Kohti parempia palveluja ja toimivampia toimintamalleja. Eksoten kehittämisohjelma -hankkeen tuloksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti parempia palveluja ja toimivampia toimintamalleja. Eksoten kehittämisohjelma -hankkeen tuloksia. www.eksote.fi"

Transkriptio

1 Kohti parempia palveluja ja toimivampia toimintamalleja Eksoten kehittämisohjelma -hankkeen tuloksia

2 Ikärakenteen muutos luo paineita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiselle. Julkisen talouden kehityksestä riippumatta tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää palvelujärjestelmän voimakasta uudistamista erityisesti ikääntyvän väestön palveluiden turvaamiseksi. Hankkeen ylätavoitteena on kestävällä pohjalla olevien asiakaskeskeisten ja kuntarajat ylittävien palvelukokonaisuuksien rakentaminen sekä palvelujärjestelmän uudistamisen edistäminen. Hankkeen tavoitteena on luoda Eksoten strategisia tavoitteita edistäviä uusia toimintamalleja ja testata niitä 11 eri tavoin toisiinsa kytkeytyvän alaprojektin ja alatavoitteen kautta. Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia) on toiminut hankkeen osatoteuttajana. Alaprojektit ovat 1) Ensineuvo ja palvelutarpeen arviointi, 2) Koti-ikävä -pilotti, 3) Henkilökuljetukset, 4) Toimintakyvyn tukeminen, 5) Kuntouttava kotiutuminen, 6) Ikäihmisten osallistaminen asiakaslähtöisten prosessien käyttöönotossa (Saimia), 7) Ikärakenteen mukaisen palvelurakenteen ja -verkoston mallintaminen, 8) Aktivointi ja työllistyminen, 9) Osaamisen koordinointi, 10) Eksoten asiakastyytyväisyys (Saimia), 11) Lauritsalan aluemalli. Eksoten kehittämisohjelma -hanke on osallistunut palvelujärjestelmän uudistamiseen yhdessä muiden Eksoten kehittämishankkeiden ja perustyössä tehtävän toiminnan kehittämisen kanssa. Hankkeessa tehty työ nivoutuu lisäksi erilaisten työryhmien toimintaan ja palvelutuotantoon. Palvelujärjestelmän uudistamista on viety hankkeen aikana käytännön tasolla eteenpäin. Osa kehitetyistä malleista on siirtynyt jo perustoimintaan. Malleja levitetään eri tavoin Eksoten alueella ja niiden pohjalta jatketaan kehittämistyötä edelleen. Tärkeimmät alaprojektikohtaiset tulokset on koottu tähän tiivistelmään. Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet Eksoten kehittämisohjelma -hanke Projektipäällikkö: Katja Heiskanen, alaprojekteilla omat vastuuhenkilöt Hankeaika: Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Rahoituksen myöntäjä: Etelä-Karjalan liitto Hankkeen kustannusarvio: , tukiprosentti 50

3 1 Ensineuvo ja palvelutarpeenarviointi Kansalaisen neuvonnan ja oikean ohjauksen avulla vähennetään kuormitusta raskaammissa palveluissa. Tämä edellyttää, että kansalaiset saavat palveluneuvontaa ja palvelutarve voidaan arvioida eri kanavien kautta. Tavoitteena on asiakaslähtöisen ensineuvon ja palvelutarpeenarvioinnin prosessin mallintaminen huomioiden erityisesti Iso apu -palvelukeskuksen prosessien kehittäminen sekä mallin maakunnallisuus. Lisäksi tuetaan yhteyskeskuksen kehittämistä. Yhteyskeskuksen yhtenä tavoitteena on yksinkertaistaa ja lyhentää asiakkaiden arviointi- ja palveluprosesseja. Prosessikuvaukset (kokonaiskuva sekä tarkemmalla tasolla Iso apu -palvelukeskukseen liittyviä prosesseja ja sisältöjä), jatkokehittämisehdotukset, yhteyskeskukseen liittyvät ohjeistukset ja alustava toimintaprosessi Uudenlainen asiakaslähtöisempi ja tuottavampi toimintamalli on valmiina jatkokehitettäväksi ja osin käyttöönotettavaksi. Toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Prosessien kehittämiseen liittyvät työpajat ovat osaltaan tukeneet toiminnallisen integraation etenemistä ja henkilöstön osaamisen monipuolistumista. Palvelutarpeen arvioinnin pääprosessin pohjalta aletaan kehittää eri osaalueita edelleen huomioiden työpajoista nousseet jatkokehittämisehdotukset. Iso apu -palvelukeskuksessa hyödynnetään tehtyä prosessityötä ja prosessimalleja toiminnan järjestelemisessä. Yhteyskeskuksen toimintaa kehitetään tehdyn työn pohjalta edelleen. Asiakas saa toimeenpantavien muutosten myötä tarvitsemansa ohjauksen ja palvelut nopeammin ja tasa-arvoisemmin. Päällekkäisten töiden pois jääminen ja sujuvammat prosessit mahdollistavat useamman asiakkaan palvelemisen samalla henkilöstömäärällä.

4 2 Koti-ikävä -pilotti Asiakkaan kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään vähentää raskaampien palvelujen tarvetta. Kotihoidon toimintatapoja ja prosesseja kehittämällä voidaan vastata paremmin asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeeseen. Uuden toimintamallin tavoitteena on tukea asiakkaan turvallista kotona asumista oikea-aikaisella ja tarpeenmukaisella avulla. Tavoitteena on lisäksi parantaa yhteistyötä toimijoiden välillä, jolloin turhat päivystyskäynnit jäävät pois ja asiakasta voidaan auttaa mahdollisimman pitkälle hänen kotonaan. Lisäksi kotiutukset onnistuvat paremmin ja tukevat kotona asumista. Pilottisuunnitelma, prosessikuvaukset, pilotin loppuraportti Tuloksena on koko Eksoten alueelle levitettävä uusi toimintamalli, joka sisältää uudenlaisia toimintatapoja varhaiseen ongelmiin puuttumiseen, kotiutuksen hallintaan sekä kotihoidon äkillisiin tilanteisiin, joissa on tarpeen arvioida päivystykseen lähdön tarvetta. Asiakas saa oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti kotihoidon palveluja ja turhat päivystyskäynnit jäävät pois. Mallin laajempi käyttöönotto on käynnistetty heti pilotin päättymisen jälkeen. Kotihoidon henkilöstön koulutuksia ja mallin levittämistä koko Eksoten alueelle jatketaan Kotona kokonainen elämä -hankkeessa. Kun asiakas voi asua kotonaan pidempään oikea-aikaisten, tarpeenmukaisten ja kuntouttavien kotihoidon palvelujen avulla, voidaan vähentää raskaampien palvelujen tarvetta. Lisäksi turhien päivystyskäyntien pois jääminen keventää palvelujärjestelmään kohdistuvia paineita. Uusien toimintatapojen myötä henkilöstön osaaminen monipuolistuu.

5 3 Henkilökuljetukset Henkilökuljetusten tarkoituksenmukaisella järjestelyllä voidaan lisätä tuottavuutta ja saada kustannussäästöjä. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa henkilökuljetuksiin uusia tuottavampia toimintamalleja ja hidastaa kuljetuspalvelukustannusten kasvua. KIIPO ja POTKU -toimintamallien kuvaus sekä lyhyt kuvaus muusta tehdystä kehittämistyöstä Kiireettömien potilaskuljetusten (KIIPO) ja sairaalan sisäisten potilaskuljetusten (POTKU) malleja on edelleenkehitetty. Muutokset on siirretty toimintaan. Vammaispalvelu- sekä sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen järjestämisen mallia on valmisteltu käyttöönotettavaksi. Kuljetusten tilausten ja hallinnan ottamista osaksi potilaiden ja asiakkaiden sijoituspäätöksiä tukevaa selvitä-arvioi-sijoita (SAS)-kuljetustenhallinta -ohjelmistoa on valmisteltu ja mahdollista integraatiota Kelan maakunnallisiin kuljetustenjärjestelyihin rakennettaviin tietoteknisiin ratkaisuihin on selvitetty. Kehitetyt mallit otetaan heti mahdollisuuksien mukaan käyttöön. Käyttöönoton aikatauluun vaikuttaa useita tekijöitä. KIIPO:n ja POTKU:n osalta uudistettuja malleja toteutetaan jo käytännössä. Edelleen kehitetyt KIIPO ja POTKU -mallit vapauttavat hoitohenkilöstön resursseja kuljetusten järjestelystä hoitotyölle. Tällöin samalla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa enemmän potilaita. (Taksi)kuljetusten kilpailuttaminen ja yhteiskuljetusten järjestäminen pienentävät kuljetuskustannuksia. Kuljetuspalvelumatkojen uudenlaiset järjestelyt tehostavat ja yhdenmukaistavat toimintaa ja vähentävät kuljetuskustannusten kasvua.

6 4 Toimintakyvyn tukeminen Asiakkaan kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään vähentää raskaampien palvelujen tarvetta. Apuväline- ja toimintakykykeskuksen toiminta tukee asiakkaan kotona pärjäämistä. Tavoitteena on luoda yhtenäisiä toimintaperiaatteita ja palvelujen sekä apuvälineiden myöntämisperusteita, joilla ohjataan Eksoten apuväline- ja toimintakykykeskuksen toimintaa ja tuetaan asiakkaiden kotona asumista. Loppuraportti, lisäksi hanke on osallistunut oppaiden APUVA myöntämisperusteet ja APUVA palveluopas työstämiseen. Apuvälineisiin ja toimintakyvyn tukemiseen liittyvissä asioissa toimitaan yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. Toimenpiteet osaltaan tukevat kuntalaisten pysymistä mahdollisimman pitkään kotikuntoisina ja aktiivisina. Henkilöstön päällekkäinen työ vähenee. Ohjeistukset ja toimintamalli on otettu käyttöön koko Eksoten alueella. Asiakkaiden yhdenvertaisuus lisääntyy yhtenäisten ja kaikille helposti saatavilla olevien toimintakäytäntöjen myötä. Yhtenäiset ja moniammatillisesti sovitut toimintatavat lisäävät asiakas/potilaslähtöisyyttä ja samalla ns. yhden luukun malli on lähempänä toteutumista. Yhtenäisten ohjeiden myötä henkilöstön työ helpottuu ja päällekkäisen työn määrä vähenee.

7 5 Kuntouttava kotiutuminen Toimintakykyä tukevilla jatkohoidon ja kotiuttamisen käytännöillä tuetaan asiakkaiden kotona asumista. Kuntoutukseen panostamalla voidaan vähentää sairaalapäiviä ja laitoshoidon tarvetta. Tavoitteena on kehittää kuntouttavan kotiutumisen toimintamallia ja pilotoida uudenlaisia toimintatapoja. Kuntouttava kotiutuminen pilottisuunnitelma ja loppuraportti, moniammatillista kotikuntoutusta tarjoavan Tehoko-tiimin toimintamallin pilotointisuunnitelma ja asiakkaiden ohjautumisen mallinnus Kehittämistyön myötä on syntynyt uudenlaisia toimintakäytäntöjä kotiutuneiden toimintakyvyn tukemiseksi sekä huomioita ja ehdotuksia toiminnan edelleen kehittämiseksi. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on parantunut. Uusia toimintatapoja on otettu ja otetaan käyttöön kehittämistyön edetessä kuntoutusosastolla ja kotihoidossa sekä uudessa tehostettua moniammatillista kotikuntoutusta tarjoavassa Tehoko-tiimissä. Kotona asuminen mahdollistuu pidempään. Kotona jatkettava ja toteutettava kuntoutus toteutuu luonnollisessa toimintaympäristössä, jolloin harjoittelun vaikutus kohdistuu paremmin todellisiin arjen tilanteisiin. Kuntoutukseen panostamalla voidaan vähentää sairaalapäiviä ja laitoshoidon tarvetta.

8 6 Ikäihmisten osallistaminen Asiakaslähtöisyys on olennainen osa Eksoten arvoja ja toimintaa. Ikäihmisten osallistaminen asiakaslähtöisten prosessien käyttöönotossa alaprojektin tavoitteena on löytää ikäihmisille uusia osallistamisen muotoja, tukea uusien toimintamallien avulla ikäihmisten asumista kotona sekä ennen kaikkea osallistaa ikäihmiset aktiivisesti osallistumaan palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Tavoitteena on tuottaa suunnitelma asiakkaan osallistamisen muodoista ja tehdä suunnitelma toiminnan vakiinnuttamiseksi. Vanhusneuvostojen kokouksissa kerätyistä ideoista ovat Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat laatineet yhteenvedon, josta on tehty toimintasuunnitelmaehdotus: Ikäihmisten asiantuntemus toimintamallin luonnos. Luonnos on toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa kuvataan keskeisiä asioita sekä tavoitteita tulevalle toiminnalle. Hankkeen myötä on tehty pohjatyö toimintakäytännölle, jossa pidetään ikäihminen mukana koko kehittämisprosessin läpi (työryhmät, testaukset, valintaraadit yms.). Eksote kutsuu vanhusneuvostojen puheenjohtajat yhteenvetotilaisuuteen jossa toimintasuunnitelman luonnos työstetään käytäntöön. Toteutuessaan malli edistää merkittävällä tavalla asiakaslähtöisyyttä ja kokemusten huomioimista palveluiden järjestämisessä ja priorisoinnissa.

9 7 Palvelurakenne ja -verkko Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen on Eksoten strategian toteuttamista. Alaprojektin Väestön ikärakenteen mukaisen palvelurakenteen ja -verkoston mallintaminen tavoitteena on mallintaa ikärakenteen mukaista palvelurakennetta ja -verkkoa. Hanke on osallistunut työpanoksella palvelurakenneuudistuksen edistämiseen ja ollut mukana työstämässä palveluverkkosuunnitelmaa sekä palvelurakennemuutokseen liittyviä dokumentteja. Tehty työ on vaikuttanut mm. dokumenttiin Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa Hankkeen aikana on tuotettu erilaisia työversioita palvelurakenneuudistuksen mallinnuksen ja edistämisen tueksi. Osa hankeaikana tehdystä mallinnus- ja valmistelutyöstä realisoituu vasta hankkeen jälkeen palveluverkkomuutoksen edetessä. Hanke on tukenut väestön ikärakenteen mukaisen palvelurakenteen ja -verkoston mallintamista sekä seurantamallin luomista henkilötyöpanoksella. Hankkeen aikana on edistetty valtakunnallisestikin kiinnostavan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidun maakunnallisen mallin eteenpäin viemistä. Palvelurakenteen muutosta tehdään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Palveluiden saatavuus pyritään varmistamaan ja saatavuuden toteutumista seurataan. Mallin mukaisten toimenpiteiden odotetaan mahdollistavan talousraamissa pysymisen tulevaisuuden haasteista huolimatta. Toteutumista seurataan johtoryhmän ja hallituksen toimesta. Henkilöstökustannukset eivät kasva tulevaisuudessa. Henkilöstörakennetta voidaan muuttaa painopistealueiden tavoitteiden mukaisesti.

10 8 Aktivointi ja työllistyminen Aktivoinnin ja työllistämisen edistämisen toimintamallien kartoittaminen, monialaisen yhteistyön vahvistaminen ja asiakkaan osallisuuden lisääminen tukevat työttömän asiakkaan aktivointia. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn voidaan panostaa myös sosiokulttuurisen toiminnan avulla. Tavoitteena on luoda uudenlaisia kuntoutumista ja elämäntilannetta edistäviä toimenpiteitä ja malleja taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille. Lisäksi tavoitteena on testata Nuorten TaidePaja -toimintamallia, jolla tuetaan nuoren arjen elämänhallintaa sekä kompetenssia sitoutua yhteiskunta-takuuseen sosiokulttuurisen toiminnan avulla. Apua tarjolla -kampanja, TYPO-ohjelma, loppuraportti, Strategisen kumppanuuden toimintamalli, Nuorten TaidePaja -malli edelleen kehitettäväksi Tuloksena valtakunnallisestikin kiinnostava edelleen kehittynyt työllisyyspoliittisen ohjelmatyön (TYPO) tapa, jossa eri ammattilaiset proaktiivisesti hakevat yhteistyön tapoja työttömän asiakkaan tilanteen edistämiseksi ja verkostotyön kehittämiseksi. Yhteistyössä on kehitetty Etelä- Karjalan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) alueelle strategisen kumppanuuden toimintamallia. Nuorten TaidePaja -pilottikokeilu. Työllisyyspoliittista ohjelmatyötä jatketaan. Aktivoinnin ja työllisyydenhoidon kehittäminen jatkuu yhteistyössä Eksoten uuden TEOT -yksikön ja Etelä- Karjalan työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Nuorten TaidePaja -mallin kehittämistä jatketaan. Malli tullaan integroimaan perustoimintaan. Asiakkaan tilanne edistyy oikea-aikaisesti oikeilla palveluilla ja toimijoiden vuoropuhelulla. Syrjäytymisen riski pienenee.

11 9 Osaamisen koordinointi Palvelurakenteen muutosta tukemaan on tarpeen kehittää tapoja valmentaa henkilöstöä uusiin työkäytäntöihin uudenlaisessa toimintaympäristössä sekä kartoittaa osaamistarpeita tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Projektissa on käytännössä kaksi osaa: osaamisen kartoittaminen, siihen liittyvän työkalun kehittäminen ja testaaminen sekä osaamisen vahvistaminen ja uudenlaisten valmennustoimenpiteiden käyttöönoton edistäminen. Loppuraportti, osaamiskartoituksia, Moodle -alustalle tehtyjä valmennustoimia Osaamisen koordinoinnin toimintatapoja on viety eteenpäin. Hankkeessa luotiin eksotelainen toimintatapa osaamisen kartoittamiseen ja osaamistason mittaamiseen SurveyPal -kyselytyökalulla yksikkökohtaisesti. Uudenlaiseen valmennukseen on hyödynnetty Moodle alustaa, sisäisessä verkkokoulutuksessa, opintopiirityössä, mentoroinnissa ja vertaisohjaajien valmennuksessa. Tehtyä kehittämistyötä hyödynnetään Eksoten koulutussuunnittelussa. Osaamiskartat ja -kartoitukset on mahdollista jakaa Eksoten eri yksiköiden lisäksi muiden toimijoiden, esimerkiksi yrittäjien, käyttöön. Moodle oppimisympäristöön on pääsy myös Eksoten ulkopuolisilla toimijoilla, meneillään on opintopiirikokeilu Kotona kokonainen elämä -hankkeen toimijoiden kanssa. Uudenlainen Moodle vertaisohjaajavalmennus edistää kansalaisten osallisuutta. Verkkokursseja on mahdollista jakaa eri toimijoiden välillä (naapurikunnat, yksityiset palveluntuottajat), näin voi yhdenmukaistaa osaamista ja nostaa osaamisen tasoa omaa palvelutuotantoa laajemmin.

12 10 Eksoten asiakastyytyväisyys Asiakaslähtöisyys on olennainen osa Eksoten arvoja ja toimintaa. Eksoten palveluprosessien kehittämisen tueksi on tarpeen selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaan eri toimialueilla ja toimipisteissä sekä esittää tuloksiin perustuvia kehittämisehdotuksia. Tavoitteena on asiakaspalautejärjestelmän luominen Eksoten palveluvalikkoon. Tavoitteeseen pyritään suunnittelemalla ja toteuttamalla asiakastyytyväisyystutkimuksia eri toimialueilla, raportoimalla tuloksia ja tekemällä toimenpide-ehdotuksia sekä suunnittelemalla seurantamallia. Asiakastyytyväisyyskyselyt: terveysasemat ja vuodeosastot, erikoissairaanhoidon vuodeosastot, päivystys, mielenterveys- ja päihdepalvelut, aikuissosiaalityö Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta on saatu tietoa, jota on voitu hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Käyttöön on saatu uusi asiakas- ja prosessilähtöinen asiakastyytyväisyystutkimuksen toimintamalli. Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Luotua asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseen mallia hyödynnetään jatkossa. Systemaattinen asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja kyselyjen tulosten hyödyntäminen tukee palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä.

13 11 Lauritsalan aluemalli Sosiaalisen hyvinvoinnin, varhaisen puuttumisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn näkökulman tuominen alueen kehittämiseen on tarpeellista. Tarkoituksena on ollut alustavasti hahmotella alueellista hyvinvointimallia ja esimerkkialuetta, jossa kaikenikäiset asukkaat saavat uudenlaisia, matalan kynnyksen palveluja ja aktivoituvat osallistumaan. Aluemalli hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisestä, tapahtumat Oot sie miun kaa ja Järjestöissä jyrähtää Pitkäjänteinen, keskusteleva ja osallistava eri toimijoiden välinen yhteistyö tuo osaltaan alueelle elinvoimaa. Järjestö- ja alueyhteistyön malleja toteutetaan käytännössä esimerkiksi Eksoten palveluverkkomuutoksen yhteydessä kehittävässä Hyvinvointiasemakonseptissa/toimintamallissa. Mallia voidaan hyödyntää alueellista toimintaa ja palvelujen järjestämistä suunniteltaessa. Mallia voidaan soveltaa myös muualla kuin hankkeen kohdealueella. Eksoten palvelujen suunnittelutyössä on mukana kansalaisia vaikuttamassa oman alueensa hyvinvoinnin kehittämiseen.

14 Tämän tiivistelmän ja muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia löydät Eksoten Internet-sivuilta: Eksote Tutkimus ja kehittäminen ** Iso apu -palvelukeskus kokoaa Eksoten vammais- ja vanhustenpalveluiden palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä sosiaalityön samaan taloon. Iso apu -palvelukeskus tehostaa vammais- ja vanhustenpalveluiden välistä yhteistyötä ja helpottaa asiakkaan asiointia palvelujärjestelmässä. Lisätietoja löydät Eksoten Internet-sivuilta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen GERinno hanke Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen Simulaatiokeskus SimuLti Lahden Ammattikorkeakoulun monialainen uusi kampusalue rakentuu

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma 2013-2015 Kotona kokonainen elämä Hallinnoija: Hyvinkää: Katariina Välikangas, hankejohtaja Marjut Tikkanen, hankekoordinaattori Hankealue ja koordinaattori:

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa?

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park 29.1.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM Tavoitteita

Lisätiedot

IO Kärkihankkeen vaikutus Etelä-Karjalaan. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

IO Kärkihankkeen vaikutus Etelä-Karjalaan. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT IO Kärkihankkeen vaikutus Etelä-Karjalaan Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke tähtää nykyistä

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty?

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Kokkola 14.11.2016 Sirpa Vainio Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR) -hanke Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maakunnallinen Kuntoutuksen Toimintaohjelma terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntoutusyhteistyön päivitys 2020 luvulle SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGINEN PROJEKTI 2016-2017 Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Valtakunnallinen romanihanke, ESR

Valtakunnallinen romanihanke, ESR Valtakunnallinen romanihanke, ESR TL 5 Teemana on sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. 1. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 2. Nuorten hyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Koppi-kuntoutusseminaari 16.11.2016 Mikko Toivanen osaamiskeskuksen päällikkö, työ- ja toimintakykyetuudet 1 Kela kuntoutuksen kehittämistoiminnassa

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut 17.1.2017 Kick off Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Perhe- ja sosiaalipalvelut NEUVONTA ja OHJAUS, sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi Palvelut asiakaslähtöisiksi 2 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet 01/2017 Budjetti vahvistetaan vuositasolla Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön Valtio,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke 2015 2017 Kainuu Keski Pohjanmaa Lappi (Kolpene hakija/poske koordinoi) Länsi Pohja TAVOITTEET Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja

Lisätiedot

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta TERVETULOA! Sirkka Rousu ja Mikael Soini Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla MINNE TÄTÄ HYVINVOINTIPALVE- LUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntoutuksen kokonaisuudistus Hallitusohjelman kirjaus ja tavoite Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta - toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot