KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA"

Transkriptio

1 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development Loppuraportti Projektipäällikkö Arja Sinkko (toim.) Kotka 2007 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 30. 1

2 Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Taitto Oy Kotkan Kirjapaino Ab, M. Sihvo Painopaikka Oy Kotkan Kirjapaino Ab, Hamina 1/2007 ISSN: ISBN:

3 SISÄLLYS JOHDANTO... 4 SUDENET-VERKOSTOHANKE... 5 Arja Sinkko, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu MITÄ TOIMENPITEITÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ KANSALLINEN.. 8 STRATEGIA EDELLYTTÄÄ AMMATTIKORKEAKOULUILTA?... Liisa Rohweder, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖKRITEERIEN PILOTOINTI AMMATTIKORKEAKOULUISSA... Erkka Laininen, OKKA-säätiö KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMAN LAADINTA AMMATTIKORKEAKOULUUN TARKASTELUSSA LAUREA HYVINKÄÄ... Anne Virtanen, Laurea-ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN KESTÄVYYS Leila Laitila-Özkoc, Oulun seudun ammattikorkeakoulu TAVOITTEENA RANNIKKOSEUDUN KESTÄVÄ KEHITYS Tove Holm, Yrkeshögskolan Sydväst YMPÄRISTÖSELVITYKSEN PÄÄMÄÄRÄNÄ KESTÄVÄ KEHITYS Stina Frejman, Svenska yrkeshögskolan KESTÄVÄN KEHITYKSEN VERKOSTOTOIMINTAAN OSALLISTUMISEN TULOKSIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA... Matti Jalkanen, Savonia-ammattikorkeakoulu SUDENET-VERKOSTO AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN EDISTÄJÄNÄ... Liisa Rohweder, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN KESTÄVYYDEN ARVIOINTI Esko Olkoniemi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu KESTÄVÄN KEHITYKSEN VERKOSTON TULEVAISUUS Arja Sinkko, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tove Holm, Yrkeshögskolan Sydväst YHTEENVETO Arja Sinkko, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 3

4 JOHDANTO Kestävän kehityksen näkökulma on keskeinen kaikessa koulutuksessa tulevina vuosina Opetusministeriö julkaisi helmikuussa 2006 kansallisen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen strategian Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa Baltic 21E -ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä ( ) varten. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:6. (Luettavissa myös sähköisenä osoitteessa default/opm/julkaisut/2006/liitteet/opm_9_tr06.pdf?lang=fi). Strategian tavoitteiden mukaan kestävän kehityksen periaatteiden tulisi kolmen vuoden kuluessa näkyä integroituina kaikkien kouluasteiden - ensimmäisen, toisen ja yleissivistävän sekä myös korkeakoulujen arkipäivän toiminnoissa, opetussuunnitelmissa ja tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Myös opettajien kestävään kehitykseen liittyvä jatkokoulutus ja oppimateriaalien kehittäminen on tärkeää. Strategian taustana ovat YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen sekä Baltic 21E -toimintaohjelma Baltic 21E -toimintaohjelma on ensimmäinen ylikansallinen hanke kestävän kehityksen koulutuksen edistämiseksi. Sen ovat allekirjoittaneet kaikkien Itämeren maiden opetusministerit vuonna YK:n vuosikymmenen keskeiset tehtävät ovat - lisätä korkealaatuisen koulutuksen tarjontaa - muuntaa nykyistä koulutusta kestävän kehityksen suuntaan - lisätä kansalaisten tietoisuutta kestävästä kehityksestä - tarjota kestävää kehitystä edistävää koulutusta kaikilla yhteiskunnan aloilla. (Kaivola, T. & Rohweder, L., toim. Korkeakouluopetus kestäväksi. Opetushallitus 2006) 4

5 SUDENET-VERKOSTOHANKE Projektipäällikkö, DI Arja Sinkko Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Taustaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu julkaisi oman kestävän kehityksen ohjelmansa keväällä Tämän prosessin jatkoksi luotiin hanke, Kestävän kehityksen ammattikorkeakouluverkosto (v ), tukemaan suomalaisten ammattikorkeakoulujen ympäristö- / kestävän kehityksen ohjelmatyötä ja hyödyntämään KyAMKin keräämää kokemusta. Opetusministeriön rahoittama kaksivuotiseksi suunniteltu hanke sai yhden jatkovuoden, joten verkoston työtä jatkettiin vuoden 2006 loppuun saakka. Ympäristön- / kestävän kehityksen hallintajärjestelmien (esim. ISO standardi 1 tai EMAS 2 -järjestelmä) avulla ammattikorkeakoulut pystyvät tuottamaan järjestelmällistä seurantatietoa ja dokumentointia johtamisen ja ympäristötyön tueksi sekä hyödyntämään tietoa myös ammattikorkeakoulun laadunvarmistustyössä. Hankkeen suunnittelun taustalla toimi opetusministeriön päätös, jolla suomalaiset oppilaitokset sitoutettiin Baltic 21E -toimenpideohjelman toteuttamiseen. Ohjelman vaatimusten mukaisesti kukin ammattikorkeakoulu valmistelee läpäisyperiaatteella oman kestävän kehityksen toimintaohjelmansa arvioiden jo toteutettuja käytänteitä sekä opetus-, tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä toimia mahdollisten puutteiden ja esteiden korjaamiseksi. (OPM-työryhmämuistio 36:2002). Tätä tavoitetta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hanke pyrki vahvistamaan luomalla noin 10 ammattikorkeakoulua käsittävän verkoston, jossa valmisteltiin ja jatkettiin kunkin ammattikorkeakoulun tavoitteisiin sopivan ympäristö- / kestävän kehityksen ohjelman luomista. Hanke sisälsi konsultaatioita ja yhteisiä workshopeja verkostopartnereiden työn tukemiseksi ja parhaiden käytänteiden löytämiseksi. Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli luoda materiaalia myös pk-yritysten tarpeisiin, mutta käytännössä työn painopiste oli kuitenkin ammattikorkeakoulujen arkipäivän käytäntöjen ja opetuksen kehittämisessä kestävämpään suuntaan. SUDENET-hanketta vietiin alusta alkaen eteenpäin yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja sen Baltian alueen partneriverkoston kanssa. Laurean The Baltic Sea Sustainable Development Network -hanke vei kestävän kehityksen teemaa Itämeren alueen korkeakouluihin. SUDENET -verkoston partnereita olivat Haaga AMK, Helia AMK, Laurea AMK, Oulun Seudun AMK, Pohjois-Karjalan AMK, Savonia-AMK, Svenska yrkeshögskolan sekä Yrkeshögskolan Sydväst. Hankkeeseen osallistuivat lyhyemmän aikaa myös Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Tavoitteet SUDENET-hankkeen tavoitteena oli suomalaisten ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen työn tukeminen. Hankkeen käynnistyessä vuoden 2004 alussa ei ollut juurikaan saatavilla tietoa ammattikorkeakoulujen tilanteesta ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen koko- 1 ISO standardi; lisätietoja SFS, 2 EMAS Eco-Management and Audit Scheme, lisätietoja mm. Ympäristöhallinnon sivuilta 5

6 naisuuden kannalta katsottuna. Ensimmäisenä tehtävänä oli kartoittaa tilanne. Ammattikorkeakouluja lähestyttiin sähköisen kyselyn avulla, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää halukkuus verkostoyhteistyöhön, sekä kunkin ammattikorkeakoulun tilanne ja käynnissä olevat, kestävään kehitykseen liittyvät toimenpiteet. Kevään 2004 aikana saatiin kasaan kymmenkunta ammattikorkeakoulua, jotka olivat kiinnostuneita verkottumaan ja kehittämään toimintaansa. Lähtökohdat ja tavoitteet olivat hyvin erilaisia: ISO ympäristöhallintajärjestelmän mukaista toimintaa toteutettiin muutamissa ammattikorkeakouluissa (mm. Yrkeshögskolan Sydväst ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu), kun taas joidenkin partnereiden järjestelmätyö oli vasta alkumetreillä. Pian todettiin, että myös opetustyön sisältöjen kehittämiseen on panostettava, mutta haasteena nähtiin se, miten määritellä kestävä kehitys opetuksessa mitä sillä tarkoitetaan yhteisissä perusopinnoissa, ammattiaineissa tai syventävissä opinnoissa? Toisen asteen koulutusta koskeva Opetushallituksen Ammatti- KEKE -hanke 1 ( ) antoi osviittaa myös ammattikorkeakouluja varten. Ensimmäisen ja toisen asteen koulutusta varten on tuotettu Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin 2 sekä Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit, joiden avulla koulut ja oppilaitokset pystyvät rakentamaan itselleen ympäristöjärjestelmän. Kriteerit täyttävä organisaatio voi hakea Oppilaitosten ympäristösertifikaattia OKKA-säätiöltä 3, joka vastaa sertifiointijärjestelmän ylläpidosta. Oppilaitosten ympäristökriteerit olivat tuttuja myös SUDENETverkoston partnereille. Pian todettiin, että muokkaamalla hieman kriteereitä, niistä voitaisiin saada hyödyllinen työkalu myös korkeakoulutuksen tarpeisiin. Kriteerien avulla on mahdollista rakentaa ammattikorkeakouluille soveltuva kestävän kehityksen järjestelmä, joka ohjaa johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen kehittämistä. Yhteistyöneuvottelut OKKA-säätiön kanssa olivat tuloksellisia ja näin verkoston yhdeksi toimintatavaksi muotoutui kriteereiden kehittäminen ja testaus yhteistyössä säätiön edustajan kanssa. Tulokset Kestävän kehityksen verkostohankkeen ajoitus oli mitä parhain: Itämeren alueen opetusministerit hyväksyivät vuonna 2002 kestävää kehitystä edistävän Baltic 21E -toimenpideohjelman, joka antoi erinomaisen pohjan ja suunnan verkoston toiminnalle. Samalla myös verkoston toimijoilla oli jotakin kättä pidempää käytössään viedessään asiaa eteenpäin omassa ammattikorkeakoulussaan. SUDENET-verkoston toimintatapa osoittautui käytännölliseksi ja hyödylliseksi: Vuosittain järjestettiin 4 5 yhteistä tapaamista, joissa käsiteltiin kunkin ammattikorkeakoulun tilannetta, keskusteltiin ongelmista ja mietittiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kokoontumisissa todettiin erittäin tarpeelliseksi mahdollisuus tavata ja tutustua eri ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen työn aktiivisiin tekijöihin, joita valitettavasti ei aina löydy kovin montaa. Tapaamisten avulla vähäisiä henkilöresursseja voitiin käyttää tehokkaasti koko verkoston työn tukemiseen. Verkostoituminen onkin usein ainoa järkevä vaihtoehto kehitystyössä, jossa resursointi on hajanaista. Verkostopartnereilla oli myös mahdollisuus ammattikorkeakoulukohtaisiin 1 Lisätietoja: Ammatti-KEKE 2 Lisätietoja: Oppilaitosten ympäristösertifiointi 3 Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö 6

7 konsultaatioihin, joita hyödynnettiin erityisesti hankkeen alkuaikoina, kun koulukohtaisia toteutussuunnitelmia ryhdyttiin käynnistämään. Myös sähköiset viestintävälineet (sähköposti, puhelin) olivat ahkerassa käytössä. Verkostolla oli myös selkeä tehtävä: Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereiden kehittäminen ammattikorkeakoulutusta palvelevaksi työkaluksi erityisesti opetuksen kehittämisen näkökulmasta. OKKA-säätiön suunnittelupäällikön Erkka Lainisen asiantuntemus ja laaja-alainen näkemys koko koulutusjärjestelmän tilanteesta oli usein tarpeen asioiden eteenpäin viemisessä. Kehitystyön yhteydessä todettiin myös, että ympäristökriteereitä tulisi kehittää kohti kestävän kehityksen kriteereitä, ja lisäksi olisi huomioitava kestävän kehityksen näkökulman sisällyttäminen ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Näitä kohtia kehitettiinkin verkostopartnereiden toimesta, ja tuloksista raportoi kukin ammattikorkeakoulu omassa artikkelissaan. Artikkelit on pyritty järjestämään siten, että niistä muodostuu yhtenäinen kuvaus hankkeen eri osa-alueiden tuloksista: oppilaitosten ympäristökriteereiden kehittämisestä, ympäristöhallintajärjestelmien (ISO 14001) käyttökokemuksista sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan kestävyyden määrittelystä. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun lehtori, KTT Liisa Rohweder on toiminut Baltic 21E -toimenpideohjelman kansallisena koordinaattorina vuodesta 2005 lähtien. Hän aloittaa tämän loppuraportin artikkelien sarjan esittelemällä kestävän kehityksen työn vaatimuksia ammattikorkeakouluille. Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen OKKA-säätiöstä valottaa omassa artikkelissaan Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerien sisältöä ja kokoaa yhteen ammattikorkeakoulujen kommentit niiden kehittämiseksi. Laurea-ammattikorkorkeakoulun artikkelissa kuvataan kestävän kehityksen ohjelman laadintaa ja sen integrointia opetukseen osana opetussuunnitelman juonteita. Sosiaalinen kestävyys ja sen huomioiminen ammattikorkeakoulun kaikissa toiminnoissa on tarkastelun kohteena Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan raportissa. Olemassa olevien laatujärjestelmien hyödyntäminen kestävän kehityksen ohjelman rakentamisessa on lähtökohtana Yrkeshögskola Sydvästin, Svenska yrkeshögskolanin ja Savonia-ammattikorkeakoulun artikkeleissa. Lopuksi tarkastellaan vielä ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaa: HAAGA-HELIAn artikkeli kokoaa yhteen SUDENET-verkoston toiminnan ja jaetun asiantuntijuuden tuloksia ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu arvioi T&K -toiminnan kestävyyden arvioinnin mahdollisuuksia. 7

8 MITÄ TOIMENPITEITÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ KANSALLINEN STRATEGIA EDELLYTTÄÄ AMMATTIKORKEAKOULUILTA? Lehtori, KTT Liisa Rohweder HAAGA-HELIA AMK Kirjoitus julkaistu myös Arenen verkkosivuilla: YK on julistanut vuosikymmenen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmeneksi. Sen myötä YK:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisenä tavoitteena on, että kestävän kehityksen periaatteet sisällytetään kansallisiin opetussuunnitelmiin koko koulutusjärjestelmän läpäisevästi. YK:n mukaan kestävää kehitystä edistävän koulutuksen tavoitteet tulee asettaa alueen paikallisista sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä oloista käsin, mutta samalla on myös tärkeää ottaa huomioon globaalit ulottuvuudet. Näistä lähtökohdista opetusministeriön asettama työryhmä on valmistellut kestävää kehitystä edistävän koulutuksen kansallisen vuosikymmenstrategian (ks. Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2006). Strategia tukeutuu kansallisiin ja alueellisiin kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen toimeenpanoa koskeviin asiakirjoihin. Keskeisin näistä on YK:n Euroopan alueen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen strategia ja sen taustana oleva Baltic 21E -ohjelma. Käsittelen tässä artikkelissa ensin Suomen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen strategian taustaa ja sen jälkeen helmikuussa 2006 valmistuneen strategian keskeisimpiä linjauksia ja sitä, millaisia haasteita ne asettavat ammattikorkeakouluille. Taustaa Suomen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen strategialle Itämeren alue on maailmanlaajuisesti mallikelpoinen esimerkki siitä, miten kestävää kehitystä voidaan edistää määrätietoisesti alueellisella tasolla. Alueen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen poliittisena perustana voidaan pitää Itämeren maiden opetusministereiden vuonna 2002 hyväksymää kestävän kehityksen ohjelmaa An Agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region Baltic 21E (http://www.ee/baltic21/publicat/r1_2002.pdf), joka on maailman ensimmäinen alueellinen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen toimintaohjelma. Ohjelman tavoitteena on toteuttaa koulutuksen osalta vuonna 1992 Rio de Janeiron ympäristö ja kehityskonferenssissa hyväksyttyä maailmanlaajuista Agenda 21 -toimintaohjelmaa sekä Johannesburgin toimintaohjelmaa, joka hyväksyttiin vuonna Baltic 21E -ohjelmalla pyritään siihen, että kestävän kehityksen näkökohdista muodostuu Itämeren maiden koulutusjärjestelmiin luonteva ja pysyvä osa. Ohjelma ei siis ole lyhytkestoinen projekti, vaan sitoumus muuttaa koulutusjärjestelmiä pysyvästi. Ohjelmassa on määritelty yhteiseksi yleistavoitteeksi kaikille koulutussektoreille: Kaikkien yksilöiden tulee kyetä tukemaan kestävää kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa tulee perustaa kokonaisvaltaiseen näkemykseen taloudellisesta ja sosiaalis-kulttuurisesta sekä ympäristön huomioon ottavasta kehityksestä. Lisäksi ohjelmassa määritellään omat tavoitteet kolmelle koulutusjärjestelmän osa-alueelle: koulut (esiopetus, perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus), korkea-asteen koulutus (mukaan lukien tutkimus) sekä vapaa sivistystyö. 8

9 Koska Baltic 21E -ohjelma on kaikkien Itämeren ympärysmaiden kompromissi ja siitä syystä kirjoitettu hyvin yleiselle tasolle, laati Suomen opetusministeriö Baltic 21E -ohjelman perusteella kansallisen kestävän kehityksen koulutuksen käynnistyssuunnitelman (Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2002), jota on toteutettu vuosina Käynnistyssuunnitelman puitteissa kaikkien koulutussektoreiden on ollut mahdollista toteuttaa koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen sekä verkostoitumiseen liittyviä kehittämishankkeita Suomessa ja Itämeren alueella. Saatujen kokemusten perusteella opetusministeriön nimittämä työryhmä laati kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenstrategian, joka on samalla Baltic 21E -ohjelman kansallinen toimeenpanosuunnitelma YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä ( ) varten. Strategia julkaistiin helmikuussa Tässä asiakirjassa korkeakouluille suunnatun vision mukaisesti Korkeakoulututkinnon suorittaneella on perustiedot ja taidot ammatissa ja asiantuntijana toimimiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon sekä ammatti- ja osaamisalansa seuraamiseen ja tutkimukseen pohjautuvaan kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vision suuntaan etenemistä varten työryhmä laati Suomen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen yleisstrategian sekä koulutussektorikohtaisia konkreettisia linjauksia vuosille Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen strategiset linjaukset ammattikorkeakoulujen osalta sekä haasteita tulevaan Ammattikorkeakoulujen osalta kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenstrategiassa esitetään, että vuoden 2009 loppuun mennessä tulee ammattikorkeakouluissa rakentaa koulutuksen kaikki erilaiset toiminnot kestävän kehityksen perusteelle siten, että opiskelijat ja henkilöstö pystyvät tietoisesti toteuttamaan yhteisesti sovittuja periaatteita. Ammattikorkeakoulujen tulee kehittää kestävään kehitykseen liittyvää osaamista muun muassa integroimalla kestävän kehityksen näkökulmaa opetussuunnitelmiin ja kehittämällä opetus- ja oppimamateriaalia. Opettajien koulutusta tulee muistion mukaan täydentää. Työharjoittelussa ja opinnäytetöissä tulee opiskelijoiden mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon kestävän kehityksen vaikutus tarkastelukohteeseensa. Ammattikorkeakoulujen tulee sisällyttää entistä painavammin kestävän kehityksen edistäminen sekä tutkimus- ja kehitystyö oman toimintansa tavoitteeksi. Kestävän kehityksen näkökulmaa tulisi myös ottaa huomioon aluekehitystyössä. Kansainvälistä tutkimukseen ja opetukseen liittyvää yhteistyötä tulee lisätä Itämeren alueella. Tässä työssä ammattikorkeakoulujen toivotaan verkostoituvan myös yliopistosektorin kanssa. Sen lisäksi, että kestävän kehityksen toivotaan toteutuvan läpäisyperiaatteella kaikessa ammattikorkeakoulujen toiminnassa, strategiassa edellytetään myös, että kestävään kehitykseen liittyvää erityisosaamista lisätään erillisten ammattitaitoa kehittävien opintojen sekä alueellisesti vaikuttavan tutkimus- ja kehitystyön puitteissa. Siksi muistiossa ehdotetaan, että ammattikorkeakoulut nimittävät vastuutahoja, joiden aktiivisin toimin varmistetaan strategian toteutuminen koko korkeakoulun tasolla. Tähän liittyvänä konkreettisena toimenpiteenä esitetään, että vuoteen 2012 mennessä jokaisessa ammattikorkeakoulussa tulee olla yliopettaja, jonka tehtäviin kuuluu kestävän kehityksen opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä ammattikorkeakoulujen välisen yhteistoiminnan edistäminen koko ammattikorkeakoulun tasolla. Ammattikorkeakoulut etenevät tällä hetkellä edellä käsiteltyjen keskeisten strategisten tavoitteiden osalta (ks. tarkemmin Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2006) eri vaiheissa. Anna seuraavaksi joitakin esimerkkejä strategian etenemisestä eri ammattikorkeakouluissa. 9

10 Toimintastrategiat Toimintastrategioiden kehittämistyöhön tulisi panostaa, sillä se on alkanut hitaasti Baltic 21E -ohjelman käynnistyssuunnitelmavaiheen aikana vuosina Toistaiseksi Suomessa on suhteellisen vähän ammattikorkeakouluja, jotka ovat laatineet ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmiä. Ammattikorkeakoulut ovat kuitenkin pyrkineet verkottumalla ja siten toisiltaan oppien kehittämään niille soveltuvia toimintastrategioita Kymenlaakson ammattikorkeakoulun käynnistämässä SUDENET -verkostossa (ks. tarkemmin Sinkko 2006, 25). Osaamisen edistäminen Osaamisen edistäminen vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Opetussuunnitelmia on systemaattisesti selkiytetty kestävän kehityksen ammatillisten tavoitteiden mukaisesti lähinnä ammattikorkeakouluissa, joissa on kestävän kehityksen tai ympäristöohjelma (esim. Yrkeshögskolan Sydväst). Näissä ammattikorkeakouluissa on pyritty siihen, että koko opetus- ja tutkimushenkilöstö perehtyy kestävän kehityksen haasteisiin omasta ammatillisesta näkökulmastaan. Useimmissa ammattikorkeakouluissa on yksittäisiä opettajia ja tutkijoita, jotka ovat kannustaneet kouluja toteuttamaan ammatillisten tavoitteiden mukaisia opintokokonaisuuksia ja irrallisia opintojaksoja. Kolmessa ammattikorkeakoulussa (Laurea-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Sydväst) on kestävän kehityksen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia ympäristösaajia elinkeinoelämän, julkishallinnon ja järjestöjen palvelukseen. Opiskelijoita on kiinnostanut kestävän kehityksen näkökulma osana ammatillista osaamista, sillä tältä alalta on tehty runsaasti työelämää kehittäviä opinnäytetöitä osana koulujen toteuttamia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Useat ammattikorkeakoulut ovat osallistuneet korkeakouluopettajien ja tutkijoiden osaamisen kehittämiseen tuottamalla julkaisun Korkeakouluopetus kestäväksi -opas YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten (toim. Taina Kaivola ja Liisa Rohweder). Kirjahankkeen toteutukseen osallistui 14 kirjoittajaa ammattikorkeakouluista, 10 kirjoittajaa yliopistoista, opetusministeriön ylijohtaja, Opetushallituksen opetusneuvos sekä kaksi Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Opetus- ja oppimateriaalien kehittäminen Useissa ammattikorkeakouluissa on kehitetty oppimateriaalia sekä virtuaalisessa muodossa että perinteisinä painettuina oppikirjoina. Tyypillisesti materiaalia on tuotettu hankepohjalta ja toteutuksessa on ollut mukana useita eri kouluja. Esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulussa on kehitetty yhdessä yliopistosektorin kanssa Ympäristöasioiden hallinnan verkkokurssikokonaisuus Lahdessa toimivien korkeakoulujen käyttöön. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu, Arcada Svenska Yrkeshögskolan sekä Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulu ovat toteuttaneet verkkopedagogisen kokeilun kestävän matkailun edistämiseksi. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa on lisäksi tuotettu liiketalouden koulutukseen tarkoitettu kirja Yritysvastuu kestävää kehitystä organisaatiotasolla (Rohweder 2004). Kirjan lähtökohtana oli opetusministeriön asettama koulutuksen yleistavoite, jonka mukaan kestävää kehitystä edistävän koulutuksen tulee perus- 10

11 tua taloudellisiin, ympäristöön liittyviin ja sosiaalisiin näkökohtiin sekä siihen, että yksittäisen oppijan tulee omaksua tulevassa ammatissaan tarvitsemansa kestävään kehitykseen liittyvät tiedot, taidot ja pätevyys. Tutkimus- ja kehitystyö Ammattikorkeakoulujen toiminnalle tärkeä alueelliseen kehittämistyöhön liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta on käynnistynyt ammattikorkeakouluissa hyvin. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnistetty vuosina yli 130 kappaletta. Tyypillistä hankkeille on, että niiden rahoitukseen on osallistunut useita alueellisia toimijoita ja että niiden tavoitteet ovat nousseet alueellisesta kehittämistarpeesta. Esimerkkeinä tutkimus- ja kehityshankkeista mainittakoon Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hanke Koulutussimulaattori merenkulun ympäristöturvallisuuden lisäämiseksi, Lahden ammattikorkeakoulun hanke Ympäristöalan huippuosaaminen tiede- ja yritystoiminnan sillanrakentajana, Oulun seudun ammattikorkeakoulun hanke Ihmisen hyvinvointi ja ympäristö sekä Mikkelin ammattikorkeakoulussa toteutettu hanke Etelä-Savon maaseutuyritysten ympäristö- ja elintarviketurvallisuuden kehittäminen. Täydennyskoulutus ja opettajankoulutus Opettajien koulutukseen tulee jatkossa suunnata voimavaroja. Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa ei ole toteutettu kestävää kehitystä edistävää täydennyskoulutusta vuosina Opettajien koulutuksessa ammattikorkeakoulujen opettajat ovat voineet perehtyä kestävän kehityksen pedagogiikkaan omista lähtökohdistaan, mikäli se on heitä itseään kiinnostanut. Ammattikorkeakoulujen opettajien koulutukseen ei sen sijaan ole sisällytetty systemaattisesti kestävän kehityksen teoriaa ja käytänteitä eri opetusaloilta siten, että merkitys myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja opiskelijoiden asenteisiin tulee ymmärretyksi. Ainoastaan Oulun seudun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on ollut tarjolla kestävän kehityksen ammatilliseen osaamiseen liittyvä opintojakso. Kansainvälinen yhteistyö Baltic 21E -ohjelman käynnistyssuunnitelmavaiheen aikana ammattikorkeakoulut ovat verkostoituneet Itämeren kestävän kehityksen verkostoksi, jonka koordinaattorina on toiminut Laurea-ammattikorkeakoulu. Verkoston tavoitteena on edistää kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Verkoston puitteissa on vuosina järjestetty partneripäivät Tallinnassa (Viro), Kaunasissa (Liettua), Szczecinissä (Puola) ja Pskovissa (Venäjä). Jatkossa ammattikorkeakouluja kehotetaan verkostoitumaan Itämeren alueen yhteistyön osalta myös Suomen yliopistosektorin kanssa. Lopuksi Opetusministeriön Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen -työryhmä luovutti kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenstrategian sekä Baltic 21E -ohjelman toimeenpanosuunnitelman opetusministeri Antti Kalliomäelle 15. helmikuuta 2006 pidetyssä seminaarissa. Seminaarissa eri koulutussektoreiden edustajat esittivät näkemyksiään strategian sisällöstä. Ammattikorkeakoulujen puheenvuoron käytti Arenen puheenjohtaja Pentti Rauhala Laurea-ammattikorkeakoulusta. Rauhalan mukaan ammattikorkeakoulujen toteutettavaksi esitetyt toimenpiteet ovat pääosin perusteltuja ja toteutettavissa ja hän ehdotti, että ammattikorkeakoulut voisivat ottaa kestävän kehityksen osaksi strategioitaan. Rauhala sanoi puheen- 11

12 vuorossaan uskovansa, että ammattikorkeakoulut hoitavat osuutensa kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen toteuttamisessa (Rauhala 2006). Myös yliopistojen rehtorien neuvoston puheenjohtajana toimiva Ilkka Niiniluoto suhtautui strategiaan myötämielisesti ja sanoi puheenvuorossaan muun muassa, että kestävä kehitys on välttämätön tavoite ja että yliopistot ovat halukkaita ottamaan strategian asettamat haasteet vastaan (Niiniluoto 2006). Hän korosti, että koska kestävä kehitys ei ole toistaiseksi itsenäinen tieteenala tai oppiaine yliopistojen koulutusohjelmissa, on yliopistoissa selkeästi määriteltävä tämän aihepiirin osalta vastuuhenkilöitä ja -tahoja, joiden erilaisin aktiivisin toimin tutkimusta ja koulutusta suunnitellaan ja tarjotaan. Asian kuittaaminen pelkällä läpäisyperiaatteella opetuksessa ja tutkimuksessa saattaisi hänen mukaansa johtaa huonoon lopputulokseen. Vaikka opetusministeriö pyrkii strategialla kannustamaan ammattikorkeakouluja integroimaan kestävän kehityksen näkökulmaa kaikkeen toimintaan osoittamalla sitä edistävälle työlle selkeämmän statuksen ja priorisoimalla sitä edistäviä hankkeita myös rahoituspäätösten kautta, on vastuu strategian toteutumisesta korkeakoulujen autonomisesta asemasta johtuen niillä itsellään. Ammattikorkeakoulujen kannattaisikin nähdä strategian nostattamat haasteet ennen kaikkea koulutuksen ja tutkimustoiminnan positiivisina kehittämismahdollisuuksina, osana eettisesti korkeatasoista ja laadukasta toimintaa. Lähteet Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa/ Baltic 21E-ohjelma. Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa työryhmän ehdotus ohjelman käynnistyssuunnitelmaksi. (2002). Opetusministeriön työryhmän muistioita 6:2002. <www.minedu.fi/minedu.fi/julkaisut/index.html> Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa Baltic 21E ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä ( ) varten (2006). Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:6. <www.minedu.fi/julkaisut/index.html> Niiniluoto, I. (2006). Kestävä kehitys yliopistojen haasteena. Puheenvuoro opetusministeriön ja Suomen Unescotoimikunnan Kestävän kehityksen seminaarissa <www.minedu.fi/etusivu/arksito/2006/0203/ niiniluoto.html> Rauhala, P. (2006). Kestävä kehitys ja ammattikorkeakoulut. Puheenvuoro opetusministeriön ja Suomen Unescotoimikunnan Kestävän kehityksen seminaarissa Rohweder, L. (2004). Yritysvastuu kestävää kehitystä organisaatiotasolla. WSOY. 255s. Sinkko, A. (2006). Kirjassa Kaivola, T. & L. Rohweder (2006 toim.) Korkeakouluopetus kestäväksi. Opas YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten. Opetusministeriön julkaisuja 2006:4 ss

13 Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerien pilotointi ammattikorkeakouluissa Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit Oppilaitosten ympäristösertifiointi käynnistyi maaliskuussa Sertifioinnin perustana ovat koulujen ja oppilaitosten tarpeisiin räätälöidyt ympäristökriteerit, joissa toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen näkökulmasta. Sertifiointi ja kriteerien käyttö on vapaaehtoista. Ne soveltuvat peruskoulujen ja lukioiden sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten käyttöön. SUDENET-hankkeen yhtenä tavoitteena oli testata ympäristökriteereitä ammattikorkeakouluissa sekä tunnistaa niihin liittyviä kehittämistarpeita korkeakoulutuksen näkökulmasta. Tarkoituksena on, että kriteereihin perustuva Oppilaitosten ympäristösertifiointi laajennetaan vuosina kattamaan myös ammattikorkeakoulut. Samalla ympäristökriteerit päivittyvät kestävän kehityksen kriteereiksi, jotka sisältävät ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat oppilaitosten johtamisessa, opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Sertifiointimahdollisuuden ohella kriteereistä kehitetään työkaluja, jotka soveltuvat käytettäviksi osana koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen laadunarviointia. Oppilaitosten ympäristösertifiointi Oppilaitosten ympäristösertifioinnin järjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää ympäristökriteerit, laajan materiaalin oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi sekä valtakunnallisen auditoijaverkoston, jonka avulla toteutetaan toiminnan arviointia ja kehittämistä. Lisäksi oppilaitoksille tarjotaan neuvontaa ja järjestetään ympäristöjärjestelmien rakentamista tukevaa opettajien täydennyskoulutusta. Oppilaitosten ympäristösertifiointi on syntynyt koulujen ja oppilaitosten tarpeista saada toimivia työvälineitä, joilla kestävä kehitys voidaan maastouttaa osaksi oppilaitosyhteisön arkea. Sertifioinnin taustalla ovat ympäristöjohtamisen periaatteet ja standardit, mutta niitä on sovellettu oppilaitosten tarpeita vastaaviksi. Ympäristökriteerien mukaan toimivalla oppilaitoksella on ympäristöjärjestelmä, joka kattaa samat peruselementit kuin EMAS tai ISO (kuva 1). Tämä antaa myös opiskelijoille mahdollisuuden oppia tuntemaan ympäristöjärjestelmiä jo opiskelun aikana. Kriteerit täyttävä oppilaitos voi hakea Oppilaitosten ympäristösertifikaattia Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiöltä, joka on vastannut vuoden 2005 alusta sertifiointijärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisätietoa oppilaitosten ympäristösertifioinnista saa osoitteesta 13

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot