MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA"

Transkriptio

1 SPATIA Raportteja 1/2007 MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA Arja Jolkkonen Olavi Kallio Mikko Kumpulainen Timo Lautanen Pasi Saukkonen Markku Tykkyläinen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

2 Tiivistelmä Arja Jolkkonen, Olavi Kallio, Mikko Kumpulainen, Timo Lautanen, Pasi Saukkonen ja Markku Tykkyläinen Muuttoliike ja sen vaikutukset Jyväskylän kaupunkiseudulla SPATIA Alue- ja kuntatutkimuskeskus, Raportteja 1/2007 Joensuun yliopisto Helmikuu 2007 ISBN (PDF, ISSN Avainsanat: muuttoliike, Jyväskylä, kaupunkiseutu Viime vuosina Suomen muuttoliikkeen tunnusomaisena piirteenä on ollut suurten keskusten ja lähikuntien välinen asumisperustainen muutto. Suurimpien työssäkäyntialueiden keskusten muuttovoitot ovat pienentyneet ja näiden läheisyydessä olevat kehyskunnat ovat lisänneet muuttovoittoaan. Nyt suuret koulutuskaupungit purkavat ympäristökuntiinsa niihin 1990-luvulla kertynyttä opiskelijaväestöä. Asumisperustaisen muuton lisääntyminen näkyy valikoivana muuttoliikkeenä kaupunkiseutujen sisällä. Käsillä oleva tutkimus tarkastelee Jyväskylän kaupunkiseudun sisäistä muuttoliikettä ja sen syitä tilastojen ja kotitalouksille osoitetun kyselyn avulla. Lisäksi tutkimuksessa on muun muassa arvioitu muuttoliikkeen vaikutuksia verkostokaupungin kuntien talouteen. Kyselyllä haluttiin selvittää erityisesti nuorten perheiden (25 49-vuotiaiden kotitaloudet) muuttopäätöksiin vaikuttaneita tekijöitä ja asumisen mieltymyksiä. Kyselyyn vastasi lokakuussa 2006 noin 550 kotitaloutta Jyväskylän kaupungista, Jyväskylän maalaiskunnasta, Laukaasta ja Muuramesta. Kyselyyn vastanneiden joukossa muuton syy liittyi yleisimmin asumiseen. Tämä tekijä korostui Jyväskylästä kehyskuntiin muuttaneiden kotitalouksien vastauksissa. Kehyskunnista kaupunkiin muuttaneille kotitalouksille tärkeänä muuton syynä tuli esille myös perhesuhteissa tapahtuneet muutokset. Työhön tai opiskeluun liittyvät syyt olivat vain harvoin muuttopäätöksen tärkeimpiä syitä tutkitussa kohderyhmässä. Keskeiset asumismieltymykset ovat kyselyn kohderyhmässä suurelta osin samat riippumatta muuton suunnasta. Arvostettuja asioita ovat muun muassa asuinalueen turvallisuus, luonnon läheisyys ja asuinalueen viihtyisyys. Kuitenkin siinä, missä määrin eri tekijöitä painotettiin muuttopäätöksessä, on löydettävissä eroja. Kaupungista kehyskuntiin muuttaneille kotitalouksille tunnusomaisia piirteitä muuttopäätöksessä ovat halu asua maaseutumaisemmassa ympäristössä, asuntojen edullisempi hintataso, halu päästä isompaan asuntoon, suuremman tontin löytyminen ja asuinalueen kokeminen hyväksi kasvuympäristöksi lapsille. Kaupunkiin muuttaneille tyypillisiä motiiveja ovat puolestaan halu viettää kaupunkilaiselämää, huvi- ja iltaelämän viettäminen, ystävien asuminen kaupungissa, kulttuuritarjonta, mahdollisuus monipuolisiin ihmissuhteisiin ja halu asua ydinkeskustassa. Kaupungista kehyskuntiin muuttaneista noin puolet oli pohtinut muuttoa myös johonkin toiseen kuntaan. Tyypillisesti vaihtoehtoina oli kaksi tai kolme kuntaa Jyväskylän seudulta. Sen sijaan muutto seudun ulkopuolelle oli ollut vain harvojen mielessä. Yli kolmanneksella kotitalouksista oli yhtenä vaihtoehtona pysyminen Jyväskylän kaupungissa. Kuitenkin edullisemman asunnon löytyminen (hinta tai hintalaatusuhde), tonttitarjonta (hinta, koko ja saatavuus) ja luonnonläheisempi asuinympäristö houkuttelivat kehyskuntaan. Kehyskunnista kaupunkiin muuttaneista yli kaksi kolmasosaa piti kaupunkiin muuttamis- 2

3 ta ainoana vaihtoehtona. Kaupungissa asuinpaikkaa vaihtaneilla poismuuttoalttius oli verraten pieni, sillä vain alle viidennes oli pohtinut muuttoa myös johonkin toiseen kuntaan. Kunnallistalouden näkökulmasta muuttoliikkeen ja sen aikaansaamat väestörakenteen muutokset vaikuttavat mm. palvelujen kysyntään, verotulokertymään ja valtionosuuksiin. Tyypillisenä yliopistokaupunkina Jyväskylän kaupungin nettomuutto on valikoivaa siten, että muuttovoittoa syntyy vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas muuttotappio kohdistuu vuotiaiden ikäryhmään ja alle kouluikäisiin lapsiin. Jyväskylän kaupunkiin muuttajissa on runsaasti opiskelunsa aloittavia nuoria, joiden veronalaiset tulot ovat vähäiset. Sen sijaan hieman vanhemman ikäluokan poismuuttajilla verotettavaa tuloa on selvästi enemmän. Tutkimuksessa tehtyjen vuoden 2005 muuttajamääriin perustuvien laskelmien mukaan muuttoliikkeen vaikutukset Jyväskylän kaupungin käyttötalouteen ovat negatiivisia ja Jyväskylän naapurikunnille jonkin verran positiivisia. Opiskelijoiden muuttoliikkeellä on kuitenkin kaupunkiseudulla myös monia tässä arvioimattomia epäsuoria alue- ja kuntataloudellisia vaikutuksia mm. asunto-, kulutus- ja työmarkkinoiden kautta. Erityisesti nuorten perheiden lisääntynyt lähtömuutto kehyskuntiin liittyy Jyväskylässä trendiin, joka on alkanut jo vuosia aiemmin. Tätä tukee se, että kyselyn perusteella kohderyhmän muuton motiivit eivät oleellisesti ole muuttuneet vuodesta 2004 vuoteen Alhainen korkotaso, pitkään jatkunut hyvä suhdannetilanne ja kuluttajien luottamus talouteensa ovat merkittäviä yleisiä tekijöitä siihen, miksi muuttaminen Jyväskylän kaupungista kehyskuntiin on lisääntynyt juuri viime vuosina. Jyväskylä ei myöskään muodosta poikkeusta muiden suurten yliopistokaupunkiseutujen joukossa Suomessa, vaan kuntien välinen maassamuutto on useilla korkeakoulu- ja yliopistopaikkakunnilla samansuuntaista kuin Jyväskylän seudulla. Elämänvaihe ja perhetilanteen muutokset vaikuttavat oleellisesti muuttopäätöksiin. Perheillä on tavoitteena löytää sopiva yhdistelmä asunnon hinnan, saavutettavuuden, tilantarpeen, hyvän asuinympäristön ja vapaa-ajan harrastuksia palvelevan luonnonympäristön välillä. Aineiston mukaan kuntarajat sekä kunnallisten palvelujen laatutekijät eivät sinänsä ole ratkaisevia tekijöitä muuttopäätöksissä. Jyväskylän seudun eräänä menestystekijänä voidaan nähdä sen kyky tarjota vaihtoehtoisia asuinympäristöjä myös keskuksen ulkopuolelta. Muuttoliikettä tulisi enemmänkin katsoa seudun pitkän aikavälin menestyksen näkökulmasta, ei niinkään lyhytjänteisenä kuntien välisenä pelinä. Muuton ja pendelöinnin lisääntyminen kaupunkiseudulla korostaa kaupunkiseudun kuntien toimivaa yhteistä suunnittelua maankäytön ja kaavoituksen, palvelurakenteen ja liikenteen alueilla. Esimerkiksi liikenteen sujuvuudesta tulee yhä tärkeämpi kilpailukykytekijä seudulle. Kokonaisuutena tulisi pyrkiä madaltamaan keinotekoisia rajoja ja esteitä verkostokaupungin kuntien yhteistyölle. 3

4 Esipuhe Jyväskylässä jouduttiin toteamaan vuoden 2006 alkupuolella, että kaupungin väestönkasvu on hiipumassa. Syyskesän normaali kasvuvauhti ei riittänyt korvaamaan lisääntynyttä lähtömuuttoa, ja kaupungin väestömäärä kasvoi vuonna 2006 vain 288 asukkaalla, kun 2000-luvun alkuvuosina kasvu oli vuosittain tuhannen asukkaan luokkaa. Kaupungin ympäristökunnissa asukasluvut kasvoivat sen sijaan edellisiä vuosia huomattavasti enemmän. Vastaavia tietoja alkoi tulla myös muilta kasvukeskusseuduilta. Keskuskaupunkien väestökasvu hidastui tai pysähtyi ja ympäristökuntien väestömäärä kasvoi selvästi keskuskaupunkia nopeammin. Tieto hitaamman väestön kasvun tilanteesta synnytti monia kysymyksiä. Onko kehitys tilapäinen ilmiö vai kertooko se pysyvämmästä muutoksesta? Miltä osin on kyse yleisestä valtakunnallisesta kehityssuunnasta ja miltä osin on löydettävissä paikallisia syitä? Kertooko hitaampi väestön kasvu kaupungin vetovoimaisuuden heikkenemisestä? Mitkä syyt saavat ihmiset muuttamaan? Onko muuttoliike ja sen syyt erilaista, kun muutetaan seudun sisällä verrattuna siihen, kun muutetaan seudulle tai seudulta pois? Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen on tärkeää, kun suunnitellaan kaupungin ja koko Jyväskylän seudun kehitystä. Tärkeyttä on lisännyt kunta- ja palvelurakennehanke, jossa yhtenä tehtävänä on suunnitella kasvukeskuskunnissa sitä, miten keskuskunnan ja sen ympäristökunnista muodostuvalla yhteistoimintaalueella hoidetaan asumiseen, liikenteeseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Kun tämän Paras-hankkeen yhtenä tavoitteena on siirtyä työssäkäyntialueen mukaiseen kuntarakenteeseen, niin muuttoliikettä tarkastelemalla voidaan tehdä myös päätelmiä siitä, minkälainen olisi tavoitteen mukainen kuntarakenne Jyväskylän seudulla. Jyväskylän seudun muuttoliikkeestä kerätään monenlaista tietoa, mutta aikaisemmin ei ole tehty kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa olisi kartoitettu muuttamisen syitä kysymällä niitä muuttaneilta henkilöiltä. Tätä puutetta paikkaamaan Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seudun aluekeskusohjelman ohjausryhmä päättivät keväällä 2006 teettää tutkimuksen muuttoliikkeestä ja sen vaikutuksista Jyväskylän seudulla. Tutkimuksen tekijäksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Joensuun yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Tutkimus on nyt valmistunut. Se antaa monipuolisen ja kattavan kuvan Jyväskylän seudun muuttoliikkeestä. Moniin kysymyksiin on saatu vastauksia. Samalla tutkimus auttaa ymmärtämään, miten monimutkainen ja monia tulkintoja mahdollistava ilmiö muuttoliike on. Tutkimuksesta saadaan tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi Jyväskylän seudun ja verkostokaupunkialueen kehitystyössä. Tutkimus valmistuu sopivana ajankohtana, kun parhaillaan ollaan tekemässä Parashankkeeseen liittyvää yhteensovittamissuunnitelmaa. Esitämme Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän seudun aluekeskusohjelman puolesta Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatialle kiitokset hyvin tehdystä tutkimuksista sekä hyvin sujuneesta ja antoisasta yhteistyöstä! Lisäksi haluamme kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita kotitalouksia! Sakari Möttönen kehitysjohtaja Jyväskylän kaupunki Jouni Juutilainen aluekehittämisjohtaja Jyväskylän seudun aluekeskusohjelma 4

5 Sisällys Tiivistelmä... 2 Esipuhe... 4 Kuvioluettelo... 6 Taulukkoluettelo Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Jyväskylän asema alueellisena keskuksena Muuttoliike Verkostokaupungin muuttoliike Jyväskylän kaupungin muuttoliike Jyväskylän seudun sisäisen muuton ominaispiirteet Perheiden muuttoliike Jyväskylän seudulla Kyselytutkimuksen tuloksia Muuttaneiden kotitalouksien piirteet Muuton motiivit ja näkemykset hyvästä asuinalueesta Asuinalueen valinta Muuton vaikutukset kuntatalouteen Kuntatalouden muutosten mallintaminen Laskennallisen mallinnuksen tulokset vuositasolla Laskennassa käytetyt syöttötiedot Laskennan tulokset: tulo- ja lähtömuuton vaikutukset kuntien käyttötalouteen Johtopäätöksiä ja arvioita muuttoliikkeen vaikutuksista Lopuksi...41 Lähteet Liite 1. Kyselylomake kotitalouksille...45 Liite 2. Lähtö- ja tulomuuttajat iän ja pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 2003 Jyväskylän verkostokaupungin kunnissa...51 Liite 3. Muuttopäätöksen ja asuinalueen valinnan tärkeimmät tekijät lapsiperheissä ja kahden aikuisen talouksissa...54 Liite 4. Muuttopäätöksessä ja asuinalueen valinnassa vaikuttaneiden tekijöiden ryhmittely laajemmiksi muuttujiksi (summamuuttujat)...55 Liite 5. Taloudellisten vaikutusten laskennassa käytetty malli ja mallinnuksessa käytetyt syöttötiedot kunnittain

6 Kuvioluettelo Kuvio 1. Tutkimuksessa käytetyt aluejaot... 8 Kuvio 2. Jyväskylän työssäkäyntialue Kuvio 3. Pendelöinti Keski-Suomen maakunnan kunnista Jyväskylään Kuvio 4. Väestön, työllisyyden, työttömyyden ja muuttoliikkeen kehitys Jyväskylässä Kuvio 5. Jyväskylän seudun verkostokaupungin kuntien tulo- ja lähtömuutto Kuvio 6. Jyväskylän seudun verkostokaupungin nettomuutto ikäryhmittäin Kuvio 7. Verkostokaupungin osuus kuntien tulo- ja lähtömuutosta Kuvio 8. Nettomuuton ja luonnollisen väestömuutoksen arvioidut osuudet väkiluvun muutoksesta verkostokaupungissa Kuvio 9. Jyväskylän kaupungin tulo- ja lähtömuutto Kuvio 10. Jyväskylän kaupungin nettomuutto ikäryhmittäin Kuvio 11. Perhetyypit tutkimuksen kohderyhmän kotitalouksissa muuttosuunnan mukaan...22 Kuvio 12. Kotitalouksien talotyypit muuton jälkeen muuttosuunnan mukaan...23 Kuvio 13. Asunnon hallintaperuste muuton jälkeen muuttosuunnan mukaan...23 Kuvio 14. Kyselyyn vastanneiden kotitalouksien perhetyypit muuttosuunnan mukaan...25 Kuvio 15. Kyselyyn vastanneiden kotitalouksien nettokuukausitulot muuton suunnan mukaan...25 Kuvio 16. Pääasiallinen toiminta muuton suunnan mukaan...26 Kuvio 17. Koulutusaste muuton suunnan mukaan...27 Kuvio 18. Työllisten työpaikan sijainti (asuinkunnassa/muualla) muuton suunnan mukaan Kuvio 19. Tärkeimmät syyt muuttopäätökselle muuton suunnan mukaan...28 Kuvio 20. Kehyskuntiin ja kaupunkiin muuttaneiden kotitalouksien tunnusomaisia muuton motiiveja 30 Kuvio 21. Hyvän asuinalueen tunnusomaiset piirteet...32 Kuvio 22. Vaihtoehtoisten paikkakuntien lukumäärä muutossa (yksi kunta/useita kuntia) muuton suunnan mukaan...33 Kuvio 23. Laskentamallin periaate: syöttötiedoista käyttötalouden muutoksiin...34 Taulukkoluettelo Taulukko 1. Muuttaneet kotitaloudet muuton suunnan mukaan ja kyselyyn valitut kotitaloudet... 9 Taulukko 2. Vastausaktiivisuus muuton suunnan mukaan...10 Taulukko 3. Jyväskylässä työssäkäyvien osuus (%) kuntien työllisistä Jyväskylän työssäkäyntialueella Taulukko 4. Jyväskylän työpaikoissa työssäkäynti Taulukko 5. Jyväskyläläisten työpaikkojen sijaintikunnat Taulukko 6. Jyväskylän seudun nettomuutto 2005, suurimmat muuttovoitto ja -tappio seutukunnat..18 Taulukko 7. Muuttajat sosioekonomista asemaa kuvaavien tekijöiden mukaan verkostokaupungin kunnissa...19 Taulukko 8. Jyväskylän kaupungin ja kehyskuntien välinen muuttoliike kyselyn kohderyhmässä vuosina Taulukko 9. Muuton suuntautuminen asuinalueittain muuttosuunnan mukaan...24 Taulukko 10. Muuttopäätöksen 15 tärkeintä tekijää muuton suunnan mukaan...29 Taulukko 11. Hyvän asuinalueen piirteet tärkeysjärjestyksessä muuton suunnan mukaan...31 Taulukko 12. Laskennassa käytetyt aluejaot...35 Taulukko 13. Yhteenveto laskennassa käytetyistä syöttötiedoista Taulukko 14.Verkostokaupungin ja Suur-Jyväskylän sisäinen ja muun Suomen välinen muuttoliike Taulukko 15. Yhteenveto laskennallisen mallinnuksen tuloksista...37 Liitetaulukko 1. Mallinnuksessa käytetyt syöttötiedot verkostokaupungin kunnissa Liitetaulukko 2. Yhteenveto laskennallisen mallinnuksen tuloksista verkostokaupungin kunnissa

7 1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus 1.1 Johdanto Suomessa muuttoliike suuntautui 1990-luvun laman jälkeen entistä voimakkaammin yliopistokaupunkeihin ja kasvatti niiden väestömäärää ripeästi. Kaupunkiseutujen keskuskuntien väkiluku kääntyi selvään kasvuun vuonna 1993, mitä seurasi 1960-luvun ja 1970-luvun alun tapainen keskuskuntien väestönkasvuvaihe. Syynä tälle kehitykselle oli erityisesti työpaikkakasvun keskittyminen näille alueille ja kotikuntalain muutos vuonna 1994, joka antoi opiskelijoille mahdollisuuden kirjautua vakituiseksi asukkaaksi opiskelupaikkakunnalle (ks. Myrskylä 2004). Sen sijaan 2000-luvun alun muuttoliikkeelle on ollut tunnusomaista kaupunkien välinen sekä suurten keskusten ja niiden ympäryskuntien välinen maassamuutto. Suurimpien työssäkäyntialueiden keskusten muuttovoitot ovat pienentyneet, mutta näiden läheisyydessä olevat kehyskunnat ovat lisänneet muuttovoittoaan (Rapo 2006). Suuret koulutuskaupungit purkavat nyt ympäristökuntiinsa niihin 1990-luvulla kertynyttä opiskelijaväestöä (Myrskylä 2004). Tämä asumisperustaisen muuton lisääntyminen näkyy valikoivana muuttoliikkeenä kaupunkiseutujen sisällä (ks. Aro 2006). Muuttoliike on väestökehityksen näkökulmasta keskeinen alueiden välinen vuorovaikutustekijä (alueiden välinen ja alueiden sisäinen massamuutto ja siirtolaisuus). Työmarkkinoiden näkökulmasta alueiden välistä vuorovaikutusta määrittää puolestaan työpaikkojen sijoittuminen (paikallinen, kansallinen ja globaali) ja työvoiman alueellinen liikkuvuus (pendelöinti ja työvoiman muuttoliike). Hyvinvoinnin kannalta alueiden välisessä vuorovaikutuksessa oleellisia tekijöitä ovat asuminen sekä palveluiden sijainti, saavutettavuus ja hankinta. Työpaikkojen ja asuntoalueiden sijainti suhteessa toisiinsa on oleellinen osa yhdyskuntarakennetta ja vaikuttaa työmatkojen suuntautumiseen ja pituuteen. Muuttoliikkeen aluetaloudelliset vaikutukset heijastuvat erityisesti asunto- ja työmarkkinoille. Työmatkat ovat pidentyneet (jopa yli seutukuntien) ja pendelöinti seutujen sisällä on lisääntynyt eli työmarkkinat ovat seutuistuneet. Tämä kehitys on tarkoittanut sitä, että taloudellinen aktiviteetti ja työpaikat ovat keskittyneet yhä enemmän kaupunkikeskustoihin, mutta väestönkasvu puolestaan on suuntautunut kaupunkikeskustojen lähialueille. Kunnallistalouden näkökulmasta muuttoliike ja sen aikaansaamat väestörakenteen muutokset vaikuttavat mm. palvelujen kysyntään, verotulokertymään ja valtionosuuksiin (ks. Helin ym. 1998). Lisäksi muuttoliikkeellä voi olla pidemmällä aikavälillä vaikutuksia aluerakenteeseen ja alueiden kilpailukykyyn. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muuttoliikettä ja sen vaikutuksia Jyväskylän kaupunkiseudulla. Keskeiset tutkimuskysymykset määriteltiin Jyväskylän kaupungin tutkimustoimeksiannossa seuraavasti: Mitkä ovat seudun sisäisen muuttoliikkeen yleisimmät syyt? Millaisia ovat nuorten perheiden asumisen mieltymykset? Millaisia vaikutuksia muuttoliikkeellä on kuntataloudelle? Millaisia vaikutuksia muuttoliikkeellä on alue- ja yhdyskuntarakenteelle ja Jyväskylän kaupunkiseudun kilpailukyvylle? Tutkimuksen eri yhteyksissä käytetyt aluejaot on esitetty kuviossa 1. Pääsääntöisesti tutkimuksessa käytetään vuoden 2006 aluejakoa, mutta tulevaisuuteen suuntautuvissa arvioissa (lähinnä kuntatalouslaskelmat) käytetään vuoden 2007 aluejakoa. 7

8 Äänekoski Sumiainen Suolahti Uurainen Laukaa Jyväskylän mlk Petäjävesi Jyväskylä Muurame Hankasalmi Toivakka Korpilahti Kyselyn kohdealue kartta: Lea Kervinen Aluejako Luokituksen kunnat/kaupungit Aluejaon vuosi Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupunki 2006 Jyväskylän seutukunta Jyväskylän verkostokaupunki (AKO-alue) Jyväskylän verkostokaupunki (luvussa 5) Jyväskylän työssäkäyntialue Suur-Jyväskylä (luvussa 5) Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame, Korpilahti, Toivakka, Petäjävesi, Uurainen ja Hankasalmi Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame, Korpilahti, Toivakka, Petäjävesi, Uurainen, Hankasalmi, Suolahti Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame, Korpilahti, Toivakka, Petäjävesi, Hankasalmi, Uurainen, Äänekoski (Äänekoski, Suolahti, Sumiainen) Kuvio 1. Tutkimuksessa käytetyt aluejaot Keskus: Jyväskylä. Kehyskunnat: Jyväskylän maalaiskunta, Muurame, Laukaa, Petäjävesi, Korpilahti, Toivakka, Uurainen, Hankasalmi, Leivonmäki Verkostokaupungin kunnat yhteisenä kuntana

9 Jyväskylän seutukuntaan kuuluvat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame, Korpilahti, Toivakka, Petäjävesi, Uurainen ja Hankasalmi. Näiden kuntien lisäksi Jyväskylän seudun verkostokaupunkiin kuului vuonna 2006 Suolahti ja vuoden 2007 alusta myös uusi Äänekoski. 1 Jyväskylän seudun muuttoliikkeen viime vuosien kehitystä tarkastellaan tilastojen ja viime vuosina seudulla muuttaneille kotitalouksille suunnatun kyselyn avulla. Tilastollinen tarkastelu kohdistuu kuntien väliseen maassamuuttoon 2. Lisäksi arvioidaan muuttoliikkeen vaikutuksia Jyväskylän kaupungille ja Jyväskylän verkostokaupungille kuntatalousvaikutuksiin kohdistuvien arviolaskelmien perusteella. Jyväskylän kaupungin ja sen lähikuntien välisen muuttoliikkeen piirteiden selvittämiseksi toteutetulla kyselyllä pyrittiin tavoittamaan erityisesti nuoria lapsiperheitä. Kysely kohdistettiin niihin lähikuntiin, joihin Jyväskylän kaupungista eniten muutetaan (Jyväskylän maalaiskunta, Muurame, Laukaa). Kyselyn kohderyhmänä olivat seuraavat kotitaloudet: a) kotitaloudessa on vuotias henkilö (muiden henkilöiden ikää ei rajattu). Valitusta ikäluokasta poimittiin satunnaisesti 1 henkilö/kotitalous. b) kotitaloudessa on vähintään kaksi henkilöä c) muuton suuntana jokin seuraavista: 1) Jyväskylän kaupunki -> kehyskunnat (Laukaa, Muurame tai Jyväskylän maalaiskunta), 2) kehyskunnat -> Jyväskylän kaupunki, 3) kaupunki-> kaupunki (eli Jyväskylän sisäinen muutto) d) muuton ajankohtana Kysely lähetettiin yhteensä 1446 kotitalouteen 4. Jokaisesta muuttajaryhmästä pyrittiin saamaan 250 kotitalouden edustus satunnaisotannalla, mutta jos muuttaneita oli vähemmän, otettiin mukaan kaikki aikavälillä muuttaneet kotitaloudet (ks. taulukko 1). Taulukko 1. Muuttaneet kotitaloudet muuton suunnan mukaan ja kyselyyn valitut kotitaloudet (lukumäärä ja %) Lähtö Tulo Muuttaneet kotitaloudet yhteensä, lkm Kyselyn kotitaloudet (otos) lkm % kaikista muuttaneista kotitalouksista kohderyhmässä Jyväskylän kaupunki Muurame Jyväskylän kaupunki Laukaa Jyväskylän kaupunki Jyväskylän maalaiskunta Kehyskuntiin muuttaneet yhteensä Muurame Jyväskylän kaupunki Laukaa Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Jyväskylän kaupunki maalaiskunta Kaupunkiin muuttaneet yhteensä Kaupungissa muuttaneet YHTEENSÄ Vuoden 2007 alusta Sumiaisten kunnan, Suolahden kaupungin ja Äänekosken kaupungin toiminta lakkasi ja kunnat yhdistyvät yhdeksi uudeksi kunnaksi, jonka nimeksi tuli Äänekoski. 2 Kuntien sisällä tapahtuva muutto sekä maahan- ja maastamuutto rajataan tarkastelun ulkopuolelle. 3 Tietojen poiminta on suoritettu Väestörekisterikeskuksen rekisteristä Lain mukaan muuttajan on ilmoitettava osoitteenmuutoksesta viikon kuluessa muutosta. 4 Kehyskuntiin ja kaupunkiin muuttaneille oli sama kyselylomake. Kaupungin sisällä muuttaneiden lomake erosi osittain muuttohistoriaa selvittäneiden kysymysten osalta (ks. kyselylomake, liite 1) 9

10 Ennen kyselyn lähettämistä tutkimuksesta ja käynnistettävästä kyselystä laadittiin lehdistötiedote, jolla pyrittiin nostamaan vastausaktiivisuutta 5. Vastausaikaa kyselyyn oli kaksi viikkoa. Osoitetiedot tilattiin Väestörekisterikeskuksesta, joka luovutti ne luvanvaraisesti tutkijoiden käyttöön. Määräaikaan mennessä palautui 622 lomaketta, joista 77 kappaletta hylättiin. Yleisin peruste hylkäämiselle oli se, että kotitalous kuului Väestörekisterikeskuksen toimittamien tietojen mukaan kuntarajat ylittäneisiin muuttajiin, mutta tosiasiallisesti talouden viimeisin muutto oli tapahtunut kunnan sisällä. Koska kunnasta toiseen ja kaupungin sisällä muuttaneille kotitalouksille lähetettiin eri lomakkeet, tutkimuksen näkökulmasta nämä kotitaloudet kommentoivat väärää muuttoa. Muutamia lomakkeita hylättiin myös rajausten ulkopuolisen muuton ajankohdan tai muuton suunnan vuoksi. Näin ollen analyysiin mukaan otettavia lomakkeita palautui 545 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 38 (taulukko 2). Kehyskunnista kaupunkiin muuttaneiden kotitalouksien vastausaktiivisuus oli alhaisin (29 %). Tämä selittyy osittain sillä, että hylätyt lomakkeet sijoittuvat pääsääntöisesti tähän ryhmään. Muuttaneiden kotitalouksien perhetyypin, asuntotyypin ja asunnon hallintaperusteen osalta kyselyn otos edustaa hyvin kyselyn kohderyhmää. Taulukko 2. Vastausaktiivisuus muuton suunnan mukaan (lukumäärä ja %) Lähtö Tulo Vastanneiden kotitalouksien lkm Vastausprosentti Jyväskylän kaupunki Muurame Jyväskylän kaupunki Laukaa Jyväskylän kaupunki Jyväskylän maalaiskunta Kehyskuntiin muuttaneet yhteensä Muurame Jyväskylän kaupunki Laukaa Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Jyväskylän kaupunki maalaiskunta Kaupunkiin muuttaneet yhteensä Kaupungissa muuttaneet YHTEENSÄ Kyselyaineistoa tarkastellaan tässä tutkimuksessa pääsääntöisesti muuton suunnan mukaan eli jaottelulla kehyskuntiin muuttaneet, kaupunkiin muuttaneet ja kaupungissa muuttaneet kotitaloudet. Eri muuttajaryhmien välisten erojen merkitsevyyden testaamisessa (p<0,05) on käytetty χ 2 riippumattomuustestiä ja Mann-Whitney U-testiä. Analyysit on suoritettu SPSS -ohjelmalla. Raportti on jäsennetty siten, että luvussa 2 tarkastellaan Jyväskylän asemaa alueellisena keskuksena ja luvussa 3 tarkastellaan tilastojen perusteella Jyväskylän kaupungin ja verkostokaupungin muuttoliikkeen kehitystä ja piirteitä. Luvussa 4 esitetään Jyväskylän seudun sisäisen muuton ominaispiirteitä toteutetun kyselytutkimuksen perusteella. Luvussa 5 on arvioitu muuton vaikutuksia kuntataloudelle. Lopuksi tehdään johtopäätöksiä ja arvioidaan muuttoliikkeen vaikutuksia Jyväskylän kaupunkiseudulla. 5 Tutkimuksesta uutisoitiin esim. Sanomalehti Keskisuomalaisessa Tiedotteessa mainittiin myös kyselyyn vastanneiden kesken suoritettavasta arvonnasta. 10

11 2 Jyväskylän asema alueellisena keskuksena Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vuorovaikutusta aluekehityksessä on perinteisesti tarkasteltu kolmella keskeisellä aluekehityksen ulottuvuudella, jotka ovat aluetalous, työllisyys ja väestönmuutokset. Näiden kolmen muuttujan suhde miellettiin aikaisemmin lähes kausaaliseksi, esim. aluetalouden kasvu johti työpaikkojen lisääntymiseen ja tämä vuorostaan voimistuvaan tulomuuttoon. Kaupunkiseutujen kehityksen perusteet muuttuivat 1990-luvulla. Väestömuutosten, työllisyyden ja aluetalouden kehitys ei seuraa edellisiltä vuosikymmeniltä tutuksi tullutta logiikkaa voidaan jopa väittää sen puuttuvan kokonaan. Kehityksen logiikka on korvautunut kehityksen dynamiikalla, jossa muuttujien suhde toisiinsa ei ole säännönmukainen. Monilla vahvan talouskasvun alueilla kärsitään muuttotappiosta ja/tai korkeasta työttömyydestä, mikä osaltaan kuvaa perinteisen teollisuusyhteiskunnan kehityslogiikan murtumista ja korvautumista uudella tietoteollisella kehityksellä. Neljänneksi menestyksen keskeiseksi mittariksi on noussut osaamisperusta. (Antikainen &Vartiainen 2002.) Suomen kaupunkiverkon typologisoinnissa (Antikainen ym. 2006) Jyväskylän kaupunkiseutu oli vuonna 2006 monipuolinen yliopistoseutu ja teknologiakeskus. Muita monipuolisia yliopistoseutuja, jotka luokiteltiin myös teknologiakeskuksiksi, olivat Tampere, Turku ja Oulu. Suomen kaupunkiverkossa Helsingin kaupunkiseutu on ainoa seutu, joka ylittää ylimmän kriteerin kaikilla vahvuustarkastelun muuttujilla. Kaupunkiverkossa toisen tason keskuksia (9 kpl) vahvuusjärjestyksessä olivat Tampere, Turku ja Oulu. Hieman edellisiä kevyempiä olivat Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Vaasa. Jyväskylän kaupunkiseudulla perinteinen teollinen osaamisala on paperinvalmistus ja siihen liittyvä teknologia. Potentiaalisia kasvualoja ovat erityisesti informaatio- ja hyvinvointiteknologiat, mukaan lukien nanoteknologia. Sekä teollinen tuotanto että vienti ovat vahvistuneet. Kaupunkiseutujen kehitysnäkymien arvioinnin perusteella tulevaisuuden kehityskuva on erittäin hyvä ainoastaan Porvoon seudulla. Positiiviseksi arvioidaan kehityskuva myös Helsingin, Lohjan, Riihimäen, Tammisaaren, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Seinäjoen, Maarianhaminan, Hämeenlinnan ja Pietarsaaren kaupunkiseuduilla. Väestö- ja työpaikkakehityksen perusteella Tampere, Oulu ja Jyväskylä ovat kehittyneet positiivisimmin ja ne ovat saaneet eniten muuttovoittoa. (Antikainen ym ) Jyväskylän asema kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä kaupunkiseutuna, sijainti keskellä Suomea, hyvät liikenneyhteydet sekä pieni maapinta-ala ja kiinteä yhdyskuntarakenne naapurikuntien kanssa, vaikuttavat siihen, että Jyväskylä tarjoaa huomattavan paljon työpaikkoja muualla asuville. Merkitystä työpaikkojen tarjoajana tarkastellaan seuraavaksi toiminnallisen työssäkäyntialueen avulla sekä Jyväskylään että sieltä ulos suuntautuvien työssäkäyntivirtojen perusteella. Työssäkäyntialue on se toiminnallinen kokonaisuus, jonka puitteissa ihmiset toimivat ja tekevät valintojaan asumisesta, työssäkäynnistä ja palvelujen käytöstä. Työssäkäyntialue on alue, jonka sisällä yksilöt voivat vaihtaa asuinpaikkaansa ja pysyä entisessä työpaikassaan tai vaihtaa työpaikkaa ja jatkaa asumista entisessä asuinpaikassaan. Työssäkäyntialue on esim. alueellisen kehittämisen, palvelujen tuottamisen ja työvoimapolitiikan suuntaamisen kannalta oleellinen alueellinen kokonaisuus. Myös Aluekeskusohjelmassa alueiden toiminnallisuuden kriteerinä on käytetty työssäkäyntialuetta. Työssäkäyntialueen kehyskunnaksi lasketaan kunnat, joiden työllisistä vähintään 10 % pendelöi keskukseen 6. 6 Ks. tarkemmin työssäkäyntialueen määrittelystä 11

12 Jyväskylään pendelöivien osuus kunnan työllisistä: Jyväskylän mlk 52 % Muurame 48 % Laukaa 31 % Petäjävesi 27 % Korpilahti 25 % Toivakka 24 % Uurainen 18 % Hankasalmi 13 % Leivonmäki 11 % Uurainen Laukaa Jyväskylän Hankasalmi Petäjävesi mlk Jyväskylä Muurame Toivakka Korpilahti Leivonmäki Kuvio 2. Jyväskylän työssäkäyntialue 2004 Jyväskylä on työssäkäyntialueensa keskus ja kehyskuntina sen työssäkäyntialueeseen kuuluivat vuoden 2004 lopussa Jyväskylän maalaiskunta, Muurame, Laukaa, Petäjävesi, Korpilahti, Toivakka, Uurainen, Hankasalmi ja Leivonmäki (kuvio 2). Hankasalmi on kuulunut vuodesta 2000 ja Leivonmäki vuodesta 2001 Jyväskylän työssäkäyntialueeseen (taulukko 3). Jyväskylän maalaiskunnan työllisistä yli puolet ja Muuramenkin työllisistä lähes puolet kävi työssä Jyväskylässä vuonna Pendelöijien osuus Jyväskylän maalaiskunnan ja Muuramen työllisistä on ollut suurta jo 1980-luvun lopusta lähtien, mutta Jyväskylän merkitys työpaikkojen tarjoajana kasvoi eniten Laukaan, Petäjäveden, Korpilahden ja Toivakan asukkaille. Työssäkäyntialueen kunnista ainoastaan Leivonmäki ei kuulu verkostokaupunkiin. Taulukko 3. Jyväskylässä työssäkäyvien osuus (%) kuntien työllisistä Jyväskylän työssäkäyntialueella (lähteet: Koivumäki ; Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu) muu -tos Kunta Jyväskylä 87,7 87,7 85,8 86,6 85,6 84,7 84,4 83,4 82,0 81,1 81,0 81,0 80,6 80,2-7,5 Jyväskylän mlk 48,9 47,4 49,6 50,7 50,5 51,1 50,1 50,2 49,7 50,0 50,7 51,4 51,3 52,3 3,4 Muurame 39,4 39,9 42,1 43,3 43,7 44,8 45,8 44,6 44,2 46,2 47,7 47,8 47,9 48,2 8,8 Laukaa 19,2 19,9 23,4 23,9 23,5 24,4 23,3 25,0 28,6 28,6 29,3 30,2 31,2 31,1 11,9 Petäjävesi 15,5 15,2 17,5 18,9 18,5 18,8 15,8 20,8 22,6 22,5 24,9 24,9 25,1 27,2 11,7 Korpilahti 14,0 13,5 17,8 19,4 20,3 20,6 19,7 20,5 21,5 21,8 23,3 25,3 24,3 25,3 11,3 Toivakka 13,5 13,1 15,7 15,0 15,2 15,7 17,4 18,1 19,2 18,7 19,4 21,6 24,1 24,6 11,1 Uurainen 10,7 11,9 14,3 15,1 14,9 15,5 14,1 15,9 18,6 18,4 18,7 18,3 20,7 18,6 7,9 Hankasalmi 6,8 6,9 8,1 7,2 6,6 7,7 6,6 7,8 9,2 9,0 10,7 11,5 12,7 13,2 6,4 Leivonmäki 5,1 4,5 7,0 7,0 7,3 9,1 6,1 5,7 8,6 9,3 9,5 10,8 11,1 11,7 6,6 7 Pendelöintitiedot saatavissa Tilastokeskuksen Pendeli-ohjelmasta vain vuosilta ,-90,-92, ja -99. Vuodesta 1999 lähtien pendelöintitiedot julkaistu vuosittain Tilastokeskuksen Väestötilastopalvelussa. 12

13 Jyväskylässä käydään työssä paljon myös työssäkäyntialueen ulkopuolelta. Työssäkäyntialueen ulkopuolelta tulee jopa enemmän pendelöijiä kuin pienistä työssäkäyntialueen kunnista. Jyväskylän tarjoamilla työpaikoilla oli suuri merkitys vuonna 2004 myös Sumiaisen, Luhangan, Äänekosken ja Suolahden asukkaille (kuvio 3). % Jyväskylän mlk Muurame Laukaa Petäjävesi Korpilahti Toivakka Uurainen Hankasalmi Leivonmäki Sumiainen Äänekoski Luhanka Suolahti Konnevesi Multia Saarijärvi Keuruu Joutsa Jämsänkoski Jämsä Pylkönmäki Viitasaari Kivijärvi Pihtipudas Kuhmoinen Karstula Kinnula Kannonkoski Kyyjärvi Kuvio 3. Pendelöinti Keski-Suomen maakunnan kunnista Jyväskylään 2004 (% kunnan työllisistä; Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu) Määrällisesti eniten Jyväskylässä käytiin työssä vuonna 2004 Jyväskylän maalaiskunnasta, Laukaasta, Muuramesta ja Korpilahdelta. Viidenneksi eniten sisäänpendelöijiä tuli Äänekoskelta, joka ei kuulunut vuonna 2004 Jyväskylän työssäkäyntialueeseen. Helsinkiläisiä kävi määrällisesti enemmän töissä Jyväskylässä kuin toivakkalaisia ja uuraislaisia. Myös toisista suurista kaupungeista käydään huomattavan paljon työssä Jyväskylässä. (Taulukko 4.) 13

14 Taulukko 4. Jyväskylän työpaikoissa työssäkäynti 2004 (lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu) Suuruus- Asuinkunta Työpaikka Jyväskylässä Suuruus- Asuinkunta Työpaikka Jyväskylässä järjestys Määrä % järjestys Määrä % Koko maa Espoo 88 0,19 Jyväskylä ,45 19 Viitasaari 75 0,16 1 Jyväskylän mlk ,10 20 Kangasniemi 71 0,15 2 Laukaa ,75 21 Oulu 64 0,14 3 Muurame ,03 22 Joutsa 60 0,13 4 Korpilahti 483 1,05 23 Konnevesi 57 0,12 5 Äänekoski 400 0,87 24 Turku 47 0,10 6 Petäjävesi 364 0,79 25 Hämeenlinna 46 0,10 7 Hankasalmi 257 0,56 26 Leivonmäki 46 0,10 8 Helsinki 245 0,53 27 Vantaa 46 0,10 9 Toivakka 219 0,48 28 Mikkeli 43 0,09 10 Uurainen 217 0,47 29 Lahti 42 0,09 11 Jämsä 191 0,42 30 Pihtipudas 40 0,09 12 Keuruu 186 0,41 31 Sumiainen 36 0,08 13 Saarijärvi 164 0,36 32 Joensuu 35 0,08 14 Tampere 149 0,33 33 Karstula 35 0,08 15 Kuopio 148 0,32 34 Multia 32 0,07 16 Suolahti 124 0,27 35 Vaasa 27 0,06 17 Jämsänkoski 104 0,23 Sen lisäksi, että Jyväskylä työssäkäyntialueen keskuksena tarjoaa huomattavan määrän työpaikkoja muiden kuntien asukkaille, Jyväskylästä käydään työssä naapurikunnissa, pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Myös Jyväskylän maalaiskunnasta käydään melko paljon töissä pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Vuonna 2004 suurin työssäkäyntivirta suuntautui Jyväskylän maalaiskuntaan ja seuraavaksi eniten käytiin työssä Muuramessa, Laukaassa ja Helsingissä. (Taulukko 5.) Työpaikan sijaintikunta Taulukko 5. Jyväskyläläisten työpaikkojen sijaintikunnat 2004 (lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu) Suuruusjärjestys Määrä % Suuruusjärjestys Työpaikan Määrä sijaintikunta % Jyväskylä ,15 16 Jämsänkoski 66 0,18 1 Jyväskylän mlk ,06 17 Lahti 60 0,17 2 Muurame 712 1,99 18 Toivakka 60 0,17 3 Laukaa 558 1,56 19 Mikkeli 59 0,17 4 Helsinki 538 1,51 20 Uurainen 57 0,16 5 Äänekoski 217 0,61 21 Hankasalmi 56 0,16 6 Espoo 190 0,53 22 Turku 50 0,14 7 Tampere 187 0,52 23 Oulu 44 0,12 8 Suolahti 146 0,41 24 Pieksämäki 34 0,10 9 Jämsä 139 0,39 25 Kangasniemi 29 0,08 10 Vantaa 131 0,37 26 Seinäjoki 29 0,08 11 Keuruu 113 0,32 27 Joutsa 28 0,08 12 Korpilahti 111 0,31 28 Karstula 28 0,08 13 Saarijärvi 84 0,24 29 Rovaniemi 28 0,08 14 Kuopio 82 0,23 30 Varkaus 28 0,08 15 Petäjävesi 80 0,22 31 Joensuu 26 0,07 Jyväskylä tarjoaa työpaikkoja paljon muualla asuville, joten väestönkehityksen yhteys työpaikkakehitykseen on vähäinen. Vuonna 2004 Jyväskylässä oli työpaikkoja noin kappaletta. Jyväskylässä asui 14

15 noin työllistä, joista kävi Jyväskylässä työssä noin Työllisten määrä on kasvanut väestön määrää vahvemmin vuosina Muutokset väestö- ja työllisyyskehityksessä ovat pieniä lähtöja tulomuuton vuosittaisista heilahteluista huolimatta (kuvio 4.) 20,0 Muutos edellisestä vuodesta (%) 10,0 0,0-10,0-20, Väestö Työlliset Työttömät Opiskelijat, koululaiset Työpaikat Tulomuutto Lähtömuutto Kuvio 4. Väestön, työllisyyden, työttömyyden ja muuttoliikkeen kehitys Jyväskylässä (lähde: Tilastokeskus, Altika) Työmarkkinoiden muutoksista johtuva muuttoliike vaihtelee sykleittäin taloudellisten suhdanteiden mukaan. Talouden ja työmarkkinoiden muutokset selittävät enemmän netto- kuin kokonaismuuttoa. Erityisesti yliopistokaupungeissa kokonaismuuttoon vaikuttaa se, että suurin muuttajien ryhmä on opiskelijat, joten nettomuuton ja työllisyyskehityksen riippuvuus ei ole kovin vahva. Jyväkylä muodostaa yhdessä kehyskuntien kanssa Suomen oloissa vahvan kaupunkiseudun, joten muuttoliikettä tarkastellaan seuraavassa luvussa myös koko verkostokaupungin näkökulmasta. 3 Muuttoliike 3.1 Verkostokaupungin muuttoliike Jyväskylän seudun verkostokaupunki vastaa elinkeinopolitiikkaa laaja-alaisemmasta yhteistyöstä seudulla. Verkostokaupunkihanke käynnistettiin joulukuussa Perusstrategiana on hakea kullekin toiminnolle mielekkäin organisointimalli, jolla kuntien yhteistyö järjestetään toiminnoittain. Hankkeen toteutus on ollut Jyväskylän seudun aluekeskusohjelman keskeisin sisältö. Verkostokaupungin kunnissa muuttoliike on lisääntynyt voimakkaasti 1990-luvun alun laman jälkeen. Vuodesta 1987 tulo- ja lähtömuuttajien vuosittainen määrä on likimain kaksinkertaistunut (kuvio 5). Muuttajien määrän kasvun lisäksi verkostokaupungille on ollut tyypillistä tulomuuttajien enemmyys. Esimerkiksi vuosina muuttovoittoa oli vuositasolla keskimäärin 900 henkilöä (0,6 %:a väkiluvusta) ja poikkeuksellisen suurta muuttovoitto oli vuosituhannen vaihteessa (noin 1500 henkilöä, noin 1 % väkiluvusta). Kuitenkin verkostokaupungin sisäiset erot muuttoliikkeessä ovat olleet huomattavat. 15

16 Vuosina muuttovoitto oli väkilukuun suhteutettuna suurinta Muuramessa, Jyväskylän kaupungissa ja Jyväskylän maalaiskunnassa. Heikointa kehitys oli puolestaan Hankasalmen, Korpilahden, Suolahden, Toivakan ja Uuraisen kunnissa, joissa muuttoliikkeen keskimääräinen vaikutus väkilukuun oli ajanjaksolla negatiivinen. Verkostokaupungin sisäiset erot muuttoliikkeessä ovat kuitenkin kaventuneet selvästi 2000-luvulla henkilöä Tulomuutto Lähtömuutto Kuvio 5. Jyväskylän seudun verkostokaupungin kuntien tulo- ja lähtömuutto (henkilöä, kuntien välinen maassamuutto; Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot) Vuonna 2005 verkostokaupungin kunnista poismuuttaneita oli noin henkilöä ja tulomuuttaneita oli noin henkilöä. Näin ollen muuttovoitto (kuntien välisessä maassamuutossa) oli noin 400 henkilöä (0,2 % väkiluvusta). Jyväskylässä nuorten lähtö- ja tulomuuton osuudet muuttovirroista ovat suuria, mikä on tyypillistä yliopistokaupungeille. Suurin muuttotappio kohdistui alle 5-vuotiaisiin ja vuotiaisiin ja muuttovoittoa kertyi eniten ikäryhmässä vuotiaat (kuvio 6) 8. 8 Verkostokaupungin kuntien tulo- ja lähtömuuttajat iän ja pääasiallisen toiminnan mukaan on esitetty liitteessä 2. 16

17 henkilöä Kuvio 6. Jyväskylän seudun verkostokaupungin nettomuutto ikäryhmittäin 2005 (henkilöä, kuntien välinen maassamuutto; Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu) Verkostokaupungin kuntien muuttoliikkeestä lähes puolet on verkostokaupungin sisäistä muuttoliikettä. Jyväskylän maalaiskunnassa ja Muuramessa tulo- ja lähtömuutosta yli 60 % on verkostokaupungin sisäistä muuttoa. Sen sijaan Jyväskylän kaupungin ja Suolahden lähtömuutosta suurin osa kohdistuu verkostokaupungin ulkopuolelle. (Kuvio 7.) % Hankasalmi Jyväskylä Jyväskylän mlk Korpilahti Laukaa Muurame Verkostokaupungin osuus lähtömuutosta Verkostokaupungin osuus tulomuutosta Petäjävesi Toivakka Uurainen Suolahti Yhteensä Kuvio 7. Verkostokaupungin osuus kuntien tulo- ja lähtömuutosta 2005 (% muuttajista; Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu) 17

18 Jyväskylän seudulle muutettiin vuonna 2005 tyypillisimmin Helsingin, Saarijärvi-Viitasaaren, Kuopion ja Tampereen seuduilta. Vastaavasti poismuuton suuntana olivat erityisesti Helsingin, Tampereen, Äänekosken ja Kuopion seudut. Taulukossa 6 on esitetty ne seudut, joiden kohdalla Jyväskylän seutu oli suurin muuttovoittaja ja -häviäjä vuonna Erityisesti Jyväskylän pohjoispuolella sijaitsevista seuduista kertyi muuttovoittoa. Sen sijaan muuttotappio painottui vuonna 2005 Helsingin ja Tampereen seutukuntiin, joihin poismuuttaneita oli yhteensä noin 750 henkilöä tulomuuttajia enemmän. Muuttoliikkeen rakenne paljastaakin, että Jyväskylän seutu on mitä ilmeisimmin koulutusetappi väestön siirtyessä Järvi- Suomesta suuriin kasvukeskuksiin eli Helsingin ja Tampereen seutukuntiin. Koulutetut nuoret vertailevat eri paikkakuntien tarjoamia mahdollisuuksia päättäessään muutosta lähtemisestä, jäämisestä tai palaamisesta (Kumpulainen 2006). Siksi verkostokaupungin kilpailukykyyn ja vetovoimaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Taulukko 6. Jyväskylän seudun nettomuutto 2005, suurimmat muuttovoitto ja -tappio seutukunnat (Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot) Suurin muuttovoitto Henkilöä Suurin muuttotappio Henkilöä Saarijärven-Viitasaaren sk. Kuopion seutukunta Mikkelin seutukunta Ylä-Savon seutukunta Sisä-Savon seutukunta Savonlinnan seutukunta Pieksämäen seutukunta Äänekosken seutukunta Helsingin seutukunta Tampereen seutukunta Turun seutukunta Hämeenlinnan seutukunta Oulun seutukunta Pohjois-Lapin seutukunta Loimaan seutukunta Kouvolan seutukunta Taulukkoon 7 on valittu neljä muuttajien sosioekonomista asemaa kuvaavaa mittaria, joilla voidaan arvioida olevan vaikutusta sekä lähtö- että vastaanottaja-alueen tulevaisuuden mahdollisuuksiin (vrt. Aro 2006). Taulukon luvut osoittavat kunkin mittarin kohdalla tulo- ja lähtömuuttajien määrän erotuksen sekä kyseisen nettomuuton osuuden kuntien väkiluvusta. Luvut sisältävät kuntien välisen maassamuuton ja ne perustuvat tuoreimpaan saatavilla olevaa tilastovuoteen. Erityisesti kuntatalouden kannalta keskeinen kysymys on muuttaneiden työmarkkina-asema. Verkostokaupungin tulomuuttajissa oli vuonna 2003 työllisiä lähes 100 enemmän kuin poismuuttajissa. Eniten muuton seurauksena työllisten määrä lisääntyi Jyväskylän maalaiskunnassa, Laukaassa ja Muuramessa. Sen sijaan Jyväskylän kaupunki menetti vuonna 2003 kuntien välisen maassamuuton seurauksena 143 työllistä henkilöä 9. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomata, että 1990-luvun lamavuosien jälkeen Jyväskylän kaupungin työllisten kokonaismäärä on kasvanut voimakkaasti (vuosina noin 9000 henkilöllä). Toisella mittarilla, ns. aktiivi-ikäisten (25 44-vuotiaat, ks. Aro 2006) muuttajien määrällä mitattuna verkostokaupunki oli selvä menettäjä vuonna Kuitenkin tämän ikäluokan muuttotappio kohdistui yksinomaan Jyväskylän kaupunkiin, kun taas muut verkostokaupungin kunnat olivat muuttovoittajia. Tilanne oli hyvin samankaltainen myös korkeasti koulutettujen muuttoliikkeen osalta vuonna Luvuissa on nähtävissä Jyväskylän asema koulutuskaupunkina. Neljäntenä taulukossa on tarkasteltu hyvätuloisten muuttoa, joiksi tässä luokitellaan yli euroa valtionverotuksessa ansaitsevat. Hyvätuloisten osalta verkostokaupunki sai pääsääntöisesti muuttovoittoa vuonna Ainostaan Jyväskylän kaupunki ja Suolahti olivat menettäjiä tässä muuttajaryhmässä. 9 Tämä on noin 4 promillea kaupungin työllisistä. Jos kuntien välisen maassamuuton lisäksi huomioidaan myös siirtolaisuus, Jyväskylän kaupungin työllisten menestys vuonna 2003 oli vain 77 henkilöä. Muille verkostokaupungin kunnille siirtolaisuuden merkitys työllisten muuttotaseessa on marginaalinen. 18

19 Taulukko 7. Muuttajat sosioekonomista asemaa kuvaavien tekijöiden mukaan verkostokaupungin kunnissa, tulo- ja lähtömuuttajien määrän erotus henkilöinä (kuntien välinen maassamuutto) ja sen osuus väkiluvusta (1000 asukasta kohti eli promillea; Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu ja Altika) Työlliset vuotiaat 2005 Korkea-asteen koulutus 2005 Hyvätuloiset 2003* Kunta Henkilöä Promillea Henkilöä Promillea Henkilöä Promillea Henkilöä Promillea Hankasalmi -15-2,7 6 1,1-6 -1,1 1 0,2 Jyväskylä , , , ,8 Jyväskylän mlk 162 4, , ,2 15 0,4 Korpilahti 30 6,0 43 8,6 23 4,6 12 2,4 Laukaa 78 4, ,1 69 4,0 49 2,9 Muurame 44 5,2 46 5,3 31 3,6 36 4,2 Petäjävesi 2 0,5 32 8,6 6 1,6 0 0,0 Suolahti ,0 1 0,2 1 0,2-3 -0,5 Toivakka 10 4,2 5 2,1 6 2,5 0 0,0 Uurainen -20-6,5 16 5,1 9 2,9 3 1,0 Verkostokaupunki 88 0, , ,1 44 0,3 * Yli euroa valtionverotuksessa ansaitsevat Kuviossa 8 on esitetty ennusteet siitä, miten verkostokaupungin kuntien nettomuuton ja luonnollisen väestömuutoksen osuudet väkiluvun muutoksesta kehittyvät vuosina Kuvio perustuu Tilastokeskuksen väkiluvun trendilaskelmaan ja sen lähtötasona on väkiluku vuodelta Laskelmassa on mukana myös siirtolaisuus. Puolella verkostokaupungin kunnista luonnollinen väestömuutos on arvion mukaan negatiivinen. Sen sijaan nettomuuton arvioidaan verkostokaupungin kunnissa olevan positiivinen lukuun ottamatta Suolahtea ja Hankasalmea. Yhteenlaskettuna kuntien nettomuutoksi arvioidaan 0,3 % väkiluvusta, mikä on lähes puolet koko verkostokaupungin arvioidusta väestön muutoksesta. 1,5 Nettomuutto Luonnollinen väestömuutos 1 0,5 % 0-0,5-1 -1,5 Hankasalmi Jyväskylä Jyväskylän mlk Korpilahti Laukaa Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Äänekoski Verkostokaupunki Kuvio 8. Nettomuuton ja luonnollisen väestömuutoksen arvioidut osuudet väkiluvun muutoksesta verkostokaupungissa (%, sis. myös siirtolaisuuden; Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot) 19

20 3.2 Jyväskylän kaupungin muuttoliike Jyväskylän kaupungin tulo- ja lähtömuuttajien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien aikana (kuvio 9). Pahimmista 1990-luvun alun lamavuosista saakka tulomuuttajien määrä on ylittänyt lähtömuuttajien määrän vuosittain henkilöllä. Esimerkiksi vuosina tulomuuttajia oli yhteensä noin 4400 enemmän kuin lähtömuuttajia henkilöä 4000 Tulomuutto Lähtömuutto Kuvio 9. Jyväskylän kaupungin tulo- ja lähtömuutto (henkilöä, kuntien välinen maassamuutto; Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot) Jyväskylän kaupungin lähtömuuttajista vuonna 2005 noin kolmannes muutti kyselyn kohdealueelle eli Jyväskylän maalaiskuntaan, Muurameen tai Laukaaseen ja vain noin 5 % muualle Jyväskylän seudulle. Näin olleen noin kaksi kolmasosaa muuttajista suuntasi seudun ulkopuolelle, yleisimmin Helsingin, Tampereen, Kuopin, Oulun ja Lahden seutukuntiin. Jyväskylän kaupungin tulomuuttajista oli 26 % Jyväskylän maalaiskunnasta, Muuramesta tai Laukaasta., 4 % muista Jyväskylän seudun kunnista ja noin 70 % muualta Suomesta. Muuton ikäluokittaisesta tarkastelusta on havaittavissa, että vuonna 2005 suurin muuttotappio kohdistui vuotiaisiin, mikä näkyy myös pienten lasten negatiivisessa muuttotaseessa (kuvio 10). Muuttovoitto painottui vuotiaisiin. Tähän ikäryhmään kuuluvista tulomuuttajista kuului vuonna 2003 työvoimaan 44,6 % (työllisiä 35,3 % ja työttömiä 9,3 %) ja opiskelijoita oli 48,9 %. Tämän ikäryhmän lähtömuuttajista oli puolestaan työllisiä 41,3 %, työttömiä 9,4 % ja opiskelijoita 40,5 % (ks. liite 2). 20

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA 2010

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Väestö ja asuminen Raumalla

Väestö ja asuminen Raumalla Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Väestö ja asuminen Raumalla 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 TOTEUTUNUT VÄESTÖKEHITYS 5 Väkiluvun kehitys Suomen eri maakunnissa 5 Väkiluvun kehitys Satakunnassa

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA PETTERI KIVIMÄKI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2005 21.7.2006 8 Jyväskylän kaupunki ISBN 952-5332-82-9 Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen VTT TECHNOLOGY 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot