ON SAATAVA AIKAAN MUUTOS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ON SAATAVA AIKAAN MUUTOS!"

Transkriptio

1 JOKU RAJA! TYÖVALIOKUNNAN JULKILAUSUMA 2009 ON SAATAVA AIKAAN MUUTOS! Tasavallan presidentti Tarja Halonen totesi uudenvuodenpuheessaan seuraavasti: Henkirikollisuus on suurelta osin miesten keskinäistä väkivaltaa, mutta kymmenet naiset menettävät vuosittain henkensä lähisuhdeväkivallan uhreina. Raiskaukset ja muu väkivalta on vielä tätäkin yleisempää. Me emme voi emmekä saa ummistaa silmiämme tältä. On saatava aikaan muutos. Amnestyn Suomen osaston kokoama Joku raja! -työvaliokunta 1, yli kahdenkymmenen järjestön ja tahon verkosto, yhtyy Tasavallan presidentin vaatimukseen. Ennen kaikkea vaadimme, että Suomen valtio kantaa vastuunsa muutoksen aikaan saamisesta ja tehostaa merkittävästi toimenpiteitä, joilla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjutaan. MITEN HALUAMME SUOMEN HALLITUKSEN TOIMIVAN NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN TORJUMISEKSI VUONNA 2009? 1. Hallituksen on kohdennettava naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen riittävästi rahaa, työvoimaa ja asiantuntemusta Vanhasen II hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan ( ) on kirjattu, että Suomeen laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen ohjelma. Ohjelmaa on pitkään odotettu, ja sitä on vaadittu niin ruohonjuuritason väkivallan vastaista työtä tekevien suulla kuin YK:n CEDAW 2 -komitean vastauksena Suomen määräaikaisraporttiin 3. On erinomaista, että laatiessaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman Suomen istuva hallitus vihdoin nimeää ongelman ja ilmiön nimenomaan naisiin 1 Työvaliokunnassa mukana olevat järjestöt ja tahot: Amnesty International Suomen osasto, Amoral hanke kunniaan liittyvää väkivaltaa vastaan (MLL Uudenmaan piiri), Crash ry (Tutkimusta ja toimintaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi), Ensi- ja turvakotien liitto ry, Exit irti prostituutiosta ry, Finlands Svenska Marthaförbund r.f, FinnWID - Naiset kehitystyössä ry, Ihmisoikeusliitto ry, Invalidiliitto ry, Kirkkohallitus / Väkivallasta sovintoon -kampanja, LOVE ry - Lapsen Oikeus Väkivallattomaan Elämään, Lyömätön Linja Espoossa, Marttaliitto ry, Monika- Naiset liitto ry, Naisasialiitto Unioni ry. Naisjärjestöt Yhteistyössä - NYTKIS ry, Naisten Apu Espoossa ry, Naisten Linja Suomessa ry, Nicehearts ry, NNKY liitto ry, Profeministimiehet ry ja Suomen White Ribbon kampanjayhdistys ry, Rikosuhripäivystys, Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry, Suomen Unifem ry, Suomen World Vision, Tukinainen ry - Raiskauskriisikeskus, Tyttöjen Talo sekä sukupuolistuneen väkivallan tutkijaverkosto. 2 YK:n naisten oikeuksien yleissopimuksen toteutumista valvova komitea. CEDAW- sopimus (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ) on kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva YK:n yleissopimus, jonka Suomi on allekirjoittanut lisäpöytäkirjoineen. 3 CEDAW sopimusta koskevat määräaikaisraportit ja niistä annetut suositukset osoitteessa

2 kohdistuvaksi 4. Korostamme, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman lähtökohtana on oltava laaja näkemys ilmiön luonteesta ja tavoitteet on asetettava sen mukaan 5. Lupaus ohjelman laatimisesta ei vielä anna syytä juhlaan. Istuvan hallituksen todellinen poliittinen tahto torjua naisiin kohdistuva väkivalta punnitaan ohjelman toimeenpanon resursoinnista päätettäessä. Ohjelman toimeenpanon kannalta on välttämätöntä että asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen investoidaan riittävästi rahaa, työvoimaa ja asiantuntemusta. Vuonna 2009 hallitus tulee elvyttämään kansantaloutta kymmenillä, sadoilla miljoonilla tai jopa miljardeilla euroilla. Viisasta taloudenhoitoa on arvioida elvytyspaketin sukupuolivaikutukset ajoissa. Kuntien lähisuhdeväkivallan vastaista työtä ohjaamaan sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut suositukset 6, jotka toteutuessaan tehostavat merkittävästi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. Kuitenkin samaan aikaan talousvaikeuksista kärsivät kunnat ovat pakotettuja leikkauksiin erityisesti sosiaali- ja terveystoimissaan. Valtion on huolehdittava siitä että kunnilla on mahdollisuus toteuttaa esitettyjä suosituksia. On erinomaista, että tulevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) tullaan perustamaan asiantuntijakeskus lähisuhteissa- ja perheessä tapahtuvaa väkivaltaa sekä seksuaalista väkivaltaa torjumaan. On välttämätöntä, että tälle keskukselle varataan riittävät toimintamahdollisuudet eli kylliksi asiantuntijoita ja rahaa toiminnan käynnistämiseksi. Keskuksen toiminnassa on huomioitava, että lähi- ja parisuhdeväkivallassa on kyseessä tyypillisesti naisiin kohdistuva sukupuolistunut väkivalta. Keskuksen asiantuntemuksen on kuitenkin oltava laajaalaista, kattaen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan väkivallan, patriarkaattisen kunnian nimissä tehdyn väkivallan, pakkoavioliitot ja muut sukupuolistuneen väkivallan muodot. Jotta keskuksen asiantuntijuus täyttää sille asetetut tavoitteet keskuksen viranhaltijoiden rekrytoinnissa on noudatettava avointa hakua. 2. Hallituksen on varmistettava naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn jatkuvuus Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman suunnittelu on vasta aluillaan. Olettaen, että ohjelman sisältö on valmis vuoden 2009 loppuun mennessä, jää itse toteuttamiseen aikaa kaksi vuotta. Kahden vuoden ohjelmatyöllä ei väkivallan torjumisessa pitkälle päästä. Kestävien tulosten saamiseksi työtä on jatkettava yli hallituskausien. Valmisteilla olevan ohjelman myötä on luotava pysyviä kunnallisia ja valtion ohjauksessa olevia rakenteita. Pysyvän lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön keskuksen lisäksi jokaiseen kuntaan ja seutukuntaan on nimettävä yhteyshenkilö, jonka toimenkuvana on edistää, koordinoida ja seurata 4 Vuonna 2004 Joku raja! -työvaliokunta kirjasi suosituksensa valtioneuvostolle koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä. Vuonna 2005 esittelimme päivitetyt suositukset. Nämä suositukset ovat nyt, vuonna 2009, osin vanhentuneita. Tämä on merkki edistyksestä. Huolimatta positiivisesta kehityksestä sukupuolistuneen väkivallan kitkeminen yhteiskunnastamme vaatii vielä paljon työtä. 5 Euroopan Neuvoston ministerikomitea päätti joulukuussa 2008 perustaa jäsenvaltioiden nimeämistä asiantuntijoista koostuvan ad hoc - komitean, jonka tehtävänä on laatia ehdotus naisiin kohdistuvaa väkivallan torjuntaa koskevaksi yleissopimukseksi. Asetetun komitean nimessä spesifioidaan yleissopimuksen ala kattamaan naisiin kohdistuva väkivalta. Linkki päätökseen: 6 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset TUNNISTA, TURVAA JA TOIMI. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:9. Saatavilla osoitteessa

3 paikallista väkivallan vastaista työtä. Valtion vastuulla on luoda yhteiskunnalliset ja sosiaaliset puitteet, joissa väkivaltaa ehkäistään tehokkaasti 7. Tämä tarkoittaa, että uhreille on tarjolla laadukasta, monipuolista ja pitkäjänteistä tukea. Olennaisena osana näitä tukitoimia valtion tulee järjestää riittävät suojelutoimet väkivallan uhreille ja niille joita väkivalta uhkaa. Tuen on oltava saatavilla kaikille naisille ja tytöille tasapuolisesti - myös eri kielillä maahanmuuttajille väkivaltaa todistaneet tai kokeneet lapset ja nuoret saavat toipumiseensa pitkäaikaista tukea oikeusjärjestelmää kehitetään niin, että tekijät ohjautuvat heille tarkoitettujen katkaisuohjelmien piiriin. ylipäätään säädöksiä on kehitettävä siten, että naisiin kohdistuva väkivalta tunnistetaan aiempaa paremmin: esimerkiksi toistuvan väkivallan ja väkivallan pelon aiheuttama haitta uhrille ja väkivaltaa todistaville on otettava lainsäädäntömuutoksissa huomioon Tällä hetkellä lukuisiin ohjelmiin on siroteltu väkivallan vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Myös muihin ohjelmiin sisältyvät toimenpiteet tulee naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman suunnitteluprosessissa koota yhteen, nimetä toteuttajatahot ja vaatia raportointia ohjelmien toimeenpanon suunnittelusta ja etenemisestä naisiin kohdistuvan väkivallan ohjelman suunnitteluryhmälle. Tiedot tulee luovuttaa perustettavalle lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn keskukselle eri toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia varten. 3. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman painopisteen tulee olla väkivallan ehkäisyssä Ihmisoikeusperustaltaan naisiin kohdistuvassa väkivallassa kyse on syrjinnästä. Yhteiskunta, jonka sukupuolistunut väkivalta läpäisee estää naisten oikeuksien täysimääräisen toteutumisen 8. Kulttuurin muuttaminen on mahdollista, mutta se vaatii pitkäjänteistä työtä. Kulttuurinmuutoksen tärkeä osatekijä on kattava ehkäisytyö. Ehkäisytyön tulee sisältää eri tahoille suunnattua, nimenomaan tätä aihetta käsittelevää koulutusta. Koulutusta tarvitaan erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ihmisoikeusulottuvuuden valaisemiseksi, mutta myös väkivallan eri ilmenemismuotojen tunnistamiseksi. Tehokasta ehkäisyä toteuttaisi esimerkiksi valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkko, joka tarjoaisi tietoa ja tukea niin ensimmäisessä seurustelusuhteessaan oleville nuorille kuin ikääntyneille. Joku raja! työvaliokunta on laatinut ehdotuksen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman sisällöksi. Ohjelman suhteen toivomme istuvan hallituksen ministereiltä lujuutta: tulevaa ohjelmaa ei tule aliresursoida. Hallitus ei voi eikä saa antaa taloudellisten argumenttien sumentaa ihmisoikeustavoitteitaan. Muutoksen aika on nyt. 7 Euroopan Unioni painottaa julkistetuissa suuntaviivoissa naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta, että jäsenvaltioilla on vastuu ottaa käyttöön tehokkaat ja koordinoidut strategiat naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan estämisessä ja väkivaltaan reagoimisessa. 8 Naisiin kohdistuvana sukupuolistuneen väkivallan kirjo ulottuu fyysisestä ja seksuaalisesta pari- ja lähisuhdeväkivallasta seksuaaliseen häirintään, naiskaupasta prostituutioon, patriarkaattisen kunnian nimissä tehtyyn sukuväkivaltaan, väkivaltaisiin perinteisiin kuten sukuelinten silvontaan, nuorten tyttöjen seksualisoimiseen ja muihin, naisten oikeuksien toteutumista rajoittaviin tekoihin. Lisäksi ilmiön piiriin luetaan pakkoavioliitot, tyttösikiöiden abortointi jne.

4 ALLEKIRJOITTAJAT: REKISTERÖIDYT YHDISTYKSET JA LIITOT Amnesty International Suomen osasto ry Crash ry (Tutkimusta ja toimintaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi), Ensi- ja turvakotien liitto ry Finlands Svenska Marthaförbund r.f. LOVE ry - Lapsen Oikeus Väkivallattomaan Elämään Lyömätön Linja Espoossa Marttaliitto ry Monika-Naiset liitto ry Naisten Apu Espoossa ry Naisten Linja ry Naisasialiitto Unioni ry Nicehearts ry NNKY-liitto ry NYTKIS ry Profeministimiehet ry Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry Suomen White Ribbon kampanjayhdistys ry Suomen Unifem ry Tukinainen ry, raiskauskriisikeskus Tyttöjen Talo - sukupuolisensitiivisen tyttötyön keskus ALLEKIRJOITTAJAT: VERKOSTOT, KAMPANJOIVAT TAHOT, HANKKEET Amoral -hanke kunniaan liittyvää väkivaltaa vastaan (MLL) Rikosuhripäivystys Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio Kirkkohallitus / Väkivallasta sovintoon -kampanja Väkivaltatutkijat -verkosto

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Lukijalle! Suomen Naistutkimuksen Seura ry Sällskapet för kvinnoforskning i Finland palkitsi Friidu opintomateriaalin vuoden 2004

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä 2007:4 selkokieli Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:4 selkokieli Yhdistyneiden

Lisätiedot

Väkivalta ja terveys maailmassa

Väkivalta ja terveys maailmassa Väkivalta ja terveys maailmassa WHO:n raportti toim. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi ja Rafael Lozano L ÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY T ERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA Suosituksia Suomelle Julkaisutiedot Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVII 2013 Teksti: Anna Hyvärinen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto) ja Katri Leino-Nzau (Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot