi ja käynnistetään sisäasiainministeriön toimesta erityinen selvitys kunnan palvelujen turvaamiseksi: ehdoton ehto: erityinen selvitys käynnistetään kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi, jos kertynyt alijäämä/asukas on viimeisessä selvityksen käynnistämistä edeltäneessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Erityinen selvitys käynnistetään myös jos kaikki seuraavista kriteereistä täyttävät: 1. kunnan tuloveroprosentti saa olla enintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maan painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti (Keskiarvo v ,46 % ja v ,39 %. Tämä tarkoittaa v. 2007, että veroprosentin tulee olla alle 18,96 %) 2. vuosikatteen tulee olla ilman harkinnanvaraista avustusta positiivinen 3. taseessa ei saa olla kumulatiivista alijäämää 4. asukasta kohti laskettu lainamäärä ei saa ylittää maan keskimääräistä lainamäärää 50 prosentilla (ka /asukas, eli osakriteeri ylittyisi /asukas lainamäärällä). 5. omavaraisuusasteen tulee olla yli 50 % 6. suhteellinen velkaantuneisuus saa olla enintään 50 %

18 Tuloveroprosentti 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 Tuloveroprosentit Mouhijärvi Vammala Äetsä Keskimäärin (aritm. ka) TP ,25 19,00 19,00 19,08 TA ,25 19,00 19,00 19,08 TS ,50 19,00 19,50 19,67 Selvityksen piirissä olevista kunnista korkein veroprosentti on tällä hetkellä Mouhijärvellä (19,25 %). Strategisesti on keskeistä miettiä, millaiset veropaineet ovat tulevaisuudessa kuntien edessä. Paineita veroprosentin nostolle on Mouhijärvellä (veroprosentti ,50 %) ja Äetsässä (veroprosentti ,50 %). Laskennallisesti (aritmeettinen keskiarvo) Sastamalan veroprosentti olisi tällä hetkellä 19,08 %, joka nousisi laskennallisesti nykyisten kuntien veropäätösten mukaisesti vuoteen 2008 mennessä 19,67 %:iin. Väestömäärällä painotetusti laskennallinen veroprosentti olisi Sastamalassa ,03 %, joka ylittää hieman valtion asettaman veroprosentti-seurantakriteerin (vuonna 2007 veroprosentin tulisi olla korkeintaan 18,96 %, jotta tämä osakriteeri ei täyttyisi).

19 Vuosikate Vuosikate /asukas TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS Mouhijärvi Vammala Äetsä Yhteensä Puitelain talousasetuksen mukaisesti vuosikatteen tulisi olla ilman harkinnanvaraista avustusta positiivinen. Mouhijärvellä ja Äetsässä tämä osakriteeri täyttyy 2006 tilinpäätöksen perusteella. Yhteensä Sastamalassa vuosikate olisi positiivinen (153 / asukas, M ) Lainamäärä Kunnan lainamäärä /asukas TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS Mouhijärvi Vammala Äetsä Yhteensä Puitelain talousasetuksen mukaisesti kunnan asukasta kohti laskettu lainamäärä ei saa ylittää maan keskimääräistä lainamäärää 50 prosentilla (ka /asukas, eli osakriteeri ylittyisi /asukas lainamäärällä). Kunnista eniten lainaa/asukas oli 2006 tilinpäätöksessä Vammalalla (1 743 /asukas) ja vähiten Mouhijärvellä /asukas. Yhteensä Sastamalalla olisi 2006 tilinpäätösten mukaisesti lainaa /asukas.

20 Omavaraisuusaste Puitelain talousasetuksen mukaisesti omavaraisuusasteen tulee olla yli 50 %. Selvityksen piirissä olevien kuntien omavaraisuusasteet olivat 2006 tilinpäätöksessä: Mouhijärvi 44 % Vammala 57 % Äetsä 48 % SASTAMALA: 56 % Suhteellinen velkaantuneisuus Puitelain talousasetuksen mukaisesti suhteellinen velkaantuneisuus saa olla enintään 50 %. Selvityksen piirissä olevien kuntien suhteellinen velkaantuneisuuden prosentit olivat 2006 tilinpäätöksessä: Mouhijärvi 32 % Vammala 53 % Äetsä 52 % SASTAMALA: 49 % Tuloslaskelmaennuste KUNNAT YHT KUNNAT YHT KUNNAT YHT KUNNAT YHT TYÖRYHMILTÄ SASTAMALA TP2006 TA2007 muut TA2007 TA2008 TA2008 TA2009 tilanne tilanne muutos Toimintatuotot Yhdistymisavustus Toimintatuotot yht Valmistus omaan käyttöön Listan kohteet (pl. Yhdistymisavustuksen käyttö Veden laina ja investoinnit) Toimintakulut Nettomenot +5,1 % Toimintakate Verotulot kasvu 4,3 % Valtionosuudet kasvu 4,3 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilikauden ylijäämä + /alijäämä Työryhmät eivät ole edenneet suunnitelmaa laadittaessa varsinaisesti talouden tasapainottamiseen liittyvään säästöjen ja lisätulojen etsintään. Sastamalan talous on ylijäämäinen, mutta tulos syntyy liian painotetusti yhdistymisavustusten varassa. Tästä johtuen on vuoden 2008 valmistelussa keskeisen huomion kohteena paremman talouden tasapainon saavuttaminen viimeistään siihen mennessä kun yhdistymisavustusten maksaminen päättyy vuoteen 2012 mennessä. Kunta-alan palkkaratkaisut vaikuttavat merkittävästi koko kuntasektorin talouteen.

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ELINKEINOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

SASTAMALAN KAUPUNKI ELINKEINOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI SASTAMALAN KAUPUNKI ELINKEINOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 18.10.2007 2 Elinkeinotyöryhmän kokoonpano oli seuraava: - Antero Alenius, puheenjohtaja - Esa Sirviö, varapuheenjohtaja - Eero Mäki-Tanila - Jukka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ

UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI Uuden kaupungin perustamisselvitys Taloustyöryhmä Taloustyöryhmän kokoonpano: Alajoki Elina, Vammala (vpj.) Hietala Riitta, Äetsä Mölsä Oili,

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KURIKAN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Kuntaliitoksen johtoryhmän 16.1.2012 käsittelyä varten Käsitelty

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS. 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Sopimuksen tarkoitus

YHDISTYMISSOPIMUS. 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Sopimuksen tarkoitus 1 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntien yhdistyminen Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Savonlinnan seudun kuntavisio Savonlinnan seudun kuntarakennevisio tulevaisuudessa on muodostaa vahva Saimaan saaristokaupunki, joka kokoaa saaristomaisen

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS Arto Saarinen kuntajakoselvittäjä 28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus 3 1.2. Sopimuksen

Lisätiedot

Vastaus: Henkilöstöhallinto toimii keskitetysti yhtenä hallinnon tukiprosessina. Palkkahallinto keskitetään SaTu:un.

Vastaus: Henkilöstöhallinto toimii keskitetysti yhtenä hallinnon tukiprosessina. Palkkahallinto keskitetään SaTu:un. 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄN RAPORTTI 19.10.2007 Henkilöstötyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja alla oleva raportti on käytännössä suora yhteenveto näiden kokousten muistioista. Raportin alussa on työryhmän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2016 1 (6) 108 Toimialan palvelukokonaisuuksien ason virkojen täyttömenettely ja kelpoisuusehdot HEL 2016-013422 T 01 01 00 Päätös päätti, että toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Kuntalaisfoorumi Uuden sukupolven organisaatio 4.10.2010 Veijo

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1 Köyliön kunnanvaltuusto 20.4.2015 Säkylän kunnanvaltuusto 20.4.2015 (Lopullinen) KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1. SOPIMUSTAUSTA Kuntarakennelain 2 :ssä todetaan kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia.

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia. KUNTARAKENNESELVITYS Ohjausryhmä Pöytäkirja Ti 20.12.2011 Teuva Kurikka klo 13.00 16.00, Kurikan kaupungintalo Läsnä: Kunnanjohtaja Veli Nummela Esko Lehtimäki, Teuva Paula Kaleva, Teuva Teijo Toivonen,

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 4 Johtoryhmän 14.2.2012 käsittelyyn Käsittelyvaiheet Johtoryhmä

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 45/2016 1 (8) 6 Toimialojen palvelukokonaisuuksien ason virkojen perustaminen HEL 2016-013391 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää perustaa lukien toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Matti Muukkonen HTL, YTM, kunnanjohtaja 14.12.2012 Kuntajaon oikeudellinen perusta Suomen perustuslaki (731/1999) 121.1 : Suomi jakautuu kuntiin, joiden

Lisätiedot

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO Kuntajakoselvitys 13.11.2006-30.6.2007 Paikallinen asiantuntijaorganisaatio koostui yli 300 henkilöstä, kokoontumisia yli 50 228 valtuutettua 78 kunnanhallitusten jäsentä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvityksen eteneminen Henkilöstöryhmien info kuntajakoselvityksen etenemisestä 5.12.2007 klo 13-15 Jyväskylän kaupungintalo Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Valtioneuvoston päätöksen jälkeen lääninhallitus asettaa järjestelytoimikunnan, joka asettamisensa jälkeen vastaa uuden kunnan hallinnon järjestämisen

Lisätiedot

KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN

KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN Kunnanhallitus 72 19.02.2007 Kunnanhallitus 87 12.03.2007 Kunnanvaltuusto 12 26.03.2007 KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN 165/01/019/2005 Khall 72 Leivonmäen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen KUNTALIITOS SAVONLINNA, PUUMALA, PUNKAHARJU JA KERIMÄKI TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen Toimintaa jatkavan kunnan avaavan taseen muodostamisessa noudatetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN. Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN. Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Dnro Kh 458/2017 (00.021) KH 8.5.2017 / 130 Kv 29.5.2017 / 56 Tausta Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta.

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta. Johtoryhmä 26.9.2011 Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan YHDISTYMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot