Kohti parempia palveluja ja toimivampia toimintamalleja. Eksoten kehittämisohjelma -hankkeen tuloksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti parempia palveluja ja toimivampia toimintamalleja. Eksoten kehittämisohjelma -hankkeen tuloksia. www.eksote.fi"

Transkriptio

1 Kohti parempia palveluja ja toimivampia toimintamalleja Eksoten kehittämisohjelma -hankkeen tuloksia

2 Ikärakenteen muutos luo paineita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiselle. Julkisen talouden kehityksestä riippumatta tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää palvelujärjestelmän voimakasta uudistamista erityisesti ikääntyvän väestön palveluiden turvaamiseksi. Hankkeen ylätavoitteena on kestävällä pohjalla olevien asiakaskeskeisten ja kuntarajat ylittävien palvelukokonaisuuksien rakentaminen sekä palvelujärjestelmän uudistamisen edistäminen. Hankkeen tavoitteena on luoda Eksoten strategisia tavoitteita edistäviä uusia toimintamalleja ja testata niitä 11 eri tavoin toisiinsa kytkeytyvän alaprojektin ja alatavoitteen kautta. Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia) on toiminut hankkeen osatoteuttajana. Alaprojektit ovat 1) Ensineuvo ja palvelutarpeen arviointi, 2) Koti-ikävä -pilotti, 3) Henkilökuljetukset, 4) Toimintakyvyn tukeminen, 5) Kuntouttava kotiutuminen, 6) Ikäihmisten osallistaminen asiakaslähtöisten prosessien käyttöönotossa (Saimia), 7) Ikärakenteen mukaisen palvelurakenteen ja -verkoston mallintaminen, 8) Aktivointi ja työllistyminen, 9) Osaamisen koordinointi, 10) Eksoten asiakastyytyväisyys (Saimia), 11) Lauritsalan aluemalli. Eksoten kehittämisohjelma -hanke on osallistunut palvelujärjestelmän uudistamiseen yhdessä muiden Eksoten kehittämishankkeiden ja perustyössä tehtävän toiminnan kehittämisen kanssa. Hankkeessa tehty työ nivoutuu lisäksi erilaisten työryhmien toimintaan ja palvelutuotantoon. Palvelujärjestelmän uudistamista on viety hankkeen aikana käytännön tasolla eteenpäin. Osa kehitetyistä malleista on siirtynyt jo perustoimintaan. Malleja levitetään eri tavoin Eksoten alueella ja niiden pohjalta jatketaan kehittämistyötä edelleen. Tärkeimmät alaprojektikohtaiset tulokset on koottu tähän tiivistelmään. Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet Eksoten kehittämisohjelma -hanke Projektipäällikkö: Katja Heiskanen, alaprojekteilla omat vastuuhenkilöt Hankeaika: Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Rahoituksen myöntäjä: Etelä-Karjalan liitto Hankkeen kustannusarvio: , tukiprosentti 50

3 1 Ensineuvo ja palvelutarpeenarviointi Kansalaisen neuvonnan ja oikean ohjauksen avulla vähennetään kuormitusta raskaammissa palveluissa. Tämä edellyttää, että kansalaiset saavat palveluneuvontaa ja palvelutarve voidaan arvioida eri kanavien kautta. Tavoitteena on asiakaslähtöisen ensineuvon ja palvelutarpeenarvioinnin prosessin mallintaminen huomioiden erityisesti Iso apu -palvelukeskuksen prosessien kehittäminen sekä mallin maakunnallisuus. Lisäksi tuetaan yhteyskeskuksen kehittämistä. Yhteyskeskuksen yhtenä tavoitteena on yksinkertaistaa ja lyhentää asiakkaiden arviointi- ja palveluprosesseja. Prosessikuvaukset (kokonaiskuva sekä tarkemmalla tasolla Iso apu -palvelukeskukseen liittyviä prosesseja ja sisältöjä), jatkokehittämisehdotukset, yhteyskeskukseen liittyvät ohjeistukset ja alustava toimintaprosessi Uudenlainen asiakaslähtöisempi ja tuottavampi toimintamalli on valmiina jatkokehitettäväksi ja osin käyttöönotettavaksi. Toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Prosessien kehittämiseen liittyvät työpajat ovat osaltaan tukeneet toiminnallisen integraation etenemistä ja henkilöstön osaamisen monipuolistumista. Palvelutarpeen arvioinnin pääprosessin pohjalta aletaan kehittää eri osaalueita edelleen huomioiden työpajoista nousseet jatkokehittämisehdotukset. Iso apu -palvelukeskuksessa hyödynnetään tehtyä prosessityötä ja prosessimalleja toiminnan järjestelemisessä. Yhteyskeskuksen toimintaa kehitetään tehdyn työn pohjalta edelleen. Asiakas saa toimeenpantavien muutosten myötä tarvitsemansa ohjauksen ja palvelut nopeammin ja tasa-arvoisemmin. Päällekkäisten töiden pois jääminen ja sujuvammat prosessit mahdollistavat useamman asiakkaan palvelemisen samalla henkilöstömäärällä.

4 2 Koti-ikävä -pilotti Asiakkaan kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään vähentää raskaampien palvelujen tarvetta. Kotihoidon toimintatapoja ja prosesseja kehittämällä voidaan vastata paremmin asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeeseen. Uuden toimintamallin tavoitteena on tukea asiakkaan turvallista kotona asumista oikea-aikaisella ja tarpeenmukaisella avulla. Tavoitteena on lisäksi parantaa yhteistyötä toimijoiden välillä, jolloin turhat päivystyskäynnit jäävät pois ja asiakasta voidaan auttaa mahdollisimman pitkälle hänen kotonaan. Lisäksi kotiutukset onnistuvat paremmin ja tukevat kotona asumista. Pilottisuunnitelma, prosessikuvaukset, pilotin loppuraportti Tuloksena on koko Eksoten alueelle levitettävä uusi toimintamalli, joka sisältää uudenlaisia toimintatapoja varhaiseen ongelmiin puuttumiseen, kotiutuksen hallintaan sekä kotihoidon äkillisiin tilanteisiin, joissa on tarpeen arvioida päivystykseen lähdön tarvetta. Asiakas saa oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti kotihoidon palveluja ja turhat päivystyskäynnit jäävät pois. Mallin laajempi käyttöönotto on käynnistetty heti pilotin päättymisen jälkeen. Kotihoidon henkilöstön koulutuksia ja mallin levittämistä koko Eksoten alueelle jatketaan Kotona kokonainen elämä -hankkeessa. Kun asiakas voi asua kotonaan pidempään oikea-aikaisten, tarpeenmukaisten ja kuntouttavien kotihoidon palvelujen avulla, voidaan vähentää raskaampien palvelujen tarvetta. Lisäksi turhien päivystyskäyntien pois jääminen keventää palvelujärjestelmään kohdistuvia paineita. Uusien toimintatapojen myötä henkilöstön osaaminen monipuolistuu.

5 3 Henkilökuljetukset Henkilökuljetusten tarkoituksenmukaisella järjestelyllä voidaan lisätä tuottavuutta ja saada kustannussäästöjä. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa henkilökuljetuksiin uusia tuottavampia toimintamalleja ja hidastaa kuljetuspalvelukustannusten kasvua. KIIPO ja POTKU -toimintamallien kuvaus sekä lyhyt kuvaus muusta tehdystä kehittämistyöstä Kiireettömien potilaskuljetusten (KIIPO) ja sairaalan sisäisten potilaskuljetusten (POTKU) malleja on edelleenkehitetty. Muutokset on siirretty toimintaan. Vammaispalvelu- sekä sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen järjestämisen mallia on valmisteltu käyttöönotettavaksi. Kuljetusten tilausten ja hallinnan ottamista osaksi potilaiden ja asiakkaiden sijoituspäätöksiä tukevaa selvitä-arvioi-sijoita (SAS)-kuljetustenhallinta -ohjelmistoa on valmisteltu ja mahdollista integraatiota Kelan maakunnallisiin kuljetustenjärjestelyihin rakennettaviin tietoteknisiin ratkaisuihin on selvitetty. Kehitetyt mallit otetaan heti mahdollisuuksien mukaan käyttöön. Käyttöönoton aikatauluun vaikuttaa useita tekijöitä. KIIPO:n ja POTKU:n osalta uudistettuja malleja toteutetaan jo käytännössä. Edelleen kehitetyt KIIPO ja POTKU -mallit vapauttavat hoitohenkilöstön resursseja kuljetusten järjestelystä hoitotyölle. Tällöin samalla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa enemmän potilaita. (Taksi)kuljetusten kilpailuttaminen ja yhteiskuljetusten järjestäminen pienentävät kuljetuskustannuksia. Kuljetuspalvelumatkojen uudenlaiset järjestelyt tehostavat ja yhdenmukaistavat toimintaa ja vähentävät kuljetuskustannusten kasvua.

6 4 Toimintakyvyn tukeminen Asiakkaan kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään vähentää raskaampien palvelujen tarvetta. Apuväline- ja toimintakykykeskuksen toiminta tukee asiakkaan kotona pärjäämistä. Tavoitteena on luoda yhtenäisiä toimintaperiaatteita ja palvelujen sekä apuvälineiden myöntämisperusteita, joilla ohjataan Eksoten apuväline- ja toimintakykykeskuksen toimintaa ja tuetaan asiakkaiden kotona asumista. Loppuraportti, lisäksi hanke on osallistunut oppaiden APUVA myöntämisperusteet ja APUVA palveluopas työstämiseen. Apuvälineisiin ja toimintakyvyn tukemiseen liittyvissä asioissa toimitaan yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. Toimenpiteet osaltaan tukevat kuntalaisten pysymistä mahdollisimman pitkään kotikuntoisina ja aktiivisina. Henkilöstön päällekkäinen työ vähenee. Ohjeistukset ja toimintamalli on otettu käyttöön koko Eksoten alueella. Asiakkaiden yhdenvertaisuus lisääntyy yhtenäisten ja kaikille helposti saatavilla olevien toimintakäytäntöjen myötä. Yhtenäiset ja moniammatillisesti sovitut toimintatavat lisäävät asiakas/potilaslähtöisyyttä ja samalla ns. yhden luukun malli on lähempänä toteutumista. Yhtenäisten ohjeiden myötä henkilöstön työ helpottuu ja päällekkäisen työn määrä vähenee.

7 5 Kuntouttava kotiutuminen Toimintakykyä tukevilla jatkohoidon ja kotiuttamisen käytännöillä tuetaan asiakkaiden kotona asumista. Kuntoutukseen panostamalla voidaan vähentää sairaalapäiviä ja laitoshoidon tarvetta. Tavoitteena on kehittää kuntouttavan kotiutumisen toimintamallia ja pilotoida uudenlaisia toimintatapoja. Kuntouttava kotiutuminen pilottisuunnitelma ja loppuraportti, moniammatillista kotikuntoutusta tarjoavan Tehoko-tiimin toimintamallin pilotointisuunnitelma ja asiakkaiden ohjautumisen mallinnus Kehittämistyön myötä on syntynyt uudenlaisia toimintakäytäntöjä kotiutuneiden toimintakyvyn tukemiseksi sekä huomioita ja ehdotuksia toiminnan edelleen kehittämiseksi. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on parantunut. Uusia toimintatapoja on otettu ja otetaan käyttöön kehittämistyön edetessä kuntoutusosastolla ja kotihoidossa sekä uudessa tehostettua moniammatillista kotikuntoutusta tarjoavassa Tehoko-tiimissä. Kotona asuminen mahdollistuu pidempään. Kotona jatkettava ja toteutettava kuntoutus toteutuu luonnollisessa toimintaympäristössä, jolloin harjoittelun vaikutus kohdistuu paremmin todellisiin arjen tilanteisiin. Kuntoutukseen panostamalla voidaan vähentää sairaalapäiviä ja laitoshoidon tarvetta.

8 6 Ikäihmisten osallistaminen Asiakaslähtöisyys on olennainen osa Eksoten arvoja ja toimintaa. Ikäihmisten osallistaminen asiakaslähtöisten prosessien käyttöönotossa alaprojektin tavoitteena on löytää ikäihmisille uusia osallistamisen muotoja, tukea uusien toimintamallien avulla ikäihmisten asumista kotona sekä ennen kaikkea osallistaa ikäihmiset aktiivisesti osallistumaan palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Tavoitteena on tuottaa suunnitelma asiakkaan osallistamisen muodoista ja tehdä suunnitelma toiminnan vakiinnuttamiseksi. Vanhusneuvostojen kokouksissa kerätyistä ideoista ovat Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat laatineet yhteenvedon, josta on tehty toimintasuunnitelmaehdotus: Ikäihmisten asiantuntemus toimintamallin luonnos. Luonnos on toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa kuvataan keskeisiä asioita sekä tavoitteita tulevalle toiminnalle. Hankkeen myötä on tehty pohjatyö toimintakäytännölle, jossa pidetään ikäihminen mukana koko kehittämisprosessin läpi (työryhmät, testaukset, valintaraadit yms.). Eksote kutsuu vanhusneuvostojen puheenjohtajat yhteenvetotilaisuuteen jossa toimintasuunnitelman luonnos työstetään käytäntöön. Toteutuessaan malli edistää merkittävällä tavalla asiakaslähtöisyyttä ja kokemusten huomioimista palveluiden järjestämisessä ja priorisoinnissa.

9 7 Palvelurakenne ja -verkko Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen on Eksoten strategian toteuttamista. Alaprojektin Väestön ikärakenteen mukaisen palvelurakenteen ja -verkoston mallintaminen tavoitteena on mallintaa ikärakenteen mukaista palvelurakennetta ja -verkkoa. Hanke on osallistunut työpanoksella palvelurakenneuudistuksen edistämiseen ja ollut mukana työstämässä palveluverkkosuunnitelmaa sekä palvelurakennemuutokseen liittyviä dokumentteja. Tehty työ on vaikuttanut mm. dokumenttiin Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa Hankkeen aikana on tuotettu erilaisia työversioita palvelurakenneuudistuksen mallinnuksen ja edistämisen tueksi. Osa hankeaikana tehdystä mallinnus- ja valmistelutyöstä realisoituu vasta hankkeen jälkeen palveluverkkomuutoksen edetessä. Hanke on tukenut väestön ikärakenteen mukaisen palvelurakenteen ja -verkoston mallintamista sekä seurantamallin luomista henkilötyöpanoksella. Hankkeen aikana on edistetty valtakunnallisestikin kiinnostavan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidun maakunnallisen mallin eteenpäin viemistä. Palvelurakenteen muutosta tehdään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Palveluiden saatavuus pyritään varmistamaan ja saatavuuden toteutumista seurataan. Mallin mukaisten toimenpiteiden odotetaan mahdollistavan talousraamissa pysymisen tulevaisuuden haasteista huolimatta. Toteutumista seurataan johtoryhmän ja hallituksen toimesta. Henkilöstökustannukset eivät kasva tulevaisuudessa. Henkilöstörakennetta voidaan muuttaa painopistealueiden tavoitteiden mukaisesti.

10 8 Aktivointi ja työllistyminen Aktivoinnin ja työllistämisen edistämisen toimintamallien kartoittaminen, monialaisen yhteistyön vahvistaminen ja asiakkaan osallisuuden lisääminen tukevat työttömän asiakkaan aktivointia. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn voidaan panostaa myös sosiokulttuurisen toiminnan avulla. Tavoitteena on luoda uudenlaisia kuntoutumista ja elämäntilannetta edistäviä toimenpiteitä ja malleja taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille. Lisäksi tavoitteena on testata Nuorten TaidePaja -toimintamallia, jolla tuetaan nuoren arjen elämänhallintaa sekä kompetenssia sitoutua yhteiskunta-takuuseen sosiokulttuurisen toiminnan avulla. Apua tarjolla -kampanja, TYPO-ohjelma, loppuraportti, Strategisen kumppanuuden toimintamalli, Nuorten TaidePaja -malli edelleen kehitettäväksi Tuloksena valtakunnallisestikin kiinnostava edelleen kehittynyt työllisyyspoliittisen ohjelmatyön (TYPO) tapa, jossa eri ammattilaiset proaktiivisesti hakevat yhteistyön tapoja työttömän asiakkaan tilanteen edistämiseksi ja verkostotyön kehittämiseksi. Yhteistyössä on kehitetty Etelä- Karjalan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) alueelle strategisen kumppanuuden toimintamallia. Nuorten TaidePaja -pilottikokeilu. Työllisyyspoliittista ohjelmatyötä jatketaan. Aktivoinnin ja työllisyydenhoidon kehittäminen jatkuu yhteistyössä Eksoten uuden TEOT -yksikön ja Etelä- Karjalan työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Nuorten TaidePaja -mallin kehittämistä jatketaan. Malli tullaan integroimaan perustoimintaan. Asiakkaan tilanne edistyy oikea-aikaisesti oikeilla palveluilla ja toimijoiden vuoropuhelulla. Syrjäytymisen riski pienenee.

11 9 Osaamisen koordinointi Palvelurakenteen muutosta tukemaan on tarpeen kehittää tapoja valmentaa henkilöstöä uusiin työkäytäntöihin uudenlaisessa toimintaympäristössä sekä kartoittaa osaamistarpeita tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Projektissa on käytännössä kaksi osaa: osaamisen kartoittaminen, siihen liittyvän työkalun kehittäminen ja testaaminen sekä osaamisen vahvistaminen ja uudenlaisten valmennustoimenpiteiden käyttöönoton edistäminen. Loppuraportti, osaamiskartoituksia, Moodle -alustalle tehtyjä valmennustoimia Osaamisen koordinoinnin toimintatapoja on viety eteenpäin. Hankkeessa luotiin eksotelainen toimintatapa osaamisen kartoittamiseen ja osaamistason mittaamiseen SurveyPal -kyselytyökalulla yksikkökohtaisesti. Uudenlaiseen valmennukseen on hyödynnetty Moodle alustaa, sisäisessä verkkokoulutuksessa, opintopiirityössä, mentoroinnissa ja vertaisohjaajien valmennuksessa. Tehtyä kehittämistyötä hyödynnetään Eksoten koulutussuunnittelussa. Osaamiskartat ja -kartoitukset on mahdollista jakaa Eksoten eri yksiköiden lisäksi muiden toimijoiden, esimerkiksi yrittäjien, käyttöön. Moodle oppimisympäristöön on pääsy myös Eksoten ulkopuolisilla toimijoilla, meneillään on opintopiirikokeilu Kotona kokonainen elämä -hankkeen toimijoiden kanssa. Uudenlainen Moodle vertaisohjaajavalmennus edistää kansalaisten osallisuutta. Verkkokursseja on mahdollista jakaa eri toimijoiden välillä (naapurikunnat, yksityiset palveluntuottajat), näin voi yhdenmukaistaa osaamista ja nostaa osaamisen tasoa omaa palvelutuotantoa laajemmin.

12 10 Eksoten asiakastyytyväisyys Asiakaslähtöisyys on olennainen osa Eksoten arvoja ja toimintaa. Eksoten palveluprosessien kehittämisen tueksi on tarpeen selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaan eri toimialueilla ja toimipisteissä sekä esittää tuloksiin perustuvia kehittämisehdotuksia. Tavoitteena on asiakaspalautejärjestelmän luominen Eksoten palveluvalikkoon. Tavoitteeseen pyritään suunnittelemalla ja toteuttamalla asiakastyytyväisyystutkimuksia eri toimialueilla, raportoimalla tuloksia ja tekemällä toimenpide-ehdotuksia sekä suunnittelemalla seurantamallia. Asiakastyytyväisyyskyselyt: terveysasemat ja vuodeosastot, erikoissairaanhoidon vuodeosastot, päivystys, mielenterveys- ja päihdepalvelut, aikuissosiaalityö Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta on saatu tietoa, jota on voitu hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Käyttöön on saatu uusi asiakas- ja prosessilähtöinen asiakastyytyväisyystutkimuksen toimintamalli. Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Luotua asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseen mallia hyödynnetään jatkossa. Systemaattinen asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja kyselyjen tulosten hyödyntäminen tukee palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä.

13 11 Lauritsalan aluemalli Sosiaalisen hyvinvoinnin, varhaisen puuttumisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn näkökulman tuominen alueen kehittämiseen on tarpeellista. Tarkoituksena on ollut alustavasti hahmotella alueellista hyvinvointimallia ja esimerkkialuetta, jossa kaikenikäiset asukkaat saavat uudenlaisia, matalan kynnyksen palveluja ja aktivoituvat osallistumaan. Aluemalli hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisestä, tapahtumat Oot sie miun kaa ja Järjestöissä jyrähtää Pitkäjänteinen, keskusteleva ja osallistava eri toimijoiden välinen yhteistyö tuo osaltaan alueelle elinvoimaa. Järjestö- ja alueyhteistyön malleja toteutetaan käytännössä esimerkiksi Eksoten palveluverkkomuutoksen yhteydessä kehittävässä Hyvinvointiasemakonseptissa/toimintamallissa. Mallia voidaan hyödyntää alueellista toimintaa ja palvelujen järjestämistä suunniteltaessa. Mallia voidaan soveltaa myös muualla kuin hankkeen kohdealueella. Eksoten palvelujen suunnittelutyössä on mukana kansalaisia vaikuttamassa oman alueensa hyvinvoinnin kehittämiseen.

14 Tämän tiivistelmän ja muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia löydät Eksoten Internet-sivuilta: Eksote Tutkimus ja kehittäminen ** Iso apu -palvelukeskus kokoaa Eksoten vammais- ja vanhustenpalveluiden palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä sosiaalityön samaan taloon. Iso apu -palvelukeskus tehostaa vammais- ja vanhustenpalveluiden välistä yhteistyötä ja helpottaa asiakkaan asiointia palvelujärjestelmässä. Lisätietoja löydät Eksoten Internet-sivuilta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot