NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA"

Transkriptio

1 NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA Marianne Kurtti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)+diakoni

2 TIIVISTELMÄ Marianne Kurtti. Nuorten aikuisten kirkosta eroaminen Oulun evankelisluterilaisissa seurakunnissa. Oulu, kevät 2008, 32 s., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen. Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + diakoni. Tämä opinnäytetyö oli laadullisella tutkimusotteella tehty. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata nuorten aikuisten kirkosta eroamista Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien alueella. Tavoitteena oli saada selville syy kirkosta eroamiseen ja antaa ajankohtaista tietoa kirkosta eroamisen syistä. Aihe oli tärkeä, koska Oulussa tällaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty ja nuorten aikuisten kirkosta eroaminen on lisääntynyt. Nuoret aikuiset ovat tässä työssä alle 29-vuotiaita. Nuorin vastaaja oli 16-vuotias ja vanhin 29-vuotias. Aineisto kerättiin avoimen lomakekyselyn avulla. Keskusrekisteri lähetti lomakekyselyn kaikille Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien alueella vuonna 2007 touko-kesäkuun aikana kirkosta eronneille. Saapuneista vastauksista valittiin kaikki alle 29-vuotiaat ja heidän vastauksensa analysoitiin induktiivista sisällönanalyysimenetelmää käyttäen. Kirkosta eroamisen syyt voitiin jakaa sisäisiin ja ulkoisiin syihin. Suurin syy kirkosta eroamiseen olivat uskonnolliset ja katsomukselliset erot. Ihmiset eivät usko Jumalaan tai mihinkään yliluonnolliseen ja heidän ja kirkon maailmankuvat ja katsomukset erosivat toisistaan. Taloudelliset syyt olivat toiseksi suurin syy kirkosta eroamiseen. Kirkosta ei koettu olevan mitään hyötyä sekä kirkon jääminen etäiseksi oli kolmanneksi suurin syy. Yhteiskunnalliset syyt olivat neljäntenä ja muut syyt viidentenä kirkosta eroamisen syinä. Kirkosta ei erota hetken mielijohteesta, vaan eroa mietitään hyvinkin pitkiä aikoja. Mitään yleistettävää profiilia ei kirkosta eroajista pysty tekemään. Uskon puute on suurin syy kirkosta eroamiseen. Kirkollisvero ei ole kirkosta eroamisen ensisijainen syy. Jatkotutkimuksia olisi hyvä tehdä myös vanhemmista kirkosta eroajista. Näin voisi vertailla, ovatko vanhempien syyt kirkosta eroamiseen erilaiset kuin nuorilla aikuisilla. Kirkkoon kuulumisen syitä olisi aiheellista tutkia ja tiedettäisiin mikä saa ihmiset kuulumaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon, vaikka osa ihmisistä eroaakin. Tutkimuksen kohteena voisi olla, kuinka kirkko voisi tukea perheiden uskonnollista kasvatusta. Asiasanat: kirkosta eroaminen; nuoret aikuiset, uskonnollisuus; laadullinen tutkimus

3 ABSTRACT Marianne Kurtti. Young adults separation from church in Oulu Evangelical- Lutheran parishes. Oulu, Spring 2008, Language: Finnish, 32 p., 4 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, North. Diaconal Social Welfare, Health Care and Education, Bachelor of Social Siences + Deacon. This thesis was qualitative. The meaning of the thesis was to describe young adults separation from church in the Oulu Evangelical-Lutheran parishes area (Finland). The Aim was to find out reasons for the separation and give timely information about the reasons for the separation. The subject was important because in Oulu this kind of research has not been done before and young adults separation from church has increased. Young adults were under 29 years in this work. The youngest respondent was 16 years and the oldest 29 years. The material was collected by an open questionary. The Central register sent the questionary to everyone who had separated from church in Oulu Evangelical-Lutheran parishes area in May-June year From the answers were chosen everyone under 29 years and their answers were analyzed by using qualitative content analysis. The reasons for the separation from church could be divided into inner and outer reasons. The biggest reason was religious and view differences. People do not believe in God or anything supernatural and their and the church s world views differed from each other. Economical reasons were the second biggest reason for the separation from the church. People feel that they do not get any benefit from the church and people thought that the church was far away and that was the third biggest reason. Societal reasons were the fourth and other reasons were the fifth reason. People do not separate from Church on the spur of the moment, they think about the separation for a very long time. Any common profile on the separation from church cannot be done. Not believing is the biggest reason for separation from church. Church tax is not the separation s primary reason. Follow-up research would be good to do among older people. So it could be compared, if older people s reasons for the separation are different from young adults. Reasons for belonging to Church would be justified to research and so it would be known what gets people to belong to Evangelical-Lutheran church, although some people separate. A research subject could be how the church could support religious training in families. Key words: separation from church; young adults, religiousness; qualitative research

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT JOHDANTO OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ KIRKOSTA EROAMINEN Uskonnonvapauslaki ja kirkosta eroaminen Aikaisemmat tutkimukset kirkosta eroamisesta Nuorten uskonnollisuus OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat aineiston keruu paikkana Aineiston keruu Aineiston analysointi Luotettavuus Eettisyys OPINNÄYTETYÖN TULOKSET Taustatietoja vastaajista Vastaajien osallistuminen seurakunnan toimintaan Kirkosta eroamisen syyt Vastaajien palautteet kirkolle ja lomakekyselyn tekijälle JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA...24 LÄHTEET...29 LIITTEET...33 Liite 1: Sopimus opinnäyteyhteistyöstä...33 Liite 2: Saatekirje...34 Liite 3: Lomakekysely...35 Liite 4: Kirkosta eronneiden määrä

5 1 JOHDANTO Elämme postmodernissa maailmassa, jossa ihmiset hyväksyvät erilaisuuden ja ihmisten omat valinnat. Ihmiset tekevät itsenäisiä ja itselleen sopivia päätöksiä ja ratkaisuja. Suurin osa suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kirkkoon liitytään kasteen kautta. Kuuluminen evankelis-luterilaiseen kirkkoon on eräänlainen jatkumo monen suomalaisen elämässä, vanhemmat kastavat lapsensa, koska heidätkin on kastettu. Uskonnonvapauslaki antaa ihmisille mahdollisuuden valita, haluaako kuulua evankelis-luterilaiseen kirkkoon vai ei. Ihmisillä on mahdollisuus valita itselleen sopivin uskonto ja instituutio tai elää ilman uskontoa. Nuorten aikuisten kirkosta eroaminen on lisääntynyt monissa seurakunnissa vuoden 2003 uskonnonvapauslain jälkeen, jolloin kirkosta eroaminen tehtiin helpommaksi. Vuosittain 0,3 0,7 prosenttia kirkon väkiluvusta eroaa kirkosta. Nuoret aikuiset ovat enemmistönä aikeissa erota kirkosta sekä enemmistönä kirkosta eroajista. Kirkosta eronneista 66 prosenttia oli vuonna 2002 tehdyn otostutkimuksen mukaan vuotiaita. (Niemelä 2006, 219.) Opinnäytetyö kuvaa nuorten aikuisten kirkosta eroamista Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien alueella. Aihe on ajankohtainen, koska nuorten aikuisten kirkosta eroaminen on lisääntynyt Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien alueella. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville syy nuorten aikuisten kirkosta eroamiseen. Aihetta käsiteltiin kirkosta eroajien näkökulmasta. Tutkittava aineisto saatiin lomakekyselyn avulla. Aineistoa kerättiin touko-kesäkuun 2007 aikana. Opinnäytetyö antaa ajankohtaista tietoa kirkosta eroamisen syistä. Tiedostettuaan syyt kirkosta eroamiseen, kirkko pystyy kiinnittämään huomiota nuoriin aikuisiin ja vastaamaan heidän tarpeisiin.

6 6 2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata nuorten aikuisten kirkosta eroamista Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien alueella. Tavoitteena oli saada selville syy kirkosta eroamiseen. Tutkimuskysymyksenä oli, miksi nuoret aikuiset eroavat kirkosta. Opinnäytetyön liitteenä on lomakekysely, jonka avulla pyrittiin saamaan vastaus tutkimuskysymykseen (Liite 3).

7 7 3 KIRKOSTA EROAMINEN 3.1 Uskonnonvapauslaki ja kirkosta eroaminen Suomen perustuslaki ( /731) toteaa 11 pykälässä uskonnon ja omantunnon vapaudesta seuraavasti: Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Uskonnonvapauslain ( /453) kolmas pykälä toteaa, että jokaisella on oikeus valita uskonnollinen asema ja oikeus päättä haluaako kuulua tai erota uskonnollisesta yhdyskunnasta. Huoltajat yhdessä sopivat lapsen uskonnollisesta asemasta. Huoltajien kirjallisella sopimuksella voi viisitoista vuotta täyttänyt itse liittyä tai erota uskonnollisesta yhdyskunnasta. Huoltajat voivat liittää tai erottaa uskonnollisesta yhdyskunnasta kaksitoista vuotta täyttäneen lapsen. Tähän tarvitaan lisäksi lapsen kirjallinen suostumus. Kirkosta eroamisen voi tehdä kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille. Eroaminen astuu voimaan sinä päivänä, kun maistraatti tai yhdyskunta saa eroilmoituksen. Henkilön tiedot ilmoitetaan väestötietojärjestelmään. Ilmoituksessa tulee olla henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus tai syntymäaika sekä eroamispäivä. (Uskonnonvapauslaki /453.) Henkilökohtaista käyntiä ei tarvita ja vapaamuotoinen ilmoitus omalle seurakunnalle tai mille tahansa maistraatille riittää. Harkintaaikaa ei ole. Maistraatti toimittaa kirkosta eronneelle vahvistuksen eroamisesta. (Suomen evankelis-luterilainen seurakunta.)

8 8 3.2 Aikaisemmat tutkimukset kirkosta eroamisesta Siipi (1965) on tutkinut vuotiaiden henkilöiden kirkosta eroamista vuonna Tutkimuksen yksi peruskysymys oli, miksi kahdesta ulkonaisesti samanlaisesta henkilöstä toinen luopuu seurakunnasta, mutta toinen pysyy sen jäsenenä. Tutkimuksessaan Siipi laittoi kirkosta eronneet seuraavanlaisiin ryhmiin: helluntailaiset (26), muut lahkolaiset (26), kiinnostumattomat (30), yksilölliset (21), etuilijat (30), katkeroituneet (28), vieraantuneet (28) ja materialistit (32). Tuloksissa Siipi toteaa, että kirkosta eroaminen on enemmän kirkollinen kuin uskonnollinen ilmiö ja on vaikea osoittaa mitään yhtä syytä, miksi ihmiset eroavat kirkosta. Lumijärvi (1998) on tutkinut Espoossa kirkosta eronneita ja liittyneitä vuosina 1992 ja Tutkimuksessa kirkosta eroamissyitä oli 28 prosentissa taloudelliset syyt ja kirkon opetukseen ja kirkosta saatavaan hyötyyn liittyvät syyt 25 prosentissa. Kirkon toimintaan tai seurakunnan työntekijöihin liittyvien syiden vuoksi oli kirkosta eronnut 20 prosenttia. Johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön liittyäkseen oli kirkosta eronnut 15 prosenttia. Perheenjäseniinsä liittyvien syiden vuoksi oli kirkosta eronnut 13 prosenttia. Vuonna 1993 valtakunnallisesti kirkosta eroamisen suurin syy oli taloudelliset syyt 53 prosentilla. Kirkollisveron merkityksestä kirkosta eroamiseen kertoo se, että viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kirkosta eroaminen on painottunut loppuvuoteen. Kirkollisvero ei kuitenkaan ole kirkosta eroamisen ensisijainen syy, vaan viimeinen huono asia, jonka vuoksi saadaan erottua kirkosta. Niemelä on tutkinut kirkosta eroamisen syitä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tutkimuksessaan Niemelä luokitteli ensisijaiset kirkosta eroamissyyt kuuteen pääluokkaan. Joka kolmas eli 31 prosenttia mainitsi kirkosta eroamisen ensisijaiseksi tekijäksi uskonnolliset ja katsomukselliset kysymykset. Kirkon yleiseen linjaan ja kannanottoihin liittyviä ristiriitoja koki 26 prosenttia vastaajista. Tilannekohtaiset ja henkilökohtaiset pettymykset kirkkoa kohtaan olivat kolmanneksi suurin syy kirkosta eroamiseen (19 %). Kirkollisvero tai muut taloudelliset tekijät olivat

9 9 ensisijaisia syitä joka kymmenessä vastauksessa (9 %). Kirkosta eromaisen syy oli joka kymmenessä (9 %) vastauksessa muu kielteinen kuva kirkosta ja yleinen kirkkokriittisyys. Muu tekijä mainittiin kolmessa prosentissa vastauksissa eroamisen syyksi. (Niemelä 2006, ) Pääkaupunkiseudulla nuorille aikuisille toteutetun puhelinkyselyn tulokset luokiteltiin kirkosta eroamissyiden perusteella neljään ryhmään. Lähes joka toinen kirkosta eronnut (44 %) suhtautui kirkkoon välinpitämättömästi ja halusi olla maksamatta kirkollisveroa. Kirkon kannanottoihin pettyneitä oli joka kolmas. Joka kuudes eronneista ajatteli jonkin toisen uskonnollisen yhdyskunnan vastaavan paremmin omaa ajatteluaan. Omien vanhempiensa mukana eronneita oli pieni joukko. (Niemelä 2006, 220.) Niemelä toteaa eri tutkimusaineistojen pohjalta nuorten aikuisten eroavan kirkosta, koska kirkolla ei ole heille merkitystä ja he eivät voi sitoutua kirkon sanomaan. Kirkon jäsenyyden katsotaan sotivan heidän ajattelumaailmaa vastaan. Kirkosta etäällä olevan nuoren aikuisen kokema ristiriita, jotain kirkon kannanottoa kohtaan on usein käynnistänyt kirkosta eroamisen. Kaksi kolmasosaa nuorista aikuisista on sitä mieltä, että uskolla ei ole mitään tai juuri mitään merkitystä heidän elämässään. Kirkosta eronneista noin joka kymmenes kaipaa toisenlaista uskonnollista yhteisöä tai he eivät vain ole löytäneet paikkaa kirkosta. Erostaan huolimatta he pitävät uskoa tärkeänä ja ovat voimakkaasti uskonnollisia. (Niemelä 2006, ) 3.3 Nuorten uskonnollisuus Nuorisobarometri 2006 tutki nuorten uskonnollisuutta. Tutkimukseen vastanneista nuorista viisi prosenttia ei ole koskaan kuulunut kirkkoon tai on eronnut perheen mukana. Vastaajista kuusi prosenttia oli kuulunut kirkkoon, mutta oli itse eronnut kirkosta. Jos häitä, ristiäisiä ja hautajaisia ei oteta huomioon 27 prosenttia evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvista ja 30 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti, ettei

10 10 käy käytännössä koskaan kirkossa tai uskonnollisissa tilaisuuksissa. Vastaajista harvempi kuin yksi kymmenestä, kertoi käyvänsä kirkossa vähintään kerran kuukaudessa. Nuorista itseään uskonnollisina pitävät 42 prosenttia ja itseään eiuskonnollisena 51 prosenttia. Itsensä vakaumukselliseksi ateistiksi ilmoittavat 7 prosenttia vastaajista. Nuoret naiset ovat uskonnollisempia kuin miehet. (Myllyniemi 2006.) Nuorista alle 25-vuotiaista 37 prosenttia ja vuotiaista 51 prosenttia pitää itseään uskonnollisena. Vähintään kerran vuodessa jumalanpalveluksiin osallistuu alle 25-vuotiaista 40 prosenttia ja vuotiaista 42 prosenttia. Alle 25-vuotiaista 23 prosenttia ja vuotiaista 30 prosenttia ei voisi ajatella eroavansa kirkosta missään olosuhteissa. (Niemelä 2003, ) Helsingissä toteutetussa nuoret aikuiset-projektissa ilmeni, että uskoa erittäin tärkeänä tai tärkeänä pitää viidesosa vastaajista. Kirkosta eroamista ei voisi harkita tai harkinnan jälkeen ei ole eronnut kirkosta kolme neljäsosaa vastaajista. Suuri joukko kuitenkin kyseenalaistaa jäsenyytensä. (Halme 2006, 350.)

11 11 4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 4.1 Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat aineiston keruu paikkana Oulu on Pohjois-Suomen suurin ja asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin kaupunki. Pinta-alaltaan Oulu on 449,2 neliökilometriä. Oulussa oli asukkaita yhteensä Miehiä oli 48,8 ja naisia 51,2 prosenttia. Ulkomaalaisten osuus oli 1,9 prosenttia. Asukkaiden keski-ikä oli 36,3 vuotta. Ikärakenne on nuorta, mikä osaltaan kertoo Oulun olevan opiskelukaupunki. (Oulun kaupunki.) Opinnäytetyö toteutettiin Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän alueella, mikä kuuluu Oulun hiippakuntaan. Oulun hiippakunnan väkiluku oli henkilöä. Oulun hiippakunnan alueella vuonna 2006 kirkosta erosi henkilöä ja kirkkoon liittyi 920 henkilöä. Vuonna 2005 kirkosta erosi ja kirkkoon liittyi 871 henkilöä. Vuonna 2005 Oulun hiippakunnassa kirkosta eroaminen kasvoi suhteellisesti eniten (+ 34 %) yhdessä Kuopion (+34 %) ja Mikkelin (+30 %) hiippakuntien kanssa. (Kirkkohallitus 2007, 18 19; Kirkkohallitus 2006, 128, 12.) Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä muodostuu neljästä seurakunnasta. Seurakunnat ovat Karjasillan, Oulujoen, Oulun tuomiokirkko ja Tuiran seurakunnat. Vuonna 2005 Oulun seurakuntayhtymässä kirkosta erosi ja kirkkoon liittyi 258 henkilöä. Vuonna 2006 kirkosta erosi ja kirkkoon liittyi 258 henkilöä. Seurakuntayhtymän väkiluku oli henkilöä. (Kirkkohallitus 2006, 130; Kirkkohallitus 2007, 132.) Oulun hiippakunnassa vuonna 2006 pääjumalanpalveluksiin osallistui viikoittain 2,1 prosenttia ja muihin jumalanpalveluksiin 1,3 prosenttia keskiväkiluvusta. Jumalanpalveluskäyntejä oli kyseisenä vuonna 1,1 seurakuntalaista kohti. Seurakuntatilaisuuksiin osallistui vuonna 2006 viikoittain 3,8 prosenttia keskiväkiluvusta ja rippi-

12 12 koulun kävi 93,3 prosenttia 15-vuotiaista. Oulun seurakuntayhtymän alueella vuonna 2006 jumalanpalveluksiin osallistui 2,8 prosenttia ja seurakuntatilaisuuksiin 1,7 prosenttia keskiväkiluvusta. Rippikoulun kävi 15-vuotiaista 90,7 prosenttia. (Kirkkohallitus 2007.) 4.2 Aineiston keruu Opinnäytetyö toteutettiin laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Tutkittava aineisto kerättiin lomakekyselyn avulla, mikä lähetettiin kaikille Oulun evankelisluterilaisista seurakunnista touko-kesäkuun 2007 aikana eronneille keskusrekisterin kirjeen mukana. Kyseessä oli kokonaistutkimus (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 166). Tutkimusta varten valittiin perusjoukko, johon tulosten tuli päteä (Alasuutari 1993, 20). Lomakekyselyt lähetettiin kaikille kirkosta eronneille ja saaduista vastauksista valikoin nuoret aikuiset. Nuori määritellään nuorisolaissa alle 29-vuotiaaksi (Nuorisolaki /72), joten valikoin vastauksista kaikki alle 29- vuotiaiden vastaukset ja analysoin ne. Lomakekyselyä tehtäessä tutustuttiin aikaisempiin tutkimuksiin sekä niissä käytettyihin lomakekyselyihin. Lomakekyselyssä pyrittiin selkeään ulkoasuun sekä kysymysten ymmärrettävyyteen. Suurin osa oli avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat vapaasti kertoa tärkeimmät ja keskeisimmät asiat. Lomakekyselyn yhteydessä oli saatekirje, jossa kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta, tavoitteesta sekä työn tekijän ja opettajien yhteystiedot. 4.3 Aineiston analysointi Lomakekyselyn aineisto analysoitiin induktiivista sisällön analyysimenetelmää käyttäen. Ennen aineiston analysointia vastaukset luettiin huolellisesti läpi useita kerto-

13 13 ja. Kvalitatiivisessa sisällönanalyysissä analyysi perustuu useimmiten haastattelurunkoon. Analyysi on tutkijan ajattelua ja pohdintaa. (Syrjäläinen 1995, 89.) Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida dokumentteja objektiivisesti ja systemaattisesti. Tutkittavasta ilmiöstä pyrittiin saamaan kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Induktiivisen sisällön analyysin ensimmäinen vaihe oli analyysiyksikön määrittäminen. Aineiston laatu ja tutkimustehtävä ohjasivat analyysiyksikön valintaa. Analyysiyksikkö oli yksi sana, sanayhdistelmä tai lause. Luin aineistoa useita kertoja läpi analyysiyksikön valitsemisen jälkeen. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4.) Induktiivisessa päättelyssä tapaus yleistetään perusjoukkoa koskevaksi tai samanlaisiin tapauksiin (Uusitalo 2001, 20). Havaintojen pelkistämisessä aineistoa tarkasteltiin viitekehyksen kannalta sekä etsittiin asioita, mitkä olivat kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta olennaisia (Alasuutari 1993, 20). Aineiston pelkistämisen jälkeen seuraava vaihe oli ryhmittely. Pelkistettyjä ilmaisuja ryhmiteltiin erilaisuuksien ja yhtäläisyyksien perusteella. Samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistettiin. Kategorioille annettiin sisältöä kuvaava nimi. Saman sisältöiset kategoriat yhdistettiin toisiinsa ja niistä muodostettiin yläkategorioita. Yläkategorioille annettiin sisältöä vastaava nimi. Yhdistämistä jatkettiin niin kauan kuin se oli sisällön kannalta mahdollista. Lopuksi yleiskäsitteiden avulla muodostettiin kuvaus tutkimuskohteesta. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5-7.) 4.4 Luotettavuus Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus lisääntyy, kun tutkimuksen toteuttamisen eri vaiheet kuvataan tarkasti. Opinnäytetyössä kuvattiin, miten eri ryhmät syntyivät tutkimuksen analyysivaiheessa ja miten tuloksissa päästiin kyseiseen päätelmään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 228.) Lomakekyselyn avulla saatiin vastaus tutkimuskysymykseen, joten opinnäytetyö on pätevä (Bell 1999, 104).

14 14 Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan kokonaisuutena. Tutkimusraportissa painottuu johdonmukaisuus eri osien välillä. (Tuomi 2007, ) Tutkimuksen toteuttamista ja tutkimuksen luotettavuutta ei voida pitää toisistaan erilisinä. Tutkija tekee koko tutkimuksen ajan arviointia erilaisista valinnoista ja päätöksistä ja niiden tarkoituksenmukaisuudesta tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Laadullisessa tutkimuksessa myös tutkija itse on luotettavuuden kriteeri. (Vilkka 2005, ) Laadullinen tutkimus on ainutkertainen ja näin tutkimuksen toistettavuutta ei samanlaisena voi toistaa, koska tutkijoiden tekemät analysoinnit voivat poiketa toisistaan. Tutkimus tulisi olla toistettavissa ja toisen tutkijan tulisi löytää samoilla tulkintasäännöillä sama tulkinta kuin edellisen tutkijan. Lukijan on päädyttävä tutkijan kanssa samaan tulokseen. (Vilkka 2005, ) Aineistoa kerättiin vain kaksi kuukautta ja tämä saattaa olla yksi luotettavuuteen vaikuttava tekijä, koska aika on lyhyt. Kirkosta erosi kyseisenä aikana paljon ihmisiä ja kattavia vastauksia saatiin riittävästi tutkimusta varten, joten tulokset eivät olisi olleet erilaiset aineiston keruuajan ollessa pidempi. Tulosten vertaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin lisää opinnäytetyön luotettavuutta. Opinnäytetyö tehtiin yksin. Yksin tehdessä asiat pyrittiin huomioimaan monelta kannalta ja tiivistä yhteistyötä tehtiin opponoijan kanssa, joka mahdollisti työhön toisen näkökulman. Lomakekysely pyrittiin luomaan selkeäksi ja kysymykset ymmärrettäviksi. Monet lukivat lomakekyselyn läpi useita kertoja ennen sen hyväksymistä, mutta sitä ei esitestattu varsinaisella tutkimusjoukolla. Lomakekysely lisäsi työn luotettavuutta, koska vastaajat pystyivät kotioloissa rehellisesti vastaamaan kysymyksiin eikä kyselylomakkeen tekijän läsnäolo vaikuttanut vastauksiin. Kaikilla vastaajilla oli myös samanlaiset, samassa järjestyksessä ja samassa muodossa olevat kysymykset.

15 Eettisyys Tutkijan tulee pyrkiä noudattamaan tiedeyhteisössä sovittuja periaatteita (Kuula 2006, 26). Opinnäytetyötä tehdessä huomioitiin tutkimuksen eettisiä periaatteita sekä otettiin huomioon eettiset näkökohdat. Yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ovat tiedon hankintaan ja julkistamiseen liittyvät periaatteet. Tutkimusaiheen valinnan lisäksi tutkimuskohteen, tutkimusongelman sekä tiedonhankintatavat ovat eettisiä ratkaisuja. Ihmisarvon sekä ihmisten itsemääräämisoikeuksien kunnioittaminen oli tutkimuksen lähtökohtana. (Hirsjärvi ym. 2007, ) Keskusrekisteri lähetti lomakekyselyn kirkosta eronneille ja vastaajat saivat itse päättää haluavatko he osallistua tutkimukseen ja näin heillä oli mahdollisuus kieltäytyä. Keskusrekisterillä oli kirkosta eronneiden yhteystiedot ja he lähettivät lomakekyselyn oman rekisterinsä kautta. Lomakekyselyn mukana oli saatekirjeen, jossa kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoitteesta, koska tutkimuksiin osallistujilla tulee olla tiedossa tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät. Tutkimuksessa saadut tiedot käsittelin luottamuksellisesti ja osallistujat jäivät nimettömiksi. (Tuomi 2007, 145.) Aineisto hävitettiin asianmukaisesti. Toisten tutkijoiden tekstejä hyödynnettäessä lähdeviittaukset merkittiin asianmukaisesti (Hirsjärvi ym. 2007, 26). Lähdeviitteet ja lähdemerkinnät merkittiin Diakonia-ammattikorkeakoulun ohjeistamalla tavalla (Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström 2005). Tutkimustulokset esitettiin sellaisenaan niitä kaunistelematta tai muuttamatta. Raportoinnissa pyrittiin huolellisuuteen ja selkeyteen, jottei lukija joudu harhaanjohdettavaksi. (Hirsjärvi ym. 2007, 26.) Raportissa pyrittiin pitämään selkeästi erillään omat tulkinnat ja tulokset käsittelemällä omat tulkinnat pohdinta osiossa (Uusitalo 2001, 33). Aineisto analysoitiin yksin, eikä kukaan muu ole nähnyt vastauslomakkeita. Vastaajan henkilöllisyyttä ei vastauksista voi saada selville.

16 16 5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 5.1 Taustatietoja vastaajista Oulun evankelis-luterilaisista seurakunnista erosi yhteensä 181 henkilöä. Heistä miehiä oli 52,5 prosenttia (95) ja naisia 47,5 prosenttia (86). (Liite 4.) Heille kaikille lähetettiin lomakekysely keskusrekisterin kirjeen mukana. Lomakekyselyn palautti 25 prosenttia (45). Vastaajista valikoitiin alle 29-vuotiaat. Heidän vastauksia tuli kaikista vastauksista yhteensä 60 prosenttia (27). Naisten osuus nuorista aikuisista oli 67 prosenttia (18) ja miesten 33 prosenttia (9). Nuorten aikuisten keski-ikä oli 23 vuotta. Nuorin vastaaja oli 16-vuotias ja vanhin 29-vuotias. Sisennetyt lauseet ovat vastauslomakkeista otettuja suoria lainauksia. Siviilisääty oli vastaajilla suurimmaksi osaksi joko naimaton (14) tai avosuhde (11) ja he asuivat yksin (10) tai puolison kanssa (11). Vastaajissa oli eronneita (2), mutta ei yhtään avioliitossa olevaa. Vanhempien kanssa asuvia (4), ystävän kanssa asuva (1) sekä yksin ja puolison kanssa asuva (1) oli myös vastaajissa. Elämäntilanne vastaajien kohdalla jakautui suurimmaksi osaksi opiskelijoihin (9) ja työssäkäyviin (10). Osa vastaajista ilmoitti sekä opiskelevan että olevan töissä (4) ja työttömiä oli neljä. Vastaajat olivat korkeasti koulutettuja. Ylin koulutustausta vaihteli peruskoulusta yliopistoon. Yliopiston korkeimmaksi koulutustaustaksi ilmoitti seitsemän vastaajaa. Ammattikorkeakoulun oli käynyt yksi ja ylioppilaaksi valmistunut kahdeksan. Vastaajista yksi oli valmistunut ylioppilaaksi ja käynyt ammattikoulun. Ammattikoulun oli käynyt kuusi ja peruskoulun neljä vastaajaa.

17 Vastaajien osallistuminen seurakunnan toimintaan Lähes kaikki (24) oli joskus elämänsä aikana osallistunut seurakunnan järjestämään toimintaan. Osa oli ollut mukana toiminnassa pidempiä ja osa lyhempiä aikoja. Vastaajat olivat näin tietoisia millaista toimintaa seurakunnat järjestävät. Lapsija varhaisnuorille järjestettyyn toimintaan oli osallistuttu aktiivisesti. Pyhäkouluun (8), kerhoihin (7) sekä leireille ja retkille (4) oli osallistunut yli kaksi kolmasosaa. Nuorisotyöhön kuuluviin toimintoihin eli rippikouluun sekä sitä varten erilaisiin tapahtumiin (15), isostoimintaan (4) ja kuoroon (1) oli osallistunut yhteensä yli kaksi kolmasosaa. Osa vastaajista mainitsi myös kirkossa käymisen pyhinä (1), kevät ja joulukirkot (1) sekä pääsiäisnäytelmän (1). Juhlat mainittiin kahdessa vastauksessa. Juhlilla tarkoitettiin toisessa sukulaisten juhlia ja toisessa lähetysjuhlia. Vastaajista yksi ei ollut osallistunut minkäänlaiseen seurakunnan toimintaan, kummiksi oli ryhtynyt neljä ja tyhjäksi tämän kohdan oli jättänyt kaksi. Lapsena pyhäkouluun ja päiväkerhoon ja nuorena rippikoululeirille Rippikoulun käynnin jälkeen toimin isosena yhtenä kesänä. Olen käynyt myös erilaisilla kirkon järjestämillä retkillä/matkoilla. Päiväkerho, pyhäkoulu, rippileiri, kirkossa käyminen pyhinä, muutama kirkon järjestämä matka Pääasiallisesti kirkosta eroaminen tapahtuu itsenäisesti ja on jokaisen henkilökohtainen päätös. Yli puolet vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole lapsia ja erosivat kirkosta yksin (14). Ilman muita perheenjäseniä, yksin kirkosta eronneita oli kymmenen ja kolme ilmoitti myös puolison eronneen. Kysyttäessä vastaajien uskonnollisuutta ilmeni, että lähes kaikki olivat käyneet rippikoulun ja heidät oli konfirmoitu (25). Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat, etteivät he kuulu mihinkään herätysliikkeeseen tai uskonnolliseen yhteisöön (26). Kirkosta eroamisen jälkeen yksi oli liittynyt adventtikirkkoon. Lähes ku-

18 18 kaan vastaajien sukulaisista tai ystävistä ei kuulunut mihinkään herätysliikkeeseen tai uskonnolliseen yhteisöön (25). Äitini kuuluu adventtikirkkoon ja eräs serkku kuuluu helluntaiseurakuntaan. Osallistuminen kirkollisiin toimituksiin oli suurimmaksi osaksi vähäistä. Yli puolet vastaajista ilmoitti, ettei osallistu koskaan kirkollisiin toimituksiin (15). Kerran tai kahdesti vuodessa tai harvemmin kirkollisiin toimituksiin osallistui kymmenen. Heidän osallistuminen kirkollisiin toimituksiin painottuu sukulaisten tai ystävien juhliin tai kauneimmat joululaulut tilaisuuksiin, Vastaajista yksi ilmoitti osallistuvan usein kirkollisiin toimituksiin. Keskimäärin kerran, kahdesti vuodessa häihin, hautajaisiin tms. Ehtoolliseen osallistun silloin kun se on kirkossa käydessäni. Joskus häihin ja hautajaisiin jne. En koskaan Kirkossa käyminen painottuu selvästi kirkollisiin toimituksiin kuten sukulaisten tai ystävien juhliin. Vastaajista yli puolet (15) ilmoitti käyvänsä kirkossa pääasiallisesti sukulaisten ja tuttavien juhlissa sekä koulun järjestämissä joulu ja kevät kirkossa. Kirkossa käydään noin kerran tai kahdesti vuodessa. Ei koskaan (4) tai harvoin kirkossa käyvät (7) ovat kuitenkin suhteellisen pieni joukko. Vastaajista yksi kertoi käyvänsä kirkossa usein, noin kaksi kertaa kuukaudessa. Erikoistapahtumissa, kuten häissä ja hautajaisissa. Eli en erityisen usein, ehkä muutaman kerran vuodessa. Nykyään käyn kirkossa noin 2 kertaa kuukaudessa, aiemmin keskimäärin pari kertaa vuodessa. Koulun pakollisissa, joulu- ja kevätkirkossa.

19 Kirkosta eroamisen syyt Vastaajat olivat miettineet kirkosta eroamista 10 minuutista aina 15 vuoteen. Kirkosta eroamista oli harkittu yleensä vuosia ja mitään pikaisia päätöksiä ei ollut tehty. Vuodesta viiteen vuoteen kirkosta eroamista oli miettinyt kolmetoista vastaajaa. Vajaasta kymmenestä vuodesta jopa 15 vuoteen kirkosta eroamista oli miettinyt neljä vastaajaa. Hetken mielijohteesta tehtyjä päätöksiä (1), muutaman päivän (1) tai viikkoja (2) harkittuja päätöksiä oli vähän. Kuukausia eroa oli pohtinut jo useampi vastaaja (4). Kymmenisen vuotta. En vain saanut aikaiseksi. Onneksi se onnistuu nykyisin netin välityksellä. Noin neljä vuotta, täysi-ikäisenä ensimmäinen asia mitä halusin tehdä. Muutamia kuukausia Pari viikkoa 10 minuuttia Syyn kirkosta eroamiseen jakaantui sisäisiin ja ulkoisiin syihin. Sisäiset syyt olivat vastaajista itsestään lähteviä ja ulkoiset puolestaan ulkopuolelta tulevia syitä. Suurin syy kirkosta eroamiseen oli uskonnolliset ja katsomukselliset erot (43 %). Vastaajat eivät uskoneet Jumalaan tai mihinkään yliluonnolliseen ja he kokivat heidän ja kirkon maailmankatsomusten ja maailmankuvan eroavan toisistaan. Eroajat eivät halunneet kuulua kirkkoon, koska opillisista asioista oltiin erimieltä. Osa vastaajista koki, että he pystyvät pelastamaan itsensä, eikä pelastukseen tarvita muuta, sillä jokainen on vastuussa omasta elämästään ja omat valinnat siivittävät tulevaisuuteen. En ole koskaan tuntenut tarvetta tukeutua minkäänlaiseen jumalaan. En usko mihinkään yliluonnolliseen tai että jokin suurempi voima voisi pelastaa minut, kun ainoa joka siihen pystyy on minä itse

20 20 Koska en usko jumalaan. Ethän sinäkään osta maitoa, jos et sitä pysty juomaan? En usko evankelisluterilaisen kirkon periaatteisiin tai Jumalaan, enkä ole halukas maksamaan veroa instituutiolle, johon en usko En koe olevani uskonnollinen, eivätkä luterilaisen kirkon opetukset/uskomukset sovi kaikilta osin maailmankuvaani Maailmankatsomukseni eroaa liikaa luterilaisen kirkon katsomuksesta, joten en voi kuulua kyseiseen instituutioon. Taloudelliset syyt olivat toiseksi suurin syy kirkosta eroamiseen (24 %). Moni ei halunnut maksaa kirkollisveroa instituutiolle, johon ei usko tai josta ei koettu olevan hyötyä. Kirkollisvero mainittiin ensisijaisena kirkosta eroamisen syynä kahdessa vastauksessa. Suurin syy kirkollisvero. Olen köyhä ja säästän vuodessa rahaa kun en kuulu kirkkoon kun en maksa veroa En kokenut kirkolla olevan tällä hetkellä minulle mitään annettavaa. Kirkko alkaa myös olla liian kaupallinen yhteisö tai yritys en halua maksaa kirkollisveroa koska en hyödy siitä mitenkään eivätkä omaisenikaan hyödy. En usko evankelisluterilaisen kirkon periaatteisiin tai Jumalaan, enkä ole halukas maksamaan veroa instituutiolle, johon en usko Kirkosta eroamisen kolmanneksi suurin syy oli, etteivät vastaajat kokeneet kuulumista evankelis-luterilaiseen kirkkoon hyödyllisenä (16,5 %). Kirkon jäsenyydestä ei koettu olevan mitään hyötyä tai kirkko ei pysty auttamaan heitä. Vastaajista osa koki, ettei kirkolla ole heille mitään annettavaa tai kirkko oli jäänyt heille etäiseksi. Kirkosta ei aikuisiälläni ole ollut mitään hyötyä En kokenut kirkolla olevan minulle mitään annettavaa. En kokenut saavani kirkolta mitään, eikä minulla ollut annettavaa sille. Myös verotukselliset syyt painoivat. Jeesus Kristuksen nimissä on moni kansakunta tuhoutunut ja ihmisiä syösty kurjuuteen. Historiassa on liian monta sotaa, joita on sodittu uskontojen takia.

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen

Lisätiedot

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 l u- vun 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi Alle kaksitoistavuotias lapsi voitaisiin liittää

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011 Keijo Toivanen 2 KIRKONPALVELIJA HÄMMENNYSTEN KESKELLÄ Arvoristiriidat Erilaisuuden sietäminen 3 1. Jäsenmäärien kehitys( pako kirkosta

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2015 sisältää tietoja Oulun ev.-lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun ev.-lut.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2031 Kirkkomonitor 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2016

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2016 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2016 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2016 sisältää tietoja Oulun ev.-lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun ev.-lut.

Lisätiedot

Uskonnollisuuden ja kirkon muutos ja diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä YTT, TT, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus

Uskonnollisuuden ja kirkon muutos ja diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä YTT, TT, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Uskonnollisuuden ja kirkon muutos ja diakonia Diakonian tutkimuksen päivä 8.11.2013 YTT, TT, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Uskonnollisuuden muutoslinjoja Instituutioista irtautuva uskonnollisuus:

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2013 sisältää tietoja Oulun ev.lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun kaupunki

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kuntarakenteen muutokset ja seurakunnat

Kuntarakenteen muutokset ja seurakunnat Kuntarakenteen muutokset ja seurakunnat Markku Porvari Hallintojohtaja, Espoon seurakuntayhtymä Kirkon hallintovirkamiesten koulutuspäivät 19.5.2006 Markku Porvari Kunta ja seurakuntahallinnon kehitys

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

FSD2836. Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten uskonnollisuus Koodikirja

FSD2836. Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten uskonnollisuus Koodikirja FSD2836 Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten uskonnollisuus 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2836 PÄÄKAUPUNKISEUDUN NUORTEN AIKUISTEN USKONNOLLI- SUUS 2004

KYSELYLOMAKE: FSD2836 PÄÄKAUPUNKISEUDUN NUORTEN AIKUISTEN USKONNOLLI- SUUS 2004 KYSELYLOMAKE: FSD2836 PÄÄKAUPUNKISEUDUN NUORTEN AIKUISTEN USKONNOLLI- SUUS 2004 QUESTIONNAIRE: FSD2836 RELIGIOSITY OF YOUNG ADULTS IN THE CAPITAL AREA OF FINLAND 2004 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Tehtävä 1. Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä.

Tehtävä 1. Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä. Tehtävä 1 Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä Ei Hypoteesi ei ole hyvä tutkimushypoteesi, koska se on liian epämääräinen.

Lisätiedot

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN Tarkoitus ja tavoite Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa läheisten kokemuksia syöpäsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tavoitteena

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2014 jäsentietojen yhteenveto... 2 3. Kartta kirkkoon kuuluminen seurakunnittain... 3 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain...

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. UO 6. luokka arvioitavat tavoitteet Etiikka T4, T8, T9, T10, T11 arvosanalle 5 Muistan yksittäisen kristillisen eettisen periaatteen. minulla

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto

Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto RAPORTIT Koivusilta L. Perhetaustaan liittyvät erot perusopetuksen oppilaiden hyvinvoinnissa Seinäjoella. Tampere 2017. http://urn.fi/urn:isbn:987-952-03-0433-1

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Sekularisaatio ja kaksi valtiokirkkoa toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa

Sekularisaatio ja kaksi valtiokirkkoa toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa Sekularisaatio ja kaksi valtiokirkkoa toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa HUMANISMILLA TULEVAISUUTEEN, 11.4.2017 Ilkka Huhta, Dosentti Kirkot ja sekularisaatio - tutkimushanke In/visible churches

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto tutuksi. et opetus.fi

Elämänkatsomustieto tutuksi. et opetus.fi Elämänkatsomustieto tutuksi et opetus.fi Elämänkatsomustieto tutuksi Käsiteltävät aiheet Oppiaineen historiaa Katsomusaineiden lainsäädäntöä Katsomuskasvatus päiväkodissa Elämänkatsomustietokasvatus Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo Birger Jaarlin katu 15 PL 150 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI 2 Sisältö Aineiston elinkaari Aineistonkeruuvaihe Tutkimusluvat,

Lisätiedot

KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE. Hei!

KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE. Hei! 1 KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE Hei! Teen Humanistisen ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogi (YAMK)-opinnäytetyönä pinskutoiminnan

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana 1 Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana Kadotettu yhteisöllisyys tulevaisuuden mahdollisuus Pieksämäki 16.3.2012 TT, YTT, tutkija Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Herätysliikkeet 2000-luvun 2 kirkossa

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2015 Vuositilasto 2015 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2015 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2015

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Saamelaisnuorten hyvinvointi Tuloksia

Saamelaisnuorten hyvinvointi Tuloksia Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa (ESR) 2008 2010 Riikka Sutinen Sari Guttorm Lydia Heikkilä Saamelaisnuorten hyvinvointi Tuloksia Nuorten Hyvinvoinnin Ankkurit Lapissa hankkeen tavoitteena oli peruskoulun

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011 Yhteiskunnallisten aineiden seuranta-arviointi Tiedot kerättiin kaksivaiheisella ositetulla otannalla 98 suomenkielisestä

Lisätiedot

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori Lasten huoltajuudesta eron jälkeen Osmo Kontula Tutkimusprofessori Osmo Kontula 16.5.214 Tutkimuksen aineisto Vuonna 25 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm % Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset 726

Lisätiedot

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Kumppanuuden korit kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön. Niiden avulla kerrotaan yhteistyön tarkoituksesta ja pelisäännöistä. Esite on suunnattu

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE Anne Valkeapää Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät, Seinäjoki ESITYKSEN ETENEMINEN Tutkimustyön

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2229 Uskonto ja suomalaiset 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot