1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot"

Transkriptio

1 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaava-alue: Osayleiskaava on laadittu osille kylistä Iskmo (407), Norra Jungsund (408), ja Södra Jungsund (409) Mustasaaren kunnassa. Kaava-alueen rajoitus on tehty ranta-alueiden kiinteää asutusta koskevan yleissuunnitelman mukaan joka hyväksyttiin Mustasaaren kunnanvaltuustossa Alue rajoittuu yhtä aika tämä kaavan kanssa laadittavan mannerrantojen rantaosayleiskaavaan usealla kohtaa: pohjoisessa Verkvikin kohdalla, etelässä Bosundin kohdalla ja idässä Vekasund-Skatasundin kohdalla. Kaava-alueen länsipuolella sijaitsevat saaret kuuluu mannerrantojen rantaosayleiskaavaan. Osayleiskaava käsittää noin m leveä ranta-alue, joka alkaa Iskmo sundista Iskmon kylässä, jatkuu Pantsarholmssundetin kautta Grönvikfladanin asti, ja edelleen mantereen rantaa pitkin Alskatin kautta Verkvikiin asti. Fjärdskäretkin sisältyy osayleiskaavaan. Ranta-alue koostuu osittain merenrannoista, osittain sisäjärvirannoista. Kaavaan sisältyy myös alueita jotka eivät ole ranta-aluetta. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on n. 840 ha, (mukaan lukien vesialuetta noin 260 ha). Ranta-viivan yhteenlaskettu pituus (karttarantaviiva) on noin 19 km. Rakennuskelvottoman rannan pituus on noin 3,5 km. Rakennuskelpoisesta rannasta noin 3,7 km on järviranta, merenrannan osuus on noin 9,8 km sekä Fjärdskäretillä on noin 1,7 km. Kaava-alueen laajuus ilmenee liitteenä olevasta kartasta (liite 1). 1.2 Kaava-alueen sijainti Etäisyys Sepänkylän kuntakeskukseen vaihtelee kaava-alueen eri osista. Etäisyys kuntakeskuksesta kaava-alueen eteläosaan on noin 12,5 km ja etäisyys Fjärdskäretille on noin 18,5 km (liite 2). 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Alueen kaavoituksella pyritään helpottamaan ja edistämään sen maankäyttöä. Kaavan on huomioitava alueen nykytilaa ja tuotava esiin sen uusia kehitysmahdollisuuksia. Yksi kaavoituksen tarkoituksista on helpottaa rakentamista rannoilla sekä jakaa rakennusoikeutta tasaisesti maanomistajien välillä. Osayleiskaava käsittää Iskmo, Grönvik ja Alskatin ranta-alueet. Kaavassa on myös alueita jotka eivät ole ranta-alueita. Hyväksytystä osayleiskaavasta tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti oikeusvaikutteinen ja sitä voidaan käyttää pohjana tulevaisuuden maankäyttöä koskevissa päätöksissä alueella. Esim. kunta voi osittain myöntää rakennusluvat suoraan kaavan nojalla nykyiseen poikkeuslupamenettelyyn verrattuna. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo Osayleiskaava koostuu kartasta, kaavamääräyksistä sekä kaavaselostuksesta. Kaavaselostuksessa esitetään kaava-alueen lähtötiedot, asetetut päämäärät, mitoitusperusteet ja perusteet osayleiskaavalle. Osallistumista ja arviointia varten on tehty erillinen ohjelma (liite 3).

2 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liitteistä Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Osayleiskaava Miksi osayleiskaava Osayleiskaavan sisältö ja laatiminen Osayleiskaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistussuhteet Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Seutukaava Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Kaavoituksen pohjakartta Rakennuskielto Selvitys olevista rakennuksista Kantatilaselvitys Rantaviivan pituus OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireillepano Osallistuminen ja vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö Osayleiskaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osayleiskaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden ratkaisut Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Osayleiskaavaratkaisun valinta ja perusteet... 28

3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitusperiaatteet Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Alueet jotka ovat varatut varsinaiseen asutukseen on jaettu seuraavasti: Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Juridiset vaikutukset: Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset Nimi YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 46

4 4 1.5 Luettelo selostuksen liitteistä Liitteet: 1. Osayleiskaava-alueen laajuus Kartta 1: Sijaintikartta Kartta 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Teksti + kartta 4. Ote maakuntakaavan ehdotuksesta Kartta 5. Vesilaitoksen toiminta-alue Kartta 1: Yhdyskuntarakenne, palvelut Kartta 1: b. Yhdyskuntarakenne, palvelut / virkistys Kartta 1: Liikenne Kartta 1: Yhdyskuntarakenne, asutus Kartta 1: Maisemaselvitys Teksti, Kuvat, Kartta 10. Muistio kaavoituskokouksesta Teksti 11. Muistio viranomaisten neuvottelusta Teksti 12. Rakennusoikeuden jako rantavyöhykkeellä Taulukko 13. Rakennusoikeuden jako AT, AP-alueella Taulukko 14. Väestötilastoja Taulukko OSAYLEISKAAVAKARTTA 1: Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Luontoinventointi vuodelta Luontoinventoinnin suoritti Nature-Invest / biologi Ingvar Fagerholm Mustasaaren kunnan toimeksiannosta pohjaksi kaavan laatimiselle. Inventoinnin tavoitteena oli kartoittaa alueen luontotyypit, pääasiallinen lajiyhdistelmä ja ympäristötila. Luontoinventoinnissa selvitetään uhanalaisten kasvien ja eläinten suojelun tarvettakin valtakunnallisen UHEX-rekisterin ja EU:n habitaatti- ja lintudirektiivin perusteella. Luontoinventoinnin tehtävä on myös minimoida vaikutukset ympäristöön ja varmistaa että kaikki ns. lakibiotoopit suojataan. Luontoinventointia ohjaa luonnonsuojelulaki, luonnonsuojeluasetus, metsälaki, metsäasetus ja metsälain perustelu sekä vesilaki. 2. Olemassa oleva rakennuskanta Mustasaaren kunta. Mustasaaren kunta ja HN-Consult ovat selvittäneet olemassa olevat rakennukset ja käyttäminen. 3. Muunnellun (mitoittavan ) rantaviivan pituuden mittaaminen. HN-Consult on suorittanut muunnellun rantaviivan mittauksen erikseen joka palstalle. Mittaamisen periaatteet hyväksyttiin rantayleiskaavakomiteassa Kulttuuriympäristöinventointi vuodelta Susanne Öst on laatinut kulttuuriympäristöinventoinnin Mustasaaren kunnan tehtävänä Mantereen puoleisten rantayleiskaavan yhteydessä Mustasaaren kunnassa. Selvityksen tarkoitus on selvittää mitkä erilaiset kulttuuriympäristöt löytyvät alueelta. 5. Selvitys muinaismuistoista kaava-alueella. Pohjanmaan museo on ilmoittanut tiedot tunnetuista muinaisjäännöksistä alueella. 6. Kantatilaselvitys HN-Consult on selvittänyt tilanmuodostamista niille tiloille jotka sijaitsevat rantavyöhykkeellä. Rantarakentamisoikeuden määrittämisen perusteena on kiinteistömuodostaminen ts. päivämäärä kun rakennuslain määräykset rakentamisesta rannoille astuivat voimaan.

5 5 7. Viistokuvaus Mustasaaren kunta on teettänyt viistokuvakuvauksen kaikista rannoista rantaosayleiskaavan laatimiselle. 8. Vesihuollon kehityssuunnitelma Plancenter Ltd on laatinut vesihuollon ja jätevesikäsittelyn kehityssuunnitelman Mustasaaren kunnan tehtävänä. Kunta on hyväksynyt suunnitelman Rantojen rakennettavuus HN-Consult ja Nature-Invest / Ingvar Fagerholm ovat tarkistaneet rantojen rakennuskelpoisuuden. Mitoittavaan (muunneltuun) rantapituuteen ei sisälly rakennuskelvottomia rantoja. Ehdot rakennuskelpoiselle tilalle hyväksyttiin rantayleiskaavakomiteassa Liikenne Tiehallinto / Vaasan tiepiiri on laatinut selvityksen liittymien järjestelyn tarpeesta maantiellä 724. Oy Talentek on kaavoitusjaoston tilauksella laatinut selvityksen mahdollisuudesta ohittaa Grönvikiä ohikulkutiellä. 11. Ranta-alueiden kiinteää asutusta koskeva yleissuunnitelma. Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-alueiden kiinteää asutusta koskevan yleissuunnitelman. 12. Rekisteri tilojen omistajista Tilojen omistusluettelo on laadittu väestörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) tiedoilla. 13. Selvitys maisemakuvasta (maisema-analyysi) HN-Consult on laatinut maisema-analyysin perustaksi asutuksen sopeuttamiselle maisemaan ja olemassa olevaan asutukseen. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus asettaa kaavoituskomitean ohjaamaan mantereen puoleisten rantojen kaavoitusta. Mantereen puoleiset rannat tarkoittaa rantoja jotka sijaitsevat Raippaluodon sillan mantereen puolella Oy Talentek on laatinut selvityksen edellytyksistä maankäytön lisääntymiselle Alskatintietä pitkin (mt 724) Grönvikin ja Alskatin kohdalla liikenteen näkökulmasta. Klas Hytönen, Oy Talentek on laatinut selvityksen Mustasaaren kunnan toimeksiannosta. Kesä 2004 Ingvar Fagerholm / Nature-Invest laatii luontoinventoinnin Oy Talentek on Mustasaaren kunnan / kaavoitusosaston tilauksella suorittanut Selvitys tieratkaisuista maantielle lv 724, Alskatintie Grönvikin kohdalla. Selvitys käsittää mahdollisuudet mennä ohikulkutiellä Grönvikiä ohitse Tiedotustilaisuus maanomistajille Grönvikin rannalla koskien asemakaavoituksen aloittamisesta. Talvi 2006 Susanne Öst laatii kulttuuriympäristöselvityksen Mustasaaren kunnan toimeksiannosta Oy Talentek suorittaa toimenpideselvitys maantien 724 (Vaasa-Raippaluoto) Grönvikin kohdalla, Tiehallinnon Vaasan tiepiirin tehtävänä Kunnanhallitus asettaa uuden komitean mantereen puoleisten rantojen kaavoittamista varten: Puheenjohtaja: Henrik Svarfvar, esittelijä: Pertti Malinen, Lena Gammelgård, Helena Granlund, Marjatta Hultholm, Martin Håkans, Maria Nyström, Krister Svedström (varajäsen Jan-Erik Lind) Kaavoitusjaosto päätti aloittaa osayleiskaavatyö Alskat-Iskmo-Grönvik alueelle ja hyväksyy HN-Consultin korjatun tarjouksen alueen kaavoittamisesta. Alue jolle pitää laatia asemakaava ei otettu mukaan osayleiskaava-alueelle Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan osayleiskaava-alueelle.

6 Kaavoitusjaosto päätti aloittaa asemakaavan laatimista Grönvikillä. Päätös sisälsi että kaavan toteuttaminen on tapahtua maanomistajien kustannuksella ja kaavoitussopimus laaditaan maanomistajien kanssa ennen kaavaluonnoksen asettamista nähtäville Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esille pantu yleisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tuli 9 huomautuksia Rantaosayleiskaavakomitea hyväksyy tavoitteet ja yleiset periaatteet rantaosayleiskaavan laatimiselle. Tavoitteet ja yleiset periaatteet sisältävät muun muussa muunnellun rantaviivan mittauksen menetelmän, rakennuskelpoisten tilojen kriteerit, kantatilaselvityksen periaatteet Asemakaavan osallistumis- ja arviointiohjelma oli julkisesti nähtävillä. 4 huomautusta ohjelmasta jätettiin Rantaosayleiskaavakomitean kokous. Pohjaselvityksien ohjeet, yleiset periaatteet ja tavoitteet on vietävä käsittelyyn kaavoitusjaostossa ja kunnanhallituksessa. Sen jälkeen mitoitusperiaatteet viedään eteenpäin myöhemmin Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle pohjaselvityksien ohjeiden, yleisien periaatteiden ja tavoitteiden hyväksymistä Alskat-Iskmo-Grönvik osayleiskaavoitukselle Kunnanhallitus hyväksyy Alskat-Iskmo-Grönvik osayleiskaavan pohjaselvityksien ohjeet, yleiset periaatteet ja tavoitteet Alskat-Iskmo-Grönvik alueen osayleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperiaatteiden ehdotuksen laatiminen Kunnanvaltuusto hyväksyy pohjaselvityksien ohjeet, yleiset periaatteet ja tavoitteet Rantaosayleiskaavakomitean kokous. Tavoitteiden luonnoksen ja mitoitusperiaatteiden käsittely Kaavoitusjaosto puoltaa kunnanhallitukselle tavoitteiden ja mitoitusperiaatteiden hyväksymistä Alskat-Iskmo-Grönvikin osayleiskaavoitukselle Kunnanhallitus hyväksyy tavoitteet ja mitoitusperiaatteet Alskat-Iskmo-Grönvikin Kunnanhallitus päätti asettaa uusi toimikunta Mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaavoitukselle. Puheenjohtaja Henrik Svarfvar, Lena Gammelgård, Martin Håkans, Ann-Britt Edberg, Hans Nyholm, Michael Luther, Monica Sirén-Aura. Seuraavat viranhaltijat ovat toimineet pysyvinä asiantuntijoina, ja heidät on kutsuttu toimikunnan kokouksiin: Kaavoitusinsinööri, esittelijä, Mustasaaren ympäristöasioista vastaava ympäristöja terveystarkastaja, Rakennusvalvonnan valitsema rakennustarkastaja Kaavoitusjaosto hyväksyy että Kansallistuuli saa aloittaa selvityksiä tuulivoimaloiden rakentamiselle Fjärdskäretillä Viranomaisten työkokous koskien osayleiskaavan laatimisesta. Läsnät viranomaiset: Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pohjanmaan liitto, Vaasan kaupunki, Pohjanmaan museo, HN.Consult, Mustasaaren kunta. Viranomaiset esittelivät mielipiteitä. Ennen kaavaluonnos asetetaan nähtäville viranomaisten on pidettävä yhteisneuvottelua Rantaosayleiskaavakomitean kokous. Alskat-Iskmo-Grönvikin osayleiskaavan luonnoksen esittely Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto hyväksyy että ranta-alue Grönvikillä jolle oli tarkoitus laatia asemakaava ja maantien 724 ympäröivä aluetta otetaan mukaan osayleiskaava-alueeseen Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päättää tutkia mahdollisuudet laatia asemakaava koko Fjärdskäretille Rantaosayleiskaavakomitea hyväksyy osayleiskaavan luonnos. Ohikulkutien ohjeellinen linjaus siirretään lähemmäksi voimajohtoaluetta Köklotin tienristeyksen asti. 6

7 Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto hyväksyy osayleiskaavan luonnoksen ja päättää asettaa luonnos julkisesti nähtäville 30 päivän aikana. Sen jälkeen kun luonnos on ollut nähtävillä järjestetään viranomaisten neuvottelu elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen vastuualueet ympäristö-, ja luonnonvarat ja liikenne- ja infrastruktuuri, Pohjanmaan museo, Pohjanmaan liitto, teknillinen lautakunta, rakennuslautakunta, ympäristöjaosto, sosiaalilautakunta ja sivistyslautakunta sekä Vaasan sähköverkoston kanssa Kuulutus kuulemisesta valmistusvaiheessa Maanomistajien kuuleminen valmistusvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos yleisesti nähtäville kunnalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos oli myös nähtävänä kunnan kotisivulla. 44 kpl. huomautuksia luonnoksesta jätetään Yleinen tiedotustilaisuus maanomistajille kunnan virastotalossa Sepänkylässä. Mahdollisuus maanomistajille tavata kaavan laatijat ja esittää mielipiteitä ja tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, inventointimateriaaliin ja kaavaluonnokseen Viranomaisten neuvottelu Mustasaaren kunnalla. Läsnä: Pohjanmaan liitto / Ann Holm, Etelä Pohjanmaan ely-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue / Eva Sund-Knuuttila ja Matti Rantala, Etelä Pohjanmaan ely-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue / John Öst, Pohjanmaan ely-keskus, elinkeinot-, työvoima-, osaaminen ja kulttuuri vastuualue / Stefan Nyman, Pohjanmaan museo / Anne Majaneva-Virkola, Oy Vaasan Sähköverkko / Ari Salo ja Karl-Gustav Kolam, Oy HN-Consult / Sven Mattas ja Jonas Lindholm, Mustasaaren kunta / Barbara Påfs, Johan Lax, Henrik Svarfvar, Hans Nyholm, Ben Antell, Helena Granlund, Marika Häggblom ja Catarina Simons. (Muistio kokouksesta liitteenä 11) Rantaosayleiskaavakomitean kokous. Komitea päätti muutoksista kaavaan viranomaisten neuvottelun johdosta. Läpiin käynti huomautuksista kaavaluonnoksesta Vaasan sähköverkon kuulemiskokous koskien suunnitellun 110 kv voimajohdon Gerby-Alskat Rantaosayleiskaavakomitean kokous. Takaisin lähetetyiden huomautuksien läpiinkäynti Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto hyväksyy osayleiskaavan ehdotuksen ja päättää laittaa esille julkisesti nähtäville 30 päivän aikana sekä pyytää lausunnot rakennus- ja valvontalautakunnalta, sosiaali-, koulutus-, ja tekninen lautakunnalta Pohjanmaan liitolta, Etelä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue, Pohjanmaan museolta, Vaasan sähköverkostolta sekä Vaasan kaupungilta.??.??-???? Kaavaehdotus julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta tuli?? kpl huomautuksia maanomistajilta ja lausunnot rakennus- ja valvontalautakunnalta, Länsi-Suomen ympäristökeskukselta, teknilliseltä lautakunnalta, koulutuslautakunnalta, sosiaalilautakunnasta.??.??.???? Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päättä toimenpiteistä sisään tulleiden huomautuksien ja lausuntojen johdosta.??.??.???? Tarpeen mukaan viranomaisten yhteisneuvottelu.??.??.???? Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto hyväksyy osayleiskaavan ehdotuksen Kunnanhallitus hyväksyy osayleiskaavan ehdotuksen Kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan ehdotuksen. 2.2 Osayleiskaava Miksi osayleiskaava

8 8 Alueiden käytön säätelemiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan kunnassa yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavalla hahmotellaan kunnan alueidenkäytön pääpiirteet. Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. (MRL 72 ). Tilanteessa jossa asemakaavan laatiminen varsinkin alueen laajuuden takia ja omistusolosuhteiden johdosta (kaikki yksityisomistuksessa), aiheuttaisi kohtuuttomat korkeat kustannukset kunnalle, on osayleiskaava toimiva tapa mahdollistaa täydentävää asutusta luomatta silti liian tihetä asutusrakennetta.. Samalla voidaan kaavassa ottaa käsiteltäväksi sellaiset yhteiset asiat, jotka alueella koetaan tarpeellisiksi hoitaa keskitetysti ja yhteistoimin Osayleiskaavan sisältö ja laatiminen Kaavan laatimisella pyritään helpottamaan ja edistämään alueen maankäytön ohjausta. Kaavassa on otettava huomioon alueen nykytilanne ja on esitettävä alueen uusia kehitysmahdollisuuksia. Yksi kaavoituksen tavoitteista on helpottaa rannoilla rakentamisen ohjausta sekä jakaa rakennusoikeus oikeudenmukaisesti maanomistajien välillä. Tarvittavat alueen luonnonolosuhteita, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia sekä kulttuurimaisemaa käsittävät selvitykset laaditaan kaavan pohjaksi. Selvityksien ja muun materiaalin perusteella asetetaan kaavoitukselle yleiset tavoitteet. Erilaisilla intressiryhmillä on myös keskeinen asema tavoitetta laatiessa. Erityistä painoa on kaavoituksessa asetettava siihen että asutuksen sijoittamisessa lähdetään olemassa olevista edellytyksistä, ts. minoimoidaan uusien teiden rakentamisen tarvetta, sijoitetaan uusia loma-asuntoja olemassa olevien asutuksen yhteyteen, ja pyritään kauniiden luonnon-alueiden säilyttämiseen rakentamattomina. On myös tutkittava edellytykset kiinteän asutuksen lisäämiselle rantavyöhykkeellä, mm. antamalla mahdollisuus muuttaa loma-asunto ympärivuotiseksi asunnoksi, alueilla missä edellytyksiä tähän katsotaan olevan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittu rantayleiskaava antaa kunnalle perusteen rakennusluvan myöntämiselle alueille missä ei ole asemakaavaa. Rantavyöhykkeellä ilmoitetaan kaavassa rakennuspaikkojen määrä (loma- tai kiinteätä asutusta varten) suoraan palstoittain. Rakennusoikeuden määrä on laskettu mitoitusperiaatteiden mukaan lähtien mitoittavasta rantapituudesta ja kantatilan aiemmin käytettyä rakennusoikeutta huomioon ottaen. Alueillle, jotka sijaitsevat rantavyöhykkeen ulkopuolella, osoitetaan asutukselle soveltuvat alueet vain periaatteellisesti rajattuina (AT tai AP). Osayleiskaavan laatiminen asutukselle parantaa huomattavasti mahdollisuuksia rakennuslupaanomuksen joustavalle käsittelylle. Yleiskaava ei ole voimassa alueella jossa on olemassa asemakaava. Osayleiskaava Alskat-Iskmo-Grönvik alueelle sisältää seuraavat aluevaraukset: Erillispientalojen alue (AO), Pientalovaltainen asuntoalue (AP), Kyläalue (AT), Loma-asuntoalue (RA), Loma-asuntoalue, jolla on ympäristöarvoja (RA-1), Loma-asuntoalue (RA-2/s), Matkailua palvelevien rakennusten alue (RM), Loma-asuntojen / Ympärivuotisten asuntojen alue (RAO), Lähipalvelujen alue (PL), Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY), Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten alue (YK), Virkistysalue (V), Lähivirkistysalue (VL), Uimaranta-alue (VV), Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), Maa- ja metsätalousvaltainen alue.(m-1), Maatalousalue (MT), Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), Liikennealue (L), Yleisen tien alue (LT), Venesatama / venevalkama (LV), Kalasatama (LV-1), Vesialue (W), Yhdyskuntateknisen huollon alue (ET), Suojaviheralue (EV), Muinaismuistoalue (SM) sekä alue, jolla ympäristö säilytetään (/s) Yleiskaavoittamisen sisältö ja tarkoitus maankäyttö-, ja rakennuslain mukaan. Maankäyttö-, ja rakennuslain 39 mukaan asetetaan yleiskaavan sisällölle seuraavat vaatimukset. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

9 9 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys --- Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajille tai muille oikeudenomistajille kohtuuttomia haittoja. 2.3 Osayleiskaavan toteuttaminen Yleiskaava palvelee ohjauksena asemakaavoja laadittaessa ja muutetaan sekä myös ryhdyttäessä muihin alueenkäytön järjestelemiseen. Kun viranomaiset suunnittelevat alueen käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättävät sellaisiin ryhtyä on heidän huomioitava etteivät toimenpiteet vaikeuta yleiskaavan toteuttamista. Tulevaisuudessa tarkoitus on käyttää oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjauksen päävälineenä, koska yleiskaavaa ei enää aseteta valtiollisen viranomaisen vahvistettavaksi vaan yleiskaava saa oikeusvaikutukset kun hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Osayleiskaavan toteuttaminen riippuu maanomistajista kun on kyse yksittäisistä rakennuspaikoista. Käytännössä on tullut esille että usein vie pitkän ajan ennen kuin osayleiskaavat ja kyläosayleiskaavat toteutetaan. Usein maanomistajat säästävät loma- ja asuntotontit seuraaville sukupolville sen sijaan että rakentaisi tai myisi itse. Pieni osa tonteista toteutetaan kuitenkin nopeasti sen jälkeen kun kaava on astunut voimaan. Siltä osin kuin osayleiskaava on toteutettava asemakaavoituksella, kunnalla on mahdollisuus neuvotella maanomistajien kanssa maa-alueiden ostoksesta asemakaavoitusta varten. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue koostuu Iskmon Norra Jungsundin ja Södra Jungsundin kylien alueista. Grönvik ja Alskat ovat Iskmon kylän osa-alueita. Rannoilla on sekoitus kiinteätä asutusta ja loma-asutusta.

10 10 Röjörsfladanista Verkvikiin loma-asutus on hallitseva, mutta Iskmon salmen ympärillä asutus on enimmäkseen kiinteätä. Pysyväistä asutusta esiintyy myös osalla loma-asunnoista, ainakin suuren osan vuodesta. Iskmon kylässä ja Grönvikissä on aika paljon vanhaa asutusta. Vanhempi asutus on selitetty kulttuuriympäristöinventoinnissa, jonka Susanne Öst on laatinut kunnan toimeksiannosta v Grönvikin kartano on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokas alue. Raippaluodon sillan vieressä sijaitsevalla Fjärdskäretillä sijaitsee virkistysalue ja kalasatama. Iskmon kylästä löytyy päiväkoti, paloasema, uimaranta, venevalkamia ja useimpien seurakuntien leirikeskuksia. Alueella harjoitetaan maa- ja metsätaloutta Luonnonympäristö Maisemakuva Kaava-alue ulottuu Alskatintien. Köklotintien, Jungsundintien ja Iskmotien molemmin puolin. Iskmossa ja Jungsundintien varrella esiintyy peltoaukeamia. Iskmo sundin ja Pantsarholmssundin vesistöt ovat matalia. Iskmo sundin rannat ovat suhteelliset korkea kun taas Pantsarholmssundin rannat ovat alavia. Iskmon kylässä ja Jungsundintietä pitkin esiintyy asutusta sekä metsämäillä että peltoalueiden laidoilla. Maisemallisesti herkimmät alueet löytyvät rannalla aivan pojhjoisessa Verkvikillä ja Fjärdskäretin vierellä sijaitsevalla Kalkbådanilla. Kaavoituksen yhteydessä on tehty maisema-analyysi uuden asutuksen maastoon sopeuttamisen helpottamiseksi sekä merkittävien maisema-arvojen vaalimiseksi. Luonnonolosuhteet Nature-Invest / Ingvar Fagerholm on Mustasaaren kunnan toimeksiannosta v suorittanut luontoinventoinnin osayleiskaavan pohjaksi. Luontoinventointi sisältää suosituksia kaavoitukselle. Södra Jungsundissa sijainneen entisen paperitehtaan alueella esiintyy liito-oravia. Pantsarholmen ja Grönvikfladan välinen vesialue on tärkeä kalareitti. Röörfladan on matala kutulahti. Södra Skeppshamn on matalaleppien reunustama lahti. Fjärdskäretin eteläosalla on lintusaaria ja rantaniitty. Luonnon monimuotoisuus, Natura-2000 Valtioneuvoston hyväksymän Natura verkoston avulla vaalitaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin alueella. Suojelukohteiksi on valittu niin arvokkaita luontotyyppejä kuin uhanalaisia eläin- ja kasvilajejakin. Kaava-alueella ei ole alueita jotka sisältyvät Natura-2000 verkostoon. Vesistöt ja vesitalous Osayleiskaava-alueella ei ole tärkeitä pohjavesialueita. Luonnonsuojelu Inventointien mukaan löytyy useita alueita, jotka edellyttävät ympäristön huomioon ottaminen kaavaa laadittaessa. Sellaiset alueet voivat esim. olla luhtaluontoiset kalojen kutumispaikat, sorsalintujen levähdys-/pesimäpaikat. Lisää suosituksia löytyy luontoinventoinnista Rakennettu ympäristö Alueen rakennettu ympäristövoimakkaasti vaihteleva. Kyseessä on loma-asutuksen ja kiinteän asutuksen sekoitus. Kaava-alueella esiintyy jonkin verran vanhahkoja asuintaloja ja talonryhmiä. Suurin osa näistä sijaitsevat Iskmon kylässä. Grönvikfladanin itä- ja kaakkois-osan ja Iskmon saarenlänsiosan loma-asutus on suurimmaksi osaksi syntynyt 1900-luvun myöhemmällä puolella. Osa vanhoista asuintaloista käytetään loma-asuntona, kun taas osa loma-asutuksesta käytetään kiinteänä asutuksena.

11 11 Kaava-alueen väestön rakenne ja kehitys Väestönkehitys Mustasaaren kunnassa on ollut positiivinen siitä asti kun kunta muodostettiin yhdistämällä viisi entistä kuntaa. Väestöluku oli henkilöä. Kaava-alue on osa kunnan osa-alueesta Norra Korsholm (liite). Alueella myönnetään noin 1-3 rakennuslupa vuosittain. Yhdyskuntarakenne Iskmon kylä on maaseudun kylätaajama, käytännössä alue jossa väestö kulke työissä kuntakeskuksessa ja maakuntakeskuksena toimivaassa Vaasassa. Asutus sijaitsee Iskmontiien ja Jungsundintien varrella tai näiden liittymäteitä pitkin. Grönvikin kohdalla on olemassa kiinteätä asutusta jolla on liittymät suoraan seudullisena maantienä toimivaan Alskatintiehen. Rannoilla loma-asutus on paikoin suhteellisen tiheää. Palvelut Kunnan hallinnollinen keskus on Sepänkylässä kaava-alueen ulkopuolella. Sepänkylässä on myös olemassa kunnan terveyskeskus, yläaste, lukio, kulttuuritalo (ja kirjasto), apteekki, kaupat, vanhainkoti, vuodeosasto, päiväkoti, hotelli, grilli, huoltoasemat, urheiluhalli ym. Alueen koulupalvelut sijaitsevat Karperössä. Lähimmät päiväkodit ovat Iskmossa, Singbyssä ja Karperössä. Jungsundissa on nuorisoseuratalo, urheilukenttä ja eläkeläisasuntoja. Iskmossa on paloasema. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavan vision: Mustasaari 2015 Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä, laadukkaita helposti saatavilla olevia palveluja jotka perustuvat tasapainoiseen väestönkasvuun, aktiiviseen ja innovatiiviseen elinkeinopolitiikkaan, kunnan kestävään talouteen ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen kehityksen liikkeelle panevana voimana. Työpaikat, elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminta alueella on pääosin maa- ja metsätalouden harjoittamista. Kunnassa sekä maakuntakeskusena toimivassa Vaasan kaupungissa, on kaikkien eri elinkeinojen työpaikkoja. Virkistys Kaava-alueella käytetään enimmäkseen merenranat ja Fjärdskäret virkistysalueena. Fjärdskäretillä on tielaitoksen levähdyspaikka jossa on uimaranta, grillitalo ja luonnonpolku. Grönvikissä on uimaranta. Iskmon kylässä on valaistu hiihtolatu. Kaava-alueen lähellä kulkee myö s Aurinkoreitti - niminen pienvenereitti. Kaava-alueeseen rajoittuvat metsäalueet käytetään virkistykseen jokamiehenoikeuden nojalla, esim. marjan ja sienenpoimintaan. Metsästys ja kalastus ovat tärkeitä vapaaaikaharrastuksia. Liikenne Alskatintie, Köklotintie ja Jungsundintie ovat kaava-alueen läpi kulkevia maanteitä. Tihein liikenne on Alskatintiellä noin 2900 ajoneuvoa/vrk, kesän aikana n ajoneuvo/vrk. Liikenteen määrä lasketaan kasvavan noin 2% vuosittain lähimmäiset 20 vuotta. Täten liikenne vuonna 2016 olisi 3200 ajoneuvoa/vrk ja kesällä melkein 4500 ajoneuvoa/vrk. Grönvikissä syntyy jo häiriöitä ja vaaratilanteita huipputunneilla kesän aikana. Jotkut, vain liittymät muutamat kymmenet metrit toisia jälkeen aiheuttavat epävarmuustekijöitä ja riskit liikenteelle joka liikkuu jonossa. Tiehallinnon normit koskien liittymien tiheyttä seudullista tietä varten ylitetään huomattavasti Grönvikissä. Julkinen liikenne on olemassa Köklotintien, Alskatintien, Jungsundintien ja iskmotien varrella koulukyydien muodossa.

12 12 Liikenne Grönvikin eteläpuolella sijaitsevalle alueelle tapahtuu Svartholmintietä pitkin. Olemassa olevat tiet ilmenevät peruskartasta joka käytetään kaavoituksen pohjakarttana. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kulttuuriympäristöt on seuraus ihmisen toiminnasta ja sijaitsevat yleensä alueilla jotka ovat edelleen jatkuvassa käytössä. Susanne Öst on laatinut kulttuuriympäristöinventoinnin vuonna 2006 Mustasaaren kunnan tehtävänä Mantereen puoleisten rantojen Mustasaaressa rantayleiskaavan yhteydessä. Kulttuuriympäristö Alskat-Iskmo-Grönvik alueella koostuu Grönvikin talosta piharyhmän mukaan lukien, joka rakennettiin 1700-luvun loppuosalla luvun loppuosalla tapahtui laivarakentamista paikalla ja vuonna 1813 rakennettiin Grönvikin lasitehdas, joka toimi välisenä aikana. Lasitehdas oli ajallansa Pohjoismaiden suurin ikkunalasien tuottaja. Alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokas alue (RKY 2009) museovirasto. Pantsarholmssundissa on säilytetyt sa muutamat vanhat venevajat, jotka muistuttaa siitä ajasta kun siellä oli kalasatama. Pantsarholmssundin eteläosalla on muistokivi, siitä ajasta kun Jungsundin paperitehdas oli paikalla. Paperitehdas alkoi toimia vuonna 1828 ja oli toiminnassa vuoteen 1976 asti. Paperimestarin asunnon ja talonpohjien lisäksi on vielä olemassa pato joka Johan Grönberg päätti rakentaa ottamaan talteen vesivoima paperitehdas varten. Iskmotietä pitkin Iskmon kylässä on muutamat säilytetyt vanhat talot ja talonryhmät. Erikoista muutamissa näissä taloissa on niiden farstut, jotka muodoltaan ovat viisi-kanttisia. Kiinostavaisimmista taloista voidaan mainita Uddas pieni mäkimökki joka siirrettin paikalle vuonna 1865 Petsmon kylästä. Mökissä asui luotsi Isak Udd, joka oli luotsi Uddskäretillä, Värlaxissa. Toinen huomattava rakennus, josta ainoastaan kivijalka on jäljellä on hovioikeuden presidentin Reuterin kesähuvila. Kaava-alueella on olemassa 3 tunnettuja muinaismuistoja. Muinaismuisto on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963). Muinaishauta Björkholmsbackilla Reuterholmin huvilan kivijalka Kivinen satamalaituri Grönvikin rannalla jossa laivarakentamispaikka ja lasitehdas on ollut. Teknillinen elanto Kaava-alueen alueet sijaitsevat suurimmaksi osaksi vesilaitoksen toiminta-alueella. Vesijohto on äskettäin rakennettu Grönvikfladanin eteläpuolelle sijitsevalle alueelle ja alueelle Södra Skeppshamnin pohjoispuolelle, Köklotintien läntisellä alueella. Vesilaitoksen toiminta-alue ilmenee liitteestä 5. Viemäriä ei ole olemassa kaava-alueella, mutta vaihtoehtoiset ratkaisut viemäriverkon rakentamiseksi on laatimisella. Tähän asti jätevesi on hoidettu kiinteistökohtaiseksi alueella. Jätevesi on puhdistettava että voimassa olevan asetuksen vaatimukset täyttyvät. Sähkö- ja puhelinliittymät ovat kaikkiin asuttuun taloihin. Paloaseman vieressä on puhelinmasto. Kaava-alueen ulkopuolella Alskatissa on TV-masto. On tarvetta rakentaa uuden 110 kv johto Gerby- Alskat turvaaman sähköelantona Köklotissa ja Raippaluodossa kun sähkökulutus kasvaa. Uusi johto tulisi myös vähentää riskit pitkäaikaisille sähkökatkoille. Erikoistoiminta Alskatissa on vanha vedellä täytetty kiviottamispaikka, joka ei ole enää käytössä. Ympäristösuoja ja häiriöt ympäristöön Häiriöt ympäristössä esiintyvät eniten teiden pitkin. Haitat ovat suurimmat Alskatintien varrella Maanomistussuhteet

13 13 Maanomistustiedot on saatu väestörekisteristä ja kiinteistötietorekisteristä (FDS-KTJ / kevät 2007). Rekisterit täydentävät toisiaan. Tietoja on korjattu omistajien kuulemisen yhteydessä. Suurin osa on yksityisessä omistuksessa. Tämän lisäksi kaava-alueen maa-alueiden omistajat ovat seuraavat: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.y. Iskmo Jaktklubb r.y. Vasa evangelisk-lutherska församlingar, Vaasan seurakuntayhtymä, Iskmon kylän jakokunta, Norra Jungsundin kylän jakokunta, Vaasan partiotytöt r.y. Suomen valtio / Vaasan tiepiiri ja Mustasaaren kunta. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Seutukaava Pohjanmaan liitto on tehnyt vaiheseutukaavan 1 koskien virkistys- ja luonnonsuojelualueita, jotka on vahvistettu Vaiheseutukaava 2 käsittelee asumisrakennetta ja on vahvistettu Vaiheseutukaava 3 käsittelee luonnonvaroja ja liikennettä. Tämä vaihekaava vahvistettiin Tässä vaihekaavassa on myös rantojen käyttö käsitelty. Seutukaava astui voimaan maakuntakaavana sen takia ettei maakuntakaavan ehdotus ollut vahvistettu. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaava Maakuntakaava korvaa seutukaava Maakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan ehdotus ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan Maakuntakaava käsittää seuraavat kokonaisuudet: - Maakunnan keskeisimmät kehittämisen kohdealueet - Tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edellyttämät maankäyttövaraukset - Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt - Luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät vesi- ja maa-ainesvarat - Alueiden käytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelu- ja Natura-alueet - Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet. Maakuntakaava korvaa kaikki voimassa olevassa seutu vaihe-kaavat alueella. Vaihe 1: Virkistys ja luonnonsuojelu, vahvistettu Vaihe 2: Asumisrakene, vahvistettu ja Vaihe 3: Luonnonvarat ja liikenne, vahvistettu Maakuntakaavassa ovat kaava-alueella seuraavat varaukset: UNESCOn maailmanperintökohde Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan YK:n kulttuuri- ja tiedejärjestö UNESCOn maailmanperintökohteiden luetteloon sisältyvää aluetta. Merenkurkun saaristo on julistettu maailmanperintöalueeksi geologisin perustein. Arvokkaita geologisia muodostumia ovat DeGeer moreenit, drumliinit ja Glojärvet. Suunnittelumääräys: Alueella maankäyttöä suunniteltaessa tulee maailmanperintöalueen geologiset arvot sekä suojelualueiden suojeluarvot huomioida. Kaupunkikehittämisen vyöhyke kk Vaasan kaupunkiseutu (kk-1).

14 14 Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan Vaasan seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta, joka muodostaa maakuntakeskuksen ydinalueen. Alueella on tarvetta kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkeiden yhteensovittamisessa. Suunnittelusuositus: Vaasan asemaa valtakunnan osakeskuksena ja maakuntakeskuksena tulee edistää. Vaasan kaupunkiseudulla kasvu tulee kohdistaa ensisijaisesti kaupunki- ja kuntakeskuksiin sekä alakeskuksiin, missä kaupunki- ja taajamarakennetta tulee täydentää ja eheyttää. Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida arkeologisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet. Kehitettäessä alueen vetovoimaa merenläheisenä asumisympäristönä tulee maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus sekä virkistystarpeet turvata. Maakunnallisesti merkittävät palvelut tulee ohjata kaupungin keskustaan tai keskustan läheisyyteen niille alueille, jotka ovat hyvin saavutettavissa. Maankäytön suunnittelussa tulee kehittää kuntarajojen ylittävää yhteistyötä ja mahdollista kuntien yhteistä yleiskaavoitusta. Kaupunki maaseutu vuorovaikutusvyöhyke (kmk) Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuun liittyvää vyöhykettä, jolla kehitetään erityisesti kaupungin, hyvien liikenneyhteyksien ja maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa elinkeinotoimintaa, etätyötä ja asumista. Suunnittelusuositus: Alueiden käytön suunnittelussa asutus, palvelut ja työpaikat tulee ohjata ensisijaisesti olemassa oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin. Alueen uudisrakentamista on ohjattava siten, että se sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti olemassa olevan asutuksen, palveluiden sekä liikenneyhteyksien läheisyyteen. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota joukkoliikenteen kehittämiseen. Maankäytön suunnittelussa on turvattava joki- ja kulttuurimaiseman sekä hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen. Alueidenkäytöllä tulee jokilaaksojen valuma-alueilla tapahtuvat toiminnot ohjata niin, että edistetään vesistöjen tilan paranemista. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille. Rantavyöhyke Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kolme suuntaa-antavaa rantavyöhykettä, jotka on jaettu luonnon, saavutettavuuden, palvelumahdollisuuksien ja rakentamisen ohjaamistarpeen perusteella. Vyöhykkeet ovat ulkovyöhyke, välivyöhyke ja mannervyöhyke. Suunnittelumääräys: Rakentaminen tulee ohjata ensisijaisesti mannervyöhykkeelle. Rakentaminen tulee ohjata sietokyvyltään hyville rannoille turvaten ranta-alueiden riittävät virkistyskäyttömahdollisuudet. Kaavoituksessa tulee turvata maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus ja ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. Ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon kaikessa rannalla tapahtuvassa toiminnassa, erityisesti ulkovyöhykkeellä. Kaava-alueen kaikki ranta-alueet kuuluvat mannervyöhykkeelle. MANNERVYÖHYKE Vapaa-ajan rakentaminen tulee ensisijaisesti ohjata mannervyöhykkeen sietokykyisille rannoille. Vakituisen asumisen tulee tukeutua olemassa olevaan rakenteeseen, kylien palveluiden ja liikenneverkon läheisyyteen. Rakentamisessa tulee edistää maisema- ja luonnonarvojen säilymistä. Matkailun vetovoima-alue/ Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue- mv Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia alueita. Suunnittelumääräys: Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee ottaa huomioon alueen erityisominaisuudet ja hyödyntää niiden vetovoimaisuutta. Virkistysalueista ja reitistöistä tulee muodostaa yhteistoimintaverkostoja. Matkailua ja virkistystä palveleva rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön.

15 15 Raippaluoto-Björköby mv-7 Saaristoympäristön luonto ja kulttuuri: Saaristoyhdyskunta. Virkistysmahdollisuudet maalla ja merellä. Satamapaikkojen mahdollisuudet. Virkistysalue V Merkinnän kuvaus: Alue on tarkoitettu virkistyskäyttöön. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräys: Virkistysalueiden ja väylien tulee mikäli mahdollista muodostaa yhdessä toimiva verkostoja. Aluetta suunniteltaessa tulee erityisesti kulttuuri-, maisema-, ja ympäristöarvot ottaa huomioon. Fjärdskär Virkistys-/ matkailukohde Merkinnän kuvaus: Alue on tarkoitettu virkistys- ja matkailukäyttöön. Alueella ei ole voimassa MRL 33 :n mukaista rakentamisrajoitusta. Suunnittelumääräys: Aluetta suunniteltaessa tulee erityisesti kulttuuri-, maisema-, ja ympäristöarvot ottaa huomioon. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokas alue Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus. Grönvikin lasitehtaan alue rky 104 Tietoliikenneyhteys tl Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maakunnan kattava ohjeellinen tietoliikenneverkko sekä sen kytkeytyminen valtakunnalliseen ja kansainväliseen verkostoon. Voimansiirtojohdon yhteystarve Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan tuulivoima-alueiden voimansiirtojohtojen yhteystarpeita. Päävesijohdon yhteystarve Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan tarpeelliset vesijohtoyhteydet eri vesijohtoverkostojen välille talousveden riittävyyden ja jakelun varmistamiseksi myös poikkeus- ja häiriötilanteissa. Kantatie kt Tiealueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus1). Yhdystie yt Tiealueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus1). Ohjeellinen / Vaihtoehtoinen tielinjaus Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan ne tieyhteydet tai osuudet, joilla on erillisselvityksissä tai vahvistetussa seutukaavassa valtakunnallista, maakunnallista tai seudullista merkitystä ja joiden toteuttamiseksi on laadittu tarveselvitys tai yleissuunnitelma tai joiden sijaintia on tutkittu alemman tason kaavassa. Tiealueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus1). Maakuntakaavan ehdotuksessa on varaus uudelle ohikulkutielle Grönvikissä.

16 16 Pyöräilyreitti Alue merkitty pyöräilyreitiksi. Matkailun kannalta tärkeä veneväylä Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maakunnan matkailun kannalta tärkeimmät olemassa olevat veneilyreitit. Venematkailureitti aurinkoreitti Kalastussatama Alueella ei ole voimassa MRL 33 :n mukaista rakentamisrajoitusta. Fjärdskär Laivaväylä Laivaväylä Raippaluodon sillan alla on merkattu maakuntakaavaan. 1) Rakentamisrajoitus Maakäyttö- ja rakennuslain 33 :n mukaan rakennusrajoitus koskee maakuntakaavan virkistys- (V), suojelu- (S), luonnonsuojelu- (SL) ja Natura alueita sekä liikenteen (LS, LL) ja teknisen huollon verkostoja ja alueita. Muinaismuistokohteet ovat muinaismuistolain (295/1963) suojaamia Yleiskaava Alueelle joka laaditaan osayleiskaavaa ei ole ennestään oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleiskaava ilman oikeusvaikutuksia koko kunnan alueelle on hyväksytty kunnanvaltuustossa Yleiskaava kunnan kaikille rannoille on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kaavalla ei ole oikeusvaikutuksia Asemakaava Osayleiskaava-alueella ei ole vahvistettuja asemakaavoja. Osayleiskaava-alue rajoittuu kuitenkin seuraaviin asemakaava-alueille: Björklund Vest, ranta-asemakaava hyväksytty Röjören, asemakaava hyväksytty Grönvik, (kunnan kaavoitusjaosto päätti aloittaa asemakaavoitus Grönvikissä. (Kun edellytyksiä saada kaavoitussopimus ja myöhemmin maankäyttösopimus aikaan maanomistajien kanssa alueella näköjään ei ole olemassa, kaavoitus- ja kuntasuunnitelujaosto päätti että alue jolle aikaisemman päätöksen mukaan laadittaisi asemakaava otetaan mukaa alueeseen jolle laaditaan osayleiskaava) Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on tarkistettu ja hyväksyttiin Mustasaaren kunnan kunnanvaltuustossa. Ote rakennusjärjestyksestä 4. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 4.1 RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA SOPEUTTAMINEN YMPÄRISTÖÖN RANTA-ALUEELLA Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 20 metriä. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua.

17 17 Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m², saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 10 metriä. Ranta-alueen rakennuspaikan tulee olla rantaviivan tai vesijättömaan puoleiselta sivulta leveydeltään 40 metriä, mutta 40 metrin vähimmäisleveydestä voidaan kuitenkin poiketa, jos rakennettavuus on hyvä RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA Ranta-alueella (enintään 100 metriä rantaviivasta) rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 150 m² ja kerrosten lukumäärä enintään 1 ¾. Rakennusoikeus voidaan jakaa loma-asunnon, saunarakennuksen, vierasmajan, ja talousrakennuksen kesken. Vierasmajan kerrosala saa olla enintään 30 m² eikä vierasmajassa saa olla keittiötiloja Kaavoituksen pohjakartta Kaavoituksen pohjana on käytetty skannattu peruskarttaa mittakaavassa 1:10000,jonka maanmittauslaitos on toimittanut muodossa että sitä on voitu käyttää Mapinfo -ympäristössä pohjakarttana. Tilanrajat ja rekisterinumerot on hankittu Mustasaaren kunnalta (alkuperäinen lähde Maanmittauslaitos). Tilajako on kaavoituksen alkuajankohdan mukainen (kevät 2007) Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa Selvitys olevista rakennuksista Tiedot koskien tilojen omistajia, rakennuksia sekä tiedot rakennuksien käytöstä ja sijainnista on hankittu kunnalta Kantatilaselvitys Konsultti on inventoinut rantavyöhykkeen kiinteistörakenteen hallitsevan tilanteen mukaan, ts. se päivämäärä kun rakennuslain määräykset koskien rakentamista rannoilla astuivat voimaan. Tämän ajankohdan voimassa oleva tilayksikkö, jolle rakennusoikeutta lasketaan kutsutaan kaavassa kantatilaksi. Tästä kantatilanjaon pohjasta on inventoitu ne tekijät mitkä ovat olleet mitoituslaskelmien pohjana, se on rantaviivan pituus ja käytetty rakennusoikeus. Kantatiloja jotka ulottuvat rannalle kaava-alueella on yhteensä n. 133 kpl. Kantatilanjako ilmenee liitetystä mitoitustaulukoista (Liite 12). Käsite kantatila on tarkemmin selvitetty kohdalla mitoitusperiaatteet Rantaviivan pituus Lähtömateriaalina rantapituuden inventointia varten kantatilaa kohti on käytetty peruskarttaa tietokoneessa Mapinfo ympäristössä. Konsultti on suorittanut rantaviivan mittauksen. Pohjana rakennusoikeuden määrittämiselle tilaa kohti on käytetty ns. modifioitu rantaviiva. Käsite modifioitu rantaviiva selitetään tarkemmin kohdassa Rantaviivan yhteenlaskettu pituus kaava-alueella on noin 19 km, se on keskimäärin yhteensä 143 m / kantatilaa. Muotoiltu (modifioitu) rakennuskelpoinen rantaviiva mikä on pohjana lomarakennusoikeuden mitoitusta varten on n. 11km (83m/kantatila). Rantaviivapituudet palstoittain on selvitetty mitoitustaulukoissa (liite 12). 4 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve

18 18 Alueen kaavoituksen tavoitteena on löytää ja näyttää keskeiset maankäyttöratkaisut tulevaisuudessa alueella. Kaavassa mitoitetaan ja varataan rakennusoikeudet olevalle ja uudelle vapaaajanasutukselle, olevalle ja uudelle kiinteälle asutukselle sekä ranta-alueella että sen ulkopuolella ja loma-asunnon muuttaminen kiinteäksi asunnoksi. Sen lisäksi varataan alueet muu käyttöön esim. maa- ja metsätalousalueet, lähivirkistysalueet, venevalkamat ja suoja-alueet. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus asettaa kaavoituskomitean mantereen puoleisille rannoille. Mantereen puoleiset rannat tarkoittaa rannat jotka sijaitsevat Raippaluodon sillan mantereen puolella Oy Talentek on laatinut selvityksen edellytyksistä lisääntymiselle maankäytölle Alskatintietä pitkin (mt 724) Grönvikin ja Alskatin kohdalla liikenteen näkökulmasta. Klas Hytönen, Oy Talentek on laatinut selvityksen Mustasaaren kunnan tehtävänä. Kesä 2004 Ingvar Fagerholm / Nature-Invest laatii luonnoninventointi Oy Talentek on Mustasaaren kunnan / kaavoitusosaston tilauksella suorittanut Selvitys tieratkaisuista maantielle lv 724, Alskatintie Grönvikin kohdalla. Selvitys käsittää mahdollisuudet mennä ohikulkutiellä Grönvikiä ohitse. Talvi 2006 Susanne Öst laatii kulttuuriympäristöselvityksen Mustasaaren kunnan tehtävänä Oy Talentek suorittaa toimenpideselvitys maantien 724 (Vaasa-Raippaluoto) Grönvikin kohdalla, Tiehallinnon Vaasan tiepiirin tehtävänä Kunnanhallitus asettaa uuden komitean mantereen puoleisten rantojen kaavoittamista varten Kaavoitusjaosto päätti aloittaa osayleiskaavatyö Alskat-Iskmo-Grönvik alueelle ja hyväksyy HN-Consultin korjatun tarjouksen alueen kaavoittamiselle Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esille pantu yleisesti nähtäville. Osallistumisja arviointisuunnitelmasta tuli 9 huomautuksia Kunnanhallitus päätti asettaa uusi toimikunta Mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaavoitukselle. Puheenjohtaja Henrik Svarfvar Lena Gammelgård Martin Håkans Ann-Britt Edberg Hans Nyholm Michael Luther Monica Sirén-Aura Seuraavat viranhaltijat ovat toimineet pysyvinä asiantuntijoina, ja heidät on kutsuttu toimikunnan kokouksiin: - Kaavoitusinsinööri, esittelijä - Mustasaaren ympäristöasioista vastaava ympäristö- ja terveystarkastaja - Rakennusvalvonnan valitsema rakennustarkastaja. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Suunnittelun osalliset ovat: Maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät Maanomistajat, asukkaat, maanviljelijät ja metsänomistajat, vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät. Yhdistykset

19 19 Jakokunnat, vesialueiden osakaskunnat, tiekunnat, metsästys- ja kalastusseurat, yhdistykset. Hallintoyksiköt Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kaavoitus- ja kunnansuunnittelujaosto, tekninen sektori, rakennuslautakunta, sivistystoimi, elinkeinotoimi, ympäristölautakunta, sosiaalilautakunta. Muut viranomaiset Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ympäristö ja luonnonvarat vastuualue (ennen Länsi-Suomen ympäristökeskus), Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan museo, Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus liikenne ja infrastruktuuri vastuualue (ennen tiehallinto, Vaasan tiepiiri), Vaasan sähköverkko, Vaasan kaupunki Vireillepano Kunnanhallitus päättää aloittaa osayleiskaavan laatiminen Alskat-Iskmo- Grönvik alueelle Osallistuminen ja vuorovaikutus Kaavoitustyö on vuorovaikutusta kunnan eri viranomaisten, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja maanomistajien kesken. Maanomistajien kuuleminen järjestettiin seuraavalla tavalla: Tiedotustilaisuus Grönvikin rannan maanomistajille asemakaavoituksen aloittamisesta Grönvikin rannan alueelle Osallistumis- ja arviointiohjelma laitettu yleisesti nähtäville. Ohjelmasta tuli 9 huomautuksia Kunta järjesti tiedotustilaisuus maanomistajille ranta-alueelle Alskatintien kohdalla Grönvikissä ajatellen alueen kaavoittamisesta. Kokous järjestettiin mm. sen takia että maanomistajat saisi mahdollisuus tutustua tielaitoksen selvityksiin. Kutsu oli lähetetty kosketuille maanomistajille ja ilmoituksia oli päivälehdissä Maanomistajien kuuleminen valmistusvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos yleisesti nähtäville kunnalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos oli myös nähtävänä kunnan kotisivulla Yleinen tiedotustilaisuus maanomistajille kunnan virastotalossa Sepänkylässä. Mahdollisuus maanomistajille tavata kaavan laatijat ja esittää mielipiteitä ja tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, inventointimateriaaliin ja kaavaluonnokseen. Osalliset ovat esittäneet mielipiteitään seuraavasti: Maanomistajat jättivät toivomuksia kaavoituksesta tiedotustilaisuuden yhteydessä, osallistumis- ja arviointiohjelman esille panemisen yhteydessä ja kuulemisen valmistusvaiheessa. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus esittää huomautuksia osayleiskaavan luonnoksesta. Luonnos oli julkisesti esillä ajalla ( ). Kaavaluonnoksesta tuli n. 44 kpl. huomautusta jotka koskivat maanomistustietoja, rakennuspaikkojen siirtämistä, maankäyttöä ym. Näistä osa oli mahdollista ottaa huomioon kokonaisuudessaan, osa ottaa huomioon osaksi ja osa ei johtanut toimenpiteisiin. Muu vuorovaikutus kaavoituksen aikana: - virallinen julkipano??-??.???? (n.?? kpl huomautusta). - pyydetyt ja tulleet lausunnot (?? Kpl) - mahdollinen julkinen keskustelu / artikkelit - keskustelut, käsittelyt ja päätökset valtuustoelimissä kaavoitusprosessin aikana.

20 Viranomaisyhteistyö Viranomaisten neuvottelu osayleiskaavan laatimisesta. Läsnät viranomaiset: Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pohjanmaan Liitto, Vaasan kaupunki, Pohjanmaan museo, Oy HN-Consult, Mustasaaren kunta. Viranomaisten esittivät mielipiteitä Työkokous Vaasan sähköverkko ja kaavoittaja Viranomaisten Mustasaaren kunnalla. Viranomaiset läsnä: Pohjanmaan Liitto, Etelä Pohjanmaan ely-keskus ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, Etelä Pohjanmaan ely-keskus liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue, Pohjanmaan ely-keskus elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue, Pohjanmaan museo, Vaasan sähköverkko oy, oy HN-Consult, Mustasaaren kunta. (Muistio kokouksesta liite 11). 4.4 Osayleiskaavan tavoitteet Lähtökohdat: Rantavyöhykkeellä joka kuuluu ranta-alueelle merellä tai muulla vedellä ei saa pystyttää rakennuksia ilman asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa oikeusvaikutuksilla jossa erilleen on määritelty että yleiskaava tai osa siitä voidaan käyttää perusteena rakennusluvan myöntämiselle (MRL 72 ). Osa kyläalueita kiinteällä asutuksella rannalla sisältyy alueeseen. Ranta-alueiden kiinteää asutusta koskevassa yleissuunnitelmassa joka on hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa tämä alue on mukana alueena kiinteätä asutusta varten. Tavoitteet: Tarkoitus on laatia voimaantulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaava tehdään helpottamaan ja edistämään maankäyttöä alueella. Kaavan on otettava alueen ajankohtainen tilanne huomioon ja ottaa kantaa niihin kehitysmahdollisuuksiin jotta ovat olemassa. Alue tulee ensi-sijaisesti kaavoittaa kiinteälle asutukselle. Yksi kaavoituksen tavoitteista on helpottamaan rakentaminen rantoja pitkin sekä oikeudenmukaisesti jakaa rakennusoikeutta maanomistajien kesken Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteista astui voimaan Tavoitteet on tarkistetut. Tarkistetut tavoitteet astuivat voimaan Selvitys kaavan suhtautumisesta valtakunnalliseen alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan: Asiasisällön pohjalta on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Toimiva aluerakenne. 2. Eheytyvä yhteiskuntarakenne ja elinympäristön laatu. 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. 4. Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto. 5. Helsingin seudun erityiskysymykset. 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Toimiva aluerakenne:

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo 21.11.2011 Luonnos nähtävillä 10.12.2012 8.1.2013 Ehdotus nähtävillä 5.9 4.10.2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot