PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian laadinnasta sekä ohjausryhmän asettaminen ohjaamaan elinvoimastrategian valmistelua Talousarviolainan nostaminen Pälkäneen kunnan poistosuunnitelman kumoaminen lukien ja uuden poistosuunnitelman hyväksyminen alkaen 189 Kaakkois-Pirkanmaan seudulliset yrityspalvelut -sopimuksen irtisanominen 190 Hallinto-osaston eräiden työntekijöiden sekä viranhaltijoiden tehtävänkuvaluonnosten tiedoksi merkitseminen 191 Työllisyyden hoidon Kostiakeskuksen perustaminen sekä suostumuksen antaminen vastaavan ohjaajan ja ohjaajan tointen määräaikaiseen täyttämiseen Kostiakeskukseen ajalle Kiinteistön rakentamisvelvoitteen voimassaoloa koskevan asian ratkaiseminen (Rno ) 193 Suostumuksen antaminen keittäjän toimen täyttämiseen vakinaisesti alkaen teknisen osaston ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella 194 Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laittaminen nähtäville 195 Ateria- ja pyykkikuljetuksia varten ostettavan auton hankintaa koskevan asian siirtäminen tekniselle lautakunnalle 196 Lausunnon antaminen Päijät-Hämeen liitolle Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta 197 Lausunnon antaminen Kansaneläkelaitokselle koskien esitystä Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistymisestä Eron myöntäminen luottamustoimesta (Koskenvesa, Esko) Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Ilmoitusasiat 30

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali LÄSNÄ JÄSENET Laesterä Eero puheenjohtaja Hakala Eveliina 1. varapj. Lindholm Risto 2. varapj. Ahlqvist Tero jäsen Aspila Taina varajäsen jäsen Viitasen tilalla Jaakkola Pauliina jäsen Pihkala Jarkko jäsen Rönni Heikki jäsen Vehkalahti Maisa jäsen MUUT Urkko Petri valtuuston pj. Zeitlin Rainer valtuuston 1.varapj. Aho Maria valtuuston 2. varapj. Koivisto Janita kunnanjohtaja Koivisto-Virtanen Jaana elinkeinoasiamies poistui 186 käsittelyn jälkeen klo Moisala Jarno hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Saukkoriipi Aleksi vs. talousjohtaja poistui 188 käsittelyn jälkeen klo POISSA Viitanen Outi jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET 1-3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Aspila ja Maisa Vehkalahti. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Eero Laesterä puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Taina Aspila Maisa Vehkalahti PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Jarno Moisala

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian laadinnasta sekä ohjausryhmän asettaminen ohjaamaan elinvoimastrategian valmistelua KH Paikan markkinoinnin merkitys kasvaa, kun kilpailu asukkaista, yrityksistä, in ves toin neis ta, osaajista ja matkailijoista kiristyy. Paikan markkinoinnilla lisä tään alueen vetovoimaisuutta haluttuja mielikuvia vahvistamalla. Aluees ta nostetaan esiin strategisesti ainutlaatuisia ja erottavia asioita, jotka pue taan markkinointiviestinnän keinoin mielenkiintoiseen muotoon. Brändityö on vahvuuksien kirkastamista, muista erottuvien ve to voi ma te kijöi den esiin nostamista ja viestikärkien määrittelyä. Pälkäneellä on kaikki mahdollisuudet nostaa tunnettavuuttaan ja hou kut tele vuut taan, ja monissa puheenvuoroissa onkin esitetty kunnan näkyvyyden pa ran ta mis ta. Myös vuoden 2015 talousarvioon on yhdeksi tavoitteeksi nos tet tu kunnan näkyvyyteen ja markkinointiin panostaminen. Pälkäneen kunnassa ei ole markkinoinnin ammattilaista, vaan kunnan mark ki noin tia hoitaa pääasiassa hallintokoordinaattori muiden tehtäviensä ohel la. Kunnan markkinointi on ollut pitkälti haulikolla ammuntaa, eikä vähäi sil lä resursseilla ole saatu sellaisia tuloksia aikaan kuin tavoitteellisella ja suunnitelmallisella markkinointiviestinnällä voisi saada. Brändin rakentaminen on pitkäjänteinen ja laajavaikutteinen prosessi, jossa vaaditaan taustatutkimuksia, systemaattisuutta, resursseja ja kaikkien toi mi joi den sitoutumista. Tavoitteellisen kokonaismarkkinoinnin aloit ta misek si olisi tarpeen käynnistää Pälkäneen kunnan brändityö, joka sisältää ny ky ti lan arvioinnin, tavoitebrändin rakentamisen ja brändimarkkinoinnin. Tä män jälkeen Pälkäneen kunnalle suunniteltaisiin uusi visuaalinen ilme ja pit kä jän tei sen ja suunnitelmallisen näkymisen varmistamiseksi laadittaisiin mark ki noin ti- ja viestintäsuunnitelma, joka toimii konkreettisena apu vä linee nä kunnan operatiivisessa markkinoinnissa. Tämän kokonaispaketin to teu tuk seen kunta tarvitsee ulkopuolista asiantuntijuutta, ja hankinta on tar koi tus kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena. Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää antaa hallinto-osastolle valmisteltavaksi ja käyn nistet tä väk si kunnan brändityön sekä siihen kiinteästi liittyvän visuaalisen ilmeen uudistamisen ja markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatimisen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH 186 Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää kunnan brändityön se kä siihen kiinteästi liittyvän visuaalisen ilmeen uudistamisen ja mark kinoin ti- ja viestintäsuunnitelman laatimisen. Brändityön tarkoituksena on kirkastaa kunnan vahvuuksia ja nostaa esiin kun nan vetovoimatekijöitä. Brändityön pohjaprosessiksi on suunniteltu käynnistettäväksi elin voi mastra te gia työ, joka on käsitteenä laajempi kuin esimerkiksi elin kei no stra tegia. Kunnan elinvoimaisuuden muodostavat yhdessä vetovoimainen ympäristö ja asumisviihtyvyys, kilpailukykyinen yrityskanta, työvoiman saatavuus ja riit tä vä osaaminen, julkisten ja kaupallisten palveluiden yhdistelmä, so si aali nen pääoma ja yhteisöllisyys sekä vahva kuntatalous. Elinvoimastrategian laatimista esitetään käynnistettäväksi elo-syyskuussa. Strategiaprosessia valmistelemaan esitetään valittavaksi ohjausryhmää, jo ka kokoontuisi ensi vaiheessa arviolta neljä kertaa. Osana prosessia on tar koi tus toteuttaa myös laaja nettikysely ja pitää kaksi työpajaa, joihin kutsu taan laaja osallistujajoukko. Alustavan suunnitelman mukaan elinvoimastrategia valmistuisi jou lu kuussa 2015, ja sen hyväksyy aikanaan kunnanvaltuusto. Valmistelusta vastaa hal lin to-osas to, josta on määrä osoittaa valmistelutyötä koordinoimaan elin kei no asia mies Jaana Koivisto-Virtanen. Strategiaprosessiin pyritään saamaan osallistumaan kunnan keskeiset yrittä jät ja elinkeinoelämän edustajat, luottamushenkilöt ja virkamiesjohto, tärkeim mät sidosryhmät ja asiantuntijat. Kysely suunnataan näiden tahojen ohel la myös kaikkiin kunnan yrityksiin sekä lisäksi asukkaille ja vapaa-ajan asuk kail le siten, että siihen löytyy vastauslinkki myös kunnan nettisivuilta. Strategian valmistuttua luodaan toimeenpanosuunnitelma ja luodaan yhdes sä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa Pälkäneen kunnalle uusi vi su aa linen ilme sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Elinkeinoasiamies Jaana Koivisto-Virtanen on paikalla kokouksessa alusta mas sa strategian valmistelutyötä sekä kuulemassa kunnanhallituksen ko kous pii rin näkemyksiä valmistelutyön käynnistämisestä ja tavoitteista. Jaana Koivisto-Virtanen, elinkeinoasiamies p , Kunnanhallitus päättää 1. käynnistää elinvoimastrategian valmistelun,

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimetä elinvoimastrategian valmistelutyötä ohjaamaan ohjausryhmän, 3. nimetä henkilöstö-organisaatiosta ohjausryhmän jäseniksi kun nan johta jan, hallintojohtajan ja kehittämispäällikön sekä sihteeriksi elin kei noasia mie hen sekä 4. nimetä luottamushenkilöorganisaatiosta muut ohjausryhmän jäsenet ja 5. oikeuttaa ohjausryhmän valitsemaan puheenjohtajan keskuudestaan. Käsittely Elinkeinoasiamies Koivisto-Virtanen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1. käynnistää elinvoimastrategian valmistelun; 2. nimetä elinvoimastrategian valmistelutyötä ohjaamaan ohjausryhmän; 3. nimetä henkilöstö-organisaatiosta ohjausryhmän jäseniksi kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kehittämispäällikön sekä sihteeriksi elinkeinoasiamiehen; 4. nimetä luottamushenkilöorganisaatiosta muiksi ohjausryhmän jäseniksi puheenjohtaja Laesterän, jäsen Jaakkolan ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Urkon sekä 5. oikeuttaa ohjausryhmän valitsemaan puheenjohtajan keskuudestaan.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Talousarviolainan nostaminen / /2015 KH 187 Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion ra hoi tus las kel mas sa talousarviolainaa on merkitty nostettavaksi 4 miljoonaa eu roa. Rahoitustarvetta on arvioitu investointien toteutumisvauhdin pe rus teel la. Kunnanhallituksen käsittelemässä osavuosiraportissa ar vioidaan kuluvan talousarviovuoden vuosikatteen olevan n euroa parem pi kuin talousarviossa, joten tämä euroa parantaa kunnan rahoi tus ase maa kuluvana vuonna. Talousarvion jälkeen valtuusto on hy väksy nyt lisämäärärahaesityksiä yhteensä eurolla. Nämä hei ken tä vät kunnan maksuvalmiutta vastaavasti. Kunnan maksuvalmiuden varmistamiseksi lainatarjouksia on pyydetty rahoi tus lai tok sil ta koko 4 miljoonan euron talousarviolainan nostamiseksi vaih to eh toi ses ti 10 ja 15 vuoden maksuajoilla. Lai nan hankintaa ei han kinta lain mu kaan katsota han kin naksi ei kä siihen siten sovelleta han kin talakia. Jul ki suus lain 6 kohdan 3 mukaan hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tar jous ten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva tarjouksen täy den nys pyyn tö ja tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asia kir jat tulevat julkiseksi, kun sopimus asiassa on tehty. Rahoitustarjouspyyntö lähetettiin seuraaville rahoituslaitoksille: Kuntarahoitus Kangasalan seudun Osuuspankki Luopioisten Osuuspankki Tampereen seudun Osuuspankki Keva Danske Bank Handelsbanken Aito Säästöpankki Pälkäne Talousarvion liitteen 1 kohdan 7 mukaan kunnanhallituksella on oikeus nos taa talousarviolainaa talousarviovuonna rahoituslaskelman mukaiseen mää rään asti. Oheismateriaali: Tarjouspyyntö Liite 1. Tarjousvertailu Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tampereen seudun Osuuspankin lainatarjouksen Pälkäneen kunnalle seuraavasti:

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus lainan määrä: neljä miljoonaa ( ) euroa laina-aika: 10 vuotta laina sidotaan 12kk euriboriin 0,65% marginaalilla Käsittely Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pälkäneen kunnan poistosuunnitelman kumoaminen lukien ja uuden poistosuunnitelman hyväksyminen alkaen KH 188 Hallintosäännön 29 mukaan kunnanvaltuusto hy väk syy suun ni tel ma poisto jen perusteet. Kunnan poistosuunnitelma on päi vi tet ty viimeksi val tuuston päätöksellä Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjeessa an netaan yksityiskohtaiset perusteet erilaisten hyödykkeiden poistamisesta ja pois to ajois ta. Kunnat.net sivustolta löytyvä ohje on luettavissa tästä. Pälkäneen kunta ei ole päivittänyt poistosuunnitelmaa Kir jan pi to lau ta kunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaiseksi ja kunnan käyttämät poistoajat ovat ohjeen mukaisia pidempiä. Tämän vuoksi ne on päivitettävä. Uusi poistosuunnitelma tulisi voimaan pääosin vuoden 2016 alusta alkaen ja talousarvio vuodelle 2016 tehtäisiin uuden poistosuunnitelman mu kaises ti. Poikkeukset on eritelty poistosuunnitelmassa. Poistosuunnitelman päivittyessä kaikkien hyödykkeiden poistoajat ly he nevät ja vastaavasti vuosittaiset poistot kasvavat. Vuoden 2015 talousarvion mu kai ses sa taloussuunnitelmassa poistojen määrä vuonna 2016 olisi euroa koko kunnan osalta. Poistosuunnitelman muutos kasvattaa alus ta van arvion mukaan kunnan poistoja eurolla ja ve si huol to laitok sen poistoja eurolla vuonna Poistojen ennakoidaan py syvän vastaavalla ta sol la vuoteen 2026 saakka. Vuoden 2026 loppuun mennes sä taseesta pois tu vat kaikki sellaiset hyödykkeet, joita on nykyhetkeen men nes sä pois tet tu ohjeistusta hitaammin ja joiden poistot ovat siksi poisto suun ni tel man muu tok sen vuoksi seuraavan 11 vuoden aikana huo mat tavas ti nykytasoa kor keam mat. Uusi poistosuunnitelman huomioidaan valmisteltavassa talousarviossa vuo del le Tilinpäätös vuodelle 2015 valmistellaan nykyisen pois tosuun ni tel man mukaan. Liite 2. uudeksi poistosuunnitelmaksi alkaen Oheismateriaali: Nykyisen ja uuden ehdotetun poistosuunnitelman vertailu Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 1. kunnanvaltuuston hyväksymä nykyinen pois to suun ni telma kumotaan lukien ja 2. liitteen mukainen poistosuunnitelma tulee voimaan alkaen

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Käsittely Vs. talousjohtaja Saukkoriipi poistui kokouksesta tämän asiakohdan kä sitte lyn jälkeen klo Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että 1. kunnanvaltuuston hyväksymä nykyinen pois to suun ni telma kumotaan lukien ja 2. liitteen mukainen poistosuunnitelma tulee voimaan alkaen

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kaakkois-Pirkanmaan seudulliset yrityspalvelut -sopimuksen irtisanominen KH 189 Pälkäneen kunnalla on voimassa oleva sopimus Kaakkois-Pirkanmaan seu dul li sis ta yrityspalveluista. Sopimus on laadittu Pälkäneen kunnan, Keski-Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välillä. Sopimus jatkuu vuosittain ellei sitä irtisanota 2 kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Tämän sopimuksen tarkoituksena on ollut edistää yrittäjyyttä, yri tys toi minnan perustamista ja yritysten toimintaedellytyksiä. Pälkäneen kuntaan on valittu elinkeinoasiamies sekä on tehty sopimus Ensi met rin kanssa, mitkä yhdessä tuottavat kattavammat palvelut kuin ny kyinen sopimus. Näin ollen sopimus Kaakkois-Pirkanmaan seudullisista yritys pal ve luis ta ei ole enää tarpeellinen. Hallintosäännön 48 kohdan 31 mukaan on kunnanhallituksen tehtävänä päättää mm. sopimusten hyväksymisestä. Koska kunnanhallituksen tehtävänä on päättää sopimusten hyväksymistä, on määräystä tulkittava myös niin, että on kunnanhallituksen tehtävänä päättää myös sopimuksesta irtaantumisesta. Oheismateriaali: Kaakkois-Pirkanmaan seu dul li set yrityspalvelut sopimus Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää irtisanoa sopimuksen Kaakkois-Pirkanmaan seudul li sis ta yrityspalveluista päättymään Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallinto-osaston eräiden työntekijöiden sekä viranhaltijoiden tehtävänkuvaluonnosten tiedoksi merkitseminen KH Valkeakoski-opistossa on osin toteutettu tämän vuoden aikana ja on edelleen toteutumassa organisaatiorakenteessa sellaisia muutoksia, jotka vaikut ta vat henkilöstön tehtävänkuviin. Tämä on seurausta ennen muuta opis ton voimakkaasta alueellisesta laajentumisesta; vuoden 2012 alusta al kaen Pälkäneen kunta liittyi Valkeakoski-opistoon, vuonna 2013 Kan gasala ja vuoden 2015 alusta alkaen ovat Akaa ja Urjala liittyneet opistoon. Organisaatiomuutoksen myötä päätoimisen opetushenkilöstön työpanosta on tarkoitus suunnata entistä enemmän osalliskuntiin ja luopua samalla kun nis sa olevasta osastonjohtajajärjestelmästä. Kuntien välinen sopimus opis to toi min nas ta tullaan uusimaan vielä tämän vuoden aikana siten, että se tulisi voimaan takautuvasti vuoden 2015 alusta alkaen. So pi mus muutok sen myötä Pälkäneen kunnan maksuosuus opistotoiminnasta tulisi ennak ko ar vion mukaan pienenemään noin euroa. Opis to maksu oli viime vuonna noin euroa. Marketta Vaismaa on vuodesta 2013 lähtien toiminut 50% osuudella ko konais työ ajas ta Pälkäneen kunnan kulttuurituottajana (vapaa-aikatoimi) ja 50% osuudella työajasta Valkeakoski-opiston Pälkäneen osastonjohtajana (työn an ta ja na Valkeakosken kaupunki). Pälkäneen kunta on maksanut palk ka kus tan nuk set Valkeakoskelle opiston maksuosuudessa. Kunnan luottamuselimissä on käyty keskusteluja kunnan kehittämisen edis tä mi ses tä ja elinvoimaisuuden lisäämisestä. Marketta Vaismaan ko koai kai sen työpanoksen siirtäminen Pälkäneen kuntaan on yksi näistä te kijöis tä. Hän toimisi kansalaisopiston yhteyshenkilönä, mutta tämän lisäksi hä nen tehtäviinsä on tässä vaiheessa ajateltu kuuluvan kunnan tie dot ta minen, sosiaalinen media, matkailumarkkinointi ja lähidemokratian ja kunnan asuk kai den osallistamisen kehittäminen sekä esimiehen määräämät muut teh tä vät. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää, että Marketta Vaismaa palkataan alkaen ko ko ai kai ses ti Pälkäneen kuntaan. Tässä vaiheessa hänen palkkansa jakaan tuu 60 % kulttuuritoimeen ja 40 % yleishallinnon kehittämispalveluihin. Yleis hal lin non osalta työnjohdollisena esimiehenä toimii hallintojohtaja. Kunnanjohtaja tarkensi kokouksessa, että kyseessä ei ole uuden työ suhteen perustaminen, vaan kyse on Vaismaan tehtävänkuvan laa je ne mi sesta ja hänen nimikkeenään säilyy kulttuurituottaja. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti sillä tarkennuksella, että kyseessä on kult tuu ri tuot ta jan tehtävänkuvan laajentuminen sekä lisäyksellä, että kun-

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH 190 nan hal li tuk sel le tuodaan tiedoksi kulttuurituottajan, kehittämispäällikön ja elin kei no asia mie hen tarkennetut tehtävänkuvat. Hallinto-osasto on valmistellut kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti elinkeinoasiamiehen, kehittämispäällikön ja kult tuu ri tuot tajan tehtävänkuvaluonnokset. Tehtävänkuvat hyväksyy hallintosäännön 60 tarkoittamalla tavalla esi mies. Oheismateriaali: Luonnokset tehtäväkuvista; elinkeinoasiamies, ke hit tämis pääl lik kö, kult tuu ri tuot ta ja Jarno Moisala, hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työllisyyden hoidon Kostiakeskuksen perustaminen sekä suostumuksen antaminen vastaavan ohjaajan ja ohjaajan tointen määräaikaiseen täyttämiseen Kostiakeskukseen ajalle / /2015 KH Pirkanmaalla on ollut haettavissa mennessä Euroopan So si aa lira has ton (ESR) rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne ra has to-oh jel man toimintalinjoihin 3, 4, ja 5. Pitkäaikaistyöttömyys on Pälkäneellä suurta johtuen työllisyydenhoidossa pit kään olleesta vajauksesta. Vuonna 2015 kuntien työmarkkinamaksut kas va vat entisestään, kun kunnan rahoitusosuus alkaa kertyä jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneista. Vaikka Pälkäneellä on alettu kiinnittää en tis tä enemmän huomiota työllisyydenhoitoon, kunnassa on siitä huo limat ta edelleen selkeä tarve kehittää erityisesti välityömarkkinoita. Vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on varauduttu hakemaan hankerahoitusta toimintakeskuksen pe rus ta miseen, jonka tavoitteena on löytää työllistymisen ja kuntoutumisen mah dol lisuuk sia pitkään työmarkkinoilta poissaolleille. Keskus toimisi myös etä palve lu jen matalan kynnyksen toteuttamispaikkana. Pälkäneen kunnan tarpeet istuvat hyvin toimintalinjaan 5 Sosiaalinen osalli suus ja köyhyyden torjunta, jossa haetaan ratkaisuja työelämän ul ko puolel la olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Kunnassa on laadittu rahoitushakemus Kostiakeskuksen perustamiseksi. Kes kuk sen yhteyteen syntyvillä työ- ja aktivointipaikoilla on tarkoitus vähen tää nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä Pälkäneellä. Työllistymisen mah dol li suuk sia syntyy mm. myynti-, siivous-, kunnostus- ja kuljetusalan teh tä viin. Hankkeen tavoitteena on lisäksi toteuttaa vi deo neu vot te lu yh teydet tehostamaan TE-toimiston palvelua ja tukea laajemminkin sähköisen asioin nin kehittymistä antamalla siihen liittyvää neuvontaa. Kos tiakes kuksen yhteyteen on tarkoitus tuoda avointa sosiaalityötä, jolloin asiakkaiden lä hes ty mi nen on aiempaa mutkattomampaa. Kyseessä on kolmivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio on euroa. ESR-tuen osuus olisi 75% eli euroa. Kunnan oma rahoi tus osuu dek si jäisi euroa. Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitettu Kostiakeskus -hankkeen rahoitushakemus (oheismateriaali) on jätetty viranomaiskäsittelyyn Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p ,

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kostiakeskus -hankkeen ra hoi tus ha kemuk sen toimittamisen Keski-Suomen ELY-keskukseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 191 Keski-Suomen ELY-keskus on päätöksellään myöntänyt Päl käneen kunnalle rahoituksen Kostiakeskus -hankkeelle. Hankkeen to teu tus ai ka on Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuen osuus on 75 % eli euroa. Kunnan omarahoituksen osuudeksi jää 25 % eli eu roa. Kunnan rahoitusvastuu on kuitenkin tosiasiassa suurempi, koska ELY-kes kus katsoi osan alkuperäisen hankehakemuksen toimenpiteistä ja kus tan nuksis ta olevan tukikelvottomia. Hankkeesta voidaan rahoittaa vain suo raan kohderyhmään ( vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat hen ki löt) kohdistuvat toimenpiteet ja kohderyhmästä aiheutuvat kus tan nuk set. Siten kunnan kokonaan maksettavaksi jää se osa tilan vuok ra kus tan nuk sis ta, mikä koskee varsinaista kierrätyskeskustoimintaa ja esimerkiksi säh köis tä asiointia ja videoneuvotteluyhteyksiä varten hankittavat tie to ko neet. Lisääntyneitä kustannuksia voidaan kuitenkin perustella säästöillä kunnan osa ra hoit ta mas sa työmarkkinatuessa, mistä on esimerkkilaskelma oheisma te ri aa li na. Lisäksi suoria säästöjä saadaan aikaan toi meen tu lo tu ki menois sa sosiaalitoimen puolella. Ne eivät ole yhtä suoraan laskettavissa, kos ka ne vaihtelevat enemmän tuenhakijasta johtuvista syistä. Toi meen tulo tu ki sääs töt kin ovat huomattavia, sillä esimerkiksi ilman ammatillista koulu tus ta olevien nuorten toimeentulo rahoitetaan heidän passiivisena ol lessaan kokonaisuudessaan toimeentulotuella. Heidän aktivoituessa syntyy kui ten kin oikeus työmarkkinatukeen, josta kunta ei ole rahoitusvastuussa. Hankkeen kustannusarviossa on varattu rahoitus kahdelle kokoaikaiselle työn te ki jäl le. Hankkeen vetäjäksi on suunniteltu lähtökohtaisesti so sio nomin / sosiaalityön taustan omaavaa työntekijää. Hänellä tulisi olla valmius työ hön- ja yksilövalmennukseen sekä erilaisten ryhmien ohjaamiseen. Toisen työntekijän tulisi olla sosiaalialan ohjaajan, lähihoitajan tai vastaavan kou lu tuk sen omaava, joka pystyisi toimimaan sekä työhön- ja yk si lö valmen nuk ses sa että erilaisissa kädentaidollisissa- ja muissa oh jaus teh tä vissä työllistämistoimintaa tukemassa. Oheismateriaali: Kostiakeskus -hankkeen rahoitushakemus ja ra hoi tuspää tös sekä laskelma kunnalle koituvista kustannuksista ja säästöistä Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan auki tulevat virat ja työsuhteet täytetään vain kunnanhallituksen suostumuksella. Suostumuksen antaminen koskee lähtökohtaisesti vain vakinaisesti täytettäviä työ- tai virkasuhteita.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mia Sorri, kehittämispäällikkö p , Panu Raivio, projektityöntekijä p , Kunnanhallitus päättää 1. merkitä Keski-Suomen ELY-keskukselta saadun ra hoi tus pää tök sen tiedoksi, 2. perustaa Kostiakeskuksen hallinto-osaston alaisuuteen ja 3. antaa suostumuksensa hallinto-osaston osastopäällikölle vastaavan ohjaajan ja ohjaajan tointen määräaikaiseen täyttämiseen hankkeeseen ajalle Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kiinteistön rakentamisvelvoitteen voimassaoloa koskevan asian ratkaiseminen (Rno ) 116/ /2015 KH 192 Pälkäneen kunta on myynyt kunnanjohtajan päätöksellä 18 Ra ja lan niemes tä Suvitieltä kiinteistön (Rno ). Kiin teis tön kaup pa kir jaan kirjattiin ehto, jonka mukaan tontille on rakennettava asuinra ken nuk se na käytettävä rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan al le kir joit ta mi ses ta. Ostajat eivät ole täyttäneet velvoitettaan ja kunta on päivätyllä kir jeel lä muistuttanut ostajia velvoitteesta ja kehottanut ostajia joko an tamaan selvityksen rakentamisen valmistumisesta tai ano maan lisäaikaa rakentamisen loppuun saattamiseksi. Ostajat ovat päivätyllä kirjeellä anoneet kolme vuotta lisäaikaa ra ken ta mi sen loppuun saattamiseksi. Asian selvittelyssä on ilmennyt kuitenkin seikkoja, joiden nojalla ostajat ovat tosiasiallisesti jo vapautuneet kauppakirjan mukaisesta ra ken ta misvel voit tees ta. Valmistelussa on perehdytty vastaaviin tapauksiin, joissa on hyö dyn net ty Kuntaliiton juristia. Näissä tapauksissa on todettu, että mää räajan umpeutuessa ostaja on voinut luottaa siihen, että kunta on to si asial lises ti luopunut rakentamisvelvoitteesta eikä tätä voida enää jälkikäteen vaa tia. Kunta on passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeuden vedota rakennusvelvoitteeseen jälkeen. Oheismateriaali: Kauppakirja/kiinteistö Rno Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Jarno Moisala, hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää ettei edellä selostetun huomioiden kiinteistöä (Rno ) sido kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaiset rakentamisvelvoitteet. Käsittely Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Suostumuksen antaminen keittäjän toimen täyttämiseen vakinaisesti alkaen teknisen osaston ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella KH 193 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täy tän töön pano-oh jei den mukaan auki tulevat virat ja työsuhteet täytetään vain kun nanhal li tuk sen suostumuksella. Suostumuksen antaminen koskee läh tö koh taises ti vain vakinaisesti täytettäviä työ- tai virkasuhteita. Teknisen osaston osastopäällikkö anoo kunnanhallituksen suostumusta keit tä jän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen teknisen osas ton ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella.toimen täyttö on tullut ajankohtaiseksi, sillä päiväkoti Viirikukon valmistuskeittiössä työsken nel lyt keittäjä on irtisanoutunut heinäkuussa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ennen virka- tai työsuhteen täyt tä mis tä toimielimen tai valinnasta päättävän esimiehen tulee harkita ja teh dä tarvittavat selvitykset siitä, ovat avoimeksi tulevat tehtävät mah dol lista siirtää yhdelle tai useammalle työntekijälle tai mahdollisesti ulkoistaa teh tä vien hoito. Arvioinnin tulee perustua kokonaistaloudelliseen edul li suuteen. Teknisen osaston osastopäällikön sekä ruokahuolto- ja siivouspäällikön an ta man selvityksen mukaan keittäjän toimen palkkakulut ovat n vuodessa. Tehtävän hoito muilla tehtäväjärjestelyillä ei tässä ti lan tees sa ole mahdollista, sillä ruokahuollon henkilöstömitoitus on ajan ta sai nen ja ko. yksikön työntekijämitoitus on taloudellinen. Tehtäväalueen si säl lä ei ole mahdollista tehdä työntekijän siirtoja ym. pitempiaikaisia rat kai su ja toimen täyttämiseksi tai em. tehtävien hoitamiseksi. Kyse on val mis tus keit tiös tä. Osastopäällikön sekä ruokahuolto- ja siivouspäällikön kanta on se, että tehtävä täytyy saada täytettyä mahdollisimman nopeasti jottei pal ve lu tuotan non järjestäminen vaarannu olennaisesti. Matti Vesava, teknisen osaston osastopäällikkö, tekninen johtaja p , Käsittely Kunnanhallitus päättää antaa teknisen osaston osastopäällikölle suos tumuk sen sa keittäjän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen. Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää 1. antaa teknisen osaston osastopäällikölle suos tu muk sen sa keittäjän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen ja 2. antaa teknisen osaston osastopäällikön tehtäväksi tarkistaa selostusosassa mainittujen keittäjän toimen palkkakulujen oikeellisuuden. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laittaminen nähtäville 27/ /2015 KH Pälkäneen kunnassa on ilmennyt tarve rakennusjärjestyksen uusimiselle. Kun nan joh ta ja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt tilata ra ken nus jär jes tyk sen laadintatyön Arkkitehtitoimisto Helena Väisäseltä. Rakennusjärjestyksen laadintatyöhön tarvitaan ohjausryhmä. Ohjausryhmään esitetään valittavaksi kunnanvaltuuston pu heen joh taja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, rakennuslautakunnan puheenjohtaja, tekninen johtaja, kunnanjohtaja, alue ark ki teh ti ja rakennusvalvonnan edustaja. Lisäksi ohjausryhmän tulee voi da kutsua tarvittaessa muita viranomaisia ja asian tun ti joi ta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii ohjausryhmän puheenjohtaja. Alue ark ki teh ti vastaa työn etenemisestä ja toimii rakennusjärjestysasiassa kun nan yhteyshenkilönä. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää perustaa rakennusjärjestyksen laadintatyöhön ohjausryhmän ja nimetä siihen edellä mainitut henkilöt sekä valita lisäksi kaksi luottamushenkilöedustajaa ohjausryhmään. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen ja valita ohjausryhmään edellä mainittujen henkilöiden lisäksi luottamushenkilöedustajina Jarkko Pihkalan, Pauliina Jaakkolan ja Tero Ahlqvistin. KH 194 Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 mukaan kunnassa tulee olla ra ken nus jär jes tys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista olosuhteista johtuvat suunni tel mal li sen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ot ta mi sen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kan nalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajille tai muille oikeuden haltijoille kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, ra kennuk sen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ym pä ristöön, rakennustapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ym pä ris tön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrit tä mis tä sekä muita näihin rinnastettavia paikallista rakentamista kos kevia seikkoja.rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeus vai kut tei ses sa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen ra ken tamis mää räys ko koel mas sa on asiasta toisin määrätty.

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pälkäneen kunnan nykyisen ra ken nus järjes tyk sen kokouksessaan Kunnanhallitus asetti kokouksessaan ohjausryhmän oh jaamaan rakennusjärjestyksen laadintatyötä. Laadintatyötä avustaa ark ki teh titoi mis to Helena Väisänen. Liitteenä oleva ehdotus rakennusjärjestyksen osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel mak si on valmis asetettavaksi nähtäville. Pälkäneen kunnan hallintosäännössä ei ole määräyksiä siitä, mille taho raken nus jär jes tyk sen valmistelu kuuluu. Kuntalain 23 nojalla kun nan hal litus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kun taa ja käyttää sen puhevaltaa. Koska johtosäännöissä ei muita määräyk siä ole, kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan rakennusjärjestyksen val mis te lun ohjaus. Liite 3. rakennusjärjestyksen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telmak si Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää 1. todeta, että Pälkäneen uuden rakennusjärjestyksen laatimistyö on tullut vireille ja 2. asettaa uuden rakennusjärjestyksen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telman nähtäville väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ateria- ja pyykkikuljetuksia varten ostettavan auton hankintaa koskevan asian siirtäminen tekniselle lautakunnalle KH Siivous- ja ruokahuoltoyksiköllä ei ole ollut käytössä omaa kuljetuskalustoa ate ria- ja pyykkikuljetuksia varten. Kuljetuksia on tähän asti hoidettu ki lomet ri kor vauk sil la työntekijöiden omilla autoilla tai ostopalveluna. Oman kulje tus au ton hankintaa yksikön käyttöön on selvitetty jo vuosina 2012 ja 2013, tällöin toteutuksen esteenä oli, että sopivaa tahoa ja hen ki lös tö resurs sia kuljetuksista vastaamaan ei kyetty löytämään, kun työpajatoiminta ei ollut vielä vakiintunut. Harjutuulen pajatoiminnan käynnistyttyä on suunni tel tu yhteistyömalli, jossa työpaja vastaa kuljetustehtävistä ja valitsee kulje tus teh tä viin sopivat henkilöt, jotka voivat tarvittaessa sijaistaa toisiaan. Ate ria- ja pyykkikuljetusten hoitamisen on arvioitu tulevan edullisemmaksi omal la kuljetusautolla tällä edellytyksellä, että kuljettajatehtävistä ja si jaistar peis ta vastaa kunnan työpaja. Kangasalan kunnan kanssa on käyty neuvotteluja kotipalvelun mukana siir ty neen pakettiauton siirtämisestä takaisin Pälkäneen kunnalle. Auto siirtyi Kangasalan kunnalle tasearvosta euroa, jonka Kangas ala suoritti Pälkäneen kunnalle. Tämän jälkeen Kangasala on tehnyt ker ta pois ton kaikkiin siirtyneisiin autoihin ja kertapoistot on laskutettu Pälkä neen kunnan vuoden 2014 palvelulaskutuksen yhteydessä. Auto on kuiten kin Kangasalan kunnan omaisuutta ja Kangasala on edellyttänyt hinnan ole van vähintään auton siirtohinta euroa. Pakettiautosta tulee poistaa ylimääräiset penkit, jotta sitä voidaan käyttää kuljetuksiin. Muutostyö voi daan toteuttaa työpajan toimesta. Lisäksi autoon toteutetaan ter veys tarkas ta jan edellyttämällä tavalla rakenteellinen jako pyykki- ja ateriakuormia var ten. Myös tämä työ voidaan toteuttaa työpajalla. Auton hankinta pyritään mahduttamaan yleishallinnon vuoden 2015 ta lousar vion nettomäärärahaan. Näin voidaan huomioida myös mahdolliset sääs tö jen realisoitumiset työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Li sä mää rä raha pyyn tö käyttötalousmenoihin toteutetaan tarvittaessa. Auto on jo kerran pois tet tu kunnan taseomaisuudesta, joten sitä on perusteltua käsitellä tässä vaiheessa käyttötalousmenona. Toni Leino, kamreeri p , Kunnanhallitus hyväksyy pakettiauton GIV-780 hankinnan kunnalle Kangas alan kunnalta selosteosassa esitetyn mukaisesti hinnalla euroa. KH 195 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pakettiautoa ei hankita Kangasalan kunnalta, vaan ostetaan uusi auto. Hallinto-osasto on valmistellut kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti uuden pakettiauton hankintaa tekniselle osastolle.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vapaa-aikalautakunta 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan kokousajat ja koolle kutsuminen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. Kunnanhallitus 79 20.03.2014 Kunnanhallitus 93 09.04.2014 Kunnanhallitus 160 12.06.2014 Kunnanhallitus 219 11.09.2014 Kunnanhallitus 257 29.10.2014 Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/02.05.01/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

toimii rakennusjärjestysasiassa kunnan yhteyshenkilönä.

toimii rakennusjärjestysasiassa kunnan yhteyshenkilönä. .1239 18. 03. 2015 12.08. 2015 22. 10. 2015 Rakennusjärjestyksen ehdotuksen laittaminen nähtäville 27/10. 03. 00/2015 KH 18. 03. 2015 Pälkäneen kunnassa on ilmennyt tarve rakennusjärjestyksen uusimiselle.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot