AVOPALVELUJEN TUTKIMUSLUPAPANKKI Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhtey shenkilö Arv ioitu v almistumisaika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOPALVELUJEN TUTKIMUSLUPAPANKKI 2012. Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhtey shenkilö Arv ioitu v almistumisaika"

Transkriptio

1 Tuotanto Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Tutkimuksen tavoite Päätös Yhtey shenkilö Arv ioitu v almistumisaika Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 1 Lapsiperheiden, Päiv äperho 2 Lapsiperheiden 3 Lapsiperheiden, Päiv äperho 4 Lapsiperheiden, Sosiaalipäiv y sty s 5 Lapsiperheiden 6 Lapsiperheiden, Päiv äperho 7 Lapsiperheiden 8 Lapsiperheiden 9 Lapsiperheiden 10 Lapsiperheiden, Päiv äperho Raskaana olev ien päihteidenkäy ttäjien pakkohoito Lastensuojelun intensiiv ity ön v aikuttav uus Tampereella Päihderiippuv aisten äitien kokemuksia v astasy nty neensä hoidosta ja saamastaan psy kososiaalisesta tuesta sairaalassaoloaikana. Sosiaalipäiv y sty ksen asiakasty y ty v äisy y s Jälkihuollon ammattilaisten sekä jälkihuollon piirissä olev ien näkemy kset ja kokemukset jälkihuollon tuloksellisuudesta ja menetelmien toimiv uudesta. Päiv äperhon äitiy sneuv olan v ertaisry hmien merkity s raskausaikana Sosiaali- ja terv ey denhuoltoalan ty öntekijöille ty y pilliset persoonallisuuden piirteet Hoitoty ön Mikkelin ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitoty ön Lapin y liopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tav oitteena on kartoittaa raskaana olev ien päihteidenkäy ttäjien kanssa ty öskentelev ien mielipiteitä ja kantaa pakkohoitoon ja suunniteilla olev aan sosiaali- ja terv ey denhuollon pakkohoitolainsäädäntömuutokseen. Tarkoituksena on selv ittää intensiiv ity ön v aikuttav uutta. Lisäksi selv itetään, mitä intensiiv ity öjakson läpikäy neille nuorille on tapahtunut jakson jälkeen. Tarkoituksena on selv ittää päihderiippuv aisten äitien kokemuksia v auv ansa hoidosta sairaalassaoloaikana ja saamastaan psy kososiaalisesta tuesta v auv ansa hoitoon. Tav oitteena saada asiakaspalautetta palv elujen saatav uudesta ja niiden v astaav uudesta asiakkaiden tarpeisiin. Tav oitteena on tutkia jälkihuollon ammattilaisten sekä jälkihuollon piirissä olev ien nuorten näkemy ksiä ja kokemuksia jälkihuollon tuloksellisuudesta ja menetelmien toimiv uudesta. Tav oitteena on selv ittää v ertaisry hmien merkity stä raskausaikana raskaana olev ien äitien ja ty öntekijöiden näkökulmasta. Korostuv atko titety t persoonallisuuden piirteet sosiaali- ja terv ey denhuoltoalan ty öntekijöiden keskuudessa. Mikä v aikutus esimiesten ja alaisten persoonallisuuty y ppien mahdollisilla eroav uuksilla on johtamiseen. "Kiireellisten sijoitusten sy y t" Turun y liopisto, VTM Tutkimuksessa tarkastellaan v uonna 2010 Helsingissä ja Tampereella tehty jen kiireellisten sijoitusten sy itä. Kiinty my ssuhdemallin hy ödy ntäminen ehkäisev ässä perhety össä. Ruuan merkity s kriisitilanteissa - Päiv äperhon asiakkaiden silmin. Tutkimuksen tarkoituksena on kuv ata teoreettisesti kiinty my ssuhde ja tunnety öskentely sekä tämän pohjalta kerätä konkreettisia v älineitä ty öntekijöille. Kriisiosastohoidon asiakkaiden suhde ruokaan ja sen merkity s heille itse kriisitilanteissa ja sitä ennen Tuija Forsberg Timo Ahonen, Tiia Tammikuu 2013 Perämaa ja Virpi Kokko Johanna Mällinen Tapani Unkila 4/ Arja Viitanen Marrakuu Tuija Forsberg Toukokuu Maria Päiv änen Toukokuu Minna Kuusela Toukokuu Minna Nurminen Teija Sarna ja Tuija Forsberg Kev ät 2012

2 11 Lapsiperheiden 12 Lapsiperheiden, 13 Lapsiperheiden 14 Lapsiperheiden 15 Lapsiperheiden 16 Lapsiperheiden 17 Lapsiperheiden 18 Lapsiperheiden 19 Lapsiperheiden 20 Lapsiperheiden 21 Lapsiperheiden 22 Lapsiperheiden 23 Lapsiperheiden Asiakkaiden ja ty öntekijöiden kokemukset perhery hmäty öskentely stä. Vanhempien kokemuksia omasta v anhemmuudesta lapsen ollessa sijoitettuna Raholan perhetukikeskuksen lasten kuntoutusosastolla Tiimitoiminta osallisuuden edistäjänä lastensuojelun av oty össä Nuorten ja perheiden näkemy ksiä Leinolan perhetukikeskuksen nuorten kriisiosaston asiakkuudesta. Omaohjaajien kokemuksia huostaanotetun nuoren hoitoon motiv oimisessa. Perhety öntekijän rooli hy v inv ointineuv olatiimissä. Perehdy ttämiskansio päiv y stäv ille sijaisperheille. Lastensuojelun palv elu(polut) ty öntekijöiden määrittely ssä Lastenkotinuorten kokemuksia omahoitajuudesta kiinty my ssuhteena Voimaannuttav aa purjehdusta Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan Tutkimuksen tav oitteena on selv ittää v ertaistuen merkity stä ja sy itä äitien onnistuneelle ry hmäy ty miselle perhery hmäty öskentely ssä. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia v anhempien kokemuksia ja tuntemuksia omasta v anhemmuudestaan lapsen ollessa sijoitettuna. Tav oitteena on tutkia, kuinka av oty ön ohjaajat ja sosiaality öntekijät v oiv at tiiminta tukea av oty ön asiakkaiden osallisuutta. Tav oitteena on tutkia, mitä mieltä nuoret ja heidän v anhempansa ov at Leinolan perhetukikeskuksen tarjoamasta palv elusta ja millaisia kehittämisehdotuksia heillä on. Tav oitteena on tuottaa tietoa, jonka perusteella omahoitajat v oiv at tarv ittaessa kehittää toimintaansa nuorten hoitoon motiv oimisessa. Tarkoituksena on selv ittää, miten perhety öntekijän osaaminen näky y hy v inv ointineuv olan tiimissä. Tarkoituksena on laatia kansio päiv y stäv ille sijaisperheille, jonka av ulla uudet sijaisperheet py sty v ät perehty mään käy tännön asioihin. Tav oitteena on tutkia, millaisena haastatellut kokev at lastensuojelun palv elut. Tutkimukessa selv itetään, miten omahoitajuutta tulisi nuorten mielestä kehittää ja millaisia kokemuksia nuorilla on omahoitajuudesta kiinty my ssuhteena. Tarkoitus on järjestää purjehduskurssi sijoitetuille nuorille ja tarkastella millaisia v oimaannuttav ia elementtejä purjehduksessa on. Lastensuojelun neuv ottelut Tampereen y liopisto Tav oitteena on koota hiljaista tietoa neuv ottelutaidoista lastensuojelun neuv otteluihin liitty en niin, että tieto on sov ellettav issa käy täntöön. Tampereen ensi- ja turv akoti ry :n perhetupien merkity s alueiden palv elujärjestelmässä ja lapsiperheiden tukemisessa tuv an y hteisty ökumppaneiden näkökulmasta katsottuna. Tampereen ammattikorkeakoulu Tav oitteena on kartoittaa perhetupien toimintaa ja merkity stä sekä hy ödy ntää tuloksia y hteisty ön kehittämisessä. Palv eluohjaus ja v anhemmuuden tukeminen Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tav oitteena on selv ittää, onko palv elulle tarv etta Tarja Immonen ja Sanna Stüber- Tuominen Heli Aunoila Timo Mäkiranta Päiv i Rupponen Marraskuu Anna-Maija Koiv isto Lokakuu Minna Nurminen Hanna Harju ja Eev a Pulkkinen Lokakuu Maria Päiv änen Maria Päiv änen Anne Riihimäki ja Milja Markkanen Terttu Leikko-Lammi Minna Kuusela 5/ Päiv i Ojanen ja Minna Nurminen

3 24 Lapsiperheiden 25 Lapsiperheiden 26 Lapsiperheiden, perhety ö 27 Lapsiperheiden, lapsiperheiden sosiaality ö 28 Lapsiperheiden, lapsiperheiden sosiaality ö 29 Lapsiperheiden 30 Lapsiperheiden, 31 Lapsiperheiden 32 Lapsiperheiden 33 Lapsiperheiden 34 Lapsiperheiden Kohtaaminen Leinolan perhetukikeskuksen nuorten kriisiosastolla. Päihdekuntoutuv an isän v anhemmuuden tukeminen Pirkanmaan alueen ennaltaehkäisev ien perhety öntekijöiden täy denny skoulutustarpeet Onnistumisen kokemuksia lastensuojelussa - lastensuojelun ty öntekijöiden käsity s onnistuneesta asiakassuhteesta Huostaan otettujen lasten v anhempien tuki Nuoren identiteettity ön tukeminen lastensuojelun av ohuollollisena kodin ja koulun kanssa tehtäv änä ty önä Lapsen osallisuus ja osallisuuden huomioiv a ohjaajuus lastensuojelun av oty össä, Ty ttöjen osallisuuden tukeminen toiminnallisin menetelmin Intensiiv inen perhety ö lastensuojelussa "Sillanrakentajat" Lapsen etu - Millainen kuv a siitä muodostuu sosiaality öntekijöiden kirjoittamien huostaanottohakemusten perusteella? Lastensuojelun ty öskentely n tav oitteet Tampereen itäisen lapsiperheiden sosiaaliaseman dokumentaatiossa Tav oitteena on tutkia, millaista on ty öntekijän ja nuoren v älinen kohtaaminen Leinolan perhetukikeskuksen nuorten kriisiosastolla. Diakonia ammattikorkeakoulu, Järv enpää Tav oitteena on kartoittaa isy y ttä tukev ia toimintamenetelmiä sekä selv ittää isy y den tukemisen merkity stä päihdekuntoutukselle sekä isän roolin v ahv istaminen. Pirkanmaan aikuisopisto Tav oitteena on kartoittaa perhety öntekijöiden koulutustarpeita ja kehitttää heille selv ity ksen pohjalta koulutuspaketti. kulttuuritutkimuksen Itä-Suomen Yliopisto, Sosiaality ön kulttuuritutkimuksen Tampereen ammattikorkeakoulu Tav oitteena on tarkastella, mikä määrittää onnistumisen kokemuksen lastensuojelun sosiaality össä ja mitä y hteisiä tekijöitä eri ammattiry hmät nostav at esille, Tav oitteena on kartoittaa ja koota y hteen Tampereen kaupungin y ksiköissä tehtäv ää ty ötä aiheeseen liitty en. Jatkoty öskentely nä palv elujen kehittäminen ja/tai tuotteistaminen. Tav oitteena on lisätä tietoa ja y mmärry stä nuoren identiteetin rakentumisesta, v aikeuksista, joita nuori identiteettity össään kohtaa sekä keinoista, joilla tilannetta py ritään parantamaan sekä monialaisen ja moniammatillisen y hteisty ön sujumisesta. Tav oitteen on tukea sy rjäänv etäy ty v ien ty ttöjen osallisuuden kokemuksia y hteisen, toiminnallisen ry hmän kautta. Tav oitteena kuv ata intensiiv istä perhety ötä lastensuojelussa ja luoda uusia malleja. Tav oitteena on kehittää lapsiperheiden sosiaalipalv elujen Kuusikon perhetukikeskuksen intensiiv isen osastoty ön asiakasprosessia. Tav oitteena on tarkastella lapsen etua käy tännön näkökulmasta ja samalla tuoda esiin sosiaality ön tietoa ja sosiaality öntekijöiden asiantuntijuutta. Tutkimuksen tav oitteena on tuottaa käy tännön tutkimustietoa dokumentoinnin kehittämiseen Päiv i Rupponen Tuija Forsberg, Jaana Häggman Kev ät Minna Nurminen Tuuli Lamponen Kev ät Minna Kuusela Joulukuu Timo Ahonen Sy ksy Mari Merelä ja Satu Muikku Mari Merelä ja Päiv i Lackman 4/2013 Marraskuu Minna Kuusela Huhtikuu Ella Mänty lä Marraskuu 2013 Aikuisten sosiaalipalvelut

4 1 Aikuisten ja mielenterv ey s- ja päihdepalv elut 2 Aikuisten, aikuissosiaality ö 3 Aikuisten, sosiaalipalv elujen neuv onta 4 Aikuisten, maahanmuuttajapalv elut Ehkäisev än ty ön kehittäminen mielenterv ey s- Vertailev a tutkimus ehkäisev än ja sosiaality össä. mielenterv ey sty ön kehittämisestä sosiaality össä Tampereella ja v astaav assa kaupungissa englannissa Mikä on sy y nä, kun asiakas ei tule aikuissosiaality öntekijän v astaanotolle? Palv eluohjaus sosiaaliturv an v iidakossa Immigrant integration - throughts of serv ants working with immigrants. Jy v äsky län y liopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/sosiaality ö sosiaalija terv ey sala Helsingin y liopisto, Ethnic Relations, Cultural Div ersity and Integration, sosiaalipsy kologia Tav oitteena on selv ittää Tampereen ja v astaav an brittiläisen kaupungin sosiaality öntekijöiden tämänhetkinen käsity s ehkäisev ästä mielenterv ey sty östä ja tämänhetkinen sitoutuminen ehkäisev ään ty öhön. Tav oitteena on löy tää tekijöitä, jotka v aikuttav at ajanv arauksen käy ttämättä jättämiseen. Lisäksi tehdään asiakasprof ilointia. Palv eluohjaus sosiaaliturv an v iidakossa Selv ittää maahanmuuttajien kanssa ty öskentelev ien ajatuksia maahanmuuttajien kotouttamisesta ja kotoutumisesta Tuija Rajala ja Eev a- Liisa Helin Vuosi Tuija Rajala Sy ksy Terhikki Ahonen, Marjo Vesa Matti Äikäs Sy ksy Aikuisten Sosiaalialan johtaminen lähiesimiesten näkökulmasta 6 Aikuisten, Maahanmuuttajasosiaality öntekijä -kokeilu Aikuissosiaality ön sosiaaliasemalla 7 Aikuisten Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden oleskeluluv an saaneiden turv apaikanhakijanuorten jälkihuolto 8 Aikuisten Primaarin y hteisöllisy y den muodostuminen ja mahdollisten harrastusten merkity s kotouttamiseen 9 Aikuisten Asiakkaan ääni aikuissosiaality ön palv elusuunnitelmassa kulttuuritutkimuksen Täy denny skoulutus Hy v inv ointipalv elut, Turun ammattikorkeakoulu Tampereen y liopisto, Johtamiskorkeakoulu Tav oitteena on kuv ata lähiesimiesty ön käy täntöjä ja tehdä lähiesimiesty ötä näky v äksi. Lisäksi tarkoituksena on tutkia, miten lähiesimiehet ov at pääty neet esimiesasemaan. Tav oitteena on kuv ata maahanmuuttajasosiaality öntekijän tehtäv änkuv aa ja tarv etta aikuissosiaality ön sosiaaliasemalle lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja elämäntilanne Taru Herranen 11/ Tuija Rajala Marras-joulukuu 2012 Tav oitteena on tuoda esille y ksintulleiden pakolaisnuorten kokemuksia v ahv uuksistaan, tuen tarpeistaan ja saamastaan tuesta itsenäisty misprosessissa täy si-ikäisty misen jälkeen Päiv ikki Tähti Tav oitteen on kartoittaa maahanmuuttajanuorten kokemusmaailmaa ja löy tää hy öty näkökulmia, jotka luov at uusia kehity sehdotuksia kotouttamiseen Tampereen y liopisto, sosiaality ön tutkintoohjelma kokev at heille tehtäv ät palv elusuunnitelmat Tav oitteena on selv ittää, miten asiakkaat ja miten heidän äänensä kuuluu niissä Elina Perkiö 6/2013 Terveydenhuolto Lasten ja nuorten terveyspalvelut 1 Nuorisoneuv ola ja koulu- ja opiskeluterv ey denhuolto Lisäkoulutuksen tarpeen selv ity s nuorten kuukautishäiriöiden hoidosta ja ohjauksesta hoitoty ö, terv ey denhoitajan suuntautumisv aihtoehto Lisäkoulutuksen tarpeen selv ity s nuorten kuukautishäiriöiden hoidosta ja ohjauksesta. Kartoituksen jälkeen järjestetään koulutustilaisuus aiheesta Hannele Järv i, Pirjo Kuosmanen ja Heli Pakarinen sy y skuu 2012

5 2 Lasten ja nuorten 3 Lasten ja nuorten 4 Lasten ja nuorten 5 Lasten ja nuorten 6 Lasten ja nuorten, puheterapia 7 Lasten ja nuorten 8 Lasten ja nuorten 9 Lasten ja nuorten, kouluterv ey denhuolto 10 Lasten ja nuorten, hy v inv ointineuv olapalv elut 11 Lasten ja nuorten 12 Lasten ja nuorten Suomalaisten kaksoslasten jokeltelun kehity s ja jokeltelun y htey s v arhaiseen sanastoon. Terv ey denhoitaja parisuhteen tukijana esikoisen sy nty män jälkeen. Maahanmuuttaja sy nny ty ssairaalan asiakkaana Ylipainon ja lihav uuden riskitekijöiden v arhainen tunnistaminen suomalaislapsilla Lasten liev ien puhehäiriöiden kuntouttaminen ja y hteisty ö Perhev apaalta ty öelämään paluun tukeminen v ertaisry hmätoiminnalla Opiskeluterv ey denhuollon palv elut nuorten kokemana. kulttuuritieteiden y ksikkö, Logopedia hoitoty ö, terv ey denhoitoty ön suuntautumisv aihtoehto Tampereen y liopisto, Lääketieteen Tampereen y liopisto, Terv ey stieteiden Turun y liopisto Ty öterv ey slaitos Terv ey den edistämisen. Tutkimuksen tav oitteena on tuoda uutta tietoa kaksoslasten v arhaisen ääntely n ja puheen kehity ksestä. Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa parisuhdetta tukev aa ry hmätoimintaa y hteisty össä hy v inv ointineuv olan kanssa. Tav oitteena on lisätä ry hmään osallistuv ien v almiuksia kohdata v anhemmuuden tuomat muutokset parisuhteessa ja kehittää hy v inv ointineuv olan parisuhdetta tukev aa ry hmätoimintaa. Tav oitteena on selv ittää, kuinka maahanmuuttajanaiset kokev at sy nny ty sten hoidon Tampereen y liopistollisen sairaalan asiakkaina. Tutkimuksen tav oitteena on tutkia lapsen y lipainoon tai lihav uuteen johtav ia kasv umalleja v arhaislapsuudessa. Tarkoitus on selv ittää ty öntekijöiden mielipiteitä lasten liev ien puhehäiriöiden kuntouttamisessa sekä ajatuksia ty öntekijöiden v älisestä y hteisty östä. Tarkoituksena on kehittää kuntiin toimintatapa v ertaistuen tarjoamiseksi perhev apailta ty öelämään siirty misen tukemiseksi Tav oitteena on kehittää terv ey denhoitajan ty önkuv aa opiskeluterv ey denhuollossa Bikv a-mallia apuna käy ttäen sekä opiskelijoita haastatellen. Näönseulonta kouluterv ey denhuollossa Metropolia, AMK Tav oitteena on selv ittää koulutustarv etta näönseulonnan koulutustarpeen kartoittamiseksi. Terv ey denhoitajan kokemuksia uniohjannasta lastenneuv olassa Opas v isuaalisuuteen lasten ohjauksessa Ratkaisukeskeinen neuropsy kiatrinen v almennus: OSMO-hankkeen v almennukseen osallistuneiden kokemuksia v almennuksesta Tampereen y liopisto, Terv ey stieteiden Ky menlaakson ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan Sosiaalialan Tutkimuksen tav oitteena on kehittää tuotetun tiedon av ulla terv ey denhoitajan antamaa lapsiperheen uniohjausta. Tav oitteena on luoda lasten ohjauksessa auttav ia v isuaalisuuteen perustuv ia menetelmiä esittelev ä opas v anhempien käy ttöön. Tav oitteena on tutkia, miten ratkaisukeskeinen neuropsy kiatrinen v almennus on v aikuttanut v almennuksessa käy neisiin asiakkaisiin. Tav oitteena on my ös kartoittaa, millaista v almennus on ollut Tuire Sannisto Virv a Parkkali Sy ksy Pia Hietanen, Leena Lahtela Tuire Sannisto Tuire Sannisto Talv i Tuire Sannisto Leena Vekara ja Heli Pakarinen Kev ät Hannele Järv i Lokakuu Pia Hietanen Toukokuu Elina Pohjankunnas ja Milja Koljonen Elina Pohjankunnas ja Milja Koljonen

6 13 Lasten ja nuorten 14 Lasten ja nuorten 15 Lasten ja nuorten 16 Lasten ja nuorten Maahanmuuttajanuorille suunnattujen terv ey spalv elujen laatu opiskelijaterv ey denhuollossa Ylipainon ja lihav uuden riskitekijöiden v arhainen tunnistaminen suomalaislapsilla Tampereen y liopisto, Kansanterv ey stiede Tarkoituksena on selv ittää maahanmuuttajanuorten terv ey spalv elujen ny ky tilaa ja kehittämistarpeita asiakkaiden ja ty öntekijöiden näkökulmasta. Tampereen y liopisto Tutkimuksen tav oitteena on tutkia pitkittäisaineistosta lasten kasv umalleja ja tunnistaa y lipainoon ja lihav uuteen johtav at kasv umallit mahdollisimman v arhaisessa v aiheessa. Lasten lihav uuden riskitekijätutkimus Tampereen y liopisto Tav oitteena on analy soida kaupungissa ja maaseudulla asuv ien lasten elämäntapoja ja muita lapsen perheeseen liitty v iä tekijöitä, joilla on v aikutusta lapsen painonkehity kseen. Tav oite on selv ittää tekijöitä, jotka suojaav at liialliselta painonnousulta. Unen sietämätön raskaus: unenaikaiset hengity s- ja v erenkiertomuutokset raskauskomplikaatioiden y htey dessä Tampereen y liopisto, Lääketieteen Tarkoituksena on selv ittää unen laadun v aikutusta raskauden ennusteeseen potilailla, joilla on todettu pre-eklampsia, astman paheneminen tai lev ottomat jalat oirey hty män oireita loppuraskaudessa Hannele Järv i, Susanna Fagerlund- Jalokinos Talv i Tuire Sannisto Tuire Sannisto Pia Hietanen Vastaanottotoiminta 1 Toimenpide- ja konsultaatioy ksikkö 2 Toimenpide- ja konsultaatioy ksikkö Olka- ja ky y närniv elen sijoiltaanmenojen ilmaantuv uus Tampereen alueella Ohjelehtinen rannemurtuman kipsaushoidosta lapsille ja nuorille 3 Vastaanottotoiminta Moniammatillisen lääkehoidon kokonaisarv iointi (LHKA). 4 Vastaanottotoiminta Munuaisv aurion prev alenssi ty y pin 2 diabeetikoilla Suomessa 5 Vastaanottotoiminta Perusterv ey denhuollon v astaanottotoiminnan eri tuottamismallien kustannusv aikuttav uuden arv iointi Kliininen tutkimus, lääketieteen sy v entäv ät opinnot Hoitoty ön Tampereen y liopisto, Lääketieteen y ksikkö/geriatria Turun y liopisto Tampereen y liopisto Tarkoituksena on selv ittää olka- ja ky y närniv elten v ammojen y leisy y s v iime v uosilta Tampereen seudulla. Samalla selv itetään tapaturmiin liitty v iä liitännäisv ammoja, niiden y leisy y ksiä ja miten niitä on hoidettu. Tiedot auttav at kehittämään v ammojen hoitoa Tampereen seudulla. Tarkoituksena on tuottaa Toimenpide- ja konsultaatioy ksikön murtumapoliklinikan henkilökunnan käy ttöön lapsille ja nuorille suunnattu ohjelehtinen rannemurtuman kipsin hoitoon ja lihaksiston jumppaukseen. Moniammatillisen lääkehoidon kokonaisarv iointi (LHKA) -prosessin toimiv uus Tampereella terv ey denhuollon henkilöstöresurssien ja osaamisen tehokkaammaksi hy ödy ntämiseksi. Tutkimuksen tav oitteena on selv ittää munuaisv aurion y leisy y ttä ja v aikeusastetta perusterv ey denhuollossa hoidettav illa ty y pin 2 diabetespotilailla. Tarkoituksena on analy soida löy ty y kö eri mallien rakenteista selity ksiä niiden kustannus-v aikuttav uudelle Kati My lly mäki Päiv i Kakkonen Lokakuu Kati My lly mäki Kev ät Kati My lly mäki Kati My lly mäki

7 6 Vastaanottotoiminta QUALICOPC - Quality and Costs of Primary Care in Europe 7 Vastaanottotoiminta, av okuntoutus 8 Vastaanottotoiminta, terv ey sasemat 9 Vastaanottotoiminta, av okuntoutus 10 Vastaanottotoiminta, terv ey sasemat Fy sioterapian kirjaamisen tila keskussairaaloissa sekä suurimpien kuntien terveyskeskuksissa. Depressiohoitajan ty ö ja ty ön kehittämishaasteet. Masentuneiden potilaiden hoitotyössä terveyskeskuksessa. Niskakiv un f y sioterapiakäy tännöt ty öikäisillä potilailla Toimintaohje elv y ty stilanteessa ja elv y ty skoulutus Tampereen terv ey sasemille Tampereen y liopisto Itä-Suomen y liopisto, Sosiaali- ja terv ey denhuollon tietohallinnon maisteriohjelma Tampereen y liopisto, Terv ey stieteiden y ksikkö, Hoitoty ön opettamisen Metropolia AMK, Fy sioterapian Hoitoty ön Tav oitteena on tuottaa suomalainen aineisto kansainv äliseen v ertailev aan tutkimukseen ja saada sen av ulla v ertailev aa tietoa suomalaisesta perusterv ey denhuollon palv elutapahtumasta sekä potilaan että lääkärin näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selv ittää f y sioterapian kirjaamiskäy täntöjä ja v errata niitä lakeihin, asetuksiin ja STM:n ohjeistuksiin kirjaamisesta ja selv ittää, kuinka hy v in kirjaamiskäy tännöt noudattav at ohjeistuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on kuv ata debressiohoitajan ty ötä sekä ty ön kehittämishaasteita masentuneiden potilaiden hoitoty össä terv ey skeskuksessa. Tarkoitus on tuottaa tietoa ny ky isestä hoitokäy tännöstä ja selv ittää onko niskakipupotilaan f y sioterapiassa kehitettäv ää. Tarkoitus on parantaa terv ey sasemien elv y ty sv almiutta ja samalla potilasturv allisuutta järjestämällä elv y ty skoulutusta ja tekemällä toimintaohje elv y ty stilanteisiin Tampereen terv ey sasemille Kati My lly mäki Tuija Strömmer-Ahtela Marketta Selin Kati My lly mäki Marina Väisänen Maaliskuu 2013 Kotihoito 1 Kotihoito Ty össä jaksaminen Tampereen kotihoidossa Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitoty ön 2 Kotihoito Kotihoidon kehittäminen -kotihoidon kehittäminen monitahoarv ioinnin av ulla 3 Kotihoito Saattohoitonäkemy ksiä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terv ey shuollossa toimiv illa Tampereen y liopisto, Terv ey stieteen, Hoitotiede Tampereen y liopisto, Helsingin y liopisto Tav oitteena on saada tietoa ty össä jaksamisesta ja jaksamisen tukemisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuv ata ja selv ittää kotihoidon keskeisiä osa-alueita, jotka kyseisessä tutkimuksessa ovat 1) kotihoidon sisällöt ja palv elut, 2) kotihoidon toiminta ja hy v ät käy tännöt sekä 3) kotihoidon johtaminen. Arv ioinnin tulosten av ulla on tav oitteena kehittää käsitteellinen malli kotihoidon kehittämisen v älineeksi. Tutkimuksen tarkoituksena on selv ittää ty öntekijöiden asenteita saattohoitoon, tietoperustaa saattohoitoon liitty en, näkemy ksiä ja näkemy sten eroja saattohoitoon liitty en sekä saattohoitoon liitty v ää koulutusta Sirpa Haapalehto Erja Pennanen ja Kati My lly mäki Erja Pennanen 2013

INTENSIIVIPERHETYÖ: JÄRVI-POHJANMAAN MALLI 2011

INTENSIIVIPERHETYÖ: JÄRVI-POHJANMAAN MALLI 2011 INTENSIIVITYÖ: JÄRVI-POHJANMAAN MALLI 2011 M ITÄ INTENSIIVIPE RHETYÖ O N? Mallinnus on tot eutet tu osana Et elä-pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -hankkeen kehitt ämist yöt ä.mallinnus on laaditt

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Teatteri Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Teatteri Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Teatteri Hyrrä Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus...4

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen näkymät Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Helsinki 15.3.2011 Taustaa Lainsäädännön uudistaminen Maahanmuuttohallinnon h muutokset t Maahanmuuttajabarometri

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli. SOSIAALIALAN OPETUSKLINIKKA Muistio 3/10

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli. SOSIAALIALAN OPETUSKLINIKKA Muistio 3/10 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli SOSIAALIALAN OPETUSKLINIKKA Muistio 3/10 Aika 27.1.2010 KLO 13-15 Paikka Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Atlantic

Lisätiedot

Siun soten oppilashuolto THL-OPH-AVI:t

Siun soten oppilashuolto THL-OPH-AVI:t Siun soten oppilashuolto THL-OPH-AVI:t 13.12.17 Apulaisylilääkäri Sanni Penttilä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten strategia 2017-2018 Keskeisiä uudistettavia palveluketjuja

Lisätiedot

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen - tukea suunnitelmatyöhön Työkokous 6.10.2009 Pekka Ojaniemi Lastensuojelun suunnitelma

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Organisaatio

Organisaatio Organisaatio 1.1.2017 2.11.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteiset palvelut Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Henkilöstöjaosto Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Tampereen kaupunki Avopalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut TAMPEREEN KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHETUKIKESKUSTEN, JA EHKÄISEVÄN TYÖN ASIAKASPALAUTEKOONTI 1.4.2007 31.3.2013

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät Työryhmä: Osallistavaa ja monikulttuurista kohtaamista 30.9.2011 Esityksen sisältö Tutkimushankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Mihin on kadonnut vuorovaikutus väliltämme?

Mihin on kadonnut vuorovaikutus väliltämme? Edellisten ajankohtaisfoorumien palautteista: *Moniammatillinen työryhmä olisi tarpeellinen *Aikaa vaihtaa arjen kuulumisia *Käytännönläheistä problematiikkaa kaivataan, yhteisiä asioita, mitä oikeasti

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Marjatta Karhuvaara Perheasioiden yksikön esimies Korin koordinaattori

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Maakunnallisten perhekeskushankkeiden vastuuhenkilöt ja muut toimijat 27.3.2017 Marjaana Pelkonen, STM:n vastuuhenkilö 1 15.2.2017 Perhekeskustoimintamalli Lähipalvelujen

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille Työsuojelurahaston rahoittama, Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima tiedotus- ja koulutushanke Jengoilleen 30.9.2013 30.11.2014 Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Hankkeen toimijat Hankkeessa mukana päivähoito, maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola, ennalta ehkäisevä ja lastensuojelun perhetyö ja Ensiperheiden tukityö

Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola, ennalta ehkäisevä ja lastensuojelun perhetyö ja Ensiperheiden tukityö PILKE-HANKE Tampereen kaupungin ja Muotialan asuin- ja toimintakeskus Ry:n (tamperelainen järjestö) yhteishanke, vuoden alkanut 2011 alusta Poikkisektorinen hanke: Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola,

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut. Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä

Asiantuntijapalvelut. Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä Asiantuntijapalvelut Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä Asiantuntijapalvelujen henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti

Lisätiedot

Pirkanmaan LAPE. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Pirkanmaalla

Pirkanmaan LAPE. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Pirkanmaalla Pirkanmaan LAPE Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Pirkanmaalla 28.11.2017 Esityslista 30.11.2017 Tervetuloa Terveiset 22.-23.11.2017 Valtakunnallisilta LAPEpäiviltä Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR1 23.11.2017 LAPSI- JA PERHEPALVELUT, ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT TANJA EKLÖF, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON VASTAAVA LÄÄKÄRI ELIISA ROINE, PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Lapsen puheeksi ottaminen

Lapsen puheeksi ottaminen Lapsen puheeksi ottaminen Mika Niemelä Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatria Oulun Yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö Terveydenhuoltolaki 70 Lapsen

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

OSKU. Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa 1.4.2011 31.3.2013

OSKU. Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa 1.4.2011 31.3.2013 OSKU Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa projekti 1.4.2011 31.3.2013 OSKUssa khi kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä ja osaamista ja moniasiantuntijuuteen perustuvaa

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kohtaamispaikka

Perhekeskustoimintamallin kohtaamispaikka Perhekeskustoimintamallin kohtaamispaikka Työpaja 30.5.2017 Marjatta Kekkonen Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 1.6.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Perhekeskuksen kohtaamispaikka Tavoitteena on, että perhekeskuksesta

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Miksi perhekeskeistä hoitoa tarvitaan terveydenhuollossa?

Miksi perhekeskeistä hoitoa tarvitaan terveydenhuollossa? Miksi perhekeskeistä hoitoa tarvitaan terveydenhuollossa? 5.4.2011 Professori, TtT Eija Paavilainen Tampereen yliopisto/etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mistä asioista puhutaan? perhehoitotyö= perhekeskeinen

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus NETTI SIVUJEN UUDISTUS LAPSIPERHDEN PALVELUT Apua lapsiperheille (Hätätilanne) Äitiys-ja lastenneuvola Isyysasiat Päivähoito Esiopetus Koulut

Lisätiedot

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Palvelujen järjestämisen viitekehys Palvelusuunnitelma 2010 2013 2009 Kaikki palvelut paitsi sairaanhoito

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Kuka vastaa ja välittää?

Kuka vastaa ja välittää? 1 Kuka vastaa ja välittää? Miten nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu Pohjois- Karjalassa? 2 Avoimen ammattiopiston ja Ohjaamon nuorten suusta: Mitä keinoja pitäisi olla nuorisotakuun toteuttamiseksi, mikä

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

KEHITTÄJÄTIIMI_KOKKOLA MUISTIO 7/10. Aika 22.3.2010 klo 14-16 Paikka Kokkolan kaupunki, Atlantic

KEHITTÄJÄTIIMI_KOKKOLA MUISTIO 7/10. Aika 22.3.2010 klo 14-16 Paikka Kokkolan kaupunki, Atlantic KEHITTÄJÄTIIMI_KOKKOLA MUISTIO 7/10 Aika 22.3.2010 klo 14-16 Paikka Kokkolan kaupunki, Atlantic Läsnä Neuvola, Kerttu Peltola Neuvola, Seija Ritamäki Lapsiperheiden kotipalvelu, Anita Pöyhönen Varhaiskasvatus,

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

Ryhmäkeskustelujen esittely

Ryhmäkeskustelujen esittely Ryhmäkeskustelujen esittely Helena Dahlbo, SYKE Tekstiilijätteen kierrätyksen edistäminen, workshop 28.10.2013 Suomen ympäristökeskus Ryhmäkeskustelujen kulku, yleisesti 6 ryhmää 3. ja 4. kerroksen neuvotteluhuoneissa

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) TOIMIPAIKKAKOULUTUS AJALTA 1.1-31.12.2014

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) TOIMIPAIKKAKOULUTUS AJALTA 1.1-31.12.2014 Asikkalan terveysasema: koulutusvastaava lääkäri: Outi Terho 1. 15.1.2014 Asikkalan oman astman hoitopolun esittely Hoitopolun juurrutus käytäntöön 2 2. 23.1.2014 Asikkalan oman astman hoitopolun esittely

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

Yhteistä kehittämistä

Yhteistä kehittämistä Tule mukaan yhteisen oppimisen ja tutkimisen hetkiin! 1 Tavoitteet i i 1. Tehdä näkyväksi, jakaa ja kehittää aikuissosiaalityön osaamista ja asiakastyön taitoja (kohtaaminen, tilannearviotyö, dokumentointi,

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä

Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä Kokemusasiantuntijuus palveluissa Asiakaslähtöiset omahoidon ohjausmallit kansansairauksien ehkäisyssä 2015-2017 Kristina

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Hankkeen alueiden tavoitteet: LUOVAKE: Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio ROVAKE:

Lisätiedot

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva Sosiaalityön dokumentointi hallinto- oikeuden näkökulmasta Anna-Kaisa Marski & Kaisa Post & Ulla-Maija Rantalaiho 144 14.4. 2011 Esityksen idea kaksi näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin kehittämisestä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot