2013 Tilinpäätös. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Tilinpäätös. Sisältö"

Transkriptio

1 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tase, FAS Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS Emoyhtiön liitetiedot, FAS Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Tasekirjan allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Tilintarkastuskertomus

2 Hallituksen toimintakertomus 2013 Oras Invest, teollinen omistaja Oras Invest Oy on perheyritys, jolla on 69 vuoden perinteet teollisessa yrittäjyydessä. Oras Invest keskittää omistuksensa sellaisiin teollisiin yrityksiin, joissa sillä on huomattavaa toimialan tuntemusta ja joiden liiketoiminnassa se näkee kehitysmahdollisuuksia. Päämääränä on luoda pitkäaikaista, kestävää arvonnousua. Konsernirakenne Oras Invest -konserniin ovat kuuluneet koko tilikauden ajan emoyhtiö Oras Invest Oy:n lisäksi 100-prosenttisesti omistettu Oras Oy sekä osakkuusyhtiöt Uponor Oyj (22,6 %), Kemira Oyj (18,2 %) ja Tikkurila Oyj (18,1 %). Oras-konserni on Oras Invest -konsernin alakonserni. Oras-konserni koostuu 100-prosenttisesti omistetuista yhtiöistä kahdessatoista Euroopan maassa, emoyhtiönään Oras Oy. Oras Invest-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu IFRS-periaatteiden (International Financial Standards) mukaisesti. Emoyhtiö Oras Invest Oy:n tilinpäätös on tehty suomalaisten laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti. Oras Invest -konsernin taloudellinen asema ja rahoitus Oras Invest -konsernin tilinpäätökseen on yhdistelty Oras-konserni alakonsernina (omistusosuus 100 %), ja osakkuusyhtiöt Uponor Oyj, Kemira Oyj ja Tikkurila Oyj pääomaosuus-menetelmällä. Strategiset omistukset Kemira Oyj:ssä ja Tikkurila Oyj:ssä on käsitelty pääomaosuusmenetelmällä lähtien. Niihin kohdistunut arvostusero on siirtymäsäännösten mukaan purettu käyvän arvon rahastosta vuonna Oras-konserni laatii oman konsernitilinpäätöksensä. Tilinpäätös on saatavissa Oras Oy:n pääkonttorista. Nettovarallisuus (Net Asset Value, NAV) oli vuoden 2013 lopussa 776 milj. euroa (617). Nettovarallisuuteen luetaan Uponorin, Tikkurilan ja Kemiran omistusten markkina-arvot sekä Oras-konsernin arvo laskettuna kaavalla EBITDA 8 nettovelat. Omistajan kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR) tilikaudelta oli 26 % (49 %). Oras Invest -konsernin likvidit rahavarat olivat 95,0 milj. euroa (12,6). Taseen loppusumma oli 698,4 milj. euroa (497,2) ja oma pääoma 315,3 milj. euroa (272,1). Oras Invest Oy:n liikevaihto ja tulos Oras Invest Oy jatkoi patenttimaksujen perimistä Oras Oy:ltä. Patenttimaksut perustuvat kunkin patentin käyttöarvoon. Vuositasolla tästä kertyi liikevaihtoa 0,7 milj. euroa (1,4). Emoyhtiön liikevaihto oli tilikaudella 0,9 milj. euroa (1,7). Oras Invest Oy:n osinkotuotot olivat tilikauden aikana 27,4 milj. euroa. Vuoden 2013 aikana, Uponor Oyj jakoi osinkoa 0,38 euroa osakkeelta, jolloin Oras Investin osuus Uponorin osingoista oli 6,3 milj. euroa (5,8). Kemira Oyj maksoi osinkoa 0,53 euroa osakkeelta, jolloin Kemiralta saatujen osinkojen yhteissumma oli 15,0 milj. euroa (15,0). Tikkurila Oyj maksoi osinkoa 0,76 euroa osakkeelta, jolloin Tikkurilalta saatujen osinkojen yhteissumma oli 6,1 milj. euroa (5,8). Oras Oy ei jakanut osinkoa (2,6 milj. euroa vuonna 2012), mutta maksoi Oras Invest Oy:lle konserniavustusta 4,6 milj. euroa (6,0). Emoyhtiön tilikauden tulos oli 27,4 miljoonaa euroa (28,1). Taloudellinen asema ja rahoitus Oras Invest Oy:n likvidit rahavarat olivat 0,05 milj. euroa (0,05). Taseen loppusumma oli 635,6 milj. euroa (639,8). Oma pääoma oli 485,0 milj. euroa (459,1) ja maksetut osingot 1,5 milj. euroa. Maksuvalmius vuoden aikana oli hyvä. Tilikauden aikana korollisia velkoja lyhennettiin 26,4 milj. eurolla. Lainat omistajilta lyhennettiin kokonaisuudessaan. Vuoden 2013 päättyessä Oras Invest Oy:n lainasumma oli yhteensä 145,1 milj. euroa (171,5, mistä 157,1 milj. euroa pankkilainoja). Velkojen suhde markkina-arvoisiin sijoituksiin oli 16 % (22 %). Muutokset teollisissa omistuksissa Tilikauden aikana ei ollut muutoksia teollisissa omistuksissa. Tuotekehitys, ympäristö ja työturvallisuus Oras Invest Oy on teollinen omistaja, eikä yhtiöllä ole tuotekehitys- tai ympäristötoimintoja. Teollisten omistusten toiminnot on esitetty osana ao. yhtiöiden tilinpäätöksiä. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. Näkymät vuodelle 2014 Teollisena omistajana Oras Invest Oy:n näkymät ovat suorassa yhteydessä sen teollisten omistusten tilinpäätöksissään esittämiin ohjeistuksiin. Riskit Oras Investin pääasialliset riskit liittyvät sen pitkäaikaisiin omistuksiin. Koska omistuksissa on kyse huomattavista sijoituksista, jotka keskittyvät tiettyihin teollisuudenaloihin, saattavat muuttuvat markkinaolosuhteet vaikuttaa omistettujen yritysten kannattavuuteen. Tikkurila Oyj on neljäs teollinen sijoitus, ja tämä pienentää teollisuudenaloihin liittyvää riskiä. Oras Investin omistukset ovat yhtiöissä, joiden kotivaluutta on euro. Tästä syystä Oras Investin valuuttariskit ovat välillisiä, ja muodostuvat omistettujen yhtiöiden kansainvälisten operaatioiden kautta. Muuttuvat olosuhteet rahoitusmarkkinoilla saattavat johtaa siihen, että uutta rahoitusta ei ole saatavilla tai sen lainanhoitokustannukset kasvavat. Korkoriskit on katettu johdannaissopimuksilla. Valuuttalainat on täysin katettu valuuttajohdannaisilla. Oras-konsernin normaaliin toimintaan liittyvät teolliset vahinkoriskit ja tuotevastuu on katettu vakuutuksilla. Oras Invest Oy:ssä tai Oras-konsernissa ei ole meneillään riita-asioita, joista voisi syntyä mainittavia korvausvastuita. Oras Invest tilinpäätös

3 Osakkeet Oras Invest Oy:n osakepääoma jakautuu seuraavasti: A osakkeet (1 ääni/osake) Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön voittovaroihin. Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat Hallitus: Pekka Paasikivi (puheenjohtaja), Eerik Paasikivi, Kaj Paasikivi, Risto Paasikivi, Vesa Puttonen, Frank Stangenberg- Haverkamp ja Christoph Vitzthum. Toimitusjohtaja: Jari Paasikivi Tilintarkastajat: KHT Heikki Ilkka (Ernst & Young Oy) ja Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajanaan KHT Minna Toivonen Voittoa koskevat toimenpiteet Hallitus esittää, että Oras Invest Oy jakaa päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 6,90 euroa / osake ja yhteensä euroa. Loppuosa tilikauden voitosta jätetään voittovaroihin. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. ORAS INVEST OY:N TUNNUSLUVUT FAS Liikevaihto milj. euroa 0,9 1,7 1,7 Liikevoitto milj. euroa 0,7 0,1 0,4 Tilikauden tulos milj. euroa 27,4 28,1 34,1 Oma pääoma milj. euroa 485,0 459,1 432,5 Koko pääoma milj. euroa 635,6 639,8 636,4 Oma pääoma/koko pääoma % 76,3 71,8 68,0 Henkilöstö keskimäärin Kassavirta milj. euroa 0,0 0,1 6,7 Oras Invest tilinpäätös

4 ORAS-KONSERNI Liikevaihto 156,7 milj. euroa (2012: 131,1) Omavaraisuusaste 26,1 % (48,7 %) Syyskuun 30. päivänä Hansa Metallwerke AG tytäryhtiöineen siirtyi Oraksen omistukseen. Hansan yksikköjen yhteenlaskettu koko vuoden liikevaihto oli 124,2 milj. euroa Uusi Oras Optima tuoteperhe tuotiin onnistuneesti markkinoille Kokonaismarkkinoiden laskusta huolimatta Oras-konserni saavutti kasvua elektronisissa hanoissa sekä älyhanoissa. Koska yritys kasvatti strategisesti tärkeimpien tuoteryhmien myyntiä, yrityksen strateginen asema vahvistui. Hansan myynnin vaikutus liikevaihtoon oli 28,1 milj. euroa. Vuonna 2013 Oras panosti voimakkaasti tuotekehitykseen ja toi markkinoille uuden Oras Optima -tuoteperheen. Optima-sarja edustaa kokonaisuudessaan erinomaisesti Oraksen hanaosaamista sekä tarjoaa mahdollisuuden vision mukaiseen erilaistamiseen Euroopan hanamarkkinoilla. Hansan myötä konsernin tuotekehitys- sekä materiaali- ja tuotantoteknologiaosaaminen on entisestään vahvistunut ja monipuolistunut. Konsernin liikevoitto oli 8,8 milj. euroa (17,2). Liikevoitto sisältää 4,2 milj. euroa kertaluonteisia Hansan hankintaan liittyviä kustannuksia. Hansan vaikutus liikevoittoon oli 0,7 milj. euroa. Oras-konsernin taseen loppusumma oli 315,9 milj. euroa (88,8). Oma pääoma oli 82,5 milj. euroa (43,2) ja omavaraisuusaste 26,1 % (48,7). Konserniavustus Oras Invest Oy:lle 4,6 milj. euroa on kirjattu omaa pääomaa vähentäen (6,0). Vuoden 2013 lopussa taseeseen sisältyi 69,5 milj. euroa lyhytaikaisia lainoja. Nämä maksettiin kokonaisuudessaan tammikuussa Hansan kauppahinnan allokoinnin yhteydessä taseeseen kirjattiin 25,3 milj. euron liikearvo. Tuottavuuden kehitystoimia jatkettiin tuotantoyksiköissä, ja uusi Optima tuoteperhe oli vuoden merkittävin projekti. Oras-konsernin investoinnit olivat 3,8 milj. euroa (3,7). Päähuomio oli uuden teknologian kehittämisessä. Johdon kehittämisohjelmaa Agile & United jatkettiin yksilö- ja ryhmäcoachingilla. Kolmas HUPO -henkilöstötutkimus tehtiin marraskuussa tuotannon henkilöstön keskuudessa Raumalla ja Olesnossa. Toteutunut indeksi oli 314 (vastaava luku oli 270 vuonna 2012). Oras-konsernin liikevoitto oli 8,8 milj. euroa (17,2), ja liikevoittoprosentti 5,6 % (13,1 %). Tilikauden tulos oli 5,8 milj. euroa (14,0). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa. ORAS-KONSERNIN TUNNUSLUVUT IFRS Liikevaihto milj. euroa 156,7 131, 1 129,0 Liikevoitto milj. euroa 8,8 17,2 12,4 Tilikauden tulos milj. euroa 5,8 14,0 10,1 Oma pääoma milj. euroa 82,5 43,2 37,1 Koko pääoma milj. euroa 315,9 88,8 85,7 Oma pääoma/koko pääoma % 26,1 48,7 43,2 Henkilöstö keskimäärin Oras Invest tilinpäätös

5 UPONOR KONSERNI Liikevaihto 906,0 (2012: 811,5) milj. euroa Liikevoitto (EBIT) 50,2 (57,7) milj. euroa Rahavirta ennen rahoitusta 67,2 (22,5) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 33,7 (45,4) prosenttia Voitto osaketta kohti 0,38 (0,45) euroa Euroopan rakennusmarkkinoiden kehitys jatkui epävarmana lähes koko vuoden Pohjois-Amerikan liiketoimintaympäristö säilyi vahvana läpi vuoden. Yhdyskuntatekniikan kysyntä tärkeimmillä Euroopan markkinoilla pysyi vaisun vertailukauden kaltaisena. Uponorin liikevaihto vuonna 2013 oli 906,0 (2012: 811,5) miljoonaa euroa, mikä on 11,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vertailukelpoinen muutos oli 1,5 %. Euroopan haastava taloustilanne näkyi Talotekniikka Euroopan liikevaihdon epätyydyttävänä kehityksenä. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä paikallisen tuotehyväksynnän tilapäinen menetys Ranskassa vahvisti tätä vaikutusta. Talotekniikka Pohjois-Amerikan kasvu jatkui vahvana koko vuoden. Uponor Infran liikevaihto nousi ja oli 261,4 milj. euroa sisältäen yhteisyrityksen liikevaihdon vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Vuonna 2013 Uponorin bruttokatemarginaali laski selvästi, johtuen pääasiassa yhdyskuntatekniikan kasvaneesta osuudesta ja paikallisen tuotehyväksynnän menetyksestä Ranskassa. Raaka-aineiden hintakehitys oli edellisvuotta vakaampaa, mikä vaikutti myönteisesti bruttokatteeseen. Konsernin koko vuoden bruttokate oli 320,1 (310,8) milj. euroa. Konsernin liikevoitto oli 50,2 (57,7) milj. euroa, eli 13,0 % edellisvuotta vähemmän. Liikevoittomarginaali laski vertailukauden 7,1 prosentista 5,5 prosenttiin. Liikevoiton laskuun edellisvuodesta vaikuttivat ennen kaikkea Uponor Infran integraatioon (5,0 milj. euroa) ja hankintaan liittyneet kustannukset (1,7 milj. euroa) sekä Ranskan tuotehyväksynnän menettäminen. Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,45) euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 92,1 (32,7) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta 67,2 (22,5) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa paransi käyttöpääoman pieneneminen, mikä johtui siitä, että Uponor Infran uudet yksiköt liitettiin konserniin huippusesongin aikaan, sekä se, että vertailuvuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin lisäveroja. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 33,9 (19,2) milj. euroa eli 14,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Nettoinvestointien määrä oli 30,4 (18,1) milj. euroa. Vuoden 2014 aikana Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Yhdysvalloissa talouskehityksen odotetaan jatkuvan vahvana, mikä lupaa kohtuullista kasvua myös rakennusmarkkinoilla. Euroopassa markkinatilanteen sen sijaan uskotaan jatkuvan melko tasaisena eikä talotekniikan tai yhdyskuntatekniikan markkinoiden kysynnän odoteta juurikaan kasvavan. Markkinoiden kehitys on jatkossakin epävakaata ja lyhytaikaisen heilahtelun vaara on olemassa. Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 0,38 euroa / osake, yhteensä 27,8 milj. euroa. UPONOR TUNNUSLUVUT IFRS Liikevaihto milj. euroa 906,0 811,5 806,4 Liikevoitto* milj. euroa 50,2 57,7 35,4 Tilikauden tulos milj. euroa 26,8 32,8 1,6 Oma pääoma milj. euroa 287,7 207,3 209,2 Koko pääoma milj. euroa 661,0 499,4 515,2 Oma pääoma/koko pääoma % 43,5 41,5 40,6 Henkilöstö keskimäärin * jatkuvat liiketoiminnot Oras Invest tilinpäätös

6 TIKKURILA KONSERNI Liikevaihto 653,0 (2012: 670,4) milj. euroa Liikevoitto (EBIT) 71,5 (66,3) milj. euroa Rahavirta investointien jälkeen 66,9 (50,3) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 23,4 (40,6) prosenttia Osakekohtainen tulos 1,14 (0,92) euroa Tikkurilan toiminta-alueen talouskasvu jäi vähäiseksi vuonna Kysyntä oli melko vaisua, mikä näkyi vertailukautta pienempinä myyntivolyymeina kaikilla Tikkurilan päämarkkinoilla. Koko vuoden myynnin lasku johtui epävarmasta taloustilanteesta, rakentamisen vähenemisestä, asuntokaupan hidastumisesta ja kuluttajien varovaisesta rahankäytöstä. Lisäksi heikentyneet valuutat laskivat euromääräistä liikevaihtoa. Tikkurila-konsernin vuoden 2013 liikevaihto laski 3 prosenttia vertailukaudesta. Vertailukautta alhaisemmat myyntivolyymit laskivat liikevaihtoa 5 prosenttia. Myyntimixin muutokset ja myyntihintojen korotukset nostivat liikevaihtoa 5 prosenttia. Valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys heikensi liikevaihtoa 2 prosenttia. Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 72,6 (73,7) miljoonaa euroa, mikä vastaa 11,1 (11,0) prosenttia liikevaihdosta. Suhteellinen kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla liikevaihdon laskusta ja suuremmista markkinointipanostuksista huolimatta. Kannattavuuden paranemisen taustalla olivat myyntimixin suotuisa kehitys, toiminnan tehostaminen ja raaka-ainehintojen kehitys. Tikkurilan rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvänä. Vahvan rahavirran ansiosta nettovelkaantuneisuus on tilikauden 2013 päättyessä ennätys alhaisella tasolla. Liiketoiminnan rahavirta tammi joulukuussa oli yhteensä 79,2 (65,8) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman määrä oli katsauskauden lopussa 81,1 (90,5) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman alenemiseen vaikutti toisaalta edellistä tilikautta alemmat myyntivolyymit ja liikevaihto sekä toisaalta konsernin omien tehostamistoimien vaikutukset. Rahavirta investointien jälkeen oli katsauskaudella yhteensä 66,9 (50,3) miljoonaa euroa. Rahavirran parantumiseen vaikutti erityisesti vertailukautta alempi investointitaso sekä tuloverojen maksun ajoitus. Nettovelkaantumisaste oli 23,4 (40,6) prosenttia ja sidotun pääoman tuotto (ROCE) 23,5 (21,0) prosenttia. Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa valituissa Itä-Euroopan maissa. Tikkurila pyrkii sopivaan tasapainoon kypsien ja kasvavien markkinoiden välillä. Tikkurilan tavoitteena on saavuttaa 1 miljardin euron liikevaihto ja yli 12 prosentin operatiivinen liikevoittomarginaali vuonna Tikkurila on perustettu vuonna 1862 ja sen osake on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 2010 lähtien. Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 0,80 euroa / osake, yhteensä 35,3 milj. euroa. TIKKURILA TUNNUSLUVUT IFRS Liikevaihto milj. euroa 653,0 670,4 643,7 Liikevoitto milj. euroa 71,5 66,3 61,2 Tilikauden tulos milj. euroa 50,1 40,7 35,5 Oma pääoma milj. euroa 208,1 198,9 191,5 Koko pääoma milj. euroa 415,3 433,3 434,5 Oma pääoma/koko pääoma % 50,1 45,9 44,1 Henkilöstö keskimäärin Oras Invest tilinpäätös

7 KEMIRA KONSERNI Liikevaihto 2 229,1 (2012: 2 240,9) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 164,2 (155,5) milj. euroa. Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä 0,70 euroa (0,77). Rahavirta investointien jälkeen 195,7 (71,8) milj. euroa. Kemira-konsernin liikevaihto oli 2 229,1 miljoonaa euroa (2 240,9). Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 3 %, johtuen myyntimäärien kasvusta. Myyntihintojen muutokset eivät juuri vaikuttaneet liikevaihtoon. Joidenkin Kemiran taloudelliseen tulokseen vaikuttavien keskeisten valuuttojen kurssit laskivat euroon nähden vuoden 2013 aikana: Yhdysvaltain dollari laski 3 %, Brasilian real 14 % ja Kanadan dollari 7 %. Valuuttakurssimuutosten vaikutus Kemiran liikevaihtoon oli 2 % eli noin 50 miljoonaa euroa. Kemira toteutti vuonna 2013 kaksi yritysostoa hankkimalla omistukseensa 3F:n ja Soto Industriesin Yritysostojen vaikutus Kemiran liikevaihtoon oli vajaat 20 miljoonaa euroa (alle 1 %). Vuoden aikana Kemiran toiminnan painopiste siirtyi strategian mukaisesti entistä enemmän erikoistuotelinjoihin. Tämä johti useiden perustuotelinjoihin perustuvien liiketoimintojen myyntiin. Näitä olivat elintarvike- ja lääketeollisuuksissa käytettävien kemikaalien valmistus (1. 3.), alumiini- ja saostuskemikaaliliiketoiminta Brasiliassa ( ), kemikaalien jakeluliiketoiminta Tanskassa (kauppa saatettu päätökseen tarkastelujakson päättymisen jälkeen 2. tammikuuta 2014), muurahaishapon ja sen johdannaisten tuotantoon liittyvä liiketoiminta Suomessa (kauppa odotetaan saatettavan päätökseen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä) sekä muista pienistä peruskemikaaliliiketoiminnoista luopuminen Tanskassa ja Romaniassa. Yritysmyyntien vaikutus Kemiran liikevaihtoon oli 2 % eli noin 50 miljoonaa euroa vuonna Liikevaihdon maantieteellinen jakauma oli seuraava: EMEA 57 % (55 %), Pohjois-Amerikka 30 % (31 %), Etelä- Amerikka 7 % (8 %) ja Aasian ja Tyynenmeren alue 6 % (6 %). Vuoden 2013 huhtikuussa terävöitetyn strategian mukaisesti kehittyneet markkinat ovat edelleen tärkeitä Kemiran kaikille segmenteille, kun taas kehittyvillä markkinoilla keskitytään valikoivaan kasvuun. Paperikoneen märkäpään kemikaaleille tärkeimpiä markkinoita ovat Kiina ja Indonesia. Brasilia ja Uruguay säilyivät edelleen keskeisinä markkinaalueina selluteollisuudessa käytettäville valkaisukemikaaleille. Oil & Mining pyrkii laajentamaan liiketoimintaa valikoiduissa Etelä-Amerikan maissa sekä Lähi-Idässä ja Afrikassa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 6 % ja oli 164,2 miljoonaa euroa (155,5) pääasiassa myyntimäärien kasvusta johtuvan 32 miljoonan euron vaikutuksen ansiosta. Myyntihintojen muutoksilla oli 9 miljoonan euron vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Muuttuvat kustannukset kasvoivat 8 miljoonaa euroa pääasiassa propyleenin ja sähköön liittyvien raaka-aineiden kohonneiden hintojen vuoksi. Kiinteät kustannukset laskivat 11 miljoonaa euroa pääasiassa Fit for Growth -ohjelman mahdollistamien kustannussäästöjen ja muiden tehostamistoimien ansiosta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä oli 6 miljoonaa euroa ja ChemSolutions- ja Municipal & Industrial -segmenteissä toteutettujen yritysmyyntien vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä oli 6 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 7,4 %:iin (6,9 %). Vuonna 2013 liiketoiminnan nettorahavirta nousi 200,3 miljoonaan euroon (176,3) pääasiassa nettokäyttöpääomassa tapahtuneiden myönteisten muutosten ja aiempaa alhaisempien korkomenojen ja maksettujen verojen seurauksena. Vertailujakson rahavirtaan sisältyivät yhteensä 15 miljoonan euron osingot PVO:lta ja yhteisyritys Sachtlebenilta. Rahavirta investointien jälkeen nousi 195,7 miljoonaan euroon (71,8) pääasiassa yhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saatujen 98 miljoonan euron, elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saatujen 80 miljoonan euron ja Brasilian saostuskemikaaliliiketoiminnan myynnistä saatujen 8 miljoonan euron luovutustulojen ansiosta. Italiassa ja Yhdysvalloissa toimivan 3F:n hankinnan vaikutus rahavirtaan oli 59 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 vertailujaksolla rahavirta sisälsi yhteisyritys Sachtlebenin maksaman 27 miljoonan euron pääoman palautuksen. Nettokäyttöpääoman osuus liikevaihdosta laski 10,9 %:iin ( : 12,8 %) pääasiassa alentuneiden myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden sekä kasvaneiden ostovelkojen vuoksi. Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 0,53 euroa / osake, yhteensä noin 81 milj. euroa. KEMIRA TUNNUSLUVUT IFRS Liikevaihto* milj. euroa 2 229, , ,2 Liikevoitto* milj. euroa 164,2 155,5 157,3 Tilikauden tulos* milj. euroa 25,9 22,4 140,3 Oma pääoma milj. euroa 1 125, , ,8 Koko pääoma milj. euroa 2 211, , ,5 Oma pääoma/koko pääoma % 50,9 51,2 51,2 Henkilöstö keskimäärin * jatkuvat liiketoiminnot Oras Invest tilinpäätös

8 Konsernin laaja tuloslaskelma ifrs Oras Invest -konserni (1000 euroa) Liitetieto Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Osuus osakkuusyhtiön muun laajan tuloksen eristä Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Voitot ja tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista Rahavirran suojaukset Laskennalliset verot muista laajan tuloksen eristä Osuus osakkuusyhtiön laajan tuloksen eristä Muuntoerot Muut laajan tuloksen erät yhteensä Tilikauden laaja tulos Oras Invest tilinpäätös

9 Konsernitase ifrs Oras Invest -konserni (1000 euroa) Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 9, Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Käyvän arvon rahasto Muu sijoitettu pääoma Kertyneet voittovarat Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Varaukset Eläkevelvoitteet Laskennalliset verovelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset korolliset velat Varaukset Eläkevelvoitteet Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Oras Invest tilinpäätös

10 Konsernin rahavirtalaskelma ifrs Oras Invest -konserni (1000 euroa) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen veroja Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Muutokset rahoitusinstrumenteissa Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Realisoitumattomat kurssierot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys( )/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys( )/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys( ) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Tuotekehitysinvestoinnit Hankitut liiketoiminnat Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten korollisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten korollisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten rahoitussaamisten muutos 283 Pääomansijoitus Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa * * Ks. Liitetieto 29 vastuusitoumukset Oras Invest tilinpäätös

11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista ifrs Oras Invest -konserni (1000 euroa) 2013 Oma pääoma Tilikauden laaja tulos Muutokset muussa sijoitetussa pääomassa Maksetut osingot Siirrot omassa pääomassa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Muuntoerot Käyvän arvon rahasto Muu sijoitettu pääoma Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma Tilikauden laaja tulos Muutokset muussa sijoitetussa pääomassa Maksetut osingot Siirrot omassa pääomassa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Muuntoerot Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat * Yhteensä * Kertyneiden voittovarojen vertailuluvut ja sisältävät IAS 19 Työsuhde-etuudet takautuvan soveltamisen muutosvaikutuksen. Tämän vaikutus oli 589 teur ja johtuu pääasiassa osakkuusyhtiöistä. Oras Invest tilinpäätös

12 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ifrs 1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernin perustiedot Oras Invest -konserni on kansainvälinen teollisuuskonserni. Konsernin emoyhtiön, Oras Invest Oy:n, kotipaikka on Rauma ja sen osoite on PL 40 / Isometsäntie 2, Rauma, Suomi. Yritys ei ole listautunut pörssiin. Oras Invest Oy:n y-tunnus on Oras Invest Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Oras Invest -konserniin kuuluu emoyhtiö Oras Invest Oy:n lisäksi sataprosenttisesti omistettu Oras-konserni sekä osakkuusyhtiöt Uponor Oyj (22,64 %), Kemira Oyj (18,20 %) ja Tikkurila Oyj (18,07 %). Oras-konserni on keskittynyt käyttäjäystävällisten sekä vettä ja energiaa säästävien saniteettituotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin. Oras-konsernin pääkonttori ja yksi valmistuslaitoksista sijaitsevat Raumalla. Konsernin muut valmistusyksiköt sijaitsevat Saksassa, Puolassa ja Tsekissä. Myyntikonttoreita on Pohjoismaissa sekä useissa Keski-, Etelä- ja Itä-Euroopan maissa. Oras Invest -konserni hankki saksalaisen Hansa Metallwerke AG:n tytäryhtiöineen. Oras Invest -konsernin tuloslaskelmaan sisältyy Hansan tulos alkaen kolmelta kuukaudelta. Laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS- standardeja sekä niiden SIC- ja IFRIC -tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina (teur). Ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei seuraavissa laadintaperiaatteissa ole toisin mainittu. Arvioiden käyttö Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti joudutaan tekemään arvioita ja olettamuksia. Nämä vaikuttavat varojen ja velkojen määrään taseessa, vastuusitoumusten esittämiseen tilinpäätöksessä sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen käsitykseen, joten on mahdollista, että toteutumat poikkeavat näistä arvoista. Konsernitilinpäätöksen laadintamenetelmä Tytäryhtiöt Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Oras Invest Oy:n lisäksi ne yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on omistuksensa perusteella suoraan tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa yli puolet äänivallasta. Tytäryhtiöiksi katsotaan kaikki ne yhtiöt, joiden osakekannan äänimäärästä Oras Invest Oy omistaa joko suoraan tai välillisesti enemmän kuin 50 % tai joissa sillä muuten on oikeus määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Tytäryhtiöiden tilinpäätökset on laadittu samalle raportointijaksolle yhtenäisillä laadintaperiaatteilla kuin emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös. Vuoden aikana hankitut tai perustetut tytäryhtiöt on otettu mukaan siitä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. Myydyt yhtiöt ovat mukana tuloslaskelmassa siihen saakka, kunnes määräysvalta lakkaa. Keskinäinen osakeomistus eliminoidaan hankintamenomenetelmällä. Sen mukaan hankitun yhtiön varat ja velat arvostetaan käypiin arvoihin hankintahetkellä, ja se osa hankintahinnasta (hankintamenosta), joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta on liikearvoa. IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti IFRS -siirtymispäivää ( ) aikaisempia yrityshankintoja ei ole oikaistu IFRS -periaatteiden mukaisiksi. Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäiset katteet, saamiset, velat, ja konsernin sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Mikäli arvonalentumista kirjataan, ei realisoitumattomia tappioita eliminoida. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyhtiöt ovat yrityksiä, joissa konsernilla on % äänimäärästä tai joissa konserni käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa. Osuudet osakkuusyhtiöissä on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on laskettu konsernin omistuksen mukaisesti ja esitetään tuloslaskelmassa erikseen. Jos konsernin osuus osakkuusyhtiön tappiosta ylittää sen kirjanpitoarvon, osuutta ei yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyhtiöiden velvoitteiden täyttämiseen. Hankitun yhtiön nettovarallisuus arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä, ja se osa hankintahinnasta, joka ylittää hankitun yhtiön nettovarallisuuden käyvän arvon, on liikearvoa. Osakkuusyhtiöön liittyvä liikearvo sisältyy investoinnin kirjanpitoarvoon, eikä siitä ole tehty poistoja eikä sitä ole testattu erikseen arvonalentumisen varalta. Pääomaosuusmenetelmän käyttöönoton jälkeen on tutkittava, löytyykö merkkejä osakkuusyhtiösijoituksen arvonalentumisesta. Mikäli näin on, arvonalentuminen lasketaan osakkuusyhtiön kirjanpitoarvon ja sen kerrytettävissä olevan rahamäärän erotuksena. Arvonalentuminen Oras Invest tilinpäätös

13 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS kirjataan tuloslaskelman kohtaan osuus osakkuusyhtiön tuloksesta. Valuuttamääräiset erät Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta. Konsernitilinpäätös esitetään euroina, mikä on konsernin emoyrityksen toimintavaluutta. Valuuttamääräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksien valuuttamääräiset erät muunnetaan käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja. Normaaliin liiketoimintaan liittyvät kurssierot käsitellään myyntien ja ostojen oikaisuina, kun taas rahoitukseen liittyvät kurssierot esitetään rahoituksen kurssieroissa. Konsernitilinpäätöksessä euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi kuukauden keskikurssin mukaan. Euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden taseet on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Tästä aiheutunut muuntoero sekä tytäryhtiöiden omien pääomien muuntamisesta aiheutuneet muut muuntoerot esitetään omassa pääomassa erillisenä eränä. Olennaisten pääomapalautusten yhteydessä realisoituneet muuntoerot tuloutetaan tuloslaskelman kurssieroissa. Historialliset muuntoerot on sisällytetty taseeseen kertyneisiin muuntoeroihin. Oras Invest -konsernissa ulkomaisista liiketoiminnoista sekä osakkuusyhtiön muista laajan tuloksen eristä johtuvat muuntoerot on kirjattu laajan tuloslaskelman eriin. Taseen oman pääoman erä muuntoerot koostuu kyseisistä eristä. Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat ja lopetettavat toiminnot Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat ja lopetettaviin toimintoihin liittyvät varat muodostuvat sinä hetkenä, kun yksittäisellä suunnitelmalla päätetään lopettaa erillinen merkittävä liiketoimintayksikkö, jonka varat, velat ja taloudellinen tulos voidaan erottaa toiminnallisesti ja rahoituksellisesti. Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat esitetään omalla rivillään konsernin taseessa. Lopetettavien toimintojen tulos esitetään omana rivinään konsernin tuloslaskelmassa. Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat ja lopetettavat toiminnot esitetään kirjanpitoarvossaan tai markkinaarvossaan, mikäli se on kirjanpitoarvoa alempi. Kyseisistä varoista on lopetettu poistojen kirjaaminen hetkenä, jona ne on määritetty myytävänä oleviksi pitkäaikaisiksi varoiksi tai lopetettaviksi toiminnoiksi. Vuosien 2013 ja 2012 aikana Oras Invest -konsernissa ei ole ollut myytävänä olevia pitkäaikaisia varoja tai lopetettavia toimintoja. Tuloutusperiaatteet Suoritteiden myynti tuloutetaan, kun myytyjen tuotteiden omistukseen liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle sovittujen toimitusehtojen mukaisesti eikä konsernilla enää ole tuotteiden hallintaoikeutta tai todellista määräysvaltaa. Tuotot palveluista kirjataan, kun palvelut on suoritettu. Liikevaihtona esitetään myyntituotot oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla sekä valuuttamääräisten myyntien kurssieroilla. Tutkimus- ja tuotekehitys Tutkimusmenot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolla ne syntyvät. Konsernin tuloslaskelmassa ne sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin. Tuotekehityskulut kirjataan kuluksi, elleivät IAS 38:n mukaiset aktivointikriteerit täyty. Tuotekehityskustannukset aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi, siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka liittyvät tuotekehitysprojektin valmiiksi saattamiseen. Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on muutettu kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen tilikauden 2013 aikana. Aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluiksi viiden vuoden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Eläkejärjestelyt Konsernin eläkejärjestelyt noudattavat eri maiden paikallisia sääntöjä ja käytäntöjä. Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia. Niissä eläkemaksut suoritetaan vakuutusyhtiöille, minkä jälkeen konsernilla ei ole enää oikeudellista eikä tosiasiallista maksuvelvoitetta lisämaksujen suorittamiseen. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen lisäksi konsernissa on muita pitkäaikaisia työsuhde-etuja, kuten palvelusvuosipalkkio ja kertamaksuinen bonus eläkkeelle jäätäessä. Nämä järjestelyt ovat etuuspohjaisia. Etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä johtuva omaisuuserä tai velka saadaan vähentämällä etuuspohjaisen järjestelyn velvoitteen nykyarvosta eläkejärjestelyyn kuuluvat varat, jotka on arvostettu käypään arvoon. Näin saatu omaisuuserä tai velka on merkitty taseeseen. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyn velvoitteen määrät perustuvat vakuutusmatemaatikkojen laskelmiin. Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona valtion velkasitoumusten korkoa. Velkasitoumusten maturiteetti vastaa olennaisilta osin laskettavan eläkevelvoitteen maturiteettia. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto sekä nettokorko kirjataan muihin laajan tuloksen eriin sillä tilikaudella, jona ne syntyvät Vieraan pääoman menot Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Tuloverot Konsernin tuloslaskelman veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikausien tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, jotka perustuvat kunkin yhtiön paikallisen verosäännöstön mukaisesti laskettuun verotettavaan tuloon, sekä Oras Invest tilinpäätös

14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS aikaisempien tilikausien verojen oikaisut, samoin kuin laskennallisten verojen muutokset. Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista käyttäen tilinpäätöshetkellä voimassaolevia verokantoja. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti, joka todennäköisesti on käytettävissä tulevien tilikausien verotettavaa tuloa vastaan. Aineettomat hyödykkeet Aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin lasketaan tavaramerkit, patentit, jakelukanavat, aktivoidut kehittämismenot ja ohjelmistojen lisenssit. Aineeton käyttöomaisuus on kirjattu taseessa alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä kertyneillä poistoilla taloudellisen vaikutusajan kuluessa sekä mahdollisilla arvonalentumisilla. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Konserniyhtiöiden aineellinen käyttöomaisuus on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoonsa, josta on vähennetty kertyneet poistot sekä mahdolliset arvonalennukset. Tavanomaiset korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan kuluiksi niiden syntymishetkellä. Kooltaan merkittävien uudistus- ja perusparannushankkeiden menot kirjataan taseeseen silloin, kun on todennäköistä, että yritykselle koituu taloudellista hyötyä yli olemassa olevan hyödykkeen alun perin arvioidun suoritustason. Käyttöomaisuuden luovutuksista, myynneistä tai käytöstä poistamisista johtuvat voitot ja tappiot lasketaan myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintamenon erotuksena. Myyntivoitot esitetään liiketoiminnan muina tuottoina ja myyntitappiot liiketoiminnan muina kuluina. Käyttöomaisuuden poistot Käyttöomaisuus esitetään taseessa arvostettuna hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla. Poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat käyttöomaisuusryhmittäin ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Rakennelmat Koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet 3 25 vuotta vuotta 10 vuotta 3 12 vuotta vuotta Julkiset avustukset Valtiolta tai muilta tahoilta saadut avustukset kirjataan tilikauden tuloslaskelmaan kulunoikaisuksi. Käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan liittyvät avustukset kirjataan taseeseen vähentämään niiden hankintamenoa. Arvonalentumiset Omaisuuserien arvoa arvioidaan jatkuvasti mahdollisen arvonalentumisen selvittämiseksi. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuneilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvoissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Mahdollista liikearvosta tehtävää arvonalentumista ei peruta. Liikearvosta arvioidaan arvonalentumiskirjauksen tarve vuosittain tilinpäätöstä laadittaessa tehdyt arvonalentumistestaukset eivät paljastaneet arvonalentumisten kirjaamistarvetta. Testauksessa käytetty diskonttauskorko (WACC) oli 8 %. Vuokrasopimukset Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina kuin rahoitusleasing -sopimuksina. Näiden perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Oras Invest -konsernilla ei ole rahoitusleasingsopimuksia. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on vaihto-omaisuushyödykkeestä myytäessä saatava hinta vähennettynä myyntikustannuksilla. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno sisältää muuttuvien kulujen lisäksi niille kohdistetun osuuden valmistuksen välillisistä kustannuksista. Varaukset Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, josta vapautuminen todennäköisesti edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa oikeudellisen menetyksen, ja tämän velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Varaukset voivat liittyä mm. toimintojen uudelleenjärjestelyihin, tappiollisiin sopimuksiin, oikeudenkäynteihin ja takuukustannuksiin. Varausten muutokset sisältyvät tuloslaskelmassa ko. kulujen ryhmään. Rahat ja pankkisaamiset Rahavarat koostuvat käteisvaroista, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista sekä muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista. Oras Invest tilinpäätös

15 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS Konsernin rahavirtalaskelmassa rahavarat sisältävät myös lyhytaikaiset sijoitukset rahastoihin, jotka on taseessa luokiteltu rahamarkkinasijoituksiksi. Rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisältävät kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja, jotka on arvostettu käypään arvoon. Johdannaissopimukset, joihin suojauslaskentaa ei sovelleta, on arvostettu tulosvaikutteisesti käypään arvoon. Käypä arvo on määritetty käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinahintoja tai arvioitujen tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvoa. Käyvän arvon muutokset sekä realisoitumattomat ja realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jolla ne syntyvät. Myynti- ja muut saamiset Myynti- ja muut saamiset sisältävät myyntisaamisia sekä muita saamisia ja ne ovat arvostettu hankintamenoon. Myyntisaamiset arvostetaan alkuperäiseen laskun summaan. Mikäli on olemassa perusteltu näyttö siitä, että konserni ei saa kaikkia myyntisaamisiaan takaisin kirjataan arvonalennus. Perustelluiksi näytöiksi huomioidaan velallisen taloudelliset vaikeudet, velallisen konkurssi ja maksujen huomattava myöhästyminen. Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat pitävät pääosin sisällään sijoituksia pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Alkuperäisen arvostamisen jälkeen myytävissä olevat rahavarat arvostetaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. Markkina-arvon muutokset kirjataan laajaan tulokseen käyvän arvon rahastoon. Kun myytävissä olevat rahoitusvarat myydään, käyvän arvon kumulatiivinen muutos siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan yhdessä realisoituneiden myyntivoittojen ja -tappioiden kanssa. Käyvän arvon kumulatiivinen muutos siirretään myös tuloslaskelmaan, kun varoista tehdään arvonalennuskirjaus. Muut kuin pörssiyhtiö sijoitukset, jotka on luokiteltu myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, on arvostettu hankintahintaan. Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat arvostetaan käypään arvoon. Tämä ryhmä sisältää johdannaisia, joiden arvo on negatiivinen. Muut rahoitusvelat ovat arvostettu käypään arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon käyttämällä efektiivisen koron menetelmää. Liiketoimesta johtuvat menot sisältyvät alkuperäiseen rahoitusvelan arvoon. Muut rahoitusvelat sisältävät sekä pitkä- että lyhytaikaisia korollisia velkoja sekä osto- ja muita velkoja. Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Konserni käyttää johdannaissopimuksia vähentääkseen valuutta- ja korkoriskiä. Rahoitusjohdannaisia käytetään suojaustarkoitukseen ja ne kirjataan sekä hankittaessa että myöhemmin jokaisena tilinpäätöspäivänä taseeseen käypään arvoon. Niihin rahoitusjohdannaisiin, jotka täyttävät IAS 39 -standardin mukaiset vaatimukset, sovelletaan suojauslaskentaa. Suojausohjelma dokumentoidaan IAS 39:n vaatimusten mukaisesti, ja rahoitusjohdannaisten tehokkuus testataan sekä suojaussuhteen alkaessa että suojaussuhteen olemassaoloaikana. Johdannaiset luokitellaan joko rahavirtojen suojauksiin tai suojauksiin, joihin suojauslaskentaa ei sovelleta. Suojauslaskentaa on sovellettu uusiin rahoitusjohdannaissopimuksiin vuodesta 2011 alkaen. Suojauslaskennan soveltamisen ulkopuolelle jäävien johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan rahoituseriin. Rahavirran suojaukseksi luokiteltujen rahoitusjohdannaisten käyvän arvon muutokset on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin siltä osin, kun suojaus on tehokasta. Omaan pääomaan kertyneet käyvän arvon muutokset kirjataan omasta pääomasta tulokseen samoille kausille, joilla suojattavat rahavirrat vaikuttavat tulokseen. Konserni ei sovella suojauslaskentaa hyödykejohdannaisiin. Maksettavat osingot Konsernin maksamat osingot kirjataan sille tilikaudelle, jonka aikana osakkeenomistajat ovat hyväksyneet osingon yhtiökokouksessaan. Uuden ja uudistetun IFRS normiston soveltaminen Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja alkaen: Muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Oras Invest -konserni on ryhmitellyt laajan tuloksen erät muutoksen mukaisesti. Muutos IAS 19 Työsuhde-etuudet, voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutoksen mukana ns. putkimenetelmästä luovutaan ja rahoitusmeno määritetään nettorahastointiin perustuen. Muutos vaati takautuvaa soveltamista ja sillä on ollut vaikutusta vertailukauden avaavaan taseeseen sekä vuoden 2012 vertailulukuihin osuuksiin osakkuusyhtiöissä. IFRS 13 käyvän arvon määrittäminen, voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Standardin tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta antamalla täsmällisen käyvän arvon määritelmän. Uudistetulla standardilla ei ole ollut oleellista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual improvements), voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Kyseisillä parannuksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta raportoituihin lukuihin. Tilikaudella 2014 konsernissa tulee sovellettavaksi seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja IASB:n tulkinnat. Käyttöönottoaikataulu riippuu standardien voimaantulopäivistä. Oras Invest tilinpäätös

16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. IFRS 10 Konsernitilinpäätös, voimaan Euroopan Unionissa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksissa muissa yhteisöissä, voimaan Euroopan Unionissa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutos standardiin IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa, voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset ja (Annual improvements), voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Kyseisillä parannuksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta raportoituihin lukuihin. Konserni on ennakoinut, että uusilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole materiaalista vaikutusta raportoituihin lukuihin 2013 eikä tulevien vuosien lukuihin. Oras Invest tilinpäätös

17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2. HANKITUT LIIKETOIMINNAT Yrityshankinnan tulosvaikutus, teur Kirjattu 2013 Koko tilikauden proforma 2013 Liikevaihto Liikevoitto Maksettu vastike, teur Käteisvarat Luovutettu vastike yhteensä Rahana maksettu kauppahinta Hankitut rahavarat Rahavirtavaikutus Koko vuoden proforma kuvaa yrityshankinnan vaikutusta, jos vuonna 2013 hankittu liiketoiminta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen alkaen. Hansa Oras Invest -konserni allekirjoitti sopimuksen saksalaisen Hansa Metallwerke AG:n ja sen tytäryhtiöiden ostamisesta. Hansa kehittää, valmistaa ja markkinoi hanoja ja saniteettituotteita. Sen päämarkkina-alueet ovat Keski-Euroopassa. Omistusoikeus ja määräysvalta siirtyivät Oras Invest -konsernille , josta lähtien Hansa Metallwerke AG tytäryhtiöineen on yhdistetty Oras Invest -konserniin. Hankintamenolaskelma perustuu Hansan konsernitaseeseen , joka on olennaisilta osin laadittu IFRS:n ja Oras Invest -konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Hankinnasta aiheutuva liikearvo, teur, edustaa hankittua työvoimaa, tulevia tuotteita ja asiakkaita, maantieteellisia jakelukanavia seka Oraksen ja Hansan toimintojen yhdistämisen tuottamia synergiaetuja. Kirjattu liikearvo ei ole miltään osin verotuksessa vähennyskelpoinen. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Hansa Metallwerke AG:sta ja sen tytäryhtiöistä maksetusta vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista. Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista kirjatut määrät, teur Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Varat yhteensä Varaukset Eläkevelvoitteet Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Laskennalliset verovelat Velat yhteensä Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä Liikearvo Hankintaan liittyvät kulut on kirjattu vuoden 2013 konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Hansan liikevaihto, joka sisältyy Oras Invest -konsernin tuloslaskelmaan lähtien oli teur. Samalla ajalla Hansan liiketappio oli 699 teur. Jos Hansa olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen alkaen, konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto olisi ollut teur ja koko vuoden liikevoitto teur. Tilikauden 2012 aikana ei ole hankittu liiketoimintoja. (1000 euroa) LIIKEVAIHTO Hyödykkeiden myynti Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokratuotot 2 3 Muut liiketoiminnan tuotot Yhteensä Oras Invest tilinpäätös

18 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS (1000 euroa) TYÖSUHDE-ETUUDET JA HENKILÖMÄÄRÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut maksupohjaiset järjestelyt Eläkekulut etuuspohjaiset järjestelyt Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilömäärä Konsernin henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Henkilömäärä toimihenkilöt työntekijät Yhteensä POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot Tavaramerkki 295 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Jakelukanavat 399 Aktivoidut kehittämismenot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Vuoden 2013 aikana konsernissa on arvioitu uudelleen aktivoitujen kehitysmenojen taloudellinen vaikutusaika ja tämän vuoksi tuloslaskelmaan on kirjattu kertaeränä 406 teur poistot. 7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Osinkotuotot Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista Korkotuotot Valuuttakurssivoitot 452 Rahoitusomaisuuden käyvän arvon muutokset Muut rahoitustuotot 8 17 Yhteensä Rahoituskulut Korkokulut Rahoitusomaisuuden käyvän arvon muutokset 86 Valuuttakurssitappiot 76 Muut rahoituskulut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Kemira Oyj ja Tikkurila Oyj on käsitelty osakkuusyhtiöinä lähtien. Tilikaudella 2013 nämä omistukset on konsolidoitu pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Oras Invest tilinpäätös

19 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS (1000 euroa) TULOVEROT Tuloverot kuluvalta ja edellisiltä vuosilta Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot Yhteensä Verokannan täsmäytys Tulos ennen veroja Osuudet osakkuusyhtiöissä Vero laskettuna Suomen verokannalla (24,5 %) Ulkomaisten yhtiöiden verokantojen vaikutus veroihin Vähennyskelvottomat kulut Verovapaat tuotot Verovapaat osingot Verokantojen muutosten vaikutus 103 Edellisten tilikausien verot Muut erät Yhteensä Efektiivinen verokanta % 13,31 % 8,85 % Oras Invest Oy:lla ja Oras Oy:lla on edellisten tilikausien verotukseen liittyvä avoinna oleva asia. Yhtiöt jatkavat verotuspäätöksiin liittyvää valitusprosessia. Oras Invest tilinpäätös

20 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS KONSERNITASEEN LIITETIEDOT 9. LIIKEARVO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2013 (1000 euroa) Liikearvo Tavaramerkki Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Jakelukanavat Aktivoidut kehittämismenot Yhteensä Hankintameno Muuntoerot 0 Lisäykset Vähennykset Hankitut liiketoiminnat Muut muutokset 0 Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot 0 Tilikauden poistot Arvonalentumiset 0 Hankitut liiketoiminnat Kumulatiiviset poistot vähennyksistä ja muutoksista 0 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo (1000 euroa) Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aktivoidut kehittämismenot Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Yhteensä Hankintameno Muuntoerot 5 5 Lisäykset Vähennykset 0 Muut muutokset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot 5 5 Tilikauden poistot Arvonalentumiset 0 Kumulatiiviset poistot vähennyksistä ja muutoksista 0 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Oras Invest tilinpäätös

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 30 Emoyhtiön tase, FAS... 31 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 30 Emoyhtiön tase, FAS... 31 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2015 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2015... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 10.2.2014

Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7) Vaisala Oyj Pörssitiedote 03.05.2005 klo 13.00 1(7) Osavuosikatsaus 1.1.2005-31.3.2005 (3 kk) - Liikevaihto: 35,6 (36,8) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Tikkurilan tilinpäätös 2011 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 215 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.216 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot