Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta"

Transkriptio

1 Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikuntapaikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Palvelualue vastaa myös joukkoliikenteen viranomaistehtävistä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisen palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ym. tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa. Yllätystapahtumat ovat vaikuttaneet investointien lisäksi myös käyttötalouteen. Tekniset palvelut on joutunut pyytämään ennalta arvaamattomiin hankkeisiin lisärahoitusta. Teknisten palvelujen muutetun talousarvion sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot olivat ja sisäiset ja ulkoiset toimintakutut olivat Toimintakate oli ja ylitys oli Ulkoisen toimintakatteen ylitys oli Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen oli ennakoitua suurempi. Pilaantuneiden maaalueiden puhdistusten kokonaismenot olivat yhteensä , johon pakollista varausta käytettiin Loput kirjattiin käyttötalousmenoiksi. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti ja seurantamenettelyä on kehitetty graafiseen muotoon. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla on ollut keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmukaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelua tulee jatkuvasti päivittää ja ylläpitää. Toimialan jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa. Vuonna kehityskeskustelussa kävi 87 % henkilöstöstä. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään ovat kuuluneet säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina on ollut hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Saaren koulu ja päiväkoti sekä Nummisten koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet aikataulussa. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 13,3 M. Nummisten koulun rakennuskustannuksiin saadaan valtionosuutta 2,2 M. Rakennushankkeet ovat toteutuneet hyväksyttyjen kustannusarvioiden mukaisesti. Vuoden ylitykset selittyvät sillä, että vuonna toteutui vastaava säästö, ja vuoden määrärahat alittuivat. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty ja hanke valmistuu vuonna Hankesuunnittelun mukainen kustannusarvio on 11,4 M. 1

2 Tekniselle lautakunnalle on järjestetty useita koko toimialaa käsittäviä perehdyttämiskoulutuksia sekä lautakunnalle on pidetty kehittämisseminaari, jossa pääpainona oli talous, toiminnan kehittäminen ja investoinnit. Uudet sähköiset ipad- tablettitietokoneet on otettu lautakunnan käyttöön, joiden avulla toimintaa on voitu tehostaa. Teknisillä palveluilla on käyttösuunnitelmaan otettu useita kehittämishankkeita, joista Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on yksi merkittävimmistä. Kiinteistöohjelmalla eli tilastrategialla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on valmistunut ja ohjelmaa on esitelty myös valtuustolle. Tekniset palvelut on myös käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä ELYn ja Pukkilan kunnan kanssa. Työhön osallistuvat myös muut toimialat sekä eri viranomais- ja yhteistyötahot. Liikenneturvallisuussuunnitelma on edennyt aikataulun mukaisesti ja sen lopullinen julkaisu on helmikuussa Lokakuussa on järjestetty liikenneturvallisuuteen liittyvä yleisötilaisuus. Toimialan kehittämiseen on panostettu myös käynnistämällä toimitilapalveluja ja ruoka-palveluja koskeva nykytila-analyysi. Selvitykseen osallistui myös Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy. Nykytilaanalyysi on myös toteutunut aikataulun mukaisesti. Nykytila-analyysin pääpaino on ollut toimialan organisaation kehittämisessä yhteistyössä vuokra-asuntojen kanssa. Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ovat työllistäneet teknisten palvelujen henkilöstöä. Kaikissa kunnan kiinteistöissä, joissa oleskellaan tai työskennellään, pitää kiinteistön aiheuttamiin terveydellisiin ongelmiin ja haittoihin puuttua välittömästi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kiinteistöjen huoltoon ja korjaamiseen tulee jatkossa resursoida enemmän henkilöstöä ja rahoitusta muodostuneen korjausvelan pienentämiseksi ja rakennusomaisuuden parantamiseksi. Ehnroosin koulun ensimmäisen vaiheen sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimussuunnitelman ja korjaussuunnitelman mukaisesti. Saaren koulun vesivuoto on aiheuttanut mittavan lisätyön toimialan henkilöstölle. Vesivuodon korjaustyöt on tarkoitus saada käyntiin kevään 2014 aikana. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja henkilöstö on hyvin motivoitunut omaan työhön ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi verrattuna muihin toimialoihin on hyvässä kunnossa. Toimialan sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen esimiehet ovat olleet mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä Tekninen johtaja 2

3 70 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Tuloslaskelma 72 Hallinto Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toimielin Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Hallinnon tulosalue tuottaa teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat tukipalvelut valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilastotuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 72 HALLINTO Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

4 Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Laadittu vähintään 5-vuotinen investointisuunnitelma Keskeisistä investointihankkeista laadittu hankekortit Laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma. Keskeisten investointien hankekortit on laadittu. Toteutunut Yhteisen sähköisen hankekansion käyttöönotto; Intranet / Extranet. Tavoitteena tehostaa tiedon saamista ja käynnissä olevien hankkeiden taloudellista ja toiminnallista seurantaa Intranet ja hanketoimintaan liittyvät kansiot otettu käyttöön. Yhteiset hankekansiot on otettu käyttöön. Laadittu jokaisesta investoinnista hankekortit ja tältä osin tavoite on toteutunut. Intranet on vielä vaiheessa. Osallistuminen KUUMA kuntien yhteistyöhön: tekniikkaryhmä, liikenneryhmä, ilmastoryhmä. Päätavoitteena kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat palvelut Parhaiden yhtenäisten käytänteiden hyödyntäminen ja palvelutasojen yhtenäistäminen Yhteistyö on käynnistetty. Ollaan mukana mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Tehdään yhteistyössä kuntaliitosselvitystä. Toteutunut Teknisen toimialan organisaation toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien määrittäminen Hyväksytty uusi selkeytetty organisaatio Toimitilapalvelujen ja ruokapalvelujen sekä vuokra-asunnot Oy:n nykytila-analyysi on toteutettu. Kunnan johtoryhmässä on sovittu, että organisaatiouudistus tehdään vuoden 2014 aikana. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden aikana. Toteutuminen Lautakunta on ottanut käyttöön Ipad- tablettitietokoneen. Lautakunnalle on järjestetty yksi käyttöönottokoulutus. Sähköisten kokousten lopullinen käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa. Toteutunut Lautakuntatyön ja toimialan yhteistyön kehittäminen Uuden teknisen lautakunnan koulutus Lautakunnan ja toimialan yhteinen kehittämisseminaari. Lautakunnalle on järjestetty toimialan koulutustilaisuuksia, jossa eri tulosalueet ovat esittäneet toimintaansa. Lautakunnalle on järjestetty kehittämisseminaari ja lautakunta on käynyt teknisten lautakuntien koulutuspäivillä. Tekninen lautakunta ja maankäyttölautakunta on myös pitänyt yhteisen kehittämisseminaarin. Toteutunut 4

5 Kysyntä- ja laajuustiedot Yksityistie-avustukset -yks.tieav yks.tieav. km Tiekuntia Avustus / km Kysyntä- ja laajuustiedot Hallintopalvelut: -Menot ulkoinen Henkilöstömenot Henkilöt 6,6 6,6 6,6 7,6 1,0 Kysyntä- ja laajuustiedot Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot Valtionavustus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Tekninen lautakunta on kokoontunut 15 kertaa ja käsitellyt yhteensä 173 asiakohtaa. Toimitusjaosto on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 31 asiakohtaa. Yksityistieavustuksia on myönnetty yhteensä Tarjouspyyntöjä on lähetetty15, joista 5 on ilmoitettu Hilmassa (4 kansallista hankintailmoitusta, 1 EU jälki-ilmoitus). Kaikki tarjouskilpailut on ratkaistu ja ne on voitu toimeenpanna ilman oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Kehityskeskustelut toteutuivat hallinnon osalta 100 -prosenttisesti. Perustelut poikkeamille Toimintatuotot ylittyivät , mikä johtuu Pukkila-Mäntsälän siirtovesilinjan tuloutuksesta, sekä joukkoliikenteen valtionavustuksesta. Toimintamenot ylittyivät , mikä johtuu sairaslomasijaisista ja toimialan henkilöstöjärjestelyistä sekä joukkoliikenteen markkinointikampanjasta. Lisäksi tekniselle lautakunnalle on järjestetty koulutuksia. Arvio tulevasta kehityksestä Hallinnon osalta kehitystä määrittelee pitkälti koko kuntaa koskeva hallinnon tukipalvelujen uudelleenorganisointi. Tarkoituksena on kehittää hallinnon tukipalvelujen prosesseja. Tämä tukee toimialoilla tehtävää palvelujen tuottamista. Kunnan tulevien vuosien taloudellinen tilanne pakottaa järjestämään tukipalvelut uudella tavalla, koska lähtökohtana tulee olemaan se, että eläköityvän henkilöstön tilalle ei palkata uutta henkilöstöä. Tulevaisuuden kehityssuunnat määrittyvät myös käynnissä olevan kuntaliitosselvityksen tulosten perusteella. Taloushallinnon kehitykseen vaikuttaa KuntaPro:n käyttöönotto sekä siitä aiheutuva uuden tilikartan valmistelu. Teknisten palvelujen hallinnon kehitykseen vaikuttaa myös tulevat organisaatiouudistukset siivousja ruokapalvelujen sekä toimitilojen ja vuokra-asuntojen osalta. 5

6 Vuoden 2014 aikana tekniset palvelut palkkaa hankesuunnittelijan. Hankesuunnittelija tuo säästöjä ja tehokkuutta suunnitteluun. Hankesuunnittelijan tehtävä on suunnitella uudisrakennushankkeet ja olla mukana myös peruskorjaushankkeissa. Pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi voidaan varmistaa hyvällä hankesuunnittelulla ja hankkeiden oikea-aikaisella ohjelmoinnilla. Hankesuunnittelijaa voidaan hyödyntää myös vuokra-asuntohankkeissa. Kustannussäästövaikutus vuositasolla on Toimitilapalvelut 73 TOIMITILAPALVELUT Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toimielin Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Toimitilapalvelu tulosalue tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Tilapalvelu huolehtii kiinteistöjen hoidosta, siivouksesta ja ruokailupalveluista Mäntsälän kunnassa. Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpitopalvelujen toiminta-ajatus ja tehtävät Kiinteistöpalvelut tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kiinteistöpalvelujen sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 6

7 ..josta KIINTEISTÖPALVELUT (=Tua73-Ty1Ruoka-Ty1Siivous) Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tilastrategiatyön käynnistäminen (nykytila ja tulevaisuus) Tilastrategia on käynnistynyt ja työn tavoitteet kuvattu Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma = tilastrategia on valmistunut. Toteutunut Kiinteistöjen energiakatselmukset on käynnistetty Energiakatselmus toteutettu 5 kiinteistössä ESCO -hankkeessa mukana: kirkonkylän ala-aste, Kotokartano, Hepolan koulu, Mäntsälän kunnantalo, terveyskeskus (vanha osa), Ehnroosin koulukeskus ei ole ollut seurannassa 04/2010 lähtien (remontissa). Toteutunut epalvelusopimus (Schneider Electric) on laadittu ja sillä tähdätään ilmastonsuojeluun ja energiansäästöön. Sopimuksen perusteena on EU:n energiapalveludirektiivi ja sillä pyritään kiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksien säästöön sekä käytön ja ylläpidon tehostamiseen. Mukana on 26 kiinteistöä. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus on käynnistetty, joka valmistuu vuoden 2014 aikana. Hanke liittyy Mäntsälän kunnan ja TEM:n väliseen sopimukseen. Suunnitelmat toteutetaan Motivan mallin mukaisesti. Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntokartoitukset teetetään ja jo tiedossa olevia puutteita korjataan uuden vuosikorjausmäärärahan ja ohjelman mukaisesti. Raportoituja sisäilmaongelmia vähemmän kuin aiempina vuosina. Kuntokartoitukset on tehty seuraavista kiinteistöistä: Arolan koulu, Päiväkoti Anderstorp, Kaukalammen koulu, Lepolan koulu, Levannon koulu, Mattilan koulu, Saaren koulu, Nummisten koulu, Anttilan päiväkoti. Ehnroosin koululla, Telemäellä ja Anttilan päiväkodilla on todettu sisäilmaongelmia. Osa ongelmista on korjattu vuonna ja vuodelle 2014 on varattu kaikkiin kohteisiin määrärahaa korjauksia varten. Tavoite on toteutunut kuntokartoitusten osalta. 7

8 Kysyntä- ja laajuustiedot Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Toimitilapalvelujen tulosalueella valmistuivat vuoden aikana seuraavat hankkeet: Nummisten koulu ja päiväkoti Saaren koulu ja päiväkoti Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä uudet ikkunat Kotokartanon yhteisten pesu- ja pyykinhuoltotilojen peruskorjaus Uuden Hammaslääkärin vastaanottohuoneen rakentaminen Terveyskeskukseen Hyökännummen päiväkodin pihavalaistuksen päivitys Psyko-sosiaalisen yksikön korjaukset sisäilmaongelman takia Sälinkään yksityisen ryhmiksen rakennuksen korjaus Myllytontun päiväkodin vanhan osan ulkomaalaus, puuosien kunnostus Tiilikattojen puhdistus ja suojapinnoite (Eri kohteita) Anttilan päiväkodin (Vanamo) ikkunoiden kunnostus / huoltomaalaus (jatkuu vuoden 2014 aikana) Myytävien kiinteistöjen kuntokartoitukset yms. (Levanto, Numminen, Mattila, Kaukalampi, Saari) Vuoden aikana myydyt rakennukset: Saaren, Sulkavan, Levannon, Kaukalammen ja Mattilan kyläkoulut Myynnissä olevat rakennukset: Nummisten kyläkoulu Apposen vanha kenkätehdas Saaren uuden koulun ja päiväkodin vesivuoto tapahtui syksyllä takuuaikana. Virhe johtui LVI -urakoitsijan toimista, kun kuumavesiputki irtosi liitoksesta. Tämän seurauksena tuli tuhansien litrojen vesivuoto aiheuttaen ongelman rakenteisiin, lattiaan ja kalusteisiin. LVI -urakoitsijan vakuutusyhtiö korvaa vahingon sekä kunnan vakuutuksen omavastuu-osuuden. Kehityskeskustelut toteutuivat toimitilapalveluiden osalta prosenttisesti. Uusi tilapäällikkö aloitti tehtävät Toimitilat: m³ / m³ 16,06 13,63 13,63 12,60-1,04 Perustelut poikkeamille Toimitilapalvelujen osalta muiden palvelujen ostot ylittyvät Ylitykset selittää arvioitua suurempi tarve asiantuntijapalveluille sisäilmamittausten ja -tutkimusten osalta. Myös ATKpalveluiden osalta on ylitystä johtuen sisäverkkokorjauksista eri kiinteistöissä. Toimitiloissa on tapahtunut vuoden aikana yllättäviä korjaustarpeita sekä muutostoiveita on tehty käyttäjien toiveista. Rakennusten yllättävät korjauskustannukset ovat aiheutuneet mm. ja sisäilmaongelmista. Kuljetuspalvelujen osalta on myös ylitystä johtuen koulujen muutoista, joihin ei ollut varattu rahaa. Vastaavasti säästöjä on saatu ostoissa tilikauden aikana yhteensä Säästöjä on saatu mm. energiakustannuksista (lämmitys, sähkö ja vesi). 8

9 Toimintamenoihin on kirjattu Saaren koulun vesivuodon korjausmenot ja tuottoihin on kirjattu vastaavasti vakuutuskorvaukset. Arvio tulevasta kehityksestä Kiinteistöille tullaan laatimaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan seuraaviin luokkiin: Ylläpidettävät kohteet Loppuun käytettävät kohteet Purettavat kohteet Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät tulevina vuosina kuntastrategian tavoitteisiin. Tavoitteiden mukaan kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti sekä toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Vuoden 2014 aikana jatketaan toimitilapalvelujen ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n yhteistyötä. Tarkoituksena on siirtää vuokra-asuntojen kiinteistönhoito toimitilapalvelujen alaisuuteen. Kiinteistöjen piha-alueiden (viher- ja leikkialueet, hiekoitus, auraus) kunnossapidosta on käynnistetty neuvottelu kuntatekniikan kanssa. Neuvottelujen tarkoituksena on kyseisten alueiden hoidon siirtäminen kuntatekniikan alaisuuteen. Kiinteistöissä on entistä enemmän sisäilmaongelmia ja peruskorjaustarvetta. Riittämättömät vuosikorjausmäärärahat johtavat tulevien vuosien korjausvelan kasvuun. Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Ruokapalvelujen toiminta-ajatus ja tehtävät Ruokapalvelujen palveluajatuksena on: Tuottaa ravitsevaa, monipuolista ja terveellistä ruokaa Huomioida ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot Käyttää henkilökuntaa joustavasti eri keittiöissä Kehittää kunnan ruokapalveluita 9

10 Ruokapalvelujen sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen..josta RUOKAPALVELUT Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ruokapalvelujen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Vuoden suoritemäärä on vuoden suoritemäärää suurempi. Suoritteita enemmän kuin kpl Toteutunut. Vuoden suoritemäärä on kpl. Ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus Toteutunut ruokapalvelujen mitoitus Ruokapalvelujen nykytila-analyysi on laadittu. Analyysi keskittyi taloustunnuslukuihin ja organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. Nykytila-analyysissä suositellaan, että ruokapalvelut ja siivouspalvelut yhdistettäisiin ja niistä tehtäisiin oma tulosalue teknisten palvelujen alle. Uuden tulosalueen muodostamisen jälkeen tehdään henkilöstömitoitus. 10

11 Kysyntä- ja laajuustiedot Henkilöstön lkm Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö päiväkotien valmistava keittiö päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä (sis. Pornainen) Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys Suoritteet: * -Terveyskeskus Päiväkodit Koulut Mäntsälä yhteensä muutos Pornainen yhteensä Kaikki yhteensä Suoritteet / keittiö Suoritteet / Hlö Suoritehinta * Toimintakulut / suorite (*Koulun oppilasateria = 1 suorite, päiväkodin lapsen lounas = 1 suorite, terveyskeskuksen lounas = 1 suorite, henkilökunnan ateria = 1,25 suoritetta, päiväkodin aamu- ja välipala = 0,5 suoritetta, koulun välipala = 0,25 suoritetta) Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Ruokapalveluissa olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ovat Levannon-, Saaren-,Kaukalammin-, Mattilan- ja Nummisten vanhojen koulujen toiminnan lakkaaminen. Saaren koulun/-päiväkodin sekä Nummisten koulun/-päiväkodin toiminnan käynnistäminen. Ko. yksiköiden henkilökunnan sijoittaminen ruokapalveluyksikköön ja uusien koulujen henkilökunnan sisäinen/ulkoinen rekrytointi. Edellisen lisäksi Kaunismäen uuden laajennetun päiväkodin keittiön suunnittelu. Tietokoneiden hankkiminen ruokapalveluyksiköihin. Päiväkodit 2,86 3,03 3,03 2,92-0,11 Koulut 2,67 2,72 2,72 2,80 0,08 Terveyskeskus 4,04 4,20 4,20 4,44 0,24 Pornainen/laitokset 4,48 5,10 5,10 4,86-0,24 11

12 Kehityskeskustelut toteutuivat ruokapalvelujen osalta prosenttisesti. Perustelut poikkeamille Ruokapalvelujen toimintakulut alittuivat Muut toimintakulut ja ostot tilikauden aikana olivat arvioitua pienemmät. Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 aikana on tarkoitus keskittyä nykytila-analyysin esittämiin uudistuksiin sekä ruokapalveluiden, että siivouspalveluiden osalta. Tarkoitus on valmistella ja suunnitella tulevaa uutta toimintaa. Lisäksi aloitetaan Kaunismäen uuden keittiön toiminnan organisointi ja henkilökunnan rekrytointi sekä Riihenmäen yhtenäiskoulun keittiön ja keittiötoiminnan suunnittelu. Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Siivouspalvelujen toiminta-ajatus ja tehtävät Tuottaa ja kehittää ylläpito- ja perussiivouspalveluja kunnan omana työnä ja ostopalveluna Puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset toimitilat Kehittää kunnan puhtaanapitopalveluita Siivouspalvelujen sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen..josta SIIVOUSPALVELUT Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahd. asiakaslähtöistä Laadunseurannan tehostaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt Kysely toteutettiin hallintokunnille. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan myöhemmin. Tavoite toteutui osittain. 12

13 Kysyntä- ja laajuustiedot Siivouspalvelut: Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Nummisten ja Saaren uudet koulut otettiin käyttöön. Palvelumaksuja korotettiin 1.7. alkaen Minjacon, BlueServicen sekä osalta. Kehityskeskustelut toteutuivat puhtaanapitopalvelujen osalta 92 - prosenttisesti. Perustelut poikkeamille Palvelumaksujen korotukset (Minjaco ja Blue Service) eivät olleet tiedossa kun vuoden talousarvio laadittiin. Siivouspalvelujen sijaisuuksien hoidossa käytettiin vuoden aikana ostopalveluja. Myös Saaren koulun siivous hoidettiin osittain ostopalveluna (elokuu - joulukuu) Ehnroosin koulun väistötilat tulivat siivouspalvelujen tehtäviin elokuusta alkaen. Arvio tulevasta kehityksestä Uusia kohteita tulee tulevaisuudessa lisää, jolloin myös siivottava pinta-ala lisääntyy. Myös puhtaanapitopalvelujen osalta vuoden 2014 aikana on tarkoitus keskittyä nykytila-analyysin esittämiin uudistuksiin. Tarkoitus on valmistella ja suunnitella tulevaa uutta toimintaa. yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa. 74 Kuntatekniikka Toimielin Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden sekä suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti - turvallisuutta ja kestävää kehitystä painottaen. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. 13

14 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 74 KUNTATEKNIIKKA Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Katu- ja viheraluerekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Käyttöönotettavissa, ajantasainen tieto kadun rakenteista ja varusteista sekä liikennemerkeistä. Ohjelman hankintaa vietiin eteenpäin vuoden aikana. Käyttöönotto tapahtuu keväällä Tavoite ei toteutunut täysin. Käynnistetään katujen kuntokartoitus Syntyy aikataulutettu työohjelma, missä apuna käytetään katu- ja viheraluerekisteriohjelmaa Suoritettiin samanaikaisesti ab-päällystysten valvontakonsultin kanssa kesän päällystysten yhteydessä. Katujen kuntokartoituksen jatkamisesta sovittiin valvontakonsultin kanssa pidetyssä työmaakokouksessa. Työ on tilattu ja se toteutetaan vuoden 2014 aikana. Osallistutaan Mäntsälä-Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelma on laadittu. 14

15 Kysyntä- ja laajuustiedot * Puistojen A -luokka 41 ha, B -luokka: maisemapellot ja niityt 29 ha, jotka sisältävät 23 leikkipuistoa sekä 2 lähiliikuntapaikkaa. Lisäksi asemakaava-alueella on puistometsiä n. 126 ha. Laskelmat ovat tarkentuneet vuoden aikana. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Kuntatekniikan tulosalueella valmistuivat vuoden aikana seuraavat hankkeet: Männikön asuinalueen loppuosa Moreenikadun jatke (Kapuli II) Päällystysohjelma toteutui muilta osin, paitsi Päivänsäde siirtyi vuodelle 2014 Katuvalaistushankkeet toteutuivat suunnitellusti Katuvalaistuksen ESCO -hanke toteutui suunnitellusti Maisalantien kevyen liikenteen väylä toteutui 70 -prosenttisesti Hankeryhmien osalta kohteet toteutuivat muilta osin, paitsi Mikkosentie siirtyi Midikaivuri hankittiin Kehityskeskustelut toteutuivat kuntatekniikan osalta 32- prosenttisesti. Kaavatiet km / km Puistot * ha / ha Maa- ja metsätilat ha toimintatuotot toimintakulut hakkuusuunnitelma (m3) sahatukki (m3) kuitupuu (m3) hakkuutähteet ja energiapuu (m3) Liikuntapaikat Asukkaat / as 13, , , ,12-783,06 Perustelut poikkeamille Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen oli ennakoitua suurempi. Pilaantuneiden maaalueiden puhdistusten kokonaismenot olivat yhteensä , johon pakollista varausta käytettiin Loput kirjattiin käyttötalousmenoiksi. Toimintatuotot jäivät arvioitua pienemmäksi johtuen Kiertokapulan tuloutuksen loppumisesta vuonna. Kuntatekniikan palkat ja palkkiot ylittyvät Syynä poikkeamalle on katujen ja yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen erilliskorvaukset sekä liikuntapaikkojen tunti- ja urakkapalkkojen arviointia suurempi toteuma. Erilliskorvaukset pitävät sisällään ilta- ja viikonlopputöitä sekä vuorotöitä. 15

16 Vuokrat ylittyvät koneiden ja laitteiden vuokrien osalta Perusteluna poikkeamalle on, että varikolle on hankittu vuoden aikana Transporter-pakettiauto sekä latukone (leasing). Näihin ei varauduttu talousarviota laadittaessa. Maa- ja metsätilojen toimintatuotot ylittyvät Ylitys johtuu siitä, että leimikoiden korjuuaika on myyntihetkestä 2 vuotta eteenpäin, eikä kaikkia leimikoita pystytty korjaamaan vuonna jolloin kauppa tehtiin, joten korjuu ja siitä tulevat tuotot siirtyivät vuodelle. Arvio tulevasta kehityksestä Katuomaisuuden kunto heikkenee edelleen. Kuntatekniikan tulosalueella pohditaan vuoden 2014 aikana uusia organisaatio- ja tehtäväkentän muutoksia. Henkilökunnan osaamista tullaan kehittämään esimiesten koulutuksella (kesto 1,5 vuotta). Lisäksi kuntatekniikan tulevaisuuden kehitystä määrittelee käynnissä oleva kuntaliitosselvitys ja kuntaliitoksen toteutuessa sen mukanaan tuomat haasteet. 16

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2007 Nokian kaupunki Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kannen kuvat: Maria Mäntynen Taitto: Marita

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot