PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian laadinnasta sekä ohjausryhmän asettaminen ohjaamaan elinvoimastrategian valmistelua Talousarviolainan nostaminen Pälkäneen kunnan poistosuunnitelman kumoaminen lukien ja uuden poistosuunnitelman hyväksyminen alkaen 189 Kaakkois-Pirkanmaan seudulliset yrityspalvelut -sopimuksen irtisanominen 190 Hallinto-osaston eräiden työntekijöiden sekä viranhaltijoiden tehtävänkuvaluonnosten tiedoksi merkitseminen 191 Työllisyyden hoidon Kostiakeskuksen perustaminen sekä suostumuksen antaminen vastaavan ohjaajan ja ohjaajan tointen määräaikaiseen täyttämiseen Kostiakeskukseen ajalle Kiinteistön rakentamisvelvoitteen voimassaoloa koskevan asian ratkaiseminen (Rno ) 193 Suostumuksen antaminen keittäjän toimen täyttämiseen vakinaisesti alkaen teknisen osaston ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella 194 Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laittaminen nähtäville 195 Ateria- ja pyykkikuljetuksia varten ostettavan auton hankintaa koskevan asian siirtäminen tekniselle lautakunnalle 196 Lausunnon antaminen Päijät-Hämeen liitolle Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta 197 Lausunnon antaminen Kansaneläkelaitokselle koskien esitystä Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistymisestä Eron myöntäminen luottamustoimesta (Koskenvesa, Esko) Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Ilmoitusasiat 30

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali LÄSNÄ JÄSENET Laesterä Eero puheenjohtaja Hakala Eveliina 1. varapj. Lindholm Risto 2. varapj. Ahlqvist Tero jäsen Aspila Taina varajäsen jäsen Viitasen tilalla Jaakkola Pauliina jäsen Pihkala Jarkko jäsen Rönni Heikki jäsen Vehkalahti Maisa jäsen MUUT Urkko Petri valtuuston pj. Zeitlin Rainer valtuuston 1.varapj. Aho Maria valtuuston 2. varapj. Koivisto Janita kunnanjohtaja Koivisto-Virtanen Jaana elinkeinoasiamies poistui 186 käsittelyn jälkeen klo Moisala Jarno hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Saukkoriipi Aleksi vs. talousjohtaja poistui 188 käsittelyn jälkeen klo POISSA Viitanen Outi jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET 1-3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Aspila ja Maisa Vehkalahti. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Eero Laesterä puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Taina Aspila Maisa Vehkalahti PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Jarno Moisala

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian laadinnasta sekä ohjausryhmän asettaminen ohjaamaan elinvoimastrategian valmistelua KH Paikan markkinoinnin merkitys kasvaa, kun kilpailu asukkaista, yrityksistä, in ves toin neis ta, osaajista ja matkailijoista kiristyy. Paikan markkinoinnilla lisä tään alueen vetovoimaisuutta haluttuja mielikuvia vahvistamalla. Aluees ta nostetaan esiin strategisesti ainutlaatuisia ja erottavia asioita, jotka pue taan markkinointiviestinnän keinoin mielenkiintoiseen muotoon. Brändityö on vahvuuksien kirkastamista, muista erottuvien ve to voi ma te kijöi den esiin nostamista ja viestikärkien määrittelyä. Pälkäneellä on kaikki mahdollisuudet nostaa tunnettavuuttaan ja hou kut tele vuut taan, ja monissa puheenvuoroissa onkin esitetty kunnan näkyvyyden pa ran ta mis ta. Myös vuoden 2015 talousarvioon on yhdeksi tavoitteeksi nos tet tu kunnan näkyvyyteen ja markkinointiin panostaminen. Pälkäneen kunnassa ei ole markkinoinnin ammattilaista, vaan kunnan mark ki noin tia hoitaa pääasiassa hallintokoordinaattori muiden tehtäviensä ohel la. Kunnan markkinointi on ollut pitkälti haulikolla ammuntaa, eikä vähäi sil lä resursseilla ole saatu sellaisia tuloksia aikaan kuin tavoitteellisella ja suunnitelmallisella markkinointiviestinnällä voisi saada. Brändin rakentaminen on pitkäjänteinen ja laajavaikutteinen prosessi, jossa vaaditaan taustatutkimuksia, systemaattisuutta, resursseja ja kaikkien toi mi joi den sitoutumista. Tavoitteellisen kokonaismarkkinoinnin aloit ta misek si olisi tarpeen käynnistää Pälkäneen kunnan brändityö, joka sisältää ny ky ti lan arvioinnin, tavoitebrändin rakentamisen ja brändimarkkinoinnin. Tä män jälkeen Pälkäneen kunnalle suunniteltaisiin uusi visuaalinen ilme ja pit kä jän tei sen ja suunnitelmallisen näkymisen varmistamiseksi laadittaisiin mark ki noin ti- ja viestintäsuunnitelma, joka toimii konkreettisena apu vä linee nä kunnan operatiivisessa markkinoinnissa. Tämän kokonaispaketin to teu tuk seen kunta tarvitsee ulkopuolista asiantuntijuutta, ja hankinta on tar koi tus kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena. Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää antaa hallinto-osastolle valmisteltavaksi ja käyn nistet tä väk si kunnan brändityön sekä siihen kiinteästi liittyvän visuaalisen ilmeen uudistamisen ja markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatimisen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH 186 Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää kunnan brändityön se kä siihen kiinteästi liittyvän visuaalisen ilmeen uudistamisen ja mark kinoin ti- ja viestintäsuunnitelman laatimisen. Brändityön tarkoituksena on kirkastaa kunnan vahvuuksia ja nostaa esiin kun nan vetovoimatekijöitä. Brändityön pohjaprosessiksi on suunniteltu käynnistettäväksi elin voi mastra te gia työ, joka on käsitteenä laajempi kuin esimerkiksi elin kei no stra tegia. Kunnan elinvoimaisuuden muodostavat yhdessä vetovoimainen ympäristö ja asumisviihtyvyys, kilpailukykyinen yrityskanta, työvoiman saatavuus ja riit tä vä osaaminen, julkisten ja kaupallisten palveluiden yhdistelmä, so si aali nen pääoma ja yhteisöllisyys sekä vahva kuntatalous. Elinvoimastrategian laatimista esitetään käynnistettäväksi elo-syyskuussa. Strategiaprosessia valmistelemaan esitetään valittavaksi ohjausryhmää, jo ka kokoontuisi ensi vaiheessa arviolta neljä kertaa. Osana prosessia on tar koi tus toteuttaa myös laaja nettikysely ja pitää kaksi työpajaa, joihin kutsu taan laaja osallistujajoukko. Alustavan suunnitelman mukaan elinvoimastrategia valmistuisi jou lu kuussa 2015, ja sen hyväksyy aikanaan kunnanvaltuusto. Valmistelusta vastaa hal lin to-osas to, josta on määrä osoittaa valmistelutyötä koordinoimaan elin kei no asia mies Jaana Koivisto-Virtanen. Strategiaprosessiin pyritään saamaan osallistumaan kunnan keskeiset yrittä jät ja elinkeinoelämän edustajat, luottamushenkilöt ja virkamiesjohto, tärkeim mät sidosryhmät ja asiantuntijat. Kysely suunnataan näiden tahojen ohel la myös kaikkiin kunnan yrityksiin sekä lisäksi asukkaille ja vapaa-ajan asuk kail le siten, että siihen löytyy vastauslinkki myös kunnan nettisivuilta. Strategian valmistuttua luodaan toimeenpanosuunnitelma ja luodaan yhdes sä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa Pälkäneen kunnalle uusi vi su aa linen ilme sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Elinkeinoasiamies Jaana Koivisto-Virtanen on paikalla kokouksessa alusta mas sa strategian valmistelutyötä sekä kuulemassa kunnanhallituksen ko kous pii rin näkemyksiä valmistelutyön käynnistämisestä ja tavoitteista. Jaana Koivisto-Virtanen, elinkeinoasiamies p , Kunnanhallitus päättää 1. käynnistää elinvoimastrategian valmistelun,

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimetä elinvoimastrategian valmistelutyötä ohjaamaan ohjausryhmän, 3. nimetä henkilöstö-organisaatiosta ohjausryhmän jäseniksi kun nan johta jan, hallintojohtajan ja kehittämispäällikön sekä sihteeriksi elin kei noasia mie hen sekä 4. nimetä luottamushenkilöorganisaatiosta muut ohjausryhmän jäsenet ja 5. oikeuttaa ohjausryhmän valitsemaan puheenjohtajan keskuudestaan. Käsittely Elinkeinoasiamies Koivisto-Virtanen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1. käynnistää elinvoimastrategian valmistelun; 2. nimetä elinvoimastrategian valmistelutyötä ohjaamaan ohjausryhmän; 3. nimetä henkilöstö-organisaatiosta ohjausryhmän jäseniksi kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kehittämispäällikön sekä sihteeriksi elinkeinoasiamiehen; 4. nimetä luottamushenkilöorganisaatiosta muiksi ohjausryhmän jäseniksi puheenjohtaja Laesterän, jäsen Jaakkolan ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Urkon sekä 5. oikeuttaa ohjausryhmän valitsemaan puheenjohtajan keskuudestaan.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Talousarviolainan nostaminen / /2015 KH 187 Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion ra hoi tus las kel mas sa talousarviolainaa on merkitty nostettavaksi 4 miljoonaa eu roa. Rahoitustarvetta on arvioitu investointien toteutumisvauhdin pe rus teel la. Kunnanhallituksen käsittelemässä osavuosiraportissa ar vioidaan kuluvan talousarviovuoden vuosikatteen olevan n euroa parem pi kuin talousarviossa, joten tämä euroa parantaa kunnan rahoi tus ase maa kuluvana vuonna. Talousarvion jälkeen valtuusto on hy väksy nyt lisämäärärahaesityksiä yhteensä eurolla. Nämä hei ken tä vät kunnan maksuvalmiutta vastaavasti. Kunnan maksuvalmiuden varmistamiseksi lainatarjouksia on pyydetty rahoi tus lai tok sil ta koko 4 miljoonan euron talousarviolainan nostamiseksi vaih to eh toi ses ti 10 ja 15 vuoden maksuajoilla. Lai nan hankintaa ei han kinta lain mu kaan katsota han kin naksi ei kä siihen siten sovelleta han kin talakia. Jul ki suus lain 6 kohdan 3 mukaan hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tar jous ten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva tarjouksen täy den nys pyyn tö ja tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asia kir jat tulevat julkiseksi, kun sopimus asiassa on tehty. Rahoitustarjouspyyntö lähetettiin seuraaville rahoituslaitoksille: Kuntarahoitus Kangasalan seudun Osuuspankki Luopioisten Osuuspankki Tampereen seudun Osuuspankki Keva Danske Bank Handelsbanken Aito Säästöpankki Pälkäne Talousarvion liitteen 1 kohdan 7 mukaan kunnanhallituksella on oikeus nos taa talousarviolainaa talousarviovuonna rahoituslaskelman mukaiseen mää rään asti. Oheismateriaali: Tarjouspyyntö Liite 1. Tarjousvertailu Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tampereen seudun Osuuspankin lainatarjouksen Pälkäneen kunnalle seuraavasti:

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus lainan määrä: neljä miljoonaa ( ) euroa laina-aika: 10 vuotta laina sidotaan 12kk euriboriin 0,65% marginaalilla Käsittely Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pälkäneen kunnan poistosuunnitelman kumoaminen lukien ja uuden poistosuunnitelman hyväksyminen alkaen KH 188 Hallintosäännön 29 mukaan kunnanvaltuusto hy väk syy suun ni tel ma poisto jen perusteet. Kunnan poistosuunnitelma on päi vi tet ty viimeksi val tuuston päätöksellä Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjeessa an netaan yksityiskohtaiset perusteet erilaisten hyödykkeiden poistamisesta ja pois to ajois ta. Kunnat.net sivustolta löytyvä ohje on luettavissa tästä. Pälkäneen kunta ei ole päivittänyt poistosuunnitelmaa Kir jan pi to lau ta kunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaiseksi ja kunnan käyttämät poistoajat ovat ohjeen mukaisia pidempiä. Tämän vuoksi ne on päivitettävä. Uusi poistosuunnitelma tulisi voimaan pääosin vuoden 2016 alusta alkaen ja talousarvio vuodelle 2016 tehtäisiin uuden poistosuunnitelman mu kaises ti. Poikkeukset on eritelty poistosuunnitelmassa. Poistosuunnitelman päivittyessä kaikkien hyödykkeiden poistoajat ly he nevät ja vastaavasti vuosittaiset poistot kasvavat. Vuoden 2015 talousarvion mu kai ses sa taloussuunnitelmassa poistojen määrä vuonna 2016 olisi euroa koko kunnan osalta. Poistosuunnitelman muutos kasvattaa alus ta van arvion mukaan kunnan poistoja eurolla ja ve si huol to laitok sen poistoja eurolla vuonna Poistojen ennakoidaan py syvän vastaavalla ta sol la vuoteen 2026 saakka. Vuoden 2026 loppuun mennes sä taseesta pois tu vat kaikki sellaiset hyödykkeet, joita on nykyhetkeen men nes sä pois tet tu ohjeistusta hitaammin ja joiden poistot ovat siksi poisto suun ni tel man muu tok sen vuoksi seuraavan 11 vuoden aikana huo mat tavas ti nykytasoa kor keam mat. Uusi poistosuunnitelman huomioidaan valmisteltavassa talousarviossa vuo del le Tilinpäätös vuodelle 2015 valmistellaan nykyisen pois tosuun ni tel man mukaan. Liite 2. uudeksi poistosuunnitelmaksi alkaen Oheismateriaali: Nykyisen ja uuden ehdotetun poistosuunnitelman vertailu Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 1. kunnanvaltuuston hyväksymä nykyinen pois to suun ni telma kumotaan lukien ja 2. liitteen mukainen poistosuunnitelma tulee voimaan alkaen

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Käsittely Vs. talousjohtaja Saukkoriipi poistui kokouksesta tämän asiakohdan kä sitte lyn jälkeen klo Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että 1. kunnanvaltuuston hyväksymä nykyinen pois to suun ni telma kumotaan lukien ja 2. liitteen mukainen poistosuunnitelma tulee voimaan alkaen

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kaakkois-Pirkanmaan seudulliset yrityspalvelut -sopimuksen irtisanominen KH 189 Pälkäneen kunnalla on voimassa oleva sopimus Kaakkois-Pirkanmaan seu dul li sis ta yrityspalveluista. Sopimus on laadittu Pälkäneen kunnan, Keski-Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välillä. Sopimus jatkuu vuosittain ellei sitä irtisanota 2 kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Tämän sopimuksen tarkoituksena on ollut edistää yrittäjyyttä, yri tys toi minnan perustamista ja yritysten toimintaedellytyksiä. Pälkäneen kuntaan on valittu elinkeinoasiamies sekä on tehty sopimus Ensi met rin kanssa, mitkä yhdessä tuottavat kattavammat palvelut kuin ny kyinen sopimus. Näin ollen sopimus Kaakkois-Pirkanmaan seudullisista yritys pal ve luis ta ei ole enää tarpeellinen. Hallintosäännön 48 kohdan 31 mukaan on kunnanhallituksen tehtävänä päättää mm. sopimusten hyväksymisestä. Koska kunnanhallituksen tehtävänä on päättää sopimusten hyväksymistä, on määräystä tulkittava myös niin, että on kunnanhallituksen tehtävänä päättää myös sopimuksesta irtaantumisesta. Oheismateriaali: Kaakkois-Pirkanmaan seu dul li set yrityspalvelut sopimus Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää irtisanoa sopimuksen Kaakkois-Pirkanmaan seudul li sis ta yrityspalveluista päättymään Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallinto-osaston eräiden työntekijöiden sekä viranhaltijoiden tehtävänkuvaluonnosten tiedoksi merkitseminen KH Valkeakoski-opistossa on osin toteutettu tämän vuoden aikana ja on edelleen toteutumassa organisaatiorakenteessa sellaisia muutoksia, jotka vaikut ta vat henkilöstön tehtävänkuviin. Tämä on seurausta ennen muuta opis ton voimakkaasta alueellisesta laajentumisesta; vuoden 2012 alusta al kaen Pälkäneen kunta liittyi Valkeakoski-opistoon, vuonna 2013 Kan gasala ja vuoden 2015 alusta alkaen ovat Akaa ja Urjala liittyneet opistoon. Organisaatiomuutoksen myötä päätoimisen opetushenkilöstön työpanosta on tarkoitus suunnata entistä enemmän osalliskuntiin ja luopua samalla kun nis sa olevasta osastonjohtajajärjestelmästä. Kuntien välinen sopimus opis to toi min nas ta tullaan uusimaan vielä tämän vuoden aikana siten, että se tulisi voimaan takautuvasti vuoden 2015 alusta alkaen. So pi mus muutok sen myötä Pälkäneen kunnan maksuosuus opistotoiminnasta tulisi ennak ko ar vion mukaan pienenemään noin euroa. Opis to maksu oli viime vuonna noin euroa. Marketta Vaismaa on vuodesta 2013 lähtien toiminut 50% osuudella ko konais työ ajas ta Pälkäneen kunnan kulttuurituottajana (vapaa-aikatoimi) ja 50% osuudella työajasta Valkeakoski-opiston Pälkäneen osastonjohtajana (työn an ta ja na Valkeakosken kaupunki). Pälkäneen kunta on maksanut palk ka kus tan nuk set Valkeakoskelle opiston maksuosuudessa. Kunnan luottamuselimissä on käyty keskusteluja kunnan kehittämisen edis tä mi ses tä ja elinvoimaisuuden lisäämisestä. Marketta Vaismaan ko koai kai sen työpanoksen siirtäminen Pälkäneen kuntaan on yksi näistä te kijöis tä. Hän toimisi kansalaisopiston yhteyshenkilönä, mutta tämän lisäksi hä nen tehtäviinsä on tässä vaiheessa ajateltu kuuluvan kunnan tie dot ta minen, sosiaalinen media, matkailumarkkinointi ja lähidemokratian ja kunnan asuk kai den osallistamisen kehittäminen sekä esimiehen määräämät muut teh tä vät. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää, että Marketta Vaismaa palkataan alkaen ko ko ai kai ses ti Pälkäneen kuntaan. Tässä vaiheessa hänen palkkansa jakaan tuu 60 % kulttuuritoimeen ja 40 % yleishallinnon kehittämispalveluihin. Yleis hal lin non osalta työnjohdollisena esimiehenä toimii hallintojohtaja. Kunnanjohtaja tarkensi kokouksessa, että kyseessä ei ole uuden työ suhteen perustaminen, vaan kyse on Vaismaan tehtävänkuvan laa je ne mi sesta ja hänen nimikkeenään säilyy kulttuurituottaja. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti sillä tarkennuksella, että kyseessä on kult tuu ri tuot ta jan tehtävänkuvan laajentuminen sekä lisäyksellä, että kun-

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH 190 nan hal li tuk sel le tuodaan tiedoksi kulttuurituottajan, kehittämispäällikön ja elin kei no asia mie hen tarkennetut tehtävänkuvat. Hallinto-osasto on valmistellut kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti elinkeinoasiamiehen, kehittämispäällikön ja kult tuu ri tuot tajan tehtävänkuvaluonnokset. Tehtävänkuvat hyväksyy hallintosäännön 60 tarkoittamalla tavalla esi mies. Oheismateriaali: Luonnokset tehtäväkuvista; elinkeinoasiamies, ke hit tämis pääl lik kö, kult tuu ri tuot ta ja Jarno Moisala, hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työllisyyden hoidon Kostiakeskuksen perustaminen sekä suostumuksen antaminen vastaavan ohjaajan ja ohjaajan tointen määräaikaiseen täyttämiseen Kostiakeskukseen ajalle / /2015 KH Pirkanmaalla on ollut haettavissa mennessä Euroopan So si aa lira has ton (ESR) rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne ra has to-oh jel man toimintalinjoihin 3, 4, ja 5. Pitkäaikaistyöttömyys on Pälkäneellä suurta johtuen työllisyydenhoidossa pit kään olleesta vajauksesta. Vuonna 2015 kuntien työmarkkinamaksut kas va vat entisestään, kun kunnan rahoitusosuus alkaa kertyä jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneista. Vaikka Pälkäneellä on alettu kiinnittää en tis tä enemmän huomiota työllisyydenhoitoon, kunnassa on siitä huo limat ta edelleen selkeä tarve kehittää erityisesti välityömarkkinoita. Vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on varauduttu hakemaan hankerahoitusta toimintakeskuksen pe rus ta miseen, jonka tavoitteena on löytää työllistymisen ja kuntoutumisen mah dol lisuuk sia pitkään työmarkkinoilta poissaolleille. Keskus toimisi myös etä palve lu jen matalan kynnyksen toteuttamispaikkana. Pälkäneen kunnan tarpeet istuvat hyvin toimintalinjaan 5 Sosiaalinen osalli suus ja köyhyyden torjunta, jossa haetaan ratkaisuja työelämän ul ko puolel la olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Kunnassa on laadittu rahoitushakemus Kostiakeskuksen perustamiseksi. Kes kuk sen yhteyteen syntyvillä työ- ja aktivointipaikoilla on tarkoitus vähen tää nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä Pälkäneellä. Työllistymisen mah dol li suuk sia syntyy mm. myynti-, siivous-, kunnostus- ja kuljetusalan teh tä viin. Hankkeen tavoitteena on lisäksi toteuttaa vi deo neu vot te lu yh teydet tehostamaan TE-toimiston palvelua ja tukea laajemminkin sähköisen asioin nin kehittymistä antamalla siihen liittyvää neuvontaa. Kos tiakes kuksen yhteyteen on tarkoitus tuoda avointa sosiaalityötä, jolloin asiakkaiden lä hes ty mi nen on aiempaa mutkattomampaa. Kyseessä on kolmivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio on euroa. ESR-tuen osuus olisi 75% eli euroa. Kunnan oma rahoi tus osuu dek si jäisi euroa. Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitettu Kostiakeskus -hankkeen rahoitushakemus (oheismateriaali) on jätetty viranomaiskäsittelyyn Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p ,

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kostiakeskus -hankkeen ra hoi tus ha kemuk sen toimittamisen Keski-Suomen ELY-keskukseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 191 Keski-Suomen ELY-keskus on päätöksellään myöntänyt Päl käneen kunnalle rahoituksen Kostiakeskus -hankkeelle. Hankkeen to teu tus ai ka on Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuen osuus on 75 % eli euroa. Kunnan omarahoituksen osuudeksi jää 25 % eli eu roa. Kunnan rahoitusvastuu on kuitenkin tosiasiassa suurempi, koska ELY-kes kus katsoi osan alkuperäisen hankehakemuksen toimenpiteistä ja kus tan nuksis ta olevan tukikelvottomia. Hankkeesta voidaan rahoittaa vain suo raan kohderyhmään ( vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat hen ki löt) kohdistuvat toimenpiteet ja kohderyhmästä aiheutuvat kus tan nuk set. Siten kunnan kokonaan maksettavaksi jää se osa tilan vuok ra kus tan nuk sis ta, mikä koskee varsinaista kierrätyskeskustoimintaa ja esimerkiksi säh köis tä asiointia ja videoneuvotteluyhteyksiä varten hankittavat tie to ko neet. Lisääntyneitä kustannuksia voidaan kuitenkin perustella säästöillä kunnan osa ra hoit ta mas sa työmarkkinatuessa, mistä on esimerkkilaskelma oheisma te ri aa li na. Lisäksi suoria säästöjä saadaan aikaan toi meen tu lo tu ki menois sa sosiaalitoimen puolella. Ne eivät ole yhtä suoraan laskettavissa, kos ka ne vaihtelevat enemmän tuenhakijasta johtuvista syistä. Toi meen tulo tu ki sääs töt kin ovat huomattavia, sillä esimerkiksi ilman ammatillista koulu tus ta olevien nuorten toimeentulo rahoitetaan heidän passiivisena ol lessaan kokonaisuudessaan toimeentulotuella. Heidän aktivoituessa syntyy kui ten kin oikeus työmarkkinatukeen, josta kunta ei ole rahoitusvastuussa. Hankkeen kustannusarviossa on varattu rahoitus kahdelle kokoaikaiselle työn te ki jäl le. Hankkeen vetäjäksi on suunniteltu lähtökohtaisesti so sio nomin / sosiaalityön taustan omaavaa työntekijää. Hänellä tulisi olla valmius työ hön- ja yksilövalmennukseen sekä erilaisten ryhmien ohjaamiseen. Toisen työntekijän tulisi olla sosiaalialan ohjaajan, lähihoitajan tai vastaavan kou lu tuk sen omaava, joka pystyisi toimimaan sekä työhön- ja yk si lö valmen nuk ses sa että erilaisissa kädentaidollisissa- ja muissa oh jaus teh tä vissä työllistämistoimintaa tukemassa. Oheismateriaali: Kostiakeskus -hankkeen rahoitushakemus ja ra hoi tuspää tös sekä laskelma kunnalle koituvista kustannuksista ja säästöistä Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan auki tulevat virat ja työsuhteet täytetään vain kunnanhallituksen suostumuksella. Suostumuksen antaminen koskee lähtökohtaisesti vain vakinaisesti täytettäviä työ- tai virkasuhteita.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mia Sorri, kehittämispäällikkö p , Panu Raivio, projektityöntekijä p , Kunnanhallitus päättää 1. merkitä Keski-Suomen ELY-keskukselta saadun ra hoi tus pää tök sen tiedoksi, 2. perustaa Kostiakeskuksen hallinto-osaston alaisuuteen ja 3. antaa suostumuksensa hallinto-osaston osastopäällikölle vastaavan ohjaajan ja ohjaajan tointen määräaikaiseen täyttämiseen hankkeeseen ajalle Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kiinteistön rakentamisvelvoitteen voimassaoloa koskevan asian ratkaiseminen (Rno ) 116/ /2015 KH 192 Pälkäneen kunta on myynyt kunnanjohtajan päätöksellä 18 Ra ja lan niemes tä Suvitieltä kiinteistön (Rno ). Kiin teis tön kaup pa kir jaan kirjattiin ehto, jonka mukaan tontille on rakennettava asuinra ken nuk se na käytettävä rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan al le kir joit ta mi ses ta. Ostajat eivät ole täyttäneet velvoitettaan ja kunta on päivätyllä kir jeel lä muistuttanut ostajia velvoitteesta ja kehottanut ostajia joko an tamaan selvityksen rakentamisen valmistumisesta tai ano maan lisäaikaa rakentamisen loppuun saattamiseksi. Ostajat ovat päivätyllä kirjeellä anoneet kolme vuotta lisäaikaa ra ken ta mi sen loppuun saattamiseksi. Asian selvittelyssä on ilmennyt kuitenkin seikkoja, joiden nojalla ostajat ovat tosiasiallisesti jo vapautuneet kauppakirjan mukaisesta ra ken ta misvel voit tees ta. Valmistelussa on perehdytty vastaaviin tapauksiin, joissa on hyö dyn net ty Kuntaliiton juristia. Näissä tapauksissa on todettu, että mää räajan umpeutuessa ostaja on voinut luottaa siihen, että kunta on to si asial lises ti luopunut rakentamisvelvoitteesta eikä tätä voida enää jälkikäteen vaa tia. Kunta on passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeuden vedota rakennusvelvoitteeseen jälkeen. Oheismateriaali: Kauppakirja/kiinteistö Rno Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Jarno Moisala, hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää ettei edellä selostetun huomioiden kiinteistöä (Rno ) sido kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaiset rakentamisvelvoitteet. Käsittely Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Suostumuksen antaminen keittäjän toimen täyttämiseen vakinaisesti alkaen teknisen osaston ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella KH 193 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täy tän töön pano-oh jei den mukaan auki tulevat virat ja työsuhteet täytetään vain kun nanhal li tuk sen suostumuksella. Suostumuksen antaminen koskee läh tö koh taises ti vain vakinaisesti täytettäviä työ- tai virkasuhteita. Teknisen osaston osastopäällikkö anoo kunnanhallituksen suostumusta keit tä jän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen teknisen osas ton ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella.toimen täyttö on tullut ajankohtaiseksi, sillä päiväkoti Viirikukon valmistuskeittiössä työsken nel lyt keittäjä on irtisanoutunut heinäkuussa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ennen virka- tai työsuhteen täyt tä mis tä toimielimen tai valinnasta päättävän esimiehen tulee harkita ja teh dä tarvittavat selvitykset siitä, ovat avoimeksi tulevat tehtävät mah dol lista siirtää yhdelle tai useammalle työntekijälle tai mahdollisesti ulkoistaa teh tä vien hoito. Arvioinnin tulee perustua kokonaistaloudelliseen edul li suuteen. Teknisen osaston osastopäällikön sekä ruokahuolto- ja siivouspäällikön an ta man selvityksen mukaan keittäjän toimen palkkakulut ovat n vuodessa. Tehtävän hoito muilla tehtäväjärjestelyillä ei tässä ti lan tees sa ole mahdollista, sillä ruokahuollon henkilöstömitoitus on ajan ta sai nen ja ko. yksikön työntekijämitoitus on taloudellinen. Tehtäväalueen si säl lä ei ole mahdollista tehdä työntekijän siirtoja ym. pitempiaikaisia rat kai su ja toimen täyttämiseksi tai em. tehtävien hoitamiseksi. Kyse on val mis tus keit tiös tä. Osastopäällikön sekä ruokahuolto- ja siivouspäällikön kanta on se, että tehtävä täytyy saada täytettyä mahdollisimman nopeasti jottei pal ve lu tuotan non järjestäminen vaarannu olennaisesti. Matti Vesava, teknisen osaston osastopäällikkö, tekninen johtaja p , Käsittely Kunnanhallitus päättää antaa teknisen osaston osastopäällikölle suos tumuk sen sa keittäjän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen. Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää 1. antaa teknisen osaston osastopäällikölle suos tu muk sen sa keittäjän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen ja 2. antaa teknisen osaston osastopäällikön tehtäväksi tarkistaa selostusosassa mainittujen keittäjän toimen palkkakulujen oikeellisuuden. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laittaminen nähtäville 27/ /2015 KH Pälkäneen kunnassa on ilmennyt tarve rakennusjärjestyksen uusimiselle. Kun nan joh ta ja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt tilata ra ken nus jär jes tyk sen laadintatyön Arkkitehtitoimisto Helena Väisäseltä. Rakennusjärjestyksen laadintatyöhön tarvitaan ohjausryhmä. Ohjausryhmään esitetään valittavaksi kunnanvaltuuston pu heen joh taja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, rakennuslautakunnan puheenjohtaja, tekninen johtaja, kunnanjohtaja, alue ark ki teh ti ja rakennusvalvonnan edustaja. Lisäksi ohjausryhmän tulee voi da kutsua tarvittaessa muita viranomaisia ja asian tun ti joi ta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii ohjausryhmän puheenjohtaja. Alue ark ki teh ti vastaa työn etenemisestä ja toimii rakennusjärjestysasiassa kun nan yhteyshenkilönä. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää perustaa rakennusjärjestyksen laadintatyöhön ohjausryhmän ja nimetä siihen edellä mainitut henkilöt sekä valita lisäksi kaksi luottamushenkilöedustajaa ohjausryhmään. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen ja valita ohjausryhmään edellä mainittujen henkilöiden lisäksi luottamushenkilöedustajina Jarkko Pihkalan, Pauliina Jaakkolan ja Tero Ahlqvistin. KH 194 Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 mukaan kunnassa tulee olla ra ken nus jär jes tys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista olosuhteista johtuvat suunni tel mal li sen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ot ta mi sen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kan nalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajille tai muille oikeuden haltijoille kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, ra kennuk sen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ym pä ristöön, rakennustapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ym pä ris tön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrit tä mis tä sekä muita näihin rinnastettavia paikallista rakentamista kos kevia seikkoja.rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeus vai kut tei ses sa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen ra ken tamis mää räys ko koel mas sa on asiasta toisin määrätty.

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pälkäneen kunnan nykyisen ra ken nus järjes tyk sen kokouksessaan Kunnanhallitus asetti kokouksessaan ohjausryhmän oh jaamaan rakennusjärjestyksen laadintatyötä. Laadintatyötä avustaa ark ki teh titoi mis to Helena Väisänen. Liitteenä oleva ehdotus rakennusjärjestyksen osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel mak si on valmis asetettavaksi nähtäville. Pälkäneen kunnan hallintosäännössä ei ole määräyksiä siitä, mille taho raken nus jär jes tyk sen valmistelu kuuluu. Kuntalain 23 nojalla kun nan hal litus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kun taa ja käyttää sen puhevaltaa. Koska johtosäännöissä ei muita määräyk siä ole, kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan rakennusjärjestyksen val mis te lun ohjaus. Liite 3. rakennusjärjestyksen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telmak si Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää 1. todeta, että Pälkäneen uuden rakennusjärjestyksen laatimistyö on tullut vireille ja 2. asettaa uuden rakennusjärjestyksen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telman nähtäville väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ateria- ja pyykkikuljetuksia varten ostettavan auton hankintaa koskevan asian siirtäminen tekniselle lautakunnalle KH Siivous- ja ruokahuoltoyksiköllä ei ole ollut käytössä omaa kuljetuskalustoa ate ria- ja pyykkikuljetuksia varten. Kuljetuksia on tähän asti hoidettu ki lomet ri kor vauk sil la työntekijöiden omilla autoilla tai ostopalveluna. Oman kulje tus au ton hankintaa yksikön käyttöön on selvitetty jo vuosina 2012 ja 2013, tällöin toteutuksen esteenä oli, että sopivaa tahoa ja hen ki lös tö resurs sia kuljetuksista vastaamaan ei kyetty löytämään, kun työpajatoiminta ei ollut vielä vakiintunut. Harjutuulen pajatoiminnan käynnistyttyä on suunni tel tu yhteistyömalli, jossa työpaja vastaa kuljetustehtävistä ja valitsee kulje tus teh tä viin sopivat henkilöt, jotka voivat tarvittaessa sijaistaa toisiaan. Ate ria- ja pyykkikuljetusten hoitamisen on arvioitu tulevan edullisemmaksi omal la kuljetusautolla tällä edellytyksellä, että kuljettajatehtävistä ja si jaistar peis ta vastaa kunnan työpaja. Kangasalan kunnan kanssa on käyty neuvotteluja kotipalvelun mukana siir ty neen pakettiauton siirtämisestä takaisin Pälkäneen kunnalle. Auto siirtyi Kangasalan kunnalle tasearvosta euroa, jonka Kangas ala suoritti Pälkäneen kunnalle. Tämän jälkeen Kangasala on tehnyt ker ta pois ton kaikkiin siirtyneisiin autoihin ja kertapoistot on laskutettu Pälkä neen kunnan vuoden 2014 palvelulaskutuksen yhteydessä. Auto on kuiten kin Kangasalan kunnan omaisuutta ja Kangasala on edellyttänyt hinnan ole van vähintään auton siirtohinta euroa. Pakettiautosta tulee poistaa ylimääräiset penkit, jotta sitä voidaan käyttää kuljetuksiin. Muutostyö voi daan toteuttaa työpajan toimesta. Lisäksi autoon toteutetaan ter veys tarkas ta jan edellyttämällä tavalla rakenteellinen jako pyykki- ja ateriakuormia var ten. Myös tämä työ voidaan toteuttaa työpajalla. Auton hankinta pyritään mahduttamaan yleishallinnon vuoden 2015 ta lousar vion nettomäärärahaan. Näin voidaan huomioida myös mahdolliset sääs tö jen realisoitumiset työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Li sä mää rä raha pyyn tö käyttötalousmenoihin toteutetaan tarvittaessa. Auto on jo kerran pois tet tu kunnan taseomaisuudesta, joten sitä on perusteltua käsitellä tässä vaiheessa käyttötalousmenona. Toni Leino, kamreeri p , Kunnanhallitus hyväksyy pakettiauton GIV-780 hankinnan kunnalle Kangas alan kunnalta selosteosassa esitetyn mukaisesti hinnalla euroa. KH 195 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pakettiautoa ei hankita Kangasalan kunnalta, vaan ostetaan uusi auto. Hallinto-osasto on valmistellut kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti uuden pakettiauton hankintaa tekniselle osastolle.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vapaa-aikalautakunta 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan kokousajat ja koolle kutsuminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Rakennuslautakunta 03.08.2016 AIKA 03.08.2016 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 53 rakennuslupahakemuksesta kiinteistölle

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Rakennuslautakunta 18.01.2017 AIKA 18.01.2017 kello 18:00-18:31 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Poikkeamispäätös kiinteistölle

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Rakennuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 kello 18:20-19:31 PAIKKA Rinneravintola Huippu kokoustilat, Sappee KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Poikkeamispäätös kiinteistölle

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tekninen lautakunta 07.03.2017 AIKA 07.03.2017 kello 18:00-18:50 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Liikuntakeskus Kostia-areenan

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt:

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt: Kunnanhallitus 105 16.04.2015 Kunnanhallitus 77 31.03.2016 Kunnanhallitus 234 06.10.2016 Kunnanhallitus 147 11.05.2017 Kunnanvaltuusto 60 01.06.2017 Oravanpesä -kiinteistön (635-421-6-45) myyminen 561/02.07.02/2008,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot