e-business Research Center RESEARCH REPORTS Marko Seppä (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "e-business Research Center RESEARCH REPORTS 30 2006 Marko Seppä (toim.)"

Transkriptio

1 e-business Research Center Kylmän sodan jännitteiden ja sotatalouden purkautuminen käynnisti teollistumiseen verrattavissa olevan yhteiskunnallinen muutosprosessin. Internet-selaimen läpimurto n. 10 vuotta kaikkine seurauksineen symboloi tätä kenties parhaiten. Teollistumisen tavoin tietoistuminen (tietoyhteiskuntakehitys) etenee eri tahtiin eri maissa, yhteiskunnan eri sektoreilla, eri toimialoilla, erityyppisissä yhteisöissä ja erilaisissa prosesseissa. Uuden liiketoiminnan rakentaminen ideasta yritykseksi ja yrityksestä pääomaksi (from idea to IPO tai Venture-to-Capital eli V2C) on erilaista tietoyhteiskunnassa kuin se oli teollisessa yhteiskunnassa. Uudet liikeideat ovat yhä useammin osaamisintensiivisiä ja yhä harvemmin perinteisessä mielessä pääomaintensiivisiä. Uusi liiketoiminta voi yhä useammin olla syntymähetkestä alkaen globaalia. Venture Capital (VC) -tarjonnan kasvun ansiosta liiketoiminnan rakentaminen ei kaadu myöskään rahan vähyyteen. Tietoyhteiskunnassa onkin VC -sijoittajien (pääomasijoittajien) sijasta pula V2C -sijoittajista (osaamispääomasijoittajista) sitoutuneista ja intohimoisista liiketoiminta-osaajista jotka sijoittavat liikemiesviisauttaan kasvuyritysaihioihin kanssayrittäjinä eli (perustaja)yrittäjien määräaikaisina ja osa-aikaisina omistajakumppaneina. Tämä raportti kokoaa yhteen (määräajaksi perustetun) ebrc:n V2C-tutkimusryhmän tuottamat suomenkieliset tutkielmat. Koska V2Ctutkimuksesta on raportoitu pääosin englanniksi, voidaan tätä raporttia pitää suomenkielisenä johdantona tietoyhteiskuntakehityksen aiheuttamiin muutoksiin kasvuyritystoiminnan dynamiikassa erityisesti kanssayrittäjyyteen nousevana liiketoimintailmiönä. ebrc Tampere University of Technology & University of Tampere P.O.Box 541, FI Tampere, Finland KASVUYRITYSTOIMINNAN MUUTTUVA PELIKENTTÄ: KANSSAYRITTÄJYYDEN KEHKEYTYMINEN RESEARCH REPORTS KASVUYRITYSTOIMINNAN MUUTTUVA PELIKENTTÄ: KANSSAYRITTÄJYYDEN KEHKEYTYMINEN Marko Seppä (toim.)

2 KASVUYRITYSTOIMINNAN MUUTTUVA PELIKENTTÄ: KANSSAYRITTÄJYYDEN KEHKEYTYMINEN Marko Seppä (toim.) ebrc Research Reports 30 Tampere 2006

3 Distribution ebrc Tampere University of Technology and University of Tampere Published by Tampere University of Technology (TUT) and University of Tampere (UTA) Printed edition Electronic edition in ISSN ISSN ISBN X (TUT) ISBN (TUT) (UTA) (UTA) Printed by Cityoffset Oy, Tampere 2006 II

4 ALKUSANAT Vuosi 1995 toi paitsi Suomelle jääkiekon maailmanmestaruuden ja jäsenyyden Euroopan Unionissa myös mm. internet-selaimen kaikkien ulottuville. Kylmän sodan purkautuminen ja teknologian uudet siviilisovellukset olivat avanneet ikkunan tietoyhteiskuntaan ja yrityksille uusia reittejä nopeaan kasvuun. Vuoteen 2000 mennessä mm. Nokia nousi noesta ja tuhkasta yhdeksi maailman arvokkaimmista yrityksistä. Ymmärtääkseen ja edistääkseen tietoistumista tätä teollistumiseen verrattavissa olevaa yhteiskuntamurrosta (ja hyötyäkseen siitä taloudellisesti) Euroopan Unioni laati kunnianhimoiseksi strategiakseen eeurooppa-ohjelman vuosille Samaan aikaan Tampereen kaupunki käynnisti rinnakkaisen etampere-ohjelman, eeuroopan paikallisen pilotin. etampereen osaohjelmana määräajaksi ( ) perustettu virtuaalinen tutkimuskeskus e-business Research Center ebrc lähti omalta osaltaan määrätietoisesti toteuttamaan ohjelman kirjainta ja henkeä: tavoitteenaan lisätä tietoyhteiskunnan liiketoimintaosaamista sekä teoriassa että käytännössä. ebrc:n missiona oli synnyttää yksi tutkimusalansa johtavista toimijoista Euroopassa ja kasata 100 MMk:n (16,8 Me:n) laajuinen hankevolyymi. Onnistuakseen määrällisessä tavoitteessaan ebrc:n projektiorganisaatio kehitti matchmaker-toiminnon erilaisten intressitahojen yhdistämiseksi ja palvelemiseksi. Suurin osa ebrc:n portfolion yli 70 hankkeen toteutuksesta tapahtuikin eri laitoksilla ja muissa kumppaniyhteisöissä ebrc:n projektiorganisaation ulkopuolella. ebrc saavutti määrälliset tavoitteensa ja pyrkimys laadullisiin päämääriin jatkuu etampere-aikana ebrc:n isäntäyliopistoilla perustetuilla TTY:n tiedonhallinnan laitoksella ja TaY:n kauppakorkeakoulussa. Kasvuyritystoiminta oli alusta alkaen keskeisellä sijalla ebrc-projektiorganisaation omalla tutkimusagendalla. Asialle vihkiytyneen tutkimusryhmän syntyhetkenä voidaan pitää Tommi Rasilan ja allekirjoittaneen taustoiltaan sarjayrittäjän ja pääomasijoittajan ( Venture & Capital ) tutkimuksellista ensikohtaamista kesällä Tämä raportti kokoaa yksiin kansiin yliopistorajat ylittäneen Venture-to-Capital (V2C) -tutkimusryhmän suomenkieliset tutkielmat. Koska V2C-tutkimuksesta on raportoitu pääosin englanniksi, voidaan tätä julkaisua pitää jonkinlaisena suomenkielisenä johdantona kasvuyritystoiminnan muuttuvaan dynamiikkaan, erityisesti osaamispääomasijoittamiseen ja kanssayrittäjyyteen nousevina ilmiöinä. Moni taho ja toimija on osaltaan vaikuttanut siihen, että tässä kuvattu tutkimustoiminta on ollut mahdollista. Kaksi on kuitenkin ollut vaikutuksiltaan ylitse muiden. Tampereen kaupungin etampere-ohjelman siemenrahoitus (2001 alkaen) ja KTM:n ja Tekesin yhteisen ProACT-ohjelman kasvurahoitus ( ) tarjosivat sen taloudellisen perustan, jolle myös tässä raportissa julkaistavat Karri Ahosen, Satu Koivulan ja Katja Karhian pro gradu -tutkielmat saattoivat rakentua. Haluan koko V2Ctutkimusryhmän puolesta lämpimästi kiittää kaikkia V2C-matkan mahdollistajia. Luonnollisesti vasta ajan myötä voidaan arvioida V2C-tutkimusryhmään ja koko ebrc:hen vuosina tehtyjen (sekä raha- että osaamis-) sijoitusten tuottoa. Tampereella Marko Seppä III

5 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Marko Seppä Tiivistelmät 9 Karri Ahonen Satu Koivula Katja Karhia Kehittämisestä kasvuun: Tutkimus kasvuyrityksen matkasta kohti nopeaa kansainvälistä kasvua 12 Karri Ahonen Kasvuyrittäjyyden kansantaloudellinen kannustaminen 74 Satu Koivula Julkisen sektorin kasvuyritystoiminnan kansantaloudellinen arviointi 133 Katja Karhia IV

6 JOHDANTO Marko Seppä KASVUYRITYSTOIMINNAN DYNAMIIKAN MUUTOS Kylmän sodan purkautumisen jälkeen nopeasti edenneen tietoyhteiskuntakehityksen eli tietoistumisen ansiosta uusi liiketoiminta on yhä useammin luonteeltaan osaamisintensiivistä ei enää (perinteisessä mielessä) pääomaintensiivistä. Tuottavimmat liikeideat perustuvat uuden teknologian, usein tieto- ja viestintäteknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen, mm. digitaalisiin sisältöihin ja sähköisiin markkinointi- ja myyntikanaviin. Ääritapauksena uusi tuote tai palvelu on mahdollista rakentaa ja tarjota markkinoille yhdistämällä toisiinsa avoimeen lähdekoodiin perustuvia maksuttomia ohjelmistoelementtejä. (Hannula et al , Seppä et al ) Tietoistumisen myötä ovat myös yritysten kasvupolut murroksessa. Teollistumisen ajalle tyypillinen suoraviivainen, yksittäisen osakeyhtiön välinearvoa hyödyntävä, laajentumiseen ja listautumiseen perustuva kasvustrategia on yhä harvemmin realistinen. Yhä useampi liikeidea on parhaimmillaan, kun sen toteutus sidotaan ja yhdistetään markkinoilla jo toimivan yrityksen tai yritysverkoston toimintaan. Yrittäjätulon realisointi on täten käymässä monimutkaisemmaksi sekin. Myös yksittäisten osaajien intressit ovat muutoksessa. Post-modernissa taloudessa yhä harvempi motivoituu perinteisistä rahamääräisistä kannustimista. Yhä tärkeämmäksi koetaan työn ympäristövaikutukset, työyhteisön yleinen viihtyisyys ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja tavoitteisiin. Ylipäätään perinteinen kova työnteko ei ole enää entisessä arvossaan. Asiantuntijan vielä voikin ajatella olevan jopa tuottavimmillaan, mikäli saa tehdä töitä väljässä kehyksessä, mutta kasvuyrittäjyyteen liittyy sellaisia vaatimuksia (yksin verkoston kasvattamisen ja vaalimisen osa-alueella), että on vaikea ajatella minkään täysin korvaavan tehtyjen tuntien määrää. (Hannula et al , Kasvio & Anttiroiko 2005, Koivula 2005) Tämän kehityksen seurauksena kasvuyritysaihion edustama sijoittajalupaus saattaa usein nojata aiempaa pluralistisempaan arvomaailmaan. Klassista rahamääräistä tuottoa tavoittelevien sijoittajien kannalta onkin yhä tärkeämpää mutta samalla entistä vaikeampaa varmistaa perustajayrittäjien kasvuhalukkuus ja ennen kaikkea valmius niihin uhrauksiin, joita kansainvälisille markkinoille murtautuminen edellyttää. Koska julkinen talous nojaa yksittäisten yritysten menestykseen, haluaa julkinen sektori yksityisten sijoittajien tavoin uskoa yrittäjien kasvuhaluun ja -kykyyn. Julkisen sektorin ohjausvoima on kuitenkin olematon, mikäli ne osoittautuvat puutteelliseksi. Kun samaan aikaan vain harvat kasvuyritysaihiot jalostuvat (mm. pääomasijoittajien edustaman) ammattimaisen omistajaohjauksen piiriin, on kasvuyritystoiminnassa havaittavissa eräänlainen omistajaohjauksellinen epäjatkuvuuskohta, joka heijastuu osaltaan myös Suomessa syntyneeseen huoleen ja keskusteluun liiketoimintaosaamisesta. (Karhia 2005, Seppä et al ) Keskustelu liiketoimintaosaamisesta on lähtökohtaisesti suomalaista (suomenkielistä) keskustelua, jota on hankala käydä esim. englannin kielellä, ja jonka voidaan sanoa perustuvan Suomen saavuttamaan kehitysvaiheeseen. Suomi on paitsi yksi edistyk- 1

7 sellisimmistä tietoyhteiskunnista, myös yrittäjyyskulttuuriltaan sellainen, jossa nopean kasvun tavoittelu leimataan helposti arvopohjaltaan liian amerikkalaiseksi ja jossa yrittäjyys on muutenkin historiallisista syistä leimallisesti yhden henkilön (tai perheen) enemmistöomistukseen ja ns. kauppiaalliseen varovaisuuteen nojaavaa, varsin maltillista, pienen kotimarkkina- ja kielialueen huomioon ottavaa toimintaa. (Ahonen 2006, Karhia 2005, Kasvio & Anttiroiko 2005, Koivula 2005) Tämän raportin taustalla olevan tutkimuksen perusteella kasvuyritystoiminta on erilaista tietoyhteiskunnassa kuin teollisessa yhteiskunnassa. Tästäkin syystä huoli ja keskustelu liiketoimintaosaamisesta on perusteltua juuri suomalaisena ilmiönä. Yhtaikainen vaatimus yhdessä yrittämisestä (arvoverkkojen punomisesta) ja nopean kasvun määrätietoisesta tavoittelusta on erityisen suuri haaste Suomessa, jossa on toisaalta runsaasti menestyksellisen uuden liiketoiminnan raaka-aineita. Potentiaalista kertovat mm. teknologiainvestoinnit, keksintöjen ja patenttien lukumäärä ja johtamisnäyttönä Nokian onnistuminen nopeassa kasvussa ja nousussa globaaliksi markkinajohtajaksi ja yhdeksi maailman arvokkaimmista yrityksistä. Teollistumisen kultavuosina perinteinen (rahamääräinen) pääoma ja sen omistajat (kapitalistit) olivat talouden keskeisin mahdollistaja. Tarpeellinen työpanos oli helppo määritellä ja mikä tärkeintä mahdollista ostaa rahalla. Suurimmat haasteet liittyivät sisäisten sidosryhmien ja yksittäisten toimintojen johtamiseen sekä työn ja tuotannon sisäiseen organisointiin. Tietoistumisen myötä keskeiseksi haasteeksi on nousemassa ulkoisten sidosryhmien ja verkostojen johtaminen ja ohjaus. Menestyäkseen tietoyhteiskunnassa minkä tahansa yhteisön on saatava sisäiset sidosryhmänsä etulinjassa työntekijät entistä tiiviimmin mukaan tähän toimintaan omistajina (päämiehinä), ei perinteisesti palkollisina (agentteina). KASVUYRITYSTOIMINNAN KÄSITTEELLINEN HAHMOTTAMINEN Teollistumisen ajalle oli ominaista työn ja pääoman vastakkainasettelu, jonka voi sanoa kulminoituneen Kylmäksi Sodaksi kutsuttuun ajanjaksoon. Tämän vastakkainasettelun purkautuminen tietoyhteiskuntakehitykseksi on nopeasti synnyttänyt tilanteen, jossa työ on yhä useammin pääomaa. Yrityksen menestyksen kannalta kriittinen työpääoma (osaamispääoma) on yhä harvemmin (perinteisessä mielessä) rahalla ostettavissa. Tarvittava työpanos on saatavissa vain, mikäli osaamispääoman omistaja saadaan sijoittamaan osaamisensa yritykseen ei vain myymään osaa siitä (hyvänä esimerkkinä tästä ilmiöstä avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisöt). Yritys (yrityksen omistajat ja heitä edustava ylin johto) ei ole automaattisesti kykenevä valitsemaan ja kulkemaan menestyksen mahdollistavaa omistuksellista kehityspolkua. Tämä haaste on polttavimmillaan uuden, varsinkin uuteen teknologiaan perustuvan liiketoiminnan kehittämistilanteissa. Perustajayrittäjä sijoittaa kyllä koko osaamisensa perustettavaan yritykseen, mutta se on varsin usein luonteeltaan teknistä (ei liiketaloudellista) osaamista. Teknologiayrittäjä kantaa usein yksin yllä mainitun päämiehen vastuun, minkä seurauksena yritys tekee tärkeitä strategisia valintoja ilman riittävää liikemiesviisautta. Erilaisista hyvää tarkoittavista (usein julkisen sektorin tukemista) asiantuntijapalveluista ei ole pulaa pulaa on yrityksen kyvyssä hyödyntää niitä. Lopputuloksena maamme edustamaan potentiaaliin nähden kovin harva kasvuyritysaihio jalostuu sijoituskelpoiseksi pääomasijoittajan silmin ja pääsee näin (ainakin määritelmänmukaisesti) ammattimaisen omistajaohjauksen piiriin. 2

8 Liiketoimintaosaamisen hankkiminen osaamispääomasijoituksina (ei ostopalveluna maksua vastaan) on muotoutumassa yhdeksi uudeksi mahdollisuudeksi haluttaessa rakentaa kasvuyritysaihio pääomahuollon piiriin. Tämä on kuitenkin erityisen haasteellista paitsi siksi, että ei ole (järjestäytynyttä) tarjontaa, myös siksi, että ei ole (näkyvää) kysyntää. Asia on haasteellinen siksikin, että pääomasijoittajilla on tekemistä osaamispääomasijoittajien roolin hyväksymisessä, saati arvostamisessa, ja julkisella sektorilla omien instrumenttiensa kehittämisessä siten, että ne rohkaisisivat asiantuntijoita osallistumaan kehitettävään liiketoimintaan enenevästi päämiehen (omistajakumppanin) ja vähenevästi agentin (konsultin/neuvonantajan) roolissa. Tämän raportin taustalla olevan tutkimuksen perusteella perustajayrittäjät kiinnostuvat nopeasti osaamispääomasijoituksista, kunhan sellaisia vain tuodaan tarjolle. Tämä tutkimus on pyrkinyt todentamaan nousevaa kysyntää sekä siihen nopeasti vastaamaan syntynyttä tarjontaa. Eksploratiivisen toiminta- ja kehitystutkimuksen hengessä on myös pyritty tuottamaan uusia työkaluja ja viitekehyksiä kasvuyritystoiminnan sidosryhmien, erityisesti Venture-to-Capital (V2C) -toimijoiden käyttöön. V2C on Tampereella syntynyt, kasvuyritystoiminnan muuttuvaa pelikenttää ilmentävä käsite. Käsitteen alkuperä juontuu havaintoihin, joiden mukaan alkava yritystoiminta (pääoman kysyntä) on nopean tietoyhteiskuntakehityksen ansiosta enenevissä määrin osaamisintensiivistä ja pääomasijoitustoiminta (pääoman tarjonta) toimialan voimakkaan kasvun ja institutionalisoitumisen seurauksena enenevissä määrin pääomaintensiivistä. Sekä kysyntä että tarjonta ovat kasvaneet, mutta paradoksaalisesti eri suuntiin. Niiden yhdistämiseksi on havaittu tarvittavan (ja syntyvän) aivan uudenlaisia pelureita: Sepän & Näsin (2001) mukaan Venture-to-Capital (V2C) -toimijoita. Alkuperäisessä merkityksessään V2C viittaa Venture-toiminnan (alkavan yritystoiminnan) ja Capital-toiminnan (Venture Capital -toiminnan) väliin revenneen kuilun ylittämiseen eli kasvuyritysaihion pääomasijoituskelpoisuuden jalostamiseen (yrityksen saattamiseen pääomahuollon piiriin). Laajimmassa merkityksessään se viittaa koko kasvuyritystoiminnan uudistuneeseen hahmottamiseen, uuteen paradigmaan, useiden erilaisten omistajatoimijoiden toimintaan arvoverkkona kasvuyritysprosessissa: liiketoiminnan jalostamisessa ideasta yritykseksi ja yrityksestä pääomaksi. Tuoreimmassa ja tarkimmassa merkityksessään V2C-toiminta viittaa osaamispääomasijoittamiseen (mm. kasvu- ja kanssayrittäjyyteen), erotuksena perinteiselle (rahamääräiselle) pääomasijoittamiselle eli Venture Capital (VC) ja bisnesenkeli-toiminnalle. ebrc:n V2C-tutkimusryhmän tuotannon kruununjalokivet väitöskirjat Rasila (2004) ja Ala-Mutka (2005) avaavat kertaluokaltaan isoimmat ikkunat kasvuyritystoiminnan muuttuvaan pelikenttään. Rasila (2004) tarjoaa ensimmäisen systemaattisen kuvauksen V2C-paradigmasta ja Ala-Mutka (2005) nopean kasvun johtamiseen räätälöidyn viitekehyksen ammattimaisesta yrittäjyydestä. Rasila (2004) peräänkuuluttaa kasvuyritystoiminnan keskeisiltä sidosryhmiltä (yrittäjiltä, V2C-toimijoilta ja VCtoimijoilta) sitoutumista yhteiseen, kohdeyrityksen menestykseen sidottuun ansaintalogiikkaan. Alamutkan (2005) mukaan strategian toteutus on menestyksen kannalta suhteellisesti tärkeämpää kuin suunnittelu, mistä syystä on välttämätöntä saada fokus analysoinnista toimintaan eli jalka jarrulta kaasulle. Harrison et al. (2005) ja Seppä & Jungman (2005) tiivistävät V2C-viitekehystä sitomalla käsitteen osaamispääomasijoittamiseen, mm. kanssayrittäjyyteen, kasvuyrityskentän nousevana ilmiönä. 3

9 Kasvuyritystoiminnan muuttuvaan dynamiikkaan pureutuneen ebrc:n V2Ctutkimusryhmän tutkimuksen taustoja ja keskeisintä sisältöä kokoaa ja esittelee tarkemmin Seppä (2006). Sen sijaan nyt käsillä olevaan raporttiin kootut suomenkieliset V2C-tutkielmat tarkastelevat yrittäjien (kasvuyritysten) erityisiä ja yhteiskunnan yleisiä valmiuksia toimia kasvuyritystoiminnan muuttuvassa pelikentässä. Karri Ahosen tutkimus pureutuu (perustaja)yrittäjän näkökulmaan ja tarkastelee yrittäjän valmiuksia ottaa vastaan ulkopuolista tukea. Osaamispääomaan tai osaamispääomasijoituksiin Ahonen (2006) ei suoraan viittaa, ei myöskään kanssayrittäjiin. Tutkimusaineisto on pääosin kesältä 2004, jolloin tutkimusilmiön käsitteellistäminen ei ollut vielä edennyt näin pitkälle. Ryynänen et al. (2004), jonka toteutukseen ebrc:n V2C-tutkimusryhmä vahvasti osallistui ja joka mm. hyödynsi Ahosen (2006) empiiristä tutkimusta, sen sijaan kiteyttää V2C-toiminnan ja kanssayrittäjyyden yhdeksi keskeiseksi lähitulevaisuuden kehittämisalueeksi elinkeinopolitiikassa. Satu Koivulan pro gradu -tutkimus luotaa syvemmälle niihin yhteiskunnallisiin taustoihin, jotka liittyvät kasvuyritystoiminnan pelikentän muutokseen ja siihen liittyviin haasteisiin Suomessa. Kuten Koivula (2005) osoittaa, edellyttää kasvuyrittäjyyden kansantaloudellinen kannustaminen paljon muutakin kuin yrittäjien kasvuun kannustamista. Siihen liittyy mm. yhteiskunnallisten arvostusten kehys hyvin kokonaisvaltaisesti. Koivula (2005) toteaa päätelmissään, että vaikka julkisia panoksia tarvitaankin kasvuyritystoiminnan vauhdittamiseen edelleen eri muodoissaan, on julkisen sektorin käytännössä mahdotonta itse sijoittaa kanssayrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista (osaamispääomasijoituksina) yrityksiin. Katja Karhian tutkielma tarkastelee Koivulaan (2005) tukeutuen julkisen sektorin kasvuyritystoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia. Karhia (2005) rakentaa rohkeasti uutta teoreettista viitekehystä julkisen sektorin kasvuyritystoiminnan kansantaloudelliseen arviointiin. Konseptointi perustuu paitsi kirjallisuusanalyysiin, myös Koivulan (2005) kanssa yhteisen empiirisen aineiston analyysiin. Karhia (2005) herättää keskustelua tai ainakin ajatuksia julkisen sektorin omassa ohjauksessa olevan kasvuresurssien jakelutien osittaisesta ja/tai vähittäisestä korvaamisesta kanssayrittäjäverkoston itsensä ohjaamalla markkinalähtöisellä jakelutiellä. KANSSAYRITTÄJYYDEN KEHKEYTYMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Merkkinä osaamispääomasijoituksiin kohdistuvasta nousevasta kysynnästä ovat aktiiviset ja potentiaaliset kanssayrittäjät alkaneet järjestäytyä toimintansa (ja tarjontansa) kehittämistä varten. Syyskuussa 2005 perustettiin Suomeen tiettävästi maailman ensimmäinen kanssayrittäjien ammatti- ja toimialayhdistys, Suomen kanssayrittäjät SKY ry, 52 perustajajäsenen voimin. Toimialayhdistyksen hyväksymän määritelmän mukaan kanssayrittäjällä tarkoitetaan: osaamispääomaenkeliä (osaamispääomasijoittajaa), joka kasvuhakuisen yrittäjän kutsusta lähtee tämän aktiiviseksi, määräaikaiseksi omistajakumppaniksi yhteisenä päämääränä rakentaa kohteena oleva liiketoiminta yrityksestä pääomaksi synnyttämällä sijoituskelpoinen, ammattimaisesti johdettu yhtiö ja saattamalla se pääomahuollon piiriin menestyksellisen markkinaläpimurron saavuttamiseksi (SKY 2006). 4

10 Sääntöjensä perusteella SKY pyrkii edistämään ja kehittämään kanssayrittäjyyttä sekä pää- että sivutoimisena ammattina ja toimialana. Käytännön toiminnassa korostuvat kasvuyritysaihioiden sparraus ja uusien osaamispääomasijoitusinstrumenttien kehittäminen. SKY on mm. pohjoismaisen CONNECT-verkoston jäsen ja vastaa po. toiminnasta Suomessa. Tässä alun perin University of California at San Diegossa käynnistyneessä toiminnassa on keskeistä erityisten Springboard ( ponnahduslauta ) - tapahtumien järjestäminen pääomahankintaan valmistautuville yrittäjille. SKY vastaa jatkossa myös V2C Forumista, ebrc:n V2C-tutkimusryhmän lanseeraamasta vuosittaisesta kasvuyritystoiminnan sidosryhmätapahtumasta. SKY:n yksittäiset jäsenet ovat myös aktiivisessa roolissa Tampereen teknillisen yliopiston syksyllä 2006 käynnistyvässä osaamispääomasijoitushankkeessa, joka on tiettävästi maailman ensimmäinen kanssayrittäjille suunnattu osaamispääomasijoitusten strukturoitu sijoitusinstrumentti ei rahasto, vaan päästö. SKY perustaa toimintansa yhdistyksen teeseiksi kutsumiensa julistuksellisten huomioiden varaan (ks. liite 1). Kymmenen teesin painoarvoa alleviivaa periaate, jonka mukaan jokaisen yhdistyksen jäseneksi haluavan on allekirjoitettava niiden sisältö. On ilmeistä, että onnistuessaan tavoitteissaan kanssayrittäjät ovat osaltaan täyttämässä kasvuyritystoiminnan pelikenttään syntynyttä omistajaohjauksellista epäjatkuvuuskohtaa. Vaikka varsinaiset näytöt ovat vielä antamatta, näyttää ilmeiseltä, että kanssayrittäjyys jonka taustoja ja kehkeytymistä seuraavaksi esiteltävät Karri Ahosen, Satu Koivulan ja Katja Karhian pro gradu -tutkielmat kukin omasta näkökulmastaan käsittelevät on konkreettinen, lupauksia herättävä uuden aikakauden toimintamuoto liiketoimintaosaamisen sitouttamiseksi kasvuyritysaihioihin. 5

11 LÄHDELUETTELO Ahonen, K (2006): Kehittämisestä kasvuun: Tutkimus kasvuyrityksen matkasta kohti nopeaa kansainvälistä kasvua. Pro gradu tutkielma, Tampereen yliopisto. Ala-Mutka, J. (2005) Strategic Management of High Growth Ventures - A Ventureto-Capital Framework for Professional Entrepreneurship. Väitöskirja, Tampereen teknillinen yliopisto. Kasvio A. & Anttiroiko A.-V. (toim.) (2005): ecity: Analysing efforts to generate local dynamism in the city of Tampere. Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print. Hannula M., Järvelin A.-M. & Seppä M. (toim.) (2001): Frontiers of e-business Research (FeBR) Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Hannula M., Järvelin A.-M. & Seppä M. (toim.) (2003): Frontiers of e-business Research (FeBR) Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Hannula M., Järvelin A.-M. & Seppä M. (toim.) (2004): Frontiers of e-business Research (FeBR) Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Harrison R., Jungman H. & Seppä M. (2005): From Capital Investors to Knowledge Investors: the Rise of Entrepreneurial Venture-to-Capital. Teoksessa Seppä M., Hannula M., Järvelin A.-M., Kujala J., Ruohonen, M., Tiainen T. (toim.): Frontiers of e- Business Research (FeBR) Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Karhia K. (2005): Julkisen sektorin kasvuyritystoiminnan kansantaloudellinen arviointi. Pro gradu tutkielma, Tampereen yliopisto. Koivula S. (2005): Kasvuyrittäjyyden kansantaloudellinen kannustaminen. Pro gradu tutkielma, Tampereen yliopisto. Rasila T. (2004) Venture-to-Capital - A New Framework for Growth Venturing and Professional Ownership. Väitöskirja, Tampereen teknillinen yliopisto. Ryynänen L.-M., Lahdenpää M., Seppä M., Wiktorsson C., Heikelä M., Laine S., Oravainen N. & Pesonen P. (toim.) (2004): Kehittämisestä kasvuun. KTM:n julkaisuja 26/2004. Seppä M. (ed.) (2006): From Venture Capital to Knowledge Capital: The Rise of Knowledge Investors. ebrc Research Reports, 29. Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Seppä M., Hannula M., Järvelin A.-M., Kujala J., Ruohonen, M., & Tiainen T. (toim.) (2005): Frontiers of e-business Research (FeBR) Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. 6

12 Seppä M., Hannula M., Järvelin A.-M., Kujala J., Ruohonen, M., & Tiainen T. (toim.) (2006): Frontiers of e-business Research (FeBR) Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Seppä M. & Jungman H. (2005): The concept of the knowledge fund: A new structural solution for the emerging V2C industry. EDGE 2005: Bridging the Gap, Entrepreneurship in Theory and Practice Conference Proceedings. Singapore Management University. Seppä M. & Näsi J. (2001): Playing with the Goose Pushing Entrepreneurs Across the Capital Gap Who, Why, and How? Tutkimuspaperi, IntEnt 2001 Conference Proceedings. Kruger Park, South Africa. SKY (2006): ( ). LIITE 1 Suomen kanssayrittäjät SKY ry:n teesit 1. Suomessa ei synny riittävästi kansainvälisesti menestyviä kasvuyrityksiä tarvitaan yrittäjyyttä korostava, riskinottoa palkitseva innovaatiojärjestelmän uudistus! Julkiset panostukset teknologiaan ja yrityskehitykseen eivät riittävässä laajuudessa muunnu kasvavaksi liiketoiminnaksi, uusiksi vientituloiksi ja liiketoimintaosaamisen laatua ja määrää heijastavaksi yrittäjävarallisuudeksi. menestys edellyttää koko innovaatiojärjestelmän läpäisevää muutosta, jossa arvostusta siirretään teknologiaosaamisesta yrittäjyyden ja riskinoton suuntaan. 2. Fokus on siirrettävä uuden teknologian kehittämisestä toimivan teknologian soveltamiseen! Kansallinen riskinotto kohdistuu liiaksi uuden teknologian synnyttämiseen, missä uutuusarvo ja riskit on helpompi arvioida kuin soveltamisen puolella. lopputuloksena meillä on runsaasti teknologiatyöntekijöitä mutta olemattomasti liiketoimintaosaajia: luovia soveltajia, yrittäjiä, kaupallistajia ja kansainvälistäjiä. 3. Kunniakkaat epäonnistumiset on nähtävä pääomana! Kunniakas epäonnistuminen yksittäisessä kasvuyritysprojektissa pitää ymmärtää korvaamattomaksi liiketoimintaosaamisen lähteeksi yrittäjille ja siten kansalliseksi pääomaksi teräskin karaistaan tulessa. 4. Kasvuyritystoiminta voi perustua vain osaamispääoman sijoittamiseen ei työn ja pääoman! Ajattelua kahlitsee työn (osaamisen) ja pääoman perinteinen vastakkainasettelu. ei ymmärretä, että uudenlaisen (työn+pääoman=) osaamispääoman synnyttäminen olisi avain myös suorittavien työpaikkojen synnyttämiseen. liiketoimintaosaaminen on pääomaa, jota voivat omistaa vain työntekijät eli yksityishenkilöt ja näiden yhteenliittymät, ja jonka sijoittamiseen (yrittäjinä ja vastuullisina omistajina) heitä olisi kannustettava kaikin keinoin. 5. Yrittäjä ei saa olla kasvuyritystoiminnan ainoa yrittäjä! Kasvuyritysten ympärillä on runsaasti konsultteja, neuvonantajia, rahoittajia, viranomaisia ja tutkijoita, mutta aivan liian vähän yrityksiin aidosti omistajina sitoutuvia, yritysten menestykseen oman ansaintansa sitovia ja riittävän kunnianhimoisia yrittäjäkumppaneita, kanssayrittäjiä, joita olisi toisaalta jalostettavissa paitsi ammattimaisista yritysjohtajista myös mm. ensin mainituista ryhmistä. tällä hetkellä resursseja palaa aivan liikaa yritysten ulkopuolella. 7

13 6. Tarvitaan uudenlaisten kasvuyritystoimijoiden ammattikunta ja toimiala! Suomessa on pulaa kasvuyritysprosessiin liittyvästä liiketoimintaosaamisesta, tarkemmin ottaen itsenäisistä liiketoimintaosaajista korporaatioista ja julkisesta sektorista riippumattomista sarjayrittäjistä ja päämiestoimijoista, joiden ammattina ja intohimona on liiketoiminnan ja yritysten kasvattaminen. tällaisen ammattikunnan synnyttäminen edellyttää mm. yhteiskunnallisten arvojen tarkistusta. 7. Riskin minimoinnista on siirryttävä mahdollisuuksien maksimointiin! Menestys kasvuyritystoiminnassa voi perustua vain tuotonmaksimointiin ( jos tavoitteena yksi suurmenestys kymmenestä, yhdeksän on varaa menettää ). riskinminimointistrategia ( tavoitteena olla menettämättä yhtään kymmenestä sijoituksesta ) on tässä mielessä jopa edesvastuuton. vain toiminta päämiehen roolissa, omissa käsissä oleva ansainta, täysi vastuu ja täysi valta, voi synnyttää sellaisen kannustimen ja velvollisuuden, jota tuotonmaksimointistrategia edellyttää. 8. Yritysten kasvuresurssien jakelutie on saatava yrittäjävetoiseksi! Kasvuyritysprosessin kriittisimmän vaiheen (yrityksen elinkelpoisuuden) päätöksentekijä ja pelinrakentaja ei voi olla virkamies tai instituutioiden agentti. yrittäjien, bisnesenkeleiden ja pääomasijoittajien rinnalle tarvitaan julkisen sektorin tarjoamien kasvuresurssien jakelutieksi uudenlainen toimiala ja ammattikunta uudenlaisia, riskinottoa pelkäämättömiä dynaamisia päämiestoimijoita, kanssayrittäjiä. avaimet kehitysresurssien allokointiin on uskallettava siirtää paikallisilta ja kansallisilta viranomaisilta liiketoiminnan ehdoilla ajattelevien vastuullisten omistajatoimijoiden käsiin 9. Kasvuyritystoiminnan on oltava aidosti kansainvälistä tarvitaan kansalliset ja alueelliset rajat rikkovia toimijoita ja toimintamalleja! Menestys kasvuyritystoiminnassa edellyttää kasvuresurssien ja innovaatioiden ylikansallista yhdistämistä! pahimmillaan alueelliset intressit estävät jopa kansallisen voimien yhdistämisen. piilaakson menestys on jo vuosikymmeniä perustunut eri kansallisuuksien kohtaamisiin ja eri puolilta maailmaa peräisin oleviin innovaatioihin, liikeideoihin ja synergioita synnyttäviin kumppanuuksiin mutta kuitenkin ennen kaikkea yrittäjiin. jokainen yritys tarvitsee yrittäjänsä ja jokainen menestys (konkreettiset) työn tekijänsä. 10. Kasvuyritystoiminta edellyttää entistä laajempaa resurssimarkkinaa! Pääoma, tavarat ja työvoima liikkuvat jo suhteellisen joustavasti eu:n alueella hyödyttäen vakiintunutta liiketoimintaa. samaa ei voi sanoa innovaatioista ja uuden liiketoiminnan kasvuresursseista. kasvuyritystoimintaa halvaannuttaa alkuvaiheen kasvuresurssitarjonnan jakautuminen pieniin, työpaikkojen synnyttämistä vanhakantaisesti korostaviin kansallisiin, jopa alueellisiin segmentteihin. kansainvälisesti menestyviä kasvuyrityksiä ei rakenneta alueellisista siiloista, eikä edes kansallisista. niinpä meidän onkin tehtävä työtä luodaksemme suomalaisille kasvuyrityksille entistä laajemman resurssimarkkinan. 8

14 TIIVISTELMÄT Karri Ahonen Kehittämisestä kasvuun: Tutkimus kasvuyrityksen matkasta kohti nopeaa kansainvälistä kasvua Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä yrityksen kasvun edellytyksistä ja erityisesti kasvuyrityksen kohtaamista haasteista kansainvälistymisprosessissa. Tutkimuksen osana ovat kehitystyöryhmän löytämät havainnot kasvuyritysten kohtaamista ongelmista markkinoilla. Tutkimuksessa käytetty aineisto jakaantuu kolmeen osaan: kirjallisuuteen, kehitysryhmän havaintoihin ja empiriaan. Kirjallisuusosuudessa esitetään elinkaarimalleja yrityksen kasvusta ja yrittäjien kasvuhalukkuudesta. Kehitysryhmän havainnointi mallintaa yrityksen ja sille suunnatun rahoituksen välille muodostuvan kuilun periaatteet ja haasteet. Empiria-osuudessa tutkijan keräämä haastattelumateriaali käsitellään ja analysoidaan. Tutkimuksen lopputulokseksi osoittautui, että kansainvälistyvät kasvuyritykset pääsääntöisesti tarvitsevat ulkopuolista tukea toimintansa kehittämiseksi. Kansainvälistymisprosessin riittävän rahoituksen turvaaminen on yksi keskeisimmistä haasteista. Onnistuneen kasvun elinehtona on että yrityksille suunnatut kehittämistuet suunnataan oikein ja oikeille yrityksille. Kotimaisiin yrityksiin pitää panostaa muutenkin kuin taloudellisesti, sillä kohdemarkkinoiden tuntemus, kansainvälistymiskokemus ja markkinointiosaaminen ovat arvossaan kotimaisia huipputuotteita ulkomaille vietäessä. Yrityskehitystutkimukseen tulisi panostaa enemmän voimavaroja, jotta löydettäisiin ne kriittiset ongelmakohdat joihin moni pk-yrittäjä kasvun kynnyksellä törmää. Samalla kaiken tämän taustalla tulisi säilyttää tärkeä voimavara, yrittäjyys. Satu Koivula Kasvuyrittäjyyden kansantaloudellinen kannustaminen Tutkimuksen taustalla on Suomen taloutta tulevaisuudessa uhkaava kustannuskriisi talouden menojen kasvaessa ja tulojen pienentyessä. Kustannuskriisiä pahentaa osiltaan kasvava työttömyys ja talouden jatkuva globalisaatio. Nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävät kasvuyritykset ovat ainakin osittainen ratkaisu Suomen taloutta kohtaavaan ongelmaan. Tämä tapahtuu työpaikkojen luonnin ja verotulojen kasvavan kertymän kautta. Kasvuyrityksen lähtökohtana on joukko potentiaalisia innovaatioita. Suomessa on panostettu sekä yksityisen että julkisen puolen toimesta merkittävästi tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Suomen vahvuus ovatkin lukuisat innovaatiot. Uusia innovaatioita 9

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan TEKBARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan Mika Naumanen, 14.1.24 Sisältö Sisältö TEKNOLOGIABAROMETRIN TAUSTA...1 ESISELVITYKSESTÄ

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Mistä yrittäjät tulevat?

Mistä yrittäjät tulevat? Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen ja Petri Rouvinen Teknologiakatsaus 198/2006 Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen Petri Rouvinen Etlatieto Oy Teknologiakatsaus 198/2006 Helsinki 2006 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot