TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

2 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN YLEISTÄ Yleinen taloudellinen tilanne Kuntien yleiset talousnäkymät Forssan kaupungin strategiaperusta Forssan kaupungin talous Väestötavoitteet ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS Esitystapa ja rakenne Sitovuus Käyttösuunnitelmat Talousarvion toteutumisen seuranta ja arviointi Forssan kaupungin arviointijärjestelmän kuvaus HENKILÖSTÖMUUTOSTEN YHDISTELMÄ KEHITYS- JA TOIMENPIDEOHJELMA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan laskentaperusteet Keskushallinto Kasvatustoimi Perusturvan toimiala Vapaa-aikatoimi Tekninen ja ympäristötoimi TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Poistot ja arvonalentumiset Poistoeron ja varausten muutokset Tulorahoituksen korjauserät Antolainasaamisten muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista Tulos- ja rahoituslaskelma INVESTOINTIOSA RAHOITUSLASKELMAT LIIKELAITOS KONSERNIYHTEISÖT Faktia Koulutus Oy Forssa-asunnot Oy Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy Loimijoen Kuntapalvelut Oy Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Forssan seudun terveydenhuollon ky Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky LIITTEET 1 Graafiset esitykset

3 2 Toimielimen ja palvelualueen tilivelvolliset Forssan kaupungin toiminta- ja palveluorganisaatio vuoden 2013 alussa Kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokunnan ja viranhaltijoiden toimivaltuudet vuonna

4 Vs. kaupunginjohtajan esipuhe talousarvioon 2013 Forssan kaupungin talousarvion laatimisprosessi on ollut tällä kertaa erittäin haastava taloudellisten muutospaineiden vuoksi. Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa ja se on näkynyt myös Forssassa korkeina työttömyyslukuina. Myönteisenä asiana voi tietysti todeta, että työttömyysluvut ovat korkeat, mutta matalammat kuin vuonna 2008 ja Vuodelle 2013 povataan erittäin hidasta kasvua, joka aiheuttaa kunnille, myös Forssalle, tarpeita sopeuttaa toimintaansa ja palveluitaan. Kuntalaisten palvelut on turvattava ja siksi uudet innovaatiot ovat tervetulleita ja palvelutarjonnan kehittämiseksi. Talousarvion vahvana lähtökohtana on ollut viimeiset kymmenen vuotta tavoite siitä, että Forssan kaupungin talous pysyy terveenä niin, että kaupungin tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen, vuosikate on positiivinen ja kaupungilla on riittävä lainanhoitokyky. Toimialat käsittelivät ja valmistelivat omat talousarvioehdotuksensa siten, että lautakunnat hyväksyivät ehdotukset syys-lokakuun vaihteessa. Talousarvioehdotuksille annettiin valtuuston asettaman raamikehyksen puitteissa mahdollisuus kahden prosentin kasvuun. Lautakuntien talousarvioesitykset olivat lautakuntakäsittelyn jälkeen 2,3 miljoonaa euroa yli raamin. Perusturvalla oli suurin ylitys, joka oli 1,8 miljoonaa euroa. 2,3 miljoonan raamin ylitys olisi aiheuttanut sen, että Forssan kaupunki olisi tehnyt alijäämää, joka olisi pitänyt kattaa lisävelan otolla, henkilöstön lomautuksilla tai kiinteistö- tai/ja tuloveroprosentin korotuksilla. Toimialojen raamineuvottelut jouduttiin käynnistämään uudelleen ja neuvotteluissa 2,3 miljoonan euron ylitys saatiin supistumaan 1,2 miljoonaan euroon. Kaupunginvaltuustossa päätettiin tarkistaa kaupungin tuloveroprosenttia 0,50 prosenttiyksiköllä 20,00 %:iin. Korotus tarkoittaa noin 1,2 miljoonan euron lisätuloa verotuloihin. Veroprosentin korotuksella ehkäistiin lomautukset ja suurehkot palveluiden leikkaukset. Viimeksi vuonna 2008 tarkistettiin Forssan kaupungin tuloveroprosenttia. Silloin tuloveroprosentti nousi 0,75 prosenttiyksiköllä nykyiseen 19,5 %:iin. Tulevien vuosien investointiohjelma on erittäin monipuolinen ja tulevaisuuteen uskova. Viheralueella rakennetaan ekologinen koulu ja suunnitelmissa on peruskorjata Tölön koulu. Forssan maamerkki, linja-autoasema korjataan ja Kartanonkadun kunnostus saatetaan loppuun. Pakollisia investointeja ovat vanhan kaatopaikan kunnostus ja vesihuoltoliikelaitos joutuu tekemään yhdeksän miljoonan investoinnin jätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Investointien takia lainamäärä kasvaa vajaalla 1000 eurolla/asukas vuoteen Lainamäärä on vuoden 2012 lopussa n euroa/asukas. Velkaantumisesta huolimatta Forssan kaupunki sijoittuu kuntien joukossa taloudellisten tunnuslukujen arvioinneissa keskikastiin. Forssan kaupungin tulevien vuosien tärkeimmät haasteet liittyvät työttömyyden selättämiseen, muuttotappion kääntämiseksi muuttovoitoksi ja palvelujen säilyttämiseksi laadukkaina ja monipuolisina. Haasteet eivät ole pieniä, mutta ne ovat hallittavissa.

5 Forssan kaupungin talousarvion kehitys- ja toimenpideohjelmassa pyritään vastaamaan edellä lueteltuihin haasteisiin. Elinkeinoelämän rakennemuutos on ollut arkipäivää Forssan seudulla jo pitkään ja siksi yhtenä tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa siten, että yrittäjyysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön osana vaikutusten ennakkoarviointia kaupungin päätöksenteossa. Samalla huolehditaan siitä, että työllisyyden ja työllistämisen palveluita kehitetään erilaisten yhteistyöverkostojen avulla. On tärkeää myös varmistaa koulutetun ja osaavan työvoiman saanti Forssassa. Aluekehitystä on vauhditettava yhdessä elinkeinoelämän, oppilaitosten ja Forssan kaupungin yhteistyöllä. Näiden haasteiden ratkaisemiseen riittää työtä tulevilla valtuutetuilla. Uusi valtuusto pääsee ottamaan myös kantaa kuntarakenteeseen ja hyvinvointipalveluiden uudelleen järjestämiseen. Monipuolisen valmisteluprosessin tuloksena syntyneeseen v.s kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen ei lopulta tehty kaupunginhallituksessa enää mitään talousarviomuutoksia. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen ehdotuksen Forssan kaupunki saa usein kiitosta hyvistä ja laadukkaista palveluistaan. Kiitos kuuluukin henkilöstölle, joka huolehtii kuntalaisten palveluista. Lämpimät kiitokset myös talousjohtaja Leena Järvenpäälle, kaikille vastuullisille toimialajohtajille, luottamushenkilöille, lauta- ja johtokunnissa sekä kaupunginhallituksessa, jotka ovat paneutuneet Forssan kaupungin kehittämiseen ja osallistuneet tämän talousarvion valmisteluun. Aidosti meidän Forssan puolesta Forssassa Minna Lintonen vs. kaupunginjohtaja

6 1. YLEISTÄ 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös vuodelle 2013 povataan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. 1.2 KUNTIEN YLEISET TALOUSNÄKYMÄT Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden syksyllä neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimus on voimassa saakka. Koko sopimuskauden (26 kuukautta) kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimusaloilla. Kuntien taloutta kiristää verotulojen kasvun hidastuminen yleisen taloudellisen tilanteen seurauksena sekä valtionosuuksien leikkaukset vuosina Kunnat joutuvat voimakkaasti sopeuttamaan toimintaansa hidastuvan tulokehityksen seurauksena. Vastaavasti palvelutarpeet kasvavat ikärakenteen muutoksesta johtuen ja menokehityksen hidastaminen ja tuottavuuden parantaminen on suuri haaste. 1.3 FORSSAN KAUPUNGIN STRATEGIAPERUSTA Forssan tarkistettu kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Siinä kaupungin strategiset menestystekijät kulminoituvat kolmeen strategiseen kokonaisuuteen: työ, palvelut, ympäristö. Näiden kautta kaupunki edistää forssalaisten hyvää elämää. Kaiken toiminnan kivijalkana on terve ja vahva kaupungin talous. Terveen ja vahvan kaupungin talouden osalta tavoitteena valtuustokaudella on, että jokaisena vuonna 1. tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen 2. vuosikate on positiivinen 3. kaupungilla on riittävä lainanhoitokyky. Forssan visio 2025 Juuriltaan vahva Forssa tunnetaan omaleimaisena ja mukavana asumisen, osaamisen, palvelujen ja työpaikkojen yhteistyökykyisenä kasvukeskuksena, jonka vahvuuksia ovat ympäristö- ja logistiikkaosaaminen. Strategisia menestystekijöitä ovat palvelut, työ, ympäristö sekä terve ja vahva talous, joille asetetaan strategiassa tavoitteet valtuustokaudelle. 1.4 FORSSAN KAUPUNGIN TALOUS Vuoden 2013 talousarvion valmistelun lähtökohdat Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarviokehyksen ja talousarvion laatimisen keskeiset strategiset lähtökohdat, jotka olivat: - Käyttötalouden nettomenojen kasvu voi vuonna 2013 olla enintään 2 prosenttia kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. - Kaupungin investoinnit ajoitetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaan siten, että kaupungin lainanhoitokyky säilyy edelleen tyydyttävänä. - Talousarvio- ja suunnitelma laaditaan siten, että kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet kuntataloudelle toteutuvat. - Sisäisiin vuokriin tehdään poistosuunnitelmien tarkistamisesta aiheutuvat muutokset. Valtuusto hyväksyy tarkistetut poistosuunnitelmat viimeistään joulukuussa Forssan kaupungin nykyinen tuloveroprosentti on 19,50. Keskimääräinen aritmeettinen tuloveroprosentti koko maassa kuluvana vuonna on 19,81 ja verotettavilla tuloilla painotettu tuloveroprosentti 19,25. Kaupungin ns. efektiivinen veroprosentti on tänä vuonna 13,76 %. Valtuuston päättämä veroprosentin nostaminen 20,00 %:iin vuonna 2013 tuottaa verotuloja lisää kaupungille noin 1,2 miljoonaa euroa. Tuloveroa kertyy vuonna 2012 kaupungille noin 47,2 miljoonaa euroa, eli se on noin 88 % kaikista kaupungin saamista

7 verotuloista. Kaupungin verotulojen kehitys on ollut jo vuosia selvästi keskimääräistä hitaampaa, mikä näkyy vastaa vasti valtionosuuksien verotulotasauksen määrässä. Vuonna 2012 kaupungin verotulot putoavat noin miljoonan edellisvuodesta eli noin 2 %. Keskeisten talouden tunnuslukujen kehitys ja tulorahoituksen riittävyys Kuntataloudessa on tavoitteena oltava tulorahoituksen riittävyys, mikä tarkoittaa sitä, että usean tilikauden tarkastelujaksolla tuloslaskelmaan merkittyjen tulojen tulee kattaa tuloslaskelmaan merkityt menot. Tulorahoituksen riittävyyttä voidaan arvioida vertaamalla vuosikatteen, poistojen sekä poistonalaisten investointien omahankintamenojen suuruutta toisiinsa. Todelliset investointien omahankintamenot ovat olleet poistotasoa suuremmat koko 2000-luvun eli kaupunki on ottanut lainaa pitkäaikaisten investointien rahoittamiseen. Vuosille ajoittuu varsin mittava investointiohjelma yhteensä 33,5 miljoonaa euroa sekä lisäksi vielä Viksbergin kaatopaikan kunnostustyö. Kaatopaikan kunnostuksen kustannusarvio tässä vaiheessa on 5-6 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista on 68,8 % eli vuosikate ei riitä kattamaan investointien omahankintamenoja. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate riittää vuosina kattamaan laskennalliset poistot ja talousarvio on jonkin verran ylijäämäinen. Poistoaikoja on rakennusten osalta lyhennetty kuntajaoston uuden yleisohjeen mukaisesti. Valtuusto hyväksyy poistosuunnitelman joulukuussa Suurin riski tulorahoituksen riittävyydessä on verotulojen ja valtionosuuksien kehitys sekä onnistuminen menokehityksen hillitsemisessä. Vuonna 2013 verotulojen ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia kuluvasta vuodesta. Veroprosentin 0,5 %-yksikön nosto lisää kaupungin verotuloja noin 1,2 miljoonaa euroa. Ilman veroprosentin nostoa verotulojen kasvuarvio olisi 1-2 %. Valtionosuudet kasvavat vielä vuonna 2013 leikkauksista huolimatta. Eniten kasvaa kaupungin saama verotulotasaus. Vuosina valtionosuuksien on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tasolla verotulotasauksen kasvaessa, vaikka leikkaukset alkavatkin kasvaa vaiheittain. Toimintakatteen kasvu on noin 3 % vuoden 2012 muutetusta talousarviosta. Tämä merkitsee entistä tarkempaa talousarvioseurantaa ja nopeampaa reagoimista, jotta talousarviossa pysytään. Vuonna 2012 toimintamenojen kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa. Kaupungin tulopohjan voidaan ennustaa heikkenevän myös vuosina , jolloin tarvitaan lisää keinoja hidastaa menokehitystä. Kaupungin lainamäärä kasvaa 5,8 miljoonalla eurolla vuonna Vuosina kaupungin lainamäärä on pysynyt suunnilleen entisellä tasolla. Lainamäärä nousee 34,8 miljoonaan euroon vuonna 2013 ja vuoteen 2015 mennessä 43,5 miljoonaan euroon eli noin euroon/asukas. Lainamäärä vuoden 2013 lopussa on vajaat euroa/asukas. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä kaupungin lainamäärä oli euroa/asukas eli alle koko maan keskiarvon. Kaupungin lainanhoitokate oli vuoden 2011 tilinpäätöksessä 1,6. Mikäli lainanhoitokate on alle 1, tarkoittaa tämä, ettei kaupungin tulorahoitus riitä lainojen korkokuluihin ja lyhennyksiin. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on yli 2 ja tyydyttävä kun lainanhoitokate on 1-2 ja heikko, mikäli lainanhoitokate on alle 1. Lainahoitokate pysyy tyydyttävänä lukuun ottamatta vuotta Vuoteen 2014 ajoittuu 5 miljoonan euron bullet-lainan takaisinmaksu, mikä näkyy rahoituslaskelmassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksissä, jotka nousevat keskimääräisestä tasosta selvästi. Myös lainanhoitokate putoaa silloin alle 1 eli uutta lainaa joudutaan ottamaan lyhennettävän lainan tilalle. Rahoituslaskelmassa on varauduttu Viksbergin kaatopaikan kunnostustöiden aloittamiseen vuosina 2013 ja 2014 Loppurahoitus ja varauksen käyttö ajoittuu vuoteen Ylimenevään osaan ei olla varauduttu. 1.5 VÄESTÖTAVOITTEET

8 Vuoden 2012 alussa Forssassa oli asukasta. Vuonna 2012 on väestön määrä vähentynyt ennakkotietojen mukaan tammi-syyskuussa 107 asukkaalla. Forssan kaupungin väestön kehitys Vuosi Väestö Muutos hlöä Muutos % ,1-1,1-1,4-1,1-0,8-1,1-0,6-0,5-0,1-0,9-0,1-0,3 0,1-0,3 0,5-0,4-0,4 0,2 0,3 0,3 Kaupungin väestökehityksen ennustetaan lähtevän lievään nousuun vuodesta 2014 alkaen.

9 2. ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS 2.1 ESITYSTAPA JA RAKENNE Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittu taloussuunnitelma sisältävät tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan ja investointiosan. Lisäksi talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät yleisen osan, henkilöstömuutosten yhdistelmän, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tavoitteet sekä tarvittavat liitteet. Kaupungin kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa. TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaiset toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Toimintakate = toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, ja lainan lyhennyksiin. Tulorahoitus on ylijäämäinen, mikäli vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, jos vuosikate alittaa poistot. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoerot, vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. RAHOITUSOSA Rahoitusosassa esitetään kunnan rahoituslaskelma ns. rahavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät. Lisäksi rahoituslaskelmasta käy ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksen rahavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainauksen ja lainakannan muutokset. Niiden jälkeen esitetään maksuvalmiuteen vaikuttavat omien pääomien muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, saamisten ja korottomien velkojen muutokset. Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi esitetään siinä eriteltynä vain kokonaistalouden kannalta olennaiset erät. Toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, mikäli tunnusluku on 1 tai enemmän. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupungin toiminnan ohjausta kuvataan puolestaan käyttötalousosassa ja investointiosassa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja tavoitetason sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille palvelualueittain tehtävien hoitamiseen. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös ne sisäiset erät, joihin toimielin tai muu toiminnasta vastaava yksikkö voi vaikuttaa.

10 Keskeiset muutokset palvelualueissa ovat seuraavat: - uutena palvelualueena on 580 Yhteistoiminta-alueen jätehuolto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hyvin asetetut tavoitteet ovat tuloksellisen arvioinnin perusta. Asetettaessa tavoitteita valtuustotasolla korostuu valtuuston tehtävä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, kunnalle säädettyjen ja sen itselleen ottamien tehtävien toteuttajana tai järjestäjänä, kuntalaisten edustajana, kunnan rajallisten resurssien jakajana ja kunnan yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttajana. Yksittäisille toiminnoille johdettavat tavoitteet jäävät lautakuntien ja operatiivisen johdon tehtäväksi talousarviovuoden käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Hyvinä tavoitteina valtuustotasolla pidetään tavoitteita, jotka - edistävät kunnan menestymistä tehtävissään - vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeita - kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta - kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja - ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin - ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa yksin tai toimijaosapuolena. Käyttötalousosa esitetään laskelmana, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan. Kustannusrakenne on alustava ja se tarkentuu käyttösuunnitelmassa. Kokonaiskustannuksissa esitetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (käyttöomaisuuden) suunnitelman mukaiset poistot sekä pääoma-arvon korko. Talousarviomäärärahat hyväksytään vuoden 2013 palveluiden osalta. Vuodet 2014 ja 2015 ovat alustavia arviota, eivät määrärahoja. Käyttötalousosa sisältää 23 palvelualuetta, joille osoitetaan menomäärärahat ja tuloarviot. Kriittiset menestystekijät (= painopistealueita, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta visioon ja strategisiin tavoitteisiin päästään) toteuttavat palvelun ja toimialan ja sitä kautta koko kunnan toiminta-ajatusta ja visiota. Kriittisille menestystekijöille määritellään arviointikriteerit eli mistä tiedämme, onko asiassa onnistuttu eli miten ja millä onnistumista mitataan. Arviointikriteerille asetetaan tavoite talousarviovuodelle. Tavoite voi olla laadullinen (sanallinen) tai määrällinen (lukuarvo). Yhdellä menestystekijällä voi olla useampiakin arviointikriteereitä kertomaan onnistumisesta. INVESTOINTIOSA Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investointiosassa käsitellään vain aktivoitavat hankintamenot. Tuloarviona esitetään valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. Käyttöomaisuuden myynneistä esitetään suunnitelman mukainen hankintamenojäännös. Investointivarauksen tai rahaston käyttö hankkeen rahoitukseen esitetään erikseen sitovana perusteluna. Investointiosaan varataan määrärahat hyödykkeen hankintaan, mikäli hyödykkeen tai hyödykkeen eri komponenttien verollinen hankintahinta on vähintään euroa. Taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosien osalta vuoden 2013 arvioituun rahanarvoon. Täten inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille ei ole otettu huomioon eli muutokset määrärahoissa ja tuloarvioissa johtuvat toiminnassa tapahtuvista muutoksista.

11 LIIKELAITOS Kaupungilla on seuraava kuntalain mukainen liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos. Talousarvion käyttötalousosassa menoihin ja tuloihin sisältyvät palvelujen ja tavaroiden ostot liikelaitokselta ja vastaavasti palvelujen myynti ja vuokraus liikelaitokselle. Määrärahaa liikelaitoksen investointimenoon ei oteta kaupungin talousarvion investointiosaan, vaan mahdollinen pääomarahoitus liikelaitoksen investointimenoon käsitellään talousarvion rahoitusosassa sisäisenä antolainana tai peruspääoman lisäyksenä. Kaupungin talousarviossa liikelaitoksen kaupungille maksama peruspääoman korko tai lainan korko näkyy tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa ja - menoissa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä kaupungin talousarvioksi ja suunnitelmaksi valtuustolle. Hallintosäännön 24 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin liikelaitoksen johtokunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointi- ja lainanottovaltuudet. KAUPUNKIKONSERNI Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla yksin tai muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitteet talousarviossa ja -suunnitelmassa myös kaupunkikonsernille. Forssan kaupungin konsernirakenne on seuraava: Tytäryhteisöt: omistusosuus % Faktia konserni 100,00* Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy 100,00* Forssa-asunnot Oy 100,00* Loimijoen Kuntapalvelut Oy 84,04* Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 53,39* Forssan kaupungin Vanhustenkotiyhdistys ry 100,00 Osakkuusyhteisöt: As Oy Tölönrivi 40,20 As Oy Forssan Hakaniitty 45,00 Kiinteistö Oy Forssan Lastu 34,00 Seuturekry 20,01 Kuntayhtymät Forssan seudun terveydenhuollon ky 60,10* Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky 12,62 Hämeen liitto 11,73 Hämeen päihdehuollon ky 1,74 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 3,78 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky 44,12* Eteva ky 0,64 Konsernitavoitteet asetetaan talousarvion yhteydessä * merkityille.

12 2.2 SITOVUUS Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia palveluittain. Kyseessä on bruttositovuus, menot ja tulot ovat molemmat erikseen sitovia. Käyttötalousosa sisältää yhteensä 23 eri palvelualuetta. Nettositovuuden piirissä ovat seuraavat käyttötalousosan palvelualueet: Vesihelmi ja liikunta ja nuorisopalvelut Wahren keskus Yhteistoiminta-alueen jätehuolto Käyttötalousosassa esitetyt palvelujen kriittiset menestystekijät sekä arviointikriteerien mukaiset tavoitetasot sekä taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Käyttötalousosassa esitetyt tunnusluvut eivät ole sitovia tavoitteita. Investointiosa Investointiosan määrärahat ja tuloarviot sekä kokonaiskustannusarviot ovat sitovia hankeryhmittäin tai hankkeittain. Sitovat hankeryhmät tai hankkeet on merkitty investointiosaan kirjaimella (s). Mikäli investoinnin hankintamenon ennakoidaan ajoittuvan kahdelle tai useammalle vuodelle, hyväksyy valtuusto investoinnin hankinnan kokonaiskustannusarvion sitovana, jolloin kustannusarvion sisällä tapahtuvat vaihtelut vuositasolla ovat sallittuja. Perustelutekstit ovat sitovia. Vuodet ne ovat suuntaa antavia. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: - verotulot - valtionosuudet - rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: - antolainasaamisten lisäys - antolainasaamisten vähennys - lainakannan muutos Liikelaitos ja konserniyhteisöt Konsernitavoitteet ovat sitovia kaupungin liikelaitokselle. Valtuustoon nähden sitovia eriä liikelaitoksen tulosbudjetissa ovat kuntalain 87 e.3 :n mukaisesti kaupungin ja liikelaitoksen väliset pääomarahoituksen korvaukset. Näitä korvauksia ovat korkotulot ja menot sisäisestä anto- ja ottolainauksesta sekä korvaukset kaupungin liikelaitokseen sijoittamasta peruspääomasta. Johtokuntaan nähden tulosbudjetissa sitovaksi eräksi voidaan asettaa tilikauden tulos. 2.3 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien, tilivelvollisten virkamiesten ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tulo-

13 viot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan määräämä ja sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin. Toimivallanjakoa koskevat määräykset annetaan hallintosäännössä. 2.4 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palvelualueittain. Alemman palveluyksikkötason tavoitteet hyväksytään lautakuntien käyttösuunnitelmissa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa myös toiminnalliset ja taloudelliset konsernitavoitteet tytäryhtiöille ja liikelaitoksille sekä kuntayhtymille. Kaupungin talousarvion toteutumisen seuranta tapahtuu kuukausiraportoinnilla siten, että kaupunginhallitukselle informoidaan talousarvion toteutumisesta aina kuukauden päätyttyä seuraavan kuukauden aikana tuloslaskelma- ja toimialatasolla. Raportti sisältää myös toteumaennusteen koko vuodelle. Tällä tavoin voidaan reagoida ajoissa mahdollisiin muutostarpeisiin toiminnassa ja talousarviossa. Ohessa kokonaiskuvaus kaupungin arviointijärjestelmästä. Valtuuston hyväksymä talousarviokirja ja lautakuntien ja esimiesten hyväksymät käyttösuunnitelmat muodostavat luettelon tavoitteista, mittareista ja arviointikriteereistä, joita talousarviovuoden aikana seurataan..

14 FORSSAN KAUPUNGIN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KUVAUS ASIAKIRJA ARVIOIJA MENETTELY AIKATAULU Kaupunkistrategia/ Valtuusto/ Kaupunkistrategian tarkistus kerran valtuustokaudessa Valtuustoseminaarit keväällä toimialastrategiat lautakunnat valtuuston seminaari ja päätös Talousarvio- ja suunnitelma/ toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Valtuusto Valtuusto/kaupunginhallitus Strategian toteutumisen seuranta Toimialojen seminaarityöskentely ja päätös strategian tarkistamisesta kerran valtuustokaudessa; strategian (tuloskortti) seuranta Strategian mahdollinen tarkistaminen tarvittaessa aina talousarvion laadinnan yhteydessä Osavuosikatsaukset - osavuosikatsaus (suppea) - osavuosikatsaus (laaja ) Osavuosikatsaukset sisältävät myös konserniraportoinnin tyttärien ja kuntayhtymien toiminnasta ja taloudesta Arviointitilaisuus, mukana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, tilintarkastaja ja kaupunginjohtajan johtoryhmä Lautakuntien strategiaseminaarit keväällä Talousarvion laadinta-aikataulun mukaan Kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä Touko-kesäkuu, ennen valtuuston kokousta Valtuusto Tilinpäätöskäsittely, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee arviointikertomuksen Kesäkuun loppuun mennessä Talousarvio ja suunnitelma Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja tekee sen arviointisuunnitelmansa mukaisesti tutustumalla kaupunkiorganisaation palvelutoimintaan pyrkien varmistumaan sen taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Talousarviovuoden aikana ja sitä seuraavan vuoden alkuvuoden aikana talousarviovuoden osalta

15 Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilinpäätös Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus Lautakuntien edellisen talousarviovuoden toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Samoin soveltuvien osin konserniyhteisöjen osalta. Tilinpäätöksen laatiminen - toimintakertomus Osavuosikatsaukset - osavuosikatsaus (suppea, ) - osavuosikatsaus (laaja) Helmi-/maaliskuu Allekirjoitus maaliskuussa Touko-/kesäkuu Syys-/lokakuu Kuukausiraportointi, talousarvion toteutuminen ja ennuste koko vuodeksi tuloslaskelmatasolla Seuraavan kuukauden toinen hallituksen kokous Käyttösuunnitelmat/ toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Lautakunnat/johtokunnat Lautakunnan oma itsearviointi laaditun strategian( tuloskortin) ja käyttösuunnitelmien pohjalta Lautakunnan tilinpäätösosioiden ja toimintakertomuksen hyväksyminen Tammi-/helmikuu Maaliskuu Kuukausiraportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kerran kuukaudessa Käyttösuunnitelmat/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Esimiehet Kehityskeskustelut ja työsuorituksen arviointi Alkuvuoden aikana

16 3. Henkilöstömuutosten yhdistelmä 2013 Vakanssi nro Sijoituspaikka Alkaen lkm Toimialan perustelut Hoitaja Vanhuspalvelut; kotihoito Kotihoidon kasvava asiakasmäärä ja hoitoisuuden kehitys edellyttävät kotihoidon lisäresurssointia. Nykytilanteessa kotihoidon asiakkaille ei ole voitu resurssien niukkuuden vuoksi tarjota riittäviä kotihoidon iltakäyntejä erityisesti maaseudulla. Maaseudun alueen iltahoidon tarjoaminen edellyttää lähes kahden hoitajan resurssointia. Toimiva ja riittävästi resurssoitu kotihoito siirtää ennenaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä. Forssan vanhuspalveluiden strategiassa on esitetty 5 työntekijän lisäystä kotihoitoon vuonna Ohjaaja Kehitysvammahuolto, Niittyvilla Ohjatun palveluasumisen ja tuetun/itsenäisesti asuvien ohjauksen tarve ja sen järjestäminen kunnan omana toimintana nousi haasteeksi Kehitysvammahuollon kehittämistyöryhmän loppuraportissa (PELA ,KH ja KV ). Palveluntarve on jo tällähetkellä 25 asiakkaalla (ohjattu+tuettu/itsenäinen asuminen). Tuetun asumisen järjestämisen tarve on jo nyt olemassa, mutta sitä ei ole voitu järjestää ohjausresurssin puuttuessa.mikäli palvelua ei järjestetä kunnan omana toimintana, joudutaan palvelu järjestämään ostopalveluna yksityisiltä palvelutuottajilta. Ohjaaja Kehitysvammahuolto, Päiväniitty paikkainen Päiväniitty tuottaa palveluja 38 vaikeasti/haastavasti käyttäytyvälle kehitysvammaiselle päivittäin sekä vastaa kehitysvammaisten koululaisten lomaaikojen hoidosta ja huolenpidosta. Suuret ryhmäkoot, asiakkaiden erilaiset ohjaustarpeet haastavat tilanteet aiheuttavat toistuvia vaara- ja uhkatilanteita. Ohjausresurssointia lisäämällä voidaan ryhmäkokoja pienentää, jakaa toimintaa eri pisteisiin ja näin lisätä ohjauksen yksilöllisyyttä ja asiakkaiden käyttöpäivien määrää. Senioritoiminnan järjestämisvelvollisuus lisääntyy, kun yli 63-vuotiaat kehitysvammaiset eläköityvät työtoiminnasta. Esitys kehitysvammahuollon kehittämistyöryhmän esityksen mukainen. Hoitaja Lastenkoti Kaarisilta Sosiaalihuoltolain 20.n ja 21 :n mukaan kunnan tulee antaa kotipalvelua alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseenasumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen jatotunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamisesta tai niissä avustamista. Lapsiperheiden kotipalvelu tarvitsee oman työntekijän, jonka työpanos suunnataan ainoastaan lapsiperheiden tarpeisiin. Lapsiperheiden kotipalvelulla on merkittävä vaikutus vaikeassa tilanteessa olevien perheiden suoriutumisen tukemisessa. Palveluun on tarkoituksenmukaista valikoida perheet, joita tukemalla voidaan ennalta ehkäistä lastensuojelun asiakkuudenalkamista.

17 Vakanssi nro Sijoituspaikka Alkaen lkm Toimialan perustelut Toimistosihteerin nimikkeen muutos lupasihteeriksi 1018 Tekninen toimi Talousarvio sisältää esityksen lupa-asioita käsittelevän toimistosihteerin (vak. 1018) siirtämisestä keskushallinnon toimistopalveluyksiköstä tekninen ja ympäristötoimen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelun palvelualueelle. Samassa yhteydessä tehtävän nimike esitetään muutettavaksi lupasihteeriksi. Perustelu esitykselle on rakennusvalvonnan toimistosihteerin tehtävien eriytyminen muiden toimistosihteerien tehtävistä, koska tehtävän hoitaminen vaatii laajan lupamenettelyn käytäntöjen ja lainsäädännön hallintaa. Muutoksen jälkeen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelualue vastaa itse lupasihteerin tehtävien määrittelystä ja sijaistamisesta. Muutoksella ei ole merkittävää talousvaikutusta, koska aiemmin ostopalveluun kirjattu kustannus siirtyy palkkakuluksi. Ympäristösihteerin nimikkeen muutos ympäristöpäälliköksi Piirtäjän nimikkeen muutos kaavoitusavustajaksi Kartanpiirtäjän nimikkeen muutos paikkatietokäsittelijäksi Lakkautetaan toimistosihteerin vakanssi 5063 Ympäristön-suojelu Ympäristösihteerin (5063) nimikkeen muutos ympäristöpäälliköksi. Esitetty nimike kuvaa nykyistä tehtäväkenttää paremmin kuin nykyinen nimike Maankäyttöpalvelut Piirtäjän (vak. 5007) nimikkeen muutos kaavoitusavustajaksi. Esitetty nimike kuvaa nykyistä tehtäväkenttää paremmin kuin nykyinen nimike 5037 Maankäyttöpalvelut Kartanpiirtäjän (vak. 5037) nimikkeen muutos paikkatietokäsittelijäksi. Esitetty nimike kuvaa nykyistä tehtäväkenttää paremmin kuin nykyinen nimike 1032 Toimistopalvelut Maaseutuhallinto siirtyy Someron kaupungin hallinnoitavaksi. Lakkautetaan maaseutuasiamiehen vakanssi Lakkautetaan kansliapäällikön vakanssi 5036 Maaseutupalvelut Maaseutuhallinto siirtyy Someron kaupungin hallinnoitavaksi Keskushallinto Kansliapäällikön tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin

18 Kehitys- ja toimenpideohjelma Kehitys- ja toimenpideohjelman avulla aikaansaadaan konkreettisia toiminnallisia, rakenteellisia ja muita muutoksia, joilla on kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan ja talouden kehitykseen myönteisiä vaikutuksia. Toimenpideohjelma sisältyi ensimmäisen kerran vuoden 2008 talousarvioon ja sitä uudistetaan ja täydennetään aina talousarviovalmistelun yhteydessä osana talousarviota. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin toimintaedellytyksiä tehtävien hoitamiseksi ja järjestämiseksi erityisesti peruspalveluissa sekä edistää kaupungin kaikenpuolista elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kehitys- ja toimenpideohjelma sisältää seuraavat osiot: - toimenpide sekä sen selostus ja tavoite - aikataulu toimenpiteen toteuttamiseen - taloudellinen tai toiminnallinen hyöty - vastuuhenkilö, joka organisoi toteutuksen sekä vastaa seurannasta ja tavoiteltavista tuloksista Kehitys- ja toimenpideohjelman toteutusta ja tavoitteen saavuttamista seurataan osavuosikatsauksien yhteydessä. Toimenpide ja tavoite Aikataulu Tavoiteltava hyöty Vastuuhenkilö(t) 1 Varautuminen taantumaan ja kiristyvään tulokehitykseen sekä palvelutoiminnan tuloksellisuuden parantaminen Varautuminen mahdolliseen taloudelliseen uuteen taantumaan vuosina siten, että kaupunki voi edelleenkin ylläpitää palvelutoiminnan ja talouden tarkoituksenmukaista tasapainoa. Tämä tarkoittaa verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisen takia palvelujen järjestämiseen käytettävissä olevien määrärahojen oleellista vähentymistä ja siten kaupungin palvelutoiminnan syvällistä ja pitkälle menevää priorisointia, palveluista luopumista tai vähentämistä ja muuttamista vähemmän kustannuksia aiheuttaviksi toiminnoiksi sekä keskittymistä vaikuttavuudeltaan kaikkein tärkeimpiin asioihin, tehtäviin ja palveluihin. Tarvittaessa valmius nopeisiinkin toimenpiteisiin ja uudelleen resurssointeihin jo keväällä Kaupungin toimintojen tuloksellisuus (taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus) selvitetään kokonaisvaltaisesti, jotta pystytään tekemään tulevaisuuteen vaikuttavia perusteltuja arvioita ja päätöksiä palvelujen tuottamisesta, järjestämisestä ja organisoinnista. Työ jatkuu vuosina Konkreettisia toimenpiteitä tehdään vuosittain mm. omaisuuden osalta. Palvelu- ja tuottavuusohjelma valmistellaan rinnan kaupunkistrategian tarkistamisen kanssa. Talouden ja toiminnan tarkoituksenmukainen tasapaino vuosina mahdollisessa syvänkin uuden taantuman olosuhteissa. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja 2 Elinkeinoelämän rakennemuutokseen vastaaminen Rakennemuutos jatkuu edelleen ja sen mukanaan tuomat muutokset tekevät haasteelliseksi kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisen. Kaupungin organisaation on omalta osaltaan oltava luomassa edellytyksiä yritystoiminnalle. Yrittäjyysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön osana vaikutusten ennakkoarviointia kaupungin päätöksenteossa. Kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoiman vahvistuminen Kaupunginjohtaja ja johtoryhmä

19 Valmistellaan forssalainen ennakkoarviointimalli, joka otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. 3 Koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuuden varmentaminen ja aluekehityksen turvaaminen Forssan seudulla Kaupungin edunvalvonnan vaikuttavuuden lisääminen koulutuspoliittisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön toimintaedellytysten turvaaminen vahvistamalla tutkimuksellista toimintaa ja yritysyhteistyötä. Toisen asteen koulutuksen osalta tavoitteena on laaja-alainen koulutustoiminta siten, että myös päätöksenteko ja hallinto säilyy Forssan seudulla. Toisen asteen koulutuksen kokoaminen valmistellaan vuoden 2013 aikana siten, että se voidaan toteuttaa vuoden 2014 alusta lukien. Valmistelu vuoden 2013 aikana. Toteutus vuoden 2014 alusta lukien. Varmistaa osaamisen ja laaja-alaisten koulutusmahdollisuuksien pysyminen ja kehittyminen Forssassa. Kaupunginjohtaja ja sivistystoimenjohtaja 4 Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen Sosiaalityön ja työllisyyden palvelualueen sekä nuorisotoimen työllisyyden hoidon palvelujen edelleen kehittäminen. Palveluja kehitetään niin, että niiden vaikuttavuus asiakkaisiin on mahdollisimman hyvä. Vuoden 2013 alkupuolen aikana laaditaan kaupungin työllisyyden hoidon toimintaohjelma vuosille , jossa linjataan asiakkaiden terveydellisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutumisen kehittämistä ja painopisteitä sekä foorumi, jolla työllisyyden hoidon asioita jatkossa koordinoidusti käsitellään. Työllisyysasioiden toimikunta jatkaa toimintaansa ainakin alkuvuoden Nuorten palvelusetelimallia jatketaan, Faktian kanssa pilotoidaan ohjaavan valmennuksen malli, vanhuspalvelujen avustavien töiden ja työllisyyden palveluiden rajapintaa vahvistetaan ja kuntoutuksen asiakasyhteistyötä parannetaan yhteistyöverkoston kanssa. Vuodet Työllisyyden edistämiseksi kohdentuvien ja tehtävien toimenpiteiden aikaisempaa suurempi vaikuttavuus. Perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, sosiaalipalvelujohtaja ja nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö Forssan kaupunki jatkaa toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen. Kaupunki toimeenpanee nuorten yhteiskuntatakuuta siten, että kaikille nuorille luodaan mahdollisuus suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja että nuoret eivät ajaudu liian pitkään jaksoon ilman minkäänlaista aktiivista toimintaa. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi tiivistetään työllisyydenhoidon yksikön ja nuorisotoimen yhteistyötä. Vuoden 2013 aikana toteutetaan kokeilu, jonka ajaksi nuorten työpajalle palkataan kaksi ohjaajaa yksilövalmennustehtäviin. Tavoitteena on parantaa ja tehostaa nuorten työpajan asiakkaiden jatkopolutusta ja kuntoutumista. Kokeilun aikana tuotetaan malli ja suunnitelma siitä, miten nuorten työpajan yksilövalmennus tulevaisuudessa järjestetään.

20 5 Forssa Suomen ykkösalueeksi ympäristöliiketoiminnassa Forssan elinkeinopoliittisena tavoitteena on saavuttaa Suomen ykkösalueen asema ympäristöliiketoiminnassa vuoteen 2025 mennessä..se edellyttää panostamista maapolitiikassa, elinkeinopolitiikassa, vetovoimaisuuden edistämisessä kuten myös kohdemarkkinoinnissa. Taloudellinen panostus on osana maakunnallisesta ja seudullisesta alueen vetovoimaisuusmarkkinoinnista sekä kaupungin omasta kehittämis- ja markkinointirahoituksesta. Perustana seudullinen elinkeinostrategia Järkivihreä Forssan seutu. Aloitus vuonna 2010, jatkuu vuosittain Toiminnallinen ja taloudellinen kokonaishyöty Forssalle ja koko talousalueelle yrityksien, työpaikkojen, verotulojen ja elinkeinoelämän yleisen aktiivisuuden kasvuna. Kaupunginjohtaja ja toimitusjohtaja 6 Henkilöstömäärän, vuokratyömäärän ja henkilöstökustannusten hallinta Kaupunki seuraa henkilöstön määrää ja vuokratyön määrää ja asettaa tarvittaessa raja-arvoja ja tavoitteita niiden tarkoituksenmukaiseksi hallitsemiseksi. Tavoitteena on pitää kaupungin kokonaishenkilöstömäärä ja ulkopuolelta ostettu vuokratyön määrä hallinnassa siten, että henkilöstökustannukset eivät nouse vuositasolla kuin enintään 0-3 %. Osavuosikatsaukset, henkilöstökertomus, tilinpäätös. Henkilöstökustannusten hallinta ja kustannustason nousun pitäminen alle 3 %:ssa. Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä toimialajohtajien kanssa. 7 Joustavat ja tarkoituksenmukaiset työaikaratkaisut kaikilla toimi- ja palvelualueilla Tavoitteena on esim. ylitöiden, lisätöiden, varallaolojärjestelyjen ja muiden mahdollisten lisäkustannuksia aiheuttavien työaikajärjestelyjen tarkoituksenmukainen käyttö tai käytön vähentäminen tai niistä luopuminen kaupungin kokonaiskustannusten näkökulmasta. Järjestelyissä voidaan hyödyntää työn ulkoistamista, vuokratyön käyttöä, urakointia yms. tarkoituksenmukaista toimintatapaa. Myös henkilöiden henkilökohtaisten elämäntilanteiden huomioonottamista työaikajärjestelyissä pyritään edistämään. Työtä jatketaan vuosina Kaupungille kokonaistaloudellisesti edulliset työaikaratkaisut. Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä toimialajohtajien kanssa 8 Henkilöstöohjelmien tehokas hyödyntäminen Henkilöstöstrategian ja muiden henkilöstöohjelmien toimenpiteiden täytäntöönpanoa jatketaan suunnitellusti. Henkilöstöohjelmien toimenpiteillä edistetään kaupungissa johtamisen, osaamisen, toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittymistä ja parantumista. Työtä jatketaan vuosina Henkilöstön työhyvinvoinnin, innovatiivisuuden ja työn hallinnan edistäminen sekä sitä kautta toiminnan kokonaisvaltaisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehittyminen. Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä koko kaupungin johtoryhmän kanssa.

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot