10. VUOSIKERTA N;o 4-5 JOULUKUU 1953

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10. VUOSIKERTA N;o 4-5 JOULUKUU 1953"

Transkriptio

1 10. VUOSIKERTA N;o 4-5 JOULUKUU 1953

2

3 LUMIN SELECTA vienyt tekohampaan kehitystä aimo askeleen lähemmäksi elävää hammasta liuoneen lämmössä kovettuva akrylli korjausaine Tunnusomaistahan elävälle hampaalle on sen kyky heijastaa siihen kohdistuva valo selektiivisesti ja antaa sille toisia värisävyjä. Kiillekerroksessa lailluessaaii saa. -c lieikosli sinertävän vivahteen. Dciitiinikeriokses-.sa, joka on täynnä lukuisia pieniä»kanavia», saa valo»maitomaisen» vivahteen. Tämä antaa hampaalle tyypillisen»luumaisen» ulkonäön. Tuo elävän hampaan monilahoinen värisävytys ei ole oikeastaan läpikuullavuutta, vaan paremminkin opaalinvivahteisuutta. Tämä päämääränään on.selecta-hampaan valmistuksessa käytetty aineyhdistelmää, joka on tiivis, mutia el samanlaatuinen. Optisten ominaisuuksiensa puolesta voidaan sitä pitää dentiinirakenteisena..s I M P L I F I! ; 1) - hn.mt.ksvih. vnrushdlnna aulaa nyt N O P i: A M M A N H K L P O AI M A N V A R AI i: AI AI A N tulok.seu kuin vnmm PARAXXJjTUN PULVERINSA ansiosta. Tämä erikoisuus LUMIN-SÄVYN kanssa aulaa SELECT.X-hampaallc opaalinvivahteisuuden, joka on siis iuoiinoiiiseila vaiontaittumiseiia aikaansaatu eikä keinotekoisesti erilaisilla hiiumennysaineilla. Tälen saadaan elävän hampaan rakenteen mukainen värisävy aikaan. SELECTA-värit jakautuvat nuoruuden, keski-iäu ja vanhuuddi mukaisiin ryhmiin, joissa on omat vivahteensa esim. lupakoilsijoille. Avain useaan latkaistiiin liammasprotetiikassa SELECTA-niuotoryhmät erikseen naisille ja miehille tarjoavat uusia ja entistä laajempia käyllömahdollisuuksia proteesien muodostamisessa ajan vaatimuksia vastaavalie tasolle. Valmistaja: VITA ZAHNFABKIK.S.\CK1NGEN KESTÄVÄ! KÄTEVÄ! PÄTEVÄ! * Y k s i n m y y j ii : OY. HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE AR. Unioninkatu 24 Helsinki Puh , (myynti), (korjaamo) (kassa), (johtaja) Valmistaja: DENTAL FILLINGS L I M J T E D. London ii. 16 läigland. 3

4 TOIMITUSKUNTA: Päätoimin. Onni Salonen Os. Korso, Purotie 3, puh , toim Toimitus-sihteeri E. O. Vuori Teknliiiheh toimin. Veikko Karmaa "ANATOFORM»Anatoform» New Hue, 20 hampaitten oklusalipinnat on varustettu terävillä kohokkeilla jotta mahdollisimman korkea teho ruoka-aineiden siirvomisessa aikaansaataisiin mahdollisimman jtienellä puristuksella. 2 0 hampaita AM.\LGAMATED DENTAL TUOTE Amalganiated Dental Trade Distribulors Lld. London VV.l., Yksinmyyjä Suomessa: OY DENTALDEPOT AB E.Ranta 2. Helsinki Puh S U O M E N H A M M A S T E K N I K K O J E N L II T T O R. Y. Helsinki, Mikonkatu 19 A 11. Puh Poslisiirlolili Liiton puheenjoht. Sulo Nurto Mikonkatu 19 A 11. Puh Sihteeri M. Elomaa Untamontie 6 G 19. Puh loimeen Raha.stonhoitaja Allan Raij Fabianinkatu 13. Puh I I N L A N D S T A N D T E K N I K E R l ö R B L N D R. F. Helsingfors, Mikaelsgatan 19 A 11. Tel Posfgiro Förbniidets ordf. Sulo Nurto Mikaelsgatan 19 A 11. i el Sekr. M. Elomaa Untamovägen 6 C 19. Tel tj. tel Kassör Ailan Raij Fabiansgatan 13. Tel A V U S T U S K A S S A Helsinki, Unlamonlie 6 C 19. Postisiirtotili Pubeenjolit. M. Elomaa Untamontie 6 C 19. Puh toimeen Sihteeri E. O. Vuori Päivärinnank. 5b 35. Puh. toimeen Avustiiskassanlioitaja 1. Vaarala Krislianink. 2 C. Puh toimeen Sisä I y s! Oppisopimuksesta 7 Pätevyyskokeet 10 Täydennyskurssit 12 Tulkimus jacket-kruiimm omiiiaisuuksisla llidliliikscn luoiiita 27 Urheilua

5 OPPISOPIMUKSESTA LutHinossa vallitsee yksilöllisyys. Samaa periaatetta noudattaa IVOGLAR hammas. Olemme juuri saaneet uuden lähetyksen niitä varastoomme. HAMMASVÄLINE OY Kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatnsosasto on kehoittaniit tiedoittamaan niin hainniasteknillisen alan työnantajille kuin alalla työskenteleville oppilaille seuraavaa: Oppisopimiislaissa vuodelta 1934 ja sen 7 :ssä on yhtenä ammattina mainittu myöskin hammasteknikot. Tämä edellyttää sitä, että alallemme on myiiskin sovellettava oppisopimnslakia tekemällä tyiinantajan ja oppilaan välillä oppisopimus, joka hyväksytään nmmatfioppihiutdkiinnassd. Hammasteknikon alaa varten on valmistunut erikoinen opiskehiopas, jonka on julkaissut kauppa- je teollisniisministeriön ammattikasvatnsosasto. Tämän opiskeliioppaan puitteissa ja opastuksella tulee sitten oppilaan ojietus tapahtumaan ja toimintaa valvoo laboratoriossa siihen määrätty laillistettu hammasteknikko. Tässä on erikoisesti huomioitava se, että opetuksesta vastaa ja sitä valvoo laillistettu hammasteknikko; ilman sitä ei laboratoriossa saa oppilaita olla. Laboratorion, joka haluaa ottaa oitpilaan. on siitä ilmoitettava ammdttioppil((slautakiinnalle 3 kuukauden kuluessa oppilaan työhön tidosta ja samalla täytettävä oppisopimuslomakkeet sekä anottava oppilaan rekisteröintiä. Lautakunnan tehtävänä on hj'väksyä tai kieltäytyä hyväksymästä ko. laboratoriota sopivaksi oppilaanpitopaikaksi. Sitä ennen lautakunta kuitenkin lähettää paperit kauppa- ja teollisuusministeriölle, joka antaa lausunnon asiasta kuultuaan sitä ennen alan liittoja ja lääkintöhallitusta. Tämän jälkeen tulee kysymykseen vasta loi)iillinen laboratorion ja oppilaan hyväksyminen tai hylkääminen. Oppisopimuksen tekeminen asettaa laboratoriolle erinäisiä velvollisuuksia (lain 5 ) oppilaaseen nähden ja samoin oppilaalle laboratorioon nähden (lain 6 ). Oppiaika on määrätty 4 vuodeksi, jona aikana on oppilaan kyettävä suoriutumaan oppisopimuksessa määrätyistä töistä ja sen jälkeen pystyttävä läpäisemään pätevyyskokeet. Tämän neljän vuoden aikana on lisäksi suoritettava kahdet täydennyskurssit ä 2 viikkoa. Näillä kursseilla seurataan oppilaan kehitystä ja samalla huomioidaan laboratorion pystyväisyys oppilaan opetukseen. Mikäli laboratoriossa ei pystytä oppilasta täydellisesti opettamaan, voi ammattioppilaslautakunta peruuttaa oppilaan pito-oikeuden. Lahotorion on muistettava oppilaita ottaessaan, että lautakunta hyväksyy vain erään enimmäismäärän oppilaita kuhunkin laboratorioon. Lääkintöhallituksen aikoinaan antama 7

6 ohje oli, että oppilaita saa olla yhtä tai kahta laillistettua hammasteknikkoa kohti 1 oppilas, kolmea tai neljää laillistettua hammasteknikkoa kohti 2 oppilasta sekä viittä ja sitä useampaa laillistettua kohti 3 oppilasta, joka onkin korkein oppilasmäärä, mitä laboratoriossa saa olla. Tämä jo sinänsä on ammattikuntaminekin edun mukaista samalla kun se estää laboratorioita käyttämästä halpaa oppilastyövoimaa itse opetuksen siitä kärsiessä. Ajan oloon liiallinen oppilasmäärä tulee aiheuttamaan sen, että maahamme tulee liikaa haminasteknikoita, mikä osaltaan tulee vähentämään työmahdollisuuksia sekä aiheuttamaan työttömyyttä ammattikuntamme keskuudessa. Esiintyyhän nyt jo ammattikunnassamme työn vähyyttä. Tämän johdosta on lalioratorioiden syytä tarkkaan harkita oppilaita ottaessaan myös niiden lukumäärää..ammattioppi laslautakunnat tidevat pitämään kiinni oppilasmäärien rajoittamisesta. Liikatuotanto on torjuttava silloin, kun se on malidollisla. Myöhemmin se on vaikeaa ja ehkä mahdotontakin. Liiallinen oppilasmäärä ailieuttaa myöskin opetusvaikeiiksia ja kun tarkastaa opiskeluopasta, huomaa sen pitävän paikkansa, sillä vaatimukset ovat todella velvoittavia ja aikaa on vain neljä vuotta. Niitten oppilaiden kohdalla, jotka ovat olleet alalla jo pitemmän aikaa, mutta eivät ole tehneet oppisopimusta, on se heidän myöskin tehtävä. Tällöin luetaan työssä oltu aika osana hyödyksi (lain 8 ). Opiskeluoppaassa on mainittu ne työmuodot, jotka opjiilaan tulee osata tehdä opjiiajan jiäättyessä. Oppilaana olleen kohdalta ratkaistaan oppiajan jälellä oleva aika siten, että katsotaan ja verrataan oppilaan kehitystä niihin vaatimuksiin, mitä on»hainmasteknikkoalan käytännöllisen ammattityön» malliohjelmassa mainittu. Työkokemusten puuttuvalta osalta lasketaan tarpeellinen oppiaika ja se katsotaan jälellä olevaksi oppiajaksi. Kursseilta saadun todistuksen on oltava mukana ja ne ovat myös ratkaisevia tekijöitä oppiaikaa laskettaessa. Lopullisen oppiajan pituuden määrittelee ammattioppilaslautakunta mukana olleiden papereiden nojalla. Lyhin oppiaika on 6 kk., jonka pituisen oppisopimuksen on niidenkin oppilaiden tehtävä, jotka ovat tähän mennessä olleet oppilaana yli neljä vuotta, riippuen tietenkin saavutetun työkokemuksen perusteesta. Ilman oppisopimusta ei kukaan oppilas pääse enää täiidenniisknrsseiiie eikä päteviiijskokeisiin. Tämä on jokaisen hammasteknikon oppilaan huomioitava. Oppisopimuksen teon jälkeen he ovat laillistettuja liainmasteknikko-oppilaita ja ainoastaan heistä tulee aikanaan laillistettuja hammasteknikoita ja ainoastaan laillistetulla hammasteknikolla on oikeus pitää liammaslaboratoriota ja harjoittaa hammasteknikon ammattia ja käyttää sitä ammattinimitystä. Tämä on mainittu laissa hammaslääkäritoiinen harjoittamisesta ja sen rikkoja voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen. Siis työnantajat ja ojipilaat! Kääntykää paikallisen ammattioppilaslautakunnan puoleen. Sieltä saatte tarpeelliset tiedot ja kaavakkeet. Se on syytä tehdä heti ensi tilassa, jotta tämäkin puutteellisuus tulisi korjatuksi. Laboratorioista on ammattioppilaslautakiinnalle annettava mm. seuraavat tiedot: työhuoneen pinta-ala, minkälaiset olosuhteet (terveydelliseltä kannalta), työskentelykoneet, niiden lukumäärä ja mihin tarkoitukseen käytetään, työohjelma (esiin, minkälaisia töitä tehdään, tehdäänkö yksipuolisesti jotakin erikoistyötä vai kaikkia alan töitä), työntekijäin lukumäärä, montako laillistettua teknikkoa sekä heidän kokemuksensa (montako vuotta ollut alalla), montako oppilasta ja montako aputyöntekijää, ojipilaan jialkka ellei ole palkkasopimuksen mukainen. Oppaassa mainituista tietopuolisista oppiaineista on ennen kokeisiin pyrkimistä suoritettava kiiuliistelii kaupjia- ja teollisuusministeriön hyväksymässä ammattioppilaslaitoksessa, josta suorituksesta annetaan todistus. Niiden ojijiilaiden, jotka ovat käyneet keskikoulun, ammattikouhm tai siihen verrattavan oppilaitoksen kurssin, ei tarvitse suorittaa tietopuolista kuulustelua. Koska tämä on suoritettava, siitä ei ole annettu tarkempia määräyksiä. Pääasia on, että ne on suoritettu ennen oppisopimuksen päättymistä tai pätevyyskokeita. Ammattikuntamme ammattitason kohottaminen, oppilaiden kurssitoiminnan parantaminen, koneiden ym. työvälineiden nykyaikaistaminen vaatii runsaasti varoja. Tällaista tarkoitusta varten on Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:llä oppilaskasvatusrahasto, jonka turvin on tarkoitus edistää yllä mainittua kehitystä. Se vaatii runsaasti varoja ja sitä on hyvin niukasti kertynyt tähän rahastoon. Oululaisten poikien mieleen juolahtikin ajatus olla mukana ammattikunnan kehittämistä auttamassa ja kolleega Villio Kolivuoren aloitteesta sikäläiset ammattiveljet keräsivät keskuudestaan sievoisen summan, ts markkaa oppilaskasvatiisrahastoon, jotka varat ovat jo korkoa kasvamassa. Tämä oli kauniisti tehty, ja kelpaa esimerkkinä noudatettavaksi muillakin paikkakunnille. Liiton syyskokouksessa tehtiinkin päätös varojen keräämiseksi opjjilasrahaston hyväksi. Rahaston niinenä pitäisi pareniminkin olla am- 8 9

7 Pätevyyskokeet Jälleen tänä vuonna loimeenpantiin lääkintöhallituksen toimesta pätevyyskokeet 32 kokelaalle..alkuperäisenä tarkoituksena oli pätevyyskokeisiin hyväksyä 16 oppilasta, mutta kun hakijoita oli kaikkiaan 45, katsottiin lääkintöhallituksen kehoituksesta asialliseksi järjestää kahdet kokeet, joihin kumpaankin hyväksyttiin 16 oppilasta. Kokeet pidettiin tänä vuonna Helsingin kaupungin ammattikoululla Alppikatu 1. Metallitöiden raaka-aineena käytettiin edelleenkin hopeaa. Työlaatuja oli jonkin verran muutettu ja lisätty yhdellä työllä. Tämä johtui siitä, että kaikki valmiit työjäljennökset oli valettu etukäteen kipsiin, joten kokelaat säästyivät suurimmalta kipsityömäärältä. Sen ansiosta voitettiin myiis työhuone pitää puhtaampana kipsistä. Työhuoneessa ei ollut kaasua, mutta sen järjesti Nestekaasu Oy, joka hyväntahtoisesti lainasi maksuttomasti kaikki välineet, niin että ainoastaan kaasu jouduttiin maksamaan. Alkuhankaluuksista selviydyttyä puheena oleva kaasu osoittautui käteväksi hammasteknikon työssä käytettäväksi. Työtaso osoitti ilahduttavassa määrässä parantumisen merkkejä. Huomattavia eroavaisuuksia ei esiintynyt ottamatta huomioon äärimmäisyyksiä ja muutamaa tapausta. Taso näyttää siis vähitellen vakiintuneen melko tasaiseksi. A'hteistoiminta kuissitoimikunnan kanssa on ollut erinomaisen hyvä, josta oli suurta hyötyä kokeita järjestettäessä. Toivottavasti yhteistoiminta entisestäänkin vielä vakiintuu ja parantuu yhteisen asiamme yhteiseksi eduksi. Tutkijalautakunta haluaakin esittää suuren kiitoksensa kurssitoimikunnalle saamastaan avusta. Tällä kerralla läpäisi kokeet 27 kokelasta. Yliden hyljätyn kohdalla (vaikea invaliidi) tutkijalautakunta ehdotti hyväksymistä, joten hyljättyjen lukumäärä jäi lopullisesti neljäksi. Kokeissa hyväksytyt olivat seuraava!: Lauri Ajanto, Helsinki; Reino Hakasalo. Tornio; Harry Hägg, Helsinki; Karl Illman, Helsinki; Pentti Keiramo, Pori; Olavi Kivimäki, Oulu; Ahlho Kolivuori, Oulu; Aarno Koivunen, Helsinki; Eino Kosonen, Noormarkku; Lauri Könönen, Kotka; T>ars Noidberg, Helsinki; Erkki Nurminen, Kotka. Tor-.\ke Nyman, Turku; Jörgen Näse, Kokkola; Pauli Olkkola, Lahti; Jorma Orell, Oulu; Esko Paasio, Joensuu; Ossi Pollari, Seinäjoki; Kauko Reinikainen, Helsinki; Tauno Rusanen, Helsinki; Tenho Räsänen. Helsinki; Hans Saliel, Kokkola; Kalle Salonen, Tampere; Ahti Silen, Syväkangas: Henrik Svarthäck, Vaasa, Kurt Tuominen, Turku ja Erkki Vaalle, Riihimäki. Helsingistä siis 8 ja maaseudulta 19. Tutkijalautakuntaan ovat kuuluneet hammaslääkärit John Roschier, B. Rautakorpi ja B. Ualonius sekä hammasteknikot (i. Sandström Laboratorioyhdistyksestä, A. Hertola ammattiosastosta ja M. Elomaa Hammasteknikkojen Liitosta. Kuten jo aikaisemmin on selosteltii. olivat nämä kokeet viimeiset siinä mielessä, ettei niihin vielä vaaditin oppisopimusta. Tämän jälkeen on jokainen kokeisiin pyrkivä oppisopimuksen alainen ja hänen on ollut tehtävä oppisopimus työnantajansa kanssa. Tästä asiasta toisaalta lehdessä. Lopuksi esitämme yhteiset onnittelumme uusille laillistetuille teknikoille. M. Elomaa. mattikasvatusrahasto tms. Siten olisi sen turvin malidollisuus antaa lisäopetusta sitä mukaa, kuin kehitys liammasteknillisellä alalla menee eteenpäin. Oulun poikien esimerkkiä noudattaen liiton hallitus kehoittaa jäseniä kiinnittämään asiaan huomiota ja tekemään lahjoituksia rahaston kartuttamiseksi. Pieninkin ropo on tervetullut. Tahjoitukset voidaan osoittaa liiton postisiirtotilille N:o Joulun lähestyessä tahtoo Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y. toivottaa kaikille jäsenilleen ja tämän lehden lukijoille Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta! M. Elomaa. 10 J Ä S i: N M A K S U T SHL:n jäsenet täyttäkää velvollisuutenne liittoanne kohtaan ja maksakaa ensi tilassa mahdollisesti unohduksiin jääneet jäsenmaksunne. 11

8 Täydennyskurssit järjestäjäin näköku masta Aluksi haluamme lausua parhaat kiitoksemme hammasvälineiden myyntiliikkeille sekä Nestekaasu Oydle siitä suuresta avusta ja myötätunntoisesta suhtautumisesta, joka kurssien toimeenpanemiseksi on osoitettu. Erikoisesti haluamme mainita Ah Dentaldepot Oy:n, Hasa Oy:n, Hammas Oy:n sekä Nestekaasu Oy:n toivoen tulevaisuudessakin samaa myötämielistä suhtautumista kursseja järjestettäessä. Kuten aikaisemminkin, niin näillekin kiirs.seille antoi pääasiallisen leimansa eräänlainen epävarmuus ja väliaikaisuus. Kurssien välttämättömyys on tunnustettu ja liallitusvallan taholta on ne pakotettu suorastaan pakollisiksi. Kuitenkaan ei kursseille ole onnistuttu järjestämään edes vakinaista sijoituspaikkaa, vaan on saatu aina viimeisiin päiviin saakka odottaa mahdollista työskentelyjiaikkaa jonka so )ivaisuiis on useinkin ollut hyvin kyseenalainen suuren osanottajamäärän takia. Tällainen väliaikaisuus ja epävarmuus on tehnyt järjestäjien työn kovin vaikeaksi antaen kursseille väliaikaisen leiman. Nämä seikat yhdessä vaikuttavat ratkaisevasti kurssien aikaansaannoksiin ja kurssilaisten lyön tuloksiin. Tulevaisuuskaan ei ainakaan nykoloissa lupaa mitään jiarannusta hallituksen säästäväisyysjiolitiikan johdosta. A'aikka tänä syksynä toimeenpannut kurssit olivat jo kahdeksannet, on työkoneisto vieläkin suurelta osaltaan lainatavaraa, erikoisesti hiontaja työstömoottorit. Tästä olisi ehdottomasti päästävä ja hankittava ainakin yksi luontamootlori ja pari työstökonetta. Tähän ei kuitenkaan ole mahdollisuutla ilman koko ammattikunnan yhteistoimintaa. Merkille pantavaa on, ettei Hammaslaboratorioyhdistys ole uhrannut täliän tarkoitukseen markkaakaan. Tietysti olisi päästävä siihen, että jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus työslcikoneen käyttiiön, mutta siihen ei ole tilaismilta ennenkuin kursseille löydetään vakinainen pitopaikka. Uusi tulokas kursseilla oli nestekaasu. Jo ensimmäisen kokeilun perusteella läylyy sanoa, eitä se täytti sille asetetut vaatimuk.set, huolimatta siitä, että se oli jokaiselle osanottajalle ensi kerran tuttavuus. Mikäli tulevaisuuden näkiialat pitävät paikkansa, on tuttavuutta vastedeskin jatkettava..asiaan kuuluvat työvälineet oli Nestekaasu Oy lainannut kursseille ja käytetty kaasu sekä uutuutensa menettäneet työvälineet jouduttiin ainoastaan korvaamaan. Kurssien järjestäjien harras toivomus on, että joskus saavutettaisiin normaali oppilasmäärä, jolloin opetus ja teknilliset välineet riittäisivät kaikille. Ja mikä tärkeintä, saataisiin riittävästi tilaa normaalin opetuksen aikaansaamiseksi. Tärkeimmän koneiston hankkimiseksi olisi ehdottomasti toimeenpantava yksityiskohtainen varojen keräys. Sen ei luulisi olevan kohtuutonta, koska kurssit on ammatin kannalta tunnustettu tarpeellisiksi. On otettava huomioon, että kursseista on hyötynyt n. 200 oppilasta, joista osa on osallistunut niihin 3 4 kertaa puhumattakaan niistä, jotka ovat kurssien avulla suoriutuneet työkökeista. Kuissitoimikunnan toimesta järjestetään asian hyväksi yksityiskohtainen keräys vasta ensi vuoden puolella, jotta säilyttäisimme joulurauhan. Ilahduttavaa on todeta, että kehittyneempien ojipilaiden läsnäolo kursseilla vaikuttaa piristävästi sellaisten oppilaiden huomiokykyyn, jotka vajavaisen opetuksen sekä puutteellisten apuaineiden takia ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Yiime kursseilla esim. huomasi selvästi, että kaikkien tyiit olivat moitteettomasti kiilloitetut kiitos eräiden oppilaiden, jotka olivat tuoneet mukanaan kiilloitusaineet ja antoivat ne yleiseen käyttöön. Olisikin kiinnitettävä huomiota siihen, että lopullista kiilloitusta varten jokaisella olisi omat kiilloitustarvikkeet mukana, sillä yhteiset välineet ovat aina likaisia. Yhä vieläkin on muistutettava muovailusta sekä ammatin perustiedoista. Ei 2 viikon kursseilla ehditä opettaa ammatin alkeistietoja, joten jokaisen on omalta kohdaltaan ennakolta valmistauduttava niin kursseille kuin työkokeisiinkin. Kiittäen hyvästä yhteisymmärryksestä toivotamme kaikille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Ensi vuonna tavataan. Järjestäjät. XSSS&S&S&SS&SSS&SSSSSSSSSSSSS&S&S&SS&Stp&^ö^S&SSSS&SSS&S- Merkki rintaan! Suomen Hammasteknikkojen Liitto r. y.n rintamerkkejä saatavana jatkuvasti rahastonhoitajalta

9 Tutkimus jackel-kruunun ominaisuuksista Or.ined.dent. H. Conod, Lugano. Y h t e e n v c t o, 1..Asettakaa tapin huippu niin lähelle etuhampaan reunaa kuin mahdollista. 2. Asettakaa tapin huippu niin lähelle labiaalipintaa kuin mahdollista. 3. Sijoittakaa huolellisesti labiaaliolkapää. Sitä ei saa lainkaan taivuttaa ulospäin. 4. Säilyttäkää tappi mahdollisimman leveänä yhdensuuntaisten sivupintojen kanssa. 5. Leikatkaa hiukan huuli-ienpoimua auki. Pienentäkää hampaitten välisen olkapään leveyttä. 6. Asettakaa määrätyt kohtisuorat tasopinnat vastakkain painamalla. 7. Pyöristäkää nystermät. jotka yhdistävät nämä tasot, halkeamisen estämiseksi. 8. Kovertakaa tapin platinaalipinta kouruksi. 9. Siirtäkää purenta aktiivisten fasettien päälle, jotka ovat ilman tukea. Kuvii 19. Kuva 21. Kuva 19. Tavallisiniuiat murtumien urat a ja b. Huono labiaaliolkapää. c. Liian iyiiyl tappi. d. Liiaksi pyöristetty tappi. Palatinaaii-oikapää liuonosti asetettu paikoilleen. Huono liitos paiatinaaii puoieiia, joka sallii sementin hajoamisen ja jättää porsliinin ilman tukea. e. Syiinterimuotoinen tappi. Pyörimistä ja särkyminen. Kuva 20. Voidaan toisinaan muuttaa etuhampaan reunan kulmaa, ja siten pienentää vaarallisia seurauksia siirfämäiiä hammasta kevyesti eleeupäin imiiikamatta sen pituutta. Kuva 21. Etuhampaan ja kulmahampaan vertailua. Kuimaiiammas on kuperampi jioikkija haikiieikkauksessa. M u r t 11 m ien ii r a t Kokemus osoittaa, että on määrättyjä alueita, joissa murtumat ovat erittäin tavallisia. Kuva 19 osoittaa hyvin kaavamaisesti, mitä uria ne tavallisesti seuraavat. Selitämme jokaisen niistä tavalla, joka tuntuu todennäköisimmältä. Murtumat a ja h on aikaansaanut labiaalipuolen olkapään huono kallevuus. Murtuman e on aiheuttanut liian lyhyt ja liian lähellä siiulakipintaa sijaitseva tappi. Murtuman d on aiheuttanut liian lyhyt ja pyöreä tappi. Kruunu pyörii labiaalisen alkapään ympärillä ja irtoaa suiilaen puolelta. Murtuman e on aiheuttanut liian lieriömäinen tappi. On harvinaista, että nämä murtumat esiintyvät yksinään. Nämä urat ovat yhteydessä toisiinsa, ja silloin kun kruuniin jokin osa antaa peräksi, tämä joutuu täydelleen pois tasapainosta ja miirtttu muistakin paikoista. Muistakaamme lopuksi,että vaakasuorat paineet ovat hyvin vaarallisia. Mitä pysty-suorempi on etuhampaan stittlakireuna sitä suurempi on vaakasuora komponentti ja päinvastoin. Aioimme joskus, jos esteettinen näkökohta sallii, muuttaa tätä kaltevuutta siirtämällä hammasta kevyesti eteenpäin säilyttäen sen alkuperäisen 'pituuden

10 Kuva 22. Kuva 23. Kulniahaninias nähtynä edestä, profiilista ja i)ohjasta. \'arjoslettii aia esittää tapin pohjan ieikkausla. Kiassliiinen vaiinisliis..säännöllinen olkapää kaulan tasolla. Tappi on soikion muotoinen ja suuri iahio-paialinaaii-akseli lukien huonosti kruunun kylkiä, jonka suuri akseli on mesio-distaaliuen. Tällainen lappi svnnvttäii paiatinaalisivuiie veloponnisliiksia, kuten kuva 23 osoittaa. että on sopivaa sijoittaa tapin huippu mahdollisimman lähelle etuhampaiden reunaa ja mahdollisimman lähelle labiaalipintaa. Tutkikaamme tarkasti kuvaa 22. Näemme kulmahampaan etu-, vaaka- ja pystyasennoissa. Tässä kuvassa hammas on valmistettu klassillisen metodin mukaan tekemällä säännöllinen alkapää kaulan tasolle. Tässä projektiossa pistää silmään systeemin tasapainottomuus. Hyvin suuren kruunun, jolla on suuri mesio-distaalinen akseli täytyy kiikkua soikean tapin päällä, jolla on suuri labio-palatinaalinen akseli. Sivut synnyttävät vaarallisia lukemattomia alueita. Jotta saavutettaisiin suotuisa tasapaino tapin leikkauksen on oltava huomattavasti samansuuntainen kruunun leikkauksen kanssa tai vieläpä vähemmän kupera kuin tämän, (kuva 23.) Tapille on kuitenkin annettava mahdollisimman suuri mesio-distaalinen koko ja pienennettävä sen labio-palatinaali-akselia. Löytyy kaksi keinoa tämän tuloksen saavuttamiseksi. Kuva 23. Kulmahammas, paiatinaaiisivu. Vasenimaiia kapea ja pyöreä tappi. Segmentit työntyvät toisistaan poispäin. Oikealta leveä tappi, jossa oii kaksi litistymää, segmentit työtyvät keskustaa koiiden. Y 1 e m 111 m ä t s i v u e t n h a iii ji a a t Sivuetuhaiiiiiias valmi.stetaan suunnilleen samalla tavoin kuin keskietuhammas. Koska sen juuri muodostaa kaulassa paljon litteämmän soikion kuin mitä keskihammas, on syytä tehdä hampaittenvälinen olkapää kapeammaksi kuin labiaali ja palalinaali-olkapäät. Y l ä k u l m a h a m p a a t Ei ole mahdollista tutkia kulmahampaita vain pelkästään niiden analogian perusteella etuhampaiden kanssa. Kulmahammas eroaa ensi silmäyksellä pallomaisemman muotonsa perusteella. Etuhampaan kaula on melkein pyöreä, kulmahampaan on hyvin litteä soikio. Poikkileikkaus kosketuskohtien tasolta näyttää meille, että kulmahammas on kupera, kun taas etuhammas on varsinaisesti kovera. Nämä pääeroavaisuudet pakoittayat meidät tekemään täydellisen tutkimuksen kulmahampaasta. Ainoa johtopäätös, minkä uskallamme tehdä ilman havaintoesitystä koskee kruunun huippua. Viitaten kuvaan 8 tiedämme. 16 Kuva 24. Kuva 25. ' ' Kuva 24. Le Gron mukaan valmistettu kulmahammas. Paiatinaaiioikapää kaulan yläpuoieiia. Tapin muoto on verrattomasti eduiiisempi kuin aikaisemmassa valmistuksessa staattiselta kannatta katsottuna; haittoja ovat huono vastustuskyky hammasmätäävastaan ja riittämättömät hankauspinnaf. Kuva 25. Kirjoittajan suosittelema valmistustapa. Suuri paiatinaaiioikapää. Sallii mainion staattisen asenno. 1) Labiaalisivu ohut ja pitkä tappi. 2) Paiatinaaiisivu paksumpi kuin labiaalisivu. 3) Tapin leikkaus samansuuntainen kuin kruunun. 4) Suuret hankauspinuat. 5) Tehokas suoja hammasmätää vastaan. 17

11 Ensimmäinen on hampaan valmistaminen Le Gron esittämän muodin mukaisesti, (kuva 24.) Asetetaan olkapää juuri kosketuskohtien yläpuolelle ja pidennetään vaakasuoraan palatinaalisivulla. Tämän valmistustavan projektio näyttää meille verrattomasti paljon suotuisammat edellytykset kuin aikaisempi. Tappi tulee yhdensuuntaiseksi kruunun pinnan kanssa. Sitä vastaan voidaan kuitenkin tehdä useita muistutuksia. Ensiksi täytyy hampaaseen voida tehdä pitkä tappi. Toiseksi hankauspinuat tulevat äärimmäisen pieniksi. Kolmanneksi tätä konstruktiota ei voida käyttää kuin hampaisiin, jotka vastustavat hyvin hammasmätää ja sillä ehdolla että vastahampaan purenta ei satu emaliprosliinin liitoskohtaan. Toinen ratkaisu, joka minusta näyttää paremmalta, on asettaa normaalinen olkapää labiaalisivulle ja leveämpi olkapää paiatinaalisivuiie ja laskea kruunun välipaikkoihin, jotka ovat ilman olkapäätä, (kuva 25). Kapea labiaali-olkapää sallii pitkän tapin, jonka huippu on sijoitettu lähelle labiaalisivua. Lateraali-olkapäiden poisjättäminen tekee mahdolliseksi leveän tapin. Suuri palatinaali-olkapää sallii tehdä tapin vähemmän kuperaksi kuin hampaan. Täten saamme paremmat staattiset edellytykset ja täydellisen suojan hammasmätää vastaan. Käytännön kannalta sopii merkitä kruunun väliraja hyvin kapealla reunuksella, joka esittämättä varsinaisen olkapään osaa, estää kruunun päättymästä terävästi ja helpottaa suuresti laboratoriotyötä. Alla olevat kuvat ovat osoittaneet meille parhaan muodon, joka on annettava tapin alustalle. Tarkastelkaamme nyt tämän kruunuosaa. Kruunun nuolitasoleikkaus osoittaa meille kuten etuhampaassakin, palatinaalisivun koveran alueen. On sopivaa tehdä tämä osa tapista hiukan koverammaksi kuin kruunu. Mutta on muistettava, ettei sitä koverreta kokohampaan leveydeltä. Se tehdään kahdesta eri litistymästä, jotka yhtyvät palatinaalisivun keskellä taivutetun nystermän avulla. Meidän on valmistettava tappi samanlaiseksi, syventämällä kevyesti kouruja, mutta on varottava tekemästä yhtä suurta poikittaista kourua, joka heikontaisi tappia ja voisi vieläpä vaarantaa ydintä. Mitä taas tapin huippuun tulee, nähtynä sivusta, on parempi tehdä se teräväksi kuin littcäksi, kuten etuhampaan huippu. Näinollen 18 se tulee myös hiukan pitemmäksi. Tämän huipun kulma ei kuitenkaan saa olla terävämpi kuin kruunun. Kun olemme nähneet tavan, millä tappi on valmistettava, voi olla syytä käydä läpi tavallisimmat virheet, joita tehdään kulmahampaita valmistettaessa, virheitä, jotka kuitenkin useimmin johtuvat hampaan anatomiasta kuin valmistajan tietämättömyydestä. Nähtyämme palatinaalisivun kuperuuden, olemme helposti taipuvaisia antamaan tapille pyöristetyn muodon, joka synnyttää pallon sektorin labiaali-olkapää pyöiimiskeskuksena. Kruunulla on taipumus pyöriä tämän keskuksen ympäri ja murtua kohtalokkaasti. Aina ei voida saada pitkää tappia, kuten esim. muutamissa vähäkasvuisuustapauksissa. Pyörimisvaaraa voidaan jiienentää joko tekemällä tappi koverammaksi tai varustamalla sen pinta poikittaisuurteilla jakaen pyörimisen paineen koko porsliinimassan osalle, (kuva 26 B) voi myös sattua, esim. läheisten mätäpesäkkeiden johdosta, että tapista tulee liian kapea, tai että siitä tulee lieriönmuotoinen (kuva 26 E). Tilannetta voidaan hieman parantaa tekemällä pystysuoria uurteita lieriötä lähellä oleviin seiniin, siirtäen siten pyörimiskeskusta ja vähentäen särkymisvaaraa. (kuva 25 F) ' Kuva A. Liian iyiiyt ja paiioniainen tappi. Kruunu kieppuu o:n ympäriilä. Tämä kieppuva liike voidaan osittain välttää kovertamalla tappia, kuten B:ssä tai tekemällä sen pintaan uurteita kuten C ja D kohdissa. E. Liian sylinterimäinen tappi. Tätä virhettä voidaan hiukan korjata tekemättä pitkittäisiä uurteita tapin sivupintoihin kuleu F:ssä. 19

12 ' Kuva 27. ' Poskihampaita. Vasemmalta FF:ssä paineiden suunnat erittäin lärkeitä. Pienet iiuoiet osoittavat näiden voimien vaikutuksen kruuminpintaan. OikeaUa päällystettyjä poskihampaita. Leikkausten symmetrisyys sallii soveltaa toiseen esitystä, joka pätee loiseenkin. Paras apu liian lyhyeen ja kapeaan tappiin on kaikesta huolimatta metallisen infrastruktuurin valmistaminen, joka täydentää hampaan tappia ja antaa porsliinille sen tarvitseman tuen Yhteenveto 1. Liian lyhyt tappi. Yhdensuuntaiset lateraalisiviit. 2. Kapea labiaali-olkapää, hyvä suoraan kulinaan. 3. Leveä palatinaali-olkapää. Labiaalisivun kanssa samansuuntainen välike. 4. Hampaittenväliset olkapäät melkein olemattomat. 5. Palatinaalisivuun uurretaan kaksi kourua. Tutkikaamme peräkkäin voimien vaikutusta eri segmentteihin tässä kruunussa. Voimat, jotka asettuvat pisteeseen b siirretään massaan kuten holviin, ehdolla ettei kulma I) ole terävä kulma, vaan hyvin pyöristetty harja (kuva 28). Tukien, jotka on asetettu holvin molempiin päihin, tulee absorl)oida nämä voimat. Saamme tämän tuloksen asettaessamme a:han pystysuoran olkiijiään hampaan kaulaan, ja uurtamalla siltoihin pystysuoria uurteita pintan h e (kuva 28 A). Jos jätämrne h:hen liian terävän kulman, edistämme halkeamista (kuva 28 B). Tutkikaamme nyt (kuva 29) voimien vaikutusta poisliinisegmentteihin, jotka sijoittuvat alueelle h- c (kuva 27). Jos kulma, jonka segmenttien pinnat muodostavat, on terävämpi kuin tyngän sivujen muodostama, porsliinilta on taipumus mennä pirstoiksi ja kruunu.särkyy keskeltä (kuva 29 A). Jos segmenttien kulma on sama kuin tapin, syntyy tasapainotila purressa, mutta se vasustaa huonosti sivupainetta kuivaltaan. Jos päinvastoin näiden segmenttien muodostama kulma on tylpempi kuin tapin, porsliini työntyy hampaan keskustaa kohden ja kiinnittyy automaattisesti pureskolupaineen alaisena. Täytyy kuitenkin hampaan valmistuksen aikana varustaa se vinommilla sivuilla kuin normaalihammas. Tapin yläsiviijen muodostama kulma on lavallisesti yli 90. Eristetyillä segmenteillä on taipumus ylittää tämä kulma viereiselle taivutetulle sivulle sivultapäin tulevien töytäisyjen vaikutuksen alaisena, (kuva 30 A ja B) jotka irroittavat täten krniinun paikoiltaan. Luomme hampaan keskelle nystermän tekemällä pystysuoran kannikkeen joka Poskihampaat Ylä- ja alaposkihampaat työskentelevät melkein samanlaisissa olosuhteissa, mutta päinvastoin (kuva 27). Toisen tutkiminen riittää molempia varten, jos pidetään silmällä muulamia muutoksia. Purennassa ne suhtautuvat toisiinsa voimien F-F mukaan (kuva 27). Nämä liikkeet kehittävät porsliinissa pystysuoria paineita aktiivisia pintoja vastaan. Muut tangenttivoimat voidaan saada aikaan hampaita yhteen puremalla. 20 Kuva 28..\. Hyvin pyöristeily iiusku. Osa paineesta jakauliin kuten iioivissa, ja se täytyy absorboida hyvin aseletuiiia tiiiiia. B. Liuskan harja on jätetty liian teräväksi ja synnyttää murtuman. 21

13 tasolle. Käytännössä tämä voidaan tehdä kovertamalla uurre kourun pohjalle. Tällä uurteella on kolmaskin etu. Se tekee mahdolliseksi syvempien uurteiden valmistamiseen porsliinikruunuun tekemättä siihen huomattavasti heikompaa aluetta (kuvat 30 E ja F). Poskihampaan uurteet ovat tärkeitä purennan kannalta. Jos yläja alaposkihampaat sopivat täydelleen ilman uurteita, ruoka-aineet muodostavat niiden väliin»tyynyn», jota on mahdoton särkeä täydelleen. Jos taas ne on varustettu uurteilla ne sallivat syljenkostiittamien moka-aineiden osittain päästä pois ja niiden ruoan hiukkasten, jotka jäävät laitojen väliin rikkoutua suuremmalla teholla. valla tuetaan kruunun lingvaaliharjaa (kuva 32). Tällä tavoin valmistetussa hampaassa meidän on otettava huomioon ehkäisevän laajentamisen välttämättömyys ja yhdistämme olkapään eri tasot pyöristetyillä kaarilla. Pyöristämme myös kaikki harjanteet ja kaikki terävät kulmat tapissa (kuva 33). Jos meidän on pakko sijoittaa lingvaaliolkapää ikenen tasolle (esim. pitkälle kehittyneessä hammasmätätaiiauksessa) mei- A 1 a j) o s k i h a m j) a a t Paineet jotka syntyvät alueella d d (kuvat 27 ja 31) ovat erittäin vaarallisia, sillä ne kohdisluvat porsliinin alueeseen, joka on ilman tukea, niin että koko shakcttipinta on vaarassa alkaa hellitä (kuva 31 A). Voimme korjata tämän haitan sijoittamalla alemman olkapään tapin noin 2 ä 3 mm. )iirentaieiiiian yläpuolelle, alueelle, jossa emalin särmillä on suotuisa suunta suunnitelmamme mukaisesti ja sillä ta- '. Kuva 30..Segmenteiltä A ja B, jotka työntyvät keskustaa koiiden. on laipunuis nousta viereiseiie tasoite. On sopivaa kiinnillää ne uastaiia suoraan kutinaan. Nämä kaksi pikkiä (Ci jotka on yhdistelty ja reunat pyöristeily. muodostavat suännöiiiset lovet, jotka kuikeval pilkin tapin uurleiia. Tämä kouru sättii munien uurlaa syvempiä uurteita kinunuun (F) ilman ellii se lieikkenee kuten i'i:ssä. Kuva 29. A. Tappi on väheniniän koverrettu kuin kruunu..segiuentit lyöntvvät uiospäiu. B. Tappi on saiuausuuvilaiueu kuin kruunu..segmentit ovat lasapaiuossa. C. Tappi on enemmän koverrettu kuin kruunu. Purenta kiinnittää kruunun tapin päätie. B ja C ovat oikeita konsiiuktioila, mnila kun ei ote laikkaa kuvaa kruunusta tapin valmistuksen aikana, on koverrettava rolikcasti miilla knilenkin varovaisesti 22 dän on pienennettävä tukemattomia aloja jättämällä tapin lingvaaliharjaniie niin pitkäksi kuin mahdollista ja helpotettava iiiirentaa liuskan kärjessä (kuva 31). Yläposkihampaissa meidän on pakko asettaa yhdistävä olkajiää kaulan tasolle ja meidän on ehdottomasti siirrettävä [lurenta jiois iilkoliiiskoilla (kuva 31). Tehkäämme vielä muutamia leikkauksia alaposkiliampaaseen (kuva 34). Leikkaus A H kulkee liuskojen huipun kautta. Leikkaus C D kulkee pitkittäisten uurteiden kautta. Leikkauksesta ('. 1) näkyy, että kruunun molemmissa päissä on tukeiiiaton alue, joka on vaikea tukea. Tappi on hyvin lyhyt verrattuna hampaan koko pituuteen. Tämän tukemattoman alueen mudostaa reiinaharjanne. Meillä.ei ole oikeutta 23

14 poistaa tätä harjannetta, sillä se työntää ruoanhiukkaset hampaan sisäpuolelle ja sen puuttuminen sallii ruokahiukkasten tunkeutua liampaiden väliin. Tämä lukematon alue ei kuitenkaan ole kovin vaarallinen. Purenta ei ole kovin aktiivista tässä kohdassa. Tämä reunaharjanne yhdistettynä viereisten liuskojen hikiin muodostaa porsliinivyön, erittäin kestävän renkaan. Leikkaus A H (kuva 34) osoittaa meille muun muassa liuskojen välisen alueen ja poikittaisen uurteen. Soveltamalla tähän leikkaukseen pei iisteluita, jotka olemme esittäneet kuvien johdosta, teemme johtopäätöksen, että meidän on pyöristettävä liuskat ulkopuolelta saadaksemme liolville kestävämmän muodon ja uurrettava syvästi poikittaista kourua, jotta siihen kiinnitettäisiin piosliini, ja on syytä tehdä uurre kourun pohjalle. Mitä taas hampaiden välisen alueen olkapäähän tulee, se on jätettävä hyvin kapeaksi, jottei lyhennettäisi tappia elii-taka suunnassa. Kuva 34 Kuva 35. Kuva 34. Aiaposkihampaan mesio-distaaiiset leikkaukset. \ B kulkee iiuipun liuskojen kautta Analogisesli aikaisempien esitysten kanssa pyöristämme liuskojen huiput ja teemme loven poikittaiseen rakoon kuten pitkittäiseenkin. C D kulkee mesiodistaaiisen uurteen kautta. Moiemmissa päissä näkyy pyöreä harja, jola tapin on mahdoton lukea. Vähän vaaraiiinen alue, joka sopii etupäässä vain keski sulkemiseen. Leikkaukset osoittavat hampaidenväiisen olkapään koverassa aineessa. Analogisesti kuvien 14 ja 15 kanssa on asetettava tämä olkapää ikenen aiapuoielie tekemättä se hyvin kapeaksi. Kuva 31. Kuva 32. Kuva 35. Poskihampaiden murtuma-aiueet: a) tylppä olkapää; h) terävä harja; cj litteä tappi; d) porsliiniliuska liian esiinpistävä. liian Kuva 31. Näyttää voimien toiminnan aiueelia d tukemattoman poisiiinin pääiiä. B. näyttää oikaisut, jotka on tehtävä iiiiskaan vaaran vähentämiseksi. Tämä oikaisu on välllämätön yiäposkiiiampaassa..^iaposkihampaassa on toinen konslruktio mahdoliinen. Kuva 32. Aiempi poskiiiammas, iingvaaliiiuska. Kuvassa 31 osoilettu voidaan poistaa asettamatta olkapää korkeammaiie kuin kania iingvaaiisivun päätie. 24 Murtumien alueet (kuva 35). a) Labiaaliolkapää huonosti asetettu itaikoilleeit b) Laltiaaliolkapää huonosti sijoitettu paikoilleen ja terävä harja. c) Liian litteä tappi. Porsliiniuurteet liian jyrkät. d) Lingvaaliharjan ylikuormitusta. Lingvaalioolkapää huonosti sijoitettu. 25

15 Kansanäänestys hampaista Sveitsissä on Ivuten mcillälviii liaminasproteesien valmistamista varten tarvittavien jäljennösten ottaminen ja proteesien sovittaminen annettu lailla hammaslääkärien yksinoikeudeksi, ja hammasteknikot ovat asian tilaan yhtä tyytymättömiä kuin täälläkin. Äskettäin he ryhtyivät toimenpiteisiin määräysten mnnttamiseksi, mutta Sveitsin oloille on kuvaavaa, että tämä pyrkimys merkitsi yritystä kansanäänestyksen aikaansaamiseksi asiasta. Ziirichin kantloonissa kerättiinkin yli lo.ooodta hammasteknikkojen taitoon luottavalta kansalaiselta nimikirjoitukset lakialoitteeseen, ja vaikka hallitus sekä kanttoonin neuvosto ovat asettuneet kielteiselle kannalle asiassa, tullaan tästä epäilemättä tärkeästä kysymyksestä maan tavan mukaan äänestämään. Propaganda sekä hammaslääkärien että -teknikkojen taholta näkyy jo olevan täydessä käynnissä. Arusluskassa Avustuskassan jäsenmaksut on hyvä suorittaa ajoissa. Ei ole syytä laittaa maksukorttia laatikkoon ja ajatella:»maksan sen tuonnempana!» Silloin se usein unohtuu. Jäsenmaksunsa kolme kuukautta maksamatta ollut kassan jäsen on sääntöjen mukaan eronnut kassan jäsenyydestä. siis maksut ajoissa, ettei myöhemmin tule ikäviä yllätyksiä! 26 Huolehtikaapa Käykää aina, kun tilaisuutta suinkin on, liiton ja sen jaostojen kokouksissa, niin että jatkuvasti olette tietoinen asiain kulusta ja jiäätöksistä. Ha lituksen tuolilta Tällä kerralla on Iällä palstalla.syytä hiukan selostaa liiton syy.skokousta, joka pidettiin Siten saavat erikoisesti maaseutujä.senet jonkin verran selvitystä siitä, mistä asioista kokouksessa puhuttiin ja mitä asioista siellä käsiteltiin, etteivät he ole aivan tietämättömiä pääkaupungin tapahtumista. Maaseutulaisten kokouksiin saapumisvaikeudet kyllä hyvin ymmärtää, mutta helsinkiläiset sen sijaan voisivat runsaslukuisemmin saapua kokouksiin. Pitäisi sen verran olla kiinnostusta yhteisiin asioihin, että asioiden seuraamiseen ja mielipiteiden vaihtoon uhrattaisiin pari tuntia. Kokouksessa oli läsnä melko ilaliduttava määrä jäseniä, ts. kaikkiaan 54. Tässä lyhyt selostus esille tulleista pääasioista. Tärkeimpänä asiana oli oppisopimuksen käytäntöön soveltaminen. Kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosastohan on ilmoittanut, että lain mukaan on sopimukset saatava nopeasti järjestykseen. Ministeriön taholta olikin jo annettu tarvittavat olijeet ammattioppilaslautakunnille, jotka oppisopimukset hyväksyvät. Kysymyksen alusti sihteeri ja siitä keskusteltiin hyvinkin vilkkaasti. Ministeriön kohoituksesta on liiton lähettämässä kiertokirjeessä selostettu asiaa ja kehoitettu kaikkia oppilaita tekemään työnantajansa kanssa oppisopimus ensi tilassa. Siten täytetään lain asettamat määräykset myös käytännössä. Seuraavana kuultiin E. Grönholmin selostus pidetyistä kursseista. Kurssipaikka oli muuttuuut ja se oli tänä vuonna Helsingin kaupungin ammattikoulu. Asian johdosta syntyneessä keskustelu.ssa mm. K. J. Laine teki ehdotuksen varojen keräämisestä liiton ojipilaslia.svatusrahas- 27

16 ton hyväksi. Hyvä ehdotus sai asiallisen vastaautoton ja sen kauaskantoinen vaikutus oivallettiin yksimielisesti. Lääkintöhallituksen toimesta pidettyjä pätevyyskokeita selosti M. Elomaa. Ne pidettiin samassa paikassa kuin kurssitkin. Tarkempi selostus kokeista on toisaalla lehdessä. Liiton säännöt ovat pitemmän aikaa kaivanneet kolieimusta..sääntöjen mukaan on muutokset käsiteltävä kalidessa peräkkäisessä kokouksessa, joista nyt pidelty syyskokous oli siis ensimmäinen. Tärkeimmät muutokset tulevat sääntiijen 9 :ään ja kokonaan uusi jiykälä uusine asioineen tulee 5:nnek.si. Sääntöjen muutosesitys tulee esille vielä vuosikokouksessa. Erikoisen tärkeä päätös tehtiin myös siitä, että päätettiin hankkia erikoinen jäsenmatrikkeli, johon jäseniltä kerätään tarvittavavat tiedot. Se tulee olemaan hyvin tarpeellinen kortisto liiton jäsenistä myös historiallisessa mielessä alkutaipaleelta nykypäiviin asti. Viimeisenä asiana oli puheenjohtaja Sulo Nurton selostus matkahavainnoistaan Dusseldorfin näyttelystä. Esityksessä saimme sangen mielenkiintoisesti kuulla alamme uusimmista työskentelymuodoista, joita selvennettiin näyttelystä saaduilla lehtisillä. Todettiin, että keliitys on mennyt paljon eteenpäin, joista asioista meillä ei ole harmaata aavistustakaan. Siksipä olisikin paikallaan useammin nähdä ja kuulla maailman markkinoille tulleista uutuuksista. Toivomuksena onkin, että jokainen, jolla on tilaisuus opintomielessä matkoja telidä, selostaisi kokemuksiaan ja näkemyksiään. Kuluneen kaksituntisen aikana kuultiin ja nälitiin paljon uutta ja niitä köyhemmiksi jäivät ne, jotka eivät kokouksessa olleet mukana. Uuden vuoden saapuessa toivokaamme jäsenten taholta parempaa innostusta liitoamme kohtaan. Sen he voivat parhaiten osoittaa osallistiimalla runsaslukuisesti liiton muutenkin harvalukuisiin tilaisuuksiin. Joulu on jo melkein käden ulottuvilla. Tuntuu kuin tulisi»musta joulu», kun lumesta ei ole tietoakaan ja vettä vain tidee. Siitä huolimatta vietämme rattoisan joidun, jos sitten ensi vuoden puolella saisimme nähdä, miltä lumi näyttää tänä talvena. Liiton hallitus toivottaa jäsenilleen parhainta jouluiloa ja samanlaisin toivotuksin uuden vuoden puolelle. 28 M. Elomaa. siirtyy Urheilua SHL:n pideltyjen yleisurheilukilpailujen lopputulokset. i :<' Yleinen.sarja: ' ti ' LT. Mäkinen., 1925 pist. ' 2. L..Ajauto 1871» 3. K. Tiainen 1670» 4. A. Koivunen 1593» 5. O. Pollari 1475» (). G. Levander 1380» 7. P. Rantalainen 1338» Ikämiessarja: 1. A. Hertola 953 pist. 2. O. Ojanen 950» :u pidettyjen suuuuistauiiskilpailujeu tulokset. 1. Koivunen Hägg Hertola - Blom ' Mäkinen Ajanto l Taiminen Malmström Reinikainen Virtanen

17 maamme laboratorioista jo valitsi 24,000 kaiorian liekin Nestekaasun käyttö laboratorioissa, missä tiekin iänipöarvo ja väiineideu nopea kuumeneminen on mitä tärkein seikka, on yhä leviämässä. Tähän mennessä jo 25 "Jo maamme iahoratorioista on ottanut nestekaasun. käyttöönsä Tarkempia tietoja voitte saada joko suoraan meiltä tai paikaiiisedustajiifamme. Nestekaasun liekin kaioriamäärä on 24,000 kai., kun sen sijaan esim..kanpunginkaasu» kehittää vain kai. OY HESTEKAASU Näyttely Myynti Kaasuvarasto Helsinki, Pursimiehenkatu 15, puh HAMMASTEKNIKKOLEHTI toivottaa lukijakunnalleen Mmm Mmmisii Tunnettuja, ensiluokkaisia, säädettävällä jalkavastuksella varustettuja saks. KAVO- ja sveits. ELEMO-yleisvirtariippumoottoreita../! Tri HAMMASVÄLINE OY 30

18 Hammasteknikot! naminaskultaa työssä tarvitsemassanne muodossa saatte valmiina meiltä. CHRISTOBALLITE iarkkuusvaluiöiiä värien Saapuu lähiaikoina. Christoballite on jo ennen sotia mainioksi tunnustettua valumassaa. Ammattimiehet ovat todenneet laadun olevan saman kuin ennen sotia käyttämämme massan. Liikkeemme pitkäaikainen kokemus, nykyaikaiset varusteet ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa tuottei- SUOMEN HAMMASTEKNIKKOKUNNALLE toivotamme temme laadun. Kultaseppä ES ERBACK Helsinki, Eerikinkatu 7 OY OY DENTALDEPOT AB Puh perust. 1900

19 Kireästä vaiuiittatiaiiteesta huolimalta tulemme lähiaikoina saamaan: KOVAA KIPSIÄ:»Molcal» ja»moldow» CHRISTOBALLITE VALUMASSAA, (käytettävä asbesti vuorauksella) AKRYLLIKEITTLMIÄ, (automaattisia) S T E R L I N G VAHAA S T E L L O N P R O T E S I A I N E T T A C A V E X KAAVIOLEVYJÄ, isoja tölkkejä OY DENTALDEPOT AB E.RANTA 2. HELSINKI PUH Helsinki Kiriapaino Oy. SANA

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

(d) 29 4 (mod 7) (e) ( ) 49 (mod 10) (f) (mod 9)

(d) 29 4 (mod 7) (e) ( ) 49 (mod 10) (f) (mod 9) 1. Pätevätkö seuraavat kongruenssiyhtälöt? (a) 40 13 (mod 9) (b) 211 12 (mod 2) (c) 126 46 (mod 3) Ratkaisu. (a) Kyllä, sillä 40 = 4 9+4 ja 13 = 9+4. (b) Ei, sillä 211 on pariton ja 12 parillinen. (c)

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA

PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA 4..005 OSA 1 Laskuaika 30 min Pistemäärä 0 pistettä 1. Mikä on lukujonon seuraava jäsen? Minkä säännön mukaan lukujono muodostuu? 1 4 5 1 1 1

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma 1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma Pisteen, suoran ja tason avulla lähdetään muodostamaan uusia geometrian käsitteitä. Jos suora sahataan (keskeltä!!) poikki ja heitetään toinen puoli pois,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen Tekninen työ Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen 1. MOTIVOINTI Aluksi keskustellaan oppilaiden kanssa, mitä erilaisia kasetteja he

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

M 1 ~M 2, jos monikulmioiden vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinsivujen pituuksien suhteet ovat yhtä suuret eli vastinsivut ovat verrannolliset

M 1 ~M 2, jos monikulmioiden vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinsivujen pituuksien suhteet ovat yhtä suuret eli vastinsivut ovat verrannolliset Yhdenmuotoisuus ja mittakaava Tasokuvioiden yhdenmuotoisuus tarkoittaa havainnollisesti sitä, että kuviot ovat samanmuotoiset mutta eivät välttämättä samankokoiset. Kahdella yhdenmuotoisella kuviolla täytyy

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 06 Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 27.10.2016 Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle 559/01.01.01.01/2016 OPEKAS 105 valmistelijat: hallintopäällikkö

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Suomen rahan arvoiset postimerkit 150 vuotta läviste auttaa määrityksessä Cyril Schwenson

Suomen rahan arvoiset postimerkit 150 vuotta läviste auttaa määrityksessä Cyril Schwenson Suomen rahan arvoiset postimerkit 150 vuotta läviste auttaa määrityksessä Cyril Schwenson Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta niiden käyttöön otosta. Tunnusomaista näille merkeille on niiden täysin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 Määrittelyjoukoista Tarkastellaan funktiota, jonka määrittelevä yhtälö on f(x) = x. Jos funktion lähtöjoukoksi määrittelee vaikkapa suljetun välin [0, 1], on funktio

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan pääsykoe

Sovelletun fysiikan pääsykoe Sovelletun fysiikan pääsykoe 7.6.016 Kokeessa on neljä (4) tehtävää. Vastaa kaikkiin tehtäviin. Muista kirjoittaa myös laskujesi välivaiheet näkyviin. Huom! Kirjoita tehtävien 1- vastaukset yhdelle konseptille

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot