Mobivision rahoitus Hanna Ali-Hokka Paula Autio Marja Ilpala Sanna Lehikoinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobivision rahoitus. 14.12.2011 Hanna Ali-Hokka Paula Autio Marja Ilpala Sanna Lehikoinen"

Transkriptio

1 Mobivision rahoitus Hanna Ali-Hokka Paula Autio Marja Ilpala Sanna Lehikoinen

2 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Rahoitusmahdollisuudet Sitra Keksintösäätiö ESR-ohjelma Finnvera Rahoituksen hakeminen Finnveralta vaihe vaiheelta Tekes-rahoitus ELY-Keskus Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Terveys 2015 kansanterveysohjelma 7 3 Kustannukset Välineistö Markkinointi Matkakulut ja ylläpitokustannukset Henkilöstö Työterveyshuolto Vakuutukset Potilasvakuutus Ajoneuvovakuutukset 11 4 Tuotot Tutkimusten hinnat Kansaneläkelaitos 13 5 Pohdinta 15 Lähteet 16 Liitteet Liite 1. Pöytäkirja Liite 2 Hinnastot Liite 3 Artikkeli

3 1 Johdanto Osaamisesta syntynyttä kilpailuetua kutsutaan innovaatioksi. Innovaatio tarkoittaa jotain uuden luomista, jolla saavutetaan hyötyä liiketoiminnalle tai yhteiskunnalle ja hyvinvoinnille. Innovaatio voi olla jokin uusi tuote, toimintamalli taikka uudella tavalla toteutettu julkinen palvelu. Innovaatioilla yritykset tavoittelevat parempaa kilpailukykyä ja kasvua ja myös niiden vaikutuksia kansantalouteen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. (Innovaatiot 2011.) Innovaatio-opinnot ammattikorkeakoulussa perustuvat entisen pääministerin Matti Vanhasen II hallituksen asettamaan kehittämissuunnitelmaan hallitusohjelmassa. Suunnitelman tavoitteena on osaamisen, korkean sivistystason sekä luovuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen, joka toimii edellytyksenä Suomen ja suomalaisten menestymiselle. (Koulutus ja tutkimus vuosina , 2007.) Osana Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatio-opintoja osallistuimme projektiin, jossa suunniteltiin Mobivision näön- ja terveydenhuollon liikkuvaa tutkimusyksikköä. Projektilla tarkoitetaan hanketta, joka on hyvin suunniteltu ja sillä pyritään tiettyyn päämäärään. Projekti ei ole vain tehtävä, vaan siihen voi liittyä vaikeasti ennakoitavia riskejä, taikka se voi vaatia erityistä luovuutta tai erityisosaamista vaativia tehtäviä. (Projekti 2011.) Ensimmäisellä tunnilla muodostimme viisi pienempää työryhmää, joille jokaisella jaettiin oma osa-alue. Meidän pienryhmämme tehtäväksi tuli selvittää Mobivisionin budjettia, kustannuksia ja rahoitusta. Ryhmämme kokoonpanoon kuuluvat optometristiopiskelijat Hanna Ali-Hokka, Paula Autio, Sanna Lehikoinen ja sairaanhoidon opiskelija Marja Ilpala. Tutustuimme erilaisiin kustannuksia aiheuttaviin tekijöihin, esimerkiksi vakuutuksiin ja muihin liikkuviin kuluihin. Aiheemme johdosta olimme yhteydessä muihin pienryhmiin. Välineistöryhmä antoi meille oman arvionsa kustannuksista, joita muun muassa auto ja tutkimusvälineet aiheuttavat. Alueryhmä antoi oman arvionsa etäisyyksistä, jonka perusteella pystyimme arvioimaan matkakuluja. Markkinointiryhmällä ei ollut tiedossaan tarkkaa budjettia.

4 2 1 Rahoitusmahdollisuudet Tässä luvussa esittelemme erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, mutta kaikki nämä eivät sovellu Mobivisionin kaltaisiin projekteihin. Riittävän rahoituksen takaamiseksi on olennaista tutustua mahdollisimman moniin rahoitusvaihtoehtoihin ja konkreettisesti anoa niistä rahoitusta. Mobivisionin kannalta mahdolliset rahoittajat voisivat olla Finnvera, ESR-ohjelma sekä Tekes. Ajoitus tulee huomioida rahoitusta haettaessa, esimerkiksi Kaste-hankeen on jo jaettu vuosille Projektihakemusta tehtäessä tulee ottaa huomioon, että suunnitelman sisältö vastaa sen ohjelman ja toimintalinjan sisältöä, josta haet rahoitusta. Hakemuksessa on myös huomioitava hakuilmoituksessa määritellyt asiat. Suunnitelmassa tulee olla konkreettisesti kuvattu projektin osallistujille tarjottavat toimenpiteet ja miten ne edistävät tavoitteidensaavuttamista. Hankesuunnitelmassa tulee ilmetä keinot tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Projektin toteutusaikataulu tulisi olla realistinen ja toteutettavissa sekä hankkeen on oltava kustannustehokas. (Ideasta suunnitelmaksi-ohjeita hanketta suunnitteleville 2011.) 1.1 Sitra Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden kasvua sekä Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä. Rahoituksen avulla Sitra tavoittelee hyvinvointia luovaa muutosta ja sen avulla voidaan tehdä kokeiluja potentiaalisilla muutos- ja kasvutoimialoilla. Sitra voi myös vetää mukaansa yksityistä sijoituspääomaa, jolloin Sitra voi olla tarjoamassa kasvuedellytyksiä uusille aloille. Sitra keskittyy sijoittajana uusiin liiketoiminnan alueisiin, joihin sijoittamiseen liittyy suurin riski, eikä yksityinen pääoma niille muuten hakeudu. Kohdeyrityksillä pitää yleensä olla mahdollisuus, kyky ja halu kasvaa myös kansainvälisille markkinoille. (Sitra sijoittajana.) Sitran yritysrahoituksen painopiste on liiketaloudellisesti lupaavissa alkuvaiheen teknologiayrityksissä. Uusia mielenkiintoisia teknologia-alueita ovat sellaiset alat, joilla

5 3 Suomen arvioidaan olevan osaamisen edelläkävijä tai joilla nähdään merkittävää tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalia. (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.) 1.2 Keksintösäätiö Keksintösäätiön rahoitusta voivat saada yksityiset henkilöt ja alkuvaiheessa olevat yritykset innovatiivisen tuotteen tai palvelun kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Rahoitusta myönnetään hakemuksen ja siihen liitettävien selvitysten perusteella. Keksintösäätiön rahoitus on riskirahoitusta, eikä vakuuksia tarvita, summa voi olla keksintöä kohden euroa. Rahoitusta voidaan myöntää etukäteen tulevien kustannusten kattamiseksi. Kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen saapumista, ei voida myöntää rahoitusta. Keksintösäätiön rahoitusmuotoina ovat avustus, tukiraha ja laina. (Yritystoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet 2008.) Keksintösäätiön tukirahaa voidaan myöntää esimerkiksi patentointi-, tuotekehitys- ja kaupallistamiskuluihin. Jos hanke menestyy kaupallisesti, tuki on maksettava takaisin Keksintösäätiölle. Jos ideasta ei synny liiketoimintaa, ei myöskään tukirahaa tarvitse palauttaa. Keksinnön oikeudet pysyvät keksijällä itsellään. (Yritystoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet 2008.) Uuden idean tai keksinnön arvioinnissa otetaan huomioon innovatiivisuuden aste, lisäarvo asiakkaalle, idean valmiusaste sekä tuotteen tai palvelun jakelukanavat ja monistettavuus. Myös aika, jonka kuluessa tuote tai palvelu saadaan markkinoille, markkinapotentiaali ja markkinoiden kasvuvauhti, kilpailijoiden tuotteet ja vastaavat ratkaisut, markkinoille pääsyn haasteet, yrittäjän tai yrittäjätiimin osaaminen ja valmiudet ovat kriteereinä innovaation arvioinnissa. (Rahoituksen myöntämisen perusteita 2011.) 1.3 ESR-ohjelma

6 4 Euroopan sosiaalirahaston eli ESR-ohjelman tarkoituksena on tukea työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. ESR-ohjelman rahoitusta käytetään työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseen yhdessä EAKR-ohjelmien rahoituksen kanssa. Sosiaalirahaston ohjelman rahoittamisen osallistuvat valtio, kunnat sekä yksityinen sektori. (ESR-ohjelma 2011, ESR-rahoitus 2009.) Sosiaalirahaston ohjelmassa rahoitetaan esimerkiksi rakenteellisen kehittämisen hankkeita: muun muassa koulutusjärjestelmien oppimisen uudistamista, jolla on vaikutusta pitkällä aikavälillä suureen ihmisryhmään. Koulutuksen vastaaminen työelämän tarpeisiin sekä koulutuksesta siirtyminen työelämään ovat seikkoja, joita pyritään hankkeilla parantamaan. Yksityishenkilöillä ei ole oikeutta hakea ESRrahoitusta. (ESR-ohjelma 2011, ESR-rahoitus 2009.) Kun lähdetään kehittämään jotakin ideaa, on käytännön kannalta tärkeää varmistua, siitä, että projektille on mahdollista myöntää tukea. Jotta rahoitus on mahdollista myöntää, tulee sen täyttää tiettyjä ehtoja. Viranomaisen tehtävänä on arvioida saapuneet hankehakemukset, joiden perusteella selviää rahoitetaanko hanketta vai ei. ESR-ohjelma koostuu valtakunnallisesta osiosta ja neljästä alueellisesta osiosta. Etelä- Suomella, Länsi-Suomella, Itä-Suomella ja Pohjois-Suomella on oma alueellinen osionsa. Nämä osiot perustuvat kunkin alueen omiin työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin. Niin sanotussa rahoituksellisessa erityisasemassa on Itä-Suomi, joka saa rahoituksensa erillään valtakunnallisesta osiosta. (ESR-ohjelma 2011, ESRrahoitus 2009.) 1.4 Finnvera Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos (Export Credit Agency), jonka palveluihin kuuluu yritystoiminnan aloittamiseen liittyvien rahoitustarpeiden asiantuntemus sekä rahoitus. Rahoitusmahdollisuuksina Finnvera tarjoaa aloittaville yrityksille lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja viennin rahoituspalveluin. Finnvera on valtion omistama. (Liiketoiminnan aloitus.)

7 5 Haettaessa rahoitusta Finnveralta suorittaa se laajan kartoituksen koskien liiketoimintasuunnitelmaa, yritystä, yrittäjää ja valitsevaa kilpailutilannetta. Yrityksen kohdalta arvioidaan sen edellytykset kannattavaan liiketoimintaan sekä kilpailu- ja riskien sietokyky. Itse yrittäjän kohdalta arvioidaan hänen yrittäjähenkisyytensä, paineensietokyky ja pystyvyys kohdata vastoinkäymisiä ja epävarmuutta. Yrittäjän on myös todistettavasti osattava hallita talousasioita. Kilpailijat ja yrityksen tilanne nykyisessä markkinatilanteessa kartoitetaan yritystutkimuksessa yhdessä yrityksen kehityssuunnitelman kanssa. Rahoitusta hakiessa olisi yrityksen liiketoimintasuunnitelman syytä olla tehtynä. (Liiketoiminnan aloitus.) Arvioidessaan yrityksen liiketaloudellisia toimintaedellytyksiä Finnvera käyttää usein apunaan seudullisten neuvontaorganisaatioiden lausuntoja. (Liiketoiminnan aloitus.) Mikäli Mobivisionin toiminnan aloittaa Metropolia Ammattikorkeakoulu, ei Finnveralta rahoitusta todennäköisesti saa, mutta jos toiminta aloitetaan yksityisen yrittäjän toimesta, on Finnvera potentiaalinen rahoittaja Rahoituksen hakeminen Finnveralta vaihe vaiheelta 1. Rahoituksen hakija kirjautuu Finnveran sähköiseen palveluun ja täyttää siellä vaadittavat tiedot. Hakemus lähetetään käsiteltäväksi. Finnveran sivuilta löytyy myös valmiit pohjat investointi- ja rahoitussuunnitelmaa varten. 2. Hakemuksen saapumisen jälkeen se ohjataan hankekunnan mukaisesti oikeaan aluekonttoriin jossa sille valitaan käsittelijä. 3. Kun hakemuksen käsittelijä (joko Finnveran pienrahoituksen rahoitusneuvoja tai rahoituspäälikkö) on tutustunut hakemuksen sisältöön, ottaa hän puhelimitse yhteyttä ja sopii tarvittaessa henkilökohtaisen tapaamisen. Tämä tapahtuu noin kahden viikon kuluessa. 4. Tapaamisessa hankkeen tietoja täydennetään, jonka jälkeen käsittelijä laatii yritysanalyysin ja päätösesityksen rahoituspäätöstä varten. 5. Päätöksen ollessa myönteinen Finnvera lähettää rahoitustarjouksen, joka on yleensä voimassa kolme kuukautta. Tänä aikana pitää tehdä päätös hyväksyykö Finnveran tarjouksen. Jos kyseessä on pientakaushakemus on asiakirjat lähetty pankille ilman että tarjous täytyy erikseen hyväksyä. 6. Mikäli rahoituksen hakija hyväksyy tarjouksen, tulee hänen ottaa yhteyttä tarjouksessa kerrottuun yhteyshenkilöön ja sopia rahoitusasiakirjojen allekirjoituksesta.

8 6 7. Laina voidaan maksaa ja takaus saattaa voimaan kun rahoituspäätöksen ehdot on täytetty ja asiakirjat allekirjoitettu. 8. Jos päätös on kielteinen, lähettää Finnvera siitä kirjallisen ilmoituksen, jossa päätös perustellaan. (Lähetä rahoitushakemus.) 1.5 Tekes-rahoitus Tekes eli teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Se tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta sekä verkostoitumisen mahdollisuuksia. Tekesin asiakkaita ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat. Rahoitusta voi saada tutkimusja kehitysprojekteihin. Tekes rahoittaa osan kustannuksista ja osa rahoituksesta tulee projektin toteuttajilta. (Rahoitus 2011.) Pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada Tekesin rahoitusta projektimuotoiseen kehittämistoimintaan, tämä rahoitus voi kattaa osan hankkeen kustannuksista. Yksi Tekesin rahoituskohteista on nuoret ja innovatiiviset yritykset. Rahoituksen avulla kasvava yritys voi kehittää liiketoimintaansa kokonaisvaltaisesti. Tekesin rahoitusta ei myönnetä tavanomaiseen liiketoimintaan tai sen kehittämiseen. Rahoitusta haettaessa Tekesin asiantuntijat kartoittavat hankkeen kannattavuuden ja markkinatarpeen. (Pkyritykset 2011.) 1.6 ELY-Keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa pk-yritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoitus on harkinnanvaraista avustusta tai lainaa. Mukana on usein myös EU:n rahoitusta. Päätökset tehdään jokaisesta hankkeesta hankearvioinnin perusteella. Rahoituksen lisäksi ELY-keskus tarjoaa myös rahoitukseen liittyvää

9 7 neuvontaa ja konsultointipalveluja. (Yritystoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet 2008.) Uudenmaan ELY-keskuksen rahoituslinjausten mukaan vuonna 2011 on rahoitus painotettu erityisesti yritysten kasvun ja kehittymisen tukemiseen. Painopistealueina ovat kansainvälistymällä kasvua hakevat, ja uutta liiketoimintaa käynnistävät yritykset. Kone- ja laitehankintoja tai toimitilojen rakentamista ei rahoiteta. (Yritystukien rahoituslinjaukset vuodelle 2011.) Ennen yritystukihakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Hakemuksen voi jättää esimerkiksi ELY-keskuksen Internet-sivuilla. (Yritystukien sähköinen asiointi 2011.) 1.7 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste on Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, jonka valtioneuvosto on vahvistanut Kaste-ohjelmassa määritellään sosiaali- ja terveyshuollon yleiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet vuosille Kasteen päätavoitteena on lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä, lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä muun muassa parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta. (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2011) 1.8 Terveys 2015 kansanterveysohjelma Terveys 2015 on pitkän aikavälinen terveyspoliittinen ohjelma. Sen tavoitteena on eri väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen sekä ihmisten toimintakykyisten elinvuosien lisääminen. Tavoitteena ei ole terveyden edistäminen ainoastaan terveydenhuollossa, vaan myös kaikilla muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Ohjelman perustana on Maailman terveysjärjestön (WHO) Terveyttä kaikille ohjelma. Terveys 2015 kansanterveysohjelmaa toteuttavat kunnat, elinkeinoelämä ja järjestöt. Kansanterveyden neuvottelukunta sekä sosiaali- ja terveysministeriö ohjaavat kansanterveysohjelman toimeenpanoa ja seurantaa. (Terveys 2015 kansanterveysohjelma 2010.)

10 8 2 Kustannukset Budjetti on yrityksen työkalu talouden suunnitteluun ja tarkkailuun ja osa yrityksen sisäistä laskentaa. Sen suunnittelu ja laatiminen on yrityksen toiminnan ennustamista ja tavoitteenasettelua, jonka pitäisi perustua mahdollisimman realistiseen kuvaan yrityksen mahdollisuuksista. Suunnitteluvaiheessa käydään läpi tulevat suunnitelmat ja kartoitetaan liiketoiminnan kehitys, markkinointitoimenpiteet, investoinnit ja henkilöresurssit. (Budjetointi.) Kokonaisuudessaan hankkeen budjetiksi on arvioitu euroa. Arvio perustuu jo olemassa oleviin Savonia Ammattikorkeakoulun kehittämiin liikkuviin suunhoitoyksiköihin. Näitä ovat Suupirssi, jonka toteutuskustannukset euroa, ja Hambulanssi, jonka kustannukset olivat euroa. Suupirssi aloitti toimintansa vuonna (Liikkuva suun terveydenhoitoyksikkö jalkautuu asiakkaiden pariin 2010.) 2.1 Välineistö Jotta hankkeesta saataisiin toimiva, tarvitaan sitä varten monenlaista välineistöä. Koska kyseessä on liikkuva tutkimusyksikkö, eräs tärkeimmistä välineistä on auto. Käytettävä auto on Mercedes-Benz Sprinter 310CDI-3,5/44K extrapitkä a4. Auton hinta on 47425,48 euroa, muutostöihin on varattu noin 2500 euroa, eli auton kokonaiskustannukset ovat euroa. Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän kustannukset kuuluvat auton hintaan. Auton yhdistetty keskikulutus on noin 4-5l/100km. Muita auton kulutuksesta aiheutuneita kustannuksia on arvioitu kohdassa matkakulut ja ylläpitokustannukset. Laitteistokustannukset koostuvat mikroskoopista, jonka hintaan sisältyy myös silmänpohjakamera, tutkimuspöytä ja tuoli. Näiden yhteishinta on noin euroa. Muiden näöntutkimusvälineiden hinnaksi on laskettu euroa. Sairaanhoitovälineistö koostuu verenpaine-, verensokeri- ja hemoglobiinimittarista.

11 9 Autoon on myös kaavailtu virtsan U-Stix-mittauksia sekä kuulotutkimuksia. Liikkuvan tutkimusyksikön olosuhteiden takia näiden testien toteuttaminen kyseisessä tilassa on mielestämme liian haastavaa luotettavan tuloksen saamiseksi. Tutkimusyksikössä on tarkoitus toteuttaa myös ravitsemusneuvontaa, tupakoimattomuuteen tukemista, masennuksen kartoittamista (BDI-masennusseula) sekä haavanhoito. Kokonaiskustannukset sairaanhoitovälineistä on euroa. Autoon suunniteltujen fysioterapiavälineiden ovat euroa. Hinta muodostuu fysioterapiahoitopöydästä ja kaiteesta sekä puristusvoimamittarista. Asiakasohjelmiston kustannukset ovat noin euroa. Maksupäätettä autossa ei ole, koska veloitukset hoidetaan laskuilla. Se, miten silmänpohjakuvat saadaan välitettyä silmälääkärille, on vielä epäselvää. 2.2 Markkinointi Tässä projektissa markkinointia hoitaa erillinen pienryhmä. Markkinointikustannukset riippuvat siitä minne ja mille alueelle liikkuvan tutkimusyksikön toiminta suuntautuu sekä siitä mikä tulee olemaan markkinoinnin kohderyhmä (yritykset vai yksityiset). 2.3 Matkakulut ja ylläpitokustannukset Polttoaineen litrahinta on 95E euroa ja diesel euroa (tarkastettu , Auton keskikulutus on noin 4-5l/100km. Toimintaalueen selvitessä pystytään auton todelliset matkakustannukset arvioimaan tarkemmin. Yllättäviä tilanteita varten tulee hankkeen käytössä ns. puskurirahaa. Ylläpitokustannukset, kuten välineistön huollot, auton öljyn- ja renkaidenvaihto sekä siivouskulut, tulee ottaa huomioon. Myös auton ja välineistö säilytys tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia.

12 Henkilöstö Kun yritys palkkaa työntekijöitä, sen tulee huolehtia palkanmaksun ja ennakonpidätysten lisäksi työntekijöiden pakollisista sosiaalivakuutusmaksuista. Lakisääteisiä maksuja ovat: työeläkevakuutusmaksu tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sosiaaliturvamaksu Työntekijästä aiheutuvaksi kustannukseksi ei siis voi laskea ainoastaan palkkakustannuksia. Mobivisionissa yhden optikon tai sairaanhoitajan/fysioterapeutin palkkaukseen sivukuluineen voidaan arvioida menevän noin euroa vuodessa/työntekijä. Tutkimustulosten analysointiin tarvittavan lääkärin kustannukset määräytyvät tehtävän sopimuksen mukaan Työterveyshuolto Myös työterveyshuollon järjestäminen kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Kela korvaa työnantajalle sopimukseen perustuvat työterveyshuollon tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärän asti. (Työntekijän vakuuttaminen ja työterveyshuolto.) 2.5 Vakuutukset Vakuutus on sopimus riskinalaisten henkilöiden tai yritysten vahinkojen tasaamiseksi. Vahingon tapahtuessa vakuutuslaitos korvaa aiheutuneen vahingon (Vakuutus 2011). Mobivisionin toimintaan vaikuttavia vakuutuksia ovat potilas-, liikenne-, ajoneuvo-, keskeytys-, omaisuus-, kiinteistö- ja vastuuvakuutus (Yrityksen vakuutus 2008) Potilasvakuutus Potilasvakuutuksen tehtävänä on korvata potilasvahinkolain mukaisesti terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunutta henkilövahinkoa. Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvauskäsittelyn. (Potilasvakuutus 2007.)

13 11 Potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavat vakuutusyhtiöt, jotka muodostavat potilasvakuutuskeskuksen. Keskuksen tehtävänä on ratkaista potilasvahinkolain perusteella onko potilaalla terveyden- tai sairaanhoidossa aiheutuneen vahingon perusteella oikeus vahingonkorvaukseen. Potilasvakuutuskeskus on vakuutuslaitos ja käsittelee vain vakuutusasioita. (Potilasvakuutus 2007.) Potilaan oikeudet perustuvat Suomen lakiin. Potilaslaki astui voimaan Lain mukaan potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta sekä hoitoa jonottavalle on kerrottava kuinka kauan jonottamisen on arvioitu kestävän. Potilaalle on myös annattava tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksesta sekä muista hoitoon liittyvistä seikoista joilla on merkitystä hoidosta päätettäessä. Mikäli potilas on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa voi hän tehdä siitä hoitolaitokselle muistutuksen, johon on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa. Terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, jonka tehtävänä on antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa tätä muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa. (Potilaan asema ja oikeudet 2005.) Yksityisellä sektorilla vakuuttamisvelvollisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstö, kuten optikot ja sairaanhoitajat, sekä toimintaansa harjoittavat yksityiset sairaanhoitolaitokset. Yksityiset yrittäjät ottavat vakuutuksen suoraan vakuutusyhtiöltä. Potilasvakuutuksen vakuutusehdot ja -maksut ovat samat kaikissa vakuutusyhtiöissä. Maksut määräytyvät yksityisten yritysten palkkasumman perusteella. Se maksetaan ennakkomaksuna, joka korjataan vakuutuskauden päätyttyä vastaamaan todellista palkkasummaa. Itsenäisten yrittäjien vakuutusmaksu lasketaan kiinteän riskimaksun mukaan joka vaihtelee ammatin riskin perusteella. (Potilasvakuutus 2005.) Ajoneuvovakuutukset Kaikilla liikenteessä käytettävillä moottoriajoneuvoilla on oltava lakisääteinen liikennevakuutus. Liikennevakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. Se korvaa myös henkilövahinkoja liikennevakuutetussa ajoneuvossa. Liikennevakuutus ei kuitenkaan korvaa itse ajoneuvolle tai siihen sisältyvälle materialle aiheutuneita vahinkoja. (Yrityksen vakuutukset 2008.)

14 12 Vakuutetulle ajoneuvolle on olemassa vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset, joita ovat muun muassa kolari-, palo-, varkaus-, ilkivalta-, hirvivahinko- ja lasivakuutus. Keskeytys-, oikeusturva sekä autopalveluvakuutuksin voidaan täydentää vapaaehtoista vakuutusta. (Yrityksen vakuutukset 2008.) 3 Tuotot Jotta liiketoiminta olisi kannattavaa, tulisi yrityksellä olla tuottoja. Tuotolla tarkoitetaan kulujen kattamisen jälkeen ns. käteen jäävää osuutta. Mobivisionin tuotot koostuvat tutkimusten ja palveluiden tuottamista tuloista sekä lisämyyntituloista. Lisämyyntituotteita ovat muun muassa mittausvälineet, fysioterapiavälineet, apuvälinetarvikkeet, silmälasikehykset, valmislasit sekä apteekin käsikauppalääkkeet. 3.1 Tutkimusten hinnat Olemme vertailleet Oulun liikkuvan näöntutkimusyksikön Silmon, Raahen silmäkulman ja Silmätalo Siritan tutkimushintoja. Kyseisten lähteiden hintatiedot löytyvät liitteistä. Näiden hintojen pohjalta koostimme oman hinnaston Mobivisionille. Hinnat ovat määritelty yksityishenkilöille, jotka tulevat vastaanotolle ilman kunnallista lähetettä. Hinnasto: Näöntarkastus 30 Silmänpainemittaus 25 Silmänpohjakuvaus 45 Näkökenttätutkimus 60 Verenpaine 5 Verensokeri 5 Hemoglobiini 5 Kädenpuristusvoima 5 Goniometri 5 Fysioterapia käynti 45 min 45

15 13 Liikuntaneuvonta 15 min 15 Ravitsemusneuvonta ja yleisterveysneuvonta 30 min 30 Mikäli autossa toteutettaisiin glaukoomatutkimusta, sitä varten tulisi selvittää, mitä välineitä tutkimusyksikköön on hankittava. Glaukoomatutkimuspaketin hinta olisi Kansaneläkelaitos Kela korvaa osan yksityislääkärin palkkioista, hoidoista ja tutkimuksista tietyn korvaustaksan mukaisesti. Kela ei kuitenkaan korvaa julkisen terveydenhuollon kustannuksia eikä yksityisen sairaanhoidon kustannuksia, mikäli henkilö on hoidossa jossakin julkisessa yksikössä, sairaalassa tai laitoksessa. Korvaus määritellään korvaustaksan perusteella. Asiakas maksaa aina osan sairaskuluistaan itse, sillä korvaus on vain osa taksan määrästä. Esimerkiksi yksityisten laitosten perimät toimistokulut, leikkaussalimaksut, sairaaloiden hoitopäivämaksut, poliklinikkamaksut sekä ennaltaehkäisevän hoidon maksut eivät kuulu sairasvakuutuksen korvattavaksi. (Sairaanhoitokorvaukset 2010.) Lääkärinpalkkioiden sekä erilaisten tutkimuksien ja hoidon korvaamisessa voidaan käyttää suorakorvausta. Suorakorvauksesta puhutaan, kun korvaus saada jo suoraan lääkärin vastaanotolla Kela-korttia näyttämällä. Maksettavaksi jää ainoastaan omavastuuosuus, sillä korvauksen määrä vähennetään suoraan kokonaishinnasta. Suorakorvausmenettelyä voivat käyttää ne terveydenhuollon palvelujen tuottajat, joilla on sopimus suorakorvausmenettelystä Kelan kanssa. (Sairaanhoitokorvaukset 2010.) Kelan korvaama määrä yksityislääkärin palkkioista on enintään 60 % vahvistetusta korvaustaksasta. Jotta korvauksen saaminen on mahdollista, edellyttää tämä sen, että hoito on sairauden vuoksi hyödyllistä. Mikäli korvaus on pienempi kuin taksan määrä, korvaus lasketaan kokonaispalkkiosta. (Lääkärinpalkkiot 2011.)

16 14 Esimerkki Kela-korvauksesta 1.) Silmälääkäri perii potilaan yhden kerran vastaanottokäynnistä 65 euroa. 2.) Vahvistetun korvaustaksan mukaisesta määrästä Kela korvaa 60 %. Taksa on 27 euroa. 3.) Potilaalle jää itselleen maksettavaksi 48,80 euroa (+toimistokulut.) Sairaskorvauksen kokonaissummaksi jää tällöin 16,20 euroa. Jos potilas on lähetetty terveyskeskuksesta yksityislääkärin tutkimuksiin, hän ei saa sairaanhoidon korvauksia. Tällöin kunta tai potilas itse maksaa tutkimusten kustannukset. Poikkeuksena edellisestä, Kela korvaa fysioterapian ja ihosairauksien valohoidon kustannuksia myös terveyskeskus- tai sairaalalääkärin myöntämällä lähetteellä. (Lääkärinpalkkiot 2011.)

17 15 4 Pohdinta Kokonaisuudessaan innovaatioprojektimme on ollut laaja ja monipuolinen. Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia on paljon tarjolla mutta kaikki mallit eivät sovellu kaikenlaiseen tarkoitukseen. On rahoituksia jotka ovat tarkoitettu vain yksityisille ja toiset vain uusille yrityksille taikka niiden keksimille uusille hankkeille. Totesimme, että kun yksityinen taho lähtee etsimään rahoitusta hankkeelleen, joutuu hän aikamoiseen rahoitusviidakkoon. Tutustuttuamme huolellisesti eri rahoitusvaihtoehtoihin, huomasimme että nykyyhteiskunta tukee ihmisiä yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen. Pääsimme tutustumaan liikkuvaan mattopesula-autoon ja löysimme artikkelin Talouslehdestä, jossa auton omistajaa ja hankkeen keksijää haastateltiin. Artikkeli ei herättänyt suurta innostusta yrittäjyyteen taikka innovatiivisuuteen, mutta ehkä joskus on hyvä kertoa se hieman harmaampikin puoli innovatiivisuudesta eikä aina vain sitä ruusuista puolta. Työn tekeminen oli mielestämme haasteellista ja vei paljon aikaa. Pienryhmäämme kuului vain neljä henkilöä, koska yksi ryhmäämme laskettu opiskelija ei koskaan ilmestynyt tapaamisiimme. Kokoonnuimme koululla joka viikko ja teimme työtä yhdessä monta tuntia. Työmme rakentui tiedon etsinnästä, sen koostamisesta ja lopulliseen muotoon työstämisestä. Tehtävänämme oli pohtia myös tuottoja ja kulujen minimointia, Ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. (Tuntematon.) Auton kannattavuus tulee silmätutkimuksista ja näin ollen niihin kannattaisi panostaa ensisijaisesti. Kun vertaa tuottoja sen kuluihin, on havaittavissa, että sairaanhoitajan ja fysioterapeutin tuotot suhteessa niiden aiheuttamiin kuluihin ovat kannattamattomat. Mikäli kuitenkin sairaanhoitajan ja fysioterapeutin tuottamia palveluja haluttaisiin tarjota Mobivisionissa, tulisi palvelujen hinnat hinnoitella niin korkeiksi, jotta ne kattaisivat aiheuttamansa kulut. Pohdittavaksi jääkin, onko kalliille palveluille todella kysyntää?

18 16 Lähteet Budjetointi. Yritys-Suomi. Verkkodokumentti. <http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/budjetointi1>. Luettu ESR-ohjelma. Työ- ja elinkeinoministeriö Verkkodokumentti. <http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/02_eu_rr_ohjelmat/02_esr/index.jsp >. Luettu ESR-rahoitus. Aluehallintovirasto / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Verkkodokumentti. <http://www.intermin.fi/lh/ita/hankkeet/rakennerahastot/home.nsf/pages/18ec6e1190d CF45DC22573A60043B72E> Luettu Hinnasto. Silmäkulma. Verkkodokumentti. <http://www.silmakulma.net/hinnastosivu.html.> Luettu Ideasta suunnitelmaksi - ohjeita hanketta suunnitteleville. Työ- ja elinkeinoministeriö Verkkodokumentti. <http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/03_hakijalle/02_ideasta_suunnitel maksi/index.jsp>. Luettu Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus. Tekes Verkkodokumentti. <http://www.tekes.fi/fi/community/innovatiivisten_julkisten_hankintojen_rahoitus/971 /Innovatiivisten_julkisten_hankintojen_rahoitus/2060>. Luettu Innovaatiot. Työ- ja elinkeinoministeriö. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.tem.fi/index.phtml?s=2069.> Luettu Koulutus ja tutkimus vuosina Opetusministeriö. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.minedu.fi/opm/koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/kesu_2012_fi.pdf. > Luettu Liiketoiminnan aloitus. Finnvera. Verkkodokumentti.< Luettu Liikuva silmäntutkimusyksikkö. Medieco Verkkodokumentti. <http://www.medieco.fi/index.php?id=362.> Luettu Liikkuva suun terveydenhoitoyksikkö jalkautuu asiakkaiden pariin. Euroopan sosiaalirahasto Verkkodokumentti. <http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/hyvaeae_hanketoimintaa/s uupirssi_ja_hambulanssi_lores.pdf> Luettu Lähetä rahoitushakemus. Finnvera. Verkkodokumentti. <http://www.yrittajatesti.fi/demo/.> Luettu Lääkärinpalkkiot. Kansaneläkelaitos. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ eh.> Luettu

19 17 Matonpesuauto vei rahat ja voimat. Koivikko, K. Kauppalehti Verkkodokumentti. <http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=2009/03/19720&ext=rss&r equest_ahaa_info=true>. Luettu Pk-yritykset. Tekes Verkkodokumentti. <http://www.tekes.fi/fi/community/pkyritykset/1032/pk-yritykset/2319>. Luettu Potilasvakuutus. If-Vakuutusyhtiö, päivitetty 1/2005. Verkkodokumentti. <http://www.if.fi/web/fi/sitecollectiondocuments/commercial/allianssit/58528i_potilas vakuutus.pdf.> Luettu Potilaan asema ja oikeudet. Potilasvakuutuskeskus. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.pvk.fi/www/page/pvk_www_2343.> Luettu Potilasvakuutus. Potilasvakuutuskeskus. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.pvk.fi/www/page/pvk_www_1218.> Luettu Projekti. Wikipedia. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://fi.wikipedia.org/wiki/projekti.> Luettu Rahoitus. Tekes Verkkodokumentti. <http://www.tekes.fi/fi/community/rahoitus/311/rahoitus/593>. Luettu Rahoituksen myöntämisen perusteita. Keksintösäätiö Verkkodokumentti. <http://www2.keksintosaatio.fi/ideoijalle/tukea-keksintosaatiosta/rahoituksenmyontamisen-perusteita/>. Luettu Sairaanhoitokorvaukset. Kansaneläkelaitos. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ eh?opendocument.> Luettu Silmätalo Sirita Verkkodokumentti. <http://www.sirita.fi/hinnasto.html.> Luettu Sitra sijoittajana. Sitra. Verkkodokumentti. <http://www.sitra.fi/fi/rahoitus/sitra_sijoittajana.htm>. Luettu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste). Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste> Luettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Verkkodokumentti. <http://www2.tekeskus.fi/new/pk-info/tutkimus-20.htm>. Luettu Terveys 2015 kansanterveysohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/terveys2015.> Luettu

20 18 Työntekijän vakuuttaminen ja työterveyshuolto. Yritys-Suomi. Verkkodokumentti. <http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/tyontekijan-vakuuttaminen-jatyoterveyshuolto>. Luettu Vakuutus. Wikipedia. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://fi.wikipedia.org/wiki/vakuutus>. Luettu Yrityksen vakuutus. Fennia/Suomen Yrittäjät Verkkodokumentti. <http://www.yrittajat.fi/fi-fi/yritystoiminnanabc/vakuutukset/>. Luettu Yritystoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet Suomen Yrittäjät. Verkkodokumentti. <http://www.yrittajat.fi/fi- FI/verotjarahat/rahat/rahoitussuunnittelu/>. Luettu Yritystukien sähköinen asiointi. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.elykeskus.fi/fi/elykeskukset/asiointi/asioiverkossa/sivut/yritystukiensahkoinenasiointi.asp x>. Luettu Yritystukien rahoituslinjaukset vuodelle Uudenmaan ELY-keskus Verkkodokumentti. <http://www.elykeskus.fi/fi/elykeskukset/uudenmaanely/yritystoimintateknologiajainnovaatiot/docume nts/yritystukien%20rahoituslinjaukset%20vuodelle% pdf>. Luettu

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 1 sosiaali ja terveyspalvelut tarveperusteisia (riittävät palvelut) edellytykset toimia yhteiskunnan

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun Finnveran rahoituksella eteenpäin Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun 19.4.2011 Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot