Markkinaoikeuden kurssi Veijo Röntynen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen"

Transkriptio

1 Markkinaoikeuden kurssi 2014 Veijo Röntynen

2 Markkinaoikeus = yritystoiminnan säännöt yritysten perustaminen yritystoiminnan harjoittamisen yleiset puitteet markkinoinnin säännöt yritysten välisen kilpailun ja sopimisen säännöt kuluttajansuoja

3 Markkinaoikeus ja markkinatalous elinkeinovapaus ja EU:ssa yritysten sijoittautumisoikeus yksityinen omistusoikeus sopimusvapaus kilpailun vapaus ja pakko: EU ja kilpailu kuluttamisen vapaus

4 I YRITYSTOIMINNAN SÄÄNTELY elinkeinon harjoittamisen vapaus (vrt. ammatin- vs. liikkeenharjoittaminen) sääntönä, johon on poikkeuksia käsitteet elinkeino-yritys-yrittäjä lainsäädännössä vapaat ja luvanvaraiset elinkeinot: lain tasolla tehtävä erottelu hyvien tapojen vastaiset elinkeinot kielletty

5 Markkinointia koskevat yleiset säännöt 1 Elinkeinonharjoittaja markkinoi kuluttajille

6 Mikä on markkinointia? KSL 1:1.1 : kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille kulutushyödyke: tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten sovelletaan myös kiinteistöjen, kulutusluottojen, arvopapereiden, pankkipalveluiden, ammattikurssien markkinointiin tiedottaminen tarjoaminen välillinen markkinointi ks. KKO:2005:86 - markkinointia koskeva kielto voitiin kohdistaa tahoon (Lippupalvelu), joka ei ollut markkinointia tilannut eikä maksanut puhdas asiakasviestinä (=asiakassuhteen hoito) ei ole markkinointia

7 Elinkeinonharjoittaja, kuluttaja, kulutushyödyke kuluttaja: (KSL 1:4) luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten elinkeinonharjoittaja: (KSL 1:5) luonnollinen henkilö tai yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi kulutushyödyke tarkoittaa (KSL 1:3) tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten

8 Sananvapaus lähtökohtana Perustuslaki 12 : Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

9 Sananvapauden rajoitukset KSL 2 luku: hyvän tavan vastainen ja sopimaton markkinointi kielletty erityistuotteet: esim. tupakka, alkoholi, lääkkeet

10 HUOMAA KÄSITTEIDEN ERO! hyvän tavan vastaisuus selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti, jos 1) loukkaa ihmisarvoa 2) esiintyy syrjintää 3) suhtaudutaan hyväksyvästi laittomaan tai vaaralliseen toimintaan sopimaton menettely ek-toiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen JA omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä JA johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt.

11 Miten hyvän tavan vastaisuutta on arvioitu kohderyhmä mm. lapsille saattaa asettaa erikoisehtoja ks. esim. MT 1996:9 tuotteen pitää olla pääroolissa ks. esim. MT 1997:29 mainonnassa ei saa esittää vaarallista käyttäytymistä hyväksyttävänä, esim. MT 1995:16 yleisesti hyväksyttyjen arvojen huomiotta jättäminen: mainoksessa on väkivaltaa tarpeettomasti MT 1998:18 rikoksen esittäminen ilman tuotteeseen liittyvää tarvetta seksiä sukupuolta halventavalla tai pornografisella tavalla ilman yhteyttä tuotteeseen, esim. MT 1994:7

12 Säädöksissä nimenomaan sopimattomiksi katsotut menettelytavat Katso KSL 2:4-14 sekä Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa (601/2008)

13 Totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan markkinoinnin kielto vastuu tosiasiaväitteistä superlatiivi voivat olla tosiasiaa koskeva väite (edullisin, halvin, monipuolisin yms.) ylisanat voivat olla myös kauppiaallista kehumista tuotteisiin ja makuasioihin liittyvää ylistelyä ei ole pidetty sopimattomana olennaisten tietojen antamatta jättäminen harhaanjohtavuus - ilmaisuus ks. MT 1995:14 - tutkimukset ks. MAO 2003:5 - luvataan jotakin joka ei ylitä lain tasoa ks. MT 2002:6 alennukset: hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan ks. MAO 2004:204 loppuunmyynti

14 Aggressiivisten keinojen kielto kuluttajan häirintä, pakottaminen ja muu sellainen painostaminen, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt suhteellisen uusi KSL 2:9

15 Muut KSL 2 luvun säännöt mainoksen tunnistettavuus: toimituksellisen aineiston ja mainosten erillään pitäminen vertaileva mainonta tai muu markkinointi ei saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan hyödykkeiden kesken, jos se on omiaan vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen kulutushyödykkeiden toimittaminen ilman tilausta kylkiäiset ja arpajaiset

16 Markkinointi 2 Hintojen ilmoittaminen, kulutusluottojen ja erityishyödykkeiden markkinointi

17 A (553/2013)kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa ei koske asuntojen markkinointia merkinnät: ilmoitettava sekä myyntihinta että yksikköhinta selkeällä ja yksiselitteisellä sekä kjan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kun vähittäiskauppias markkinoi yksilöityä kulutushyödykettä kjalle, myyntihinta ja yksikköhinta on samalla ilmoitettava; ei koske ns. tuotemainontaa eikä imagomainontaa (ks. MAO:24:2005) yksikköhinnan ilmoittamiseen eräitä poikkeuksia näyteikkunassa olevat myytäviksi tarkoitetut kulutustavarat on varustettava merkinnöillä myynti- ja yksikköhinnasta kuluttajapalvelusten maksuluettelo näkyviin

18 Kulutusluotot - KSL 7 luku, L luottolaitostoiminnasta 125 laina, maksunlykkäys tai muu vastaava taloudellinen järjestely, myös asunto- ja opintolainat ei saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona markkinoitaessa muita kulutushyödykkeitä ks. KKO:2005:81 ilmoitettava todellinen vuosikorko sekä käteishinta vs. luottohinta ks. MT 1997:13

19 Erikoishyödykkeet vakuutukset VakuutusyhtiöL 31:1 lääkkeet LääkeL alkoholijuomat AlkoholiL; ks. muutokset jotka tulevat voimaan vuoden 2015 alussa tupakkatuotteet TupakkaL elintarvikkeet ElintarvikeL

20 Markkinointi 3 Kuluttajamarkkinoinnin valvonta ja sanktiot. Tietosuojaan liittyvät säännöt

21 Kuluttaja-asiamiehen valvonta markkinaoikeuden määräämä väliaikainen tai pysyvä kielto (hakijana KA) kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös ekh:n palveluksessa olevaan tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa KA:n väliaikainen kielto, jossa tiukat määräajat ks. L kuluttajavirastosta 6

22 Muut viranomaiset elintarvikevirasto voi kieltää uhkasakkoa apuna käyttäen elintarvikemääräysten vastaisen markkinoinnin tuotevalvontakeskus tupakka ja alkoholi markkinaoikeus voi valituksesta tutkia kiellon pätevyyden

23 Rangaistukset RL 31:1 Markkinointirikos: Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, on tuomittava markkinointirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. alkoholijuoman osalta 31:1a tupakkatuotteet tupakkalain 31 ja 31a myös oikeushlö tuomittavissa sakkoon

24 Itsevalvonta mainonnan eettinen neuvosto voi antaa huomautuksen mainonnan eettisten sääntöjen vastaisesta markkinoinnista

25 Markkinointi 4 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa: elinkeinonharjoittaja vs. toinen ekh

26 Lain markkinointia koskevat määräykset yleinen sopimattoman menettelyn kielto totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan ilmaisun kielto markkinoinnissa kun se on omiaan vaikuttamaan. vahingoittavan sopimattoman ilmaisun kielto vertailevan markkinoinnin edellytykset kaupallisen tarkoituksen näkyvyys sekä markkinoijan yksilöinti

27 2.1 Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa JA on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

28 Esimerkki 1: MT 1994:18. Galilea Trading Ltd. Oy vastaan Ahava-tuote avoin yhtiö. Sekä hakija että vastaaja markkinoivat mm. Kuolleen meren mudasta valmistettuja kosmeettisia tuotteita. Yksinoikeus mudan kaivamiseen Israelin valtion alueella oli myönnetty eräälle ulkomaiselle yhtiölle, joka valmisti vjan markkinoimat tuotteet ja toimitti mutaa mm. hjan markkinoimien tuotteiden valmistajalle. Vja oli käyttänyt markkinoinnissaan yksinoikeuteen viittaavia ilmaisuja kertomatta selvästi, että yksinoikeus koski vain em. ulkomaiselle yhtiölle myönnettyä kaivausoikeutta Israelin valtion alueella ilmoittanut Ahavan olevan ainoa valmistaja Kuolleen meren alueella Siten antanut virheellisen kuvan, että vain vjan tuotteiden valmistuksessa käytettäisiin Kuolleen meren mutaa. Vastaajan markkinointi oli tältä osin harhaanjohtavaa.

29 Esim. 2: MAO:535/08. Stella Konditoria vs. Stockmann vjan Sans Rival kakun pakkauksessa sanottiin: Perinteisen Sans Rival -kakun resepti on peräisin 1900-luvun alusta. Tätä klassikoksi muodostunutta herkullista kakkua on tarjoiltu jo mm. presidentin rouvan Ellen Svinhufvudin kahvipöydässä. MAO totesi ilmaisun totuudenvastaiseksi, koska kakkua ei riidattomasti ole tarjottu missään vielä rouva Ellen Svinhufvudin aikakaudella

30 Esim.3. MAO:116/03. Hjana Aktia Säästöpankki Paikkansapitävä mutta silti sopimaton ilmaisu Vjat olivat markkinoimaansa vakuutusta koskevassa mainonnassaan ilmoittaneet, että ko. vakuutuksesta saa lisätietoja mm. Säästöpankeista. vakuutuspalvelua ei ollut kuitenkaan saanut Aktia Säästöpankki Oyj:n konttoreista eikä niissä ollut annettu ko. vakuutusta koskevia lisätietoja AS Oyj oli selvästi suurin säästöpankeista ja se oli ollut markkinoinnin toteuttamisajankohtana mm. useilla pääkaupunkiseudun paikkakunnilla ainoa säästöpankki menettely hjan kannalta sopimatonta

31 Paikkansapitävä mutta silti sopimaton Vja oli viestillään hjan asiakkaille ja alihankkijoille tuomioistuimen vanhan päätöksen perusteella ja selkeästi ilmoittamalla tai antamalla ymmärtää, että hjan tarjoamat laitteet loukkaisivat vjan patentteja ja että vja olisi käynnistänyt tai käynnistämässä oikeudenkäyntejä tämän johdosta, pyrkinyt vaikuttamaan hjan markkinoimien laitteiden kysyntään. llmaisut olivat olleet omiaan antamaan sellaisen kuvan, että myös hjan nyttemmin markkinoimat sanotut laitteet loukkaisivat vjan patentteja. Kun vjalla ei ollut näyttöä patentinloukkausta koskeville väitteilleen, väitteet olivat saattaneet antaa virheellisen kuvan hjan markkinoimista laitteista. Väitteet olivat olleet epäasianmukaisia ja olleet omiaan vaikuttamaan hjan markkinoimien laitteiden kysyntään.

32 Esim. vertaileva markkinointi MT:2001:10 Vja oli markkinoinnissaan käyttänyt väliraportteihin sisältyneitä pylväsdiagrammeja, joita ei ollut otettu loppuraporttiin eikä ollut kertonut raporteissa mainituista tulosten luotettavuuteen vaikuttavista varaumista sekä esittänyt tutkimuksesta vedettyjä omia johtopäätöksiään. Menettely katsottiin hyvän liiketavan vastaiseksi.

33 Vertailu ja hyvän liiketavan vastaisuus MT:1995:20. Vja ei ollut näyttänyt, että sen liike olisi myynniltään taikka muutoinkaan paikkakunnan suurin luontaistuotteiden erikoisliike. Vjan käyttämä ilmaisu "Forssan suurin luontaistuotteiden erikoisliike" oli toteennäyttämätön ja hyvän liiketavan vastainen. Hjan ja vjan liikkeet sijaitsivat suhteellisen pienellä paikkakunnalla, jossa niiden lisäksi toimi yksi kilpaileva liike. Vjan mainoksissa oli korostettu yksilöityjä hintatietoja. Vjan käyttämät edullisuusväitteet "alittamattomin tarjoushinnoin", "ylivoimaisesti edullisin" ja "se edullisempi Vitamix" saattoivat ko. yhteydessä antaa sellaisen kuvan, että vjan liikkeen tosiasialliset hinnat olivat edullisempia kuin kilpailevien liikkeiden hinnat. Vja ei ollut näyttänyt että vjan hinnat olisivat yleisesti edullisemmat kuin muissa paikkakunnan luontaistuoteliikkeissä. Vjan väitteet olivat ko. olosuhteissa olleet hyvän liiketavan vastaisia.

34 Kilpailijan halventaminen tai vähättely MT: 2001:1. Kodintekniikkaliitto ry vs. Gigantti Oy Ab. Vjan mainoksessa oli toisen kodintekniikka-alan mainoksen näköisen ilmoituksen päällä isokokoinen teksti "Jos haluat maksaa liikaa, osta nyt." Mainoksen reunoilla näkyi mm. nimi "Kaken Kodinkone", mainoslauseita sekä kuvia kodintekniikkaalan tuotteista. Lisäksi siinä kerrottiin mm. liikkeen kuljetuspalveluista. Mainoksessa oli vjan logo, jossa oli teksti "Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa." Mainoksen mukaan vjan myymälä avataan lähiaikoina. Vjan mainoksen pääsanoma oli se, että kilpailijoiden liikkeissä myytävät tuotteet ovat liian kalliita ja että näistä liikkeistä ostaminen on tyhmää. Siten se oli esittänyt kilpailijat ja näiden liikkeissä myytävät tuotteet halventavalla tavalla mainoksessaan.

35 Jäljittely MAO:451/09 Lähtökohtana menettelyn sopimattomuuden arvioinnissa on se, ettei pelkästään tuotteen tai tuotepakkauksen jäljittelyä ja jäljitelmien markkinointia voida pitää (SopMenL:n tarkoittaman) hyvän liiketavan vastaisena Sopimatonta ja siten kiellettyä on kuitenkin sellainen orjallisten jäljitelmien markkinointi, joka on omiaan luomaan kuvan siitä, että jäljitelmä on peräisin samasta kaupallisesta alkuperästä kuin jäljitelty tuote tai tuotepakkaus. Jotta sekaantumisvaara voisi ylipäätään syntyä, tulee alkuperäisen tuotteen tai tuotepakkauksen olla omaperäinen ja markkinoilla siten tunnettu, että se yhdistetään tiettyyn kaupalliseen alkuperään.

36 Jäljittely MAO:332/09 tuotenimen Proparin Forte käyttäminen ei luo vaikutelmaa siitä, että tuote on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin Priorintuote

37 Jäljittely MAO:81/03 Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry vs. Hunajaparatiisi Oy. Vjan tuotepakkaus oli väritykseltään, kuvioinniltaan ja teksteiltään samankaltainen kuin hjan tuotepakkaus. Vjan pakkauksen samankaltaisuuden vuoksi ostaja oli saattanut luulla myös vjan pakkauksen olevan peräisin hakijayhdistyksestä. Ostaja oli pakkauksen valitessaan jopa saattanut luulla valinneensa hjan hunajapakkauksen. Vjan pakkauksessa ollut pienikokoinen merkintä vjan nimestä ja osoitteesta ei ollut riittävästi erottanut vjan pakkausta hjan pakkauksesta. Vjan pakkaus oli ollut omiaan antamaan virheellisen kuvan pakkauksen kaupallisesta alkuperästä. Vja oli siten menetellyt markkinoinnissaan hyvän liiketavan vastaisesti.

38 Liikesalaisuuksien suoja työsopimuslain työntekijän kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus sekä niitä koskevat sopimukset SopMenL:n kielto: liikesalaisuuden käsitteen ongelmallisuus RL 30:11:n yrityssalaisuuden suoja RL 30:5: itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää yrityssalaisuutta, jonka saanut tietoonsa 1. toisen palveluksessa ollessaan 2. yhteisön tai säätiön hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka niihin rinnastettavassa tehtävässä 3. suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa 4. yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä

39 Katso myös yritysvakoilu RL 30:4 yrityssalaisuuden väärinkäyttö RL 30:6 ks. Kouvolan hovioikeuden ratkaisu (hakusana yrityssalaisuuden väärinkäyttö)

40 Lahjonta lahjominen RL 30:7: lupaa, tarjoaa tai antaa lahjottavalle itselleen taikka toiselle osoitetun oikeudettoman edun (lahjuksen) tarkoituksin saattaa lahjottava toimessaan tai tehtävässään suosimaan lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta taikka palkita lahjottava sellaisesta suosimisesta lahjuksen ottaminen 30:8:itselleen tai toiselle pyytää lahjuksen tai tekee muutoin aloitteen sellaisen saamiseksi, ottaa vastaan tai hyväksyy lahjuksen suosiakseen toimessaan tai tehtävässään lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta taikka palkkioksi tällaisesta suosimisesta

41 Markkinaoikeuden toimivalta voi kieltää jatkamasta tai uudistamasta SopMenL:n vastaista menettelyä on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta voi määrätä kiellon myös väliaikaisena voi velvoittaa EH:n määräajassa ryhtymään sopivaan oikaisutoimeen, jos sitä teosta aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena uhkasakon uhalla voi kantajan vaatimuksesta määrätä, että päätös kieltoa koskevassa asiassa on vjan kustannuksella julkaistava yhdessä tai useammassa sanoma- tai aikakauslehdessä vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen

42 Mikä ei ole MAO:n toimivallassa SopMenL:n 9 :n mukainen kilpailumenettelyrikkomus ja RL 30:2 rikos: Joka elinkeinotoiminnassa käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa, on tuomittava kilpailumenettelyrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Syytteen tässä laissa tarkoitetusta rikkomuksesta käsittelee yleinen alioikeus. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikkomusta syytteeseen pantavaksi.

43 MAO:n toimivalta KKO:2004:32: tuotteen kaupanpitäminen tai muu kaupallinen tarjonta on voitava kieltää sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n nojalla, jos tällainen menettely on lain 1 :ssä tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta, riippumatta siitä, mitä kaikkea toimintaa itse markkinointiin katsotaan kuuluvan. KKO:2004:4: MAO toimivaltainen tutkimaan esikysymyksinä vedotut tavaramerkki- ja tekijänoikeuteen perustuvat seikat. MAO:236/14: vahingonkorvaus sopimattomasta menettelystä sopimussuhteen ulkopuolella

44 IPR huomioitava markkinoinnissa tekijänoikeus: teoksen (kirjallinen, kuvallinen yms. ns. tekijänkynnyksen ylittävä) tekijä saa ilman rekisteröintiä yksioikeuden (ks. KKO:2011:92)kappaleiden valmistaminen, yleisön saataviin saattaminen, välittäminen yleisölle, julkinen esittäminen, teoskappaleiden levittäminen, julkinen näyttäminen; kuvataide: jälleenmyyntikorvaus tavaramerkki ja toiminimi: rekisteröitävissä oleva yksinoikeus käyttää vissit kriteerit täyttäviä tunnuksia

45 Tekijänoikeus antaa myös moraalisia oikeuksia isyysoikeus respektioikeus luoksepääsyoikeus katumisoikeus klassikkosuoja

46 Tekijänoikeuden rajoitukset yksityiseen käyttöön valmistaminen sitaattioikeus sopimuslisenssi opetustoiminta- ja tieteellinen tutkimus eräät laitokset erityisasemassa sammuminen

47 Tekijänoikeuden lähioikeudet esittävän taiteilijan oikeus tuottajan oikeus radio-ja/tai televisioyrityksen lähettäjäyrityksen oikeus luettelon ja tietokannan valmistajan oikeus valokuvaajan oikeus

48 Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja 2014:4. Ei-kaupalliselle internet-keskustelupalstalle oli sallittua sijoittaa tekijänoikeuslain perusteella suojattuun kuvaan vievä klikattava linkki, mikäli kuva oli saatettu kuvan oikeudenhaltijan suostumuksella internetissä kenen tahansa vapaasti saataville. 2013:2. Irlantilaisen Oscar Wilden ( ) teosten suoja-aika on päättynyt Suomessa. Tekijänoikeusneuvosto ei arvioinut näin ollen Wilden aforismien teostasoa. Yhdysvaltalaisen W. C. Fieldsin ( ) teosten suoja-aika päättyy Suomessa viimeistään vuoden 2016 lopussa. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut kantaa suoja-ajan laskentaan, joka on näyttökysymys. Fieldsin aforismi "If at first you don't succeed, try, try again. Then quit. There's no point in being a damn fool about it." oli TekijäL 1 :ssä tarkoitettu kirjallinen teos. Aforismeja, joiden suoja-aika oli päättynyt tai jotka eivät nauttineet teossuojaa, sai käyttää jääkaappimagneeteissa ilman oikeudenhaltijan lupaa.

49 Tekijänoikeuden kesto tekijänoikeus voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta lukien lähioikeudet voimassa 50 vuotta esityksen esittämis-, tallenteen valmistamis- tai valokuvan valmistamisvuodesta tekijänoikeusjärjestöjen rooli edustaa tekijöitä ja lähioikeuksien haltijoita ja myöntää lupia

50 TAVARAMERKIN TARKOITUS Tavaramerkin tarkoituksena on ennen kaikkea erottaa markkinoilla elinkeinoharjoittajan tuotteet muiden vastaavista tuotteista.

51 Mikä tavaramerkki on? Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana tai kuvio tai niiden yhdistelmä. Se voi olla myös iskulause, kirjainyhdistelmä tai vaikka äänimerkki tai jokin muu graafisesti esitettävissä oleva merkki.

52 Tavaramerkin rekisteröinti Rekisteröimällä tavaramerkin patentti- ja rekisterihallituksessa saa yksinoikeuden merkin käyttämiseen tavaran tai palvelun tunnuksena Suomessa. Yksinoikeus tarkoittaa sitä, että vain rekisteröinnin haltija saa käyttää ko. tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan ja hän voi tarvittaessa kieltää muita käyttämästä merkkiään tai siihen sekoitettavissa olevaa toista merkkiä. Tavaramerkki voidaan saada myös vakiinnuttamalla eli jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

53 Rekisteröinnin edellytykset erottamiskykyinen ei saa olla sekoitettavissa KKO:2010:12. Valio Oy käytti leviterasvojen tunnuksena rekisteröityjä tavaramerkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI. Arla Ingman Oy Ab käytti leviterasvan tunnuksena myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä INGMARIINI. Tavaramerkkien välillä ei ollut sellaista samankaltaisuutta eikä siten sellaista tavaramerkkilain 6 :n 2 momentin edellyttämää yhteyttä, jonka perusteella kohdeyleisö yhdistäisi tavaramerkit toisiinsa. Tämän vuoksi tavaramerkin INGMARIINI käyttäminen leviterasvan tunnuksena ei loukannut Valio Oy:n oikeutta sanottuihin tavaramerkkeihin. (Ään.)

54 Tavaramerkkioikeuden kesto Rekisteröinti on voimassa siitä päivästä, jona hakemus on tehty, siihen saakka kunnes kymmenen vuotta on kulunut rekisteröintipäivästä. Rekisteröinti uudistetaan merkin haltijan hakemuksesta, kulloinkin kymmeneksi vuodeksi edellisen rekisteröintikauden päättymisestä. Tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

55 Tavaramerkin luovutus Tavaramerkki voidaan luovuttaa toiselle. Luovutus saattaa käsittää joko kaikki ne tavaralajit, joita varten merkki on rekisteröity tai vakiinnutettu, taikka osan niistä. Rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, luovuttamatta itse merkkioikeutta, oikeuttaa toisen elinkeinotoiminnassa käyttämään tavaramerkkiä. Tavaramerkkioikeuden sammuminen ja rinnakkaistuonti (lue KKO:2011:7)

56 verkkotunnukset tunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin taikka luonnollisen henkilön nimeen MAO:340/12. IK:n toiminimi Super Resta oli rekisteröity vuonna D Oy oli ottanut käyttöönsä verkkotunnuksen superresta.com kesällä Asianosaiset toimivat samalla toimialalla markkinoiden suur- tai ammattikeittiölaitteita, mihin myös D Oy:n verkkotunnuksen superresta.com käyttö on liittynyt. Menettely oli hyvän liiketavan vastaista ja asiakkaita harhaanjohtavaa ja siten SopMenL 1.1 :n vastaista.

57 Mallioikeuden kohde tuotteen tai sen osan ulkomuoto pitää olla konkreettinen tavara mallin pitää olla uusi ja yksilöllinen mallin rekisteröinti on voimassa viisi vuotta rekisteröinnin hakemispäivästä lukien, ja se voidaan uudistaa neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan seuraamukset oikeuden loukkaamisesta

58 Patenttioikeus tekniikan alaan liittyvä keksintö, jota voidaan käyttää teollisesti kaikki keksinnöt eivät ole patentoitavissa uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi voidaan pitää voimassa, kunnes 20 vuotta on kulunut patenttihakemuksen tekemispäivästä

59 Hyödyllisyysmallisuoja ei tarvitse täyttää patentin keksinnöllisyysvaatimusta myös patentoitavia keksintöjä voidaan suojata hyödyllisyysmallilla on halvempi kuin patenttisuoja, ja sen suoja-aika on lyhyempi kuin patentin, pisimmillään 10 vuotta kannattaa hakea, jos keksinnön elinikä on lyhyt, tai jos keksinnön hyödyntämisestä saatava voitto jää pienemmäksi kuin patentoinnista aiheutuvat kustannukset

60 Seuraamukset em. oikeuksien loukkaamisesta tuomioistuimen määräämä kielto hyvitys, jos tahaton loukkaus korvaus lisäksi, jos tuottamuksellinen loukkaus lisäksi rikosoikeudelliset seuraamukset mahdollisia, jos tahallinen loukkaus tavaroiden takavarikoiminen ja hävitys

61 Henkilön nimen tai kuvan käyttö ei nimenomaista säännöstä, mutta oikeusjärjestelmän syvätasolta löydettävissä itsemääräämisoikeus esim. hyvän tavan vastaisten menettelyjen kielto nimi ja kuva voidaan tavaramerkkirekisteröidä henkilön kuvan ja hahmon suoja koskee myös julkisuuden henkilöitä (ks. esim. MT:1981:18) kuolleen henkilön kuva?

62 Henkilötietojen kerääminen ja käsittely peruskäsitteet henkilötietolaissa rekisterinpitäjän velvollisuudet asiakasrekisteri: jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelusuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan (esim. maksuttomaan palveluun liittyminen) suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjä toimintaan asiallinen yhteys potentiaaliseen asiakkaaseen muutoin potentiaalisten asiakkaiden rekisterit, joista voi perustaa suoramarkkinointirekistereitä ja kampanjarekistereitä arkaluonteisten tietojen keräämisen kielto markkinoijalle tarpeelliset tiedot

63 Rekisteröidyn oikeudet tarkastusoikeus korjausoikeus kielto-oikeus tietojen käyttöön suoramainonnan, etämyynnin, markkina- ja mielipidetutkimusten, henkilömatrikkelien ja sukututkimuksen tarpeisiin perustetuissa rekistereissä

64 Suoramarkkinointi ja suostumus postin ja puhelimen välityksellä: kielto-oikeus (optout) sähköinen sm kuluttajille: SäVTL ennakkosuostumus (opt-in) paitsi sama palvelun tarjoaja tai tuotteen myyjä voi käyttää.. yhteystietoa omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa, jos informoi kuluttajaa selvästi kieltooikeudesta jokaisessa viestissään alle 15 vuotias: huoltajan suostumus; -17-vuotiaat? b to b markkinointi: kielto-oikeus (opt-out) b to b sähköinen markkinointi: kielto-oikeus optout

65 SäVTL suoramarkkinoinnin tunnistaminen 28 : on voitava sitä vastaanotettaessa selvästi ja yksiselitteisesti tunnistaa markkinoinniksi kiellettyä: 1) peitetään tai salataan sen lähettäjän henkilöllisyys, jonka puolesta viesti on lähetetty; 2) jossa ei ole voimassa olevaa osoitetta, johon voi lähettää pyynnön viestinnän lopettamisesta; 3) pyritään ohjaamaan vastaanottajat KSL:n säännösten vastaisille verkkosivustoille

66 Eräitä markkinointitapoja viraalimarkkinointi eli sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen markkinoinnissa esim. kerro kaverille toiminnot tuotesijoittelu ja sponsorointi (L tv- ja radiotoiminnasta ) affiliate-markkinointi

67 Kuluttajasopimus 1 Sopimuksen syntyminen

68 Sitooko mainos mainostajaa? mediamainonta: lehdessä, tv:ssä tai radiossa julkaistu mainos ei ole yleensä sitova myyntitarjous myymälämainonta: yleensä sitova, ellei virhe ilmeinen suoramarkkinointi: osoitteeton markkinointi ei sitovaa, nimeltä mainituille kohdistettuna sitovaa koti- ja postimyynti: hinta- ja muut tiedot sitovat myyjää verkkomarkkinointi, jossa tilaaminen sähköisesti: yrityksen kotisivun tiedot sitovia

69 Sovelletaanko KSL:a? KVL 02/36/3376 : Kuluttaja (K) osti coton de tuleaurkoiranpennun ekh:lta. Kauppahinta oli 750 euroa. Pentu oli syntynyt Se kuoli kuukauden kuluttua kaupanteosta, koska sen sydän petti. K vaati ekh:a palauttamaan kauppahinnan. Ekh halusi antaa uuden pennun, mihin K ei suostunut. Ekh:n väite:kyseessä ei ole ekh:n ja kuluttajan välinen kauppa. Kasvattaja on kokopäiväisessä toimessa kodin ulkopuolella. Vuodessa syntyy yksi tai kaksi pentuetta. Pentuja ei myydä ansiomielessä, vaan tulo käytetään uuden jalostusmateriaalin saamiseksi ja jalostusharrastuksen aiheuttamien menojen kattamiseksi. KVL:n linja: kenneltoimintaa on pidettävä ammattimaisena, jos kennel on rekisteröinyt kolmen tai useamman edellisen vuoden aikana vuosittain yhden pentueen tai jos se on rekisteröinyt kuluvan tai edellisen vuoden aikana kaksi tai useampia pentueita

70 Sopimusneuvottelut maksuttomia, ellei muusta sovittu, pääsääntönä KVL Dnro 98/33/13. K oli puhelimitse ilmoittanut Auto Oy:lle haluavansa ostaa auton, jonka voisi ulkomailla asumisen jälkeen tuoda verovapaasti Suomeen. Auto Oy lupasi ilmoittaa, milloin se voi toimittaa auton. K lähetti Oy:lle ja telefaxviestin, joissa hän tiedusteli, oliko tilaus kunnossa. Oy ilmoitti tiedon auton arvioidusta toimitusajasta kirjeessä, jonka K sai Oy ilmoitti, että auto voitaisiin toimittaa vasta syksyllä 1998, jolloin K ilmoitti, ettei voi ottaa autoa vastaan, koska hän ei saisi veroetua. Oy:n oli korvattava K:lle sopimusneuvotteluista aiheutuneet hukkaan menneet kulut, jotka olivat lähinnä puhelinkuluja, joiden määräksi lautakunta arvioi muun selvityksen puuttuessa 300 markaksi

71 Negatiivisen sopimussidonnaisuuden kielto Puhelinyhtiö ilmoitti liittävänsä useampaan tuhanteen liittymään vastaajapalvelun, mikäli asiakas ei ilmoittautunut kieltäytyvänsä ko. palvelusta. KA piti menettelyä laittomana.

72 Vahingot liiketiloissa Asiakas ajoi korjaamotallissa autonsa päin mainostaulua. Koska vahinko sattui korjaamon vastuualueella eikä henkilökunta ollut opastanut asiakasta, korjaamo oli vastuussa vahingosta KVL:n mukaan.

73 Sopimuksen syntyminen ja sitovuus oikeustoimilain sopimuksen syntymistä tarjouksen ja vastauksen menetelmällä koskee myös kuluttajasopimuksia ellei laissa toisin määrätä, esim. etä- tai kotimyynti sopimus voi olla suullinenkin sopimusta ei voi peruuttaa ilman lain antamaa mahdollisuutta kauppa on avoin vain jos niin sovitaan Hyväksyttävä syy peräytyä sopimuksesta voi olla KSL:ssa oleva etä- tai kotimyyntiä sekä aikaosuusasunnon myyntiä koskevat säännöt toisen osapuolen sopimusrikkomus (esim. tavarassa oleva virhe, viivästyminen ) ilman hyväksyttävää syytä tapahtuva peräytyminen on sopimusrikkomus, josta aiheutuu vahingonkorvausvelvollisuus

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA...

LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... Kuluttaja-asiamiehen linjaus KOTIMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 KOTIMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON KOTIMYYNTI... 2 5 KOTIMYYNTISÄÄNNÖSTEN

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa.

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Opi oikeutta 1, 1. painos v. 2008, ISBN 978-952-5563-07-8 Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Yleishuomioita:

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Tervetuloa. Kokosimme tähän vihkoseen tietoa liittymästäsi sekä sen palveluista.

Tervetuloa. Kokosimme tähän vihkoseen tietoa liittymästäsi sekä sen palveluista. Tervetuloa Kokosimme tähän vihkoseen tietoa liittymästäsi sekä sen palveluista. 1 Tervetuloa Prepaid -asiakkaaksi! Löydät uuden puhelinnumerosi sekä liittymäsi pin- ja puk-koodit sim-korttikehyksen takaa.

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot