LIITE 1. Tilinpäätös Maakuntahallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015"

Transkriptio

1 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus

2 TOKE (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Maakuntajohtajan katsaus vuoteen Toiminta-ajatus Tehtävät ja edunajaminen Pohjois-Savon liiton organisaatio Olennaiset muutokset maakuntaliiton toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista SELONTEKO MAAKUNTALIITON SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA -MENOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Aluekehityksen päävastuualue Alueiden käytön päävastuualue Hallinnon päävastuualue TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen tulosyksiköittäin Tuloslaskelman toteutuminen tulosyksiköittäin sekä koko liitto Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMAT Tuloslaskelma koko liitto Tuloslaskelma tulosyksiköittäin TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT KUNTIEN OMISTUSOSUUDET PERUSPÄÄOMASTA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTON MAKSUOSUUDET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA JA NIIDEN SÄILYTYSTAVASTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LIITTEET LIITE 1/Pohjois-Savon kehittämisrahastosta hyväksytyt hankkeet v LIITE 2/Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet LIITE 3/Maakuntahallituksen nimeämät edustajat työryhmissä v LIITE 4/Henkilöstötuloslaskelma Kuopio, Suomi

3 TOKE (49) TASEKIRJA 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014 Vuonna 2014 kaksi merkittävintä keskustelun ja huolen kohdetta olivat kansantaloutemme laskeva kehityssuunta sekä sote-palveluiden vaikea uudistamisprosessi. Molemmat asiat koskettavat jokaista kuntalaista koko elinkaaren. Vahva, monipuolinen, uudistuva elinkeinoperusta luo kasvua, työllisyyttä ja turvallisuutta elämään. Se merkitsee samalla yrittäjyyden kasvua sekä verotulojen kertymistä valtion ja kuntien talouteen tuottaa maailman parhaat peruspalvelut. Kansantaloutemme supistui 2014 kolmatta vuotta peräkkäin. Kahdestatoista toimialasta vain kolme kasvatti bruttokansantuotettamme viime vuonna. Huolestuttavin suunta oli investoinneissa. Ne romahtivat Suomessa 5 % edellisvuodesta. Teollisuuden toimialoista vain kemianteollisuus kasvoi 3,9 %. Rakentaminen hiipui maassamme liki 4 %. Maakuntamme loppuvuoden 2014 aluetalouskatsaukset ennakoivat myös Pohjois-Savossa laskevaa kehitystä rakentamisessa ja kaupassa. Positiivinen kehityssuunta oli alkutuotannon noin 1,4 %:n arvonlisäys maassamme. Alkutuotannossa tarvitsemme edelleen olla vahvoja myös Pohjois-Savossa. Metsävarojemme jalostukseen liittyen tuli julkisuuteen loppuvuonna 2014 useita positiivisia investointi- ja kehittämishankkeita kautta Suomen. Samoin maidontuotannolle ja jatkojalostukselle maakunnassamme on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet lähivuosille. Tavoitteiden saavuttaminen tarvitsee vahvaa tukea ja yhteistyötä. Pohjois-Savon taloudellinen kehitys on edelleen ollut useilla talouden indikaattoreilla arvioituna 4-6 parhaan maakunnan joukossa. Kansallinen kehityssuunta näkyy kuitenkin myös Pohjois-Savossa. Työttömyys alkoi kasvaa Pohjois-Savossakin loppuvuodesta 2014 ja jatkoi kasvamista alkuvuonna Työllisyyden parantamisessa, investointien käynnistämisessä, riittävän asuntorakentamisen ylläpidossa jne. riittää runsaasti tekemistä niin yrityksissä kuin kunnissa. Suomen ja maakuntamme kasvulle tulee olemaan yhä ratkaisevampaa toimiva pankkien yritysrahoitus, kansallinen, alueellisesti eriytyvä julkinen kasvu- ja riskirahoitus sekä EU:n tukeman alue- ja kehittämispolitiikan toimenpidevalikoima. Sen säätää maamme hallitus ja siihen esitimme runsaasti toiveita v Itä- ja Pohjois-Suomesta. Juuri alkaneella EU:n osarahoittamalla vuosien rakennepolitiikan ja aluerahoituksen kaudella keskeisin tavoite on tukea maakuntien kilpailukykyä sekä vähentää niin jäsenmaiden välisiä kuin jäsenmaiden sisäisiä kehittyneisyyseroja. Pohjois-Savossa valmistelimme laajassa yhteistyön prosessissa uuden strategian ja maakuntaohjelman seuraaville neljälle vuodelle. Niihin perustuu myös uusi EU:n jäsenvaltioille markkinoima toimintatapa alueelliseen kehittämiseeni; älykkään erikoistumisen ohjelma. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa kansantajuisesti sitä, ettei hajoteta voimavaroja kaikkeen, ei hyökätä joka suuntaan ja jok`ikisen uuden asian perään. Maakunnassamme se tarkoittaa esimerkiksi vahvuuksiemme vahvistamista entistä huolellisemman kohde- ja sisältövalinnan kautta. Panostamme mm. voimavaroja uudistuvaan metsäteollisuuteen, puun uusiin käyttötapoihin, laajentuvaan elintarviketuotantoon, energia-, ja biotalouteen. Päätetyillä teemaohjelmilla haemme kasvua ja globaalia kilpailukykyä mm. teknologiateollisuuteemme sekä hyvinvointi- ja terveysosaamisessa. Vuonna 2014 valmisteltu luonnonvaratalouden strategia, erityisesti sen onnistunut pitkäjänteinen toimeenpano on keskeinen kilpailukykymme ja kasvumme mahdollisuus pitkälle tulevaisuuteen suunnattuna. Tuemme ja johdamme v aloitettuja muutosprosesseja niin maakunnallisessa sote-uudistuksessa kuin ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa. Toisen asteen koulutuksessa tavoitteena on ylläpitää laadukas ja monipuolinen ammatillisen koulutuksen tarjonta maakunnassamme. Lukiouudistuksessa on voitava turvata opetuksen laadun ja monipuolisuuden lisäksi lukion suorittaminen kotoa käsin. Molempien uudistusten lopulliset ratkaisut siirtyivät vähintään vuodelle Monipuolinen ja vaativa ennakointityö, niin Kuopio, Suomi

4 TOKE (49) toisen asteen kuin ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksen aloituspaikkojen osalta on yhä keskeisempi työprosessi maakuntien liittojen toiminnassa. Ennakointi on hyvän, onnistuneen tulevaisuuspolun rakentamista. Ennakointia teemme vuoropuhelussa elinkeinoelämän, yritysten ja oppilaitosten kanssa tunnistaaksemme tulevat tarpeet esim. työvoiman osaamisessa, asuntotuotannossa, julkisissa palveluissa ja maakuntakaavoituksessa. Edunajaminen jatkui v useissa merkittävissä asioissa toimivana maakuntamme sisäisenä kuin myös tiivistyvänä itäsuomalaisena yhteistyönä. Useissa isoissa asioissa kansallinen aluepolitiikka, hallitusohjelmatavoitteet, liikennejärjestelmähankkeet, koulutuksen ja tutkimuksen resurssit tehostimme edunajamista yhdessä Pohjois-Suomen kanssa. Monien merkittävien lähivuosien megaluokan investointien painopiste on siirtymässä Itä- ja Pohjois-Suomeen. Suuret tuotannolliset investoinnit tarvitsevat toimiakseen myös suuria liikennejärjestelmäinvestointeja, työvoimaa, asuntoja, koulutusta jne. Edunajamista on edelleen luvassa. Lähivuosikymmeninä meillä on Itä- ja Pohjois-Suomesta yhä enemmän annettavaa kansallisten kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Tuotamme ratkaisuja globaaliin talouden kasvualoille, erityisesti bio- ja luonnonvara- sekä energiatalouteen. Kasvualojamme tukevat eri puolilla maatamme sijaitseva oppilaitos-, yliopisto-, tutkimuslaitosverkosto. Niiden ja yritysten yhteistoimintaan panostimme merkittävästi alueellista julkista rahoitusta vuonna Olemme valmiit tukemaan kyseistä yrityslähtöistä yhteistyötä edelleen ja katse tulevaisuuteen on lisää vaikuttavuutta hakeva. Yhdessä parempaan tulevaisuuteen, terveisin Jussi Huttunen maakuntajohtaja Kuopio, Suomi

5 TOKE (49) Toiminta-ajatus Pohjois-Savon liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimuskuntayhtymänä. Pohjois-Savon liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäjä. Pohjois-Savon liitto on eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä. Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävä on vastata maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja toteutuksesta. Pohjois-Savon liitto vastaa myös eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta ja toteutuksesta. Vuosi 2014 oli Pohjois-Savon liiton kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi Tehtävät ja edunajaminen Tehtävät Maakunnan edunajamis- ja kehittämistehtävät Aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiset tehtävät Muissa laeissa ja alemman asteisissa säädöksissä maakuntien liitoille erikseen määrätyt tehtävät Päävastuualueet Aluekehitys Alueiden käyttö Hallinto Edunajaminen Kertomusvuoden aikana edunajamisen tarvetta lisäsivät toimintaympäristöön kohdistuneet monenlaiset erityisesti valtiontalouden säästötavoitteista johtuvat haasteet. Näitä olivat muun muassa kuntarakenteen muutostarpeet, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen, EU:n rakennerahastovarojen supistuminen, valtion budjetin leikkaukset ja valtion alueellisten toimintojen supistaminen. Lisäksi EU:n ja Venäjän suhteiden kiristyminen ja Venäjään kohdistuvat talouspakotteet vaikuttivat myös maakunnissa mm. venäläisten matkailijoiden vähentymisenä. Maakunnallinen ja/tai itäsuomalainen edunajaminen Maakunnallisessa ja itäsuomalaisessa edunajamisessa tehostettiin yhteistä edunajamistoimintaa. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ja kansanedustajat pitivät kertomusvuonna kaksi yhteiskokousta alueille yhteisistä asioista. Yhteisiä kannanottoja valmisteltiin keväällä hallituksen kehysriiheen ja pääministeri Stubbin hallitusohjelmaan EU:n rakennepolitiikasta, logistiikasta, yritystuista, kaivannaisteollisuudesta, Venäjän yhteyksien kehittämisestä sekä ammatillisen toisen asteen oppilaitosten aloituspaikkojen mitoituksesta. Lisäksi käynnistettiin Lentoliikenteen kehittämishanke Itä-ja Pohjois-Suomen seitsemän maakunnan yhteishankkeena keväällä tarkoituksena vaikuttaa kansallisen lentoliikennestrategian laadintaan maakuntien lentokenttien säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Itä-Suomen maakuntien yhteistoiminta-alueen vetovastuu oli toimintavuonna Etelä-Savon maakuntaliitolla. Itä-Suomen kolmen maakunnan yhteistyöalueen työvaliokunta on raportointikaudella pitänyt kaksi kokousta, sekä laatinut yhteisen esityksen oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksestä sekä yhteisen lausunnon oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista. Itä-Suomen maakuntien liittojen huippukokous järjestettiin Kajaanissa. Teemoina olivat Sote-uudistus sekä Itä- ja Pohjois-Suomen edustaminen Brysselissä. Kansallinen taso Kertomusvuoden aikana kansallisen tason edunajamisessa painopiste oli maakuntien aseman korostaminen valtion aluehallinnon uudistuksissa, sekä edelleenkin uuden EU-ohjelmakauden alue-, ja Kuopio, Suomi

6 TOKE (49) rakennepolitiikkaan vaikuttaminen, koska ohjelmat valmistuivat ja hyväksyttiin vasta kertomusvuoden aikana. Tosin maaseutuohjelman hyväksyminen siirtyi vielä vuoden 2015 puolella. Tätä koskevat toimet kuvataan aluekehityksen kohdalla luvussa 3.1. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluun vaikuttaminen, ja loppuvuonna sen toimeenpano olivat toiminnan painopisteinä. Kertomusvuoden aikana liitto on antanut lausuntoja mm. seuraavista asioista: Kuntalain kokonaisuudistuksesta, AVIen ja ELYjen ohjausjärjestelmän kehittämisestä, maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisesta, maakuntien tulevaisuudesta seuraavan hallituksen hallitusohjelmatyöhön, valtionosuusjärjestelmän perusteista, kuntarakennelain muuttamisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain lakiluonnoksesta, toisen asteen koulutuksen järjestämislaeista ja rahoituksesta sekä Palokin koskien palauttamisesta luonnonmukaisiksi. EU- ja globaali toimintakenttä EU- tasolla edunajamisen painopisteenä oli myös kertomusvuonna Itä-Suomen tavoitteiden sisällyttäminen uuden alue-, ja rakennepolitiikan sisältöihin uudella ohjelmakaudella Ohjelman toimeenpanoon ja tuen alueelliseen jakoon vaikutettiin sekä kansallisesti että EU-tasolla. EU-tason edunajamisessa on hyödynnetty Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä Brysselin toimistoa. Kansainvälisessä edunajamisessa on hyödynnetty Euroopan pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkostoa (NSPA, Northern Sparcely Populates Areas), jonka puheenjohtajana on Pohjois-Savo. NSPA-verkoston kanssa käynnistettiin jo edunajaminen vuoden 2020 jälkeiseen alue- ja rakennepolitiikkaan. Tähän liittyen Pohjois-Savon liitto päätti osallistua NSPA-verkoston OECD:llä teettämään tutkimuksen, joka antaa yleiskuvan alueen nykytilasta, tapahtuneesta kehityksestä, vahvuuksista ja mahdollisuuksista sekä merkityksestä EU:n taloudelliseen kehitykseen ja kilpailukykyyn. Selvitys käynnistyy vuoden 2015 alussa ja tulokset olisivat käytettävissä syksyllä 2016, jolloin valmistunevat myös komission ensimmäiset rahoitukselliset suuntaviivat vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Pohjois-Savon liitto osuus tutkimuksen kustannuksista kahden vuoden aikana on Pohjois-Savon teki esityksen päästä uudella ohjelmakaudella Kaakkois-Suomi-Venäjä tai Karelia ENI naapuruusohjelmiin varsinaisena toimijana. Päätöksiä asiasta ei tehty kertomusvuonna. Liitto rahoitti kertomusvuonna venäjän kielen opetuksen kehittämishanketta Verraton Venäjä, mikä päättyi heinäkuun lopussa. Pohjois-Savon liitto osallistui BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)- Itämeren rannikkovaltioiden alueiden yhteistyöverkostoon. Verkoston puheenjohtajanmaakuntana toimii Uudenmaan liitto kaudella Verkostoon kuuluu jäsenalueita kaikista Itämeren alueen valtioista sekä Norjasta. Jäsenalueita on 162, mukaan lukien kaikki suomalaiset maakunnat. Pohjois-Savon valtuuskunta Pohjois-Savon valtuuskunnan jäsenet ovat lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla maassa ja maan rajojen ulkopuolella toimivia talous-, yhteiskunta, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajia, joilla on siteitä Pohjois-Savoon. Pohjois-Savon valtuuskunta perustettiin vuonna 2000 ja siihen kuului vuoden 2014 lopussa 134 jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi v Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Pirjo Airaksinen Superson Oy:sta. Valtuuskunnan talvikokous järjestettiin Musiikkiteatteri Kapsäkissä Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma vuosille Kokouksen jälkeen pidetty talviseminaari Tuleva urbaani baana käsitteli kaupungistumiseen liittyviä trendejä. Seminaarissa puhuivat professori Mari Vaattovaara, kulttuurijohtaja Stuba Nikula, kaupunkitoimituksen päällikkö Minttu Mikkonen ja palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen. Seminaarissa esiintyi laulaja, näyttelijä Katriina Honkanen. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Elinvoimaa ja vetovoimaa järjestettiin Tahkovuorella Nilsiässä. Puhujina olivat kansanedustaja, Pohjois-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen, toimitusjohtaja Timo Aro, toimitusjohtaja Ari Lahti, rehtori Mervi Vidgren, toimitusjohtaja Sanna Kuopio, Suomi

7 TOKE (49) Tarssanen, toimitusjohtaja Pekka Allinen sekä kansanedustaja, Pohjois-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki. Valtuuskunnan kokous järjestettiin seuraavana päivänä, Sokos hotel Tahkon kokoustiloissa Pohjois-Savon liiton organisaatio Olennaiset muutokset maakuntaliiton toiminnassa ja taloudessa Maakuntaliiton toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia toimintavuonna lukuun ottamatta Sote-uudistusta, jossa liitto toimii Pohjois-Savon tuotannon kehittämishankkeen osalta koordinoijana. Hallintojohtaja hoitaa hankejohtajan tehtävää puolet työajasta lukien. Hanketyön koordinointi aiheuttaa myös muutoin lisäselvitysten tekemistä useammalle henkilölle Pohjois-Savon liitossa. Maakuntaliiton toimintaa on päävastuualueittain tarkemmin kuvattu luvussa 2 ja talouden toteutumista luvuissa 2, 3 ja 4. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion kokouksessaan ja maakuntahallitus hyväksyi käyttösuunnitelmat tulosyksiköittäin meno- ja tulolajeittain kokouksessaan ja samalla hyväksyi maksuosuuksien laskutuspäivät. Tarkemmat euromääräiset ja sanalliset määrärahan käyttövaraukset on laadittu hallinnon päävastuualueella. Kunnat rahoittavat varsinaista toimintaa, johon kuuluu luottamushenkilöhallinto ja liiton hallinto. Kunnilta perittiin maksuosuuksina Varsinaisen toiminnan talousarviotulot olivat , josta toteutui ,20 eli ylitystä oli ,20. Varsinaisen toiminnan talousarviomenot olivat , josta toteutui ,15 eli alitusta ,85. Talousarvioon sisältyi myös määrärahat tekniseen tukeen, projekteihin ja rahastoihin, joiden euromääräinen nettovaikutus tilinpäätökseen on 0 euroa, sillä teknisen tuen ja projektien tulot kattavat menot ja rahastojen muutokset kirjataan tilinpäätöksessä rahastosiirtoina, joten myös rahastojen nettovaikutus on 0 euroa. Lisäksi kunnilta perittiin Pohjois-Savon kehittämisrahastoon Talousarviossa kehittämisrahastosta arvioitiin kirjattavan avustuksina Avustuksia kirjattiin kaikkiaan , jonka mahdollisti se, että kehittämisrahastossa oli jakamatonta (sitomatonta) rahaa käytettävissä hankkeisiin (ks. liite 1) Kuopio, Suomi

8 TOKE (49) Toimintavuoden talousarvio oli alijäämäinen , mutta tilinpäätöksestä tuli ,84 ylijäämäinen. Tämän mahdollisti - luottamushenkilöhallinnon menojen alittuminen ,03 :lla ja - liiton hallinnon tulojen ylittyminen ,42 :lla ja menojen alittuminen ,82 :lla. Menosäästöjä toteutui henkilöstömenoissa, jotka alittuivat euroa, palvelujen ostoissa euroa ja toimitila-, kone- ja kalustovuokrissa euroa. Henkilöstömenot alittuivat eläköitymisen ja tehtävän täyttämättä jättämisen lisäksi palkattomien lomien ja sairauslomien vuoksi, jolloin ei palkattu sijalle ketään. Lisäksi KELA:lta saatiin ennakoitua enemmän henkilöstökorvauksia pitkäkestoisten sairauslomien vuoksi Henkilöstö Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tiivistettyä tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista kertomusvuonna sekä arvioida henkilöstön tilan kehittymistä. Henkilöstökertomus auttaa luottamushenkilöhallintoa sekä toimistoa paremmin hahmottamaan ne tulevaisuuden tarpeet, joita henkilöstön rekrytoinnissa, koulutuksessa ja työterveydenhuollossa tarvitaan. Henkilöstön ikäjakauma (vakinaiset ja määräaikainen) Ikä lkm v v v v 10 Yhteensä 27 Henkilöstöä oli 27 henkilöä, joista vakinaisia 26 ja määräaikaisia 1. Naisia oli 17 ja miehiä 10. Lisäksi liiton palveluksessa oli kahdeksan määräaikaista projektihenkilöä, joista seitsemän oli osa-aikaista. Maakuntasuunnittelijan jäädessä kertomusvuona eläkkeelle hänen tilalleen ei palkattu uutta henkilöä, vaan toiminta on uudelleen organisoitu Kuopio, Suomi

9 TOKE (49) Kokonaistyöaika on työpäivien määrä kerrottuna henkilöstön määrällä. Sairauspoissaoloja oli hieman edellisvuotta enemmän. Muutama pitkä sairausloma muuttaa tilastoa olennaisesti. Vuonna 2014 oli kaksi yli 50 päivän sairauslomaa ja vuosina 2012 ja 2013 yksi pitkä sairausloma. Kertomusvuonna sairauspoissaoloja oli keskimäärin 12,4 päivää henkilöä kohden, kun edellisvuonna vastaava luku oli 9,8. Sairauslomiin on laskettu myös lapsen sairauden vuoksi työstä poissaolo. Kunta-alan työolobarometrin 2013 mukaan kuntasektorilla oltiin keskimäärin 7,4 päivää poissa oman sairauden takia. Pohjois-Savon liitto tukee henkilöstönsä hyvinvointia mm. järjestämällä liikunta-tapahtumia, tarjoamalla liikuntaseteleitä sekä osallistumalla henkilöstön fysikaalisen hoidon kustannuksiin työterveyshuollon lähetteellä. Liitolla on työterveyshuoltosopimus Kallaveden Työterveyden kanssa. Koko liiton henkilöstö on suorittanut joko keskiasteen tai korkea-asteen tutkinnon. Koulutuspäiviä oli kertomusvuonna yhteensä 152. Virkasuhteessa: Huttunen Jussi, maakuntajohtaja, FM Miettinen Tarja, hallintojohtaja, TtM ( lukien 50% Pohjois-Savon SOTE-palvelujen tuottamishankkeen hankejohtajana) Qvick Paula, suunnittelujohtaja, arkkitehti Vehreävesa Satu, aluekehitysjohtaja, FM Työsopimussuhteessa: Huttunen Tuulikki, toimistosihteeri, yo-merkonomi Jousmäki Suvi, kaavoituspäällikkö, FM Juntunen Teemu, aluekehityssuunnittelija, YTM Juuti Soile, ohjelmapäällikkö, FT Järvi Sinikka, taloussihteeri, sosionomi, YTM Jääskeläinen Jari, aluekehityspäällikkö, YTT Kaikkonen Pekka, maakuntasihteeri, sosionomi Kajan Irma, toimistosihteeri, merkonomi Kämäräinen Kaija, tutkimussihteeri, yo-merkonomi Laitila Seppo, energia- ja ympäristöasiantuntija, FM Kuopio, Suomi

10 TOKE (49) Markkanen Pirkko, tarkastaja, merkonomi Merenniemi Janna, EU-koordinaattori, YTM Minkkinen Juha, EU-hankekoordinaattori, FM Partanen Marja, julkaisusihteeri, merkonomi Pehkonen Anneli, maakuntasuunnittelija, VTM, saakka Raatikainen Tuija, johdon sihteeri, sihteeri Roivainen Eila, tarkastaja, tradenomi Rummukainen Mikko, suunnittelija, maanmittausinsinööri Sihvola Merja, EU-sihteeri, yo-merkonomi Tarkiainen Kari, EU-hankekoordinaattori, FM Tenhunen Santtu. maakuntainsinööri, FM, insinööri (amk) Turunen Marja, maakuntasuunnittelija, insinööri Väänänen Pirjo, palvelusihteeri, sihteeri Määräaikaiset: Sihvonen Jari, tiedottaja, medianomi (amk) Projektien henkilöt: Tervaniemi Tiina, projektipäällikkö, KTM, Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois-Savon kunnissa -hanke, Uusivirta Janne, projektipäällikkö, VTM, Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois-Savon kunnissa -hanke, Osa-aikaiset: Juntunen Marko, teema-aktivaattori, FT, , 50 % Jylhä-Ollila Johanna, teema-aktivaattori, terveydenhoitaja, emba, , 50 % Karjalainen Pia, teema-aktivaattori, TtM, , 25 % Komulainen Sulevi, teema-aktivaattori, FM, , 50 % Kärkkäinen Kai, teema-aktivaattori, DI, , 50 % Niemitalo Vuokko, teema-aktivaattori, THM, , 25 % Valaja Juha, teema-aktivaattori, DI, , 50 % Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Liiton kautta kulkee huomattava määrä sekä kansallista että EU -rahaa. Inhimillisten virheiden mahdollisuus on aina olemassa, vaikka tehtävien eriyttämisen myötä hankemaksatuksessa on useita henkilöitä mukana. Suoritetuissa tarkastuksissa ei ole ilmennyt virheitä tai takaisinperittävää. Liiton henkilöstö on vähentynyt viime vuosina muutamalla henkilöllä eläköitymisten takia, sillä eläkkeelle jääneiden tilalle ei ole palkattu vastaavaa määrää uusia henkilöitä. Tämä on johtanut siihen, että jäljelle jääneiden henkilöiden tehtävät muuttuneet. Kuntien halu maksuosuuksien kasvattamisessa ei näytä tulevaisuudessakaan mahdolliselta. Työn kuormittavuuteen on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän ja varhaisemmin huomiota, jotta pitkiä sairauslomia ei tulisi. Koska liiton henkilöstömäärä on suhteellisen vähäinen (27 henkilöä tilivuoden lopussa), on varahenkilöjärjestelmää edelleen kehitettävä yllättäviin tilanteisiin varautumisena. Kuopion seudun hankintatoimi (HALO) purki telepalvelusopimuksen TeliaSoneraFinlandin kanssa, jonka viimeksi mainittu sittemmin riitautti. Asialle on saatu käräjäoikeuden päätös keväällä 2014, josta TeliaSoneraFinland on valittanut hovioikeuteen. Mikäli TeliaSoneraFinlandin valitus menee läpi korkeimmissa oikeusasteissa, liitolle saattaa tulla euron kulut maksettavaksi. Toiminnan kehittymiseen tulee jatkossa vaikuttamaan kunnista ja muilta sidosryhmiltä tulevat tarpeet ja paineet. Erityisesti muutospainetta on ennakoitavissa teknisellä tuella rahoitetussa toiminnassa. Tällöin toiminnan painopisteitä tulee olla valmiita muuttamaan haluttuun suuntaan ja mahdollisesti myös tarjoamaan uusia ja karsimaan vanhoja palveluja pois. Tämä tarkoittaa edelleen myös henkilöstön työtehtävien uudelleenorganisointia Kuopio, Suomi

11 TOKE (49) 1.2 SELONTEKO MAAKUNTALIITON SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Maakuntahallitus toteaa, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty liitossa asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Hallinnon riskien osalta liitolla on vahinkovakuutus. Myös muut liiton vakuutukset on käyty läpi ja ajantasaistettu vakuutusyhtiöiden yhdyshenkilöiden kanssa kertomusvuonna. Liiton sisäinen tarkastus on suhteutettu liiton toiminnan laajuuteen. Ulkoisesta tarkastuksesta vastaa liiton tilintarkastajayhteisö BDO Audiator Oy ja valtion varojen osalta valtiovarainministeriö ja viime kädessä EU-komissio. Maakuntahallitus on nimennyt tilivelvolliset vuoden 2016 loppuun saakka kokouksessaan ja Maakuntahallitus toteaa, että maakuntajohtajan johdolla vuonna 2013 käynnistetty sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan uudistamistyö on saatettu loppuun ja otettu käyttöön tilivuonna. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja samassa yhteydessä on tehty tarvittavat tarkennukset hallintosääntöön. Säännöt, ohjeet ja sopimukset on ajantasaistettu. Sisäisen valvonnan ohjeisiin on lisätty uutena maakuntajohtajan viranhaltijapäätöksellä luettelo laskujen tarkastajista ja hyväksyjistä. Tilivuonna on koottu yhteen Sisäiset toimintaohjeet toimiston tapa toimia ohjeistus, jossa on mm. johtamiseen, asianhallintaan, työaikaan, tehtävän vaativuuden arviointiin, lomakäytäntöihin, hankintakäytäntöihin, tiedotus- ja viestintäkäytäntöihin ja muihin yhteisiin toimintaperiaatteisiin liittyviä käytännön toimintaohjeita henkilöstölle. Liiton käytännön talous- ja palkkahallintotehtävät on ulkoistettu Econia Yrityspalvelut Oy:lle lukien. Econia Yrityspalvelut Oy hoitaa em. tehtävät erillisen prosessikuvauksen ja tehtäväjaon mukaisesti, joka tarkennetaan vuosittain. 1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut -51 Muut rahoituskulut -152 Vuosikate Satunnaiset erät Tilikauden tulos Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 90,12 % 107,47 % Vuosikate /asukas -1,54 0,99 Asukasmäärä (vuoden 2014 luku on ennakkotieto) Toiminnan rahoitus Kuopio, Suomi

12 TOKE (49) RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Toiminnan rahavirta Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Rahaston pääoman muutos 1) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2) Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhyaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirran kertymä 5 vuodelta, Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä (vuoden 2014 luku on ennakkotieto) Vuosi 2014: 1. Vuokrantasausrahaston koron lisäys vuonna Vuokrantasausrahaston korko (2.454,10 ) + kehittämisrahaston pääoman vähennys ( ,70 ) Vuosi 2013: 1. Vuokrantasausrahaston koron lisäys vuonna Vuokrantasausrahaston korko (2.145,32 ) - kehittämisrahaston pääoman lisäys ( ,26 ) Kassan riittävyys (pv) =365*Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Kuopio, Suomi

13 TOKE (49) 1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiannot VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset RAHAT JA PANKKISAAMISET Pankkitilit Määräaikaistalletukset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Vuokrantasausrahasto Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 6,98 % 4,30 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,70 % 12,18 % Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas 2,12 1,38 Lainakanta Lainakanta /asukas 0 0 Lainasaamiset, Asukasmäärä (vuoden 2014 luku on ennakko tieto) Omavaraisuusaste, % = 100 * Oma pääoma / Koko pääoma (=vastattavien loppusumma) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * Vieras pääoma / Käyttötulot Kuopio, Suomi

14 TOKE (49) 1.5 KOKONAISTULOT JA -MENOT KOKONAISTULOT (1000 ) KOKONAISMENOT (1000 ) toimintatuotot 3524 toimintakulut ) ) oman pääoman lisäykset 2 2) Kokonaistulot yhteensä 3266 Kokonaismenot yhteensä 3079 Erotus 187 1) vähennettävä kehittämisrahaston tuotot 2) vuokrantasausrahaston lisäys 3) vähennettävä kehittämisrahaston kulut MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET (1000 ) Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos -120 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahavarojen muutos 57 Muut maksuvalmiuden muutokset (abs.) + rahavarojen muutos (abs.) 1000 :na = = 188. Ero (1) johtuu pyöristysvirheestä. 1.6 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Tilikauden tulos on ,76. Kun siihen lisätään siirto Pohjois-Savon rahastosta ,70 ja vähennetään siirto vuokrantasausrahastoon 2.454,10, tilikauden ylijäämäksi jää ,84. Maakuntahallitus esittää, että em. ylijäämä siirretään omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä Kuopio, Suomi

15 TOKE (49) 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Aluekehityksen päävastuualue Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Aluekehitystehtävissä painopisteenä oli aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttaminen ja lakisääteinen aluekehitystehtävien toimeenpano. Keskeisiä tehtäviä oli mm. rakennerahastokauden käynnistymiseen liittyvät aktivointi-, toimeenpano- ja koordinaatiotehtävät: MYR:n asettaminen ja tehtävät, hakijoiden koulutus, aktivointitoimenpiteet sekä maakunnallisten ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisten hakujen valmistelu. Maakuntaohjelman toteutusta edistettiin suuntaamalla EU- ja kansallista rahoitusta maakunnan innovaatiokärkiin. Tuen ja kehittämistoimenpiteiden linjaukset esitettiin laajana yhteistyönä valmistellussa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa, joka toimii samalla maakunnan edunajamisasiakirjana. Maakunnan kansainvälistymistä edistettiin kuntien kansainvälistymishankkeella sekä vaikuttamalla EU:n erillisohjelmien sisältöihin. Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma Maakuntaohjelman toteutusta on edistetty kansallisin ja EU-hankkein (asia esitetty tarkemmin muualla toimintasuunnitelmassa). Maakuntaohjelmaa täsmentävä luonnonvaratalouden toimenpideohjelman laadinta aloitettiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Ohjelman tavoitteena on uusien työpaikkojen, tuotannon lisäarvon ja energia- ja materiaalitehokkuuden lisääminen vuosien aikana. Ohjelma valmistuu alkuvuodesta 2015, jonka jälkeen työtä jatketaan ohjelman mukaisilla toimenpiteillä. Kilpailutuksen pohjalta laadittiin teemaohjelmat kone- ja energiateemalle sekä hyvinvointiteknologiaan ja elintarvikealalle; ohjelmilla edistetään maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista. Varsinkin kone- ja energiateeman valmistelu lisäsi kehitysyhtiöiden ja ammattikorkeakoulun keskinäistä asiantuntijayhteistyötä kehittämisen linjaamisessa ja kontakteja yritysten kanssa. Teemaohjelmia on esitelty tarkemmin rakennerahastotoiminnan yhteydessä. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen vetämänä ja yhdessä kehittäjäkumppaneiden kanssa laadittiin ylimaakunnalliset teemaohjelman puun tuottaville käyttömuodoille ja kaivannaisalalle. Tarkoituksena on lisätä ylimaakunnallisia kehittämishankkeita sekä alueiden kehittäjäorganisaatioiden yhteistyötä ja erikoistumista. Ensimmäinen hakuaika teemahankkeisiin päättyi Syksyllä järjestettiin kaksi laajaa seminaaria rehtoreille, koulutoimenjohtajille, kuntajohtajille ja kunnanhallitusten puheenjohtajille varautumiseksi OKM:n lukio- ja ammatilliseen koulutukseen suunnittelemien leikkausten ja ylläpidon muutoksiin. Samalla annettiin OKM:lle palautetta OKM:lle suunniteltujen muutosten vaikutuksesta Pohjois-Savossa. Asiasta keskusteltiin lisäksi kuntajohtajien ja ammatillisen koulutuksen johtajien kokouksessa. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 Maakuntaohjelman toimenpiteitä täsmennetään sen toimeenpanosuunnitelmassa. Vuoden 2014 toimeenpanosuunnitelmaa päivitettiin alkuvuodesta 2014 EU-varojen kohdentamisen osalta, sillä rakennerahastokauden varat saatiin tuolloin käyttöön Kuopio, Suomi

16 TOKE (49) Vuosien toimeenpanosuunnitelma, käsittäen keskeiset kehittämisen tavoitteet ja hankekokonaisuudet sekä suunnitelman toimenpiteiden rahoittamiseksi, laadittiin yhteistyössä Pohjois-Savon ELYkeskuksen, kuntien, oppilaitosten, elinkeinoelämän ja muiden keskeisten kehittäjätahojen kanssa. Ylimaakunnalliset hanke-esitykset valmisteltiin yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen muiden maakuntien kanssa. EU:n rakennerahastot Pohjois-Savon liitto organisoi maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön toimintaa sekä seurasi ja raportoi rakennerahasto-ohjelmien toteutumisesta alueellaan. MYR ja sen sihteeristö kokoontuivat molemmat vuoden aikana 10 kertaa. Lisäksi järjestettiin sihteeristön kirjallinen menettely kiireellisten hankepäätösten takia. MYR:ssä ja sen sihteeristössä käsiteltiin mm. rakennerahasto-ohjelmien toteutumisen tilannetta maakunnassa sekä ohjelmakauden valmistelua. Lisäksi MYR käsitteli rakennerahasto-ohjelmien vaikutuksia hanke-esittelyjen ja ohjelma-arviointien kautta. EU:n kilpailukyky ja työllisyys tavoite toiminta jatkuu Päättymässä olevan ohjelmakauden viimeisimpiä tukia myönnettiin kahdeksalle EAKR-hankkeelle (tuen osuus 3,26 milj. ) ja kahdelle ESR-hankkeelle (tuki ). Tukea kohdistettiin erityisesti maakunnallisten innovaatiokärkien edistämiseen, mm. tutkimus- ja kehitystoimintaa tukeviin laiteinvestointeihin. Suurin tuki myönnettiin kone- ja energiateknologia-aloja tukevan laserhitsauslaitteiston hankintaan. Laitteistoa voi hyödyntää tuotekehityksessä ja koulutuksessa monipuolisesti, mikä palvelee erityisesti yritysten tarpeita. Kuopion tiedepuiston vesiosaamiskeskittymää vahvistettiin laitteisto-hankinnoilla, joilla luodaan kaivosten vesien käsittelyyn uusimpia teknologioita hyödyntävä pilotointiympäristö. Sitä voidaan soveltaa myös muiden teollisuusalojen, kuten sellu-, paperiteollisuuden jätevesien käsittelymenetelmien kehittämiseen. Ilmaan liittyvien laitteistohankintojen avulla puolestaan vauhditetaan cleantechin innovaatio- ja yritysverkoston syntyä, ja samalla se toimii hyvänä ponnahduslautana suomalaisen puhtaan teknologian ilmaosaamisen viennin edistämiseksi Kiinaan. Tukea myönnettiin myös biojalostukseen liittyviin pilotointeihin, missä teollisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten verkostomaisella yhteistyöllä saadaan nopeutetusti tutkimuksen kautta biojalostukseen liittyviä ideoita kaupallisiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Lisäksi tuettiin elintarvikeyrityksiä sekä alan koulutusta ja kehittämistoimintaa palveleva elintarviketestauslaboratorion varustamista. Vuoden 2014 lopussa oli käynnissä 43 EU-hanketta, joista 14 päättyi vuoden loppuun. Hankkeiden toteutumista seurattiin ohjausryhmätyöskentelyn, raportoinnin ja paikan päällä tehtyjen tarkastusten avulla. Maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) ja sen sihteeristössä käsiteltiin ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmien täysimääräisen toteutumisen varmistamista. Vuoden aikana valmistui kaksi selvitystä rakennerahastokauden vaikutuksista Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristöt -raporttia varten selvitettiin ympäristöjen suoria vaikutuksia ja hyödyntämistä, kuten kytkökset elinkeinoelämään, vaikutukset työpaikkojen ja kaupallisesti hyödynnettävien tuotteiden syntymiseen, kansainvälistymiseen sekä yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. MYR:n toimeksiannosta laadittiin Pohjois-Savon EAKR-toiminnan arviointi, joka kohdistuu yritysten kehittämisavustusten ja kuntien perusrakenteen investointitukihankkeiden vaikutuksiin. Kestävää kasvua ja työtä, Suomen rakennerahasto-ohjelma toimeenpano käynnistyi Uuden rakennerahasto-kauden toteuttaminen käynnistyi. Keväällä toteutettiin maakunnan rahoittajien (Pohjois-Savon liitto, ELY-keskus, Tekes) yhteistyönä kolme maakunnallista Startti infotilaisuutta. Tilaisuudet olivat Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa ja ne keräsivät kaikkiaan 340 osallistujaa. Marraskuussa puolestaan järjestettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Aloittamista vaille valmis tietoa tulevia rakennerahastohakuja varten -tilaisuus maakunnan kehittäjille. Tilaisuuden 170 osallistujalle esiteltiin rakennerahasto-ohjelman tavoitteita ja ohjeistettiin kehittämisrahoituksen hakemiseen. Ohjelman toteuttamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan huhtikuun alussa ja ensimmäinen haku Pohjois-Savossa avautui pian sen jälkeen. Vuonna 2014 oli kaksi haun päättymisaikaa, joihin Pohjois-Savon liittoon saapui 16 EAKR-hakemusta. EURA 2014-tietojärjestelmän valmistumisen viivästyminen hidasti päätösvalmistelua, mistä syystä rahoituspäätöksiä ei tehty vielä yhtään vuoden 2014 puolella Kuopio, Suomi

17 TOKE (49) Maakuntasuunnitelmassa esitetyistä innovaatiokärjistä kahdelle laadittiin toimenpideohjelmat: Kone- ja energiateknologialle omansa sekä terveysklusterille ja hyvinvointia tukeville elintarvikkeille yhteinen. Näille kahdelle teemaohjelmalle palkattiin elo-syyskuusta alkaen osa-aikaisia aktivaattoreita, joiden tehtävä on mm. yritysten ja tuotteiden kehittäminen, maakunnallisten hankkeiden kokoaminen sekä kehitysympäristöjen ja niiden palvelujen hyödyntämisen edistäminen erityisesti yritysten näkökulmasta. Toiminnan tavoitteena on ko. alojen kasvu ja kehitys. Ohjelmakaudelle asetettiin uusi MYR, joka hyväksyi työjärjestyksensä, sihteeristön kokoonpanon sekä MYR:n asiantuntijajäsenet. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi keväällä vuoden 2014 toimeenpanosuunnitelman täydennyksen sekä EU-rahoitusta koskevan rahoitussuunnitelman. Syksyllä hyväksyttiin maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille MYR päätti hankehakujen auki julistamisesta, alueellisista valintakriteereistä ja alueellisesta menettelystä hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin rakennerahasto-ohjelman horisontaalisia teemoja, vähähiilisyys-tavoitetta sekä kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen sisältöä Kuopiossa. EU:n alueellisen yhteistyön ohjelmat Maakunnassa on toiminut vuoden 2014 ajan Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois-Savon kunnissa -hanke (KARA), jonka tavoitteena on ollut edistää erityisesti kuntasektorin ja seudullisten kehittämisyhtiöiden valmiuksia osallistua Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmiin. Hanke on järjestänyt työpajoja, joissa on koulutettu osallistujia EAY-ohjelmien mahdollisuuksista. Työpajoissa on käyty keskustelua siitä, millaisia EAY-hankkeita olisi tarpeellista toteuttaa. Keskustelujen pohjalta on edistetty hankevalmistelua, ja pisimmälle on edetty yhteistyössä Itä-Suomen yli-opiston Ikäinnovaatiot-hankkeen jatkoprojektin suunnittelussa. EAY-ohjelmien laajempaa käyttöä on edistetty maakunnassa myös tiedottamalla ohjelmien tilanteesta ja hakuajoista sähköisesti ja sopivissa maakunnallisissa tapahtumissa pidetyin puheenvuoroin. Ohjelmiin liittyvää hankeneuvontaa on tarjottu useille eri tahoille mm. Savonialle ja seudullisille kehittämisyhtiöille. Kansainvälisiä hankekumppanuuksia on viritelty erityisesti ruotsalais-suomalais-espanjal0aisessa terveysalan hankkeiden EBA-verkostossa. Kansallista hankerahoitusta alueelliseen kehittämiseen Kehittämishankkeisiin on käytettävissä Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta ja maakunnan kehittämisrahaa. Pohjois-Savon kehittämisrahastosta tukea myönnettiin 13 maakunnan kehittymistä edistävälle hankkeelle osarahoitukseksi (Liite 1). Eniten tukea (0,14 milj. ) saivat matkailu- ja ohjelmapalvelutoimijat, jotka kehittävät yhteisiä tuotteita, markkinointia ja myyntiä. Toiminta kytkeytyy Etelä-Konneveden kansallispuiston luontomatkailun ja yritystoiminnan edistämiseen. Maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin neljälle uudelle hankkeelle, joissa selvitetään matkailijoiden rahankäyttöä, lähiteurastamon perustamista ja vanhan sairaalakiinteistön uusiokäyttöä yritys-toimintaan sekä edistetään laajakaistan rakentamista. Lisäksi rahoitusta korvamerkittiin EU:n erillisohjelmahankkeiden valmisteluun tarkoitetuille hakemuksille, joiden odotetaan lisäävän kansainvälisen t&k-rahoituksen saamista alueelle ja sitä kautta edistävän myös alueen eri organisaatioiden kansainvälistymistä. Ennakointi ja tietopalvelu Liiton suunnittelu- ja kehittämistyötä sekä jäsenkuntia ja muita tahoja varten koottiin tarvittavia tilastotietoja ja seurattiin eri tietolähteistä saatavia ajankohtaisia aineistoja. Pidettiin yllä maakunnan liiton internet-sivuilla olevia tilasto- ym. aineistoja sekä työstettiin ja toimitettiin kulloinkin tarvittavia ajankohtaisia tietoja liiton suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä jäsenkunnille ja muille tahoille. Tietopalvelu teki mm. aluetaloudesta, muuttoliikkeestä, kuntien tilinpäätöksistä sekä talousarvioista ja innovaatiotoiminnasta koosteita ja teemakarttoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tuotettiin maakunnallista ennakointitietoa ja ylläpidettiin ennakointiportaalisivustoa. KESU-prosessia varten tuotettiin tilastoraportit eri koulutusasteilta Kuopio, Suomi

18 TOKE (49) Europe Direct Pohjois-Savon liitto toimi vuonna 2014 Europe Direct -tiedotuspisteen ylläpito-organisaationa. Tiedotuspisteen tärkeimpiä viestintäpainopisteitä olivat Euroopan parlamentin vaalit ja uuden EU-ohjelmakauden käynnistyminen. Tiedotuspiste järjesti toukokuussa Suuren itäsuomalaisen EU-vaalikeskustelun. Siihen osallistui nimekäs joukko panelisteja mm. Euroopan komission varapuheenjohtaja, kolme nykyistä tai entistä europarlamentaarikkoa sekä kansanedustajia. Lisäksi toteutettiin kuukauden kestävä mainoskampanja, joka näkyi niin Kuopion paikallisliikenteessä kuin kauppakeskuksessakin. Kuopion Liikenteen bussien info-tv:ssä pyöri kuukauden ajan videospottikampanja. Kymmenen sekunnin pituinen Käytä valtaasi -video näkyi noin kertaa. Kauppakeskus Matkuksessa vaaleja ja avautuvaa ennakkoäänestyspaikkaa mainostettiin jättimainoslakanalla. Vuoden aikana järjestettiin useita yleisötilaisuuksia sekä julkaistiin esitteitä ja videoita. Pohjois-Savon liitolla ja tiedotuspisteellä oli yhteinen messuosasto Kuopio-Jukolassa Kuopio, Suomi

19 TOKE (49) Alueiden käytön päävastuualue Suunnittelujohtaja Paula Qvick Pohjois-Savo on maakuntakaavoitettu vuosien aikana kahdella kokonaismaakuntakaavalla, ensin Kuopion seutu ja sen jälkeen muu Pohjois-Savo luvulla on laadittu tuulivoimamaakuntakaava ja uudistuneen lainsäädännön johdosta kaupan maakuntakaava on viimeistelyä vailla. Pohjois-Savon alueidenkäytön näkemyksiä maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen valmisteltiin yhteistyössä kuntien kanssa YM:lle ja Kuntaliitolle erityisesti kylä- ja rantaosayleiskaavoitukseen liittyen. Alueidenkäyttöön liittyvistä kansainvälisistä yhteistyömahdollisuuksista on tiedotettu kuntia. Etelä-Konneveden kansallispuisto sai lainvoiman Vuoden keskeisiä valtakunnan tasolla meneillään olevia prosesseja olivat soidensuojeluohjelma, ympäristönsuojelulain uusiminen, MRL:n osauudistus, maakuntakaavojen vahvistusmenettelyyn liittyvä selvitys, Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan laadinta sekä lentoliikennestrategian laadinta. Maakuntakaavoitus Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 Kaupan maakuntakaavan laadinta eteni vuonna 2014 luonnosvaiheesta ehdotusvaiheen valmisteluun. Maakuntakaavaluonnoksesta ja sen valmisteluaineistosta saadun palautteen perusteella lähdettiin alkuvuonna 2014 laatimaan selvityksiä sekä valmistelemaan maakuntakaavaehdotuksen kaavaratkaisua. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennettiin helmikuussa 2014 siten, että kaavassa tarkastellaan myös Tervalamminvuoren tuulivoima-aluetta potentiaalisena seudullisesti merkittävänä tuulivoima-alueena. Kaupan maakuntakaavassa on huomioitu vuodelle 2014 laaditussa toimintasuunnitelmassa mainittu kirkonkylien kehittämisnäkökulma. Maakuntakaavassa on tarkistettu maakunnan keskusverkosto keskustatoimintojen alueiden ja alakeskusten osalta, lisäksi uutena merkintänä on osoitettu pääasiassa vanhoista kuntakeskuksista koostuva paikalliskeskusten verkosto. Paikalliskeskus-merkinnöillä halutaan edistää maaseudun kirkonkylien ja taajamien elinvoimaisuutta osoittamalla ne asumisen ja palveluiden sijoittumispaikkoina. Kyläverkostoa ja taajamatoimintojen alueita ei päivitetty kaupan maakuntakaavan laadinnan yhteydessä. Maakuntakaavaehdotuksen valmistelun tueksi laadittiin lukuisia selvityksiä, jotka liittyivät kauppaa koskevien merkintöjen yhdyskuntarakenteellisten sekä liikenteellisten vaikutusten arviointiin. Lisäksi valmistui Tervalamminvuoren tuulivoima-aluetta koskevia selvityksiä. Kaavaehdotuksen valmistelun aikana järjestettiin lukuisia neuvotteluita ympäristöministeriön, Pohjois-Savon ELY-keskuksen sekä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Kaavatyötä ohjaava aluerakennetyöryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana kolme kertaa. Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotus selvityksineen oli maakuntahallituksen käsittelyssä lokakuussa Maakuntahallitus päätti, että Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotus asetetaan nähtäville Nähtävillä oloaikana järjestettiin kaavan esittely- ja palautetilaisuudet Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Rautalammilla. Pohjois-Savon tuulivoimakaavan vahvistamiseen liittyvät tehtävät Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan , jonka voimaantulosta kuulutettiin Maakuntavaltuuston tekemästä hyväksymispäätöksestä oli tehty yksi valitus Kuopion Linnanmäen aluetta koskien, jonka ympäristöministeriö hylkäsi. Vahvistettu kaava sisältää 18 seudullisesti merkittävää tuulivoima-aluetta ja Kuopion lentoaseman päivitetyn melualueen. Vahvistamatta jäi Kuopion Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue ja sitä koskevat suunnittelumääräykset. Maakuntahallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön päätöksestä jättää vahvistamatta Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue ja valtuutti toimiston valmistelemaan ko. valituksen. Valitus lähetettiin ja sitä täydentävä vastaselitys Valituksen kautta haetaan määrittelyä siihen, kuinka laajalle valtakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden vaikutus ulottuu, mikä merkitys on valmistelussa olevalla uudella Kuopio, Suomi

20 TOKE (49) valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella ja kenellä on valta päättää alueidenkäytön yhteensovittamisesta maakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella. KHO antanee ratkaisun vuoden 2015 aikana. Inspire-direktiivin (laki paikkatietoinfrastruktuurista) täytäntöönpano Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan osalta toteutettiin helmikuun alussa, jolloin kaavan vahvistettu paikkatietoaineisto julkaistiin Paikkatietoikkuna.fi -katselu- ja latauspalvelussa. Viranomaistoiminta Kuntien kaavoitus on ollut pääasiassa voimassa olevien maakuntakaavojen mukaista ja edistänyt maakuntakaavojen toteuttamista. Liitto on antanut kaikkiaan 80 lausuntoa vuonna 2014 asemakaavoista, osayleiskaavoista, teistä, muiden liittojen maakuntakaavoista, maa-ainesten otosta, kaivosalueista, tie- ja rataverkon suunnitelmista, valtakunnallisista liikennestrategioista, YVA:sta ja lakimuutosesityksistä, mm. ympäristönsuojelulain päivityksestä. Lausunnoilla olleet taajama-alueiden asemakaavat olivat yleensä pienialaisia ja painottuvat rakenteen tiivistämiseen. Rantaosayleiskaavoitus on vähentynyt; lähinnä pienialaisia muutoksia rakennuspaikkoihin ja rakennusoikeuden siirtoihin. Luontodirektiivin voimakkaasti suojeleman liito-oravan ja kaavoituksen yhteensovittamiseen on haettu yhteistä näkemystä yhdessä kuntien, ELY-keskuksen ja Ympäristöministeriön kanssa. Yhteistoiminnan osalta painopisteenä on ollut Etelä-Konneveden kansallispuiston edistäminen, soidensuojeluohjelman kommentointi, ympäristönsuojelulain valmistelun seuranata ja arviointi erityisesti turvetuotannon suunnitteluun, kulttuuriympäristö, kirkonkylien kehittäminen, vesienhoitosuunnitelman laadintaan osallistuminen, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja liikennejärjestelmän kokonaisuus palvelutasonäkökulmasta. Sisäisessä yhteistyössä on tehty maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vaikutusten arviointi ja Itä-Suomen bioenergiapäivän 2014 valmistelu ja järjestäminen Kuopiossa. Ympäristöministeriön tuulivoima- ja maisemaoppaan valmistelutyöhön on osallistuttu ohjausryhmässä. Liikennejärjestelmä ja yhdyskuntatekniikka Liikennejärjestelmätyössä osallistuttiin Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen valmisteluun, valtatie 5 kehittämistyöhön ja tutustuttiin Ten-t verkoston EU-rahoitukseen. Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä kokoontui 3 kertaa ja viimeisessä kokouksessa oli aiheena Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen. Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti liikennestrategian uudistamisen, jota käsiteltiin pääasiassa Itä-Suomen liikennestrategiatyöryhmässä. Strategian on tarkoitus valmistua kesällä Liikennejärjestelmätyötä tehtiin myös Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmässä ja seudullisissa ryhmissä. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanketta valmisteltiin ja työhön valittiin Lapin liiton johdolla konsultti kilpailutuksen avulla. Hanke toteutetaan 7 maakunnan yhteisenä ja sen kesto on saakka. Savonradan osalta pidettiin Haapakoski-Nuutila -hankkeen päätöskokous alkuvuodesta Liikennevirastolle lähetettiin tammikuussa maakuntaliittojen yhteinen kirje Savonradan nopeuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja osallistuttiin koillisen ulottuvuuden raidetyöryhmän sekä nopeat itäradat työhön. Maa-aineslupiin liittyviä lausuntoja tehtiin yhteensä 8 kappaletta ja kaivosalueisiin liittyviä 10 kappaletta. Tämän lisäksi lausuntoja annettiin mm. tie- ja rataverkkoon sekä valtakunnallisiin liikennestrategioihin liittyen Kuopio, Suomi

21 TOKE (49) Hallinnon päävastuualue Maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen Toimintamenojen kasvun hillintä toteutui suunnitellusti. Talousarviossa tilivuoden alijäämäksi arvioitiin , mutta tilinpäätös muodostui ,84 ylijäämäiseksi. Kuntien maksuosuudet toteutuivat suunnitellusti siten, että varsinaiseen toimintaan perittiin kunnilta ja Pohjois-Savon kehittämisrahastoon Luottamushenkilöhallinnon toimenpiteet 2014 Maakuntavaltuusto Pohjois-Savon liitossa ylintä päätösvaltaa käyttää 58-jäseninen maakuntavaltuusto, johon kuntien edustajainkokous valitsi kokouksessaan jäsenet jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kustakin jäsenkunnasta valitaan yksi jäsen 4000 asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta jäsenmäärästä. Rajoitus koskee käytännössä vain Kuopion kaupungin edustusta. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana toimi kansanedustaja Kari Rajamäki, 1. varapuheenjohtajana kansanedustaja Markku Eestilä ja 2. varapuheenjohtajana agrologi Veijo Karkkonen. Maakuntavaltuusto kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa, lisäksi elokuussa pidettiin yksi maakuntavaltuuston seminaari, missä käsiteltiin mm. Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan valmisteluprosessia ja kuntalain uudistamisen tavoitteita sekä Itä- ja Pohjois-Suomen edunajamista. Kesäkuun kokouksessaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Marraskuun kokouksessa maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon liiton talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille Maakuntahallitus Pohjois-Savon liiton hallintoa hoitaa 11-jäseninen maakuntahallitus, johon maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. Maakuntavaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi jäsentä varapuheenjohtajiksi. Pohjois-Savon maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntavaltuuston puheenjohtajisto sekä viranhaltijat: vasemmalta Merja rautiainen, hallintojohtaja Tarja Miettinen, Kirsti Puurunen, Pirkko-Liisa Piironen, suunnittelujohtaja Paula Qcivk, mkv:n 1. vpj. Markku Eestilä, mkv:n pj. Kari Rajamäki, mkv:n 2. vpj. Veikko Karkkonen, mkh:n pj. Seppo Kääriäinen, Rauno Kettunen, mkh:n 2. vpj. Kimmo Kivelä, Pia Pentikäinen, mkh:n 1. vpj. Pekka Leskinen, Mia hahtala, maakuntajohtaja Jussi Huttunen, aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Jouni Toppinen ja Elsi Katainen Kuopio, Suomi

22 TOKE (49) Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. Lisäksi perussopimuksen mukaan maakuntahallituksen kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon alueellinen edustavuus. Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Seppo Kääriäinen, 1. varapuheenjohtajana projektipäällikkö Pekka Leskinen ja 2. varapuheenjohtajana kansanedustaja Kimmo Kivelä. Maakuntahallitus kokoontui 11 kertaa ja käsitteli mm. kaupan maakuntakaavaa, Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamista, osallistumista Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeeseen, Itä-Suomen liittojen sopimusta rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vuokrantasausrahaston purkamista, osallistumista ENI-ohjelmiin, osallistumista NSPA-verkoston OECD-tutkimukseen, Palokin koskien ennallistamista sekä käynnisti SOTE-palveluiden tuottamisen hanketyön. Maakuntahallitus antoi lisäksi lausuntoja mm. seuraavista asioista: pelastustoimen aluejaosta, valtionosuusjärjestelmän perusteista ja uudistamisesta, kalastuslaista, kuntarakennelain muuttamisesta, AVIEN ja ELYjen ohjausjärjestelmän kehittämisestä, liikuntalaista, kuntalain kokonaisuudistuksesta, maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta, viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisestä, toisen asteen koulutuksen järjestämislaeista ja rahoituksesta, tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista sekä Ylivieska-Kontiomäki rataosuuden toiminnallisuuden parantamisesta. Maakuntahallituksen työjaosto (toimikausi ) Kuntalain 17 :n mukaan maakuntahallituksessa voi olla jaostoja maakuntahallitukselle kuuluvien asioiden ja muiden tehtävien valmistelua varten. Varsinainen jäsen Seppo Kääriäinen Elsi Katainen Mia Hahtala Kimmo Kivelä Pekka Leskinen Varajäsen Rauno Kettunen Merja Rautiainen Jouni Toppinen Pia Pentikäinen Pirkko-Liisa Piironen Maakuntahallituksen työjaosto ei kokoontunut kertomusvuoden aikana. Tarkastuslautakunta ( ) Kuntalain 71 :n mukaan maakuntavaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava maakuntavaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on kuullut kokouksissaan maakuntajohtajaa ja päävastuualueiden johtavia viranhaltijoita vireillä olevista ja käsitellyistä asioista. Lautakunnan käsiteltävinä asioina ovat olleet ajankohtaisten asioiden lisäksi mm. edellisen tilikauden arviointikertomuksen laadinta, työohjelmasta päättäminen sekä talouteen ja sisäiseen valvontaan liittyvät asiat. Lautakunta osallistui elokuussa Itä-ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokoukseen Kajaanissa, jossa myös tarkastuslautakunnilla oli yhteinen kokoontuminen. Lautakunta teki syyskuussa hanketarkastuksen Suonenjoen uudelle jätevedenpuhdistamolle. Liiton tilintarkastusyhteisönä toimii toimikaudella BDO Audiator Oy ja tilikaudella 2014 tilintarkastajana toimi JHTT, HTM Johanna Lundström Kuopio, Suomi

23 TOKE (49) Varsinainen jäsen Pulkkinen Veli, pj. Kiljander Markku, vpj. Kainulainen Helena Kotimäki Jukka Oksman Merja Varajäsen Räsänen Erkki Rannio Jorma Tuhkanen Anna-Liisa Huttunen Isto Korhonen Piia Maakuntavaltuuston vaalilautakunta Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 24 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Vaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Vaalilautakunta ei kokoontunut kertomusvuonna. Maakunnan yhteistyöryhmä Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on hyväksyä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, suunnata maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaava kansallinen rahoitus, varmistaa eri toimenpiteiden yhteensovitus ja eri rahastojen osallistuminen laajojen kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttamiseen sekä käsitellä aluekehityksen kannalta merkittäviä hankkeita ja antaa niistä sitova lausunto rahoituksen myöntävälle taholle. Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana 10 kertaa. Kokouksissaan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö puolsivat Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen mukaisesta EAKRohjelmasta 3,26 milj EU- ja valtion tukea 8 hankkeelle ja ESR-ohjelmasta noin 0,8 milj EU- ja valtion tukea 13 hankkeelle. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta puollettiin EAKR- ja valtion tukea 3,3 milj. 8 hankkeelle ja ESR- ja valtion tukea 3 milj. 9 hankkeelle. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Pohjois-Savon liitto ja sen jäsenkunnat Seppo Kääriäinen, puheenjohtaja Jaakko Leskinen Helka Luttinen Sari Kekäläinen Rauno Airas (III vpj.) Hannu Susitaival Marita Rundelin Pentti Huuskonen Tiina Grönlund Valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot Petri Keränen Jukka Mönkkönen Timo Ollila Jari Mutanen Eija Pihlaja Juha Kaipiainen Kari Virranta (I vpj.) Kimmo Korhonen alkaen Kari Virranta (I vpj.) Jari Mutanen Petri Keränen Eija Pihlaja Jukka Mönkkönen Mervi Vidgren Risto Helle Mikko Järvinen Kuopio, Suomi

24 TOKE (49) Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Mervi Vidgren Jukka Laakkonen Silja Huhtiniemi Sirpa Alho-Törrönen (III vpj.) Juhani Savolainen Hannu Miettinen Pirjo Tirkkonen Mirja Syrjänen alkaen Taina Räikkönen Kimmo Anttonen Silja Huhtiniemi Jari Kauhanen Maarit Laaksorinne Matti Rönkkö (II vpj.) Anne Hiltunen Esa Näätänen Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto, esittelijä Janna Merenniemi, Pohjois-Savon liitto, sihteeri Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön tehtävänä on valmistella maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja sen tarkistaminen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi, käsitellä valmistelevasti Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelmaan esitettävät hankkeet lukuun ottamatta lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä hankkeita sekä arvioida hankkeiden soveltuvuus rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymien valintakriteereiden perusteella sekä valmistella esitykset maakunnan yhteistyöryhmässä käsiteltävistä hankkeista. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoontui vuoden 2014 aikana 10 kertaa ja lisäksi järjestettiin yksi sihteeristön kirjallinen menettely. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN JÄSENET Jussi Huttunen, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto Satu Vehreävesa, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto Timo Ollila, ELY-keskus, elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat Eija Pihlaja, ELY-keskus, elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri Pekka Kärkkäinen, ELY-keskus, elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri Sari Marttila, ELY-keskus, elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri Juha Kaipiainen, ELY-keskus, elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri Mirko Juppi, ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri Janna Merenniemi, Pohjois-Savon liitto, sihteeri alkaen Jussi Huttunen, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto Satu Vehreävesa, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto Timo Ollila, ELY-keskus Eija Pihlaja, ELY-keskus Juha Kaipiainen, ELY-keskus Janna Merenniemi, sihteeri, Pohjois-Savon liitto Kuopio, Suomi

25 TOKE (49) Pohjois-Savon ikäihmisten valtuuskunta Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Jaakko Jauhiainen. Valtuuskunta on kertomusvuoden aikana pitänyt kaksi kokousta, missä on perehdytty passiivitalojen energiatehokkuuteen, palveluasumiseen, päiväkeskustoimintaan ja Pohjois-Savon liiton toimintaan. Toimiston toimenpiteet 2014 Syyskuussa kuntien ja kuntayhtymien seminaarissa aloitettiin SOTE -lainsäädäntöön valmistautuminen käynnistämällä SOTE-tuotantoalueen perustamiseen liittyvät selvitystyöt. Seminaari antoi valmisteluvastuun Pohjois-Savon liitolle. Maakuntahallitus asetti kokouksessaan SOTE ohjaus- ja seurantaryhmän, SOTE valmisteluryhmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmän. Ohjaus- ja seurantaryhmän henkilöt nimettiin Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajista poliittisten piirijärjestöjen esityksiin nojaten täydennettynä parlamentaariseen työskentelyyn osallistuneella Pohjois-Savon liiton varavaltuutetulla. Puheenjohtajat nimettiin maakuntahallituksen puheenjohtajistosta. SOTE valmisteluryhmän vetäjäksi nimettiin maakuntajohtaja ja kunnilta pyydettiin nimeämiset jäsenistä. Sosiaali-ja terveydenhuollon yhteistyöryhmään pyydettiin nimeämiset Pohjois-Savon alueen kaikilta nykyisiltä SOTE-palveluiden tuottajilta (tuotantokuntayhtymät, itsenäiset kuntatuottajat) ja kunnilta seutukohtaiset edustajat sosiaalihuollosta. Yhteistyöryhmän vetäjänä on Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja. Asetettujen ryhmien työt käynnistyivät lokakuussa maakuntahallituksen vahvistaessa ryhmien kokoonpanot ehdotusten pohjalta. Lisäksi liiton hallintojohtaja nimettiin osa-aikaisesti SOTE-valmistelun hankejohtajaksi. Yhteistyöryhmä on pitänyt kertomusvuoden aikana kolme kokousta, valmisteluryhmä yhden kokouksen ja ohjaus- ja seurantaryhmä kaksi kokousta. Kuntataloustyöryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa käsitellen mm. lausuntoja liittyen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen, kunta- sekä kuntarakennelakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamiseen. Kuntataloustyöryhmä järjesti yhdessä Kuntaliiton kanssa Kuntatalouspäivä päättäjille ajankohtaiset edunajamisasiat -tilaisuuden, missä pääteemoina olivat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja Pohjois-Savon kuntatalouden kestävyys. Aiempien vuosien tapaan kuntataloustyöryhmä on tuottanut kunnille ajantasaista ja ennakoivaa kuntataloustietoutta. EU- ja kansallisten hankkeiden maksatukset ja tarkastukset ovat sujuneet nopeasti ja virheettömästi. EAKR-hankkeiden maksatuksia on toteutunut euromääräisesti n. 24 % enemmän kuin v. 2013, ja ESRhankkeiden kasvu on ollut n. 59 %. EU-hankkeiden maksatuksien volyymi tulee kasvamaan v. 2015, kun ohjelmakauden hankkeet päättyvät. Paikan päällä tarkastuksia on tehty kymmeneen hankkeeseen, ja Valtiovarain controller -toiminto on suorittanut hanketarkastuksen kahteen hankkeeseen. Hallinnon päävastuualue on vastannut Laajakaistaa kaikille -hankkeen hankealueiden kilpailutuksen toteutuksesta Pohjois-Savossa. Joulukuussa 2013 julistettu tukihaku 14 hankealueelle Kuopion, Siilinjärven, Maaningan, Suonenjoen ja Lapinlahden alueilla päättyi helmikuussa Tukihakemuksia saapui ainoastaan Siilinjärven, Maaningan ja Lapinlahden 7 hankealueelle. Maakuntajohtaja teki näille alueille myönteiset tukipäätökset jo helmikuussa Laajakaista -hanke on tehnyt yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien sekä Kaista Savoon -hankkeen kanssa laajakaistapalveluiden markkinoinnissa. Kertomusvuoden aikana valokuituverkkoa rakennettiin Tuusniemen, Kiuruveden, Vesannon, Maaningan, Siilinjärven, Rautavaaran, Iisalmen, Vieremän ja Sonkajärven kuntien alueilla. Uusia yhteispalvelupisteitä ei kertomusvuoden aikana valmisteltu lainkaan, koska yhteispalvelupisteitä korvaamaan on suunniteltu perustettavan julkisen hallinnon asiakaspalvelupisteitä, missä olisi saatavissa valtion palveluja lisäksi kunnan ja Kelan palveluja. Asiakaspalvelukokeilu alkoi viidellä paikkakunnalla syksyllä 2014, minkä tuloksia odotetaan ennen kuin muita pisteitä perustetaan Kuopio, Suomi

26 TOKE (49) IT-yhteistyöryhmä kokoontui neljä kertaa, ja käsitteli mm. toimintasuunnitelmaa vuodelle 2014, tarkasteli sote-sektorin kokonaisarkkitehtuurityötä, teki ehdotuksen yhteishankkeista, kuuli operaattoreiden suunnitelmista ja näkemyksistä laajakaistahankkeesta sekä käsitteli kuntajohtajien toivetta maakunnallisten ratkaisujen tehokkaammasta edistämisestä. Toimiston muutto kunnostettuihin tiloihin Sepänkadulle lokakuussa 2013 aiheutti vielä alkuvuoden 2014 aikana huonetilojen kunnostamista ja järjestelyä kalustehankintoineen. Vanhoista kalusteista otettiin käyttöön vain tarpeellisimmat, ja muut Neulamäen varikolla säilytyksessä olleet kalusteet myytin pois. Tiedottaminen Viestinnän strateginen rooli Pohjois-Savon liitolle valmistui viestintästrategian kokonaiskuva, joka määrittää periaatteet ja linjaukset, joilla viestintää ja sen käytäntöjä toteutetaan. Strategiassa on määritelty kohderyhmäkohtaisesti viestinnän osa-alueet, viestinnän tarkoitukset ja tavoiteltavat vaikutukset. Liiton kokonaisviestintä jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: 1) vaikuttajaviestintä, 2) sidosryhmäviestintä, 3) strategiaviestintä, 4) viranomaisviestintä, 5) asiakasviestintä, 6) arkiviestintä, 7) päätösviestintä, 8) markkinointiviestintä, 9) työyhteisöviestintä, 10) kansainvälinen viestintä, 11) rakennerahastoviestintä, 12) EU-kansalaisviestintä, 13) yhteisöllinen viestintä ja 14) mediaviestintä. Viestintästrategian perusteella laaditaan vuosittaiset viestintä- ja toimenpidesuunnitelmat Kuopio, Suomi

27 TOKE (49) 2.2 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen tulosyksiköittäin KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAVERTAILU 2014 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Talousarvio Toteutuma Poikkeama % LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut ,9 Netto ,5 TOIMISTO Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,8 Netto ,0 VARSINAINEN TOIMINTA ELI EDELLISET YHTEENSÄ Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,4 Netto ,8 TEKNINEN TUKI Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,1 Netto 0 0 PROJEKTIT Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Netto 0 0 RAHASTOT Pohjois-Savon kehittämisrahasto: Toimintatuotot Toimintakulut ,0 Netto Vuokrantasausrahasto: Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 0 0 Netto 0 0 RAHASTOT YHTEENSÄ Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Netto Kuopio, Suomi

28 TOKE (49) Maakuntavaltuustoon nähden maakuntahallitusta sitova taso talousarvion varsinaisessa toiminnassa (=luottamushenkilöhallinto ja toimisto) on näiden tulosyksiköiden yhteenlaskettujen menojen ja tulojen osalta netto (tulot-menot). Maakuntahallitukseen nähden sitova taso on jäljempänä määriteltyjen tulosyksikköjen (luottamushenkilöhallinto, toimisto, tekninen tuki, projektit, Pohjois-Savon kehittämisrahasto ja vuokrantasausrahasto) bruttomenot tulosyksiköittäin. Vuokrantasausrahaston ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston kirjanpidot ovat erillisiä kirjanpitoja. Tilivuoden aikana tapahtuneet kirjaukset eliminoidaan tilinpäätöksessä rahaston muutos -kirjauksina. Vuokrantasausrahaston pääoma puretaan maakuntahallituksen päätöksellä vuosina Tuloslaskelman toteutuminen tulosyksiköittäin sekä koko liitto Toteutumavertailu: Luottamushenkilöhallinto Toteutumavertailu: Toimisto Kuopio, Suomi

29 TOKE (49) Tolteutumavertailu: Tekninen tuki Toteutumavertailu: Projektit Kuopio, Suomi

30 TOKE (49) Toteutumavertailu: Kehittämisrahasto ja vuokrantasausrahasto Toteutumavertailu: Yhteensä Kuopio, Suomi

31 TOKE (49) Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Vaikutus maksuvalmiuteen Kuopio, Suomi

32 TOKE (49) 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 TULOSLASKELMAT Tuloslaskelma koko liitto Kuopio, Suomi

33 TOKE (49) Tuloslaskelma tulosyksiköittäin Varsinainen Tekninen Projektit Kehittämis- Vuokrantasaus- Yhteensä toiminta tuki rahasto rahasto TOIMINTATUOTOT Jäsenkuntien maksuosuudet , , ,00 Muut myyntituotot 248,71 248,71 Tuet ja avustukset valtiolta , , ,36 Tekninen tuki 0, , ,45 Kehittämisrahasto 6 249, , ,94 Muut tuet ja avustukset 6 597, ,00 Muut toimintatuotot 3 301, , , , , , ,24 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , , , ,90 Eläkekulut , , , ,75 Muut henkilösivukulut , , , ,05 Henkilöstökorvaukset , , ,68 Palvelujen ostot , , ,25-344, ,98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,22-414, ,31 Avustukset , , ,00 Vuokrat , , , ,38 Muut kulut -43,94-43, , , , , ,63 TOIMINTAKATE ,05 0,00 0, , ,39 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot sijoituksista 363, , , ,96 Muut rahoitustuotot 281,34 281,34 Muut rahoituskulut -151,67-151,67 VUOSIKATE ,84 0,00 0, , , ,76 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS , , , ,76 Rahastojen lisäys , ,10 Rahastojen vähennys , ,70 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,84 0,00 0,00 0,00 0, , Kuopio, Suomi

34 TOKE (49) 3.2 TASE Kuopio, Suomi

35 TOKE (49) Kuopio, Suomi

36 TOKE (49) 3.3 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,10 Toiminnan rahavirta , ,10 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Rahaston pääoman muutos 1) , ,32 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2) , ,94 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,33 Korottomien pitkä- ja lyhyaikaisten velkojen muutos , ,46 Rahoituksen rahavirta , ,39 Rahavarojen muutos , ,71 Rahavarojen muutos , ,71 Rahavarat , ,39 Rahavarat , ,68 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirran kertymä 5 vuodelta, Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä (vuoden 2014 luku on ennakkotieto) Vuosi 2014: 1. Vuokrantasausrahaston koron lisäys vuonna Vuokrantasausrahaston korko (2.454,10 ) + kehittämisrahaston pääoman vähennys ( ,70 ) Vuosi 2013: 1. Vuokrantasausrahaston koron lisäys vuonna Vuokrantasausrahaston korko (2.145,32 ) - kehittämisrahaston pääoman lisäys ( ,26 ) Kassan riittävyys (pv) =365*Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Kuopio, Suomi

37 TOKE (49) 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Sijoitukset Osakkeet on merkitty taseeseen hankintahintaan. Rahoitusomaisuus Hankinnat Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Hankinnat on kirjattu kuluksi, joten liitolla ei ole poistoja. Maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti kaikki alle mk (=8.400 ) hankinnat kirjataan kuluksi. 4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Toimintatuotot tulosyksiköittäin v v Varsinainen toiminta: Luottamushenkilöhallinto 821,78 0 Hallinto , ,03 Tekninen tuki , ,16 Projektit , ,92 Pohjois-Savon kehittämisrahasto , ,59 Vuokrantasausrahasto Yhteensä , ,70 TULOSLASKELMAN ESITTÄMISTAVAN MUUTOS Henkilösivukulujen henkilöstökorvaukset -tiliryhmä on poistettu ja tiliryhmän tilit esitetään nyt Palkat ja palkkiot -tiliryhmässä. Vastaavat muutokset on tehty edellisen tilikauden vertailutietoihin Kuopio, Suomi

38 TOKE (49) 4.3 TASEEN LIITETIEDOT VASTAAVAA OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet 2336, ,38 SIIRTOSAAMISET 1849 Muut siirtosaamiset Ostolaskut + muut jaksotukset , ,39 Määräaik.tall.kertynyt korko , ,11 Teknisen tuen ( kp:t ) tulot , ,76 Hankkeiden (kp:t 30356, 30372, 30373) tulot , ,27 KELA, työterveyshuollon kust.korvaus 5 797, , , , Lounassetelit 2 782, , Postimaksutili 538, , Liikuntasetelit 956, , Postimaksutili 11/ , , ,75 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Peruspääoma , ,48 Muut omat rahastot Vuokrantasausrahasto , ,62 Rahaston tuotto 2 454, ,32 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,76 Tilikauden ylijäämä , ,52 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,70 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat , ,11 Muut velat Ennakonpidätysvelka , ,82 Muut velat 5 012, , , ,04 Siirtovelat Lomapalkkamenot , ,78 Muut siirtovelat , , , ,21 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , Kuopio, Suomi

39 TOKE (49) VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LEASINGVASTUUT Leasing-vastuut, laitteet ja vakuutukset , ,12 VUOKRAVASTUUT Sepänkatu 1:n vuokrasopimus voimassa , ,64 saakka Muut vuokravastuut, laitteet , , , ,23 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön työpanos Vakinaiset: liitto (1 henkilö osa-aikainen) 25,5 20,5 Määräaikaiset: - tiedottaja tekninen tuki 6 - projektit ,5 29,5 Teknisen tuen henkilöstön työsuhteet muutettiin toistaiseksi voimassa oleviksi vuonna Vuoden 2014 loppupuolella liitossa oli kuusi teema-aktivaattoria, joiden työaika oli 25%-50% Henkilöstökulut Rahapalkat, viranhaltijat, työsopimussuhteiset , ,49 Asiantuntijapalkkiot 0,00 600,00 Luottamushenkilöhallinto , ,30 Maakunnan yhteistyöryhmä (kp 20270) , ,28 Jaksotetut palkat 6 718, ,96 Eläkekulut , ,56 Muut henkilösivukulut , ,92 Jaksotettujen palkkojen sivukulut 2 533, ,41 Henkilöstökorvaukset , , , ,06 Luontoisedut 8 759, , , ,31 Tilintarkastajan palkkiot BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot (alv 0 %) 3 407, , Kuopio, Suomi

40 TOKE (49) 4.4 KUNTIEN OMISTUSOSUUDET PERUSPÄÄOMASTA Kunta Veroäyrien % Osuus Veroäyrien % Osuus Veroäyrien % Osuus Omistus- Omistus- Omistusmäärä v määrä v määrä v osuus osuus osuus v mk v.1992 mk v mk mk euro % Iisalmi ,00 9,20 % , ,00 9,20 % , ,00 9,02 % , , ,54 9,14 % Juankoski ,00 2,21 % , ,00 2,21 % , ,00 2,23 % , ,16 682,20 2,22 % Kaavi ,00 1,30 % , ,00 1,30 % , ,00 1,32 % , ,04 401,47 1,30 % Keitele ,00 1,01 % , ,00 1,01 % , ,00 1,01 % , ,64 311,25 1,01 % Kiuruvesi ,00 3,41 % , ,00 3,41 % , ,00 3,38 % , , ,63 3,40 % Kuopio ,00 41,85 % , ,00 41,85 % , ,00 42,26 % , , ,26 41,99 % Lapinlahti ,00 3,58 % , ,00 3,58 % , ,00 3,52 % , , ,83 3,56 % Leppävirta ,00 4,01 % , ,00 4,01 % , ,00 3,98 % , , ,41 4,00 % Maaninka ,00 1,31 % , ,00 1,31 % , ,00 1,26 % , ,98 397,93 1,29 % Pielavesi ,00 2,06 % , ,00 2,06 % , ,00 2,00 % , ,19 628,21 2,04 % Rautalampi ,00 1,38 % , ,00 1,38 % , ,00 1,28 % , ,97 414,07 1,34 % Rautavaara ,00 0,89 % , ,00 0,89 % , ,00 0,88 % , ,76 272,42 0,88 % Siilinjärvi ,00 7,64 % , ,00 7,64 % , ,00 7,79 % , , ,79 7,69 % Sonkajärvi ,00 1,84 % , ,00 1,84 % , ,00 1,80 % , ,63 563,37 1,83 % Suonenjoki ,00 2,94 % , ,00 2,94 % , ,00 2,89 % , ,22 899,17 2,92 % Tervo ,00 0,65 % , ,00 0,65 % , ,00 0,62 % , ,14 196,80 0,64 % Tuusniemi ,00 1,10 % , ,00 1,10 % , ,00 1,08 % , ,63 336,82 1,09 % Varkaus ,00 11,20 % , ,00 11,20 % , ,00 11,28 % , , ,93 11,22 % Vesanto ,00 0,95 % , ,00 0,95 % , ,00 0,94 % , ,54 291,90 0,95 % Vieremä ,00 1,47 % , ,00 1,47 % , ,00 1,44 % , ,29 450,46 1,46 % Yhteensä ,00 100,00 % , ,00 100,00 % , ,00 100,00 % , , ,48 100,00 % Kuopio, Suomi

41 TOKE (49) 4.5 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2014 Kunta Maksuunpantua kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v (euroa) Jako-osuus % Maksuosuus 2014 (euroa) laskutettu Iisalmi , ,36 Juankoski , ,44 Kaavi , ,72 Keitele , ,04 Kiuruvesi , ,76 Kuopio , ,76 Lapinlahti , ,64 Leppävirta , ,76 Maaninka , ,44 Pielavesi , ,84 Rautalampi , ,20 Rautavaara , ,48 Siilinjärvi , ,84 Sonkajärvi , ,28 Suonenjoki , ,68 Tervo , ,68 Tuusniemi , ,36 Varkaus , ,04 Vesanto , ,20 Vieremä , ,48 POHJOIS-SAVO ,00 Kunnallisverotietojen lähde: Verohallinto, internet -sivut POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTON MAKSUOSUUDET 2014 Kunta Maksuunpantua kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v (euroa) Jako-osuus (%) Maksuosuus 2014 (euroa) laskutettu Iisalmi , ,60 Kuopio , ,44 Siilinjärvi , ,38 Varkaus , ,98 Lapinlahti , ,48 Leppävirta , , ,00 (80 %/ ) Juankoski , ,70 Kaavi , ,38 Keitele , ,76 Kiuruvesi , ,86 Maaninka , ,38 Pielavesi , ,04 Rautalampi , ,42 Rautavaara , ,74 Sonkajärvi , ,12 Suonenjoki , ,88 Tervo , ,06 Tuusniemi , ,82 Vesanto , ,24 Vieremä , , ,00 (20 %/ ) POHJOIS-SAVO ,00 Kunnallisverotietojen lähde: Verohallinto, internet -sivut Kuopio, Suomi

42 TOKE (49) 5 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA JA NIIDEN SÄILYTYSTAVASTA LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Tilinpäätös 2014 sidottuna Muut tilinpäätösasiakirjat sidottuna Päiväkirja sidottuna ATK-tulosteina Pääkirja sidottuna ATK-tulosteina Sampo Pankki ,tos.laj.13,toim.annot nrot 1-45 DVD-levyke Sampo Pankki tos.laj.10, toim.annot nrot 1-40 DVD-levyke Sampo Pankki ,tos.laj.11, EAKR nrot 1-71 DVD-levyke Sampo Pankki ,tos.laj.12, ESR nrot 1-19 DVD-levyke Sampo Pankki , tos. laj. 1 nrot DVD-levyke Osuuspankki tos. laj. 9 nrot 1-46 DVD-levyke Myyntilaskut tos. laj. 2 nrot 1-20, DVD-levyke Muistiotositteet, tos. laj. 4 nrot DVD-levyke Ostolaskut sähköiset, tos. laj.15 nrot DVD-levyke Palkkatositteet, tos. laj. 6 nrot 1-12 DVD-levyke paperitositteet Alv, tos. laj. 5 nrot 1-12 DVD-levyke Verotili tos. laj. 14 nrot 1-12 DVD-levyke Irtaimistorekisteri tulosteena Kuopio, Suomi

43 TOKE (49) 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Kuopiossa POHJOIS-SAVON MAAKUNTAHALLITUS Seppo Kääriäinen Pekka Leskinen Kimmo Kivelä maakuntahallituksen maakuntahallituksen maakuntahallituksen puheenjohtaja 1 varapuheenjohtaja 2 varapuheenjohtaja Mia Hahtala Elsi Katainen Rauno Kettunen maakuntahallituksen jäsen maakuntahallituksen jäsen maakuntahallituksen jäsen Pia Pentikäinen Pirkko-Liisa Piironen Kirsti Puurunen maakuntahallituksen jäsen maakuntahallituksen jäsen maakuntahallituksen jäsen Merja Rautiainen Jouni Toppinen Jussi Huttunen maakuntahallituksen jäsen maakuntahallituksen jäsen maakuntajohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Kuopiossa BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Johanna Lundström JHTT, HTM Kuopio, Suomi

44 TOKE (49) 7 LIITTEET LIITE 1/Pohjois-Savon kehittämisrahastosta hyväksytyt hankkeet v HANKKEEN NIMI TUEN SAAJA Tuen määrä Kokonaiskust. 1 Professor of Practise (PoP) -hanke, 1. vaihe Itä-Suomen yliopisto Maaseutuasumisen uusi pilottiympäristö - Asumisen liiketoimintapotentiaalin kehittäminen Lapinlahden kunta Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta 2013 Pohjois-Savon liitto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto, vuosi 2014 Pohjois-Savon liitto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto, vuosi 2015 Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon SOTE-palvelujen tuottaminen Pohjois-Savon liitto POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO MYÖNNETYT TUET MAAKUNTAHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituksen varaaminen alueellisen ja kansainvälisten ohjelmien osarahoitukseen Pohjois-Savon liitto Itä-Suomen kalataloustyöryhmän kehittämisstrategian hallintohanke Rajupusu Leader ry Luontomatkailun elinvoimahanke Sisä-Savon seutuyhtymä Yhteensä Kuntien maksuosuudet v Rahaston saldo Rahasto korko Palautuneet käyttämättä jääneet tuet vuosilta 2010, 2012 ja 2013 Tukea myönnetty yht. Varoja jäljellä POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTON ERILLISMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETYT TUET MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituksen varaaminen alueellisten ja kansainvälisten ohjelmien osarahoitukseen: Määrärahaa voidaan käyttää osarahoitusosuudeksi Pohjois-Savon liiton ja myös mahdollisten muiden yhteistyötahojen EU:n erillisohjelmahankkeissa, maakunnan kannalta merkittävissä ja vaikuttavissa EU:n rakennerahasto-ohjelmahankkeissa ja Manner-Suomen maaseutuohjelmahankkeissa sekä maakunnan kehittämisrahalla toteutetuissa ohjelmissa ja hankkeissa. Painopiste on hankkeissa, jotka toteuttavat MYR:in valitsemia kehittämisteemoja sekä hankkeissa, joilla on erityisen suurta alueellista vaikuttavuutta maakunnan kehittämisessä. 1 2 HANKKEEN NIMI TUEN SAAJA Tuen määrä Kokonaiskust. Games for Health Finland - Pelilliset menetelmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena (päärahoitus: EAKR) Kuopio Innovation Oy Tehtävänä tulevaisuus - Pohjois-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma (päärahoitus: EAKR) Kuopion kaupunki, vetovoimaisuuden palvelualue Itä-Suomi aktivoi kalataloutta -jatkorahoitus Rajupusu Leader ry Matkailijoiden ja vapaa-ajanasujien rahankäyttötutkimus Pohjois-Savon päämatkailualueilla (päärahoitus: maakunnan kehittämisraha) Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Kaista Savoon 2 (päärahoitus: maakunnan kehittämisraha) Sisä-Savon seutuyhtymä Yhteensä Kuopio, Suomi

45 TOKE (49) LIITE 2/Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet MAAKUNTAVALTUUSTON TOIMIKAUSI Kunta ja varsinainen jäsen IISALMI Eestilä Markku Haverinen Timo Korpihalla Riitta Lappalainen Timo Polvi Iivo Roponen Anne JUANKOSKI Partanen Leena Wallius Mika KAAVI Tiilikainen Hilkka KEITELE Tuhkanen Anna-Liisa KIURUVESI Lilja Minna Peltola Janne Ruotsalainen Markku KUOPIO Auvinen Harri Berg-Väänänen Nelli Huttunen Isto Kaartinen Tiina Karkkonen Veijo Kiljander Markku Komulainen Heidi saakka Keinänen Kalle alkaen Kontiainen Hilkka Korhonen Riitta Kulin Sirpa Niiranen Pekka Rytsy Hetti Tolppanen Tapio Toppinen Taisto LAPINLAHTI Korhonen Piia Martikainen Ossi Rannio Jorma LEPPÄVIRTA Hynninen Erkki Nykänen Pekka Roponen Lauri MAANINKA Punkki Pia PIELAVESI Kiukkonen Jyrki Väänänen Kirsi RAUTALAMPI Mannila Kirsi RAUTAVAARA Kokkonen Kirsi SIILINJÄRVI Varajäsen Sarvela Antti Kolehmainen Mika Pirkkalainen Riikka Tossavainen Jouko Laitinen Pirjo Karhu Petri Huusko Jouni Konttinen Eeva Toikka Kirsi Koskinen Saara Saastamoinen Kari Partanen Raimo Pikkarainen Rauno Björk Erkki Savolainen Jukka Huttunen Markku Pollari Pekka Voutilainen Keijo Röppänen Neeta Keinänen Kalle saakka Erkki Virtanen alkaen Paulo-Tuovinen Anne Alho-Törrönen Sirpa Reijonen Minna Taipale Tero Saukko Annu Pitkänen Esa Koskinen Allu Sorjonen Anu Rusanen Juha-Pekka Vesa Asko Hahtala Mia Kinnunen Sirpa Kanniainen Aino Kuosmanen Jari Toivainen Veli Bunda Jari Jalkanen Anneli Korhonen Ari Kuopio, Suomi

46 TOKE (49) Berg Pauli Jääskeläinen Heikki Katainen Lauri Kotimäki Jukka Oksman Merja Rojo Petri SONKAJÄRVI Mustonen Mikko Niskanen Soile SUONENJOKI Kivinen Kirsti Paukkunen Erkki TERVO Ruotsalainen Pekka TUUSNIEMI Tirkkonen-Hersio Asta VARKAUS Hartikainen-Herranen Kaisa Hedman Pia Koponen Olli Puumalainen Raija Rajamäki Kari Tuovinen Esa VESANTO Pulkkinen Veli VIEREMÄ Makkonen Marko MAAKUNTAHALLITUKSEN TOIMIKAUSI Kunta ja varsinainen jäsen Kääriäinen Seppo, pj., Iisalmi Leskinen Pekka, 1. vpj., Leppävirta Kivelä Kimmo, 2. vpj., Kuopio Hahtala Mia, Leppävirta Katainen Elsi, Pielavesi Kettunen Rauno, Juankoski Pentikäinen Pia, Suonenjoki Piironen Pirkko-Liisa, Kuopio Puurunen Kirsti, Iisalmi Rautiainen Merja, Siilinjärvi Toppinen Jouni, Iisalmi Suhonen Raija Ahonen Inkeri Korhonen Tarja Mikkonen Marjaana Kerkola Riitta Pitkänen Marjaana Kainulainen Helena Huusko Senja Korhonen Annmarie Kauppinen Pekka Tähtivaara Juhani Smolander Pirjo Selkomaa Minna Hentunen Mika Ruuskanen Esko Eklund Risto Pulliainen Paula Olli Virve Haapamaa Hannu Luttinen Helka Varajäsen Forss Markku, Vesanto Latvaniemi Aku, Kuopio Simonen Risto, Vesanto Rantonen Saana, Maaninka Happonen Suvi, Kiuruvesi Smolander Hannu, Tuusniemi Räsänen Kaija, Kuopio Hartikainen-Herranen Kaisa, Varkaus Korhonen Kaisa, Leppävirta Juvonen Toini, Varkaus Oinonen Veijo, Rautavaara Kuopio, Suomi

47 TOKE (49) LIITE 3/Maakuntahallituksen nimeämät edustajat työryhmissä v Nimeävä taho/henkilö ja pvm Työryhmä Toimikausi Jäsen, (varajäsen) ja nimike mkv:n 2. vpj. Veijo Karkkonen MKH Itä-Suomen bioenergiatyöryhmä energia- ja ympäristöasiantuntija Seppo Laitila MKH Itä-Suomen neuvottelukunta jäsen: mkh:n 1. vpj. Pekka Leskinen (mkh:n jäsen Pirkko-Liisa Piironen) jäsen: mkh:n pj. Seppo Kääriäinen (mkh:n jäsen Elsi Katainen) jäsen: mkv:n pj. Kari Rajamäki (mkh:n jäsen Jouni Toppinen) jäsen: maakuntajohtaja Jussi Huttunen (aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa) MKH Itä-Suomen yhteistyöalueen työvaliokunta mkh:n pj. Seppo Kääriäinen (pj. 2013) mkv:n pj. Kari Rajamäki mkh:n 1. vpj. Pekka Leskinen MKH Kuopion Kauppakamarin vuosikokous maakuntahallituksen jäsen Pirkko-Liisa Piironen, varahenkilö valtakirjalla liiton henkilöstöstä MKH Pohjois-Savon kansanopistoseura, vuosikokous maakuntahallituksen jäsen Kirsti Puurunen, varahenkilö valtakirjalla liiton henkilöstöstä MKH Itä-Suomen Brysselin toimiston ohjausryhmä maakuntajohtaja Jussi Huttunen MKH Itä-Suomen Brysselin toimiston työvaliokunta aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa MKH MKH Pohjois-Savon vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta maakuntahallituksen jäsen Rauno Kettunen ( maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen) maakuntahallituksen 1.varapuheenjohtaja Pekka Leskinen, ( maakuntavaltuuston jäsen Minna Lilja), MKH Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön edustajisto maakuntahallituksen jäsen Rauno Kettunen, (maakuntahallituksen jäsen Jouni Toppinen) FT dosentti Jyrki Paaskoski MKH Savon säätiön hallitus hallintojohtaja Tarja Miettinen ja maakuntahallituksen jäsen Veijo Karkkonen MKH mkj Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus EU-hankekoordinaattori Juha Minkkinen, maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen alkaen MKH Snellman-instituutti, vuosikokous maakuntahallituksen jäsen Pirkko-Liisa Piironen ( maakuntahallituksen 2. vpj. Kimmo Kiveä) MKH Itäradat -projektin neuvottelukunta maakuntajohtaja Jussi Huttunen Nopeat Itäradat johtoryhmä maakuntainsinööri Santtu Tenhunen MKH Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiön valtuuskunta maakuntahallituksen jäsen Riitta Korpihalla (maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen) MKH Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiön valtuuskunta maakuntahallituksen jäsen Rauno Kettunen( maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen) MKH IS-Hankinta Oy, yhtiökokous maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen MKH BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) maakuntahallituksen jäsen Pia Pentikäinen, aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa vuosikonferenssi, kansallinen yhteistyöverkosto ja hallitus MKH NSPA (Northern Sparsely Populated Area) aluekehitysjohtaja, puheenjohtaja Satu Vehreävesa Pohjois-Savon alueverkosto hallintojohtaja Tarja Miettinen MKH Kuopion yliopistosäätiö hallituksen kokoonpano maakuntajohtaja Jussi Huttunen (aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa) MKH Kuopion yliopistosäätiö hallituksen kokoonpano hallintojohtaja Tarja Miettinen ( maakuntahallituksen jäsen Jouni Toppinen) Kuopio, Suomi

48 TOKE (49) LIITE 4/Henkilöstötuloslaskelma POHJOIS-SAVON LIITON HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Toimisto Toimisto Tekninen tuki Tekninen tuki Projektit Projektit TOIMINTAKULUT (tl) ,22 100,0 % ,35 100,0 % HENKILÖSTÖKULUT Varsinaisen työajan kulut Palkat (tl) , ,60 Palkkiot (tl) , , ,74 40,0 % ,50 40,6 % Henkilöstön uusiutumiskulut Vuosilomapalkat ja -korvaukset (tl) , ,22 Lomarahat (mt) , ,28 Lomapalkkavelan muutos (tl) 6 718, , ,15 10,4 % ,54 10,9 % Henkilöstön kehittämiskulut Työpaikkakoulutus (tl) 1) , ,42 Koulutusajan palkat (lask.) , ,14 Työterveyskustannukset+tyhy (tl) , ,04 Muut sosiaalitoiminnan kulut (tl) , , ,21 2,6 % ,79 2,9 % Henkilöstön rasituskulut Sairauslomapalkat (tl) , ,67 Kela-korvaukset (tl) , , ,64 1,1 % ,55 1,1 % Henkilöstökulut ilman sivukuluja , ,38 Henkilösivukulut ,78 14,2 % ,69 14,4 % Yhteensä , ,07 tl = tuloslaskelmasta, mt = muistiotositteesta, lask. = laskennallinen erä Pohjois-Savon liiton yllä olevat henkilöstökulut koko toiminnan kuluista olivat vuonna ,83 % ja vuonna ,35 % Kuopio, Suomi

49 TOKE (49) Kuopio, Suomi

50 TOKE (49) Pohjois-Savon liitto, PL 247, KUOPIO Puh. (017) , Fax (017) , www. Kotipaikka: Kuopio Kuopio, Suomi

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rakennamme maakunnan menestystä Maakuntajohtajan katsaus vuoteen Maakunnan menestyksen avaimet

Rakennamme maakunnan menestystä Maakuntajohtajan katsaus vuoteen Maakunnan menestyksen avaimet 1 Sisällys Rakennamme maakunnan menestystä... 3 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 5 Maakunnan menestyksen avaimet 2014-2017... 7 Päävastuualueiden vuosi 2014 pähkinänkuoressa... 9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LIITE 2. Tilinpäätös 2015

LIITE 2. Tilinpäätös 2015 LIITE 2 Tilinpäätös 2015 Maakuntahallitus 21.3.2015 1 (53) Tilinpäätös 2015 Kuopio 2016 POHJOIS-SAVON LIITON JULKAISU B:94 KUOPIO 2016 POHJOIS-SAVON LIITTO SEPÄNKATU 1, PL 247, 70101 KUOPIO PUH. (017)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma 2015-2016 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86 Taitto: Marja Partanen Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, 70101 Kuopio

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1 (49) 5 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA JA NIIDEN SÄILYTYSTAVASTA... 41

1 (49) 5 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA JA NIIDEN SÄILYTYSTAVASTA... 41 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2 Toiminta-ajatus... 4 1.1.3 Tehtävät ja edunajaminen...

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit Satakuntaliitto Alueiden käyttö Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit 14.02.2017 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1 2 Maakuntaliiton lakisääteiset tehtävät (6.6.2016): huolehtia MRL:n mukaisesta

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot