Markkinaoikeuden kurssi Veijo Röntynen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen"

Transkriptio

1 Markkinaoikeuden kurssi 2014 Veijo Röntynen

2 Markkinaoikeus = yritystoiminnan säännöt yritysten perustaminen yritystoiminnan harjoittamisen yleiset puitteet markkinoinnin säännöt yritysten välisen kilpailun ja sopimisen säännöt kuluttajansuoja

3 Markkinaoikeus ja markkinatalous elinkeinovapaus ja EU:ssa yritysten sijoittautumisoikeus yksityinen omistusoikeus sopimusvapaus kilpailun vapaus ja pakko: EU ja kilpailu kuluttamisen vapaus

4 I YRITYSTOIMINNAN SÄÄNTELY elinkeinon harjoittamisen vapaus (vrt. ammatin- vs. liikkeenharjoittaminen) sääntönä, johon on poikkeuksia käsitteet elinkeino-yritys-yrittäjä lainsäädännössä vapaat ja luvanvaraiset elinkeinot: lain tasolla tehtävä erottelu hyvien tapojen vastaiset elinkeinot kielletty

5 Markkinointia koskevat yleiset säännöt 1 Elinkeinonharjoittaja markkinoi kuluttajille

6 Mikä on markkinointia? KSL 1:1.1 : kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille kulutushyödyke: tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten sovelletaan myös kiinteistöjen, kulutusluottojen, arvopapereiden, pankkipalveluiden, ammattikurssien markkinointiin tiedottaminen tarjoaminen välillinen markkinointi ks. KKO:2005:86 - markkinointia koskeva kielto voitiin kohdistaa tahoon (Lippupalvelu), joka ei ollut markkinointia tilannut eikä maksanut puhdas asiakasviestinä (=asiakassuhteen hoito) ei ole markkinointia

7 Elinkeinonharjoittaja, kuluttaja, kulutushyödyke kuluttaja: (KSL 1:4) luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten elinkeinonharjoittaja: (KSL 1:5) luonnollinen henkilö tai yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi kulutushyödyke tarkoittaa (KSL 1:3) tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten

8 Sananvapaus lähtökohtana Perustuslaki 12 : Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

9 Sananvapauden rajoitukset KSL 2 luku: hyvän tavan vastainen ja sopimaton markkinointi kielletty erityistuotteet: esim. tupakka, alkoholi, lääkkeet

10 HUOMAA KÄSITTEIDEN ERO! hyvän tavan vastaisuus selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti, jos 1) loukkaa ihmisarvoa 2) esiintyy syrjintää 3) suhtaudutaan hyväksyvästi laittomaan tai vaaralliseen toimintaan sopimaton menettely ek-toiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen JA omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä JA johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt.

11 Miten hyvän tavan vastaisuutta on arvioitu kohderyhmä mm. lapsille saattaa asettaa erikoisehtoja ks. esim. MT 1996:9 tuotteen pitää olla pääroolissa ks. esim. MT 1997:29 mainonnassa ei saa esittää vaarallista käyttäytymistä hyväksyttävänä, esim. MT 1995:16 yleisesti hyväksyttyjen arvojen huomiotta jättäminen: mainoksessa on väkivaltaa tarpeettomasti MT 1998:18 rikoksen esittäminen ilman tuotteeseen liittyvää tarvetta seksiä sukupuolta halventavalla tai pornografisella tavalla ilman yhteyttä tuotteeseen, esim. MT 1994:7

12 Säädöksissä nimenomaan sopimattomiksi katsotut menettelytavat Katso KSL 2:4-14 sekä Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa (601/2008)

13 Totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan markkinoinnin kielto vastuu tosiasiaväitteistä superlatiivi voivat olla tosiasiaa koskeva väite (edullisin, halvin, monipuolisin yms.) ylisanat voivat olla myös kauppiaallista kehumista tuotteisiin ja makuasioihin liittyvää ylistelyä ei ole pidetty sopimattomana olennaisten tietojen antamatta jättäminen harhaanjohtavuus - ilmaisuus ks. MT 1995:14 - tutkimukset ks. MAO 2003:5 - luvataan jotakin joka ei ylitä lain tasoa ks. MT 2002:6 alennukset: hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan ks. MAO 2004:204 loppuunmyynti

14 Aggressiivisten keinojen kielto kuluttajan häirintä, pakottaminen ja muu sellainen painostaminen, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt suhteellisen uusi KSL 2:9

15 Muut KSL 2 luvun säännöt mainoksen tunnistettavuus: toimituksellisen aineiston ja mainosten erillään pitäminen vertaileva mainonta tai muu markkinointi ei saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan hyödykkeiden kesken, jos se on omiaan vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen kulutushyödykkeiden toimittaminen ilman tilausta kylkiäiset ja arpajaiset

16 Markkinointi 2 Hintojen ilmoittaminen, kulutusluottojen ja erityishyödykkeiden markkinointi

17 A (553/2013)kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa ei koske asuntojen markkinointia merkinnät: ilmoitettava sekä myyntihinta että yksikköhinta selkeällä ja yksiselitteisellä sekä kjan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kun vähittäiskauppias markkinoi yksilöityä kulutushyödykettä kjalle, myyntihinta ja yksikköhinta on samalla ilmoitettava; ei koske ns. tuotemainontaa eikä imagomainontaa (ks. MAO:24:2005) yksikköhinnan ilmoittamiseen eräitä poikkeuksia näyteikkunassa olevat myytäviksi tarkoitetut kulutustavarat on varustettava merkinnöillä myynti- ja yksikköhinnasta kuluttajapalvelusten maksuluettelo näkyviin

18 Kulutusluotot - KSL 7 luku, L luottolaitostoiminnasta 125 laina, maksunlykkäys tai muu vastaava taloudellinen järjestely, myös asunto- ja opintolainat ei saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona markkinoitaessa muita kulutushyödykkeitä ks. KKO:2005:81 ilmoitettava todellinen vuosikorko sekä käteishinta vs. luottohinta ks. MT 1997:13

19 Erikoishyödykkeet vakuutukset VakuutusyhtiöL 31:1 lääkkeet LääkeL alkoholijuomat AlkoholiL; ks. muutokset jotka tulevat voimaan vuoden 2015 alussa tupakkatuotteet TupakkaL elintarvikkeet ElintarvikeL

20 Markkinointi 3 Kuluttajamarkkinoinnin valvonta ja sanktiot. Tietosuojaan liittyvät säännöt

21 Kuluttaja-asiamiehen valvonta markkinaoikeuden määräämä väliaikainen tai pysyvä kielto (hakijana KA) kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös ekh:n palveluksessa olevaan tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa KA:n väliaikainen kielto, jossa tiukat määräajat ks. L kuluttajavirastosta 6

22 Muut viranomaiset elintarvikevirasto voi kieltää uhkasakkoa apuna käyttäen elintarvikemääräysten vastaisen markkinoinnin tuotevalvontakeskus tupakka ja alkoholi markkinaoikeus voi valituksesta tutkia kiellon pätevyyden

23 Rangaistukset RL 31:1 Markkinointirikos: Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, on tuomittava markkinointirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. alkoholijuoman osalta 31:1a tupakkatuotteet tupakkalain 31 ja 31a myös oikeushlö tuomittavissa sakkoon

24 Itsevalvonta mainonnan eettinen neuvosto voi antaa huomautuksen mainonnan eettisten sääntöjen vastaisesta markkinoinnista

25 Markkinointi 4 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa: elinkeinonharjoittaja vs. toinen ekh

26 Lain markkinointia koskevat määräykset yleinen sopimattoman menettelyn kielto totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan ilmaisun kielto markkinoinnissa kun se on omiaan vaikuttamaan. vahingoittavan sopimattoman ilmaisun kielto vertailevan markkinoinnin edellytykset kaupallisen tarkoituksen näkyvyys sekä markkinoijan yksilöinti

27 2.1 Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa JA on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

28 Esimerkki 1: MT 1994:18. Galilea Trading Ltd. Oy vastaan Ahava-tuote avoin yhtiö. Sekä hakija että vastaaja markkinoivat mm. Kuolleen meren mudasta valmistettuja kosmeettisia tuotteita. Yksinoikeus mudan kaivamiseen Israelin valtion alueella oli myönnetty eräälle ulkomaiselle yhtiölle, joka valmisti vjan markkinoimat tuotteet ja toimitti mutaa mm. hjan markkinoimien tuotteiden valmistajalle. Vja oli käyttänyt markkinoinnissaan yksinoikeuteen viittaavia ilmaisuja kertomatta selvästi, että yksinoikeus koski vain em. ulkomaiselle yhtiölle myönnettyä kaivausoikeutta Israelin valtion alueella ilmoittanut Ahavan olevan ainoa valmistaja Kuolleen meren alueella Siten antanut virheellisen kuvan, että vain vjan tuotteiden valmistuksessa käytettäisiin Kuolleen meren mutaa. Vastaajan markkinointi oli tältä osin harhaanjohtavaa.

29 Esim. 2: MAO:535/08. Stella Konditoria vs. Stockmann vjan Sans Rival kakun pakkauksessa sanottiin: Perinteisen Sans Rival -kakun resepti on peräisin 1900-luvun alusta. Tätä klassikoksi muodostunutta herkullista kakkua on tarjoiltu jo mm. presidentin rouvan Ellen Svinhufvudin kahvipöydässä. MAO totesi ilmaisun totuudenvastaiseksi, koska kakkua ei riidattomasti ole tarjottu missään vielä rouva Ellen Svinhufvudin aikakaudella

30 Esim.3. MAO:116/03. Hjana Aktia Säästöpankki Paikkansapitävä mutta silti sopimaton ilmaisu Vjat olivat markkinoimaansa vakuutusta koskevassa mainonnassaan ilmoittaneet, että ko. vakuutuksesta saa lisätietoja mm. Säästöpankeista. vakuutuspalvelua ei ollut kuitenkaan saanut Aktia Säästöpankki Oyj:n konttoreista eikä niissä ollut annettu ko. vakuutusta koskevia lisätietoja AS Oyj oli selvästi suurin säästöpankeista ja se oli ollut markkinoinnin toteuttamisajankohtana mm. useilla pääkaupunkiseudun paikkakunnilla ainoa säästöpankki menettely hjan kannalta sopimatonta

31 Paikkansapitävä mutta silti sopimaton Vja oli viestillään hjan asiakkaille ja alihankkijoille tuomioistuimen vanhan päätöksen perusteella ja selkeästi ilmoittamalla tai antamalla ymmärtää, että hjan tarjoamat laitteet loukkaisivat vjan patentteja ja että vja olisi käynnistänyt tai käynnistämässä oikeudenkäyntejä tämän johdosta, pyrkinyt vaikuttamaan hjan markkinoimien laitteiden kysyntään. llmaisut olivat olleet omiaan antamaan sellaisen kuvan, että myös hjan nyttemmin markkinoimat sanotut laitteet loukkaisivat vjan patentteja. Kun vjalla ei ollut näyttöä patentinloukkausta koskeville väitteilleen, väitteet olivat saattaneet antaa virheellisen kuvan hjan markkinoimista laitteista. Väitteet olivat olleet epäasianmukaisia ja olleet omiaan vaikuttamaan hjan markkinoimien laitteiden kysyntään.

32 Esim. vertaileva markkinointi MT:2001:10 Vja oli markkinoinnissaan käyttänyt väliraportteihin sisältyneitä pylväsdiagrammeja, joita ei ollut otettu loppuraporttiin eikä ollut kertonut raporteissa mainituista tulosten luotettavuuteen vaikuttavista varaumista sekä esittänyt tutkimuksesta vedettyjä omia johtopäätöksiään. Menettely katsottiin hyvän liiketavan vastaiseksi.

33 Vertailu ja hyvän liiketavan vastaisuus MT:1995:20. Vja ei ollut näyttänyt, että sen liike olisi myynniltään taikka muutoinkaan paikkakunnan suurin luontaistuotteiden erikoisliike. Vjan käyttämä ilmaisu "Forssan suurin luontaistuotteiden erikoisliike" oli toteennäyttämätön ja hyvän liiketavan vastainen. Hjan ja vjan liikkeet sijaitsivat suhteellisen pienellä paikkakunnalla, jossa niiden lisäksi toimi yksi kilpaileva liike. Vjan mainoksissa oli korostettu yksilöityjä hintatietoja. Vjan käyttämät edullisuusväitteet "alittamattomin tarjoushinnoin", "ylivoimaisesti edullisin" ja "se edullisempi Vitamix" saattoivat ko. yhteydessä antaa sellaisen kuvan, että vjan liikkeen tosiasialliset hinnat olivat edullisempia kuin kilpailevien liikkeiden hinnat. Vja ei ollut näyttänyt että vjan hinnat olisivat yleisesti edullisemmat kuin muissa paikkakunnan luontaistuoteliikkeissä. Vjan väitteet olivat ko. olosuhteissa olleet hyvän liiketavan vastaisia.

34 Kilpailijan halventaminen tai vähättely MT: 2001:1. Kodintekniikkaliitto ry vs. Gigantti Oy Ab. Vjan mainoksessa oli toisen kodintekniikka-alan mainoksen näköisen ilmoituksen päällä isokokoinen teksti "Jos haluat maksaa liikaa, osta nyt." Mainoksen reunoilla näkyi mm. nimi "Kaken Kodinkone", mainoslauseita sekä kuvia kodintekniikkaalan tuotteista. Lisäksi siinä kerrottiin mm. liikkeen kuljetuspalveluista. Mainoksessa oli vjan logo, jossa oli teksti "Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa." Mainoksen mukaan vjan myymälä avataan lähiaikoina. Vjan mainoksen pääsanoma oli se, että kilpailijoiden liikkeissä myytävät tuotteet ovat liian kalliita ja että näistä liikkeistä ostaminen on tyhmää. Siten se oli esittänyt kilpailijat ja näiden liikkeissä myytävät tuotteet halventavalla tavalla mainoksessaan.

35 Jäljittely MAO:451/09 Lähtökohtana menettelyn sopimattomuuden arvioinnissa on se, ettei pelkästään tuotteen tai tuotepakkauksen jäljittelyä ja jäljitelmien markkinointia voida pitää (SopMenL:n tarkoittaman) hyvän liiketavan vastaisena Sopimatonta ja siten kiellettyä on kuitenkin sellainen orjallisten jäljitelmien markkinointi, joka on omiaan luomaan kuvan siitä, että jäljitelmä on peräisin samasta kaupallisesta alkuperästä kuin jäljitelty tuote tai tuotepakkaus. Jotta sekaantumisvaara voisi ylipäätään syntyä, tulee alkuperäisen tuotteen tai tuotepakkauksen olla omaperäinen ja markkinoilla siten tunnettu, että se yhdistetään tiettyyn kaupalliseen alkuperään.

36 Jäljittely MAO:332/09 tuotenimen Proparin Forte käyttäminen ei luo vaikutelmaa siitä, että tuote on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin Priorintuote

37 Jäljittely MAO:81/03 Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry vs. Hunajaparatiisi Oy. Vjan tuotepakkaus oli väritykseltään, kuvioinniltaan ja teksteiltään samankaltainen kuin hjan tuotepakkaus. Vjan pakkauksen samankaltaisuuden vuoksi ostaja oli saattanut luulla myös vjan pakkauksen olevan peräisin hakijayhdistyksestä. Ostaja oli pakkauksen valitessaan jopa saattanut luulla valinneensa hjan hunajapakkauksen. Vjan pakkauksessa ollut pienikokoinen merkintä vjan nimestä ja osoitteesta ei ollut riittävästi erottanut vjan pakkausta hjan pakkauksesta. Vjan pakkaus oli ollut omiaan antamaan virheellisen kuvan pakkauksen kaupallisesta alkuperästä. Vja oli siten menetellyt markkinoinnissaan hyvän liiketavan vastaisesti.

38 Liikesalaisuuksien suoja työsopimuslain työntekijän kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus sekä niitä koskevat sopimukset SopMenL:n kielto: liikesalaisuuden käsitteen ongelmallisuus RL 30:11:n yrityssalaisuuden suoja RL 30:5: itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää yrityssalaisuutta, jonka saanut tietoonsa 1. toisen palveluksessa ollessaan 2. yhteisön tai säätiön hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka niihin rinnastettavassa tehtävässä 3. suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa 4. yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä

39 Katso myös yritysvakoilu RL 30:4 yrityssalaisuuden väärinkäyttö RL 30:6 ks. Kouvolan hovioikeuden ratkaisu (hakusana yrityssalaisuuden väärinkäyttö)

40 Lahjonta lahjominen RL 30:7: lupaa, tarjoaa tai antaa lahjottavalle itselleen taikka toiselle osoitetun oikeudettoman edun (lahjuksen) tarkoituksin saattaa lahjottava toimessaan tai tehtävässään suosimaan lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta taikka palkita lahjottava sellaisesta suosimisesta lahjuksen ottaminen 30:8:itselleen tai toiselle pyytää lahjuksen tai tekee muutoin aloitteen sellaisen saamiseksi, ottaa vastaan tai hyväksyy lahjuksen suosiakseen toimessaan tai tehtävässään lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta taikka palkkioksi tällaisesta suosimisesta

41 Markkinaoikeuden toimivalta voi kieltää jatkamasta tai uudistamasta SopMenL:n vastaista menettelyä on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta voi määrätä kiellon myös väliaikaisena voi velvoittaa EH:n määräajassa ryhtymään sopivaan oikaisutoimeen, jos sitä teosta aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena uhkasakon uhalla voi kantajan vaatimuksesta määrätä, että päätös kieltoa koskevassa asiassa on vjan kustannuksella julkaistava yhdessä tai useammassa sanoma- tai aikakauslehdessä vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen

42 Mikä ei ole MAO:n toimivallassa SopMenL:n 9 :n mukainen kilpailumenettelyrikkomus ja RL 30:2 rikos: Joka elinkeinotoiminnassa käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa, on tuomittava kilpailumenettelyrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Syytteen tässä laissa tarkoitetusta rikkomuksesta käsittelee yleinen alioikeus. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikkomusta syytteeseen pantavaksi.

43 MAO:n toimivalta KKO:2004:32: tuotteen kaupanpitäminen tai muu kaupallinen tarjonta on voitava kieltää sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n nojalla, jos tällainen menettely on lain 1 :ssä tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta, riippumatta siitä, mitä kaikkea toimintaa itse markkinointiin katsotaan kuuluvan. KKO:2004:4: MAO toimivaltainen tutkimaan esikysymyksinä vedotut tavaramerkki- ja tekijänoikeuteen perustuvat seikat. MAO:236/14: vahingonkorvaus sopimattomasta menettelystä sopimussuhteen ulkopuolella

44 IPR huomioitava markkinoinnissa tekijänoikeus: teoksen (kirjallinen, kuvallinen yms. ns. tekijänkynnyksen ylittävä) tekijä saa ilman rekisteröintiä yksioikeuden (ks. KKO:2011:92)kappaleiden valmistaminen, yleisön saataviin saattaminen, välittäminen yleisölle, julkinen esittäminen, teoskappaleiden levittäminen, julkinen näyttäminen; kuvataide: jälleenmyyntikorvaus tavaramerkki ja toiminimi: rekisteröitävissä oleva yksinoikeus käyttää vissit kriteerit täyttäviä tunnuksia

45 Tekijänoikeus antaa myös moraalisia oikeuksia isyysoikeus respektioikeus luoksepääsyoikeus katumisoikeus klassikkosuoja

46 Tekijänoikeuden rajoitukset yksityiseen käyttöön valmistaminen sitaattioikeus sopimuslisenssi opetustoiminta- ja tieteellinen tutkimus eräät laitokset erityisasemassa sammuminen

47 Tekijänoikeuden lähioikeudet esittävän taiteilijan oikeus tuottajan oikeus radio-ja/tai televisioyrityksen lähettäjäyrityksen oikeus luettelon ja tietokannan valmistajan oikeus valokuvaajan oikeus

48 Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja 2014:4. Ei-kaupalliselle internet-keskustelupalstalle oli sallittua sijoittaa tekijänoikeuslain perusteella suojattuun kuvaan vievä klikattava linkki, mikäli kuva oli saatettu kuvan oikeudenhaltijan suostumuksella internetissä kenen tahansa vapaasti saataville. 2013:2. Irlantilaisen Oscar Wilden ( ) teosten suoja-aika on päättynyt Suomessa. Tekijänoikeusneuvosto ei arvioinut näin ollen Wilden aforismien teostasoa. Yhdysvaltalaisen W. C. Fieldsin ( ) teosten suoja-aika päättyy Suomessa viimeistään vuoden 2016 lopussa. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut kantaa suoja-ajan laskentaan, joka on näyttökysymys. Fieldsin aforismi "If at first you don't succeed, try, try again. Then quit. There's no point in being a damn fool about it." oli TekijäL 1 :ssä tarkoitettu kirjallinen teos. Aforismeja, joiden suoja-aika oli päättynyt tai jotka eivät nauttineet teossuojaa, sai käyttää jääkaappimagneeteissa ilman oikeudenhaltijan lupaa.

49 Tekijänoikeuden kesto tekijänoikeus voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta lukien lähioikeudet voimassa 50 vuotta esityksen esittämis-, tallenteen valmistamis- tai valokuvan valmistamisvuodesta tekijänoikeusjärjestöjen rooli edustaa tekijöitä ja lähioikeuksien haltijoita ja myöntää lupia

50 TAVARAMERKIN TARKOITUS Tavaramerkin tarkoituksena on ennen kaikkea erottaa markkinoilla elinkeinoharjoittajan tuotteet muiden vastaavista tuotteista.

51 Mikä tavaramerkki on? Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana tai kuvio tai niiden yhdistelmä. Se voi olla myös iskulause, kirjainyhdistelmä tai vaikka äänimerkki tai jokin muu graafisesti esitettävissä oleva merkki.

52 Tavaramerkin rekisteröinti Rekisteröimällä tavaramerkin patentti- ja rekisterihallituksessa saa yksinoikeuden merkin käyttämiseen tavaran tai palvelun tunnuksena Suomessa. Yksinoikeus tarkoittaa sitä, että vain rekisteröinnin haltija saa käyttää ko. tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan ja hän voi tarvittaessa kieltää muita käyttämästä merkkiään tai siihen sekoitettavissa olevaa toista merkkiä. Tavaramerkki voidaan saada myös vakiinnuttamalla eli jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

53 Rekisteröinnin edellytykset erottamiskykyinen ei saa olla sekoitettavissa KKO:2010:12. Valio Oy käytti leviterasvojen tunnuksena rekisteröityjä tavaramerkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI. Arla Ingman Oy Ab käytti leviterasvan tunnuksena myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä INGMARIINI. Tavaramerkkien välillä ei ollut sellaista samankaltaisuutta eikä siten sellaista tavaramerkkilain 6 :n 2 momentin edellyttämää yhteyttä, jonka perusteella kohdeyleisö yhdistäisi tavaramerkit toisiinsa. Tämän vuoksi tavaramerkin INGMARIINI käyttäminen leviterasvan tunnuksena ei loukannut Valio Oy:n oikeutta sanottuihin tavaramerkkeihin. (Ään.)

54 Tavaramerkkioikeuden kesto Rekisteröinti on voimassa siitä päivästä, jona hakemus on tehty, siihen saakka kunnes kymmenen vuotta on kulunut rekisteröintipäivästä. Rekisteröinti uudistetaan merkin haltijan hakemuksesta, kulloinkin kymmeneksi vuodeksi edellisen rekisteröintikauden päättymisestä. Tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

55 Tavaramerkin luovutus Tavaramerkki voidaan luovuttaa toiselle. Luovutus saattaa käsittää joko kaikki ne tavaralajit, joita varten merkki on rekisteröity tai vakiinnutettu, taikka osan niistä. Rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, luovuttamatta itse merkkioikeutta, oikeuttaa toisen elinkeinotoiminnassa käyttämään tavaramerkkiä. Tavaramerkkioikeuden sammuminen ja rinnakkaistuonti (lue KKO:2011:7)

56 verkkotunnukset tunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin taikka luonnollisen henkilön nimeen MAO:340/12. IK:n toiminimi Super Resta oli rekisteröity vuonna D Oy oli ottanut käyttöönsä verkkotunnuksen superresta.com kesällä Asianosaiset toimivat samalla toimialalla markkinoiden suur- tai ammattikeittiölaitteita, mihin myös D Oy:n verkkotunnuksen superresta.com käyttö on liittynyt. Menettely oli hyvän liiketavan vastaista ja asiakkaita harhaanjohtavaa ja siten SopMenL 1.1 :n vastaista.

57 Mallioikeuden kohde tuotteen tai sen osan ulkomuoto pitää olla konkreettinen tavara mallin pitää olla uusi ja yksilöllinen mallin rekisteröinti on voimassa viisi vuotta rekisteröinnin hakemispäivästä lukien, ja se voidaan uudistaa neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan seuraamukset oikeuden loukkaamisesta

58 Patenttioikeus tekniikan alaan liittyvä keksintö, jota voidaan käyttää teollisesti kaikki keksinnöt eivät ole patentoitavissa uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi voidaan pitää voimassa, kunnes 20 vuotta on kulunut patenttihakemuksen tekemispäivästä

59 Hyödyllisyysmallisuoja ei tarvitse täyttää patentin keksinnöllisyysvaatimusta myös patentoitavia keksintöjä voidaan suojata hyödyllisyysmallilla on halvempi kuin patenttisuoja, ja sen suoja-aika on lyhyempi kuin patentin, pisimmillään 10 vuotta kannattaa hakea, jos keksinnön elinikä on lyhyt, tai jos keksinnön hyödyntämisestä saatava voitto jää pienemmäksi kuin patentoinnista aiheutuvat kustannukset

60 Seuraamukset em. oikeuksien loukkaamisesta tuomioistuimen määräämä kielto hyvitys, jos tahaton loukkaus korvaus lisäksi, jos tuottamuksellinen loukkaus lisäksi rikosoikeudelliset seuraamukset mahdollisia, jos tahallinen loukkaus tavaroiden takavarikoiminen ja hävitys

61 Henkilön nimen tai kuvan käyttö ei nimenomaista säännöstä, mutta oikeusjärjestelmän syvätasolta löydettävissä itsemääräämisoikeus esim. hyvän tavan vastaisten menettelyjen kielto nimi ja kuva voidaan tavaramerkkirekisteröidä henkilön kuvan ja hahmon suoja koskee myös julkisuuden henkilöitä (ks. esim. MT:1981:18) kuolleen henkilön kuva?

62 Henkilötietojen kerääminen ja käsittely peruskäsitteet henkilötietolaissa rekisterinpitäjän velvollisuudet asiakasrekisteri: jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelusuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan (esim. maksuttomaan palveluun liittyminen) suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjä toimintaan asiallinen yhteys potentiaaliseen asiakkaaseen muutoin potentiaalisten asiakkaiden rekisterit, joista voi perustaa suoramarkkinointirekistereitä ja kampanjarekistereitä arkaluonteisten tietojen keräämisen kielto markkinoijalle tarpeelliset tiedot

63 Rekisteröidyn oikeudet tarkastusoikeus korjausoikeus kielto-oikeus tietojen käyttöön suoramainonnan, etämyynnin, markkina- ja mielipidetutkimusten, henkilömatrikkelien ja sukututkimuksen tarpeisiin perustetuissa rekistereissä

64 Suoramarkkinointi ja suostumus postin ja puhelimen välityksellä: kielto-oikeus (optout) sähköinen sm kuluttajille: SäVTL ennakkosuostumus (opt-in) paitsi sama palvelun tarjoaja tai tuotteen myyjä voi käyttää.. yhteystietoa omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa, jos informoi kuluttajaa selvästi kieltooikeudesta jokaisessa viestissään alle 15 vuotias: huoltajan suostumus; -17-vuotiaat? b to b markkinointi: kielto-oikeus (opt-out) b to b sähköinen markkinointi: kielto-oikeus optout

65 SäVTL suoramarkkinoinnin tunnistaminen 28 : on voitava sitä vastaanotettaessa selvästi ja yksiselitteisesti tunnistaa markkinoinniksi kiellettyä: 1) peitetään tai salataan sen lähettäjän henkilöllisyys, jonka puolesta viesti on lähetetty; 2) jossa ei ole voimassa olevaa osoitetta, johon voi lähettää pyynnön viestinnän lopettamisesta; 3) pyritään ohjaamaan vastaanottajat KSL:n säännösten vastaisille verkkosivustoille

66 Eräitä markkinointitapoja viraalimarkkinointi eli sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen markkinoinnissa esim. kerro kaverille toiminnot tuotesijoittelu ja sponsorointi (L tv- ja radiotoiminnasta ) affiliate-markkinointi

67 Kuluttajasopimus 1 Sopimuksen syntyminen

68 Sitooko mainos mainostajaa? mediamainonta: lehdessä, tv:ssä tai radiossa julkaistu mainos ei ole yleensä sitova myyntitarjous myymälämainonta: yleensä sitova, ellei virhe ilmeinen suoramarkkinointi: osoitteeton markkinointi ei sitovaa, nimeltä mainituille kohdistettuna sitovaa koti- ja postimyynti: hinta- ja muut tiedot sitovat myyjää verkkomarkkinointi, jossa tilaaminen sähköisesti: yrityksen kotisivun tiedot sitovia

69 Sovelletaanko KSL:a? KVL 02/36/3376 : Kuluttaja (K) osti coton de tuleaurkoiranpennun ekh:lta. Kauppahinta oli 750 euroa. Pentu oli syntynyt Se kuoli kuukauden kuluttua kaupanteosta, koska sen sydän petti. K vaati ekh:a palauttamaan kauppahinnan. Ekh halusi antaa uuden pennun, mihin K ei suostunut. Ekh:n väite:kyseessä ei ole ekh:n ja kuluttajan välinen kauppa. Kasvattaja on kokopäiväisessä toimessa kodin ulkopuolella. Vuodessa syntyy yksi tai kaksi pentuetta. Pentuja ei myydä ansiomielessä, vaan tulo käytetään uuden jalostusmateriaalin saamiseksi ja jalostusharrastuksen aiheuttamien menojen kattamiseksi. KVL:n linja: kenneltoimintaa on pidettävä ammattimaisena, jos kennel on rekisteröinyt kolmen tai useamman edellisen vuoden aikana vuosittain yhden pentueen tai jos se on rekisteröinyt kuluvan tai edellisen vuoden aikana kaksi tai useampia pentueita

70 Sopimusneuvottelut maksuttomia, ellei muusta sovittu, pääsääntönä KVL Dnro 98/33/13. K oli puhelimitse ilmoittanut Auto Oy:lle haluavansa ostaa auton, jonka voisi ulkomailla asumisen jälkeen tuoda verovapaasti Suomeen. Auto Oy lupasi ilmoittaa, milloin se voi toimittaa auton. K lähetti Oy:lle ja telefaxviestin, joissa hän tiedusteli, oliko tilaus kunnossa. Oy ilmoitti tiedon auton arvioidusta toimitusajasta kirjeessä, jonka K sai Oy ilmoitti, että auto voitaisiin toimittaa vasta syksyllä 1998, jolloin K ilmoitti, ettei voi ottaa autoa vastaan, koska hän ei saisi veroetua. Oy:n oli korvattava K:lle sopimusneuvotteluista aiheutuneet hukkaan menneet kulut, jotka olivat lähinnä puhelinkuluja, joiden määräksi lautakunta arvioi muun selvityksen puuttuessa 300 markaksi

71 Negatiivisen sopimussidonnaisuuden kielto Puhelinyhtiö ilmoitti liittävänsä useampaan tuhanteen liittymään vastaajapalvelun, mikäli asiakas ei ilmoittautunut kieltäytyvänsä ko. palvelusta. KA piti menettelyä laittomana.

72 Vahingot liiketiloissa Asiakas ajoi korjaamotallissa autonsa päin mainostaulua. Koska vahinko sattui korjaamon vastuualueella eikä henkilökunta ollut opastanut asiakasta, korjaamo oli vastuussa vahingosta KVL:n mukaan.

73 Sopimuksen syntyminen ja sitovuus oikeustoimilain sopimuksen syntymistä tarjouksen ja vastauksen menetelmällä koskee myös kuluttajasopimuksia ellei laissa toisin määrätä, esim. etä- tai kotimyynti sopimus voi olla suullinenkin sopimusta ei voi peruuttaa ilman lain antamaa mahdollisuutta kauppa on avoin vain jos niin sovitaan Hyväksyttävä syy peräytyä sopimuksesta voi olla KSL:ssa oleva etä- tai kotimyyntiä sekä aikaosuusasunnon myyntiä koskevat säännöt toisen osapuolen sopimusrikkomus (esim. tavarassa oleva virhe, viivästyminen ) ilman hyväksyttävää syytä tapahtuva peräytyminen on sopimusrikkomus, josta aiheutuu vahingonkorvausvelvollisuus

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

Lainvalinta, riitaisuuksien ratkaiseminen ja täytäntöönpano

Lainvalinta, riitaisuuksien ratkaiseminen ja täytäntöönpano Lainvalinta, riitaisuuksien ratkaiseminen ja täytäntöönpano Kansainvälinen irtaimen kauppa Sopimusvapaus ellei sopimusta lainvalinnasta, niin myyjän kotivaltion laki jos sopimus tehty ostajan kotivaltiossa,

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Markkinaoikeus harjoitukset 11/2013. Mikko Huuskonen OTT, EMBA Neuvotteleva virkamies, TEM Dosentti, yritysjuridiikka

Markkinaoikeus harjoitukset 11/2013. Mikko Huuskonen OTT, EMBA Neuvotteleva virkamies, TEM Dosentti, yritysjuridiikka Markkinaoikeus harjoitukset 11/2013 Mikko Huuskonen OTT, EMBA Neuvotteleva virkamies, TEM Dosentti, yritysjuridiikka Kuluttajansuojalain 2 luku Lainmuutoksella pantu täytäntöön EU:n direktiivi 2005/29/EY

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT Etämyynnillä tarkoitetaan kuluttajasuojalain mukaan palveluiden tarjoamista kuluttajalle siten, että sopimus palveluiden tuottamisesta sekä sitä edeltävä markkinointi tapahtuu

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset Sekoitettavuus Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 : Rekisteröitävän

Lisätiedot

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv.

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv. Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Ajankohtaista Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 Mallivastaukset Kysymys 1 Osakeyhtiö X:n (myöhemmin X Oy) edustaja ottaa yhteyttä paikanninlaitteita mittatilaustyönä valmistavan osakeyhtiö Y:n (myöhemmin

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

Päätös. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta

Päätös. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2000 vp Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset

Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset Luovien alojen mainontaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset Sanna Aspola, Berggren Oy Ab, 26.3.2013 Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mainonnassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digitaalisen

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Mikä saa suojaa? Mistä tunnistan suojatun teoksen? Tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä Suomessa Tekijänoikeusneuvostolta voi hakea

Lisätiedot

Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon. Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab

Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon. Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab Johdanto 2 3 Intangible assets: vain IPR? Enemmän kuin tekninen know-how Tekniset piirustukset,

Lisätiedot

Valokuvan tekijänoikeus ja markkinointi sosiaalisessa mediassa

Valokuvan tekijänoikeus ja markkinointi sosiaalisessa mediassa Valokuvan tekijänoikeus ja markkinointi sosiaalisessa mediassa Jyväskylä 19.11.2012 Jan Långstedt Osakas OTM Puh: 0400-538022 S-posti: jan.langstedt@mklaw.fi Immateriaalioikeus: tekijänoikeudelliset kysymykset

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995, muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot