Verohallinnon ohjauksen rooli verolainsäädännön tulkinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verohallinnon ohjauksen rooli verolainsäädännön tulkinnassa"

Transkriptio

1 1 Verohallinnon ohjauksen rooli verolainsäädännön tulkinnassa 1. Verohallinnon ohjauksesta 1.1. Yleisiä näkökohtia Verohallinnon määräyksenantovallasta Edustuksellisessa demokratiassa lainsäädäntöelimillä on viime kädessä kompetenssi päättää, miten lainsäädäntövaltaa käytetään. Lainsäädäntövaltaa voidaan luonnehtia vaaleilla valitun lainsäädäntöelimen monopoliksi. Lainsäädäntövallan sentralisaatioperiaatteesta esiintyy poikkeuksiakin. Tällöin on kyse siitä, että lainsäädäntöorganisaatio on delegoinut lainsäädäntöteitse lainsäädäntövaltaa sitä alemmanasteisille valtio-orgaanille taikka siitä, että lainsäädäntövalta on tosiasiallisesti delegoitunut ilman lainsäädännön tukea hallintoviranomaisille vakiintuneiden ja yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen kautta. Kirjoitetussa valtiosäännössä ei Suomessa ole ollut ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa säännöksiä, joidenka mukaan lainsäädäntövaltaa voisivat käyttää valtioneuvostoa alemmat viranomaiset. Hallitusmuodossa ei ollut delegointia ja sen rajoja koskevia nimenomaisia säännöksiä, mutta pitkäaikaisen käytännön myötä oli kuitenkin syntynyt perustuslain tasoinen tavanomaisoikeudellinen normi, joka oikeutti delegoimaan lainsäädäntövaltaa presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriölle tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä hyväksytyllä eduskuntalailla 1. Perustuslain tarkoituksena on ollut vahvistaa lainsäätäjän ja eduskuntalain asemaa verotuksessa suhteessa muihin verotuksen oikeuslähteitä synnyttäviin tahoihin (hallinnollinen ohjaus, oikeustiede ja oikeuskäytäntö) nähden. Tähän ajatusmalliin ei Verohallinnolle tai jollekin muulle hallinnonalalle luovutettu määräystenantooikeus sovellu erityisen hyvin. Asia ei ole näin yksiselitteinen sillä perustuslain 80.2 :ssä säädetään, että myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu 2. Lainsäädäntövallan ja sitovan norminantovallan delegoimisessa on valtiosääntöoikeudellisen näkökulman lisäksi kyse myös lainsäädäntötoiminnan rationalisoimisesta. Lainsäätäjän on harkittava, mitä kaikkea kannattaa kierrättää vaaleilla valitun eduskunnan kautta ja mikä taas on tarkoituksenmukaista ratkaista muualla valtion organisaatiossa. Äärimmilleen vietynä kansanedustuslaitoksen roolin korostaminen johtaisi siihen, että lähes kaikki päätöksenteko tulisi keskittää eduskuntaan. Tämän suuntaisen toiminnan lopputuloksena olisi se, että eduskunnan hallinto-organisaatio paisuisi nykyisestään ja eduskunnan jäsenet saattaisivat turhautua käsiteltävien asioiden laadun ja määrän johdosta. Toisaalta päätöksenteon delegointi ei saa olla liiallistakaan. Sitä rajoittaa perustuslain dynamiikka suhteessa 1 Laakso 1990:82-85 ; Tuori 2000:57 2 Iivonen 2011:166

2 2 eduskunta contra valtion muu organisaatio. Edellä kuvattu sentralisaation ja desentralisaation välinen ristiriita on valtioiden hallinnossa ikuinen ongelma, johon kullakin aikakaudella on oma ratkaisunsa 3. Delegoidun lainsäädäntövallan käyttämisen ohella valtion keskushallintoviranomaiset voivat eräissä tapauksissa antaa normipäätöksiä ilman siihen valtuuttavaa säännöstä yksinomaan viranomaisen organisatorisen aseman perusteella. Tällöin kyseessä on alempien viranomaisten toimintaa koskeva normiohjaus 4. Ylemmällä viranomaisella on aina toimivalta ja velvollisuus valvoa alaisensa toimintaa. Johdon ja valvonnan muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan viranomaisen harjoittamaksi ohjaukseksi 5. Ylempien viranomaisten ohjaus on tosiasiallisesti merkittävää ohjaustoimintaa, koska ohjauksen tuloksena syntyvät viranomaisorganisaation alempien tasojen toimintatavat, jotka puolestaan vaikuttavat kansalaisten elämään ja heidän tekemiinsä ratkaisuihin. Ohjauksen vaikuttavuus toki vaihtelee, mutta yleisesti voidaan todeta, että kansalainen noudattaa viranomaiselta saamaansa ohjausta, jos sellaista kerran on tarjolla. Kansalaisen näkökulmasta viranomaisen antama ohjaus on osa sitä ohjauskokonaisuutta ja pakkovaltaa, joka kohdistuu valtiosta kansalaisiin päin 6. Viranomaisen harjoittama ohjaustoiminta voidaan jakaa oikeus- ja hallintonormien antoon sekä yleisten ohjeiden antoon. Viranomainen voi antaa sitovia määräyksiä vain, jos sille on laissa nimenomaisesti määritelty tällaista norminantovaltaa. Hallintonormit kohdistuvat pelkästään hallinnonsisäiseen ohjaukseen ja niillä tulisi sen vuoksi olla ainoastaan hallinnonsisäisiä vaikutuksia. 7. Verohallinnon määräykset ovat luonteeltaan oikeusnormeja, jotka sitovat sekä Verohallintoa itseään että verovelvollisia kuin myös tuomioistuimiakin 8. Verohallinnon määräykset on julkaistu aikaisemmin Verohallituksen päätösten nimellä ja nykyisin niitä nimitetään Verohallinnon määräyksiksi. Tuloverotuksen kannalta tärkeimpiä määräyksiä ovat luontoisetupäätökset ja verovapaiden kustannusten korvauspäätökset. Määräykset ovat luonteeltaan delegoitua lainsäädäntöä. Sitovien määräysten anto-oikeus perustuu laissa olevaan nimenomaiseen delegointinormiin. Tutustumalla määräysten sisältöön voi tehdä sen johtopäätöksen, että määräysten perusrakenne on suhteellisen muuttumaton. Suuri osa Verohallinnon määräyksistä on sellaisia, jotka voitaisiin säätää suoraan eduskuntalailla ilman norminannon delegointia Verohallinnolle 9. 3 Iivonen 2011:167 4 Laakso 1990:88 5 Puronen 1993:270 6 Iivonen 2011:167 7 Mäenpää 2003:135 8 Myrsky & Ossa 2008:24; Wikström 2008:24 9 Iivonen 2011:181

3 3 Tuloverotusta koskeville määräyksille on tunnusomaista, että vuosittain arvostusperusteisiin tehdään yleisen kustannuskehityksen edellyttämiä muutoksia. Voidaan ajatella, että delegoidun lainsäädännön annon siirtäminen Verohallinnon tehtäväksi on ollut perusteltu ratkaisu yksin senkin vuoksi, että vuosittain toistuva detaljisääntely ei välttämättä lisäisi eduskunnan nauttimaa arvovaltaa kansalaisten keskuudessa. On myös mahdollista, että nykyinen järjestelmä on taloudellisesti edullisempi verrattuna eduskunnan kautta vuosittain säädettävään lainsäädäntövaihtoehto Verohallinnon ohjaus Verohallintolain (2010/562) perusteella Verohallinnon on edistettävä oikeaa ja yhdenmukaista verotusta sekä kehitettävä Verohallinnon palvelukykyä. Verohallinto toteuttaa ohjaustehtäväänsä monin tavoin. Kirjallisen ohjauksen osalta tärkeimpiä ohjauksen muotoja ovat Verohallinnon määräykset, verotuksen yhtenäistämisohjeet, ohjeet ja julkaisut. Verohallinnon ohjeilla, tiedotteilla ja muulla monipuolisella tietotuotannolla on verotuksessa suuri tosiasiallinen merkitys 11. Hallintotoiminta edellyttää aina tuekseen lainsäädäntöä ja hallinnon oma ohjaus on aina toissijaista lainsäädäntöön nähden. Vero-oikeudessa painottuvat verotuksen aineelliseen sisältöön liittyvät kysymykset, mutta verotuksen käytännön toteuttaminen on osa julkisen vallan toimeenpanoa ja hallintoa 12. Hallintotoiminnalle on ominaista, että se koskettaa suuria ihmismääriä ja tästä johtuen asioiden käsittelyltä edellytetään nopeutta ja täsmällisyyttä. Hallintotoiminnassa nopeuden ja täsmällisyyden toteutuminen edellyttää etukäteen tarkasti sovittuja pelisääntöjä. Tämän johdosta hallinnon toimintaa on ohjattava etukäteen mahdollisimman tarkasti. Hallinnolliset normit ovat hallinnollisen ohjauksen tärkeä väline. Normien määrä ja norminantajien määrä vaihtelee hallinnon alalta toiselle. Verohallinto on pitkään työskennellyt kolmella organisaatiotasolla (Verohallituslääninverovirasto/verovirasto-verotoimisto) ja tästä johtuen ohjaustasojakin on ollut kolme. Tämä on puolestaan merkinnyt sitä, että Verohallinnon verotustyötä on ohjeistettu kolmelta eri organisaatiotasolta. Verohallitus antoi valtakunnan kattavaa normiohjausta, lääninverovirasto/verovirasto antoi virka-alueensa kattavaa normiohjausta ja verotoimisto/-lautakunta antoi oma normiohjaustaan 13. Verohallituksen (verovuodesta 2008 lähtien Verohallinnon yhtenäistämisohje Dnro 2042/32/2008) yhtenäistämisohjeiden keskeisin tehtävä on ollut verovalmistelun yhdenmukaistaminen ja verotuksen yhdenmukaistamiseen on ollut jatkuvasti tarvetta 14. Asia ei ole kuitenkaan täysin ongelmaton, sillä yhtenäistämisohjeet sijoittuvat lainsäätäjän ja Verohallituksen välisen tehtäväjaon välimaastoon. 10 Iivonen 2011: Myrsky &Linnakangas 2010:22 12 Kontkanen 2002: Iivonen 2011: Laaksonen 1977:69-74 ; Aarrevuo 1979:232 ; Tikka 1995:35-43 ; Verohallinto 1998:15; Penttilä & Ronkainen 2002:74

4 4 Verohallituksen yhtenäistämisohjeiden tarkoitusta ja sisältöä ei ole aina haluttu ymmärtää oikein. Verohallituksen yhtenäistämisohjeita 1980-luvun alkupuolella kritikoitiin mm. sillä perusteella, että ne ovat olleet osaltaan myötävaikuttamassa siihen, että Verohallituksen ja eduskunnan välinen tehtäväjako olisi hämärtynyt. Väitettiin jopa, että Verohallitus olisi anastanut itselleen tehtäviä, jotka perustuslain mukaan kuuluvat lainsäätäjälle, eduskunnalle 15. Vaikka kritiikille on voinut olla jossain määrin perusteitakin, niin on syytä pitää mielessä suomalaisessa hallintojärjestelmässä vallitseva lainsäätäjän ja päätöksiä toimeenpanevan hallinnon työnjakotraditio. Keskusvirastojen on ohjattava toimialansa toimintaa antamillaan ohjeilla. Jos lainsäätäjä puolestaan katsoo, että hallinto on astunut lainsäätäjän tontille, niin lainsäädäntöteitse on aina mahdollista supistaa keskushallinnon toimintavapautta. Tällainen lainsäädäntö puolestaan johtaa siihen, että eduskunnan ohjausote vahvistuu suhteessa hallintoon 16. Verotuksen yhtenäistämisohjeiden avulla Verohallitus on pyrkinyt poistamaan verotuksen epäyhtenäisyyttä. Verotuksen epäyhtenäisyys on usein koettu verotuksen keskeisimmäksi epäkohdaksi 17. Verohallituksen yhtenäistämisohjeet eivät ole olleet sitovia, mikä on vähentänyt niiden merkitystä 18. Verohallituksen yhtenäistämisohjeiden heikkoutena on pidetty sitä, että valtakunnalliset ohjeet eivät huomioi paikallisia olosuhteita 19. Toisaalta voidaan kysyä, kuinka hyvin paikallisolosuhteet huomioon ottava ohjeistus soveltuu valtakunnantason verotuksen yhdenmukaistamisohjaukseen. Yleisesti on tunnettua, että valtakunnallisen tai alueellisen yhtenäisyyden ja paikallisuuden välillä vallitsee jännitteitä. Yhtenäisyyden tavoittelun välitön seuraus on se, että paikallissovellutuksista on luovuttava tai niiden määrä on rajoitettava minimiin. Vuoden 1993 lopussa tapahtuneeseen verolautakuntien lakkauttamiseen saakka paikallisia painotuksia oli mahdollista toteuttaa verolautakuntien valmisteluohjeissa. Nykyisin paikallisuus toteutuu lähinnä verotustradition kautta 20. Verohallituksen yhtenäistämisohjeiden merkitys ja ohjausvaikutus perustuu antajan korkean statuksen ohella niiden yleiseen tunnettavuuteen. Yleisen tunnettavuuden eräs ehto on se, että verotuksen yhtenäistämisohjeet ovat julkisia asiakirjoja. Aikaisempina vuosina ohjeiden julkistaminen ei ollut aina erityisen tehokasta, mutta nykyisin ohjeet ovat kaikkien saatavilla Verohallinnon verkkosivuilla ja tämän lisäksi niistä tiedotetaan sidosryhmille. Ilmeisenä tarkoituksena on, että kirjanpito-. konsultointi- ja tilintarkastustoimistot käyttäisivät ohjeita omassa toimissaan ja tällä tavoin saataisiin verotusta yhdenmukaiseksi. Näin mitä todennäköisimmin tapahtuukin, sillä kansalaisilla ja tilialan ammattilaisilla on yleensä pyrkimys toimia oikein eli ohjeen mukaisesti. Ohjeen mukainen toiminta luo myös olettaman, että verotus toimitetaan ohjeen mukaisella tavalla Honkavaara 1985: Iivonen 2011: Aarrevuo 1979: Alkula 1980:90 ; Honkavaara 1985: Aarrevuo 1979: Iivonen 2011: Iivonen 2011:183

5 5 Verohallinnon verovirastot (vuoteen 1994 saakka lääninverovirastot) ovat antaneet omia verovalmistelun yhtenäistämisohjeitaan toimialueensa verotoimistoille, jotta verovalmistelu ja verotus yhdenmukaistuisi viraston toimialueella. Verovirastojen yhtenäistämisohjeet ovat olleet sisällöltään erilaisia ja tämä on osaltaan erilaistamassa verotuksen lopputulosta 22. On kuitenkin syytä huomioida, että verovirastojen yhtenäistämisohjeiden sisältö on pitkällisen kehitysprosessin tulos. Yhtenäistämisohjeiden erilaisuus johtuu useasta seikasta. Paikallisten verolautakuntien traditio on osaltaan vaikuttanut asiaan ja hallinto-oikeuksien erilaisilla päätöksillä on ollut erilaistava vaikutus verotuksen sisältöön ja yhtenäistämisohjeisiin 23. Vaikka verovirastojen yhtenäistämisohjeiden erilaisuus on ollut valtakunnallisen yhdenmukaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna negatiivinen seikka, niin yhtenäistämisohjeista lienee kuitenkin ollut enemmän hyötyä kuin haittaa. Varsinkin kunnallisen harkintaverotuksen osalta 1970-luvulla ja kenties sen jälkeenkin. yhtenäistämisohjeilla on ollut yhtenäistävää vaikutusta. Todennäköistä myös on, että aikaisemmin Verohallituksen ja verovirastojen yhtenäistämisohjeet ovat hillinneet lukuisten verolautakuntien toimittamien verotusten liiallista erilaistumista 24. Verovirastojen yhtenäistämisohjeiden merkitys verovalmistelun kannalta on ollut ennen muuta siinä, että ne tarjoavat verotuksen toimittajien tueksi valmiita ratkaisumalleja. Tämä on nopeuttanut ja yhdenmukaistanut verotusta. Ilman yhtenäistämisohjeita verotuksen toimittaminen lain säätämässä määräajassa olisi voinut olla hyvin vaikeata, koska yhtenäistämisohjeet rationalisoivat päätöksentekoa ja ohjaavat myös verovelvollisia ja kirjanpitotoimistoja tekemään omat ratkaisunsa ohjeen mukaisesti 25. Verovirastojen yhtenäistämisohjeita valmisteltiin virastojen sisäisissä työryhmissä ja tällä tavoin varmistettiin se, että viraston eri toimistoissa ilmenneet verotusongelmat tulivat mahdollisimman tarkoin huomioiduiksi veroviraston yhtenäistämisohjeissa. Toinen etu oli se, että paikallisen hallinto-oikeuden päätökset oli mahdollista huomioida suhteellisen hyvin kyseisen veroviraston yhtenäistämisohjeissa. Tämä on ollut luomaan yhdenmukaisuutta verotukseen. Tilanne on saattanut olla ongelmallisempi sellaisissa verovirastoissa, joidenka toiminta-alueella toimii kaksi erilaisia kannanottoja omaavaa hallinto-oikeutta. Tällöin virasto joutuu tasapainoilemaan kahden eri kannan välillä ja yhdenmukaistaminen on erittäin vaikeata. Vuoden 1993 loppuun saakka maa oli jaettu veropiireihin ja jokaisessa veropiirissä oli verotoimisto, joka toimitti verotuksen. Veropiiriin kuului yksi tai useampi kunta, joten saman verotoimiston virka-alueella oli useimmiten kaksi tai useampia verolautakuntia. Verolautakunnat pitivät vuoden alussa ns. perustekokouksen, jossa ne vahvistivat verolautakuntakohtaiset valmisteluohjeet verotoimistolle 26. Vaikka 22 Verohalllinto 1998:41 23 Iivonen 2004: ja Laaksonen 1976: Iivonen 2011: Ahanen-Raitio 1990:55-56

6 6 verolautakunnat pystyivät oman päätösvaltansa nojalla poikkeamaan Verohallituksen yhtenäistämisohjeista, niin yhtenäistämisohjeita noudatettiin varsin hyvin ja ohjeilla saavutettiin tarkoitettu tulos. Tosin poikkeamiakin löytyi ja poikkeama oli pääsääntöisesti verovelvollisystävällinen. Ylivoimaisesti eniten poikettiin ohjeesta, joka koski asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia 27. Verolautakuntien lakkauttamisen myötä toimistokohtainen ohjaus jäi verojohtajien antamien valmisteluohjeiden varaan. Verotoimistot ovat antaneet ohjausta verovalmistelun toimittamista varten silloinkin, kun verolautakunnat olivat verotuksen toimittajia 28. Todennäköistä on, että toimistokohtainen ohjaus on noudattanut verolautakuntien lakkauttamisen jälkeenkin samoja periaatteita kuin verolautakuntien aikaisemmin suorittama ohjaus Verohallinnon työmenetelmät Julkinen hallinto on ympäristönsä osa ja toimintaympäristö asettaa hallinnolle erilaisia tavoitteita ja vaatimuksia. Nykyisin toiminnan taloudellisuus, palvelukyky ja ratkaisutoiminnan yhdenvertaisuus ovat kenties keskeisimpiä vaatimuksia, jotka hallinnon toiminnalle asetetaan. Suuria kansalaisjoukkoja käsittelevät hallinnonalat kuten verotus joutuvat tekemään suhteellisen lyhyessä ajassa paljon ratkaisuja. Tämän vuoksi Verohallinnon toimintaa on ohjattu ja tullaan jatkossa ohjaamaan muiden ohjauskeinojen lisäksi entistä enemmän erilaisilla työmenetelmillä 29. Työmenetelmiksi voi periaatteessa kutsua kaikkia sellaisia ohjeita, joilla ohjataan hallinnon ratkaisutoimintaa. Tässä yhteydessä työmenetelmillä tarkoitetaan Verohallinnon verovalmistelun tueksi antamia julkisia ja salaisia työmenetelmiä 30. Ei-julkiset työmenetelmät ovat sellaisia verotuksen toimittamista koskevia ohjeita, joita ei näytetä verovelvollisille eikä muillekaan ulkopuolisille tahoille. Nykyisin niitä nimitetäänkin Verohallinnon sisällä työmenetelmäohjeiksi. Työmenetelmien yhtenä ja kenties keskeisimpänä tarkoituksena on verovalmistelun jouduttaminen ja sitä kautta saatavat säästöt henkilöstökuluissa. Verotuksen yhtenäistämisnäkökulmalla on myös tärkeä asema työmenetelmien merkitystä ja tarkoitusta arvioitaessa. Hallintotoiminnan taloudellisuusvaatimus on asettanut kaikille hallinnon aloille vaatimuksen toteuttaa niille annettu tehtävä mahdollisimman pienin taloudellisin panoksin. Tämä johtaa useimmiten tehtävien priorisointeihin, joka merkitsee sitä, että osa tehtävistä voi jäädä vähäiselle hoidolle taikka kokonaan hoitamatta. Verotuksen osalta priorisointien tekoa helpottaa se, että verovelvolliset ja heidän verotukselliset ongelmansa ovat kovin eri tasoisia. Osalla verovelvollisista ei ole sanottavia verotuksellisia ongelmia ja osalla niitä on riittämiin. Samaten verovelvollisten fiskaalinen merkitys on kovin erilainen. 27 Aarrevuo 1979: Puronen 1993: Räbinä 2003: korostaa, että eri maiden verohallintojen tuloksellisuuden vertailu tulee olemaan jatkossa eräs tekijä, kun arvioidaan kansallisen verotusjärjestelmän toimivuutta. Räbinä totesi myös, että yrityserotuksen yhdenmukaisuutta lisätään työmenetelmiä ja ohjeistusta kehittämällä. 30 Käytännön toiminnassa salaisen ja julkisen (yhtenäistämis- yms. ohjet) työmenetelmäohjauksen välinen rajanveto on häilyvää. Verotuksen toimittaja tuskin havaitsee tätä eroa käytännön työssään.

7 7 Yhtenäisillä työmenetelmillä nopeutetaan verotuksen toimittamista sekä yhdenmukaistetaan verotuksen sisältöä. Vaikka verotuksen yhdenmukaistuminen on sinänsä positiivinen asia, niin ilmiön varjopuoleksi on laskettava se, että työmenetelmillä supistetaan virkamiesten harkintaa tavalla, joka tosiasiallisesti muistuttaa virkakäskyä Verotuskäytäntö Hallinnolliselle toiminnalle on tunnusomaista toiminnan jatkuvuus. Käytännön työn tuloksena syntyy toimintatraditioita ja toiminnan ennustettavuus edellyttää, että toiminta on johdonmukaista. Kaikkea hallintoa leimaa myös pyrkimys ratkaisutoiminnan samankaltaisuuteen eli kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun. Hallintoalueiden erilaisuudesta johtuen saman hallinnonalan piirissä esiintyy erilaisia ratkaisukäytäntöjä siitä huolimatta, että vakaa pyrkimys on yhdenmukaisuuteen samankaltaisissa asioissa. Tässä suhteessa Verohallinto ei ole poikkeus muusta hallintotoiminnasta. Hallinnon jatkuvuusperiaate merkitsee sitä, että hallinnon toiminta ja ratkaisut pyritään tekemään vanhan käytännön mukaisesti, ellei hallinnon ohjausjärjestelmää ole tietoisesti muutettu siten, että vanhaa käytäntöä on lopetettu. Toimintatavan muutoksen läpivieminen organisaatiossa vaatii toteutuakseen aikaa. Pitkän jatkuvien kirjoittamattomien työtapojen välitön seuraus on väistämättä se, että kukaan ei tiedä tai muista, mistä tapa on saanut alkunsa 31. Verotuksen osalta näin on tehty aikaisempina vuosina periaate on voinut saada alkunsa valmistelijan, verojohtajan, vero-, tutkija- tai oikaisulautakunnan päätöksestä, hallinto-oikeuden päätöksestä tai jopa verovelvollisen ja virkamiehen välisestä keskinäisestä yhteisymmärryksessä Verotusorganisaation kehityksestä 2.1. Erilliset verotusorganisaatiot Suomessa oli 1950-luvun lopulle saakka valtiolla ja kunnilla oma verotuksen toimittamisorganisaationsa. Kunnallisverotuksen toimittamista varten kaupungeissa ja kauppaloissa oli aina valittava erillinen taksoituslautakunta. Kaupungin- tai kauppalanvaltuusto valitsi taksoituslautakunnan jäsenet. Vaalikelpoisia taksoituslautakuntaan olivat kunnassa äänioikeutetut kuntalaiset. Maalaiskunnissa valtuustolla oli mahdollisuus päättää, että kunnanhallitus toimi taksoituslautakuntana. Tällöin oli valittava kunnanhallitukseen lisäjäseniä taksoitusta toimittamaan 33. Taksoituslautakunnan jäseniä valittaessa oli otettava huomioon se, että taksoituslautakunnan jäsenten oli edustettava eri verovelvollispiirejä. Jäsenissä tuli olla edustettuina kiinteistön- ja maanomistajat, elinkeinonharjoittajia ja muut 31 Lämsä & Hautala 2004: Iivonen 2011: Rekola 1955:

8 8 kunnan jäsenet 34. Taksoituslautakunnan jäsenien valinnassa ei siten riittänyt tavanomainen poliittinen edustavuus. Tältä osin taksoituslautakunta poikkesi muista kunnallisista lautakunnista. Taksoitukseen sai hakea muutosta tutkijalautakunnalta. Maalaiskunnassa valtuustolla oli mahdollisuus päättää, että se itse käsitteli taksoituksesta tehdyt muistutukset. Kaupungeissa ja kauppaloissa oli oltava aina erillinen tutkijalautakunta. Tutkijalautakunnassa puheenjohtajana oli kaupungeissa pormestari. Kaupungeissa oli ¼ jäsenistä maistraatin jäseniä ja kauppaloissa oli sama määrä järjestysoikeuden jäseniä. Puolet tutkijalautakunnan jäsenistä oli valtuuston valitsemia ja ¼ oli taksoituslautakunnan jäseniä 35. Vuonna 1920 säädetyn tulo- ja omaisuusverolain (207/20) mukaan valtion tuloverotuksen toimitti jokaiseen kuntaan asetettu verotuslautakunta. Maaherra saattoi maistraattia tai kunnallislautakuntaa (kunnanhallitusta) kuultuaan poikkeuksellisesti määrätä, että kuntaan asetetaan poikkeuksellisesti useampia verotuslautakuntia tai että useampaa kuntaa varten oli asetettava yksi lautakunta. Vuoden 1943 tulo- ja omaisuusverolain (888/43) tultua voimaan verotuslautakunnan nimi muutettiin verolautakunnaksi. Tällöin maa jaettiin veropiireihin, joihin kuului yksi tai useampia kuntia 36. Verotuslautakunnan ja verolautakunnan puheenjohtajan ja puolet jäsenistä määräsi maaherra. Vuodesta 1943 lukien valinnan suoritti valtiovarainministeriö. Kunnanvaltuusto valitsi puolet lautakunnan jäsenistä vuodeksi kerrallaan. Kunnanvaltuuston tuli ottaa huomioon, että kiinteistönomistajat, elinkeinonharjoittajat, palkansaajat ja muut verovelvolliset olivat edustettuina lautakunnassa. Tältä osin vaatimus oli sama kuin taksoituslautakunnankin osalta. Jokaiseen lääniin asetettiin tarkastuslautakunta tai useampia tarkastuslautakuntia. Niiden tehtävänä oli toimia ensimmäisenä muutoksenhakuasteena valtion tuloverotusta koskevassa muutoksenhaussa Verotusorganisaatioiden yhdistäminen Valtion- ja kunnallisverotuksen organisaation yhdistäminen merkitsi sitä, että verotuksen toimitti valtion viranomainen 37, jonka johto kuului yksin valtiolle. Verotuksen ylin johto kuului vuoteen 1969 asti valtiovarainministeriölle. Vuonna 1969 verotuksen ylin johto siirtyi samana vuonna perustetulle Verohallitukselle. Verohallituksen perustamista ja tehtävien eriyttämistä valtiovarainministeriön alaisuudesta uudelle viranomaiselle perusteltiin mm. sillä, että valtiovarainministeriön vero-osastolle kuuluvat verolainsäädännön valmistelutehtävät ja varsinaiset hallintotehtävät sopivat huonosti yhteen samassa 34 Rekola 1955: Rekola 1955: KM 1984:28 s Holopainen 1977:10 toteaa, että verotus oli siirretty tällä tavoin lopullisesti pois kunnallisen itsehallinnon piiristä erityisille veroviranomaisille, jotka muodostuivat päätoimisista valtion virkamiehistä ja osittain luottamusmiehistä.

9 9 virastossa hoidettavaksi. Verohallituksen perustaminen oli myös sopusoinnussa muiden tuon ajan valtion keskushallinnon kehittämistoimenpiteiden kanssa 38. Verohallinto organisoitiin kolmiportaiseksi siten, että aluehallintoviranomaisena toimi lääninverovirasto. Suomi oli jaettuna veropiireihin, joissa kussakin oli verotoimisto 39. Verotoimisto oli valtion viranomainen, jonka johdossa oli verojohtaja. Verotoimisto oli päällikkövirasto, joka merkitsi sitä, että verotoimiston päällikkö saattoi ottaa verotoimistossa käsiteltävän asian ratkaistavakseen. Veropiriin kuului yksi tai useampia kuntia. Osa suurista kaupungeista muodosti oman veropiirinsä, mutta suuri osa veropiireissä käsitti useampia kuntia. Joihinkin veropiireihin saattoi kuulua 8-10 pientä kuntaa 40. Jokaisessa kunnassa oli oltava verolautakunta, jonka jäsenistä valitsi puolet kunnanvaltuusto ja puolet valtiovarainministeriö. Vuodesta 1976 lukien jäsenten valinnan suoritti kunnanvaltuusto. Verolautakunnan jäsenten oli edustettava eri veronmaksajaryhmiä kuten palkansaajia, eläkeläisiä, maanviljelijöitä, yrittäjiä jne. Verolautakunnan jäseninä toimineiden luottamushenkiöiden avulla pyrittiin turvaamaan kansanvaltaisuutta ja eri veronmaksajaryhmien verotuskohtelun yhtenäisyyttä välittömässä verotuksessa 41 Kunnallisille lautakunnille ominainen pelkkä poliittinen edustavuus ei ollut riittävä peruste verolautakunnan kokoonpanoksi. Oikeuskäytännössä 42 on katsottu, että verolautakunnan jäsenten liian yksipuolinen koostumus suhteessa kunnassa esiintyviin veronmaksaryhmiin on ollut kumoamisperuste verolautakunnan jäsenten vaalille. Verolautakuntien jäsenten vaalissa oli sovitettava yhteen sekä poliittinen edustavuus että ammatillinen edustavuus. Vuosien kuluessa verolautakuntajärjestelmän tarpeellisuutta vastaan esitettiin kritiikkiä eri perustein. Esitettiin näkemyksiä, että lainsäädännön muutokset olivat tehneet verolautakunnat tarpeettomiksi 43. Väitettiin myös, että verolautakunnalla ei ollut muuta merkitystä kuin verotuksen legitimointi kansalaisten silmissä Komiteamietintö 1969 B 37: Andersson 1991:25 toteaa, että suurimmat verotoimistot oli nimitetty verovirastoiksi. 40 Valtioneuvoston päätös veropiireistä / Alkula 1980:88 42 Verolautakunnan jäsenten vaalia koskeva päätös kumottiin, koska kunnanvaltuusto ei pyrkinyt siihen, että verolautakuntaan tuli edustajia eri veronmaksajaryhmistä KHO II 300. Kunnanvaltuusto oli valinnut verolautakuntaan neljä palkansaajaa ja yhden viljelijäväestöön kuuluvan jäsenen, muttei yhtään ammatin- tai liikkeenharjoittajaa. Kunnanvaltuuston suorittama vaali kumottiin. KHO 1974 II Lainsäädännössä ei tapahtunut ja 1990-luvun vaihteessa niin oleellisia muutoksia, että ne olisivat tehneet verolautakunnat tarpeettomiksi. Osaltaan uusi lainsäädäntö (kiinteistöverolaki) oli sellaista, että se olisi erityisesti soveltunut paikallistuntemusta omaavien luottamushenkilöiden käsiteltäväksi. 44 Verolautakuntakeskustelu muistutti perusteluiltaan maallikoiden osallistumisesta oikeudenkäyttöön käytyä keskustelua. Ervasti & de Godzinsky (1999: 944) toteavat, että maallikoiden osallistumista oikeudenkäyttöön on eri yhteyksissä perusteltu monenlaisilla syillä. Perustelut voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään sen mukaan korostetaanko niissä lautamiesten vaikutusta ratkaisun sisältöön vai maallikko-osaamisen merkitystä tuomioistuinten asemaan yhteiskunnassa. Edellisissä perusteluissa tuodaan esiin argumenttejä, joiden mukaan osallistuminen parantaa oikeudenkäytön laatua. Tällaisia ovat esimerkiksi lautamiesten paikallistuntemuksen korostaminen ja näkemys, että lautamiesten mukanaolo pakottaa tuomarin miettimään ja perustelemaan päätöksen paremmin. Jälkimmäisissä perusteluissa viitataan puolestaan siihen, että lautamiesten osallistuminen on tärkeää, jotta tuomioistuimet eivät etäänny

10 10 Suomessa käyty keskustelu verolautakuntien tarpeellisuudesta muistutti Ruotsissa käytyä keskustelua verolautakuntien (taxeringsnämnd TN) tarpeellisuudesta ja merkityksestä 45. Ruotsissa käydyssä keskustelussa todettiin, että maallikkoedustuksella oli ollut merkitytä erityisesti paikallistuntemusta vaativien asioiden käsittelyssä. Verolautakuntien lakkauttaminen on nähtävä ennen mutta osana Verohallinnon organisaatiouudistusta. Pyrkimys suurempiin veropiireihin ja verotoimistojen vähentämiseen olisi johtanut automaattisesti siihen, että yhden toimiston virka-alue olisi käsittänyt entistä enemmän kuntia. Verotuksen toimittamisorganisaatio muuttui vuoden 1994 alusta myös siten, että luottamushenkilöt (verolautakunta) eivät osallistuneet enää verotuksen toimittamiseen. Uudistusta perusteltiin hallituksen esityksessä 46 mm. sillä, että verolautakuntien merkitys säännönmukaisen verotuksen toimittajana on vähentynyt tarkemman lainsäädännön ja yksikertaistuneen verotusmenettelyn ansiosta. Vuoden 1994 alussa voimaan astuneen lainmuutoksen myötä saatettiin päätökseen luvulla alkanut siirtyminen virkamiesverotukseen. Uudistusta voidaan luonnehtia myös siten, että tällöin päättyi Verohallinnon eräänlainen kaksoisrooli osin valtiollisena ja kunnallisena viranomaisena, kun kunnalliselle viranomaistoiminnalle ominainen lautakunta lakkautettiin ja toimintaa jäi jatkamaan valtion viranomaisille tyypillinen puhdas virkamiesorganisaatio. 3. Verohallinnon ohjauksen merkitys verolainsäädännön tulkinnassa 3.1. Avoin tulkintatilanne Avoimella tulkintatilanteella Wikström 47 tarkoittaa asetelmaa, joka syntyy uuden lainsäädännön yhteydessä. Tyyppitilanne kattaa erityisesti sen vaiheen, jossa uusi lainsäädäntö on voimassa, mutta sitä ei ole lainkaan tai erittäin vähä sovellettu käytännössä. Tuomioistuinjärjestelmän hierarkkisuudesta johtuen avoin tulkintatilanne konkretisoituu ensiksi alimpiin oikeusasteisiin ja vasta sen jälkeen ylimpiin. Vero- ja muun hallinnon on otettava kantaa uuteen lainsäädäntöön jo ennen tuomioistuimia. Näin ollen avoin tulkintatilanne konkretisoituu hallintomenettelyssä. Verohallinnon tekemiä verotusratkaisuja avoimessa tulkintatilanteessa voidaan hegeliläistä terminologiaa käyttäen nimetä teeseiksi uuden lain sisällöstä. Muutoksenhaun tuloksena syntyvä oikeuskäytäntö muodostaa antiteesin, joka voi muusta yhteiskunnasta tai kansalaisista. Tällaisia perusteluita ovat esimerkiksi tuomioistuinlaitoksen demokraattinen kontrolli, kansan luottamus oikeuslaitokseen, yleinen oikeustaju sekä oikeuskäytännön laajempi julkisuus. Lautamiesjärjestelmän puolesta esitetyt perustelut ovat jo pitkään pysyneet yllättävän samanlaisina. Maallikoiden osallistumisesta esitetyt perustelut eri länsimaissa ovat hyvin samanlaisia. Niskanen & Ahonen & Laitinen 2000: Yli puolet tutkimukseen vastanneista katsoi, että luottamushenkilöiden mukanaolo käräjäoikeuksissa oli tarpeellista. Yli puolet vastaajista katsoi, että luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuudet tuomioistuinten päätösten sisältöön oli suuri tai kohtalainen. Neljäsosa vastaajista katsoi, että lakimieskoulutuksen puute on luottamushenkilöille eduksi ja yli neljäkymmentä prosenttia vastaajista katsoi, että lakimieskoulutuksen puutteessa oli haittaa paljon taikka jonkin verran. 45 Lodin ym 2009: HE 122/1993:3 47 Wikström 1979: 212

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA KHO:n tutkimusjulkaisuja 1/2009 2 ESIPUHE...4 I TUTKIMUKSEN YLEINEN OSA...6 1. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET...6 1.1 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ...6

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Tuomas Tähtinen Maisteritutkielma Finanssioikeus Syksy 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin lähtökohdat ja laatumittaristo LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin

Lisätiedot

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Jyrki Louhi 2015 Laskentatoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013

Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013 Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013 Oulun yliopisto Aate- ja oppihistorian pro gradu -tutkielma 2.12.2013 Tuomas Paananen SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2004 Laatija: Tarja Välimäki Ohjaaja:

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE I. Kirjallisten harjoitustöiden tarkoituksesta Oikeustieteellisten

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jyrki Tala

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat:

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat: Kempeleen kunta Lausunto koskien luonnosta kuntarakennelain muuttamisesta Yleislausuma: Lausunnolla olevan lakiluonnoksen mukaista hallituksen esitystä ei tule antaa eduskunnalle. Jos hallituksen esitys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot