Stadgekommitten. Seriekommitten. Verksamheten Verksamheten Mikko Holopainen Erkki Linkomo. Yrjö Reijonen Erkki Pastinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stadgekommitten. Seriekommitten. Verksamheten 1959. Verksamheten 1959. Mikko Holopainen Erkki Linkomo. Yrjö Reijonen Erkki Pastinen."

Transkriptio

1 Seriekommitten Verksamheten Kommittens sammansättning: Yrjö Reijonen (ordf.), Toivo Ylimaa och Erkki Pastinen med Esko Piipponen som sekreterare. Under året har koidmitten hållit med protokoll bestyrkta möten. Kommittens uppgift har varit att ordna och Övervaka den av förbundsmötet fastställda nationella tävlingsverksamheten i fotboll och bandy. Denna genomfördes programenligt. Under året behandlades 7 protester berörande spelares representationsrätt. Sex av dessa protester föreslogs tili godkännande. Året tävlingsresultat framgår ur tabeller å annan plats. Toivo Ylimaa Yrjö Reijonen Erkki Pastinen Stadgekommitten Verksamheten Kommittens sammansättning har varit följande: Mikko Holopainen (ordf.), Patrik Henriksson och Erkki LinkODlO med John Gustaf son som sekreterare. Kommitten har under årets lopp förberett ändringarna till förbundcts tävlingsregler samt granskat och givit sitt utlåtande om de pensionsstadgar som äro under arbete för för Jmndets perso nai. Vissa tolkning frågor har diskuterats såväl muntligt som per telefon. Kommitten har hållit 10 möten. / Patrik Henriksson Mikko Holopainen Erkki Linkomo J. Gustafsson Esko Piippanen 80 81

2 Utrikeskommitten Verksamheten Kommitten har under året arbetat i följande sammansättning: Toivo A. Ekholm (ordf.), Kalle Altti, Allan Ljung- qvist och Leo 1. SuurIa med John Gustafsson som sekreterare. Kommitten har hållit ett möte och brådskande internationella frågor har diskuterats per telefon. Kommittens. medlemmar K. Altti och A. Ljungqvist voro Öst-Tysklands Fotbolliörbunds gäster under den stora sportveckan som hölls i Leipzig under augusti månad. 82 Toivo A. Ekholm Kalle Altti Allan Ljungqvist Leo J. Suurla.1. Gustafsson.J Bandysektionen Verkscunheten under tiden Bandysektionens sammansättning har under verksamhetsperioden varit följande: Allan Ljungqvist (ordf.), Antero Väyrynen (viceordf.), Sakari Salo, Leo I. SuurIa, Viljo Pulli, Kaarlo Einiö, Kauko Herve och Rolf Klärich. Sektionens arbetsutskott har bestått av A. Ljungqvist (ordf.), A. Väyrynen (viceordf. ), L. I. SuurIa och S. Salo. Sekreterare har varit John Gustafsson. Sektionen har hållit 3 och arbetsutskottet 2 möten. Bandyfullmäktiges ordinarie möte hölls den. 3., varvid 32 ' föreningar var representerade. På förslag av fullmäktige godkände förbundsmötet, att det s.k. avbytarsystemet tages i bruk fr.o.m. år 160. Likaledes godkändes fullmäktiges förslag, enligt vilket varje distrikt ägde utse en bandysektion. Internationella Bandyförbundets (IBF) kongress hölls i Västerås i Sverige de~ Förbundet loepresenterades av A. Ljungqvist och J. Gustafsson. A. Ljungqvist valdes tili viceordförande i IBF och L. I. SuurIa till medlem i förbundsstyrelsen. Till medlem i tekniska kommitten valdes Esko Pekonen. På förslag av sektionen fastställde Iörbundsstyrelsen sektionens reglemente. Förbundets internationella tävlingsverksamhet Iörlöpte efter uppgjorda riktlinjer. Alla landskamper spelades s.om duhbeimatcher. Ny tt publikrekord för bandylandskamper uppnåddes i Uleåborg i det matchen Finland-Sovjet drog betalande. 83

3 Den nationella tävlillgsverksamheten genomfördes programenligt. Under året har sektionen planerat omorganiserillg av verksamheten i de lägl e serierna. Närmare om tävlingsverksamhetell i respektive kommitteer berättelser samt i bilagorlla. Allan Ljungqvist Leo J. SuurIa Antero Väyrynen Sakari Salo Viljo Pulli Kaarlo Einiö Kauko H erve Rolf Klärich J. Gustafsson Uttagningskommitten i bandy V erksamheten Kommittens amman ättnillg: Sakari Salo (ordf. och sekr.), P entti Immoncn och Hjalmar Tammelin. På grulld av den korta och illtensiva äsongcn är det näs~l omöjligt att arrangera gemensamma triillillgslägel för landslagskalldidatcl~na. Dock lyckades kommitten arrangera ett ådant i Lahtis under tiden detta läger deltog 25 spelare och hölls de tsamma under ideali ka väderleksförhållanden och p å av Lahtis stad utmärkt skött spelplan. Oaktat ett mycket betungande träning program spelades en träningsmatch i elcktrisk belysning m cllan tvenne lag hestående av tiu lägre t kallade spelare. Enligt p å förhand uppgjord arbe tsplall har kommitten medlemmar b evakat match erna i mäster kapsserien sålunda att varje m edlem åtmin tone en gång har ett varje lag spela. Dessutom har en del match cr i Finlandsserien bevakats. Det officiella land kampsprogrammet omfattade A- och B match er mot Sverige och Sovjet samt den årliga landsdelsmatch en mot Nord-Sverige. Match erna mot Sverige samt B ruatch en mot Sovjet voro ytterst jämlla m edan åter Sovjets tarka A-Iag vann 0 överlägset. Nord-Finland lag h emför de sin sedvanliga segcl". 1 den sistnämnda m atch en pr övades för första gån gen avbytarc ystemet, SOlU rcdall tidigarc varit i kraft såväl i Sverige sorn i Sovjet. Sakari Salo / 84 Pentti Immonen Hjalmar T al111nelin 85

4 Utbildningskommitten i bandy Verkscunheten zmder tiden Kommittens sanunansättning: Leo J. Suurla (ordf.), Kaarlo Einiö, Armas Raukovaara, Juuso Lampila och Heikki Karikoski med Olavi Haaskivi som sekretei'are. J samband med nyo~' ganisationen av bandysektionen tilidelades uthildningskommitten även uppdrag av propagandanatur. På grund härav har kommitten föi'sökt analysera bandyn av i dag samt möjlighetei'na föi' dess utveckiing. Kommitten hai' utal'betat och till distrikten fördelat följande PM. Huru få ungdom och skolelever intresserade föi' bandy (J. Lampila) Uppväckande av bandyinti'esset i sådana orter som tidigai'e icke utövat bandy (A. RaukovaaI'a) Bildandet av nya handyföreningar och möjlighetei'na att hjälp~ dessa (Ii. Karikoski) PropagandaveI'ksamhet (K. Einiö) BandyoI'teI' och -planer i Finland (0. Haaskivi) Kommitten erhöll även i uppdrag, att utai'beta nya I'iktlinjer föi' de lägre serierna. Efter ett stort antal möten och diskussionstillfällen beslöts sammanslå Finlands- och landskapsserien tili en tävling - riksseriell. Viktigaste prsaken härtili vai' de deltagande föreningarnas I'inga antal, vilket omöjliggjorde en ekonomiskt bärande zonindelning. Kommitten har tagit initiativet tili att inom varje distrikt måtte bildas en särskild balldysektion. 86 För att utöka ullgdomsverksamheten har införskaffats :material för utformning av regler tili en tekniktävlin~. Arbetet har fortskridit så långt, att tävlingen kan arrangeras vintern -60. Rådplägllingsdagarna för bandytränare hölls i Eerikkilä under tiden J tillfället deltog tränare från 20 olika föreningar. S. Salo, K. Einiö, J. Alho, V. Allinen. H. Mehto, E. Piipponen och O. Haaskivi föreläste och ledde de olika diskussionsämnena. Samarhetet med skolor och ungdomsorganisationer har fortsatt och till lärarna har disti'ibuei'ats hoken»jääpalloa leikkien ja kilpaillen». Juuso Lampila Kaarlo Einiö Leo J. Suurla ArmltS Raukovaam Heikki Karikoski Olavi Haaskivi 87

5 Tävlingsverksamheten FOTBOLL Mästerskapsserien spelades som dubbelserie, i vilken deltog 10 lag. Serien vanns av I.F. Kamraterna, He lsingfor s~ som således korades tili Finlands fotboll mästare. Rosenlewin Urheilijat -38 (Björnehorg) tog silver- och Valkeakosk en Haka bronsmedaljerna. Ur serien föll det sist placerade laget Gamlakarlehy Bollklubh. 1 serien spelades inalles 1 matcher av vilka en annulerades på grund av protest. Mästarlaget : Anders Westerholm, Tor Lindman, Matti Haahti, Unto evalainen, Eino Silen, Stig Holmqvist, Carl Magnus Ekman, Hannu Kankkonen, Rolf Rosqvist, Yrjö Pärnänen och Kaj Sylvander. Lagets tränare var Roland Wiik. 1 täv~in gen om Fiulands Cup deltog 186 lag, vilket är nytt rekord. Av mästerskaps- och Finland erien delto O" 36 lau vilka utan kvalificering berättigades tili den egentliga " tävlingen. För att he ätta de resterande 28 platserna måste tre " kvalificering omgån gar arrangeras. Finalen spelades den p å Olympiastadion m ellan Valkeakosk en Haka och I.F. Kamraterna, Helsingfors. Matchen vann av det förstnämnda laget m d 2-1 (2-0). Cupmästare : Aarre Klinga, Olli Mäkinen, Antti Nieminen, Aimo Pulkkinen, Esko Valkam a, Veijo Valtonen Kalle Kinnunen, E ko Malm, Eero Nieminen, K eijo Airola och Juhani P eltonen. Lagets tränare var Walter H einonen. 1 cuptävlingen pclades inalles 185 m a tch er, varav tvenne w.o. Finlands-serien var indelad i tre zoner m ed 10 lag i varje. 1 zonerna spelades duhbelserie oeh de seo-rande lao-en i varj'e _ zon uppflyttade tili mästerskapsserien. Dessa voro: södra zonen: Kronohagens Idrottsförening, västra zonen: Tampereen Kisatoverit och norra zonen: I.F. Drott från Jakobstad. Joensuun P alloseura, Turun \Veikot och Tornion Pallo-47, vilka placerat ig SOI11 sista lag i varje zon, n edflyttades. Serien ol11fattade 270 matcher. Landskap serien b estod av 72 lag indelade i zoner l11ed 7- lag i varje. 1 zonerna spelades duhhelserie och följande zonsegrare uppflyttades : Töölön esa, iipurin R eipas _(Lahti ), Salon Palloilijat, Mikkelin Palloilijat, Porin Palloilijat, Tampereen Palloilijat, Warkauden Pallo-35, Kokkolan Palloveikot och Rovaniemen Palloseura. Om zon cgern spelades tvenne omspel match er m ellan Vesa och Kullervo. Den första slöt oavgjord och den andra vanns av Vesa med 3-1. Ur serien n edflyttades följande lag till kretsserien: H elsingin Ilves, E sbo Bollklubh, Loviisan Ricnto, TLU"tID. P yrkivä, Lauritsalan Pallokerho, Kaskisten Veto (dcltog icke), Vaajakosk en Pallo, okian P yr y, Varkauden T yöväen Palloilijat, ykarleh y Idrottsklllbb och Tornion Palloveikot. 1 scrien pclades inallcs 46 match er, varav 3 w.o. Kret serien omfattade 87 lag indelade i 18 zoner m ed lag i varje zon. I zonerna spelades duhbel erie och följande zonsegrare uppflyttades tili landskap serien: Kallion Palloseura, Malmin Palloseura, Kellokosk en Alku, Pargas Idl'ottsförening, udenkaupungin Roima, Vammalan Palloseura, Forssan Alku, Pallo-Sepot-44 (Valkeakoski), Kaipiaisten K a J"",m, Tor (Lovisa), Imatran Pallo, Suolahden Urho, Seinäjoen Palloseura, K evätniemen K ehä (Liek sa), Otanmäen P allo, Yk spihlajan Reima, P ateniemen Urheilijat oeh Rovaniemen Lappi. - Om zonscgern spelades följande omspel: Jäntevä P ar gas I F 2-3, Roima- IFFK och P S-44---MesTo 3- l. Vr serien n edflyttades tili distriktsserierna följande lag: Karhun Poja t, Pukinmäen Veto, Sibbo- Vargarna, Kimito Sportförening, Pallo-Sepot, Åbo (avbröt), Euran Pallo, Hämeen- 8

6 linnan Tarmo, Tahmelan Vesa, Lahden Sampo, Haminan Pallo-Ki sat, Lappeenrannan Työväen Urheilijat (deltog icke), Vaajakosken Kuohu, Sparta, Vasa, Outokummun Vesa (avhröt), Kuhasen Kiri, Kokkolan Jymy, Raahen Vesa och Isokylän Pallo-Pojat (avbröt). - Inalles spcladcs i kretsserien 324 matcher, varav 7 w.o. och 7 annulerade. I tävlingen om juniormästerskapet dcltog eiter kvalificeringar inom distrikten 32 lag. Dessa spelade för t en cuptävling till dess 4 lag återstod, varefter mä terskapet avgjordes genom en cnkel erie. Juniormästare blev Helsingin Jalkapalloklubi. J uniormästare : Risto Kala, Anssi Urvas, Matti Nieminen, Kalevi ieminen, Ilmo Somio, Martti Railio, Kari Kallio, Pertti Sartama, Jaakko Murtovaara, Seppo Pöntynen och J onko Louhi. Lagets tränare vai' Raimo Wallin. Silvermedaljerna erövrades av Valkeakosken Haka och brons fick Oulun Työväen Palloilijat. I tävlingen spelades 35 matcher. Allt som allt deltog i förbundets tävling verksamhet 4 lag, vilka spelade 1401 matcher. Motsvarandc siffror för 8 var 384 och BANDY Mä terskapsserien spelades som en 10 lag OmfatLallde enkel serie i en ;/,on. Mästerskapet hemfördes av Käpylän Urheilu Veikot som sålunda förnyade sin hragd från året föl ut. Oulun Palloseura vann silver- och Veiterä från Willmanstrand bronsmedaljel'lla. Mikkelin Palloilijat och 1. F. Kamratel'lla, Vasa föllo m seriell. Om nedflyttningen spelades en omspelsmatch i Willmanstralld mellan 1. F. Kamraterna, HeI ingfors och Mikkelin Palloilijat varvid HIFK vann med 2-1. Mästarlaget : Ohto Uotinen, Kaj Ström, Sakari Pihlamo, Olavi Varma, Reijo Rihtamo, Matti Niemi, Lauri Martti, Pentti Jokinen, Tauno Timoska, Tapio Hovi och Antti Einiö_ Lagets tränare valo Kaarlo Einiö. 0 Finlands-serien omfattade 32 lag inde1ade i fyra zoner med 6-10 lag i varje. I lre zoner (södra, östra och västra) speiades I')nkeI serie. Norra zonen var indelad i tvenne underzoner. I den ena, som omfattadc ~ lag spelades enkel- och i den andra Dled 4 lag dubbelserie. De segrande lagen i underzonerna spelade en dubhelmatch om zonsegern. Efter detta spelade de fyra segrande Iagen en enkel serie och de två hästa, Vaasan Palloseura och Viipurin Reipas (Lahtis) uppflyttades tili mäster kap serien. Till landskapsserien nedflyttades Hakaniemen Palloilijat, Tolkis Bollklubb, Savonlinnan Työväen Pallosema, Lappeenrannan Pallo, Lohjan Louhi, Gamlakarleby Bollkluhb och Jäähukat, Kajana. Landskapsseriell omfattade 37 lag och förmatcherna spelades inom distrikten. Serien val" indelad i 8 zoner sålunda, att två på förhand bestäm da distrikt hildade en zon. Varje zon hestod distriktsvis av två underzoner enär matcherna samtidigt även o-älldc distriktsmacher. Efter detta speiade de segrande " lauen i underzonerna dubhelmatcher vilka arrangerades av förbundet. " Zonsegrarna BK Sparta, Borgå, udenkaupungin Roima, Mikkelin Mikot, Valkeakosken Haka, Joensuun Palloseura, Vaasan Palloveikot och Pateniernen Vesa uppflyttade till Finland -serien. I den zon sorn bildades av Lahtis och Tavastlands distrikt fanns inga deitagare. Juniormästerskapet avgjordes som en cuptävling, i vilken efter kvalificedngar inom distrikten deltog 14 lag. Mäterskapet hemfördes av Käpylän Urheilu-Veikot, som i finalen i Helsinufors vann över Kouvolan Urheilijain Palloilijat med 3-0. " J uniormä tare : Tapio Merilä, Jarmo Söderströru, Reijo Vuorinen, Heikki Saloranta, Ilpo Seppälä, Reino Kinnunen, Jan Sandell, Sakari Lundell, Timo Meriluoto, Matti Hoppu och Jarlllo Uosukainen.. I av förbundet arrangerad tävlingsverksamhet deltog inailes 3 Iag, vilka spclade 176 rnatcher. Motsvarande siffror för 8 var 100 och 1. 1

7 LÄRDOMSSKOLORNAS CUPTURNERING 1 FOTBOLL Tävlingen arl'angerades nu för femte gången liksom tidigare gemen amt av Finlands Bollförbund, Skolstyrelsens sportinspektör, Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto, Svenska Finland Skolidrottsförbund, H elsingin Sanomat och Finlands Gymnastiklärarförbund, som nu deltog för första gån gen i arrangemangen. TiJl Centraltävling kommitten hade arrangörerna ut ett fö]jande representanter: FBF Keijo Siltanen och Roland Wiik, 0 Matti Mattila och K eijo Siltanen, SFSI C-O. Homen och tig Warelius, H S Jaakko Kahila och Voitto Sulander ' amt FGF Yrjö Nora och Matti Karhunen. Skolstyrelsen s representant har varit portinspektör Teemu Saarinen. Centraltävlingskomlllitten utsåg till ordförande K ei jo Siltanen, om sa mtidigt även var ordförande för arhetsutskottet. Till detla hörde dessutom Jaakko Kahila och Voitto Sulander samt SOJll ekreterare Esko Piipponen. Såsom förcgåcnde åx spelades kvalificerings- och 1 omgångens matcher redan i maj månad, enär tävlin~en svårligen hade kunnat genomföras enhart under hösten. Skolorna har såsom tidigare varit indelade i å tta ZOller. lnalles deltog 87 skolor. För förtjän tfullt arhete cuptävlin gen till fromma förlänades p ]aketten i guld åt konsul Dennis Lindell, verkstä]]ande direktör Ilmari Ketola, inspektör Teemu Saarinen, Svenska Finland Skolidrottsförhund och medlemmen i tävlingskommitten Roland Wiik. ilverpiaketten tilldelades gymnastiklärare I lmari Kautto, direktör Tauno 'Takala och distribssekreterare Martti Laippala. Plaketten i brons erhöll domaren i finalen Aarno T uorila samt retroaktivt de tidigare år ens finaldomare Tauno Mäkelä, Kuxt Cederberg, Toivo Leivolahti, Johan Alho, Alle Hedherg och Aarne Eriksson. Tävlingen vanns av Porin lyseo, som fick sin andra inteckning i OlycksfaIHörsäkringsholaget Ku]]ervos vandringspris 2»Kullervon Ilves». Finalen spelades i Björneborg den Motst åndare var Kouvolan lyseo som förlorade med 1-2. Den sistnämnda skolan h emförde för ett år framåt "Lindell-malja», som ti]] tävlin!ten donerats av firman Herman Lindell Ah. e L - Porin lyseos mästarlag: Juhani Honkasalo, Jor~a angen, Keijo Haukio'ja, Simo Näkki, Sakari Ruuttu, Matti Linnainmaa, Pekka Koivtlllen, Jouko Ojansuu, Olavi Fast, Jorma Ruuhinen och Antti Kokki ~mt reserver Unto Vuojärvi och Tapani Honkasalo. Lagledare: lektor Ilmari K~utto.. D et egrande lagets spelare erhö]] plaketten 1 guld, fmalnlotståndaren i ilver samt de två övriga semifinallagen Kokkolan lyseo och Turun klassillinen lyseo hronsplaketten. De övri <Ta zon egrarna, Valkeakosken yhteislyseo, Joensuun lyseo, Hels~n g in ormaalilyseo och Merikosken yhteislyseo erhöllo de mindre försilvrade plaketterna. Dessutom t llldelades alla ovannämnda skolor ett antal fothollar. Förlustandelar uthetalades åt skolorna inalles mk 8.074:-, vilken summa fördelar sig på de olika zonerna enligt följande (inom parentes motsvarande summor 8) : zon 1: :- (24.25:-), zon 2: 8.163:- (57.750:-), zon 3: :- (10.46:-), zon 4: :- (8.520:-), zon 5: 13.26:- (3.765:-), zon 6: :- (22.630:-), zon 7: 250:- ( :-) och zon 8: 3.630:- (.85:-). Årets h ela förlust mk 1.16:- fördelades såsom tidigare mellan H elsingiu Sanomat och Finlands Bollförhund. Tävlingsresultaten och översikt över tävlingen under åren 5--5 å annan plats. T eemu Saarinen K eijo Siltanen Roland Wiik Matti Karttunen Yrjö om Stig W areliu s J aak ko KahiLa Matti S. Mattila c-o. Homen V oitto Sulander Esko Piipponen 3

8 CUPTÄVLINGEN FöR YRKESSKOLORNA nder berättelseåret arrangerades för första gången en hela landet omfattande cuptävling i fotboll för yrkesskolorna. åsom arrangörer för tävlingen stod Suomen Ammattikoulu. jen Urheiluliitto (SAKU) och Finlands Bollförbund. Den egentliga tävlingsplanen utformades vid överläggnin. gar i vilka deltog fl'ån SAKU:s sida l:ektor Mikko Rusama och ekonomichef Kalervo Hauhio samt från förbundets sida John Gust:tfsson, Olavi Haa kivi och Esko Piipponen. I tävlingen deltog 24 skolor och som segrare utgick Yhtyneet Papcritehtaats yrkesskola, som i finalen i Valkeakoski slog Lohjan Kalkkitehtaan konepajakoulu överlägset med Det segrande laget erhöll första inteckningen i det av Pan Amel'ican Airway (PAA) donerade vandringspriset samt SAKU:s mästerskapsmedaljer. Mästarlaget: Juhani Seppälä, Eero Mäkinen, Matti Mattila, Erkki Salonen, Jorma Tienhaara, Raimo Hakaniemi, Juhani Siitonen, Mauri Tuuri, Esko Malm, Kalevi Talikka och Reino Jokinen. Lagledare var Tapio Seppälä. I tävlingen spel"des inalles 22 matcher och de betalande åskådarnas antal uppgick till 3856 eller i medeltal 175 åskådare per match. I entl't)avgifter uppbars mk :- och inalles skolol' klarade sig utan förlust. Enligt insända redovisningar utbetalades förlustandelar åt skolor, sammanlagt marko Undcr tiden ~ hölls i Eerikkilä ett rådplägningstillfälle för yrke skolornas lärare. Detta samlade 25 deltagal'e. Under mötet konstaterades, att tävlingen lämnat endast positiva erfarenheter amt diskuterades tävlingsformen för följande år. 4 Tävling l'esultaten å annan plats. TULOKSET JA TAULUKOT Resultat och tabeller Jalkapallomaaottel ut Landskamperna i fotboll A-MAAOTTELUT Suomi-Norja Helsingissä Tulos: Norjan voitto 4-2 (3-0). Yleisöä: 11.. Suomen joukkue: Anders Westerholm HIFK, Reijo Jalava HJK, Matti Haahti HIFK, Unto Nevalainen HIFK, Ralf Sjö. beru VIFK (Lauri Lehtinen HJK), Kauko Hakkarainen KuPS, Carl-Magnus Ekman HIFK, Hannu Kankkonen HIFK, Keijo Airola Haka, Mauno Nurmi TPS, Matti Hiltunen KuPS. Varamiehet: Aarre Klinga Haka, Aimo Pulkkinen Haka, Kalevi Lehtovirta TPS. Joukkueen johtaja ja valmentaja Aatos Lehtonen sekä toi nen valmentaja Valter Heinonen Haka. Suomen maalit: Hannu Kankkonen 2. Suomi-Ruotsi Malmössä Tulo: Ruotsin voitto 3-1 (2-1). Yleisöä: Suomen joukkue: Matti Kannas HJK, Reijo Jalava HJK, Matti Haahti HIFK, Unto Nevalainen HIFK, Lauri Lehtinen HJK, Stig Holmqvist HIFK, Carl-Magnus Ekman HIFK, Kai Pahlman HPS, Rolf Ros,qvist HIFK, Matti Hiltunen KuPS, Markku Kumpulampi Haka. 5

9 Varamiehet: Aarre Klinga Haka, Risto Hautala VPV, Aimo Pulkkinen Haka, Lauri Häyhä RU -38. Joukkueen johtaja ja valmentaja A. Lehtonen ja toinen valmentaja R. Wiik HIFK. Suomen maali: Unto Nevalainen. Snomi-Itä SaksCb Helsingissä 6.. Tulos: Suomen voitto 3-2 (2-2). Yleisöä: Suomen joukkue: Anders Westerholm HIFK (Jouni Gröndahl TPS), Reijo Jalava HJK, Matti Haahti HIFK, Unto Ne valainen HIFK, Lauri Lehtinen HJK, Stig Holmqvist HIFK, Markku Kumpulampi Haka (Carl-Magnus Ekman HIFK), Matti Hiltunen KuPS, Rolf Rosqvist HIFK., Kai Pahlman HPS, Keijo Voutilainen KuPS. Varamiehet: Altti Grönlund RU -38, Aulis Järvinen RU -38. Joukkueen johtaja ja valmentaja A. Lehtonen sekä toinen valmentaja Olavi Laaksonen. Suomen maalit: K. Pahlman, M. Hiltunen ja R. Rosqvist. Suomi- Tanska KööpenhaminctSsa Tulos: Tanskan voitto 4-0 (2-0). Yleisöä: noin Suomen joukkue: Anders Westerholm HIFK, Reijo Jalava HJK, Matti Haahti HIFK, Unto Nevalaim~n HIFK, Lauri Lehtinen HJK, Stig Holmqvist HIFK, Matti Hiltunen KuPS, Kai Pahlman HPS, Matti Sundelin TPS, Hannu Kankkonen HIFK, Kalevi Lehtovirta TPS. Varamiehet: Carl-Gustaf Nabb VIFK, Taisto Ruippo KPT, Arino Pulkkinen Haka ja Lauri Häyhä RU -38. Joukkueen johtaja ja valmentaja A. Lehtonen sekä toinen valmentaja Stig-Göran Myntti VIFK. 6 Suomi-Puola Helsingissä Tulos: Puolan voitto 3-1 (1-0). Yleisöä: Suomen joukkue: Aarre Klinga Haka, Reijo Jalava HJK, Martti Hyvärinen KuPS, Aulis Järvinen RU -38, Rainer Forss TuWe, Unto Nevalainen HIFK, Matti Hiltunen KuPS, Hannu Kankkonen HIFK, Tor Österlund HIK, Kai Pahlman HPS, Juhani Peltonen Haka. Varamiehet: Jouni Gröndahl TPS, Olli Heinonen Reipas. Aulis Järvinen RU -38 ja Keijo Airola Haka. Joukkueen johtaja ja valmentaja Aatos Lehtonen sekä toinen valmentaja Olavi Laaksonen. Suomen maali: Hannu Kankkonen. Suomi-Puola Katowicessä Tulos: Puolan voitto 6-2 (4--2). Yleisöä: noin Suomen joukkue: Anders Westerholm HIFK, Reijo Jalava HJK, Matti Haahti HIFK, Unto Nevalainen HIFK, Rainer Forss Tu W e, Stig Holmqvist HIFK, Carl-Magnus Ekman HIFK, Hannu Kankkonen HIFK, Tor Österlund HIK, Kai Pahlman HPS, Juhani Peltonen Haka. Varamiehet: Jouni Gröndahl TPS, Lauri Lehtinen HJK, Aulis Järvinen RU -38, Matti Hiltunen KuPS, Keijo Airola Haka ja Eino Luukila TKT. Joukkueen johtaja ja valmentaja A. Lehtonen sekä toinen valmentaja Olavi Laaksonen. Suomen maalit: Österlund ja Peltonen. Suomi-Länsi-Saksa Siegenissä Tulos: Länsi-Saksan voitto 2-1 (1-0). Yleisöä: noin Suomen joukkue: Jouni Gröndahl TPS, Reijo Jalava HJK, Matti Haahti HIFK, Unto Nevalainen HIFK, Lauri Lehtinen 1 7

10 H 11 1,:: I HJK, Rainer Forss TuWe, Hannu Kankkonen HIFK, Kai Pahlman HPS, Tor Österlund HIK, Stig Holm'qvist HIFK, Juhani P eltonen Haka. Varamiehet: Anders Westerholm HIFK, Aulis Järvinen RU -38, Carl-Magnus Ekman HIFK, Keijo Airola Haka, Eino Luukila TKT, Matti Hiltunen KuPS. Joukkueen johtaja ja valmentaja A. Lehtonen sekä toinen valmentaja O. Laaksonen. Suomen maali: Hannu Kankkonen. B-MAAOTTELUT Suomi- Norja Trondheimissä Tulos: Suomen voitto 2-0 (0-0). Yleisöä: noin Suomen joukkue: Matti Kannas HJK, Aarno Niinimäki TPV, Rainer Mäkelä RU -38, Aulis Järvinen RU -38, Rainer Forss Tu W e, Holger Strömberg Drott, Keijo Voutilainen KuPS, Arno Nordlund HIK (Turkka Tamminen TuTo), Tor Österlund HIK, Kai Pahlman HPS, Juhani Peltonen Haka. Varamiehet: Urho Örn KIF ja Aulis Huttunen Pallo-Pojat. jat. Joukkueen johtaja ja valmentaja O. Laaksonen sekä toinen valmentaja Paavo Isaksson HIK. Suomen maalit: Tor Österlund 2. Suomi-Ruotsi Porissa ~. 8. Tulos: Tasapeli 2-2 (1-1). Yleisöä: Suomen joukkue: Olli Leskinen RU -38, Altti Grönlund RU -38, Aarno Niinimäki TPV, Aulis Järvinen RU -38, Aimo Sommarberg RU -38, Rainer Forss TuWe, Keijo Voutilainen KuPS, Arno Nordlund HIK, Tor Österlund HIK, Kalevi Lehtovirta TPS, Juhani Peltonen Haka. Varamiehet: Anders Westerholm HIFK, Pentti Mäkelä Rauman Pa 110, Turkka Tamminen TuTo, Timo Iivarinen KuPS. Joukkueen johtaja ja valmentaja O. Laaksonen sekä toinen valmentaja Uuno Viitaniemi Rauman Pallo. Suomen maalit: ArDO Nordhmd ja Kalevi Lehtovirta. Suomi- Tanska Helsingissä Tulos: Suomen voitto 2-1 (1-1). Yleisöä: Suomen joukkue: Aarre Klinga Haka, Altti Grönlund RU -38, Rainer Forss TuWe, Aulis Järvinen RU -38, Aimo Sommarberg RU -38, Holger Strömberg Drott, Keijo Voutilainen KuPS, Timo Iivarinen KuPS, Tor Österlund HIK, Keijo Airola Haka, Juhani Peltonen Haka. Varamiehet: Urho Örn KIF, Aleksanteri Risto KPT, Pentti Rautiainen HPS, Ossi Vilppunen LPM. Joukkueen johtaja ja valmentaja O. Laaksonen sekä toinen valmentaja Kalervo Lehto HT. Suomen maalit: Tor Österlund ja Keijo Airola. JUORTEN MAAOTTELUT Suomi- Norja Hamarissa Tulos: Norjan voitto 2-0 (1-0). Yleisöä: noin Suomen joukkue: Jouni Gröndahl TPS, Rii!to Viljanen LPM, Martti Hyvärinen KuPS, Esko HeItala KUP, Olli Heinonen Reipas, Nil Laine HJK, Eino Luukila TKT, Olli Rajala TPV, Rauli Virtanen IKissat, Matti Mäkelä IKissat, Markku' Kumpulampi Haka. Varamieh et: J arj Forss VPS, Mat~i Mäkelä Rauman Pallo, Heikki Majanlahti TKT, hilla Taavitsainen KPT. Joukkueen johtaja ja valmentaja O. Kristo sekä toinen valmentaja Paavo Laine TKT.!! i I : i 1, I I 8 ll 1

11 ~, )! '1 Suomi-Ruotsi Turussa Tulos: Ruotsin voitto 3-0 (2-0). Yleisöä: Suomen joukkue: Jouni Gröndahl TPS, Risto Viljanen LPM, Martti Hyvärinen KuPS, Nils Laine HJK, Olli Heinonen Reipas, Heikki Majanlahti TKT, Eino Luukila TKT, Olli Rajala TPV, Reijo Luoma TKT, Ilkka Haila Sudet, Rainer Niinimäki TKT. Varamiehet: Jarl Nylund Drott, Matti Mäkelä Rauman Pallo, Esko Helt~la KUP, Håkan Wikström GBK. Joukkueen johtaja ja valmentaja Olavi Kristo sekä toinen valmentaja Jaakko Korhonen KPT. Suomi-Tanska Kotkassa pas, Heikki Majanlahti TKT, Markku Kumpulampi Haka, Håkan Wikström GBK, Juha Taavitsainen KPT, Reijo Koivisto TKT, Rainer Niinimäki TKT. Lehdistö: Ilpo Närhi KPT, Risto Viljanen LMP, Matti Mäkelä RPallo, Esko Heltola KUP, Thorbjörn Lundqvist TPS, Risto Eitsi Sudet, Eino Luukila TKT, Olli Rajala TPV, Juhani Kettula Sudet, Ilkka Haila Sudet, Kalevi Talikka Ilves. Yhteiset varamiehet: Matti Haavisto TPV, Risto Ylinen TaPa, Lasse Niemi KalPo. Maalit: Lehdistö: Haila, Heltola, Rajala. Maajoukkueen johtaja O. Kristo ja lehdistön Torsten Lindholm. Maajoukkue-Lehdistö Turussa 3. 6.! I I, I 1:,i Ii Ii,: Tulos: Tanskan voitto 3-1 (2-1). Yleisöä: &,uomen joukkue: Jouni Gröndahl TPS, Risto Viljanen LPM, Martti Hyvärinen KuPS, Esko Heltola KUP, Thorbjörn Lundqvist TPS, Olli Heinonen Reipas. Eino Luukila TKT, Semi Nuoranen Reipas, Juha Taavitsainen KPT, Olli Rajala TPV, Raimo Åhman TuTo. ' Varamiehet: Jarl Erik Nylund Drott, Reino Värrälä Kuusankosken Puhti, Heikki Majanlahti TKT, Sauli Pietiläi. nen Jäntevä. Joukkueen johtaja ja valmentaja O. Kristo sekä toinen valmentaja Leo Aaltonen TPS. Suomen maali: Semi Nuoranen. MUUT OTTELUT Nuorten maajoukkue-lehdistö Tampereella Tulos: Lehdistö voitti 3-0 (2-0). Yleisöä: 667. Maajoukkue: Jouni Gröndahl TPS, Reino Värrälä Puhti, Martti Hyvärinen KuPS, Nils Laine HJK, Olli Heinonen Rei-. I Tulos: Lehdistö voitti 2-0 (1-0). Yleisöä: Maajoukkue: Carl-Gustaf Nabb VIFK, Taisto Ruippo KPT, Matti Haahti HIFK, Unto Nevalainen IDFK, Aimo Sommarberg RU -38, Stig Holmqvist HIFK, Carl-Magnus Ekman HIFK, Hannu Kankkonen HIFK, Toivo Johansson RU -38, Kalevi Lehtovirta TPS, Rauli Virtanen lkissat. Lehdistö: Anders Westerholm HIFK, Reijo Jalava HJK, Rainer Forss TuWe, Matti Hiltunen KuPS,' Lauri Lehtinen HJK, Kauko Hakkarainen KuPS, Vilj~ Vainio RU -38, Mauno Nurmi TPS, Tor Österlund HIK, Veikko Paven TuWe, Juhani Peltonen Haka. Yhteiset varamiehet: Matti Kannas HJK, Aulis Järvinen RU -38 ja Keijo Airola Haka. Maajoukkueen johtaja O. Laaksonen ja lehdistön Torsten Lindholm. Maalit: Lehdistö: Nurmi ja Österlund. Vahvistettu Helsinki- EintTat;ht Helsingissä Tulos: Eintracht voitti 2-0 (2-0). Yleisöä: I I

12 Vahvistettu Helsinki: Matti Kannas JOK, Reijo Jalava HJK, Matti Haahti HIFK, Unto Nevalainen HIFK, Lauri Lehtinen HJK, Stig Holmqvist HIFK (Aulis Järvinen RU -38 ), Carl-Magnus Ekman HIFK (Juhani Peltonen Haka), Kai Pahlman HPS, RoH Rosqvist HIFK (Carl-Magnus Ekman IDFK), Kalevi Lehtovirta TPS, Markku Kumpulampi Haka. Varamiehet: O. Leskinen RU 38, Rainer Fors TuWe ja Matti Hiltunen KuPS. J.oukkueen johtaia ja valmentaja A. Lehtonen sekä toinen valmentaja R. Wiik HIFK. Jääpallomaaottelut Landskaxnperna i bandy A-MAAOTTELUT Ruotsi-Suomi Eskilstunassa ja Karlstadissa. 2. Tulos: 4-4, 4-3 (1-1) ja 0-1 (0-0). Yleisöä: (5.86 ja 5.833). Erotuomarit : Leif Paulsen ja Jan Östlie Norjasta. Joukkue: Kullervo Muurinen Veiterä, Pauli Heiskanen OPS, Pekka Kettunen WP 35, Arvo Raitavuo Veiterä, Veikko Partanen Veiterä, Olavi Varma KUV, Raimo Kaarela OPS, Kauko Korpela HJK, Tauno Timoska KUV, Pentti Jokinen KUV, Alpo Aho OPS. Varamiehet: Ohto Uotinen KUV, Kai Ström KUV, Juhani Turpeenniemi OPS, Heikki Ollikainen OPS. Heikki Tapio Vastus. Joukkueen johtaja: Erik Åberg.» valmentaja: Sakari Salo.,. kapteeni: Tauno Timoska. Maalintekijät: : Korpela 1, Timoska 1 ja Jokinen : Aho 1. Suomi-Neuvostoliitto Oulussa ja Helsingissä Lopputulos : 3-10,2-5 (1-3) ja 1-5 (0-1). Yleisöä: henkeä ( ja 5.73). Erotuomarit: Olle Gylen ja Rune Igesten Ruotsista. Joukkue: Kullervo Muurinen Veiterä, Pauli Heiskanen OPS, Pekka Kettunen WP -35, Arvo Raitavuo Veiterä, Veikko Partanen Veiterä, Olavi Varma KUV, Raimo Kaarela OPS, Kauko Korpela HJK, Tauno Timoska KUV, Pentti Jokinen KUV, Alpo Aho OPS. Varamiehet: Ohto Uotinen KUV, Kai Ström KUV, Juhani Turpeenniemi OPS, Heikki Ollikainen OPS, H eikki Tapio Vastus. Joukkueen johtaja: Erik Åberg.» valmentaja: Sakari Salo.» kapteeni: Tatmo Timoska. Maalintekijät: : Timoska 1 ja Aho : Jokinen 1. Oulussa pelasi Heikki Ollikainen viimeisen neljännestunnin Pentti Jokisen tilalla. B-MAAOTTELUT Suomi- Ruotsi Kouvolassa ja Varkaudessa. 2. Lopputulos: 3-4, 2-1 (2-0) ja 1-3 (1-1). Yleisöä: (2.31 ja 4.36). Erotuomarit: M. Hirviniemi ja Kurt Cederberg. Joukkue: Martti Kinnunen WP -35, Erkki Partanen Vei. terä, Paavo Kituu WP -35, Erkki Karvo Vastus, Reijo Rih. tamo KUV, Risto Ovaska KUP, Pentti Vuorelma KUP, Pentti Hiltunen OLS, Seppo Alatalo OPS, Matti Serenius Veiterä, Veikko Allinen HIFK. Varamiehet: Charles Silfver HIFK, Tuomo Kilponen OLS, Seppo Yliluoma OPS, Eero Jokinen MP, Tauno Kaurala OPS. Joukkueen johtaja: Hjalmar Tammelin.» valmentaja: Pentti Immonen. " kapteeni: Veikko Allinen. Maalintekijät: 14.2.: Hiltunen 2..2.: Hiltunen

13 Neuvostoliitto--Suomi Moskovassa ja Lopputulos: 3~3, 1-1 (1-0) ja 2-2 (2-0). Yleisöä: n henkeä (n ja n ). Joukkue: Martti Kinnunen WP -35. Erkki Partanen Vei.. terä, Paavo Kiuru WP -35, Erkki Karvo Vastus, Reijo Rih. tamo KUV, Risto Ovaska KUP, Pentti Vuorelma KUP, Pentti Hiltunen OLS, Seppo Alatalo OPS, Matti Serenius Veiterä, Veikko Allinen HIFK. Varamiehet: Charles Silfver HIFK, Tuomo Kilponen OLS, Seppo Yliluoma OPS, Eel'o Jokinen MP, Tauno Kaurala OPS. Joukkueen johtaja: Hjalmar Tammelin.» valmentaja: Pentti Immonen.,. kapteeni : Veikko AIlinen. Maalintekijät: : Hiltunen : Alatalo 2. Ottelussa pelasivat varamiehistä: Tuomo Kilponen, Seppo Yliluoma, Eero Jokinen ja Tauno Kaurala. Varamiehinä olivat: Charles Siliver, Erkki Karvo. Risto Ovaska, Pentti Hiltunen ja Pentti Vuorelma. Toisella puoliajalla tuli Pentti Vuorelma loukkaantuneen Veikko Allisen tilalle. Joukkueen johtaja: Asko Haikala.,. valmentaja: Reino Arvola. " kapteeni: Juhani Turpeenniemi. Maalintekijät: 7. 3.: Alatalo : Yliluoma 2, Alatalo 1, Tapio 1, Kilponen 1, Kovalainen 1... Vaihtomiehinä pelasivat: Tauno Kaurala, ErkkI Karvo Ja Pertti Tammilehto. MUUT OTTELUT Pohjois-Suomi-Pohjois-Ruotsi Torniossa ja Veitsiluodossa Lopputulos: 7-1, 1-1 (1-0) ja 6-0 (1-0).. Yleisöä: (258 ja 746). Erotuomarit: V. Mansikkala ja P. Veromaa. Joukkue: Kauko Ståhlberg Vastus, Juhani Turpeenniemi OPS, Raimo Ollanketo OLS, Matti Kovalainen OPS, Esko Maunu Vastus, Tuomo Kilponen OLS, Seppo Tolvanen Vastus, Heikki Tapio Vastus, Seppo Alatalo OPS, Pentti Hiltunen OLS, Seppo Yliluoma OPS. Varamiehet: Aarne Hyvönen OPS, Tauno Kaurala OPS, Erkki!(arvo Vastus, Pentti Tammilehto Vastus

14 Kansallinen kilpailutoiminta NATIONELL TÄVLINGSVERKSAMHET Jalkapalloilu - MESTARUUSSARJA - Kevätkierros Fotboll MÄSTERSKAPSSERIEN Våromgången HJK-RU Haka-KuPS... TPS-Haka VIFK-HPS GBK-HPS...., 1-1 HPS-HJK ,. / KuPS-PPojat HIFK- GBK VIFK-HIFK KuPS-TPS... tj PPojat- VIFK VIFK- RU HPS-TPS J Haka-PPojat HIFK-KuPS v HJK-PPojat... Haka-HJK RU-38--Haka RU-38- GBK GBK- KuPS HPS-Haka TPS-VIFK... VIFK-GBK HPS-HIFK... KuPS-RU RU-38- HPS... ) TPS-PPojat KuPS-HJK J " HIFK-HJK j PPojat- GBK... PPojat-HPS VIFK- Haka... KuPS-VIFK HIFK- TPS GBK-Haka HJK- VIFK HJK-TPS HPS-KuPS... RU-38--HIFK Haka- HIFK... HIFK-PPojat TPS-GBK GBK- HJK J PPojat-RU TPS-RU Syyskierros - "PPojat-KuPS "... _ 4--0 HIFK-VIFK RU-38--HJK Haka- TPS HPS-GBK _ VIFK-PPojat... _ TPS-HPS _... _ Höstomgången KuPS-HIFK... _... IIJ}(--lIaka... _. _.. _ GBK- RU-38 _.... Haka- HPS.... GBK- VIFK..... RU-38--KuPS _ J PPojat- TPS. _. _ HJK- HIFK PPojat- HJK HJK- GBK " Haka- RU RU 38- TPS KuPS-GBK KuPS-Haka VIFK-TPS HPS-VIFK HlFK- HPS IPPojat-HIFK HPS-RU ooj HPS-PPojat HJK- KuPS HIFK- RU " GBK- PPojat TPS- HJK Haka- GBK VIFK-KuPS HJK-HPS " PPojat- Haka RU-38-VIFK GBK-HIFK TPS- KuPS I.F. Kamraterna, HeI inki.... Rosenlewin Urheilijat-38, Pori... _ Valkeakosken Haka Kuopion Palloseura _... _.... Helsingin Palloseura... _ Turun Palloseura. _..... I.F_ Kamraterna, Vaasa _. _.. _.... Helsingin Jalkapallokluhi. _... Pallo-Pojat, Helsinki _. _. _.. _... _. _. Gamlakarleby Bollklubb SUOMEN-SARJA - Etelälohko - Kevätkierros KIF- PKarhut.... Toverit- JoPS KTP- MiPK, Puhti- Reipas... _ Ponnistus- Sudet _... _. Reipas- Toverit... _. JoPS-KTP.. _.... PKarhut- Ponnistus.. _.. _ MiPK- KIF _... _._.... _ Sudet-Puhti... _. Ponnistus- KIF.. _.. Toverit- KTP..... Reipas-Sudet PKarhut- MiPK Puhti- JoPS.. _.... KIF- Reipas.. _..... _. _ KTP-Ponnistus _.... MiPK- Puhti JoPS-PKarhut Sudet-Toverit Haka-VIFK TPS-HIFK._..... _ VIFK- HJK KuPS- HPS HIFK- Haka GBK- TPS RU-38- PPojat ' 4 4 FINLANDS-SERIEN Södra zonen Våromgången KTP- Puhti Ponnistus-JoPS PKarhut- Sudet MiPK- Reipas. _.. _.. _.. Toverit- KIF. _. _. _. _. _ Reipas- KTP... _. _. _ Toverit- Ponnistus _... _ JoPS-MiPK._.. _.... Puhti-~Karhut _ KIF-Sudet.. _.... Ponnistus- Reipas. _... _ Sudet- JoPS... _.... Puhti- KIF _..... MiPK- Toverit KTP- PKarhut.... Sudet- KTP PKarhut- Reipas _. _.. Ponnistus- MiPK JoPS-KIF.... Toverit- Puhti

15 Toverit-PKarhut Reipas- JoPS MiPK-Sudet Puhti-Ponnistus KIF-~TP Sudet- Ponnistus Puhti- KTP JoPS-Toverit KIF- Toverit PKarhut-KIF Ponnistus-KTP MiPK-KTP Puhti- MiPK Reipas- Puhti PKarhut- JoPS Ponnistus-PKarhut Reipas-KIF KIF- MiPK Toverit-Sudet KTP- JoPS KIF- Puhti Puhti-Sudet PKarhut- KTP Toverit- Reipas Toverit- MiPK KIF- Ponnistus Reipas-Ponnistus KTP- Toverit JoPS-Sudet JoPS-Puhti Reipas-PKarhut MiPK- PKarhut 2-0 KIF- JoPS Sudet-Reipas MiPK-Ponnistus Ponnistus-Toverit Puhti- Toverit MiPK- JoPS KTP-Sudet PKarhut-Puhti Ponnistus- Puhti KTP- Reipas Sudet- MiPK Sudet- KIF KTP- KIF Sudet-PKarhut PKarhut- Toverit..., JoPS-Ponnistus 1-0 JoPS-Reipas Reipas-MiPK RPallo-HIK HPK-TPV lkissat-tpv TuWe-TuTo Syyskierro s - Höstomgången LPM-HPK TuWe-TPV HPK-RPallo ' HIK- LPM TuTo- TuKV TKT- IKissat TuKV- IKissat RPallo-TuTo HPK--HIK LPM- TuWe Kronohagens Idrottsförening Kotkan Työväen Palloilijat Mikkelin Pallo Kissat Sudet, Helsinki Kuusankosken Puhti Helsingin Toverit Kotkan Reipas Peli Karhut, Karhula Helsingin Ponnistus Joensuun Palloseura Länsilohko - Kevätki e rro s TuWe-IKissat TPV- TuKV RPallo-LPM HIK- TKT HPK- TuTo TuTo-HIK TKT- TuWe IKissat- RPallo TuK V- HPK Västra ZOnfln Våromgången LPM- TPV TKT- HPK TuWe-RPallo LPM- TuKV HIK- IKissat TPV- TuTo TuKV- TuWe TtlTo-TKT IKissat- LPM Syy s kierros - LPM-RPallo TKT-HIK TuTo-HPK TuKV-TPV IKissat- TuWe TuWe-TKT HIK- TuTo TPV- LPM RPallo-IKissat HPK- TuKV TuTo-RPallo TuWe-LPM IKissat- TuKV HIK- HPK TKT- TPV HPK- LPM RPallo- TKT TPV- HPK TuWe-TuKV TKT- TuTo LPM- IKissat HIK- RPallo TuTo- TPV Tampereen Kisatoverit Tampereen Pallo Veikot Rauman Pallo n ves Kissat, Tampere Lahden Pallo Miehet Turun Kisa Veikot Hangö Idrottsklubb Hämeenlinnan,Pallo Kerho Turun Toverit Turun Weikot TPV-TKT TKT- RPallo HIK- TuKV HPK- lkissat HIK- TuWe RPallo- TPV TuTo- LPM TKT- TuKV TuKV- RPallo LPM- TKT TPV- HIK IKissat- TuTo TuWe-HPK Höstomgången TuKV- LPM IKissat- HIK RPallo-Tu We HPK- TKT IKissat- HPK : TuWe-HIK TPV- RPallo RPallo-HPK LPM- HIK TPV- TuWe TuKV- TuTo IKissat- TKT TuTo-TuWe TPV-IKissat TuKV-HIK LPM- TuTo TuKV- TKT TuTo-IKissat TKT- LPM RPallo-TuKV HPK- TuWe HIK- TPV

16 Pohjoislohko - Kevätkierros Drott-Elo OTP-TP KaPa-Tenho VPS-JBK KPT - VPV EIo-OTP TP47-KaPa JBK-KPT VPV-Drott Tenho- VPS EIo-JBK VPS-KPT Drott-TP KaPa-VPV Tenho-OTP KPT - KaPa VPV- EIo OTP-Drott JBK-Tenho TP47-VPS KaPa-EIo KPT-TP JBK-VPV Syyskierro8 - Elo-Drott TP47-0TP JBK-VPS VPV-KPT Tenho-KaPa OTP-Elo KaPa-TP Drott-VPV VPS-Tenho KPT-)BK KaPa-KPT Drott-OTP Tenho- JBK Elo-VPV VPS-TP JBK-Elo TP47-Drott OTP-VPS KPT-OTP VPS-Drott JBK-KaPa TP47-VPV Tenho-Elo Norra zonen Våromgången Tenho- Drott.... VPS-OTP.... KPT- Elo.... JBK-Drott.... VPV- VPS.... TP47- Tenho.... OTP- KaPa ' " Drott- KaPa TP47- JBK Elo- VPS.... Tenho-KPT.... VPV- OTP.... OTP- KPT Drott- VPS KaPa- JBK VPV- TP Elo- Tenho.... KPT- Drott VPS- KaPa.... JBK- OTP Tenho- VPV TP47-Elo Höstomgången VPV-KaPa.... OTP-Tenho.... KPT- VPS.... EIo- KPT Drott- JBK..... VPS- VPV Tenho- TP KaPa- OTP.... KPT- Tenho KaPa- Drott.... OTP- VPV.... JBK-TP VPS-Elo Elo-KaPa VPV-JBK.... TP47-'--KPT Drott- Tenho Drott- KPT KaPa-VPS OTP- JBK..... VPV- Tenho..... Elo-TP ' i D I.F. Drott, Pietarsaari Kuopion Pallo-Toverit. _..... _.... Karihaaran Tenho.... Kajaanin Palloilijat Vaasan Palloseura.... Oulun Työväen Palloilijat... _.... Vaasan Pallo-Veikot Kuopion Elo.... Jakobstads Bollkluhb.... Tornion Pallo MAAKUNTASARJA - Kevätki~rros 1. lohko - zon LANDSKAPSSERIEN Varomgången HanAIK-EBK Ilves-EIF BK46-Gnistan HanAIK-BK46 Kullervo-EIF Ilves- EBK.... Vesa-Ilves EIF - HanAIK.... EBK-BK Gnistan- KUV.... EIF-Vesa Kullervo- Vesa KUV-HanAIK EIF- KUV.... Ilves-Kullervo Vesa-BK KUV-EBK Ilves- Gnistan HanAIK-Kullervo Kullervo- EBK.... BK46-Ilves BK46-Kullervo.... Gnistan-Vesa EBK- EIF.... Kullervo-Gnistan Gnistan- HanAIK..... Ilves-KUV KUV- Vesa.... Vesa-HanAIK Vesa- EBK.... BK46-EIF KUV- BK KUV-Kullervo HanAIK-Ilves.... Gnistan-EBK EIF - Gnistan Syyskierros - Höstomgången EBK-HanAIK.... Iv. EBK:lle HanAIK-Gnistan.... EIF-Kullervo EIF-EBK.... Gnistan-BK Kullervo- BK Ilves-Vesa Kullervo- HanAIK.... BK46-EBK Vesa- Gnistan.... Vesa-EIF EIF- Ilves HanAIK-KUV BK46- HanAIK Kullervo-Ilves EBK- Gnistan Gnistan-Kullervo Kullervo- KUV HanAIK-Vesa HanAIK- EIF..... EIF-BK EBK- Ilves.... KUV-Ilves KUV- Gnistan.... EBK":""KUV Vesa- Kullervo.... Ilves-BK46... _ BK46-KUV.... Vesa-KUV EBK-Vesa

17 nves--hanaik Gnistan-EIF KUV-EIF Helsingin Kullervo.... Töölön Vesa IF Gnistan, Helsinki B?llkl~ben46, Karj~~":::::::::::::: Kapylan Urheiluveikot Ekenäs Idrottsförening : : : : : : : : : : : : : : Esbo Hangö Bollklubb Arb. Idrottsklubb.... Helsingin nves :::::::::::::::.... Uusinnat: Vesa-Kullervo 2-2 Omspel: Kullervo--Vesa 1-3 GniStan-nves lg--{) EBK-Kullervo BK46-Vesa lohko - %on Kevätkierros Våromgången SVeikot-HyPS RiPS--PVeikot Akilles--Riento HyPS--VReipas Riento--RiPS PVeikot-SVeikot 1-1 VReipas-RiPS.. :::::::: 3--0 HyPS--Akilles SVeikot-Riento Akilles-VReipas RiPS--SVeikot Syys kierros - HyPS--SVeikot PVeikot-RiPS..., Riento--Akilles RiPS--Riento SVeikot- PVeikot VReipas-HyPS Riento-SVeikot 0-5 Akilles-HyPS.. : : : : : : : : 3-1 RiPS- VReipas VReipas--Akilles PVeikot-Riento Viipurin Reipas... Riihimäen Palloseur~': ::: :""""'" Akilles, Porvoo Porvoon Veikot Sorvalin Veikot Hyvinkään Pallo~~~~~".... Loviisan Riento Riento--PVeikot PVeikot-Akilles....,... VReipas-SVeikot RiPS--HyPS... :::::::: Riento--VReipas.... PVeikot-HyPS SVeikot-Akilles Akilles-RiPS.... :::::::: VReipas-PVeikot HyPS--Riento... :::::::: Höstomgången SVeikot-RiPS Akilles- PV eikot'. : : : : : : : : 1-2 SVeikot- VReipas HyPS--RiPS VReipas- Riento HyPS--PVeikot Akilles- SVeikot 5-1 RiPS--Akilles... :::::::: 5-2 Riento--HyPS PVeikot-VReipas lohko - %on Kevätkierros ÅIFK-SalPa Vilpas--TuPK MIFK-TuTe FoPS- Pyrkivä TuTe-Vilpas TuPK-FoPS... vl.v. TuPK:lle SalPa-MIFK Pyrkivä-ÅIFK MIFK-ÅIFK FoPS--SalPa AIFK-TuTe FoPS--Vilpas MIFK-TuPK SalPa-Pyrkivä Våromgången TuPK- TuTe Pyrkivä-Vilpas MIFK-FoPS ÅIFK-TuPK SalPa-Vilpas TuTe- Pyrkivä.. vl.v. TuTe:lle ÅIFK-FoPS Vilpas- MIFK SalPa-TuTe Pyrkivä- TuPK TuPK- SalPa TuTe--FoPS Vilpas-AIFK Pyrkivä-MIFK Syyskierros - Höstomgången SalPa-ÅIFK ÅIFK-MIFK.... TuTe--MIFK SaIPa-FoPS Pyrkivä-FoPS TuPK.-Pyrkivä TuPK-Vilpas FoPS--ÅIFK.... ÅIFK-Pyrkivä MIFK-Vilpae.... MIFK- SalPa TuTe-SalPa.... 'FoPS--TuPK TuTe--ÅIFK.... Vilpas--TuTe TuPK-MIFK FoPS--MIFK Vilpas--FoPS.... TuPK-ÅIFK Pyrkivä- SalPa.... Vilpas-SalPa AIFK-Vilpas.... Pyrkivä- TuTe FoPS--TuTe.... TuTe--TuPK MIFK-Pyrkivä.... Vilpas-Pyrkivä SalPa-TuPK Salon Palloilijat o 3-11 I.F. Kamraterna, Turku Turun Pallokerho Turun Teräs Forssan Palloseura Salon Vilpas I.F. Kamraterna, Mariehamn Turun Pyrkivä LaPa-PPeikot MP-STPS KUP-LauPK läntevä-siu SiU-KUP PPeikot-MP lohko - %on Kevätkierros Våromgången STPS--LaPa LauPK- läntevä 0- läntevä- PPeikot LaPa-SiU LauPK-MP KUP-STPS

18 KUP-Jäntevä Jäntevä-LaPa LaPa-LauPK... 3-l KUP-MP..., STPS-PPeikot LauPK-STPS., MP-SiU SiU-PPeikot STPS-Jäntevä LaPa-KUP SiU-LauPK MP- Jäntevä..., MP-LaPa , STPS-SiU...., PPeikot- KUP...,. 3-2 PPeikot-LauPK 3-3 Syyskierros - SiU-Jäntevä PPeikot-LaPa..., 3-2. STPS-MP LauPK-KUP Jäntevä-LauPK 4-0 MP-PPeikot KUP-SiU LaPa-STPS., MP-LauPK... " 7-'0 STPS-KUP SiU-LaPa PPeikot- Jäntevä SiU-MP PPeikot-STPS Mikkelin Palloilijat.... Jäntevä, Kotka Simpeleen Urheilijat.... Kouvolan Urho Palloilijat.... Savonlinnan Työv. Palloseura.... Pallo Peikot, Voikka.... Lappeenrannan Pallo.... Lauritsalan Pallo kerho.... Kevätkierros Unitas-Lukko Iirot-PPT PoPa-Kraft PPT-Unitas Kraft-PKärpät Lukko-PoPa Iirot-Kraft PKärpät-Lukko 8-1 PPT-PoPa Unitas-Kraft Lukko-lirot Syyskierro8 - tukko-unitas... ' Kraft-PoPa PPT-lirot lohko - zon Höstomgången LauPK- LaPa Jäntevä-KUP LaPa- MP Jäntevä-STPS KUP-PPeikot LauPK-SiU LaPa-Jäntevä MP-KUP STPS-LauPK... 7~1 PPeikot-SiU KUP-LaPa Jäntevä- MP SiU-STPS LauPK- PPeikot ~ Våromgången PKärpät- PPT...' Kraft-Lukko Iirot-Unitas..., PoPa-PKärpät PPT-Lukko Iirot-PKlirpät Unitas-PoPa...,. 2-3 PoPa- lirot PKärpät-Unitas Kraft-PPT Höstomgången PoPa- Lukko PKärpät-Kraft..., Unitas- PPT Lukko-PKärpät 4-3 Unitas--lirot.. ~ PoPa-PPT PKärpät-lirot Kraft- lirot, Lukko-PPT Kraft- Unitas ,. 3-1 "PoPa- Unitas lirot-lukko Iirot- PoPa..., PPT- PKärpät Unitas- PKärpät Iv. Unitakselle PKärpät- PoPa PPT-Kraft Iv. Kraftille Lukko- Kraft Porin Palloilijat lirot, Rauma IF Kraft, Närpiö Porin Kärpät Porin Pallotoverit Unitas, Kristiina...' Rauman Lukko Kaskisten Veto luopui - avhröt Kevätkierros JIlves- Huima VaPa-Valo TK.V- Pyry VaKP- KaIPo Pyry-VaKP TaPa-VaPa Valo-JIlves Huima-TK V JIlves-Pyry KaIPo-TaPa Pyry-KalPo TaPa-JIlves VaKP- Valo TK V-VaPa TaPa- TK V KaIPo-Huima JIlves- VaKP VaPa- Pyry Syyskierros - 6. lohko - zon Våromgången 3 4~ TaPa-Huima VaKP-VaPa.... KalPo-Valo.... TK V-KaIPo.... Pyry- TaPa.... VaPa-JIlves.... Valo-Huima..... JIl~es-TK.V.... Valo-Pyry.... Huima-VaKP Valo-TaPa.... VaKP-TK V.... KaIPQ.- JIlves.... Huima-VaPa TK V- Valo VaPa- KaIPo Pyry-Huima TaPa-'-VaKP..... H.östomgången Huima-JIlves KaIPo-TK V Valo-VaPa TaPa-Pyry Pyry-TK.V JIlves-VaPa.... KaIPo-VaKP Huima-Valo VaPa-TaPa KalPo- Pyry..., JIlves- Valo JIlves- TaPa.... TK V-Huima Valo- VaKP VaKP-Pyry Pyry-JIlves VaPa-TK V..., TaPa- KaIPo.... Huima-TaPa TK V-JIlves VaPa-VaKP Pyry-Valo.... Valo-KaIPo "':"3.VaKP-Hnima '

19 TK-V-TaPa Jllves-E:aIPo Huima-KaIPo VaPa- Huima VaKP-JIlves VaKP-TaPa Pyry-VaPa Valo-TK-V TaPa-Valo Huima-Pyry TK-V- VaKP KalPo-VaPa Tampereen Palloilijat Kalevan Pojat, Tampere Tampereen Kilpa-Veljet Äänekosken Huima Mäntän Valo Valkeakosken Koskenpojat Jämsänkosken Ilves Vaajakosken Pallo Nokian Pyry Kevätkierros 7. lohko - zon Våromgången Reipas-VarTP KPo48--PK WP 35- PK VarTP- WP PiPS- KajPS PK.37- Reipas JoPT- KPo PiPS-VarTP ' KPo48- Reipas JoPT- WP KajPS-WP KajPS-KPo VarTP- JoPT KPo48- WP PK-37- PiPS Reipas-PiPS WP-35-PiPS VarTP- KajPS VarTP- KPo JoPT- PK JoPT-Reipas WP-35- Reipas PK-37- KajPS PiPS-KPo PiPS-JoPT KajPS-JoPT Reipas-KajPS PK-37- VarTP Syyskierro s - Höstomgången PK 37- WP PK 37- KPo VarTP- Reipas JoPT- PiPS KajPS-PiPS WP 35- JoPT KPo48- JoPT VarTP~PiPS.... Reipas-KPo KPo48--KajPS WP-35- KajPS Reipas-PK.J JoPT-VarTP WP-35- KPo PiPS-PK ' PiPS-Reipas KPo48--VarTP KajPS-VarTP KajP~PK PK-37- JoPT Reipas- JoPT KPo48--PiPS PiPS-WP Reipas-WP KajPS-Reipas JoPT- KajPS WP-35- VarTP VarTP- PK \ , I Warkauden Pallo Kajaanin Palloseura Joensuun Pallotoverit Kajaanin Reipas Pieksämäen Pallo-Sepot Kuopion Pall Pallokerho-37, Iisalmi Varkauden Työv. Palloilijat lohko - zon S S--46' S2 6 Kevätkierros Våromgången Kiisto--Into NyIK- Pallas o-s Sisu- FV S Virkiä-Sisu KPV- Pallas Kiisto-KPV NyIK-Virkiä I- S Into-Pallas Into--NyII( FVo47- Virkiä Pallas--Sisu Sisu- NyIK FV o47- KPV Kiisto-Pallas Virkiä- Kiisto Sisu- Into Into- FVo Virkiä- KPV :...1 Pallas- Virkiä FVo47- NyIK NyIK-KPV Pallas-FV Sisu-Kiisto KPV -Sisu Kiisto- FVo Into-Virkiä KPV- Into NyIK- Kiisto Syy s kierros - FVo47-Sisu Pallas-KPV Into- Kiisto Virkiä- NylK Kiisto- Virkiä Nyll(--Into S Sisu- Pallas KPV- FVo KPV- NyIK Virkiä-Pallas Kiisto- Sisu FVo47- lnto Pallas--NylK Into-KPV Kokkolan Palloveikot Lapuan Virkiä Friska Viljoro47, Kokkola.... Vaasan Kiisto Seinäjoen Sisu Pietarsaaren Into Pallas, Vaasa Nykarlehy Idrottsklubh Hö s tomgången Sisu- Virkiä FV 4 7- Kiisto Pallas--Into ! KPV - Kiisto..., u Virkiä- FVo NyIK- Sisu Into-Sisu I- S KPV- Virkiä NyIK- FVo S Kiisto-Pallas Sisu- KPV Virkiä- Into FVo47- Pallas Kiisto-NylK S o 117

20 K e v ä t k i e 1'.1' 0 s Into-OLS OPS-RoPS... > ToPV-KePS RoPS-lnto KePS-OKärpät OLS-OPS ToPV-OPS OKärpät- OLS KeP Inlo... vlv_ Innolle OLS- KePS... ~ OLS olle RoPS-ToPV Syys kierros - RoPS-OPS OLS-Into KePS-ToPV...,...'..'. 5-3 ToPV-'-RoPS KePS-OLS OKärpät- OPS OPS-ToPV OLS-OKärpät Into-KePS... :. 0-0 OPS-Into... Y. 2-2 ToPV-OKärpät..., lohko - zon Rovaniemen Palloseura..... Oulun Kärpät , Kemin Into...,.... Oulun Palloseura Oulun Luistinseura..... Kemin Palloseura Tornion Palloveikot ALUESARJA - Våromgången Into- OPS OPS-OKärpäl.... OKärpät- ToP.V.... OLS- RoPS..... KePS-RoPS.... ToPV- OLS.... OKärpät- Inlo OPS-KePS.... Into-ToPV.... RoPS-OKärpät.... Höstomgången RoPS-OLS Into-RoPS.... OKärpät-KePS.... Into-OKärpiit.... OPS-OLS.... RoPS-KePS.... OLS-ToPV KePS-OPS ToPV-lnto OKärpät- RoPS KRETSSERIEN, Lohko 1 zon Kevätkierros Våromgången Tarmo-KaPo DrIK-KP KP 50--KaPS KaPo-DrIK DrIK-Tarmo Syys kierros - KaPo-Tarmo KP-50--DrIK DrIK-KaPo KaPS-KP KaPo-KaPS o KaPS-KaPo Tarmo-KaPS KaPo-KP KaPS-DrIK KP-50--Tarmo Höstomgången Tarmo-DrlK KaPS-Tarmo KP-50--KaPo DrIK-KaPS Tarmo-KP-SO Kallion Palloseura Drumsö Idrottskluhb... ~ Kampin Pallo Pitäjänmäen Tarmo Karhun Pojat Arsenal-KäPa.... MPS-Veto... ;..... Veto--Arsenal.... KäPa-OTU.... Arsenal-MPS.... o o 5 o 7 Lohko 2 zon Kevätkierros Våromgången Syyskierros OTU-Veto.... MPS-OTU.... Veto-KäPa.... OTU-Arsenal.... KäPa- MPS.... Höstomgången MPS-Arsenal.... OTU- MPS..... KäPa-Veto.... Arsenal-OTU MPS-KäPa.... Veto-MPS KäPa-Arsenal Arsenal-Veto OTU-KäPa Veto-OTU Malmin Palloseura O Arsenal Oulunkylän Työv. Urheilijat Käpylän Pallo Pukinmäen Veto ;-30 Lohko 3 zon Kevätkierros Våromgången Apollo-S-Vargarna Lo Urh-JäPS S-Vargama-LoUrh JäPS-Alku LoUrh-Apollo Alku-S-VargarDa Apollo-Alku.... S.Vargarna-JäPS.... Alku-LoUrh läps-apollo Syyskierros - Höstomgången S-Vargama-Apollo S-Vargarna-Alku JäPS-LoUrh r 14-1 Alku-Apollo Alku-JäPS JäPS-S.Vargama LoUrh-S-Vargarna LoUrh- Alku Apollo-Lo Urh Apollo- JäPS Kellokosken Alku.... Apollo, Hyvinkää.... Lohjan Urheilijat.... Järvenpään Palloseura.... Sibbo Vargarna

TULOKSET JA TAULUKOT. Jalkapallomaaottelut. Resultat och tabeller Landskamperna i fotboll

TULOKSET JA TAULUKOT. Jalkapallomaaottelut. Resultat och tabeller Landskamperna i fotboll TULOKSET JA TAULUKOT Jalkapallomaaottelut Resultat och tabeller Landskamperna i fotboll A-MAAOTTELUT Suomi-Bulgaria MM-karsintaottelu Helsingissä 16. 6. Tulos: Bulgarian voitto 2-0 (1-0). Yleisöä: 11.977.

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Utbildningskommitten i bandy

Utbildningskommitten i bandy FM i teknik hölis i Willmanstrand den 3.. 6. Göran Haldin från VIFK hemförde mästerskapet. Tävlingen distrikten emellan vanns av Vasa. Resultaten hittas å annan plats i berätt~lsen. Utbildningskommitten

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Suomi-Neuvostoliitto (EM-karsintaottelu) Turussa 6.9. Suomi-Ranska (olympiakarsintaottelu) Helsingissä 15.10.

Suomi-Neuvostoliitto (EM-karsintaottelu) Turussa 6.9. Suomi-Ranska (olympiakarsintaottelu) Helsingissä 15.10. Juhani Peltonen Haka, Simo Syrjävaara UponP, Kai Pahlman HJK, Matti Mäkelä UponP, Arto Tolsa KTP, Aulis Laine ÅIFK. Varamiehet: Martti Halme Haka, Matti Pitko Haka, Urho Partanen Reipas, Semi Nuoranen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi:

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi: Lapin piiri: Aavasaksan Urheilijat Kemijärven Urheilijat Kemin Kunnan Urheilijat Kemin Palloseura Lapin Erotuomarikerho Lapin Palloveikot Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura Sallan

Lisätiedot

Pe 19.12. 1947 KalPa ErÄveikot (normaalia lyhyempi peliaika). Peli ei lainkaan hassumpaa.

Pe 19.12. 1947 KalPa ErÄveikot (normaalia lyhyempi peliaika). Peli ei lainkaan hassumpaa. 1947-1948 JÄÄkiekosta kiinnostuneille neuvontatilaisuus Lyseolla ke 24.9.1947 Pe 26.9.1947 JÄÄkiekko saa kannatusta Kuopiossa. Savo ti 21.10.1947 JÄÄkiekkorata Kuopioon. JÄÄkiekon olympialeiri Kuopiossa

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Lohko 2 zon 1-2 0-2 0-4 1-3 1-1 6-1 6-0 0-12 0-5 1-2 7-0 5-2 3-0 3-1. Lohko 1 zon

Lohko 2 zon 1-2 0-2 0-4 1-3 1-1 6-1 6-0 0-12 0-5 1-2 7-0 5-2 3-0 3-1. Lohko 1 zon Kajaanin Palloilijat........... 22 6 8 8 41-38 lakobstads Bollklubb... 22 7 6 9 41-43 Seinäjoen Palloseura.......... 22 6 8 8 29-41 Kuopion Elo...................... 22 7 3 12 39-59 Karihaaran Tenho........

Lisätiedot

Uttagningskommitten i bandy Utrikeskommitten

Uttagningskommitten i bandy Utrikeskommitten toimisto Ab och enskilda företag har nya mindre affischer distribuerats i reklamsyfte före landskamperna. Press en har under året visat stort tillmötesgående för kommittens pro-. pagandaverksamhet. Genom

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot SM-KILPAILUT 11. 13.3.1950 HELSINGISSÄ 1. Pentti Hämäläinen Kotkan Voimail. 1. Klaus Tiljander Porin Pyrintö 2. Pentti Niinivuori Forssan Alku 2. Mauno Laine Helsingin Jyry 3. Jouko Ohvanainen J:kylän

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

OTTELUT 1984 tulos yleisömäärä pelituomari syöttötuomari su 6.5.1984 Alajärven Ankkurit - Hongikko 10-2 2078 Jarmo Terho Tapani Terho su 6.5.

OTTELUT 1984 tulos yleisömäärä pelituomari syöttötuomari su 6.5.1984 Alajärven Ankkurit - Hongikko 10-2 2078 Jarmo Terho Tapani Terho su 6.5. OTTELUT 1984 tulos yleisömäärä pelituomari syöttötuomari su 6.5.1984 Alajärven Ankkurit - Hongikko 10-2 2078 Jarmo Terho Tapani Terho su 6.5.1984 Imatran Pallo-Veikot - Vimpelin Veto 11-10 2300 Seppo Suuronen

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk.

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulokset Länsi-Suomen mestaruuskilpailu Kurikka La 22.7.2017 Metsästys trap Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulos 1 Rauma Sami Po M 23 21 44 2 Hietamäki Eero Sa M 23 20 43 3 Virtanen Mikko

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Turku Senior Open 2017 Finaaliin vaihe klo alkaa 10:00

Turku Senior Open 2017 Finaaliin vaihe klo alkaa 10:00 26.11.2017 1. vaihe klo alkaa 10:00 Tulokset 18/18 pelatun erän jälkeen 2. vaihe klo alkaa 12:30 Alkukilpailun sijat 1-7 (suoraan finaalivaiheeseen 2) 1 Tissarinen Veli-Matti CPS 2 Murtomäki Kari Alfa

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Ansiomerkit. Suomen urheilun ansiomerkit : Liiton esityksestä on O~etusmini teriö myöntänyt a~amainitut

Ansiomerkit. Suomen urheilun ansiomerkit : Liiton esityksestä on O~etusmini teriö myöntänyt a~amainitut Lapin Erotuomarikerho Lapin Palloveikot. Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura. Sallan Karhut Tornion Pallo-47 Tornion PaU6-Veikot Veitsiluodon Vastus 5 seuraa. Länsi-Uudenmaan {liiri

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

SVA:n 300m mestaruuskilpailut 2017

SVA:n 300m mestaruuskilpailut 2017 Hollola, Hälvälä 21.30.40 300 kivääri, 40 ls makuu, sarja M45 1. Lasse Voutilainen RS 97 97 97 95 386 300 kivääri, 40 ls makuu, sarja M50 1. Jukka Nieminen LeA 95 96 96 98 385 2. Marko Satokangas KSA 97

Lisätiedot

1--4 1---{) 2-1 2-2 3-0 2---{) 5---1 3---{)

1--4 1---{) 2-1 2-2 3-0 2---{) 5---1 3---{) MIFK- LiTU EuPa>--TuTe Roima- Ramt VG-6- TuPK HammIK-MIFK TutPK- Ro'ima - 3---{) 3---{) 0- - 4- Syyskierros - EuPa- MIFK.... HammIK- LiTU..... TuPK- Hakrit TuTe- VG 6 MIFK- TuPK VG-6- HammIK......... Hakrit-

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Henkilökohtainen CUP-kilpailu 2015-9/10 osakilpailua 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 70 7 15 15 20 13 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 69 9 9 13 18 20 11 3 Kautto Ari

Lisätiedot

SM 300, IKÄKAUSISARJAT

SM 300, IKÄKAUSISARJAT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 12. - 21:17:42 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 98 99 99 296 2. Tapio Kajan KAMS 99 97 98 294 3. Jukka Nieminen LeA 93 100 98 291 12x 4. Jari Lehtinen KSA

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1953

SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1953 SUOMEN PALLOLIITTO 195 3 HELSINKI1953 SUOMEN PALLOLIITTO 1953, Suomen Palloliiton maaliskuun 1 p :nä virkaansa astunut liittohallitus. Istumassa edestä vasemmalta lukie'n: dipl.ins. Toivo Ekholm, rovasti

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 83 7 15 15 20 13 20 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 83 9 9 13 18 14 20 11 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 70 13 0 13 7 0 11 10

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 48 kg 1. Jussi Ojala Seinäjoen Paini-Miehet 3. Jarkko Ala-Huikku Ilmajoen Kisailijat 52 kg 2. Janne Vakkila Kyrön Voima 3. Teppo Haukilahti Tampereen Voimailijat 57 kg

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Numerotilintarkastajana on ollut ekonomi Pentti Tuormaa. Piirit ja seurat

Numerotilintarkastajana on ollut ekonomi Pentti Tuormaa. Piirit ja seurat Jäsenet: tarkastaja dipl.ins. Toivo olm tarkastaja Väinö Heikkinen lääk.lis. Onni Kari-Koskinen johtaja Niilo Koskinen kirjaaja Olavi Laaksonen v maisteri Allan Ljungqvist os. päällikkö Eino Nuutinen satamajärj.

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot