TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

2 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN YLEISTÄ Yleinen taloudellinen tilanne Kuntien yleiset talousnäkymät Forssan kaupungin strategiaperusta Forssan kaupungin talous Väestötavoitteet ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS Esitystapa ja rakenne Sitovuus Käyttösuunnitelmat Talousarvion toteutumisen seuranta ja arviointi Forssan kaupungin arviointijärjestelmän kuvaus HENKILÖSTÖMUUTOSTEN YHDISTELMÄ KEHITYS- JA TOIMENPIDEOHJELMA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan laskentaperusteet Keskushallinto Kasvatustoimi Perusturvan toimiala Vapaa-aikatoimi Tekninen ja ympäristötoimi TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Poistot ja arvonalentumiset Poistoeron ja varausten muutokset Tulorahoituksen korjauserät Antolainasaamisten muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista Tulos- ja rahoituslaskelma INVESTOINTIOSA RAHOITUSLASKELMAT LIIKELAITOS KONSERNIYHTEISÖT Faktia Koulutus Oy Forssa-asunnot Oy Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy Loimijoen Kuntapalvelut Oy Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Forssan seudun terveydenhuollon ky Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky LIITTEET 1 Graafiset esitykset

3 2 Toimielimen ja palvelualueen tilivelvolliset Forssan kaupungin toiminta- ja palveluorganisaatio vuoden 2013 alussa Kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokunnan ja viranhaltijoiden toimivaltuudet vuonna

4 Vs. kaupunginjohtajan esipuhe talousarvioon 2013 Forssan kaupungin talousarvion laatimisprosessi on ollut tällä kertaa erittäin haastava taloudellisten muutospaineiden vuoksi. Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa ja se on näkynyt myös Forssassa korkeina työttömyyslukuina. Myönteisenä asiana voi tietysti todeta, että työttömyysluvut ovat korkeat, mutta matalammat kuin vuonna 2008 ja Vuodelle 2013 povataan erittäin hidasta kasvua, joka aiheuttaa kunnille, myös Forssalle, tarpeita sopeuttaa toimintaansa ja palveluitaan. Kuntalaisten palvelut on turvattava ja siksi uudet innovaatiot ovat tervetulleita ja palvelutarjonnan kehittämiseksi. Talousarvion vahvana lähtökohtana on ollut viimeiset kymmenen vuotta tavoite siitä, että Forssan kaupungin talous pysyy terveenä niin, että kaupungin tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen, vuosikate on positiivinen ja kaupungilla on riittävä lainanhoitokyky. Toimialat käsittelivät ja valmistelivat omat talousarvioehdotuksensa siten, että lautakunnat hyväksyivät ehdotukset syys-lokakuun vaihteessa. Talousarvioehdotuksille annettiin valtuuston asettaman raamikehyksen puitteissa mahdollisuus kahden prosentin kasvuun. Lautakuntien talousarvioesitykset olivat lautakuntakäsittelyn jälkeen 2,3 miljoonaa euroa yli raamin. Perusturvalla oli suurin ylitys, joka oli 1,8 miljoonaa euroa. 2,3 miljoonan raamin ylitys olisi aiheuttanut sen, että Forssan kaupunki olisi tehnyt alijäämää, joka olisi pitänyt kattaa lisävelan otolla, henkilöstön lomautuksilla tai kiinteistö- tai/ja tuloveroprosentin korotuksilla. Toimialojen raamineuvottelut jouduttiin käynnistämään uudelleen ja neuvotteluissa 2,3 miljoonan euron ylitys saatiin supistumaan 1,2 miljoonaan euroon. Kaupunginvaltuustossa päätettiin tarkistaa kaupungin tuloveroprosenttia 0,50 prosenttiyksiköllä 20,00 %:iin. Korotus tarkoittaa noin 1,2 miljoonan euron lisätuloa verotuloihin. Veroprosentin korotuksella ehkäistiin lomautukset ja suurehkot palveluiden leikkaukset. Viimeksi vuonna 2008 tarkistettiin Forssan kaupungin tuloveroprosenttia. Silloin tuloveroprosentti nousi 0,75 prosenttiyksiköllä nykyiseen 19,5 %:iin. Tulevien vuosien investointiohjelma on erittäin monipuolinen ja tulevaisuuteen uskova. Viheralueella rakennetaan ekologinen koulu ja suunnitelmissa on peruskorjata Tölön koulu. Forssan maamerkki, linja-autoasema korjataan ja Kartanonkadun kunnostus saatetaan loppuun. Pakollisia investointeja ovat vanhan kaatopaikan kunnostus ja vesihuoltoliikelaitos joutuu tekemään yhdeksän miljoonan investoinnin jätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Investointien takia lainamäärä kasvaa vajaalla 1000 eurolla/asukas vuoteen Lainamäärä on vuoden 2012 lopussa n euroa/asukas. Velkaantumisesta huolimatta Forssan kaupunki sijoittuu kuntien joukossa taloudellisten tunnuslukujen arvioinneissa keskikastiin. Forssan kaupungin tulevien vuosien tärkeimmät haasteet liittyvät työttömyyden selättämiseen, muuttotappion kääntämiseksi muuttovoitoksi ja palvelujen säilyttämiseksi laadukkaina ja monipuolisina. Haasteet eivät ole pieniä, mutta ne ovat hallittavissa.

5 Forssan kaupungin talousarvion kehitys- ja toimenpideohjelmassa pyritään vastaamaan edellä lueteltuihin haasteisiin. Elinkeinoelämän rakennemuutos on ollut arkipäivää Forssan seudulla jo pitkään ja siksi yhtenä tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa siten, että yrittäjyysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön osana vaikutusten ennakkoarviointia kaupungin päätöksenteossa. Samalla huolehditaan siitä, että työllisyyden ja työllistämisen palveluita kehitetään erilaisten yhteistyöverkostojen avulla. On tärkeää myös varmistaa koulutetun ja osaavan työvoiman saanti Forssassa. Aluekehitystä on vauhditettava yhdessä elinkeinoelämän, oppilaitosten ja Forssan kaupungin yhteistyöllä. Näiden haasteiden ratkaisemiseen riittää työtä tulevilla valtuutetuilla. Uusi valtuusto pääsee ottamaan myös kantaa kuntarakenteeseen ja hyvinvointipalveluiden uudelleen järjestämiseen. Monipuolisen valmisteluprosessin tuloksena syntyneeseen v.s kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen ei lopulta tehty kaupunginhallituksessa enää mitään talousarviomuutoksia. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen ehdotuksen Forssan kaupunki saa usein kiitosta hyvistä ja laadukkaista palveluistaan. Kiitos kuuluukin henkilöstölle, joka huolehtii kuntalaisten palveluista. Lämpimät kiitokset myös talousjohtaja Leena Järvenpäälle, kaikille vastuullisille toimialajohtajille, luottamushenkilöille, lauta- ja johtokunnissa sekä kaupunginhallituksessa, jotka ovat paneutuneet Forssan kaupungin kehittämiseen ja osallistuneet tämän talousarvion valmisteluun. Aidosti meidän Forssan puolesta Forssassa Minna Lintonen vs. kaupunginjohtaja

6 1. YLEISTÄ 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös vuodelle 2013 povataan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. 1.2 KUNTIEN YLEISET TALOUSNÄKYMÄT Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden syksyllä neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimus on voimassa saakka. Koko sopimuskauden (26 kuukautta) kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimusaloilla. Kuntien taloutta kiristää verotulojen kasvun hidastuminen yleisen taloudellisen tilanteen seurauksena sekä valtionosuuksien leikkaukset vuosina Kunnat joutuvat voimakkaasti sopeuttamaan toimintaansa hidastuvan tulokehityksen seurauksena. Vastaavasti palvelutarpeet kasvavat ikärakenteen muutoksesta johtuen ja menokehityksen hidastaminen ja tuottavuuden parantaminen on suuri haaste. 1.3 FORSSAN KAUPUNGIN STRATEGIAPERUSTA Forssan tarkistettu kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Siinä kaupungin strategiset menestystekijät kulminoituvat kolmeen strategiseen kokonaisuuteen: työ, palvelut, ympäristö. Näiden kautta kaupunki edistää forssalaisten hyvää elämää. Kaiken toiminnan kivijalkana on terve ja vahva kaupungin talous. Terveen ja vahvan kaupungin talouden osalta tavoitteena valtuustokaudella on, että jokaisena vuonna 1. tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen 2. vuosikate on positiivinen 3. kaupungilla on riittävä lainanhoitokyky. Forssan visio 2025 Juuriltaan vahva Forssa tunnetaan omaleimaisena ja mukavana asumisen, osaamisen, palvelujen ja työpaikkojen yhteistyökykyisenä kasvukeskuksena, jonka vahvuuksia ovat ympäristö- ja logistiikkaosaaminen. Strategisia menestystekijöitä ovat palvelut, työ, ympäristö sekä terve ja vahva talous, joille asetetaan strategiassa tavoitteet valtuustokaudelle. 1.4 FORSSAN KAUPUNGIN TALOUS Vuoden 2013 talousarvion valmistelun lähtökohdat Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarviokehyksen ja talousarvion laatimisen keskeiset strategiset lähtökohdat, jotka olivat: - Käyttötalouden nettomenojen kasvu voi vuonna 2013 olla enintään 2 prosenttia kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. - Kaupungin investoinnit ajoitetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaan siten, että kaupungin lainanhoitokyky säilyy edelleen tyydyttävänä. - Talousarvio- ja suunnitelma laaditaan siten, että kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet kuntataloudelle toteutuvat. - Sisäisiin vuokriin tehdään poistosuunnitelmien tarkistamisesta aiheutuvat muutokset. Valtuusto hyväksyy tarkistetut poistosuunnitelmat viimeistään joulukuussa Forssan kaupungin nykyinen tuloveroprosentti on 19,50. Keskimääräinen aritmeettinen tuloveroprosentti koko maassa kuluvana vuonna on 19,81 ja verotettavilla tuloilla painotettu tuloveroprosentti 19,25. Kaupungin ns. efektiivinen veroprosentti on tänä vuonna 13,76 %. Valtuuston päättämä veroprosentin nostaminen 20,00 %:iin vuonna 2013 tuottaa verotuloja lisää kaupungille noin 1,2 miljoonaa euroa. Tuloveroa kertyy vuonna 2012 kaupungille noin 47,2 miljoonaa euroa, eli se on noin 88 % kaikista kaupungin saamista

7 verotuloista. Kaupungin verotulojen kehitys on ollut jo vuosia selvästi keskimääräistä hitaampaa, mikä näkyy vastaa vasti valtionosuuksien verotulotasauksen määrässä. Vuonna 2012 kaupungin verotulot putoavat noin miljoonan edellisvuodesta eli noin 2 %. Keskeisten talouden tunnuslukujen kehitys ja tulorahoituksen riittävyys Kuntataloudessa on tavoitteena oltava tulorahoituksen riittävyys, mikä tarkoittaa sitä, että usean tilikauden tarkastelujaksolla tuloslaskelmaan merkittyjen tulojen tulee kattaa tuloslaskelmaan merkityt menot. Tulorahoituksen riittävyyttä voidaan arvioida vertaamalla vuosikatteen, poistojen sekä poistonalaisten investointien omahankintamenojen suuruutta toisiinsa. Todelliset investointien omahankintamenot ovat olleet poistotasoa suuremmat koko 2000-luvun eli kaupunki on ottanut lainaa pitkäaikaisten investointien rahoittamiseen. Vuosille ajoittuu varsin mittava investointiohjelma yhteensä 33,5 miljoonaa euroa sekä lisäksi vielä Viksbergin kaatopaikan kunnostustyö. Kaatopaikan kunnostuksen kustannusarvio tässä vaiheessa on 5-6 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista on 68,8 % eli vuosikate ei riitä kattamaan investointien omahankintamenoja. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate riittää vuosina kattamaan laskennalliset poistot ja talousarvio on jonkin verran ylijäämäinen. Poistoaikoja on rakennusten osalta lyhennetty kuntajaoston uuden yleisohjeen mukaisesti. Valtuusto hyväksyy poistosuunnitelman joulukuussa Suurin riski tulorahoituksen riittävyydessä on verotulojen ja valtionosuuksien kehitys sekä onnistuminen menokehityksen hillitsemisessä. Vuonna 2013 verotulojen ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia kuluvasta vuodesta. Veroprosentin 0,5 %-yksikön nosto lisää kaupungin verotuloja noin 1,2 miljoonaa euroa. Ilman veroprosentin nostoa verotulojen kasvuarvio olisi 1-2 %. Valtionosuudet kasvavat vielä vuonna 2013 leikkauksista huolimatta. Eniten kasvaa kaupungin saama verotulotasaus. Vuosina valtionosuuksien on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tasolla verotulotasauksen kasvaessa, vaikka leikkaukset alkavatkin kasvaa vaiheittain. Toimintakatteen kasvu on noin 3 % vuoden 2012 muutetusta talousarviosta. Tämä merkitsee entistä tarkempaa talousarvioseurantaa ja nopeampaa reagoimista, jotta talousarviossa pysytään. Vuonna 2012 toimintamenojen kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa. Kaupungin tulopohjan voidaan ennustaa heikkenevän myös vuosina , jolloin tarvitaan lisää keinoja hidastaa menokehitystä. Kaupungin lainamäärä kasvaa 5,8 miljoonalla eurolla vuonna Vuosina kaupungin lainamäärä on pysynyt suunnilleen entisellä tasolla. Lainamäärä nousee 34,8 miljoonaan euroon vuonna 2013 ja vuoteen 2015 mennessä 43,5 miljoonaan euroon eli noin euroon/asukas. Lainamäärä vuoden 2013 lopussa on vajaat euroa/asukas. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä kaupungin lainamäärä oli euroa/asukas eli alle koko maan keskiarvon. Kaupungin lainanhoitokate oli vuoden 2011 tilinpäätöksessä 1,6. Mikäli lainanhoitokate on alle 1, tarkoittaa tämä, ettei kaupungin tulorahoitus riitä lainojen korkokuluihin ja lyhennyksiin. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on yli 2 ja tyydyttävä kun lainanhoitokate on 1-2 ja heikko, mikäli lainanhoitokate on alle 1. Lainahoitokate pysyy tyydyttävänä lukuun ottamatta vuotta Vuoteen 2014 ajoittuu 5 miljoonan euron bullet-lainan takaisinmaksu, mikä näkyy rahoituslaskelmassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksissä, jotka nousevat keskimääräisestä tasosta selvästi. Myös lainanhoitokate putoaa silloin alle 1 eli uutta lainaa joudutaan ottamaan lyhennettävän lainan tilalle. Rahoituslaskelmassa on varauduttu Viksbergin kaatopaikan kunnostustöiden aloittamiseen vuosina 2013 ja 2014 Loppurahoitus ja varauksen käyttö ajoittuu vuoteen Ylimenevään osaan ei olla varauduttu. 1.5 VÄESTÖTAVOITTEET

8 Vuoden 2012 alussa Forssassa oli asukasta. Vuonna 2012 on väestön määrä vähentynyt ennakkotietojen mukaan tammi-syyskuussa 107 asukkaalla. Forssan kaupungin väestön kehitys Vuosi Väestö Muutos hlöä Muutos % ,1-1,1-1,4-1,1-0,8-1,1-0,6-0,5-0,1-0,9-0,1-0,3 0,1-0,3 0,5-0,4-0,4 0,2 0,3 0,3 Kaupungin väestökehityksen ennustetaan lähtevän lievään nousuun vuodesta 2014 alkaen.

9 2. ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS 2.1 ESITYSTAPA JA RAKENNE Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittu taloussuunnitelma sisältävät tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan ja investointiosan. Lisäksi talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät yleisen osan, henkilöstömuutosten yhdistelmän, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tavoitteet sekä tarvittavat liitteet. Kaupungin kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa. TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaiset toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Toimintakate = toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, ja lainan lyhennyksiin. Tulorahoitus on ylijäämäinen, mikäli vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, jos vuosikate alittaa poistot. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoerot, vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. RAHOITUSOSA Rahoitusosassa esitetään kunnan rahoituslaskelma ns. rahavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät. Lisäksi rahoituslaskelmasta käy ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksen rahavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainauksen ja lainakannan muutokset. Niiden jälkeen esitetään maksuvalmiuteen vaikuttavat omien pääomien muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, saamisten ja korottomien velkojen muutokset. Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi esitetään siinä eriteltynä vain kokonaistalouden kannalta olennaiset erät. Toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, mikäli tunnusluku on 1 tai enemmän. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupungin toiminnan ohjausta kuvataan puolestaan käyttötalousosassa ja investointiosassa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja tavoitetason sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille palvelualueittain tehtävien hoitamiseen. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös ne sisäiset erät, joihin toimielin tai muu toiminnasta vastaava yksikkö voi vaikuttaa.

10 Keskeiset muutokset palvelualueissa ovat seuraavat: - uutena palvelualueena on 580 Yhteistoiminta-alueen jätehuolto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hyvin asetetut tavoitteet ovat tuloksellisen arvioinnin perusta. Asetettaessa tavoitteita valtuustotasolla korostuu valtuuston tehtävä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, kunnalle säädettyjen ja sen itselleen ottamien tehtävien toteuttajana tai järjestäjänä, kuntalaisten edustajana, kunnan rajallisten resurssien jakajana ja kunnan yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttajana. Yksittäisille toiminnoille johdettavat tavoitteet jäävät lautakuntien ja operatiivisen johdon tehtäväksi talousarviovuoden käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Hyvinä tavoitteina valtuustotasolla pidetään tavoitteita, jotka - edistävät kunnan menestymistä tehtävissään - vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeita - kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta - kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja - ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin - ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa yksin tai toimijaosapuolena. Käyttötalousosa esitetään laskelmana, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan. Kustannusrakenne on alustava ja se tarkentuu käyttösuunnitelmassa. Kokonaiskustannuksissa esitetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (käyttöomaisuuden) suunnitelman mukaiset poistot sekä pääoma-arvon korko. Talousarviomäärärahat hyväksytään vuoden 2013 palveluiden osalta. Vuodet 2014 ja 2015 ovat alustavia arviota, eivät määrärahoja. Käyttötalousosa sisältää 23 palvelualuetta, joille osoitetaan menomäärärahat ja tuloarviot. Kriittiset menestystekijät (= painopistealueita, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta visioon ja strategisiin tavoitteisiin päästään) toteuttavat palvelun ja toimialan ja sitä kautta koko kunnan toiminta-ajatusta ja visiota. Kriittisille menestystekijöille määritellään arviointikriteerit eli mistä tiedämme, onko asiassa onnistuttu eli miten ja millä onnistumista mitataan. Arviointikriteerille asetetaan tavoite talousarviovuodelle. Tavoite voi olla laadullinen (sanallinen) tai määrällinen (lukuarvo). Yhdellä menestystekijällä voi olla useampiakin arviointikriteereitä kertomaan onnistumisesta. INVESTOINTIOSA Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investointiosassa käsitellään vain aktivoitavat hankintamenot. Tuloarviona esitetään valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. Käyttöomaisuuden myynneistä esitetään suunnitelman mukainen hankintamenojäännös. Investointivarauksen tai rahaston käyttö hankkeen rahoitukseen esitetään erikseen sitovana perusteluna. Investointiosaan varataan määrärahat hyödykkeen hankintaan, mikäli hyödykkeen tai hyödykkeen eri komponenttien verollinen hankintahinta on vähintään euroa. Taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosien osalta vuoden 2013 arvioituun rahanarvoon. Täten inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille ei ole otettu huomioon eli muutokset määrärahoissa ja tuloarvioissa johtuvat toiminnassa tapahtuvista muutoksista.

11 LIIKELAITOS Kaupungilla on seuraava kuntalain mukainen liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos. Talousarvion käyttötalousosassa menoihin ja tuloihin sisältyvät palvelujen ja tavaroiden ostot liikelaitokselta ja vastaavasti palvelujen myynti ja vuokraus liikelaitokselle. Määrärahaa liikelaitoksen investointimenoon ei oteta kaupungin talousarvion investointiosaan, vaan mahdollinen pääomarahoitus liikelaitoksen investointimenoon käsitellään talousarvion rahoitusosassa sisäisenä antolainana tai peruspääoman lisäyksenä. Kaupungin talousarviossa liikelaitoksen kaupungille maksama peruspääoman korko tai lainan korko näkyy tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa ja - menoissa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä kaupungin talousarvioksi ja suunnitelmaksi valtuustolle. Hallintosäännön 24 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin liikelaitoksen johtokunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointi- ja lainanottovaltuudet. KAUPUNKIKONSERNI Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla yksin tai muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitteet talousarviossa ja -suunnitelmassa myös kaupunkikonsernille. Forssan kaupungin konsernirakenne on seuraava: Tytäryhteisöt: omistusosuus % Faktia konserni 100,00* Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy 100,00* Forssa-asunnot Oy 100,00* Loimijoen Kuntapalvelut Oy 84,04* Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 53,39* Forssan kaupungin Vanhustenkotiyhdistys ry 100,00 Osakkuusyhteisöt: As Oy Tölönrivi 40,20 As Oy Forssan Hakaniitty 45,00 Kiinteistö Oy Forssan Lastu 34,00 Seuturekry 20,01 Kuntayhtymät Forssan seudun terveydenhuollon ky 60,10* Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky 12,62 Hämeen liitto 11,73 Hämeen päihdehuollon ky 1,74 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 3,78 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky 44,12* Eteva ky 0,64 Konsernitavoitteet asetetaan talousarvion yhteydessä * merkityille.

12 2.2 SITOVUUS Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia palveluittain. Kyseessä on bruttositovuus, menot ja tulot ovat molemmat erikseen sitovia. Käyttötalousosa sisältää yhteensä 23 eri palvelualuetta. Nettositovuuden piirissä ovat seuraavat käyttötalousosan palvelualueet: Vesihelmi ja liikunta ja nuorisopalvelut Wahren keskus Yhteistoiminta-alueen jätehuolto Käyttötalousosassa esitetyt palvelujen kriittiset menestystekijät sekä arviointikriteerien mukaiset tavoitetasot sekä taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Käyttötalousosassa esitetyt tunnusluvut eivät ole sitovia tavoitteita. Investointiosa Investointiosan määrärahat ja tuloarviot sekä kokonaiskustannusarviot ovat sitovia hankeryhmittäin tai hankkeittain. Sitovat hankeryhmät tai hankkeet on merkitty investointiosaan kirjaimella (s). Mikäli investoinnin hankintamenon ennakoidaan ajoittuvan kahdelle tai useammalle vuodelle, hyväksyy valtuusto investoinnin hankinnan kokonaiskustannusarvion sitovana, jolloin kustannusarvion sisällä tapahtuvat vaihtelut vuositasolla ovat sallittuja. Perustelutekstit ovat sitovia. Vuodet ne ovat suuntaa antavia. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: - verotulot - valtionosuudet - rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: - antolainasaamisten lisäys - antolainasaamisten vähennys - lainakannan muutos Liikelaitos ja konserniyhteisöt Konsernitavoitteet ovat sitovia kaupungin liikelaitokselle. Valtuustoon nähden sitovia eriä liikelaitoksen tulosbudjetissa ovat kuntalain 87 e.3 :n mukaisesti kaupungin ja liikelaitoksen väliset pääomarahoituksen korvaukset. Näitä korvauksia ovat korkotulot ja menot sisäisestä anto- ja ottolainauksesta sekä korvaukset kaupungin liikelaitokseen sijoittamasta peruspääomasta. Johtokuntaan nähden tulosbudjetissa sitovaksi eräksi voidaan asettaa tilikauden tulos. 2.3 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien, tilivelvollisten virkamiesten ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tulo-

13 viot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan määräämä ja sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin. Toimivallanjakoa koskevat määräykset annetaan hallintosäännössä. 2.4 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palvelualueittain. Alemman palveluyksikkötason tavoitteet hyväksytään lautakuntien käyttösuunnitelmissa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa myös toiminnalliset ja taloudelliset konsernitavoitteet tytäryhtiöille ja liikelaitoksille sekä kuntayhtymille. Kaupungin talousarvion toteutumisen seuranta tapahtuu kuukausiraportoinnilla siten, että kaupunginhallitukselle informoidaan talousarvion toteutumisesta aina kuukauden päätyttyä seuraavan kuukauden aikana tuloslaskelma- ja toimialatasolla. Raportti sisältää myös toteumaennusteen koko vuodelle. Tällä tavoin voidaan reagoida ajoissa mahdollisiin muutostarpeisiin toiminnassa ja talousarviossa. Ohessa kokonaiskuvaus kaupungin arviointijärjestelmästä. Valtuuston hyväksymä talousarviokirja ja lautakuntien ja esimiesten hyväksymät käyttösuunnitelmat muodostavat luettelon tavoitteista, mittareista ja arviointikriteereistä, joita talousarviovuoden aikana seurataan..

14 FORSSAN KAUPUNGIN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KUVAUS ASIAKIRJA ARVIOIJA MENETTELY AIKATAULU Kaupunkistrategia/ Valtuusto/ Kaupunkistrategian tarkistus kerran valtuustokaudessa Valtuustoseminaarit keväällä toimialastrategiat lautakunnat valtuuston seminaari ja päätös Talousarvio- ja suunnitelma/ toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Valtuusto Valtuusto/kaupunginhallitus Strategian toteutumisen seuranta Toimialojen seminaarityöskentely ja päätös strategian tarkistamisesta kerran valtuustokaudessa; strategian (tuloskortti) seuranta Strategian mahdollinen tarkistaminen tarvittaessa aina talousarvion laadinnan yhteydessä Osavuosikatsaukset - osavuosikatsaus (suppea) - osavuosikatsaus (laaja ) Osavuosikatsaukset sisältävät myös konserniraportoinnin tyttärien ja kuntayhtymien toiminnasta ja taloudesta Arviointitilaisuus, mukana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, tilintarkastaja ja kaupunginjohtajan johtoryhmä Lautakuntien strategiaseminaarit keväällä Talousarvion laadinta-aikataulun mukaan Kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä Touko-kesäkuu, ennen valtuuston kokousta Valtuusto Tilinpäätöskäsittely, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee arviointikertomuksen Kesäkuun loppuun mennessä Talousarvio ja suunnitelma Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja tekee sen arviointisuunnitelmansa mukaisesti tutustumalla kaupunkiorganisaation palvelutoimintaan pyrkien varmistumaan sen taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Talousarviovuoden aikana ja sitä seuraavan vuoden alkuvuoden aikana talousarviovuoden osalta

15 Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilinpäätös Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus Lautakuntien edellisen talousarviovuoden toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Samoin soveltuvien osin konserniyhteisöjen osalta. Tilinpäätöksen laatiminen - toimintakertomus Osavuosikatsaukset - osavuosikatsaus (suppea, ) - osavuosikatsaus (laaja) Helmi-/maaliskuu Allekirjoitus maaliskuussa Touko-/kesäkuu Syys-/lokakuu Kuukausiraportointi, talousarvion toteutuminen ja ennuste koko vuodeksi tuloslaskelmatasolla Seuraavan kuukauden toinen hallituksen kokous Käyttösuunnitelmat/ toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Lautakunnat/johtokunnat Lautakunnan oma itsearviointi laaditun strategian( tuloskortin) ja käyttösuunnitelmien pohjalta Lautakunnan tilinpäätösosioiden ja toimintakertomuksen hyväksyminen Tammi-/helmikuu Maaliskuu Kuukausiraportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kerran kuukaudessa Käyttösuunnitelmat/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Esimiehet Kehityskeskustelut ja työsuorituksen arviointi Alkuvuoden aikana

16 3. Henkilöstömuutosten yhdistelmä 2013 Vakanssi nro Sijoituspaikka Alkaen lkm Toimialan perustelut Hoitaja Vanhuspalvelut; kotihoito Kotihoidon kasvava asiakasmäärä ja hoitoisuuden kehitys edellyttävät kotihoidon lisäresurssointia. Nykytilanteessa kotihoidon asiakkaille ei ole voitu resurssien niukkuuden vuoksi tarjota riittäviä kotihoidon iltakäyntejä erityisesti maaseudulla. Maaseudun alueen iltahoidon tarjoaminen edellyttää lähes kahden hoitajan resurssointia. Toimiva ja riittävästi resurssoitu kotihoito siirtää ennenaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä. Forssan vanhuspalveluiden strategiassa on esitetty 5 työntekijän lisäystä kotihoitoon vuonna Ohjaaja Kehitysvammahuolto, Niittyvilla Ohjatun palveluasumisen ja tuetun/itsenäisesti asuvien ohjauksen tarve ja sen järjestäminen kunnan omana toimintana nousi haasteeksi Kehitysvammahuollon kehittämistyöryhmän loppuraportissa (PELA ,KH ja KV ). Palveluntarve on jo tällähetkellä 25 asiakkaalla (ohjattu+tuettu/itsenäinen asuminen). Tuetun asumisen järjestämisen tarve on jo nyt olemassa, mutta sitä ei ole voitu järjestää ohjausresurssin puuttuessa.mikäli palvelua ei järjestetä kunnan omana toimintana, joudutaan palvelu järjestämään ostopalveluna yksityisiltä palvelutuottajilta. Ohjaaja Kehitysvammahuolto, Päiväniitty paikkainen Päiväniitty tuottaa palveluja 38 vaikeasti/haastavasti käyttäytyvälle kehitysvammaiselle päivittäin sekä vastaa kehitysvammaisten koululaisten lomaaikojen hoidosta ja huolenpidosta. Suuret ryhmäkoot, asiakkaiden erilaiset ohjaustarpeet haastavat tilanteet aiheuttavat toistuvia vaara- ja uhkatilanteita. Ohjausresurssointia lisäämällä voidaan ryhmäkokoja pienentää, jakaa toimintaa eri pisteisiin ja näin lisätä ohjauksen yksilöllisyyttä ja asiakkaiden käyttöpäivien määrää. Senioritoiminnan järjestämisvelvollisuus lisääntyy, kun yli 63-vuotiaat kehitysvammaiset eläköityvät työtoiminnasta. Esitys kehitysvammahuollon kehittämistyöryhmän esityksen mukainen. Hoitaja Lastenkoti Kaarisilta Sosiaalihuoltolain 20.n ja 21 :n mukaan kunnan tulee antaa kotipalvelua alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseenasumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen jatotunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamisesta tai niissä avustamista. Lapsiperheiden kotipalvelu tarvitsee oman työntekijän, jonka työpanos suunnataan ainoastaan lapsiperheiden tarpeisiin. Lapsiperheiden kotipalvelulla on merkittävä vaikutus vaikeassa tilanteessa olevien perheiden suoriutumisen tukemisessa. Palveluun on tarkoituksenmukaista valikoida perheet, joita tukemalla voidaan ennalta ehkäistä lastensuojelun asiakkuudenalkamista.

17 Vakanssi nro Sijoituspaikka Alkaen lkm Toimialan perustelut Toimistosihteerin nimikkeen muutos lupasihteeriksi 1018 Tekninen toimi Talousarvio sisältää esityksen lupa-asioita käsittelevän toimistosihteerin (vak. 1018) siirtämisestä keskushallinnon toimistopalveluyksiköstä tekninen ja ympäristötoimen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelun palvelualueelle. Samassa yhteydessä tehtävän nimike esitetään muutettavaksi lupasihteeriksi. Perustelu esitykselle on rakennusvalvonnan toimistosihteerin tehtävien eriytyminen muiden toimistosihteerien tehtävistä, koska tehtävän hoitaminen vaatii laajan lupamenettelyn käytäntöjen ja lainsäädännön hallintaa. Muutoksen jälkeen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelualue vastaa itse lupasihteerin tehtävien määrittelystä ja sijaistamisesta. Muutoksella ei ole merkittävää talousvaikutusta, koska aiemmin ostopalveluun kirjattu kustannus siirtyy palkkakuluksi. Ympäristösihteerin nimikkeen muutos ympäristöpäälliköksi Piirtäjän nimikkeen muutos kaavoitusavustajaksi Kartanpiirtäjän nimikkeen muutos paikkatietokäsittelijäksi Lakkautetaan toimistosihteerin vakanssi 5063 Ympäristön-suojelu Ympäristösihteerin (5063) nimikkeen muutos ympäristöpäälliköksi. Esitetty nimike kuvaa nykyistä tehtäväkenttää paremmin kuin nykyinen nimike Maankäyttöpalvelut Piirtäjän (vak. 5007) nimikkeen muutos kaavoitusavustajaksi. Esitetty nimike kuvaa nykyistä tehtäväkenttää paremmin kuin nykyinen nimike 5037 Maankäyttöpalvelut Kartanpiirtäjän (vak. 5037) nimikkeen muutos paikkatietokäsittelijäksi. Esitetty nimike kuvaa nykyistä tehtäväkenttää paremmin kuin nykyinen nimike 1032 Toimistopalvelut Maaseutuhallinto siirtyy Someron kaupungin hallinnoitavaksi. Lakkautetaan maaseutuasiamiehen vakanssi Lakkautetaan kansliapäällikön vakanssi 5036 Maaseutupalvelut Maaseutuhallinto siirtyy Someron kaupungin hallinnoitavaksi Keskushallinto Kansliapäällikön tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin

18 Kehitys- ja toimenpideohjelma Kehitys- ja toimenpideohjelman avulla aikaansaadaan konkreettisia toiminnallisia, rakenteellisia ja muita muutoksia, joilla on kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan ja talouden kehitykseen myönteisiä vaikutuksia. Toimenpideohjelma sisältyi ensimmäisen kerran vuoden 2008 talousarvioon ja sitä uudistetaan ja täydennetään aina talousarviovalmistelun yhteydessä osana talousarviota. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin toimintaedellytyksiä tehtävien hoitamiseksi ja järjestämiseksi erityisesti peruspalveluissa sekä edistää kaupungin kaikenpuolista elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kehitys- ja toimenpideohjelma sisältää seuraavat osiot: - toimenpide sekä sen selostus ja tavoite - aikataulu toimenpiteen toteuttamiseen - taloudellinen tai toiminnallinen hyöty - vastuuhenkilö, joka organisoi toteutuksen sekä vastaa seurannasta ja tavoiteltavista tuloksista Kehitys- ja toimenpideohjelman toteutusta ja tavoitteen saavuttamista seurataan osavuosikatsauksien yhteydessä. Toimenpide ja tavoite Aikataulu Tavoiteltava hyöty Vastuuhenkilö(t) 1 Varautuminen taantumaan ja kiristyvään tulokehitykseen sekä palvelutoiminnan tuloksellisuuden parantaminen Varautuminen mahdolliseen taloudelliseen uuteen taantumaan vuosina siten, että kaupunki voi edelleenkin ylläpitää palvelutoiminnan ja talouden tarkoituksenmukaista tasapainoa. Tämä tarkoittaa verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisen takia palvelujen järjestämiseen käytettävissä olevien määrärahojen oleellista vähentymistä ja siten kaupungin palvelutoiminnan syvällistä ja pitkälle menevää priorisointia, palveluista luopumista tai vähentämistä ja muuttamista vähemmän kustannuksia aiheuttaviksi toiminnoiksi sekä keskittymistä vaikuttavuudeltaan kaikkein tärkeimpiin asioihin, tehtäviin ja palveluihin. Tarvittaessa valmius nopeisiinkin toimenpiteisiin ja uudelleen resurssointeihin jo keväällä Kaupungin toimintojen tuloksellisuus (taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus) selvitetään kokonaisvaltaisesti, jotta pystytään tekemään tulevaisuuteen vaikuttavia perusteltuja arvioita ja päätöksiä palvelujen tuottamisesta, järjestämisestä ja organisoinnista. Työ jatkuu vuosina Konkreettisia toimenpiteitä tehdään vuosittain mm. omaisuuden osalta. Palvelu- ja tuottavuusohjelma valmistellaan rinnan kaupunkistrategian tarkistamisen kanssa. Talouden ja toiminnan tarkoituksenmukainen tasapaino vuosina mahdollisessa syvänkin uuden taantuman olosuhteissa. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja 2 Elinkeinoelämän rakennemuutokseen vastaaminen Rakennemuutos jatkuu edelleen ja sen mukanaan tuomat muutokset tekevät haasteelliseksi kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisen. Kaupungin organisaation on omalta osaltaan oltava luomassa edellytyksiä yritystoiminnalle. Yrittäjyysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön osana vaikutusten ennakkoarviointia kaupungin päätöksenteossa. Kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoiman vahvistuminen Kaupunginjohtaja ja johtoryhmä

19 Valmistellaan forssalainen ennakkoarviointimalli, joka otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. 3 Koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuuden varmentaminen ja aluekehityksen turvaaminen Forssan seudulla Kaupungin edunvalvonnan vaikuttavuuden lisääminen koulutuspoliittisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön toimintaedellytysten turvaaminen vahvistamalla tutkimuksellista toimintaa ja yritysyhteistyötä. Toisen asteen koulutuksen osalta tavoitteena on laaja-alainen koulutustoiminta siten, että myös päätöksenteko ja hallinto säilyy Forssan seudulla. Toisen asteen koulutuksen kokoaminen valmistellaan vuoden 2013 aikana siten, että se voidaan toteuttaa vuoden 2014 alusta lukien. Valmistelu vuoden 2013 aikana. Toteutus vuoden 2014 alusta lukien. Varmistaa osaamisen ja laaja-alaisten koulutusmahdollisuuksien pysyminen ja kehittyminen Forssassa. Kaupunginjohtaja ja sivistystoimenjohtaja 4 Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen Sosiaalityön ja työllisyyden palvelualueen sekä nuorisotoimen työllisyyden hoidon palvelujen edelleen kehittäminen. Palveluja kehitetään niin, että niiden vaikuttavuus asiakkaisiin on mahdollisimman hyvä. Vuoden 2013 alkupuolen aikana laaditaan kaupungin työllisyyden hoidon toimintaohjelma vuosille , jossa linjataan asiakkaiden terveydellisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutumisen kehittämistä ja painopisteitä sekä foorumi, jolla työllisyyden hoidon asioita jatkossa koordinoidusti käsitellään. Työllisyysasioiden toimikunta jatkaa toimintaansa ainakin alkuvuoden Nuorten palvelusetelimallia jatketaan, Faktian kanssa pilotoidaan ohjaavan valmennuksen malli, vanhuspalvelujen avustavien töiden ja työllisyyden palveluiden rajapintaa vahvistetaan ja kuntoutuksen asiakasyhteistyötä parannetaan yhteistyöverkoston kanssa. Vuodet Työllisyyden edistämiseksi kohdentuvien ja tehtävien toimenpiteiden aikaisempaa suurempi vaikuttavuus. Perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, sosiaalipalvelujohtaja ja nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö Forssan kaupunki jatkaa toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen. Kaupunki toimeenpanee nuorten yhteiskuntatakuuta siten, että kaikille nuorille luodaan mahdollisuus suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja että nuoret eivät ajaudu liian pitkään jaksoon ilman minkäänlaista aktiivista toimintaa. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi tiivistetään työllisyydenhoidon yksikön ja nuorisotoimen yhteistyötä. Vuoden 2013 aikana toteutetaan kokeilu, jonka ajaksi nuorten työpajalle palkataan kaksi ohjaajaa yksilövalmennustehtäviin. Tavoitteena on parantaa ja tehostaa nuorten työpajan asiakkaiden jatkopolutusta ja kuntoutumista. Kokeilun aikana tuotetaan malli ja suunnitelma siitä, miten nuorten työpajan yksilövalmennus tulevaisuudessa järjestetään.

20 5 Forssa Suomen ykkösalueeksi ympäristöliiketoiminnassa Forssan elinkeinopoliittisena tavoitteena on saavuttaa Suomen ykkösalueen asema ympäristöliiketoiminnassa vuoteen 2025 mennessä..se edellyttää panostamista maapolitiikassa, elinkeinopolitiikassa, vetovoimaisuuden edistämisessä kuten myös kohdemarkkinoinnissa. Taloudellinen panostus on osana maakunnallisesta ja seudullisesta alueen vetovoimaisuusmarkkinoinnista sekä kaupungin omasta kehittämis- ja markkinointirahoituksesta. Perustana seudullinen elinkeinostrategia Järkivihreä Forssan seutu. Aloitus vuonna 2010, jatkuu vuosittain Toiminnallinen ja taloudellinen kokonaishyöty Forssalle ja koko talousalueelle yrityksien, työpaikkojen, verotulojen ja elinkeinoelämän yleisen aktiivisuuden kasvuna. Kaupunginjohtaja ja toimitusjohtaja 6 Henkilöstömäärän, vuokratyömäärän ja henkilöstökustannusten hallinta Kaupunki seuraa henkilöstön määrää ja vuokratyön määrää ja asettaa tarvittaessa raja-arvoja ja tavoitteita niiden tarkoituksenmukaiseksi hallitsemiseksi. Tavoitteena on pitää kaupungin kokonaishenkilöstömäärä ja ulkopuolelta ostettu vuokratyön määrä hallinnassa siten, että henkilöstökustannukset eivät nouse vuositasolla kuin enintään 0-3 %. Osavuosikatsaukset, henkilöstökertomus, tilinpäätös. Henkilöstökustannusten hallinta ja kustannustason nousun pitäminen alle 3 %:ssa. Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä toimialajohtajien kanssa. 7 Joustavat ja tarkoituksenmukaiset työaikaratkaisut kaikilla toimi- ja palvelualueilla Tavoitteena on esim. ylitöiden, lisätöiden, varallaolojärjestelyjen ja muiden mahdollisten lisäkustannuksia aiheuttavien työaikajärjestelyjen tarkoituksenmukainen käyttö tai käytön vähentäminen tai niistä luopuminen kaupungin kokonaiskustannusten näkökulmasta. Järjestelyissä voidaan hyödyntää työn ulkoistamista, vuokratyön käyttöä, urakointia yms. tarkoituksenmukaista toimintatapaa. Myös henkilöiden henkilökohtaisten elämäntilanteiden huomioonottamista työaikajärjestelyissä pyritään edistämään. Työtä jatketaan vuosina Kaupungille kokonaistaloudellisesti edulliset työaikaratkaisut. Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä toimialajohtajien kanssa 8 Henkilöstöohjelmien tehokas hyödyntäminen Henkilöstöstrategian ja muiden henkilöstöohjelmien toimenpiteiden täytäntöönpanoa jatketaan suunnitellusti. Henkilöstöohjelmien toimenpiteillä edistetään kaupungissa johtamisen, osaamisen, toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittymistä ja parantumista. Työtä jatketaan vuosina Henkilöstön työhyvinvoinnin, innovatiivisuuden ja työn hallinnan edistäminen sekä sitä kautta toiminnan kokonaisvaltaisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehittyminen. Henkilöstöpäällikkö yhteistyössä koko kaupungin johtoryhmän kanssa.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015... 1

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015... 1 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015... 1 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Forssa koko elämän väärtti - kaupunkistrategia... 4 1.2 Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot