1.JOHDANTO VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA LAATU JA ASIAKAS...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS..."

Transkriptio

1 1

2 Sisällys 1.JOHDANTO VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA LAATU JA ASIAKAS Tiedonsaanti Hakuprosessi Päivähoitomaksut Päivähoidon aloitus Kasvatuskumppanuus Varhainen tuki Esiopetus Yksityinen päivähoito Loma-aikojen hoitojärjestelyt ja perhepäivähoidon varahoito Vuorohoito Lääkitystä tarvitsevan/ allergisten lasten hoito Turvallisuus LAATU JA HENKILÖSTÖ Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Kasvatusyhteisön käytännöt Lapsen havainnointi jatkuva oppiminen Työsuojelu ja työhyvinvointi Kehityskeskustelut Uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen Palautteiden ja reklamaatioiden käsittely VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIO JA RESURSSIT Varhaiskasvatuksen organisaatio Talous ja resurssit ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN ARVIOINNISTA KEHITTÄMISTYÖHÖN LÄHDEKIRJALLISUUTTA... 2

3 1. JOHDANTO Pirkkalan kunta oli mukana Laadunarviointi päivähoidossa projektissa vuosina Projektissa työstettiin valtakunnalliset päivähoidon laatukriteerit päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon. Perusta Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen laatutyölle laskettiin jo silloin. Tähän laatukäsikirjaan koottiin varhaiskasvatuksen laadun kannalta oleellisia asioita. Kirjoitettiin ylös yhteisiä sopimuksia ja toimintaperiaatteita sekä avattiin varhaiskasvatuksen prosesseja. Pohdittiin erilaisia arviointitapoja ja mittareita. Asioita tarkasteltiin kolmen otsikon alla, jotka ovat asiakas, henkilöstö sekä varhaiskasvatuksen organisaatio ja resurssit. Kun laatukäsikirjassa puhutaan asiakkaasta, tarkoitetaan lasta ja hänen perhettään. Asiakkuuden alta löytyy monia tärkeitä varhaiskasvatuksen prosesseja kuten, hakuprosessi, hoidon aloitus, varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja kasvatuskumppanuus. Henkilöstö-otsakkeen alla pohditaan kasvatusyhteisön käytäntöjä, jatkuvaa oppimista sekä työhyvinvointia. Varhaiskasvatuksen organisaatio ja resurssit pitää sisällään organisaatioon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä sekä talous- ja luottamusmiesnäkökulman. Tämän laatukäsikirjan arvioi ja päivittää varhaiskasvatuksen johtoryhmä kolmen vuoden välein. 3

4 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa teoksessa (1995) esitellään alun perin Hujala Huttusen luoma ja edelleen kehitelty laadunarviointimalli. Siinä varhaiskasvatuksen riittävyyden ja saatavuuden lisäksi voidaan erottaa laatua säätelevät puitetekijät, välillisesti ohjaavat tekijät, prosessitekijät sekä vaikuttavuustekijät. Puitetekijät ovat reunaehtoja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Puitetekijöihin sisällytetään lapsiryhmän koostumus, ihmissuhteiden pysyvyys sekä fyysinen ympäristö. Toiminnallisesti laatua säätelevät välilliset tekijät. Välillisesti ohjaaviin tekijöihin kuuluu henkilökunnan ja vanhempien välinen yhteistyö, yhteistyö muiden tahojen kanssa, henkilökunnan keskinäinen yhteistyö ja hyvinvointi, henkilökunnan koulutus ja ammatillinen kasvu sekä johtajuus. Kasvatusprosessiin liittyviä tekijöitä ovat perushoito, aikuinen lapsi vuorovaikutus, lasten keskinäinen vuorovaikutus, lapsilähtöinen toiminta sekä toiminnan suunnittelu ja -arviointi. Lopuksi tulevat vielä vaikuttavuustekijät eli lapsen myönteiset kokemukset, lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen, vanhempien tyytyväisyys sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Kaikkia tekijöitä voidaan tarkastella erikseen. Yhdessä huomioituina ne mahdollistavat varhaiskasvatuksen laadun kokonaisvaltaisen arvioinnin. (Hujala Huttunen & Tauriainen 1995,10.) (Hujala-Huttunen 1995, muokattu) 4

5 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA Arviointitiedon tulee toimia kaiken kehittämistyön perustana. Sen avulla analysoidaan toiminnan vahvat ja heikot puolet. Kehittämistyö rakennetaan vahvuuksien varaan. Yksilöitä ja yhteisöä kannustetaan entistä parempiin suorituksiin niillä alueilla, jotka kaipaavat parantamista. (Parrila 1998, 176.) Parrilan (1998) mukaan muita varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin tehtäviä ovat asiakkaan näkökulman esiin nostaminen, varhaiskasvatuksen näkyväksi tekeminen, varhaiskasvatuksen laatua koskevien yhteisten päämäärien selkeyttäminen, kehittämistoiminnan kytkeminen tutkimukselliseen tietoon sekä varhaiskasvatuksen laadullisen tasa arvon toteutumiseen. Varhaiskasvatuspalvelujen arvioinnilla on aina vastuunsa, paitsi viranomaisille ja hallinnolle, myös asiakkaille ja muille yhteistyötahoille. Asiakkaat ovat palvelutoiminnan avainhenkilöitä, joiden arvojen tulisi vaikuttaa arvioinnin toteutumiseen. Palvelujen käyttäjät onkin mielekästä ottaa osallisiksi arviointitiedon tuottamisessa. (Sosiaalipalvelujen evaluaatioryhmä 2001, 11.) Arviointi on aina kontekstisidonnaista. Sen onnistuminen on siis kiinni myös organisaation kulttuurista ja valmiudesta arviointiin. Laadunhallinnalle perustana ja suuntana ovat organisaation oman toiminnan määrittely, visio ja strategia, jossa on asetettu tavoitteet ja vastuiden määrittäminen. Näistä nousee yhteinen käsitys siitä, mitä laadulla omassa työyhteisössä tarkoitetaan. Toiminnan sujuvuuden ja tasalaatuisuuden takeeksi tarvitaan yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet sekä toiminta- ja työtavat. Mittaamisen ja arvioinnin avulla tiedetään onko tavoitteisiin päästy ja missä toimintaa tulisi parantaa. (Varhaiskasvatuksen laatu on osaamista ja vuorovaikutusta 2004, 55.) 5

6 4. LAATU JA ASIAKAS ( PERHE JA LAPSI ) 4.1 Tiedonsaanti Varhaiskasvatuksen asiakas saa tietoa varhaiskasvatuksen eri vaihtoehdoista Pirkkalan kunnan internet-sivuilta. Sivuilla ohjataan päivähoitoon hakeminen, esitellään Pirkkalan päiväkodit, perhepäivähoito sekä varhaiskasvatuksen eri mahdollisuudet. Sivuilla voi täyttää sähköisen hakemuksen päivähoitoon. Sieltä on myös mahdollista tulostaa päivähoitohakemus tai hakemus ohjattuun kerhotoimintaan. Samat tiedot ovat saatavilla sivistysosaston toimistolla, jossa varhaiskasvatuksen aluepäälliköt vastaavat asiakaspalvelusta. Sieltä asiakas voi noutaa päivähoitohakemuksen lisäksi varhaiskasvatuksen ja päiväkotien esitteitä. Toimistolla asiakas saa henkilökohtaisen palvelun ja opastuksen hakumenettelystä. Lomakkeiden, nettisivujen ja varhaiskasvatuksen esitteen päivittämisestä vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Varhaiskasvatusalueet huolehtivat siitä, että omat esitteet ja nettisivujen tiedot ovat ajan tasalla. Päivittäminen tapahtuu aina kun tulee muutoksia ja vähintään toimintakauden alkaessa elo-syyskuussa. Päivittämisestä vastaavat aluepäälliköt, perhepäivähoidon päällikkö ja päiväkotien johtajat. 4.2 Hakuprosessi Kunnan internet-sivujen kautta voi tehdä sähköisen päivähoitohakemuksen. Paperihakemuksia päivähoitoon ja ohjattuun kerhotoimintaan saa sivistysosaston toimistolta tai ne voi tulostaa Pirkkalan kunnan nettisivuilta. Vanhemmat jättävät paperihakemuksen sivistysosaston toimistolle. Hakemuksen vastaanottaja tarkistaa, että hakemuksessa on täytetty kaikki tarpeelliset tiedot, ja kirjoittaa vastaanottopäivämäärän ja omat nimikirjaimensa hakemuksen oikeaan ylälaitaan. Paperilla tulleen hakemuksen tiedot viedään viipymättä päivähoidon asiakasjärjestelmään. Päivähoitopaikasta tiedottaa aluepäällikkö. Hoitopaikan saamisesta tiedotetaan kirjallisesti päivähoitopäätöksellä vähintään kuukautta ennen hoidon alkamista, kiireellisissä tapauksissa viipymättä. Jos lapselle halutaan siirtoa päivähoitopaikasta toiseen, vanhemmat tekevät siirtohakemuksen joko sähköisesti tai paperilla. Siirron onnistuessa annetaan siitä vanhemmille kirjallinen siirtoilmoitus. 6

7 Hoitosuhteen päättäminen tapahtuu aina kirjallisesti. Ilmoitukseen on olemassa oma lomakkeensa. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköpostilla, jolloin viesti tulostetaan sitten dokumentiksi asiasta. ARVIOINTI: Päivähoitoon hakemisen sujuvuutta ja asiakaspalvelun onnistumista arvioidaan lomakekyselynä, joka lähetetään perheille päivähoitopäätöksen mukana. Palautteiden koonti ja toimenpiteistä päättäminen tehdään kerran vuodessa varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. 4.3 Päivähoitomaksut Päivähoidon maksut määräytyvät Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / perusteella. Tiedote päivähoidon maksuista ja niiden määräytymisestä on luettavissa päivähoidon Internet-sivuilla. Tiedotteen voi myös noutaa sivistysosaston toimistolta tai päiväkodeista. Asiakas saa tietoa maksun määräytymisestä ja laskutuksesta myös puhelimitse päivähoidon laskutusta hoitavalta toimistosihteeriltä. 4.4 Päivähoidon aloitus Päivähoitopaikan myöntämisestä lähetetään kotiin kirjallinen päätös. Päätöksen mukana lähtee ilmoitus päivähoitopaikan vastaanottamisesta/kieltäytymisestä, laatukysely päivähoitoon hakemisesta, päivähoidon asiakasmaksulomake sekä henkilötietolomake. Perhepäivähoitoon tultaessa lisätään mukaan vielä Tervetuloa perhepäivähoitoon tiedote sekä hoito- ja kasvatuskysely. Mukana on myös päivähoitopaikan yhteystiedot. Tällöin sovitellaan ensimmäinen tutustumisaika lapsen omaan päivähoitoryhmään siten, että perhepäivähoitajalla tai päiväkotiryhmän kasvattajalla on riittävästi aikaa irrottautua ryhmän toiminnasta vastaanottamaan uusi asiakasperhe. Ensimmäinen tutustumiskerta on toivottavaa tehdä ilman lasta. On tärkeää, että aikuisilla on aikaa rauhallisesti keskustella hoidon aloittamisesta. Siten luodaan vahva pohja luottamukselliselle hoitosuhteelle. Perhepäivähoidossa hoitaja kertoo oman ryhmänsä käytännöistä, lapsen vanhemmat lapsesta ja kodin tavoista. Hoitaja esittelee perheelle 7

8 perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman. Keskustelua käydään Lapsen hoito- ja kasvatuskysely-lomakkeen pohjalta. Vanhempia on pyydetty täyttämään lomake kotona valmiiksi. Samoin toimitaan lapsen aloittaessa hoidon päiväkodissa. Vanhemmille esitellään koko talo, lapsen oma hoitoryhmä ja sen henkilökunta, ja samalla käydään läpi päiväkodin käytäntöjä ja toiminnan sisältöä. Vanhemmille esitellään päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmat kertovat lapsen tavoista, aikaisemmista kokemuksista ja myös muista perheelle ja lapselle tärkeistä asioista. Toisella tutustumiskerralla lapsi on vanhempiensa mukana. Henkilökunta ja vanhemmat miettivät ja suunnittelevat yhdessä seuraavat tutustumiskerrat huomioiden mm. lapsen iän ja aikaisemmat hoitokokemukset. Vanhemmat tuntevat oman lapsensa parhaiten ja yhdessä henkilöstön kanssa sovitaan jokaiselle lapselle sopiva tutustumisaikataulu. Tutustumispäivät ovat perheelle maksuttomia niin kauan, kun jompikumpi vanhemmista on vastuussa lapsesta päiväkodissa. Tällaisia tutustumispäiviä voi olla useitakin ennen päivähoidon varsinaista alkamista. Päivähoidon maksullisuus alkaa siitä päivästä, kun lapsi jää henkilökunnan vastuulle ilman vanhempiaan. Lapselle on hyvä suoda pehmeä siirtyminen kodista päivähoitoon ja usein on hyväksi aloittaa hoito koko päivää lyhyemmillä jaksoilla. Muutama lyhyt hoitopäivä ennen varsinaisen hoidon alkamista auttaa lasta selviämään ikävästään. Henkilökunnan empaattinen, asiallinen ja ammatillinen tuki auttaa koko perhettä selviämään päivähoidon aloitukseen liittyvistä haasteista. ARVIOINTI: Hoidon aloituksen onnistumista arvioidaan kahden vuoden välein. Käytössä on kyselylomake, joka jaetaan noin kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta. Hoidon aloituksen onnistumisesta tehdään koonti ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä heti kyselyn jälkeen. Vastuu on varhaiskasvatuksen aluepäälliköillä, perhepäivähoidon päälliköllä ja päiväkodin johtajilla. 8

9 Päivähoidon hakuprosessi Asia Toimenpide Vastuu Tietoa päivähoidosta ja päivähoitoon hakeminen Päivähoidon nettisivut, esitteet lastenneuvolassa Sivistysosaston hallinto, päiväkodit ylläpitäjä toimistosihteeri aluepäällikkö, päiväkodin johtaja Perhe hakee päivähoitopaikkaa Päivähoitohakemus Nettihakemus Lomakkeet www. sivuilta (pdf lomake) Paperilomake Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö tekee päätöksen ja postittaa kirjeen asiakkaalle. Päätös hoitopaikasta, maksuohje, ohjeet tutustumiskäyntiä varten, henkilötietolomake, arviointipalautelomake, yms. Kunnallinen päivähoito Ostopalvelupäiväkoti Seutusopimus Yksityinen päivähoito aluepäällikkö vk. päällikkö vk.päällikkö Perhe hakee itse Hoitopaikan hyväksyminen perhepäivähoidon päällikkö varhaiskasvatuspäällikkö Yksityisen hoidon tuki, päätös Kela Päivähoidon maksun määräytyminen, tulotietojen toimittaminen, sivistysosaston hallinto, toimistosihteeri hoitomaksupäätös toimistosihteeri Päivähoidon aloitus yksilöllisesti perheen toiveiden 4.5 Kasvatuskumppan mukaisesti Tutustumiskäynnit Ensin vanhemmat Sitten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. hoitopaikka 9

10 4.5 Kasvatuskumppanuus Varhaiskasvatuksen linjauksissa (2002) varhaiskasvatus määritellään seuraavasti: "Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista". Tämä määritelmä edellyttää henkilöstöltä kiinteää yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuuden luominen perheen kanssa alkaa jo ensikohtaamisesta. Sen syveneminen on paljon kiinni molemminpuolisen luottamuksen syntymisestä. Luottamus syntyy rehellisyydellä ja aitoudella jokapäiväisissä kohtaamisissa. Vanhemmat pitävät erittäin tärkeänä jokapäiväistä, vaikka lyhyttäkin keskustelua lapsen päivän sujumisesta. Vähintään kerran vuodessa yhdessä vanhempien kanssa pohditaan pidempään lapsen asioita lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- eli vasu-keskusteluissa. Toki vanhemmilla on mahdollisuus varata aika keskustelulle aina,kun he tuntevat siihen tarvetta. Vasu-keskusteluun on oma lomakkeensa joka päivitetään tarvittaessa. Vanhemmat saavat lomakkeen kotiin jo ennen keskustelua tutustumista sekä kommentointia varten. Näin keskustelu sujuu helpommin ja vanhemmatkin ovat siihen jo valmistautuneita. ARVIOINTI: Kasvatuskumppanuudessa onnistumisen arviointia tehdään yhdessä vanhempien kanssa mm. lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-keskusteluissa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-lomaketta arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa. Vastuu siitä on päivähoidon johtoryhmällä. Johtoryhmä kokoaa henkilöstöstä ryhmän, joka arvioi ja päivittää lomakkeen henkilöstöltä ja vanhemmilta keräämänsä palautteen pohjalta. 10

11 4.6 Varhainen tuki Lapsen tuen tarpeen havaitseminen, arviointi ja puheeksi ottaminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen henkilöstön työtä. Lapsen kehitystä voidaan tukea laadukkaalla varhaiskasvatuksella niin, että lievät kehityksen viiveet eivät kasaudu. Yhteinen keskustelu lapsen vanhempien kanssa on ensimmäinen askel polussa, joka käydään, kun huoli lapsen kehityksestä herää. Koko Pirkkalan varhaiskasvatukseen suunniteltu huolen polku on auki kirjoitettuna kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Pääperiaatteena Pirkkalassa on, että päivähoidon erityiskasvatus liittyy kiinteästi muihin varhaiskasvatuksen toimintoihin. Varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi kaikille tukea tarvitseville lapsille laaditaan yhteistyössä vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa erityisen tuen suunnitelma. ARVIOINTI: Varhaiskasvatuksen Erityiskasvatuksentiimi arvioi kerran toimintavuodessa erityiskasvatuksen onnistumista. 4.7 Esiopetus Pirkkalassa esiopetus toteutetaan kouluilla. Kouluilla ja päiväkodeissa on nimetty yhdyshenkilöt, jotka välittävät koordinaattorilta tulevan informaation omaan työyksikköönsä sekä huolehtivat siitä, että tieto oppilaasta siirtyy nivelvaiheessa sovittujen linjausten mukaisesti. Informaation kulusta perhepäivähoidossa huolehtii perhepäivähoidon päällikkö. Lapsen siirtyessä esiopetukseen hänestä täytetään tiedonsiirto-lomake keväällä yhdessä vanhempien kanssa. Tiedonsiirtolomakkeen tarkoituksena on parantaa lasta koskevaa tiedonkulkua päivähoidosta esikouluun sekä luoda yhteistä käytäntöä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelvaiheeseen. 11

12 Lapsen polku päivähoidosta esiopetukseen Vanhemmat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen (helmi-maaliskuu) Varhaiskasvatuksessa valmistellaan vanhempien kanssa yhdessä lapsen tiedonsiirto-lomakkeet. (tammi-maaliskuu) Vanhemmille annetaan esite esiopetuksesta Varhaiskasvatuksen yhdyshenkilöt toimittavat lomakkeet koulujen yhdyshenkilöille Varhaiskasvatuksen erityisopettajat välittävät tiedot erityistä hoitoa- ja kasvatusta vaativista lapsista erityisopettajien yhteiseen palaveriin. (maaliskuu) Esiopettajat järjestävät tutustumiskäynnit tuleville esikoululaisille.(huhti-toukokuu) Koulu järjestää vanhempainillan. (toukokuu) 12

13 4.8 Yksityinen päivähoito Pirkkalan kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää lapsesta, jonka hoitoaika kodin ulkopuolella on yli 25 tuntia viikossa. Tämän lisäksi perheen on mahdollista saada tuloihin perustuvaa lakisääteistä yksityisen hoidon tuen hoitolisää. Kuntalisä suoritetaan hoidon tuottajalle. Kuntalisistä on tietoa Pirkkalan kunnan päivähoidon internet-sivuilla. Pirkkalan asukkaat käyttävät myös yksityisiä päivähoitopalveluita sekä Tampereella että omassa kunnassa. Tietoa Tampereella toimivista yksityisistä päiväkodeista ja ryhmäperhepäiväkodeista on saatavissa Tampereen kaupungin internet-sivuilta. Tiedot Pirkkalassa toimivista yksityisistä perhepäivähoitajista ovat saatavissa sivistysosaston toimistosta. Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskuksen nettisivuilla on myös paljon tietoa yksityisestä päivähoidosta. Yksityinen hoito on kunnan valvomaa päivähoitoa. Tämän vuoksi jokaiseen yksityisen hoidon tuen hakemukseen tarvitaan päivähoidon tuottajasta kunnan hyväksyntä. Tämän tekee perhepäivähoidon aluepäällikkö. Hyväksyntä edellyttää, että asiakkaan ja yksityisen hoidon tuottajan välillä on kirjallisesti sovittu mm. hoidosta perittävät maksut, lapsen hoitoajat ja irtisanomisaika. Hakemuksesta ja kirjallisista sopimuksista jää kopio sivistysosaston toimistoon. Yksityisten päiväkotien toiminnan valvonnasta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Yksityisten perhepäivähoitajien valvonta taas kuuluu perhepäivähoidon päällikölle. Tämä tarkastaa yksityisen perhepäiväkodin ennen hoitotyön alkamista samalla periaatteella kuin kunnallisen perhepäivähoitokodin. Hän myös valvoo toimintaa kotikäynneillä tarvittaessa ja vähintään kerran toimintavuodessa. Yksityinen perhepäivähoitaja ilmoittaa kulloinkin hoidossaan olevan lapsiryhmän asianomaisella lomakkeella perhepäivähoidon päällikölle. 13

14 4.9 Loma-aikojen hoitojärjestelyt ja perhepäivähoidon varahoito Pirkkalan päiväkodit ja perhepäivähoito supistavat toimintaansa kesäaikaan ja usein myös koulujen loma-aikoina. Päivähoitoa tarvitsevalle lapselle hoitoa tarjotaan päivystävissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa tarpeen mukaan. Kesäajan hoidon tarve kysytään lapsen vanhemmilta toukokuussa. Hoitoa tarvitsevan lapsen vanhemmille jaetaan täytettäväksi päivystykseen hakulomake. Vanhemmille jaetaan kirje päivystyspaikasta noin kuukautta ennen päivystyksen alkamista. Päivystykseen tulevalle henkilökunnalle järjestetään info päivystyksestä kesäkuun aikana. Perhepäivähoidon kesäpäivystys hoidetaan samalla tavalla. Perhepäivähoidossa olevan lapsen varahoidosta sovitaan hoitosopimusta tehtäessä. Varahoitopaikka on pääsääntöisesti päiväkoti. Kunnassa toimii yksi kiertävä perhepäivähoidon varahoitaja. Myös perhepäivähoidossa olevan lapsen on hyvä tutustua varahoitopaikkaansa etukäteen. Tulevasta varahoidon tarpeesta perhepäivähoitaja informoi paitsi vanhempia myös lapsen varahoitopaikkana toimivaa päiväkotia. Perhepäivähoidossa olevan lapsen perhe voi halutessaan sitoutua järjestämään lapsensa varahoidon itse. Perhe on silloin oikeutettu maksuhyvitykseen näiltä päiviltä. ARVIOINTI: Kesäajan hoitojärjestelyjen onnistumista arvioidaan aina elokuussa sekä lasten vanhemmilta, että henkilöstöltä saadun palautteen perusteella. Arviointi ja toimenpiteet ovat varhaiskasvatuksen johtoryhmän ja päiväkotien johtajien vastuulla. Perhepäivähoidon varahoitojärjestelyjen arviointi tehdään vanhemmilta saadun palautteen perusteella Vuorohoito Iltahoitoa järjestetään Killon päiväkodissa ja vuorohoitoa Pereen päiväkodissa. Vuorohoidosta on olemassa oma Vuorohoidon periaatteet -lomake, joka jaetaan vanhemmille hoitoa aloitettaessa. Ne ovat luettavissa myös kunnan nettisivuilta. Vuorohoitoon on laadittu myös omat turvallisuusohjeet. 14

15 4.11 Lääkitystä tarvitsevan lapsen hoito / Allergisten lasten hoito Pirkkalan kunnan varhaiskasvatukseen on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Siihen on koottu tärkeät ja muistettavat asiat lapsen lääkehoidosta. Henkilöstölle järjestetään myös lääkehoitokoulutusta vuosittain. Pereen päiväkodissa toimii ryhmä erityisen vaikeasti allergisille lapsille. Ryhmän olosuhteet on järjestetty siten, että vaikeastikin allergisen ja astmaattisen lapsen hoito mahdollistuu. Ryhmän henkilökunta sekä asiakkaat sitoutuvat olemaan savuttomia, eikä heillä saa olla kotieläimiä. Pereen päiväkodissa ei myöskään käytetä voimakkaita hajusteita Turvallisuus Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelmaan on kirjattuna koko kunnan varhaiskasvatustoimintaan liittyvät yhteiset turvallisuusohjeet ja käytössä olevat lomakkeet. Jokaiseen yksikköön ja perhepäivähoitoon on laadittu oma kunkin yksikön erityispiirteet, sijainnin ja olosuhteet huomioiva suunnitelma. Suunnitelma päivitetään joka syksy. Samalla se käydään aina uudestaan läpi henkilökunnan kanssa. Päiväkodeissa on myös pelastussuunnitelma (suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 468/ ja 9 sekä pelastustoimiasetukseen 787/ ja 10 ). Pelastussuunnitelma käydään vuosittain läpi ja päivitetään. Suositus on, että kerran vuodessa järjestetään pelastusharjoitus. Henkilökunnan ensiapukoulutus pidetään ajan tasalla vuosittain järjestettävällä koulutuksella. Uudet työntekijät perehdytetään suunnitelmiin mahdollisimman pian työsuhteen alettua. Jokaisessa päiväkodissa on ajantasainen perehdytyskansio henkilöstölle, mikä lisää turvallisuuden toteutumista käytännössä. 15

16 5. LAATU JA HENKILÖSTÖ 5.1 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Varhaiskasvatuksen toteuttamisen sisällöllinen perusta on varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden, kunnan oman varhaiskasvatussuunnitelman sekä varhaiskasvatusyksikkökohtaisten suunnitelmien tulee kaikkien olla linjassa keskenään. Kuntamme varhaiskasvatussuunnitelma valmistui vuonna Sen jälkeen sitä on päivitetty tarvittaessa, kunnes vuonna 2010 Pirkkalan varhaiskasvatussuunnitelma uudistettiin kokonaan. Kaikki varhaiskasvatusyksiköt sekä perhepäivähoito ovat tehneet myös omat varhaiskasvatussuunnitelmansa. Varhaiskasvatussuunnitelma on laatulupaus vanhemmille ja perheille. Varhaiskasvatussuunnitelman arviointi tulee aina tehdä ennen suunnitelman päivitystä. ARVIOINTI: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä nimeää arviointiryhmän, joka rakentaa varhaiskasvatussuunnitelmamme perusteella laatutavoitteet ja mittarit varhaiskasvatussuunnitelman arvioimiseen. Arviointi kysely tehdään henkilöstölle sekä myös vanhemmille koko kuntaa koskevan päivähoito kyselyn yhteydessä. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman arviointi tehdään noin joka viides vuosi ja päivitys tarvittaessa. Yksikkökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan joka vuosi toiminnan arvioinnin yhteydessä. Päivitys tehdään tarvittaessa. Vastuutahoina ovat varhaiskasvatuksen johtoryhmä ja päiväkodin johtajat. 5.2 Kasvatusyhteisön käytännöt Yhdessä koko isomman kasvatusyhteisön (yksikkö/alue) toimintaa suunnitellaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja toiminnan arviointi suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Kerran vuodessa varataan yksiköissä kokonainen päivä yhteiseen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Päivän sisältö mietitään tarkkaan etukäteen. Myös perhepäivähoidolla on oma kehittämis-/ suunnittelupäivänsä. Tiimit päiväkodeissa suunnittelevat ja arvioivat toimintaa viikoittain. Jokainen tiimi tekee toimintakauden alussa ja aina uuden työntekijän tullessa tiimisopimuksen, johon kirjataan 16

17 tiimin käytännöt ja pelisäännöt. Jokainen yksikkö luo itselleen parhaiten omaan arkeensa soveltuvat palaverikäytännöt. Suunnitelmat ja arvioinnit tehdään aina kirjallisina. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna esim. Päivi Pihlajan kehittämää kontekstianalyysia. Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan aina suhteessa kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä yksikkökohtaisiin (päiväkodit/ perhepäivähoito) varhaiskasvatussuunnitelmiin. Oman työn reflektointia tulee tehdä päivittäin. Johtoryhmä pitää arviointikokouksen koko kunnan tilanteesta kerran vuodessa. ARVIOINTI: Yksikkökohtainen palautekysely varhaiskasvatusyksikön toiminnasta tehdään perheille kerran vuodessa ja siitä vastaa johtaja. Koonti ja tarvittavat toimenpiteet tehdään yksiköittäin. Koko kuntaa koskeva kysely varhaiskasvatuksen toimivuudesta tehdään joka kolmas vuosi. Kysely toteutetaan nettikyselynä. Vastuu on varhaiskasvatuspäälliköllä. Kyselyn koonti tehdään alueittain ja tiedotuksesta sekä tarvittavista toimenpiteistä päätetään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. Henkilöstö arvioi toimintaa vähintään kerran vuodessa kussakin varhaiskasvatusyksikössä sovittua mittaria käyttäen. Arviointi tehdään aina kirjallisena. Vastuu on aluepäälliköillä, perhepäivähoidon päälliköllä ja päiväkodin johtajilla. 5.3 Lapsen havainnointi Yksittäisen lapsen sekä lapsiryhmän havainnointi päivittäin on tärkeä osa kasvattajan työtä. Meidän tehtävämme on olla kiinnostuneita lapsen mielipiteistä, tunteista ja kuulumisista. Jos me kasvattajina seuraamme ja dokumentoimme lapsen toimia, saamme paljon tietoa lapsesta ja hänen mielenkiinnon kohteistaan. Lapsista aistii palautteen välittömästi: kiintymys ja hyvä olo päivähoitopaikassa. Lapsen kasvun kansioita tehdään joka päiväkodissa ja myös perhepäivähoidossa. Kokemukset ovat myönteisiä. Kasvun kansio on lapselle tärkeä ja antaa hyvän kuvan lapsen kasvusta, kehittymisestä ja ajatuksista eri ikäkausina. 17

18 5.4 Jatkuva oppiminen Jatkuvan oppimisen suunnittelu lähtee ensisijaisesti kunkin työyhteisön sekä henkilöstön tarpeista. Näitä tarpeita kartoitetaan yhteisesti varhaiskasvatusyksiköiden toiminnan suunnittelu- ja arviointipalavereissa. Tällöin mietitään yhteisesti, minkälaista osaamista tarvitaan. Myös kehityskeskusteluissa käydään läpi kunkin työntekijän yksilöllisiä osaamistarpeita ja toiveita. Johtoryhmä vastaa koko varhaiskasvatusta koskevasta jatkuvan oppimisen suunnittelusta. Suunnitelma laaditaan vuosittain aina vähintään kolmelle seuraavalle vuodelle. Tässä suunnitelmassa huomioidaan kattavasti varhaiskasvatuksen eri osa-alueet. Varhaiskasvatusyksiköiden edustajista on koottu työryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa varhaiskasvatuksen sisäistä koulutusta sekä tuo johtoryhmälle tietoa arkityöhön liittyvistä osaamisen tarpeista. Se vastaa myös ensiapukoulutuksen toteutumisesta. ARVIOINTI: Laaditaan jatkuvan oppimisen suunnitelma kehityskeskustelujen, varhaiskasvatuksen tilanteen ja henkilöstöltä tulleiden tarpeiden pohjalta. Suunnitelma tehdään kolmelle vuodelle eteenpäin ja se tarkistetaan aina syksyisin. Vastuu suunnitelman laatimisesta on varhaiskasvatuksen johtoryhmällä. Koulutuspalautteet kerätään aina lomakkeella. Päiväkotien johtajat keräävät ja käsittelevät palautteet ja niitä käytetään apuna oppimisen suunnittelussa. 5.5 Työsuojelu ja työhyvinvointi Työsuojelu määritellään lakisääteisessä Pirkkalan kunnan työsuojelun toimintaohjelmassa. Työsuojelun työpaikkakohtainen toimintaohjelma ja työpaikan nykytilan kartoitus/riskien arviointi päivitetään neljän vuoden välein. Työtapaturmista ilmoitetaan Hämeen työsuojelupiiriin. Työtapaturmista ja läheltä piti tilanteista täytetään seurantaraportti, mikä toimitetaan esimiehelle ja työsuojelupäällikölle. Työterveyspalvelu Viisari tekee 18

19 määrävuosina päiväkoteihin työpaikkakäynnin ja selvityksen esiin tulleista epäkohdista. Pirkkalan kunnan työoloryhmä tarkastaa esiin tulleet epäkohdat ja esittää niiden korjaamisen tarpeellisuuden ja aikataulun. Henkilökunnan sairauspoissaolojen seuranta tehdään vuosittain. Kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti esimies lähettää työntekijän terveyden seurantatarkastukseen Työterveyspalvelu Viisariin aina, jos viranhaltijalle/työntekijälle vuoden aikana kertyy yhteensä viisi 1-3 kalenteripäivän tai yhdessä tai useammassa erässä yhteensä yli kolmenkymmenen kalenteripäivän poissaoloja. Henkilökunnalle järjestetään työnohjausta tarpeen vaatiessa. Jokainen esimies vastaa oman yksikkönsä työhyvinvoinnista ja henkilöstön työssä jaksamisesta. Terveystarkastaja tekee pyynnöstä tarkastuksia päiväkotikiinteistöihin. ARVIOINTI: Työhyvinvointia arvioidaan itsearviointina työyhteisöjen kehittämisilloissa sekä yksiköissä käytävissä kehityskeskusteluissa. 5.6 Kehityskeskustelut Kehityskeskustelu käydään jokaisen kanssa ainakin kerran vuodessa. Keskustelussa saadaan ja annetaan palautetta menneestä sekä suunnitellaan tulevaa. Se on yksi tapa arvioida toimintaa. Työyhteisössä esiin nousseita asioita käsitellään tarpeen mukaan yhdessä koko työyhteisön kanssa. Kehityskeskusteluissa myös johtaja saa arvokasta palautetta työstään. Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa työhyvinvointia. Työn vaatimusten noustessa ja työtahdin kiihtyessä on työsuojelu ja työhyvinvoinnin merkitys kasvanut. Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi ovat edellytys lasten hyvinvoinnille. ARVIOINTI: Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa käydään kerran vuodessa. Keskusteluissa esiin nousseet teemat raportoidaan myös varhaiskasvatuspäällikölle ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen johtoryhmä pohtii kehittämisehdotuksen teemojen pohjalta. Vastuu on 19

20 varhaiskasvatuspäälliköllä, aluepäälliköillä, perhepäivähoidon päälliköllä sekä päiväkodin johtajilla. 5.7 Uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen Koska koulutetun henkilöstön saatavuudessa on jo nyt ongelmia, on henkilöstön rekrytointiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Vakituisen henkilöstön haastattelutilanteessa ovat mukana ainakin henkilön tuleva lähiesimies sekä varhaiskasvatuspäällikkö. Uuden henkilön perehdytyksestä vastaa esimies. Hän huolehtii siitä, että perehdytys toteutetaan asianmukaisesti. Jokaiseen varhaiskasvatusyksikköön kootaan perehdytyskansio, johon tutustumalla on helppo saada nopeasti käsiinsä uuden henkilön tarvitsema tieto. Turvataksemme henkilöstön saannin jatkossa tehostamme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa sekä lisäämme Pirkkalan kunnan näkyvyyttä laittamalla rekrytointi-ilmoituksia myös ammattilehtiin. Perhepäivähoito voi järjestää omia rekrytointitapahtumia. ARVIOINTI: Henkilöstön rekrytoinnin sekä perehdytyksen onnistumista arvioidaan lähinnä itsearviointina. 5.8 Palautteiden ja reklamaatioiden käsittely Päivähoitoon tulleet suulliset tai kirjalliset palautteet sekä reklamaatiot käsitellään ja niihin vastataan aina viipymättä. Asiat käydään aina läpi myös kaikkien niiden kanssa, joita ne koskevat. Palautteet tulee aina saattaa myös yksikön esimiehen sekä varhaiskasvatuspäällikön tietoon. 20

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Laatukriteereitä PALVELUTASO SAATAVUUS tieto erilaisista varhaiskasvatusvaihtoehdoista ja niihin hakemisesta on helposti saatavilla varhaiskasvatuspalveluja pystytään

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin Osana LapsiKuopio II -hanketta (2010-2012), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin vakiintumista tuottaa liikkumisen arviointi- ja seurantamenetelmiä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote Perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI varhaiskasvatuksen toimenpideohjelma

IISALMEN KAUPUNKI varhaiskasvatuksen toimenpideohjelma IISALMEN KAUPUNKI varhaiskasvatuksen toimenpideohjelma 2013 2015 JOHDANTO Laadun arvioinnilla pyritään löytämään Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen vahvuudet ja keskeiset kehittämisalueet, jotka kirjataan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

HE 80/2015 mukaisen 20h laajemman varhaiskasvatuspalvelun myöntämisen periaatteet Orimattilassa. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä 18.3.

HE 80/2015 mukaisen 20h laajemman varhaiskasvatuspalvelun myöntämisen periaatteet Orimattilassa. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä 18.3. HE 80/2015 mukaisen 20h laajemman varhaiskasvatuspalvelun myöntämisen periaatteet Orimattilassa Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Toimeenpanossa huomioitavat yleisperiaatteet Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Oppilaitosjohdon foorumi 14.6.2012 Ritva Järvinen Aija Rinkinen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Ovatko varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyö Kuusamossa

Varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyö Kuusamossa Varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyö Kuusamossa Ajankohtaisfoorumi 14.4.2011 Anu Määttä Taustaa Tarve vasujen päivittämiselle, mm. kasvatuskumppanuuskoulutuksen myötä olemassa olevat lomakkeet eivät

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot