Oikeusministeriön julkaisuja 2008:7 ISSN ISBN (nid.) (PDF) Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusministeriön julkaisuja 2008:7 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-801-9 (nid.) 978-952-466-802-6 (PDF) Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C"

Transkriptio

1

2 Oikeusministeriön julkaisuja 2008:7 ISSN ISBN (nid.) (PDF) Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C Oppimateriaalit 16, 2008 ISSN ISBN (nid.) Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 2008:15 C Katsauksia ja aineistoja ISSN Kannen kuva: Diakonia-ammattikorkeakoulun kuva-arkisto Kuvat sivuilla : Mona Bischoff Taitto Taina Ståhl Paino Edita Prima Oy, 2009

3 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Holopainen, Anne, VTM Lind, Kimmo, YTL Niemelä, Jorma, YTT Julkaisun laji Raportit/selvitykset Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Ammattikorkeakoulut kansalaistoiminnassa Julkaisun osat Lukijalle, Esipuhe, I Kansalaistoiminnan vahvistamisen perusteet, II Kansalaistoiminnan edistäminen opiskelijatoiminnassa ja ammattikorkeakoulujen toiminnassa, III Esimerkkitapauksia ammattikorkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyöstä Avainsanat: (asiasanat) Ammattikorkeakoulut, kansalaistoiminta, aktiivinen kansalaisuus, ammatillinen järjestötyö, opiskelijavaikuttaminen, mediakasvatus, vapaaehtoistyö, järjestöyhteistyö, palveluhankkeet Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 21/014/2008 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön julkaisuja 2008:7 ISSN ISBN (nid.) (PDF) Sivumäärä 205 sivua Kieli suomi Hinta - Luottamuksellisuus julkinen Jakaja Edita Prima Oy Kustantaja Humanistinen ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu

4 Tiivistelmä Ammattikorkeakouluissa toteutetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoimana ja opetusministeriön rahoittamana Kansalaistoiminnan opetus, tutkimus ja kehitystoiminta ammattikorkeakouluissa hanketta. Hanke on tuottanut tämän julkaisun, jonka tavoitteena ovat olleet aktiivisen kansalaisuuden tarkasteleminen ja käsitteellinen kuvaaminen sen osalta, mitä kansalaistoiminta tarkoittaa ammattikorkeakouluihin liittyen. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa järjestötoiminnasta Bachelor- ja Master-tasoisia tutkintoja, jotka antavat valmiudet kansalaistoiminnan ja nuorisotyön asiantuntija-, ohjaus-, kasvatus-, koulutus-, kehittämis- ja organisointitehtäviin järjestöissä. Kansalais- ja järjestönäkökulma on otettava kuitenkin kaikessa koulutuksessa huomioon. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaa runsas neljäsosa aikuistuvista uusista ikäluokista. Demokratiakasvatus ei ole vain tiedon ammentamista. Avainkysymys on, syntyykö opiskelijalle kokemus, että häntä kuunnellaan, hänen mielipiteitään arvostetaan ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Ammattikorkeakoulut voivat parhaiten osallistua kansalaistoiminnan kehittämiseen tarjoamalla laadukasta tutkintokoulutusta ja monipuolista jatko- ja täydennyskoulutusta. Toiseksi ammattikorkeakoulut voivat tarjota järjestöille kehittämistyön tukea. Kolmanneksi hanke- ja projektitoiminnassa ammattikorkeakoulut voivat olla suureksi avuksi hanketoiminnan ammattimaistamisessa. Ammattikorkeakoulujen on mahdollista tukea myös kansalaistoimijoiden mediakompetenssin kehittymistä. Kansainvälisessä toiminnassa ammattikorkeakouluilla on vakiintuneita yhteistyösuhteita kansalaisjärjestöjen kanssa. Opintoja edeltävä osallistuminen järjestötyöhön, vapaaehtoistoimintaan ja vertaisryhmiin antaa useimmiten opiskelijalle kimmokkeen suuntautua opinnäytetyössä juuri näihin aiheisiin. Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat omaksuneet paljon perinteikkään ylioppilasliikkeen toimintatapoja, mutta ryhmä on muokannut myös aivan uutta toimintakulttuuria omista lähtökohdistaan. Opiskelijat valvovat etujaan koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa, järjestävät omaehtoista kulttuuri- ja hyvinvointitoimintaa ja osallistuvat myös vertaistuutoroinnin koordinointiin. Kirjassa esitellään erilaisia ammattikorkeakoulujen kansalaiskasvatus- ja järjestöyhteistyöhankkeita. Osassa on edistetty nuorten kansalaisvaikuttamista. Toisissa hankkeissa on ollut tavoitteena kehittää jotakin toiminta- tai palvelumuotoa tai järjestöjen yhteistoimintaa alueella.

5 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Holopainen, Anne, PM Lind, Kimmo, SVL Niemelä, Jorma, SVD Typ av publikation Rapporter/utredningar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Yrkeshögskolorna inom medborgaraktiviteten (Ammattikorkeakoulut kansalaistoiminnassa) Publikationens delar Till läsaren, Förord, I Grunderna för förstärkandet av medborgaraktivitet, II Främjande av medborgaraktivitet i de studerandes och yrkeshögskolornas verksamhet. III Exempel på samarbete mellan yrkeshögskolor och organisationer Nyckelord: (sakord) Yrkeshögskola, medborgarverksamhet, aktivt medborgarskap, professionell organisationsverksamhet, studerandepåverkan, mediafostran, frivilligarbete, organisationssamarbete, serviceprojekt Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-nummer, andra referensnummer) OM 21/014/2008 Seriens namn och nummer Justitieministeriets publikationer 2008:7 ISSN ISBN (häft.) (PDF) Sidoantal 205 sidor Språk Finnish Pris - Sekretessgrad Offentlig Distribution Edita Prima Ab Förlag Humanistinen ammattikorkeakoulu Diakoni yrkehögskolan

6 Referat I yrkeshögskolorna förverkligas det av Humanistiska yrkeshögskolan koordinerade, och av utbildningsministeriet finansierade projektet Medborgarverksamhets undervisning, forskning och utvecklingsverksamhet i yrkeshögskolorna Projektet har publicerat denna publikation, vars målsättning har varit att granska aktivt medborgarskap och beskriva de begrepp som är relevanta för betydelsen av medborgaraktivitet i anslutning till yrkeshögskolorna. I fråga om organisationsverksamhet är det möjligt att vid yrkeshögskolorna avlägga examen på Bachelor och Master nivå. Dessa examen ger behörighet för expert-, handledar-, fostrans-, utbildnings-, utvecklings- och organisationsuppgifter inom området för medborgaraktivitet och ungdomsarbete i olika organisationer. Medborgar- och organisationssynvinkel bör dock tas i beaktande i alla utbildningar. Yrkeshögskoleexamen avläggs av en dryg fjärdedel av de nya generationerna. Demokratifostran innebär inte enbart informationsspridning. Nyckelfrågan lyder, upplever de studerande att man lyssnar på dem, att deras åsikt uppskattas och att de har möjlighet att påverka. Yrkeshögskolorna kan bäst delta i utvecklingen av medborgarverksamheten genom att erbjuda examensutbildning av hög kvalité, samt genom ett mångsidigt utbud av fortbildning och kompletterandeutbildning. För det andra kan yrkeshögskolorna erbjuda organisationer stöd för utvecklingsarbete. För det tredje, då det gäller projektverksamhet, kan yrkeshögskolorna vara till stor nytta när det gäller att göra projektverksamheten mera professionell. Yrkeshögskolorna har även möjlighet att stöda utvecklingen av medborgaraktörernas mediakompetens. I den internationella verksamheten har yrkeshögskolorna fasta samarbetskontakter med medborgarorganisationer. Deltagande i organisations-, frivilligverksamhet samt stödgrupper för likställda innan studierna, ger vanligtvis den studerande intresse att inrikta sitt lärdomsprov på dessa områden. Yrkeshögskolestuderandena har lärt sig mycket om den traditionella studentrörelsens verksamhetssätt, men gruppen har även format en alldeles ny verksamhetsmodell utgående från sin egen utgångspunkt. De studerande bevakar sina rättigheter i utbildnings- och sociala frågor, organiserar frivillig kultur- och välmåendeverksamhet samt deltar även i koordineringen av tutorverksamheten för stödgrupper för likställda. I boken presenteras olika medborgarfostrans- och organisationssamarbetsprojekt. I en del har man främjat ungdomarnas påverkan som medborgare. I andra projekt har målsättningen varit att utveckla någon form av verksamhet eller serviceform eller organisationers samverkan i området.

7 Sisältö Lukijalle...9 Toimittajien alkusanat Luku 1 Kansalaistoiminnan vahvistamisen perusteet Kansalaistoiminnan vahvistaminen kansallisena haasteena...21 Jorma Niemelä Missiona kansalaisyhteiskunnan kehittäminen...32 Eeva-Liisa Antikainen & Katri Kaalikoski Käsitteestä toiminnaksi: Kansalaistoiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisen lähtökohtia koulutuksen kentillä...43 Anne Holopainen Osallistumisen murros haaste hallinnolle...57 Sari Aalto-Matturi Ammattilaisuuden ja kansalaistoiminnan suhde...67 Aaro Harju Luku 2 Kansalaistoiminnan edistäminen opiskelijatoiminnassa ja ammattikorkeakoulujen toiminnassa Opiskelijakuntien kansalaisvaikuttajat...81 Sabina Mäki Kansalaistoimintaan suuntautuminen sosiaali- ja terveysalan sekä kirkon alan opinnäytetöissä...87 Susanna Hyväri Media kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen välineenä...97 Pirita Juppi Generalisteja vai spesialisteja? Ammatillisen järjestötyön kvalifikaatioiden tarkastelua Pekka Kaunismaa & Kimmo Lind Kolmas sektori haastava kehittämistyön areena. Kumppanuuteen perustuva järjestöyhteistyö ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön sekä opetuksen tukena Aarno Lehmusto & Tapio Mäkelä

8 Luku 3 Esimerkkitapauksia ammattikorkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyöstä Kaarisilta-projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyö Mielenterveyden Keskusliitto ry:n kanssa Rauni Leinonen & Raila Arpala Opettaja seikkailee yhdistyssektorilla Tapio Myllymaa Avoimen lähdekoodin projektit ammattikorkeakoulussa VIDEOS-hankkeen aikana heränneitä ajatuksia open sourcen käytöstä ammattikorkeakoulun strategisena toimintavälineenä Juhana Kokkonen Osallistuva Nuori -hanke nuorten vaikuttamisen edistäjänä Katja Komonen & Sari Miettinen Ammattikorkeakoulu järjestökehittämisen kumppaniksi Järjestökeskus Majakka matkalla Kemi-Tornion seudun kansalaisjärjestötoiminnan palvelu- ja osaamiskeskukseksi Voitto Kuosmanen & Tuula Huttunen-Koivumaa Tampereen ammattikorkeakoulu kehitysyhteistyössä yhdistysten kanssa Kati Hinkkanen Kansalaistoiminta kansanopisto ammattikorkeakoulu Vesa Nuorva Preventiimi nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Sanna Pylkkänen Yhteistyössä on voimaa: Järjestöjen toimintaedellytyksiä tukevaa koulutusta Keski-Suomessa Juha Majasaari & Erja Turunen Sosionomi- ja terveydenhoitajakoulutus kansalaisjärjestöjen kumppaneina Leila Hoikkala, Terhi Taajamo & Sanna Peltonen En främling är en vän som du inte har mött ännu Mona Bischoff Erikoistumisopinnot vastaavat järjestötoiminnan osaamistarpeeseen Valmentajakouluttajan erikoistumisopinnot Lahden ammattikorkeakoulussa Kirsi Hämäläinen Diak Degree in Social Services. A contribution to the development of civil society Tony Addy Kirjoittajat...204

9 Lukijalle Olen seurannut kiinnostuksella ammattikorkeakoulujen kehitystä. Kiinnostus on luonnollisesti kohdistunut erityisesti nuorisotyön koulutukseen. Jo nyt voidaan sanoa paljon myönteistä ja todeta, että koko ammattikunnan ammatillistuminen on myötätuulessa. Nuorisotyön koulutus on ottanut oman paikkansa ammattikorkeakouluissa. Se ei ole pieni asia se on avainasia koko toimialalla. Valtion lapsi- ja nuorisopolitiikka on nyt olemassa. Se on tärkeä saavutus. Jo nuorisolain säätämisen yhteydessä arvioitiin ohjelmatyön merkitystä. Seuratessa lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelmaa voi havaita, että sen on helppo päästä asian ytimeen nyt, kun perusasiakirja on olemassa. Näyttääkin siltä, että päällekkäisyys on hyväksi eikä sotke asiaa. Politiikkaohjelma pääsee hallinnon sisälle lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman avulla. Voidaan perustellusti sanoa, että lapset ja nuoret ovat hyvin esillä hallituksen politiikassa. Tähän liittyvät myös uuden koulutusjärjestelmän ansiot. Ammattikorkeakoulut ovat ottaneet upeasti tehtäväkseen koko ympäröivän yhteiskunnan ja siihen liittyvät tutkimus- ja kehittämistehtävät. Ilahduttavaa on myös yhteydenpito keskushallintoon. Juuri kansalaistoiminta on se vuosisataisen suomalaisen sivistyksen voimatekijä. Silmäiltyäni artikkelikokoelman läpi tulin hyvälle mielelle. Tässä julkaisussa käsitellään kiinnostavasti useita kansalaistoiminnan peruskysymyksiä ja hankkeita. Puuttumatta kansalaistoiminnan kiehtovaan teemaan liikaa totean puolestani, että se on jatkuvan pohdinnan aiheena opetusministeriön nuorisoyksikössä. Monet ruohonjuuritason uudet nuorisoliikkeet ja nuorisokulttuurit osoittavat, kuinka atomisoituneita ja samalla globaaleja uudet kulttuurisesti yhteisölliset asiat ovat. Esimerkiksi jonkin street-tanssin kahdeksan eri tyyliä saavat kaikki omat ryhmänsä; liikunnallinen nuorisotyö saa koko ajan uusia muotoja. Kuitenkin suuret nuorten kansanliikkeet kuten partio, 4H, nuorisoseurat ja poliittiset nuorisoliikkeet pitävät pintansa. Suuret kansalaisjärjestöt kuten MLL ja SPR kunnostautuvat nuorisotyössään eivät pelkästään uusien jäsenten rekrytoinnissa vaan yhteiskunnallisen todellisuuden uudistamisessa. Itse pidän vapaan kansalaistoiminnan kykyä uusiutua täysin todellisena ja alituiseen tapahtuvana. Valtion tulee luoda tälle uusiutumiselle edellytyksiä ja samalla lisätä niitä. Kansalaistoiminta ei ole valtion renki vaan se mahdollistaa hyvinvointivaltion kehittymisen hyvinvointiyhteiskunnaksi, jossa ketään ei jätetä yksin. Yhteisöllisyys on kantava voima. Yksilölle toiminta kansalaisena antaa mielihyvän, se on juuri se osa elämää, joka tekee siitä elämisen arvoisen. Uskon yhteiskunnan kehittyvän sellaiseen suuntaan, jossa tarvitaan ammattitaitoisia henkilöitä luomaan edellytyksiä ihmisten oman ajan mielekkäälle käytölle. Hyvin koulutettu ammattikorkeakouluväki on avainryhmä kansalaistoiminnan edellytysten parantajana. Julkaisunne on yhteisjulkaisu tämä on myös nykypäivää. Kiitän kaikkia yhteisöjä työpanoksesta. Hyvä lukija nauti korkeatasoisesta julkaisusta. Olli Saarela Nuorisoyksikön päällikkö Opetusministeriö Lukijalle

10

11 11 Toimittajien alkusanat Insinööri liittyy ammattijärjestöön Lahdessa. Sosionomi saa projektipäällikön paikan kansalaistalolla Joensuussa. Sairaanhoitaja työskentelee kehitysyhteistyöjärjestön hankkeessa Mombasassa. Medianomi valitaan järjestötiedottajaksi Helsinkiin. Yhteisöpedagogi vastaa Tampereen kaupungin järjestöyhteyksistä. Agrologi menee neuvontajärjestön palvelukseen Himangalle. Tradenomi etsii tilitoimistossa Porissa vastauksia järjestöjen toiminnan verotuskysymyksiin. Diakoni saa vastuualueekseen Jyväskylässä seurakunnan vapaaehtoistoiminnan. Geronomi palkataan Riihimäelle järjestön ylläpitämään vanhusten palvelukeskukseen. Viittomakielen tulkki lukee työpäivänsä päätteeksi Kuurojen Liiton tiedotteita. Kuvataiteilija liittyy alansa järjestöön Porvoossa. Metsätalousinsinööri palkataan metsänhoitoyhdistykseen Kiteelle. Tanssinopettaja- ja teatteri-ilmaisun ohjaajapariskunta perustavat ystävineen luovan kulttuurin yhdistyksen Ouluun. Merikapteeni poikkeaa saunomaan merimieskirkkoyhdistyksen tiloissa Antwerpenissa. Matkailualan restonomi palkataan matkailuyhdistyksen projektipäälliköksi Rukalle. Estenomi Espoosta valitaan eduskuntaan. Järvenpäässä yhteisöperustaiseen sosiaalityöhön kouluttautunut Bachelor of Social Services palaa Nepaliin kehittämään kotikylänsä oloja. Ympäristösuunnittelija saa luonnonsuojelujärjestössä vastuulleen yhden kestävän kehityksen ohjelmista Helsingissä. Konservaattori Kauniaisista valitaan Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osaston hallitukseen. Fysioterapeutti innostuu puoluepolitiikasta ja liittyy valitsemansa puolueen Varkauden paikallisosastoon. Kätilö Kokkolasta vaikuttaa Tehyn liittovaltuustossa. Liikunnanohjaaja palkataan urheiluseuraan Turussa. Musiikkipedagogi Esimerkit ovat kuvitteellisia vaikka voisivat olla jokainen tottakin. Jokaisen ammattikorkeakoulusta valmistuneen on ymmärrettävä kansalais- ja järjestötoiminnan perusteet. Varsin monelle järjestötoiminnan syvällinen hallitseminen on osa ammatillisuutta. Ellei ymmärrä järjestötoiminnan omaleimaisuutta, voi työssään tehdä suoranaista vahinkoa. On hyvä, jos ammattikorkeakouluissa koulutetaan ymmärtämään julkishallintoa. On hyvä, jos ammattikorkeakouluissa edistetään yrittäjyyttä. Mutta ei ole hyvä, jos kansalaistoiminta ja niin sanottu kolmas sektori unohdetaan. Ammattikorkeakoulujen kansalaistoimintahankeen tausta ja tavoite Pääministeri Matti Vanhasen I hallitus edisti kansalaisvaikuttamista erillisellä politiikkaohjelmalla. Politiikkaohjelma otti esille myös alan koulutuksen. Yliopistot aloittivat oman työskentelynsä keväällä suunnitteluhankkeessa, jonka nimi oli Kansalaistoiminnan tutkimus, koulutus ja kehittäminen. Sitä rahoitti oikeusministeriö. Sen tuloksena erityisesti Jyväskylän yliopistossa alan koulutus ja tutkimus tulevat kehittymään. Toimittajien alkusanat

12 12 Ammattikorkeakoulut olivat edellä mainitussa selvityksessä jossain määrin mukana. Sen ulkopuolelle jäivät kuitenkin ammattikorkeakoulujen laaja alan tutkintoon johtava toiminta sekä meneillään oleva tutkimus- ja kehitystyö kansalaisjärjestöjen kanssa. Niinpä opetusministeriö myönsi Kansalaistoiminnan opetus, tutkimus ja kehitystoiminta ammattikorkeakouluissa hankkeelle rahoituksen. Hankkeen toteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Kansalaistoiminnan opetus, tutkimus ja kehitystoiminta ammattikorkeakouluissa -hankkeen tavoitteena ovat olleet aktiivisen kansalaisuuden tarkasteleminen ja käsitteellinen kuvaaminen sen osalta, mitä kansalaistoiminta tarkoittaa ammattikorkeakouluihin liittyen. Konkreettisiksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat: Lisätä ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä rakentamalla kansalaistoiminnan ammattikorkeakouluverkosto ja täsmentää ammattikorkeakoulujen työnjakoa kansalaistoiminnan opetuksessa niin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kuin erikoistumisopinnoissa että muussa täydennyskoulutuksessa varmistaa, että kaikilla ammattikorkeakoulun opettajilla on hyvät kansalaistoimintavalmiudet, varmistaa, että ammattikorkeakoulut tukevat ja edistävät aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toimivuutta niin opetus-, tutkimus- ja kehitystyö- kuin aluekehitystoimin ja että ammattikorkeakouluille tuotetaan soveltuvaa kansalaistoiminnan opetusmateriaalia ja luodaan kehittämisalusta ammattikorkeakoulujen osalta yliopistojen kanssa yhteiselle tutkimus- ja kehittämiskeskukselle. Lisäksi hanke edistää vasta lainsäädännöllisen aseman saavuttaneen opiskelijakuntatoiminnan edellytysten vahvistumista. Tavoitteiden asettamisessa korostettiin yhteistyötä kansalaistoiminnan yliopistollisen yhteistyöverkoston kanssa. Ammattikorkeakouluilla on kansalaistoimintaan liittyvää opetusta useilla aloilla ja erityisesti humanistisella, kasvatus-, kulttuuri- ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloilla sekä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ammattikorkeakouluissa on olemassa tutkintoon johtavaa koulutusta, joissa kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja järjestöyhteistyön näyttäytyminen on ikään kuin sisäänrakennettuna. Toisaalta on tutkintoon johtavaa koulutusta, jonka puitteissa saadaan erilaisia kansalaisvalmiuksia kuten esimerkiksi viestintä- ja mediakasvatus tai kestävään kehitykseen liittyvät opinnot. Koulutusaloihin liittyy myös erilaisia kansalaiseksi kasvamisen ulottuvuuksia. Tämä teos pyrkii antamaan virikkeitä ja näkökulmia ammattikorkeakoulujen kansalaistoimintaa koskevan opetuksen ja kehittämistyön asemoimiseen. Kansalaistoiminnan vahvistamisen perusteet Ensimmäisen luvun teemana on kansalaistoiminnan vahvistaminen kansallisena haasteena. Jorma Niemelä tarkastelee kansalais- ja järjestötoiminnan merkitystä erityisesti demokratian ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, kansalaiseksi kasvamista ja kansalaiseksi kasvattamisen oikeutusta. Esillä ovat korkeakoululainsäädännön puutteet. Ammattikorkeakoulut kansalaistoiminnassa

13 13 Järjestöjen palveleminen luo aivan omat erityishaasteensa ammattikorkeakoulujen henkilöstölle. Ellei kansalaistoiminnasta ole riittävää tiedollista, teoreettista ja näkemyksellistä pohjaa, kadotetaan järjestötoiminnan ja järjestöjen palveluiden omaleimaisuus ja niihin kätkeytyvät mahdollisuudet. Eeva-Liisa Antikainen ja Katri Kaalikoski korostavat artikkelissaan, että aktiivista kansalaisuutta ei edistetä vain järjestötoimintaa tukemalla vaan myös tukemalla yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä, joissa mahdollisuudet parhaiten toteutuvat. Ihmisten laaja ja monipuolinen osallistuminen ja osallisuus ovat olennaisia asioita kansalaisyhteiskunnasta puhuttaessa. Artikkelissa tutkitaan Humanistisen ammattikorkeakoulun roolia kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä sekä missiota aktiivisen kansalaisuuden tukijana ja vahvistajana. Anne Holopainen tarkastelee muuttuvan yhteiskunnallisen rakenteen ja osallistumisen viitekehyksessä sitä, miten aktiivinen kansalaisuus ja kansalaistoiminta ymmärretään ja miten ne voitaisiin ymmärtää ammattikorkeakoulutuksessa. Holopaisen mukaan ammattikorkeakoulujen tulisi tukea yksilöiden kasvamista yhteiskunnalliseen vastuuseen. Ei riitä, että opinnot antavat tietoa demokratiasta, vaan itse oppimistilanteiden on oltava demokraattisia. Aktiivista kansalaisuutta edistävät opetus- ja oppimismenetelmät ovat parhaimmillaan käytännönläheisiä, yhdistelevät uutta ja vanhaa, ja niitä sovelletaan tilannekohtaisesti ja oppijalähtöisesti. Holopaisen artikkelissa julkaistaan konkreettinen koulutussuositus. Sari Aalto-Matturi kysyy monia peruskysymyksiä, joista yksi keskeinen on se, onko kansalaisten osallistumisella vaikuttavuutta vai osallistetaanko ikään kuin muodon vuoksi? Demokratiakasvatus ei voi olla vain tiedon ammentamista; avainkysymys on, syntyykö nuorelle kotona, koulussa ja yhteiskunnassa kokemus, että häntä kuunnellaan, hänen mielipiteitään arvostetaan ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaa runsas neljäsosa aikuistuvista uusista ikäluokista. Ammattikorkeakouluopetus todennäköisesti tukee yhteiskunnasta kiinnostuneita, mutta joutuvatko esimerkiksi teknisesti suuntautuneet nuoret pohtimaan opintojensa aikana omaa rooliaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan? Uuden tieto- ja viestintäteknologiankin tulisi vahvistaa opiskelijoiden kuulluksi tulemista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Aalto-Matturin mukaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja järjestöjen olisi huolehdittava siitä, että niiden piirissä syntyvä akateeminen ja soveltava tutkimus löytäisi tiensä järjestöjen ja hallinnon kehittämistyön tueksi. Aaro Harjun mukaan järjestötoiminnan ammattimaistuminen on muuttanut kansalaistoiminnan tekemisen luonnetta. Kansalaistoiminnan sekä yksityisen ja julkisen sektorin työelämän kieli ovat yhtenäistyneet. Harjun mukaan järjestötoiminnan ideaali on, että kaikki on toivotettu tervetulleiksi ja huonoakin tekemistä tai suoranaista osaamattomuutta on siedetty. Jo nyt eräisiin järjestöihin voi päästä mukaan vain jäsenten suosituksesta. Vastaavia valintakriteerejä otettaneen käyttöön yhä useammassa järjestössä. Missä toimivat ne, jotka eivät kelpaa mukaan näihin järjestöihin, vai jäävätkö he kokonaan kansalaistoiminnan ulkopuolelle? Palveluja tuottavissa järjestöissä kitkaa on syntynyt myös jonkin verran palveluiden tuottamiseen keskittyneiden työntekijöiden ja järjestötyöntekijöiden välillä. Toimittajien alkusanat

14 14 Ammattikorkeakoulut voivat Harjun mukaan parhaiten osallistua kansalaistoiminnan kehittämiseen tarjoamalla laadukasta tutkintokoulutusta ja monipuolista jatko- ja täydennyskoulutusta. Toiseksi, ammattikorkeakoulut voivat tarjota järjestöille kehittämistyön tukea. Kolmanneksi, hanke- ja projektitoiminnassa ammattikorkeakoulut voivat olla suureksi avuksi toiminnan ammattimaistamisessa. Kansalaistoiminnan edistäminen opiskelijatoiminnassa ja ammattikorkeakoulujen toiminnassa Toisessa luvussa tarkastellaan kansalaistoiminnan edistämistä ammattikorkeakoulujen toiminnassa. Sabina Mäen mukaan ammattikorkeakouluopiskelijat ovat lunastaneet lyhyen olemassaolonsa aikana kiitettävästi paikkansa kansalaisyhteiskunnassa sekä omissa korkeakouluyhteisöissään. Opiskelijat valvovat etujaan koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa, järjestävät omaehtoista kulttuuri- ja hyvinvointitoimintaa ja osallistuvat myös vertaistuutoroinnin koordinointiin yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat omaksuneet paljon perinteikkään ylioppilasliikkeen toimintatapoja, mutta ryhmä on muokannut myös aivan uutta toimintakulttuuria omista lähtökohdistaan. Silti ongelmiakin on ollut. Ammattikorkeakouluja edeltäneiden opistojen osallistumisen perinteet, opintoaikojen rajoitukset sekä pienet resurssit ovat niitä haasteita, joita opiskelijatoiminta on ammattikorkeakouluissa kohdannut. Opintonsa aloittavilla saattaa siintää kirkkaana mielessä ammatillisen korkeakoulutuksen lupaama tehokas ja suora putki työelämään korkeakouluun ei tulla kasvamaan kansalaisvaikuttajina. Mäen mukaan voidaan sanoa, että mitä pienemmät resurssit opiskelijakunnalla on, sitä pienempi on varsinaisen kansalaisvaikuttamisen osuus opiskelijakunnan toiminnasta. Perustoimintansa, taloutensa sekä asemansa vakiinnuttaneet opiskelijakunnat ovat voineet suunnata ylimääräisiä panoksia esimerkiksi paikalliseen ja valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön sekä parempiin opiskelijapalveluihin. Susanna Hyväri tarkastelee artikkelissaan kansalaistoimintaan suuntautumista sosiaali-, terveys- ja kirkon alan opinnäytetöissä. Vaikka oppilaitoksella on hyvin monipuolisia tapoja tuoda esiin kansalaistoimintaan kuuluvia aiheita näyttää siltä, että opiskelijoiden oma suuntautuneisuus on merkittävä. Opintoja edeltävä osallistuminen järjestötyöhön, vapaaehtoistoimintaan ja vertaisryhmiin antaa useimmiten kimmokkeen suuntautua opinnäytetyössä juuri näihin aiheisiin. Kansalaisjärjestöt ja esimerkiksi seurakunnat osaavat myös hyödyntää heille tuttujen opiskelijoiden palveluja kun halutaan tehdä pienimuotoisia selvityksiä ja kartoituksia kansalaistoiminnasta. Hyvärin mukaan kansalaistoiminta tarjoaa opiskelijoiden kokemusten mukaan hyvät lähtökohdat sosiaali- ja terveysalan ammatillisiin perusvalmiuksiin. Ihmisten kohtaamista heidän arjessaan, vuorovaikutukseen pääsemistä, erilaisten ryhmien vetämistä ja toiminnan organisointia on suhteellisen helppoa opiskella erilaisissa epämuodollisissa kohtaamissa ja ryhmätilanteissa muiden muassa vertaisryhmätoiminnassa. Haasteena on kuitenkin se, että ymmärrys sosiaali- ja terveysalan järjestötyöstä ja siihen kuuluvista valmiuksista ei rakennu opiskeluprosessissa kovin systemaattisesti. Pirita Jupin mukaan koskaan aikaisemmin yksittäisen ihmisen tai pienen kansalaisryhmän ei ole ollut mahdollista saada ääntään kuuluviin ainakin potentiaalisesti jopa miljoonille Ammattikorkeakoulut kansalaistoiminnassa

15 15 ihmisille kuin nykyisessä television ja internetin hallitsemassa maailmassa. Viime vuosina blogit ja wikit sekä Facebookin, MySpacen, YouTuben ja IRC Gallerian tapaiset palvelut mahdollistavat yhtälailla verkostoitumisen ja yhteydenpidon jo entuudestaan tuttuihin ihmisiin kuin myös uusien, esimerkiksi yhteisille intresseille, ideologioille, musiikkimaulle tai harrastuksille perustuvien yhteisöjen muodostamisen. Silti ruohonjuuritason kansalaistoimijoiden ei välttämättä ole helppoa saada läpi omia viestejään eliitin hallitsemassa julkisuudessa. Vaikka joukkoviestimissä on nykyään havaittavissa tietoista pyrkimystä tuoda esiin kansalaisten aiheita, näkökulmia ja ääniä, näyttävät oma-aloitteisesti aktivoituvat kansalaiset silti helposti leimautuvan mediajulkisuudessa aktivisteiksi ja äänekkääksi vähemmistöksi joksikin muuksi kuin tavallisiksi kansalaisiksi. Yksinkertaisimmillaan ammattikorkeakoulujen on mahdollista tukea kansalaistoimijoiden mediakompetenssin kehittymistä tarjoamalla opintojaksoja, joilla kansalaistoimijat saavat tiedollisia ja taidollisia perusvalmiuksia median hyödyntämiseen. Yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja kansalaistoimijoiden välillä voi toteutua sekä opinnäytetyönä toteutettavissa kehittämishankkeissa että laajemmissa viestinnän tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Ammattikorkeakoulu voi palvella kansalaistoimijoita kouluttamalla perusopetuksessaan yhteiskunnallisesti ja eettisesti vastuullisia toimittajia, jotka tuntevat sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat että kansalais- ja yhteisölähtöiset työtavat ja haluavat työssään tuoda esiin myös vaiennettujen ihmisryhmien äänet. Pekka Kaunismaa ja Kimmo Lind kysyvät, tarvitaanko järjestöissä generalisteja vai spesialisteja. Kirjoittajien mukaan järjestöalan osaamiskenttä muodostuu kaksoispoolista, jonka toisessa päässä on substanssialan osaaminen ja toisessa päässä yleisosaaminen. Artikkelia varten kerättiin empiirinen aineisto MOL:n sivuilta järjestötyönantajien rekrytointi-ilmoituksista. Järjestöihin rekrytointi hakuilmoituksissa tapahtuu varsin kirjavalta koulutuspohjalta. Varsinkin järjestöjen ja liittojen johtajien rekrytoinnissa koulutusedellytykset pidetään väljinä, peräti 40 prosentissa puuttui koulutusvaatimus. Kaunismaan ja Lindin mukaan järjestötyön ammattimaistuminen siltä osin kuin sillä viitataan erottautumiseen vapaaehtoistoiminnasta on selvä. Järjestötyö määrittyy selvästi ammattimaisin termein. Järjestötyö määrittyy säännöllisen ajankäytön, työn paikan, resurssien, edellytettävän tietotaidon, työn tehokkuuden ja laadun, vastuun ja toimivallan suhteen. Nämä ovat vapaaehtoistoiminnassa useimmiten määrittymättömiä. Aarno Lehmusto ja Tapio Mäkelä kysyvät artikkelissaan, kuinka hyvin edes tiedämme, millainen on oman kuntamme tai maakuntamme kolmas sektori ja millaisia yhteisöjä siellä toimii? Ammattikorkeakoulujen tulisi tunnistaa järjestöjen rooli omissa tutkimus- ja kehitystyön strategioissaan ja jäsentää roolinsa järjestöjen kehittämisessä. Yhteisiksi kehittämisalueiksi artikkelissa jäsentyy järjestöjen toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen, sidosryhmäjohtaminen, taloushallinto ja rahoitus, tiedottaminen sekä kehittämistoiminta ja arviointi. Artikkelissa nostetaan esille heiveröinen toiminta. Monet järjestöt ovat pienen kokonsa, vähäisten voimavarojensa, vaikeiden toimintaolosuhteidensa tai muiden syiden johdosta talousyksikköinä erityisen haavoittuvia, mutta siksi ne ovat kehittämiskohteina erityisen kiitollisia. Lehmuston ja Mäkelän mukaan aivan oma kokonaisuutensa on kansainvälinen yhteistyö kolmannen sektorin kehittämiseksi. Tässäkin on otettu ensimmäiset askeleet ja kokemukset Toimittajien alkusanat

16 16 ovat olleet rohkaisevia. Euroopan Unionin sisällä on niin vanhoja kuin uusia jäsenmaita, jotka voivat oppia paljon toisiltaan. Etelä- ja Keski-Euroopassa on tunnetusti paljon pidemmät perinteet julkisen sektorin ja kolmannen sektorin kumppanuudesta ja myös yhteistyö yritysten ja yrittäjien kanssa on poikinut mielenkiintoisia yhteistoimintamalleja, joista ainakin osa on sellaisenaan siirrettävissä Suomeen. Esimerkkitapauksia ammattikorkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyöstä Kirjan kolmannessa luvussa on lukuisia esimerkkejä ammattikorkeakoulujen ja järjestöjen yhteisistä hankkeista. Artikkeleissa on hanke-esittelyjen lisäksi tärkeitä linjauksia kansalaistoiminnan opetukseen ja kehitystyöhön ammattikorkeakouluissa. Rauni Leinonen ja Raila Arpala kuvaavat Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyötä Mielenterveyden Keskusliitto ry:n kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nimettömät Alkoholistit (AA-ryhmät), Suomen Mielenterveysseura ja Mielenterveyden Keskusliitto. Kirjoittajan mukaan uusien toimintatapojen ja -mallien kehittäminen edellyttää uudenlaisten työvälineiden luomista ja omaksumista. Tapio Myllymaa tarkastelee opettajan seikkailuja yhdistyssektorilla ja kantapään kautta saatujen kokemusten hyödyntämistä opetuksessa Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Artikkelissa esitellään Tukiranka ry:n perustamista ja toiminnan kehittymistä sekä Laadukasta kulttuuria vapaaehtoistyöhön (LAKU) -hanketta, jossa hallinnoijana oli Suomen Mielenterveysseura. Juhana Kokkonen kuvaa Metropolian aikoinaan Stadiassa alkanutta hanketta, jonka tavoite on tutkia online-videon käyttöä kansalaisvaikuttamisen välineenä. Kirjoittajan mukaan ammattikorkeakoulut voisivat hyödyntää avoimen lähdekoodin projekteja samanaikaisesti opetuksessaan ja oman toimintansa alustoina. Katja Komosen ja Sari Miettisen artikkelissa tarkastellaan nuorten kansalaisvaikuttamisen edistämistä Etelä-Savossa vuonna 2007 toteutetussa Osallistuva nuori Osaavampi Etelä-Savo -hankkeessa. Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman, Euroopan sosiaalirahaston ja Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittaman hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten kansalaisvaikuttamista ja tuottaa osallistumis- ja vaikuttamiskokemuksia nuorten omassa elinympäristössä, erityisesti vapaa-aikana ja järjestöissä. Voitto Kuosmanen ja Tuula Huttunen-Koivumaa kuvaavat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun toiminta-alueen Majakka-hanketta, joka on onnistunut kokoamaan hajanaisen, paljon erityisosaamista sisältävän, järjestökentän yhteistoimintaan. Majakka on edistänyt järjestöjen yhteistoimintaa ja me-hengen kasvua muun muassa määrätietoisen kehittämistyön, tapaamisten, neuvonnan, ohjauksen ja konsultaation keinoin. Kati Hinkkasen mukaan Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on havainnut yhteistyön yhdistysten kanssa oivaksi toimintatavaksi kehitysyhteistyössä. Esimerkeiksi hän ottaa viimeisimmät TAMKin ja yhdistysten väliset tiedotusprojektit Kuivakäymälöitä ja kehitysyhteistyötä ja Kehitysmaat tutuiksi insinööreille. Vesa Nuorva tarkastelee, kuinka kansalaistoiminnasta syntyy kansanopisto ja sitä kautta ammattikorkeakoulun yksikkö. Tänä päivänä koulutus vastaa yhteiskunnassa ja työelämässä Ammattikorkeakoulut kansalaistoiminnassa

17 17 ilmenneeseen osaamistarpeeseen eikä enää palvele suoranaisesti kansalaisliikettä. Kuitenkin voidaan olettaa, että joitakin opiston syntyyn vaikuttaneen hengenliikkeen ja kansalaistoiminnan sydänäänistä välittyy nykyisenkin ajan ammattikorkeakouluopiskelijoille sosiaalialan tai humanistisen ja kasvatusalan koulutusohjelmissa. Sanna Pylkkänen kuvaa Preventiimiä, joka on opetusministeriön rahoittama ja Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka toiminta käynnistyi Etelä-Suomen alueella vuonna 2003 ja laajentui vuonna 2008 valtakunnalliseksi nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskukseksi. Preventiimillä on lähes 40 kirjallisen sopimuksen tehnyttä kumppanuusorganisaatiota, jotka edustavat kuntien nuoriso- ja vapaa-aikatoimia, järjestöjä ja oppilaitoksia. Juha Majasaari ja Erja Turunen kuvaavat yhteistyössä toteutettua Yhteisöviestintä ja talousjohtaminen -pilottikoulutusta Keski-Suomen alueella sijaitsevien yhdistysten toimijoille. Pilottikoulutus järjestettiin Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä alueen järjestöjä ja niiden koulutusta tukevien Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ja Keski-Suomen Liiton kanssa yhteistyönä. Koulutuksen suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa yhdistyvät tuloksekkaalla ja tehokkaalla tavalla koulutustoiminnan erityisosaaminen, alueellisten verkostojen tunteminen ja koulutukseen osallistuvien järjestötoimijoiden tarpeiden ja taustayhteisöjen tuntemus. Leila Hoikkala, Terhi Taajamo ja Sanna Peltonen kuvaavat Lahden Perhe -hanketta, jonka tarkoituksena oli lapsiperheiden palvelujen moniammatillisen ja monitoimijaisen kumppanuuden kehittäminen ja toteuttaminen Lahden ammattikorkeakoulun hankkeen tavoitteena oli monella tavalla ylittää rajoja julkisten perhepalveluiden, koulutusorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Hankkeen tärkeimpiä kumppaneita olivat perheet, joita pyrittiin kannustamaan verkottumiseen ja osallisuuteen toiminnan kehittämiseksi. Mona Bischoff kuvaa Elävää Kirjastoa, joka on menetelmä, jonka tarkoituksena on edistää dialogisuutta ja moniarvoista yhteiskuntaa. Nuorisotyön kattojärjestö Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö, joka on kehittänyt Elävä Kirjasto -konseptia. Ammattikorkeakoulu Sydvästin (nykyään ammattikorkeakoulu Novia) Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa on käytetty tätä menetelmää viime vuosina. Kirsi Hämäläinen kuvaa, kuinka Lahden ammattikorkeakoulussa erikoistumisopinnot laitettiin palvelemaan liikunnan ja urheilun järjestökoulutuksen tarpeita. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämisestä Suomessa vastaa vuonna 2005 perustettu Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke (Vok). Hankkeessa toimivat yhdessä keskeiset valtakunnalliset urheilu- ja liikuntajärjestöt: Suomen Liikunta ja Urheilu, Olympiakomitea, Nuori Suomi, Suomen Kuntoliikuntaliitto ja Suomen Valmentajat. Tony Addy kuvaa Diakin kansainvälistä, kolmannen sektorin toimintaan ja sosiaalialaan liittyvää koulutusohjelmaa ja sen yhteiskunnallisesta toimintakontekstista lähtevää tarvetta. Kansalaisyhteiskunnan Addy näkee välttämättömänä kenttänä julkisen ja yksityisen sektorin välissä, koska se auttaa intressien yhteensovittamisessa ja yksilöiden osallistamisessa sekä toimii demokratian oppimisalustana. Diakin yhteisöjen kehittämiseen ja sosiaalialaan keskittyvä englanninkielinen koulutusohjelma painottaa yhteiskunnan moninaisuutta ja kehittää opiskelijoiden taitoja toimia moniarvoisissa yhteisöissä. Koulutus myös kartuttaa omaehtoisen organisoitumisen kykyä sekä johtamistaitoja. Toimittajien alkusanat

18 18 Käytännön esimerkit osoittavat, että kansalaistoiminta ei ole millään muotoa vierasta ammattikorkeakouluille. Päinvastoin: meneillään on nytkin laajoja kehittämis- ja koulutushankkeita. Kiitos kaikille kirjoittajille, jotka näin antavat merkittävän panoksen toiminnan seuraavaan kehittämisvaiheeseen. Lämmin kiitos myös Kim Lindbladille käännöksestä. Tunnustuksen ansaitsevat myös ne eri ammattikorkeakoulujen työntekijät, jotka ovat uutterasti osallistuneet hankkeen ohjausryhmän työhön. Ilman opetusministeriön ja oikeusministeriön tukea tätä hanketta eikä tätä kirjaa olisi syntynyt. Helsingissä Toimittajat Ammattikorkeakoulut kansalaistoiminnassa

19 19 Luku 1 Kansalaistoiminnan vahvistamisen perusteet

20

Sosionomilta eivät hommat lopu

Sosionomilta eivät hommat lopu A Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät hommat lopu Ammattikäytäntöjen kehittäminen haasteena sosionomi AMK -tutkinnoissa Raportteja ja tutkimuksia 1/2009 1 Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen JULKAISU 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen Oikeusministeriön julkaisuja 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen

Lisätiedot

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:22 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe Lausuntokooste työryhmän toimenpide-esityksestä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:22 Sähköisen

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa.

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa. 9 Saatesanat Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa on neljä poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa. Yksi ohjelmista koskee kansalaisvaikuttamista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST

KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST 4 KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST KIRJOITTAJA Leena Björkqvist toimii Metropolian Kulttuurituotannon lehtorina sekä Tuottaja2020 hankkeen

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset

Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2/2011 Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset Aaro Harju, Jorma Niemelä 2/2011 Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset Aaro Harju, Jorma Niemelä Edita Prima Oy, Helsinki 2011 1.2.2011 Julkaisun

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot