10. VUOSIKERTA N;o 4-5 JOULUKUU 1953

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10. VUOSIKERTA N;o 4-5 JOULUKUU 1953"

Transkriptio

1 10. VUOSIKERTA N;o 4-5 JOULUKUU 1953

2

3 LUMIN SELECTA vienyt tekohampaan kehitystä aimo askeleen lähemmäksi elävää hammasta liuoneen lämmössä kovettuva akrylli korjausaine Tunnusomaistahan elävälle hampaalle on sen kyky heijastaa siihen kohdistuva valo selektiivisesti ja antaa sille toisia värisävyjä. Kiillekerroksessa lailluessaaii saa. -c lieikosli sinertävän vivahteen. Dciitiinikeriokses-.sa, joka on täynnä lukuisia pieniä»kanavia», saa valo»maitomaisen» vivahteen. Tämä antaa hampaalle tyypillisen»luumaisen» ulkonäön. Tuo elävän hampaan monilahoinen värisävytys ei ole oikeastaan läpikuullavuutta, vaan paremminkin opaalinvivahteisuutta. Tämä päämääränään on.selecta-hampaan valmistuksessa käytetty aineyhdistelmää, joka on tiivis, mutia el samanlaatuinen. Optisten ominaisuuksiensa puolesta voidaan sitä pitää dentiinirakenteisena..s I M P L I F I! ; 1) - hn.mt.ksvih. vnrushdlnna aulaa nyt N O P i: A M M A N H K L P O AI M A N V A R AI i: AI AI A N tulok.seu kuin vnmm PARAXXJjTUN PULVERINSA ansiosta. Tämä erikoisuus LUMIN-SÄVYN kanssa aulaa SELECT.X-hampaallc opaalinvivahteisuuden, joka on siis iuoiinoiiiseila vaiontaittumiseiia aikaansaatu eikä keinotekoisesti erilaisilla hiiumennysaineilla. Tälen saadaan elävän hampaan rakenteen mukainen värisävy aikaan. SELECTA-värit jakautuvat nuoruuden, keski-iäu ja vanhuuddi mukaisiin ryhmiin, joissa on omat vivahteensa esim. lupakoilsijoille. Avain useaan latkaistiiin liammasprotetiikassa SELECTA-niuotoryhmät erikseen naisille ja miehille tarjoavat uusia ja entistä laajempia käyllömahdollisuuksia proteesien muodostamisessa ajan vaatimuksia vastaavalie tasolle. Valmistaja: VITA ZAHNFABKIK.S.\CK1NGEN KESTÄVÄ! KÄTEVÄ! PÄTEVÄ! * Y k s i n m y y j ii : OY. HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE AR. Unioninkatu 24 Helsinki Puh , (myynti), (korjaamo) (kassa), (johtaja) Valmistaja: DENTAL FILLINGS L I M J T E D. London ii. 16 läigland. 3

4 TOIMITUSKUNTA: Päätoimin. Onni Salonen Os. Korso, Purotie 3, puh , toim Toimitus-sihteeri E. O. Vuori Teknliiiheh toimin. Veikko Karmaa "ANATOFORM»Anatoform» New Hue, 20 hampaitten oklusalipinnat on varustettu terävillä kohokkeilla jotta mahdollisimman korkea teho ruoka-aineiden siirvomisessa aikaansaataisiin mahdollisimman jtienellä puristuksella. 2 0 hampaita AM.\LGAMATED DENTAL TUOTE Amalganiated Dental Trade Distribulors Lld. London VV.l., Yksinmyyjä Suomessa: OY DENTALDEPOT AB E.Ranta 2. Helsinki Puh S U O M E N H A M M A S T E K N I K K O J E N L II T T O R. Y. Helsinki, Mikonkatu 19 A 11. Puh Poslisiirlolili Liiton puheenjoht. Sulo Nurto Mikonkatu 19 A 11. Puh Sihteeri M. Elomaa Untamontie 6 G 19. Puh loimeen Raha.stonhoitaja Allan Raij Fabianinkatu 13. Puh I I N L A N D S T A N D T E K N I K E R l ö R B L N D R. F. Helsingfors, Mikaelsgatan 19 A 11. Tel Posfgiro Förbniidets ordf. Sulo Nurto Mikaelsgatan 19 A 11. i el Sekr. M. Elomaa Untamovägen 6 C 19. Tel tj. tel Kassör Ailan Raij Fabiansgatan 13. Tel A V U S T U S K A S S A Helsinki, Unlamonlie 6 C 19. Postisiirtotili Pubeenjolit. M. Elomaa Untamontie 6 C 19. Puh toimeen Sihteeri E. O. Vuori Päivärinnank. 5b 35. Puh. toimeen Avustiiskassanlioitaja 1. Vaarala Krislianink. 2 C. Puh toimeen Sisä I y s! Oppisopimuksesta 7 Pätevyyskokeet 10 Täydennyskurssit 12 Tulkimus jacket-kruiimm omiiiaisuuksisla llidliliikscn luoiiita 27 Urheilua

5 OPPISOPIMUKSESTA LutHinossa vallitsee yksilöllisyys. Samaa periaatetta noudattaa IVOGLAR hammas. Olemme juuri saaneet uuden lähetyksen niitä varastoomme. HAMMASVÄLINE OY Kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatnsosasto on kehoittaniit tiedoittamaan niin hainniasteknillisen alan työnantajille kuin alalla työskenteleville oppilaille seuraavaa: Oppisopimiislaissa vuodelta 1934 ja sen 7 :ssä on yhtenä ammattina mainittu myöskin hammasteknikot. Tämä edellyttää sitä, että alallemme on myiiskin sovellettava oppisopimnslakia tekemällä tyiinantajan ja oppilaan välillä oppisopimus, joka hyväksytään nmmatfioppihiutdkiinnassd. Hammasteknikon alaa varten on valmistunut erikoinen opiskehiopas, jonka on julkaissut kauppa- je teollisniisministeriön ammattikasvatnsosasto. Tämän opiskeliioppaan puitteissa ja opastuksella tulee sitten oppilaan ojietus tapahtumaan ja toimintaa valvoo laboratoriossa siihen määrätty laillistettu hammasteknikko. Tässä on erikoisesti huomioitava se, että opetuksesta vastaa ja sitä valvoo laillistettu hammasteknikko; ilman sitä ei laboratoriossa saa oppilaita olla. Laboratorion, joka haluaa ottaa oitpilaan. on siitä ilmoitettava ammdttioppil((slautakiinnalle 3 kuukauden kuluessa oppilaan työhön tidosta ja samalla täytettävä oppisopimuslomakkeet sekä anottava oppilaan rekisteröintiä. Lautakunnan tehtävänä on hj'väksyä tai kieltäytyä hyväksymästä ko. laboratoriota sopivaksi oppilaanpitopaikaksi. Sitä ennen lautakunta kuitenkin lähettää paperit kauppa- ja teollisuusministeriölle, joka antaa lausunnon asiasta kuultuaan sitä ennen alan liittoja ja lääkintöhallitusta. Tämän jälkeen tulee kysymykseen vasta loi)iillinen laboratorion ja oppilaan hyväksyminen tai hylkääminen. Oppisopimuksen tekeminen asettaa laboratoriolle erinäisiä velvollisuuksia (lain 5 ) oppilaaseen nähden ja samoin oppilaalle laboratorioon nähden (lain 6 ). Oppiaika on määrätty 4 vuodeksi, jona aikana on oppilaan kyettävä suoriutumaan oppisopimuksessa määrätyistä töistä ja sen jälkeen pystyttävä läpäisemään pätevyyskokeet. Tämän neljän vuoden aikana on lisäksi suoritettava kahdet täydennyskurssit ä 2 viikkoa. Näillä kursseilla seurataan oppilaan kehitystä ja samalla huomioidaan laboratorion pystyväisyys oppilaan opetukseen. Mikäli laboratoriossa ei pystytä oppilasta täydellisesti opettamaan, voi ammattioppilaslautakunta peruuttaa oppilaan pito-oikeuden. Lahotorion on muistettava oppilaita ottaessaan, että lautakunta hyväksyy vain erään enimmäismäärän oppilaita kuhunkin laboratorioon. Lääkintöhallituksen aikoinaan antama 7

6 ohje oli, että oppilaita saa olla yhtä tai kahta laillistettua hammasteknikkoa kohti 1 oppilas, kolmea tai neljää laillistettua hammasteknikkoa kohti 2 oppilasta sekä viittä ja sitä useampaa laillistettua kohti 3 oppilasta, joka onkin korkein oppilasmäärä, mitä laboratoriossa saa olla. Tämä jo sinänsä on ammattikuntaminekin edun mukaista samalla kun se estää laboratorioita käyttämästä halpaa oppilastyövoimaa itse opetuksen siitä kärsiessä. Ajan oloon liiallinen oppilasmäärä tulee aiheuttamaan sen, että maahamme tulee liikaa haminasteknikoita, mikä osaltaan tulee vähentämään työmahdollisuuksia sekä aiheuttamaan työttömyyttä ammattikuntamme keskuudessa. Esiintyyhän nyt jo ammattikunnassamme työn vähyyttä. Tämän johdosta on lalioratorioiden syytä tarkkaan harkita oppilaita ottaessaan myös niiden lukumäärää..ammattioppi laslautakunnat tidevat pitämään kiinni oppilasmäärien rajoittamisesta. Liikatuotanto on torjuttava silloin, kun se on malidollisla. Myöhemmin se on vaikeaa ja ehkä mahdotontakin. Liiallinen oppilasmäärä ailieuttaa myöskin opetusvaikeiiksia ja kun tarkastaa opiskeluopasta, huomaa sen pitävän paikkansa, sillä vaatimukset ovat todella velvoittavia ja aikaa on vain neljä vuotta. Niitten oppilaiden kohdalla, jotka ovat olleet alalla jo pitemmän aikaa, mutta eivät ole tehneet oppisopimusta, on se heidän myöskin tehtävä. Tällöin luetaan työssä oltu aika osana hyödyksi (lain 8 ). Opiskeluoppaassa on mainittu ne työmuodot, jotka opjiilaan tulee osata tehdä opjiiajan jiäättyessä. Oppilaana olleen kohdalta ratkaistaan oppiajan jälellä oleva aika siten, että katsotaan ja verrataan oppilaan kehitystä niihin vaatimuksiin, mitä on»hainmasteknikkoalan käytännöllisen ammattityön» malliohjelmassa mainittu. Työkokemusten puuttuvalta osalta lasketaan tarpeellinen oppiaika ja se katsotaan jälellä olevaksi oppiajaksi. Kursseilta saadun todistuksen on oltava mukana ja ne ovat myös ratkaisevia tekijöitä oppiaikaa laskettaessa. Lopullisen oppiajan pituuden määrittelee ammattioppilaslautakunta mukana olleiden papereiden nojalla. Lyhin oppiaika on 6 kk., jonka pituisen oppisopimuksen on niidenkin oppilaiden tehtävä, jotka ovat tähän mennessä olleet oppilaana yli neljä vuotta, riippuen tietenkin saavutetun työkokemuksen perusteesta. Ilman oppisopimusta ei kukaan oppilas pääse enää täiidenniisknrsseiiie eikä päteviiijskokeisiin. Tämä on jokaisen hammasteknikon oppilaan huomioitava. Oppisopimuksen teon jälkeen he ovat laillistettuja liainmasteknikko-oppilaita ja ainoastaan heistä tulee aikanaan laillistettuja hammasteknikoita ja ainoastaan laillistetulla hammasteknikolla on oikeus pitää liammaslaboratoriota ja harjoittaa hammasteknikon ammattia ja käyttää sitä ammattinimitystä. Tämä on mainittu laissa hammaslääkäritoiinen harjoittamisesta ja sen rikkoja voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen. Siis työnantajat ja ojipilaat! Kääntykää paikallisen ammattioppilaslautakunnan puoleen. Sieltä saatte tarpeelliset tiedot ja kaavakkeet. Se on syytä tehdä heti ensi tilassa, jotta tämäkin puutteellisuus tulisi korjatuksi. Laboratorioista on ammattioppilaslautakiinnalle annettava mm. seuraavat tiedot: työhuoneen pinta-ala, minkälaiset olosuhteet (terveydelliseltä kannalta), työskentelykoneet, niiden lukumäärä ja mihin tarkoitukseen käytetään, työohjelma (esiin, minkälaisia töitä tehdään, tehdäänkö yksipuolisesti jotakin erikoistyötä vai kaikkia alan töitä), työntekijäin lukumäärä, montako laillistettua teknikkoa sekä heidän kokemuksensa (montako vuotta ollut alalla), montako oppilasta ja montako aputyöntekijää, ojipilaan jialkka ellei ole palkkasopimuksen mukainen. Oppaassa mainituista tietopuolisista oppiaineista on ennen kokeisiin pyrkimistä suoritettava kiiuliistelii kaupjia- ja teollisuusministeriön hyväksymässä ammattioppilaslaitoksessa, josta suorituksesta annetaan todistus. Niiden ojijiilaiden, jotka ovat käyneet keskikoulun, ammattikouhm tai siihen verrattavan oppilaitoksen kurssin, ei tarvitse suorittaa tietopuolista kuulustelua. Koska tämä on suoritettava, siitä ei ole annettu tarkempia määräyksiä. Pääasia on, että ne on suoritettu ennen oppisopimuksen päättymistä tai pätevyyskokeita. Ammattikuntamme ammattitason kohottaminen, oppilaiden kurssitoiminnan parantaminen, koneiden ym. työvälineiden nykyaikaistaminen vaatii runsaasti varoja. Tällaista tarkoitusta varten on Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:llä oppilaskasvatusrahasto, jonka turvin on tarkoitus edistää yllä mainittua kehitystä. Se vaatii runsaasti varoja ja sitä on hyvin niukasti kertynyt tähän rahastoon. Oululaisten poikien mieleen juolahtikin ajatus olla mukana ammattikunnan kehittämistä auttamassa ja kolleega Villio Kolivuoren aloitteesta sikäläiset ammattiveljet keräsivät keskuudestaan sievoisen summan, ts markkaa oppilaskasvatiisrahastoon, jotka varat ovat jo korkoa kasvamassa. Tämä oli kauniisti tehty, ja kelpaa esimerkkinä noudatettavaksi muillakin paikkakunnille. Liiton syyskokouksessa tehtiinkin päätös varojen keräämiseksi opjjilasrahaston hyväksi. Rahaston niinenä pitäisi pareniminkin olla am- 8 9

7 Pätevyyskokeet Jälleen tänä vuonna loimeenpantiin lääkintöhallituksen toimesta pätevyyskokeet 32 kokelaalle..alkuperäisenä tarkoituksena oli pätevyyskokeisiin hyväksyä 16 oppilasta, mutta kun hakijoita oli kaikkiaan 45, katsottiin lääkintöhallituksen kehoituksesta asialliseksi järjestää kahdet kokeet, joihin kumpaankin hyväksyttiin 16 oppilasta. Kokeet pidettiin tänä vuonna Helsingin kaupungin ammattikoululla Alppikatu 1. Metallitöiden raaka-aineena käytettiin edelleenkin hopeaa. Työlaatuja oli jonkin verran muutettu ja lisätty yhdellä työllä. Tämä johtui siitä, että kaikki valmiit työjäljennökset oli valettu etukäteen kipsiin, joten kokelaat säästyivät suurimmalta kipsityömäärältä. Sen ansiosta voitettiin myiis työhuone pitää puhtaampana kipsistä. Työhuoneessa ei ollut kaasua, mutta sen järjesti Nestekaasu Oy, joka hyväntahtoisesti lainasi maksuttomasti kaikki välineet, niin että ainoastaan kaasu jouduttiin maksamaan. Alkuhankaluuksista selviydyttyä puheena oleva kaasu osoittautui käteväksi hammasteknikon työssä käytettäväksi. Työtaso osoitti ilahduttavassa määrässä parantumisen merkkejä. Huomattavia eroavaisuuksia ei esiintynyt ottamatta huomioon äärimmäisyyksiä ja muutamaa tapausta. Taso näyttää siis vähitellen vakiintuneen melko tasaiseksi. A'hteistoiminta kuissitoimikunnan kanssa on ollut erinomaisen hyvä, josta oli suurta hyötyä kokeita järjestettäessä. Toivottavasti yhteistoiminta entisestäänkin vielä vakiintuu ja parantuu yhteisen asiamme yhteiseksi eduksi. Tutkijalautakunta haluaakin esittää suuren kiitoksensa kurssitoimikunnalle saamastaan avusta. Tällä kerralla läpäisi kokeet 27 kokelasta. Yliden hyljätyn kohdalla (vaikea invaliidi) tutkijalautakunta ehdotti hyväksymistä, joten hyljättyjen lukumäärä jäi lopullisesti neljäksi. Kokeissa hyväksytyt olivat seuraava!: Lauri Ajanto, Helsinki; Reino Hakasalo. Tornio; Harry Hägg, Helsinki; Karl Illman, Helsinki; Pentti Keiramo, Pori; Olavi Kivimäki, Oulu; Ahlho Kolivuori, Oulu; Aarno Koivunen, Helsinki; Eino Kosonen, Noormarkku; Lauri Könönen, Kotka; T>ars Noidberg, Helsinki; Erkki Nurminen, Kotka. Tor-.\ke Nyman, Turku; Jörgen Näse, Kokkola; Pauli Olkkola, Lahti; Jorma Orell, Oulu; Esko Paasio, Joensuu; Ossi Pollari, Seinäjoki; Kauko Reinikainen, Helsinki; Tauno Rusanen, Helsinki; Tenho Räsänen. Helsinki; Hans Saliel, Kokkola; Kalle Salonen, Tampere; Ahti Silen, Syväkangas: Henrik Svarthäck, Vaasa, Kurt Tuominen, Turku ja Erkki Vaalle, Riihimäki. Helsingistä siis 8 ja maaseudulta 19. Tutkijalautakuntaan ovat kuuluneet hammaslääkärit John Roschier, B. Rautakorpi ja B. Ualonius sekä hammasteknikot (i. Sandström Laboratorioyhdistyksestä, A. Hertola ammattiosastosta ja M. Elomaa Hammasteknikkojen Liitosta. Kuten jo aikaisemmin on selosteltii. olivat nämä kokeet viimeiset siinä mielessä, ettei niihin vielä vaaditin oppisopimusta. Tämän jälkeen on jokainen kokeisiin pyrkivä oppisopimuksen alainen ja hänen on ollut tehtävä oppisopimus työnantajansa kanssa. Tästä asiasta toisaalta lehdessä. Lopuksi esitämme yhteiset onnittelumme uusille laillistetuille teknikoille. M. Elomaa. mattikasvatusrahasto tms. Siten olisi sen turvin malidollisuus antaa lisäopetusta sitä mukaa, kuin kehitys liammasteknillisellä alalla menee eteenpäin. Oulun poikien esimerkkiä noudattaen liiton hallitus kehoittaa jäseniä kiinnittämään asiaan huomiota ja tekemään lahjoituksia rahaston kartuttamiseksi. Pieninkin ropo on tervetullut. Tahjoitukset voidaan osoittaa liiton postisiirtotilille N:o Joulun lähestyessä tahtoo Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y. toivottaa kaikille jäsenilleen ja tämän lehden lukijoille Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta! M. Elomaa. 10 J Ä S i: N M A K S U T SHL:n jäsenet täyttäkää velvollisuutenne liittoanne kohtaan ja maksakaa ensi tilassa mahdollisesti unohduksiin jääneet jäsenmaksunne. 11

8 Täydennyskurssit järjestäjäin näköku masta Aluksi haluamme lausua parhaat kiitoksemme hammasvälineiden myyntiliikkeille sekä Nestekaasu Oydle siitä suuresta avusta ja myötätunntoisesta suhtautumisesta, joka kurssien toimeenpanemiseksi on osoitettu. Erikoisesti haluamme mainita Ah Dentaldepot Oy:n, Hasa Oy:n, Hammas Oy:n sekä Nestekaasu Oy:n toivoen tulevaisuudessakin samaa myötämielistä suhtautumista kursseja järjestettäessä. Kuten aikaisemminkin, niin näillekin kiirs.seille antoi pääasiallisen leimansa eräänlainen epävarmuus ja väliaikaisuus. Kurssien välttämättömyys on tunnustettu ja liallitusvallan taholta on ne pakotettu suorastaan pakollisiksi. Kuitenkaan ei kursseille ole onnistuttu järjestämään edes vakinaista sijoituspaikkaa, vaan on saatu aina viimeisiin päiviin saakka odottaa mahdollista työskentelyjiaikkaa jonka so )ivaisuiis on useinkin ollut hyvin kyseenalainen suuren osanottajamäärän takia. Tällainen väliaikaisuus ja epävarmuus on tehnyt järjestäjien työn kovin vaikeaksi antaen kursseille väliaikaisen leiman. Nämä seikat yhdessä vaikuttavat ratkaisevasti kurssien aikaansaannoksiin ja kurssilaisten lyön tuloksiin. Tulevaisuuskaan ei ainakaan nykoloissa lupaa mitään jiarannusta hallituksen säästäväisyysjiolitiikan johdosta. A'aikka tänä syksynä toimeenpannut kurssit olivat jo kahdeksannet, on työkoneisto vieläkin suurelta osaltaan lainatavaraa, erikoisesti hiontaja työstömoottorit. Tästä olisi ehdottomasti päästävä ja hankittava ainakin yksi luontamootlori ja pari työstökonetta. Tähän ei kuitenkaan ole mahdollisuutla ilman koko ammattikunnan yhteistoimintaa. Merkille pantavaa on, ettei Hammaslaboratorioyhdistys ole uhrannut täliän tarkoitukseen markkaakaan. Tietysti olisi päästävä siihen, että jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus työslcikoneen käyttiiön, mutta siihen ei ole tilaismilta ennenkuin kursseille löydetään vakinainen pitopaikka. Uusi tulokas kursseilla oli nestekaasu. Jo ensimmäisen kokeilun perusteella läylyy sanoa, eitä se täytti sille asetetut vaatimuk.set, huolimatta siitä, että se oli jokaiselle osanottajalle ensi kerran tuttavuus. Mikäli tulevaisuuden näkiialat pitävät paikkansa, on tuttavuutta vastedeskin jatkettava..asiaan kuuluvat työvälineet oli Nestekaasu Oy lainannut kursseille ja käytetty kaasu sekä uutuutensa menettäneet työvälineet jouduttiin ainoastaan korvaamaan. Kurssien järjestäjien harras toivomus on, että joskus saavutettaisiin normaali oppilasmäärä, jolloin opetus ja teknilliset välineet riittäisivät kaikille. Ja mikä tärkeintä, saataisiin riittävästi tilaa normaalin opetuksen aikaansaamiseksi. Tärkeimmän koneiston hankkimiseksi olisi ehdottomasti toimeenpantava yksityiskohtainen varojen keräys. Sen ei luulisi olevan kohtuutonta, koska kurssit on ammatin kannalta tunnustettu tarpeellisiksi. On otettava huomioon, että kursseista on hyötynyt n. 200 oppilasta, joista osa on osallistunut niihin 3 4 kertaa puhumattakaan niistä, jotka ovat kurssien avulla suoriutuneet työkökeista. Kuissitoimikunnan toimesta järjestetään asian hyväksi yksityiskohtainen keräys vasta ensi vuoden puolella, jotta säilyttäisimme joulurauhan. Ilahduttavaa on todeta, että kehittyneempien ojipilaiden läsnäolo kursseilla vaikuttaa piristävästi sellaisten oppilaiden huomiokykyyn, jotka vajavaisen opetuksen sekä puutteellisten apuaineiden takia ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Yiime kursseilla esim. huomasi selvästi, että kaikkien tyiit olivat moitteettomasti kiilloitetut kiitos eräiden oppilaiden, jotka olivat tuoneet mukanaan kiilloitusaineet ja antoivat ne yleiseen käyttöön. Olisikin kiinnitettävä huomiota siihen, että lopullista kiilloitusta varten jokaisella olisi omat kiilloitustarvikkeet mukana, sillä yhteiset välineet ovat aina likaisia. Yhä vieläkin on muistutettava muovailusta sekä ammatin perustiedoista. Ei 2 viikon kursseilla ehditä opettaa ammatin alkeistietoja, joten jokaisen on omalta kohdaltaan ennakolta valmistauduttava niin kursseille kuin työkokeisiinkin. Kiittäen hyvästä yhteisymmärryksestä toivotamme kaikille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Ensi vuonna tavataan. Järjestäjät. XSSS&S&S&SS&SSS&SSSSSSSSSSSSS&S&S&SS&Stp&^ö^S&SSSS&SSS&S- Merkki rintaan! Suomen Hammasteknikkojen Liitto r. y.n rintamerkkejä saatavana jatkuvasti rahastonhoitajalta

9 Tutkimus jackel-kruunun ominaisuuksista Or.ined.dent. H. Conod, Lugano. Y h t e e n v c t o, 1..Asettakaa tapin huippu niin lähelle etuhampaan reunaa kuin mahdollista. 2. Asettakaa tapin huippu niin lähelle labiaalipintaa kuin mahdollista. 3. Sijoittakaa huolellisesti labiaaliolkapää. Sitä ei saa lainkaan taivuttaa ulospäin. 4. Säilyttäkää tappi mahdollisimman leveänä yhdensuuntaisten sivupintojen kanssa. 5. Leikatkaa hiukan huuli-ienpoimua auki. Pienentäkää hampaitten välisen olkapään leveyttä. 6. Asettakaa määrätyt kohtisuorat tasopinnat vastakkain painamalla. 7. Pyöristäkää nystermät. jotka yhdistävät nämä tasot, halkeamisen estämiseksi. 8. Kovertakaa tapin platinaalipinta kouruksi. 9. Siirtäkää purenta aktiivisten fasettien päälle, jotka ovat ilman tukea. Kuvii 19. Kuva 21. Kuva 19. Tavallisiniuiat murtumien urat a ja b. Huono labiaaliolkapää. c. Liian iyiiyl tappi. d. Liiaksi pyöristetty tappi. Palatinaaii-oikapää liuonosti asetettu paikoilleen. Huono liitos paiatinaaii puoieiia, joka sallii sementin hajoamisen ja jättää porsliinin ilman tukea. e. Syiinterimuotoinen tappi. Pyörimistä ja särkyminen. Kuva 20. Voidaan toisinaan muuttaa etuhampaan reunan kulmaa, ja siten pienentää vaarallisia seurauksia siirfämäiiä hammasta kevyesti eleeupäin imiiikamatta sen pituutta. Kuva 21. Etuhampaan ja kulmahampaan vertailua. Kuimaiiammas on kuperampi jioikkija haikiieikkauksessa. M u r t 11 m ien ii r a t Kokemus osoittaa, että on määrättyjä alueita, joissa murtumat ovat erittäin tavallisia. Kuva 19 osoittaa hyvin kaavamaisesti, mitä uria ne tavallisesti seuraavat. Selitämme jokaisen niistä tavalla, joka tuntuu todennäköisimmältä. Murtumat a ja h on aikaansaanut labiaalipuolen olkapään huono kallevuus. Murtuman e on aiheuttanut liian lyhyt ja liian lähellä siiulakipintaa sijaitseva tappi. Murtuman d on aiheuttanut liian lyhyt ja pyöreä tappi. Kruunu pyörii labiaalisen alkapään ympärillä ja irtoaa suiilaen puolelta. Murtuman e on aiheuttanut liian lieriömäinen tappi. On harvinaista, että nämä murtumat esiintyvät yksinään. Nämä urat ovat yhteydessä toisiinsa, ja silloin kun kruuniin jokin osa antaa peräksi, tämä joutuu täydelleen pois tasapainosta ja miirtttu muistakin paikoista. Muistakaamme lopuksi,että vaakasuorat paineet ovat hyvin vaarallisia. Mitä pysty-suorempi on etuhampaan stittlakireuna sitä suurempi on vaakasuora komponentti ja päinvastoin. Aioimme joskus, jos esteettinen näkökohta sallii, muuttaa tätä kaltevuutta siirtämällä hammasta kevyesti eteenpäin säilyttäen sen alkuperäisen 'pituuden

10 Kuva 22. Kuva 23. Kulniahaninias nähtynä edestä, profiilista ja i)ohjasta. \'arjoslettii aia esittää tapin pohjan ieikkausla. Kiassliiinen vaiinisliis..säännöllinen olkapää kaulan tasolla. Tappi on soikion muotoinen ja suuri iahio-paialinaaii-akseli lukien huonosti kruunun kylkiä, jonka suuri akseli on mesio-distaaliuen. Tällainen lappi svnnvttäii paiatinaalisivuiie veloponnisliiksia, kuten kuva 23 osoittaa. että on sopivaa sijoittaa tapin huippu mahdollisimman lähelle etuhampaiden reunaa ja mahdollisimman lähelle labiaalipintaa. Tutkikaamme tarkasti kuvaa 22. Näemme kulmahampaan etu-, vaaka- ja pystyasennoissa. Tässä kuvassa hammas on valmistettu klassillisen metodin mukaan tekemällä säännöllinen alkapää kaulan tasolle. Tässä projektiossa pistää silmään systeemin tasapainottomuus. Hyvin suuren kruunun, jolla on suuri mesio-distaalinen akseli täytyy kiikkua soikean tapin päällä, jolla on suuri labio-palatinaalinen akseli. Sivut synnyttävät vaarallisia lukemattomia alueita. Jotta saavutettaisiin suotuisa tasapaino tapin leikkauksen on oltava huomattavasti samansuuntainen kruunun leikkauksen kanssa tai vieläpä vähemmän kupera kuin tämän, (kuva 23.) Tapille on kuitenkin annettava mahdollisimman suuri mesio-distaalinen koko ja pienennettävä sen labio-palatinaali-akselia. Löytyy kaksi keinoa tämän tuloksen saavuttamiseksi. Kuva 23. Kulmahammas, paiatinaaiisivu. Vasenimaiia kapea ja pyöreä tappi. Segmentit työntyvät toisistaan poispäin. Oikealta leveä tappi, jossa oii kaksi litistymää, segmentit työtyvät keskustaa koiiden. Y 1 e m 111 m ä t s i v u e t n h a iii ji a a t Sivuetuhaiiiiiias valmi.stetaan suunnilleen samalla tavoin kuin keskietuhammas. Koska sen juuri muodostaa kaulassa paljon litteämmän soikion kuin mitä keskihammas, on syytä tehdä hampaittenvälinen olkapää kapeammaksi kuin labiaali ja palalinaali-olkapäät. Y l ä k u l m a h a m p a a t Ei ole mahdollista tutkia kulmahampaita vain pelkästään niiden analogian perusteella etuhampaiden kanssa. Kulmahammas eroaa ensi silmäyksellä pallomaisemman muotonsa perusteella. Etuhampaan kaula on melkein pyöreä, kulmahampaan on hyvin litteä soikio. Poikkileikkaus kosketuskohtien tasolta näyttää meille, että kulmahammas on kupera, kun taas etuhammas on varsinaisesti kovera. Nämä pääeroavaisuudet pakoittayat meidät tekemään täydellisen tutkimuksen kulmahampaasta. Ainoa johtopäätös, minkä uskallamme tehdä ilman havaintoesitystä koskee kruunun huippua. Viitaten kuvaan 8 tiedämme. 16 Kuva 24. Kuva 25. ' ' Kuva 24. Le Gron mukaan valmistettu kulmahammas. Paiatinaaiioikapää kaulan yläpuoieiia. Tapin muoto on verrattomasti eduiiisempi kuin aikaisemmassa valmistuksessa staattiselta kannatta katsottuna; haittoja ovat huono vastustuskyky hammasmätäävastaan ja riittämättömät hankauspinnaf. Kuva 25. Kirjoittajan suosittelema valmistustapa. Suuri paiatinaaiioikapää. Sallii mainion staattisen asenno. 1) Labiaalisivu ohut ja pitkä tappi. 2) Paiatinaaiisivu paksumpi kuin labiaalisivu. 3) Tapin leikkaus samansuuntainen kuin kruunun. 4) Suuret hankauspinuat. 5) Tehokas suoja hammasmätää vastaan. 17

11 Ensimmäinen on hampaan valmistaminen Le Gron esittämän muodin mukaisesti, (kuva 24.) Asetetaan olkapää juuri kosketuskohtien yläpuolelle ja pidennetään vaakasuoraan palatinaalisivulla. Tämän valmistustavan projektio näyttää meille verrattomasti paljon suotuisammat edellytykset kuin aikaisempi. Tappi tulee yhdensuuntaiseksi kruunun pinnan kanssa. Sitä vastaan voidaan kuitenkin tehdä useita muistutuksia. Ensiksi täytyy hampaaseen voida tehdä pitkä tappi. Toiseksi hankauspinuat tulevat äärimmäisen pieniksi. Kolmanneksi tätä konstruktiota ei voida käyttää kuin hampaisiin, jotka vastustavat hyvin hammasmätää ja sillä ehdolla että vastahampaan purenta ei satu emaliprosliinin liitoskohtaan. Toinen ratkaisu, joka minusta näyttää paremmalta, on asettaa normaalinen olkapää labiaalisivulle ja leveämpi olkapää paiatinaalisivuiie ja laskea kruunun välipaikkoihin, jotka ovat ilman olkapäätä, (kuva 25). Kapea labiaali-olkapää sallii pitkän tapin, jonka huippu on sijoitettu lähelle labiaalisivua. Lateraali-olkapäiden poisjättäminen tekee mahdolliseksi leveän tapin. Suuri palatinaali-olkapää sallii tehdä tapin vähemmän kuperaksi kuin hampaan. Täten saamme paremmat staattiset edellytykset ja täydellisen suojan hammasmätää vastaan. Käytännön kannalta sopii merkitä kruunun väliraja hyvin kapealla reunuksella, joka esittämättä varsinaisen olkapään osaa, estää kruunun päättymästä terävästi ja helpottaa suuresti laboratoriotyötä. Alla olevat kuvat ovat osoittaneet meille parhaan muodon, joka on annettava tapin alustalle. Tarkastelkaamme nyt tämän kruunuosaa. Kruunun nuolitasoleikkaus osoittaa meille kuten etuhampaassakin, palatinaalisivun koveran alueen. On sopivaa tehdä tämä osa tapista hiukan koverammaksi kuin kruunu. Mutta on muistettava, ettei sitä koverreta kokohampaan leveydeltä. Se tehdään kahdesta eri litistymästä, jotka yhtyvät palatinaalisivun keskellä taivutetun nystermän avulla. Meidän on valmistettava tappi samanlaiseksi, syventämällä kevyesti kouruja, mutta on varottava tekemästä yhtä suurta poikittaista kourua, joka heikontaisi tappia ja voisi vieläpä vaarantaa ydintä. Mitä taas tapin huippuun tulee, nähtynä sivusta, on parempi tehdä se teräväksi kuin littcäksi, kuten etuhampaan huippu. Näinollen 18 se tulee myös hiukan pitemmäksi. Tämän huipun kulma ei kuitenkaan saa olla terävämpi kuin kruunun. Kun olemme nähneet tavan, millä tappi on valmistettava, voi olla syytä käydä läpi tavallisimmat virheet, joita tehdään kulmahampaita valmistettaessa, virheitä, jotka kuitenkin useimmin johtuvat hampaan anatomiasta kuin valmistajan tietämättömyydestä. Nähtyämme palatinaalisivun kuperuuden, olemme helposti taipuvaisia antamaan tapille pyöristetyn muodon, joka synnyttää pallon sektorin labiaali-olkapää pyöiimiskeskuksena. Kruunulla on taipumus pyöriä tämän keskuksen ympäri ja murtua kohtalokkaasti. Aina ei voida saada pitkää tappia, kuten esim. muutamissa vähäkasvuisuustapauksissa. Pyörimisvaaraa voidaan jiienentää joko tekemällä tappi koverammaksi tai varustamalla sen pinta poikittaisuurteilla jakaen pyörimisen paineen koko porsliinimassan osalle, (kuva 26 B) voi myös sattua, esim. läheisten mätäpesäkkeiden johdosta, että tapista tulee liian kapea, tai että siitä tulee lieriönmuotoinen (kuva 26 E). Tilannetta voidaan hieman parantaa tekemällä pystysuoria uurteita lieriötä lähellä oleviin seiniin, siirtäen siten pyörimiskeskusta ja vähentäen särkymisvaaraa. (kuva 25 F) ' Kuva A. Liian iyiiyt ja paiioniainen tappi. Kruunu kieppuu o:n ympäriilä. Tämä kieppuva liike voidaan osittain välttää kovertamalla tappia, kuten B:ssä tai tekemällä sen pintaan uurteita kuten C ja D kohdissa. E. Liian sylinterimäinen tappi. Tätä virhettä voidaan hiukan korjata tekemättä pitkittäisiä uurteita tapin sivupintoihin kuleu F:ssä. 19

12 ' Kuva 27. ' Poskihampaita. Vasemmalta FF:ssä paineiden suunnat erittäin lärkeitä. Pienet iiuoiet osoittavat näiden voimien vaikutuksen kruuminpintaan. OikeaUa päällystettyjä poskihampaita. Leikkausten symmetrisyys sallii soveltaa toiseen esitystä, joka pätee loiseenkin. Paras apu liian lyhyeen ja kapeaan tappiin on kaikesta huolimatta metallisen infrastruktuurin valmistaminen, joka täydentää hampaan tappia ja antaa porsliinille sen tarvitseman tuen Yhteenveto 1. Liian lyhyt tappi. Yhdensuuntaiset lateraalisiviit. 2. Kapea labiaali-olkapää, hyvä suoraan kulinaan. 3. Leveä palatinaali-olkapää. Labiaalisivun kanssa samansuuntainen välike. 4. Hampaittenväliset olkapäät melkein olemattomat. 5. Palatinaalisivuun uurretaan kaksi kourua. Tutkikaamme peräkkäin voimien vaikutusta eri segmentteihin tässä kruunussa. Voimat, jotka asettuvat pisteeseen b siirretään massaan kuten holviin, ehdolla ettei kulma I) ole terävä kulma, vaan hyvin pyöristetty harja (kuva 28). Tukien, jotka on asetettu holvin molempiin päihin, tulee absorl)oida nämä voimat. Saamme tämän tuloksen asettaessamme a:han pystysuoran olkiijiään hampaan kaulaan, ja uurtamalla siltoihin pystysuoria uurteita pintan h e (kuva 28 A). Jos jätämrne h:hen liian terävän kulman, edistämme halkeamista (kuva 28 B). Tutkikaamme nyt (kuva 29) voimien vaikutusta poisliinisegmentteihin, jotka sijoittuvat alueelle h- c (kuva 27). Jos kulma, jonka segmenttien pinnat muodostavat, on terävämpi kuin tyngän sivujen muodostama, porsliinilta on taipumus mennä pirstoiksi ja kruunu.särkyy keskeltä (kuva 29 A). Jos segmenttien kulma on sama kuin tapin, syntyy tasapainotila purressa, mutta se vasustaa huonosti sivupainetta kuivaltaan. Jos päinvastoin näiden segmenttien muodostama kulma on tylpempi kuin tapin, porsliini työntyy hampaan keskustaa kohden ja kiinnittyy automaattisesti pureskolupaineen alaisena. Täytyy kuitenkin hampaan valmistuksen aikana varustaa se vinommilla sivuilla kuin normaalihammas. Tapin yläsiviijen muodostama kulma on lavallisesti yli 90. Eristetyillä segmenteillä on taipumus ylittää tämä kulma viereiselle taivutetulle sivulle sivultapäin tulevien töytäisyjen vaikutuksen alaisena, (kuva 30 A ja B) jotka irroittavat täten krniinun paikoiltaan. Luomme hampaan keskelle nystermän tekemällä pystysuoran kannikkeen joka Poskihampaat Ylä- ja alaposkihampaat työskentelevät melkein samanlaisissa olosuhteissa, mutta päinvastoin (kuva 27). Toisen tutkiminen riittää molempia varten, jos pidetään silmällä muulamia muutoksia. Purennassa ne suhtautuvat toisiinsa voimien F-F mukaan (kuva 27). Nämä liikkeet kehittävät porsliinissa pystysuoria paineita aktiivisia pintoja vastaan. Muut tangenttivoimat voidaan saada aikaan hampaita yhteen puremalla. 20 Kuva 28..\. Hyvin pyöristeily iiusku. Osa paineesta jakauliin kuten iioivissa, ja se täytyy absorboida hyvin aseletuiiia tiiiiia. B. Liuskan harja on jätetty liian teräväksi ja synnyttää murtuman. 21

aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951

aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951 aminas TeMko SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO RY;N JULKAISU 8 VUOSIKERTA N:o 5 LOKAKUU 1951 Onnistunut ratkaisu.. on ostaa hampaat HAMMAS OY:stä Liikkeessämme on runsas hammasvalikoima, josta Tekin löydätte

Lisätiedot

Sisältää mm. - Konstit on monet - Ajankohtaista - Hinnalla, millä hyvänsä - Valtion Hammasteknikko-opisto ~ Nykyaikainen esiiämmitys ja vaiu - SHL:n

Sisältää mm. - Konstit on monet - Ajankohtaista - Hinnalla, millä hyvänsä - Valtion Hammasteknikko-opisto ~ Nykyaikainen esiiämmitys ja vaiu - SHL:n Sisältää mm. - Konstit on monet - Ajankohtaista - Hinnalla, millä hyvänsä - Valtion Hammasteknikko-opisto ~ Nykyaikainen esiiämmitys ja vaiu - SHL:n jäsenluettelo ~ Lingvaalikaaret ja kiskot - Pohjoismaiden

Lisätiedot

N:o 4 19 vuosikerta 1962

N:o 4 19 vuosikerta 1962 Sisältää m. m. Sivu Joulun lähestyessä 8 Vuoden tapahtumia 9 Frankfurtin raderauksen käytöstä, jatk 11 Pätevyyskokeet 21 SHL:n lainakirjasto 22 Muutamia periaatteita kiintosiltojen valmistuksessa 23 Hampaanhoitoa

Lisätiedot

Nämä auttavat sinuakin

Nämä auttavat sinuakin E l E N Ä Ä P Ö L Y Ä KEUHKOIHIN PÖLYNIMURI PUTSAUSMOOTTORIIN TAI KIPSILEIKKURIIN UUSI LÄHETYS ÄSKETTÄIN SAAPUNUT. EDELLINEN LÄHETYS MYYTIIN LOPPUUN LYHYESSÄ A.IA.SSA. 1,^,^,^^^,,, po LYN PUSSIIN -ILMAISEKSI

Lisätiedot

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa 119 liittyneet Suomen Maa-, Metsä- ja TJittotyöväenliittoon, haluaisin kiinnittää erikoista huomiota tässä kokouksessa suunniteltaessa vastaista valistustyötä. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että maaseudulla

Lisätiedot

Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen - Hammasteknikkopälvät 1981 ~ Hammasteknikkojärjestöjen johtokunnat ja toimihenkilöt - Hämeenlinnan talvikisat -

Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen - Hammasteknikkopälvät 1981 ~ Hammasteknikkojärjestöjen johtokunnat ja toimihenkilöt - Hämeenlinnan talvikisat - hami Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen - Hammasteknikkopälvät 1981 ~ Hammasteknikkojärjestöjen johtokunnat ja toimihenkilöt - Hämeenlinnan talvikisat - Hammasteknikko-opisto harrastaa - NTU:n toiminnasta

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON

TYÖVÄEN URHEILULIITON TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIM I T S I J A OPAS Toinen uudistettu laitos. HELSINKI 1937. TYÖVÄEN URHEILULIITTO 2 LUKIJALLE. TUL:n toimitsijaoppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1928. Kirjanen, joka oli

Lisätiedot

tnuzy ***** flexico Silicoater SIDOSMENETELMA Siirry Kulzer valoaikaan Dentacolor Plandent oy HAMMAS OY Kalevankatu 3. A. Helsinki 10 Vaihde 64 36 36

tnuzy ***** flexico Silicoater SIDOSMENETELMA Siirry Kulzer valoaikaan Dentacolor Plandent oy HAMMAS OY Kalevankatu 3. A. Helsinki 10 Vaihde 64 36 36 teknikko Pääkirjoitus Valtakunnan miittinki -84 Kuusamon ruska- ja luentopäivät Purentakiskot Purennanotto ilman vahavalleja Hammastarvike Oy:n nousu ja tuho Tuotetietoa 4 1984 OOOOQl L L ***** Siirry

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun antamat Hammasteknikon työelämävalmiudet s. 4-11

Ammattikorkeakoulun antamat Hammasteknikon työelämävalmiudet s. 4-11 h a m m a s st et ken ki sne in s ea n l a n a l ea r n i k oei sr l ei hk t oi i s3 l/ 2e 0h 0t 5i 3 tässä numerossa Ammattikorkeakoulun antamat Hammasteknikon työelämävalmiudet s. 4-11 Proteeseista tiedetään

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 56. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. VEIKKO HALME J. J. PAUNIO REINO ROSSI päätoimittaja TOIMITUS

Lisätiedot

Plandent aineisto tulee painoon. hammasteknisen alan erikoislehti 4/2000 TÄSSÄ NUMEROSSA. Kevätluentopäivät TAHKO -vuorella 24.-25.3.2001 s.

Plandent aineisto tulee painoon. hammasteknisen alan erikoislehti 4/2000 TÄSSÄ NUMEROSSA. Kevätluentopäivät TAHKO -vuorella 24.-25.3.2001 s. hammasteknisen alan erikoislehti 4/2000 TÄSSÄ NUMEROSSA Välillä tämä on yhtä helvettiä... s.4-5 Kevätluentopäivät TAHKO -vuorella 24.-25.3.2001 s.16-17 Hammaslaboratorio ja asiakaskeskeinen markkinointi

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

27. vuosikerta 1970 N:o 3

27. vuosikerta 1970 N:o 3 Sisältää m. m. Syksyn kuvia 8 Jatkokoulutusta 12 Poskihampaiden artikulaottio jotk 13 Värimuutokset proteeseissa 15 Kieli ja sen suhtautuminen suussa olevaan proteesiin 19 Pohjausmenetelmä 26 Uusia hammasteknikkoja

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

parannuksia, joita köyhälistö kaipaa, ei tulla riittävästi saavuttamaan ensi eduskuntakokouksessa eikä vielä toisessakaan. Meille ainoastaan avautuu

parannuksia, joita köyhälistö kaipaa, ei tulla riittävästi saavuttamaan ensi eduskuntakokouksessa eikä vielä toisessakaan. Meille ainoastaan avautuu 209 parannuksia, joita köyhälistö kaipaa, ei tulla riittävästi saavuttamaan ensi eduskuntakokouksessa eikä vielä toisessakaan. Meille ainoastaan avautuu uusi tie, rauhallisen edistyksen tie, jossa käytetään

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

o o ^ Pääkirjoitus EHT-liitoit uusi toiminnanjohtaja Paikallisia hermovaikutuksia

o o ^ Pääkirjoitus EHT-liitoit uusi toiminnanjohtaja Paikallisia hermovaikutuksia hammas Teknikko Pääkirjoitus EHT-liitoit uusi toiminnanjohtaja Paikallisia hermovaikutuksia metyylimetakrylaatista hammasteknikoille Työsuhdeturvalainsäädäntö voimaan Suljetun suun jäljennösmenetelmästä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA 1957 TOIMITTANUT AATTO VÄYRYNEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUETOIMIKUNTA m Työväen Kirjapaino, Helsinki 1957. 3 HAKEMISTO-

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot