AVOPALVELUJEN TUTKIMUSLUPAPANKKI Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhtey shenkilö Arv ioitu v almistumisaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOPALVELUJEN TUTKIMUSLUPAPANKKI 2012. Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhtey shenkilö Arv ioitu v almistumisaika"

Transkriptio

1 Tuotanto Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhtey shenkilö Arv ioitu v almistumisaika Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 1 Lapsiperheiden, Päiv äperho 2 Lapsiperheiden 3 Lapsiperheiden, Päiv äperho 4 Lapsiperheiden, Sosiaalipäiv y sty s 5 Lapsiperheiden 6 Lapsiperheiden, Päiv äperho 7 Lapsiperheiden 8 Lapsiperheiden 9 Lapsiperheiden 10 Lapsiperheiden, Päiv äperho Raskaana olev ien päihteidenkäy ttäjien pakkohoito Lastensuojelun intensiiv ity ön v aikuttav uus Tampereella Päihderiippuv aisten äitien kokemuksia v astasy nty neensä hoidosta ja saamastaan psy kososiaalisesta tuesta sairaalassaoloaikana. Sosiaalipäiv y sty ksen asiakasty y ty v äisy y s Jälkihuollon ammattilaisten sekä jälkihuollon piirissä olev ien näkemy kset ja kokemukset jälkihuollon tuloksellisuudesta ja menetelmien toimiv uudesta. Päiv äperhon äitiy sneuv olan v ertaisry hmien merkity s raskausaikana Sosiaali- ja terv ey denhuoltoalan ty öntekijöille ty y pilliset persoonallisuuden piirteet Hoitoty ön Mikkelin ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitoty ön Lapin y liopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tav oitteena on kartoittaa raskaana olev ien päihteidenkäy ttäjien kanssa ty öskentelev ien mielipiteitä ja kantaa pakkohoitoon ja suunniteilla olev aan sosiaali- ja terv ey denhuollon pakkohoitolainsäädäntömuutokseen. Tarkoituksena on selv ittää intensiiv ity ön v aikuttav uutta. Lisäksi selv itetään, mitä intensiiv ity öjakson läpikäy neille nuorille on tapahtunut jakson jälkeen. Tarkoituksena on selv ittää päihderiippuv aisten äitien kokemuksia v auv ansa hoidosta sairaalassaoloaikana ja saamastaan psy kososiaalisesta tuesta v auv ansa hoitoon. Tav oitteena saada asiakaspalautetta palv elujen saatav uudesta ja niiden v astaav uudesta asiakkaiden tarpeisiin. Tav oitteena on tutkia jälkihuollon ammattilaisten sekä jälkihuollon piirissä olev ien nuorten näkemy ksiä ja kokemuksia jälkihuollon tuloksellisuudesta ja menetelmien toimiv uudesta. Tav oitteena on selv ittää v ertaisry hmien merkity stä raskausaikana raskaana olev ien äitien ja ty öntekijöiden näkökulmasta. Korostuv atko titety t persoonallisuuden piirteet sosiaali- ja terv ey denhuoltoalan ty öntekijöiden keskuudessa. Mikä v aikutus esimiesten ja alaisten persoonallisuuty y ppien mahdollisilla eroav uuksilla on johtamiseen. "Kiireellisten sijoitusten sy y t" Turun y liopisto, VTM Tutkimuksessa tarkastellaan v uonna 2010 Helsingissä ja Tampereella tehty jen kiireellisten sijoitusten sy itä. Kiinty my ssuhdemallin hy ödy ntäminen ehkäisev ässä perhety össä. Ruuan merkity s kriisitilanteissa - Päiv äperhon asiakkaiden silmin. Tutkimuksen tarkoituksena on kuv ata teoreettisesti kiinty my ssuhde ja tunnety öskentely sekä tämän pohjalta kerätä konkreettisia v älineitä ty öntekijöille. Kriisiosastohoidon asiakkaiden suhde ruokaan ja sen merkity s heille itse kriisitilanteissa ja sitä ennen Tuija Forsberg Timo Ahonen, Tiia Tammikuu 2013 Perämaa ja Virpi Kokko Johanna Mällinen Tapani Unkila 4/ Arja Viitanen Marrakuu Tuija Forsberg Toukokuu Maria Päiv änen Toukokuu Minna Kuusela Toukokuu Minna Nurminen Teija Sarna ja Tuija Forsberg Kev ät 2012

2 11 Lapsiperheiden 12 Lapsiperheiden, 13 Lapsiperheiden 14 Lapsiperheiden 15 Lapsiperheiden 16 Lapsiperheiden 17 Lapsiperheiden 18 Lapsiperheiden 19 Lapsiperheiden 20 Lapsiperheiden 21 Lapsiperheiden 22 Lapsiperheiden 23 Lapsiperheiden Asiakkaiden ja ty öntekijöiden kokemukset perhery hmäty öskentely stä. Vanhempien kokemuksia omasta v anhemmuudesta lapsen ollessa sijoitettuna Raholan perhetukikeskuksen lasten kuntoutusosastolla Tiimitoiminta osallisuuden edistäjänä lastensuojelun av oty össä Nuorten ja perheiden näkemy ksiä Leinolan perhetukikeskuksen nuorten kriisiosaston asiakkuudesta. Omaohjaajien kokemuksia huostaanotetun nuoren hoitoon motiv oimisessa. Perhety öntekijän rooli hy v inv ointineuv olatiimissä. Perehdy ttämiskansio päiv y stäv ille sijaisperheille. Lastensuojelun palv elu(polut) ty öntekijöiden määrittely ssä Lastenkotinuorten kokemuksia omahoitajuudesta kiinty my ssuhteena Voimaannuttav aa purjehdusta Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan Tutkimuksen tav oitteena on selv ittää v ertaistuen merkity stä ja sy itä äitien onnistuneelle ry hmäy ty miselle perhery hmäty öskentely ssä. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia v anhempien kokemuksia ja tuntemuksia omasta v anhemmuudestaan lapsen ollessa sijoitettuna. Tav oitteena on tutkia, kuinka av oty ön ohjaajat ja sosiaality öntekijät v oiv at tiiminta tukea av oty ön asiakkaiden osallisuutta. Tav oitteena on tutkia, mitä mieltä nuoret ja heidän v anhempansa ov at Leinolan perhetukikeskuksen tarjoamasta palv elusta ja millaisia kehittämisehdotuksia heillä on. Tav oitteena on tuottaa tietoa, jonka perusteella omahoitajat v oiv at tarv ittaessa kehittää toimintaansa nuorten hoitoon motiv oimisessa. Tarkoituksena on selv ittää, miten perhety öntekijän osaaminen näky y hy v inv ointineuv olan tiimissä. Tarkoituksena on laatia kansio päiv y stäv ille sijaisperheille, jonka av ulla uudet sijaisperheet py sty v ät perehty mään käy tännön asioihin. Tav oitteena on tutkia, millaisena haastatellut kokev at lastensuojelun palv elut. Tutkimukessa selv itetään, miten omahoitajuutta tulisi nuorten mielestä kehittää ja millaisia kokemuksia nuorilla on omahoitajuudesta kiinty my ssuhteena. Tarkoitus on järjestää purjehduskurssi sijoitetuille nuorille ja tarkastella millaisia v oimaannuttav ia elementtejä purjehduksessa on. Lastensuojelun neuv ottelut Tampereen y liopisto Tav oitteena on koota hiljaista tietoa neuv ottelutaidoista lastensuojelun neuv otteluihin liitty en niin, että tieto on sov ellettav issa käy täntöön. Tampereen ensi- ja turv akoti ry :n perhetupien merkity s alueiden palv elujärjestelmässä ja lapsiperheiden tukemisessa tuv an y hteisty ökumppaneiden näkökulmasta katsottuna. Tampereen ammattikorkeakoulu Tav oitteena on kartoittaa perhetupien toimintaa ja merkity stä sekä hy ödy ntää tuloksia y hteisty ön kehittämisessä. Palv eluohjaus ja v anhemmuuden tukeminen Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tav oitteena on selv ittää, onko palv elulle tarv etta Tarja Immonen ja Sanna Stüber- Tuominen Heli Aunoila Timo Mäkiranta Päiv i Rupponen Marraskuu Anna-Maija Koiv isto Lokakuu Minna Nurminen Hanna Harju ja Eev a Pulkkinen Lokakuu Maria Päiv änen Maria Päiv änen Anne Riihimäki ja Milja Markkanen Terttu Leikko-Lammi Minna Kuusela 5/ Päiv i Ojanen ja Minna Nurminen

3 24 Lapsiperheiden 25 Lapsiperheiden 26 Lapsiperheiden, perhety ö 27 Lapsiperheiden, lapsiperheiden sosiaality ö 28 Lapsiperheiden, lapsiperheiden sosiaality ö 29 Lapsiperheiden 30 Lapsiperheiden, 31 Lapsiperheiden 32 Lapsiperheiden 33 Lapsiperheiden 34 Lapsiperheiden Kohtaaminen Leinolan perhetukikeskuksen nuorten kriisiosastolla. Päihdekuntoutuv an isän v anhemmuuden tukeminen Pirkanmaan alueen ennaltaehkäisev ien perhety öntekijöiden täy denny skoulutustarpeet Onnistumisen kokemuksia lastensuojelussa - lastensuojelun ty öntekijöiden käsity s onnistuneesta asiakassuhteesta Huostaan otettujen lasten v anhempien tuki Nuoren identiteettity ön tukeminen lastensuojelun av ohuollollisena kodin ja koulun kanssa tehtäv änä ty önä Lapsen osallisuus ja osallisuuden huomioiv a ohjaajuus lastensuojelun av oty össä, Ty ttöjen osallisuuden tukeminen toiminnallisin menetelmin Intensiiv inen perhety ö lastensuojelussa "Sillanrakentajat" Lapsen etu - Millainen kuv a siitä muodostuu sosiaality öntekijöiden kirjoittamien huostaanottohakemusten perusteella? Lastensuojelun ty öskentely n tav oitteet Tampereen itäisen lapsiperheiden sosiaaliaseman dokumentaatiossa Tav oitteena on tutkia, millaista on ty öntekijän ja nuoren v älinen kohtaaminen Leinolan perhetukikeskuksen nuorten kriisiosastolla. Diakonia ammattikorkeakoulu, Järv enpää Tav oitteena on kartoittaa isy y ttä tukev ia toimintamenetelmiä sekä selv ittää isy y den tukemisen merkity stä päihdekuntoutukselle sekä isän roolin v ahv istaminen. Pirkanmaan aikuisopisto Tav oitteena on kartoittaa perhety öntekijöiden koulutustarpeita ja kehitttää heille selv ity ksen pohjalta koulutuspaketti. kulttuuritutkimuksen Itä-Suomen Yliopisto, Sosiaality ön kulttuuritutkimuksen Tampereen ammattikorkeakoulu Tav oitteena on tarkastella, mikä määrittää onnistumisen kokemuksen lastensuojelun sosiaality össä ja mitä y hteisiä tekijöitä eri ammattiry hmät nostav at esille, Tav oitteena on kartoittaa ja koota y hteen Tampereen kaupungin y ksiköissä tehtäv ää ty ötä aiheeseen liitty en. Jatkoty öskentely nä palv elujen kehittäminen ja/tai tuotteistaminen. Tav oitteena on lisätä tietoa ja y mmärry stä nuoren identiteetin rakentumisesta, v aikeuksista, joita nuori identiteettity össään kohtaa sekä keinoista, joilla tilannetta py ritään parantamaan sekä monialaisen ja moniammatillisen y hteisty ön sujumisesta. Tav oitteen on tukea sy rjäänv etäy ty v ien ty ttöjen osallisuuden kokemuksia y hteisen, toiminnallisen ry hmän kautta. Tav oitteena kuv ata intensiiv istä perhety ötä lastensuojelussa ja luoda uusia malleja. Tav oitteena on kehittää lapsiperheiden sosiaalipalv elujen Kuusikon perhetukikeskuksen intensiiv isen osastoty ön asiakasprosessia. Tav oitteena on tarkastella lapsen etua käy tännön näkökulmasta ja samalla tuoda esiin sosiaality ön tietoa ja sosiaality öntekijöiden asiantuntijuutta. Tutkimuksen tav oitteena on tuottaa käy tännön tutkimustietoa dokumentoinnin kehittämiseen Päiv i Rupponen Tuija Forsberg, Jaana Häggman Kev ät Minna Nurminen Tuuli Lamponen Kev ät Minna Kuusela Joulukuu Timo Ahonen Sy ksy Mari Merelä ja Satu Muikku Mari Merelä ja Päiv i Lackman 4/2013 Marraskuu Minna Kuusela Huhtikuu Ella Mänty lä Marraskuu 2013 Aikuisten sosiaalipalvelut

4 1 Aikuisten ja mielenterv ey s- ja päihdepalv elut 2 Aikuisten, aikuissosiaality ö 3 Aikuisten, sosiaalipalv elujen neuv onta 4 Aikuisten, maahanmuuttajapalv elut Ehkäisev än ty ön kehittäminen mielenterv ey s- Vertailev a tutkimus ehkäisev än ja sosiaality össä. mielenterv ey sty ön kehittämisestä sosiaality össä Tampereella ja v astaav assa kaupungissa englannissa Mikä on sy y nä, kun asiakas ei tule aikuissosiaality öntekijän v astaanotolle? Palv eluohjaus sosiaaliturv an v iidakossa Immigrant integration - throughts of serv ants working with immigrants. Jy v äsky län y liopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/sosiaality ö sosiaalija terv ey sala Helsingin y liopisto, Ethnic Relations, Cultural Div ersity and Integration, sosiaalipsy kologia Tav oitteena on selv ittää Tampereen ja v astaav an brittiläisen kaupungin sosiaality öntekijöiden tämänhetkinen käsity s ehkäisev ästä mielenterv ey sty östä ja tämänhetkinen sitoutuminen ehkäisev ään ty öhön. Tav oitteena on löy tää tekijöitä, jotka v aikuttav at ajanv arauksen käy ttämättä jättämiseen. Lisäksi tehdään asiakasprof ilointia. Palv eluohjaus sosiaaliturv an v iidakossa Selv ittää maahanmuuttajien kanssa ty öskentelev ien ajatuksia maahanmuuttajien kotouttamisesta ja kotoutumisesta Tuija Rajala ja Eev a- Liisa Helin Vuosi Tuija Rajala Sy ksy Terhikki Ahonen, Marjo Vesa Matti Äikäs Sy ksy Aikuisten Sosiaalialan johtaminen lähiesimiesten näkökulmasta 6 Aikuisten, Maahanmuuttajasosiaality öntekijä -kokeilu Aikuissosiaality ön sosiaaliasemalla 7 Aikuisten Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden oleskeluluv an saaneiden turv apaikanhakijanuorten jälkihuolto 8 Aikuisten Primaarin y hteisöllisy y den muodostuminen ja mahdollisten harrastusten merkity s kotouttamiseen 9 Aikuisten Asiakkaan ääni aikuissosiaality ön palv elusuunnitelmassa kulttuuritutkimuksen Täy denny skoulutus Hy v inv ointipalv elut, Turun ammattikorkeakoulu Tampereen y liopisto, Johtamiskorkeakoulu Tav oitteena on kuv ata lähiesimiesty ön käy täntöjä ja tehdä lähiesimiesty ötä näky v äksi. Lisäksi tarkoituksena on tutkia, miten lähiesimiehet ov at pääty neet esimiesasemaan. Tav oitteena on kuv ata maahanmuuttajasosiaality öntekijän tehtäv änkuv aa ja tarv etta aikuissosiaality ön sosiaaliasemalle lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja elämäntilanne Taru Herranen 11/ Tuija Rajala Marras-joulukuu 2012 Tav oitteena on tuoda esille y ksintulleiden pakolaisnuorten kokemuksia v ahv uuksistaan, tuen tarpeistaan ja saamastaan tuesta itsenäisty misprosessissa täy si-ikäisty misen jälkeen Päiv ikki Tähti Tav oitteen on kartoittaa maahanmuuttajanuorten kokemusmaailmaa ja löy tää hy öty näkökulmia, jotka luov at uusia kehity sehdotuksia kotouttamiseen Tampereen y liopisto, sosiaality ön tutkintoohjelma kokev at heille tehtäv ät palv elusuunnitelmat Tav oitteena on selv ittää, miten asiakkaat ja miten heidän äänensä kuuluu niissä Elina Perkiö 6/2013 Terveydenhuolto Lasten ja nuorten terveyspalvelut 1 Nuorisoneuv ola ja koulu- ja opiskeluterv ey denhuolto Lisäkoulutuksen tarpeen selv ity s nuorten kuukautishäiriöiden hoidosta ja ohjauksesta hoitoty ö, terv ey denhoitajan suuntautumisv aihtoehto Lisäkoulutuksen tarpeen selv ity s nuorten kuukautishäiriöiden hoidosta ja ohjauksesta. Kartoituksen jälkeen järjestetään koulutustilaisuus aiheesta Hannele Järv i, Pirjo Kuosmanen ja Heli Pakarinen sy y skuu 2012

5 2 Lasten ja nuorten 3 Lasten ja nuorten 4 Lasten ja nuorten 5 Lasten ja nuorten 6 Lasten ja nuorten, puheterapia 7 Lasten ja nuorten 8 Lasten ja nuorten 9 Lasten ja nuorten, kouluterv ey denhuolto 10 Lasten ja nuorten, hy v inv ointineuv olapalv elut 11 Lasten ja nuorten 12 Lasten ja nuorten Suomalaisten kaksoslasten jokeltelun kehity s ja jokeltelun y htey s v arhaiseen sanastoon. Terv ey denhoitaja parisuhteen tukijana esikoisen sy nty män jälkeen. Maahanmuuttaja sy nny ty ssairaalan asiakkaana Ylipainon ja lihav uuden riskitekijöiden v arhainen tunnistaminen suomalaislapsilla Lasten liev ien puhehäiriöiden kuntouttaminen ja y hteisty ö Perhev apaalta ty öelämään paluun tukeminen v ertaisry hmätoiminnalla Opiskeluterv ey denhuollon palv elut nuorten kokemana. kulttuuritieteiden y ksikkö, Logopedia hoitoty ö, terv ey denhoitoty ön suuntautumisv aihtoehto Tampereen y liopisto, Lääketieteen Tampereen y liopisto, Terv ey stieteiden Turun y liopisto Ty öterv ey slaitos Terv ey den edistämisen. Tutkimuksen tav oitteena on tuoda uutta tietoa kaksoslasten v arhaisen ääntely n ja puheen kehity ksestä. Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa parisuhdetta tukev aa ry hmätoimintaa y hteisty össä hy v inv ointineuv olan kanssa. Tav oitteena on lisätä ry hmään osallistuv ien v almiuksia kohdata v anhemmuuden tuomat muutokset parisuhteessa ja kehittää hy v inv ointineuv olan parisuhdetta tukev aa ry hmätoimintaa. Tav oitteena on selv ittää, kuinka maahanmuuttajanaiset kokev at sy nny ty sten hoidon Tampereen y liopistollisen sairaalan asiakkaina. Tutkimuksen tav oitteena on tutkia lapsen y lipainoon tai lihav uuteen johtav ia kasv umalleja v arhaislapsuudessa. Tarkoitus on selv ittää ty öntekijöiden mielipiteitä lasten liev ien puhehäiriöiden kuntouttamisessa sekä ajatuksia ty öntekijöiden v älisestä y hteisty östä. Tarkoituksena on kehittää kuntiin toimintatapa v ertaistuen tarjoamiseksi perhev apailta ty öelämään siirty misen tukemiseksi Tav oitteena on kehittää terv ey denhoitajan ty önkuv aa opiskeluterv ey denhuollossa Bikv a-mallia apuna käy ttäen sekä opiskelijoita haastatellen. Näönseulonta kouluterv ey denhuollossa Metropolia, AMK Tav oitteena on selv ittää koulutustarv etta näönseulonnan koulutustarpeen kartoittamiseksi. Terv ey denhoitajan kokemuksia uniohjannasta lastenneuv olassa Opas v isuaalisuuteen lasten ohjauksessa Ratkaisukeskeinen neuropsy kiatrinen v almennus: OSMO-hankkeen v almennukseen osallistuneiden kokemuksia v almennuksesta Tampereen y liopisto, Terv ey stieteiden Ky menlaakson ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan Sosiaalialan Tutkimuksen tav oitteena on kehittää tuotetun tiedon av ulla terv ey denhoitajan antamaa lapsiperheen uniohjausta. Tav oitteena on luoda lasten ohjauksessa auttav ia v isuaalisuuteen perustuv ia menetelmiä esittelev ä opas v anhempien käy ttöön. Tav oitteena on tutkia, miten ratkaisukeskeinen neuropsy kiatrinen v almennus on v aikuttanut v almennuksessa käy neisiin asiakkaisiin. Tav oitteena on my ös kartoittaa, millaista v almennus on ollut Tuire Sannisto Virv a Parkkali Sy ksy Pia Hietanen, Leena Lahtela Tuire Sannisto Tuire Sannisto Talv i Tuire Sannisto Leena Vekara ja Heli Pakarinen Kev ät Hannele Järv i Lokakuu Pia Hietanen Toukokuu Elina Pohjankunnas ja Milja Koljonen Elina Pohjankunnas ja Milja Koljonen

6 13 Lasten ja nuorten 14 Lasten ja nuorten 15 Lasten ja nuorten 16 Lasten ja nuorten Maahanmuuttajanuorille suunnattujen terv ey spalv elujen laatu opiskelijaterv ey denhuollossa Ylipainon ja lihav uuden riskitekijöiden v arhainen tunnistaminen suomalaislapsilla Tampereen y liopisto, Kansanterv ey stiede Tarkoituksena on selv ittää maahanmuuttajanuorten terv ey spalv elujen ny ky tilaa ja kehittämistarpeita asiakkaiden ja ty öntekijöiden näkökulmasta. Tampereen y liopisto Tutkimuksen tav oitteena on tutkia pitkittäisaineistosta lasten kasv umalleja ja tunnistaa y lipainoon ja lihav uuteen johtav at kasv umallit mahdollisimman v arhaisessa v aiheessa. Lasten lihav uuden riskitekijätutkimus Tampereen y liopisto Tav oitteena on analy soida kaupungissa ja maaseudulla asuv ien lasten elämäntapoja ja muita lapsen perheeseen liitty v iä tekijöitä, joilla on v aikutusta lapsen painonkehity kseen. Tav oite on selv ittää tekijöitä, jotka suojaav at liialliselta painonnousulta. Unen sietämätön raskaus: unenaikaiset hengity s- ja v erenkiertomuutokset raskauskomplikaatioiden y htey dessä Tampereen y liopisto, Lääketieteen Tarkoituksena on selv ittää unen laadun v aikutusta raskauden ennusteeseen potilailla, joilla on todettu pre-eklampsia, astman paheneminen tai lev ottomat jalat oirey hty män oireita loppuraskaudessa Hannele Järv i, Susanna Fagerlund- Jalokinos Talv i Tuire Sannisto Tuire Sannisto Pia Hietanen Vastaanottotoiminta 1 Toimenpide- ja konsultaatioy ksikkö 2 Toimenpide- ja konsultaatioy ksikkö Olka- ja ky y närniv elen sijoiltaanmenojen ilmaantuv uus Tampereen alueella Ohjelehtinen rannemurtuman kipsaushoidosta lapsille ja nuorille 3 Vastaanottotoiminta Moniammatillisen lääkehoidon kokonaisarv iointi (LHKA). 4 Vastaanottotoiminta Munuaisv aurion prev alenssi ty y pin 2 diabeetikoilla Suomessa 5 Vastaanottotoiminta Perusterv ey denhuollon v astaanottotoiminnan eri tuottamismallien kustannusv aikuttav uuden arv iointi Kliininen tutkimus, lääketieteen sy v entäv ät opinnot Hoitoty ön Tampereen y liopisto, Lääketieteen y ksikkö/geriatria Turun y liopisto Tampereen y liopisto Tarkoituksena on selv ittää olka- ja ky y närniv elten v ammojen y leisy y s v iime v uosilta Tampereen seudulla. Samalla selv itetään tapaturmiin liitty v iä liitännäisv ammoja, niiden y leisy y ksiä ja miten niitä on hoidettu. Tiedot auttav at kehittämään v ammojen hoitoa Tampereen seudulla. Tarkoituksena on tuottaa Toimenpide- ja konsultaatioy ksikön murtumapoliklinikan henkilökunnan käy ttöön lapsille ja nuorille suunnattu ohjelehtinen rannemurtuman kipsin hoitoon ja lihaksiston jumppaukseen. Moniammatillisen lääkehoidon kokonaisarv iointi (LHKA) -prosessin toimiv uus Tampereella terv ey denhuollon henkilöstöresurssien ja osaamisen tehokkaammaksi hy ödy ntämiseksi. Tutkimuksen tav oitteena on selv ittää munuaisv aurion y leisy y ttä ja v aikeusastetta perusterv ey denhuollossa hoidettav illa ty y pin 2 diabetespotilailla. Tarkoituksena on analy soida löy ty y kö eri mallien rakenteista selity ksiä niiden kustannus-v aikuttav uudelle Kati My lly mäki Päiv i Kakkonen Lokakuu Kati My lly mäki Kev ät Kati My lly mäki Kati My lly mäki

7 6 Vastaanottotoiminta QUALICOPC - Quality and Costs of Primary Care in Europe 7 Vastaanottotoiminta, av okuntoutus 8 Vastaanottotoiminta, terv ey sasemat 9 Vastaanottotoiminta, av okuntoutus 10 Vastaanottotoiminta, terv ey sasemat Fy sioterapian kirjaamisen tila keskussairaaloissa sekä suurimpien kuntien terveyskeskuksissa. Depressiohoitajan ty ö ja ty ön kehittämishaasteet. Masentuneiden potilaiden hoitotyössä terveyskeskuksessa. Niskakiv un f y sioterapiakäy tännöt ty öikäisillä potilailla Toimintaohje elv y ty stilanteessa ja elv y ty skoulutus Tampereen terv ey sasemille Tampereen y liopisto Itä-Suomen y liopisto, Sosiaali- ja terv ey denhuollon tietohallinnon maisteriohjelma Tampereen y liopisto, Terv ey stieteiden y ksikkö, Hoitoty ön opettamisen Metropolia AMK, Fy sioterapian Hoitoty ön Tav oitteena on tuottaa suomalainen aineisto kansainv äliseen v ertailev aan tutkimukseen ja saada sen av ulla v ertailev aa tietoa suomalaisesta perusterv ey denhuollon palv elutapahtumasta sekä potilaan että lääkärin näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selv ittää f y sioterapian kirjaamiskäy täntöjä ja v errata niitä lakeihin, asetuksiin ja STM:n ohjeistuksiin kirjaamisesta ja selv ittää, kuinka hy v in kirjaamiskäy tännöt noudattav at ohjeistuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on kuv ata debressiohoitajan ty ötä sekä ty ön kehittämishaasteita masentuneiden potilaiden hoitoty össä terv ey skeskuksessa. Tarkoitus on tuottaa tietoa ny ky isestä hoitokäy tännöstä ja selv ittää onko niskakipupotilaan f y sioterapiassa kehitettäv ää. Tarkoitus on parantaa terv ey sasemien elv y ty sv almiutta ja samalla potilasturv allisuutta järjestämällä elv y ty skoulutusta ja tekemällä toimintaohje elv y ty stilanteisiin Tampereen terv ey sasemille Kati My lly mäki Tuija Strömmer-Ahtela Marketta Selin Kati My lly mäki Marina Väisänen Maaliskuu 2013 Kotihoito 1 Kotihoito Ty össä jaksaminen Tampereen kotihoidossa Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitoty ön 2 Kotihoito Kotihoidon kehittäminen -kotihoidon kehittäminen monitahoarv ioinnin av ulla 3 Kotihoito Saattohoitonäkemy ksiä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terv ey shuollossa toimiv illa Tampereen y liopisto, Terv ey stieteen, Hoitotiede Tampereen y liopisto, Helsingin y liopisto Tav oitteena on saada tietoa ty össä jaksamisesta ja jaksamisen tukemisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuv ata ja selv ittää kotihoidon keskeisiä osa-alueita, jotka kyseisessä tutkimuksessa ovat 1) kotihoidon sisällöt ja palv elut, 2) kotihoidon toiminta ja hy v ät käy tännöt sekä 3) kotihoidon johtaminen. Arv ioinnin tulosten av ulla on tav oitteena kehittää käsitteellinen malli kotihoidon kehittämisen v älineeksi. Tutkimuksen tarkoituksena on selv ittää ty öntekijöiden asenteita saattohoitoon, tietoperustaa saattohoitoon liitty en, näkemy ksiä ja näkemy sten eroja saattohoitoon liitty en sekä saattohoitoon liitty v ää koulutusta Sirpa Haapalehto Erja Pennanen ja Kati My lly mäki Erja Pennanen 2013

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA pauliina ojansivu mari sandell hanna lagström arja lyytikäinen LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA RUOKAILOA JA TERVEYTTÄ LAPSILLE Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014 Lasten

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA Työskentelyopas Lasten ja nuorten kuntoutuskoti Himaharjulle Minna Honkanen Kati Janttonen Merja Manner Opinnäytetyö Sosionomi (AMK) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot