Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla"

Transkriptio

1 Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

2 2

3 Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:1 ISSN Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja strategiapalvelu 3

4 Sisältö Johdanto Yleistä Suomen muuttoliikkeestä Muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset Seudullisen muuttoliikkeen syitä Kuopion seutukunnan muuttoliike Kuopion kaupungin muuttoliike Kuopion työssäkäyntialueen sisäinen muuttoliike Kuntataloudellisia vaikutuksia Kuopion työssäkäyntialueen muuttoliikkeen syitä Johtopäätökset Lähteet Liitteet 4

5 Johdanto Kuopion seudun muuttoliike -selvitys kuvaa Kuopion seudun ja Kuopion kaupungin muuttoliikkeen kehitystä ja piirteitä 2000-luvulla. Seudullisen muuttoliikkeen syitä on selvityksen alkuosassa esitelty kolmen eri muuttoliiketutkimuksen tulosten avulla. Sen jälkeen Kuopion ja Kuopion seudun muuttoliikkeen rakennetta ja suuntautumista on kuvattu tekstein, taulukoin ja kuvin. Työn loppuosassa on lopuksi arvioitu muuttoliikkeen taloudellisia vaikutuksia kuntatalouteen yksinkertaistetun laskennallisen mallin avulla. Malli sisältää paljon olettamuksia ja tulkintaa, joten sen tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina. Kauppatieteiden ylioppilas Simo Karvinen on laatinut Kuopion seudun muuttoliike -selvityksen kesäharjoittelun 2007 aikana Kuopion kaupungilla, talous- ja strategiapalvelu -yksikössä. Selvityksessä käytetyt tilastotiedot ovat lähtöisin Tilastokeskuksesta sekä Kuopion kaupungin kuntarekistereistä. Työ on luettavissa ja tulostettavissa Kuopion kaupungin internet sivuilta, osoitteessa: / virastot ja laitokset / Hallinto- ja kehittämiskeskus / Talous- ja strategiapalvelu / Tilastot ja raportit / Julkaisut. Lisätietoja ja tilastoja: 1. Yleistä Suomen muuttoliikkeestä Muuttoliike Suomessa on ollut kasvavaa laman jälkeisinä vuosina. Vuonna 1994 voimaan tullut kotikuntalain muutos mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen asukkaaksi opiskelupaikkakunnalleen. Tämä yhdessä talouden kasvun ja sen paikallistuvan kehityksen kanssa vaikutti muuttoliikkeen suuntautumiseen erityisesti yliopistokaupunkeihin ja suuriin kasvukeskuksiin (Myrskylä 2004) luvun lopun keskittymiskehitys on kuitenkin tasaantunut 2000-luvun alkuvuosina. Muuttoliike on jatkunut määrällisesti vilkkaana, mutta muuttovoitot ja tappiot ovat pienentyneet. Suurten keskusten lähikunnat houkuttelevat koulutettuja ja lapsiperheitä (Rakennemuutoskatsaus 2006). Muuttoliike on vilkkainta vuotiaiden ikäryhmässä eli opiskelujen aloittamisvaiheessa. Tästä ikäryhmästä suuret aluekeskukset saavat suurta muuttovoittoa. Toinen iso vaikutusryhmä on vuotiaat valmistuneet, jotka työllistyvät ja perheellistyvät. Tällöin aluekeskusten ympäryskunnat saavat voittoja nuorista perheistä ja heidän lapsista (Myrskylä 2006). Muuttoliikkeen nähdään etenevän siis kaksivaiheisena. Ensin kasvualueet vetävät puoleensa nuorta, tulotasoaan kasvattavaa, aktiiviväestöä. Tämän jälkeen muuttoliike muuttuu valikoivaksi kasvualueiden sisällä: kehyskunnat kuorivat muuttajien kerman, koulutetun ja hyvätuloisen väestön (Aro 2006). Kehyskunnat ovat suosittuja, sillä kaupungistumisesta huolimatta ihmiset arvostavat paljolti yhä maaseutumaisia arvoja asumisessa. Vuoden 2004 asukasbarometrikyselyssä yli puolet vastanneista haluaisi asua pientalovaltaisilla alueilla (Strandell 2005). Nykyisten trendien, taajamoitumisen, hajakeskittymisen ja seutuistumisen, uskotaan jatkuvan myös lähivuosina (Kaupunkiverkko ja kaupunkiseudut 2006). 2. Muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset Muuttoliikkeen aluetaloudelliset vaikutukset heijastuvat erityisesti asunto- ja työmarkkinoille. Työmatkat ovat pidentyneet ja pendelöinti seutujen sisällä on lisääntynyt eli työmarkkinat ovat seutuistuneet. Taloudellinen aktiviteetti ja työpaikat ovat keskittyneet yhä enemmän 5

6 kaupunkikeskustoihin, mutta väestönkasvu on suuntautunut kaupunkikeskustojen lähialueille. Kunnallistalouden näkökulmasta muuttoliike ja sen aikaansaamat väestörakenteen muutokset vaikuttavat mm. palvelujen kysyntään, verotulokertymään ja valtionosuuksiin. Lisäksi muuttoliikkeellä voi olla pidemmällä aikavälillä vaikutuksia aluerakenteeseen ja alueiden kilpailukykyyn. (Jolkkonen, Kallio, Kumpulainen, Lautanen, Saukkonen, Tykkyläinen 2007.) Kuntien ikärakenteessa muuttoliikkeen seuraukset näkyvät siten, että muuttotappiokunnissa väestö vanhenee huomattavaa vauhtia suurten ikäluokkien lähetessä eläkeikää. Nuorten suuren lähtömuuton vuoksi syntyvyys jää matalaksi, voimistaen edelleen ikärakenteen vanhenemista. Muuttovoittokunnissa vaikutukset ovat päinvastaisia. Nuorten tulomuutto merkitsee syntyvyyden kohoamista ja väestörakennetta tasapainottavaa kehitystä. Pelkkä alueiden nettomuuttolukujen tarkastelu saattaa johtaa vääriin tulkintoihin ja peittää muuttojen todelliset vaikutukset kunta-, alue-, ja sosioekonomiseen rakenteeseen. Johtopäätöksien tekeminen edellyttää pureutumista numeroiden taakse, tulo- ja lähtömuuttajien laadullisiin ominaisuuksiin. Kuntatalouden kannalta avainkysymys on, muodostuuko muuttotase työssä olevista vai työvoiman ulkopuolisista muuttajista. Jokaisen kunnan kannalta tärkein menestyssignaali on työllisistä saatava muuttovoitto. (Aro 2006) Kuntatasolla taloudelle merkittäviä muuttajaryhmiä ovat työlliset, lapsiperheet sekä vanhukset. Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat tulopuolella kunnan verotuloihin sekä valtionosuuksiin. Menopuolella tärkeimpiä muuttujia ovat julkisten palveluiden kysyntä, investointien tarve sekä palvelutuotanto. Vaikutusten suuruudet kuntatalouteen riippuvat muuttajien määrän lisäksi heidän ominaisuuksistaan, kuten iästä ja tuloistaan. Aika lisää oman ulottuvuuden tarkasteluun, sillä tulo- ja menovaikutukset eivät kulje muuttoajankohdan kanssa käsi kädessä (ks. Kallio, Meklin, Siitonen, Martikainen 2001). Muuttovoittokunnassa tuloja alkaa muodostua vasta muuttajan tultua kuntaan, verotulojen ja valtionosuuksien myötä. Menoja kunnalle muodostuu kuitenkin jo ennen muuttotapahtumaa, kunnan varautuessa tulevaan esimerkiksi infrastruktuurin ja palvelukapasiteetin muutosten myötä. Muuttotappiokunnassa vaikutukset ovat päinvastaisia: muuttajan lähtiessä kunnalle aiheutuvat tulot ja menot pienenevät nopeasti. Tulot laskevat kuitenkin muuton jälkeen nopeammin kuin menot, joten muuttotappio aiheuttaa pitkällä aikavälillä alijäämää kunnalle. Muuttoliikkeen vaikutuksia, suuntaa ja määrää, on vaikea ennakoida. Vaikutukset ovat vielä usein kerrannaisia. Monesti kunnat reagoivatkin muuttoliikkeeseen taannehtivasti, etenkin muuttotappiokunnissa. Muuttovoittokunnissa vaikutusten ennakoimista hankaloittaa se, että muuttajien elämäntilanne ja asema eri yhteiskuntaluokissa vaihtelee paljon muuttoa seuraavina vuosina. 3. Seudullisen muuttoliikkeen syitä Muuttoliikkeen suurimmat syyt ovat vaihtuneet vanhasta, työperäisestä muutosta uuteen, asumisperustaiseen muuttoon. Jopa neljä viidestä muutosta tapahtuu saman seutukunnan tai työssäkäyntialueen sisällä (Aro 2006). Ihmiset asuvat yhä mielellään maaseutumaisessa ympäristössä. Ympäristökuntien halvempi asuminen ja liikenneverkon paraneminen ovat edesauttaneet seudullisen muuttoliikkeen vilkastumista ja pendelöinnin suosion kasvua. (Kaupunkiverkko ja kaupunkiseudut 2006) Minna Simosen Pro Gradu tutkielmassa (2005) todetaan: Muuttoliiketutkimuksissa on havaittu, että kaupungin tai kaupunkiseudun sisällä tapahtuvat lyhyen matkan muutot noudattavat niin sanottua asuntouramallia eli 6

7 tiettyihin elämänvaiheisiin liittyvää alueellista asunnonvaihtoa (Lewis 1982: 89 93). Ensimmäinen asunto kotoa pois muutettaessa on usein kaupungin keskustaalueen vuokra-asunto, kun taas perheen perustamisen myötä muutetaan kauemmas keskustasta. Lasten kasvaessa ja varallisuuden karttuessa siirrytään puolestaan kaupungin laidalle tilavampaan asuntoon. Lasten aikuistuttua ja eläkkeelle jäädessä muutto suuntautuu takaisin kaupungin keskustan kerrostaloasuntoon tai vaihtoehtoisesti pois koko kaupunkiseudulta (Turunen ym. 1995: 16; Halme 1998: 35; Viinikainen & Puustinen 2000: 44 45). Seudullisen muuttoliikkeestä on tehty viime aikoina tutkimuksia. Seuraavassa on kolmen tutkimuksen tuloksia Jyväskylän ja sen kehyskuntien, Oulun ja Limingan sekä Seinäjoen ja sen ympäristökuntien välisestä muuttoliikkeestä. Tutkimuksissa on tarkasteltu muuttajien profiileja sekä suoritettu kyselyjä muuttajien motiivien selvittämiseksi. Seinäjoella (Heiskanen, Kahila 2006) suoritettiin kysely 1 (vastausprosentti 26,5; 289/1090), joka suunnattiin vuosina 2003 ja 2004 Seinäjoelta muihin Etelä-Pohjanmaan kuntiin muuttaneille täysi-ikäisille. Kyselyyn vastaajista suurin osa oli vuotiaita (54 %) ja kahden hengen taloudessa asuvia (36,8 %). Usealla oma tai puolison työpaikka koettiin turvatuksi ja perhettä alettiin perustaa. Monet tunsivat itsensä asuinpaikasta riippumatta sekä maalaiseksi että kaupunkilaiseksi, raja näiden kahden välillä koettiin kovin häilyväksi. Useat olivat pohtineet myös muuttoa kaupungin rajojen sisällä, mutta sopivampi vaihtoehto löydettiin kuitenkin paremmin muualta. Seinäjoelta poismuuton suurimmiksi syiksi muodostuivat asuntotarpeen muutos, perhesyyt ja asuntojen korkea hinta. Asunnon koko kasvoi muuton myötä, ja tyypillisin asumismuoto vaihtui vuokratusta omistusasuntoon ja kerrostaloasunnosta omakotitaloon. Muuttokohteen valintaan vaikuttivat eniten sijainti läheisellä maaseudulla, sopiva paikka perheelle, sekä oma tai puolison entinen kotikunta. Tärkeää oli myös koulun läheinen sijainti, vaikka muut palvelut saivatkin sijaita kauempana. Seinäjokeen oltiin asuinpaikkana tyytyväisiä, mutta elämäntilanteen muuttuessa asumisen hinta ja asuinympäristö koettiin paremmaksi kuntarajan takana. Kaupungin pienten tonttien ja tiiviin rakentamisen ei välttämättä koettu kohtaavan ihmisten toiveita rauhallisesta asuinympäristöstä. Suurin osa vastaajista oli nuoria, Seinäjoen alueella työssäkäyviä, jotka kykenivät hyödyntämään kaupungin tärkeäksi koetut monipuoliset palvelut, ja yhdistämään ne rauhalliseen ja luonnonläheiseen maaseutuasumiseen. Minna Simosen pro gradu tutkielman (2005) kohteena oli Limingan kunnassa 17 kilometrin päässä Oulun keskustasta sijaitseva, viime vuosina voimakkaasti kasvanut Tupoksen kylä. Kysely lähetettiin Tupoksen asukkaille. Kyselyyn vastanneiden 204 asukkaan joukossa pääosa oli muuttanut Tupokseen Oulusta. Tyypillinen vastaaja oli nuori, melko korkeasti koulutettu, kohtalaisesti toimeentuleva ja Oulussa työskentelevä tai opiskeleva. Suurin osa vastaajista asui 3-4 hengen taloudessa, joten valtaosa talouksista oli lapsiperheitä. Yleisimmin Tupokseen muuttajat asuivat omistamassaan omakotitalossa. Läheinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet Ouluun sekä asumiseen liittyvät kustannukset olivat useimmilla muuton taustatekijät. Tupos nähtiin lapsille sopivana ja rauhallisena, luonnonläheisenä alueena. Sijainti suhteessa palveluihin vaikutti muuttopäätökseen vähän, poikkeuksena jälleen kyläkoulu, joka oli monen osalta mainittu muuton taustalla tärkeänä tekijänä. Jyväskylän seudulla (Jolkkonen ym. 2007) tutkittiin kaupunkiseudun sisäistä muuttoliikettä kokonaisvaltaisesti, joten kyselyn kohteina olivat niin kaupungista lähikuntiin kuin lähikunnista kaupunkiin muuttaneet. Kaupunkiseudun alueeksi rajattiin kyselyn osalta Jyväskylä, Jyväs- 1 Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavia alhaisen vastausprosentin vuoksi. 7

8 kylän maalaiskunta, Laukaa ja Muurame. Kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka olivat vuotiaita ja asuivat vähintään kahden hengen talouksissa. Tutkimuksella selvitettiin heidän muuttopäätöksiin vaikuttaneita tekijöitä ja asumisen mieltymyksiä. Lokakuussa 2006 suoritettuun kyselyyn otettiin mukaan aikavälillä muuttaneet kotitaloudet. Lähetetyistä 1446 kyselystä vastaukset saatiin noin 550 kotitaloudesta (38%) 2. Muuton syyt liittyivät yleisimmin asumiseen, mitä esiintyi erityisesti kaupungista kehyskuntiin muuttaneiden vastauksissa. Kaupunkiin muuttaneilla yhtenä syynä korostui myös perhesuhteissa tapahtuneet muutokset. Asumismieltymykset olivat kaikilla vastanneilla keskeisiltä osin samat. Asuinalueen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja luonnon läheisyyttä arvostettiin muuton suunnasta riippumatta. Erot syntyivät siinä, miten eri tekijät painottuivat. Suurempi ja halvempi asunto sekä asuinalueen maaseutumaisuus ja lapsiystävällisyys olivat tärkeämpiä kehyskuntiin muuttaneille. Kaupunkiin muuttaneilla tärkeimmiksi seikoiksi nousivat halu viettää kaupunkilaiselämää illanvietto- ja kulttuurimahdollisuuksineen, ystävien läheisyys ja mahdollisuus monipuolisiin ihmissuhteisiin. Kaupunkiin muuttaneissa alle kolmasosa oli miettinyt muuttoa toiseen kuntaan, kun kehyskuntiin muuttaneista noin puolet oli harkinnut myös jotain toista kuntaa. Vaihtoehdot olivat kuitenkin rajattu pääosin Jyväskylän seudun kuntiin. Tähän liittyy myös se, että kehyskuntiin muuttaneista noin 80 % kertoi työpaikan sijaitsevan muualla kuin nykyisessä asuinkunnassa, heistä pääosalla Jyväskylässä. Kolmasosa kaupungista kehyskuntiin muuttaneista oli myös harkinnut muuttamista kaupungin sisällä. Kuitenkin poismuutto oli valittu, yleisimmin edullisemman asunnon, tonttitarjonnan ja asuinympäristön takia. Jokaisen kyselytutkimuksen tulokset painottavat enemmän ja vähemmän samoja asioita. Seudun sisäisen muuton syy on asumisperusteinen. Kehyskuntiin suuntautuvan muuttoliikkeen suurin ryhmä ovat nuoret, hyvin koulutetut ja tulonlähteen vakiinnuttaneet lapsiperheet. Kun ihmisten mieltymykset asumisen suhteen painottuvat maaseutumaisuuteen, niin edullisemmat asunnot, suuremmat tontit sekä luonnonläheisempi ja rauhallisempi asuinympäristö kääntävät vaa an kehyskuntien eduksi vuotiaat ovat liikkuvampaa väestöä kuin muut ikäryhmät, joten työ- tai opiskelupaikan kuin myöskään palveluiden läheisyys ei ole niin merkittävä tekijä muuttokohdetta päätettäessä. 4. Kuopion seutukunnan muuttoliike Kuopion seutukunta (Kuopio, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi) on ollut pääosin muuttovoittoalue viimeisen 20 vuoden ajan (Kuvio 1). Muuttoliike on voimistunut lamavuosista noin kaksinkertaiseksi luvun puoliväliin asti nettomuutto on ollut positiivista, mutta alkanut sen jälkeen vaihdella niin positiivisena kuin negatiivisena. Vuonna 2006 seutukunnan tulomuutto oli 5340 henkilöä ja lähtömuutto 5227 henkilöä. 2 Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavia alhaisen vastausprosentin vuoksi. 3 Laman jälkeen muuttoliikkeen voimistumista vauhditti myös vuonna 1994 voimaantullut kotikuntalain muutos. Kotikuntalaki oikeutti opiskelijoiden kirjautumisen opiskelupaikkakuntansa asukkaaksi. 8

9 henkilöä Lähde: Tilastokeskus Tulomuutto Lähtömuutto Kuvio 1. Kuopion seutukunnan tulo- ja lähtömuutto (Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto) Ikäryhmittäin tarkasteltuna Kuopion seutukunta on saanut 2000-luvulla vahvaa muuttovoittoa vain vuotiaista sekä pienehköä muuttovoittoa yli 60-vuotiaista (Kuvio 2). Muuttotappiota on tullut työikäisten ikäryhmistä sekä 0-9-vuotiaista lapsista. Eniten Kuopion seutukunta on nettona menettänyt vuotiaita sekä vuotiaita henkilöä ikäryhm ä Kuvio 2. Kuopion seutukunnan nettomuutto ikäryhmittäin yhteensä vuosina (seutukuntien välinen maassamuutto; Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot) 9

10 2000-luvulla vilkkainta muuttoliike on ollut muiden Pohjois-Savon seutukuntien sekä Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Joensuun ja Oulun seutukuntien välillä. Nettomuuton osalta suurimmat muuttovoitot ovat tulleet Itä-Suomen alueelta. Muuttotappio on taas karvainta kasvaviin kaupunkikeskuksiin, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän seutukuntiin, jonne muuttavat etenkin vuotiaat. Huomionarvoista on, että muuttotappio yksin Helsingin ja Tampereen seutukuntiin vastaa lähes kokonaan kahdeksan suurimman muuttovoittoseudun henkilömääriä. Kuopion seutukunnan suurin Henkilöä Kuopion seutukunnan suurin Henkilöä muuttovoitto (netto): muuttotappio (netto): Ylä-Savon seutukunta 1240 Helsingin seutukunta Kajaanin seutukunta 411 Tampereen seutukunta -895 Koillis-Savon seutukunta 402 Jyväskylän seutukunta -727 Pielisen Karjalan seutukunta 359 Turun seutukunta -341 Savonlinnan seutukunta 286 Lahden seutukunta -156 Joensuun seutukunta 275 Hämeenlinnan seutukunta -102 Pieksämäen seutukunta 255 Seinäjoen seutukunta -46 Mikkelin seutukunta 199 Riihimäen seutukunta -36 Taulukko 1. Kuopion seudun suurimmat muuttovoitto- ja muuttotappioseutukunnat (Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot) 5. Kuopion kaupungin muuttoliike Kuopio on ollut pitkään muuttovoittokunta, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana nettomuuton osalta kehitys on tullut enemmän vaihtelevaksi. Samaan aikaan sekä tulo- että lähtömuuttajien määrät ovat jatkuvasti kasvaneet luvun vaihteessa sekä vuosina muuttoliikkeen netto oli Kuopiolle tappiollinen, mutta vuonna 2007 muuttoliike on jälleen kääntynyt positiiviseksi. Siirtolaisuuden osalta Kuopio on saanut vuosittain pientä muuttovoittoa, mikä korjaa tilastoa nettomuuton kannalta positiiviseen suuntaan henkilöä Tulomuutto Lähtömuutto Kuvio 3. Kuopion kaupungin tulomuutto ja lähtömuutto (Lähde: Tilastokeskus, Altika) 10

11 2000-luvulla Kuopion tulomuuttajista 15 % on tullut Kuopion seutukunnan muista kunnista, 39 % on tullut yhteensä Pohjois-Savon alueelta ja 54 % koko Itä-Suomen alueelta. Lähtömuuttajissa vastaavat lukemat ovat seutukuntaan 18 %, koko Pohjois-Savoon 35 % ja Itä-Suomeen 46 %. Muuttotappio on ollut suurinta Etelä- ja Länsi-Suomen lääneihin sekä Kuopion seutukuntaan. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneistä on Kuopio saanut muuttovoittoa Kuopion seutu Itä-Suomen lääni yhteensä Länsi-Suomen lääni Lapin lääni Pohjois-Savo yhteensä Etelä-Suomen lääni Oulun lääni henkilöä TULOMUUTTO LÄHTÖMUUTTO NETTOMUUTTO Kuvio 4. Kuopion kaupungin muuttoliike alueittain (Lähde: Tilastokeskus, Kuntarekisterit) Kunnittain tarkasteltuna Kuopion muuttoliike on ollut suurinta Kuopion ja Siilinjärven sekä Kuopion ja Helsingin välillä, mutta myös Jyväskylän, Joensuun ja Tampereen kanssa. Lähtömuuttokuntien kärjestä löytyvät suurimmat kasvukeskukset. Siilinjärven ja Helsingin lisäksi Kuopioon tullaan eniten Jyväskylästä ja Itä-Suomen suurimmista kaupungeista. Suurin tulomuutto Henkilöä Suurin lähtömuutto Henkilöä Siilinjärvi 4073 Siilinjärvi 4891 Helsinki 2245 Helsinki 3995 Iisalmi 1364 Jyväskylä 1855 Jyväskylä 1288 Tampere 1587 Joensuu 1248 Joensuu 1150 Varkaus 957 Espoo 1049 Mikkeli 860 Vantaa 1019 Tampere 836 Karttula 967 Taulukko 2. Kuopion suurimmat tulo- ja lähtömuuttokunnat (Lähde: Tilastokeskus, Väestörekisterit) Kuopion osalta muuttoliike koostuu pääosin vuotiaista. Vuonna 2006 heidän osuus kaupungin tulomuutosta oli 62 %, ja lähtömuutosta 55 %. Osuudet ovat pysyneet lähes samoina vuosituhannen vaihteesta lähtien. Nettomääriä tarkasteltaessa muuttovoittoa tulee vuotiaista. Nettomuutto on negatiivista kaikissa muissa ikäluokissa, mutta yli 65-vuotiaiden netto on ollut lievästi positiivinen tai lähellä nollaa. Eräs pidemmän linjan piirre on ollut muuttovoiton pieneneminen vuotiaiden osalta, kun taas vuotiaiden muuttovoitossa on nähtävissä lievää trendikasvua muutamaa poikkeuksellista huippuvuotta ( ) lukuun ottamatta. 11

12 henkilöä v v v v v v 65+ v Kuvio 5. Kuopion kaupungin nettomuutto ikäluokittain (Lähde: Tilastokeskus, Altika) Pääasiallisen toiminnan mukaan tarkasteltuna kaupungin muuttoliike on tyypillisen opiskelukaupungin kaltaista. Kuopion tulo- ja lähtömuuttajissa suurimmat ryhmät ovat työlliset ja opiskelijat. Työllisten osuus tulomuutosta oli vuonna 2004 lähes 40 % ja lähtömuutosta n. 45 %. Työllisten muuttoliike onkin kasvanut jatkuvasti vuosina niin tulo- kuin lähtömuuton osalta. Kasvavaa on ollut myös opiskelijoiden muuttaminen (n. 30% muuttajista). Muuttajan status määräytyy tilastossa vuoden viimeisen viikon pääasiallisen toiminnan mukaan. Tämän vuoksi status voi muuttua joskus muuton yhteydessä (esim. opiskelijasta työlliseksi), minkä takia nettomäärien tarkastelu ei ole järkevää läpi ryhmien henkilöä Työllinen työvoima Työtön työvoima Opiskelijat, koululaiset vuotiaat Eläkeläiset Muut (ml. varusmiehet) Työllinen työvoima Työtön työvoima Opiskelijat, koululaiset vuotiaat Eläkeläiset Muut (ml. varusmiehet) Tulomuutto Lähtömuutto Kuvio 6. Kuopion tulo- ja lähtömuutto pääasiallisen toiminnan mukaan (Lähde: Tilastokeskus, Muuttaneiden taustatiedot) 12

13 6. Kuopion työssäkäyntialueen sisäinen muuttoliike Seuraavassa on tarkasteltu Kuopion työssäkäyntialueen muuttoliikettä. Aluejaon mukaan Kuopion seutukuntaan kuuluu Kuopion kaupungin lisäksi Karttula, Maaninka ja Siilinjärvi. Näiden kuntien lisäksi tässä tarkasteluun on otettu mukaan myös Lapinlahti, Leppävirta, Nilsiä, Suonenjoki ja Tuusniemi. Tässä selvityksessä kokonaisuutena näistä kunnista käytetään nimitystä työssäkäyntialue. Myöhempänä esitettävä taloudellinen tarkastelu rajoittuu työssäkäyntialueen muuttoliikkeen taloudellisten vaikutusten tarkasteluun. Vuonna 2006 Kuopion tulomuuttajista n. 22 % tuli näistä kunnista. Lähtömuuttajissa osuus oli 27 %. Yleisen trendin mukaan sekä tulo- että lähtömuutto näihin kuntiin on määrällisesti kasvanut. Kuitenkin lähtömuutto on useammin ollut suurempaa kuin tulomuutto. Tämä korostuu etenkin Siilinjärven, Karttulan ja Leppävirran kohdalla henkilöä Tulomuutto Lähtömuutto Kuvio 7. Kuopion tulo- ja lähtömuutto ympäryskuntiin 1987 (Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot) 2000-luvulla muuttomäärät ovat olleet selvästi suurimmat Siilinjärven osalta. Lähimpänä sijaitsevat Siilinjärvi, Karttula ja Leppävirta ovat saaneet muuttovoittoa Kuopiosta, kun taas hieman kauempana sijaitsevat Lapinlahti, Nilsiä, Suonenjoki ja Tuusniemi ovat menettäneet väkeään Kuopioon. 13

14 Tulo Lähtö Siilinjärvi Karttula Leppävirta Nilsiä Suonenjoki Maaninka Lapinlahti Tuusniemi Kuvio 8. Kuopion tulo- ja lähtömuutto ympäryskuntiin kunnittain (henkilöä; Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot) Tarkastelu iän mukaan osoittaa, että suurin tulomuuttajaryhmä on vuotiaat. Muuttovoittoa on tullut lähes yksinomaan tästä ikäryhmästä. Lukuun ottamatta päälle 75-vuotiaita Kuopiolle tulee muista ikäluokista enemmän tai vähemmän muuttotappiota. Lähtömuuttajissa ikäjakaumaan syntyy kaksi huippua: suurimmat ryhmät ovat vuotiaat sekä 0-5-vuotiaat lapset. Toisin sanoen eniten ympäryskuntiin muuttavat nuoret lapsiperheet Tulomuutto Lähtömuutto Kuvio 9. Kuopion tulo- ja lähtömuutto ympäryskuntiin ikäluokittain (Lähde: Kuopion kuntarekisterit) 14

15 Tulojen mukaan tarkasteltuna muuttoliike on Kuopion näkökulmasta ongelmallista. Vaikka muuttovoittoa syntyy nettona matalapalkkaisten ja myös aivan suurituloisimpien osalta, niin keski- ja hyvätuloisten suuren ryhmän nettomuutto ja tulokertymä ovat olleet vuosittain negatiivisia. Tämä tarkoittaa, että Kuopioon muuttaneiden tulot ovat muuttovuonna olleet pienemmät kuin lähtömuuttajien tulot 4. Tuorein tilasto muuttajien tuloista on vuodelta 2004, sillä muuttaneiden taustatiedot tulevat Tilastokeskukselta muutaman vuoden viiveellä Nettomuutto Lähtömuutto Tulomuutto 100 henkilöä Ei tuloja Kuvio 10. Työssäkäyntialueen muuttoliike tulojen mukaan 2004 (Lähde: Tilastokeskus, Muuttaneiden taustatiedot) 7. Kuntataloudellisia vaikutuksia Muuttoliikkeestä aiheutuvat kunnallistaloudelliset vaikutukset ovat monitahoisia. Tästä syystä muuttoliikettä koskevassa laskennassa joudutaan käyttämään paljon yksinkertaistuksia ja oletuksia. Vastaavia suuntaa antavia laskelmia on tehty aiemminkin (mm. Kallio 2005, Jolkkonen ym. 2007). Tässä käytettävä laskentamalli perustuu edellä mainittuihin tutkimuksiin muuttoliikkeen ja väestönmuutosten kuntataloudellisista vaikutuksista. Malli on esitelty tarkemmin liitteessä 1. Huomioon on otettu vain tiettyjä muuttoliikkeen aiheuttamia muutoksia kunnan tuloihin ja menoihin. Keskeisinä erinä ovat kunnallisverotulojen, verotulotasauksen, valtionosuuksien ja sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen menojen muutos. Laskennassa käytettävät viimeisimmät muuttajien verotulotiedot ovat vuodelta Verotulotiedot ovat saatavilla Tilastokeskukselta vuosien osalta, joten tarkastelu keskittyy näihin vuosiin. Tässä tarkastelussa työssäkäyntialueen muuttajien ansioprofiilin oletetaan 4 Nettomääräisten tulotietojen vertailut ovat jokseenkin ongelmallisia, koska lähtömuuttajien tulot muodostuvat useimmiten jo uudella paikkakunnalla eli kohdekunnassa. 15

16 vastaavan yleisen Kuopion muuttajien ansioprofiilia taulukon 4 mukaisesti. Verotulomuutoksissa on otettu huomioon kunnallisveroon kohdistuvat verovähennykset, joiden vaikutus on noin 20 % ansiotulojen bruttomäärästä. Valtionosuuksien ja menojen muutosten osalta laskuissa on käytetty vuoden 2006 laskennallisia perusteita, jotka on laskettu kuntien vuoden 2004 väestön ja taloudellisten taustojen perusteella. Koska tilastoissa ei ole eritelty vuotiaiden ja 85+ -vuotiaiden muuttoa yli 80-vuotiaiden osalta, on kaikki yli 80-vuotiaat muuttajat laskettu vuotiaiden ryhmään. Tällä saattaa olla jonkin verran vaikutusta sosiaalija terveystoimen valtionosuuksien määrään, mutta tämän muuttajaryhmän koko on kuitenkin pieni. Yli 85-vuotiaiden muutto muutenkin on verraten varsin vähäistä. Kuopio Yhteensä 0-6 v v v v. 85- v. kunnallisveronalaista tuloa saaneet keskimäär. tulot, /tulonsaaja Tulomuutto Lähtömuutto Netto Taulukko 4. Yhteenveto lähtötiedoista: Kuopion tulo- ja lähtömuuttajat vuosina (Lähde: Tilastokeskus, Altika & Muuttajien taustatiedot) Taulukosta 4 nähdään jo, kuinka tulo- ja lähtömuutto eroavat laadultaan. Lähtömuuttajien tulot ovat olleet keskimäärin suuremmat kuin tulomuuttajien. Taulukosta 5 nähdään vaikutusten suuruus: muuttoliike aiheuttaa kunnallisveroon selvän negatiivisen muutoksen. Negatiivista vaikutus on myös sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksiin. Suurin positiivinen muutos tulee verotulojen pienentymisen kautta verotuloihin perustuvaan valtionosuuksien tasaukseen. Se ei kuitenkaan kokonaisuudessaan kompensoi verotulomenetyksiä. Tulojen muutos SoTevaltionosuus Kunnallisvero Verotuloihin perustuva tasaus Yleinen valtionosuus Menojen muutos SoTemenot Sivistystoimen nettomenot Netto Käyttötalouden nettomuutos Taulukko 5. Laskennan tulokset (vuositasolla tuhansissa euroissa) 16

17 Laskentamallin mukaan muuttoliike aiheutti vuosina Kuopion kaupungille hyvin negatiivisen tuloksen. Sen perusteella vuosittainen tappio käyttötalouteen on ollut noin miljoonan euron luokkaa. Huomioitavaa on, että vuosivaikutus on kumuloituva. Tuloksissa on paljon tulkinnan varaa, sillä mallissa on monia yksinkertaistuksia, eikä se ota huomioon muuttoliikkeen epäsuoria vaikutuksia kuntatalouteen. Mm. investointitarpeen muutoksia ei lasketa tässä, tosin niihin vaikuttavat useat muutkin seikat kuin muuttoliike. Opiskelijoiden osuus muuttajista on suuri. Opiskelijoiden vaikutukset kuntatalouteen ovat monitahoisia, välillisiä ja pitkävaikutteisia. Moni opiskelija käy opiskeluaikanaan töissä, ja heillä on vaikutusta myös kulutuksen ja asumisen kautta. Toinen suuri ryhmä, lähikuntiin muuttajat, käyttävät muuton jälkeen paljon Kuopion palveluita hyväkseen, mikä osaltaan kompensoi verotulojen siirtymistä toiseen kuntaan. 8. Kuopion työssäkäyntialueen muuttoliikkeen syitä Kuopion työssäkäyntialueella ei ole tehty kyselytutkimuksia muuttajille. Muuttopäätösten taustalla vaikuttavat tekijät ovat Kuopion seudulla kuitenkin tilastojen valossa hyvin samansuuntaisia muiden muuttoliiketutkimusten tulosten kanssa. Kuten edellä esitellyissä tutkimuksissa on todettu, ympäryskuntien harvempi ja pientalovaltaisempi maaseutuasuminen on hyvin houkutteleva vaihtoehto perheellistyville talouksille. Nämä alueet houkuttelevat väkeä etenkin halvempien asuntojen takia. Hankintavaiheessa asunto voi olla halvempi investointi, mutta huonojen julkisten liikenneyhteyksien vuoksi perhe saattaa tarvita kaksi autoa ja muutoinkin liikkumisen kustannukset muodostuvat korkeimmiksi pidempien työmatkojen vuoksi. Seuraavat tilastot kuvaavat asuntotilannetta Kuopion työssäkäyntialueella. Ympäristökuntien asuntokanta on pientalovaltaisempi kuin Kuopion, ja niissä jakaumaa hallitseva erilliset pientalot. Kuopio on ainoa selvästi kerrostalovoittoinen kunta ja Kuopion asukastiheys on selvästi korkeampi kuin ympäryskunnissa. Kunta Asukkaita/maakm² Karttula 7,5 Kuopio 80,9 Lapinlahti 12,3 Leppävirta 9,6 Maaninka 8,3 Nilsiä 9,2 Siilinjärvi 51,4 Suonenjoki 10,8 Tuusniemi 5,5 Taulukko 3. Kuntien asukastiheys (Lähde: Kuntatiedon keskus, Tilastotaulukot ja kuviot) 17

18 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Muu tai tuntematon Asuinkerrostalo Rivi-ketjutalo Erillinen pientalo 30 % 20 % 10 % 0 % Karttula Maaninka Nilsiä Tuusniemi Lapinlahti Leppävirta Suonenjoki Siilinjärvi Kuopio Kuvio 11. Asuntokanta, jakauma kunnissa talotyypeittäin (% -osuus, Lähde: Tilastokeskus, Altika) Vuonna 2006 asuntojen keskimääräiset kauppahinnat olivat Kuopiossa huomattavasti kalliimpia verrattuna ympäryskuntiin. Myös Siilinjärven kauppahinnat ovat kasvaneet korkeammalle kuin muiden läheisten kuntien, mutta muuten työssäkäyntialueella asuntojen hintataso on selvästi matalampi euroa/m Kuopio Siilinjärvi Leppävirta Nilsiä Lapinlahti Maaninka Suonenjoki Tuusniemi Karttula Kuvio 12. Asunto-osakehuoneistojen keskimääräiset kauppahinnat 2006 (euroa/m²; Lähde: Tilastokeskus, Altika) 18

19 9. Johtopäätökset Kuopion seudullinen muuttoliike vastaa paljolti koko Suomen laajuista seutuistumisen trendiä. Nuoret muuttavat Kuopioon opiskelemaan, ja osa hyvätuloisista lapsiperheistä siirtyy ympäryskuntiin väljemmän asumisen ja edullisempien asuntojen perässä. Yhdyskunta- ja aluerakenteessa tämä merkitsee hajautuvaa kehitystä. Asutus laajenee suuremmalle alueelle ja lisääntyvä pendelöinti aiheuttaa rasitteen liikenneväylille. Ikärakenteeseen muuttoliike vaikuttaa Kuopion osalta nuorentavasti ja tasapainottaa suurten ikäluokkien vanhenemista. Myös ympäristökuntien ikärakenne nuorenee lapsiperheiden tulomuuton ja korkeamman syntyvyyden myötä. Mukanaan se tuo myös niille paineita palvelujen järjestämiseen. Muuttoliikkeen kuntakohtaiset talousvaikutukset ovat monitahoisia. Kuopion lähtömuuttajat ovat olleet keskimäärin parempituloisia kuin tulomuuttajat, taustalla vaikuttanee kuitenkin opiskelijoiden suuri tulomuutto Kuopioon. Kuopion kannalta ongelmallista on, että valikoiva muuttoliike aiheuttaa kaupungille taloudellista tappiota. Suurin tulojen vähennys tapahtuu kunnallisverotuloissa, mitä muut muutokset eivät pysty kompensoimaan. Muuttoliikkeeseen liittyy myös paljon, erityisesti opiskelijoiden muutosta johtuvia, epäsuoria vaikutuksia, joiden suuruutta on vaikea arvioida. Kuopion seutukunnan ja muun Suomen välinen muuttoliike on ollut hyvin vaihtelevaa. Vaikka muuttajien määrä on kasvanut, niin nettomuutto on vaihdellut niin positiivisena kuin negatiivisena. Vaikka seudulle muuttaa paljon väkeä itäisen Suomen alueelta, on koko seudun kannalta huolestuttavaa, että etenkin nuorissa tulee isoja muuttotappioita muille suurille keskusseuduille. Tämä muuttotappiopiikki ei korvaannu myöhemmin paluumuuttajista, vaan aktiiviväestö jää muualle Suomeen opintojen jälkeenkin. Kuopio keskuskaupunkina vastaa pitkälti seudun menestyksestä. Muut kunnat pystyvät kuitenkin tarjoamaan hyviä asumisvaihtoehtoja seudulle muuttajille. Työssäkäyntialueen muuttoliikkeestä seuraavia taloudellisia menetyksiä Kuopio voi pienentää tarjoamalla alueellaan houkuttelevia ja monipuolisia asumisvaihtoehtoja sekä lisäämällä asumismahdollisuuksia myös sellaisilla maaseutumaisilla alueilla, joissa on mahdollisuus yhdistää tutkimustuloksissa toivottava asumisen väljyys ja koulutuspalvelujen saanti. 19

20 Lähteet Antikainen, J., Luukkonen, J. & Pyöriä, T. (2006) Kaupunkiverkko ja kaupunkiseudut Sisäasiainministeriön julkaisuja 10/2006. Helsinki Aro, T. (2006) Maassamuutto valikoituu seutujen kaupunkiseutujen sisällä. Kuntalehti 16/2006. Heiskanen, U-M. & Kahila, P. (2006) Kaupungin läheisen maaseutuasumisen kehittäminen: Esimerkkinä Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitos. Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutti, Julkaisuja 9. Seinäjoki Jolkkonen, A., Kallio, O., Kumpulainen, M., Lautanen, T., Saukkonen, P. & Tykkyläinen, M. (2007) Muuttoliike ja sen vaikutukset Jyväskylän kaupunkiseudulla. Joensuun yliopisto. SPATIA Alue- ja kuntatutkimuskeskus, Raportteja 1/2007. Kallio, O., Meklin, P., Siitonen, P. & Martikainen, J-P. (2001) Muuttoliike ja kuntatalous. Suomen Kuntaliitto. Helsinki Myrskylä, P. (2004) Muuttoliikkeen vaikutukset pienenevät ja leviävät. Tietoaika 9/2004. Tilastokeskus Myrskylä, P. (2006) Muuttoliike ja työmarkkinat. Työministeriö. Helsinki Rakennemuutoskatsaus Kuntaliitto. Helsinki Simonen, M. (2005) Kaupungin läheinen maaseutu asuinpaikkana. Limingan Tupokseen muuttaneiden muuttomotiivit, asuminen ja näkemykset asuinalueestaan. Oulun yliopisto. Maantieteen laitos. Pro gradu -tutkielma Strandell, A. (2005) Asukasbarometri Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä. Ympäristöministeriö. Helsinki 20

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA 2010

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen VTT TECHNOLOGY 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen

Lisätiedot

Väestö ja asuminen Raumalla

Väestö ja asuminen Raumalla Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Väestö ja asuminen Raumalla 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 TOTEUTUNUT VÄESTÖKEHITYS 5 Väkiluvun kehitys Suomen eri maakunnissa 5 Väkiluvun kehitys Satakunnassa

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2012 Sisältö METKAMYLLY -MENETELMÄ... 3 TOIMINTAPERIAATTEET... 3 TUOTOKSET... 4 METKAMYLLYSTÄ PÄIJÄT-HÄME MYLLYKSI... 6 LÄHTÖTIEDOT... 6 PÄIJÄT-HÄMEMYLLYN

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot