PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian laadinnasta sekä ohjausryhmän asettaminen ohjaamaan elinvoimastrategian valmistelua Talousarviolainan nostaminen Pälkäneen kunnan poistosuunnitelman kumoaminen lukien ja uuden poistosuunnitelman hyväksyminen alkaen 189 Kaakkois-Pirkanmaan seudulliset yrityspalvelut -sopimuksen irtisanominen 190 Hallinto-osaston eräiden työntekijöiden sekä viranhaltijoiden tehtävänkuvaluonnosten tiedoksi merkitseminen 191 Työllisyyden hoidon Kostiakeskuksen perustaminen sekä suostumuksen antaminen vastaavan ohjaajan ja ohjaajan tointen määräaikaiseen täyttämiseen Kostiakeskukseen ajalle Kiinteistön rakentamisvelvoitteen voimassaoloa koskevan asian ratkaiseminen (Rno ) 193 Suostumuksen antaminen keittäjän toimen täyttämiseen vakinaisesti alkaen teknisen osaston ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella 194 Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laittaminen nähtäville 195 Ateria- ja pyykkikuljetuksia varten ostettavan auton hankintaa koskevan asian siirtäminen tekniselle lautakunnalle 196 Lausunnon antaminen Päijät-Hämeen liitolle Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta 197 Lausunnon antaminen Kansaneläkelaitokselle koskien esitystä Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistymisestä Eron myöntäminen luottamustoimesta (Koskenvesa, Esko) Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Ilmoitusasiat 30

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali LÄSNÄ JÄSENET Laesterä Eero puheenjohtaja Hakala Eveliina 1. varapj. Lindholm Risto 2. varapj. Ahlqvist Tero jäsen Aspila Taina varajäsen jäsen Viitasen tilalla Jaakkola Pauliina jäsen Pihkala Jarkko jäsen Rönni Heikki jäsen Vehkalahti Maisa jäsen MUUT Urkko Petri valtuuston pj. Zeitlin Rainer valtuuston 1.varapj. Aho Maria valtuuston 2. varapj. Koivisto Janita kunnanjohtaja Koivisto-Virtanen Jaana elinkeinoasiamies poistui 186 käsittelyn jälkeen klo Moisala Jarno hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Saukkoriipi Aleksi vs. talousjohtaja poistui 188 käsittelyn jälkeen klo POISSA Viitanen Outi jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET 1-3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Aspila ja Maisa Vehkalahti. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Eero Laesterä puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Taina Aspila Maisa Vehkalahti PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Jarno Moisala

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian laadinnasta sekä ohjausryhmän asettaminen ohjaamaan elinvoimastrategian valmistelua KH Paikan markkinoinnin merkitys kasvaa, kun kilpailu asukkaista, yrityksistä, in ves toin neis ta, osaajista ja matkailijoista kiristyy. Paikan markkinoinnilla lisä tään alueen vetovoimaisuutta haluttuja mielikuvia vahvistamalla. Aluees ta nostetaan esiin strategisesti ainutlaatuisia ja erottavia asioita, jotka pue taan markkinointiviestinnän keinoin mielenkiintoiseen muotoon. Brändityö on vahvuuksien kirkastamista, muista erottuvien ve to voi ma te kijöi den esiin nostamista ja viestikärkien määrittelyä. Pälkäneellä on kaikki mahdollisuudet nostaa tunnettavuuttaan ja hou kut tele vuut taan, ja monissa puheenvuoroissa onkin esitetty kunnan näkyvyyden pa ran ta mis ta. Myös vuoden 2015 talousarvioon on yhdeksi tavoitteeksi nos tet tu kunnan näkyvyyteen ja markkinointiin panostaminen. Pälkäneen kunnassa ei ole markkinoinnin ammattilaista, vaan kunnan mark ki noin tia hoitaa pääasiassa hallintokoordinaattori muiden tehtäviensä ohel la. Kunnan markkinointi on ollut pitkälti haulikolla ammuntaa, eikä vähäi sil lä resursseilla ole saatu sellaisia tuloksia aikaan kuin tavoitteellisella ja suunnitelmallisella markkinointiviestinnällä voisi saada. Brändin rakentaminen on pitkäjänteinen ja laajavaikutteinen prosessi, jossa vaaditaan taustatutkimuksia, systemaattisuutta, resursseja ja kaikkien toi mi joi den sitoutumista. Tavoitteellisen kokonaismarkkinoinnin aloit ta misek si olisi tarpeen käynnistää Pälkäneen kunnan brändityö, joka sisältää ny ky ti lan arvioinnin, tavoitebrändin rakentamisen ja brändimarkkinoinnin. Tä män jälkeen Pälkäneen kunnalle suunniteltaisiin uusi visuaalinen ilme ja pit kä jän tei sen ja suunnitelmallisen näkymisen varmistamiseksi laadittaisiin mark ki noin ti- ja viestintäsuunnitelma, joka toimii konkreettisena apu vä linee nä kunnan operatiivisessa markkinoinnissa. Tämän kokonaispaketin to teu tuk seen kunta tarvitsee ulkopuolista asiantuntijuutta, ja hankinta on tar koi tus kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena. Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää antaa hallinto-osastolle valmisteltavaksi ja käyn nistet tä väk si kunnan brändityön sekä siihen kiinteästi liittyvän visuaalisen ilmeen uudistamisen ja markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatimisen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH 186 Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää kunnan brändityön se kä siihen kiinteästi liittyvän visuaalisen ilmeen uudistamisen ja mark kinoin ti- ja viestintäsuunnitelman laatimisen. Brändityön tarkoituksena on kirkastaa kunnan vahvuuksia ja nostaa esiin kun nan vetovoimatekijöitä. Brändityön pohjaprosessiksi on suunniteltu käynnistettäväksi elin voi mastra te gia työ, joka on käsitteenä laajempi kuin esimerkiksi elin kei no stra tegia. Kunnan elinvoimaisuuden muodostavat yhdessä vetovoimainen ympäristö ja asumisviihtyvyys, kilpailukykyinen yrityskanta, työvoiman saatavuus ja riit tä vä osaaminen, julkisten ja kaupallisten palveluiden yhdistelmä, so si aali nen pääoma ja yhteisöllisyys sekä vahva kuntatalous. Elinvoimastrategian laatimista esitetään käynnistettäväksi elo-syyskuussa. Strategiaprosessia valmistelemaan esitetään valittavaksi ohjausryhmää, jo ka kokoontuisi ensi vaiheessa arviolta neljä kertaa. Osana prosessia on tar koi tus toteuttaa myös laaja nettikysely ja pitää kaksi työpajaa, joihin kutsu taan laaja osallistujajoukko. Alustavan suunnitelman mukaan elinvoimastrategia valmistuisi jou lu kuussa 2015, ja sen hyväksyy aikanaan kunnanvaltuusto. Valmistelusta vastaa hal lin to-osas to, josta on määrä osoittaa valmistelutyötä koordinoimaan elin kei no asia mies Jaana Koivisto-Virtanen. Strategiaprosessiin pyritään saamaan osallistumaan kunnan keskeiset yrittä jät ja elinkeinoelämän edustajat, luottamushenkilöt ja virkamiesjohto, tärkeim mät sidosryhmät ja asiantuntijat. Kysely suunnataan näiden tahojen ohel la myös kaikkiin kunnan yrityksiin sekä lisäksi asukkaille ja vapaa-ajan asuk kail le siten, että siihen löytyy vastauslinkki myös kunnan nettisivuilta. Strategian valmistuttua luodaan toimeenpanosuunnitelma ja luodaan yhdes sä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa Pälkäneen kunnalle uusi vi su aa linen ilme sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Elinkeinoasiamies Jaana Koivisto-Virtanen on paikalla kokouksessa alusta mas sa strategian valmistelutyötä sekä kuulemassa kunnanhallituksen ko kous pii rin näkemyksiä valmistelutyön käynnistämisestä ja tavoitteista. Jaana Koivisto-Virtanen, elinkeinoasiamies p , Kunnanhallitus päättää 1. käynnistää elinvoimastrategian valmistelun,

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimetä elinvoimastrategian valmistelutyötä ohjaamaan ohjausryhmän, 3. nimetä henkilöstö-organisaatiosta ohjausryhmän jäseniksi kun nan johta jan, hallintojohtajan ja kehittämispäällikön sekä sihteeriksi elin kei noasia mie hen sekä 4. nimetä luottamushenkilöorganisaatiosta muut ohjausryhmän jäsenet ja 5. oikeuttaa ohjausryhmän valitsemaan puheenjohtajan keskuudestaan. Käsittely Elinkeinoasiamies Koivisto-Virtanen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1. käynnistää elinvoimastrategian valmistelun; 2. nimetä elinvoimastrategian valmistelutyötä ohjaamaan ohjausryhmän; 3. nimetä henkilöstö-organisaatiosta ohjausryhmän jäseniksi kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kehittämispäällikön sekä sihteeriksi elinkeinoasiamiehen; 4. nimetä luottamushenkilöorganisaatiosta muiksi ohjausryhmän jäseniksi puheenjohtaja Laesterän, jäsen Jaakkolan ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Urkon sekä 5. oikeuttaa ohjausryhmän valitsemaan puheenjohtajan keskuudestaan.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Talousarviolainan nostaminen / /2015 KH 187 Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion ra hoi tus las kel mas sa talousarviolainaa on merkitty nostettavaksi 4 miljoonaa eu roa. Rahoitustarvetta on arvioitu investointien toteutumisvauhdin pe rus teel la. Kunnanhallituksen käsittelemässä osavuosiraportissa ar vioidaan kuluvan talousarviovuoden vuosikatteen olevan n euroa parem pi kuin talousarviossa, joten tämä euroa parantaa kunnan rahoi tus ase maa kuluvana vuonna. Talousarvion jälkeen valtuusto on hy väksy nyt lisämäärärahaesityksiä yhteensä eurolla. Nämä hei ken tä vät kunnan maksuvalmiutta vastaavasti. Kunnan maksuvalmiuden varmistamiseksi lainatarjouksia on pyydetty rahoi tus lai tok sil ta koko 4 miljoonan euron talousarviolainan nostamiseksi vaih to eh toi ses ti 10 ja 15 vuoden maksuajoilla. Lai nan hankintaa ei han kinta lain mu kaan katsota han kin naksi ei kä siihen siten sovelleta han kin talakia. Jul ki suus lain 6 kohdan 3 mukaan hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tar jous ten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva tarjouksen täy den nys pyyn tö ja tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asia kir jat tulevat julkiseksi, kun sopimus asiassa on tehty. Rahoitustarjouspyyntö lähetettiin seuraaville rahoituslaitoksille: Kuntarahoitus Kangasalan seudun Osuuspankki Luopioisten Osuuspankki Tampereen seudun Osuuspankki Keva Danske Bank Handelsbanken Aito Säästöpankki Pälkäne Talousarvion liitteen 1 kohdan 7 mukaan kunnanhallituksella on oikeus nos taa talousarviolainaa talousarviovuonna rahoituslaskelman mukaiseen mää rään asti. Oheismateriaali: Tarjouspyyntö Liite 1. Tarjousvertailu Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tampereen seudun Osuuspankin lainatarjouksen Pälkäneen kunnalle seuraavasti:

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus lainan määrä: neljä miljoonaa ( ) euroa laina-aika: 10 vuotta laina sidotaan 12kk euriboriin 0,65% marginaalilla Käsittely Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pälkäneen kunnan poistosuunnitelman kumoaminen lukien ja uuden poistosuunnitelman hyväksyminen alkaen KH 188 Hallintosäännön 29 mukaan kunnanvaltuusto hy väk syy suun ni tel ma poisto jen perusteet. Kunnan poistosuunnitelma on päi vi tet ty viimeksi val tuuston päätöksellä Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjeessa an netaan yksityiskohtaiset perusteet erilaisten hyödykkeiden poistamisesta ja pois to ajois ta. Kunnat.net sivustolta löytyvä ohje on luettavissa tästä. Pälkäneen kunta ei ole päivittänyt poistosuunnitelmaa Kir jan pi to lau ta kunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaiseksi ja kunnan käyttämät poistoajat ovat ohjeen mukaisia pidempiä. Tämän vuoksi ne on päivitettävä. Uusi poistosuunnitelma tulisi voimaan pääosin vuoden 2016 alusta alkaen ja talousarvio vuodelle 2016 tehtäisiin uuden poistosuunnitelman mu kaises ti. Poikkeukset on eritelty poistosuunnitelmassa. Poistosuunnitelman päivittyessä kaikkien hyödykkeiden poistoajat ly he nevät ja vastaavasti vuosittaiset poistot kasvavat. Vuoden 2015 talousarvion mu kai ses sa taloussuunnitelmassa poistojen määrä vuonna 2016 olisi euroa koko kunnan osalta. Poistosuunnitelman muutos kasvattaa alus ta van arvion mukaan kunnan poistoja eurolla ja ve si huol to laitok sen poistoja eurolla vuonna Poistojen ennakoidaan py syvän vastaavalla ta sol la vuoteen 2026 saakka. Vuoden 2026 loppuun mennes sä taseesta pois tu vat kaikki sellaiset hyödykkeet, joita on nykyhetkeen men nes sä pois tet tu ohjeistusta hitaammin ja joiden poistot ovat siksi poisto suun ni tel man muu tok sen vuoksi seuraavan 11 vuoden aikana huo mat tavas ti nykytasoa kor keam mat. Uusi poistosuunnitelman huomioidaan valmisteltavassa talousarviossa vuo del le Tilinpäätös vuodelle 2015 valmistellaan nykyisen pois tosuun ni tel man mukaan. Liite 2. uudeksi poistosuunnitelmaksi alkaen Oheismateriaali: Nykyisen ja uuden ehdotetun poistosuunnitelman vertailu Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 1. kunnanvaltuuston hyväksymä nykyinen pois to suun ni telma kumotaan lukien ja 2. liitteen mukainen poistosuunnitelma tulee voimaan alkaen

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Käsittely Vs. talousjohtaja Saukkoriipi poistui kokouksesta tämän asiakohdan kä sitte lyn jälkeen klo Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että 1. kunnanvaltuuston hyväksymä nykyinen pois to suun ni telma kumotaan lukien ja 2. liitteen mukainen poistosuunnitelma tulee voimaan alkaen

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kaakkois-Pirkanmaan seudulliset yrityspalvelut -sopimuksen irtisanominen KH 189 Pälkäneen kunnalla on voimassa oleva sopimus Kaakkois-Pirkanmaan seu dul li sis ta yrityspalveluista. Sopimus on laadittu Pälkäneen kunnan, Keski-Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välillä. Sopimus jatkuu vuosittain ellei sitä irtisanota 2 kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Tämän sopimuksen tarkoituksena on ollut edistää yrittäjyyttä, yri tys toi minnan perustamista ja yritysten toimintaedellytyksiä. Pälkäneen kuntaan on valittu elinkeinoasiamies sekä on tehty sopimus Ensi met rin kanssa, mitkä yhdessä tuottavat kattavammat palvelut kuin ny kyinen sopimus. Näin ollen sopimus Kaakkois-Pirkanmaan seudullisista yritys pal ve luis ta ei ole enää tarpeellinen. Hallintosäännön 48 kohdan 31 mukaan on kunnanhallituksen tehtävänä päättää mm. sopimusten hyväksymisestä. Koska kunnanhallituksen tehtävänä on päättää sopimusten hyväksymistä, on määräystä tulkittava myös niin, että on kunnanhallituksen tehtävänä päättää myös sopimuksesta irtaantumisesta. Oheismateriaali: Kaakkois-Pirkanmaan seu dul li set yrityspalvelut sopimus Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää irtisanoa sopimuksen Kaakkois-Pirkanmaan seudul li sis ta yrityspalveluista päättymään Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallinto-osaston eräiden työntekijöiden sekä viranhaltijoiden tehtävänkuvaluonnosten tiedoksi merkitseminen KH Valkeakoski-opistossa on osin toteutettu tämän vuoden aikana ja on edelleen toteutumassa organisaatiorakenteessa sellaisia muutoksia, jotka vaikut ta vat henkilöstön tehtävänkuviin. Tämä on seurausta ennen muuta opis ton voimakkaasta alueellisesta laajentumisesta; vuoden 2012 alusta al kaen Pälkäneen kunta liittyi Valkeakoski-opistoon, vuonna 2013 Kan gasala ja vuoden 2015 alusta alkaen ovat Akaa ja Urjala liittyneet opistoon. Organisaatiomuutoksen myötä päätoimisen opetushenkilöstön työpanosta on tarkoitus suunnata entistä enemmän osalliskuntiin ja luopua samalla kun nis sa olevasta osastonjohtajajärjestelmästä. Kuntien välinen sopimus opis to toi min nas ta tullaan uusimaan vielä tämän vuoden aikana siten, että se tulisi voimaan takautuvasti vuoden 2015 alusta alkaen. So pi mus muutok sen myötä Pälkäneen kunnan maksuosuus opistotoiminnasta tulisi ennak ko ar vion mukaan pienenemään noin euroa. Opis to maksu oli viime vuonna noin euroa. Marketta Vaismaa on vuodesta 2013 lähtien toiminut 50% osuudella ko konais työ ajas ta Pälkäneen kunnan kulttuurituottajana (vapaa-aikatoimi) ja 50% osuudella työajasta Valkeakoski-opiston Pälkäneen osastonjohtajana (työn an ta ja na Valkeakosken kaupunki). Pälkäneen kunta on maksanut palk ka kus tan nuk set Valkeakoskelle opiston maksuosuudessa. Kunnan luottamuselimissä on käyty keskusteluja kunnan kehittämisen edis tä mi ses tä ja elinvoimaisuuden lisäämisestä. Marketta Vaismaan ko koai kai sen työpanoksen siirtäminen Pälkäneen kuntaan on yksi näistä te kijöis tä. Hän toimisi kansalaisopiston yhteyshenkilönä, mutta tämän lisäksi hä nen tehtäviinsä on tässä vaiheessa ajateltu kuuluvan kunnan tie dot ta minen, sosiaalinen media, matkailumarkkinointi ja lähidemokratian ja kunnan asuk kai den osallistamisen kehittäminen sekä esimiehen määräämät muut teh tä vät. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää, että Marketta Vaismaa palkataan alkaen ko ko ai kai ses ti Pälkäneen kuntaan. Tässä vaiheessa hänen palkkansa jakaan tuu 60 % kulttuuritoimeen ja 40 % yleishallinnon kehittämispalveluihin. Yleis hal lin non osalta työnjohdollisena esimiehenä toimii hallintojohtaja. Kunnanjohtaja tarkensi kokouksessa, että kyseessä ei ole uuden työ suhteen perustaminen, vaan kyse on Vaismaan tehtävänkuvan laa je ne mi sesta ja hänen nimikkeenään säilyy kulttuurituottaja. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti sillä tarkennuksella, että kyseessä on kult tuu ri tuot ta jan tehtävänkuvan laajentuminen sekä lisäyksellä, että kun-

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH 190 nan hal li tuk sel le tuodaan tiedoksi kulttuurituottajan, kehittämispäällikön ja elin kei no asia mie hen tarkennetut tehtävänkuvat. Hallinto-osasto on valmistellut kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti elinkeinoasiamiehen, kehittämispäällikön ja kult tuu ri tuot tajan tehtävänkuvaluonnokset. Tehtävänkuvat hyväksyy hallintosäännön 60 tarkoittamalla tavalla esi mies. Oheismateriaali: Luonnokset tehtäväkuvista; elinkeinoasiamies, ke hit tämis pääl lik kö, kult tuu ri tuot ta ja Jarno Moisala, hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työllisyyden hoidon Kostiakeskuksen perustaminen sekä suostumuksen antaminen vastaavan ohjaajan ja ohjaajan tointen määräaikaiseen täyttämiseen Kostiakeskukseen ajalle / /2015 KH Pirkanmaalla on ollut haettavissa mennessä Euroopan So si aa lira has ton (ESR) rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne ra has to-oh jel man toimintalinjoihin 3, 4, ja 5. Pitkäaikaistyöttömyys on Pälkäneellä suurta johtuen työllisyydenhoidossa pit kään olleesta vajauksesta. Vuonna 2015 kuntien työmarkkinamaksut kas va vat entisestään, kun kunnan rahoitusosuus alkaa kertyä jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneista. Vaikka Pälkäneellä on alettu kiinnittää en tis tä enemmän huomiota työllisyydenhoitoon, kunnassa on siitä huo limat ta edelleen selkeä tarve kehittää erityisesti välityömarkkinoita. Vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on varauduttu hakemaan hankerahoitusta toimintakeskuksen pe rus ta miseen, jonka tavoitteena on löytää työllistymisen ja kuntoutumisen mah dol lisuuk sia pitkään työmarkkinoilta poissaolleille. Keskus toimisi myös etä palve lu jen matalan kynnyksen toteuttamispaikkana. Pälkäneen kunnan tarpeet istuvat hyvin toimintalinjaan 5 Sosiaalinen osalli suus ja köyhyyden torjunta, jossa haetaan ratkaisuja työelämän ul ko puolel la olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Kunnassa on laadittu rahoitushakemus Kostiakeskuksen perustamiseksi. Kes kuk sen yhteyteen syntyvillä työ- ja aktivointipaikoilla on tarkoitus vähen tää nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä Pälkäneellä. Työllistymisen mah dol li suuk sia syntyy mm. myynti-, siivous-, kunnostus- ja kuljetusalan teh tä viin. Hankkeen tavoitteena on lisäksi toteuttaa vi deo neu vot te lu yh teydet tehostamaan TE-toimiston palvelua ja tukea laajemminkin sähköisen asioin nin kehittymistä antamalla siihen liittyvää neuvontaa. Kos tiakes kuksen yhteyteen on tarkoitus tuoda avointa sosiaalityötä, jolloin asiakkaiden lä hes ty mi nen on aiempaa mutkattomampaa. Kyseessä on kolmivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio on euroa. ESR-tuen osuus olisi 75% eli euroa. Kunnan oma rahoi tus osuu dek si jäisi euroa. Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitettu Kostiakeskus -hankkeen rahoitushakemus (oheismateriaali) on jätetty viranomaiskäsittelyyn Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p ,

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kostiakeskus -hankkeen ra hoi tus ha kemuk sen toimittamisen Keski-Suomen ELY-keskukseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 191 Keski-Suomen ELY-keskus on päätöksellään myöntänyt Päl käneen kunnalle rahoituksen Kostiakeskus -hankkeelle. Hankkeen to teu tus ai ka on Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuen osuus on 75 % eli euroa. Kunnan omarahoituksen osuudeksi jää 25 % eli eu roa. Kunnan rahoitusvastuu on kuitenkin tosiasiassa suurempi, koska ELY-kes kus katsoi osan alkuperäisen hankehakemuksen toimenpiteistä ja kus tan nuksis ta olevan tukikelvottomia. Hankkeesta voidaan rahoittaa vain suo raan kohderyhmään ( vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat hen ki löt) kohdistuvat toimenpiteet ja kohderyhmästä aiheutuvat kus tan nuk set. Siten kunnan kokonaan maksettavaksi jää se osa tilan vuok ra kus tan nuk sis ta, mikä koskee varsinaista kierrätyskeskustoimintaa ja esimerkiksi säh köis tä asiointia ja videoneuvotteluyhteyksiä varten hankittavat tie to ko neet. Lisääntyneitä kustannuksia voidaan kuitenkin perustella säästöillä kunnan osa ra hoit ta mas sa työmarkkinatuessa, mistä on esimerkkilaskelma oheisma te ri aa li na. Lisäksi suoria säästöjä saadaan aikaan toi meen tu lo tu ki menois sa sosiaalitoimen puolella. Ne eivät ole yhtä suoraan laskettavissa, kos ka ne vaihtelevat enemmän tuenhakijasta johtuvista syistä. Toi meen tulo tu ki sääs töt kin ovat huomattavia, sillä esimerkiksi ilman ammatillista koulu tus ta olevien nuorten toimeentulo rahoitetaan heidän passiivisena ol lessaan kokonaisuudessaan toimeentulotuella. Heidän aktivoituessa syntyy kui ten kin oikeus työmarkkinatukeen, josta kunta ei ole rahoitusvastuussa. Hankkeen kustannusarviossa on varattu rahoitus kahdelle kokoaikaiselle työn te ki jäl le. Hankkeen vetäjäksi on suunniteltu lähtökohtaisesti so sio nomin / sosiaalityön taustan omaavaa työntekijää. Hänellä tulisi olla valmius työ hön- ja yksilövalmennukseen sekä erilaisten ryhmien ohjaamiseen. Toisen työntekijän tulisi olla sosiaalialan ohjaajan, lähihoitajan tai vastaavan kou lu tuk sen omaava, joka pystyisi toimimaan sekä työhön- ja yk si lö valmen nuk ses sa että erilaisissa kädentaidollisissa- ja muissa oh jaus teh tä vissä työllistämistoimintaa tukemassa. Oheismateriaali: Kostiakeskus -hankkeen rahoitushakemus ja ra hoi tuspää tös sekä laskelma kunnalle koituvista kustannuksista ja säästöistä Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan auki tulevat virat ja työsuhteet täytetään vain kunnanhallituksen suostumuksella. Suostumuksen antaminen koskee lähtökohtaisesti vain vakinaisesti täytettäviä työ- tai virkasuhteita.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mia Sorri, kehittämispäällikkö p , Panu Raivio, projektityöntekijä p , Kunnanhallitus päättää 1. merkitä Keski-Suomen ELY-keskukselta saadun ra hoi tus pää tök sen tiedoksi, 2. perustaa Kostiakeskuksen hallinto-osaston alaisuuteen ja 3. antaa suostumuksensa hallinto-osaston osastopäällikölle vastaavan ohjaajan ja ohjaajan tointen määräaikaiseen täyttämiseen hankkeeseen ajalle Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kiinteistön rakentamisvelvoitteen voimassaoloa koskevan asian ratkaiseminen (Rno ) 116/ /2015 KH 192 Pälkäneen kunta on myynyt kunnanjohtajan päätöksellä 18 Ra ja lan niemes tä Suvitieltä kiinteistön (Rno ). Kiin teis tön kaup pa kir jaan kirjattiin ehto, jonka mukaan tontille on rakennettava asuinra ken nuk se na käytettävä rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan al le kir joit ta mi ses ta. Ostajat eivät ole täyttäneet velvoitettaan ja kunta on päivätyllä kir jeel lä muistuttanut ostajia velvoitteesta ja kehottanut ostajia joko an tamaan selvityksen rakentamisen valmistumisesta tai ano maan lisäaikaa rakentamisen loppuun saattamiseksi. Ostajat ovat päivätyllä kirjeellä anoneet kolme vuotta lisäaikaa ra ken ta mi sen loppuun saattamiseksi. Asian selvittelyssä on ilmennyt kuitenkin seikkoja, joiden nojalla ostajat ovat tosiasiallisesti jo vapautuneet kauppakirjan mukaisesta ra ken ta misvel voit tees ta. Valmistelussa on perehdytty vastaaviin tapauksiin, joissa on hyö dyn net ty Kuntaliiton juristia. Näissä tapauksissa on todettu, että mää räajan umpeutuessa ostaja on voinut luottaa siihen, että kunta on to si asial lises ti luopunut rakentamisvelvoitteesta eikä tätä voida enää jälkikäteen vaa tia. Kunta on passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeuden vedota rakennusvelvoitteeseen jälkeen. Oheismateriaali: Kauppakirja/kiinteistö Rno Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Jarno Moisala, hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää ettei edellä selostetun huomioiden kiinteistöä (Rno ) sido kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaiset rakentamisvelvoitteet. Käsittely Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Suostumuksen antaminen keittäjän toimen täyttämiseen vakinaisesti alkaen teknisen osaston ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella KH 193 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täy tän töön pano-oh jei den mukaan auki tulevat virat ja työsuhteet täytetään vain kun nanhal li tuk sen suostumuksella. Suostumuksen antaminen koskee läh tö koh taises ti vain vakinaisesti täytettäviä työ- tai virkasuhteita. Teknisen osaston osastopäällikkö anoo kunnanhallituksen suostumusta keit tä jän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen teknisen osas ton ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella.toimen täyttö on tullut ajankohtaiseksi, sillä päiväkoti Viirikukon valmistuskeittiössä työsken nel lyt keittäjä on irtisanoutunut heinäkuussa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ennen virka- tai työsuhteen täyt tä mis tä toimielimen tai valinnasta päättävän esimiehen tulee harkita ja teh dä tarvittavat selvitykset siitä, ovat avoimeksi tulevat tehtävät mah dol lista siirtää yhdelle tai useammalle työntekijälle tai mahdollisesti ulkoistaa teh tä vien hoito. Arvioinnin tulee perustua kokonaistaloudelliseen edul li suuteen. Teknisen osaston osastopäällikön sekä ruokahuolto- ja siivouspäällikön an ta man selvityksen mukaan keittäjän toimen palkkakulut ovat n vuodessa. Tehtävän hoito muilla tehtäväjärjestelyillä ei tässä ti lan tees sa ole mahdollista, sillä ruokahuollon henkilöstömitoitus on ajan ta sai nen ja ko. yksikön työntekijämitoitus on taloudellinen. Tehtäväalueen si säl lä ei ole mahdollista tehdä työntekijän siirtoja ym. pitempiaikaisia rat kai su ja toimen täyttämiseksi tai em. tehtävien hoitamiseksi. Kyse on val mis tus keit tiös tä. Osastopäällikön sekä ruokahuolto- ja siivouspäällikön kanta on se, että tehtävä täytyy saada täytettyä mahdollisimman nopeasti jottei pal ve lu tuotan non järjestäminen vaarannu olennaisesti. Matti Vesava, teknisen osaston osastopäällikkö, tekninen johtaja p , Käsittely Kunnanhallitus päättää antaa teknisen osaston osastopäällikölle suos tumuk sen sa keittäjän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen. Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää 1. antaa teknisen osaston osastopäällikölle suos tu muk sen sa keittäjän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen ja 2. antaa teknisen osaston osastopäällikön tehtäväksi tarkistaa selostusosassa mainittujen keittäjän toimen palkkakulujen oikeellisuuden. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laittaminen nähtäville 27/ /2015 KH Pälkäneen kunnassa on ilmennyt tarve rakennusjärjestyksen uusimiselle. Kun nan joh ta ja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt tilata ra ken nus jär jes tyk sen laadintatyön Arkkitehtitoimisto Helena Väisäseltä. Rakennusjärjestyksen laadintatyöhön tarvitaan ohjausryhmä. Ohjausryhmään esitetään valittavaksi kunnanvaltuuston pu heen joh taja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, rakennuslautakunnan puheenjohtaja, tekninen johtaja, kunnanjohtaja, alue ark ki teh ti ja rakennusvalvonnan edustaja. Lisäksi ohjausryhmän tulee voi da kutsua tarvittaessa muita viranomaisia ja asian tun ti joi ta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii ohjausryhmän puheenjohtaja. Alue ark ki teh ti vastaa työn etenemisestä ja toimii rakennusjärjestysasiassa kun nan yhteyshenkilönä. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää perustaa rakennusjärjestyksen laadintatyöhön ohjausryhmän ja nimetä siihen edellä mainitut henkilöt sekä valita lisäksi kaksi luottamushenkilöedustajaa ohjausryhmään. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen ja valita ohjausryhmään edellä mainittujen henkilöiden lisäksi luottamushenkilöedustajina Jarkko Pihkalan, Pauliina Jaakkolan ja Tero Ahlqvistin. KH 194 Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 mukaan kunnassa tulee olla ra ken nus jär jes tys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista olosuhteista johtuvat suunni tel mal li sen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ot ta mi sen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kan nalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajille tai muille oikeuden haltijoille kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, ra kennuk sen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ym pä ristöön, rakennustapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ym pä ris tön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrit tä mis tä sekä muita näihin rinnastettavia paikallista rakentamista kos kevia seikkoja.rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeus vai kut tei ses sa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen ra ken tamis mää räys ko koel mas sa on asiasta toisin määrätty.

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pälkäneen kunnan nykyisen ra ken nus järjes tyk sen kokouksessaan Kunnanhallitus asetti kokouksessaan ohjausryhmän oh jaamaan rakennusjärjestyksen laadintatyötä. Laadintatyötä avustaa ark ki teh titoi mis to Helena Väisänen. Liitteenä oleva ehdotus rakennusjärjestyksen osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel mak si on valmis asetettavaksi nähtäville. Pälkäneen kunnan hallintosäännössä ei ole määräyksiä siitä, mille taho raken nus jär jes tyk sen valmistelu kuuluu. Kuntalain 23 nojalla kun nan hal litus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kun taa ja käyttää sen puhevaltaa. Koska johtosäännöissä ei muita määräyk siä ole, kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan rakennusjärjestyksen val mis te lun ohjaus. Liite 3. rakennusjärjestyksen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telmak si Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää 1. todeta, että Pälkäneen uuden rakennusjärjestyksen laatimistyö on tullut vireille ja 2. asettaa uuden rakennusjärjestyksen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telman nähtäville väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ateria- ja pyykkikuljetuksia varten ostettavan auton hankintaa koskevan asian siirtäminen tekniselle lautakunnalle KH Siivous- ja ruokahuoltoyksiköllä ei ole ollut käytössä omaa kuljetuskalustoa ate ria- ja pyykkikuljetuksia varten. Kuljetuksia on tähän asti hoidettu ki lomet ri kor vauk sil la työntekijöiden omilla autoilla tai ostopalveluna. Oman kulje tus au ton hankintaa yksikön käyttöön on selvitetty jo vuosina 2012 ja 2013, tällöin toteutuksen esteenä oli, että sopivaa tahoa ja hen ki lös tö resurs sia kuljetuksista vastaamaan ei kyetty löytämään, kun työpajatoiminta ei ollut vielä vakiintunut. Harjutuulen pajatoiminnan käynnistyttyä on suunni tel tu yhteistyömalli, jossa työpaja vastaa kuljetustehtävistä ja valitsee kulje tus teh tä viin sopivat henkilöt, jotka voivat tarvittaessa sijaistaa toisiaan. Ate ria- ja pyykkikuljetusten hoitamisen on arvioitu tulevan edullisemmaksi omal la kuljetusautolla tällä edellytyksellä, että kuljettajatehtävistä ja si jaistar peis ta vastaa kunnan työpaja. Kangasalan kunnan kanssa on käyty neuvotteluja kotipalvelun mukana siir ty neen pakettiauton siirtämisestä takaisin Pälkäneen kunnalle. Auto siirtyi Kangasalan kunnalle tasearvosta euroa, jonka Kangas ala suoritti Pälkäneen kunnalle. Tämän jälkeen Kangasala on tehnyt ker ta pois ton kaikkiin siirtyneisiin autoihin ja kertapoistot on laskutettu Pälkä neen kunnan vuoden 2014 palvelulaskutuksen yhteydessä. Auto on kuiten kin Kangasalan kunnan omaisuutta ja Kangasala on edellyttänyt hinnan ole van vähintään auton siirtohinta euroa. Pakettiautosta tulee poistaa ylimääräiset penkit, jotta sitä voidaan käyttää kuljetuksiin. Muutostyö voi daan toteuttaa työpajan toimesta. Lisäksi autoon toteutetaan ter veys tarkas ta jan edellyttämällä tavalla rakenteellinen jako pyykki- ja ateriakuormia var ten. Myös tämä työ voidaan toteuttaa työpajalla. Auton hankinta pyritään mahduttamaan yleishallinnon vuoden 2015 ta lousar vion nettomäärärahaan. Näin voidaan huomioida myös mahdolliset sääs tö jen realisoitumiset työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Li sä mää rä raha pyyn tö käyttötalousmenoihin toteutetaan tarvittaessa. Auto on jo kerran pois tet tu kunnan taseomaisuudesta, joten sitä on perusteltua käsitellä tässä vaiheessa käyttötalousmenona. Toni Leino, kamreeri p , Kunnanhallitus hyväksyy pakettiauton GIV-780 hankinnan kunnalle Kangas alan kunnalta selosteosassa esitetyn mukaisesti hinnalla euroa. KH 195 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pakettiautoa ei hankita Kangasalan kunnalta, vaan ostetaan uusi auto. Hallinto-osasto on valmistellut kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti uuden pakettiauton hankintaa tekniselle osastolle.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot