Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys"

Transkriptio

1 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

2

3 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu

4 Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan kaupunki Genimap Oy, upa Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Oulun tiepiiri Telefaksi Tiehallinto Oulun tiepiiri Vetaraanikatu Oulu Puhelinvaihde

5 TIIVISTEMÄ Nivalan liikenneturvallisuussuunnittelun yhteydessä vuonna todettiin, että suurin osa liikenteellisistä ongelmista keskittyy valtatielle (Haapajärventielle) Nivalan taajaman kohdalle. Toimenpidesuunnitelman laatiminen todettiin tarpeelliseksi, ja se on laadittu valtatien ja Haapaperäntien (mt ) liittymien välille em. liittymät mukaan lukien. Valtateille ja on laadittu yleissuunnitelma vuonna. Siinä esitetyt eritasoratkaisut ja useat kiertoliittymät ovat nykymittapuun mukaan liian massiivisia ja kalliita ratkaisuja, ainakin lähitulevaisuudessa. Tämän toimenpideselvityksen tavoitteena olikin etsiä lähivuosien kustannustehokkaat ratkaisut, ja samalla tutkia kriittisesti aikaisemmassa yleissuunnitelmassa esitettyjä pitemmän aikavälin toimenpiteitä. Nivalan taajama-asutus on pääosin valtatien eteläpuolella, mutta pohjoispuolella on vanha Hourupuhdon alue, joka tiivistyy uudisrakentamisella. Suunnittelujakson länsipäähän on tulossa uusi kaupallinen alue, johon rakentuu mm. liikenneasema ja muuta kaupallista toimintaa. Valtatien pohjoispuolella on ns. tilaa vievän kaupan alue rautatieaseman lähellä. Suunnittelujakson keskivaiheilla on ns. ammattikoulun laaja koulukeskus ja siitä itään on merkittävä teollisuusalue. Valtatien ympäristö on moninainen. Taajama erottuu valtatieympäristöstä kohtuullisesti, mutta rakentaminen ei ole tiiviisti kiinni valtatiessä. Tieympäristö on varsin avoin, paikoin valtatietä rajaa luiskassa kasvavat koivurivistöt. iikenne on vilkkainta Hourupuhdon ja valtateiden risteyksen lähellä, joissa keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät ovat noin - ajoneuvoa. Valtateiden ja Maliskyläntien risteyksissä on aamuisin ja iltapäivisin lyhyitä ruuhkahuippuja, jolloin liikenteen sujuvuus on heikentynyt. Onnettomuuksia on sattunut viime vuosina risteyksissä, eniten valtateiden ja Maliskyläntien risteyksissä. iikenneturvallisuussuunnittelun yhteydessä järjestetyssä kyselyssä nivalalaiset pitivät valtatien turvallisuutta heikkona. Valtatien eteläpuolelle kulkee kevyen liikenteen väylä koko suunnittelujaksolla. Osalla matkaa väylä on myös tien pohjoispuolella. Alikulkuja on vain kaksi ja vakava ongelma on kevyen liikenteen risteäminen. Valtatiellä on nykyisin useita suojateitä. Valtatie on valaistu. Nopeusrajoitus on pääosin km/h, suunnittelujakson itäpäässä km/h. Tie ja sillat ovat rakenteiltaan kohtuullisessa kunnossa. Pitkämatkaisen valtatien liikenteen sujumisen kannalta kiertoliittymien määrä rajattiin kahteen. Niitä esitetään valtateiden ja Maliskyläntien liittymiin. Samalla ne toimivat taajaman portteina. Muihin liittymiin esitetään kanavointeja ja tarvittaessa liikennevalo-ohjausta. Uusia kevyen liikenteen alikulkuja esitetään kuusi kappaletta. isäksi Asematien ja valtateiden liittymiin jää suojatiet. Esitetyt toimenpiteet maksavat noin, miljoonaa euroa. Toimenpiteitä voidaan rakentaa vaiheittain ja osa niistä on varsin pitkän aikavälin varauksia. Kiireellisimpiä hankkeita ovat valtateiden risteyksen kiertoliittymä, ensivaiheen ratkaisuna tehtävä Maliskyläntien liikennevalo-ohjaus sekä kevyen liikenteen ratkaisut Asematiellä, Maliskyläntiellä ja Katvalan kohdalla.

6

7 AKUSANAT Nivalan liikenneturvallisuussuunnittelun aikana huomattiin, että pahimmat liikenteelliset ongelmat kasautuvat valtatielle (Haapajärventie) taajaman kohdalle. Kaupunki oli laajentamassa asemakaavaa valtatien länsipuolelle, mikä lisäisi liikennettä valtateiden liittymässä ja sen lähiympäristössä. isäksi todettiin, että maankäyttö valtatien varrelle on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, mm. teollisuuskylän ja Kytökankaan alueilla, ja että maankäyttö tullee laajentumaan tulevaisuudessa valtatien pohjoispuolelle ns. Kissametsän suuntaan. Tässä toimenpideselvityksessä on etsitty nopeita, lähivuosina rakennettavia ja pitemmän aikavälin ratkaisuja, joihin varaudutaan mm. maankäytön suunnittelussa. Työ tehtiin yhdessä Nivalan kaupungin ja Oulun tiepiirin kesken. Suunnittelua ohjasi hankeryhmä, jossa jäseninä olivat Nivalan kaupungilta Ari Nurkkala, Seppo ohtander, ja Juha Peltomaa ja sekä tiepiiristä Tarja Jääskeläinen ja Risto eppänen. Konsulttina toimi Ramboll Finland Oy, jossa hankkeessa olivat mukana Erkki Sarjanoja, Virve Merisalo, Tapio Viinikangas ja Marja Pussinen. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin kaupunkilaisille yleisötilaisuudessa elokuussa. Nivalassa kesäkuussa Nivalan kaupunki ja Oulun tiepiiri

8

9 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Sisältö TIIVISTEMÄ AKUSANAT NYKYTIA. Taustaa. Suunnittelualue ja -tilanne. Maankäyttö. Ympäristö. Väylät. iikenne. Kyselyt, aloitteet ja maastokäynnit. Yhteenveto ongelmakohteista TAVOITTEET TOIMENPITEET. iikenneverkon tavoitetilanne. Joukkoliikenne. Maankäyttö ja ympäristö VAIKUTUKSET. Maankäyttö ja ympäristö. iikenne. Kustannukset JATKOTOIMENPITEET IITTEET

10 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE

11 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE NYKYTIA. Taustaa Valtatie on rakennettu nykypaikalleen -luvun alussa. Tie ei ollut silloinkaan puhdas ohitustie, sillä ydinkeskustasta katsottuna toisella puolella olivat mm. rautatieasema, Nivala Oy:n saha ja mylly sekä Hourupuhdon asuinalue. Nivalan Teollisuuskylä perustettiin vuonna valtatien ja rautatien väliin hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Kydön ja Mäntylän asuinalueet on asemakaavoitettu ja rakennettu viimeisen vuoden aikana. Valtatien järjestelyt ovat pysyneet pitkään ennallaan, viimeiset liittymäjärjestelyt on rakennettu noin vuotta sitten (ehtolantie Maliskyläntien jatkeena). Jaakola vt, Kajaanintie mt, Asematie Asemanseutu Pidisjärventie Myllykuja Raitala Hourupuhto mt, Maliskyläntie Hyttitie Mäntylä Teollisuuskylä Kytö Pajatie, kilometriä Ravitie Haapaperäntie Kuva. Suunnittelualue. mt,

12 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE. Suunnittelualue ja -tilanne Suunnittelukohteena on valtatie (Haapajärventie) valtatien (Kokkolantien / Kajaanintie) liittymästä maantien (Haapaperäntie) liittymään saakka em. liittymät mukaan luettuna. Suunnittelujakson pituus on noin viisi kilometriä. Tierekisteriosoite on // //. Valtatielle on laadittu yleissuunnitelma vuonna. Siinä on esitetty mm. valtateiden ja Maliskylän liittymiin eritasojärjestelyjä, risteyssilta Teollisuuskylän kohdalle, kiertoliittymät Asematien ja Pidisjärventien liittymiin sekä useita liittymien kanavointeja ja kevyen liikenteen alikulkuja. Ratkaisut ovat tämän päivän mittapuulla osittain liian mittavia ja kalliita ratkaisuja. vt, Ylivieskantie valtatie yhdystie kokoojakatu kevyen liikenteen alikulku / varaus vt, Kokkolantie mt, Maliskyläntie vt, Haapajärventie, kilometriä Kuva. Vuoden yleissuunnitleman ratkaisut ja taajaman tie- ja katuverkko.

13 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Nivalan edellinen liikenneympäristön turvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna. Tämän hankkeen kanssa samaan aikaan on ollut käynnissä liikenneturvallisuussuunnitelman uusiminen. iikenneturvallisuussuunnittelussa valtatien ongelmat ovat nousseet voimakkaasti esiin. Tiepiirin lähimmän neljän vuoden ( - ) toiminta- ja taloussuunnitelmassa on ehdolla kevyen liikenteen väylät valtatiellä välillä Junttikangas Ojalanperä ja valtatiellä vällillä Järvikyläntie - Raivaajantie, mitkä ovat suunnittelualueen ulkopuolella, mutta vaikuttavat jonkin verran kevyen liikenteen määrään suunnittelualueella. isäksi mukana on valtateiden risteyksen parantaminen kiertoliittymäksi.. Maankäyttö Valtatie osittain sivuaa ja osittain halkaisee Nivalan keskustaajaman. Nivana väkiluku on noin ja taajamassa heistä asuu noin puolet. Nivalan maankäytön suunnittelua ohjaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu vuonna. Kirkonkylän osayleiskaava on valmistunut vuonna ja sen tarkistuksen ja laajentamisen valmistelu on aloitettu v.. Taajamassa on ollut käynnissä tämän hankkeen aikana useita asemakaavahankkeita, joista mm. seuraavilla on merkitystä tähän suunnitelmaan: Teollisuuskylän jatke ja valtateiden risteysalue, jonka asemakaava on hyväksytty vuoden alussa. Kuva. Nivalan kaavayhdistelmä (www.nivala.fi).

14 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Valtatien varren maankäyttö on hyvin moninainen. Suunnittelujakson länsipäähän, valtatien länsipuolelle, on muodostumassa vahva kaupallinen keskus, jonka asemakaava on hyväksytty alkuvuonna. Alueelle on suunnitteilla liikenneasema ja kaupallinen keskus. Valtatien liittymän itäpuolella, rautatieaseman ympäristössä, on vanhempaa liiketoimintaa, mikä säilynee ja vahvistunee ns. tilaa vievän kaupan alueena. Keskellä suunnittelujaksoa on lyhyt maaseutumainen alue, jossa tien pohjoispuoli on viljelykäytössä. Samalla kohdalla valtatien eteläpuolella on ydinkeskustan alue. Hourupuhdon alue on vanhaa, mutta tiivistyvää asuinaluetta. Vastapuolella on koulukeskus. Teollisuuskylä on pitkä osuus valtatien vartta, mutta maankäyttö on niin Teollisuuskylän kuin vastakkaisen eteläpuolen asuinalueen osalta varsin etäällä valtatiestä. Suunnittelujakson itäpäässä on golf-kenttä, ravirata ja ajoharjoittelurata. Suunnittelujakson eteläpäässä avautuu lentokoneiden varalaskupaikka. Uusi kauppa urheilu asuminen vanha/ uusi ydin keskusta teollisuus Rautatieasema tilaa vievää kauppa asuminen vanha, tiivistyvä terveyskeskus ja vanhainkoti koulu koulut uimahalli jäähalli ammattiopisto opp. yli tp asuminen uudehko teollisuuskylä yritystä tp, kilometriä asuminen uusi täyttyvä golf, ravirata ajoharjoittelurata Kuva. Taajaman maankäyttö ja kasvusuunnat.

15 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Maankäytön yleiskaavallisia haasteita ovat asuinalueiden laajeneminen etelään Pirttirannantien suuntaan ja pohjoiseen, ns. Kissametsän ja Sahanperän alueille sekä Teollisuuskylän laajentuminen edelleen itään. Kuva. Näkymä Haapaperäntien risteykseen ja lentokoneiden varalaskupaikalle (tiekuva.com). Kuva. Valtateiden risteysalueen asemakaava.

16 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE. Ympäristö Tämä selvitys on liikennepainotteinen, eikä ympäristöä varsinaisesti suunnitella. Kaupungilla on useita hankkeita, joissa suunnitellaan myös valtatien ympäristöä. Valtatien liikenneympäristö on hyvin maantiemäinen. Tiealue on leveä ja maankäyttö, etenkin rakennukset, ovat pääosin etäällä valtatiestä. Valtatiestä erottuu muutamia erilaisia jaksoja, joiden rajapinnat ovat tosin häilyviä. Valtateiden liittymästä Malisjoen sillan lähelle oleva jakso on hiukan jäsentymätön ja keskeneräisen oloinen jakso, jossa eteläpuolelle valtatietä on asutusta, ja pohjoispuolella kauppaa ja teollisuutta. Ne ovat kuitenkin etäällä valtatiestä. Välialueet ovat vaatimatonta puistoa. Malisjoen sillan ympäristö on maaseutumaisempaa aluetta, sillä tien pohjoispuolella on viljelysmaita ja eteläpuolen maankäyttö on joen takana. Joki tosin näkyy huonosti valtatielle, ja ydinkeskustasta avautuu pääosin parkkialueita. Hourupuhto on rajatumpi jakso, jossa pohjoispuolen metsä ja eteläpuolen koulut rajaavat tieympäristöä. Maliskyläntien liittymän jälkeen tieympäristö avautuu, ensin puistojen rajaamaksi ja myöhemmin metsäosuudeksi. Maankäyttö, teollisuus- ja asuinrakennukset toki näkyvät valtatielle selkeästi. Haapajärven suunnasta tultaessa Ammattikoulun kohta on eräänlainen porttikohta, mutta vaikutelma jää vajaaksi, koska valtatien eteläpuolella ei ole rakennuksia ko. kohdassa. Tieympäristöä rajaa koivurivistöt tien sivuluiskassa valtatien ja Hourupuhdon välillä, yksittäinen jakso on myös ammattikoulun kohdalla. Koivurivistöillä on oma historiansa, ja niitä on käytetty runsaasti myös valtatiellä. Kuva. Koivujen rajaamaa tieympäristöä Asematien liittymä lähellä (tiekuva.com).

17 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE. Väylät Valtatien leveys on, /, metriä valtateiden liittymästä Hyttitien liittymään. Siitä itään päin leveys on /, metriä (päällysteleveys vain, m). Tie on taajama-alueella valtateiden liittymästä Hyttitien itäpuolelle. Taajama-alueella tien nopeusrajoitus on km/h. Suunnittelujakson itäpään rajoitus on km/h. Valtatie on valaistu koko suunnittelujaksoltaan. Osa valaistuksesta on uudehkoa (valaisinpylväät metallisia ja valaistuksen sähköjohdot ovat maakaapeleita), osa on vanhaa puupylväin ja ilmajohdoin toteutettua (väli Hourupuhto Teollisuuskylä, pituus noin, km). Valtatiellä ei ole mäkiä ja mutkat ovat loivia. Suunnitteluun vaikuttaa kuitenkin valtatiellä oleva rautatien ylikulku, joka on välittömästi valtateiden liittymän pohjoispuolella. Valtatiellä ja sen suuntaisilla kevyen liikenteen väylillä on sivuojat koko suunnittelujaksolla. Kevyen liikenteen yhteydet kevyen liikenteen väylä suojatie kevyen liikenteen yhteys Pysäkit, kilometriä Kuva. Suunnittelujakson kevyen liikenteen järjestelyt.

18 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Kevyen liikenteen väylä on valtatien eteläpuolella koko suunnittelujaksolla. isäksi tien pohjoispuolella on väylä Nivalan alikulusta Hyttitielle. Siitä itään väylä sijoittuu rinnakkaistien (Pajatie) varteen. Suojateitä on neljä ja lisäksi on useita vilkkaita ylityskohtia. Suunnittelujakson liittymät ovat pääosin maantie- tai katuliittymiä: vt, vt:llä vasemmalle kääntyvien kaistat ja korotetut keskisaarekkeet, vt:llä sivutien tulpat ja suojatiet sekä stop-merkit Urheilutie, katu, avoin kolmihaaraliittymä Asematie, maantiet, kanavoimaton nelihaaraliittymä, valtatiellä suojatie ja pysäkit, sivuteillä tulpat ja stop-merkit Pidinjärventie, katu, valtatiellä vasemmalle kääntyvien kaista, sivutiellä tulppa ja stop-merkki Myllykuja ja Kinttupolku, katuja, avoimia kolmihaaraisia tonttikatuliittymiä, Myllykujan kohdalla suojatie ja saareke, joka rakennettiin Maliskyläntie / ehtolantie, maantiet, valtatiellä vasemmalle kääntyvien kaistat ja korotetut saarekkeet, suojatie, sivuteillä tulpat ja stop-merkit Hyttitie, katu, väistötila Pajatie / Kydöntie, katuja, avoin nelihaaraliittymä Haapaperäntie /Ravitie, maatie / katu, oikealle kääntyvien kaista Haapaperäntielle, jossa tulppa. Kuva. Näkymä rautatien ylikulkusillalta (vt:ltä ) valtateiden risteykseen (tiekuva.com).

19 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE isäksi tonttiliittymiä on kuusi, yksityistieliittymiä yksi ja maatalousliittymiä neljä. ähellä Haapaperäntien liittymää on valtatien pohjoispuolelle levähdysalue, johon on kaksi liittymää. Siltoja on kolme: kaksi kevyen liikenteen alikulkua ja Malisjoen vesistösilta. Tiilimaan alikulkukäytävä on elementtirakenteinen laattasilta, joka on rakennettu vuonna. Nivalan alikulkukäytävä on elementtirakenteinen laattasilta, joka on rakennettu ja jonka alikulkukorkeus on vain, metriä. Malisjoen silta on teräsbetoninen kotelopalkkisilta, jonka hyötyleveys on, ja pituus noin metriä ja joka on rakennettu. Rakenteeltaan sillat ovat kohtuullisessa kunnossa. vt, Kajaanintie mt, Asematie Muut liittymät katuliittymä yksityistie- tai tonttiliittymä maatalousliittymä mt, Kalliontie mt, Pirttirannntie, kilometriä Kuva. Suunnittelujakson liittymät.

20 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE. iikenne iikennemäärät Suurin liikennemäärä valtatiellä on Hourupuhdon kohdalla, jossa keskimääräinen liikennemäärä on ajoneuvoa vuorokaudessa. iikennemäärätiedot ovat pääosin vuodelta ja perustuvat Tiehallinnon tierekisteriin. Tämän suunnitteluhankkeen yhteydessä laskettiin valtatien liikennemääriä toukokuun viimeisellä viikolla. iikennemäärät laskettiin koneellisesti seitsemässä pisteessä ja käsin kolmessa liittymässä. Konelaskuri mittasi myös ajoneuvojen ajonopeudet. askentakojeet olivat tien varressa noin viikon ajan, ja mukaan tulivat niin arkipäivät kuin viikonloppukin. Konelaskenta erotteli eri ajoneuvoryhmät tunneittain. Käsin laskettiin eri ajoneuvoryhmät viidentoista minuutin jaksoilla aamu- ja iltapäivisin. Kussakin kohteessa laskettiin yhtenä arkipäivänä. Konelaskentojen tuloksina saatiin poikkileikkauksen liikennemäärät vuorokaudessa ja raskaan liikenteen määrät. askentatulokset antavat suurempia vuorokauden keskimääräisiä liikennemääriä kuin tierekisterin tiedot ovat. Ero on useassa pisteessä merkittävä. Tämä johtunee eniten siitä, että tierekisterin laskentapisteiden tiheys ei ole niin suuri kuin tässä tutkimuksessa. () /,% () /,% Valtatien toimenpideselvitys iikennemäärät (KV=keskimääräinen vuorokauden liikennemäärä) () KV (vt /vt Nivalan liikennejärjestelyt, YS KV (tierekisteri..) ap () /,% () /,% () /,% /,% KV (liikennelaskenta /) KV (Tiehallinnon tieliikenne-ennuste -) Ympyröissä liikennevirrat liittymissä aamu- ja iltapäivän huipputunnin aikana () /,% ip ap mittaus /,% () ap ip, kilometriä ip Kuva. iikennemäärät.

21 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE iikennemäärissä näkyvät selvästi iltapäivän ruuhka huiput. Haapajärven suuntaan näkyy myös varsin selvästi aamu ruuhka, mikä ei Ylivieskan suuntaan näy niin selkeästi. Yöaikainen liikennemäärä on noin % päivän liikennemäärästä. iittymien liikennevirtojen avulla voidaan arvioida liittymän toimivuutta, ts. kuinka hyvin liikenne sujuu niin pääsuunnalla kuin sivusuunnalta. Toimivuustarkastelut on tehty SimTraffic-simulointiohjelmalla. Ohjelmaan on syötetty liittymägeometrian ja kaistojen lisäksi lasketut liikennevirrat. iikenteen sujuvuutta voidaan kuvata palvelutasoilla A F. A on paras taso, jolloin liikenne on sujuvaa ja vapaata. F-tasolla liikenne on ruuhkautunut täysin. Vakavia turvallisuus- ja sujuvuusongelmia ilmenee, kun palvelutaso on luokkaa C tai D. Nykyliikennemäärillä tutkituissa liittymissä ei ole laskennallisia sujuvuusongelmia. Palvelutasot ovat luokkaa A ja B. Käytännössä lyhyiden ajanjaksojen aikana on ongelmia, mutta niitä ei voida tällä tutkimustarkkuudella simuloida. Ongelmia ilmenee ainakin valtateiden risteyksessä ja Maliskyläntien risteyksessä, mutta ruuhkat ovat lyhytaikaisia, alle minuuttia... K, vt Niva-kaijan koulun kohdalla, lähellä Myllykujan suojatietä kohti Haapajärveä Site no. : Dir.: Start:.. : End:.. : Volume Ha Raskaat Yhd. Volume (to-) : (to-) : (to-) : (to-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (to-) : (to-) : (to-) : (to-) : Site no. : Dir.: Start:.. : End:.. : v vm v Speed [km/h] - suurimmat ajonopeudet valtatiellä! - selkeää ylinopeutta, % autoiljoista ajaa ylinopeutta (to-) : (to-) : (to-) : (to-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (pe-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (la-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (su-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ma-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ti-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (ke-) : (to-) : (to-) : (to-) : (to-) : Site no. : Dir.: Kuva. iikennemäärät ja ajonopeudet Myllykujan kohdalla Haapajärven Volume suuntaan. Start:.. : End:.. : kohti Ylivieskaa Ha Raskaat Yhd.

22 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE Ajonopeudet Konelaskentapisteissä rekisteröitiin ajoneuvojen ajonopeudet. Yksi piste oli km/h nopeusrajoituksen jaksolla, muut km/h jaksoilla. Tuloksista laskettiin keskinopeudet ja ns. v- ja v-nopeudet ja keskinopeudet. V-nopeus kuvaa sitä nopeutta, jota hiljempää ajaa % autoilijoita ja % autoilijoista ylittää sen. V-nopeus on vastaavasti se nopeus, jonka alittaa % autoilijoista. Kaikissa mittauspisteissä ajettiin ylinopeuksia, koska mittausten keskinopeudet ovat pääosin yli nopeusrajoituksen. Ajonopeudet ovat alhaisimmillaan keskipäivällä, aamulla ja iltapäivisin ajonopeudet ovat hiukan korkeammat. Tämä johtunee siitä, että aamulla ja iltapäivällä on liikkeellä paljon ajavat opiskeluja työmatkalaiset, mikä näkyy ajovarmuutena ja ylinopeutena. Iltaa kohden ajonopeudet edelleen nousevat. Päivisin liikkuvat vähemmän autoilevat, eikä päivällä ole niin kiire. Yön nopeuksien tulkintaa ei kannata tehdä vähäisen liikenteen takia. Erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden takia on huolestuttavaa, että korkeimmat ajonopeuksien tunnusluvut ovat Niva-Kaijan koulun ja ammattikoulun kohdilla. Myllykujan kohdalla v- nopeus on hyvin lähellä nopeusrajoituksen mukaista km/h nopeutta. Molempien mittauspisteiden lähellä on suojatie, jossa liikkuu koululaisia. Maliskyläntien liittymän onnettomuushistorian yksi selittävä tekijä voi olla valtatiellä ajavien ylinopeudet. Kuva. iikenneonnettomuudet v. -.

23 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys NYKYTIANNE iikenneonnettomuudet Tieliikenneonnettomuusaineisto vuosilta - perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. Suunnittelujaksolla onnettomuuksia on sattunut onnettomuutta, joita yksi on johtanut kuolemaan ja lisäksi viisi loukkaantumiseen. Kymmenen vuoden tarkastelulle voidaan paremmin kuvat onnettomuusmäärien kehitystä. Oheisesta kuvasta näkee, että valtatien onnettomuudet ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Onnettomuusmäärillä mitattuna pahimmat liittymät ovat Maliskyläntien ja Asematien liittymät. Myös valtateiden liittymässä sattuu usein onnettomuuksia, mutta tarkastelujaksolla ne ovat olleet omaisuusvahinkoon johtaneita, ns. peltikolareita. Onnettomuusmäärillä mitattuna viikonpäivistä pahin on perjantai, jolloin on sattunut neljäsosa onnettomuuksista. Viikonloppuna onnettomuuksia on sattunut suhteellisesti vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Vuorokauden ajoista eniten onnettomuuksia on sattunut kello -, millä voisi olla yhteys koululaisten ja opiskelijoiden runsaaseen liikkumiseen.. Kysely, aloitteet ja mastokäynnit Nivalan liikenneturvallisuussuunnittelun yhteydessä tehtiin ns. sidosryhmäkysely, jolla selvitettiin kaupunkilaisten ongelmallisena kokemiaan paikkoja. Valtatien osalta esiin nousivat valtateiden risteys, Maliskyläntien liittymä ja Myllykujan suojatie. Valtateiden risteyksen ongelmat liittyivät autoiluun, liittymän ylittäminen valtatien VATATIEÄ suunnassa koettiin ongelmaksi korkeiden ajono- IIKENNEONNETTOMUUDET Vt /vt liittymä peuksien - ja Haapaperäntien suurien liikennemäärien liittymä takia. Maliskyläntien liittymän ongelmana oli runsas autoliikenne sekä autoilun että pyöräilyn ja jalankulun kannalta. Myllykujan VUOSITTAIN suojatietä pidettiin - vaarallisena. ONNETTOMUUDET jalankulkijoille. iikenneonnettomuudet vuosittain vuosi Kuolemaan joht. oukkaantumiseen joht. Omaisuusvah. joht. onnettomuutta Vuosi Kuva. iikenneonnettomuudet v. -. Kuolemaan joht. oukkaantumiseen joht. Omaisuusvah. joht. Yhteensä

24 Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelma TAVOITE Tiepiirin ja kaupungin saamat aloitteet viimeiseltä viideltä vuodelta on käyty läpi. Maastokäynnit on tehty samanaikaisesti liikenneturvallisuussuunnittelun kanssa.. Yhteenveto ongelmakohteista Ongelmat keskittyvät liittymiin ja kevyen liikenteen yhteyksien risteyspaikkoihin: Valtateiden liittymä: pääliikennevirta väistämisvelvollinen, laaja liittymäalue, ruuhka-aikoina vilkas liikenne Asematie: jäsentymätön nelihaaraliittymä, jossa paljon kääntyviä ajoneuvoja, suojatie ja puutteelliset kevyen liikenteen yhteydet Myllykuja: vilkas suojatie, korkeat ajonopeudet Väli Myllykujalta Kinevan liittymään: useita tonttikatu- ja tonttiliittymiä, Nivalan alikulku on ahdas ja pimeä Maliskyläntien liittymä: ruuhka-aikana runsaasti liikennettä, laaja liittymä, suojatie Katvalan kohta: vilkas kevyen liikenteen ylityskohta, pysäkit Hyttitien liittymä: raskasta liikennettä, laaja liittymäalue Pajatien ja Kydöntien liittymä: nelihaaraliittymä km/h-nopeusrajoitusalueella, raskasta liikennettä, maaseutumainen tieympäristö Haapaperäntien liittymä: laaja nelihaaraliittymä km/h nopeusrajoitusalueella, maaseutumainen tieympäristö Kuva. Maliskyläntien liittymä Haapajärven suunnasta.

25 Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelma TAVOITE TAVOITTEET Valtatien toimenpidesuunnittelun tavoitteena on, että tie on tulevaisuudessa korkeatasoinen taajaman lävistävä valtatie, joka välittää pitkämatkaista liikennettä, mutta jonka rooli taajaman sisäisenä pääväylänä on merkittävä ja joka sopii teknisesti ja ympäristöllisesti hyvin taajamaan. Tavoitteet ovat seuraavat: liikenneturvallisuuden parantaminen - moottoriajoneuvoliikenteen osalta erityishuomio risteyksiin - kevyen liikenteen osalta tärkeimmät kohteet ovat koulureittien risteämiset liikenteen sujuvuuden parantaminen - sivusuunnalta liittyminen valtatielle - valtatien standardin huomioiminen - kevyen liikenteen riittävät ja esteettömät yhteydet joukkoliikenteen mahdollisuuksien varmistaminen liikenteen haittojen (melu) vähentäminen toimenpiteet ovat teknisesti ja taloudellisesti järkeviä ja tarvittaessa vaiheittain rakennettavia Tavoitteisiin päästään lähtökohtaisesti seuraavilla periaatteilla: nopeustaso tavoitetilanteessa km/h vilkkaimmat liittymät valo-ohjattuja tai kiertoliittymiä valtatiellä vain maantie- tai kokoojakatuliittymiä kevytliikenne eritasossa tai valo-ohjattujen suojateiden kautta liikenteen haitat suositusten rajoissa joukkoliikenteen pysäkkejä sopivissa paikoissa, hyvin saavutettavissa ja riittävästi varusteltuna (katokset yms.) Tässä suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet tavoitetilanteessa noin vuoden kuluttua, jotta maankäytön suunnittelussa voidaan varautua tuleviin järjestelyihin. isäksi toimenpiteet tulee suunnitella siten, että ne ovat rakennettavissa vaiheittain.vaiheistus sidotaan liikenteen ja maankäytön lisääntymiseen, mutta siinä huomioidaan myös rakentamisen rahoitus. Kiireellisimmiksi toimenpiteiksi valitaan liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujumisen kannalta kustannustehokkaimmat ratkaisut. Toimenpiteiden alustavat rakentamiskustannukset esitetään. Suunnitelmalla sovitaan ne valtatien kehittämisperiaatteet, joita Oulun tiepiiri ja Nivalan kaupunki jatkossa noudattavat, jotta valtatien kehittäminen on pitkäjänteistä, jatkuvaa ja ennaltasovittua.

26 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys TOIMENPITEET TOIMENPITEET. iikenneverkon tavoitetilanne Suunnittelujakson keskeisten liittymien päävaihtoehtoina olivat kiertoliittymät tai valo-ohjatut nelihaaraliittymät. Valtatien pitkämatkaisen, erityisesti raskaan liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi kiertoliittymiä ei haluttu esittää kaikkiin liittymiin, vaan kiertoliittymien maksimimääränä pidettiin yhdestä kahteen kappaletta. Tavoitteen mukaisesti kevyen liikenteen risteäminen valtatiellä tulee olla eri tasossa tai liikennevalo-ohjatun suojatien kautta. Valtateiden liittymä Valtateiden liittymäratkaisuksi tutkittiin useita eri vaihtoehtoja. Vuoden yleissuunnitelmassa on esitetty eritasoliittymä, jossa silmukkaramppi sijoittuu liittymän lounaisneljännekseen. Nivalan kaupungin tavoitteena oli kaavoittaa lounaisneljännekseen uutta maankäyttöä, mm. liikenneasema, joka sijoittuisi mahdollisimman lähelle valtateiden liittymää. Eritasoliittymän rakentaminen nähtiin tässä vaiheessa liian kalliiksi ja liikenteellisestikin ylimittaiseksi ratkaisuksi. Mutta se haluttiin pitää pitkän aikavälin mahdollisuutena, koska kyseessä on valtateiden liittymä ja liikenteen ja väylästandardien kehittymisestä tulevaisuudessa ei voida olla varmoja. Kuva. Vuoden yleissuunnitelmassa esitetty valtateiden eritasoliittymä.

27 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys TOIMENPITEET Eritasoliittymän ramppiratkaisuiksi etsittiin muita kuin yleissuunnitelmassa esitetty ratkaisu. Ramppi sijoitettiin niin koillis- kuin kaakkoisneljännekseenkin. Ne olivat kuitenkin huonompia ratkaisuja, koska rampit sijoittuvat nykyisen maankäytön päälle ja liittymäjärjestelyt valtatielle ovat vaikeampia kuin yleissuunnitelmassa. isäksi valtatien itäpuolelle sijoittuville rampeille olisi tehtävä suojatiet valtatien suuntaista kevyen liikenteen väylää varten. Vaihtoehtoiset ratkaisut on esitetty liitteellä. Päätettiin pitäytyä yleissuunnitelman mukaisessa ratkaisussa siten, että liikenneaseman pysäköintiä ja muita siirrettäviä rakennelmia voidaan sijoittaa ramppivarauksen paikalle. Ensimmäisenä parantamistoimenpiteenä tutkittiin liikennevalo-ohjausta nykyiseen liittymäjärjestelyyn tai kiertoliittymää. iikennevalo-ohjauksen etuja olisi toimenpiteen edullisuus, koska kanavointi on valmiina valtatiellä. Ongelmana olisi rautatien ylikulusta tulevat autoilijat, joiden olisi vaikea pysäyttää punaisiin valoihin alamäessä ja toisaalta nousta ylämäkeen toiseen suuntaa ajettaessa. Ongelma koskisi erityisesti raskasta liikennettä talviaikana. Hiljaisen liikenteen aikana olisi vaarana, että autoilijat olettaisivat liittymää lähestyessään valon vaihtuvan vihreäksi, ja jos sivusuunnalta saapuva autoilija ehtisi ensin ylittää liikennevalojen ilmaisimen, päin punaisia ajamisen vaara olisi suuri ja siitä mahdollisesti aiheutuvan onnettomuuden seuraukset olisivat vakavat. Toinen ongelma olisi valtatien suojatiet, jotka olisi sijoitettava varsin kauas liittymästä nykyisen alikulun takia, ja suojatiet jäisivät liikennevaloohjauksen ulkopuolelle. Nivalan edellisessä, vuoden, liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty kiertoliittymä risteyksen ratkaisuksi. Esitetty kiertoliittymä on varsin iso, ja mm. nykyinen alikulku jouduttaisiin purkamaan. Ratkaisulla on haettu etenkin raskaan liikenteen sujuvuutta. Edellistä pienempi kiertoliittymä mahtuu nykyiselle liittymäalueelle siten, että olemassa oleva kevyen liikenteen alikulku voi- vt (Ylivieskantie) vt (Kajaanintie) kt keskiympyrän halkaisija m vt / vt KIERTOIITTYMÄ uonnos.. Kuva. Valtateiden kiertoliittymä.

28 Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys TOIMENPITEET daan säilyttää. Rakentamiskustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin isossa ympyrässä. Alkuvaiheen ratkaisuksi valittiin kiertoliittymä ja nykyisen alikulun säilyttäminen. Valtatien suojatie jää ennalleen liittymän itäpuolella. iittymän länsipuolelle rakennetaan kevyen liikenteen alikulku samaan aikaan kuin uusi maankäytön liittymä valtatielle. Mikäli maankäytön toteutuminen viivästyy, suojatie säilyy niin ikään ennallaan. Pysäkit säilytetään liittymän kullakin poistumissuunnalla. Urheilutie Urheilutien liittymä jää ennalleen. Tarvittaessa liittymään voidaan rakentaa väistötila, mutta ennustetuilla liikennemäärillä tarvetta ei ole. Asematie Asematien liittymän vaihtoehtoina olivat kiertoliittymä tai nykyisen liittymän kanavointi ja tarvittaessa liikennevalo-ohjaus. Koska valtateiden liittymäratkaisuksi valittiin kiertoliittymä, Asematien liittymään sopiva ratkaisu on kanavointi ja liikennevalo-ohjaus. Tällöin kiertoliittymiä ei ole valtateillä liikaa. Ratkaisua puoltavat vaiheittain rakentamisen mahdollisuus ja kevyen liikenteen ylittämisen turvaaminen valo-ohjatun suojatien kautta. Se on halvempi ratkaisu kuin +kanavointi +kanavointi kiertoliittymä katu kanavointi liittymän katkaisu +kanavointi. vaihe kanavointi korokkein kanavointi, kilometriä kanavointi väistötila Kuva. Tavoitetilanteen liittymäratkaisut.

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2009 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja (näkymä Kalliontien ja Seuratien

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Mäntyharju Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Kuva 1. Liikenneturvallisuusselvityksen kohde

Kuva 1. Liikenneturvallisuusselvityksen kohde Liikenneturvallisuusselvitys 1 (5) 25.4.2013 Vihdin kunta Jarkko Riipinen PISTEEN KIERTOLIITTYMÄN ALUE, LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS Suunnittelukohde Suunnittelukohde sijaitsee Vihdin kunnassa, Nummelan

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2 1 Lahdentie, keskustaajaman 2 Lahdentie, keskustaajaman 3 Lahdentie, keskustaajaman 140/12/200 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1500 Liikennevaloliittymien

Lisätiedot

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014 Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat 3.10.2014 2 Alustavat liikenneympäristön parantamisesitykset

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA Arvioinnin tilaaja: Suunnitelman laatija: : Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Janne Ponsimaa SITO Oy/ Paavo Mero, Anna Kiuru Klas Hytönen, Ramboll Finland Oy/Trafin hyväksymä

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Kangasniemi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie TOIMENPIDEOHJELMA, PIRKKALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Koivisto: Varuskunnantie Nopeusrajoituksen alentaminen 80 => 60 40 0,02 68 3003//0 - /700 km/h myös Lempäälän suuntaan,

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Takkulan alueen liittymäjärjestelyt

Takkulan alueen liittymäjärjestelyt Takkulan alueen liittymäjärjestelyt Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaavan valmistelu alkoi vuoden 2008 alussa. Kaavassa otetaan kantaa myös valtatien 12 tavoitteellisiin rinnakkaistieja

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Ajankohtainen T&K Valmistuneet ja tekeillä olevat T&K -selvitykset Valmistunut selvitys Turvasaarekkeella varustetut liittymät Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS E26192 UURAISTEN KUNTA LUONNOS SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari Luonnos MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 1 Yhteenveto Naantalin kaupunki on laatimassa asemakaavaa Porhonkallion-Virpin alueelle, jonne

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot