Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014"

Transkriptio

1 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä, SOS II hanke

2 2 Sisällys Sisällys Johdanto Kyselyn yksiköt Aikuissosiaalityön sosiaaliasema Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen yksikkö (Unto) Toimeentulotuen yksikkö Kyselyn tulokset... 7 Liitteet... 34

3 3 1. Johdanto Tampereen kaupunki on mukana Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä SOS II hankkeessa. SOS II hanke on aikuissosiaalityön kehittämishanke, jonka tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden lisääminen, uusien toimintamallien ja -menetelmien tuominen sosiaalityöhön, yhteistyön kehittäminen sosiaalitoimen yhteistyötahojen kanssa sekä tehtävärakenteen selkiyttäminen. SOS II hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste -ohjelman mukaisia hankkeita ja toimii Väli-Suomen alueella Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Tämä asiakastyytyväisyyskysely on tehty yhteistyössä Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön sosiaalityön ja sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmien, SOS II hankkeen ja Tampereen avopalveluiden välillä. Kysely toteutettiin Vastaajia oli yhteensä vajaa kolmesataa (N=272). Kysely suoritettiin samalla lomakkeella kolmessa eri yksikössä, Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla (n=76), Uusien ja nuorten toimeentulotukiasiakkaiden yksikössä (Unto) (n=27) sekä Toimeentulotuen yksikössä (n=160). Kysely jaettiin yhteensä asiakkaalle ja vastauksia saatiin yhteensä 272 kpl. Vastausprosentti oli 18,13 %, joka on melko tyypillinen vastausprosentti tämän kaltaisiin kyselyihin. Aikuissosiaalityön sekä Unto:n asiakkaille kysely jaettiin asiakaskäynnin jälkeen ja pyydettiin palauttamaan yhteisessä odotusaulassa olevaan palautuslokeroon. Toimeentulotuen yksikön asiakkaille kysely lähetettiin postitse toimeentulotukipäätöksen yhteydessä. Kyselyn liitteenä oli valmiiksi maksettu palautuskuori SOS II hankkeelle, joka keräsi aineiston. Kyselyn yhteydessä niin asiakaskäynnillä käyville asiakkaille, kuin kirjallisesti asioiville, jaettiin saatekirje, jossa avattiin kyselyn tarkoitusta ja pyrittiin motivoimaan asiakkaat vastaamaan (Liite 1). Lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan sähköisesti. Vastausprosenttia pyrittiin nostamaan arpomalla kaikkien vastanneiden kesken 5 kpl 20 :n arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Tutkimus toteutettiin osana Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön sosiaalityön ja sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmien kanssa siten, että tutkimusprosessi toteutettiin osana opiskelijoiden opetusta Sosiaalitieteiden kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssilla (STYA4B/SOS7.2; https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=21447). Kyselyä oli laatimassa Tampereen kaupungin, SOS II hankkeen ja Tampereen yliopiston henkilökunnan

4 4 lisäksi yli 100 yllä olevan kurssin opiskelijaa. Kysely rakennettiin prosessinomaisesti siten, että kaikki opiskelijat pääsivät osallistumaan sen tekemiseen. Lopullinen versio muokattiin kurssin vetäjien ja SOS II hankkeen kesken. Kyselyn aineisto on myös tallennettu yhteiskuntatieteelliseen arkistoon myöhempää käyttöä varten. Kyselyn tavoitteena oli kerätä asiakkaiden mielipiteitä tämän hetkisten palveluiden tasosta sekä löytää toiminnasta kehityskohteita. Kyselyssä kysyttiin samalla kiinnostusta osallistua palveluiden kehittämiseen sosiaalityön asiakasraadissa.

5 5 2. Kyselyn yksiköt 2.1 Aikuissosiaalityön sosiaaliasema Aikuissosiaalityön palveluilla vahvistetaan tuen tarpeessa olevien aikuisten voimavaroja sekä tuetaan omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Palvelut on tarkoitettu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille aikuisille. Asiakkaat ovat yksin asuvia henkilöitä ja lapsettomia pariskuntia. Sosiaalityö sisältää tilannekartoituksen tekemisen, ohjausta ja tukitoimien järjestämistä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on luoda tarvittava palveluverkosto yhdessä asiakkaan kanssa ja koordinoida verkoston toimintaa asiakkaan tilannetta seuraten. Sosiaalityöntekijän puoleen voit kääntyä, mikäli: tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun olet työtön ja tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin tai sosiaalista kuntoutusta olet asunnoton tai sinulla on ongelmia asumisessa sinulla on alkoholi- tai muu päihderiippuvuusongelma mielenterveyden ongelmat haittaavat arkesi sujumista olet kohdannut äkillisen kriisin, kuten eron, häädön tai velkaantumisen kohtaat arjessasi lähisuhdeväkivaltaa tarvitset sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla ei pääsääntöisesti tehdä toimeentulotukipäätöksiä, vaan ne käsitellään keskitetysti toimeentulotuen yksikössä. Säännöllisissä asiakastapaamisissa sosiaalityöntekijä kuitenkin kartoittaa ja linjaa myös toimeentulotuen tarvetta.

6 6 2.2 Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen yksikkö (Unto) Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen yksikössä eli Unto:ssa otetaan vastaan ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakevat asiakkaat ja asiakkaat, joiden asioinnista on kulunut yli kaksi vuotta. Heidät otetaan vastaan pääsääntöisesti ajanvarauksella, mutta asiakkaalla on oikeus hakea toimeentulotukea myös kirjallisesti. Asiakkaita vastaanottavat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Tarkoitus on kartoittaa asiakkaan toimeentulotuen tarve, tehdä päätös toimeentulotuesta, kartoittaa mahdollinen sosiaalityön palvelutarve sekä ohjata asiakas eteenpäin palvelujärjestelmässä. Asiakkuudet pyritään pitämään melko lyhyinä, 1-6kk. 2.3 Toimeentulotuen yksikkö Muiden kuin uusien asiakkaiden toimeentulotukihakemukset käsitellään kirjallisten tai sähköisten hakemusten perusteella Tampereella Toimeentulotuen yksikössä, jossa työskentelee noin 60 työntekijää. Yksi johtava sosiaalityöntekijä, kuusi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, viisi toimistotyöntekijää ja noin 45 etuuskäsittelijää. Työntekijämäärät vaihtelevat hieman kausittain. Etuuskäsittelijät on jaettu kolmeen eri tiimiin. Kutakin tiimiä johtaa yksi sosiaalityöntekijä. Kaksi sosiaalityöntekijää on erikoistunut oikaisuvaatimuksiin ja yksi antaa yleistä neuvontaa etuuskäsittelijöille. Sosiaaliohjaajat ottavat vastaan asiakkaita, joilla on toistuvia ongelmia toimeentulotukiasioissa. Sosiaaliohjaajat ovat ainoa ammattiryhmä Toimeentulotuen yksikössä, jotka tapaavat asiakkaita henkilökohtaisilla ajoilla. Etuuskäsittelijät tekevät kirjallisia toimeentulotukipäätöksiä ja toimistotyöntekijät toimistotöitä. Vuonna 2013 Tampereella tehtiin 87,0 % toimeentulotukipäätöksistä kirjallisesti, ilman asiakkaan läsnäoloa. Näistä miltei kaikki on tehty Toimeentulotuen yksikössä. Vuonna 2013 Tampereella toimeentulotukea haki kotitaloutta, joissa oli yhteensä henkilöä. Yhteensä eri toimeentulotukipäätöksiä tehtiin kpl. Toimeentulotuen menot olivat reilu 38 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungilla on ollut aiemmin vaikeuksia pysyä lain määräämässä käsittelyajassa (7 arkipäivää) toimeentulotuen suhteen. Kuitenkin vuonna 2014 tammi-elokuun tilastoissa käsittelyajassa on pysytty 100 %:n tehokkuudella.

7 7 3. Kyselyn tulokset Kyselyyn vastasi 272 asiakasta. Vastaajien iän mediaani oli 37 vuotta. Vastaajien ikäjakauma oli vuotta. Suurin vastaajaryhmä oli alle 30 vuotiaat, joiden osuus oli 42 %. Tulottomat, vailla ammatillista koulutusta olevat alle 30 vuotiaat nuoret ovatkin yksi aikuissosiaalityön painopistealueita. Vastaajien sukupuolet jakautuivat miltei tasan miesten ja naisten välillä. Suurin osa ilmoitti äidinkielekseen suomen- tai ruotsinkielen.

8 8 Kysely toteutettiin kolmessa eri yksikössä Sarviksen sosiaaliasemalla. Suurin vastaajaryhmä asioi Toimeentulotuen yksikössä (61 %). Loput vastaajista asioi Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla (29 %) sekä Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen palveluiden yksikössä (10 %). Ensimmäistä kertaa asioivia vastaajia oli 21 % vastaajista. Asiakkuuden keston mediaani oli 21kk. 49,6 % asiakkaista ilmoitti asiakkuutensa kestäneen alle vuoden ja 50,6 % asiakkaista ilmoitti asiakkuutensa kestäneen vuoden tai pidempään. Pisimmillään yksi asiakas ilmoitti asiakkuutensa kestäneen 200kk eli noin 16,5 vuotta.

9 9 Noin 40 % vastaajista ilmoitti asioivansa kasvokkain ja noin 60 % kirjallisesti. Tampereen Toimeentulotuen yksikössä asioidaan pääsääntöisesti vain kirjallisesti ja vastausprosentit ovat jakautuneet samantyyppisesti kuin asiointipaikkakysymyksessä.

10 10 Suurin osa vastaajista ilmoitti koulutustaustakseen toisen asteen (55 %). Kysymyksessä työtilanteesta työttömyys nousi selvästi suurimmaksi ryhmäksi (53 %). Opiskelijoiden osuus oli myös melko korkea (15 %) vaikka kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa. Selvästi suurin osa vastaajista ilmoitti asuvansa yksin (70 %).

11 11 Seuraaviin kysymyksiin pyydettiin vastaamaan vain, jos asiakas asioi Toimeentulotuen yksikössä: Toimeentulotuen hakemus on selkeä. n % Täysin samaa mieltä ,8 % Jokseenkin samaa mieltä 85 32,3 % Ei samaa eikä eri mieltä 23 8,7 % Jokseenkin eri mieltä 29 11,0 % Täysin eri mieltä 16 6,1 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista (74 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että toimeentulotuen hakemus on selkeä. 17 % oli eri mieltä lomakkeen selkeydestä. Toimeentulotukihakemuksen liitteiden hankkiminen on helppoa n % Täysin samaa mieltä 53 20,5 % Jokseenkin samaa mieltä 67 26,0 % Ei samaa eikä eri mieltä 48 18,6 % Jokseenkin eri mieltä 51 19,8 % Täysin eri mieltä 39 15,1 % Yhteensä ,0 % Reilu kolmannes vastaajista ilmoitti liitteiden hankkimisen toimeentulotukihakemukseen vaikeaksi.

12 12 Olen saanut tarvittaessa sosiaalitoimelta apua toimeentulotuen hakemiseksi. n % Täysin samaa mieltä 66 28,8 % Jokseenkin samaa mieltä 51 22,3 % Ei samaa eikä eri mieltä 52 22,7 % Jokseenkin eri mieltä 26 11,4 % Täysin eri mieltä 34 14,8 % Yhteensä ,0 % Noin neljännes vastaajista koki, ettei ollut saanut sosiaalitoimelta apua toimeentulotuen hakemiseksi. Kyselyyn vastanneista 61 % asioi kirjallisesti Toimeentulotuen yksikössä. Toimeentulotukihakemuksessa kerätyt tiedot ovat perusteltuja. n % Täysin samaa mieltä 89 34,1 % Jokseenkin samaa mieltä 79 30,3 % Ei samaa eikä eri mieltä 47 18,0 % Jokseenkin eri mieltä 33 12,6 % Täysin eri mieltä 13 5,0 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista (64 %)pitää toimeentulotukihakemuksessa kerättyjä tietoja perusteltuina.

13 13 Minua kohdeltiin oikeudenmukaisesti. n % Täysin samaa mieltä ,0 % Jokseenkin samaa mieltä 59 22,5 % Ei samaa eikä eri mieltä 40 15,3 % Jokseenkin eri mieltä 28 10,7 % Täysin eri mieltä 25 9,5 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki, että häntä oltiin kohdeltu oikeudenmukaisesti. Noin viidesosa oli eri mieltä. Elämäntilanteeni huomioitiin toimeentulotukihakemukseni käsittelyssä. n % Täysin samaa mieltä ,9 % Jokseenkin samaa mieltä 62 23,9 % Ei samaa eikä eri mieltä 19 7,3 % Jokseenkin eri mieltä 36 13,9 % Täysin eri mieltä 36 13,9 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki, että hänen elämäntilanteensa oli otettu huomioon toimeentulotukihakuemuksen käsittelyssä. Reilu neljäsosa oli eri mieltä.

14 14 Pidän tärkeänä sitä, että pystyn seuraamaan toimeentulotukihakemusten käsittelyaikaa kaupungin nettisivulla. n % Täysin samaa mieltä ,6 % Jokseenkin samaa mieltä 50 21,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 50 21,2 % Jokseenkin eri mieltä 14 5,9 % Täysin eri mieltä 12 5,1 % Yhteensä ,0 % Toimeentulotukihakemuksen käsittelyajan seurantapalvelu koettiin erittäin tärkeäksi. Sivulla on mahdollista seurata, minä päivänä saapuneita hakemuksia käsitellään Toimeentulotuen- yksikössä sekä Uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen yksikössä. Olen saanut toimeentulotukipäätöksen/- päätökset kohtuullisessa ajassa. n % Täysin samaa mieltä 67 27,1 % Jokseenkin samaa mieltä 81 32,8 % Ei samaa eikä eri mieltä 35 14,2 % Jokseenkin eri mieltä 38 15,4 % Täysin eri mieltä 26 10,5 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista koki saaneensa toimeentulotukipäätöksensä kohtuullisessa ajassa. Tampereen kaupunki on pystynyt tammi-elokuussa vuonna 2014 käsittelemään 100 % toimeentulotukihakemukista lain määräämässä seitsemässä arkipäivässä. Asiakkaiden näkemys kohtuullisesta ajasta voi vaihdella viranomaisen näkemyksestä. Lisäksi lisäselvityspyynnöt voivat viivästyttää toimeentulotukipäätöksen tekoa asiakkaan näkökulmasta.

15 15 Ymmärrän päätöksen sisällön ja perustelut. n % Täysin samaa mieltä 77 30,9 % Jokseenkin samaa mieltä 76 30,5 % Ei samaa eikä eri mieltä 41 16,5 % Jokseenkin eri mieltä 31 12,4 % Täysin eri mieltä 24 9,6 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista ymmärtää toimeentulotukipäätöksen sisällön ja perustelut. 22 % asiakkaista ilmoittaa ongelmia päätöksen ymmärtämisessä. Kyselyyn vastanneista 8 % kertoi äidinkielensä olevan muu kuin suomi tai ruotsi. Kaikki toimeentulotukipäätökset tehdään suomenkielellä ja pyydettäessä asiakkaalla on mahdollisuus saada päätös ruotsinkielellä. Saamani lisäselvityspyynnön sisältö oli ymmärrettävä. n % Täysin samaa mieltä 72 35,6 % Jokseenkin samaa mieltä 51 25,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 46 22,8 % Jokseenkin eri mieltä 17 8,4 % Täysin eri mieltä 16 7,9 % Yhteensä ,0 % Vastaukset lisäselvityspyynnön ymmärrettävyyteen ei oleellisesti eroa päätöksen ymmärrettävyydestä.

16 16 Lisäselvityspyyntöön vastaaminen oli helppoa. n % Täysin samaa mieltä 64 31,8 % Jokseenkin samaa mieltä 56 27,9 % Ei samaa eikä eri mieltä 42 20,9 % Jokseenkin eri mieltä 25 12,4 % Täysin eri mieltä 14 7,0 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista piti lisäselvityspyyntöihin vastaamista helppona. Noin viidesosa ilmoitti vastaamisen olevan vaikeaa. Tiedän, miten toimeentulotukiasiani hoituvat tästä eteenpäin. n % Täysin samaa mieltä ,9 % Jokseenkin samaa mieltä 83 31,6 % Ei samaa eikä eri mieltä 37 14,1 % Jokseenkin eri mieltä 22 8,4 % Täysin eri mieltä 16 6,1 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista ilmoitti tietävänsä, miten heidän toimeentulotukiasiansa hoituvat tästä eteenpäin.

17 17 Miten mieluiten hakisit toimeentulotukea? Kyselyyn vastaajat hakisivat toimeentulotukea mieluiten sähköisesti. Toimeentulotuen sähköinen asiointi on mahdollistunut Tampereella alkuvuodesta Seuraaviin kysymyksiin pyydettiin vastaamaan vain, mikäli vastaaja on käynyt asiakaskäynnillä tai asioinut puhelimitse joko nuorten ja uusien toimeentulotukiasiakkaiden yksikössä tai aikuissosiaalityössä. Sarvikselle on hyvät liikenneyhteydet. n % Täysin samaa mieltä 91 45,7 % Jokseenkin samaa mieltä 65 32,7 % Ei samaa eikä eri mieltä 21 10,6 % Jokseenkin eri mieltä 10 5,0 % Täysin eri mieltä 12 6,0 % Yhteensä ,0 % Sarviksen sosiaaliaseman liikenneyhteydet koettiin hyviksi.

18 18 Ajanvaraus on helppoa. n % Täysin samaa mieltä 45 24,1 % Jokseenkin samaa mieltä 51 27,3 % Ei samaa eikä eri mieltä 24 12,8 % Jokseenkin eri mieltä 33 17,6 % Täysin eri mieltä 34 18,2 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista piti ajanvarausta helppona, mutta reilu kolmasosa ilmoitti olevansa eri mieltä. Tampereen Toimeentulotuen yksikössä ei ole kolmen sosiaaliohjaajan lisäksi asiakasvastaanottoa. Unto:n asiakkaat tavataan pääsääntöisesti ajanvarauksella. Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalle ohjataan asiakkaita eri palveluiden piiristä tai asiakkaat ottavat itse yksikköön yhteyttä. Aukioloajat ovat minulle sopivat. n % Täysin samaa mieltä 62 32,6 % Jokseenkin samaa mieltä 57 30,0 % Ei samaa eikä eri mieltä 34 17,9 % Jokseenkin eri mieltä 21 11,1 % Täysin eri mieltä 16 8,4 % Yhteensä ,0 % Aukioloajat koettiin melko sopiviksi. Sarviksen sosiaaliasemalla noudatetaan tavallista virka-aikaa.

19 19 Ajanvarauksen nopeudessa vastaukset ovat jakautuneet melko tasan. Reilu kolmannes on sitä mieltä, että aikoja ei saa tarpeeksi nopeasti. Olen asioinut pääasiallisesti saman työntekijän kanssa. n % Täysin samaa mieltä 53 34,4 % Jokseenkin samaa mieltä 28 18,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 31 20,1 % Jokseenkin eri mieltä 13 8,4 % Täysin eri mieltä 29 18,8 % Yhteensä ,0 % Aikuissosiaalityön ja uusien ja nuorten asiakkaiden yksikössä asiakkaat asioivat pääsääntöisesti saman työntekijän kanssa. Toimeentulotuen yksikössä työntekijöillä ei ole omia asiakkaita.

20 20 Olen saanut tavata työntekijää riittävän usein. n % Täysin samaa mieltä 55 35,7 % Jokseenkin samaa mieltä 30 19,5 % Ei samaa eikä eri mieltä 26 16,9 % Jokseenkin eri mieltä 16 10,4 % Täysin eri mieltä 27 17,5 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista kokee tavanneensa työntekijän tarpeeksi usein. Reilu neljännes kokee tavanneensa työntekijän liian harvoin. Tapaamisille on varattu riittävästi aikaa. n % Täysin samaa mieltä 89 51,1 % Jokseenkin samaa mieltä 38 21,8 % Ei samaa eikä eri mieltä 24 13,8 % Jokseenkin eri mieltä 7 4,0 % Täysin eri mieltä 16 9,2 % Yhteensä ,0 % Yli 70 % vastaajista koki, että tapaamisille oli varattu riittävästi aikaa.

21 21 Seuraavissa kysymyksissä lueteltiin asiakaskohtaamista ja vuorovaikutusta kuvaavia piirteitä. Vastaajia pyydettiin valitsemaan jokaiselta riviltä yksi luku, joka kuvasi hänen saamaansa palvelun laatua parahaiten. Kysymyksiin on yhä pyydetty vastaamaan vain, mikäli vastaaja on käynyt asiakaskäynnillä tai asioinut puhelimitse joko nuorten ja uusien toimeentulotukiasiakkaiden yksikössä tai aikuissosiaalityössä. Rauhallista vs. kiireistä Suurin osa vastaajista piti asiakaskohtaamista ja vuorovaikutusta rauhallisena kiireisen sijaan.

22 22 Asiantuntevaa vs. asiantuntematonta Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa asiantuntevaa palvelua. Empaattista vs. ymmärtämätöntä Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa pääosin empaattista kohtelua.

23 23 Kunnioittavaa vs. epäkunnioittavaa Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa kunnioittavaa kohtelua. Läsnä olevaa vs. etäistä Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa läsnä olevaa palvelua.

24 24 Joustavaa vs. joustamatonta Vastaajat kokivat asiakaskohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa melko joustavaa palvelua. Suurin osa asiakkaista koki saaneensa työntekijältä tietoa häntä auttavista palveluista. Kuitenkin neljäsosa oli eri mieltä.

25 25 Työntekijällä oli kanssani sama käsitys avuntarpeestani. n % Täysin samaa mieltä 67 35,6 % Jokseenkin samaa mieltä 51 27,1 % Ei samaa eikä eri mieltä 26 13,8 % Jokseenkin eri mieltä 21 11,2 % Täysin eri mieltä 23 12,2 % Yhteensä ,0 % Reilu 60 % vastaajista koki, että työntekijällä oli sama käsitys vastaajan avuntarpeista. Sain riittävästi tietoa siitä, miten asiani etenevät käynnin jälkeen. n % Täysin samaa mieltä 68 36,6 % Jokseenkin samaa mieltä 50 26,9 % Ei samaa eikä eri mieltä 29 15,6 % Jokseenkin eri mieltä 21 11,3 % Täysin eri mieltä 18 9,7 % Yhteensä ,0 % Suurin osa asiakkaista kokee saavansa tietoa siitä, kuinka heidän asiansa hoituvat käynnin jälkeen. Kuitenkin yli 20 % ilmoittaa olevansa tästä eri mieltä.

26 26 Minulla on mahdollisuus osallistua asiani käsittelyyn. n % Täysin samaa mieltä 49 25,9 % Jokseenkin samaa mieltä 43 22,8 % Ei samaa eikä eri mieltä 40 21,2 % Jokseenkin eri mieltä 31 16,4 % Täysin eri mieltä 26 13,8 % Yhteensä ,0 % Alle puolet vastaajista on sitä mieltä, että heillä on mahdollisuus osallistua asiansa käsittelyyn. Yli viides vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä asiasta. Minua varten tehty palvelusuunnitelma on hyödyllinen. n % Täysin samaa mieltä 43 25,0 % Jokseenkin samaa mieltä 45 26,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 49 28,5 % Jokseenkin eri mieltä 20 11,6 % Täysin eri mieltä 15 8,7 % Yhteensä ,0 % Vain 51 % vastaajista piti heitä varten tehtyä palvelusuunnitelmaa hyödyllisenä. Palvelusuunnitelma on sosiaalihuoltolain mukainen, asiakkaalle yhteistyössä laadittu suunnitelma, jonka tarkoituksena on sanallistaa ja jäsentää suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasprosessia.

27 27 Koen tulleeni kuulluksi. n % Täysin samaa mieltä 64 32,8 % Jokseenkin samaa mieltä 51 26,2 % Ei samaa eikä eri mieltä 37 19,0 % Jokseenkin eri mieltä 23 11,8 % Täysin eri mieltä 20 10,3 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki tulleensa kuulluksi. Noin viidesosa oli eri mieltä. Mielipiteeni otetaan huomioon minua koskevissa asioissa. n % Täysin samaa mieltä 57 29,4 % Jokseenkin samaa mieltä 44 22,7 % Ei samaa eikä eri mieltä 50 25,8 % Jokseenkin eri mieltä 24 12,4 % Täysin eri mieltä 19 9,8 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki, että heidän mielipiteensä otettiin huomioon häntä koskevissa asioissa. Noin neljäsosa ei ollut samaa eikä eri mieltä. Voin puhua luottamuksellisesti vaikeistakin asioista. n % Täysin samaa mieltä 78 41,5 % Jokseenkin samaa mieltä 37 19,7 % Ei samaa eikä eri mieltä 38 20,2 % Jokseenkin eri mieltä 17 9,0 % Täysin eri mieltä 18 9,6 % Yhteensä ,0 % Suurin osa vastaajista koki voivansa puhua luottamuksellisesti vaikeistakin asioista.

28 28 Seuraavat kysymykset on osoitettu kaikille vastaajille. Sosiaalitoimen asiakkuuden myötä elämäntilanteeni on Yli puolet vastaajista koki, että heidän elämäntilanteensa oli parantunut sosiaalitoimen myötä. Noin kolmannes koki tilanteensa pysyneen samana. Sosiaalityö on muutokseen pyrkivää työtä. Silti muutos voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaan mahdollinen alamäki saadaan pysäytettyä ja tilanne pysyy samana. Monen asiakkaan osalla kannatteleva sosiaalityö vaikuttavaa sosiaalityötä.

29 29 Palvelu on vastannut odotuksiani Suurin osa vastaajista koki palvelun vastanneen heidän odotuksiaan. Miten suhtaudut tulevaisuuteesi? Vastaajista noin 60 % suhtautui tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja noin 40 % kertoi tulevaisuuden tuntuvan epävarmalta.

30 30 Minkälaisen toivoisit oman tilanteesi olevan vuoden päästä? Kuvaile vapaamuotoisesti. Ehkä töissä tai opiskelemassa. Eteenpäin suuntautunut ja valoisa! :) Ettei tarvitsisi enää hakea toimeentulotukea. Jos kuitenkin joutuu toimeentulotukea jatkossa hakemaan, niin toiveena olisi, että Tipotien sosiaaliaseman seinään saataisiin postilaatikko, johon hakemuksen voisi kirjekuoressa pudottaa liitteineen postilaatikkoon. Että olisin jossain palkkatyössä tai koulutuksessa Että olisin jossain työssä. Haluaisin olla työelämässä tai koulussa. Ihmisarvoa vastaava. Kävisin töissä ja opiskelisin. Tuloni olisivat vakaat ja tulevaisuus näyttäisi selkeältä. Olisin töissä, enkä tarvitsisi enään toimentulotukea. Elämä olisi tasaisempaa ja että tililläkin olis vähän käyttörahaa, ettei kaikki mene "kädestä suuhun" Päihdeongelmani takia en todellakaan tiedä, mitä vuoden päästä tapahtuu. Olen ollut nuorempana vuosia hyvässä työssä ja kierrellyt maailmaa. Lukenut insinööriksi, ollut vastuullisessa työssä. Nyt kun mietin tilannettani, jos vuoden päästä teen töitä vaikka maalarina kohtuullisella palkalla, niin että voin ajaa kotiin jollakin vanhalla auton rämällä kainalossa pari maitopurkkia, niin olisin varmasti onnellisempi kuin yksikään pohatta Manhattanilla. Tavoitteenani on opiskella päätoimisesti, työskennellä opintojen ohella. Toivon, että tarpeeni sosiaaliaseman palveluille on huomattavasti vähentynyt, jopa päättynyt. Arki on hallinnassa ja talous kunnossa. Toivon olevani valmis/pääseväni kuntouttavaan työtoimintaan. Toivon myös jaksavani jatkaa Aa-ryhmissä käyntejä ja pysyväni raittiina.

31 31 Toivon saaneeni apua terveys- ja mielenterveysongelmiini ja pysyvästi opiskelemaan täysipainoisesti ja elättämään itseni pienimuotoisella yritystoiminnalla. Sain tietoa tarvitsemistani sosiaalityön ja toimeentulotuen palveluista. n % Kaupungin internet-sivuilta Sosiaaliaseman henkilökunnalta Kaupungin sosiaalipalveluiden neuvontapisteestä 50 9 Muun sosiaali-, terveys- tai -neuvontapalvelun kautta 33 6 Koulun tai oppilaitoksen kautta 12 2 Sanomalehdestä 9 2 Kelasta 38 7 Facebookista 3 1 Kaverilta, tutulta tai sukulaiselta Muualta Tähän kysymykseen sai valita kaikki vastaajia koskevat kohdat. Kaupungin internet-sivut ovat vastaajille tärkein tiedon saantiväylä. Seuraaavaksi tärkeimmiksi koettiin sosiaaliaseman henkilökunnalta sekä kavereilta, tutuilta tai sukulaisilta saatu tieto. Myös sosiaalipalveluiden sekä muiden laitosten neuvontapalvelut koettiin tärkeäksi tiedonsaannin väyläksi. Vapaa sana. Ei se sossuntäti ollutkaan sellainen mikä ennakkokäsitysmulla oli. Kerrankin tunsin että minua kohdellaan ihmisenä. :) Iso kiitos mun ohjaajalle ja sossulle kun aina oon saanu apua! :) Kiitos sossu! Ette ookkaan niin kauheita, ollenkaan! :) Nopeat käsitteluajat helpottavat elämää suuresti. Olen todennut monta kertaa että kun ihmisen elämäntilanne muuttuu yhtäkkiä totaalisesti, apua ei saa mistään eikä millään ja sit kun sitä saa se on usein riittämätöntä. Kukaan ei vastaa asiakkaan kokonaistilanteen kartoituksesta kasvotusten. On aivan eri asia käydä

32 32 asiakkaan kotona kuin yrittää katsoa tilanne papereista, joista ei koskaan selviä kaikki tilanteeseen vaikuttavat asiat. Olen toimeentulotuen hakemisprosessiin pääosin tyytyväinen. Ensimmäistä kertaa hakiessa (kesällä 2012) kynnys oli korkea, johtuen osittain suuresta byrokratian määrästä. Sähköinen asiointipalvelu varmaan helpottaisi sekä hakijan että käsittelijän työmäärää. Parin ensimmäisen hakemuksen aikana asiakaspalvelu oli huonoa ja asiatonta. Käsittelijät olivat loukkaavia ja ennakkoluuloisia. Viimeisen puolen vuoden aikana palvelu on parantunut huomattavasti, jatkakaa samaan malliin! Soittopyynnön jättäminen ois hyvä, sama kuin kelalla, koska aina ei ole puheaikaa soittaa. Sosiaalitoimeen olisi hyvä saada ihan asiakaskäyntejä välillä jos asiakas niin haluaa. Päätösten teko pelkkien numeroiden varassa on absurdia. Harkinnan varaisia voitaisiin hyväksyä tasapuolisemmin. Jotkut (yksineläjät) saavat harkinnan varaista vaatteisiin Sosiaalityöntekijä on hyvä! Ihana kun hän sanoo, että "asiakkaita varten täällä ollaan". Toimeentulotuen päätöksen tekoajat parantuneet hienosti, jatkakaa samaan malliin! Ärsyttää suunnattomasti ja vaikeuttaa asiointia kun eri työntekijöiltä saa eri infoa. Varsinkin toimeentulotuki on hylännyt jotain minkä sos.työntekijä / sos.palv.neuvontapiste on minulle kertonut. Toimeentulotuki ei todellisuudessa riitä aina elämiseen. Siihen pitäisi tulla vähintään 200 euron korotus kuukautta kohti. Sitten se olisi kohtuullista KELAn tukien kanssa. Itselläni ei mene edes viinaan ja tupakkiin rahaa ja silti ei meinaa aina riittää. Kun haluaa jotenkin olla ettei syrjäytyisi. Toivoisin parempia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen tapaamiseen tai edes pitkiä puhelinaikoja, joita voisi käyttää asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvien kysymysten käsittelemiseen. Toinen tärkeä asia olisi se, että pitkään asiakkaana oleville nimitettäisiin joku yksittäinen työntekijä. Tällä hetkellä ongelmia aiheutuu siitä, että kun kysyy yhdeltä työntekijältä neuvoa, toinen käsittelee hakemuksen ja tekeekin erilaisen

33 33 päätöksen kuin mitä edellinen työntekijä oli antanut ymmärtää odottaa. Toki käytäntöjen yhtenäistämisellä voisi olla myös paikkansa. En kuitenkaan toivo, että yhtenäistäminen toteutuu joustamattomuutena, mikä tuntuu olevan vallitseva käytäntö. Olen tosiaan tavannut monivuotisen asiakkuuteni aikani työntekijää ainoastaan kerran, vaikka tarvetta olisi ollut useamminkin. Kuukausien jonotusajat eivät oikein toimi kun usein monimutkaisemmat ja keskustelua vaativat asiat ovat suhteellisen kiireellisiä. Tapaamani sosiaaliohjaaja oli kuitenkin erittäin mukava ja empaattinen, eikä minulla ole tapaamisesta itsestään pahaa sanottavaa. Sain asiani selvitettyä. Toivoisin vaan, että tapaamisia olisi mahdollista saada paljon helpommin.

34 34 Liitteet Hei, Tampere Tämä on Tampereen kaupungin Sarviksen sosiaaliaseman asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn tavoitteena on kerätä asiakkaiden mielipiteitä tämän hetkisten palveluiden tasosta sekä löytää toiminnasta kehityskohteita. Kysely toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä -kehittämishankkeen ja Tampereen yliopiston sosiaalityön ja sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmien kanssa. Kysely on suunnattu aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen asiakkaille ajalla Kysely lähetetään 1000 talouteen Toimeentulotuen yksikössä asioiville sekä jaetaan asiakasajalla asioiville. Arvomme yhteystietonsa antaneiden kesken 6 kpl 25 arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Kysymme samalla kiinnostustasi osallistua palveluiden kehittämiseen sosiaalityön asiakasraadissa. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja antamiasi tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksesi eivät ole yhteydessä asiointiisi tai toimeentulotukipäätökseesi. Ethän laita vastaukseesi mukaan toimeentulotukihakemusta tai siihen kuuluvia liitteitä. Palauta vastauksesi sosiaaliasemalla olevaan palautuslaatikkoon tai postita omakustanteisesti alla olevaan osoitteeseen: Tampereen kaupunki / SOS II -hanke, Samuli Pietilä/Mia Mäki-Fränti, Hatanpäänkatu 3 J 3. krs, Tampere. Palauta täytetty kyselylomake mielellään heti, mutta viimeistään Kyselyn voit täyttää myös sähköisesti osoitteessa: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/11790/lomake.html Tutkimusaineiston käsittelyyn osallistuvat ovat vaitiolovelvollisia. Tulokset raportoidaan siten, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäisten henkilöiden vastauksia. Tampereen kaupunki tallettaa kyselyaineiston ja käyttää sitä hyödyksi palveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan keväällä 2014 Tampereen kaupungin internetsivuilla sekä SOS II -hankkeen omilla internetsivuilla. Lisätietoja saat osoitteista sekä Kaste- ja SOS II -hankkeista löydät lisätietoa sivulta Jokainen vastaus on askel lähemmäksi paremmin toimivia sosiaalityön palveluita. Emme voi tarpeeksi korostaa, miten tärkeänä pidämme vastaustasi.

35 35 Tampereen kaupunki Samuli Pietilä Tampereen yliopisto Katja Kuusisto

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2015 Sosiaaliohjaajat Anne Seppälä ja Sofia Kemppainen X.X.2012 Matti Meikäläinen Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Asiakasraati Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2 Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Minna toimi puheenjohtajana ja Mia sihteerinä. 2. Esittelykierros

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kokemukset yhteistyöstä. 10.9.2015 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityö

Vantaan kaupungin kokemukset yhteistyöstä. 10.9.2015 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityö Vantaan kaupungin kokemukset yhteistyöstä 10.9.2015 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityö Miksi Kelan kanssa yhteistyöhön? Toimeentulotuen kasvavat asiakasmäärät (8-9 % vuosikasvu)

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Anri Viskari-Lojamo (sosionomi YAMK) Johtava sosiaaliohjaaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Vastaajien taustatiedot... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä... 4 2.3 Asuinkunta... 5 2.4 Asiakkaan tilanne... 5

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 363 Asiakastyytyväisyyskysely Helsingin yliopiston yliopistollisen eläinsairaalan palveluista 2012 HEL 2012-016051 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011 Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö Asiakasraati 13.12.2011 Aikuissosiaalityön ja perusturvan palveluyksikkö Aikuissosiaalityö Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla Sosiaalinen luototus Keski-Suomen talous- ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Piia Wallenius, Aikuisten sosiaalipalvelut 1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki - Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Lisätiedot

Suullinen hakeminen 13.2.2012

Suullinen hakeminen 13.2.2012 Suullinen hakeminen Takuueläkettä on voinut hakea suullisesti viime keväästä alkaen 120 000 hakemuksesta noin viidennes on haettu suullisesti, joko puhelimitse tai toimistossa. Käytännössä asiakas soittaa

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityön päivät 2012 24.1.2012 Ls 21 25.1.2012 Ls 9 Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Inari Anurag Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, kuntouttavan

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Asiakaspeili-lomakkeeseen kirjattuja asioita voidaan käyttää myös sosiaalityön palvelujen kehittämisessä.

Asiakaspeili-lomakkeeseen kirjattuja asioita voidaan käyttää myös sosiaalityön palvelujen kehittämisessä. ASIAKASPEILI KOKEMUKSENI PALVELUNKÄYTTÄJÄNÄ Asiakaspeilin tavoitteena on saavuttaa aikuissosiaalityön palveluissa parempaa ymmärrystä siitä, miten palvelunkäyttäjä kokee oman tilanteensa, ammattilaisten

Lisätiedot

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 17.9.14 klo 13-15. Paikka: Frenckelin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 17.9.14 klo 13-15. Paikka: Frenckelin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Asiakasraati Aika: Keskiviikko 17.9.14 klo 13-15 Paikka: Frenckelin konttori, Puutarhakatu 2 Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit 2. Viime raadin muistiot Ei lisättävää. 3. Raadin toimintasäännöt Raadin

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille Kysely Kaikukortin haltijoille 22.9.-27.10.2017 Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Kainuussa nyt toista vuotta. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta Sivu 1/3 (http://www.thl.fi ) TERVEYDEN JA IlYVINVOINNINl.A! 1 Suomeksi (/lomake/toimeentulotukiseuranta?1=f Pa svenska (/lomake/toimeentulotukiseuranta?1=sv)

Lisätiedot

Lähetä kyselylomake mennessä Kelan tutkimusosastolle palautuskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Lähetä kyselylomake mennessä Kelan tutkimusosastolle palautuskuoressa, jonka postimaksu on maksettu. 1 Vastaajan nimi: Vastauspäivämäärä / 2011 Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Lähetä kyselylomake mennessä Kelan tutkimusosastolle palautuskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Lähetä kyselylomake mennessä Kelan tutkimusosastolle palautuskuoressa, jonka postimaksu on maksettu. 1 Vastaajan nimi: Vastauspäivämäärä / 2011 Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kartoituskyselyn tuloksia VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kyselyn toteutus Sähköinen lomake rasti ruutuun kysymyksiä

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 Asiakaskokemuksia lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjiltä 2 Mitä palveluita vastaajat olivat käyttäneet Vastaaja on voinut

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön uusi toimintamalli 1.4.2014

Aikuissosiaalityön uusi toimintamalli 1.4.2014 Aikuissosiaalityön uusi toimintamalli 1.4.2014 Verkostopäivä 8.4.2014 9.4.2014 1 Aikuissosiaalityön visio: Lahti on aikuissosiaalityön edelläkävijä ja valtakunnallisesti tunnettu laadukkaista sosiaalityön

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot