HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO ( EV)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV)"

Transkriptio

1 HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO ( EV) Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto- ja kehittämisosaston talousarviosta vuodelle 2013 Tulosalue Menot Tulot Netto Toteutuma% Hallinto- ja kehittämisosasto ,0 Yleishallinto ja elinkeinojen kehittäminen ,1 Tuki- ja sähköiset palvelut ,0 Hallinto- ja kehittämisosaston talousarvio toteutui hyvin. Edellä oleva on tilinpäätösvalmistelun tilanne, joka tarkentuu mm. palkkajaksotuksen kirjausten jälkeen. Suuria muutoksia toteutumaan ei tule. Talousluvuista yksityiskohtaisemmin tasekirjassa. Lainamäärä oli ,21 euroa. Lainoja on lyhennetty ,26 eurolla ja uutta nostettu euroa. Vuoden 2013 lopussa lainaa asukasta kohden oli 2787 euroa. Kunnan strategiassa asettama tavoite on enintään 2000 euroa/asukas mukaan lukien konsernilainat. Toteutuminen ei ole tavoitteen mukainen, mutta ei ylitä hyväksytyssä talousarviossa 2013 asetettua lainanottovaltuutta. Erääntyviä saatavia on ,28 euroa. Maksuvalmius on 11 päivää. YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN Toiminta-ajatus Tulosalueen toimijoiden tehtävä on toteuttaa kunnan strategiaa ja johtaa kuntaa hallitusti nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä. Tulosalueen kuvaus Tulosalueen yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen tulosyksiköt ovat vaalit, tilintarkastus, valtuusto, kunnanhallitus, kunnallisverotus, yhteistoimintaosuudet, seutukunta, elinkeinopalvelut ja kehittäminen, joukkoliikenne, palotoimi, eläinlääkintähuolto,

2 viranomaistoiminta, maaseututoimi sekä yhdyskuntasuunnittelu ja jätehuoltoviranomaistoiminta. Valtuustokausi vaihtuu. Suurimmat muutokset toiminnassa edelliseen kauteen nähden ovat yhdyskuntasuunnittelun ja aluearkkitehtitoiminnan siirtyminen tekniseltä osastolta hallinto- ja kehittämisosastolle sekä maaseutuviranomaisyhteistyön laajentuminen Muhokselle ja Hailuotoon. Valtuustokausi vaihtui kunnanjohtaja valittiin Valtuusto aloitti nelivuotiskautensa, järjestäytyi ja valitsi luottamushenkilöt lautakuntiin ym. toimielimiin ja sekä edustajat alueellisiin toimielimiin. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Minna Matinlauri, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Leila Ikonen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jussi Ylitalo. Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkoi Tauno Uitto, varapuheenjohtajaksi valittiin Tiia Rusila. Loppuvuodesta 2013 valittiin Tyrnävän kunnan kolmas vakituiseen virkaan valittu kunnanjohtaja. Virkaan valittiin kauppatieteiden maisteri Marjukka Manninen. Hän aloitti tehtävässä Päätöstä edelsi kunnanjohtaja, kansanedustaja Tapani Töllin irtisanoutuminen kunnanjohtajan virasta ja vs. kunnanjohtaja Tuomas Lohen siirtyminen Kempeleen kunnanjohtajaksi. Väliajan kunnanjohtajan viransijaisena toimi hallintojohtaja Eeva Vanhanen ja hallintojohtajan viransijaisena talousjohtaja Tuula Marttinen. Rakenneuudistusten pyörityksessä Kuntien asemaan ja toimintaedellytyksiin vaikuttivat valtionhallinnon toimenpiteet voimakkaasti. meneillään oli ja jatkuu edelleen kuntarakenneuudistus sote -uudistus kuntalakiuudistus valtionosuusjärjestelmän uudistus. Kuntarakennelaki Kuntarakennelaki tuli voimaan Lakiin on lisätty kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi säännökset mm. kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä. Erityinen selvitysvelvollisuus on 12:sta kaupunkiseudulla, joista Oulun seutu on yksi. Oulun kaupunkiseudun kuntien ja Iin kunnan valtuustojen ja kunnanhallitusten puheenjohtajat ja kunnanjohtajat kävivät neuvottelun ja päätyivät esittämään kuntien valtuustoille yhteiseksi selvitysalueeksi Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Tyrnävän ja Iin kuntien sekä Oulun kaupungin aluetta. Esitys hyväksyttiin valtuustossa. Samalla hyväksyttiin myös ehdotettu kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän kokoonpano, joka koostuu selvitysalueen valtuustojen puheenjohtajista varajäseninään alueen kuntien hallitusten puheenjohtajat. Pudasjärven kaupunki oli ilmoittanut hakeutuvansa Oulun kaupunkiseudulla käynnistyvään yhdistymisselvitykseen. Lausuntonaan Pudasjärven esityksestä valtioneuvostolle Oulun seudun kunnat ja Oulun kaupunki ilmoittivat, etteivät hyväksy selvitysalueen laajentamista. Lausunnon valtiovarainministeriölle antoi kunnanhallitus tammikuussa Hallitus perusti kantansa valtuuston aikaisempaan selvitysaluetta koskevaan päätökseen.

3 Selvitystyö alkaa ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään vuoden 2014 päättyessä. SOTE -uudistus SOTE -uudistuksessa yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut. Ministeriön sote -linjausten mukaan Tyrnävän kunnalla alle asukkaan kuntana ei olisi oikeutta itse järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Linjausten mukaan Tyrnävä kuuluisi SOTE -alueeseen, jonka muodostavat Oulun seudun kunnat ja Ii vastuukuntana Oulu. Väliraporttia kommentoitiin Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Muhoksen kuntien kanssa yhtenevin kannanotoin. Sote -lain valmistelu on edennyt ministeriössä ja hallituksen esityksen muotoon laadittu loppuraportti on lähetetty kuntiin lausunnolle tammikuussa Lausunto tulee antaa mennessä. Lakiesitys tullee eduskuntakäsittelyyn kevätistuntokaudella. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Valtionosuusuudistus Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Tavoitteena on nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi valtionosuuslaki. Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään ja järjestelmän kannustavuutta parannetaan. Valtionosuusperusteiden uudistamisessa tarkastellaan mm. perusteiden läpinäkyvyyttä, lukumäärää, päällekkäisyyksiä, korvaustarpeita, ajanmukaisuutta ja soveltuvuutta kuntarakenteen ja palvelutarpeiden muutoksessa. Ensimmäiset kuntakohtaiset koelaskelmat valtionosuuksista on julkaistu. Viimeisen julkaistun laskelman mukaan Tyrnävä menettäisi noin euroa. Kuntalakiuudistus Kuntalain uudistus on meneillään. Tavoitteena on, että esitys uudeksi kuntalaiksi annettaisiin syksyllä 2014 ja uusi laki tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. KUNNAN STRATEGINEN JOHTAMINEN Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat marraskuussa 2009 hyväksyttyyn kuntastrategiaan, jonka keskeiset osat on esitetty ta-loussuunnitelman alussa. Lisäksi tavoitteita ohjaavina on otettu huomioon mm. lastensuojelusuunnitelma ja turvallisuussuunnitelmat. Hallinto- ja kehittämisosastolle strategiassa asetettu päämäärä 2013 Kuntakuva on hyvä Kunta on arvostettu asuinkunta, yritysten sijaintikunta ja työnantaja Asiakaslähtöisten tukipalvelujen järjestämistavat ovat joustavia ja niihin etsitään jatkuvasti uusia ratkaisumalleja. Yhteistyö palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä seudullisesti ja lähikuntien kanssa on toimivaa Asiakkaat käyttävät sähköisiä palveluja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja joustavia Internet on kunnan pääasiallinen tiedotuskanava Palvelutarjonta ja talous ovat tasapainossa. Kuntastrategia on päivitetty viime valtuustokauden ensimmäisen toimintavuoden aikana vuonna Kuntastrategian uudistaminen siirrettiin valtuuston toiseen toimintavuoteen, vuoteen Strategiatyö alkaa hyvinvointikatsaukseen keskittyvällä valtuustoseminaarilla maaliskuussa Suunnitelman mukaan strategia valmistuu vuoden 2014 lopulla.

4 Väestökehityksessä jäätiin selkeästi kahden prosentin kasvutavoitteesta. Väkiluku vuoden lopussa oli 6643, kasvua 30 henkilöä ja 0,45 %. Yleinen talouden heikkeneminen, rahoittajien tiukentunut lainapolitiikka ja ihmisten varovaisuus tehdä epävarmoina aikoina isoja ratkaisuja ovat joitakin selittäviä tekijöitä. Tonttikysyntä oli vaatimatonta. Vuoden vaihteen jälkeen on ollut havaittavissa pientä piristymistä. Tonttivarauksia on tehty Rantajaakolan alueelle, josta nyt voi myös vuokrata tontin Turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kunnan turvallisuusvastaavaksi ja kunnantalon turvallisuuspäälliköksi nimettiin rakennustarkastaja Jari Häkkinen. Turvallisuusvastaavan tehtävänä on mm. koordinoida ja toimia yhdyshenkilönä kunnan turvallisuutta, varautumista ja valmiussuunnittelua koskevissa asioissa. Ohjeistuksen päivittäminen on ollut työstettävänä ja valmistuu kevään 2014 aikana. Tyrnävän kunta oli näkyvästi esillä viime syyskuussa rakennusperintöpäivänä. Tyrnävän meijerinalue oli esimerkkikohteena onnistuneesti uuteen käyttöön kunnostetusta teollisuusalueesta. Meijerinaluetta on esitetty yhdeksi Euroopan unionin kulttuuriympäristöpalkinnon Europa Nostra palkinnon saajaksi. Palkitut julkaistaan kesällä Kunnan ympäristöön ja viihtyisyyteen liittyvät toimenpiteet on luettavissa aluearkkitehdin raportista. Kunnan näkyvyyttä parannettiin avaamalla elokuussa kunnan viralliset Facebook sivut. Tykkäämisiä tammikuun lopussa oli 473 kpl. Kunta on vakiintuneeseen tapaan osallistunut huhtikuussa rakentajamessuille. Työttömyysaste vuoden lopussa oli 13,2 % kun se Oulun seudulla oli 15,7 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 15,0 %. Työttömiä työnhakijoita oli 369, joista miehiä 198 ja naisia 162. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 38 ja yli 50-vuotiaita 120. Yli vuoden työttömänä olleita oli 78. Avoimia työpaikkoja Tyrnävällä vuoden lopussa oli 6.

5 YHTEISTYÖ PALVELUJEN TUOTTAMISESSA Seutuyhteistyö Seutuyhteistyökokeilulain loputtua vuonna 2012 loppui myös seutuyhteistyökokeilulain mukainen Oulun seutu organisaatio. Seudun kunnat ovat kuitenkin jatkaneet yhteistyötään vuoden 2013 aikana ja varanneet yhteisiä resursseja yhteistyön toteuttamiseksi. Claes Kruger kirjoittaa: Seudun kunnanjohtajat ovat kokoontuneet kuukausittain vuoden 2013 aikana. Keskisiä asioita ovat olleet mm. Sote- järjestämislaki, kuntarakenneuudistus, joukkoliikenneviranomaistyön käynnistys, OAMK yhtiöittäminen sekä muut yhteistyöhön ja edunvalvontaan liittyvät asiat. Oulun seudun kuntien hallitusten ja valtuuston puheenjohtajat ovat kokoontuneet kahden kuukauden välein. Kuntien puheenjohtajat ovat käsitelleet mm. valtakunnallisia uudistuksia ja edunvalvontaan liittyviä asioita. Oulun seudun kunnat laativat maankäytön, liikenteen, asumisen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimuksen (MALPE), joka hyväksyttiin Seuturakennetiimi ja jatkuvan liikennejärjestelmätyön työryhmä ovat käynnistäneet aiesopimuksessa sovittujen maankäytön ja liikennejärjestelmän toimenpiteiden toteutuksen. Lisäksi kunnat ovat sopineet MALPE -aiesopimukseen liittyen KUHA -hankkeiden (Pienet kustannustehokkaat liikenneverkon -joukkoliikenne, kävely- ja pyörätiet, liikenneturvallisuus - kehittämistoimet) toteutuksesta ja rahoituksesta. Seuturakennetiimi on hoitanut kaavoihin liittyvän lausuntovalmistelutyön. Suurena kokonaisuutena on käynnistetty Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen kestää vuoden 2014 loppuun asti. Liikennejärjestelmätyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä maakuntakaavan sekä kuntien kaavatöiden kanssa. Liikennejärjestelmätyössä muita työryhmiä ovat olleet liikenneturvallisuus-, liikennemalli- ja liikenteenhallinnan työryhmät. Joukkoliikenteen järjestämisestä on alkaen vastannut Oulun kaupunki. Joukkoliikennelaissa asetettuja tehtäviä hoitaa joukkoliikennejaosto, jonka työskentelyyn Ii ja seudun kunnat, Hailuotoa lukuun ottamatta, osallistuvat. Lisäksi seudun kunnat ovat laatineet mm. seudullisen liikenneturvallisuusohjelman mukaisesti kuntakohtaiset toteuttamissuunnitelmat vuosia varten. Oulun seudun kunnat ovat yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja aluehallintoviranomaisten kanssa laatineet valtiohallinnon kanssa laajan kasvusopimuksen, jolla haetaan elinvoimaa ja kasvua Oulun seudulle ja laajemmin koko Pohjois-Suomelle. Keskeisiä painopisteitä kasvusopimuksessa ovat 1. Uusi tieto, taito ja työ, 2. Kasvua Pohjoisesta ja 3.Nuori väestö voimavarana. Kasvusopimus hyväksyttiin joulukuussa Yhteistyökokonaisuuksia Oulun seudun kunnat ovat osallistuneet lapsia ja nuoria koskevan ohjelmatyön (Oulun seudun lapsipoliittinen ohjelma) edistämiseen ELY keskuksen rahoittaman osallisuushankkeen kautta. Hankkeessa on edistetty osallisuuden kehittämistä lapsi- ja nuorisopolitiikassa. Oulun seudun kunnat osallistuvat Oulun seudun materiaalikeskuksen sijoittamista koskevan selvityksen laatimiseen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Selvityksessä tutkitaan

6 jätteenkäsittelyyn ja jätteen loppusijoitukseen soveltuvia alueita ja tarkastellaan niiden soveltuvuutta kyseiseen tarkoitukseen. Työ käynnistyi toukokuussa 2013 ja sen arvioitu päättymisaika on helmikuu Oulun seudun kuntien, Metsähallituksen ja Oulun diakonissalaitoksen yhteistyönä on toteutettu työnimellä Open Air hanketta, jossa tavoitteena on Oulun seudun virkistysalueiden käytön lisääminen. Tavoitteena on lisätä valittujen kohteiden houkuttelevuutta ja saavutettavuutta sekä lisätä tietoa luontoympäristön terveysvaikutuksista. Hankkeessa on vuoden 2013 aikana parannettu valittuja virkistyskohteita niiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Hanke jatkuu vuoden 2014 kesäkuun loppuun, jolloin valmistuu hankeen viestinnän yhtenäistämistä koskeva osio. Oulun seudun kunnat ovat mukana kansallisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkostossa (MAL). Verkoston tavoitteena on kehittää erilaisia ohjauskeinoja, suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Seudun kuntien yhteistyöresursseja on käytetty lisäksi mm. Oulun seudun liikennetietopalvelun ja kevyenliikenteen reittioppaan ylläpitämiseen. Palo- ja pelastustoimi Oulu - Koillismaan pelastuslaitos hoitaa palo- ja pelastustoimen. Kustannukset kohdistetaan kuntiin asukaslukujen suhteessa. Palo- ja pelastustoimen talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tyrnävän kunnalla ei ole edustajaa Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen joh to kun nas sa kaudella Aakkosjärjestyksessä Tyrnävän kunta on vuo ros sa seuraavalla valtuustokaudella. Tyrnävän kunnan edustaja neuvottelukunnassa on Matti Mannonen ja varalla Jari Häkkinen. Neuvottelukunnan kokoonpanossa ei toteutunut tasa-arvolaki. Kuntia on pyydetty neuvottelemaan neuvottelukunnan kokoonpanosta uudestaan. Asia on edelleen kesken. Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan pelastustoimen uudelleenorganisointi. Pelastustoimen alueita suunnitellaan vähennettäväksi koko maassa 22:sta 11:sta lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueeseen kuuluu nyt 12 kuntaa. Ehdotuksessa Tyrnävä kuuluisi Pohjois-Suomen pelastuslaitokseen, jonka muodostaa Kainuu, Oulu-Koillismaa ja Jokilaaksot yhteensä 38 kuntaa. Aluejakoa koskeva päätös on kuntien kuultavana. Lausuntopyynnön arvioiden mukaan kunnan kustannukset kasvavat ehdotetun aluejakomuutoksen myötä reippaasti. Kunnan lausuntoa valmistellaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Lausunto tulee antaa helmikuun 2014 loppuun mennessä. Ympäristönsuojeluviranomainen Ympäristönsuojeluviranomainen on Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta. Tyrnävällä ei ole edustajaa nykyisessä yhdyskuntalautakunnassa. Ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan seudullisesti. Viranomaistoiminnan laskutusperusteena on asukasluku 70 % ja kuntiin

7 käytetty työaika seurantaan perustuen 30 %. Eläinlääkintähuollon kustannukset on suhteutettu eläinten määriin. Talousarvio toteutui suunnitelman mukaisesti. Kehittämiskeskustelu (Pohjois-Pohjanmaan ELY mukana Oulun seudun ympäristötoimen edustaja ja kunnan edustajat,) käytiin Ympäristötoimen näkökulmasta Tyrnävällä on ollut mm. meluun, jätevesien käsittelyyn, kulotukseen, ottamistoimintaan, pohjavesialueisiin liittyviä tapauksia. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota tekemättä olevaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Parhaillaan päivitetään yhteistä vesihuoltosuunnitelmaa Limingan ja Lumijoen kuntien kanssa. Suunnitelma valmistuu kesäkuussa Puhtaan veden laatuongelma kesäkuussa Kuntakonserniin kuuluvan Tyrnävän Vesihuolto Oy:n vuotuisesta vedentarpeesta on hankittu 15 % omalta Kukkolanvaaran vedenottamoalueelta ja 85 % ostettu Hirsijärven Vesi Oy:ltä. Kukkolanvaaran vedenottamon vedessä valvontatutkimusohjelman mukaisessa tarkastuksessa todettiin Escherichia coli bakteeri, myös uusintanäytteessä todettiin vedessä ja verkostovedessä E.coli bakteeri. Bakteerin epäiltiin olevan pintavedestä peräisin, syy ei ole selvillä. Tilanne johti veden keittokehotuksen antamiseen koko kunnan alueelle väliseksi ajaksi. Kukkolanvaaran ottamoalue otettiin käytöstä pois välittömästi. Puhtaan veden jakelu järjestettiin ja hoivalaitoksiin vietiin vettä. Häiriötilanteen toimintaa johti valvontatutkimusohjelman mukaisesti johtava hygieenikko ympäristötoimesta vesiyhtiön vastatessa operatiivisesta toiminnasta ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Vakavilta vahingoilta vältyttiin. Terveyskeskuksesta saadun tiedon mukaan vatsasairauksiin tai ripuliin sairastuneita ei ollut tavanomaista esiintymismäärää enempää. Eniten kuntalaisten arkeen vaikutti lisätyö puhtaan veden noutamisesta jakelupisteistä tai veden keittäminen kymmenen päivän ajan. Tapahtunut osoitti tarpeita keittää valvontaa ja toimintatapoja veden laadun tarkkailussa ja näytteidenotossa (mm. vastuuraja kiinteistön omistaja ja laitoksen välillä). Myös koko kuntaa koskevan häiriötilanteen tiedottamiseen ja käytännön toimiin tulee suunnitelmissa ja harjoituksissa varautua. Vesiyhtiön suunnitelmissa on ottamoalueen keräilyverkoston, kokoojakaivojen ja alavesisäiliön kunnon kartoittaminen helmikuun 2014 aikana, jonka jälkeen voidaan päättää mahdollisista korjaustoimenpiteistä tai alueen jättämisestä pysyvästi pois käytöstä. Jätehuoltoviranomainen Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltoviranomaistoiminnan kustannukset katetaan jätehuoltomaksuilla. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta käsitteli jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Vaihtoehdot olivat kiin teis tön haltijan järjestämä jätteenkuljetus tai kun nan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus. Tyrnävän kunnan tekninen lautakunta ja kunnanhallitus kumpikin lausunnoissaan

8 kannattivat nykyistä kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää, joka on myös jätehuoltoviranomaisen valitsema toimintatapa. Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Jätetaksa tarkistettiin. Merkittävimmät korotukset taksassa kohdistuivat polttokelpoiseen jätteeseen ja kotitalouksien biojätteeseen. Joukkoliikenne Tyrnävän kunnan alueella toimivaltainen viranomainen alkaen on ollut Oulun kaupunki. Tyrnävän kunnalla on edustus Oulun kaupungin joukkoliikennejaostossa. Vuoden 2013 aikana joukkoliikennejaosto on pitänyt 11 kokousta. Jaosto on päättänyt mm. alueen joukkoliikenteen palvelutasosta ja järjestämistavasta alkaen, osallistumisesta lippu- ja maksujärjestelmäyhtiöön, siirtymäajan liikenteen ja täydentävän joukkoliikenteen hankinnasta sekä uuden joukkoliikennelain mukaisen liikenteen hankinnasta. Oulun eteläpuolisilla alueilla uuden lain mukaisen joukkoliikenteen kilpailutuksen voitti Koskilinjat Oy. Palvelutaso tulee olemaan lähellä nykytasoa. Järjestämistavan muutos tulee nostamaan kunnan joukkoliikennekustannuksia merkittävästi. Seutuliikenteessä 2013 (2012) Tyrnävällä lippuja on myyty 387 kpl (411 kpl). Lipputukeen on käytetty ( ). Tuen osuus matkustuksesta on ollut 47,62 % (43,24 %). Subventio 8988,19 (7051,65 ) Subvention osuus matkustuksesta 45,94 % (37,61 %) Jäsenyydet Tyrnävän kunta on jäsenenä seuraavissa: Suomen kuntaliitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Nelostie ry., Liminganlahden ystävät ry., Pohjan sotilassoittokunnan tuki ry (poistuu vuoden 2014 alusta lähtien)., Vesien suojeluyhdistys ry ja Nouseva rannikkoseutu ry. Vaalit Kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen: Kirkonkylä, Murto ja Temmes. Äänestysaluejakoon ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Ennakkoäänestys järjestetään yhdessä paikassa, Tyrnävän kunnanvirastossa. Äänestysalue / Äänioikeutettujen määrä Kirkonkylä Murto Temmes Yhteensä Vuonna 2013 ei ollut säännönmukaisia vaaleja. Tilintarkastus

9 Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kohdennettua tilintarkastusta tai muuta asiantuntemusta varsinaisen tarkastuksen (12 tarkastuspäivää) lisäksi ostetaan eri alueille tarpeen mukaan. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan alvontajärjestelmän Tarkastuspäiviä 12 kpl Kattava valvontajärjestelmä Tilintarkastuksesta vastaa Tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tarkastajana toimii JHTT, HTM Outi Kirvesoja ja toisena tarkastajana on Heidi Heiskanen. Tilintarkastajan tarkastuskäyntejä oli 21.1., 7.3., 24.6., 3.9., 3.10., ja sekä tilinpäätöstarkastus Paula Malinen on osallistunut tarkastuksiin ja (Vanha) tarkastuslautakunta kokoontui 4 kertaa; 26.2., 14.3., 25.3., teki arviointikertomuksen ja esitti valtuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta (Uusi) tarkastuslautakunta kokoontui 5 kertaa; 27.3., 13.5., 12.8., 3.9., käytiin läpi tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus, tietojensaantioikeus, jäsenten esteellisyys yksittäisen asian käsittelyyn viranomaisissa asioissa sekä työnjako toimielinten seurannan toteuttamiseksi lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäiville Oulussa valmisteli valtuustolle tilintarkastusyhteisön valintaa ja tilintarkastajan toimikauden pituutta (valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen, tilintarkastusyhteisö on em. Tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus, kausi on neljä vuotta) päätettiin arviointisuunnitelmasta valtuustokaudelle ja vuoden 2013 työohjelmasta syksyllä kuultiin eri viranhaltijoiden esittelyjä omista vastuu-alueistaan. Vuoden 2013 loppuun mennessä oman osastonsa toimintaa ovat käyneet esittelemässä vs. kunnanjohtaja ja talousjohtaja (hallinto- ja kehittämisosasto), sosiaali- ja terveysjohtaja (sosiaali- ja terveysosasto), johtava lääkäri (terveyspalvelut) ja vastaava hammaslääkäri (terveyspalvelut/hammashoito). -tilintarkastaja esitteli tarkastussuunnitelman vuosille sekä tarkastusohjelman Elinkeinojen kehittäminen Päämäärä 2013 Elinkeinojen kehittämisen päämääränä on aktiivisen yritysilmapiirin luominen niin että Tyrnävä tunnetaan myös yrityskuntana. Kunnan asukasmäärä kasvaa hallitusti, peruspalvelut ovat toimivia ja maankäytön- ja rakennussuunnittelu on hyvää. Elinkeinopoliittiset toimenpiteet 2013

10 Elinkeinoelämän tarpeet otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa sekä toimiti lojen ja tonttien saatavuudessa Uusyrityskeskuksen toimin taa tehdään tutuksi paikallisille yrittäjille Kunta toimii aktiivisesti yhteistyössä yrittäjien sekä yrittäjäjärjestön kanssa (mm. yrittäjätapaamiset ja -tilaisuudet) ja hyödyntää elinkeinoelämän kysymyksissä yrittäjäyhdistyksen osaamista ja verkostoja Hankinnoissa ja tarjouskilpailuissa huomioidaan myös paikalliset yritykset ja toimijat Markkinoidaan kuntaa aktiivisesti niin, että Tyrnävä on haluttu myös yritysten sijaintikuntana Tehostetaan toimia työllisyyden edistämiseksi yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja yhdistysten kanssa Tehdään yrittäjäkysely elinkeinotoimen kehittämisen tueksi. Oulun seudun uusyrityskeskus ry tuottaa sopimuspohjaisesti elinkeinopalvelut erityisesti uusille yrit täjille (0 2 vuotta toimineille) ja tarvittaessa myös jo pitempään toimineille yrityksille. Kustannukset tästä toiminnasta vuonna 2013 ovat 1,00 euro/asukas. Kunnassa toimii työ- ja elinkeinosuunnittelija, jonka tehtävänä on elinkeinopalvelujen kehittäminen ja yrittäjien tukena toimiminen. Työ- ja elinkeinosuunnittelija hoitaa keskitetysti työvoimatuella palkattavan henkilöstön. Yritystutkimus Kunnan toimeksiannon perusteella Walcon Ky/Harry Wallin teki yritysneuvonnan tarvekartoituksen. Kartoitus perustui eri toimialoilla toimivien, eri-ikäisten yritysten henkilökunnan haastatteluihin. Haastateltavien lukumäärä 28 edusti noin 10 prosenttia Tyrnävän yrittäjien lukumäärästä. Keskeisenä viestinä haastatellut yrittäjät näkivät, että yrityksen pyörittämiseen kuuluva neuvonta ei ole kunnan tehtävä. Toimitila-asioissa s ekä kaavoituksessa katsottiin neuvonta- ja tiedotustoiminta kunnalle kuuluvaksi. Tyrnävän yrittäjäyhdistys oli mukana selvitystyössä. Loppuraportti esiteltiin yrittäjän päivänä valtuutetuille ja yrittäjille. Raportin antia hyödynnettiin talousarvion 2014 laadinnassa, mm. taloussuunnitelmaan sisällytettiin teollisuustonttitarpeen kartoitus ja varautuminen kunnan kotisivujen uudistamiseen. Raportti on aineistona myös kunnan strategiatyössä ja elinkeinopalvelujen suunnittelussa. Raporttiin voi tutustua kunnan kotisivuilla. Sitoumus yrittäjyyden puolesta Yrittäjien päivänä allekirjoitettiin Tyrnävän yrittäjäyhdistyksen ja kunnan kesken sitoumus yrittäjyyden puolesta. Allekirjoittajatahot sitoutuivat edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä, kehittämään elinkeinoja ja yrittämisen edellytyksiä, palvelumarkkinoiden kasvua ja kunnan vetovoimaisuutta. Sitoumus vahvistaa kunnan elinkeinopoliittista tahtotilaa. Uusyrityskeskuksen toimintatilastoa vuodelta 2013 asiakastapahtumia 98 kpl - asiakaspalautteen mukaan palvelu on ollut kiitettävää uusia yrityksiä perustettiin 23 kpl (edellisten vuosien taso) naisten perustamia yrityksiä oli 45 % ja miesten 55 % ja iältään eniten alle 40 vuotta

11 yritysten perustajien koulutustausta oli useimmiten ammattikoulu, ammattikorkeakoulu tai lukio, 20 prosentilla oli yliopistokoulutus Nouseva Rannikkoseutu ry (Norsu) Nouseva Rannikkoseutu ry myöntää yrityksille ja yhteisöille mm. kehittämis- ja investointitukea. Kunnan panos Nouseva Rannikkoseutu ry:n toimintaan vuonna 2013 oli ,13 euroa. Yhdistys rahoitti Tyrnävällä seuraavat hankkeet: Tyrnävän Tempauksen urheilutalon/seurojentalon remontti -hanke. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta tuen osuus 50 %. Tyrnävän kotiseutu ja museoyhdistyksen -hanke Tyrnävän kotiseutu- ja maatalouskonemuseon näyttelyt: Vuodesta 2007 lähtien kotiseutu- ja museoyhdistys on tehnyt töitä maatalouskonemuseon perustamiseksi museoalueella. Uusi konemuseo rakennus valmistui 2012 paikallisten talkootyönä ja Norsun investointituella. Maatalouskonemuseon perustamisessa seuraavana työvaiheena on museonäyttelyn suunnitteleminen ja toteuttaminen. Hankkeessa myös inventoidaan kotiseutu- ja museoyhdistyksen jo hallussa oleva esineistö ja laaditaan niistä mahdollisesti puuttuvat hallinta dokumentit. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta tuen osuus on 90 %. Hakijana yrittäjä; Lehtokummun kahvila ja majoitus toiminnan käynnistäminen. Hanke sisältää kone- ja laitteet euroa, tuki 20 %, rakentamisen euroa, tuki Kehittämistuen 2000 euroa, tuki 45 %. Bioenergia Tyrnävän kunta on mukana Oulun seudun ammattikoulun hallinnoimassa bioenergia -hankkeessa. Tyrnävällä on järjestetty Tyrnävän bioenergiapäivä -tilaisuuksia: kaikille avoin tilaisuus ja toinen syksyllä, joka oli työpalaveri Oulun seudun ammattikoulun ja kunnan edustajien kanssa. Maaseututoimi on ollut mukana bioenergiahankkeessa. Hankkeen esiselvitys valmistuu kesäkuussa 2014 ja strategiatyö alkaa vuonna Pieniä tekoja: järjestettiin Nousevan Rannikkoseutu ry:n myöntämiä EU -tukimahdollisuuksia käsittelevä tiedotustilaisuus yrittäjille tavoitteena kehittää EU-rahoituksen hyödyntämismahdollisuuksia ja luoda toiminatapa jatkuvalle tiedottamiselle tuettiin 9-luokkalaisten yrittäjyyskasvatusta mm. kummiyritykset, päivä johtajana -tempaus, jossa 2-3 nuorta tutustuu kunnan johtamiseen, tiedonkulun parantamiseksi tehtiin yhteistyötä info TV:n saamiseksi Temmeksen Saleen koottiin ja tarkistettiin yritysluettelo kunnan kotisivuilla. lähiruoan merkitystä on korostettu, esim. koulujen ruokalistoilla toistuu lähiruokapäivä työpaikkaruokailun tukea ravintolayrittäjille maksettiin vuonna 2013 yhteensä 2510 euroa. Tuen määrä on 1,40 euroa/7 euroa tai yli maksavalle lounaalle paikallisissa lounaspaikoissa. Tuettuja lounaista oli 1793 kpl, mikä tarkoittaa, että 149 kunnan työntekijä joka kuukausi ruokaili paikallisissa lounaspaikoissa. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseutuviranomaistyö: Maaseutuhallinnon uudistuksen tullessa voimaan Tyrnävän kunta toimii hallinnoivana kuntana maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Yhteistoiminta-alue on perustettu kuntien valtuustojen yhtäpitävin päätöksin. Lisäksi jokaisen yhteistoiminta-alueen kunnan kanssa on tehty palvelusopimus.

12 Maaseutuhallintoyksikön tehtävänä on tuottaa laadukkaita maaseutuelinkeinoviranomaispalveluita yhteistoiminta-alueen kunnille EU:n asettamien vaatimusten mukaisesti. Yhteistoiminta-alueen henkilökunta: Johtava maaseutuasiamies Tyrnävä (yksikön johtaja) Maaseutuasiamies 60% Tyrnävä Maaseutuasiamies Muhos Maaseutuasiamies 50 % Hailuoto Kaksi palvelusihteeriä Tyrnävältä ja harjoittelija (AMK) tuottavat yhteistoiminta-alueelle tarvittavia toimistopalveluja. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Asiantuntevan maaseutupalvelun Viranomaispalvelujen laatumitta rit: Tunnustettu maaseutuhallintopalvelujen tuottaminen päätösten virheettömyys alueellinen toimija Yhteistoiminta-alueen palvelujen yhdenmukaistaminen ja kehittäminen Arviointi Sujuvat maaseutuviranomaispalvelut yhteistoiminta-alueella Tyrnävän maaseututoimi on alueellista toimintaa kunnan tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2013 alusta aloitti toimintansa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, jonka muodostavat Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat hallinnoivana kuntana Tyrnävä. Tyrnävän kunta teki Maaseutuviraston kanssa ns. maksajavirastosopimuksen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitamisesta. Yhteistoiminta-alueella toimii 660 tilaa, joilla on viljelyalaa n ha. Maaseutuhallinnon henkilöstömäärä kasvoi, kun Hailuodon ja Muhoksen kuntien maaseutuasiamiehet siirtyivät Tyrnävän kunnan palvelukseen, vaikka heidän toimipaikkoina säilyivät omien kuntien virastot. Maaseututoimen keskuspaikka on Tyrnävällä, jossa toimivat johtava maaseutuasiamies ja maaseutuasiamies. Lisäksi maaseutuhallinnon palvelua on tarjolla viikoittain tiistaisin Limingassa (1/2 päivää) ja Lumijoella (1/2 päivää) ja torstaisin Lumijoella. Kevään ja alkukesän ajan oli Tyrnävän maaseututoimistossa alan amk-harjoittelija. Ajankohtaisena asiana hallinnossa on ollut Vipu-palvelun uudistumisesta tiedottaminen ja kouluttaminen. Vipu-palvelun uudistuminen on lisännyt myös sähköisen haun toimivuutta. Sähköisiä hakemuksia saatiin 328 tilalta, mikä tarkoittaa n. 49 %:n osuutta kaikista hakemuksista. Tässä on tavoitetta tulevaisuudelle sillä valtakunnallisesti sähköisen haun osuus oli n. 56 %. Maaseututoimi on ollut mukana järjestämässä alueellisia tukikoulutustilaisuuksia yhteistyössä MTK-Pohjois-Suomen, Proagria Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Ensin oli laajempi koulutustilaisuus helmikuun lopulla Muhoksella Koivikon auditoriossa tukineuvojille. Viljelijöille tarkoitetut tilaisuudet olivat maaliskuussa Limingassa Turvallisuusalan oppilaitoksella, jossa johtava maaseutuasiamies esitteli lomakkeiden muutoksia, sekä Muhoksella Koivussa ja Tähdessä. Marraskuun alkupuolella on jätetty Maaseutuvirastoon Tyrnävän kunnan vakuutus maksajavirastosopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta maksajavirastosääntöjen edellyttämällä tavalla varainhoitovuodelta

13 Vuoden aikana on opeteltu uudella kokoonpanolla yhteistyötä ja tehtävien hoitoa. Kokonaisuutena on onnistuttu kohtuullisesti, mutta tiedottamisessa sisäisesti ja viljelijöiden suuntaan on vielä parannettavaa. Sähköisen asioinnin edistäminen on tulevan vuoden painopisteenä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen suorittamia kuntatarkastuksia ei ole ollut toimintavuonna Hallinnoinnin tunnuslukuja yhteistoiminta-alueella v. 2013: (suluissa vertailua vuoden 2012 lukuihin) Hailuoto - asiakastiloja 33 kpl (+ 0 kpl) - kasvulohkoja n ha (+ 0 ha) - tukihakemuksia 247 kpl - sähköinen haku 16 tilalta vuoden 2013 aikana maksettiin tukia yhteensä n. 1,9 milj. Kempele - asiakastiloja 58 kpl (+ 2 kpl) - kasvulohkoja n ha (+ 50 ha) - tukihakemuksia 348 kpl - sähköinen haku 30 tilalta ( + 7) vuoden 2013 aikana maksettiin tukia yhteensä n. 1,4 milj. Liminka - asiakastiloja 133 kpl (- 1 kpl) - kasvulohkoja n ha (+ 130 ha) - tukihakemuksia 849 kpl - sähköinen haku 70 tilalta (+ 12) vuoden 2013 aikana maksettiin tukia yhteensä n. 5,6 milj. Lumijoki - asiakastiloja 83 kpl (-1kpl) - kasvulohkoja n ha (+ 50 ha) - tukihakemuksia 565 kpl -sähköinen haku 46 tilalta (+ 11 kpl) vuoden 2013 aikana maksettiin tukia yhteensä n. 3,6 milj. Muhos - asiakastiloja 156 kpl (- 5 kpl) - kasvulohkoja n ha (+200 ha) - tukihakemuksia 1014 kpl - sähköinen haku 65 tilalta vuoden 2013 aikana maksettiin tukia yhteensä n. 6,1 milj. Tyrnävä - asiakastiloja 192 kpl (- 1 kpl) - kasvulohkoja n ha (+50 ha) - tukihakemuksia 1187 kpl - sähköinen haku 101 tilalta (+ 16) vuoden 2013 aikana maksettiin tukia yhteensä n. 7,3 milj. Tarkemmin Tyrnävän maataloudesta v. 2013: (suluissa vertailun vuoksi v.2012 vastaavia lukuja) Tyrnävällä on 192 (193) aktiivitilaa. Niillä on peltoa viljelyksessä yhteensä n ha ( ha) Näin tilojen peltoalaksi muodostuu n. 61 (60,8) ha/tila. Viljan viljelyala on n ha (7.555 ha) josta on ohraa n ha (5.030 ha) ja kauraa n ha (2.370 ha). Lisäksi viljellään vehnää n. 166 ha:n (48 ha) alalla, ja seosviljaa 18 ha:n (33 ha) alalla. Kevätrypsin viljely ala on n. 4 ha (23 ha). Syysruista viljellään n. 25 ha:n (47 ha) alalla ja kuminaa 28 ha:n (33 ha) alalla. Hoidettua viljelemätöntä peltoa on yhteensä n ha (1.077 ha), josta luonnonhoitopeltoa on n. 560 ha (603 ha) ja kesantoa n. 478 ha (471 ha). Tilapäisesti viljelemätöntä on n. 140 (99 ha).

14 Perunanviljelyyn rekisteröityneitä tiloja on 47 (44), joilla perunaa on viljelyksessä yhteensä n (1.246 ha). Siemenperunaa viljelee 30 (29) tilaa yhteensä n. 676 ha:n (720 ha) alalla. Ruokaperunaa viljelee 16 (16) tilaa yhteensä n. 488 ha:n (453 ha) alalla. Ruokateollisuusperunaa on n. 55 ha (38 ha). Nurmiviljelyssä on n ha (1.457 ha). Edelliseen lukuun sisältyvät laidunnurmet, säilörehu-, tuorerehu- ja kuivaheinänurmet. Viherlannoitusnurmea oli n. 156 ha:n (277 ha) alalla. Marjanviljelyä on hieman; mansikkaa n. 11 ha (9 ha), mustaherukkaa 2 ha (2 ha). Karjataloustiloja on yhteensä 35 (37). Lypsykarjatiloja on 27 (29). Lehmiä on n. 690 kpl (715) ja muita nautoja (yli 6 kk) n kpl (1150). Lihakarjaa on 6 (6) tilalla. Hevosia on 10 tilalla yhteensä 85 kpl (mukana vain tukea hakeneiden tilojen hevoset). Maidon tuotantomäärä oli kiintiökaudella 2012/2013oli n. 5,3 milj. litraa Naudanlihan tuotanto oli v n kg Yhdyskuntasuunnittelu ja aluearkkitehtitoiminta Yhdyskuntasuunnittelu ja aluearkkitehtitoiminta siirtyvät tekniseltä osastolta hallinto- ja kehittämisosastolle. Aluearkkitehti on suoraan kunnanjohtajan alainen. Aluearkkitehdin ja teknisen osaston yhteistyö on edelleen kiinteää. Aluearkkitehti osallistuu teknisen toimen osastokokouksiin ym. Päämäärä 2013 Maankäytön ja elinympäristön suunnittelu on laadukasta, tonttitarjonta on riittävää ja rakennettu ympäristö viihtyisää. Paikkatietojärjestelmiä hyödynnetään aktiivisesti vuorovaikutuksessa ja suunnittelussa. Toimenpiteet 2013 Jatkuu: Ängeslevänjoen kylien osayleiskaavan laatiminen Palkin asemakaavarungon laatiminen Haurukylän teollisuusalueen asemakaavan laatiminen Hirvelän asemakaavan laatiminen Koskelan alueen asemakaavan tarkistus Kirkkoristeyksen suunnittelu (alustava suunnitelma), yhteistyö Tyrnävän seurakunnan kanssa Uudet: Kirkonkylän keskustan asemakaavan tarkistus (alueella, jota rajaavat Vanhatie, Kirkkotie, Ketolantie ja Kaakilantie) Rakennusjärjestyksen päivitys.

15 Mittarit Tavoite 2013 Toteutuminen Valmis toiminnallinen kulttuuriympä-ri stöohjelma Kulttuuriympäristön, asumisen ja maatalouden tasapainoinen yhteensovittaminen Toiminnallinen kulttuuriympäristöohjelman laatiminen päätettiin alkuvuodesta 2013 siirtää vuosille Aluearkkitehti on yhdessä rakennustarkastajan kanssa tehnyt lukuisia arvioivia ja neuvovia tonttikäyntejä. Käynneillä on muun muassa arvioitu rakentamisen soveltumista kulttuuriympäristöön ja maisemaan. Aluearkkitehti on antanut vuoden aikana 6 poikkeamislupalausuntoa, 3 suunnittelutarveratkaisulausuntoa sekä kaksi ympäristölupalausuntoa. Kriittiset menestystekijät Laadukas ympäristö, vetovoimainen taajama- ja kyläkuva Osallisyhteistyön aktiivisuus Osallistuminen seudulliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen maan-käytön suunnitteluun Paikkatietoperusteisen vuorovaikutuskanavan hyödyntäminen Maankäytön analyysi- ja suunnittelumateri-aaline n tuottaminen paikkatietodatana Aluearkkitehti on toiminut jäsenenä maakuntakaavoituksen neuvottelukunnassa, Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunnassa, Seuturakennetiimissä ja Mal -aiesopimuksen seurantaryhmässä. Hän on osallistunut naapurikuntien kaavahankkeiden viranomaisneuvotteluihin (Kempele, Oulu, Liminka). Tyrnävän kunta on ollut mukana kansallisessa Harava-hankkeessa kehittämässä karttapohjaista kyselypalvelua. Paikkatietoperusteinen vuorovaikutuskanavan hyödyntäminen on jäänyt kokeilun ja kehittämisen asteelle osana Harava-hanketta. Kyselypalvelun kehittämisen aikataulu ja kunnan kaavoituksen aikataulun yhteensovittamisessa on ollut haasteita. Kuntalaiset eivät ole voineet kokeilla Haravan kyselypalvelua. Maankäytön suunnitteluaineisto on tuotettu paikkatietodatana.

16 Houkuttelevat asuinalueet ja monipuolisten asumismuotoje n riittävä tarjonta Hyväksytyt asema- ja osayleiskaavat Kunnan osayleiskaavatyö Asemakaavojen laatiminen ja ajantasaistaminen Kaavahankkeet ovat edenneet suunnitellusti: Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä vuoden vaihteessa ja ehdotus syksyllä 2013 Palkin asemakaavarunkotyö on lopetettu ja varsinainen asemakaavatyö laitettu vireille. Haurukylän asemakaava on valmistunut ja saanut lainvoiman. Hirvelän asemakaava on valmistunut ja saanut lainvoiman. Koskelan alueen asemakaavan tarkistaminen on valmistunut ja saanut lainvoiman. Tyrnävän kirkonseudun asemakaavamuutosta valmisteltiin ja hanketta varten laadittiin kaavaesisuunnitelma. Rakennusjärjestyksen päivittäminen siirtyi vuodelle Rakennusjärjestys Kirkkoristeyksen ympäristösuunnitelma valmistui. Kirkkoristeyksen suunnittelu Tyrnävän kunta ja ELY-keskus laativat yhteistyössä Tyrnävän liikennesuunnitelman. ELY -keskuksen hallinnoimille keskustan tiealueille laadittiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa tieympäristön maisemanhoitosuunnitelma. TUKI- JA SÄHKÖISET PALVELUT Toiminta-ajatus Tuki- ja sähköiset palvelut järjestää asiakaslähtöisesti kehittyneet hallinto-, laskenta- ja informaatioteknologiapalvelut omalle organisaatiolle ja asiakas- ja neuvontapalvelut ulkoisille asiakkaille. Tulosalueen kuvaus

17 Tulosalueen tuki- ja sähköiset palvelut tulosyksiköt ovat hallinto-, talous- ja it palvelut sekä henkilöstöhallinto. Hallintopalvelut tuottavat asiakasohjautuvasti palvelut omalle organisaatiolle sekä ulkoisil le asiakkaille. Palvelupiste Sentraali on asiakkaiden tarpeiden mukaan kehittyvä, palvelui den saatavuutta edistävä yhteyskanava kuntalaisten ja hallinnon välillä. Talouspalvelut tuottavat laskentatoimen ja palkkahallinnon palvelut. Tavoitteena on tuottaa palvelut siten, että tilinpäätöksen ja raportoinnin vaatima informaatio on käytettävissä no peasti. Informaatioteknologiapalvelut varmistavat kunnan käyttämien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan. Eri toiminnoissa hyödynnetään seudullisella yhteistyöllä saavutettuja etuja. Tietohallinto vastaa siitä, että tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja käyttö toteutetaan taloudellisesti järkevällä tavalla. Tiedon hallittavuutta ja saatavuutta parannetaan tietoarkkitehtuureita ja -järjestelmiä kehittämällä. Informaatioteknologiapalvelut vastaavat myös puhelinliittymistä ja -laitteista. Kustannusten kohdentaminen: Palvelusihteerien palkat kohdistetaan sisäisenä sitovana eränä ao. osastolle. Keskitetysti hoidetut muut kustannukset (talous-, it- ja muut toimistopalvelut) kohdistetaan käytön mukaan osastoille kustannuslaskennallisina erinä. Päämäärä 2013 Tuki- ja sähköiset palvelut tuotetaan kehittyneillä menetelmillä kilpailukykyiseen hintaan. Sähköiset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja asiakasystävällisiä. Kriittiset menestystekijät Sähköiset järjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja asia kas-ystävällisiä. Hyvä tiedonkulku organi saatiossa Mittarit Tavoite 2013 Toteutuminen Arviointi Palaute Sähköisten järjestelmien yhteensopivuus ja käytettävyys Selkeät tiedotuskäytännöt Työasemien toimintavarmuus ja laatu: Hallinnon puolella työasemien leasing -sopimukset tehdään kolmeksi vuodeksi ja opetuspuolella neljäksi vuodeksi. Sopimusten päätyttyä koneet jäävät kunnan omistukseen. Yhtenäinen konekanta takaa laitteiden päivitettävyyden ja huollon, takuu on voimassa leasing -sopimusten voimassaoloajan. Kunnan tiedotusta kunnan kotisivuilla parannettiin. Kunnan Facebook -sivut avattiin elokuussa. Sivut ovat saaneet hyvän vastaanoton, tykkäämisiä tammikuun 2014 lopussa 473 kpl. Tiedotusta johtoryhmän kokouksista on parannettu,

18 kokousmuistio välittömästi kokouksen päätyttyä lähetetään esimiehille sähköpostilla ja se on luettavissa myös intrassa. Sähköisten palvelujen ja tie toverkkojen kehittämisessä toimitaan yhteistyössä Ou lun seudun ja lähikuntien kanssa. Hankkeet / kpl Toimivat yhteiset tietoverkot Dataliikenteen kilpailutus alkoi loppuvuodesta 2013 yhdessä Oulun seudun kuntien kanssa. Kilpailutusta hallinnoi Oulun kaupunki. Tekninen toteutus kansallisessa E-resepti hankkeessa. Torille on rakennettu valmius langatonta verkkoa varten, esim. PanOulu. Yhdenmukaisten työmene telmien ja suunnitelmalli suuden kehittäminen. Mallinnetut palvelut/kpl Tietohallintosuun nitelman päivitys Toimintavarmat ja sujuvat työketjut Atk-suunnitelma Mallinnettiin aloite - / palaute käytännöt Tietohallintosuunnitelma päivitettiin Atk -laitetilat ovat turvallisia ja nykyaikaisia. Valvontajärjestel män viestit ja lokilistat Atk-laitetilojen reaaliaikainen valvonta. Kunnantalon palvelintilassa on automaattinen lämpötilavalvonta, Kuulammen koulun pääjakamoon sekä palvelinhuoneeseen ja terveyskeskukseen palvelinhuoneeseen valvonta asennetaan keväällä Uusittiin palvelimet seuraaville järjestelmille: 1. sähköposti 2. päivähoidon järjestelmät Effica ja Daisy 3. talous- ja henkilöstöhallinto Pro Economica ja Pegasos 4. sosiaalipalvelujen järjestelmä Pro Consona, Tietoturvaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen - etsitään hyödyllistä ja palvelevaa toimintamuotoa

19 Hallinto- ja kehittämisosaston henkilökunnassa on tapahtunut poikkeuksellisen paljon henkilövaihdoksia. Kunnanjohtaja siirtyi 1.6. alkaen Kempeleen kunnanjohtajaksi. Asiahallintavastaava Sanna Eskola siirtyi 1.1. alkaen Oulun kaupungin palvelukseen tietohallintopäälliköksi, tilalle valittiin Johanna Visuri alkaen. Heli Pöllänen aloitti palvelusihteerin virassa (Anne Pietarisen erottua virasta) Hän on ollut virkavapaalla syyskuusta lähtien, sijaisena on Tomi Koskela. Asuntoasioita hoitaneen palvelusihteeri Eeva Näreahon vuorotteluvapaan sijaiseksi 1.9. alkaen kuudeksi kuukaudeksi palkattiin Satu Muhojoki. Sosiaalitoimen tehtäväalueella aloitti uusi viranhaltija Heidi Ojala. Tätä tehtävää hoiti määräaikaisena alkuvuoden Mari Pernu. Työ- ja elinkeinosuunnittelijan (yhteinen toimi sosiaali- ja terveysosaston kanssa) tehtävä vakinaistettiin, tehtävää hoitaa Sanna Mathlin. Taloustoimistossa oli myös kaksi pitkäaikaista sijaista. Vuoden alusta aloittivat Tyrnävän viranhaltijoina maaseututoimen alueellistumisen mukanaan tuomat maaseutuasiamiehet Eija Rautiainen Muhoksella ja Ulla Kokko Hailuodossa. Hanna Marttinen valittiin maaseutuasiamies palvelusihteerin vakituiseen virkaan vuoden 2013 alusta. Hallinto- ja kehittämisosastolla kehityskeskustelut on käyty kattavasti. Keskustelujen satoa on hyödynnetty työprosessien kehittämisessä. Esimiestyö ja henkilökuntakoulutus - uudistetun hallintosäännön soveltamisen koulutus esimiehille koulutus esimiehille palvelujen mallintamisesta tilinpäätösinfo koko henkilökunnalle 8.5..Samassa yhteydessä henkilöstölle on selostettu kuntarakennelain, sote -uudistuksen ja valtionosuuslain valmistelun ajankohtaiset asiat, perhepäivähoitajille järjestettiin iltatilaisuutena vastaava tilinpäätösinfo talousarvion 2014 laadintaan, ensiapukoulutuksen järjestämiseen ja työterveyssuunnitelman uusien toimintamuotojen esittelyyn liittyvä esimiesinfo Henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa motivoituneesti tehokkaita palveluja. Henkilöstöhallinnon tulosyksikön kuvaus Tuloyksikkö sisältää yhteistoimintaryhmän (työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta ja työsuojelu) toiminnan ja työterveyshuollon Työterveyspalvelut ostetaan Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä. Työterveyshuoltoon hyväksytyn ( ) toimintasuunnitelman mukaan kuuluu: - lakisääteinen (lk 1) ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta: terveystarkastukset työkykyä ylläpitävä toiminta työyhteisötyö tapaturmien torjunta ensiapuvalmiuksien ylläpito - sairaanhoito (lk 2) laajuus sopimusmallin Kunta A mukainen

20 työterveyshoitajan, fysioterapeutin ja työterveyslääkärin vastaanottopalvelut sairastumiseen liittyvät tutkimukset suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Päämäärä 2013 Tyrnävän kunta on hyvä työnantaja. Henkilöstön ja työnantajan vuorovaikutus on avointa ja demokraattista. Henkilöstö on ammattitaitoista, työhönsä motivoitunutta ja voi hyvin. Henkilöstömitoitus eri yksiköissä on oikea. Henkilöstön fyysinen ja psyykkinen työkyky on hyvä. Kriittiset menestystekijät Kunta on hyvä työnantaja Kunta työnantajana toimii oikeudenmukaisesti Henkilöstö eri yksiköissä on oi kein mitoitettu ja henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset työväli neet ja työympäristö on viihtyisä Mittarit Tavoite Toteutuminen Arvioidaan kiinnostavuutta mm. työpaikkahakijoiden määrällä Työterveyshuollon raportti puolivuosittain Kehityskeskusteluissa henkilöstöltä saatu palaute Hyvin koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta Sairauspoissaolojen vähenemi nen Tyrnävän avoimet työpaikat ovat olleet haluttuja, vaikeuksia on ollut sosiaalityöntekijöiden ja psykologin työpaikkojen täyttämisessä. Sairauspoissaolot kasvoivat edelleen. Tukija liikuntaelinsairaudet, hengityselinsairaudet ja mielenterveyshäiriöt olivat useimmiten syynä. Työterveyshuollon raportteihin osastoittain paneudutaan, työterveyssuunnitelmassa työhyvinvointitoimenpiteet ovat painopistealueena. Työterveyshuollon raportista enemmän jäljempänä. Toimenpiteet 2013 Vuosi 2013 on työterveyspalvelujen ostopalvelusopimuksen toinen optiovuosi, joten vuoden 2013 aikana tulee ratkaistavaksi työterveyspalvelujen järjestäminen. Nykyisen Tyky -tuen vaihtoehdoksi otetaan käyttöön liikunta- ja kulttuuriseteli. Kunta tarjoaa vähintään neljä kuukautta Tyrnävän kunnan palveluksessa olleille työntekijöilleen Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteleitä yhden vihkon (10 seteliä) / vuosi. Vihkon arvo 50 euroa, josta työntekijän omavastuu on 25 euroa. Palkattu henkilöstö

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (11.5.2013 EV)

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (11.5.2013 EV) HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (11.5.2013 EV) Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto-

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto- ja kehittämisosaston

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät koostuvat kunnanvaltuuston ja -hallituksen johtamis-, suunnittelu- sekä kehittämistehtävistä, seutuyhteistyöstä, kuntien välisestä

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: Kunnanhallitus 13 20.01.2014 ILMOITUSASIAT 30/00.02/2014 KHALL 13 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: 1. Kuntatyönantajat 11.12.2013: Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2014-2016

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-asiaa

Ajankohtaista kunta-asiaa Ajankohtaista kunta-asiaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntaliitosverkoston aamukahvit Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto- ja kehittämisosaston

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto- ja kehittämisosaston

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Hyvinkää, Mäntsälä, Järvenpää, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Harri Lipasti Työryhmä - Hyvinkää: Taina Heinonen,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot