Mobivision rahoitus Hanna Ali-Hokka Paula Autio Marja Ilpala Sanna Lehikoinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobivision rahoitus. 14.12.2011 Hanna Ali-Hokka Paula Autio Marja Ilpala Sanna Lehikoinen"

Transkriptio

1 Mobivision rahoitus Hanna Ali-Hokka Paula Autio Marja Ilpala Sanna Lehikoinen

2 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Rahoitusmahdollisuudet Sitra Keksintösäätiö ESR-ohjelma Finnvera Rahoituksen hakeminen Finnveralta vaihe vaiheelta Tekes-rahoitus ELY-Keskus Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Terveys 2015 kansanterveysohjelma 7 3 Kustannukset Välineistö Markkinointi Matkakulut ja ylläpitokustannukset Henkilöstö Työterveyshuolto Vakuutukset Potilasvakuutus Ajoneuvovakuutukset 11 4 Tuotot Tutkimusten hinnat Kansaneläkelaitos 13 5 Pohdinta 15 Lähteet 16 Liitteet Liite 1. Pöytäkirja Liite 2 Hinnastot Liite 3 Artikkeli

3 1 Johdanto Osaamisesta syntynyttä kilpailuetua kutsutaan innovaatioksi. Innovaatio tarkoittaa jotain uuden luomista, jolla saavutetaan hyötyä liiketoiminnalle tai yhteiskunnalle ja hyvinvoinnille. Innovaatio voi olla jokin uusi tuote, toimintamalli taikka uudella tavalla toteutettu julkinen palvelu. Innovaatioilla yritykset tavoittelevat parempaa kilpailukykyä ja kasvua ja myös niiden vaikutuksia kansantalouteen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. (Innovaatiot 2011.) Innovaatio-opinnot ammattikorkeakoulussa perustuvat entisen pääministerin Matti Vanhasen II hallituksen asettamaan kehittämissuunnitelmaan hallitusohjelmassa. Suunnitelman tavoitteena on osaamisen, korkean sivistystason sekä luovuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen, joka toimii edellytyksenä Suomen ja suomalaisten menestymiselle. (Koulutus ja tutkimus vuosina , 2007.) Osana Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatio-opintoja osallistuimme projektiin, jossa suunniteltiin Mobivision näön- ja terveydenhuollon liikkuvaa tutkimusyksikköä. Projektilla tarkoitetaan hanketta, joka on hyvin suunniteltu ja sillä pyritään tiettyyn päämäärään. Projekti ei ole vain tehtävä, vaan siihen voi liittyä vaikeasti ennakoitavia riskejä, taikka se voi vaatia erityistä luovuutta tai erityisosaamista vaativia tehtäviä. (Projekti 2011.) Ensimmäisellä tunnilla muodostimme viisi pienempää työryhmää, joille jokaisella jaettiin oma osa-alue. Meidän pienryhmämme tehtäväksi tuli selvittää Mobivisionin budjettia, kustannuksia ja rahoitusta. Ryhmämme kokoonpanoon kuuluvat optometristiopiskelijat Hanna Ali-Hokka, Paula Autio, Sanna Lehikoinen ja sairaanhoidon opiskelija Marja Ilpala. Tutustuimme erilaisiin kustannuksia aiheuttaviin tekijöihin, esimerkiksi vakuutuksiin ja muihin liikkuviin kuluihin. Aiheemme johdosta olimme yhteydessä muihin pienryhmiin. Välineistöryhmä antoi meille oman arvionsa kustannuksista, joita muun muassa auto ja tutkimusvälineet aiheuttavat. Alueryhmä antoi oman arvionsa etäisyyksistä, jonka perusteella pystyimme arvioimaan matkakuluja. Markkinointiryhmällä ei ollut tiedossaan tarkkaa budjettia.

4 2 1 Rahoitusmahdollisuudet Tässä luvussa esittelemme erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, mutta kaikki nämä eivät sovellu Mobivisionin kaltaisiin projekteihin. Riittävän rahoituksen takaamiseksi on olennaista tutustua mahdollisimman moniin rahoitusvaihtoehtoihin ja konkreettisesti anoa niistä rahoitusta. Mobivisionin kannalta mahdolliset rahoittajat voisivat olla Finnvera, ESR-ohjelma sekä Tekes. Ajoitus tulee huomioida rahoitusta haettaessa, esimerkiksi Kaste-hankeen on jo jaettu vuosille Projektihakemusta tehtäessä tulee ottaa huomioon, että suunnitelman sisältö vastaa sen ohjelman ja toimintalinjan sisältöä, josta haet rahoitusta. Hakemuksessa on myös huomioitava hakuilmoituksessa määritellyt asiat. Suunnitelmassa tulee olla konkreettisesti kuvattu projektin osallistujille tarjottavat toimenpiteet ja miten ne edistävät tavoitteidensaavuttamista. Hankesuunnitelmassa tulee ilmetä keinot tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Projektin toteutusaikataulu tulisi olla realistinen ja toteutettavissa sekä hankkeen on oltava kustannustehokas. (Ideasta suunnitelmaksi-ohjeita hanketta suunnitteleville 2011.) 1.1 Sitra Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden kasvua sekä Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä. Rahoituksen avulla Sitra tavoittelee hyvinvointia luovaa muutosta ja sen avulla voidaan tehdä kokeiluja potentiaalisilla muutos- ja kasvutoimialoilla. Sitra voi myös vetää mukaansa yksityistä sijoituspääomaa, jolloin Sitra voi olla tarjoamassa kasvuedellytyksiä uusille aloille. Sitra keskittyy sijoittajana uusiin liiketoiminnan alueisiin, joihin sijoittamiseen liittyy suurin riski, eikä yksityinen pääoma niille muuten hakeudu. Kohdeyrityksillä pitää yleensä olla mahdollisuus, kyky ja halu kasvaa myös kansainvälisille markkinoille. (Sitra sijoittajana.) Sitran yritysrahoituksen painopiste on liiketaloudellisesti lupaavissa alkuvaiheen teknologiayrityksissä. Uusia mielenkiintoisia teknologia-alueita ovat sellaiset alat, joilla

5 3 Suomen arvioidaan olevan osaamisen edelläkävijä tai joilla nähdään merkittävää tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalia. (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.) 1.2 Keksintösäätiö Keksintösäätiön rahoitusta voivat saada yksityiset henkilöt ja alkuvaiheessa olevat yritykset innovatiivisen tuotteen tai palvelun kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Rahoitusta myönnetään hakemuksen ja siihen liitettävien selvitysten perusteella. Keksintösäätiön rahoitus on riskirahoitusta, eikä vakuuksia tarvita, summa voi olla keksintöä kohden euroa. Rahoitusta voidaan myöntää etukäteen tulevien kustannusten kattamiseksi. Kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen saapumista, ei voida myöntää rahoitusta. Keksintösäätiön rahoitusmuotoina ovat avustus, tukiraha ja laina. (Yritystoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet 2008.) Keksintösäätiön tukirahaa voidaan myöntää esimerkiksi patentointi-, tuotekehitys- ja kaupallistamiskuluihin. Jos hanke menestyy kaupallisesti, tuki on maksettava takaisin Keksintösäätiölle. Jos ideasta ei synny liiketoimintaa, ei myöskään tukirahaa tarvitse palauttaa. Keksinnön oikeudet pysyvät keksijällä itsellään. (Yritystoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet 2008.) Uuden idean tai keksinnön arvioinnissa otetaan huomioon innovatiivisuuden aste, lisäarvo asiakkaalle, idean valmiusaste sekä tuotteen tai palvelun jakelukanavat ja monistettavuus. Myös aika, jonka kuluessa tuote tai palvelu saadaan markkinoille, markkinapotentiaali ja markkinoiden kasvuvauhti, kilpailijoiden tuotteet ja vastaavat ratkaisut, markkinoille pääsyn haasteet, yrittäjän tai yrittäjätiimin osaaminen ja valmiudet ovat kriteereinä innovaation arvioinnissa. (Rahoituksen myöntämisen perusteita 2011.) 1.3 ESR-ohjelma

6 4 Euroopan sosiaalirahaston eli ESR-ohjelman tarkoituksena on tukea työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. ESR-ohjelman rahoitusta käytetään työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseen yhdessä EAKR-ohjelmien rahoituksen kanssa. Sosiaalirahaston ohjelman rahoittamisen osallistuvat valtio, kunnat sekä yksityinen sektori. (ESR-ohjelma 2011, ESR-rahoitus 2009.) Sosiaalirahaston ohjelmassa rahoitetaan esimerkiksi rakenteellisen kehittämisen hankkeita: muun muassa koulutusjärjestelmien oppimisen uudistamista, jolla on vaikutusta pitkällä aikavälillä suureen ihmisryhmään. Koulutuksen vastaaminen työelämän tarpeisiin sekä koulutuksesta siirtyminen työelämään ovat seikkoja, joita pyritään hankkeilla parantamaan. Yksityishenkilöillä ei ole oikeutta hakea ESRrahoitusta. (ESR-ohjelma 2011, ESR-rahoitus 2009.) Kun lähdetään kehittämään jotakin ideaa, on käytännön kannalta tärkeää varmistua, siitä, että projektille on mahdollista myöntää tukea. Jotta rahoitus on mahdollista myöntää, tulee sen täyttää tiettyjä ehtoja. Viranomaisen tehtävänä on arvioida saapuneet hankehakemukset, joiden perusteella selviää rahoitetaanko hanketta vai ei. ESR-ohjelma koostuu valtakunnallisesta osiosta ja neljästä alueellisesta osiosta. Etelä- Suomella, Länsi-Suomella, Itä-Suomella ja Pohjois-Suomella on oma alueellinen osionsa. Nämä osiot perustuvat kunkin alueen omiin työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin. Niin sanotussa rahoituksellisessa erityisasemassa on Itä-Suomi, joka saa rahoituksensa erillään valtakunnallisesta osiosta. (ESR-ohjelma 2011, ESRrahoitus 2009.) 1.4 Finnvera Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos (Export Credit Agency), jonka palveluihin kuuluu yritystoiminnan aloittamiseen liittyvien rahoitustarpeiden asiantuntemus sekä rahoitus. Rahoitusmahdollisuuksina Finnvera tarjoaa aloittaville yrityksille lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja viennin rahoituspalveluin. Finnvera on valtion omistama. (Liiketoiminnan aloitus.)

7 5 Haettaessa rahoitusta Finnveralta suorittaa se laajan kartoituksen koskien liiketoimintasuunnitelmaa, yritystä, yrittäjää ja valitsevaa kilpailutilannetta. Yrityksen kohdalta arvioidaan sen edellytykset kannattavaan liiketoimintaan sekä kilpailu- ja riskien sietokyky. Itse yrittäjän kohdalta arvioidaan hänen yrittäjähenkisyytensä, paineensietokyky ja pystyvyys kohdata vastoinkäymisiä ja epävarmuutta. Yrittäjän on myös todistettavasti osattava hallita talousasioita. Kilpailijat ja yrityksen tilanne nykyisessä markkinatilanteessa kartoitetaan yritystutkimuksessa yhdessä yrityksen kehityssuunnitelman kanssa. Rahoitusta hakiessa olisi yrityksen liiketoimintasuunnitelman syytä olla tehtynä. (Liiketoiminnan aloitus.) Arvioidessaan yrityksen liiketaloudellisia toimintaedellytyksiä Finnvera käyttää usein apunaan seudullisten neuvontaorganisaatioiden lausuntoja. (Liiketoiminnan aloitus.) Mikäli Mobivisionin toiminnan aloittaa Metropolia Ammattikorkeakoulu, ei Finnveralta rahoitusta todennäköisesti saa, mutta jos toiminta aloitetaan yksityisen yrittäjän toimesta, on Finnvera potentiaalinen rahoittaja Rahoituksen hakeminen Finnveralta vaihe vaiheelta 1. Rahoituksen hakija kirjautuu Finnveran sähköiseen palveluun ja täyttää siellä vaadittavat tiedot. Hakemus lähetetään käsiteltäväksi. Finnveran sivuilta löytyy myös valmiit pohjat investointi- ja rahoitussuunnitelmaa varten. 2. Hakemuksen saapumisen jälkeen se ohjataan hankekunnan mukaisesti oikeaan aluekonttoriin jossa sille valitaan käsittelijä. 3. Kun hakemuksen käsittelijä (joko Finnveran pienrahoituksen rahoitusneuvoja tai rahoituspäälikkö) on tutustunut hakemuksen sisältöön, ottaa hän puhelimitse yhteyttä ja sopii tarvittaessa henkilökohtaisen tapaamisen. Tämä tapahtuu noin kahden viikon kuluessa. 4. Tapaamisessa hankkeen tietoja täydennetään, jonka jälkeen käsittelijä laatii yritysanalyysin ja päätösesityksen rahoituspäätöstä varten. 5. Päätöksen ollessa myönteinen Finnvera lähettää rahoitustarjouksen, joka on yleensä voimassa kolme kuukautta. Tänä aikana pitää tehdä päätös hyväksyykö Finnveran tarjouksen. Jos kyseessä on pientakaushakemus on asiakirjat lähetty pankille ilman että tarjous täytyy erikseen hyväksyä. 6. Mikäli rahoituksen hakija hyväksyy tarjouksen, tulee hänen ottaa yhteyttä tarjouksessa kerrottuun yhteyshenkilöön ja sopia rahoitusasiakirjojen allekirjoituksesta.

8 6 7. Laina voidaan maksaa ja takaus saattaa voimaan kun rahoituspäätöksen ehdot on täytetty ja asiakirjat allekirjoitettu. 8. Jos päätös on kielteinen, lähettää Finnvera siitä kirjallisen ilmoituksen, jossa päätös perustellaan. (Lähetä rahoitushakemus.) 1.5 Tekes-rahoitus Tekes eli teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Se tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta sekä verkostoitumisen mahdollisuuksia. Tekesin asiakkaita ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat. Rahoitusta voi saada tutkimusja kehitysprojekteihin. Tekes rahoittaa osan kustannuksista ja osa rahoituksesta tulee projektin toteuttajilta. (Rahoitus 2011.) Pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada Tekesin rahoitusta projektimuotoiseen kehittämistoimintaan, tämä rahoitus voi kattaa osan hankkeen kustannuksista. Yksi Tekesin rahoituskohteista on nuoret ja innovatiiviset yritykset. Rahoituksen avulla kasvava yritys voi kehittää liiketoimintaansa kokonaisvaltaisesti. Tekesin rahoitusta ei myönnetä tavanomaiseen liiketoimintaan tai sen kehittämiseen. Rahoitusta haettaessa Tekesin asiantuntijat kartoittavat hankkeen kannattavuuden ja markkinatarpeen. (Pkyritykset 2011.) 1.6 ELY-Keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa pk-yritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoitus on harkinnanvaraista avustusta tai lainaa. Mukana on usein myös EU:n rahoitusta. Päätökset tehdään jokaisesta hankkeesta hankearvioinnin perusteella. Rahoituksen lisäksi ELY-keskus tarjoaa myös rahoitukseen liittyvää

9 7 neuvontaa ja konsultointipalveluja. (Yritystoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet 2008.) Uudenmaan ELY-keskuksen rahoituslinjausten mukaan vuonna 2011 on rahoitus painotettu erityisesti yritysten kasvun ja kehittymisen tukemiseen. Painopistealueina ovat kansainvälistymällä kasvua hakevat, ja uutta liiketoimintaa käynnistävät yritykset. Kone- ja laitehankintoja tai toimitilojen rakentamista ei rahoiteta. (Yritystukien rahoituslinjaukset vuodelle 2011.) Ennen yritystukihakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Hakemuksen voi jättää esimerkiksi ELY-keskuksen Internet-sivuilla. (Yritystukien sähköinen asiointi 2011.) 1.7 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste on Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, jonka valtioneuvosto on vahvistanut Kaste-ohjelmassa määritellään sosiaali- ja terveyshuollon yleiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet vuosille Kasteen päätavoitteena on lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä, lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä muun muassa parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta. (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2011) 1.8 Terveys 2015 kansanterveysohjelma Terveys 2015 on pitkän aikavälinen terveyspoliittinen ohjelma. Sen tavoitteena on eri väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen sekä ihmisten toimintakykyisten elinvuosien lisääminen. Tavoitteena ei ole terveyden edistäminen ainoastaan terveydenhuollossa, vaan myös kaikilla muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Ohjelman perustana on Maailman terveysjärjestön (WHO) Terveyttä kaikille ohjelma. Terveys 2015 kansanterveysohjelmaa toteuttavat kunnat, elinkeinoelämä ja järjestöt. Kansanterveyden neuvottelukunta sekä sosiaali- ja terveysministeriö ohjaavat kansanterveysohjelman toimeenpanoa ja seurantaa. (Terveys 2015 kansanterveysohjelma 2010.)

10 8 2 Kustannukset Budjetti on yrityksen työkalu talouden suunnitteluun ja tarkkailuun ja osa yrityksen sisäistä laskentaa. Sen suunnittelu ja laatiminen on yrityksen toiminnan ennustamista ja tavoitteenasettelua, jonka pitäisi perustua mahdollisimman realistiseen kuvaan yrityksen mahdollisuuksista. Suunnitteluvaiheessa käydään läpi tulevat suunnitelmat ja kartoitetaan liiketoiminnan kehitys, markkinointitoimenpiteet, investoinnit ja henkilöresurssit. (Budjetointi.) Kokonaisuudessaan hankkeen budjetiksi on arvioitu euroa. Arvio perustuu jo olemassa oleviin Savonia Ammattikorkeakoulun kehittämiin liikkuviin suunhoitoyksiköihin. Näitä ovat Suupirssi, jonka toteutuskustannukset euroa, ja Hambulanssi, jonka kustannukset olivat euroa. Suupirssi aloitti toimintansa vuonna (Liikkuva suun terveydenhoitoyksikkö jalkautuu asiakkaiden pariin 2010.) 2.1 Välineistö Jotta hankkeesta saataisiin toimiva, tarvitaan sitä varten monenlaista välineistöä. Koska kyseessä on liikkuva tutkimusyksikkö, eräs tärkeimmistä välineistä on auto. Käytettävä auto on Mercedes-Benz Sprinter 310CDI-3,5/44K extrapitkä a4. Auton hinta on 47425,48 euroa, muutostöihin on varattu noin 2500 euroa, eli auton kokonaiskustannukset ovat euroa. Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän kustannukset kuuluvat auton hintaan. Auton yhdistetty keskikulutus on noin 4-5l/100km. Muita auton kulutuksesta aiheutuneita kustannuksia on arvioitu kohdassa matkakulut ja ylläpitokustannukset. Laitteistokustannukset koostuvat mikroskoopista, jonka hintaan sisältyy myös silmänpohjakamera, tutkimuspöytä ja tuoli. Näiden yhteishinta on noin euroa. Muiden näöntutkimusvälineiden hinnaksi on laskettu euroa. Sairaanhoitovälineistö koostuu verenpaine-, verensokeri- ja hemoglobiinimittarista.

11 9 Autoon on myös kaavailtu virtsan U-Stix-mittauksia sekä kuulotutkimuksia. Liikkuvan tutkimusyksikön olosuhteiden takia näiden testien toteuttaminen kyseisessä tilassa on mielestämme liian haastavaa luotettavan tuloksen saamiseksi. Tutkimusyksikössä on tarkoitus toteuttaa myös ravitsemusneuvontaa, tupakoimattomuuteen tukemista, masennuksen kartoittamista (BDI-masennusseula) sekä haavanhoito. Kokonaiskustannukset sairaanhoitovälineistä on euroa. Autoon suunniteltujen fysioterapiavälineiden ovat euroa. Hinta muodostuu fysioterapiahoitopöydästä ja kaiteesta sekä puristusvoimamittarista. Asiakasohjelmiston kustannukset ovat noin euroa. Maksupäätettä autossa ei ole, koska veloitukset hoidetaan laskuilla. Se, miten silmänpohjakuvat saadaan välitettyä silmälääkärille, on vielä epäselvää. 2.2 Markkinointi Tässä projektissa markkinointia hoitaa erillinen pienryhmä. Markkinointikustannukset riippuvat siitä minne ja mille alueelle liikkuvan tutkimusyksikön toiminta suuntautuu sekä siitä mikä tulee olemaan markkinoinnin kohderyhmä (yritykset vai yksityiset). 2.3 Matkakulut ja ylläpitokustannukset Polttoaineen litrahinta on 95E euroa ja diesel euroa (tarkastettu , Auton keskikulutus on noin 4-5l/100km. Toimintaalueen selvitessä pystytään auton todelliset matkakustannukset arvioimaan tarkemmin. Yllättäviä tilanteita varten tulee hankkeen käytössä ns. puskurirahaa. Ylläpitokustannukset, kuten välineistön huollot, auton öljyn- ja renkaidenvaihto sekä siivouskulut, tulee ottaa huomioon. Myös auton ja välineistö säilytys tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia.

12 Henkilöstö Kun yritys palkkaa työntekijöitä, sen tulee huolehtia palkanmaksun ja ennakonpidätysten lisäksi työntekijöiden pakollisista sosiaalivakuutusmaksuista. Lakisääteisiä maksuja ovat: työeläkevakuutusmaksu tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sosiaaliturvamaksu Työntekijästä aiheutuvaksi kustannukseksi ei siis voi laskea ainoastaan palkkakustannuksia. Mobivisionissa yhden optikon tai sairaanhoitajan/fysioterapeutin palkkaukseen sivukuluineen voidaan arvioida menevän noin euroa vuodessa/työntekijä. Tutkimustulosten analysointiin tarvittavan lääkärin kustannukset määräytyvät tehtävän sopimuksen mukaan Työterveyshuolto Myös työterveyshuollon järjestäminen kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Kela korvaa työnantajalle sopimukseen perustuvat työterveyshuollon tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärän asti. (Työntekijän vakuuttaminen ja työterveyshuolto.) 2.5 Vakuutukset Vakuutus on sopimus riskinalaisten henkilöiden tai yritysten vahinkojen tasaamiseksi. Vahingon tapahtuessa vakuutuslaitos korvaa aiheutuneen vahingon (Vakuutus 2011). Mobivisionin toimintaan vaikuttavia vakuutuksia ovat potilas-, liikenne-, ajoneuvo-, keskeytys-, omaisuus-, kiinteistö- ja vastuuvakuutus (Yrityksen vakuutus 2008) Potilasvakuutus Potilasvakuutuksen tehtävänä on korvata potilasvahinkolain mukaisesti terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunutta henkilövahinkoa. Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvauskäsittelyn. (Potilasvakuutus 2007.)

13 11 Potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavat vakuutusyhtiöt, jotka muodostavat potilasvakuutuskeskuksen. Keskuksen tehtävänä on ratkaista potilasvahinkolain perusteella onko potilaalla terveyden- tai sairaanhoidossa aiheutuneen vahingon perusteella oikeus vahingonkorvaukseen. Potilasvakuutuskeskus on vakuutuslaitos ja käsittelee vain vakuutusasioita. (Potilasvakuutus 2007.) Potilaan oikeudet perustuvat Suomen lakiin. Potilaslaki astui voimaan Lain mukaan potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta sekä hoitoa jonottavalle on kerrottava kuinka kauan jonottamisen on arvioitu kestävän. Potilaalle on myös annattava tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksesta sekä muista hoitoon liittyvistä seikoista joilla on merkitystä hoidosta päätettäessä. Mikäli potilas on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa voi hän tehdä siitä hoitolaitokselle muistutuksen, johon on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa. Terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, jonka tehtävänä on antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa tätä muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa. (Potilaan asema ja oikeudet 2005.) Yksityisellä sektorilla vakuuttamisvelvollisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstö, kuten optikot ja sairaanhoitajat, sekä toimintaansa harjoittavat yksityiset sairaanhoitolaitokset. Yksityiset yrittäjät ottavat vakuutuksen suoraan vakuutusyhtiöltä. Potilasvakuutuksen vakuutusehdot ja -maksut ovat samat kaikissa vakuutusyhtiöissä. Maksut määräytyvät yksityisten yritysten palkkasumman perusteella. Se maksetaan ennakkomaksuna, joka korjataan vakuutuskauden päätyttyä vastaamaan todellista palkkasummaa. Itsenäisten yrittäjien vakuutusmaksu lasketaan kiinteän riskimaksun mukaan joka vaihtelee ammatin riskin perusteella. (Potilasvakuutus 2005.) Ajoneuvovakuutukset Kaikilla liikenteessä käytettävillä moottoriajoneuvoilla on oltava lakisääteinen liikennevakuutus. Liikennevakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. Se korvaa myös henkilövahinkoja liikennevakuutetussa ajoneuvossa. Liikennevakuutus ei kuitenkaan korvaa itse ajoneuvolle tai siihen sisältyvälle materialle aiheutuneita vahinkoja. (Yrityksen vakuutukset 2008.)

14 12 Vakuutetulle ajoneuvolle on olemassa vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset, joita ovat muun muassa kolari-, palo-, varkaus-, ilkivalta-, hirvivahinko- ja lasivakuutus. Keskeytys-, oikeusturva sekä autopalveluvakuutuksin voidaan täydentää vapaaehtoista vakuutusta. (Yrityksen vakuutukset 2008.) 3 Tuotot Jotta liiketoiminta olisi kannattavaa, tulisi yrityksellä olla tuottoja. Tuotolla tarkoitetaan kulujen kattamisen jälkeen ns. käteen jäävää osuutta. Mobivisionin tuotot koostuvat tutkimusten ja palveluiden tuottamista tuloista sekä lisämyyntituloista. Lisämyyntituotteita ovat muun muassa mittausvälineet, fysioterapiavälineet, apuvälinetarvikkeet, silmälasikehykset, valmislasit sekä apteekin käsikauppalääkkeet. 3.1 Tutkimusten hinnat Olemme vertailleet Oulun liikkuvan näöntutkimusyksikön Silmon, Raahen silmäkulman ja Silmätalo Siritan tutkimushintoja. Kyseisten lähteiden hintatiedot löytyvät liitteistä. Näiden hintojen pohjalta koostimme oman hinnaston Mobivisionille. Hinnat ovat määritelty yksityishenkilöille, jotka tulevat vastaanotolle ilman kunnallista lähetettä. Hinnasto: Näöntarkastus 30 Silmänpainemittaus 25 Silmänpohjakuvaus 45 Näkökenttätutkimus 60 Verenpaine 5 Verensokeri 5 Hemoglobiini 5 Kädenpuristusvoima 5 Goniometri 5 Fysioterapia käynti 45 min 45

15 13 Liikuntaneuvonta 15 min 15 Ravitsemusneuvonta ja yleisterveysneuvonta 30 min 30 Mikäli autossa toteutettaisiin glaukoomatutkimusta, sitä varten tulisi selvittää, mitä välineitä tutkimusyksikköön on hankittava. Glaukoomatutkimuspaketin hinta olisi Kansaneläkelaitos Kela korvaa osan yksityislääkärin palkkioista, hoidoista ja tutkimuksista tietyn korvaustaksan mukaisesti. Kela ei kuitenkaan korvaa julkisen terveydenhuollon kustannuksia eikä yksityisen sairaanhoidon kustannuksia, mikäli henkilö on hoidossa jossakin julkisessa yksikössä, sairaalassa tai laitoksessa. Korvaus määritellään korvaustaksan perusteella. Asiakas maksaa aina osan sairaskuluistaan itse, sillä korvaus on vain osa taksan määrästä. Esimerkiksi yksityisten laitosten perimät toimistokulut, leikkaussalimaksut, sairaaloiden hoitopäivämaksut, poliklinikkamaksut sekä ennaltaehkäisevän hoidon maksut eivät kuulu sairasvakuutuksen korvattavaksi. (Sairaanhoitokorvaukset 2010.) Lääkärinpalkkioiden sekä erilaisten tutkimuksien ja hoidon korvaamisessa voidaan käyttää suorakorvausta. Suorakorvauksesta puhutaan, kun korvaus saada jo suoraan lääkärin vastaanotolla Kela-korttia näyttämällä. Maksettavaksi jää ainoastaan omavastuuosuus, sillä korvauksen määrä vähennetään suoraan kokonaishinnasta. Suorakorvausmenettelyä voivat käyttää ne terveydenhuollon palvelujen tuottajat, joilla on sopimus suorakorvausmenettelystä Kelan kanssa. (Sairaanhoitokorvaukset 2010.) Kelan korvaama määrä yksityislääkärin palkkioista on enintään 60 % vahvistetusta korvaustaksasta. Jotta korvauksen saaminen on mahdollista, edellyttää tämä sen, että hoito on sairauden vuoksi hyödyllistä. Mikäli korvaus on pienempi kuin taksan määrä, korvaus lasketaan kokonaispalkkiosta. (Lääkärinpalkkiot 2011.)

16 14 Esimerkki Kela-korvauksesta 1.) Silmälääkäri perii potilaan yhden kerran vastaanottokäynnistä 65 euroa. 2.) Vahvistetun korvaustaksan mukaisesta määrästä Kela korvaa 60 %. Taksa on 27 euroa. 3.) Potilaalle jää itselleen maksettavaksi 48,80 euroa (+toimistokulut.) Sairaskorvauksen kokonaissummaksi jää tällöin 16,20 euroa. Jos potilas on lähetetty terveyskeskuksesta yksityislääkärin tutkimuksiin, hän ei saa sairaanhoidon korvauksia. Tällöin kunta tai potilas itse maksaa tutkimusten kustannukset. Poikkeuksena edellisestä, Kela korvaa fysioterapian ja ihosairauksien valohoidon kustannuksia myös terveyskeskus- tai sairaalalääkärin myöntämällä lähetteellä. (Lääkärinpalkkiot 2011.)

17 15 4 Pohdinta Kokonaisuudessaan innovaatioprojektimme on ollut laaja ja monipuolinen. Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia on paljon tarjolla mutta kaikki mallit eivät sovellu kaikenlaiseen tarkoitukseen. On rahoituksia jotka ovat tarkoitettu vain yksityisille ja toiset vain uusille yrityksille taikka niiden keksimille uusille hankkeille. Totesimme, että kun yksityinen taho lähtee etsimään rahoitusta hankkeelleen, joutuu hän aikamoiseen rahoitusviidakkoon. Tutustuttuamme huolellisesti eri rahoitusvaihtoehtoihin, huomasimme että nykyyhteiskunta tukee ihmisiä yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen. Pääsimme tutustumaan liikkuvaan mattopesula-autoon ja löysimme artikkelin Talouslehdestä, jossa auton omistajaa ja hankkeen keksijää haastateltiin. Artikkeli ei herättänyt suurta innostusta yrittäjyyteen taikka innovatiivisuuteen, mutta ehkä joskus on hyvä kertoa se hieman harmaampikin puoli innovatiivisuudesta eikä aina vain sitä ruusuista puolta. Työn tekeminen oli mielestämme haasteellista ja vei paljon aikaa. Pienryhmäämme kuului vain neljä henkilöä, koska yksi ryhmäämme laskettu opiskelija ei koskaan ilmestynyt tapaamisiimme. Kokoonnuimme koululla joka viikko ja teimme työtä yhdessä monta tuntia. Työmme rakentui tiedon etsinnästä, sen koostamisesta ja lopulliseen muotoon työstämisestä. Tehtävänämme oli pohtia myös tuottoja ja kulujen minimointia, Ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. (Tuntematon.) Auton kannattavuus tulee silmätutkimuksista ja näin ollen niihin kannattaisi panostaa ensisijaisesti. Kun vertaa tuottoja sen kuluihin, on havaittavissa, että sairaanhoitajan ja fysioterapeutin tuotot suhteessa niiden aiheuttamiin kuluihin ovat kannattamattomat. Mikäli kuitenkin sairaanhoitajan ja fysioterapeutin tuottamia palveluja haluttaisiin tarjota Mobivisionissa, tulisi palvelujen hinnat hinnoitella niin korkeiksi, jotta ne kattaisivat aiheuttamansa kulut. Pohdittavaksi jääkin, onko kalliille palveluille todella kysyntää?

18 16 Lähteet Budjetointi. Yritys-Suomi. Verkkodokumentti. <http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/budjetointi1>. Luettu ESR-ohjelma. Työ- ja elinkeinoministeriö Verkkodokumentti. <http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/02_eu_rr_ohjelmat/02_esr/index.jsp >. Luettu ESR-rahoitus. Aluehallintovirasto / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Verkkodokumentti. <http://www.intermin.fi/lh/ita/hankkeet/rakennerahastot/home.nsf/pages/18ec6e1190d CF45DC22573A60043B72E> Luettu Hinnasto. Silmäkulma. Verkkodokumentti. <http://www.silmakulma.net/hinnastosivu.html.> Luettu Ideasta suunnitelmaksi - ohjeita hanketta suunnitteleville. Työ- ja elinkeinoministeriö Verkkodokumentti. <http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/03_hakijalle/02_ideasta_suunnitel maksi/index.jsp>. Luettu Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus. Tekes Verkkodokumentti. <http://www.tekes.fi/fi/community/innovatiivisten_julkisten_hankintojen_rahoitus/971 /Innovatiivisten_julkisten_hankintojen_rahoitus/2060>. Luettu Innovaatiot. Työ- ja elinkeinoministeriö. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.tem.fi/index.phtml?s=2069.> Luettu Koulutus ja tutkimus vuosina Opetusministeriö. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.minedu.fi/opm/koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/kesu_2012_fi.pdf. > Luettu Liiketoiminnan aloitus. Finnvera. Verkkodokumentti.< Luettu Liikuva silmäntutkimusyksikkö. Medieco Verkkodokumentti. <http://www.medieco.fi/index.php?id=362.> Luettu Liikkuva suun terveydenhoitoyksikkö jalkautuu asiakkaiden pariin. Euroopan sosiaalirahasto Verkkodokumentti. <http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/hyvaeae_hanketoimintaa/s uupirssi_ja_hambulanssi_lores.pdf> Luettu Lähetä rahoitushakemus. Finnvera. Verkkodokumentti. <http://www.yrittajatesti.fi/demo/.> Luettu Lääkärinpalkkiot. Kansaneläkelaitos. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ eh.> Luettu

19 17 Matonpesuauto vei rahat ja voimat. Koivikko, K. Kauppalehti Verkkodokumentti. <http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=2009/03/19720&ext=rss&r equest_ahaa_info=true>. Luettu Pk-yritykset. Tekes Verkkodokumentti. <http://www.tekes.fi/fi/community/pkyritykset/1032/pk-yritykset/2319>. Luettu Potilasvakuutus. If-Vakuutusyhtiö, päivitetty 1/2005. Verkkodokumentti. <http://www.if.fi/web/fi/sitecollectiondocuments/commercial/allianssit/58528i_potilas vakuutus.pdf.> Luettu Potilaan asema ja oikeudet. Potilasvakuutuskeskus. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.pvk.fi/www/page/pvk_www_2343.> Luettu Potilasvakuutus. Potilasvakuutuskeskus. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.pvk.fi/www/page/pvk_www_1218.> Luettu Projekti. Wikipedia. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://fi.wikipedia.org/wiki/projekti.> Luettu Rahoitus. Tekes Verkkodokumentti. <http://www.tekes.fi/fi/community/rahoitus/311/rahoitus/593>. Luettu Rahoituksen myöntämisen perusteita. Keksintösäätiö Verkkodokumentti. <http://www2.keksintosaatio.fi/ideoijalle/tukea-keksintosaatiosta/rahoituksenmyontamisen-perusteita/>. Luettu Sairaanhoitokorvaukset. Kansaneläkelaitos. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ eh?opendocument.> Luettu Silmätalo Sirita Verkkodokumentti. <http://www.sirita.fi/hinnasto.html.> Luettu Sitra sijoittajana. Sitra. Verkkodokumentti. <http://www.sitra.fi/fi/rahoitus/sitra_sijoittajana.htm>. Luettu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste). Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste> Luettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Verkkodokumentti. <http://www2.tekeskus.fi/new/pk-info/tutkimus-20.htm>. Luettu Terveys 2015 kansanterveysohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/terveys2015.> Luettu

20 18 Työntekijän vakuuttaminen ja työterveyshuolto. Yritys-Suomi. Verkkodokumentti. <http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/tyontekijan-vakuuttaminen-jatyoterveyshuolto>. Luettu Vakuutus. Wikipedia. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://fi.wikipedia.org/wiki/vakuutus>. Luettu Yrityksen vakuutus. Fennia/Suomen Yrittäjät Verkkodokumentti. <http://www.yrittajat.fi/fi-fi/yritystoiminnanabc/vakuutukset/>. Luettu Yritystoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet Suomen Yrittäjät. Verkkodokumentti. <http://www.yrittajat.fi/fi- FI/verotjarahat/rahat/rahoitussuunnittelu/>. Luettu Yritystukien sähköinen asiointi. Päivitetty Verkkodokumentti. <http://www.elykeskus.fi/fi/elykeskukset/asiointi/asioiverkossa/sivut/yritystukiensahkoinenasiointi.asp x>. Luettu Yritystukien rahoituslinjaukset vuodelle Uudenmaan ELY-keskus Verkkodokumentti. <http://www.elykeskus.fi/fi/elykeskukset/uudenmaanely/yritystoimintateknologiajainnovaatiot/docume nts/yritystukien%20rahoituslinjaukset%20vuodelle% pdf>. Luettu

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille 20.9.2017 Pienosuuskuntaforum Helsinki 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3. Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020 Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.2015 Lahti Esityksen sisältö Kehittämishanketuen hyväksyttävät kustannukset

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö Tekesin innovaatiorahoitus Anne Turula Palvelupäällikkö Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot

Lisätiedot

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12. Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.2016 Innovaatioseteli Tempo-rahoituspalvelu Vauhtia startup-yrityksen

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Turta 10.11.2015 1 EMKR:n rahoitus Suomen toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8. 1 Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.2009 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Täydentää

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE.

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE. Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile,

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile, selvitä ja valmistele tuote-

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Neuvomme

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen. Minna Suutari

Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen. Minna Suutari Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen Minna Suutari 28.3.2017 Team Finland auttaa yritystäsi, kun olet 1. Kiinnostunut kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisesta 2. Laajentamassa

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot