MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS"

Transkriptio

1 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, Mikkeli MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU TEKNINEN LAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT NÄHTÄVILLÄ TEKNINEN LAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT ALUSTAVASTI , NÄHTÄVILLÄ , KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT LAINVOIMAINEN Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy

2 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... 3 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Ympäristön tila, luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset... 7 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo ja palaute Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät- ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

3 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava-alueen muutos koskee Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan, Kaukolan, korttelin 2 tonttia 206 sekä tämän viereisiä katualueita. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Mikkelin kaupungin ruutukaavakeskuksessa n. 150 m torista länteen Mikonkadun ja Hallituskadun kulmauksessa osoitteessa Mikonkatu 6, Mikkeli. Paikalla sijaitseva liikerakennus on vuodelta 1962 ja siinä toimii nykyisin kangaskauppa, lahjatavaraliike ja luontaistuotekauppa. Tontilla on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta. Samassa korttelissa on asuinliiketaloja ja vastapäätä sijaitsevat tavaratalo Carlson, kauppakeskus Akseli ja Hotelli Cumulus. Lähimaiseman hallitsevin elementti on punatiilinen tuomiokirkko, joka on mäellä Hallituskadun päätteenä. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan työnimenä on Mikonkatu 6. Kiinteistön omistaja Mikkelin Hotelli- ja Kauppakiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muutosta tavoitteena muuttaa alueen maankäyttöä tehokkaampaan suuntaan niin, että tontin rakennusoikeutta ja kerroslukua nostetaan liike- ja asuinrakentamisen tarpeita varten. Ydinkeskustan asunnoilla on ollut voimakas kysyntä viime vuosina. Uudisrakentaminen olemassa olevan yhdyskuntatekniikan yhteyteen on kuntataloudellekin edullinen ratkaisu. Voimassa oleva kaava vuodelta 2006 perustui siihen, että olemassa olevaa vuoden 1962 rakennusta olisi korotettu ja vanhojen tilojen käyttötarkoitus olisi säilynyt entisellään. Kaavan toteutus on haastavaa kellaritilojen ahtauden ja kalliiden autopaikoitus- ja rakenneratkaisujen vuoksi. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Ote ajantasa-asemakaavasta 3. Asemakaavan muutosehdotuskartta 4. Asemakaavan seurantalomake 5. Rakennetun ympäristön nykytilanne ja 3d -havainnekuvat tavoitetilanteesta 6. Tavoitetilanteen julkisivupiirrokset 7. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, : Mikkelin hallitustori ympäristöineen 8. Lausunnot ja vastineet luonnokseen 9. Muistio asukastilaisuudesta Lausunnot ja vastineet ehdotukseen Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

4 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutostyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Naapurikiinteistöjen edustajille tiedotettiin hankkeesta ja järjestettiin esittelytilaisuus Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (päiväys ) kirje toimitettiin kaupungin toimesta osallisille ja aikaa mielipiteisiin sekä lausuntoihin annettiin asti. Alueelle rakennettavan asuin- ja liikerakennuksen luonnossuunnittelua on tehty rinnan asemakaavan muutostyön kanssa. Luonnoksia on esitelty naapurikiinteistöjen edustajille sekä kaupungin kaavoitustoimistolle ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajalle. Ennakkoesittelyillä on ollut tarkoitus kartoittaa kaavoitus- ja rakennusvaiheeseen vaikuttavien tahojen tarpeet ja näkemykset. Mikkelin tekninen lautakunta on hyväksynyt luonnoksen ja pyytänyt lausunnot Etelä- Savon ELY:ltä, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja museovirastolta. Naapurikiinteistö As Oy Siesunkulma on jättänyt luonnoksesta huomautuksen. Lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat liitteenä 8. Maakuntaliitto ilmoitti, ettei sillä ole huomautettavaa. Mikkelin kaupunki kutsui lehti-ilmoituksella asukastilaisuuden kaupungintalolla Tilaisuudessa tai sen jälkeen ei jätetty huomautuksia, ks. liite 9. Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen alustavasti ja päätti asettaa sen nähtäville. Nähtävillä olon aikana kaavaehdotukseen saatiin viisi lausuntoa ja yksi muistutus. Lausuntoihin ja muistutukseen laaditut vastineet ovat liitteenä 10. Korjattu ehdotus oli nähtävillä Kaavaan saatiin kolme lausuntoa. Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa. Etelä-Savon ELYkeskus viittasi lausunnossaan aiempaan lausuntoonsa ( ). Lausunnon perusteella kaavan yleismääräyksistä poistetaan maininta erkkeristä. Arkkitehti Merenmies on toiminut hankkeen kaavakonsulttina ja kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen sekä asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen ovat ohjanneet kaavoitusta kaupungin puolelta. Kaavaa on muokattu luonnosvaiheesta saatujen mielipiteiden johdosta ja kaavamääräyksiä on tarkennettu ja täydennetty uusilla määräyksillä. 2.2 Asemakaava Ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä 2. Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 3. Keskustan kerrostaloasunnoille on Mikkelissä kysyntää, eikä uusia rakentamispaikkoja ole enää monta jäljellä. Asemakaavan muutoksella vastataan tähän tarpeeseen. Hankkeella on eheyttävät vaikutukset kaupunkikuvaan. Tuleva uudisrakennus eheyttää Mikkelin itälänsisuuntaisen pääakselin rakennuskantaa, joka jatkuu yhtenäisenä ja varsin tasakorkuisena rautatieasemalta tuomiokirkolle asti. Hallituskadun puolella 3. kerroksen räystäslinja noudattaa viereisen As. Oy Siesunkulman räystäskorkeutta, 4. kerros on katulinjasta sisäänvedetty ja noudattaa Siesunkulman harjakorkeutta. Mikonkadun varrella kadunvarren räystäs on 4. kerroksen kohdalla ja taaempana sisäänvedetty 5. kerros. Viereinen hotelli Cumulus nousee kerrosta korkeampana Mikonkadun toisella puolella. Kaavamääräyksellä estetään ulkonevien parvekkeiden Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

5 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty tekeminen yli Hallituskadun ja Mikonkadun rajalinjan. Rakennuksen julkisivut tulee rakentaa kiinni katulinjaan. Katutason julkisivu voidaan vetää irti rajasta nelikerroksisen rakennusalan kohdalla eli pääosin vain Mikonkadun varrella jalankulkutilan leventämiseksi. Katutason rakentaminen käsittää lähes koko tontin alan. Asuntojen piha-alue on liikehuoneistojen päällä 2. kerroksessa kuten naapuritalossa Mikonkatu 8. Istutettaville puille varataan kaista luonnollista maanpintaa. Myös terassipihalle tulee tehdä istutuksia. Autopaikoitus on kellaritiloissa. Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta ajoneuvoliittymä on osoitettu vain Mikonkadun puolelle. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Maanomistaja ja asemakaavamuutoksen hakija Mikkelin Hotelli- ja Kauppakiinteistöt Oy tulee toimimaan hankkeen rakennuttajana perustettavan yhtiön lukuun. Rakennuksen suunnittelu etenee rinnan kaavamuutoksen kanssa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kun kaava on saanut lain voiman. Toteuttamisesta tehdään maankäyttösopimus kaupungin kanssa. Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

6 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Alue on ruutukaavakeskustassa ja sen itä-länsisuuntaisen pääakselin varrella. Paikka liittyy naapurina keskustan kaupallisiin ydinkortteleihin. Liitteessä 5 on valokuvia alueen nykytilasta ja liitteessä 6 naapuritalojen julkisivupiirustukset Ympäristön tila, luonnonympäristö Varsinaista luonnonympäristöä ei ole. Lähin viheralue on laaja, kulttuurisesti arvokas Ristimäenpuisto, jossa tuomiokirkko sijaitsee. Maaperä on Mikkelin keskustalle tyypillistä hienoa hiekkaa. Aiemman käytön perusteella ei ole syytä epäillä maaperää pilaantuneeksi. Kohde sijaitsee pohjavesialueella (maakuntakaavan kohdemerkintä pv 274) Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on vuonna 1962 rakennettu entinen Osuusliike Savonseudun myymälärakennus, pinta-ala 930 m². Rakennukseen on tehty useita sisäisiä muutostöitä ja siinä toimii nykyisin kangaskauppa, lahjatavaraliike ja luontaistuotemyymälä. Kaavamuutoksen kohteena olevan tontin naapureina ovat: - Mikonkatu 8 liike- ja asuintalo vuodelta kerroksinen, vaalea pesubetonipinta, katutason liikehuoneistot lasipintaiset. Arkkitehti Jaakko Merenmies. - As Oy Siesunkulma, 3 kerroksinen asuintalokokonaisuus 1950 luvulta, vaalea rapattu pinta. Arkkitehti Eero Jokilehto. - Tavaratalo Carlson 1970 luvun lopulta, korotettu kaksikerroksiseksi 1990 luvulla. Katolla on kahdessa tasossa autopaikoitusta ja kellarikerroksessa myymälätilaa. Vaaleanharmaa laatoitettu julkisivu, jossa runsaasti kaupallisia tehosteita. Katutaso lasipintainen. - Cumulus hotelli ja kauppakeskus Akseli. Mikonkadun puoleinen 6 kerroksinen julkisivu vaaleansiniharmaata lasia ja harmaata pesubetonia. Rakennettu 5 m irti rajalinjasta,1, kerros lasipintainen, runsaasti kesäterasseja. - Vinosti vastapäätä poliisilaitos. Kulmauksen pääty tummaa punatiiltä. Alueen kadut teknisine verkostoineen ovat valmiit Maanomistus Tontin omistaa Mikkelin Hotelli- Kauppakiinteistöt Oy, joka omistaa myös vastapäisen Mikonkadun varrella olevan kiinteistön. Katualueet ovat Mikkelin kaupungin. Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

7 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset - Maakuntakaava Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu Suunnittelualue on kaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A) ja kohdemerkinnällä keskustatoimintojen alueeksi (C). Hallituskadun ympäristö on luokiteltu Valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (mav). Pohjavesialue (pv 274) ulottuu nyt käsiteltävään kortteliin. Ote maakuntakaavasta. - Yleiskaava Mikkelin keskustan yleiskaavassa (Y7/90) alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Alueen kerrosalasta on vähintään 1/3 varattava asumista varten. Ote Mikkelin keskustan yleiskaavasta. Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

8 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty Asemakaava Suunnittelualueen tontilla on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava. Kaavassa alue on osoitettu (AL) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asuminen on sallittu toisesta kerroksesta ylöspäin. Rakennusoikeus on 3000 kerrosalaneliömetriä. Katualueiden asemakaava on vahvistettu vuonna Ote ajantasa-asemakaavasta sekä samalle tontille valtuustossa hyväksytty alkuperäinen kaavamuutos. - Alueelle laaditut asemakaavasuunnitelmat Asemakaavan muutosta varten on maanomistajan toimeksiannosta Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy tuottanut kaavaluonnoksen sekä kaavaehdotuksen. Luonnokset on tehty myös tontille tulevasta rakennuksesta. Arkkitehti Jaakko Merenmies toimii myös kohteen kaavakonsulttina kaupungin ohjeistaessa kaavatyöskentelyä. - Rakennusjärjestys Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Voimaan tulo Rakennuskiellot Tonttiin ei kohdistu rakennuskieltoja - Suojelupäätökset Tonttiin ei kohdistu suojelupäätöksiä Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

9 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajan toiveesta. Kiinteistön omistaja Mikkelin Hotellija Kauppakiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muutosta tavoitteena muuttaa alueen maankäyttöä tehokkaampaan suuntaan niin, että tontin rakennusoikeutta ja kerroslukua nostetaan liike- ja asuinrakentamisen tarpeita varten. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Suunnittelu on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, ks. liite Vireilletulo ja palaute Maanomistaja on tiedottanut kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille kaavamuutoshankkeesta ja kutsunut heidät tutustumaan alustaviin kaava- ja rakennussuunnitelmiin Osallisille on toimitettu päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmasta on saatu seuraavat lausunnot: As Oy Siesunkulma Asunto Oy Siesunkulman hallitus on käsitellyt esittämäänne kaavaehdotusta liittyen Mikonkatu 6 kaavahankkeessa. Lisäksi yhtiö tiedusteli jokaiselta osakkeenomistajalta kantaa esitettyihin ratkaisuihin ja rakentamiseen yleensä. Aluksi taloyhtiö huomauttaa tekniseen toimeen kaavoitusta liian kireästä aikataulusta, koska asunto-osakeyhtiölain mukaiset kutsuajatkaan eivät mahdu annettuun aikatauluun ja taloyhtiön mielestä lain mukainen, aito vuorovaikutuksellinen kaavavalmistelu ei onnistu. Saatujen palautteiden mukaisesti haluaa taloyhtiö tuoda esille seuraavat asiat otettavaksi jatkotyössä. Lisäksi taloyhtiö edellyttää, että jatkossa kaikki kuulemiset tehdään niin, että asunto-osakeyhtiöllä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa ja antaa lausuntoja. Yhtiö haluaa tuoda esille seuraavat asiat; 1) Yhtiölle toimitetuissa aineistossa on ristiriita; esitetyssä kaavassa maksimikerroskorkeus on 5 (viisi) ja toimitetussa havainnekuvassa 6. Yhtiö edellyttää em. epäselvyyden selvittämistä kirjallisesti, jotta yhtiö voi asian käsitellä virallisesti pidettävässä yhtiökokouksessa ) Yhtiö edellyttää, että rakennusoikeutta myönnettäessä ja kaavoitettaessa kunnioitetaan olemassa olevaa rakennuskorkeutta ja esitettyä korkeutta ei hyväksytä Mikkelin kaupungin toimesta. 3) Kaavaluonnoksen mukaan Mikonkatu 6 tontin huoltoliikenne olisi tarkoitus toteuttaa Hallituskadun kautta, kadun joka nyt on jo kavennettu ja muutettu kävelykaduksi. Taloyhtiö edellyttää, että tontin huoltoliikenne toteutetaan Mikonkadun kautta olemassa olevaa reittiä pitkin. Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

10 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty Asiaa yhtiön puolelta hoitaa isännöitsijätoimisto Mikkelin Kiinteistöpysäkki, isännöitsijä Liisa Hölttä, Saksalanraitti 8, MIKKELI. Mikkelissä Pekka Ahonen hallituksen puheenjohtaja Kaavoittajan vastine: Naapureille tiedottamistilaisuudessa suunnittelija esitteli havainnekuvan, jossa rakennus oli kuusikerroksinen kertoen kuitenkin että kaavaluonnoksessa on kaupungin esityksestä päädytty maksimikorkeuteen viisi kerrosta. Kuva oli päätynyt osakkeenomistajille ilman tätä täsmennystä. Asia korjattiin yhtiökokouksessa olleessa esittelyssä. Rakennuksen korkeus on kaavaluonnoksessa sovitettu Hallituskadun varrella As Oy Siesunkulman räystäskorkeutta noudattavaksi. Katurajaan nähden sisään vedetyn neljännen kerroksen ylimmät osat on vastaavasti linjattu Siesunkulman harjakorkeuteen. Mikonkadun varrella rakennus on kerrosta matalampi kuin vastapäinen hotellirakennus. Rakennuttaja on hyväksynyt liikehuoneistojen huoltoliikenteen tapahtuvan Mikonkadun puolelta. Arkkitehti Jaakko Merenmies on esitellyt kaava- ja rakennusluonnoksia As Oy Siesunkulman pyynnöstä heidän yhtiökokouksessaan Kaavaluonnoksesta pyysi tekninen lautakunta lausunnot Etelä-Savon ELY:ltä, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja museovirastolta. Huomautus tuli naapurikiinteistöltä As Oy Siesunkulmalta. Lausunnot, niihin laaditut vastineet ja tehdyt muutokset ovat liitteessä Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt Maanomistaja on tiedottanut kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille kaavamuutoshankkeesta ja kutsunut heidät tutustumaan alustaviin kaava- ja rakennussuunnitelmiin Tilaisuuteen osallistui samassa korttelissa olevan As Oy Siesunkulman edustajat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille ja lausunnot pyydettiin mennessä. OAS on liitteenä 1. Kaavoituskonsultti Jaakko Merenmies on esitellyt luonnoksia Etelä-Savon Elyn arkkitehti Kirsti Kovaselle, joka on antanut ohjeita museoviraston Mikkelin keskustaa koskevien inventointien vaikutuksesta rakennussuunnitteluun. Kaupunkisuunnittelu on ohjeistanut useissa suunnittelupalavereissa kaavakonsultin tekemää työtä. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen ja asetti sen nähtäville ajalle Luonnosvaiheen asukastilaisuus järjestettiin , ks. liitteet 8 ja 9. Saadun palautteen perusteella kaavaa muokattiin ja kaavamääräyksiä tarkennettiin ja lisättiin uusia määräyksiä. Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen alustavasti ja päätti asettaa sen nähtäville Lausunnot ja muistutukset vastineineen liitteenä 10. Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

11 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty Saadun palautteen perusteella kaavaan tehtiin tarkentavia muutoksia mm. pienentämällä erkkerin syvyyttä 60 cm:iin ja varaamalla tarvittavatila pelastustietä varten tontin länsirajalle. Lisäksi poistettiin katujen alta maanalaisten tilojen merkinnät. Korjattu ehdotus oli nähtävillä Kaavaan saatiin kolme lausuntoa. Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa. Etelä-Savon ELYkeskus viittasi lausunnossaan aiempaan lausuntoonsa ( ). Lausunnon perusteella kaavan yleismääräyksistä poistetaan maininta erkkeristä Viranomaisyhteistyö Koska kaavamuutos on ylempiasteisten kaavojen mukainen, maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaista viranomaisneuvottelua ei ole järjestetty vaan kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kommentointimahdollisuuden myötä alustavat näkökannat myös viranomaisilta on saatu tietoon. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Vaihtoehtoluonnosten käsittelyssä kaupungin kaavoitustoimi edellytti, että uudisrakennus ulottuu kulmaukseen asti kuten viereiset naapurirakennukset. Pääliiketilan sisäänkäynti voi olla sisäänvedetty, kuten voimassa olevassa kaavassa on esitetty. Maanomistajan tavoitteet Rinnan kaavoitustyön kanssa tehdyllä rakennussuunnittelulla on tutkittu tulevan rakennushankkeen toiminnallisuutta ja soveltumista kaupunkikuvaan. Tavoitteena on vajaasti rakennetun tontin rakentuminen jatkossa ympäristöä eheyttävällä tavalla ja museoviraston inventoinnissa edellytetyllä tavalla. Kaupungin kerrostaloasuntojen kysyntään kyetään näin vastaamaan ja liiketoiminnalle turvaamaan kehitysmahdollisuudet. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Julkisivun materiaalissa ja värityksessä noudatetaan Hallituskadulle ja vieressä olevan As Oy Siesunkulman selkeää rakennustapaa myös toteutuksen parvekedetaljointia myöten. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaava toteuttaa ylempiasteisten kaavojen (maakuntakaavan ja yleiskaavan) antamia lähtökohtia. Maakuntakaavaan on Hallituskadun ympäristö merkitty museoviraston luokituksen mukaisesti valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Kadulle tyypillistä kadun rajalinjaan tukeutuvaa selkeää rakennustapaa noudatetaan. Prosessin aikana syntyvät tavoitteet ja niiden tarkentuminen ks. kohta Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

12 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavan perusrakenne, toimintojen keskinäiset suhteet sekä liittyminen ympäristön yhdyskuntarakenteeseen Kaavaluonnos noudattaa alueelle tyypillistä yhdistettyä liike-, toimisto- ja asuinrakentamista Mitoitus Asemakaavaa muutetaan niin, että nykyistä rakennusoikeutta nostetaan 3000 k-m²:sta keskusta-alueella yleisesti käytettyyn tehokkuuteen e=2,5, mikä tämän tontin pinta-alan 1878 m² mukaan tarkoittaa 4695 k-m². Tämän lisäksi maan alle on mahdollista sijoittaa 1800 k-m² työ-, toimisto-, liike-, kokoontumis- tai varastointitiloina, jotka eivät kuitenkaan saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä. Toimistotilaa saadaan sijoittaa osittain maanalaisiin, ikkunallisiin kellaritiloihin. Työtilan suunnittelussa on tällöin kiinnitettävä erityistä huomiota ilmanvaihdon riittävyyteen, uloskäyntien turvallisuuteen ja valaistukseen, tarpeellisten varajärjestelmien tarkoituksenmukaisuuteen sekä työtilan viihtyisyyteen (MRA 52.2 ). Työtilojen suunnittelussa on noudatettava soveltuvin osin asuntosuunnittelulle asetettuja asuinhuonetta koskevia vaatimuksia. Rakentamisen korkeus on sidottu ympärillä olevia rakennuksia tukevaksi. Kerroskorkeusluku on maksimissaan V (viisi). Hallituskadun kohdalla ylin kerros IV (neljä) katurajasta sisään vedettynä ja katulinjassa III (kolme) sovittaen räystäslinjan viereiseen As Oy Siesunkulman rakennukseen. Mikonkadun puolella pihan suuntaan sisään vedetty rakennusosa on V (viisi) ja katulinjassa IV (neljä). Tontin takaosa on yksikerroksista (I) liiketilaa ja länteen suuntautuvaa asuintilaa, joiden päällä on terassimaisesti toteutettu piha-alue. Kellarikerrokseen voi sijoittaa päätoimintojen tarvitsemia kulku- ja aputiloja, varastotiloja, teknisiä tiloja ja autopaikkoja. Kerroksiin sijoittuvia teknisiä tiloja, pysäköinti- ja huoltotiloja ei lasketa kerrosalaan. Merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa porrashuone- ja sisääntulojen (sisältää hissikuilut) 15 m2 ylittävän osan kussakin asuinkerroksessa. Autopaikkanormina on 1 ap/75 k-m². Autopaikat on sijoitettava maanalaisiin tiloihin ja pihakannen alle ja niille johtavat kulkuyhteydet on rakennettava niin, että ei estetä saman korttelin muiden kiinteistöjen liittymistä niihin. Autopaikkojen sijoittuessa useamman kiinteistön yhteiseen pysäköintihalliin, saa autopaikkojen määrästä vähentää 10% vaaditusta. Rakennusvalvonta voi lupakäsittelyssään hyväksyä osan kiinteistölle vaadituista autopaikoista sijoitettavaksi myös muille korttelin 2 tonteille, ja/tai korttelin ulkopuolelle enintään 300 metrin päähän kiinteistöstä, kun se osoitetaan kiinteistöjen kesken tehdyllä sopimuksella ja sijaintipiirroksella. - Väestömäärän ja rakenteen kehitysarvot ja arvio asuntojen lukumäärästä. Asuntoja tulee kpl, asukkaita n Asukasmäärä on tavallista alhaisempi asuntoa kohden, koska markkinointiennusteessa keski-ikä on korkeahko ja lapsiperheet eivät hakeudu ydinkeskustaan. - Työpaikkojen määrän ja laadun kehitysarvio Liiketilojen ja toimistojen työpaikkamäärää vaihtelee suuresti kiinteistöön tulijoiden mukaan, useasta kymmenestä on kuitenkin kysymys Palvelut Alue tukeutuu Mikkelin keskustapalveluihin ja samalla täydentää niitä. Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

13 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet Kaavallinen ratkaisu ja sitä kuvaava luonnossuunnitelma mahdollistavat toimivan (ks. liitteet 5 ja 6), kaupunkikuvaa eheyttävän rakentamisen. Mikonkadun ja Hallituskadun kulmassa rakennusmassa korottuminen on merkittävä eheyttävä ympäristömuutos. Julkisivu jatkaa Hallituskadun rakennustapaa, jossa rakennukset sijoittuvat kiinni katulinjaan ja ovat yleisilmeeltään tasapintaisia ilman huomiota herättäviä ulokkeita tai voimakasta väritystä. Kerrokset liiketilan yläpuolella tulee rakentaa kiinni katurajaan. Kaavan rakennustapamääräyksissä ei sallita kadun varressa rajalinja yli työntyviä parvekkeita ja julkisivumateriaalin tulee olla rakenteeltaan tasainen ja väritykseltään vaalea. Rakennusluonnoksessa esitetään rapattua pintaa. Liikkeiden huoltoliikenne ja tontille ajo paikoitustiloihin tulee tehdä Mikonkadun kautta. Näin vältetään isojen ajoneuvojen tulo tärkeälle tuomiokirkolle johtavalle kaupunkinäkymän kannalta tärkeälle Hallituskadulle. Alueen pihavihreyden turvaamiseksi on kaavassa vaadittu istutettavaksi vähintään yksi puu tai kookas puuvartinen pensas kutakin asuntoa kohti. As Oy Siesunkulman rajan viereen varataan kaista kaivamatonta maaperää, jotta turvattaisiin kaavaan merkittyjen maantasoon istutettavien puiden kasvumahdollisuudet. Kaavassa on annettu rakenteellinen melumääräys. Tavoitetilanteen havainnepiirrokset ( ) ja katuvarsien julkisivuluonnokset ovat liitteessä Aluevaraukset Korttelialueet Kortteleiden käytön periaatteet, perustelut rakentamista ohjaaville kaavamääräyksille Koko tontti merkitään keskustatoimistojen korttelialueeksi (C) joka mahdollistaa keskustalle tyypillisen yhdistetyn asuin-, liike- ja toimistorakentamisen Muut alueet Viereisille Mikonkadun ja Hallituskadun katualueille on tehty merkintä (ma) joka mahdollistaa tontin yhdistämisen kadunalaisilla tiloilla viereisiin kauppakeskuksiin ja niiden paikoitustiloihin. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavalla on kaupunkiympäristöä eheyttävät vaikutukset. Hanke on keskustan kehittämistä. Liiketilat lisääntyvät ja toimistotiloja on mahdollista sijoittaa rakennukseen. Uusia keskustaasuntoja syntyy kpl. Kirkon asema Hallituskadun päätteenä ei kaavamuutoksen myötä muutu, vaan pikemminkin korostuu kun katujulkisivu yhtenäistyy. Katujen luonne ei muutu nykyisestä. Hallituskatu on kävelypainotteinen ilman autoja ja Mikonkatu asiointikatu, jolla on pysäköintiä. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Ympäristö on keskustaympäristöä, missä ovat mukana sen liikenne ja myöhään iltaan jatkuvat toiminnat. Asunnon hankintaa päätettäessä tämä tiedostetaan ja valintaan vaikuttaa keskustan lyhyet palveluetäisyydet. Läheinen kirkko, taidemuseo, tori ja liikekeskukset lisäävät mielenkiintoa keskusta-asumiseen. Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

14 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty Kaavamerkinnät- ja määräykset Liite 3 näyttää asemakaavaehdotuksen. Maankäyttömerkintä on C = keskustatoimintojen korttelialue. Merkintä tekee mahdolliseksi liike- ja toimistotilojen lisäksi asuinrakentamisen. Rakennusoikeus on 4695 k-m² kerrosalaneliömetreinä. Maan alle sijoittuva pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus on merkitty kt1800k merkinnällä. Rakennuksen eri osien suurin sallittu kerroslukumäärä on merkitty roomalaisin numeroin ja alueet pistekatkoviivoin Rakennuksen julkisivujen sijoittamisesta kiinni katulinjaan on annettu nuolimerkinnällä määräys. Määräyksiä on annettu lisäksi: - istutuksista, joka velvoittaa kaupungin viheralueista vastaavan yksikön hyväksymä vihersuunnitelma rakennusluvan liitteeksi ennen rakennustöiden aloittamista - autopaikoituksesta, joka velvoittaa vähintään 1 autopaikkaan / 75 k-m² ja millä etäisyydellä pysäköinti voi sijaita kiinteistöstä - melusuojauksesta - rakennustavasta, jossa määrätään julkisivun materiaaliksi sileä pinta ja väriksi vaalea, parvekkeet eivät saa työntyä katurajan yli, enintään 30 cm ylitys kukkalaatikoilla - kadun ja tontin välisestä liittymäkohdasta - polkupyörien pysäköinnistä - perustamisen vaikutuksesta naapurikiinteistöihin - sulanapitoalueista, veden poisjohtamisesta ja lumenkäsittelystä Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

15 0939 Mikonkatu 6 Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus / Ehdotusvaihe , päivitetty ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakentamisen lopputilannetta on havainnollistettu liitteissä 5 ja Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan toteuttamien vaatii maankäyttösopimuksen kaupungin ja rakennuttajan välillä. 6.3 Toteutuksen seuranta Kaupunki seuraa kaavan toteutusta rakennusvalvonnan kautta. Mikkelissä , päivitetty Jaakko Merenmies kaavan laatija Ilkka Tarkkanen kaavoituspäällikkö Yhteystiedot Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen Mikkelin kaupunkisuunnittelu puh sähköposti Kaavakonsultti Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy / arkkitehti Jaakko Merenmies Niemeläntie Mikkeli puh sähköposti Tontin omistaja ja rakennuttaja Mikkelin Hotelli- ja Kauppakiinteistöt Oy Ukonvaaja 2 B Espoo Toimitusjohtaja Juhani Reinikainen puh sähköposti Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu Os PL MIKKELI tai sähköposti puh LIITTEET Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy (15)

16 LIITE 1

17

18

19

20

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:158 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 11 tonteille

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

HAUKIVUOREN SEURAKUNTATALON KORTTELI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

HAUKIVUOREN SEURAKUNTATALON KORTTELI ASEMAKAAVAN SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0925 HAUKIVUOREN

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5148 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Koivikkotien jatkeen asemakaavan selostus 2. kaupunginosa (Käpylä) korttelin 154 osa ja katualue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006 KOIVIKKOTIEN JATKEEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot