ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 2 TIIVISTELMÄ Anttila, Kirsti & Kupari, Kati. Orimattilan terveyskeskuksen vuodeosastojen asiakastyytyväisyyskysely. Lahti, syksy 2004, 81 s, 6 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö, Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysala, sairaanhoitaja (AMK). Hoitotyönlaatu ja sen kehittäminen koetaan tärkeäksi terveydenhuollossa. Myös hoitotyötä halutaan kehittää entistä enemmän potilaslähtöisempään suuntaan. Aikaisempien tutkimusten mukaan potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa asiakkaiden mielipiteitä hoidosta Orimattilan terveyskeskuksen vuodeosastoilta. Tavoitteena on selvittää, kuinka tyytyväisiä vuodeosastojen potilaat ovat itsemääräämisoikeuden, potilasturvallisuuden, tiedonsaantioikeuden, vuorovaikutuksen ja luottamuksellisuuden suhteen. Tavoitteena on kartoittaa, onko hyvän hoidon kokemisessa eroa iän, sukupuolen, hoitoajan ja osastojen välillä. Opinnäytetyön aineisto kerättiin Orimattilan terveyskeskuksen kolmelta eri vuodeosastolta heinä- syyskuun välillä, Tutkittavan joukon koko oli kolmen eri vuodeosaston potilaat, 72 potilasta, joista 58 osallistui tutkimukseen. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella, jossa oli 31 monivalintakysymystä. Aineisto analysoitiin suorilla jakaumilla ja ristiintaulukoinneilla. Tulosten mukaan on nähtävissä, että potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Itsemääräämisoikeus, potilasturvallisuus, tiedonsaantioikeus, vuorovaikutus ja luottamuksellisuus toteutuivat hyvin potilaiden mielestä hoitotyössä. Iällä, sukupuolella, hoitoajalla ja osastojen välillä ei ollut merkittävää eroa hyvän hoidon kokemisessa. Tulosten perusteella itsemääräämisoikeuden ja tiedonsaannin suhteen olisi kuitenkin kehitettävää. Opinnäytetyöstä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää vuodeosastojen hoitotyön kehittämisessä. Tuloksista esiin nousseet ongelmat auttavat hoitohenkilökuntaa kohdistamaan huomion havaittuihin epäkohtiin, kuten tiedon antamiseen potilaalle. Tulokset antavat tietoa vuodeosastojen henkilökunnalle, niin hoitajille kuin lääkäreille tekemästään hoitotyön laadusta. Asiasanat: vuodeosastot; potilaat; hoitotyö; asiakastyytyväisyys; kvantitatiivinen tutkimus

3 3 ABSTRACT Anttila, Kirsti & Kupari, Kati. Survey of Customer Satisfaction at Orimattila Health Centre, Lahti, Autum, 2004, Language: Finnish, 81 pages, 6 appendices. Diaconia Polytechnic, Lahti Unit, Degree Programme in Diaconial Social Welfare, Health Care and Education. The quality of nursing and the developing of the same are important in health care. Nursing will be developed more to the direction of taking care of the needs of the patients. The purpose of this study was to collect information of patients opinions of nursing on the wards at Orimattila Health Centre. The aim was to find out how satisfied the patients of the wards were with respect to self-determination, patients security, the right to receive information, interaction and confidentiality. The goal was to survey if there were differencies between ages, genders, lengths of nursing and wards when evaluating experiences of good care. Data for this study were collected on three different wards at Orimattila Health Centre between July and September The sample was 72 patients and 58 patients participated on three different wards. The data for the survey were collected with a structured questionnaire of thirty-one multiple-choice questions. The sample was analyzed using straight distribution and cross-tabulation. According to the results, the patients were satisfied with the nursing in general. In the patients opinion self-determination, patients security, the right to receive information, interaction and confidentiality worked out well. There were no significant differences between ages, genders, lengths of nursing and wards as to good care. The results showed that there was need for improvement in self-determination and receiving information. The results in this study can be exploited for developing nursing on the wards. The problems this study showed up help the nursing staff address their attention to defects e.g. in giving information to the patient. The results provide information on the quality of the nursing to the staff of the wards, to both the nurses and the doctors. Keywords: wards; patients; nursing; customer satisfaction; quantitative research.

4 4 SISÄLLYS JOHDANTO 6 1 POTILAAN HYVÄ HOITO Hyvä hoito terveydenhuollossa Potilaan itsemääräämisoikeus Potilaan turvallisuus.12 2 POTILAAN JA HOITAJAN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS Potilaan ja hoitajan välinen yhteistyö vuodeosastolla Potilaan ja hoitajan välinen luottamuksellisuus Potilaan oikeus tiedonsaantiin TUTKIMUKSEN KUVAUS Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat Tutkimuksen menetelmät Kyselylomakkeen laatiminen Kohderyhmä ja aineistonkeruu Aineiston analyysi.22 4 TUTKIMUSTULOKSET Aineiston kuvaus Itsemääräämisoikeus Turvallisuus Tiedonsaanti Vuorovaikutus Luottamuksellisuus Yleinen hoidon arviointi POHDINTA Tutkimuksen luotettavuus Tulosten pohdintaa Jatkotutkimusehdotuksia...37

5 5 LÄHTEET...38 LIITTEET 40 Liite 1. Tutkimuslupahakemus...40 Liite 2. Saatekirje kyselyyn osallistujille 41 Liite 3. Aineiston keruuseen käytetty kyselylomake..42 Liite 4. Suorat jakaumat kyselylomakkeessa 52 Liite 5. Aineistosta tehtyjä ristiintaulukointeja...63 Liite 6. Orimattilan terveyskeskuksen toimintafilosofia.68

6 6 JOHDANTO Tänä päivänä pidetään tärkeänä kehittää terveydenhuollon palveluja ja niiden laatua. Aihetta on viime aikoina tutkittu ja on käyty paljon keskusteluja siitä, millä tasolla hoidon laatu nykyisin Suomessa on. Tutkimusten mukaan asiakkaat ja potilaat ovat olleet varsin tyytyväisiä saamiinsa hoitoihin ja arvostavat nykyistä terveydenhuoltojärjestelmäämme korkealle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999, 5.) Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista todetaan, että jokaisella kansalaisella on oikeus hyvään terveydenhuoltoon sen tasoisena kuin hänen kotikunnallaan on mahdollista järjestää. Terveyspalvelujen tuottajan on siis huolehdittava hoidon laadusta ja sen toimivuudesta. On myös tärkeää huomioida jokaisen ihmisen yksilöllisyys ja hoidon kokemuksen ainutkertaisuus potilaan näkökulmasta. Nämä asiat tulisi huomioida tuotettaessa laadultaan hyvää hoitoa. (Kujala 2003, 19.) Orimattilan terveyskeskuksesta pyydettiin opinnäytetyön aihetta. Aiheeksi muodostui vuodeosastoille asiakastyytyväisyyskysely. Aihe on noussut niin potilaiden kuin hoitohenkilökunnan tarpeista. Henkilökunta toivoi tutkimuksessa kiinnitettävän erityisesti huomiota potilaan itsemääräämisoikeuteen, potilasturvallisuuteen, hoitajan ja potilaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen sekä luottamuksellisuuteen ja tiedonsaantiin osastoilla. Aihe oli hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä hoitotyön kehittämisen kannalta. Vuodeosastoja Orimattilan terveyskeskuksessa on kolme. Osastoista yksi on keskittynyt dementia potilaiden hoitoon. Yhdellä osastoista hoidetaan myös kirurgisia potilaita. Potilaina ovat pääasiassa vanhukset, jotka eivät pärjää itsenäisesti kotona ja jotka tarvitsevat sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Vuodeosastot ovat jaoteltu väestövastuualueitten mukaan. Systemaattinen potilaspalautteen hankkiminen on tärkeää kehitettäessä sairaanhoitoa. Tutkimusten mukaan potilaat ovat hoitohenkilökunnalle saamaansa hoitoon yleensä tyytyväisiä ja he harvoin ilmaisevat mielipiteitään sairaalassa ollessaan. (Töyry, Julkunen-Vehviläinen, Roine, Mattila & Rissanen 1999, )

7 7 On tärkeää saada tutkittua tietoa siitä, millaiseksi potilaat kokevat hyvän hoidon. Opinnäytetyön tulosten toivotaan hyödyttävän käytännön hoitotyötä ja sen kehittämistä. On tärkeää saada potilaan näkökulma asiasta, koska hoitotyön tehtävä on toimia potilaan hyväksi hänen ehdoillaan. Asiakastyytyväisyys on osa hyvää hoitoa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kyselyn avulla kartoittaa niitä asioita, jotka tekevät asiakkaiden mielestä hoidosta laadukasta. Aineisto kerättiin kolmen vuodeosaston potilailta.

8 8 1 POTILAAN HYVÄ HOITO 1.1 Hyvä hoito terveydenhuollossa Hoitotyö on tarkoin määrätty sarja toimintoja, joilla pyritään toteuttamaan hoitotyön tarkoitus. Hoitotyön tavoitteena on auttaa asiakasta terveyden ylläpitämisessä ja, jos asiakkaan tila muuttuu, antamaan riittävästi sellaista hoitoa, joka on tarpeen asiakkaan terveyden palauttamiseksi. Jollei terveyttä voida saavuttaa, hoitotyön tehtävänä on kohottaa asiakkaan elämän laatua ja maksimoida hänen voimavaroja niin kauan, kun hän elää. Olennainen osa hoitotyöstä tähtää yksilön inhimillisten tarpeiden tyydyttämiseen. (Yura & Walsh 1988, 98. ) Hyvän hoitamisen tavoitteena on toisen ihmisen hyvinvoinnin edistäminen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi hoitohenkilökunnalle on asetettu eettisiä ohjeita ja lakeja hyvästä hoidosta ja sen toteutuksesta. Eettisten ohjeiden mukaan hoitajan perustehtävänä on edistää ja parantaa terveyttä sekä ehkäistä sairautta ja kärsimystä. Toinen tärkeä periaate on jokaisen potilaan kunnioittaminen ainutkertaisena persoonana. Potilaita tulisi hoitaa tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteita noudattaen. Hoitotyön tehtävänä on ihmisten omien voimavarojen tukeminen ja lisääminen, itsenäisen selviytymisen edistäminen sekä elämänlaadun parantaminen. (Kalkas & Sarvimäki 1996, 37, 47-48, 66, 98.) Useilla osastoilla on käytössä osaston oma toimintafilosofia, joka omalta osaltaan ohjaa hoitoa laadukkaampaan suuntaan. Myös Orimattilan terveyskeskuksen vuodeosastoilla on käytössä oma toimintafilosofia. (Liite 6.) Hyvän hoitotyön tehtävänä on siis huomioida potilaan yksilöllisyys ja eettisyys hoitotyössä. Leena Niinistön (1995, 51) kirjoittamassa artikkelissa tuodaan myös toisenlainen näkökulma hyvään hoitoon. Hänen mukaan hyvä hoito koostuu tiedosta, taidosta, kunnioituksesta sekä potilaan ja hoitohenkilökunnan keskinäisestä luottamuksesta. Hyvää hoitoa tarkastelevissa tutkimuksissa moitteita saattavat saada esimerkiksi pitkät jonot tai se, että potilaat joutuvat eri lääkärin hoitoon. Potilaalle hyvä hoito on omakohtainen elämys, hoidon ja hyvän vuorovaikutuksen summa. Potilas

9 9 odottaa, että hoito on virheetöntä ja tapahtuu kaikkien osapuolten välisessä yhteistyössä sujuvasti. Potilaan käsitykseen hoidon laadusta vaikuttaa se, millaista yhteistyö hoitoyksikön ja potilaan välillä on. Tähän taas vaikuttavat muun muassa hoitoyksikön ilmapiiri, odotusajat, henkilökunnan asenteet, käyttäytyminen potilaita kohtaan, palvelualttius ja potilaan tiedonsaannin mahdollisuudet. Myös potilaan aikaisemmat kokemukset palveluista vaikuttavat siihen. Potilaan odotuksiin ja vaatimuksiin vaikuttavat ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti ja sosioekonominen asema. Useimmiten potilaan vaateet hyvälle hoidolle eivät vaadi rahaa, kuten inhimillisten tarpeiden täyttäminen, inhimillinen kohtelu sekä hyvä vuorovaikutussuhde. (Töyry, Julkunen- Vehviläinen, Roine, Mattila & Rissanen. 1999, ). Hyvän hoito on haluttu turvata myös lainsäädännön avulla. Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla on oikeus päästä ilman syrjintää terveydentilansa edellyttämään ja laadultaan hyvään hoitoon. Potilasta on kohdeltava niin ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja niin, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992, 2 luku, 3.) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, antaa myös juridisen vahvistuksen hoitoetiikan kehittymiselle (Lindqvist 1995, 96). Siinä on määritelty keskeiset potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät periaatteet ja sen tarkoituksena on selkiinnyttää ja vahvistaa potilaan oikeusturvaa sekä edistää luottamuksellisen hoitosuhteen syntymistä moniarvoisessa ja teknistyvässä terveydenhuollossa (Kokkonen 1996, 3345). Lindqvistin (1995, 96) mukaan luottamus ja yhteistyöhalu takaavat kuitenkin hoidon eettisyyden paremmin kuin kirjoitettu lakipykälät. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista pidetään muun muassa yksityisyyden suojaa, tietojen luottamuksellisuutta, itsemääräämisoikeutta ja tiedonsaantia potilaalle keskeisinä kuuluvina oikeuksina. Potilaan lakisääteinen asema on siis maassamme vahva. Hyvä hoito on lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuva oikeus. Potilaslaissa on myös määritelty eräitä keskeisiä hyvän hoidon elementtejä: potilaalle on ymmärrettävällä tavalla annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä sekä eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja hänen kieltäytyessään hoidosta edelleen yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksytyllä tavalla hoitaa. Jos täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan, potilaan läheistä

10 10 on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. (Paunio 1999, ) Voutilaisen (2004, 14-17) mukaan riittävä henkilöstön määrä ja koulutuksen merkitys toimivat laadun takeena. Asiakkaiden tarpeiden määrittäminen, konkreettisten tavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen kriittinen arvioiminen on tärkeää. Väitöksessä tutkittujen ikääntyneiden omaiset arvioivat hoitotyön laadun hyväksi. Omaiset olisivat kuitenkin halunneet osallistua asiakkaiden hoitoon ja sen suunnitteluun nykyistä enemmän. Hyvään hoitoon sisältyvät yksilöllinen hoito, ammattitaitoinen hoitohenkilökunta sekä myös hoidettavien omaisten huomioiminen. Kujalan (2003, 162) tutkimuksen mukaan kaikki potilaan kohtelua, yksilöllisyyttä ja arvostusta koskevat hoitotekijät saivat potilailta suuren arvostuksen. Hoitotilanteet ja hoitotapahtumat eivät koskaan saisi toteutua kaavamaisesti jokaiselle potilaalle samaan tapaan. Tällöin ihminen kokee olevansa kohde, ulkopuolinen omassa asiassaan. Yksilölle on annettava riittävästi aikaa, riittävä kommunikaatio ja kuulluksi tuleminen. Myös yksilöllisyys ja intimiteetti on turvattava. On tiedettävä, mikä asiakkaan oma tavoite on ja mitä hän odottaa. Asiakas tietää parhaiten vaivastaan ja hänen tietonsa on oltava tasavertaisesti hoitotapahtumassa mukana. Asiakas tuo hoitotilanteeseen oman subjektiivisen tietonsa ja ammattihenkilö oman ammatillisen tietonsa. Siten ammattihenkilöt määrittelevät ja toteuttavat hoidon, mutta sen vaihtoehdoista ja vaikutuksista asiakkaan on oikeus olla selvillä ja tehdä valintoja tämän perusteella. Potilaiden näkökulmasta hyvää hoitoa on se, että heidät otetaan huomioon ainutkertaisina yksilöinä ja kohdataan hoitotilanteessa aidosti. Koskettaminen, toivon edistäminen ja läsnäolo ovat myös niitä asioita, joita potilaat arvostavat hyvässä hoidossa. (Turunen 1994, 44.) Potilaan tyytyväisyyden tiedetään vaikuttavan myönteisesti moniin hänen hoitoonsa liittyviin asioihin, kuten hoitomyöntyvyyteen sekä paranemiseen. Monissa hoitoyksiköissä on oivallettu asiakastyytyväisyys ja hyvä hoito osaksi laadunhallintaa. Useissa tutkimuksissa hyvää hoitoa saaneet ja tyytyväiset potilaat todennäköisemmin noudattavat hoito-ohjeita, ja jatkavat mielellään hoitoa sekä terveydenhuoltopalvelujen käyttöä. (Peiponen, Brommels & Kupiainen 1996, 2042.) Ammatillisuus on tärkeä osa hyvää hoitoa. Sairaanhoitajien sekä muun hoitohenkilökunnan ammatillinen osaaminen voidaan määritellä työntekijän taitona ottaa vastaan haasteet oman ja työyhteisönsä osaamisen kehittäjänä sekä soveltaa

11 11 nykyistä ja luoda uutta tietoa. Osaamistarpeet terveydenhuollossa tapahtuneiden muutosten vuoksi ovat kasvaneet. Hoitohenkilökunnalta edellytetään hyviä auttamis-, muutoksenhallinta-, päätöksenteko- ja suunnittelutaitoja. Tärkeää on myös omata työhön sopivaa persoonallisuutta. Tutkimuksen mukaan jatkuva itsensä kouluttaminen ja tiedon hankinta kuuluu hoitoammattiin. (Hilden 2002, ) Tässä opinnäytetyössä keskitytään seuraaviin hyvän hoidon osa-alueisiin, jotka ovat itsemääräämisoikeus, potilasturvallisuus, hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutussuhde sekä luottamuksellisuus ja tiedonsaanti. Nämä osa-alueet nousivat erityisesti työyhteisön toivomuksesta. 1.2 Potilaan itsemääräämisoikeus Hallitusmuotomme mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon, johon on katsottu kuuluvan myös oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon. Jokaisella on myös oikeus vapauteen, johon kuuluu tahdon vapaus eli itsemääräämisoikeus. ( Paunio 1999, ) Suomessa on hyvin johdonmukaisesti vahvistettu potilaan itsemääräämisoikeutta, mutta kuitenkin jatkuvasti kentältä kantautuu viestejä siitä, että potilaan tahtoa ei kunnioiteta. (Kokkonen 1996, 3345). Ensimmäinen sairauden mahdollisesti mukanaan tuoma asia on potilaan itsemääräämisoikeuden väheneminen. Tällöin henkilökohtaiselle riippumattomuudelle voidaan joutua asettamaan rajoituksia. Sairaudet ja niiden hoidot voivat vaikuttaa potilaan kykyyn sekä oikeuteen tehdä valintoja ja niihin perustuvia päätöksiä. Esimerkkinä tällaisista tilanteista ovat dementoituneiden ja psykiatristen potilaiden hoito. Potilaalle ei voida aina antaa täyttä valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, jolloin puhutaan vajaavaltaisista tai syyntakeettomista potilaista. Myös tällaisissa tilanteissa tulee ihmisarvoinen kohtelu ja inhimillinen hoito turvata. (Kalkas & Sarvimäki 1996, 51, 120.) Useissa tutkimuksissa on todettu, että itsemääräämisoikeuden tunne lisää potilaiden tyytyväisyyttä ja parantaa elämisen laatua hoidon aikana. (Anttila 1996, 1587). Itsemääräämisoikeuteen kuuluu jokaisen yksilön itsehoitotarpeesta ja itsehoitokyvyn jatkuvuudesta huolehtiminen. Silloin potilas voi ylläpitää omaa elämäänsä ja terveyttään, toipua sairauksistaan ja vammoistaan sekä selviytyä niiden seurauksista. (Yura & Walsh 1992, 80.) Turussa kahdessa terveyskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa

12 kolme neljästä haastatellusta ilmoitti haluavansa osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. (Sohlman, Joukamaa & Lehtinen 1996, 3414.) 12 Potilaan itsemääräämisoikeuteen kuuluu, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaalla on oikeus kieltäytyä tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä. Jos täysi-ikäinen potilas ei itse pysty päättämään hoidostaan esimerkiksi mielenterveysongelman vuoksi, potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava siitä, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992, 2 luku, 6. ) Potilaalle ei kuitenkaan saa antaa hoitoa, jos hän on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan kielteisen tahtonsa. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992, 2 luku, 7. ) Potilaan itsemääräämisoikeus oikeuttaa siis potilaan kieltäytymään ehdotetusta tai jo aloitetustakin hoidosta ja saamaan sen sijaan muuta tarkoituksenmukaista ja lääketieteellisesti perusteltavissa olevaa hoitoa. Potilaalle ei sen sijaan tarvitse tai ehkä saakaan järjestää jotain muuta hänen toivomaansa hoitoa, jos se lääkärin mielestä on perusteetonta (esimerkiksi taikauskoa). Potilaslaki ei anna aivan ymmärrettävästi potilaalle oikeutta päättää yksin hoitonsa sisällöstä. Sen sijaan se antaa hänelle riidattoman oikeuden kieltäytyä tarjotusta hoidosta. Hoitosuhde ei katkea, vaikka potilas kieltäytyykin hänelle tarjotusta hoidosta. Kieltäytyminen saattaa kuitenkin johtaa luottamussuhteen järkkymiseen, mutta potilaan hoito tulisi kuitenkin varmistaa potilaslain edellyttämällä tavalla. (Koskinen 1996, 1084.) 1.3 Potilaan turvallisuus Jos potilas saa tarvitsemaansa tukea ja huolenpitoa, hän usein kokee olonsa turvallisemmaksi. Joillekin potilaille tuttu osasto, jolla on kenties aikaisemmin ollut, luo turvallisen ilmapiirin. Turvallisuutta luovat myös aiemmilta hoitojaksoilta tutut ja helposti lähestyttävät hoitajat. Omahoitajalla on keskeinen osa turvallisuuden tunteen luomisessa. Lehdon (1997, 91-95) mukaan turvallisuutta luovia tekijöitä ovat hoitajien ammattitaito ja luottamus hoitosuhteessa. Epätietoisuus hoidosta taas voi aiheuttaa turvattomuutta. Kiireetön, rauhallinen, ystävällinen, valoisa, äidillinen ja varma hoitaja koetaan turvallisuutta tuovana (Heikkinen & Laine 1997, 139).

13 13 Hoitajan ja vuorovaikutuksen lisäksi turvallisuutta potilaalle luovat myös hoitoympäristön fyysiset tilat ja viihtyisyys. Etenkin dementoituneen ihmisen ominaispiirteet asettavat omat vaatimuksensa hoitoympäristölle. Dementoituneen potilaan tarpeita vastaava ympäristö on kodinomainen, helposti hahmotettava ja turvallinen. Hoitoympäristöllä ja ryhmäkoolla onkin selvä yhteys dementoituneen käyttäytymiseen. Tutkimuksilla on osoitettu, että käytösoireita esiintyy eniten yksiköissä, jotka ovat suuria ja laitosmaisia ja joissa turvallisuustekijöitä ja asukkaiden hyvinvointia ei ole huomioitu. Fyysinen ympäristö käsittää hoitoyksikön aineelliset olosuhteet, joita ovat paikan sijainti, tilojen koko, muoto, järjestely, ulkonäkö ja sisustus sekä kaikkien näiden luoma tunnelma. Myös valaistus, seinät, lattia, ikkunat, huonekalut, esineet, lämpötila, erilaiset laitteet, apuvälineet ja erilaiset äänet vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen. Tärkeä osa turvallisuutta on myös riittävä potilaiden valvonta. (Ahoranta & Virolainen 2002, ) Turvallisuuden tunnetta vähentää erilaiset pelot liittyen sairaalaan. Usein potilaat pelkäävät sairaalaan tuloa. Tulevia hoitotoimenpiteitä jännitetään ja niihin voi liittyä voimakastakin pelkoa. Myös mahdollinen kipu aiheuttaa potilaassa pelkoa. Potilaat voivat jännittää sitä, kuinka heidät otetaan vastaan osastolle ja sitä, kuinka hoitohenkilökunta suhtautuu heihin. Useimmiten pelkona on, että heitä ei huomioida yksilöinä vaan tapauksina. (Manninen 1997, ) Kokemaansa turvattomuutta potilas viestii kohtaamistilanteissa. Potilaan turvattomuuden tunne tulee esiin esimerkiksi pelokkuutena, avuttomuutena, arkuutena ja jännittämisenä. (Heikkinen & Laine 1997, 138.)

14 14 2 POTILAAN JA HOITAJAN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS 2.1 Potilaan ja hoitajan välinen yhteistyö vuodeosastolla Hoitotyö edellyttää aina yhteistä suhdetta toisen ihmisen kanssa. Tällöin hoitamiseen liittyy myös toisen ihmisen ymmärtämisen tarve. (Heikkinen & Laine 1997, 9.) Tämän vuorovaikutussuhteen lähtökohtina ovat ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja hoitajan ammatillinen vastuu (Kalkas & Sarvimäki 1996, 117). Hoitaminen on vuorovaikutusta ja perustuu yhteistoimintaan hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen lähtökohtana on jokaisen potilaan ainutkertaisuuden ymmärtäminen. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 1992, 82; Lehto 1997,95.) Hoitajan ja potilaan suhteeseen kuuluu myös potilaan omaisten ja läheisten henkilöiden huomioonottaminen. Nämä ihmiset ovat osa potilaan jokapäiväistä elämää ja voivat myös hoitojakson aikana osallistua aktiivisesti hoitoon esimerkiksi potilasta henkisesti tukien. (Kalkas & Sarvimäki 1996, 136.) Tampereen Yliopistollisessa Sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa kyselyn kohteena oli sairaalan henkilökunta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, toimivatko henkilöstön mielestä vuorovaikutussuhteet työyhteisössä sekä lisäksi tarkastella henkilöstön näkemyksiä siitä, kuinka henkilöstön ja potilaiden välinen vuorovaikutus toimii. Henkilöstön mielestä vuorovaikutus potilaiden hoidossa toimi hyvin. Neljä viidesosaa vastaajista oli sitä mieltä, että potilaita ei käsitellä materiaalina ja potilaita puhutellaan ystävällisesti nimeltä eikä työ ole rutiininomaista. Tosin eri ammattiryhmät kokivat vuorovaikutuksen laadun eri tavalla. Välittömässä potilastyössä olevat henkilöt arvioivat vuorovaikutuksen paremmaksi kuin ne, jotka arvioivat vuorovaikutusta ulkopuolisina. (Paunonen, Laakso, Lehti, Harisalo, Uusitalo & Nieminen 1996, 1211.) Potilaat pitävät sairaalan henkilökunnan kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta hoitokokemuksen perustana. Potilaalle sairaalakokemukset ovat ainutlaatuisia ja herkkiä elämäntilanteita ja siksi niiden tulisi muodostua voimavaroja rakentaviksi. Sairaalassa kahdenkeskistä viestintää säätelevät muun muassa vallitsevat normit, roolit, potilaan terveysongelma, sairaalaorganisaation luonne ja ennen kaikkea itse tilanne. Henkilökunnan ja potilaan vuorovaikutussuhteessa on läsnä suomalaiseen kulttuuriin

15 15 kuuluvien viestintäsääntöjen lisäksi kyseessä olevan sairaalakulttuurin ja jopa osastokohtaisen viestintäkulttuurin säännöt. Keskusteluissa yhteisymmärrys syntyy viestinnän osapuolten tunnistaessa ja ymmärtäessä tilanteeseen liittyviä havaintojaan. Kulttuurissa muotoutuneet säännöt auttavat silloin, kun ne ovat molemmille yhteiset. Potilaalle sairaala saattaa olla vieras ympäristö, jolle on ominaista muodollisuus, virallisuus ja hierarkisuus. Hierarkisuuden lisäksi viestintätilanteissa on läsnä vahvoja tunteita, sillä sairaalan jokapäiväistä elämää ovat epävarmuus, huoli, tuska, masennus ja jopa kuolema. (Kettunen 1998, 1275.) Hoitaja tarvitsee työssään vuorovaikutustaitoja. Hänen on osattava ilmaista itseään ymmärrettävästi, hallittava sanaton viestintä, osattava kuunnella muita ja havaittava potilaan reaktiot. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 1992, 82.) Näillä keinoin saadaan aikaan turvallinen sekä potilaalle että hoitajalle antoisa vuorovaikutussuhde. Potilaan kohtaamisessa tärkeimpiä seikkoja ovat läsnäolo, puhuminen, potilaan kuunteleminen ja potilaan mielentilan aistiminen. Potilaan kohtaamisessa ensikontaktin tärkeys korostuu, jolloin luodaan tärkeä pohja hoitosuhteelle. (Lehto 1997, 94.) Usein käy niin, että potilas toivoo pääsevänsä samojen henkilöiden hoitoon jatkossa. Etenkin potilaat toivovat pääsevänsä saman lääkärin hoitoon. (Niinistö 1995, 51.) Potilaat aistivat herkästi hoitajan olemusta ja toimintaa. Hoitajan olemuksesta ja toiminnasta välittyvä kiireettömyys viestittää potilaille, että hoitaja on kiinnostunut heistä. Kiireettömyys aistitaan myös niin, että hoitajalla on aikaa kuunnella heitä. (Manninen 1997, 113.) Töyryn ym. (1999, ) mukaan potilaiden mielestä henkilökunnalla tulisi olla hoitotilanteissa enemmän aikaa. Henkilökunnan lähellä olo oli koettu riittämättömäksi. Potilaat eivät myöskään olleet saaneet tarpeeksi apua pelkoon ja pahaan oloon hoitajien taholta. Yleensä potilaat odottavat heidän kokonaistilanteensa huomioonottamista, jolloin he voivat puhua kaikista mieltä painavista asioistaan hoitajille. Hoitaja viestii toiminnallaan ja puheellaan kiinnostuksesta potilasta kohtaan, esimerkiksi katsekontaktia ottamalla ja puhuttelemalla potilasta nimeltä. Potilaat toivovat usein, että heiltä kysytään heidän toiveistaan ja tarpeistaan sekä annetaan heille mahdollisuus kertoa subjektiivisesti tuntemuksistaan. (Manninen 1997, 113, 116.) Vuorovaikutuksessa ei ole kysymys pelkästään hoitajan läsnäolosta. Hoitamisessa pitäisi välittyä asenne siitä, että hoitotyöntekijä antautuu vuorovaikutukseen potilaan

16 16 kanssa. Hyvään vuorovaikutukseen kuuluvat hoitajan myönteinen asenne ja toiminta. Siihen kuuluu myös, että hoitaja syventyy kuuntelemaan potilasta ja viipyy potilaan luona sekä kohtaa potilaan aidosti omana itsenään. Aitous välittyy potilaalle keskustelun, koskettamisen tai yhdessä tekemisen kautta ymmärtämisenä ja kannustamisena. (Turunen 1994, 33.) Vuorovaikutussuhteessa hoitajan ja potilaan välinen kohtaaminen perustuu kaksinäkökulmaisuuteen. Toisin sanoen niin hoitajalla kuin potilaallakin on kohtaamisesta oma erilainen kokemuksensa. (Heikkinen & Laine 1997, ) Kettusen (1998, 1275) mukaan sairaala ei ole viestintäympäristönä kovin kannustava. Sairaalat ovat pyrkineet tilojen viihtyisyyteen luomalla kodinomaisempaa ilmapiiriä. Sairaalapotilas viettää suuren osan ajastaan sängyssä odotellen erilaisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Potilaille tulisi tarjota enemmän mahdollisuuksia oma-aloitteiseen keskusteluun hakeutumiseen ja keskustelun aiheiden löytämiseen. Myös potilaille osoitettujen kysymysten esittämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Keskustelusta tulisi luoda tasavertainen eikä siinä saisi korostaa hoitajan asemaa. Näin vuorovaikutussuhde olisi potilaan voimavaroja lisäävä. Vuorovaikutussuhteet ovat herkkiä, koska niissä tarkastellaan ihmisen terveyttä ja myös arkaluontoisia asioita. Itseään koskevat asiat ihminen muistaa hyvin, joten hän muistaa myös tyylin, jolla niitä käsitellään. Siksi potilaan tulisi tuntea, että hän pystyy osallistumaan keskusteluun aktiivisesti ja tasavertaisesti. Myönteiset viestintäkokemukset vahvistavat myös potilaan itsetuntoa ja lisäävät luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Näin potilas saa pitkäksi aikaa voimavaroja ongelmasta selviytymiseen. (Kettunen 1998, 1275.) 2.2 Potilaan ja hoitajan välinen luottamuksellisuus Hyvän hoidon ehtona on hoitohenkilökunnan ja potilaan molemminpuolinen luottamus. Se ilmenee toivomuksena olla rehellinen toisilleen ja sitoutumisena hoitoon. (Niinistö 1995, 51.) Luottamuksella yleisesti on terveyttä edistävä vaikutus. Luotettavien ystävien tuella on voimakas myönteinen ja kanssaihmisiin kohdistuvalla epäluottamuksella kielteinen yhteys hyvän terveyden kokemiseen. Luottamus lisää demokratiaa ja hyvinvointia. Yhteisöllisyyden ja ihmisten keskinäisen luottamuksen varaan on usein

17 helppo rakentaa terveyttä vahvistavia ja sairautta estäviä järjestelmiä. Myös stressiherkkyys lisääntyy yhteisön antaman tuen puuttuessa. (Hyyppä 2000, ) 17 Luottamus hoitosuhteessa on potilaan perusoikeus, joka perustuu ihmisen kunnioittamiseen, lähimmäisenrakkauteen ja sen toteutumiseen. Sen kautta saavutetaan luottamuksellinen hoitosuhde. Kun potilas luottaa lääkäriinsä ja hoitajaansa, hän uskoo heidän todella tekevän parhaansa. Lääkäri puolestaan hyötyy hoidon onnistumisesta ja voi sen kautta kehittää alaansa edelleen. ( Salminen & Kemppainen 1998, 3029.) Luottamuksellisuutta on pyritty lisäämään myös lainsäädännöllisin keinoin. Laissa on määrätty hoitotyöntekijöiden salassapitovelvollisuus. Hoitaja ei saa luvatta kertoa yksilön tai perheen tietoja, joita hän on asemansa tai tehtäviensä perusteella saanut. Salassapitovelvollisuuttaan hoitaja joutuu erityisesti pohtimaan tilanteissa, joissa potilas kertoo hoidon, diagnoosin tai muiden ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä seikkoja. Potilaan ja hoitajan suhde on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde. Siitä syystä usein esiintyy tilanteita, joissa potilas haluaa toimittavan omien eikä hoitohenkilökunnan näkemysten perusteella. (Kalkas & Sarvimäki 1996, 122, ) Hoitosuhteen kestolla on vaikutusta luottamuksellisen hoitosuhteen syntymiseen. Usein pitkien hoitosuhteiden aikana syntyy syvä luottamus hoitajaan. Luottamusta osoittaa se, että potilas pystyy kertomaan hoitajalle myös aroista asioistaan. (Lehto 1997, 95.) Niinistön (1995,51) mukaan potilaat toivovat pääsyä heitä ennenkin hoitaneille lääkäreillä tai hoitajille. Töyryn ym.(1999, ) mukaan potilaan luottamuksen tuntemiseen vaikuttaa toimiva yhteistyö paitsi lääkärien kesken myös lääkärin ja hoitajien välillä. Yhteistyön tulisi onnistua myös eri ammattiryhmien välillä. 2.3 Potilaan oikeus tiedonsaantiin Potilaan tiedonsaanti on turvattu lainsäädännöllisin keinoin. Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä ja eri hoitovaihtoehdoista sekä muista hoitoon liittyvistä seikoista. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan omaa tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Selvityksen tulee olla sellainen, että potilas ymmärtää sen sisällön. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992, 2 luku, 5.)

18 18 Ihmisen terveydentilaa koskevat asiat kuuluvat hänen yksityisyyteensä, joten jokaisella on täten oikeus päättää omista tiedoistaan ja niiden käytöstä (Anttila 1996, 1587). Avainasemassa tiedonsaannissa on luottamuksellisuus ja tasavertaisuus hoitosuhteessa (Lindqvist 1995, 96). Kalkkaan ja Sarvimäen (1996, 119, 135) mukaan osa potilaista on sitä mieltä, ettei heidän saamansa tieto sairaudestaan ja hoidostaan ole ollut riittävää. Usein terveydenhuollossa tulee tilanteita, joissa hoitajat ja lääkärit sopivat keskenään, kuinka erilaisissa hoitotilanteissa toimitaan. Potilaan tulee kuitenkin saada omasta näkökulmastaan tarpeellista tietoa. Tärkeää on tarjota tietoa, joka ei ainoastaan tähtää yhteen oikeaan toimintatapaan, vaan potilaalle tulisi antaa vaihtoehtoja. Pellikan, Lukkarisen ja Isolan tutkimuksessa ( 2003, 166) saatiin esille samansuuntaisia tuloksia. Potilaat kaipasivat enemmän huomiointia ja tietoa hoitoon liittyvistä asioista sekä toimenpiteistä. Tutkimuksissa on todettu, että potilaat eivät ole täysin tyytyväisiä tiedonsaantiin hoitoyksiköissä. He haluaisivat päästä vaikuttamaan enemmän oman hoitonsa suunnitteluun. (Töyry ym. 1999, ) Sohlmanin (1996, 3414) mukaan potilaat kokivat etteivät aina saaneet riittävästi tietoa hoidostaan. Jatkotoimista oli kerrottu, mutta terveydentilasta kaivattiin lisätietoa. Yleisesti kohteluun oltiin tyytyväisiä.

19 19 3 TUTKIMUKSEN KUVAUS 3.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimusongelmat Opinnäytetyössä kiinnitetään huomiota asiakkaan saamaan hoitoon terveyskeskuksen vuodeosaston asiakkaiden kokemana. Tämän tutkimuksen kautta hoitohenkilöstö saa tietoa siitä, miten kehittää omaa työtään asiakkaan hoitotyön tarpeiden tyydyttämiseksi. Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena, että tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää potilaskeskeisessä hoitotyössä. Tutkimuksessa etsitään systemaattisesti uutta tietoa ja uusia ideoita pyrkimättä kuitenkaan aina välittömiin käytännöllisiin päämääriin tai sovellettavuuteen (Eriksson 1998, 50). Tämän opinnäytetyön tarkoitus on koota yhteen terveyskeskuksen vuodeosastojen asiakkaiden käsityksiä hoidosta ja sen laadusta. Tuloksia hyödyntämällä henkilökunta pystyy tukemaan sekä lisäämään asiakkaan omia voimavaroja ja ottamaan heidän yksilölliset tarpeensa huomioon. Opinnäytetyön avulla pyritään myös herättämään avointa keskustelua sekä hoitohenkilökunnan että asiakkaiden välillä. Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmat ovat: 1. Millaista on hoito Orimattilan terveyskeskuksen vuodeosastoilla asiakkaan mielestä itsemääräämisoikeuden, potilasturvallisuuden, tiedonsaantioikeuden, vuorovaikutuksen ja luottamuksellisuuden suhteen? 2. Miten asiakkaan taustatiedot eli syntymävuosi, sukupuoli, hoidossaoloaika sekä osasto, jolla on hoidossa tällä hoitojaksolla, ovat yhteydessä mielipiteeseen itsemääräämisoikeudesta, potilasturvallisuudesta, tiedonsaantioikeudesta, vuorovaikutuksesta ja luottamuksellisuudesta? 3.2 Tutkimusmenetelmät Tämä opinnäytetyö perustuu kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen. Määrällistä tutkimusta voidaan kutsua myös tilastolliseksi tutkimukseksi. Määrällisen tutkimuksen avulla

20 20 selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä sekä eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai ilmiöissä tapahtuneita muutoksia. (Heikkilä 2001, ) Tässä opinnäytetyössä käytetään standardoituja kyselylomakkeita valmiine vastausvaihtoehtoineen. Asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla eli prosentteina. Tulokset esitetään taulukoin ja kuvioin. Määrällisen tutkimuksen etuna on, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto ja sen kautta saatu tieto on kvantifioitavissa eli määrällistettävissä. Monelta henkilöltä saadaan kerättyä tietoa heidän oman kokemuksensa kautta. Samanaikaisesti heiltä voidaan kysyä myös useita asioita. (Soininen 1995, 34-37; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 182.) Tässä opinnäytetyössä käytettiin määrällistä tutkimusotetta, koska haluttiin kerätä mahdollisimman kattava aineisto ja kysyä useita asioita samanaikaisesti. Opinnäytetyön aineisto koottiin strukturoidulla kyselykaavakkeella (Liite 3), jossa oli sisältöalueita STAKES:in tutkimuksesta Tähän tiedonkeruumenetelmään päädyttiin, koska sen etuna oli vastaamisen helppous, yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys. Kohderyhmän ollessa pääasiassa vanhuksia tämä tiedonkeruumenetelmä sopi parhaiten tutkimaan asiakastyytyväisyyttä. Monivalintakysymysten etuna oli selvästi etukäteen rajatut vastausvaihtoehdot, joiden käsittely oli yksinkertaista. Potilaiden oli helpompi antaa myös moittivia ja arvostelevia vastauksia ( Heikkilä 2001, ) 3.3 Kyselylomakkeen laatiminen Kyselylomakkeen laatiminen vaatii aina kirjallisuuteen tutustumista, tutkimusongelman miettimistä sekä sen täsmentämistä. Kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja mietittäessä on otettava tarkoin selvää, että tutkittavat kysymykset antavat vastauksen haluttuun asiaan ja että kysymyksiä ei voi ymmärtää väärin. Kyselylomake on laadittava erittäin huolellisesti, jotta kysymykset vastaavat tutkittavaa tietoa. (Heikkilä 2001, ) Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä. Mikään vastausvaihtoehto ei saisi olla muita haluttavampi. Kysymyksien erottelukyvyn tulisi olla mahdollisimman hyvä tutkittavassa asiassa. Luokkia tulee olla riittävästi, jotta jokainen vastaus voidaan sijoittaa omaan kategoriaansa. Luokkien tulee olla samantasoisia ja toisensa poissulkevia. (Krause & Kiikkala 1996, 111.) Tässä opinnäytetyössä ennen

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Opinnäytetyö (AMK) Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 2014 Krista Suosaari-Vihiniemi ja Anne-Ly Trei MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Asiakastyytyväisyyskysely Lounais-Suomen Avustajakeskuksen

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI

KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI Kirsi Koski-Pärnä PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2012 TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos KOSKI-PÄRNÄ, KIRSI: Kuulokojepotilaan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus Terhi Kukkula SINÄ PÄÄTÄT - ME MAHDOLLISTAMME Asiakaslähtöisyys kehitysvammatyöntekijän näkökulmasta Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN OSAAMINEN POSTOPERATIIVISESSA KIVUNHOITOTYÖSSÄ

SAIRAANHOITAJIEN OSAAMINEN POSTOPERATIIVISESSA KIVUNHOITOTYÖSSÄ SAIRAANHOITAJIEN OSAAMINEN POSTOPERATIIVISESSA KIVUNHOITOTYÖSSÄ Tuija Kuusisto - Sari Lehtinen Opintonäytetyö, Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu / Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaalija terveysalan

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015 OULU 2015 D 1301 ACTA Mailis Mäkelä UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot