Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut"

Transkriptio

1 Oheismateriaali Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto Ikääntyneiden palvelut

2

3 Sisällysluettelo 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Vastaajien määrä Vastaajien taustatiedot Palvelun nopeus Tyytyväisyys palveluun Kokonaisarvosana saadusta palvelusta Palveluiden erityiskysymykset Kiitokset, moitteet ja kehittämisehdotukset Kotona asumisen tuen palvelut Hoiva-asuminen oma tuotanto Hoiva-asuminen ostopalvelu Maininnat palveluverkosta Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto ja johtopäätökset Liitteet Liite 1 Asiakastyytyväisyyskyselyn avointen vastausten luokittelu Liite 2 Avoimet vastaukset kotona asumisen tuen palvelut Liite 3 Avoimet vastaukset hoiva-asuminen oma Liite 4 Avoimet vastaukset hoiva-asuminen ostettu

4

5 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamisesta Kouvolan hyvinvointipalveluissa linjattiin asiakasosallisuusjärjestelmässä, joka esitettiin hyvinvointipalvelujen laajennetulle johtoryhmälle Asiakasosallisuusjärjestelmän yksi osa-alue on asiakas/potilaskyselyt, jotka toteutetaan hyvinvointipalveluissa vuosittain yhteisesti sovittuna ajankohtana. Yhteisesti toteutettavan kyselyn ja kysymysten tarkoituksena on ollut mahdollistaa eri palveluketjujen tarjoaman koetun asiakaspalvelun keskinäinen vertailu. Vuoden 2013 asiakastyytyväisyyskysely luotiin asiakasosallisuustyöryhmässä, jossa oli edustajia hyvinvointipalvelujen eri palveluista sekä konsernipalvelun (2) ja kaupunkikehityksen (1) toimialalta. Kysely koostui kaikille yhteisistä kysymyksistä sekä tarvittaessa palveluiden omista kysymyksistä. Lomakkeet kyselyyn toimitettiin palveluille Kehittämistiimin toimesta, joka myös laati kyselyn sähköiseen Webropol-kyselyohjelmaan. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin hyvinvointipalveluiden koko toimialalla ajalla Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti sekä paperilomakkeella. Kyselyn linkki oli auki kaksi viikkoa Kouvola.fi-sivustolla sekä se oli liitettynä kyselyn mainokseen osoitteena sekä QRkoodina. Kyselyä markkinoitiin Kouvolan asukaslehdessä ja Kontissa sekä myös Kouvolan Sanomien verkkosivuilla. Lisäksi palveluiden henkilöstöä oli ohjeistettu sijoittamaan esite/mainos kyselystä näkyvälle paikalla. Ikääntyneiden palveluissa asiakastyytyväisyyskyselyä lähetettiin tai annettiin asiakkaille ja/tai omaisille paperiversioina. Kotihoidon asiakkaiden osalta kysely toteutettiin otantana kuten aiempinakin vuosina. Kotihoidossa on säännöllisen kotihoidon asiakkaita n Kyselyn otanta oli 300 asiakasta eli 100 asiakasta kutakin kotihoidon aluetta kohden. Kyselyn mukana lähetettiin valmiiksi maksettu palautuskuori. Omaishoidossa kysely lähetettiin tänä vuonna omaishoidon piiriin tulleille asiakkaille paperiversiona tai sähköisesti. Kotiutusyksiköissä kysely toimitettiin paperiversiona kyselyajalla kotiutusyksiköissä olleille asiakkaille. Kotiutustiimi toimitti kyselyn tarkasteluajalla kotikäyntien yhteydessä. Hoiva-asumisessa kysely lähetettiin paperiversiona suoraan kaikille omaisille niin oman tuotannon kuin ostopalvelujenkin osalta. Kyselyn saatekirjeessä vastaajia kannustettiin ensisijaisesti vastaamaan verkkokyselyn kautta ja tästä johtuen hoiva-asumisen asiakkaiden omaisille ei kyselyn mukana toimitettu maksettua palautuskuorta. 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2.1. Vastaajien määrä Ikääntyvien palveluissa asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 600 asiakasta ja/tai omaista. Asiakaskyselyyn vastanneita oli kaikissa hyvinvointipalveluissa yhteensä 1 785, joista suurin vastaajaryhmä oli terveyspalveluiden asiakkaat (1 085). Terveyspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset on koottu erilliseen raporttiin. Tämä raportti koostuu ikääntyneiden palveluiden asiakastyytyväisyyden analyysistä kotona asumisen tuen ja hoiva-asumisen palveluiden näkökulmasta. Alla oleviin taulukoihin on tiivistetty vastaajien määrät ikääntyneiden palveluissa yhteensä sekä yksikkökohtaisesti. Kotona asumisen tuen palveluissa paras vastausprosentti oli kotiutusyksiköissä (60,3). Kotihoidon kyselyotannan vastausprosentti oli reilu 52 samoin kuin omaishoidon. Kotiutustiimin asiakkaiden vastausprosentti jäi pienemmäksi (30). Hyvinvointia tukevissa palveluissa ei varsinaisesti ollut otantaa, sillä kyselyn ei tämänmuotoisena koettu palvelevan asiakasryhmää. Oman tuotannon hoiva-asumisessa kyselyjä lähetettiin yhteensä 632 asiakkaalle ja vastauksia saatiin 220 kappaletta. Vastausprosentti kyselyyn on 34,8. Hoiva-asumisen ostopalveluissa kyselyä lähetettiin yhteensä 335 asiakkaalle ja vastauksia saatiin 118. Vastausprosentti hoiva-asumisen ostopalveluissa oli siten 35,2. 2

6 Vastaajien määrä Yhteensä Kotona asumisen tuen 260 palvelut Hoiva-asuminen 340 Yhteensä 600 Kotona asumisen tuen palvelut Vastaajien määrä Kyselyn otanta Vastausprosentti Hyvinvointia tukevat palvelut 1 Kotihoito ,7 Kotiutustiimi Kotiutusyksiköt ,3 Omaishoito ,2 Yhteensä 260 Hoiva-asuminen oma Vastaajien määrä Anjalakoti 8 Elimäen hoivakoti 5 Harjukoti 7 Jaalan palvelukeskus 13 Kaunisnurmen palvelukeskus 17 Kotiharjun palvelukeskus 19 Marjoniementien palveluasunnot 32 Mäkikylän palvelukeskus 37 Mäntylä 6 Ravimiehentien palveluasunnot 13 Ruusula 11 Seivästien palveluasunnot 6 Sippolakoti 8 Tähteen palveluasunnot 14 Valkealakoti 14 Vaskirinteen palvelukeskus 10 Yhteensä 220 Hoiva-asuminen ostettu Vastaajien määrä Attendo Oy, Kankaron hoivakoti 9 Ehtookartanon ryhmäkoti 9 Elimäen puustelli/ Elimäen palvelukeskus 4 Elimäen puustelli/korian palvelukeskus 8 Haanojan palvelukeskus/ihantala 5 Hirvelän hoivakoti 2 Hoivakoti Peiponpesä 8 Hoivakoti Iltatuuli, Iitti 1 Iitin ehtookotiyhdistys 1 Kettumäen palvelukeskus 3 Kymijoen hoiva, Iltarusko 8 Kymijoen hoiva, Honkakoti 14 Rantakoti, Orvokki 3 Käpylän Helmi 10 Käpylän palvelukeskus, Sinisiipi 6 Mehiläinen Oy, Koskikoti 9 Oivakoti 5 Ruskolakoti, Iitti 2 Valkealan Iltatähti 7 Vire Koti Kouvola 4 Yhteensä 118 3

7 2.2. Vastaajien taustatiedot Vastaaja on Kotona asumisen tuen palvelut yhteensä Hoiva-asuminen yhteensä Asiakkaan sukupuoli Kotona asumisen tuen palvelut yhteensä Hoiva-asuminen yhteensä 4

8 Asiakkaiden ikäjakauma Kotona asumisen tuen palvelut yhteensä Hoiva-asuminen yhteensä

9 2.3. Palvelun nopeus Asiakkailta kysyttiin: Palveltiinko teitä riittävän nopeasti? Kotona asumisen tuen palveluissa yhteensä 82,4 % koki, että heitä on palveltu riittävän nopeasti. Kotona asumisen tuen palveluissa tyytyväisimpiä oltiin kotihoidon asiakkaiden osalta (kyllä vastauksia 89,6 %). Omaishoidossa kyllä vastauksen antoi 86 % vastaajista ja kotiutusyksiköissä 48,5 %. Kotiutusyksiköissä 9 % koki, että palvelu ei ollut riittävän nopeaa. Suhteellisen suurelle osalle kotiutusyksiköiden asiakkaista kysymys oli haasteellinen, sillä heistä 42,4 % vastasi, että ei osaa sanoa tai kysymys ei kosketa heitä. Kotona asumisen tuen palvelut yhteensä Hoiva-asumisessa yhteensä vajaa 71 % vastaajista koki, että heitä oli palveltu riittävän nopeasti. Ostopalveluissa asiakkaat olivat hieman tyytyväisempiä (77 % kyllä-vastauksia) kuin oman tuotannon osalta (70 % kyllä-vastauksia). Hoiva-asumisen asiakkaille kysymys oli vaikeasti tulkittava niin omassa kuin ostopalveluissa, sillä vajaa 23 % vastaajista ei osannut vastata kysymykseen tai kokivat, että kysymys ei koskettanut heitä. Hoiva-asuminen yhteensä 2.4. Tyytyväisyys palveluun Asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun kysyttiin seitsemän eri osa-alueen kautta. Kotona asumisen tuen palveluissa tyytyväisimpiä oltiin henkilökunnan käyttäytymiseen (mm. ystävällisyys ja kohteliaisuus), luottamuksellisuuden toteutumiseen sekä henkilökunnan ammattitaitoon. Mahdollisuus vaikuttaa ja/tai osallistua asiansa hoitoon sai pienimmän keskiarvon tyytyväisyyttä mitattaessa. Kaikissa osaalueissa asiakkaat olivat kuitenkin enimmäkseen tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. 6

10 Kotona asumisen tuen palvelut yhteensä Kuinka tyytyväinen olette Yhteensä Keskiarvo a) henkilökunnan käyttäytymiseen (mm. ystävällisyys, kohteliaisuus)? ,49 b) henkilökunnan ammattitaitoon? ,4 c) saamaanne ohjaukseen / neuvontaan? ,25 d) mahdollisuuteenne vaikuttaa ja/tai osallistua asianne hoitoon? ,15 e) apuun, jonka saitte asianne hoitoon? ,29 f) tilojen toimivuuteen (mm. esteettömyys) ja viihtyisyyteen? ,19 g) luottamuksellisuuden toteutumiseen? ,42 Yhteensä ,31 0= ei koske minua/en osaa sanoa, 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= tyytyväinen, 4= erittäin tyytyväinen Hoiva-asumisessa oli sama tilanne kuin kotona asumisen tuen palveluissa. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat henkilökunnan käyttäytymiseen, luottamuksellisuuden toteutumiseen ja henkilökunnan ammattitaitoon. Myös hoiva-asumisessa tyytyväisyyttä mitattaessa alimman keskiarvon oli saanut mahdollisuus vaikuttaa ja/tai osallistua asiansa hoitoon. Myös hoiva-asumisessa asiakkaat olivat enimmäkseen tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palveluun. Hoiva-asumisen asiakkaat olivat ostopalveluissa hieman tyytyväisempiä kuin omassa tuotannossa. Kyselyn perusteella ei voida kuitenkaan verrata tyytyväisyyttä yksikkökohtaisesti, sillä vastausmäärät eri yksiköissä vaihtelivat suuresti. Hoiva-asuminen yhteensä Kuinka tyytyväinen olette Yhteensä Keskiarvo a) henkilökunnan käyttäytymiseen (mm. ystävällisyys, kohteliaisuus)? ,4 b) henkilökunnan ammattitaitoon? ,26 c) saamaanne ohjaukseen / neuvontaan? ,1 d) mahdollisuuteenne vaikuttaa ja/tai osallistua asianne hoitoon? ,05 e) apuun, jonka saitte asianne hoitoon? ,15 f) tilojen toimivuuteen (mm. esteettömyys) ja viihtyisyyteen? ,15 g) luottamuksellisuuden toteutumiseen? ,38 Yhteensä ,21 0= ei koske minua/en osaa sanoa, 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= tyytyväinen, 4= erittäin tyytyväinen 7

11 Hoiva-asuminen oma ja osto Kuinka tyytyväinen olette Hoivaasuminen oma/keskiarvo Hoivaasuminen osto/keskiarvo a) henkilökunnan käyttäytymiseen (mm. ystävällisyys, kohteliaisuus)? 3,36 3,41 b) henkilökunnan ammattitaitoon? 3,2 3,36 c) saamanne ohjaukseen/neuvontaan? 3,02 3,23 d) mahdollisuuteenne vaikuttaa ja/tai osallistua asianne hoitoon? 2,94 3,24 e) apuun, jonka saitte asianne hoitoon? 3,06 3,33 f) tilojen toimivuuteen (mm. esteettömyys) ja viihtyisyyteen? 3,09 3,24 g) luottamuksellisuuden toteutumiseen? 3,32 3,48 Yhteensä 3,14 3, Kokonaisarvosana saadusta palvelusta Ikääntyneiden palveluketjun kokonaiskeskiarvo palvelusta on 3,3. Ikääntyneiden palvelut yhteensä Kotona asumisen tuen palveluissa lähes 60 % vastaajista antoi palvelulle arvosanan 3 (tyytyväinen) ja 36 % vastaajista antoi arvosanan 4 (erittäin tyytyväinen). Tyytymättömiä oli vajaa 2 % vastaajista ja erittäin tyytymättömiä alle prosentin. Kotona asumisen tuen palveluissa tyytyväisimpiä olivat omaishoidon asiakkaat, joista 98 % antoi arvosanan 3 tai 4. Kotihoidon osalta arvosanan 3 tai 4 antoi 96 % vastaajista ja kotiutusyksiköissä 89 % vastaajista. Erittäin tyytymättömiä palveluun oli ainoastaan 2 vastaajaa. Molemmat kyseiset vastaajat olivat kotiutusyksikköjen asiakkaita. 8

12 Kotona asumisen tuen palvelut yhteensä Hoiva-asumisen kaikista asiakkaista 55 % antoi palvelulle arvosanan 3 (tyytyväinen) ja 35 % arvosanan 4 (erittäin tyytyväinen). Tyytymättömiä oli 6 % asiakkaista (19 asiakasta) ja erittäin tyytymättömiä vajaa prosentti (3 asiakasta). Ostopalveluissa asiakkaat olivat hieman tyytyväisempiä kuin omassa tuotannossa. Hoiva-asuminen yhteensä Hoiva-asuminen oma 9

13 Hoiva-asuminen osto 2.6. Palveluiden erityiskysymykset Kyselyssä oli mahdollista laatia palveluiden omia erityiskysymyksiä yhteisten hyvinvointipalveluiden kysymysten lisäksi. Kotihoidosta, omaishoidosta, kotiutusyksiköistä ja hoiva-asumisen aterioista oli laadittu erityiskysymykset, jotka on raportoitu alla olevissa taulukoissa. Kotiutustiimin osalta oli myös erityiskysymys, mutta siihen ei tullut yhtään vastausta. Kotihoito Kotihoidon osalta kysyttiin; Tukeeko saamanne kotihoidon palvelu kotona asumista? 92 % vastaajista oli sitä mieltä, että palvelu tukee kotona asumista. Vastaajien määrä:

14 Omaishoito Asiakkaiden pyydettiin arvioimaan omaishoidon palvelua kahden osa-alueen osalta. 87,5 % asiakkaista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palveluohjaajan tavoitettavuuteen. Asiakkaista 1 oli erittäin tyytymätön palveluohjaajan tavoitettavuuteen ja 6 ei osannut sanoa tai ei koskenut kysymystä aiheelliseksi kohdallaan. 73 % vastaajista koki, että henkilöstö tukee jaksamista omaishoitajana hyvin tai erittäin hyvin. 7 % omaishoitajista eli 4 omaishoitajaa koki, että henkilöstö ei tue riittävästi omaishoitajan jaksamista. Vastaajien määrä: 56 Arvioikaa omaishoitoa Tavoitan omaishoidon palveluohjaajan hyvin Omaishoidon henkilöstö tukee jaksamistani omaishoitajana 0= ei koske minua/en osaa sanoa, 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= tyytyväinen, 4= erittäin tyytyväinen Kotiutusyksiköt Kotiutusyksiköissä pyydettiin arvioimaan kotiutuksen suunnittelua sekä jakson merkitystä kuntoutumisen näkökulmasta. 11 vastaajaa eli 34 % koki, että kotiutuksen suunnittelu sujui hyvin tai erittäin hyvin. 3 asiakasta (9 %) oli erittäin tyytymättömiä ja 14 asiakasta (43 %) ei osannut sanoa kysymykseen tai kysymys ei koskettanut heitä. 13 vastaajaa (40 %) oli kokenut kotiutusyksikköjakson tukeneen kuntoutumistaan hyvin tai erittäin hyvin. Tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli yhteensä 6 henkilöä (18 %). 13 henkilöä (40 %) ei osannut vastata kysymykseen. Vastaajien määrä: 32 Arvioikaa kotiutusyksikköä Kotiutuksen suunnittelu sujui hyvin Kotiutusyksikköjakso tuki kuntoutumistani = ei koske minua/en osaa sanoa, 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= tyytyväinen, 4= erittäin tyytyväinen Hoiva-asuminen Hoiva-asumisen osalta kysyttiin tyytyväisyyttä tarjottuun ruokaan. Asiakkaat olivat tyytyväisempiä tarjottuun ruokaan ostetun hoiva-asumisen yksiköissä, jossa erityisesti erittäin tyytyväisten osuus oli suurempi. 80 % ostetun hoiva-asumisen asiakkaista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tarjottuun ruokaan. Omassa hoiva-asumisen yksiköissä luku tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 72 % asiakkaista. Tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli enemmän omissa hoiva-asumisen yksiköissä (yhteensä 19 % oma tuotanto ja 8 % ostopalvelu). 9 % oman tuotannon asiakkaista ja 11 % ostopalveluasiakkaista ei osannut vastata kysymykseen. Osittain syynä oli se, että arvioita tekivät omaiset eivätkä he täysin tienneet kaikissa tapauksissa omaisensa mielipidettä. Kuinka tyytyväinen olette tarjottuun ruokaan Yhteensä Omat hoiva-asumisen palvelut Ostettu hoiva-asumisen palvelu = ei koske minua/en osaa sanoa, 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= tyytyväinen, 4= erittäin tyytyväinen 2.7. Kiitokset, moitteet ja kehittämisehdotukset Asiakastyytyväisyyskyselyn avointen vastausten luokittelu tapahtui osittain aineistolähtöisesti ja osittain teoriaohjaavasti. Aineiston ensimmäisen tarkastelun pohjalta hahmottuneita luokkia tarkasteltiin 11

15 kaupungin strategiaan sekä CAF-laadunarviointimalliin 1. Näiden pohjalta luotiin etukäteen luokat, jotka ohjasivat avointen vastausaineiston analyysia (ks. liite 1). Aineistosta etsittiin pelkistettyjä ilmauksia ja sijoitettiin ne valmiisiin luokkiin. Ilmaukset laskettiin, jotta pystyttiin tarkastelemaan kiitosten, moitteiden ja kehittämisehdotusten painottumista eri teemojen mukaan. Moitteet ja kehittämisehdotukset yhdistettiin lopulta samaan sarakkeeseen, sillä samoja mainintoja esiintyi toisissa vastauksissa moitteissa ja toisissa vastauksissa kehittämisehdotuksissa Kotona asumisen tuen palvelut Vastaajien määrä avoimissa vastauksissa oli kotona asumista tukevien palvelujen osalta 186. Kotona asumisen tuen palveluiden avointen vastausten luokittelu on esitetty liitteessä 2. Kiitokset Kotona asumista tukevien palveluiden osalta kiitettiin eniten (62 mainintaa) hyvästä palvelusta ja hoidosta. Toiseksi eniten (43 mainintaa) kiitettiin henkilökunnan palvelualttiudesta ja ystävällisyydestä. Palvelualttiuteen liittyivät myös ilmaukset palvelun sisällön nopeista muutoksista tarpeen mukaan sekä siitä, että asiakas on otettu huomioon yksilönä. Kolmanneksi eniten (10) kiitosta sai asiakkaan/omaisen osallisuus sekä henkilökunnan ammattitaito ja osaaminen. Osallisuuden osalta kiiteltiin erityisesti tiedoista, neuvoista, yhteistyöstä ja informaatiosta asiakkaan hoitamisessa. Neljänneksi eniten kiitettiin palvelujen saavutettavuudesta (8 mainintaa). Luottamus organisaation palveluihin sai 5 mainintaa. Tähän kategoriaan liittyivät ilmaukset palvelun nopeasta saatavuudesta sekä tiedonkulun toimivuudesta sekä aikataulujen pitävyydestä kotihoidon palveluissa. Vähiten kiitosta saivat yhteisöllisyyden ylläpitäminen tai kehittäminen ja ennaltaehkäisevä toimintatapa. Fyysisiin tiloihin ei kiitoksissa kiinnitetty huomiota. Moitteet ja kehittämisehdotukset Eniten moitteita (23 mainintaa) tai kehittämisehdotuksia sai henkilökunnan määrään tai osaamiseen liittyvät tekijät. Henkilökunnan vaihtuvuus koettiin suurimpana haittana. Henkilökunnan kiireestä ja määrästä oltiin huolissaan. Toiseksi eniten moitteita/kehittämisehdotuksia mainittiin palvelutarpeisiin vastaamisen osalta (15). Eniten ilmauksissa oli perushoitoon liittyviä toiveita perusteellisemmasta ja huolellisemmasta työstä sekä siitä, että apua joutuu ajoittain odottamaan liian kauan. Kolmanneksi eniten (13) moitteita/kehittämisehdotuksia sai asiakkaan/omaisen osallisuus. Erityisesti toivotaan, että omaisiin ollaan enemmän yhteydessä. Vaikkakin henkilökuntaa kiitettiin runsaasti hyvästä ja ystävällisestä käytöksestä, tuli muutama moite (7) samasta asiasta. Asiakkaiden kohtaamiseen tulee kiinnittää huomiota koko henkilökunnan osalta. Yhteisöllisyydestä ja ennaltaehkäisystä tuli yhteensä 6 moitetta tai kehittämisehdotusta. Asiakkaan voimavarojen tukemiseen tulee kiinnittää huomiota. Omaishoidon osalta yksi vastaaja kiinnitti huomiota siihen, että vastaaminen tapahtui ikääntyneiden palveluiden alaisuudessa, vaikka kyseessä oli lapsen omaishoito. Omaishoidon kyselyyn tulisi jatkossa kiinnittää huomiota siten, että se toisi esille paremmin eri ikäluokkien tarpeet Hoiva-asuminen oma tuotanto Avoimiin vastauksiin vastasi oman tuotannon osalta yhteensä 152 vastaajaa. Vastausten luokittelu on esitetty liitteessä 3. Kiitokset Avoimissa vastauksissa kiiteltiin eniten (85 mainintaa) henkilökunnan palvelualttiutta ja ystävällisyyttä. Edellä mainittuja asioita ilmaistiin usealla tavalla kuten huomioiva, kuunteleva, asiallinen, avoin, avulias, aidosti kiinnostunut, ymmärtäväinen, joustava, mukava, kärsivällinen, hyväntuulinen henkilö- 1 CAF-malli on suunnattu kaikille julkisen sektorin organisaatioille. Laadunarvioinnin malli jakaantuu yhdeksään arviointialueeseen, joista yksi on asiakas- ja kansalaistulokset. 12

16 kunta. Toiseksi eniten (45) kiiteltiin hyvästä palvelusta sekä hyvästä hoidosta ja huolenpidosta. Kolmanneksi eniten (30) kiiteltiin turvallisesta, kodinomaisesta ja viihtyisyyttä luovasta ilmapiiristä hoivaasumisen yksiköissä. Neljänneksi eniten kiitosta sai henkilökunnan ammattitaito (21) sekä omaisen osallisuuden huomioiminen (20). Fyysisiä tiloja kiiteltiin 13 kertaa. Vähimmille kiitoksille jäivät ennaltaehkäisy (8), luottamus organisaation palveluihin (6) ja saavutettavuus (5). Moitteet ja kehittämisehdotukset Eniten moitteita tai kehittämisehdotuksia esitettiin palvelutarpeisiin vastaamisen osalta (53 mainintaa). Tässä kategoriassa toivottiin kiinnitettävän huomiota erityisesti parempaan ja yksilöllisempään perustarpeisiin vastaamiseen sekä ruoan laatuun. Myös vaatehuolto ja siivous saivat useampia mainintoja. Seuraavaksi eniten moitetta tai kehittämisehdotuksia kohdistettiin yhteisöllisyyden teemaan (43 mainintaa) sekä ennaltaehkäisyn teemaan (38). Edellä mainitut luokat kytkeytyvät toisiinsa ja siten siitä muodostuu yhteensä jopa palvelutarpeisiin vastaamista suurempi luokka, johon kehittämistoimenpiteitä on kohdistettava asiakaspalautteiden perusteella. Virikkeellisyyteen toivottiin lisää voimavaroja ja panostusta. Asiakkaiden aktivointiin tulee kiinnittää asiakkaiden ja omaisten mielestä nykyistä enemmän huomiota ja voimavaroja. Kolmanneksi asiakkaat ja omaiset kiinnittivät huolta henkilökunnan määrään ja vaihtuvuuteen sekä tietojen päivittämiseen (35 mainintaa). Neljänneksi kehittämisen luokaksi asiakaspalautteen johdosta muodostuu asiakkaiden ja omaisten osallisuuden tukeminen. Osallisuuden toteutumisessa koettiin yhtä paljon puutteita kuin myös kiitoksen aihetta. Vaikkakin henkilökunnan palvelualttius ja ystävällisyys sai eniten kiitosta, näkyi se myös moitteissa viidenneksi suurimpana kehittämiskohteena Hoiva-asuminen ostopalvelu Avoimia vastauksia ostetun hoiva-asumisen osalta antoi 93 vastaajaa. Vastausten luokittelu on esitetty liitteessä 4. Kiitokset Ostetun hoiva-asumisen osalta eniten kiitettiin henkilökunnan ystävällisyydestä ja palvelualttiudesta (47 mainintaa). Toiseksi eniten kiitettiin palvelutarpeisiin vastaamisesta (35 mainintaa) eli hyvästä palvelusta, hoidosta ja huolenpidosta. Kolmanneksi eniten kiitettiin asiakkaiden/omaisten osallisuudesta (15 mainintaa) sekä yhteisöllisyyden ylläpitämisestä tai kehittämisestä (14 mainintaa). Neljänneksi eniten kiiteltiin henkilökunnan osaamista (11 mainintaa). Vähimmälle kiitokselle jäivät saavutettavuus (6 mainintaa), fyysiset tilat (5), ennaltaehkäisy (3) ja luottamus organisaation palveluihin (1). Moitteet ja kehittämisehdotukset Eniten moitteita tai kehittämisehdotuksia ehdotuksia osoitettiin palvelutarpeisiin vastaamisen osalta (21) sekä asiakkaan ja omaisten osallisuuden osalta (21). Palvelutarpeiden osalta kehittämistä tulisi asiakaspalautteen johdosta suunnata perustarpeista huolehtimiseen, ruokaan ja ravitsemukseen sekä lääkäripalveluihin. Osallisuuden osalta tulisi kiinnittää huomiota henkilökunnan, asiakkaan ja omaisten vuorovaikutukseen. Omaiset toivovat, että henkilökunta ilmoittaa omaiselle asiakkaan tilanteen muutoksista, toivottiin myös hoitopalaverien kehittämistä sekä sitä, että hoitosuunnitelmapalavereissa sovitut asiat toteutetaan. Toivottiin myös omaisteniltoja enemmän sekä niiden toteuttamista siten, että paikalla on myös kaupungin edustaja. Toiseksi eniten kehittämisehdotuksia osoitettiin yhteisöllisyyden kehittämiseen (18) sekä henkilökunnan määrään ja osaamiseen (18). Asiakkaat ja omaiset toivovat enemmän yhdessäoloa, virikkeitä ja aktiviteetteja. Henkilökunnan vähyys ja vaihtuvuus huolettaa asiakkaita ja omaisia (14 mainintaa). Kolmanneksi eniten moitetta tai kehittämisehdotusta osoitettiin saavutettavuuteen (16 mainintaa). Tässä kategoriassa palvelumaksuista tuli 9 mainintaa ja tiedonkulusta 5 mainintaa. Palvelumaksujen osalta palautteissa oli erilaisia näkökulmia: mm. laskutuskäytännöt, ruoan tai lääkkeiden kalleus ja 13

17 maksujen tasa-arvoisuus kunnan omassa/ostopalvelutuotannossa. Neljänneksi eniten moitetta tai kehittämisehdotuksia mainittiin ennaltaehkäisystä (13). Erityisesti toivottiin enemmän ulkoilua ja ulkoilun mahdollistamista Maininnat palveluverkosta Avoimia vastauksia antoi yhteensä 431 henkilöä. Tässä vastausmäärässä mainintoja palveluverkosta oli 17. Nykyisten hoiva-asumisen säilymisestä oltiin huolissaan 8 kertaa. Eniten näistä otettiin kantaa Anjalakodin säilyttämiseen (5 kertaa). Muut ilmaukset olivat yksittäisiä mm. huolta yksityistämisestä tai palvelujen siirtämisestä. Palvelurakenne muutoksen osalta toivottiin huomion kiinnittämistä omaisten iltoihin. Jäljelle jäävien tilojen hyötykäyttöä mietittiin. Päättäjien toivottiin miettivän: Minkälaisissa hoivalaitoksissa haluaisitte itse vanhuuttanne viettää ja tehkää niistä sellaisia. 3. Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto ja johtopäätökset Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin tässä muodoin ensimmäistä kertaa, sillä malli luotiin osana hyvinvointipalvelujen asiakasosallisuusjärjestelmää ja tarkoituksena oli myös eri palveluketjujen vertailu asiakaspalautteen perusteella. Nyt toteutetun kyselyn vastausmäärät olivat suurimmat terveyspalveluissa (1085) ja ikääntyneiden palveluissa (600). Vaikkakin ikääntyneiden palveluissa saatiin runsaasti vastauksia, tulisi vastausaktiivisuuteen kiinnittää edelleen huomiota. Ikääntyneiden palveluissa vastausprosentti oli kotona asumisen tuen palveluissa keskimäärin 48,8 % ja hoiva-asumisessa 35 %. Kaiken kaikkiaan asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kokonaisarvosana ikääntyneiden palveluista oli 3,3 (3= tyytyväinen, 4= erittäin tyytyväinen). Vastaava luku terveyspalveluissa oli 3,42. Luokitelluissa kysymyksissä tyytyväisyyttä palveluihin kysyttiin seitsemän osa-alueen kautta. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat niin kotona asumisen tuen palveluissa kuin hoiva-asumisessa henkilökunnan käyttäytymiseen, luottamuksellisuuden toteutumiseen sekä henkilökunnan ammattitaitoon. Asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa ja/tai osallistua asiansa hoitoon sai pienimmän arvosanan, keskiarvon ollessa kuitenkin vielä tyytyväisyyden puolella. Hoiva-asumisessa asiakkaat olivat hieman tyytyväisempiä ostopalveluissa kuin oman tuotannon yksiköissä. Vastausten perusteella tyytyväisyyttä ei voi kuitenkaan verrata yksikkötasolla, sillä vastausmäärät eri yksiköissä vaihtelivat suuresti. Asiakkaiden antamat avoimet vastaukset eli kiitokset, moitteet ja kehittämisehdotukset osoittivat samaa kuin luokitellut vastaukset. Kaikkien palvelujen osalta kiitosta kohdistettiin erityisesti henkilökunnan ystävällisyyteen ja palvelualttiuteen sekä hyvään palveluun, hoitoon ja huolenpitoon. Hoivaasumisessa kiiteltiin myös melko paljon yhteisöllisestä ja kodinomaisesta ilmapiiristä. Vaikkakin avoimissa vastauksissa kiiteltiin runsaasti hyvästä palvelusta, niin vastausten perusteella asiaan tulisi kiinnittää huomiota edelleen kehittämisen näkökulmasta. Erityisesti toivottiin yksilöllisempää ja huolellisempaa perustarpeisiin vastaamista. Henkilökunta sai runsaasti kiitosta ystävällisyydestä, palvelualttiudesta sekä jaksamisesta kovan ja raskaankin työn äärellä. Samalla asiakkaat ja omaiset olivat huolissaan henkilökunnan määrästä ja vaihtuvuudesta sekä kiireestä. Henkilökunnan pysyvyyteen ja jatkuvuuteen asiakkaan näkökulmasta tulisi kiinnittää huomiota. Vastausten perusteella myös asiakkaiden kohtaamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota, sillä pieni osa henkilökuntaa ei käyttäydy palautteen perusteella asiakasystävällisesti. Kaikissa palveluissa kehittämiskohteeksi tulisi myös palautteen perusteella asettaa asiakkaan ja omaisen osallisuus. Vuorovaikutukseen ja yhteydenpitoon asiakkaan, omaisen ja henkilökunnan välillä tulee kiinnittää huomiota. Hoiva-asumisessa asiakkaat ja omaiset toivovat myös huomion kiinnittämistä yhteisöllisyyteen ja ennaltaehkäisyyn. Asiakkaan voimavarojen tukemista sekä virikkeellistä yhdessäoloa tulee edistää. Palveluverkkoon liittyviä ilmauksia tuli avoimissa vastauksissa esille yllättävän vähän. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia tulee verrata voimaan astuneen vanhuspalvelulain velvoitteisiin sekä lakia täydentävän laatusuosituksen (STM 2013:11) suosituksiin. Lain ja laatusuosituksen keskeisinä tarkoituksina ovat ennaltaehkäisyn ja osallisuuden periaatteet. Palveluiden tulee tukea kaikissa vaiheissaan ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriu- 14

18 tumista. Osallisuudella tarkoitetaan sitä, että voi vaikuttaa yhteisön jäsenenä yhteisön toimintaan sekä omien palvelujensa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen. Osallisuus kytkeytyy myös palvelujen saavutettavuuteen sekä toimitilojen esteettömyyteen. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia hyödynnetään palveluyksikköjen sekä palvelukokonaisuuden kehittämisessä. Yksikkökohtaiset asiakastyytyväisyysraportit on tallennettu hyvinvointipalvelujen yhteiselle K-verkkolevylle Hypan henkilöstön katsottaviksi ja johdon hyödynnettäväksi. Yksikkökohtaisia palautteita käytetään myös hyödyksi ostopalvelujen ohjaus-, tarkastus- ja valvontakäynneillä. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi niin palautteen kuin lainkin näkökulmasta nostetaan osallisuus, joka tarkoittaa mm. seuraavia asioita: Asiakkaan ja hänen omaisen huomioiminen palvelutarpeiden arvioinnissa ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Asiakkaan kohtaaminen sekä yhteydenpito ja vuorovaikutus omaisiin. Yksilöllisten voimavarojen tukeminen Yhteisöllisyys ja sosiaalisten virikkeiden lisääminen Seuraavien asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamista tulee edelleen kehittää. Nyt toteutettu kysely ei palvellut kaikilta muodoin ikääntyneiden tarpeita (mm. varhaiset palvelut ja kotihoidon tukipalvelut). Asiakastyytyväisyyskyselyä kehitetään edelleen osana hyvinvointipalvelujen asiakasosallisuusjärjestelmää. Ikääntyneiden palveluissa kyselyn toteuttamisessa on otettava huomioon myös vanhuspalvelulain vaatimukset. Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoitetaan kuntaa vuosittain arvioimaan iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan ( 6). Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Vanhuspalvelulain velvoitteet palvelun laatua kohtaan ilmenee useassa lain pykälässä ja tulee ottaa huomioon tulevien asiakaspalautekyselyjen sisällön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 15

19 Avointen vastausten luokittelu Liite 1 Asiakastyytyväisyyskyselyn avointen vastausten luokittelu Henkilökunnan ystävällisyys/palvelualttius, asiakkaan kohtelu Asiakkaan ja/tai omaisen osallisuus Yhteisöllisyyden kehittäminen Ennaltaehkäisy Miten vastaa palvelutarpeisiin Henkilökunnan määrä ja osaaminen Luottamus vrt. CAF asiakas- ja kansalaistulokset yleisvaikutelma organisaatiosta esim. ystävällisyys, oikeudenmukainen kohtelu, avoimuus, viestinnän selkeys, henkilöstön valmius kuunnella asiakasta, palvelualttius, joustavuus, kyky vastata yksilöllisiin tarpeisiin kansalaisten/asiakkaiden mukaanotto ja osallistuminen organisaation toimintaan ja päätöksentekoon organisaation kyky vastata eri asiakasryhmien tarpeisiin vrt. Kouvolan strategiset päämäärät ja toiminnalliset tavoitteet Asiakaslähtöinen toiminta Asiakkaan kuuleminen Yhteisöllisyyden kehittäminen Ennaltaehkäisyyn panostaminen Tasapainoinen talous Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Vastuullista ja osallistavaa johtamista Elinvoimainen kaupunki Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen vrt. Ikäihmisten palvelujen Laatusuositus 2013 oikea palvelu oikeaan aikaan Osallisuus ja toimijuus Osallisuus ja toimijuus Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen Oikea palvelu oikeaan aikaan Hoidon ja huolenpidon turvaajat Johtaminen organisaation tuotteisiin ja palveluihin Saavutettavuus/tavoittettavuus palveluiden saavutettavuus esim. Liittyy laatusuosituksessa julkisilla välineillä, esteetön pääsy moneen liikuntarajoitteisilla henkilöillä, luokkaan aukio-olo, odotusajat, keskitetyt palvelupisteet, palvelumaksut ja saatavilla oleva tieto eli tiedon määrä ja luotettavuus kullekin kohderyhmälle Fyysiset tilat, asumisen laatu Laadukas ympäristö Asuminen ja elinympäristö 16

20 Avointen vastausten luokittelu Liite 2 Kotona asumisen tuen palvelut yhteensä Henkilökunnan palvelualttius Kiitos Ystävällisyydestä ja palvelualttiudesta (43) Moite tai Kehittämisehdotus Henkilökunnan käytökseen (asiakkaiden kohtaaminen, kohtelu) liittyviä moitteita (7) Asiakkaan ja/tai omaisen osallisuus Yhteisöllisyyden kehittäminen Ennaltaehkäisy Palvelutarpeisiin vastaaminen, Vaate- ja ruokahuolto Henkilökunnan määrä ja osaaminen Luottamus organisaation tuotteisiin ja palveluihin Asiakkaan/Omaisen osallisuuden huomioimisesta (10) Turvallisesta, kodinomaisesta ja viihtyisästä ilmapiiristä (2) Tapahtumista ja virikkeistä (1) Aktivoimisesta, omatoimisuuden tukemisesta (3) Palvelusta, hoidosta (56) Apu mahdollistaa kotona asumisen (4) Etsitty arkielämän ongelmiin parannuksia (1) Ruoasta (1) Henkikilökunnan osaamisesta ja ammattitaidosta (10) Sovittu aika piti paikkansa (4) Olen voinut luottaa saavani asiantuntevaa apua (1) Saavutettavuus/tavoitettavuus Sain nopeasti apua (6) Tiedonkulku (2) Omaisen osallisuudesta (9 yhteydenoton puute tai tapa) Tietoa palveluista (2) Asiakkaan osallisuudesta (1) Hoito- ja palvelusuunnitelman päivitys kunnon heiketessä (1) Virikkeettömyyttä (1) Osasto viihtyisämmäksi (1) Voimavarojen huomioiminen ja kokonaisvaltaisempaa avustamista (2) Kuntoutuksen saanti vaikeaa (1) Kuntojumpparyhmiin jonotusta (1) Perushoitoa (suihkutus, vaippojen vaihto) tulee tehdä perusteellisemmin (7) Palvelua joutuu odottamaan liian kauan (3) Aikaa enemmän asiakasta kohden (1) Hoitaja jättänyt käymättä (1) Yöllä ei saa tarpeen mukaista palvelua (1) Palveluasumiseen pääsy ei ole onnistunut (1) Kauppapalvelussa sekaannuksia (1) Henkilökunnan vaihtuvuus (6) Ei saa vähentää henkilökuntaa (5) Hoitajilla kiire (4) Tiedonkulku hoitajien kesken (4) Lääkäri kotihoitoon (2) Henkilökunta toimii eri tavoin (1) Taidoissa puutteita (1) Asiakas ei tiedä mihin hänet seuraavaksi siirretään (1) Pitkä matka keskukseen (1) Rahoituksen maku (1) Terveyskeskuksen puhelin (1) Laskussa hoitajan käyntikerta (1) Fyysiset tilat ja asumisen laatu Luiskat ja kaiteet kuntoon (2) Tiloissa hankala liikkua (1) 17

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asuminen Hoiva-asumisen tehtävänä on tarjota 65 vuotta täyttäneille eritasoista tuettua asumista tarvitseville henkilöille kodinomaista

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2014

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2014 HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2014 Kyselyajankohta 17.9. -3.10.2014 Kyselylomake, tallennus webropol- ohjelmaan Henkilökunnalle sähköisenä kyselynä Testikysely kesäkuussa 2014 Laskennallinen

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN VUOROHOITO TERVEYSKESKUKSEN OSASTOLLA: jaettua asiantuntijuutta ja yhteistyötä

TAVOITTEELLINEN VUOROHOITO TERVEYSKESKUKSEN OSASTOLLA: jaettua asiantuntijuutta ja yhteistyötä TAVOITTEELLINEN VUOROHOITO TERVEYSKESKUKSEN OSASTOLLA: jaettua asiantuntijuutta ja yhteistyötä Anne Ylirinne, ylihoitaja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Koti jatkohoitopaikkana -seminaari Seinäjoki 29.4.2014

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 10.2.2015 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Kuntapalvelutoimisto

Lisätiedot

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti Terveydenhuoltoalan l siirtoergonomian i asiantuntija ij ja työseminaari 10.6.2010 Kannattavaa kumppanuuttakuntouttavallakuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväkikoti Kartanonväki kodit kdit

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot