TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

2 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN YLEISTÄ Yleinen taloudellinen tilanne Kuntien yleiset talousnäkymät Forssan kaupungin strategiaperusta Forssan kaupungin talous Väestötavoitteet ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS Esitystapa ja rakenne Sitovuus Käyttösuunnitelmat Talousarvion toteutumisen seuranta ja arviointi Forssan kaupungin arviointijärjestelmän kuvaus HENKILÖSTÖMUUTOSTEN YHDISTELMÄ KEHITYS- JA TOIMENPIDEOHJELMA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan laskentaperusteet Keskushallinto Kasvatustoimi Perusturvan toimiala Vapaa-aikatoimi Tekninen ja ympäristötoimi TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Poistot ja arvonalentumiset Poistoeron ja varausten muutokset Tulorahoituksen korjauserät Antolainasaamisten muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista Tulos- ja rahoituslaskelma INVESTOINTIOSA RAHOITUSLASKELMAT LIIKELAITOS KONSERNIYHTEISÖT Faktia Koulutus Oy Forssa-asunnot Oy Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy Loimijoen Kuntapalvelut Oy Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Forssan seudun terveydenhuollon ky Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky LIITTEET 1 Graafiset esitykset

3 2 Toimielimen ja palvelualueen tilivelvolliset Forssan kaupungin toiminta- ja palveluorganisaatio vuoden 2013 alussa Kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokunnan ja viranhaltijoiden toimivaltuudet vuonna

4 Vs. kaupunginjohtajan esipuhe talousarvioon 2013 Forssan kaupungin talousarvion laatimisprosessi on ollut tällä kertaa erittäin haastava taloudellisten muutospaineiden vuoksi. Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa ja se on näkynyt myös Forssassa korkeina työttömyyslukuina. Myönteisenä asiana voi tietysti todeta, että työttömyysluvut ovat korkeat, mutta matalammat kuin vuonna 2008 ja Vuodelle 2013 povataan erittäin hidasta kasvua, joka aiheuttaa kunnille, myös Forssalle, tarpeita sopeuttaa toimintaansa ja palveluitaan. Kuntalaisten palvelut on turvattava ja siksi uudet innovaatiot ovat tervetulleita ja palvelutarjonnan kehittämiseksi. Talousarvion vahvana lähtökohtana on ollut viimeiset kymmenen vuotta tavoite siitä, että Forssan kaupungin talous pysyy terveenä niin, että kaupungin tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen, vuosikate on positiivinen ja kaupungilla on riittävä lainanhoitokyky. Toimialat käsittelivät ja valmistelivat omat talousarvioehdotuksensa siten, että lautakunnat hyväksyivät ehdotukset syys-lokakuun vaihteessa. Talousarvioehdotuksille annettiin valtuuston asettaman raamikehyksen puitteissa mahdollisuus kahden prosentin kasvuun. Lautakuntien talousarvioesitykset olivat lautakuntakäsittelyn jälkeen 2,3 miljoonaa euroa yli raamin. Perusturvalla oli suurin ylitys, joka oli 1,8 miljoonaa euroa. 2,3 miljoonan raamin ylitys olisi aiheuttanut sen, että Forssan kaupunki olisi tehnyt alijäämää, joka olisi pitänyt kattaa lisävelan otolla, henkilöstön lomautuksilla tai kiinteistö- tai/ja tuloveroprosentin korotuksilla. Toimialojen raamineuvottelut jouduttiin käynnistämään uudelleen ja neuvotteluissa 2,3 miljoonan euron ylitys saatiin supistumaan 1,2 miljoonaan euroon. Kaupunginvaltuustossa päätettiin tarkistaa kaupungin tuloveroprosenttia 0,50 prosenttiyksiköllä 20,00 %:iin. Korotus tarkoittaa noin 1,2 miljoonan euron lisätuloa verotuloihin. Veroprosentin korotuksella ehkäistiin lomautukset ja suurehkot palveluiden leikkaukset. Viimeksi vuonna 2008 tarkistettiin Forssan kaupungin tuloveroprosenttia. Silloin tuloveroprosentti nousi 0,75 prosenttiyksiköllä nykyiseen 19,5 %:iin. Tulevien vuosien investointiohjelma on erittäin monipuolinen ja tulevaisuuteen uskova. Viheralueella rakennetaan ekologinen koulu ja suunnitelmissa on peruskorjata Tölön koulu. Forssan maamerkki, linja-autoasema korjataan ja Kartanonkadun kunnostus saatetaan loppuun. Pakollisia investointeja ovat vanhan kaatopaikan kunnostus ja vesihuoltoliikelaitos joutuu tekemään yhdeksän miljoonan investoinnin jätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Investointien takia lainamäärä kasvaa vajaalla 1000 eurolla/asukas vuoteen Lainamäärä on vuoden 2012 lopussa n euroa/asukas. Velkaantumisesta huolimatta Forssan kaupunki sijoittuu kuntien joukossa taloudellisten tunnuslukujen arvioinneissa keskikastiin. Forssan kaupungin tulevien vuosien tärkeimmät haasteet liittyvät työttömyyden selättämiseen, muuttotappion kääntämiseksi muuttovoitoksi ja palvelujen säilyttämiseksi laadukkaina ja monipuolisina. Haasteet eivät ole pieniä, mutta ne ovat hallittavissa.

5 Forssan kaupungin talousarvion kehitys- ja toimenpideohjelmassa pyritään vastaamaan edellä lueteltuihin haasteisiin. Elinkeinoelämän rakennemuutos on ollut arkipäivää Forssan seudulla jo pitkään ja siksi yhtenä tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa siten, että yrittäjyysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön osana vaikutusten ennakkoarviointia kaupungin päätöksenteossa. Samalla huolehditaan siitä, että työllisyyden ja työllistämisen palveluita kehitetään erilaisten yhteistyöverkostojen avulla. On tärkeää myös varmistaa koulutetun ja osaavan työvoiman saanti Forssassa. Aluekehitystä on vauhditettava yhdessä elinkeinoelämän, oppilaitosten ja Forssan kaupungin yhteistyöllä. Näiden haasteiden ratkaisemiseen riittää työtä tulevilla valtuutetuilla. Uusi valtuusto pääsee ottamaan myös kantaa kuntarakenteeseen ja hyvinvointipalveluiden uudelleen järjestämiseen. Monipuolisen valmisteluprosessin tuloksena syntyneeseen v.s kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen ei lopulta tehty kaupunginhallituksessa enää mitään talousarviomuutoksia. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen ehdotuksen Forssan kaupunki saa usein kiitosta hyvistä ja laadukkaista palveluistaan. Kiitos kuuluukin henkilöstölle, joka huolehtii kuntalaisten palveluista. Lämpimät kiitokset myös talousjohtaja Leena Järvenpäälle, kaikille vastuullisille toimialajohtajille, luottamushenkilöille, lauta- ja johtokunnissa sekä kaupunginhallituksessa, jotka ovat paneutuneet Forssan kaupungin kehittämiseen ja osallistuneet tämän talousarvion valmisteluun. Aidosti meidän Forssan puolesta Forssassa Minna Lintonen vs. kaupunginjohtaja

6 1. YLEISTÄ 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös vuodelle 2013 povataan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. 1.2 KUNTIEN YLEISET TALOUSNÄKYMÄT Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden syksyllä neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimus on voimassa saakka. Koko sopimuskauden (26 kuukautta) kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimusaloilla. Kuntien taloutta kiristää verotulojen kasvun hidastuminen yleisen taloudellisen tilanteen seurauksena sekä valtionosuuksien leikkaukset vuosina Kunnat joutuvat voimakkaasti sopeuttamaan toimintaansa hidastuvan tulokehityksen seurauksena. Vastaavasti palvelutarpeet kasvavat ikärakenteen muutoksesta johtuen ja menokehityksen hidastaminen ja tuottavuuden parantaminen on suuri haaste. 1.3 FORSSAN KAUPUNGIN STRATEGIAPERUSTA Forssan tarkistettu kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Siinä kaupungin strategiset menestystekijät kulminoituvat kolmeen strategiseen kokonaisuuteen: työ, palvelut, ympäristö. Näiden kautta kaupunki edistää forssalaisten hyvää elämää. Kaiken toiminnan kivijalkana on terve ja vahva kaupungin talous. Terveen ja vahvan kaupungin talouden osalta tavoitteena valtuustokaudella on, että jokaisena vuonna 1. tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen 2. vuosikate on positiivinen 3. kaupungilla on riittävä lainanhoitokyky. Forssan visio 2025 Juuriltaan vahva Forssa tunnetaan omaleimaisena ja mukavana asumisen, osaamisen, palvelujen ja työpaikkojen yhteistyökykyisenä kasvukeskuksena, jonka vahvuuksia ovat ympäristö- ja logistiikkaosaaminen. Strategisia menestystekijöitä ovat palvelut, työ, ympäristö sekä terve ja vahva talous, joille asetetaan strategiassa tavoitteet valtuustokaudelle. 1.4 FORSSAN KAUPUNGIN TALOUS Vuoden 2013 talousarvion valmistelun lähtökohdat Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarviokehyksen ja talousarvion laatimisen keskeiset strategiset lähtökohdat, jotka olivat: - Käyttötalouden nettomenojen kasvu voi vuonna 2013 olla enintään 2 prosenttia kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. - Kaupungin investoinnit ajoitetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaan siten, että kaupungin lainanhoitokyky säilyy edelleen tyydyttävänä. - Talousarvio- ja suunnitelma laaditaan siten, että kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet kuntataloudelle toteutuvat. - Sisäisiin vuokriin tehdään poistosuunnitelmien tarkistamisesta aiheutuvat muutokset. Valtuusto hyväksyy tarkistetut poistosuunnitelmat viimeistään joulukuussa Forssan kaupungin nykyinen tuloveroprosentti on 19,50. Keskimääräinen aritmeettinen tuloveroprosentti koko maassa kuluvana vuonna on 19,81 ja verotettavilla tuloilla painotettu tuloveroprosentti 19,25. Kaupungin ns. efektiivinen veroprosentti on tänä vuonna 13,76 %. Valtuuston päättämä veroprosentin nostaminen 20,00 %:iin vuonna 2013 tuottaa verotuloja lisää kaupungille noin 1,2 miljoonaa euroa. Tuloveroa kertyy vuonna 2012 kaupungille noin 47,2 miljoonaa euroa, eli se on noin 88 % kaikista kaupungin saamista

7 verotuloista. Kaupungin verotulojen kehitys on ollut jo vuosia selvästi keskimääräistä hitaampaa, mikä näkyy vastaa vasti valtionosuuksien verotulotasauksen määrässä. Vuonna 2012 kaupungin verotulot putoavat noin miljoonan edellisvuodesta eli noin 2 %. Keskeisten talouden tunnuslukujen kehitys ja tulorahoituksen riittävyys Kuntataloudessa on tavoitteena oltava tulorahoituksen riittävyys, mikä tarkoittaa sitä, että usean tilikauden tarkastelujaksolla tuloslaskelmaan merkittyjen tulojen tulee kattaa tuloslaskelmaan merkityt menot. Tulorahoituksen riittävyyttä voidaan arvioida vertaamalla vuosikatteen, poistojen sekä poistonalaisten investointien omahankintamenojen suuruutta toisiinsa. Todelliset investointien omahankintamenot ovat olleet poistotasoa suuremmat koko 2000-luvun eli kaupunki on ottanut lainaa pitkäaikaisten investointien rahoittamiseen. Vuosille ajoittuu varsin mittava investointiohjelma yhteensä 33,5 miljoonaa euroa sekä lisäksi vielä Viksbergin kaatopaikan kunnostustyö. Kaatopaikan kunnostuksen kustannusarvio tässä vaiheessa on 5-6 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista on 68,8 % eli vuosikate ei riitä kattamaan investointien omahankintamenoja. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate riittää vuosina kattamaan laskennalliset poistot ja talousarvio on jonkin verran ylijäämäinen. Poistoaikoja on rakennusten osalta lyhennetty kuntajaoston uuden yleisohjeen mukaisesti. Valtuusto hyväksyy poistosuunnitelman joulukuussa Suurin riski tulorahoituksen riittävyydessä on verotulojen ja valtionosuuksien kehitys sekä onnistuminen menokehityksen hillitsemisessä. Vuonna 2013 verotulojen ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia kuluvasta vuodesta. Veroprosentin 0,5 %-yksikön nosto lisää kaupungin verotuloja noin 1,2 miljoonaa euroa. Ilman veroprosentin nostoa verotulojen kasvuarvio olisi 1-2 %. Valtionosuudet kasvavat vielä vuonna 2013 leikkauksista huolimatta. Eniten kasvaa kaupungin saama verotulotasaus. Vuosina valtionosuuksien on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tasolla verotulotasauksen kasvaessa, vaikka leikkaukset alkavatkin kasvaa vaiheittain. Toimintakatteen kasvu on noin 3 % vuoden 2012 muutetusta talousarviosta. Tämä merkitsee entistä tarkempaa talousarvioseurantaa ja nopeampaa reagoimista, jotta talousarviossa pysytään. Vuonna 2012 toimintamenojen kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa. Kaupungin tulopohjan voidaan ennustaa heikkenevän myös vuosina , jolloin tarvitaan lisää keinoja hidastaa menokehitystä. Kaupungin lainamäärä kasvaa 5,8 miljoonalla eurolla vuonna Vuosina kaupungin lainamäärä on pysynyt suunnilleen entisellä tasolla. Lainamäärä nousee 34,8 miljoonaan euroon vuonna 2013 ja vuoteen 2015 mennessä 43,5 miljoonaan euroon eli noin euroon/asukas. Lainamäärä vuoden 2013 lopussa on vajaat euroa/asukas. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä kaupungin lainamäärä oli euroa/asukas eli alle koko maan keskiarvon. Kaupungin lainanhoitokate oli vuoden 2011 tilinpäätöksessä 1,6. Mikäli lainanhoitokate on alle 1, tarkoittaa tämä, ettei kaupungin tulorahoitus riitä lainojen korkokuluihin ja lyhennyksiin. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on yli 2 ja tyydyttävä kun lainanhoitokate on 1-2 ja heikko, mikäli lainanhoitokate on alle 1. Lainahoitokate pysyy tyydyttävänä lukuun ottamatta vuotta Vuoteen 2014 ajoittuu 5 miljoonan euron bullet-lainan takaisinmaksu, mikä näkyy rahoituslaskelmassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksissä, jotka nousevat keskimääräisestä tasosta selvästi. Myös lainanhoitokate putoaa silloin alle 1 eli uutta lainaa joudutaan ottamaan lyhennettävän lainan tilalle. Rahoituslaskelmassa on varauduttu Viksbergin kaatopaikan kunnostustöiden aloittamiseen vuosina 2013 ja 2014 Loppurahoitus ja varauksen käyttö ajoittuu vuoteen Ylimenevään osaan ei olla varauduttu. 1.5 VÄESTÖTAVOITTEET

8 Vuoden 2012 alussa Forssassa oli asukasta. Vuonna 2012 on väestön määrä vähentynyt ennakkotietojen mukaan tammi-syyskuussa 107 asukkaalla. Forssan kaupungin väestön kehitys Vuosi Väestö Muutos hlöä Muutos % ,1-1,1-1,4-1,1-0,8-1,1-0,6-0,5-0,1-0,9-0,1-0,3 0,1-0,3 0,5-0,4-0,4 0,2 0,3 0,3 Kaupungin väestökehityksen ennustetaan lähtevän lievään nousuun vuodesta 2014 alkaen.

9 2. ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS 2.1 ESITYSTAPA JA RAKENNE Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittu taloussuunnitelma sisältävät tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan ja investointiosan. Lisäksi talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät yleisen osan, henkilöstömuutosten yhdistelmän, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tavoitteet sekä tarvittavat liitteet. Kaupungin kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa. TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaiset toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Toimintakate = toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, ja lainan lyhennyksiin. Tulorahoitus on ylijäämäinen, mikäli vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, jos vuosikate alittaa poistot. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoerot, vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. RAHOITUSOSA Rahoitusosassa esitetään kunnan rahoituslaskelma ns. rahavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät. Lisäksi rahoituslaskelmasta käy ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksen rahavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainauksen ja lainakannan muutokset. Niiden jälkeen esitetään maksuvalmiuteen vaikuttavat omien pääomien muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, saamisten ja korottomien velkojen muutokset. Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi esitetään siinä eriteltynä vain kokonaistalouden kannalta olennaiset erät. Toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, mikäli tunnusluku on 1 tai enemmän. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupungin toiminnan ohjausta kuvataan puolestaan käyttötalousosassa ja investointiosassa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja tavoitetason sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille palvelualueittain tehtävien hoitamiseen. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös ne sisäiset erät, joihin toimielin tai muu toiminnasta vastaava yksikkö voi vaikuttaa.

10 Keskeiset muutokset palvelualueissa ovat seuraavat: - uutena palvelualueena on 580 Yhteistoiminta-alueen jätehuolto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hyvin asetetut tavoitteet ovat tuloksellisen arvioinnin perusta. Asetettaessa tavoitteita valtuustotasolla korostuu valtuuston tehtävä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, kunnalle säädettyjen ja sen itselleen ottamien tehtävien toteuttajana tai järjestäjänä, kuntalaisten edustajana, kunnan rajallisten resurssien jakajana ja kunnan yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttajana. Yksittäisille toiminnoille johdettavat tavoitteet jäävät lautakuntien ja operatiivisen johdon tehtäväksi talousarviovuoden käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Hyvinä tavoitteina valtuustotasolla pidetään tavoitteita, jotka - edistävät kunnan menestymistä tehtävissään - vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeita - kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta - kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja - ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin - ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa yksin tai toimijaosapuolena. Käyttötalousosa esitetään laskelmana, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan. Kustannusrakenne on alustava ja se tarkentuu käyttösuunnitelmassa. Kokonaiskustannuksissa esitetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (käyttöomaisuuden) suunnitelman mukaiset poistot sekä pääoma-arvon korko. Talousarviomäärärahat hyväksytään vuoden 2013 palveluiden osalta. Vuodet 2014 ja 2015 ovat alustavia arviota, eivät määrärahoja. Käyttötalousosa sisältää 23 palvelualuetta, joille osoitetaan menomäärärahat ja tuloarviot. Kriittiset menestystekijät (= painopistealueita, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta visioon ja strategisiin tavoitteisiin päästään) toteuttavat palvelun ja toimialan ja sitä kautta koko kunnan toiminta-ajatusta ja visiota. Kriittisille menestystekijöille määritellään arviointikriteerit eli mistä tiedämme, onko asiassa onnistuttu eli miten ja millä onnistumista mitataan. Arviointikriteerille asetetaan tavoite talousarviovuodelle. Tavoite voi olla laadullinen (sanallinen) tai määrällinen (lukuarvo). Yhdellä menestystekijällä voi olla useampiakin arviointikriteereitä kertomaan onnistumisesta. INVESTOINTIOSA Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investointiosassa käsitellään vain aktivoitavat hankintamenot. Tuloarviona esitetään valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. Käyttöomaisuuden myynneistä esitetään suunnitelman mukainen hankintamenojäännös. Investointivarauksen tai rahaston käyttö hankkeen rahoitukseen esitetään erikseen sitovana perusteluna. Investointiosaan varataan määrärahat hyödykkeen hankintaan, mikäli hyödykkeen tai hyödykkeen eri komponenttien verollinen hankintahinta on vähintään euroa. Taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosien osalta vuoden 2013 arvioituun rahanarvoon. Täten inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille ei ole otettu huomioon eli muutokset määrärahoissa ja tuloarvioissa johtuvat toiminnassa tapahtuvista muutoksista.

11 LIIKELAITOS Kaupungilla on seuraava kuntalain mukainen liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos. Talousarvion käyttötalousosassa menoihin ja tuloihin sisältyvät palvelujen ja tavaroiden ostot liikelaitokselta ja vastaavasti palvelujen myynti ja vuokraus liikelaitokselle. Määrärahaa liikelaitoksen investointimenoon ei oteta kaupungin talousarvion investointiosaan, vaan mahdollinen pääomarahoitus liikelaitoksen investointimenoon käsitellään talousarvion rahoitusosassa sisäisenä antolainana tai peruspääoman lisäyksenä. Kaupungin talousarviossa liikelaitoksen kaupungille maksama peruspääoman korko tai lainan korko näkyy tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa ja - menoissa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä kaupungin talousarvioksi ja suunnitelmaksi valtuustolle. Hallintosäännön 24 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin liikelaitoksen johtokunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointi- ja lainanottovaltuudet. KAUPUNKIKONSERNI Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla yksin tai muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitteet talousarviossa ja -suunnitelmassa myös kaupunkikonsernille. Forssan kaupungin konsernirakenne on seuraava: Tytäryhteisöt: omistusosuus % Faktia konserni 100,00* Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy 100,00* Forssa-asunnot Oy 100,00* Loimijoen Kuntapalvelut Oy 84,04* Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 53,39* Forssan kaupungin Vanhustenkotiyhdistys ry 100,00 Osakkuusyhteisöt: As Oy Tölönrivi 40,20 As Oy Forssan Hakaniitty 45,00 Kiinteistö Oy Forssan Lastu 34,00 Seuturekry 20,01 Kuntayhtymät Forssan seudun terveydenhuollon ky 60,10* Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky 12,62 Hämeen liitto 11,73 Hämeen päihdehuollon ky 1,74 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 3,78 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky 44,12* Eteva ky 0,64 Konsernitavoitteet asetetaan talousarvion yhteydessä * merkityille.

12 2.2 SITOVUUS Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia palveluittain. Kyseessä on bruttositovuus, menot ja tulot ovat molemmat erikseen sitovia. Käyttötalousosa sisältää yhteensä 23 eri palvelualuetta. Nettositovuuden piirissä ovat seuraavat käyttötalousosan palvelualueet: Vesihelmi ja liikunta ja nuorisopalvelut Wahren keskus Yhteistoiminta-alueen jätehuolto Käyttötalousosassa esitetyt palvelujen kriittiset menestystekijät sekä arviointikriteerien mukaiset tavoitetasot sekä taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Käyttötalousosassa esitetyt tunnusluvut eivät ole sitovia tavoitteita. Investointiosa Investointiosan määrärahat ja tuloarviot sekä kokonaiskustannusarviot ovat sitovia hankeryhmittäin tai hankkeittain. Sitovat hankeryhmät tai hankkeet on merkitty investointiosaan kirjaimella (s). Mikäli investoinnin hankintamenon ennakoidaan ajoittuvan kahdelle tai useammalle vuodelle, hyväksyy valtuusto investoinnin hankinnan kokonaiskustannusarvion sitovana, jolloin kustannusarvion sisällä tapahtuvat vaihtelut vuositasolla ovat sallittuja. Perustelutekstit ovat sitovia. Vuodet ne ovat suuntaa antavia. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: - verotulot - valtionosuudet - rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: - antolainasaamisten lisäys - antolainasaamisten vähennys - lainakannan muutos Liikelaitos ja konserniyhteisöt Konsernitavoitteet ovat sitovia kaupungin liikelaitokselle. Valtuustoon nähden sitovia eriä liikelaitoksen tulosbudjetissa ovat kuntalain 87 e.3 :n mukaisesti kaupungin ja liikelaitoksen väliset pääomarahoituksen korvaukset. Näitä korvauksia ovat korkotulot ja menot sisäisestä anto- ja ottolainauksesta sekä korvaukset kaupungin liikelaitokseen sijoittamasta peruspääomasta. Johtokuntaan nähden tulosbudjetissa sitovaksi eräksi voidaan asettaa tilikauden tulos. 2.3 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien, tilivelvollisten virkamiesten ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tulo-

13 viot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan määräämä ja sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin. Toimivallanjakoa koskevat määräykset annetaan hallintosäännössä. 2.4 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palvelualueittain. Alemman palveluyksikkötason tavoitteet hyväksytään lautakuntien käyttösuunnitelmissa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa myös toiminnalliset ja taloudelliset konsernitavoitteet tytäryhtiöille ja liikelaitoksille sekä kuntayhtymille. Kaupungin talousarvion toteutumisen seuranta tapahtuu kuukausiraportoinnilla siten, että kaupunginhallitukselle informoidaan talousarvion toteutumisesta aina kuukauden päätyttyä seuraavan kuukauden aikana tuloslaskelma- ja toimialatasolla. Raportti sisältää myös toteumaennusteen koko vuodelle. Tällä tavoin voidaan reagoida ajoissa mahdollisiin muutostarpeisiin toiminnassa ja talousarviossa. Ohessa kokonaiskuvaus kaupungin arviointijärjestelmästä. Valtuuston hyväksymä talousarviokirja ja lautakuntien ja esimiesten hyväksymät käyttösuunnitelmat muodostavat luettelon tavoitteista, mittareista ja arviointikriteereistä, joita talousarviovuoden aikana seurataan..

14 FORSSAN KAUPUNGIN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KUVAUS ASIAKIRJA ARVIOIJA MENETTELY AIKATAULU Kaupunkistrategia/ Valtuusto/ Kaupunkistrategian tarkistus kerran valtuustokaudessa Valtuustoseminaarit keväällä toimialastrategiat lautakunnat valtuuston seminaari ja päätös Talousarvio- ja suunnitelma/ toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Valtuusto Valtuusto/kaupunginhallitus Strategian toteutumisen seuranta Toimialojen seminaarityöskentely ja päätös strategian tarkistamisesta kerran valtuustokaudessa; strategian (tuloskortti) seuranta Strategian mahdollinen tarkistaminen tarvittaessa aina talousarvion laadinnan yhteydessä Osavuosikatsaukset - osavuosikatsaus (suppea) - osavuosikatsaus (laaja ) Osavuosikatsaukset sisältävät myös konserniraportoinnin tyttärien ja kuntayhtymien toiminnasta ja taloudesta Arviointitilaisuus, mukana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, tilintarkastaja ja kaupunginjohtajan johtoryhmä Lautakuntien strategiaseminaarit keväällä Talousarvion laadinta-aikataulun mukaan Kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä Touko-kesäkuu, ennen valtuuston kokousta Valtuusto Tilinpäätöskäsittely, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee arviointikertomuksen Kesäkuun loppuun mennessä Talousarvio ja suunnitelma Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja tekee sen arviointisuunnitelmansa mukaisesti tutustumalla kaupunkiorganisaation palvelutoimintaan pyrkien varmistumaan sen taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Talousarviovuoden aikana ja sitä seuraavan vuoden alkuvuoden aikana talousarviovuoden osalta

15 Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilinpäätös Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus Lautakuntien edellisen talousarviovuoden toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Samoin soveltuvien osin konserniyhteisöjen osalta. Tilinpäätöksen laatiminen - toimintakertomus Osavuosikatsaukset - osavuosikatsaus (suppea, ) - osavuosikatsaus (laaja) Helmi-/maaliskuu Allekirjoitus maaliskuussa Touko-/kesäkuu Syys-/lokakuu Kuukausiraportointi, talousarvion toteutuminen ja ennuste koko vuodeksi tuloslaskelmatasolla Seuraavan kuukauden toinen hallituksen kokous Käyttösuunnitelmat/ toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Lautakunnat/johtokunnat Lautakunnan oma itsearviointi laaditun strategian( tuloskortin) ja käyttösuunnitelmien pohjalta Lautakunnan tilinpäätösosioiden ja toimintakertomuksen hyväksyminen Tammi-/helmikuu Maaliskuu Kuukausiraportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kerran kuukaudessa Käyttösuunnitelmat/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Esimiehet Kehityskeskustelut ja työsuorituksen arviointi Alkuvuoden aikana

16 3. Henkilöstömuutosten yhdistelmä 2013 Vakanssi nro Sijoituspaikka Alkaen lkm Toimialan perustelut Hoitaja Vanhuspalvelut; kotihoito Kotihoidon kasvava asiakasmäärä ja hoitoisuuden kehitys edellyttävät kotihoidon lisäresurssointia. Nykytilanteessa kotihoidon asiakkaille ei ole voitu resurssien niukkuuden vuoksi tarjota riittäviä kotihoidon iltakäyntejä erityisesti maaseudulla. Maaseudun alueen iltahoidon tarjoaminen edellyttää lähes kahden hoitajan resurssointia. Toimiva ja riittävästi resurssoitu kotihoito siirtää ennenaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä. Forssan vanhuspalveluiden strategiassa on esitetty 5 työntekijän lisäystä kotihoitoon vuonna Ohjaaja Kehitysvammahuolto, Niittyvilla Ohjatun palveluasumisen ja tuetun/itsenäisesti asuvien ohjauksen tarve ja sen järjestäminen kunnan omana toimintana nousi haasteeksi Kehitysvammahuollon kehittämistyöryhmän loppuraportissa (PELA ,KH ja KV ). Palveluntarve on jo tällähetkellä 25 asiakkaalla (ohjattu+tuettu/itsenäinen asuminen). Tuetun asumisen järjestämisen tarve on jo nyt olemassa, mutta sitä ei ole voitu järjestää ohjausresurssin puuttuessa.mikäli palvelua ei järjestetä kunnan omana toimintana, joudutaan palvelu järjestämään ostopalveluna yksityisiltä palvelutuottajilta. Ohjaaja Kehitysvammahuolto, Päiväniitty paikkainen Päiväniitty tuottaa palveluja 38 vaikeasti/haastavasti käyttäytyvälle kehitysvammaiselle päivittäin sekä vastaa kehitysvammaisten koululaisten lomaaikojen hoidosta ja huolenpidosta. Suuret ryhmäkoot, asiakkaiden erilaiset ohjaustarpeet haastavat tilanteet aiheuttavat toistuvia vaara- ja uhkatilanteita. Ohjausresurssointia lisäämällä voidaan ryhmäkokoja pienentää, jakaa toimintaa eri pisteisiin ja näin lisätä ohjauksen yksilöllisyyttä ja asiakkaiden käyttöpäivien määrää. Senioritoiminnan järjestämisvelvollisuus lisääntyy, kun yli 63-vuotiaat kehitysvammaiset eläköityvät työtoiminnasta. Esitys kehitysvammahuollon kehittämistyöryhmän esityksen mukainen. Hoitaja Lastenkoti Kaarisilta Sosiaalihuoltolain 20.n ja 21 :n mukaan kunnan tulee antaa kotipalvelua alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseenasumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen jatotunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamisesta tai niissä avustamista. Lapsiperheiden kotipalvelu tarvitsee oman työntekijän, jonka työpanos suunnataan ainoastaan lapsiperheiden tarpeisiin. Lapsiperheiden kotipalvelulla on merkittävä vaikutus vaikeassa tilanteessa olevien perheiden suoriutumisen tukemisessa. Palveluun on tarkoituksenmukaista valikoida perheet, joita tukemalla voidaan ennalta ehkäistä lastensuojelun asiakkuudenalkamista.

17 Vakanssi nro Sijoituspaikka Alkaen lkm Toimialan perustelut Toimistosihteerin nimikkeen muutos lupasihteeriksi 1018 Tekninen toimi Talousarvio sisältää esityksen lupa-asioita käsittelevän toimistosihteerin (vak. 1018) siirtämisestä keskushallinnon toimistopalveluyksiköstä tekninen ja ympäristötoimen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelun palvelualueelle. Samassa yhteydessä tehtävän nimike esitetään muutettavaksi lupasihteeriksi. Perustelu esitykselle on rakennusvalvonnan toimistosihteerin tehtävien eriytyminen muiden toimistosihteerien tehtävistä, koska tehtävän hoitaminen vaatii laajan lupamenettelyn käytäntöjen ja lainsäädännön hallintaa. Muutoksen jälkeen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelualue vastaa itse lupasihteerin tehtävien määrittelystä ja sijaistamisesta. Muutoksella ei ole merkittävää talousvaikutusta, koska aiemmin ostopalveluun kirjattu kustannus siirtyy palkkakuluksi. Ympäristösihteerin nimikkeen muutos ympäristöpäälliköksi Piirtäjän nimikkeen muutos kaavoitusavustajaksi Kartanpiirtäjän nimikkeen muutos paikkatietokäsittelijäksi Lakkautetaan toimistosihteerin vakanssi 5063 Ympäristön-suojelu Ympäristösihteerin (5063) nimikkeen muutos ympäristöpäälliköksi. Esitetty nimike kuvaa nykyistä tehtäväkenttää paremmin kuin nykyinen nimike Maankäyttöpalvelut Piirtäjän (vak. 5007) nimikkeen muutos kaavoitusavustajaksi. Esitetty nimike kuvaa nykyistä tehtäväkenttää paremmin kuin nykyinen nimike 5037 Maankäyttöpalvelut Kartanpiirtäjän (vak. 5037) nimikkeen muutos paikkatietokäsittelijäksi. Esitetty nimike kuvaa nykyistä tehtäväkenttää paremmin kuin nykyinen nimike 1032 Toimistopalvelut Maaseutuhallinto siirtyy Someron kaupungin hallinnoitavaksi. Lakkautetaan maaseutuasiamiehen vakanssi Lakkautetaan kansliapäällikön vakanssi 5036 Maaseutupalvelut Maaseutuhallinto siirtyy Someron kaupungin hallinnoitavaksi Keskushallinto Kansliapäällikön tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin

18 Kehitys- ja toimenpideohjelma Kehitys- ja toimenpideohjelman avulla aikaansaadaan konkreettisia toiminnallisia, rakenteellisia ja muita muutoksia, joilla on kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan ja talouden kehitykseen myönteisiä vaikutuksia. Toimenpideohjelma sisältyi ensimmäisen kerran vuoden 2008 talousarvioon ja sitä uudistetaan ja täydennetään aina talousarviovalmistelun yhteydessä osana talousarviota. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin toimintaedellytyksiä tehtävien hoitamiseksi ja järjestämiseksi erityisesti peruspalveluissa sekä edistää kaupungin kaikenpuolista elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kehitys- ja toimenpideohjelma sisältää seuraavat osiot: - toimenpide sekä sen selostus ja tavoite - aikataulu toimenpiteen toteuttamiseen - taloudellinen tai toiminnallinen hyöty - vastuuhenkilö, joka organisoi toteutuksen sekä vastaa seurannasta ja tavoiteltavista tuloksista Kehitys- ja toimenpideohjelman toteutusta ja tavoitteen saavuttamista seurataan osavuosikatsauksien yhteydessä. Toimenpide ja tavoite Aikataulu Tavoiteltava hyöty Vastuuhenkilö(t) 1 Varautuminen taantumaan ja kiristyvään tulokehitykseen sekä palvelutoiminnan tuloksellisuuden parantaminen Varautuminen mahdolliseen taloudelliseen uuteen taantumaan vuosina siten, että kaupunki voi edelleenkin ylläpitää palvelutoiminnan ja talouden tarkoituksenmukaista tasapainoa. Tämä tarkoittaa verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisen takia palvelujen järjestämiseen käytettävissä olevien määrärahojen oleellista vähentymistä ja siten kaupungin palvelutoiminnan syvällistä ja pitkälle menevää priorisointia, palveluista luopumista tai vähentämistä ja muuttamista vähemmän kustannuksia aiheuttaviksi toiminnoiksi sekä keskittymistä vaikuttavuudeltaan kaikkein tärkeimpiin asioihin, tehtäviin ja palveluihin. Tarvittaessa valmius nopeisiinkin toimenpiteisiin ja uudelleen resurssointeihin jo keväällä Kaupungin toimintojen tuloksellisuus (taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus) selvitetään kokonaisvaltaisesti, jotta pystytään tekemään tulevaisuuteen vaikuttavia perusteltuja arvioita ja päätöksiä palvelujen tuottamisesta, järjestämisestä ja organisoinnista. Työ jatkuu vuosina Konkreettisia toimenpiteitä tehdään vuosittain mm. omaisuuden osalta. Palvelu- ja tuottavuusohjelma valmistellaan rinnan kaupunkistrategian tarkistamisen kanssa. Talouden ja toiminnan tarkoituksenmukainen tasapaino vuosina mahdollisessa syvänkin uuden taantuman olosuhteissa. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja 2 Elinkeinoelämän rakennemuutokseen vastaaminen Rakennemuutos jatkuu edelleen ja sen mukanaan tuomat muutokset tekevät haasteelliseksi kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisen. Kaupungin organisaation on omalta osaltaan oltava luomassa edellytyksiä yritystoiminnalle. Yrittäjyysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön osana vaikutusten ennakkoarviointia kaupungin päätöksenteossa. Kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoiman vahvistuminen Kaupunginjohtaja ja johtoryhmä

19 Valmistellaan forssalainen ennakkoarviointimalli, joka otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. 3 Koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuuden varmentaminen ja aluekehityksen turvaaminen Forssan seudulla Kaupungin edunvalvonnan vaikuttavuuden lisääminen koulutuspoliittisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön toimintaedellytysten turvaaminen vahvistamalla tutkimuksellista toimintaa ja yritysyhteistyötä. Toisen asteen koulutuksen osalta tavoitteena on laaja-alainen koulutustoiminta siten, että myös päätöksenteko ja hallinto säilyy Forssan seudulla. Toisen asteen koulutuksen kokoaminen valmistellaan vuoden 2013 aikana siten, että se voidaan toteuttaa vuoden 2014 alusta lukien. Valmistelu vuoden 2013 aikana. Toteutus vuoden 2014 alusta lukien. Varmistaa osaamisen ja laaja-alaisten koulutusmahdollisuuksien pysyminen ja kehittyminen Forssassa. Kaupunginjohtaja ja sivistystoimenjohtaja 4 Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen Sosiaalityön ja työllisyyden palvelualueen sekä nuorisotoimen työllisyyden hoidon palvelujen edelleen kehittäminen. Palveluja kehitetään niin, että niiden vaikuttavuus asiakkaisiin on mahdollisimman hyvä. Vuoden 2013 alkupuolen aikana laaditaan kaupungin työllisyyden hoidon toimintaohjelma vuosille , jossa linjataan asiakkaiden terveydellisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutumisen kehittämistä ja painopisteitä sekä foorumi, jolla työllisyyden hoidon asioita jatkossa koordinoidusti käsitellään. Työllisyysasioiden toimikunta jatkaa toimintaansa ainakin alkuvuoden Nuorten palvelusetelimallia jatketaan, Faktian kanssa pilotoidaan ohjaavan valmennuksen malli, vanhuspalvelujen avustavien töiden ja työllisyyden palveluiden rajapintaa vahvistetaan ja kuntoutuksen asiakasyhteistyötä parannetaan yhteistyöverkoston kanssa. Vuodet Työllisyyden edistämiseksi kohdentuvien ja tehtävien toimenpiteiden aikaisempaa suurempi vaikuttavuus. Perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, sosiaalipalvelujohtaja ja nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö Forssan kaupunki jatkaa toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen. Kaupunki toimeenpanee nuorten yhteiskuntatakuuta siten, että kaikille nuorille luodaan mahdollisuus suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja että nuoret eivät ajaudu liian pitkään jaksoon ilman minkäänlaista aktiivista toimintaa. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi tiivistetään työllisyydenhoidon yksikön ja nuorisotoimen yhteistyötä. Vuoden 2013 aikana toteutetaan kokeilu, jonka ajaksi nuorten työpajalle palkataan kaksi ohjaajaa yksilövalmennustehtäviin. Tavoitteena on parantaa ja tehostaa nuorten työpajan asiakkaiden jatkopolutusta ja kuntoutumista. Kokeilun aikana tuotetaan malli ja suunnitelma siitä, miten nuorten työpajan yksilövalmennus tulevaisuudessa järjestetään.

20 5 Forssa Suomen ykkösalueeksi ympäristöliiketoiminnassa Forssan elinkeinopoliittisena tavoitteena on saavuttaa Suomen ykkösalueen asema ympäristöliiketoiminnassa vuoteen 2025 mennessä..se edellyttää panostamista maapolitiikassa, elinkeinopolitiikassa, vetovoimaisuuden edistämisessä kuten myös kohdemarkkinoinnissa. Taloudellinen panostus on osana maakunnallisesta ja seudullisesta alueen vetovoimaisuusmarkkinoinnista sekä kaupungin omasta kehittämis- ja markkinointirahoituksesta. Perustana seudullinen elinkeinostrategia Järkivihreä Forssan seutu. Aloitus vuonna 2010, jatkuu vuosittain Toiminnallinen ja taloudellinen kokonaishyöty Forssalle ja koko talousalueelle yrityksien, työpaikkojen, verotulojen ja elinkeinoelämän yleisen aktiivisuuden kasvuna. Kaupunginjohtaja ja toimitusjohtaja 6 Henkilöstömäärän, vuokratyömäärän ja henkilöstökustannusten hallinta Kaupunki seuraa henkilöstön määrää ja vuokratyön määrää ja asettaa tarvittaessa raja-arvoja ja tavoitteita niiden tarkoituksenmukaiseksi hallitsemiseksi. Tavoitteena on pitää kaupungin kokonaishenkilöstömäärä ja ulkopuolelta ostettu vuokratyön määrä hallinnassa siten, että henkilöstökustannukset eivät nouse vuositasolla kuin enintään 0-3 %. Osavuosikatsaukset, henkilöstökertomus, tilinpäätös. Henkilöstökustannusten hallinta ja kustannustason nousun pitäminen alle 3 %:ssa. Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä toimialajohtajien kanssa. 7 Joustavat ja tarkoituksenmukaiset työaikaratkaisut kaikilla toimi- ja palvelualueilla Tavoitteena on esim. ylitöiden, lisätöiden, varallaolojärjestelyjen ja muiden mahdollisten lisäkustannuksia aiheuttavien työaikajärjestelyjen tarkoituksenmukainen käyttö tai käytön vähentäminen tai niistä luopuminen kaupungin kokonaiskustannusten näkökulmasta. Järjestelyissä voidaan hyödyntää työn ulkoistamista, vuokratyön käyttöä, urakointia yms. tarkoituksenmukaista toimintatapaa. Myös henkilöiden henkilökohtaisten elämäntilanteiden huomioonottamista työaikajärjestelyissä pyritään edistämään. Työtä jatketaan vuosina Kaupungille kokonaistaloudellisesti edulliset työaikaratkaisut. Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä toimialajohtajien kanssa 8 Henkilöstöohjelmien tehokas hyödyntäminen Henkilöstöstrategian ja muiden henkilöstöohjelmien toimenpiteiden täytäntöönpanoa jatketaan suunnitellusti. Henkilöstöohjelmien toimenpiteillä edistetään kaupungissa johtamisen, osaamisen, toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittymistä ja parantumista. Työtä jatketaan vuosina Henkilöstön työhyvinvoinnin, innovatiivisuuden ja työn hallinnan edistäminen sekä sitä kautta toiminnan kokonaisvaltaisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehittyminen. Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä koko kaupungin johtoryhmän kanssa.

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015... 1

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015... 1 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015... 1 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Forssa koko elämän väärtti - kaupunkistrategia... 4 1.2 Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen 45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Tilakeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2015 - liikelaitoksen talousarvion

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot