Liite 4. 1 Liiketoiminnan määritys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 4. 1 Liiketoiminnan määritys"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP- Kivi LUONNONKIVITUOTANNON KEHITTÄMISMALLI, Esiintymien tuotantoon saattamisen toimenpiteet Seppo Leinonen, GTK 1 Liiketoiminnan määritys Liiketoiminnan aloittava luonnonkiviyritys voi olla joko alueella jo oleva tai muualta alueelle siirtyvä yritys. Yrittäjällä voi olla muuta maa-ainesalan toimintakokemusta (kiviaines, sora jne.) tai vasta liiketoimintaa aloittava uusi yritys. Luonnonkivituotannon käynnistämisessä yritysten tarpeet vaihtelevat. Kokenut yrittäjä saattaa päästä liikkeelle jo pelkästään esiintymä- ja maanomistajatietojen avulla. Uusi yrittäjä tarvitsee seikkaperäisempää tietoa esiintymän kivilajista, vuokrasopimuksista ja pitempiaikaista opastusta tuotantoa valmistelevissa toimissa, myös opastusta kehittämistoimiin tarvittavien rahoituskanavien löytämisessä ja rahoitusneuvotteluissa. Jo alkuvaiheessa on tärkeää selvittää tuotannon luonne (louhinta, louhinta omajalostus, muistokivi ympäristökivi- rakennuskivi) ja tuotteiden markkinat ja olla yhteydessä potentiaalisiin ostajiin. Myyntikanavien kartoittamisessa tulee käyttää laadukasta näytemateriaalia ja riittävää esiintymätietoa. Näytemateriaali on järkevää hankkia irrottamalla 1-2 m 3 kookkaita lohkareita kehittämistoimien alkuvaiheessa. Lohkareet ja koejalosteet on hankittava viimeistään esiintymäinventoinnin yhteydessä koeluonteisessa louhinnassa. 2 Toimintaympäristön analyysi Paikallinen varantotieto ja sen käyttöön otettavuus, kivityypin ja tuotteen kysyntä ja kehitysnäkymät (markkinatilanne) ovat uuden louhinnan lähtökohtatietoja. Lisäksi tulisi olla tietoa tuotantopaikalle johtavan tiestön kunnosta, alueen kaavoituksesta, ympäristöolosuhteista, lähimmistä kiinteistöistä (toiminnan lupien saatavuus) ja työvoiman saatavuudesta tai sen koulutusmahdollisuuksista. 3 Luonnonkivituotannon käynnistysprosessi Toiminta-ajatus, esiintymän ja kivityypin perustiedot, markkinakatsaus ja niiden arviointi. Esiintymän maa-alueen vuokraus. Tuotannon käynnistämiseen tähtäävä inventointiprojekti ja investointisuunnitelma. Toiminnallisten maa-ainesten otto ja ympäristöluvan hakeminen (tapauskohtaisesti voidaan hakea inventointitutkimusten ja tuotantokokeilujen jälkeen). Toiminnallisten lupien hankinnassa tulee käyttää alan palvelun tarjoajia.

2 Toimenpiteet: Inventointipäätöstä ennen on tehtävä toimet: Esiintymäinventointi -> Tarkka varantotieto Koelouhinta -> Tuotekuvan tarkentaminen ja kannattavuusarvio Koejalostus -> Tuotelaadun määrittäminen ja kannattavuusarvio Materiaalitutkimukset -> Teknisten tietojen määritys (huokoisuus, lujuus jne.) Koemarkkinointi -> Myyntikanavan valmistelu =>Tuotanto- ja investointipäätös 4. Toiminnalliset luvat Luonnonkiven louhintaa säätelee maa-aineslaki (ML 555/1981) ja asetus (926/2005) sekä ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) ja asetus ( /169). Toimintaa säätelee myös Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Koelouhintaan on mahdollista hakea määräaikainen lupa melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminnan ilmoituksella kunnan tai kaupungin ympäristötoimelta (YSL 86/2000) 60 :n mukaisesti. Koelouhinnalle ei tarvita varsinaista ottamissuunnitelmaa tai ympäristölupaa. Maa-ainesten ottamissuunnitelmasta tulee käydä ilmi louhittavan kiviaineksen määrä ja laatu, kaavoitustilanne, ottoalueen rajat, avaus, kuorinta ja pintamaiden varastointi. Lisäksi suunnitelmasta tulee käydä ilmi luonnonolosuhteet, erityisesti pohjavesiolot, sekä hankkeen vaikutus niihin ja ympäristöön, aineksen ottojärjestys ja -tapa, eteneminen, aineksen välivarastointi, alin ottotaso sekä mahdollinen jalostus. Suunnitelmassa on oltava myös miten aluetta siistitään toiminnan aikana sekä louhinnan loputtua, maisemointi, maastonmuotoilu ja kasvillisuuden istutus työn aikana sekä louhinnan loputtua ja vielä louhintatöiden aikataulu. Ottosuunnitelma liitetään lupahakemuslomakkeen liitteeksi. Kunnan/kaupunginvaltuusto käsittelee lupahakemuksen ja myöntää luvan. Ottolupa myönnetään yleensä 10 vuodeksi (lupakausi) kerrallaan. 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa maa-aineslaissa 468/ määritellään myös pitemmät ottoluvat mahdollisiksi Erityisistä syistä lupa voidaan kuitenkin myöntää pitemmäksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksitoista vuodeksi, ja kalliokiven louhinnan osalta enintään 20 vuodeksi., jos se hankeen laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun ja muihin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Maa-aineslupaan liittyvän ympäristölupahakemuksen (tarvitaan mikäli louhintaa > 50 vrk lupakaudessa) käsittelee kunnan tai kaupungin ympäristöviranomainen. Sivukiven murskaukselle on haettava erikseen ympäristölupa, mikäli sitä tehdään yli 50 vrk lupakaudessa. Lupahakemus maa-ainesten ottoon https://lomake.fi/forms/pdf/kun/ke6616/fi, ympäristölupahakemuslomakkeita Louhostöiden aloituksesta tulee tehdä ilmoitus paikalliselle työsuojeluhallinnolle. Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajan tekemään työsuojelun toimintaohjelman.

3 Räjähdysaineiden käsittelyn turvallisuusvaatimukset määritellään räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeissa ja panostaja-asetuksessa. Liite 4 Suomen ympäristöministeriön alueiden käytön osasto on julkaissut 2003 Luonnonkivituotannon elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset - julkaisun (Aatos S., 2003). Julkaisusta käy ilmi, ettei erillistä pohjavesiselvitystä luonnonkivilouhimosta ole tarpeellista tehdä, mikäli louhoksen läheisyydessä (< 500 m louhimoalueen painopisteestä) ei ole talousvesikaivoa tai luokiteltua pohjavesialuetta. Erillistä meluselvitystä ei vaadita, mikäli etäisyys häiriintyvään kohteeseen on yli 500 m. Meluselvityksessä huomioidaan poraamisen, pyöräkuormaajien, kuorma-autojen ja muiden vastaavien koneiden melu. Louhinnassa muodostuvan varsinaisena lohkaretuotteena hyödyntämiskelvoton sivukivilouhe varastoidaan alueelle. Sivukivelle on hyötykäyttöä esimerkiksi murskeen raaka-aineena. Sivukivi luokitetaan kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) mukaan tuotannon jätteeksi Tavalliset kivilajit on luokiteltu pysyviksi ja ne voidaan läjittää alueelle vapaasti ilman erillisiä järjestelyjä. 5 Kehittämisrahoitus ja investointituet Yritykset voivat hakea kehittämistoimiinsa tukirahoitusta maakuntien liitoilta, TE- keskuksista ja TEKES: iltä. Tarkemmat tiedot käyttökelpoisimmista rahoitus- ja investointiavustuslähteistä saa paikallisilta yrityskehitysviranomaisilta. 6 Toimintaa tukevia tietolähteitä Luonnonkivitietoa Luonnonkiviteollisuus: Kiviteollisuusliitto ry: Tutkimus: Geologian tutkimuskeskus (GTK): Aineistot Luonnonkiviesiintymät: Kiviainestilinpito Yrityspalvelut Oulunkaaren kuntayhtymä: Piisilta 1 Micropolis II Puh. (08) Faksi (08) WWW: Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus: Veteraanikatu 1, Oulu Postiosoite: PL 86, Oulu Vaihde Faksi: s-posti:

4 Palvelun tarjoajia Tutkimus: Geologian tutkimuskeskus: Itä-Suomen yksikkö, Kuopio, Neulaniementie 5, KUOPIO, Geoneuvo, YEH: Tarulankatu 26, LAPPEENRANTA, p Timanttikairaus: Suomen malmi Oy: Juvan Teollisuukatu 16-18, Espoo, p , s-posti: Destia Oy: Mikkeli, Arinakatu 6-8, 50170, Mikkeli, Puh , s-posti: Maatutkaus Geologian tutkimuskeskus: Itä-Suomen yksikkö, Kuopio, Neulaniementie 5, KUOPIO Louhintatekniinkat Tmi Aku Kainulainen: Pitkälänniementie VARKAUS, p Kaakon Kallioporaus Oy: Kotkantie 5, VIROLAHTI. Kunta: Virolahti, p , myös railoporaus Kaakon Maanrakennus Oy: Hirsikankaantie 127, VIROLAHTI, p Kaivu ja Kuljetus Pyöriäinen ay: Alatie 14, Tohmajärvi Puhelin: p p , myös vaijerisahaus. Mastone Oy: Osoite: Ahokatu 11, 78870, Varkaus, p , myös vaijerisahaus Pohjois-Karjalan Aikuisopisto: Karjalankatu 2, Teollisuuskatu 2, Outokumpu, p. Teollisuuskatu 2, puhelin Jalostustekniikat Kivitimo Oy: Laisniementie 15, MUURIKKALA, p Kiviveistämö Vientikivi Oy: Pähkinäkuja 6, Panelia, p Sulokivi Oy: Ruoppitie 4, Joensuu, p OK Graniitti Oy: Likalantie 565, OULAINEN, p

5 Louhinta Lampi Oy: Ylöstalontie 2, Myrskylä, p Kaavin Kivi Oy: Kirjekuorentie Kaavi, p Liite 4 Kiven testaus Stone Pole Oy: Stone Pole Oy Kuhnustantie JUUKA Tampereen teknillinen yliopisto, maa- ja pohjarakenteet: Korkeakoulunkatu 5, TAMPERE VTT Expert Services Oy testauslaboratorio: Biologinkuja 7, Espoo Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Joensuu: Markkinointi: Kivirengas Skaldo-Ring Oy: Ljungeldsvägen 21, KIRKKONUMMI p Mastone Oy: Ahokatu 11, 78870, Varkaus, p , Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Joensuu: Whiteness T. T. Ky, Lehmo: Kaisalantie 10, Lehmo, Idestra Consulting Oy, Rajakatu 65, KUHMO, Maa-ainesten otto- ja ympäristölupahakemukset, ympäristötutkimukset Pöyry, Suomi: Ramboll Finland Oy : PSV-Maa ja Vesi Oy: GTK: Destia Oy: Promethor Oy: Kivimieskoulutus Koulutuskeskus Salpaus, kiviala, Lahti: Nivalan ammattiopisto, Pyhäjärvi: Vammalan ammattikoulu:

6 Suomalaisia kiviliikkeitä (luonnonkiviteollisuus, Kiviteollisuusliitto ry, Yritys Yhteyshenkilö Kotisivu Fontell Granite Ltd Oy x < m3 lohkareet Granicon Oy x m3 lohkareet Iitin Graniitti Oy ympäristökivet Ikikivi Oy x < m3 sisustuskivet ImageKivi Oy sisustuskivet Interrock Oy x < m3 lohkareet Kaavin Kivi Oy x < m3 lohkareet Kapeen Kivipojat Oy x m3 lohkareet Kauhavan Kiviveistämö Velj.Mäki muistokivet Keikyän Kivi Oy sisustuskivet Keski-Suomen Kiviteollisuus Oy Suur-Savonkatu 9 FIN Mikkeli muistokivet Rakennusliike Mika Hartikainen Oy sisustuskivet Kivitimo Oy sisustuskivet Kiviveistämö Berglöf Oy muistokivet Kiviveistämö Levander Oy muistokivet Koilliskivi muistokivet Kymen Granite Oy x < m3 lohkareet Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy sisustuskivet Liuskemestarit & Co Oy liuskeet Loimaan Kivi Oy sisustuskivet Louhi Kivitasot Oy sisustuskivet Louhinta Lampi Oy x < m3 lohkareet LT Granit Oy x m3 lohkareet Nivalan Kivi Oy sisustuskivet OK Graniitti Oy x < m3 lohkareet Palin Granit Oy x > m3 lohkareet Peipohjan Kiviveistämö Oy x < m3 lohkareet Polar Granit Oy x < m3 muistokivet Rouhiaisen Kivi Oy sisustuskivet Savon Kivi Oy x < m3 lohkareet Seita Stone Oy sisustuskivet Sorvikivi Oy x < m3 Kivipallot Sukevan Kivi Oy x < m3 sisustuskivet Sulokivi Oy muistokivet Suomen Graniittikeskus Oy sisustuskivet Suomen Kivivalmiste Oy muistokivet Taivassalon Graniitti Oy x < m3 lohkareet Tampereen Kovakivi Oy x < m3 lohkareet Tervajoen Kiviveistämö Oy sisustuskivet Tulikivi Oyj x > m3 sisustuskivet Uotilan Kivi sisustuskivet Valkeakosken Kivi-tuote Ky sisustuskivet Vientikivi Oy Finland x < m3 sisustuskivet Viinijärven Kivi Oy x < m3 ympäristökivet Vikmanin Kivi Ky muistokivet Ylivieskan Kivihiomo Oy muistokivet Ylämaan Graniitti Oy sisustuskivet Kaakon Maanrakennus Oy x > m3 louhintaurakoitisja Finnish Natural Stone Association Louhintaa Vuosittainen tuotanto Tuotteet

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

KAINUUN KAIVANNAISALAN NEUVOTTELUKUNTA =Teemaohjelman ohjausryhmä KAINUUN KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2015

KAINUUN KAIVANNAISALAN NEUVOTTELUKUNTA =Teemaohjelman ohjausryhmä KAINUUN KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2015 KAINUUN KIVI- JA KAIVANNAISTEOLLISUUDEN TEEMAOHJELMA 2008-2013 Ohjaus KAINUUN KAIVANNAISALAN NEUVOTTELUKUNTA =Teemaohjelman ohjausryhmä KAINUUN KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2015 Yritystoiminta

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2006 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2006 2006 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla

Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla Satu Routa-Lindroos ja Nina Nenonen 11.6.2014 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan POSKI-hanke Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-323-5

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot