1.JOHDANTO VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA LAATU JA ASIAKAS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS..."

Transkriptio

1 1

2 Sisällys 1.JOHDANTO VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA LAATU JA ASIAKAS Tiedonsaanti Hakuprosessi Päivähoitomaksut Päivähoidon aloitus Kasvatuskumppanuus Varhainen tuki Esiopetus Yksityinen päivähoito Loma-aikojen hoitojärjestelyt ja perhepäivähoidon varahoito Vuorohoito Lääkitystä tarvitsevan/ allergisten lasten hoito Turvallisuus LAATU JA HENKILÖSTÖ Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Kasvatusyhteisön käytännöt Lapsen havainnointi jatkuva oppiminen Työsuojelu ja työhyvinvointi Kehityskeskustelut Uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen Palautteiden ja reklamaatioiden käsittely VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIO JA RESURSSIT Varhaiskasvatuksen organisaatio Talous ja resurssit ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN ARVIOINNISTA KEHITTÄMISTYÖHÖN LÄHDEKIRJALLISUUTTA... 2

3 1. JOHDANTO Pirkkalan kunta oli mukana Laadunarviointi päivähoidossa projektissa vuosina Projektissa työstettiin valtakunnalliset päivähoidon laatukriteerit päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon. Perusta Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen laatutyölle laskettiin jo silloin. Tähän laatukäsikirjaan koottiin varhaiskasvatuksen laadun kannalta oleellisia asioita. Kirjoitettiin ylös yhteisiä sopimuksia ja toimintaperiaatteita sekä avattiin varhaiskasvatuksen prosesseja. Pohdittiin erilaisia arviointitapoja ja mittareita. Asioita tarkasteltiin kolmen otsikon alla, jotka ovat asiakas, henkilöstö sekä varhaiskasvatuksen organisaatio ja resurssit. Kun laatukäsikirjassa puhutaan asiakkaasta, tarkoitetaan lasta ja hänen perhettään. Asiakkuuden alta löytyy monia tärkeitä varhaiskasvatuksen prosesseja kuten, hakuprosessi, hoidon aloitus, varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja kasvatuskumppanuus. Henkilöstö-otsakkeen alla pohditaan kasvatusyhteisön käytäntöjä, jatkuvaa oppimista sekä työhyvinvointia. Varhaiskasvatuksen organisaatio ja resurssit pitää sisällään organisaatioon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä sekä talous- ja luottamusmiesnäkökulman. Tämän laatukäsikirjan arvioi ja päivittää varhaiskasvatuksen johtoryhmä kolmen vuoden välein. 3

4 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa teoksessa (1995) esitellään alun perin Hujala Huttusen luoma ja edelleen kehitelty laadunarviointimalli. Siinä varhaiskasvatuksen riittävyyden ja saatavuuden lisäksi voidaan erottaa laatua säätelevät puitetekijät, välillisesti ohjaavat tekijät, prosessitekijät sekä vaikuttavuustekijät. Puitetekijät ovat reunaehtoja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Puitetekijöihin sisällytetään lapsiryhmän koostumus, ihmissuhteiden pysyvyys sekä fyysinen ympäristö. Toiminnallisesti laatua säätelevät välilliset tekijät. Välillisesti ohjaaviin tekijöihin kuuluu henkilökunnan ja vanhempien välinen yhteistyö, yhteistyö muiden tahojen kanssa, henkilökunnan keskinäinen yhteistyö ja hyvinvointi, henkilökunnan koulutus ja ammatillinen kasvu sekä johtajuus. Kasvatusprosessiin liittyviä tekijöitä ovat perushoito, aikuinen lapsi vuorovaikutus, lasten keskinäinen vuorovaikutus, lapsilähtöinen toiminta sekä toiminnan suunnittelu ja -arviointi. Lopuksi tulevat vielä vaikuttavuustekijät eli lapsen myönteiset kokemukset, lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen, vanhempien tyytyväisyys sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Kaikkia tekijöitä voidaan tarkastella erikseen. Yhdessä huomioituina ne mahdollistavat varhaiskasvatuksen laadun kokonaisvaltaisen arvioinnin. (Hujala Huttunen & Tauriainen 1995,10.) (Hujala-Huttunen 1995, muokattu) 4

5 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA Arviointitiedon tulee toimia kaiken kehittämistyön perustana. Sen avulla analysoidaan toiminnan vahvat ja heikot puolet. Kehittämistyö rakennetaan vahvuuksien varaan. Yksilöitä ja yhteisöä kannustetaan entistä parempiin suorituksiin niillä alueilla, jotka kaipaavat parantamista. (Parrila 1998, 176.) Parrilan (1998) mukaan muita varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin tehtäviä ovat asiakkaan näkökulman esiin nostaminen, varhaiskasvatuksen näkyväksi tekeminen, varhaiskasvatuksen laatua koskevien yhteisten päämäärien selkeyttäminen, kehittämistoiminnan kytkeminen tutkimukselliseen tietoon sekä varhaiskasvatuksen laadullisen tasa arvon toteutumiseen. Varhaiskasvatuspalvelujen arvioinnilla on aina vastuunsa, paitsi viranomaisille ja hallinnolle, myös asiakkaille ja muille yhteistyötahoille. Asiakkaat ovat palvelutoiminnan avainhenkilöitä, joiden arvojen tulisi vaikuttaa arvioinnin toteutumiseen. Palvelujen käyttäjät onkin mielekästä ottaa osallisiksi arviointitiedon tuottamisessa. (Sosiaalipalvelujen evaluaatioryhmä 2001, 11.) Arviointi on aina kontekstisidonnaista. Sen onnistuminen on siis kiinni myös organisaation kulttuurista ja valmiudesta arviointiin. Laadunhallinnalle perustana ja suuntana ovat organisaation oman toiminnan määrittely, visio ja strategia, jossa on asetettu tavoitteet ja vastuiden määrittäminen. Näistä nousee yhteinen käsitys siitä, mitä laadulla omassa työyhteisössä tarkoitetaan. Toiminnan sujuvuuden ja tasalaatuisuuden takeeksi tarvitaan yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet sekä toiminta- ja työtavat. Mittaamisen ja arvioinnin avulla tiedetään onko tavoitteisiin päästy ja missä toimintaa tulisi parantaa. (Varhaiskasvatuksen laatu on osaamista ja vuorovaikutusta 2004, 55.) 5

6 4. LAATU JA ASIAKAS ( PERHE JA LAPSI ) 4.1 Tiedonsaanti Varhaiskasvatuksen asiakas saa tietoa varhaiskasvatuksen eri vaihtoehdoista Pirkkalan kunnan internet-sivuilta. Sivuilla ohjataan päivähoitoon hakeminen, esitellään Pirkkalan päiväkodit, perhepäivähoito sekä varhaiskasvatuksen eri mahdollisuudet. Sivuilla voi täyttää sähköisen hakemuksen päivähoitoon. Sieltä on myös mahdollista tulostaa päivähoitohakemus tai hakemus ohjattuun kerhotoimintaan. Samat tiedot ovat saatavilla sivistysosaston toimistolla, jossa varhaiskasvatuksen aluepäälliköt vastaavat asiakaspalvelusta. Sieltä asiakas voi noutaa päivähoitohakemuksen lisäksi varhaiskasvatuksen ja päiväkotien esitteitä. Toimistolla asiakas saa henkilökohtaisen palvelun ja opastuksen hakumenettelystä. Lomakkeiden, nettisivujen ja varhaiskasvatuksen esitteen päivittämisestä vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Varhaiskasvatusalueet huolehtivat siitä, että omat esitteet ja nettisivujen tiedot ovat ajan tasalla. Päivittäminen tapahtuu aina kun tulee muutoksia ja vähintään toimintakauden alkaessa elo-syyskuussa. Päivittämisestä vastaavat aluepäälliköt, perhepäivähoidon päällikkö ja päiväkotien johtajat. 4.2 Hakuprosessi Kunnan internet-sivujen kautta voi tehdä sähköisen päivähoitohakemuksen. Paperihakemuksia päivähoitoon ja ohjattuun kerhotoimintaan saa sivistysosaston toimistolta tai ne voi tulostaa Pirkkalan kunnan nettisivuilta. Vanhemmat jättävät paperihakemuksen sivistysosaston toimistolle. Hakemuksen vastaanottaja tarkistaa, että hakemuksessa on täytetty kaikki tarpeelliset tiedot, ja kirjoittaa vastaanottopäivämäärän ja omat nimikirjaimensa hakemuksen oikeaan ylälaitaan. Paperilla tulleen hakemuksen tiedot viedään viipymättä päivähoidon asiakasjärjestelmään. Päivähoitopaikasta tiedottaa aluepäällikkö. Hoitopaikan saamisesta tiedotetaan kirjallisesti päivähoitopäätöksellä vähintään kuukautta ennen hoidon alkamista, kiireellisissä tapauksissa viipymättä. Jos lapselle halutaan siirtoa päivähoitopaikasta toiseen, vanhemmat tekevät siirtohakemuksen joko sähköisesti tai paperilla. Siirron onnistuessa annetaan siitä vanhemmille kirjallinen siirtoilmoitus. 6

7 Hoitosuhteen päättäminen tapahtuu aina kirjallisesti. Ilmoitukseen on olemassa oma lomakkeensa. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköpostilla, jolloin viesti tulostetaan sitten dokumentiksi asiasta. ARVIOINTI: Päivähoitoon hakemisen sujuvuutta ja asiakaspalvelun onnistumista arvioidaan lomakekyselynä, joka lähetetään perheille päivähoitopäätöksen mukana. Palautteiden koonti ja toimenpiteistä päättäminen tehdään kerran vuodessa varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. 4.3 Päivähoitomaksut Päivähoidon maksut määräytyvät Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / perusteella. Tiedote päivähoidon maksuista ja niiden määräytymisestä on luettavissa päivähoidon Internet-sivuilla. Tiedotteen voi myös noutaa sivistysosaston toimistolta tai päiväkodeista. Asiakas saa tietoa maksun määräytymisestä ja laskutuksesta myös puhelimitse päivähoidon laskutusta hoitavalta toimistosihteeriltä. 4.4 Päivähoidon aloitus Päivähoitopaikan myöntämisestä lähetetään kotiin kirjallinen päätös. Päätöksen mukana lähtee ilmoitus päivähoitopaikan vastaanottamisesta/kieltäytymisestä, laatukysely päivähoitoon hakemisesta, päivähoidon asiakasmaksulomake sekä henkilötietolomake. Perhepäivähoitoon tultaessa lisätään mukaan vielä Tervetuloa perhepäivähoitoon tiedote sekä hoito- ja kasvatuskysely. Mukana on myös päivähoitopaikan yhteystiedot. Tällöin sovitellaan ensimmäinen tutustumisaika lapsen omaan päivähoitoryhmään siten, että perhepäivähoitajalla tai päiväkotiryhmän kasvattajalla on riittävästi aikaa irrottautua ryhmän toiminnasta vastaanottamaan uusi asiakasperhe. Ensimmäinen tutustumiskerta on toivottavaa tehdä ilman lasta. On tärkeää, että aikuisilla on aikaa rauhallisesti keskustella hoidon aloittamisesta. Siten luodaan vahva pohja luottamukselliselle hoitosuhteelle. Perhepäivähoidossa hoitaja kertoo oman ryhmänsä käytännöistä, lapsen vanhemmat lapsesta ja kodin tavoista. Hoitaja esittelee perheelle 7

8 perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman. Keskustelua käydään Lapsen hoito- ja kasvatuskysely-lomakkeen pohjalta. Vanhempia on pyydetty täyttämään lomake kotona valmiiksi. Samoin toimitaan lapsen aloittaessa hoidon päiväkodissa. Vanhemmille esitellään koko talo, lapsen oma hoitoryhmä ja sen henkilökunta, ja samalla käydään läpi päiväkodin käytäntöjä ja toiminnan sisältöä. Vanhemmille esitellään päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmat kertovat lapsen tavoista, aikaisemmista kokemuksista ja myös muista perheelle ja lapselle tärkeistä asioista. Toisella tutustumiskerralla lapsi on vanhempiensa mukana. Henkilökunta ja vanhemmat miettivät ja suunnittelevat yhdessä seuraavat tutustumiskerrat huomioiden mm. lapsen iän ja aikaisemmat hoitokokemukset. Vanhemmat tuntevat oman lapsensa parhaiten ja yhdessä henkilöstön kanssa sovitaan jokaiselle lapselle sopiva tutustumisaikataulu. Tutustumispäivät ovat perheelle maksuttomia niin kauan, kun jompikumpi vanhemmista on vastuussa lapsesta päiväkodissa. Tällaisia tutustumispäiviä voi olla useitakin ennen päivähoidon varsinaista alkamista. Päivähoidon maksullisuus alkaa siitä päivästä, kun lapsi jää henkilökunnan vastuulle ilman vanhempiaan. Lapselle on hyvä suoda pehmeä siirtyminen kodista päivähoitoon ja usein on hyväksi aloittaa hoito koko päivää lyhyemmillä jaksoilla. Muutama lyhyt hoitopäivä ennen varsinaisen hoidon alkamista auttaa lasta selviämään ikävästään. Henkilökunnan empaattinen, asiallinen ja ammatillinen tuki auttaa koko perhettä selviämään päivähoidon aloitukseen liittyvistä haasteista. ARVIOINTI: Hoidon aloituksen onnistumista arvioidaan kahden vuoden välein. Käytössä on kyselylomake, joka jaetaan noin kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta. Hoidon aloituksen onnistumisesta tehdään koonti ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä heti kyselyn jälkeen. Vastuu on varhaiskasvatuksen aluepäälliköillä, perhepäivähoidon päälliköllä ja päiväkodin johtajilla. 8

9 Päivähoidon hakuprosessi Asia Toimenpide Vastuu Tietoa päivähoidosta ja päivähoitoon hakeminen Päivähoidon nettisivut, esitteet lastenneuvolassa Sivistysosaston hallinto, päiväkodit ylläpitäjä toimistosihteeri aluepäällikkö, päiväkodin johtaja Perhe hakee päivähoitopaikkaa Päivähoitohakemus Nettihakemus Lomakkeet www. sivuilta (pdf lomake) Paperilomake Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö tekee päätöksen ja postittaa kirjeen asiakkaalle. Päätös hoitopaikasta, maksuohje, ohjeet tutustumiskäyntiä varten, henkilötietolomake, arviointipalautelomake, yms. Kunnallinen päivähoito Ostopalvelupäiväkoti Seutusopimus Yksityinen päivähoito aluepäällikkö vk. päällikkö vk.päällikkö Perhe hakee itse Hoitopaikan hyväksyminen perhepäivähoidon päällikkö varhaiskasvatuspäällikkö Yksityisen hoidon tuki, päätös Kela Päivähoidon maksun määräytyminen, tulotietojen toimittaminen, sivistysosaston hallinto, toimistosihteeri hoitomaksupäätös toimistosihteeri Päivähoidon aloitus yksilöllisesti perheen toiveiden 4.5 Kasvatuskumppan mukaisesti Tutustumiskäynnit Ensin vanhemmat Sitten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. hoitopaikka 9

10 4.5 Kasvatuskumppanuus Varhaiskasvatuksen linjauksissa (2002) varhaiskasvatus määritellään seuraavasti: "Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista". Tämä määritelmä edellyttää henkilöstöltä kiinteää yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuuden luominen perheen kanssa alkaa jo ensikohtaamisesta. Sen syveneminen on paljon kiinni molemminpuolisen luottamuksen syntymisestä. Luottamus syntyy rehellisyydellä ja aitoudella jokapäiväisissä kohtaamisissa. Vanhemmat pitävät erittäin tärkeänä jokapäiväistä, vaikka lyhyttäkin keskustelua lapsen päivän sujumisesta. Vähintään kerran vuodessa yhdessä vanhempien kanssa pohditaan pidempään lapsen asioita lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- eli vasu-keskusteluissa. Toki vanhemmilla on mahdollisuus varata aika keskustelulle aina,kun he tuntevat siihen tarvetta. Vasu-keskusteluun on oma lomakkeensa joka päivitetään tarvittaessa. Vanhemmat saavat lomakkeen kotiin jo ennen keskustelua tutustumista sekä kommentointia varten. Näin keskustelu sujuu helpommin ja vanhemmatkin ovat siihen jo valmistautuneita. ARVIOINTI: Kasvatuskumppanuudessa onnistumisen arviointia tehdään yhdessä vanhempien kanssa mm. lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-keskusteluissa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-lomaketta arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa. Vastuu siitä on päivähoidon johtoryhmällä. Johtoryhmä kokoaa henkilöstöstä ryhmän, joka arvioi ja päivittää lomakkeen henkilöstöltä ja vanhemmilta keräämänsä palautteen pohjalta. 10

11 4.6 Varhainen tuki Lapsen tuen tarpeen havaitseminen, arviointi ja puheeksi ottaminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen henkilöstön työtä. Lapsen kehitystä voidaan tukea laadukkaalla varhaiskasvatuksella niin, että lievät kehityksen viiveet eivät kasaudu. Yhteinen keskustelu lapsen vanhempien kanssa on ensimmäinen askel polussa, joka käydään, kun huoli lapsen kehityksestä herää. Koko Pirkkalan varhaiskasvatukseen suunniteltu huolen polku on auki kirjoitettuna kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Pääperiaatteena Pirkkalassa on, että päivähoidon erityiskasvatus liittyy kiinteästi muihin varhaiskasvatuksen toimintoihin. Varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi kaikille tukea tarvitseville lapsille laaditaan yhteistyössä vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa erityisen tuen suunnitelma. ARVIOINTI: Varhaiskasvatuksen Erityiskasvatuksentiimi arvioi kerran toimintavuodessa erityiskasvatuksen onnistumista. 4.7 Esiopetus Pirkkalassa esiopetus toteutetaan kouluilla. Kouluilla ja päiväkodeissa on nimetty yhdyshenkilöt, jotka välittävät koordinaattorilta tulevan informaation omaan työyksikköönsä sekä huolehtivat siitä, että tieto oppilaasta siirtyy nivelvaiheessa sovittujen linjausten mukaisesti. Informaation kulusta perhepäivähoidossa huolehtii perhepäivähoidon päällikkö. Lapsen siirtyessä esiopetukseen hänestä täytetään tiedonsiirto-lomake keväällä yhdessä vanhempien kanssa. Tiedonsiirtolomakkeen tarkoituksena on parantaa lasta koskevaa tiedonkulkua päivähoidosta esikouluun sekä luoda yhteistä käytäntöä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelvaiheeseen. 11

12 Lapsen polku päivähoidosta esiopetukseen Vanhemmat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen (helmi-maaliskuu) Varhaiskasvatuksessa valmistellaan vanhempien kanssa yhdessä lapsen tiedonsiirto-lomakkeet. (tammi-maaliskuu) Vanhemmille annetaan esite esiopetuksesta Varhaiskasvatuksen yhdyshenkilöt toimittavat lomakkeet koulujen yhdyshenkilöille Varhaiskasvatuksen erityisopettajat välittävät tiedot erityistä hoitoa- ja kasvatusta vaativista lapsista erityisopettajien yhteiseen palaveriin. (maaliskuu) Esiopettajat järjestävät tutustumiskäynnit tuleville esikoululaisille.(huhti-toukokuu) Koulu järjestää vanhempainillan. (toukokuu) 12

13 4.8 Yksityinen päivähoito Pirkkalan kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää lapsesta, jonka hoitoaika kodin ulkopuolella on yli 25 tuntia viikossa. Tämän lisäksi perheen on mahdollista saada tuloihin perustuvaa lakisääteistä yksityisen hoidon tuen hoitolisää. Kuntalisä suoritetaan hoidon tuottajalle. Kuntalisistä on tietoa Pirkkalan kunnan päivähoidon internet-sivuilla. Pirkkalan asukkaat käyttävät myös yksityisiä päivähoitopalveluita sekä Tampereella että omassa kunnassa. Tietoa Tampereella toimivista yksityisistä päiväkodeista ja ryhmäperhepäiväkodeista on saatavissa Tampereen kaupungin internet-sivuilta. Tiedot Pirkkalassa toimivista yksityisistä perhepäivähoitajista ovat saatavissa sivistysosaston toimistosta. Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskuksen nettisivuilla on myös paljon tietoa yksityisestä päivähoidosta. Yksityinen hoito on kunnan valvomaa päivähoitoa. Tämän vuoksi jokaiseen yksityisen hoidon tuen hakemukseen tarvitaan päivähoidon tuottajasta kunnan hyväksyntä. Tämän tekee perhepäivähoidon aluepäällikkö. Hyväksyntä edellyttää, että asiakkaan ja yksityisen hoidon tuottajan välillä on kirjallisesti sovittu mm. hoidosta perittävät maksut, lapsen hoitoajat ja irtisanomisaika. Hakemuksesta ja kirjallisista sopimuksista jää kopio sivistysosaston toimistoon. Yksityisten päiväkotien toiminnan valvonnasta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Yksityisten perhepäivähoitajien valvonta taas kuuluu perhepäivähoidon päällikölle. Tämä tarkastaa yksityisen perhepäiväkodin ennen hoitotyön alkamista samalla periaatteella kuin kunnallisen perhepäivähoitokodin. Hän myös valvoo toimintaa kotikäynneillä tarvittaessa ja vähintään kerran toimintavuodessa. Yksityinen perhepäivähoitaja ilmoittaa kulloinkin hoidossaan olevan lapsiryhmän asianomaisella lomakkeella perhepäivähoidon päällikölle. 13

14 4.9 Loma-aikojen hoitojärjestelyt ja perhepäivähoidon varahoito Pirkkalan päiväkodit ja perhepäivähoito supistavat toimintaansa kesäaikaan ja usein myös koulujen loma-aikoina. Päivähoitoa tarvitsevalle lapselle hoitoa tarjotaan päivystävissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa tarpeen mukaan. Kesäajan hoidon tarve kysytään lapsen vanhemmilta toukokuussa. Hoitoa tarvitsevan lapsen vanhemmille jaetaan täytettäväksi päivystykseen hakulomake. Vanhemmille jaetaan kirje päivystyspaikasta noin kuukautta ennen päivystyksen alkamista. Päivystykseen tulevalle henkilökunnalle järjestetään info päivystyksestä kesäkuun aikana. Perhepäivähoidon kesäpäivystys hoidetaan samalla tavalla. Perhepäivähoidossa olevan lapsen varahoidosta sovitaan hoitosopimusta tehtäessä. Varahoitopaikka on pääsääntöisesti päiväkoti. Kunnassa toimii yksi kiertävä perhepäivähoidon varahoitaja. Myös perhepäivähoidossa olevan lapsen on hyvä tutustua varahoitopaikkaansa etukäteen. Tulevasta varahoidon tarpeesta perhepäivähoitaja informoi paitsi vanhempia myös lapsen varahoitopaikkana toimivaa päiväkotia. Perhepäivähoidossa olevan lapsen perhe voi halutessaan sitoutua järjestämään lapsensa varahoidon itse. Perhe on silloin oikeutettu maksuhyvitykseen näiltä päiviltä. ARVIOINTI: Kesäajan hoitojärjestelyjen onnistumista arvioidaan aina elokuussa sekä lasten vanhemmilta, että henkilöstöltä saadun palautteen perusteella. Arviointi ja toimenpiteet ovat varhaiskasvatuksen johtoryhmän ja päiväkotien johtajien vastuulla. Perhepäivähoidon varahoitojärjestelyjen arviointi tehdään vanhemmilta saadun palautteen perusteella Vuorohoito Iltahoitoa järjestetään Killon päiväkodissa ja vuorohoitoa Pereen päiväkodissa. Vuorohoidosta on olemassa oma Vuorohoidon periaatteet -lomake, joka jaetaan vanhemmille hoitoa aloitettaessa. Ne ovat luettavissa myös kunnan nettisivuilta. Vuorohoitoon on laadittu myös omat turvallisuusohjeet. 14

15 4.11 Lääkitystä tarvitsevan lapsen hoito / Allergisten lasten hoito Pirkkalan kunnan varhaiskasvatukseen on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Siihen on koottu tärkeät ja muistettavat asiat lapsen lääkehoidosta. Henkilöstölle järjestetään myös lääkehoitokoulutusta vuosittain. Pereen päiväkodissa toimii ryhmä erityisen vaikeasti allergisille lapsille. Ryhmän olosuhteet on järjestetty siten, että vaikeastikin allergisen ja astmaattisen lapsen hoito mahdollistuu. Ryhmän henkilökunta sekä asiakkaat sitoutuvat olemaan savuttomia, eikä heillä saa olla kotieläimiä. Pereen päiväkodissa ei myöskään käytetä voimakkaita hajusteita Turvallisuus Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelmaan on kirjattuna koko kunnan varhaiskasvatustoimintaan liittyvät yhteiset turvallisuusohjeet ja käytössä olevat lomakkeet. Jokaiseen yksikköön ja perhepäivähoitoon on laadittu oma kunkin yksikön erityispiirteet, sijainnin ja olosuhteet huomioiva suunnitelma. Suunnitelma päivitetään joka syksy. Samalla se käydään aina uudestaan läpi henkilökunnan kanssa. Päiväkodeissa on myös pelastussuunnitelma (suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 468/ ja 9 sekä pelastustoimiasetukseen 787/ ja 10 ). Pelastussuunnitelma käydään vuosittain läpi ja päivitetään. Suositus on, että kerran vuodessa järjestetään pelastusharjoitus. Henkilökunnan ensiapukoulutus pidetään ajan tasalla vuosittain järjestettävällä koulutuksella. Uudet työntekijät perehdytetään suunnitelmiin mahdollisimman pian työsuhteen alettua. Jokaisessa päiväkodissa on ajantasainen perehdytyskansio henkilöstölle, mikä lisää turvallisuuden toteutumista käytännössä. 15

16 5. LAATU JA HENKILÖSTÖ 5.1 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Varhaiskasvatuksen toteuttamisen sisällöllinen perusta on varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden, kunnan oman varhaiskasvatussuunnitelman sekä varhaiskasvatusyksikkökohtaisten suunnitelmien tulee kaikkien olla linjassa keskenään. Kuntamme varhaiskasvatussuunnitelma valmistui vuonna Sen jälkeen sitä on päivitetty tarvittaessa, kunnes vuonna 2010 Pirkkalan varhaiskasvatussuunnitelma uudistettiin kokonaan. Kaikki varhaiskasvatusyksiköt sekä perhepäivähoito ovat tehneet myös omat varhaiskasvatussuunnitelmansa. Varhaiskasvatussuunnitelma on laatulupaus vanhemmille ja perheille. Varhaiskasvatussuunnitelman arviointi tulee aina tehdä ennen suunnitelman päivitystä. ARVIOINTI: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä nimeää arviointiryhmän, joka rakentaa varhaiskasvatussuunnitelmamme perusteella laatutavoitteet ja mittarit varhaiskasvatussuunnitelman arvioimiseen. Arviointi kysely tehdään henkilöstölle sekä myös vanhemmille koko kuntaa koskevan päivähoito kyselyn yhteydessä. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman arviointi tehdään noin joka viides vuosi ja päivitys tarvittaessa. Yksikkökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan joka vuosi toiminnan arvioinnin yhteydessä. Päivitys tehdään tarvittaessa. Vastuutahoina ovat varhaiskasvatuksen johtoryhmä ja päiväkodin johtajat. 5.2 Kasvatusyhteisön käytännöt Yhdessä koko isomman kasvatusyhteisön (yksikkö/alue) toimintaa suunnitellaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja toiminnan arviointi suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Kerran vuodessa varataan yksiköissä kokonainen päivä yhteiseen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Päivän sisältö mietitään tarkkaan etukäteen. Myös perhepäivähoidolla on oma kehittämis-/ suunnittelupäivänsä. Tiimit päiväkodeissa suunnittelevat ja arvioivat toimintaa viikoittain. Jokainen tiimi tekee toimintakauden alussa ja aina uuden työntekijän tullessa tiimisopimuksen, johon kirjataan 16

17 tiimin käytännöt ja pelisäännöt. Jokainen yksikkö luo itselleen parhaiten omaan arkeensa soveltuvat palaverikäytännöt. Suunnitelmat ja arvioinnit tehdään aina kirjallisina. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna esim. Päivi Pihlajan kehittämää kontekstianalyysia. Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan aina suhteessa kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä yksikkökohtaisiin (päiväkodit/ perhepäivähoito) varhaiskasvatussuunnitelmiin. Oman työn reflektointia tulee tehdä päivittäin. Johtoryhmä pitää arviointikokouksen koko kunnan tilanteesta kerran vuodessa. ARVIOINTI: Yksikkökohtainen palautekysely varhaiskasvatusyksikön toiminnasta tehdään perheille kerran vuodessa ja siitä vastaa johtaja. Koonti ja tarvittavat toimenpiteet tehdään yksiköittäin. Koko kuntaa koskeva kysely varhaiskasvatuksen toimivuudesta tehdään joka kolmas vuosi. Kysely toteutetaan nettikyselynä. Vastuu on varhaiskasvatuspäälliköllä. Kyselyn koonti tehdään alueittain ja tiedotuksesta sekä tarvittavista toimenpiteistä päätetään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. Henkilöstö arvioi toimintaa vähintään kerran vuodessa kussakin varhaiskasvatusyksikössä sovittua mittaria käyttäen. Arviointi tehdään aina kirjallisena. Vastuu on aluepäälliköillä, perhepäivähoidon päälliköllä ja päiväkodin johtajilla. 5.3 Lapsen havainnointi Yksittäisen lapsen sekä lapsiryhmän havainnointi päivittäin on tärkeä osa kasvattajan työtä. Meidän tehtävämme on olla kiinnostuneita lapsen mielipiteistä, tunteista ja kuulumisista. Jos me kasvattajina seuraamme ja dokumentoimme lapsen toimia, saamme paljon tietoa lapsesta ja hänen mielenkiinnon kohteistaan. Lapsista aistii palautteen välittömästi: kiintymys ja hyvä olo päivähoitopaikassa. Lapsen kasvun kansioita tehdään joka päiväkodissa ja myös perhepäivähoidossa. Kokemukset ovat myönteisiä. Kasvun kansio on lapselle tärkeä ja antaa hyvän kuvan lapsen kasvusta, kehittymisestä ja ajatuksista eri ikäkausina. 17

18 5.4 Jatkuva oppiminen Jatkuvan oppimisen suunnittelu lähtee ensisijaisesti kunkin työyhteisön sekä henkilöstön tarpeista. Näitä tarpeita kartoitetaan yhteisesti varhaiskasvatusyksiköiden toiminnan suunnittelu- ja arviointipalavereissa. Tällöin mietitään yhteisesti, minkälaista osaamista tarvitaan. Myös kehityskeskusteluissa käydään läpi kunkin työntekijän yksilöllisiä osaamistarpeita ja toiveita. Johtoryhmä vastaa koko varhaiskasvatusta koskevasta jatkuvan oppimisen suunnittelusta. Suunnitelma laaditaan vuosittain aina vähintään kolmelle seuraavalle vuodelle. Tässä suunnitelmassa huomioidaan kattavasti varhaiskasvatuksen eri osa-alueet. Varhaiskasvatusyksiköiden edustajista on koottu työryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa varhaiskasvatuksen sisäistä koulutusta sekä tuo johtoryhmälle tietoa arkityöhön liittyvistä osaamisen tarpeista. Se vastaa myös ensiapukoulutuksen toteutumisesta. ARVIOINTI: Laaditaan jatkuvan oppimisen suunnitelma kehityskeskustelujen, varhaiskasvatuksen tilanteen ja henkilöstöltä tulleiden tarpeiden pohjalta. Suunnitelma tehdään kolmelle vuodelle eteenpäin ja se tarkistetaan aina syksyisin. Vastuu suunnitelman laatimisesta on varhaiskasvatuksen johtoryhmällä. Koulutuspalautteet kerätään aina lomakkeella. Päiväkotien johtajat keräävät ja käsittelevät palautteet ja niitä käytetään apuna oppimisen suunnittelussa. 5.5 Työsuojelu ja työhyvinvointi Työsuojelu määritellään lakisääteisessä Pirkkalan kunnan työsuojelun toimintaohjelmassa. Työsuojelun työpaikkakohtainen toimintaohjelma ja työpaikan nykytilan kartoitus/riskien arviointi päivitetään neljän vuoden välein. Työtapaturmista ilmoitetaan Hämeen työsuojelupiiriin. Työtapaturmista ja läheltä piti tilanteista täytetään seurantaraportti, mikä toimitetaan esimiehelle ja työsuojelupäällikölle. Työterveyspalvelu Viisari tekee 18

19 määrävuosina päiväkoteihin työpaikkakäynnin ja selvityksen esiin tulleista epäkohdista. Pirkkalan kunnan työoloryhmä tarkastaa esiin tulleet epäkohdat ja esittää niiden korjaamisen tarpeellisuuden ja aikataulun. Henkilökunnan sairauspoissaolojen seuranta tehdään vuosittain. Kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti esimies lähettää työntekijän terveyden seurantatarkastukseen Työterveyspalvelu Viisariin aina, jos viranhaltijalle/työntekijälle vuoden aikana kertyy yhteensä viisi 1-3 kalenteripäivän tai yhdessä tai useammassa erässä yhteensä yli kolmenkymmenen kalenteripäivän poissaoloja. Henkilökunnalle järjestetään työnohjausta tarpeen vaatiessa. Jokainen esimies vastaa oman yksikkönsä työhyvinvoinnista ja henkilöstön työssä jaksamisesta. Terveystarkastaja tekee pyynnöstä tarkastuksia päiväkotikiinteistöihin. ARVIOINTI: Työhyvinvointia arvioidaan itsearviointina työyhteisöjen kehittämisilloissa sekä yksiköissä käytävissä kehityskeskusteluissa. 5.6 Kehityskeskustelut Kehityskeskustelu käydään jokaisen kanssa ainakin kerran vuodessa. Keskustelussa saadaan ja annetaan palautetta menneestä sekä suunnitellaan tulevaa. Se on yksi tapa arvioida toimintaa. Työyhteisössä esiin nousseita asioita käsitellään tarpeen mukaan yhdessä koko työyhteisön kanssa. Kehityskeskusteluissa myös johtaja saa arvokasta palautetta työstään. Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa työhyvinvointia. Työn vaatimusten noustessa ja työtahdin kiihtyessä on työsuojelu ja työhyvinvoinnin merkitys kasvanut. Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi ovat edellytys lasten hyvinvoinnille. ARVIOINTI: Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa käydään kerran vuodessa. Keskusteluissa esiin nousseet teemat raportoidaan myös varhaiskasvatuspäällikölle ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen johtoryhmä pohtii kehittämisehdotuksen teemojen pohjalta. Vastuu on 19

20 varhaiskasvatuspäälliköllä, aluepäälliköillä, perhepäivähoidon päälliköllä sekä päiväkodin johtajilla. 5.7 Uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen Koska koulutetun henkilöstön saatavuudessa on jo nyt ongelmia, on henkilöstön rekrytointiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Vakituisen henkilöstön haastattelutilanteessa ovat mukana ainakin henkilön tuleva lähiesimies sekä varhaiskasvatuspäällikkö. Uuden henkilön perehdytyksestä vastaa esimies. Hän huolehtii siitä, että perehdytys toteutetaan asianmukaisesti. Jokaiseen varhaiskasvatusyksikköön kootaan perehdytyskansio, johon tutustumalla on helppo saada nopeasti käsiinsä uuden henkilön tarvitsema tieto. Turvataksemme henkilöstön saannin jatkossa tehostamme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa sekä lisäämme Pirkkalan kunnan näkyvyyttä laittamalla rekrytointi-ilmoituksia myös ammattilehtiin. Perhepäivähoito voi järjestää omia rekrytointitapahtumia. ARVIOINTI: Henkilöstön rekrytoinnin sekä perehdytyksen onnistumista arvioidaan lähinnä itsearviointina. 5.8 Palautteiden ja reklamaatioiden käsittely Päivähoitoon tulleet suulliset tai kirjalliset palautteet sekä reklamaatiot käsitellään ja niihin vastataan aina viipymättä. Asiat käydään aina läpi myös kaikkien niiden kanssa, joita ne koskevat. Palautteet tulee aina saattaa myös yksikön esimiehen sekä varhaiskasvatuspäällikön tietoon. 20

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Laatukriteereitä PALVELUTASO SAATAVUUS tieto erilaisista varhaiskasvatusvaihtoehdoista ja niihin hakemisesta on helposti saatavilla varhaiskasvatuspalveluja pystytään

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Sivistyspalvelut VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 1.8.2017-31.7.2018 Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet Varhaiskasvatuslaki Asetus lasten päivähoidosta Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Aloittaneiden kyselyn ja kaikille vanhemmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn raportit 2013 Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Keskiarvotaulukko

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN NIMI: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Tuusulan kunnassa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kyselyt ajoittuivat 2013 viikoille 13

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin!

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 1 Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 2 1.1 Yhteystiedot Postiosoite: Kievarin päiväkoti Kievarintie 13 04300 Tuusula Puhelin: Päiväkodin johtaja: 040-314 4858- Guldbaggarna 040-314 4859- Auringonkukat 040-314

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon!

Tervetuloa perhepäivähoitoon! Tervetuloa perhepäivähoitoon! Sivu1 HOITOSUHTEEN ALOITTAMINEN JA PERHEPÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN Hoidon aloitus on suuri muutos lapsen elämässä, hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan muiden lasten joukkoon.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

OHOI osaamista vuorohoitoon henkilöstökoulutus - Lapsen hyvinvoinnin tukeminen vuorohoidon arjessa

OHOI osaamista vuorohoitoon henkilöstökoulutus - Lapsen hyvinvoinnin tukeminen vuorohoidon arjessa OHOI osaamista vuorohoitoon henkilöstökoulutus - Lapsen hyvinvoinnin tukeminen vuorohoidon arjessa Välitehtävän koonti, Vuoropuhelu vanhempien kanssa - Timo Hintikka, Kaisu Peltoperä ja Kaija Collin, 14.4.2016

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Koivulehdon päiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Koivulehdon päiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Koivulehdon päiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Koivulehdon päiväkodin toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Yleistä

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2017-2018 Hyvinvointipalvelut 1(4) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäiväiltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 1. Lapseni ikä (129 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) keskiarvo: 4.5 pienin: 1 suurin: 10 LAPSENI HOITOPAIKKA 2. Lapseni on (138 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) LAPSENI HOITOPAIKKA

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa KT Ulla Soukainen, palvelupäällikkö, Turku, 22.9.2015 Varhaiskasvatuslaki (muutokset vuodelta 1973 olevaan lakiin 8.5.2015/580, voimaan 1.8.2015) 9 b Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Hankkeen vastuuhenkilö Sirkka-Liisa Anttila Hankkeen asiantuntijat:annikki Ahlqvist/ Kiljavan opisto Ulla Piekkari /PRO

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Varhaiskasvatuksemme pohjautuu Luumäen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 ja kunkin Lapsen (omaan) varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan

Lisätiedot

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin Osana LapsiKuopio II -hanketta (2010-2012), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin vakiintumista tuottaa liikkumisen arviointi- ja seurantamenetelmiä

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut Nisulan päiväkoti Eeronkatu 40720 Jyväskylä 1. Kuvaus Nisulan päiväkodista Päiväkoti sijaitsee Eeronkadulla, Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN SIVL 13.12.2017 LIITE: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt (SVL 13.12.2017) varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot