Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014"

Transkriptio

1 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä, SOS II hanke

2 2 Sisällys Sisällys Johdanto Kyselyn yksiköt Aikuissosiaalityön sosiaaliasema Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen yksikkö (Unto) Toimeentulotuen yksikkö Kyselyn tulokset... 7 Liitteet... 34

3 3 1. Johdanto Tampereen kaupunki on mukana Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä SOS II hankkeessa. SOS II hanke on aikuissosiaalityön kehittämishanke, jonka tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden lisääminen, uusien toimintamallien ja -menetelmien tuominen sosiaalityöhön, yhteistyön kehittäminen sosiaalitoimen yhteistyötahojen kanssa sekä tehtävärakenteen selkiyttäminen. SOS II hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste -ohjelman mukaisia hankkeita ja toimii Väli-Suomen alueella Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Tämä asiakastyytyväisyyskysely on tehty yhteistyössä Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön sosiaalityön ja sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmien, SOS II hankkeen ja Tampereen avopalveluiden välillä. Kysely toteutettiin Vastaajia oli yhteensä vajaa kolmesataa (N=272). Kysely suoritettiin samalla lomakkeella kolmessa eri yksikössä, Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla (n=76), Uusien ja nuorten toimeentulotukiasiakkaiden yksikössä (Unto) (n=27) sekä Toimeentulotuen yksikössä (n=160). Kysely jaettiin yhteensä asiakkaalle ja vastauksia saatiin yhteensä 272 kpl. Vastausprosentti oli 18,13 %, joka on melko tyypillinen vastausprosentti tämän kaltaisiin kyselyihin. Aikuissosiaalityön sekä Unto:n asiakkaille kysely jaettiin asiakaskäynnin jälkeen ja pyydettiin palauttamaan yhteisessä odotusaulassa olevaan palautuslokeroon. Toimeentulotuen yksikön asiakkaille kysely lähetettiin postitse toimeentulotukipäätöksen yhteydessä. Kyselyn liitteenä oli valmiiksi maksettu palautuskuori SOS II hankkeelle, joka keräsi aineiston. Kyselyn yhteydessä niin asiakaskäynnillä käyville asiakkaille, kuin kirjallisesti asioiville, jaettiin saatekirje, jossa avattiin kyselyn tarkoitusta ja pyrittiin motivoimaan asiakkaat vastaamaan (Liite 1). Lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan sähköisesti. Vastausprosenttia pyrittiin nostamaan arpomalla kaikkien vastanneiden kesken 5 kpl 20 :n arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Tutkimus toteutettiin osana Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön sosiaalityön ja sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmien kanssa siten, että tutkimusprosessi toteutettiin osana opiskelijoiden opetusta Sosiaalitieteiden kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssilla (STYA4B/SOS7.2; https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=21447). Kyselyä oli laatimassa Tampereen kaupungin, SOS II hankkeen ja Tampereen yliopiston henkilökunnan

4 4 lisäksi yli 100 yllä olevan kurssin opiskelijaa. Kysely rakennettiin prosessinomaisesti siten, että kaikki opiskelijat pääsivät osallistumaan sen tekemiseen. Lopullinen versio muokattiin kurssin vetäjien ja SOS II hankkeen kesken. Kyselyn aineisto on myös tallennettu yhteiskuntatieteelliseen arkistoon myöhempää käyttöä varten. Kyselyn tavoitteena oli kerätä asiakkaiden mielipiteitä tämän hetkisten palveluiden tasosta sekä löytää toiminnasta kehityskohteita. Kyselyssä kysyttiin samalla kiinnostusta osallistua palveluiden kehittämiseen sosiaalityön asiakasraadissa.

5 5 2. Kyselyn yksiköt 2.1 Aikuissosiaalityön sosiaaliasema Aikuissosiaalityön palveluilla vahvistetaan tuen tarpeessa olevien aikuisten voimavaroja sekä tuetaan omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Palvelut on tarkoitettu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille aikuisille. Asiakkaat ovat yksin asuvia henkilöitä ja lapsettomia pariskuntia. Sosiaalityö sisältää tilannekartoituksen tekemisen, ohjausta ja tukitoimien järjestämistä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on luoda tarvittava palveluverkosto yhdessä asiakkaan kanssa ja koordinoida verkoston toimintaa asiakkaan tilannetta seuraten. Sosiaalityöntekijän puoleen voit kääntyä, mikäli: tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun olet työtön ja tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin tai sosiaalista kuntoutusta olet asunnoton tai sinulla on ongelmia asumisessa sinulla on alkoholi- tai muu päihderiippuvuusongelma mielenterveyden ongelmat haittaavat arkesi sujumista olet kohdannut äkillisen kriisin, kuten eron, häädön tai velkaantumisen kohtaat arjessasi lähisuhdeväkivaltaa tarvitset sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla ei pääsääntöisesti tehdä toimeentulotukipäätöksiä, vaan ne käsitellään keskitetysti toimeentulotuen yksikössä. Säännöllisissä asiakastapaamisissa sosiaalityöntekijä kuitenkin kartoittaa ja linjaa myös toimeentulotuen tarvetta.

6 6 2.2 Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen yksikkö (Unto) Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen yksikössä eli Unto:ssa otetaan vastaan ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakevat asiakkaat ja asiakkaat, joiden asioinnista on kulunut yli kaksi vuotta. Heidät otetaan vastaan pääsääntöisesti ajanvarauksella, mutta asiakkaalla on oikeus hakea toimeentulotukea myös kirjallisesti. Asiakkaita vastaanottavat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Tarkoitus on kartoittaa asiakkaan toimeentulotuen tarve, tehdä päätös toimeentulotuesta, kartoittaa mahdollinen sosiaalityön palvelutarve sekä ohjata asiakas eteenpäin palvelujärjestelmässä. Asiakkuudet pyritään pitämään melko lyhyinä, 1-6kk. 2.3 Toimeentulotuen yksikkö Muiden kuin uusien asiakkaiden toimeentulotukihakemukset käsitellään kirjallisten tai sähköisten hakemusten perusteella Tampereella Toimeentulotuen yksikössä, jossa työskentelee noin 60 työntekijää. Yksi johtava sosiaalityöntekijä, kuusi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, viisi toimistotyöntekijää ja noin 45 etuuskäsittelijää. Työntekijämäärät vaihtelevat hieman kausittain. Etuuskäsittelijät on jaettu kolmeen eri tiimiin. Kutakin tiimiä johtaa yksi sosiaalityöntekijä. Kaksi sosiaalityöntekijää on erikoistunut oikaisuvaatimuksiin ja yksi antaa yleistä neuvontaa etuuskäsittelijöille. Sosiaaliohjaajat ottavat vastaan asiakkaita, joilla on toistuvia ongelmia toimeentulotukiasioissa. Sosiaaliohjaajat ovat ainoa ammattiryhmä Toimeentulotuen yksikössä, jotka tapaavat asiakkaita henkilökohtaisilla ajoilla. Etuuskäsittelijät tekevät kirjallisia toimeentulotukipäätöksiä ja toimistotyöntekijät toimistotöitä. Vuonna 2013 Tampereella tehtiin 87,0 % toimeentulotukipäätöksistä kirjallisesti, ilman asiakkaan läsnäoloa. Näistä miltei kaikki on tehty Toimeentulotuen yksikössä. Vuonna 2013 Tampereella toimeentulotukea haki kotitaloutta, joissa oli yhteensä henkilöä. Yhteensä eri toimeentulotukipäätöksiä tehtiin kpl. Toimeentulotuen menot olivat reilu 38 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungilla on ollut aiemmin vaikeuksia pysyä lain määräämässä käsittelyajassa (7 arkipäivää) toimeentulotuen suhteen. Kuitenkin vuonna 2014 tammi-elokuun tilastoissa käsittelyajassa on pysytty 100 %:n tehokkuudella.

7 7 3. Kyselyn tulokset Kyselyyn vastasi 272 asiakasta. Vastaajien iän mediaani oli 37 vuotta. Vastaajien ikäjakauma oli vuotta. Suurin vastaajaryhmä oli alle 30 vuotiaat, joiden osuus oli 42 %. Tulottomat, vailla ammatillista koulutusta olevat alle 30 vuotiaat nuoret ovatkin yksi aikuissosiaalityön painopistealueita. Vastaajien sukupuolet jakautuivat miltei tasan miesten ja naisten välillä. Suurin osa ilmoitti äidinkielekseen suomen- tai ruotsinkielen.

8 8 Kysely toteutettiin kolmessa eri yksikössä Sarviksen sosiaaliasemalla. Suurin vastaajaryhmä asioi Toimeentulotuen yksikössä (61 %). Loput vastaajista asioi Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla (29 %) sekä Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen palveluiden yksikössä (10 %). Ensimmäistä kertaa asioivia vastaajia oli 21 % vastaajista. Asiakkuuden keston mediaani oli 21kk. 49,6 % asiakkaista ilmoitti asiakkuutensa kestäneen alle vuoden ja 50,6 % asiakkaista ilmoitti asiakkuutensa kestäneen vuoden tai pidempään. Pisimmillään yksi asiakas ilmoitti asiakkuutensa kestäneen 200kk eli noin 16,5 vuotta.

9 9 Noin 40 % vastaajista ilmoitti asioivansa kasvokkain ja noin 60 % kirjallisesti. Tampereen Toimeentulotuen yksikössä asioidaan pääsääntöisesti vain kirjallisesti ja vastausprosentit ovat jakautuneet samantyyppisesti kuin asiointipaikkakysymyksessä.

10 10 Suurin osa vastaajista ilmoitti koulutustaustakseen toisen asteen (55 %). Kysymyksessä työtilanteesta työttömyys nousi selvästi suurimmaksi ryhmäksi (53 %). Opiskelijoiden osuus oli myös melko korkea (15 %) vaikka kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa. Selvästi suurin osa vastaajista ilmoitti asuvansa yksin (70 %).

11 11 Seuraaviin kysymyksiin pyydettiin vastaamaan vain, jos asiakas asioi Toimeentulotuen yksikössä: Toimeentulotuen hakemus on selkeä. n % Täysin samaa mieltä ,8 % Jokseenkin samaa mieltä 85 32,3 % Ei samaa eikä eri mieltä 23 8,7 % Jokseenkin eri mieltä 29 11,0 % Täysin eri mieltä 16 6,1 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista (74 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että toimeentulotuen hakemus on selkeä. 17 % oli eri mieltä lomakkeen selkeydestä. Toimeentulotukihakemuksen liitteiden hankkiminen on helppoa n % Täysin samaa mieltä 53 20,5 % Jokseenkin samaa mieltä 67 26,0 % Ei samaa eikä eri mieltä 48 18,6 % Jokseenkin eri mieltä 51 19,8 % Täysin eri mieltä 39 15,1 % Yhteensä ,0 % Reilu kolmannes vastaajista ilmoitti liitteiden hankkimisen toimeentulotukihakemukseen vaikeaksi.

12 12 Olen saanut tarvittaessa sosiaalitoimelta apua toimeentulotuen hakemiseksi. n % Täysin samaa mieltä 66 28,8 % Jokseenkin samaa mieltä 51 22,3 % Ei samaa eikä eri mieltä 52 22,7 % Jokseenkin eri mieltä 26 11,4 % Täysin eri mieltä 34 14,8 % Yhteensä ,0 % Noin neljännes vastaajista koki, ettei ollut saanut sosiaalitoimelta apua toimeentulotuen hakemiseksi. Kyselyyn vastanneista 61 % asioi kirjallisesti Toimeentulotuen yksikössä. Toimeentulotukihakemuksessa kerätyt tiedot ovat perusteltuja. n % Täysin samaa mieltä 89 34,1 % Jokseenkin samaa mieltä 79 30,3 % Ei samaa eikä eri mieltä 47 18,0 % Jokseenkin eri mieltä 33 12,6 % Täysin eri mieltä 13 5,0 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista (64 %)pitää toimeentulotukihakemuksessa kerättyjä tietoja perusteltuina.

13 13 Minua kohdeltiin oikeudenmukaisesti. n % Täysin samaa mieltä ,0 % Jokseenkin samaa mieltä 59 22,5 % Ei samaa eikä eri mieltä 40 15,3 % Jokseenkin eri mieltä 28 10,7 % Täysin eri mieltä 25 9,5 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki, että häntä oltiin kohdeltu oikeudenmukaisesti. Noin viidesosa oli eri mieltä. Elämäntilanteeni huomioitiin toimeentulotukihakemukseni käsittelyssä. n % Täysin samaa mieltä ,9 % Jokseenkin samaa mieltä 62 23,9 % Ei samaa eikä eri mieltä 19 7,3 % Jokseenkin eri mieltä 36 13,9 % Täysin eri mieltä 36 13,9 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki, että hänen elämäntilanteensa oli otettu huomioon toimeentulotukihakuemuksen käsittelyssä. Reilu neljäsosa oli eri mieltä.

14 14 Pidän tärkeänä sitä, että pystyn seuraamaan toimeentulotukihakemusten käsittelyaikaa kaupungin nettisivulla. n % Täysin samaa mieltä ,6 % Jokseenkin samaa mieltä 50 21,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 50 21,2 % Jokseenkin eri mieltä 14 5,9 % Täysin eri mieltä 12 5,1 % Yhteensä ,0 % Toimeentulotukihakemuksen käsittelyajan seurantapalvelu koettiin erittäin tärkeäksi. Sivulla on mahdollista seurata, minä päivänä saapuneita hakemuksia käsitellään Toimeentulotuen- yksikössä sekä Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen yksikössä. Olen saanut toimeentulotukipäätöksen/- päätökset kohtuullisessa ajassa. n % Täysin samaa mieltä 67 27,1 % Jokseenkin samaa mieltä 81 32,8 % Ei samaa eikä eri mieltä 35 14,2 % Jokseenkin eri mieltä 38 15,4 % Täysin eri mieltä 26 10,5 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista koki saaneensa toimeentulotukipäätöksensä kohtuullisessa ajassa. Tampereen kaupunki on pystynyt tammi-elokuussa vuonna 2014 käsittelemään 100 % toimeentulotukihakemukista lain määräämässä seitsemässä arkipäivässä. Asiakkaiden näkemys kohtuullisesta ajasta voi vaihdella viranomaisen näkemyksestä. Lisäksi lisäselvityspyynnöt voivat viivästyttää toimeentulotukipäätöksen tekoa asiakkaan näkökulmasta.

15 15 Ymmärrän päätöksen sisällön ja perustelut. n % Täysin samaa mieltä 77 30,9 % Jokseenkin samaa mieltä 76 30,5 % Ei samaa eikä eri mieltä 41 16,5 % Jokseenkin eri mieltä 31 12,4 % Täysin eri mieltä 24 9,6 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista ymmärtää toimeentulotukipäätöksen sisällön ja perustelut. 22 % asiakkaista ilmoittaa ongelmia päätöksen ymmärtämisessä. Kyselyyn vastanneista 8 % kertoi äidinkielensä olevan muu kuin suomi tai ruotsi. Kaikki toimeentulotukipäätökset tehdään suomenkielellä ja pyydettäessä asiakkaalla on mahdollisuus saada päätös ruotsinkielellä. Saamani lisäselvityspyynnön sisältö oli ymmärrettävä. n % Täysin samaa mieltä 72 35,6 % Jokseenkin samaa mieltä 51 25,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 46 22,8 % Jokseenkin eri mieltä 17 8,4 % Täysin eri mieltä 16 7,9 % Yhteensä ,0 % Vastaukset lisäselvityspyynnön ymmärrettävyyteen ei oleellisesti eroa päätöksen ymmärrettävyydestä.

16 16 Lisäselvityspyyntöön vastaaminen oli helppoa. n % Täysin samaa mieltä 64 31,8 % Jokseenkin samaa mieltä 56 27,9 % Ei samaa eikä eri mieltä 42 20,9 % Jokseenkin eri mieltä 25 12,4 % Täysin eri mieltä 14 7,0 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista piti lisäselvityspyyntöihin vastaamista helppona. Noin viidesosa ilmoitti vastaamisen olevan vaikeaa. Tiedän, miten toimeentulotukiasiani hoituvat tästä eteenpäin. n % Täysin samaa mieltä ,9 % Jokseenkin samaa mieltä 83 31,6 % Ei samaa eikä eri mieltä 37 14,1 % Jokseenkin eri mieltä 22 8,4 % Täysin eri mieltä 16 6,1 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista ilmoitti tietävänsä, miten heidän toimeentulotukiasiansa hoituvat tästä eteenpäin.

17 17 Miten mieluiten hakisit toimeentulotukea? Kyselyyn vastaajat hakisivat toimeentulotukea mieluiten sähköisesti. Toimeentulotuen sähköinen asiointi on mahdollistunut Tampereella alkuvuodesta Seuraaviin kysymyksiin pyydettiin vastaamaan vain, mikäli vastaaja on käynyt asiakaskäynnillä tai asioinut puhelimitse joko nuorten ja uusien toimeentulotukiasiakkaiden yksikössä tai aikuissosiaalityössä. Sarvikselle on hyvät liikenneyhteydet. n % Täysin samaa mieltä 91 45,7 % Jokseenkin samaa mieltä 65 32,7 % Ei samaa eikä eri mieltä 21 10,6 % Jokseenkin eri mieltä 10 5,0 % Täysin eri mieltä 12 6,0 % Yhteensä ,0 % Sarviksen sosiaaliaseman liikenneyhteydet koettiin hyviksi.

18 18 Ajanvaraus on helppoa. n % Täysin samaa mieltä 45 24,1 % Jokseenkin samaa mieltä 51 27,3 % Ei samaa eikä eri mieltä 24 12,8 % Jokseenkin eri mieltä 33 17,6 % Täysin eri mieltä 34 18,2 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista piti ajanvarausta helppona, mutta reilu kolmasosa ilmoitti olevansa eri mieltä. Tampereen Toimeentulotuen yksikössä ei ole kolmen sosiaaliohjaajan lisäksi asiakasvastaanottoa. Unto:n asiakkaat tavataan pääsääntöisesti ajanvarauksella. Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalle ohjataan asiakkaita eri palveluiden piiristä tai asiakkaat ottavat itse yksikköön yhteyttä. Aukioloajat ovat minulle sopivat. n % Täysin samaa mieltä 62 32,6 % Jokseenkin samaa mieltä 57 30,0 % Ei samaa eikä eri mieltä 34 17,9 % Jokseenkin eri mieltä 21 11,1 % Täysin eri mieltä 16 8,4 % Yhteensä ,0 % Aukioloajat koettiin melko sopiviksi. Sarviksen sosiaaliasemalla noudatetaan tavallista virka-aikaa.

19 19 Ajanvarauksen nopeudessa vastaukset ovat jakautuneet melko tasan. Reilu kolmannes on sitä mieltä, että aikoja ei saa tarpeeksi nopeasti. Olen asioinut pääasiallisesti saman työntekijän kanssa. n % Täysin samaa mieltä 53 34,4 % Jokseenkin samaa mieltä 28 18,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 31 20,1 % Jokseenkin eri mieltä 13 8,4 % Täysin eri mieltä 29 18,8 % Yhteensä ,0 % Aikuissosiaalityön ja uusien ja nuorten asiakkaiden yksikössä asiakkaat asioivat pääsääntöisesti saman työntekijän kanssa. Toimeentulotuen yksikössä työntekijöillä ei ole omia asiakkaita.

20 20 Olen saanut tavata työntekijää riittävän usein. n % Täysin samaa mieltä 55 35,7 % Jokseenkin samaa mieltä 30 19,5 % Ei samaa eikä eri mieltä 26 16,9 % Jokseenkin eri mieltä 16 10,4 % Täysin eri mieltä 27 17,5 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista kokee tavanneensa työntekijän tarpeeksi usein. Reilu neljännes kokee tavanneensa työntekijän liian harvoin. Tapaamisille on varattu riittävästi aikaa. n % Täysin samaa mieltä 89 51,1 % Jokseenkin samaa mieltä 38 21,8 % Ei samaa eikä eri mieltä 24 13,8 % Jokseenkin eri mieltä 7 4,0 % Täysin eri mieltä 16 9,2 % Yhteensä ,0 % Yli 70 % vastaajista koki, että tapaamisille oli varattu riittävästi aikaa.

21 21 Seuraavissa kysymyksissä lueteltiin asiakaskohtaamista ja vuorovaikutusta kuvaavia piirteitä. Vastaajia pyydettiin valitsemaan jokaiselta riviltä yksi luku, joka kuvasi hänen saamaansa palvelun laatua parahaiten. Kysymyksiin on yhä pyydetty vastaamaan vain, mikäli vastaaja on käynyt asiakaskäynnillä tai asioinut puhelimitse joko nuorten ja uusien toimeentulotukiasiakkaiden yksikössä tai aikuissosiaalityössä. Rauhallista vs. kiireistä Suurin osa vastaajista piti asiakaskohtaamista ja vuorovaikutusta rauhallisena kiireisen sijaan.

22 22 Asiantuntevaa vs. asiantuntematonta Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa asiantuntevaa palvelua. Empaattista vs. ymmärtämätöntä Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa pääosin empaattista kohtelua.

23 23 Kunnioittavaa vs. epäkunnioittavaa Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa kunnioittavaa kohtelua. Läsnä olevaa vs. etäistä Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa läsnä olevaa palvelua.

24 24 Joustavaa vs. joustamatonta Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa melko joustavaa palvelua. Suurin osa asiakkaista koki saaneensa työntekijältä tietoa häntä auttavista palveluista. Kuitenkin neljäsosa oli eri mieltä.

25 25 Työntekijällä oli kanssani sama käsitys avuntarpeestani. n % Täysin samaa mieltä 67 35,6 % Jokseenkin samaa mieltä 51 27,1 % Ei samaa eikä eri mieltä 26 13,8 % Jokseenkin eri mieltä 21 11,2 % Täysin eri mieltä 23 12,2 % Yhteensä ,0 % Reilu 60 % vastaajista koki, että työntekijällä oli sama käsitys vastaajan avuntarpeista. Sain riittävästi tietoa siitä, miten asiani etenevät käynnin jälkeen. n % Täysin samaa mieltä 68 36,6 % Jokseenkin samaa mieltä 50 26,9 % Ei samaa eikä eri mieltä 29 15,6 % Jokseenkin eri mieltä 21 11,3 % Täysin eri mieltä 18 9,7 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista kokee saavansa tietoa siitä, kuinka heidän asiansa hoituvat käynnin jälkeen. Kuitenkin yli 20 % ilmoittaa olevansa tästä eri mieltä.

26 26 Minulla on mahdollisuus osallistua asiani käsittelyyn. n % Täysin samaa mieltä 49 25,9 % Jokseenkin samaa mieltä 43 22,8 % Ei samaa eikä eri mieltä 40 21,2 % Jokseenkin eri mieltä 31 16,4 % Täysin eri mieltä 26 13,8 % Yhteensä ,0 % Alle puolet vastaajista on sitä mieltä, että heillä on mahdollisuus osallistua asiansa käsittelyyn. Yli viides vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä asiasta. Minua varten tehty palvelusuunnitelma on hyödyllinen. n % Täysin samaa mieltä 43 25,0 % Jokseenkin samaa mieltä 45 26,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 49 28,5 % Jokseenkin eri mieltä 20 11,6 % Täysin eri mieltä 15 8,7 % Yhteensä ,0 % Vain 51 % vastaajista piti heitä varten tehtyä palvelusuunnitelmaa hyödyllisenä. Palvelusuunnitelma on sosiaalihuoltolain mukainen, asiakkaalle yhteistyössä laadittu suunnitelma, jonka tarkoituksena on sanallistaa ja jäsentää suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasprosessia.

27 27 Koen tulleeni kuulluksi. n % Täysin samaa mieltä 64 32,8 % Jokseenkin samaa mieltä 51 26,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 37 19,0 % Jokseenkin eri mieltä 23 11,8 % Täysin eri mieltä 20 10,3 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki tulleensa kuulluksi. Noin viidesosa oli eri mieltä. Mielipiteeni otetaan huomioon minua koskevissa asioissa. n % Täysin samaa mieltä 57 29,4 % Jokseenkin samaa mieltä 44 22,7 % Ei samaa eikä eri mieltä 50 25,8 % Jokseenkin eri mieltä 24 12,4 % Täysin eri mieltä 19 9,8 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki, että heidän mielipiteensä otettiin huomioon häntä koskevissa asioissa. Noin neljäsosa ei ollut samaa eikä eri mieltä. Voin puhua luottamuksellisesti vaikeistakin asioista. n % Täysin samaa mieltä 78 41,5 % Jokseenkin samaa mieltä 37 19,7 % Ei samaa eikä eri mieltä 38 20,2 % Jokseenkin eri mieltä 17 9,0 % Täysin eri mieltä 18 9,6 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki voivansa puhua luottamuksellisesti vaikeistakin asioista.

28 28 Seuraavat kysymykset on osoitettu kaikille vastaajille. Sosiaalitoimen asiakkuuden myötä elämäntilanteeni on Yli puolet vastaajista koki, että heidän elämäntilanteensa oli parantunut sosiaalitoimen myötä. Noin kolmannes koki tilanteensa pysyneen samana. Sosiaalityö on muutokseen pyrkivää työtä. Silti muutos voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaan mahdollinen alamäki saadaan pysäytettyä ja tilanne pysyy samana. Monen asiakkaan osalla kannatteleva sosiaalityö vaikuttavaa sosiaalityötä.

29 29 Palvelu on vastannut odotuksiani Suurin osa vastaajista koki palvelun vastanneen heidän odotuksiaan. Miten suhtaudut tulevaisuuteesi? Vastaajista noin 60 % suhtautui tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja noin 40 % kertoi tulevaisuuden tuntuvan epävarmalta.

30 30 Minkälaisen toivoisit oman tilanteesi olevan vuoden päästä? Kuvaile vapaamuotoisesti. Ehkä töissä tai opiskelemassa. Eteenpäin suuntautunut ja valoisa! :) Ettei tarvitsisi enää hakea toimeentulotukea. Jos kuitenkin joutuu toimeentulotukea jatkossa hakemaan, niin toiveena olisi, että Tipotien sosiaaliaseman seinään saataisiin postilaatikko, johon hakemuksen voisi kirjekuoressa pudottaa liitteineen postilaatikkoon. Että olisin jossain palkkatyössä tai koulutuksessa Että olisin jossain työssä. Haluaisin olla työelämässä tai koulussa. Ihmisarvoa vastaava. Kävisin töissä ja opiskelisin. Tuloni olisivat vakaat ja tulevaisuus näyttäisi selkeältä. Olisin töissä, enkä tarvitsisi enään toimentulotukea. Elämä olisi tasaisempaa ja että tililläkin olis vähän käyttörahaa, ettei kaikki mene "kädestä suuhun" Päihdeongelmani takia en todellakaan tiedä, mitä vuoden päästä tapahtuu. Olen ollut nuorempana vuosia hyvässä työssä ja kierrellyt maailmaa. Lukenut insinööriksi, ollut vastuullisessa työssä. Nyt kun mietin tilannettani, jos vuoden päästä teen töitä vaikka maalarina kohtuullisella palkalla, niin että voin ajaa kotiin jollakin vanhalla auton rämällä kainalossa pari maitopurkkia, niin olisin varmasti onnellisempi kuin yksikään pohatta Manhattanilla. Tavoitteenani on opiskella päätoimisesti, työskennellä opintojen ohella. Toivon, että tarpeeni sosiaaliaseman palveluille on huomattavasti vähentynyt, jopa päättynyt. Arki on hallinnassa ja talous kunnossa. Toivon olevani valmis/pääseväni kuntouttavaan työtoimintaan. Toivon myös jaksavani jatkaa Aa-ryhmissä käyntejä ja pysyväni raittiina.

31 31 Toivon saaneeni apua terveys- ja mielenterveysongelmiini ja pysyvästi opiskelemaan täysipainoisesti ja elättämään itseni pienimuotoisella yritystoiminnalla. Sain tietoa tarvitsemistani sosiaalityön ja toimeentulotuen palveluista. n % Kaupungin internet-sivuilta Sosiaaliaseman henkilökunnalta Kaupungin sosiaalipalveluiden neuvontapisteestä 50 9 Muun sosiaali-, terveys- tai -neuvontapalvelun kautta 33 6 Koulun tai oppilaitoksen kautta 12 2 Sanomalehdestä 9 2 Kelasta 38 7 Facebookista 3 1 Kaverilta, tutulta tai sukulaiselta Muualta Tähän kysymykseen sai valita kaikki vastaajia koskevat kohdat. Kaupungin internet-sivut ovat vastaajille tärkein tiedon saantiväylä. Seuraaavaksi tärkeimmiksi koettiin sosiaaliaseman henkilökunnalta sekä kavereilta, tutuilta tai sukulaisilta saatu tieto. Myös sosiaalipalveluiden sekä muiden laitosten neuvontapalvelut koettiin tärkeäksi tiedonsaannin väyläksi. Vapaa sana. Ei se sossuntäti ollutkaan sellainen mikä ennakkokäsitysmulla oli. Kerrankin tunsin että minua kohdellaan ihmisenä. :) Iso kiitos mun ohjaajalle ja sossulle kun aina oon saanu apua! :) Kiitos sossu! Ette ookkaan niin kauheita, ollenkaan! :) Nopeat käsitteluajat helpottavat elämää suuresti. Olen todennut monta kertaa että kun ihmisen elämäntilanne muuttuu yhtäkkiä totaalisesti, apua ei saa mistään eikä millään ja sit kun sitä saa se on usein riittämätöntä. Kukaan ei vastaa asiakkaan kokonaistilanteen kartoituksesta kasvotusten. On aivan eri asia käydä

32 32 asiakkaan kotona kuin yrittää katsoa tilanne papereista, joista ei koskaan selviä kaikki tilanteeseen vaikuttavat asiat. Olen toimeentulotuen hakemisprosessiin pääosin tyytyväinen. Ensimmäistä kertaa hakiessa (kesällä 2012) kynnys oli korkea, johtuen osittain suuresta byrokratian määrästä. Sähköinen asiointipalvelu varmaan helpottaisi sekä hakijan että käsittelijän työmäärää. Parin ensimmäisen hakemuksen aikana asiakaspalvelu oli huonoa ja asiatonta. Käsittelijät olivat loukkaavia ja ennakkoluuloisia. Viimeisen puolen vuoden aikana palvelu on parantunut huomattavasti, jatkakaa samaan malliin! Soittopyynnön jättäminen ois hyvä, sama kuin kelalla, koska aina ei ole puheaikaa soittaa. Sosiaalitoimeen olisi hyvä saada ihan asiakaskäyntejä välillä jos asiakas niin haluaa. Päätösten teko pelkkien numeroiden varassa on absurdia. Harkinnan varaisia voitaisiin hyväksyä tasapuolisemmin. Jotkut (yksineläjät) saavat harkinnan varaista vaatteisiin Sosiaalityöntekijä on hyvä! Ihana kun hän sanoo, että "asiakkaita varten täällä ollaan". Toimeentulotuen päätöksen tekoajat parantuneet hienosti, jatkakaa samaan malliin! Ärsyttää suunnattomasti ja vaikeuttaa asiointia kun eri työntekijöiltä saa eri infoa. Varsinkin toimeentulotuki on hylännyt jotain minkä sos.työntekijä / sos.palv.neuvontapiste on minulle kertonut. Toimeentulotuki ei todellisuudessa riitä aina elämiseen. Siihen pitäisi tulla vähintään 200 euron korotus kuukautta kohti. Sitten se olisi kohtuullista KELAn tukien kanssa. Itselläni ei mene edes viinaan ja tupakkiin rahaa ja silti ei meinaa aina riittää. Kun haluaa jotenkin olla ettei syrjäytyisi. Toivoisin parempia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen tapaamiseen tai edes pitkiä puhelinaikoja, joita voisi käyttää asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvien kysymysten käsittelemiseen. Toinen tärkeä asia olisi se, että pitkään asiakkaana oleville nimitettäisiin joku yksittäinen työntekijä. Tällä hetkellä ongelmia aiheutuu siitä, että kun kysyy yhdeltä työntekijältä neuvoa, toinen käsittelee hakemuksen ja tekeekin erilaisen

33 33 päätöksen kuin mitä edellinen työntekijä oli antanut ymmärtää odottaa. Toki käytäntöjen yhtenäistämisellä voisi olla myös paikkansa. En kuitenkaan toivo, että yhtenäistäminen toteutuu joustamattomuutena, mikä tuntuu olevan vallitseva käytäntö. Olen tosiaan tavannut monivuotisen asiakkuuteni aikani työntekijää ainoastaan kerran, vaikka tarvetta olisi ollut useamminkin. Kuukausien jonotusajat eivät oikein toimi kun usein monimutkaisemmat ja keskustelua vaativat asiat ovat suhteellisen kiireellisiä. Tapaamani sosiaaliohjaaja oli kuitenkin erittäin mukava ja empaattinen, eikä minulla ole tapaamisesta itsestään pahaa sanottavaa. Sain asiani selvitettyä. Toivoisin vaan, että tapaamisia olisi mahdollista saada paljon helpommin.

34 34 Liitteet Hei, Tampere Tämä on Tampereen kaupungin Sarviksen sosiaaliaseman asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn tavoitteena on kerätä asiakkaiden mielipiteitä tämän hetkisten palveluiden tasosta sekä löytää toiminnasta kehityskohteita. Kysely toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä -kehittämishankkeen ja Tampereen yliopiston sosiaalityön ja sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmien kanssa. Kysely on suunnattu aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen asiakkaille ajalla Kysely lähetetään 1000 talouteen Toimeentulotuen yksikössä asioiville sekä jaetaan asiakasajalla asioiville. Arvomme yhteystietonsa antaneiden kesken 6 kpl 25 arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Kysymme samalla kiinnostustasi osallistua palveluiden kehittämiseen sosiaalityön asiakasraadissa. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja antamiasi tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksesi eivät ole yhteydessä asiointiisi tai toimeentulotukipäätökseesi. Ethän laita vastaukseesi mukaan toimeentulotukihakemusta tai siihen kuuluvia liitteitä. Palauta vastauksesi sosiaaliasemalla olevaan palautuslaatikkoon tai postita omakustanteisesti alla olevaan osoitteeseen: Tampereen kaupunki / SOS II -hanke, Samuli Pietilä/Mia Mäki-Fränti, Hatanpäänkatu 3 J 3. krs, Tampere. Palauta täytetty kyselylomake mielellään heti, mutta viimeistään Kyselyn voit täyttää myös sähköisesti osoitteessa: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/11790/lomake.html Tutkimusaineiston käsittelyyn osallistuvat ovat vaitiolovelvollisia. Tulokset raportoidaan siten, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäisten henkilöiden vastauksia. Tampereen kaupunki tallettaa kyselyaineiston ja käyttää sitä hyödyksi palveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan keväällä 2014 Tampereen kaupungin internetsivuilla sekä SOS II -hankkeen omilla internetsivuilla. Lisätietoja saat osoitteista sekä Kaste- ja SOS II -hankkeista löydät lisätietoa sivulta Jokainen vastaus on askel lähemmäksi paremmin toimivia sosiaalityön palveluita. Emme voi tarpeeksi korostaa, miten tärkeänä pidämme vastaustasi.

35 35 Tampereen kaupunki Samuli Pietilä Tampereen yliopisto Katja Kuusisto

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Vastaajien taustatiedot... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä... 4 2.3 Asuinkunta... 5 2.4 Asiakkaan tilanne... 5

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)?

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen ja keväällä 2012 päättyvän moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista palvelujen toteuttajien näkökulmasta. Kaikki

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta Sivu 1/3 (http://www.thl.fi ) TERVEYDEN JA IlYVINVOINNINl.A! 1 Suomeksi (/lomake/toimeentulotukiseuranta?1=f Pa svenska (/lomake/toimeentulotukiseuranta?1=sv)

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE

Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke arviointitutkimus KYSELYLOMAKE KUNTOUTUJILLE 1 Vastaajan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista kuntoutujan

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa l Inari Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Taustaa Vammaispalvelulain l l i ja sosiaalihuoltolain l l i velvoitteet: Kunnan

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Riikka Kimpanpää Projektipäällikkö Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden tehostamisen projekti 2016 1 Uudistuvat palvelut Tampereelle uusi keskitetty

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri Kelan palvelukanavat Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri 10.6.2016 Kelan monipuolinen palvelukanavatarjonta Verkkopalvelu Puhelinpalvelu Posti Toimistokäynti Suorakorvaus

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta.

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta. Tutkija, VTT Mirja Määttä 13.1.2017 Perustietoa Ohjaamoista Vuoden 2016 lopulla Ohjaamoja oli 39. Näistä valtaosa saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, joko valtakunnallisesta tai alueellisesta osiosta.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen Neuvonta- ja asiakaspalvelut Jonna Hyppönen 26.3.2015 Yleistä Jyväskylän kaupungin neuvonta- ja asiakaspalveluista Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (Tikkakoski, Vaajakoski, Korpilahti

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirron Hankepäällikkö Heli Kauhanen

Toimeentulotuen Kelasiirron Hankepäällikkö Heli Kauhanen Toimeentulotuen Kelasiirron tilannekatsaus 29.11.2016 Hankepäällikkö Heli Kauhanen 1 Laki muuttuu 1.1.2017 Kela vastaa perustoimeentulotukeen liittyvistä toimeenpanoon, neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 1 Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN?

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? Göteborgin kaupunki toteuttaa tämän tutkimuksen voidakseen kehittää eri toimintojaan. Tutkimus

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Österåkerin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ensimmäisestä tammikuuta 2010. Silloin tehtiin tarvekartoitus joka on ollut pohjana suomenkieliseen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot