PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHEENJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin 30 Espoo -tarinasta johdettua sitovaa tulostavoitetta, joista tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan 11 jäi toteutumatta. Espoo -tarinaa toteutetaan osaltaan viidellä poikkihallinnollisella kehitysohjelmalla, joista tarkastuslautakunta on vuonna 2014 arvioinut kolmen ohjelman toteuttamista. Poikkihallinnollisten ohjelmien mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta ei ole vielä täysin hyödynnetty. Ohjelmat koostuvat yksittäisistä hyvistä hankkeista, mutta niitä leimaa koordinaation puute. Ohjelmissa hyviksi todetut toimintamallit on otettava käyttöön. Verotulojen kasvu on ollut hidasta jo useana vuonna. Vuonna 2014 verotuloja ja valtionosuuksia kertyi milj. euroa, mikä oli 1,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Toimintatuotot olivat 271 milj. euroa, ja ne laskivat 2,9 prosenttia. Toimintakulut olivat milj. euroa. Edellisestä vuodesta kasvua oli 3,4 prosenttia. Merkittävimmät kuluerät olivat palvelujen ostot 713 milj. euroa sekä henkilöstökulut 628 milj. euroa. Toimintamenojen kasvu hidastui, mutta kasvu on edelleen korkeaa suhteessa verotulojen ja toimintatuottojen kehitykseen. Espoon haasteita kuluvalla valtuustokaudella ovat asukasmäärän kasvu, väestörakenteen muutos sekä työllisyystilanteen heikkeneminen. Väestörakenteen muuttuessa palvelutarpeet ovat kasvaneet asukasmäärän kasvua nopeammin. Kaupungin taloudelliset haasteet sekä kasvava investointitarve edellyttävät tuottavuuden lisäämistä, johon vastaamiseksi valtuusto hyväksyi keväällä 2014 talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman vuosille Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan TA- TU -ohjelmalla tulee päästä kestäviin toimintatapojen muutoksiin. Toimialojen tuottavuuden kehitykselle on asetettava konkreettisia tavoitteita, ja tuloksista on esitettävä mitattavaa tietoa. Tuleviin haasteisiin vastaamiseksi on arvioitava palvelutarjonnan laajuutta, jotta kaupungin perustehtävien hoito voidaan turvata. Vuonna 2014 arvioinnin painopistealueena oli kaupungin johtamisjärjestelmä. Keskeisiä johtamisen ohjausvälineitä ovat talousarvio ja -suunnitelma sekä Espoo-tarina. Toimiva sisäinen valvonta on hyvän johtamis- ja hallintotavan edellytys. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki toimielimet ja esimiesasemassa toimivat viranhaltijat. Hyvän johtamis- ja hallintotavan luomisessa ja ylläpitämisessä korostuu kaupungin ylimmän johdon rooli. Espoolaisen johtamisen projekti jatkuu valtuustokauden ajan. Tavoitteena on parantaa johtamista ja työhyvinvointia kaupunkiorganisaatiossa. Tarkastuslautakunta on arvioinut omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn toimivuutta vuosittain. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2014 omistaja-tilaaja-tuottajamallin kehittämisestä. Tarkastuslautakunta seuraa käynnistettyjen kehittämistoimien riittävyyttä havaittujen ongelmien poistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Kaupungin järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut on hankittava asukkaiden edun mukaisesti kustannustehokkaasti ja palveluhankintojen on osaoptimoinnin sijasta perustuttava kokonaistaloudellisesti edullisempiin ratkaisuihin. Työryhmän ehdotus tuotaneen valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa Kaupungin omistajapolitiikan ja konserniohjeiden uudistaminen ovat TATU - ohjelmassa aikataulutetut vuosille Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä tulee lisätä sekä omistajaohjauksessa että konserniyhteisöjen hallitusjäsenten kanssa. Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ARVIOINTIKERTOMUS 2014

2 ARVIOINTIKERTOMUS 2014

3 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITOIMINTA ESPOO-TARINAN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Espoo-tarina , talousarvion tulostavoitteiden asettaminen ja raportointi Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Poikkihallinnolliset ohjelmat Osallistuva Espoo Elinvoimaa ikääntyville Nuorten elinvoimaisuus KAUPUNGIN TALOUDEN ARVIOINTI Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteutumisen arviointi Talousarvion toteutumisen arviointi toimialoittain Rahastosijoitukset TOIMINNAN ARVIOINTI Kaupungin johtamisjärjestelmä Kaupungin henkilöstö Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn seuranta Jälkiseurantakatsaus kaupungin työllisyyspalveluihin Sosiaali- ja potilasasiamiehen, vammaisasiamiehen sekä esteettömyysasiamiehen raportoinnit Sosiaali- ja terveystoimi Terveysasema- ja päivystystoiminta Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä pitkäaikaisasunnottomuus Vammaisten asumispalvelut Omaishoidontuki Sivistystoimi Toimintamallit lapsen varhaiskasvatuksessa sekä siirryttäessä alakouluun ja edelleen yläkouluun Kouluverkko suomen- ja ruotsinkielisessä opetustoimessa Koulujen itsearvioinnit Kulttuuripalvelut ARVIOINTIKERTOMUS 2014

4 4.8 Tekninen ja ympäristötoimi Kaupunkirakenne ja liikenneväylät Katu- ja viherpalvelut Kaupunkimittaus ja Geotekniikka Palveluliiketoimi Espoo Logistiikka -liikelaitos Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos KONSERNIOHJAUS Seudullisen omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen HSL ja HSY -kuntayhtymissä HSL:n ja HSY:n omistajaohjauksen toteutus Espoossa ALLEKIRJOITUKSET LIITE 1: Vuoden 2014 tulostavoitteiden toteutuminen LIITE 2: Keskeisten arviointikertomushavaintojen jälkiseuranta LIITE 3: Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja arviointiohjelma vuonna ARVIOINTIKERTOMUS 2014

5 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITOIMINTA Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tehtävät Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Espoon tarkastussäännön perusteella arvioidaan hallinnon, taloudenhoidon ja palvelujen tarkoituksenmukaisuutta. Kaupungin ulkoista tarkastusta tekevät muusta organisaatiosta ja johdosta riippumattomina JHTT-tilintarkastaja sekä tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimiva ulkoisen tarkastuksen yksikkö. Yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnassa käsiteltävät asiat sekä avustaa kaupungin tilintarkastajaa. Ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintaa ohjaavat tarkastuslautakunnan arviointiohjelma ja yksikön oma tarkastusohjelma sekä tilintarkastajan työohjelma. Arviointisuunnitelma ja vuoden 2014 arviointikertomusraportointi Arviointityönsä toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on laatinut valtuustokauden arviointisuunnitelman sekä vuosittaisen arviointiohjelman. Valtuustokauden arviointiteemaksi on valittu kaupungin palvelujen laadukkuuden, kustannusvaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden sekä palvelujen tuotantotapojen arviointi tuotettaessa palveluja omana toimintana tai ostopalveluina. Arviointikaudella seurataan Espoo-tarinan tavoitteiden asettamista, toteutumista ja vaikuttavuutta sekä investointi- ja kehittämishankkeita. Lisäksi tehdään aiempien arviointikertomushavaintojen jälkiseurantaa. Vuonna 2014 arvioinnin painopistealueena oli kaupungin ja konsernin johtamisjärjestelmä. Arviointi pohjautuu Espoo-tarinan ja asiakirja-aineiston lisäksi viranhaltijaasiantuntijoiden ja lautakuntien puheenjohtajien kuulemisiin sekä ulkoisen tarkastuksen yksikön tarkastuksiin ja selvityksiin. Arviointikertomus on luovutettu valtuuston puheenjohtajalle Arviointikertomus on julkaistu kaupungin internetsivuilla ja tiedotusvälineille on lähetetty tiedote. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa Painetut arviointikertomukset jaetaan valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille sekä sidosryhmille ja toimitetaan kaupungin kirjastoihin ja yhteispalvelupisteisiin. Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset on arviointikertomuksessa esitetty keltaisella pohjalla. Vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely Valtuusto velvoitti kokouksessaan kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Lisäksi valtuusto antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida arviointikertomuksessa esitetyt havainnot seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa. Lautakuntien selvitykset käsiteltiin valtuustossa syyskuussa 2014 seurantaraportin yhteydessä. 1

6 2 ESPOO-TARINAN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI 2.1 Espoo-tarina , talousarvion tulostavoitteiden asettaminen ja raportointi Espoo-tarina on kaupungin strategia vuosille Espoo-tarina kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Strategiaperustan muodostavat visio, arvot ja toimintaperiaatteet sekä päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Toimialoilla on Espoo-tarinasta johdetut tarinat. Vuodelle 2014 talousarviossa asetettiin 30 valtuustoon nähden sitovaa Espoo-tarinasta johdettua tulostavoitetta. Resurssit ja johtaminen - näkökulmassa on 18 tulostavoitetta, asukkaat ja palvelut -näkökulmassa 6 sekä elinvoima ja kilpailukyky -näkökulmassa 6 tulostavoitetta. Toimialojen tulostavoitteet on esitetty talousarviokirjassa lihavoituina. Tuloskorteissa on lisäksi esitetty toimialojen itselleen asettamia tavoitteita, joista raportoidaan lautakunnille tai johtokunnille. Liikelaitoksille on talousarviossa asetettu sitovat peruspääoman tuottovaatimusta, tulosta ja investointeja koskevat tulostavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle vuosittain tammi-heinäkuun seurantaraportissa, lokakuun kuukausiraportissa, ennakkotilinpäätöksessä sekä tilinpäätöksessä. Toimialojen tuloskorteissa on esitetty arviot tavoitteiden toteutumisesta. Espoo-tarina Kuva: RED Valtuusto hyväksyi lokakuun kuukausiraportin yhteydessä joulukuussa 2014 seitsemän tulostavoitteen toteutumisen poikkeaman. Näistä kuusi tulostavoitetta jäi tilinpäätöksessä toteutumatta, sen sijaan konserniesikunnan toimintakate toteutui tulostavoitteen mukaisesti vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Lisäksi hyväksyttiin kahden liikelaitoksen tulostavoitteiden poikkeamat, joista Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen tulos kuitenkin toteutui alkuperäisen tavoitteen mukaisesti. Asetettavien tulostavoitteiden ja mittareiden valmistelu Tavoitteiden tulee lähtökohtaisesti olla mitattavissa joko määrällisesti tai laadullisesti. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissaan tuonut esille tavoitteiden ja niiden arviointikriteerien asettamiseen liittyviä havaintoja, joissa on korostettu erityisesti asetettavien tavoitteiden ja arviointikriteerien selkeyttä, mittaamiskelpoisuutta, vaikuttavuutta palvelujen saajille sekä realistisia toteuttamismahdollisuuksia. Lisäksi asetettavien tavoitteiden tulee olla riittävän haasteellisia. 2

7 Kuntaliiton suosituksessa on annettu esimerkkejä soveltuvista tavoitteista. Määrällinen tavoite on esimerkiksi kaavoitettujen tonttien määrä. Laadullista tavoitetta voidaan mitata esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyllä. Tavoite voi olla rahamääräinen ja toteuttamisajankohdaltaan sidottu, esimerkkinä asuntorakentamisen tavoitteet. Väestövaikutusten arviointia voidaan mitata määrällisesti väestömäärän kasvulla, laadullisesti asiakastyytyväisyydellä tai aluekohtaisella rahamääräisellä verotulokertymällä. Tavoitteena voi olla yksittäinen toimenpide, joka kuvaa toiminnan laadun kehittämistä, kuten palveluverkkoselvityksen laadintaa. Vaikuttavuutta mitattaessa voidaan käyttää joko laadullista tai määrällistä mittaamista. Hyvinvointia kuvaavia määrällisiä mittareita ovat esimerkiksi työllisyyden kasvu ja sairauspoissaolojen lasku. (Myllyntaus, Oiva (toim.) Kuntaliiton suositus, Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja - suunnitelma 2011) Tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata kaupungin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Tavoitteiden ja mittareiden tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä ja niille tulee ilmoittaa lähtö- ja tavoitetasot. Mittarit tulee valita siten, että kaupungilla on mahdollisuus omin toimenpitein tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen. Mittareita on tarpeen kehittää edelleen Kuntaliiton suositusten mukaisesti. 2.2 Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastuslautakunta on arvioinut valtuuston asettamien sitovien tulostavoitteiden toteutumista. Taulukossa on esitetty tavoitteiden toteutumisen arviointi näkökulmittain. Tarkastuslautakunnan arvio vuoden 2014 tulostavoitteiden toteutumisesta Tulostavoitteet näkökulmittain Toteutunut TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Tilinpäätöksen mukaisesti ei toteutunut Tilinpäätöksestä poiketen ei toteutunut Resurssit ja johtaminen Asukkaat ja palvelut Elinvoima ja kilpailukyky YHTEENSÄ Tilinpäätöksessä on raportoitu, että valtuuston asettamista tulostavoitteista kahdeksan jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 11 tulostavoitetta asetetuista 30 tavoitteesta jäi toteutumatta. Seuraavissa luvuissa esitellään ne 11 tulostavoitetta, jotka eivät tarkastuslautakunnan arvion mukaan toteutuneet. Tulostavoitteiden käsittelyn yhteyteen on merkitty, mikäli valtuusto on kokouksessaan lokakuun toteutumatietojen perusteella hyväksynyt tulostavoitteen poikkeaman Yleishallinto Talousarviossa asetetut tulostavoitteet TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Toteutunut Ei toteutunut Konserniesikunnan kymmenestä tulostavoitteesta kuusi ei tilinpäätöksen mukaan toteutunut. Tarkastuslautakunnan yhtenevän arvion mukaan tulostavoitteista jäivät toteutumatta: 3

8 Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 %. Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % Tulostavoite ei toteutunut. (Poikkeama on hyväksytty valtuustossa ) Toimintakate heikkeni 1,4 prosenttia. Menokasvun lisäksi toimintakatteen heikkenemiseen vaikutti suhdanteesta johtuva heikko tulokehitys. Tuottavuutta parannettiin osassa kaupungin palveluita, mutta kokonaisuutena tavoiteltuun tuottavuuskehitykseen ei päästy. Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Omistajapolitiikka, konserniohjeet ja muut konserniin liittyvät pääohjeistukset ovat käytössä. Omistajapolitiikan ja ohjeiden hyväksyminen sekä käyttöönotto Tulostavoite ei toteutunut. (Poikkeama on hyväksytty valtuustossa ) Ohjeistuksen uusiminen aloitettiin vuonna 2014 mutta valmistelu on kesken. Omistajapolitiikan ja konserniohjeiden uudistaminen on TATU -ohjelmassa aikataulutettu vuosille Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Kaupungin sisäiset roolit ja vastuut tukevat omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta. Konserniesikunnan ja toimialojen välinen yhteistyö sekä ohjauksen ja valmistelun laadukkuus Tulostavoite ei toteutunut. (Poikkeama on hyväksytty valtuustossa ) Sisäisten roolien ja vastuiden määrittelyä sekä toimeenpanoa on tehty, mutta ne liittyvät olennaisesti omistajapolitiikkaan ja konserniohjeisiin, jotka tuotaneen päätettäviksi vuonna Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Tilinpäätöksen mukaisesti tulostavoite ei toteutunut. Työhyvinvointimatriisin arvo laski 0,5:llä vuodesta Kunta 10 -tuloksiin liittyvässä Espoon käyttöönottamassa työhyvinvointimatriisissa tarkastellaan esimerkiksi sairauspoissaoloja, työn kuormittavuutta, työyhteisön tavoitteellisuutta ja tapaturmia. Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä. Osuus työntekijöistä % suhteessa osuuteen väestöstä % Tilinpäätöksessä esitetyn ennakkotiedon mukaisesti tulostavoite ei toteutunut. Maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä oli vuoden 2014 lopussa 5,6 prosenttia ja vuoden 2013 lopussa 5,1 prosenttia. Määrä on kasvanut tavoitteen suuntaisesti, mutta väestöosuuden kasvua vähemmän. Lopulliset väestönkasvua osoittavat tiedot saadaan toukokuussa Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Espoon elinkeino-ohjelma on laadittu yhdessä keskeisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Elinkeino-ohjelma on tehty ja sen toimeenpanosta on huolehdittu Tulostavoite ei toteutunut. (Poikkeama on hyväksytty valtuustossa ) Elinkeino-ohjelma laadittanee keväällä Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys sekä Kestävä kehitys -kehitysohjelmat ovat määritelleet elinkeinopoliittisia tavoitteita. 4

9 2.2.2 Sosiaali- ja terveystoimi Talousarviossa asetetut tulostavoitteet TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Toteutunut Ei toteutunut Sosiaali- ja terveystoimelle oli asetettu kuusi tulostavoitetta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan kolme tulostavoitetta jäi toteutumatta. Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Tuottavuus paranee vähintään 1 % Reaalimenot/asukas Tuottavuuden mittaaminen Tulostavoite ei toteutunut. (Poikkeama on hyväksytty valtuustossa ) Reaalimenot asukasta kohden vuonna 2014 olivat euroa, kun vuonna 2013 menot olivat euroa. Menot kasvoivat 0,7 prosenttia, kun otetaan huomioon 1,2 prosentin inflaatio. Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Toimintakate, M Tulostavoite ei toteutunut. (Poikkeama on hyväksytty valtuustossa ) Alkuperäisessä talousarviossa toimintakate oli 660,7 milj. euroa ja tilinpäätöksessä alijäämä oli alkuperäistä talousarviota suurempi ollen 667,8 milj. euroa. Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle alle 21 pv T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysaseman mediaani Tilinpäätöksestä poiketen tulostavoite ei toteutunut. Tilinpäätöksen mukaan tulostavoite toteutui kaupunkitasoisesti. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulostavoite ei toteutunut, koska osalla terveysasemista odotusaika ylitti 21 päivää. Esimerkiksi Kivenlahden terveysasemalla keskimääräinen odotusaika lääkärin vastaanotolle vuonna 2014 oli yli 30 päivää ja Matinkylän terveysasemalla tulostavoite (alle 21 päivää) ei alittunut hoitotakuuta koskevien toteutumistietojen mukaan niinä kuukausina, joilta tilastotieto oli saatavissa. Toisaalta Matinkylän ja Puolarmetsän terveysaseman asiakkaille ostettiin vastaanottokäyntejä, jotka eivät sisälly T3 -seurantatietoihin Sivistystoimi Talousarviossa asetetut tulostavoitteet TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Toteutunut Ei toteutunut Sivistystoimelle oli asetettu kuusi tulostavoitetta, joiden raportoitiin toteutuneen. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan seuraava tulostavoite jäi toteutumatta: Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Espoon koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus (työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen) paranee. OPH:n tulosrahoitusmittari Tilinpäätöksestä poiketen tulostavoite ei toteutunut. Tulostavoitteen arvioitiin kokonaisuutena toteutuvan. Tavoite ei tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan toteutunut, koska jatko-opiskeluun siirtyneiden sijoittumisprosentti pysyi samana. Vuoden 2015 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä on 51,7 prosenttia valmistuneista opiskelijoista ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 prosenttia. Vuoden 2013 tulosrahoitustiedoissa työllistyneitä oli 47,5 prosenttia ja jatkoopiskelijoita 2,0 prosenttia. 5

10 2.2.4 Tekninen ja ympäristötoimi Talousarviossa asetetut tulostavoitteet TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Toteutunut Ei toteutunut Tekniselle ja ympäristötoimelle oli asetettu kuusi tulostavoitetta, joista kaikkien on raportoitu toteutuneen. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan yksi tulostavoite ei toteutunut: Vuoden 2014 tulostavoite Mittari / arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna Työhyvinvointimatriisi. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. Tilinpäätöksestä poiketen tulostavoite ei toteutunut. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo nousi 0,7:llä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulostavoite ei toteutunut, koska arvo ei kasvanut vähintään yhdellä. Työhyvinvointimatriisissa tarkastellaan esimerkiksi sairauspoissaoloja, työn kuormittavuutta, työyhteisön tavoitteellisuutta ja tapaturmia. Tilakeskus -liikelaitoksen sitovan tulostavoitteen poikkeama Tilakeskus -liikelaitoksen tavoitteelle liikelaitoksen 7,6 milj. euron ylijäämäisestä tuloksesta haettiin poikkeama valtuustolta Valtuusto alensi Tilakeskus -liikelaitoksen tulostavoitteen 5,3 milj. euroon. Muutettu tavoite toteutui Palveluliiketoimi Talousarviossa asetetut tulostavoitteet TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Toteutunut Ei toteutunut Palveluliiketoimelle oli asetettu kaksi tulostavoitetta, jotka raportoitiin toteutuneen. Tarkastuslautakunnan yhtenevän arvion mukaan tavoitteet toteutuivat. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tulostavoitteen poikkeama Palveluliiketoimen toimialan liikelaitoksille on asetettu omat tulostavoitteet. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tavoitteelle liikelaitoksen positiivisesta tuloksesta haettiin poikkeama valtuustolta Tavoite kuitenkin toteutui. 6

11 2.3 Poikkihallinnolliset ohjelmat Vuosina Espoo-tarinaa toteutetaan osaltaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, joita ovat 1) Osallistuva Espoo, 2) Elinvoimaa ikääntyville, 3) Kestävä kehitys, 4) Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys sekä 5) Nuorten elinvoimaisuus. Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjauksessa yhdistetään luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtaminen eri toimialoilta. Ohjelmien hyötytavoitteet hyväksyttiin valtuustossa vuonna 2013 ja vuoden 2014 tuloksista raportoitiin kuluvan vuoden helmikuussa. Vuonna 2014 tarkastuslautakunta on arvioinut kolmen ohjelman toteuttamista ja seuraa kaikkien ohjelmien toteuttamista ohjelmakauden ajan. Poikkihallinnollisissa kehitysohjelmissa hyviksi todetut toimintamallit on otettava käyttöön. Poikkihallinnollisten ohjelmien mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta ei ole vielä täysin hyödynnetty. Arvioitujen ohjelmien vastuutahot tulee määritellä tarkemmin ja ohjelmien ylemmän tason rakenteet on kuvattava. Ohjelmat koostuvat yksittäisistä hyvistä hankkeista, mutta niitä leimaa hajanaisuus ja koordinaation puute Osallistuva Espoo Vuonna 2014 Osallistuva Espoo -kehitysohjelmassa on toteutettu neljää hyötytavoitetta ja seitsemää toimenpidettä. Työskentely pohjautuu Espoon ohjelmajohtamisen malliin ja työkaluihin. Vuoden 2014 hyötytavoitteet Toimenpiteet Seuranta Toimiva päätöksenteko Palkitseva lähitekeminen Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista Miten voin vaikuttaa? Meidän puisto -malli lähialueiden hoitoon ja kunnossapitoon Uuden alueen lähitekemisen tapa Tapahtumakartoitus ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksien lisääminen Muotoile!maa Intoa elämään -kurssipilotti Näin Espoossa toimitaan! Mitatut tulokset (asteikko 1-5): 1) kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet, keskiarvo 2,96 2) kuntalaisten tyytyväisyys oman kunnan luottamushenkilöihin, keskiarvo 2,88. Meidän puisto -mallissa on pilotoitu kymmentä erilaista kohdetta. Alueille on laadittu kumppanuusperiaatteella vastuutahojen ja kaupungin väliset hoitosopimukset siivouksen ja kunnostuksen periaatteista. Mallin laajentamista on arvioitu ja poistettu lähitekemisen esteitä. Ohjausryhmä on tutustunut lasten ja nuorten osallisuuteen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Osallistettu ikäihmiset ja henkilökunta lähiympäristön kehittämiseen. Maahanmuuttajanaisille on räätälöity pilottikurssi ja vertaisohjaajia on koulutettu. Sosiaalisen median mahdollisuuksien edistäminen päätösten valmistelussa. Vuoropuhelun lisääminen kuntalaisten kanssa. Mitatut tulokset: kunnan palveluista tiedottaminen, keskiarvo 3,53 (asteikolla 1-5). Osallistuva Espoo -ohjelmassa kuvataan lainsäädäntöön perustuvia kuntalaisten osallistumisoikeuksia, kuten kuntalaisten aloiteoikeus, muutoksenhakuoikeus ja hallinnon avoimuuden vaatimus. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisäävät keinot ja kehittämistoimet ohjelmasta kuitenkin puuttuvat. Asukkaiden osallistuminen ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen on mahdollistettava jatkossa laajemmin. 7

12 2.3.2 Elinvoimaa ikääntyville Espoossa ikääntyneiden määrä kasvaa nopeasti. Vuonna 2013 yli 75 -vuotiaista espoolaisista asui kotonaan yli 90 prosenttia ja suurin osa heistä käytti samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Sähköisten palvelujen ja tiedonhaun käyttö on lisääntynyt, mutta myös perinteisellä tavalla tuotettavaa tietoa ja palveluja tarvitaan. Vuonna 2014 kehitysohjelmaa on toteutettu eri projekteilla ja toimenpiteillä. Vuoden 2014 hyötytavoitteet Toimenpiteet/Tulokset Seuranta Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky paranevat Iäkkäänäkin asutaan kotona Sujuva omaishoito Kehitetty ja käyttöönotettu matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä toimintamalleja Tee se itse -hyvinvointikursseja käynnistynyt eri puolilla kaupunkia Laadittu senioripalvelujen palvelukartta ja koottu usein kysytyt kysymykset sekä sovittu koulutus yhteispalvelupisteiden henkilöstön kanssa tavoitteena parantaa ikääntyvien neuvontaa lähipalveluna Esteettömän asumisen info- ja neuvontakampanja käynnissä Kehitetty asumisen yksilöllinen palveluohjausmalli ja se on otettu käyttöön yhteistyössä espoolaisen yrityksen kanssa Muistipalvelukeskuksessa käynnistynyt muistisairaiden päivätoiminta Matinkylässä alkanut senioreiden itsepalvelukeskustoiminta kahdessa taloyhtiössä Lisätty omaishoitajien tukimuotoja toteuttamalla oppilaitosten, järjestöjen ja kaupungin kanssa virkistys- ja kuntoilupäiviä omaishoitajille Kattavia hyvinvoinnin mittareita ei ole saatavilla. Käytetty THL:n toteuttaman alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mittareita. Tulokset ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi. Suurin muutos oli yli 75 -vuotiaiden naisten terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien iäkkäiden osuuden vähentyminen 10 prosentilla. Hyvinvointikursseja käynnistyi viisi, mikä raportoitiin hyväksi tulokseksi. Ensimmäisenä vuonna on tehty suunnittelutyötä sekä pilotoitu uusia toimintamalleja. Kotona asuvien espoolaisten 75 -vuotta täyttäneiden osuus kasvoi 91 prosentista 92 prosenttiin. Vastaavan ikäisten laitoshoidossa olevien osuus laski 2,3 prosentista alle 2 prosenttiin. Tehostetussa palveluasumisessa asuu 6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Omaishoitajien tukimuotoja on monipuolistettu. Omaishoitajien asiakastyytyväisyysmittaria ei ole, mutta saadun palautteen on raportoitu olleen myönteistä. Yksinäisyys vähenee Virikekäsikirja yhdessäoloon julkaistiin elokuussa 2014 tavoitteena madaltaa yhteen kokoontumisen kynnystä Kauppakeskuskävelyt käynnistyneet ja tavoittaneet ikääntyviä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen mukaan miesten yksinäisyys on laskenut ja naisten noussut. Mittari ei kuitenkaan mittaa kehitysohjelman vaikutuksia suoraan. Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman hyötytavoitteet ovat kannatettavia ja ikääntyvälle väestölle tarpeellisia. Vanhusneuvoston asiantuntemus kehitysohjelman jatkotyöskentelyssä tulee paremmin hyödyntää yhteistyötä lisäämällä. 8

13 2.3.3 Nuorten elinvoimaisuus Nuorten elinvoimaisuus -ohjelman tavoitteena on kehittää toimintatapoja, jotka lisäävät nuorten hyvinvointia ja tukevat nuorten itsenäistymistä. Projekteilla edistetään nuorten kiinnittymistä koulutukseen ja työelämään sekä itsenäiseen asumiseen, jotka osaltaan auttavat nuorisotakuun toteutumista Espoossa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on huolehtia, että nuorilla olisi mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajanviettoon sosioekonomisista lähtökohdista riippumatta. Poikkihallinnolliselle ohjelmalle on asetettu neljä päätavoitetta ja niiden toteuttamiseksi on valittu projektit ja toimenpiteet. Vuoden 2014 hyötytavoitteet Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatkoopintoihin paranevat Turvataan kaikille nuorille mielekäs vapaaajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdista huolimatta Nuorten asunnottomuus vähenee Nuorten työttömyys vähenee Toimenpiteet Tajua mut! - projekti, viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena (Liputus) Stadium Sports Camp- hanke, joka on Espoon kaupungin ja yhteistyöyrityksen välinen sopimus viideksi vuodeksi (leiritoiminta). Liikunta- ja nuorisopalveluissa aloitettiin harrastusmahdollisuuksien kartoitus, jolla jo olemassa olevat mahdollisuudet tuodaan perheiden tietoisuuteen. Nuoret Arjen keskiössä -projektin tavoitteena oli suunnitella ja kehittää yhteistyössä nuorten kanssa asumisyhteisöä ja asuinympäristöä työpajoilla. Asperger- ja /tai ADHDnuorten asiakkuuksista tehtiin syksyllä 2014 käytäntötutkimus. Kaupunki on mukana Oma väylä - projektissa, joka vahvistaa ryhmän asumismahdollisuuksia. Espoon valtakunnallinen asunnottomuus-seminaarin alaseminaari Koti oivalluksia nuorten asumiseen Nuorisotakuun palvelujärjestelmän kartoitusprojekti vuonna Kartoituksessa keskityttiin vuotiaiden työllistymistä ja opiskeluita tukeviin ja valmentaviin palveluihin. Kaupunki haki yhdessä Omnian kanssa ESR-rahoitusta Ohjaamo Espoo -hankkeen perustamiseen. Vuoden 2014 lopulla Espooseen perustettiin nuorisotakuuta koordinoiva ryhmä, jonka toiminta täysipainoisesti käynnistyy vuoden 2015 aikana. Seuranta , tulokset Tajua Mut! -projektia on tehty tunnetuksi ammattilaisten ja kuntalaisten keskuudessa. Projekti on kouluttanut vuoden aikana 670 ammattilaista toimintamallin käyttöön. Vuoden aikana järjestettiin kolme Kick off - tilaisuutta eri kohderyhmille, näistä yksi toteutettiin kiertueena kolmessa kauppakeskuksessa. Toimintamallista on tiedotettu eri viestintäkanavin. Hyötytavoitteen mittaristo perustuu kouluterveystutkimukseen, jonka tiedot päivittyvät syksyllä Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen mukaan 16 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole varaa omiin tai lastensa harrastuksiin. Nuorten asunnottomuus on kehitysohjelman kaudella ollut hienoisessa kasvussa. Marraskuun 2014 lopussa asunnottomia nuoria oli 159 (150 vuonna 2013). Asunnottomien kokonaismäärä (633) on kasvanut enemmän vuodesta 2013 (549). Nuorten asunnottomuusprojektit ja toimenpiteet ovat onnistuneet ottamaan nuorten näkemykset huomioon asuntokohteiden suunnittelussa. Nuorisotyöttömyys on lisääntynyt kehitysohjelman toteuttamiskaudella. Alle 25- vuotiaita työttömiä oli joulukuussa 2014, kun samana ajankohtana vuonna 2013 määrä oli Työttömistä nuorista 28 prosenttia on pelkän perusasteen käyneitä. Ohjaamo Espoo -hankkeeseen saatiin ESR-rahoitus keväällä Nuorten elinvoimaisuus -kehitysohjelman toimenpideohjelmassa on hyviä aloitteita. Nuorten asunnottomuus ja nuorisotyöttömyys ovat kasvaneet vuoden 2014 aikana. Ohjelman toimenpiteiden lisäksi kaupungin tulee hakea ratkaisuja ongelmiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 9

14 3 KAUPUNGIN TALOUDEN ARVIOINTI Koko maan talouskehitys on ollut hidasta viime vuosina. Espoon haasteita ovat kuluvalla valtuustokaudella lisäksi asukasmäärän kasvu ja väestörakenteen muutos sekä työllisyystilanteen heikkeneminen. Väestörakenne on muuttunut lasten ja vanhusten sekä vieraskielisten määrän kasvaessa, minkä seurauksena palvelutarpeet ovat kasvaneet asukasmäärän kasvua nopeammin. Verotulojen, valtionosuuksien ja toimintatuottojen kehitys Vuonna 2014 verotuloja kertyi 1 332,8 milj. euroa, mikä oli 2,0 prosenttia enemmän kuin tilinpäätöksessä Verotulojen kasvu on ollut hidasta jo useana vuonna Verotulojen kehitys (milj. euroa) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kiinteistövero 65,7 69,1 75,7 74,7 Yhteisövero 116,1 109,0 106,8 121,0 Kunnallisvero 1067,5 1129,1 1154,2 1137,0 Lähde: Espoon vuoden 2014 tilinpäätös Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 1 362,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 1,1 prosenttia. Toimintatuotot olivat 270,7 milj. euroa, ja ne laskivat edellisvuodesta 2,9 prosenttia. Toimintakulut Vuonna 2014 toimintakulujen kokonaismäärä oli 1 627,8 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 3,4 prosenttia. Palvelujen ostot kasvoivat 4,0 prosenttia ja henkilöstökulut 2,4 prosenttia vuodesta Toimintakulujen kehitys tiliryhmittäin vuosina (ei sisällä sisäisiä eriä) Milj. euroa Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Muut kulut yht. 10 Lähde: Strategia- ja talousyksikkö, 2015

15 Vuosikatteen kehitys ja kaupungin tilikauden tulos Vuosikate vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli 117,1 milj. euroa. Tilikauden tulos oli -0,5 milj. euroa, joka oli lähes 32 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Tulosta paransivat rahoitustuotot, jotka toteutuivat noin 26 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Rahastotuotot johtuivat markkinakehityksestä sekä talousarvion mukaisesta 40 milj. euron rahaston purusta, mikä näkyy tuottona tuloslaskelmassa. Vuosikate, nettoinvestoinnit ja vuosikatetarve 180 milj. euroa vuosina Peruskaupunki, liikelaitokset ja taseyksiköt Milj. euroa *) Vuosikate Nettoinvestoinnit Vuosikatetarve *) v pääomasijoitus HSY-kuntayhtymään on eliminoitu Lähde: Strategia- ja talousyksikkö, 2015 Kaupungin investoinnit ja lainamäärän kehitys vuonna 2014 Vuonna 2014 investointeja toteutettiin yhteensä 334,1 milj. eurolla. Rahoitusosuudet huomioiden nettoinvestoinnit olivat 260,3 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden lopussa euroa asukasta kohden. Kaupungin vertailukelpoinen lainamäärän kehitys (ilman lyhytaikaisissa lainoissa olevaa konsernitilin saldoa) 400 Kaupungin lainakanta (milj. euroa) ,7 158,4 211,7 290,6 0 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Lähde: Espoon vuosien tilinpäätökset Kaupungin toimintamenojen kasvu on hidastunut, mutta kasvu on edelleen korkeaa suhteessa verotulojen ja toimintatuottojen kehitykseen. Palvelujen ostojen kehitystä on tarkasteltava toimialoittain. Palvelujen ulkoistamisen myötä palvelutuotannon valvonta muuttuu haasteellisemmaksi. Tähän on varattava riittävät resurssit. 11

16 Kaupunkikonsernin investoinnit ja lainamäärän kehitys Kaupunkikonsernin bruttoinvestoinnit olivat 719,4 milj. euroa, ja ne olivat 220,3 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Kaupunki toteuttaa tytäryhteisöjen kautta rakennushankkeita, joista suurimpia vuonna 2014 olivat Länsimetro ja Espoon sairaala. Konsernin lainakanta vuonna 2014 oli 2 191,9 milj. euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksestä kasvua on 308,8 milj. euroa. Asukasta kohden konsernilainat olivat euroa. Konsernin lainamäärän kehitys (milj. euroa) Konsernin lainakanta (milj. euroa) , , , , TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Lähde: Espoon vuosien tilinpäätökset Länsimetro Oy Länsimetro Oy:n nettoinvestoinnit vuonna 2014 olivat 167 milj. euroa välillä Ruoholahti - Matinkylä. Länsimetron I-vaihe rahoitetaan valtionosuudella sekä Espoon ja Helsingin kaupunkien takaamilla lainoilla. I-vaihetta varten on lainoja nostettu yhteensä 600 milj. euroa. I-vaihe välillä Ruoholahti - Matinkylä on edennyt asemien rakentamiseen ja talotekniikan suunnitteluun. Espoon kaupunki teki vuonna 2014 päätöksen Länsimetron II-vaiheen rakentamisesta välille Matinkylä - Kivenlahti. Valtio on sitoutunut rakennusvaiheen kustannuksiin 30 prosentin, enintään 240 milj. euron, osuudella. Länsimetron II -vaihe välillä Matinkylä - Kivenlahti rahoitetaan valtionosuudella ja Espoon kaupungin takaamilla lainoilla. Valtuusto päätti, että Länsimetro Oy:lle lainataan kaupungin investointirahastosta enintään 80 milj. euroa II-vaiheen töiden aloittamiseen. Lisäksi valtuusto teki päätöksen II -vaiheen lainojen takaamisesta. KOY Espoon sairaala Espoon sairaalan urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on tammikuussa Rakennustyöt ovat käynnissä ja urakan valmiusaste oli 38 prosenttia joulukuussa Espoon kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Vuonna 2014 rakentamiskustannukset olivat 43,7 milj. euroa. Rakentaminen rahoitetaan kaupungin takaamilla lainoilla, joita on nostettu 75 milj. euroa. Kaupunkikonsernin pitkäaikaisten vuokravastuiden, lainojen ja elinkaarikustannusten yhteisvaikutus on kuvattava yhtenä kokonaisuutena. Konsernin vastuiden vaikutukset käyttötalouteen on esitettävä tilinpäätöksessä kattavasti. 12

17 3.1 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteutumisen arviointi Espoon kasvava palvelu- ja investointitarve sekä taloudellisen toimintaympäristön haasteet edellyttävät tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Vuosien valtuustosopimuksen mukaisesti valtuusto hyväksyi keväällä 2014 talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) vuosille Ohjelman tavoitteena on kehittää kaupunkirakennetta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi huomioiden peruspalvelujen ja henkilöstön työhyvinvoinnin säilyminen. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttamisen lähtökohtana on tuottavuuden parantaminen osana toiminnan kehittämistä ja linjajohtamista. Tavoitteena on saavuttaa kustannussäästöjä, karsia ydintehtävien ulkopuolisia tehtäviä, kasvattaa ulkoisia tuloja esimerkiksi taksoja ja maksuja tarkistamalla sekä tarkistaa palvelutasoa. TATU -ohjelman toimenpiteisiin sisältyvät työllisyyden hoidon uudelleenorganisointi ja työllisyyden parantaminen. TATU -ohjelmalle asetetut taloudelliset tavoitteet Valtuuston maaliskuussa 2014 hyväksymät talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden ja liikelaitosten tulostavoitteiden tarkistukset jakaantuivat toimialoittain seuraavasti: Tarkistukset toimialoittain ja yhteensä Tuloarvion korotus, milj. e Määrärahan alennus, milj. e Tuloksen parannus, milj. e Yleishallinto 0,88 Tarkastusltk ja tilintarkastus 0,01 Sosiaali- ja terveystoimi 1,00 3,49 Sivistystoimi 7,38 Tekninen ja ympäristötoimi 1,05 2,40 Tilakeskus-liikelaitos 1,21 Palveluliiketoimi ja liikelaitokset 1,85 4,07 Yhteensä 2,05 16,01 5,28 Toimintakatteen muutos yhteensä, milj. e 23,34 Toimintakatteen muutoksen 23,3 milj. euron kokonaissummassa olivat mukana 6,0 milj. euron tekniset tarkistukset palkkahintaan ja eläkemaksuihin. Tuottavuutta parantavat/toimintaan vaikuttavat osuudet tarkistuksesta olivat 15,2 milj. euroa. Tuloarvioiden tarkistuksia sosiaali- ja terveystoimessa sekä teknisessä ja ympäristötoimessa tehtiin yhteensä 2,1 milj. euroa. Vuosien talous- ja tuottavuustavoitteet ovat noin 110 milj. euroa. TATU -ohjelman hyötytavoitteet TATU -ohjelman hyötytavoitteena on kaupunkikonsernin kestävä rahoitustasapaino. Strategisena tavoitteena on kaupungin talouden liikkumavaran säilyttäminen. Käyttötalous on mitoitettava siten, että rahoitusasema pysyy pitkällä aikavälillä hyvänä ja investointikyky riittävänä. Rahastojen käytön tulee olla optimaalista sekä velkamäärän, pitkäaikaisten vastuiden kehityksen ja verotuksen tason pysyä kohtuullisella tasolla. Hyötytavoitteen mittareita ja niiden tavoitearvoja ovat: 1) Kaupungin vuosikatteen tavoitetaso on 180 milj. euroa. Kaupungin nettoinvestointien katto ilman Länsimetroa on 180 milj. euroa / vuosi vuosina ) Kaupungin lainakannan tavoitetaso on enintään euroa / asukas. 3) Konsernin lainakannan tavoitetaso on enintään euroa / asukas pois lukien Espoon Asunnot Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. 4) Tuottavuus ja rahoitustasapaino paranee vuosittain keskimäärin 2,4 prosenttia kaudella

18 TATU -ohjelman toimeenpano TATU -ohjelman toimeenpano aloitettiin vuonna Tilinpäätöksessä on toimialoittain kuvattu vuoden aikana toteutettuja toimenpiteitä. TATU -ohjelmassa on yhteensä noin 90 projektia ja toimenpidettä. Vuoden 2014 keskeisiksi tuloksiksi on raportoitu esimerkiksi henkilöstösopimuksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa, henkilöstömäärän ja -kustannusten hallinta, taksojen ja maksujen tarkistukset, tilojen käytön tehostamistoimenpiteiden eteneminen sekä sähköisen asioinnin lisääminen. Tarkastuslautakunta seuraa TATU -ohjelman tavoitteiden toteutumista vuosittain. Talous- ja tuottavuusohjelmalla tulee päästä kestävään toimintatapojen muutokseen. Kaupungin tilojen käytön tehostamiseksi tulee tiloja voida hyödyntää monipuolisesti ja joustavasti eri palveluissa ja asukastoiminnassa. Toimialoille on asetettava tuottavuuden kehitykselle konkreettisia tavoitteita, ja tuloksista on jatkossa esitettävä mitattavaa tietoa. Tuleviin haasteisiin vastaamiseksi on arvioitava kaupungin palvelutarjonnan laajuutta, jotta kaupungin perustehtävien hoito voidaan turvata. 3.2 Talousarvion toteutumisen arviointi toimialoittain Vuoden 2014 aikana kaupungin verotulojen kertymätiedot ja menojen ylityspaineet aiheuttivat talouden epävarmuutta sekä vaikeuttivat kaupungin talouden ennustamista. Peruskaupungin talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) Milj. euroa TP 2011 TP 2012 TP 2013 Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TP 2014 Tulot 217,3 255,6 274,3 269,9 273,5 280,7 *Valm. omaan käyttöön 23,3 27,6 26,5 31,7 30,8 23,3 Menot 1 488, , , , , ,4 * Omaan käyttöön valmistettavan hyödykkeen valmistuksen arvo on esitetty taulukossa erikseen. Tuloslaskelmasta oikaistaan eliminoimalla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tilikauden tulokseen. Peruskaupungin käyttötalouden tulot toteutuivat 7,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Menot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden 28,7 milj. euroa. 14

19 Yleishallinnon talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) Milj. euroa TP 2011 TP 2012 TP Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TP 2014 Tulot 9,2 1,7* 0,6* 0,5 0,5 0,7 Menot 60,0 39,2 59,3** 48,6 45,7 43,0 Vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätösluvut eivät ole vertailukelpoisia, koska yleishallinnosta siirtyi vuoden 2012 alussa henkilöstöä ja toimintoja palveluliiketoimeen. *Sisältäen valmistus omaan käyttöön -luvut **Menojen toteutuma sisältää Tilakeskukselle maksetun 17,2 milj. euron sisäisen avustuksen. Yleishallinnon tulot toteutuivat 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintamenot alittuivat muutetusta talousarviosta 2,7 milj. euroa. Suurimmat alitukset olivat palvelujen ostoissa. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät Alkuper. Muutettu Milj. euroa TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2014 TA 2014 Tulot 67,9 70,3 80,1 78,5 80,5* 83,1* Menot 631,1 680,6 723,6 739,2 762,8 751,0 * Sisältäen valmistus omaan käyttöön -luvut Toimialan tulot ylittivät muutetun talousarvion 1,9 milj. eurolla. Valmistus omaan käyttöön mukaan lukien tulot ylittyivät 2,6 milj. eurolla. Tuloja kertyi perhe- ja sosiaalipalveluissa 1,2 milj. euroa ja terveyspalveluissa 1,1 milj. euroa ennakoitua enemmän. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen ylitys muodostui pakolaisten ja paluumuuttajien korvauksista ja muilta kunnilta saaduista lastensuojelun tuloista. Terveyspalveluissa tulojen ylitys koostui pakolaisten ja maahanmuuttajien valtionkorvauksista, lääkärien jatkokoulutuksen erityisvaltionosuudesta, suun terveydenhuollon asiakasmaksuista ja ympäristöterveydenhuollon tarkastusmaksuista. Toimialan menojen kasvu edellisvuodesta oli 3,8 prosenttia eli 27,4 milj. euroa. Menot alittivat muutetun talousarvion 11,9 milj. eurolla. Vanhusten palveluissa menojen alitus oli 7,3 milj. euroa ja terveyspalveluissa 3,8 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa menot ylittyivät 0,8 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna menot ylittyivät terveyspalveluissa 13,2 milj. euroa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa 11,5 milj. euroa. Vanhusten palveluissa menojen alitus alkuperäiseen talousarvioon nähden oli 9,8 milj. euroa. Sivistystoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) Milj. euroa TP 2011 TP 2012 TP 2013 Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TP 2014 Tulot 39,1 41,3 44,2 46,6* 46,1 46,3 Valm. omaan käyttöön 0,5 0,4 0,6 0 0,5 0,03 Menot 604,0 634,9 663,7 683,8 676,9 673,3 *Sisältäen valmistus omaan käyttöön luvut Sivistystoimen toimialan tulot ylittivät muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla. Toimialan menot alittivat muutetun talousarvion 3,7 milj. eurolla. Henkilöstömenot alittivat muutetun talousarvion 14,3 milj. eurolla, mutta työvoimanvuokrausmenot ylittyivät 7,3 milj. eurolla. Svenska rum -lautakunnan 1,2 milj. euron alitus johtui muun muassa henkilöstömenojen alituksesta sekä arvioitua pienemmästä oppilasmäärästä. Liikunta- ja nuorisopalveluissa alitus oli 1,0 milj. euroa. Muun sivistystoimen tuloarvio alittui 3,4 milj. eurolla johtuen yliarvioiduista ja kohdistamattomista tuotto-odotuksista.

20 Teknisen ja ympäristötoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) Milj. euroa TP 2011 TP 2012 TP Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TP 2014 Tulot 100,4 113,4 119,9 114,3 116,0 120,8 Valm. omaan käyttöön 22,8 26,4 25,7 31,2 30,1 22,4 Menot 192,4 213,7 201,1 219,4 221,4 211,5 Teknisen ja ympäristötoimen lukuihin sisältyvät nettositovien ulkopuolisten töiden ja rakentamisen sisäisten palvelujen tehtäväalueiden tulot ja menot, joista ulkopuolisten töiden toimintakate toteutui 0,01 milj. euroa alijäämäisenä. Toimialan tulot ylittivät muutetun talousarvion 4,7 milj. eurolla ja valmistus omaan käyttöön alittui 7,7 milj. eurolla. Menot alittivat muutetun talousarvion 9,9 milj. eurolla. Teknisen lautakunnan sitova tulotavoite pois lukien nettositovat tehtäväalueet ei toteutunut, koska maankäyttösopimustuloja tuloutettiin 5,1 milj. euroa ennakoitua vähemmän johtuen sopimusrakentamisen investointiohjelman toteutumisviiveistä, jolloin rakentamiseen varatut vastaavat määrärahat jäivät käyttämättä. Palveluliiketoimen toimialan talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) Milj. euroa TP 2011 TP 2012 TP 2013 Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TP 2014 Tulot 0,7 29,8 29,8 30,6 30,6 30,7 Menot 0,8 32,5 23,4 28,8 28,2 27,6 Palveluliiketoimen taulukossa on esitetty tiedot toimialan nettobudjetoiduista yksiköistä sekä hallinto- ja kehittämisyksiköstä, jotka yhdessä muodostavat palveluliiketoimen toimialan. Toimialan tulot ja menot toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Vuoden 2014 alusta yhteispalvelut -yksikkö on siirtynyt sivistystoimesta palveluliiketoimen toimialan kaupunkitiedon tulosyksikköön. Palvelutuotannosta valtaosa on järjestetty toimialan liikelaitoksiin, jotka laativat erillistilinpäätökset. Peruskaupungin investointien talousarvion toteutuminen (ilman liikelaitoksia, taseyksiköitä ja rahastoja) Milj. euroa TP 2011 TP 2012 TP 2013 Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TP 2014 Tulot 29,0 34,3 45,6 73,3 72,4 65,0 Menot 119,7 137,8 150,1 186,4 258,8 225,1 Investointitulot alittivat muutetun talousarvion 7,5 milj. eurolla. Yleishallinnon aineettomiin investointeihin oli budjetoitu Länsimetro Oy:n tuloiksi ja menoiksi 71,7 milj. euroa. Rakentamiskustannuksia ja niiden perusteella maksettavia valtionosuuksia toteutui 56,1 milj. eurolla. Kunnallistekniikan kiinteissä rakenteissa ja laitteissa tulot ylittyivät 8,0 milj. eurolla, mistä 6,4 milj. euroa kertyi Länsimetron II vaiheen suunnittelukustannusten myymisestä metroyhtiölle. Peruskaupungin investointimenot alittivat muutetun talousarvion 33,7 milj. eurolla, mistä Länsimetro Oy:n osuus oli 15,6 milj. euroa ja kunnallistekniikan hankkeiden 11,0 milj. euroa. Aineettomissa hyödykkeissä Espoon sairaalan järjestelmähankintojen osuus on 2,3 milj. euroa ja maanhankinnan osuus 1,5 milj. euroa. Vuodelta 2013 siirrettiin keskeneräisiltä kunnallistekniikan hankkeilta 9,2 milj. euroa ja Tilakeskus -liikelaitoksen keskeneräisiltä talonrakennushankkeilta 48,5 milj. euroa. Vuodelta 2014 budjetoitiin uudelleen vuodelle 2015 kunnallistekniikan keskeneräisille tai viivästyneille hankkeille 6,9 milj. euroa ja talousarviossa nimetyille Tilakeskus - liikelaitoksen keskeneräisille talonrakennushankkeille 17,1 milj. euroa.

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2014 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 99 21.3.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma 2016

Talousarvio ja suunnitelma 2016 Talousarvio ja suunnitelma 2016 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 29.10.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 65 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen sekä talousarvion tarkistus (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 89 Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 käyttötalouden osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot