Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys"

Transkriptio

1 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

2

3 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu

4 Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan kaupunki Genimap Oy, upa Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Oulun tiepiiri Telefaksi Tiehallinto Oulun tiepiiri Vetaraanikatu Oulu Puhelinvaihde

5 TIIVISTEMÄ Nivalan liikenneturvallisuussuunnittelun yhteydessä vuonna todettiin, että suurin osa liikenteellisistä ongelmista keskittyy valtatielle (Haapajärventielle) Nivalan taajaman kohdalle. Toimenpidesuunnitelman laatiminen todettiin tarpeelliseksi, ja se on laadittu valtatien ja Haapaperäntien (mt ) liittymien välille em. liittymät mukaan lukien. Valtateille ja on laadittu yleissuunnitelma vuonna. Siinä esitetyt eritasoratkaisut ja useat kiertoliittymät ovat nykymittapuun mukaan liian massiivisia ja kalliita ratkaisuja, ainakin lähitulevaisuudessa. Tämän toimenpideselvityksen tavoitteena olikin etsiä lähivuosien kustannustehokkaat ratkaisut, ja samalla tutkia kriittisesti aikaisemmassa yleissuunnitelmassa esitettyjä pitemmän aikavälin toimenpiteitä. Nivalan taajama-asutus on pääosin valtatien eteläpuolella, mutta pohjoispuolella on vanha Hourupuhdon alue, joka tiivistyy uudisrakentamisella. Suunnittelujakson länsipäähän on tulossa uusi kaupallinen alue, johon rakentuu mm. liikenneasema ja muuta kaupallista toimintaa. Valtatien pohjoispuolella on ns. tilaa vievän kaupan alue rautatieaseman lähellä. Suunnittelujakson keskivaiheilla on ns. ammattikoulun laaja koulukeskus ja siitä itään on merkittävä teollisuusalue. Valtatien ympäristö on moninainen. Taajama erottuu valtatieympäristöstä kohtuullisesti, mutta rakentaminen ei ole tiiviisti kiinni valtatiessä. Tieympäristö on varsin avoin, paikoin valtatietä rajaa luiskassa kasvavat koivurivistöt. iikenne on vilkkainta Hourupuhdon ja valtateiden risteyksen lähellä, joissa keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät ovat noin - ajoneuvoa. Valtateiden ja Maliskyläntien risteyksissä on aamuisin ja iltapäivisin lyhyitä ruuhkahuippuja, jolloin liikenteen sujuvuus on heikentynyt. Onnettomuuksia on sattunut viime vuosina risteyksissä, eniten valtateiden ja Maliskyläntien risteyksissä. iikenneturvallisuussuunnittelun yhteydessä järjestetyssä kyselyssä nivalalaiset pitivät valtatien turvallisuutta heikkona. Valtatien eteläpuolelle kulkee kevyen liikenteen väylä koko suunnittelujaksolla. Osalla matkaa väylä on myös tien pohjoispuolella. Alikulkuja on vain kaksi ja vakava ongelma on kevyen liikenteen risteäminen. Valtatiellä on nykyisin useita suojateitä. Valtatie on valaistu. Nopeusrajoitus on pääosin km/h, suunnittelujakson itäpäässä km/h. Tie ja sillat ovat rakenteiltaan kohtuullisessa kunnossa. Pitkämatkaisen valtatien liikenteen sujumisen kannalta kiertoliittymien määrä rajattiin kahteen. Niitä esitetään valtateiden ja Maliskyläntien liittymiin. Samalla ne toimivat taajaman portteina. Muihin liittymiin esitetään kanavointeja ja tarvittaessa liikennevalo-ohjausta. Uusia kevyen liikenteen alikulkuja esitetään kuusi kappaletta. isäksi Asematien ja valtateiden liittymiin jää suojatiet. Esitetyt toimenpiteet maksavat noin, miljoonaa euroa. Toimenpiteitä voidaan rakentaa vaiheittain ja osa niistä on varsin pitkän aikavälin varauksia. Kiireellisimpiä hankkeita ovat valtateiden risteyksen kiertoliittymä, ensivaiheen ratkaisuna tehtävä Maliskyläntien liikennevalo-ohjaus sekä kevyen liikenteen ratkaisut Asematiellä, Maliskyläntiellä ja Katvalan kohdalla.

6

7 AKUSANAT Nivalan liikenneturvallisuussuunnittelun aikana huomattiin, että pahimmat liikenteelliset ongelmat kasautuvat valtatielle (Haapajärventie) taajaman kohdalle. Kaupunki oli laajentamassa asemakaavaa valtatien länsipuolelle, mikä lisäisi liikennettä valtateiden liittymässä ja sen lähiympäristössä. isäksi todettiin, että maankäyttö valtatien varrelle on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, mm. teollisuuskylän ja Kytökankaan alueilla, ja että maankäyttö tullee laajentumaan tulevaisuudessa valtatien pohjoispuolelle ns. Kissametsän suuntaan. Tässä toimenpideselvityksessä on etsitty nopeita, lähivuosina rakennettavia ja pitemmän aikavälin ratkaisuja, joihin varaudutaan mm. maankäytön suunnittelussa. Työ tehtiin yhdessä Nivalan kaupungin ja Oulun tiepiirin kesken. Suunnittelua ohjasi hankeryhmä, jossa jäseninä olivat Nivalan kaupungilta Ari Nurkkala, Seppo ohtander, ja Juha Peltomaa ja sekä tiepiiristä Tarja Jääskeläinen ja Risto eppänen. Konsulttina toimi Ramboll Finland Oy, jossa hankkeessa olivat mukana Erkki Sarjanoja, Virve Merisalo, Tapio Viinikangas ja Marja Pussinen. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin kaupunkilaisille yleisötilaisuudessa elokuussa. Nivalassa kesäkuussa Nivalan kaupunki ja Oulun tiepiiri

8

9 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Sisältö TIIVISTEMÄ AKUSANAT NYKYTIA. Taustaa. Suunnittelualue ja -tilanne. Maankäyttö. Ympäristö. Väylät. iikenne. Kyselyt, aloitteet ja maastokäynnit. Yhteenveto ongelmakohteista TAVOITTEET TOIMENPITEET. iikenneverkon tavoitetilanne. Joukkoliikenne. Maankäyttö ja ympäristö VAIKUTUKSET. Maankäyttö ja ympäristö. iikenne. Kustannukset JATKOTOIMENPITEET IITTEET

10 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE

11 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE NYKYTIA. Taustaa Valtatie on rakennettu nykypaikalleen -luvun alussa. Tie ei ollut silloinkaan puhdas ohitustie, sillä ydinkeskustasta katsottuna toisella puolella olivat mm. rautatieasema, Nivala Oy:n saha ja mylly sekä Hourupuhdon asuinalue. Nivalan Teollisuuskylä perustettiin vuonna valtatien ja rautatien väliin hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Kydön ja Mäntylän asuinalueet on asemakaavoitettu ja rakennettu viimeisen vuoden aikana. Valtatien järjestelyt ovat pysyneet pitkään ennallaan, viimeiset liittymäjärjestelyt on rakennettu noin vuotta sitten (ehtolantie Maliskyläntien jatkeena). Jaakola vt, Kajaanintie mt, Asematie Asemanseutu Pidisjärventie Myllykuja Raitala Hourupuhto mt, Maliskyläntie Hyttitie Mäntylä Teollisuuskylä Kytö Pajatie, kilometriä Ravitie Haapaperäntie Kuva. Suunnittelualue. mt,

12 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE. Suunnittelualue ja -tilanne Suunnittelukohteena on valtatie (Haapajärventie) valtatien (Kokkolantien / Kajaanintie) liittymästä maantien (Haapaperäntie) liittymään saakka em. liittymät mukaan luettuna. Suunnittelujakson pituus on noin viisi kilometriä. Tierekisteriosoite on // //. Valtatielle on laadittu yleissuunnitelma vuonna. Siinä on esitetty mm. valtateiden ja Maliskylän liittymiin eritasojärjestelyjä, risteyssilta Teollisuuskylän kohdalle, kiertoliittymät Asematien ja Pidisjärventien liittymiin sekä useita liittymien kanavointeja ja kevyen liikenteen alikulkuja. Ratkaisut ovat tämän päivän mittapuulla osittain liian mittavia ja kalliita ratkaisuja. vt, Ylivieskantie valtatie yhdystie kokoojakatu kevyen liikenteen alikulku / varaus vt, Kokkolantie mt, Maliskyläntie vt, Haapajärventie, kilometriä Kuva. Vuoden yleissuunnitleman ratkaisut ja taajaman tie- ja katuverkko.

13 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Nivalan edellinen liikenneympäristön turvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna. Tämän hankkeen kanssa samaan aikaan on ollut käynnissä liikenneturvallisuussuunnitelman uusiminen. iikenneturvallisuussuunnittelussa valtatien ongelmat ovat nousseet voimakkaasti esiin. Tiepiirin lähimmän neljän vuoden ( - ) toiminta- ja taloussuunnitelmassa on ehdolla kevyen liikenteen väylät valtatiellä välillä Junttikangas Ojalanperä ja valtatiellä vällillä Järvikyläntie - Raivaajantie, mitkä ovat suunnittelualueen ulkopuolella, mutta vaikuttavat jonkin verran kevyen liikenteen määrään suunnittelualueella. isäksi mukana on valtateiden risteyksen parantaminen kiertoliittymäksi.. Maankäyttö Valtatie osittain sivuaa ja osittain halkaisee Nivalan keskustaajaman. Nivana väkiluku on noin ja taajamassa heistä asuu noin puolet. Nivalan maankäytön suunnittelua ohjaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu vuonna. Kirkonkylän osayleiskaava on valmistunut vuonna ja sen tarkistuksen ja laajentamisen valmistelu on aloitettu v.. Taajamassa on ollut käynnissä tämän hankkeen aikana useita asemakaavahankkeita, joista mm. seuraavilla on merkitystä tähän suunnitelmaan: Teollisuuskylän jatke ja valtateiden risteysalue, jonka asemakaava on hyväksytty vuoden alussa. Kuva. Nivalan kaavayhdistelmä (www.nivala.fi).

14 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Valtatien varren maankäyttö on hyvin moninainen. Suunnittelujakson länsipäähän, valtatien länsipuolelle, on muodostumassa vahva kaupallinen keskus, jonka asemakaava on hyväksytty alkuvuonna. Alueelle on suunnitteilla liikenneasema ja kaupallinen keskus. Valtatien liittymän itäpuolella, rautatieaseman ympäristössä, on vanhempaa liiketoimintaa, mikä säilynee ja vahvistunee ns. tilaa vievän kaupan alueena. Keskellä suunnittelujaksoa on lyhyt maaseutumainen alue, jossa tien pohjoispuoli on viljelykäytössä. Samalla kohdalla valtatien eteläpuolella on ydinkeskustan alue. Hourupuhdon alue on vanhaa, mutta tiivistyvää asuinaluetta. Vastapuolella on koulukeskus. Teollisuuskylä on pitkä osuus valtatien vartta, mutta maankäyttö on niin Teollisuuskylän kuin vastakkaisen eteläpuolen asuinalueen osalta varsin etäällä valtatiestä. Suunnittelujakson itäpäässä on golf-kenttä, ravirata ja ajoharjoittelurata. Suunnittelujakson eteläpäässä avautuu lentokoneiden varalaskupaikka. Uusi kauppa urheilu asuminen vanha/ uusi ydin keskusta teollisuus Rautatieasema tilaa vievää kauppa asuminen vanha, tiivistyvä terveyskeskus ja vanhainkoti koulu koulut uimahalli jäähalli ammattiopisto opp. yli tp asuminen uudehko teollisuuskylä yritystä tp, kilometriä asuminen uusi täyttyvä golf, ravirata ajoharjoittelurata Kuva. Taajaman maankäyttö ja kasvusuunnat.

15 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Maankäytön yleiskaavallisia haasteita ovat asuinalueiden laajeneminen etelään Pirttirannantien suuntaan ja pohjoiseen, ns. Kissametsän ja Sahanperän alueille sekä Teollisuuskylän laajentuminen edelleen itään. Kuva. Näkymä Haapaperäntien risteykseen ja lentokoneiden varalaskupaikalle (tiekuva.com). Kuva. Valtateiden risteysalueen asemakaava.

16 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE. Ympäristö Tämä selvitys on liikennepainotteinen, eikä ympäristöä varsinaisesti suunnitella. Kaupungilla on useita hankkeita, joissa suunnitellaan myös valtatien ympäristöä. Valtatien liikenneympäristö on hyvin maantiemäinen. Tiealue on leveä ja maankäyttö, etenkin rakennukset, ovat pääosin etäällä valtatiestä. Valtatiestä erottuu muutamia erilaisia jaksoja, joiden rajapinnat ovat tosin häilyviä. Valtateiden liittymästä Malisjoen sillan lähelle oleva jakso on hiukan jäsentymätön ja keskeneräisen oloinen jakso, jossa eteläpuolelle valtatietä on asutusta, ja pohjoispuolella kauppaa ja teollisuutta. Ne ovat kuitenkin etäällä valtatiestä. Välialueet ovat vaatimatonta puistoa. Malisjoen sillan ympäristö on maaseutumaisempaa aluetta, sillä tien pohjoispuolella on viljelysmaita ja eteläpuolen maankäyttö on joen takana. Joki tosin näkyy huonosti valtatielle, ja ydinkeskustasta avautuu pääosin parkkialueita. Hourupuhto on rajatumpi jakso, jossa pohjoispuolen metsä ja eteläpuolen koulut rajaavat tieympäristöä. Maliskyläntien liittymän jälkeen tieympäristö avautuu, ensin puistojen rajaamaksi ja myöhemmin metsäosuudeksi. Maankäyttö, teollisuus- ja asuinrakennukset toki näkyvät valtatielle selkeästi. Haapajärven suunnasta tultaessa Ammattikoulun kohta on eräänlainen porttikohta, mutta vaikutelma jää vajaaksi, koska valtatien eteläpuolella ei ole rakennuksia ko. kohdassa. Tieympäristöä rajaa koivurivistöt tien sivuluiskassa valtatien ja Hourupuhdon välillä, yksittäinen jakso on myös ammattikoulun kohdalla. Koivurivistöillä on oma historiansa, ja niitä on käytetty runsaasti myös valtatiellä. Kuva. Koivujen rajaamaa tieympäristöä Asematien liittymä lähellä (tiekuva.com).

17 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE. Väylät Valtatien leveys on, /, metriä valtateiden liittymästä Hyttitien liittymään. Siitä itään päin leveys on /, metriä (päällysteleveys vain, m). Tie on taajama-alueella valtateiden liittymästä Hyttitien itäpuolelle. Taajama-alueella tien nopeusrajoitus on km/h. Suunnittelujakson itäpään rajoitus on km/h. Valtatie on valaistu koko suunnittelujaksoltaan. Osa valaistuksesta on uudehkoa (valaisinpylväät metallisia ja valaistuksen sähköjohdot ovat maakaapeleita), osa on vanhaa puupylväin ja ilmajohdoin toteutettua (väli Hourupuhto Teollisuuskylä, pituus noin, km). Valtatiellä ei ole mäkiä ja mutkat ovat loivia. Suunnitteluun vaikuttaa kuitenkin valtatiellä oleva rautatien ylikulku, joka on välittömästi valtateiden liittymän pohjoispuolella. Valtatiellä ja sen suuntaisilla kevyen liikenteen väylillä on sivuojat koko suunnittelujaksolla. Kevyen liikenteen yhteydet kevyen liikenteen väylä suojatie kevyen liikenteen yhteys Pysäkit, kilometriä Kuva. Suunnittelujakson kevyen liikenteen järjestelyt.

18 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Kevyen liikenteen väylä on valtatien eteläpuolella koko suunnittelujaksolla. isäksi tien pohjoispuolella on väylä Nivalan alikulusta Hyttitielle. Siitä itään väylä sijoittuu rinnakkaistien (Pajatie) varteen. Suojateitä on neljä ja lisäksi on useita vilkkaita ylityskohtia. Suunnittelujakson liittymät ovat pääosin maantie- tai katuliittymiä: vt, vt:llä vasemmalle kääntyvien kaistat ja korotetut keskisaarekkeet, vt:llä sivutien tulpat ja suojatiet sekä stop-merkit Urheilutie, katu, avoin kolmihaaraliittymä Asematie, maantiet, kanavoimaton nelihaaraliittymä, valtatiellä suojatie ja pysäkit, sivuteillä tulpat ja stop-merkit Pidinjärventie, katu, valtatiellä vasemmalle kääntyvien kaista, sivutiellä tulppa ja stop-merkki Myllykuja ja Kinttupolku, katuja, avoimia kolmihaaraisia tonttikatuliittymiä, Myllykujan kohdalla suojatie ja saareke, joka rakennettiin Maliskyläntie / ehtolantie, maantiet, valtatiellä vasemmalle kääntyvien kaistat ja korotetut saarekkeet, suojatie, sivuteillä tulpat ja stop-merkit Hyttitie, katu, väistötila Pajatie / Kydöntie, katuja, avoin nelihaaraliittymä Haapaperäntie /Ravitie, maatie / katu, oikealle kääntyvien kaista Haapaperäntielle, jossa tulppa. Kuva. Näkymä rautatien ylikulkusillalta (vt:ltä ) valtateiden risteykseen (tiekuva.com).

19 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE isäksi tonttiliittymiä on kuusi, yksityistieliittymiä yksi ja maatalousliittymiä neljä. ähellä Haapaperäntien liittymää on valtatien pohjoispuolelle levähdysalue, johon on kaksi liittymää. Siltoja on kolme: kaksi kevyen liikenteen alikulkua ja Malisjoen vesistösilta. Tiilimaan alikulkukäytävä on elementtirakenteinen laattasilta, joka on rakennettu vuonna. Nivalan alikulkukäytävä on elementtirakenteinen laattasilta, joka on rakennettu ja jonka alikulkukorkeus on vain, metriä. Malisjoen silta on teräsbetoninen kotelopalkkisilta, jonka hyötyleveys on, ja pituus noin metriä ja joka on rakennettu. Rakenteeltaan sillat ovat kohtuullisessa kunnossa. vt, Kajaanintie mt, Asematie Muut liittymät katuliittymä yksityistie- tai tonttiliittymä maatalousliittymä mt, Kalliontie mt, Pirttirannntie, kilometriä Kuva. Suunnittelujakson liittymät.

20 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE. iikenne iikennemäärät Suurin liikennemäärä valtatiellä on Hourupuhdon kohdalla, jossa keskimääräinen liikennemäärä on ajoneuvoa vuorokaudessa. iikennemäärätiedot ovat pääosin vuodelta ja perustuvat Tiehallinnon tierekisteriin. Tämän suunnitteluhankkeen yhteydessä laskettiin valtatien liikennemääriä toukokuun viimeisellä viikolla. iikennemäärät laskettiin koneellisesti seitsemässä pisteessä ja käsin kolmessa liittymässä. Konelaskuri mittasi myös ajoneuvojen ajonopeudet. askentakojeet olivat tien varressa noin viikon ajan, ja mukaan tulivat niin arkipäivät kuin viikonloppukin. Konelaskenta erotteli eri ajoneuvoryhmät tunneittain. Käsin laskettiin eri ajoneuvoryhmät viidentoista minuutin jaksoilla aamu- ja iltapäivisin. Kussakin kohteessa laskettiin yhtenä arkipäivänä. Konelaskentojen tuloksina saatiin poikkileikkauksen liikennemäärät vuorokaudessa ja raskaan liikenteen määrät. askentatulokset antavat suurempia vuorokauden keskimääräisiä liikennemääriä kuin tierekisterin tiedot ovat. Ero on useassa pisteessä merkittävä. Tämä johtunee eniten siitä, että tierekisterin laskentapisteiden tiheys ei ole niin suuri kuin tässä tutkimuksessa. () /,% () /,% Valtatien toimenpideselvitys iikennemäärät (KV=keskimääräinen vuorokauden liikennemäärä) () KV (vt /vt Nivalan liikennejärjestelyt, YS KV (tierekisteri..) ap () /,% () /,% () /,% /,% KV (liikennelaskenta /) KV (Tiehallinnon tieliikenne-ennuste -) Ympyröissä liikennevirrat liittymissä aamu- ja iltapäivän huipputunnin aikana () /,% ip ap mittaus /,% () ap ip, kilometriä ip Kuva. iikennemäärät.

21 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE iikennemäärissä näkyvät selvästi iltapäivän ruuhka huiput. Haapajärven suuntaan näkyy myös varsin selvästi aamu ruuhka, mikä ei Ylivieskan suuntaan näy niin selkeästi. Yöaikainen liikennemäärä on noin % päivän liikennemäärästä. iittymien liikennevirtojen avulla voidaan arvioida liittymän toimivuutta, ts. kuinka hyvin liikenne sujuu niin pääsuunnalla kuin sivusuunnalta. Toimivuustarkastelut on tehty SimTraffic-simulointiohjelmalla. Ohjelmaan on syötetty liittymägeometrian ja kaistojen lisäksi lasketut liikennevirrat. iikenteen sujuvuutta voidaan kuvata palvelutasoilla A F. A on paras taso, jolloin liikenne on sujuvaa ja vapaata. F-tasolla liikenne on ruuhkautunut täysin. Vakavia turvallisuus- ja sujuvuusongelmia ilmenee, kun palvelutaso on luokkaa C tai D. Nykyliikennemäärillä tutkituissa liittymissä ei ole laskennallisia sujuvuusongelmia. Palvelutasot ovat luokkaa A ja B. Käytännössä lyhyiden ajanjaksojen aikana on ongelmia, mutta niitä ei voida tällä tutkimustarkkuudella simuloida. Ongelmia ilmenee ainakin valtateiden risteyksessä ja Maliskyläntien risteyksessä, mutta ruuhkat ovat lyhytaikaisia, alle minuuttia... K, vt Niva-kaijan koulun kohdalla, lähellä Myllykujan suojatietä kohti Haapajärveä Site no. : Dir.: Start:.. : End:.. : Volume Ha Raskaat Yhd. Volume (to-) : (to-) : (to-) : (to-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (to-) : (to-) : (to-) : (to-) : Site no. : Dir.: Start:.. : End:.. : v vm v Speed [km/h] - suurimmat ajonopeudet valtatiellä! - selkeää ylinopeutta, % autoiljoista ajaa ylinopeutta (to-) : (to-) : (to-) : (to-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (to-) : (to-) : (to-) : (to-) : Site no. : Dir.: Kuva. iikennemäärät ja ajonopeudet Myllykujan kohdalla Haapajärven Volume suuntaan. Start:.. : End:.. : kohti Ylivieskaa Ha Raskaat Yhd.

22 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Ajonopeudet Konelaskentapisteissä rekisteröitiin ajoneuvojen ajonopeudet. Yksi piste oli km/h nopeusrajoituksen jaksolla, muut km/h jaksoilla. Tuloksista laskettiin keskinopeudet ja ns. v- ja v-nopeudet ja keskinopeudet. V-nopeus kuvaa sitä nopeutta, jota hiljempää ajaa % autoilijoita ja % autoilijoista ylittää sen. V-nopeus on vastaavasti se nopeus, jonka alittaa % autoilijoista. Kaikissa mittauspisteissä ajettiin ylinopeuksia, koska mittausten keskinopeudet ovat pääosin yli nopeusrajoituksen. Ajonopeudet ovat alhaisimmillaan keskipäivällä, aamulla ja iltapäivisin ajonopeudet ovat hiukan korkeammat. Tämä johtunee siitä, että aamulla ja iltapäivällä on liikkeellä paljon ajavat opiskeluja työmatkalaiset, mikä näkyy ajovarmuutena ja ylinopeutena. Iltaa kohden ajonopeudet edelleen nousevat. Päivisin liikkuvat vähemmän autoilevat, eikä päivällä ole niin kiire. Yön nopeuksien tulkintaa ei kannata tehdä vähäisen liikenteen takia. Erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden takia on huolestuttavaa, että korkeimmat ajonopeuksien tunnusluvut ovat Niva-Kaijan koulun ja ammattikoulun kohdilla. Myllykujan kohdalla v- nopeus on hyvin lähellä nopeusrajoituksen mukaista km/h nopeutta. Molempien mittauspisteiden lähellä on suojatie, jossa liikkuu koululaisia. Maliskyläntien liittymän onnettomuushistorian yksi selittävä tekijä voi olla valtatiellä ajavien ylinopeudet. Kuva. iikenneonnettomuudet v. -.

23 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE iikenneonnettomuudet Tieliikenneonnettomuusaineisto vuosilta - perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. Suunnittelujaksolla onnettomuuksia on sattunut onnettomuutta, joita yksi on johtanut kuolemaan ja lisäksi viisi loukkaantumiseen. Kymmenen vuoden tarkastelulle voidaan paremmin kuvat onnettomuusmäärien kehitystä. Oheisesta kuvasta näkee, että valtatien onnettomuudet ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Onnettomuusmäärillä mitattuna pahimmat liittymät ovat Maliskyläntien ja Asematien liittymät. Myös valtateiden liittymässä sattuu usein onnettomuuksia, mutta tarkastelujaksolla ne ovat olleet omaisuusvahinkoon johtaneita, ns. peltikolareita. Onnettomuusmäärillä mitattuna viikonpäivistä pahin on perjantai, jolloin on sattunut neljäsosa onnettomuuksista. Viikonloppuna onnettomuuksia on sattunut suhteellisesti vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Vuorokauden ajoista eniten onnettomuuksia on sattunut kello -, millä voisi olla yhteys koululaisten ja opiskelijoiden runsaaseen liikkumiseen.. Kysely, aloitteet ja mastokäynnit Nivalan liikenneturvallisuussuunnittelun yhteydessä tehtiin ns. sidosryhmäkysely, jolla selvitettiin kaupunkilaisten ongelmallisena kokemiaan paikkoja. Valtatien osalta esiin nousivat valtateiden risteys, Maliskyläntien liittymä ja Myllykujan suojatie. Valtateiden risteyksen ongelmat liittyivät autoiluun, liittymän ylittäminen valtatien VATATIEÄ suunnassa koettiin ongelmaksi korkeiden ajono- IIKENNEONNETTOMUUDET Vt /vt liittymä peuksien - ja Haapaperäntien suurien liikennemäärien liittymä takia. Maliskyläntien liittymän ongelmana oli runsas autoliikenne sekä autoilun että pyöräilyn ja jalankulun kannalta. Myllykujan VUOSITTAIN suojatietä pidettiin - vaarallisena. ONNETTOMUUDET jalankulkijoille. iikenneonnettomuudet vuosittain vuosi Kuolemaan joht. oukkaantumiseen joht. Omaisuusvah. joht. onnettomuutta Vuosi Kuva. iikenneonnettomuudet v. -. Kuolemaan joht. oukkaantumiseen joht. Omaisuusvah. joht. Yhteensä

24 Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelma TAVOITE Tiepiirin ja kaupungin saamat aloitteet viimeiseltä viideltä vuodelta on käyty läpi. Maastokäynnit on tehty samanaikaisesti liikenneturvallisuussuunnittelun kanssa.. Yhteenveto ongelmakohteista Ongelmat keskittyvät liittymiin ja kevyen liikenteen yhteyksien risteyspaikkoihin: Valtateiden liittymä: pääliikennevirta väistämisvelvollinen, laaja liittymäalue, ruuhka-aikoina vilkas liikenne Asematie: jäsentymätön nelihaaraliittymä, jossa paljon kääntyviä ajoneuvoja, suojatie ja puutteelliset kevyen liikenteen yhteydet Myllykuja: vilkas suojatie, korkeat ajonopeudet Väli Myllykujalta Kinevan liittymään: useita tonttikatu- ja tonttiliittymiä, Nivalan alikulku on ahdas ja pimeä Maliskyläntien liittymä: ruuhka-aikana runsaasti liikennettä, laaja liittymä, suojatie Katvalan kohta: vilkas kevyen liikenteen ylityskohta, pysäkit Hyttitien liittymä: raskasta liikennettä, laaja liittymäalue Pajatien ja Kydöntien liittymä: nelihaaraliittymä km/h-nopeusrajoitusalueella, raskasta liikennettä, maaseutumainen tieympäristö Haapaperäntien liittymä: laaja nelihaaraliittymä km/h nopeusrajoitusalueella, maaseutumainen tieympäristö Kuva. Maliskyläntien liittymä Haapajärven suunnasta.

25 Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelma TAVOITE TAVOITTEET Valtatien toimenpidesuunnittelun tavoitteena on, että tie on tulevaisuudessa korkeatasoinen taajaman lävistävä valtatie, joka välittää pitkämatkaista liikennettä, mutta jonka rooli taajaman sisäisenä pääväylänä on merkittävä ja joka sopii teknisesti ja ympäristöllisesti hyvin taajamaan. Tavoitteet ovat seuraavat: liikenneturvallisuuden parantaminen - moottoriajoneuvoliikenteen osalta erityishuomio risteyksiin - kevyen liikenteen osalta tärkeimmät kohteet ovat koulureittien risteämiset liikenteen sujuvuuden parantaminen - sivusuunnalta liittyminen valtatielle - valtatien standardin huomioiminen - kevyen liikenteen riittävät ja esteettömät yhteydet joukkoliikenteen mahdollisuuksien varmistaminen liikenteen haittojen (melu) vähentäminen toimenpiteet ovat teknisesti ja taloudellisesti järkeviä ja tarvittaessa vaiheittain rakennettavia Tavoitteisiin päästään lähtökohtaisesti seuraavilla periaatteilla: nopeustaso tavoitetilanteessa km/h vilkkaimmat liittymät valo-ohjattuja tai kiertoliittymiä valtatiellä vain maantie- tai kokoojakatuliittymiä kevytliikenne eritasossa tai valo-ohjattujen suojateiden kautta liikenteen haitat suositusten rajoissa joukkoliikenteen pysäkkejä sopivissa paikoissa, hyvin saavutettavissa ja riittävästi varusteltuna (katokset yms.) Tässä suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet tavoitetilanteessa noin vuoden kuluttua, jotta maankäytön suunnittelussa voidaan varautua tuleviin järjestelyihin. isäksi toimenpiteet tulee suunnitella siten, että ne ovat rakennettavissa vaiheittain.vaiheistus sidotaan liikenteen ja maankäytön lisääntymiseen, mutta siinä huomioidaan myös rakentamisen rahoitus. Kiireellisimmiksi toimenpiteiksi valitaan liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujumisen kannalta kustannustehokkaimmat ratkaisut. Toimenpiteiden alustavat rakentamiskustannukset esitetään. Suunnitelmalla sovitaan ne valtatien kehittämisperiaatteet, joita Oulun tiepiiri ja Nivalan kaupunki jatkossa noudattavat, jotta valtatien kehittäminen on pitkäjänteistä, jatkuvaa ja ennaltasovittua.

26 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys TOIMENPITEET TOIMENPITEET. iikenneverkon tavoitetilanne Suunnittelujakson keskeisten liittymien päävaihtoehtoina olivat kiertoliittymät tai valo-ohjatut nelihaaraliittymät. Valtatien pitkämatkaisen, erityisesti raskaan liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi kiertoliittymiä ei haluttu esittää kaikkiin liittymiin, vaan kiertoliittymien maksimimääränä pidettiin yhdestä kahteen kappaletta. Tavoitteen mukaisesti kevyen liikenteen risteäminen valtatiellä tulee olla eri tasossa tai liikennevalo-ohjatun suojatien kautta. Valtateiden liittymä Valtateiden liittymäratkaisuksi tutkittiin useita eri vaihtoehtoja. Vuoden yleissuunnitelmassa on esitetty eritasoliittymä, jossa silmukkaramppi sijoittuu liittymän lounaisneljännekseen. Nivalan kaupungin tavoitteena oli kaavoittaa lounaisneljännekseen uutta maankäyttöä, mm. liikenneasema, joka sijoittuisi mahdollisimman lähelle valtateiden liittymää. Eritasoliittymän rakentaminen nähtiin tässä vaiheessa liian kalliiksi ja liikenteellisestikin ylimittaiseksi ratkaisuksi. Mutta se haluttiin pitää pitkän aikavälin mahdollisuutena, koska kyseessä on valtateiden liittymä ja liikenteen ja väylästandardien kehittymisestä tulevaisuudessa ei voida olla varmoja. Kuva. Vuoden yleissuunnitelmassa esitetty valtateiden eritasoliittymä.

27 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys TOIMENPITEET Eritasoliittymän ramppiratkaisuiksi etsittiin muita kuin yleissuunnitelmassa esitetty ratkaisu. Ramppi sijoitettiin niin koillis- kuin kaakkoisneljännekseenkin. Ne olivat kuitenkin huonompia ratkaisuja, koska rampit sijoittuvat nykyisen maankäytön päälle ja liittymäjärjestelyt valtatielle ovat vaikeampia kuin yleissuunnitelmassa. isäksi valtatien itäpuolelle sijoittuville rampeille olisi tehtävä suojatiet valtatien suuntaista kevyen liikenteen väylää varten. Vaihtoehtoiset ratkaisut on esitetty liitteellä. Päätettiin pitäytyä yleissuunnitelman mukaisessa ratkaisussa siten, että liikenneaseman pysäköintiä ja muita siirrettäviä rakennelmia voidaan sijoittaa ramppivarauksen paikalle. Ensimmäisenä parantamistoimenpiteenä tutkittiin liikennevalo-ohjausta nykyiseen liittymäjärjestelyyn tai kiertoliittymää. iikennevalo-ohjauksen etuja olisi toimenpiteen edullisuus, koska kanavointi on valmiina valtatiellä. Ongelmana olisi rautatien ylikulusta tulevat autoilijat, joiden olisi vaikea pysäyttää punaisiin valoihin alamäessä ja toisaalta nousta ylämäkeen toiseen suuntaa ajettaessa. Ongelma koskisi erityisesti raskasta liikennettä talviaikana. Hiljaisen liikenteen aikana olisi vaarana, että autoilijat olettaisivat liittymää lähestyessään valon vaihtuvan vihreäksi, ja jos sivusuunnalta saapuva autoilija ehtisi ensin ylittää liikennevalojen ilmaisimen, päin punaisia ajamisen vaara olisi suuri ja siitä mahdollisesti aiheutuvan onnettomuuden seuraukset olisivat vakavat. Toinen ongelma olisi valtatien suojatiet, jotka olisi sijoitettava varsin kauas liittymästä nykyisen alikulun takia, ja suojatiet jäisivät liikennevaloohjauksen ulkopuolelle. Nivalan edellisessä, vuoden, liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty kiertoliittymä risteyksen ratkaisuksi. Esitetty kiertoliittymä on varsin iso, ja mm. nykyinen alikulku jouduttaisiin purkamaan. Ratkaisulla on haettu etenkin raskaan liikenteen sujuvuutta. Edellistä pienempi kiertoliittymä mahtuu nykyiselle liittymäalueelle siten, että olemassa oleva kevyen liikenteen alikulku voi- vt (Ylivieskantie) vt (Kajaanintie) kt keskiympyrän halkaisija m vt / vt KIERTOIITTYMÄ uonnos.. Kuva. Valtateiden kiertoliittymä.

28 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys TOIMENPITEET daan säilyttää. Rakentamiskustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin isossa ympyrässä. Alkuvaiheen ratkaisuksi valittiin kiertoliittymä ja nykyisen alikulun säilyttäminen. Valtatien suojatie jää ennalleen liittymän itäpuolella. iittymän länsipuolelle rakennetaan kevyen liikenteen alikulku samaan aikaan kuin uusi maankäytön liittymä valtatielle. Mikäli maankäytön toteutuminen viivästyy, suojatie säilyy niin ikään ennallaan. Pysäkit säilytetään liittymän kullakin poistumissuunnalla. Urheilutie Urheilutien liittymä jää ennalleen. Tarvittaessa liittymään voidaan rakentaa väistötila, mutta ennustetuilla liikennemäärillä tarvetta ei ole. Asematie Asematien liittymän vaihtoehtoina olivat kiertoliittymä tai nykyisen liittymän kanavointi ja tarvittaessa liikennevalo-ohjaus. Koska valtateiden liittymäratkaisuksi valittiin kiertoliittymä, Asematien liittymään sopiva ratkaisu on kanavointi ja liikennevalo-ohjaus. Tällöin kiertoliittymiä ei ole valtateillä liikaa. Ratkaisua puoltavat vaiheittain rakentamisen mahdollisuus ja kevyen liikenteen ylittämisen turvaaminen valo-ohjatun suojatien kautta. Se on halvempi ratkaisu kuin +kanavointi +kanavointi kiertoliittymä katu kanavointi liittymän katkaisu +kanavointi. vaihe kanavointi korokkein kanavointi, kilometriä kanavointi väistötila Kuva. Tavoitetilanteen liittymäratkaisut.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2 1 Lahdentie, keskustaajaman 2 Lahdentie, keskustaajaman 3 Lahdentie, keskustaajaman 140/12/200 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1500 Liikennevaloliittymien

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA Arvioinnin tilaaja: Suunnitelman laatija: : Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Janne Ponsimaa SITO Oy/ Paavo Mero, Anna Kiuru Klas Hytönen, Ramboll Finland Oy/Trafin hyväksymä

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Suojateiden turvallisuus

Suojateiden turvallisuus Suojateiden turvallisuus Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Esko Tolvanen 2.6.2016 2.6.2016 Työn tavoitteet ja työvaiheet Työn tavoitteena oli tuottaa inventointiaineisto maantieverkon nykyisistä

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi.

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi. <Toimialue> Länsimetron liityntäyhteydet Hanke-esittely Projektipäällikkö Janne Wikström 14.10.2014 1 Länsimetron liityntäyhteydet -hanke Parempi Länsiväylä Hankkeen tavoitteena on parempi Länsiväylä alueen

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot