Markkinaoikeuden kurssi Veijo Röntynen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen"

Transkriptio

1 Markkinaoikeuden kurssi 2014 Veijo Röntynen

2 Markkinaoikeus = yritystoiminnan säännöt yritysten perustaminen yritystoiminnan harjoittamisen yleiset puitteet markkinoinnin säännöt yritysten välisen kilpailun ja sopimisen säännöt kuluttajansuoja

3 Markkinaoikeus ja markkinatalous elinkeinovapaus ja EU:ssa yritysten sijoittautumisoikeus yksityinen omistusoikeus sopimusvapaus kilpailun vapaus ja pakko: EU ja kilpailu kuluttamisen vapaus

4 I YRITYSTOIMINNAN SÄÄNTELY elinkeinon harjoittamisen vapaus (vrt. ammatin- vs. liikkeenharjoittaminen) sääntönä, johon on poikkeuksia käsitteet elinkeino-yritys-yrittäjä lainsäädännössä vapaat ja luvanvaraiset elinkeinot: lain tasolla tehtävä erottelu hyvien tapojen vastaiset elinkeinot kielletty

5 Markkinointia koskevat yleiset säännöt 1 Elinkeinonharjoittaja markkinoi kuluttajille

6 Mikä on markkinointia? KSL 1:1.1 : kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille kulutushyödyke: tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten sovelletaan myös kiinteistöjen, kulutusluottojen, arvopapereiden, pankkipalveluiden, ammattikurssien markkinointiin tiedottaminen tarjoaminen välillinen markkinointi ks. KKO:2005:86 - markkinointia koskeva kielto voitiin kohdistaa tahoon (Lippupalvelu), joka ei ollut markkinointia tilannut eikä maksanut puhdas asiakasviestinä (=asiakassuhteen hoito) ei ole markkinointia

7 Elinkeinonharjoittaja, kuluttaja, kulutushyödyke kuluttaja: (KSL 1:4) luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten elinkeinonharjoittaja: (KSL 1:5) luonnollinen henkilö tai yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi kulutushyödyke tarkoittaa (KSL 1:3) tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten

8 Sananvapaus lähtökohtana Perustuslaki 12 : Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

9 Sananvapauden rajoitukset KSL 2 luku: hyvän tavan vastainen ja sopimaton markkinointi kielletty erityistuotteet: esim. tupakka, alkoholi, lääkkeet

10 HUOMAA KÄSITTEIDEN ERO! hyvän tavan vastaisuus selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti, jos 1) loukkaa ihmisarvoa 2) esiintyy syrjintää 3) suhtaudutaan hyväksyvästi laittomaan tai vaaralliseen toimintaan sopimaton menettely ek-toiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen JA omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä JA johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt.

11 Miten hyvän tavan vastaisuutta on arvioitu kohderyhmä mm. lapsille saattaa asettaa erikoisehtoja ks. esim. MT 1996:9 tuotteen pitää olla pääroolissa ks. esim. MT 1997:29 mainonnassa ei saa esittää vaarallista käyttäytymistä hyväksyttävänä, esim. MT 1995:16 yleisesti hyväksyttyjen arvojen huomiotta jättäminen: mainoksessa on väkivaltaa tarpeettomasti MT 1998:18 rikoksen esittäminen ilman tuotteeseen liittyvää tarvetta seksiä sukupuolta halventavalla tai pornografisella tavalla ilman yhteyttä tuotteeseen, esim. MT 1994:7

12 Säädöksissä nimenomaan sopimattomiksi katsotut menettelytavat Katso KSL 2:4-14 sekä Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa (601/2008)

13 Totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan markkinoinnin kielto vastuu tosiasiaväitteistä superlatiivi voivat olla tosiasiaa koskeva väite (edullisin, halvin, monipuolisin yms.) ylisanat voivat olla myös kauppiaallista kehumista tuotteisiin ja makuasioihin liittyvää ylistelyä ei ole pidetty sopimattomana olennaisten tietojen antamatta jättäminen harhaanjohtavuus - ilmaisuus ks. MT 1995:14 - tutkimukset ks. MAO 2003:5 - luvataan jotakin joka ei ylitä lain tasoa ks. MT 2002:6 alennukset: hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan ks. MAO 2004:204 loppuunmyynti

14 Aggressiivisten keinojen kielto kuluttajan häirintä, pakottaminen ja muu sellainen painostaminen, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt suhteellisen uusi KSL 2:9

15 Muut KSL 2 luvun säännöt mainoksen tunnistettavuus: toimituksellisen aineiston ja mainosten erillään pitäminen vertaileva mainonta tai muu markkinointi ei saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan hyödykkeiden kesken, jos se on omiaan vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen kulutushyödykkeiden toimittaminen ilman tilausta kylkiäiset ja arpajaiset

16 Markkinointi 2 Hintojen ilmoittaminen, kulutusluottojen ja erityishyödykkeiden markkinointi

17 A (553/2013)kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa ei koske asuntojen markkinointia merkinnät: ilmoitettava sekä myyntihinta että yksikköhinta selkeällä ja yksiselitteisellä sekä kjan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kun vähittäiskauppias markkinoi yksilöityä kulutushyödykettä kjalle, myyntihinta ja yksikköhinta on samalla ilmoitettava; ei koske ns. tuotemainontaa eikä imagomainontaa (ks. MAO:24:2005) yksikköhinnan ilmoittamiseen eräitä poikkeuksia näyteikkunassa olevat myytäviksi tarkoitetut kulutustavarat on varustettava merkinnöillä myynti- ja yksikköhinnasta kuluttajapalvelusten maksuluettelo näkyviin

18 Kulutusluotot - KSL 7 luku, L luottolaitostoiminnasta 125 laina, maksunlykkäys tai muu vastaava taloudellinen järjestely, myös asunto- ja opintolainat ei saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona markkinoitaessa muita kulutushyödykkeitä ks. KKO:2005:81 ilmoitettava todellinen vuosikorko sekä käteishinta vs. luottohinta ks. MT 1997:13

19 Erikoishyödykkeet vakuutukset VakuutusyhtiöL 31:1 lääkkeet LääkeL alkoholijuomat AlkoholiL; ks. muutokset jotka tulevat voimaan vuoden 2015 alussa tupakkatuotteet TupakkaL elintarvikkeet ElintarvikeL

20 Markkinointi 3 Kuluttajamarkkinoinnin valvonta ja sanktiot. Tietosuojaan liittyvät säännöt

21 Kuluttaja-asiamiehen valvonta markkinaoikeuden määräämä väliaikainen tai pysyvä kielto (hakijana KA) kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös ekh:n palveluksessa olevaan tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa KA:n väliaikainen kielto, jossa tiukat määräajat ks. L kuluttajavirastosta 6

22 Muut viranomaiset elintarvikevirasto voi kieltää uhkasakkoa apuna käyttäen elintarvikemääräysten vastaisen markkinoinnin tuotevalvontakeskus tupakka ja alkoholi markkinaoikeus voi valituksesta tutkia kiellon pätevyyden

23 Rangaistukset RL 31:1 Markkinointirikos: Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, on tuomittava markkinointirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. alkoholijuoman osalta 31:1a tupakkatuotteet tupakkalain 31 ja 31a myös oikeushlö tuomittavissa sakkoon

24 Itsevalvonta mainonnan eettinen neuvosto voi antaa huomautuksen mainonnan eettisten sääntöjen vastaisesta markkinoinnista

25 Markkinointi 4 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa: elinkeinonharjoittaja vs. toinen ekh

26 Lain markkinointia koskevat määräykset yleinen sopimattoman menettelyn kielto totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan ilmaisun kielto markkinoinnissa kun se on omiaan vaikuttamaan. vahingoittavan sopimattoman ilmaisun kielto vertailevan markkinoinnin edellytykset kaupallisen tarkoituksen näkyvyys sekä markkinoijan yksilöinti

27 2.1 Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa JA on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

28 Esimerkki 1: MT 1994:18. Galilea Trading Ltd. Oy vastaan Ahava-tuote avoin yhtiö. Sekä hakija että vastaaja markkinoivat mm. Kuolleen meren mudasta valmistettuja kosmeettisia tuotteita. Yksinoikeus mudan kaivamiseen Israelin valtion alueella oli myönnetty eräälle ulkomaiselle yhtiölle, joka valmisti vjan markkinoimat tuotteet ja toimitti mutaa mm. hjan markkinoimien tuotteiden valmistajalle. Vja oli käyttänyt markkinoinnissaan yksinoikeuteen viittaavia ilmaisuja kertomatta selvästi, että yksinoikeus koski vain em. ulkomaiselle yhtiölle myönnettyä kaivausoikeutta Israelin valtion alueella ilmoittanut Ahavan olevan ainoa valmistaja Kuolleen meren alueella Siten antanut virheellisen kuvan, että vain vjan tuotteiden valmistuksessa käytettäisiin Kuolleen meren mutaa. Vastaajan markkinointi oli tältä osin harhaanjohtavaa.

29 Esim. 2: MAO:535/08. Stella Konditoria vs. Stockmann vjan Sans Rival kakun pakkauksessa sanottiin: Perinteisen Sans Rival -kakun resepti on peräisin 1900-luvun alusta. Tätä klassikoksi muodostunutta herkullista kakkua on tarjoiltu jo mm. presidentin rouvan Ellen Svinhufvudin kahvipöydässä. MAO totesi ilmaisun totuudenvastaiseksi, koska kakkua ei riidattomasti ole tarjottu missään vielä rouva Ellen Svinhufvudin aikakaudella

30 Esim.3. MAO:116/03. Hjana Aktia Säästöpankki Paikkansapitävä mutta silti sopimaton ilmaisu Vjat olivat markkinoimaansa vakuutusta koskevassa mainonnassaan ilmoittaneet, että ko. vakuutuksesta saa lisätietoja mm. Säästöpankeista. vakuutuspalvelua ei ollut kuitenkaan saanut Aktia Säästöpankki Oyj:n konttoreista eikä niissä ollut annettu ko. vakuutusta koskevia lisätietoja AS Oyj oli selvästi suurin säästöpankeista ja se oli ollut markkinoinnin toteuttamisajankohtana mm. useilla pääkaupunkiseudun paikkakunnilla ainoa säästöpankki menettely hjan kannalta sopimatonta

31 Paikkansapitävä mutta silti sopimaton Vja oli viestillään hjan asiakkaille ja alihankkijoille tuomioistuimen vanhan päätöksen perusteella ja selkeästi ilmoittamalla tai antamalla ymmärtää, että hjan tarjoamat laitteet loukkaisivat vjan patentteja ja että vja olisi käynnistänyt tai käynnistämässä oikeudenkäyntejä tämän johdosta, pyrkinyt vaikuttamaan hjan markkinoimien laitteiden kysyntään. llmaisut olivat olleet omiaan antamaan sellaisen kuvan, että myös hjan nyttemmin markkinoimat sanotut laitteet loukkaisivat vjan patentteja. Kun vjalla ei ollut näyttöä patentinloukkausta koskeville väitteilleen, väitteet olivat saattaneet antaa virheellisen kuvan hjan markkinoimista laitteista. Väitteet olivat olleet epäasianmukaisia ja olleet omiaan vaikuttamaan hjan markkinoimien laitteiden kysyntään.

32 Esim. vertaileva markkinointi MT:2001:10 Vja oli markkinoinnissaan käyttänyt väliraportteihin sisältyneitä pylväsdiagrammeja, joita ei ollut otettu loppuraporttiin eikä ollut kertonut raporteissa mainituista tulosten luotettavuuteen vaikuttavista varaumista sekä esittänyt tutkimuksesta vedettyjä omia johtopäätöksiään. Menettely katsottiin hyvän liiketavan vastaiseksi.

33 Vertailu ja hyvän liiketavan vastaisuus MT:1995:20. Vja ei ollut näyttänyt, että sen liike olisi myynniltään taikka muutoinkaan paikkakunnan suurin luontaistuotteiden erikoisliike. Vjan käyttämä ilmaisu "Forssan suurin luontaistuotteiden erikoisliike" oli toteennäyttämätön ja hyvän liiketavan vastainen. Hjan ja vjan liikkeet sijaitsivat suhteellisen pienellä paikkakunnalla, jossa niiden lisäksi toimi yksi kilpaileva liike. Vjan mainoksissa oli korostettu yksilöityjä hintatietoja. Vjan käyttämät edullisuusväitteet "alittamattomin tarjoushinnoin", "ylivoimaisesti edullisin" ja "se edullisempi Vitamix" saattoivat ko. yhteydessä antaa sellaisen kuvan, että vjan liikkeen tosiasialliset hinnat olivat edullisempia kuin kilpailevien liikkeiden hinnat. Vja ei ollut näyttänyt että vjan hinnat olisivat yleisesti edullisemmat kuin muissa paikkakunnan luontaistuoteliikkeissä. Vjan väitteet olivat ko. olosuhteissa olleet hyvän liiketavan vastaisia.

34 Kilpailijan halventaminen tai vähättely MT: 2001:1. Kodintekniikkaliitto ry vs. Gigantti Oy Ab. Vjan mainoksessa oli toisen kodintekniikka-alan mainoksen näköisen ilmoituksen päällä isokokoinen teksti "Jos haluat maksaa liikaa, osta nyt." Mainoksen reunoilla näkyi mm. nimi "Kaken Kodinkone", mainoslauseita sekä kuvia kodintekniikkaalan tuotteista. Lisäksi siinä kerrottiin mm. liikkeen kuljetuspalveluista. Mainoksessa oli vjan logo, jossa oli teksti "Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa." Mainoksen mukaan vjan myymälä avataan lähiaikoina. Vjan mainoksen pääsanoma oli se, että kilpailijoiden liikkeissä myytävät tuotteet ovat liian kalliita ja että näistä liikkeistä ostaminen on tyhmää. Siten se oli esittänyt kilpailijat ja näiden liikkeissä myytävät tuotteet halventavalla tavalla mainoksessaan.

35 Jäljittely MAO:451/09 Lähtökohtana menettelyn sopimattomuuden arvioinnissa on se, ettei pelkästään tuotteen tai tuotepakkauksen jäljittelyä ja jäljitelmien markkinointia voida pitää (SopMenL:n tarkoittaman) hyvän liiketavan vastaisena Sopimatonta ja siten kiellettyä on kuitenkin sellainen orjallisten jäljitelmien markkinointi, joka on omiaan luomaan kuvan siitä, että jäljitelmä on peräisin samasta kaupallisesta alkuperästä kuin jäljitelty tuote tai tuotepakkaus. Jotta sekaantumisvaara voisi ylipäätään syntyä, tulee alkuperäisen tuotteen tai tuotepakkauksen olla omaperäinen ja markkinoilla siten tunnettu, että se yhdistetään tiettyyn kaupalliseen alkuperään.

36 Jäljittely MAO:332/09 tuotenimen Proparin Forte käyttäminen ei luo vaikutelmaa siitä, että tuote on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin Priorintuote

37 Jäljittely MAO:81/03 Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry vs. Hunajaparatiisi Oy. Vjan tuotepakkaus oli väritykseltään, kuvioinniltaan ja teksteiltään samankaltainen kuin hjan tuotepakkaus. Vjan pakkauksen samankaltaisuuden vuoksi ostaja oli saattanut luulla myös vjan pakkauksen olevan peräisin hakijayhdistyksestä. Ostaja oli pakkauksen valitessaan jopa saattanut luulla valinneensa hjan hunajapakkauksen. Vjan pakkauksessa ollut pienikokoinen merkintä vjan nimestä ja osoitteesta ei ollut riittävästi erottanut vjan pakkausta hjan pakkauksesta. Vjan pakkaus oli ollut omiaan antamaan virheellisen kuvan pakkauksen kaupallisesta alkuperästä. Vja oli siten menetellyt markkinoinnissaan hyvän liiketavan vastaisesti.

38 Liikesalaisuuksien suoja työsopimuslain työntekijän kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus sekä niitä koskevat sopimukset SopMenL:n kielto: liikesalaisuuden käsitteen ongelmallisuus RL 30:11:n yrityssalaisuuden suoja RL 30:5: itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää yrityssalaisuutta, jonka saanut tietoonsa 1. toisen palveluksessa ollessaan 2. yhteisön tai säätiön hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka niihin rinnastettavassa tehtävässä 3. suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa 4. yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä

39 Katso myös yritysvakoilu RL 30:4 yrityssalaisuuden väärinkäyttö RL 30:6 ks. Kouvolan hovioikeuden ratkaisu (hakusana yrityssalaisuuden väärinkäyttö)

40 Lahjonta lahjominen RL 30:7: lupaa, tarjoaa tai antaa lahjottavalle itselleen taikka toiselle osoitetun oikeudettoman edun (lahjuksen) tarkoituksin saattaa lahjottava toimessaan tai tehtävässään suosimaan lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta taikka palkita lahjottava sellaisesta suosimisesta lahjuksen ottaminen 30:8:itselleen tai toiselle pyytää lahjuksen tai tekee muutoin aloitteen sellaisen saamiseksi, ottaa vastaan tai hyväksyy lahjuksen suosiakseen toimessaan tai tehtävässään lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta taikka palkkioksi tällaisesta suosimisesta

41 Markkinaoikeuden toimivalta voi kieltää jatkamasta tai uudistamasta SopMenL:n vastaista menettelyä on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta voi määrätä kiellon myös väliaikaisena voi velvoittaa EH:n määräajassa ryhtymään sopivaan oikaisutoimeen, jos sitä teosta aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena uhkasakon uhalla voi kantajan vaatimuksesta määrätä, että päätös kieltoa koskevassa asiassa on vjan kustannuksella julkaistava yhdessä tai useammassa sanoma- tai aikakauslehdessä vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen

42 Mikä ei ole MAO:n toimivallassa SopMenL:n 9 :n mukainen kilpailumenettelyrikkomus ja RL 30:2 rikos: Joka elinkeinotoiminnassa käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa, on tuomittava kilpailumenettelyrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Syytteen tässä laissa tarkoitetusta rikkomuksesta käsittelee yleinen alioikeus. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikkomusta syytteeseen pantavaksi.

43 MAO:n toimivalta KKO:2004:32: tuotteen kaupanpitäminen tai muu kaupallinen tarjonta on voitava kieltää sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n nojalla, jos tällainen menettely on lain 1 :ssä tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta, riippumatta siitä, mitä kaikkea toimintaa itse markkinointiin katsotaan kuuluvan. KKO:2004:4: MAO toimivaltainen tutkimaan esikysymyksinä vedotut tavaramerkki- ja tekijänoikeuteen perustuvat seikat. MAO:236/14: vahingonkorvaus sopimattomasta menettelystä sopimussuhteen ulkopuolella

44 IPR huomioitava markkinoinnissa tekijänoikeus: teoksen (kirjallinen, kuvallinen yms. ns. tekijänkynnyksen ylittävä) tekijä saa ilman rekisteröintiä yksioikeuden (ks. KKO:2011:92)kappaleiden valmistaminen, yleisön saataviin saattaminen, välittäminen yleisölle, julkinen esittäminen, teoskappaleiden levittäminen, julkinen näyttäminen; kuvataide: jälleenmyyntikorvaus tavaramerkki ja toiminimi: rekisteröitävissä oleva yksinoikeus käyttää vissit kriteerit täyttäviä tunnuksia

45 Tekijänoikeus antaa myös moraalisia oikeuksia isyysoikeus respektioikeus luoksepääsyoikeus katumisoikeus klassikkosuoja

46 Tekijänoikeuden rajoitukset yksityiseen käyttöön valmistaminen sitaattioikeus sopimuslisenssi opetustoiminta- ja tieteellinen tutkimus eräät laitokset erityisasemassa sammuminen

47 Tekijänoikeuden lähioikeudet esittävän taiteilijan oikeus tuottajan oikeus radio-ja/tai televisioyrityksen lähettäjäyrityksen oikeus luettelon ja tietokannan valmistajan oikeus valokuvaajan oikeus

48 Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja 2014:4. Ei-kaupalliselle internet-keskustelupalstalle oli sallittua sijoittaa tekijänoikeuslain perusteella suojattuun kuvaan vievä klikattava linkki, mikäli kuva oli saatettu kuvan oikeudenhaltijan suostumuksella internetissä kenen tahansa vapaasti saataville. 2013:2. Irlantilaisen Oscar Wilden ( ) teosten suoja-aika on päättynyt Suomessa. Tekijänoikeusneuvosto ei arvioinut näin ollen Wilden aforismien teostasoa. Yhdysvaltalaisen W. C. Fieldsin ( ) teosten suoja-aika päättyy Suomessa viimeistään vuoden 2016 lopussa. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut kantaa suoja-ajan laskentaan, joka on näyttökysymys. Fieldsin aforismi "If at first you don't succeed, try, try again. Then quit. There's no point in being a damn fool about it." oli TekijäL 1 :ssä tarkoitettu kirjallinen teos. Aforismeja, joiden suoja-aika oli päättynyt tai jotka eivät nauttineet teossuojaa, sai käyttää jääkaappimagneeteissa ilman oikeudenhaltijan lupaa.

49 Tekijänoikeuden kesto tekijänoikeus voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta lukien lähioikeudet voimassa 50 vuotta esityksen esittämis-, tallenteen valmistamis- tai valokuvan valmistamisvuodesta tekijänoikeusjärjestöjen rooli edustaa tekijöitä ja lähioikeuksien haltijoita ja myöntää lupia

50 TAVARAMERKIN TARKOITUS Tavaramerkin tarkoituksena on ennen kaikkea erottaa markkinoilla elinkeinoharjoittajan tuotteet muiden vastaavista tuotteista.

51 Mikä tavaramerkki on? Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana tai kuvio tai niiden yhdistelmä. Se voi olla myös iskulause, kirjainyhdistelmä tai vaikka äänimerkki tai jokin muu graafisesti esitettävissä oleva merkki.

52 Tavaramerkin rekisteröinti Rekisteröimällä tavaramerkin patentti- ja rekisterihallituksessa saa yksinoikeuden merkin käyttämiseen tavaran tai palvelun tunnuksena Suomessa. Yksinoikeus tarkoittaa sitä, että vain rekisteröinnin haltija saa käyttää ko. tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan ja hän voi tarvittaessa kieltää muita käyttämästä merkkiään tai siihen sekoitettavissa olevaa toista merkkiä. Tavaramerkki voidaan saada myös vakiinnuttamalla eli jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

53 Rekisteröinnin edellytykset erottamiskykyinen ei saa olla sekoitettavissa KKO:2010:12. Valio Oy käytti leviterasvojen tunnuksena rekisteröityjä tavaramerkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI. Arla Ingman Oy Ab käytti leviterasvan tunnuksena myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä INGMARIINI. Tavaramerkkien välillä ei ollut sellaista samankaltaisuutta eikä siten sellaista tavaramerkkilain 6 :n 2 momentin edellyttämää yhteyttä, jonka perusteella kohdeyleisö yhdistäisi tavaramerkit toisiinsa. Tämän vuoksi tavaramerkin INGMARIINI käyttäminen leviterasvan tunnuksena ei loukannut Valio Oy:n oikeutta sanottuihin tavaramerkkeihin. (Ään.)

54 Tavaramerkkioikeuden kesto Rekisteröinti on voimassa siitä päivästä, jona hakemus on tehty, siihen saakka kunnes kymmenen vuotta on kulunut rekisteröintipäivästä. Rekisteröinti uudistetaan merkin haltijan hakemuksesta, kulloinkin kymmeneksi vuodeksi edellisen rekisteröintikauden päättymisestä. Tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

55 Tavaramerkin luovutus Tavaramerkki voidaan luovuttaa toiselle. Luovutus saattaa käsittää joko kaikki ne tavaralajit, joita varten merkki on rekisteröity tai vakiinnutettu, taikka osan niistä. Rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, luovuttamatta itse merkkioikeutta, oikeuttaa toisen elinkeinotoiminnassa käyttämään tavaramerkkiä. Tavaramerkkioikeuden sammuminen ja rinnakkaistuonti (lue KKO:2011:7)

56 verkkotunnukset tunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin taikka luonnollisen henkilön nimeen MAO:340/12. IK:n toiminimi Super Resta oli rekisteröity vuonna D Oy oli ottanut käyttöönsä verkkotunnuksen superresta.com kesällä Asianosaiset toimivat samalla toimialalla markkinoiden suur- tai ammattikeittiölaitteita, mihin myös D Oy:n verkkotunnuksen superresta.com käyttö on liittynyt. Menettely oli hyvän liiketavan vastaista ja asiakkaita harhaanjohtavaa ja siten SopMenL 1.1 :n vastaista.

57 Mallioikeuden kohde tuotteen tai sen osan ulkomuoto pitää olla konkreettinen tavara mallin pitää olla uusi ja yksilöllinen mallin rekisteröinti on voimassa viisi vuotta rekisteröinnin hakemispäivästä lukien, ja se voidaan uudistaa neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan seuraamukset oikeuden loukkaamisesta

58 Patenttioikeus tekniikan alaan liittyvä keksintö, jota voidaan käyttää teollisesti kaikki keksinnöt eivät ole patentoitavissa uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi voidaan pitää voimassa, kunnes 20 vuotta on kulunut patenttihakemuksen tekemispäivästä

59 Hyödyllisyysmallisuoja ei tarvitse täyttää patentin keksinnöllisyysvaatimusta myös patentoitavia keksintöjä voidaan suojata hyödyllisyysmallilla on halvempi kuin patenttisuoja, ja sen suoja-aika on lyhyempi kuin patentin, pisimmillään 10 vuotta kannattaa hakea, jos keksinnön elinikä on lyhyt, tai jos keksinnön hyödyntämisestä saatava voitto jää pienemmäksi kuin patentoinnista aiheutuvat kustannukset

60 Seuraamukset em. oikeuksien loukkaamisesta tuomioistuimen määräämä kielto hyvitys, jos tahaton loukkaus korvaus lisäksi, jos tuottamuksellinen loukkaus lisäksi rikosoikeudelliset seuraamukset mahdollisia, jos tahallinen loukkaus tavaroiden takavarikoiminen ja hävitys

61 Henkilön nimen tai kuvan käyttö ei nimenomaista säännöstä, mutta oikeusjärjestelmän syvätasolta löydettävissä itsemääräämisoikeus esim. hyvän tavan vastaisten menettelyjen kielto nimi ja kuva voidaan tavaramerkkirekisteröidä henkilön kuvan ja hahmon suoja koskee myös julkisuuden henkilöitä (ks. esim. MT:1981:18) kuolleen henkilön kuva?

62 Henkilötietojen kerääminen ja käsittely peruskäsitteet henkilötietolaissa rekisterinpitäjän velvollisuudet asiakasrekisteri: jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelusuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan (esim. maksuttomaan palveluun liittyminen) suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjä toimintaan asiallinen yhteys potentiaaliseen asiakkaaseen muutoin potentiaalisten asiakkaiden rekisterit, joista voi perustaa suoramarkkinointirekistereitä ja kampanjarekistereitä arkaluonteisten tietojen keräämisen kielto markkinoijalle tarpeelliset tiedot

63 Rekisteröidyn oikeudet tarkastusoikeus korjausoikeus kielto-oikeus tietojen käyttöön suoramainonnan, etämyynnin, markkina- ja mielipidetutkimusten, henkilömatrikkelien ja sukututkimuksen tarpeisiin perustetuissa rekistereissä

64 Suoramarkkinointi ja suostumus postin ja puhelimen välityksellä: kielto-oikeus (optout) sähköinen sm kuluttajille: SäVTL ennakkosuostumus (opt-in) paitsi sama palvelun tarjoaja tai tuotteen myyjä voi käyttää.. yhteystietoa omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa, jos informoi kuluttajaa selvästi kieltooikeudesta jokaisessa viestissään alle 15 vuotias: huoltajan suostumus; -17-vuotiaat? b to b markkinointi: kielto-oikeus (opt-out) b to b sähköinen markkinointi: kielto-oikeus optout

65 SäVTL suoramarkkinoinnin tunnistaminen 28 : on voitava sitä vastaanotettaessa selvästi ja yksiselitteisesti tunnistaa markkinoinniksi kiellettyä: 1) peitetään tai salataan sen lähettäjän henkilöllisyys, jonka puolesta viesti on lähetetty; 2) jossa ei ole voimassa olevaa osoitetta, johon voi lähettää pyynnön viestinnän lopettamisesta; 3) pyritään ohjaamaan vastaanottajat KSL:n säännösten vastaisille verkkosivustoille

66 Eräitä markkinointitapoja viraalimarkkinointi eli sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen markkinoinnissa esim. kerro kaverille toiminnot tuotesijoittelu ja sponsorointi (L tv- ja radiotoiminnasta ) affiliate-markkinointi

67 Kuluttajasopimus 1 Sopimuksen syntyminen

68 Sitooko mainos mainostajaa? mediamainonta: lehdessä, tv:ssä tai radiossa julkaistu mainos ei ole yleensä sitova myyntitarjous myymälämainonta: yleensä sitova, ellei virhe ilmeinen suoramarkkinointi: osoitteeton markkinointi ei sitovaa, nimeltä mainituille kohdistettuna sitovaa koti- ja postimyynti: hinta- ja muut tiedot sitovat myyjää verkkomarkkinointi, jossa tilaaminen sähköisesti: yrityksen kotisivun tiedot sitovia

69 Sovelletaanko KSL:a? KVL 02/36/3376 : Kuluttaja (K) osti coton de tuleaurkoiranpennun ekh:lta. Kauppahinta oli 750 euroa. Pentu oli syntynyt Se kuoli kuukauden kuluttua kaupanteosta, koska sen sydän petti. K vaati ekh:a palauttamaan kauppahinnan. Ekh halusi antaa uuden pennun, mihin K ei suostunut. Ekh:n väite:kyseessä ei ole ekh:n ja kuluttajan välinen kauppa. Kasvattaja on kokopäiväisessä toimessa kodin ulkopuolella. Vuodessa syntyy yksi tai kaksi pentuetta. Pentuja ei myydä ansiomielessä, vaan tulo käytetään uuden jalostusmateriaalin saamiseksi ja jalostusharrastuksen aiheuttamien menojen kattamiseksi. KVL:n linja: kenneltoimintaa on pidettävä ammattimaisena, jos kennel on rekisteröinyt kolmen tai useamman edellisen vuoden aikana vuosittain yhden pentueen tai jos se on rekisteröinyt kuluvan tai edellisen vuoden aikana kaksi tai useampia pentueita

70 Sopimusneuvottelut maksuttomia, ellei muusta sovittu, pääsääntönä KVL Dnro 98/33/13. K oli puhelimitse ilmoittanut Auto Oy:lle haluavansa ostaa auton, jonka voisi ulkomailla asumisen jälkeen tuoda verovapaasti Suomeen. Auto Oy lupasi ilmoittaa, milloin se voi toimittaa auton. K lähetti Oy:lle ja telefaxviestin, joissa hän tiedusteli, oliko tilaus kunnossa. Oy ilmoitti tiedon auton arvioidusta toimitusajasta kirjeessä, jonka K sai Oy ilmoitti, että auto voitaisiin toimittaa vasta syksyllä 1998, jolloin K ilmoitti, ettei voi ottaa autoa vastaan, koska hän ei saisi veroetua. Oy:n oli korvattava K:lle sopimusneuvotteluista aiheutuneet hukkaan menneet kulut, jotka olivat lähinnä puhelinkuluja, joiden määräksi lautakunta arvioi muun selvityksen puuttuessa 300 markaksi

71 Negatiivisen sopimussidonnaisuuden kielto Puhelinyhtiö ilmoitti liittävänsä useampaan tuhanteen liittymään vastaajapalvelun, mikäli asiakas ei ilmoittautunut kieltäytyvänsä ko. palvelusta. KA piti menettelyä laittomana.

72 Vahingot liiketiloissa Asiakas ajoi korjaamotallissa autonsa päin mainostaulua. Koska vahinko sattui korjaamon vastuualueella eikä henkilökunta ollut opastanut asiakasta, korjaamo oli vastuussa vahingosta KVL:n mukaan.

73 Sopimuksen syntyminen ja sitovuus oikeustoimilain sopimuksen syntymistä tarjouksen ja vastauksen menetelmällä koskee myös kuluttajasopimuksia ellei laissa toisin määrätä, esim. etä- tai kotimyynti sopimus voi olla suullinenkin sopimusta ei voi peruuttaa ilman lain antamaa mahdollisuutta kauppa on avoin vain jos niin sovitaan Hyväksyttävä syy peräytyä sopimuksesta voi olla KSL:ssa oleva etä- tai kotimyyntiä sekä aikaosuusasunnon myyntiä koskevat säännöt toisen osapuolen sopimusrikkomus (esim. tavarassa oleva virhe, viivästyminen ) ilman hyväksyttävää syytä tapahtuva peräytyminen on sopimusrikkomus, josta aiheutuu vahingonkorvausvelvollisuus

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995, muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi.

kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi. 1993 vp - Ta VM 40 - HE 360/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 40 hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunta on lähettänyt 12 päivänä

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Oulu 23.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely Hyvä tapa Some 2 Hyvän liiketavan vastainen menettely

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot