Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa"

Transkriptio

1 Pekka Valkama Olavi Kallio Jaana Haatainen Hannu Laurila Pentti Siitonen Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

2 Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset I osa

3 Pekka Valkama Olavi Kallio Jaana Haatainen Hannu Laurila Pentti Siitonen Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset I osa: Käsitteet, teoreettiset lähestymistavat, metodologia ja aikaisemmat tutkimustulokset K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KAKS

4 KUNTAPALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET, I osa Kunnallisalan kehittämissäätiön Kunnat ja kilpailu sarjan julkaisu nro 9 Pole-Kuntatieto Oy ja kirjoittajat Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2008 ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN

5 Sisällys Esipuhe 7 1 Johdanto Tutkimusprojektin tausta Tutkimuksen ensimmäisen osan tavoite ja luonne Tutkimuksen ensimmäisen osan osatehtävät Tutkimuksen ensimmäisen osan menetelmät ja aineistot 17 2 Keskeisten käsitteiden määrittely 18 3 Kilpailuttamisen taloustieteellinen viitekehys Markkinat ja kilpailu Poliittisen taloustieteen tausta kilpailuttamiselle Julkisen valinnan teoria ja npm Näennäismarkkinateoria kuntapalvelujen kilpailuttamisen perusteoriana Tilaaja-tuottajamalli kilpailuttamisen organisaatioopillisena viitekehyksenä Tilaaja-tuottajamallin tehokkuus ja kehittämishaaste Kilpailuttamishyötyjen talousmaantieteellinen viitekehys 55 4 Kilpailuttamisen oikeustaloustieteellinen viitekehys Kunnallisten hankintojen sääntelyn pääperiaatteet Hankintalainsäädännön tausta Julkisen hankinnan käsite ja hankintojen kilpailuttamisvelvoite Vuonna 2007 voimaan tulleen uuden hankintalain tärkeimmät uudistukset Kuntayhteistyö vs. julkiset hankinnat Liikkeenluovutusta koskevat säännökset 77

6 4.3.1 Liikkeenluovutusta koskevan sääntelyn tausta ja liikkeenluovutuksen käsite Liikkeenluovutussääntöjen pääperiaatteet Liikkeenluovutusta koskevat kriteerit Kunnallisen viranhaltijan asema liikkeenluovutuksessa 84 5 Kilpailuttamisen taloudellisten vaikutusten tutkiminen Kilpailuttamisen taloudellisten vaikutusten potentiaalin tunnistaminen Kunnalliseen kilpailuttamiseen liittyvien ongelmien ja taustatekijöiden ymmärtäminen Transaktiokustannusten tutkiminen kunnallistaloudessa Taloudellisten vaikutusten tutkimusmenetelmistä ja asetelmista Analyysi kansainvälisistä tutkimustuloksista Yleiskuva kansainvälisistä tutkimustuloksista Kuntapalvelujen kilpailuttamiskokemukset Ruotsissa Kuntapalvelujen kilpailuttaminen Yhdysvalloissa Kilpailuttamisen henkilöstötaloudelliset vaikutukset Henkilöstötalouden teoreettiset näkökulmat Kokemuksia kilpailuttamisen henkilöstötaloudellisista vaikutuksista 154 Lähteet 162

7 Esipuhe J ulkisten palvelujen järjestämistavat hakevat uusia muotoja, kun yhä useampi viranomainen kehittää ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia palvelutuotantojärjestelmiä. Merkittävin vaihtoehtoisen palvelutuotannon muoto ovat ostopalvelut, joiden hankinta perustuu pääasiassa palvelutuottajien kilpailuttamiseen. Julkisia tavara- ja laitehankintoja on hallinnossa tehty jo pitkään, mutta palvelutoimintojen kilpailuttaminen on suhteellisen uutta. Kilpailuttamiseen liittyvä käsitteistökin on vielä horjuvaa, eikä moni julkisellakaan sektorilla työskentelevä tai kunnallispolitiikassa mukana oleva henkilö hallitse kovin hyvin edes hankintanormiston juridisia termejä. Kilpailuttamisen vaikutuksista on raportoitu mediassa näyttävästi silloin, kun julkista palvelutuotantoa on ulkoistettu epäonnistuneella tavalla. Monissa tapauksissa kunnallisen palvelutuotannon siirtyminen ulkoisen toimijan vastuulle tapahtuu kuitenkin suhteellisen vähäeleisesti. Aina edes palvelulaitoksen asiakkaat eivät huomaa palvelutuottajan vaihdosta. Kilpailutusten ja ulkoistusten läpinäkyvyydessä on ongelmia, ja varsinkin veronmaksajien on vaikea saada selkoa kuntakilpailuttamisen taloudellisista vaikutuksista. Tämän tutkimuksen ideana on tuottaa kansallista ja kansainvälistä tieteellistä evidenssiä siitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia kuntapalvelujen kilpailuttamisesta seuraa. Tutkimusprojekti on toteutet 7

8 tu Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa. Tutkimustyössä on ollut mukana tutkijoita taloustieteiden, johtamistieteiden ja yhdyskuntatieteiden yksiköistä. Monipuolisessa tutkimustiimissä on ollut kansantaloustieteen, yrityksen laskentatoimen, kunnallistalouden ja -politiikan, hallintotieteen, juridiikan ja insinööritieteiden osaajia. Tutkimusprojektin kokonaistuotos jakautuu kahteen osaraporttiin, joita molempia on kirjoittanut usea tutkija. Käsillä oleva tutkimusraportti (I osa) on tematiikan laaja käsitteellinen taustoitus. Toinen osaraportti (II osa), joka sisältää empiiriset tulokset, julkaistaan erillisenä niteenä. On suositeltavaa, että lukija paneutuu tutkimuksen molempiin osuuksiin samalla kertaa. Erityisesti tutkimuksen empiirinen osuus avautuu lukijalle paremmin, jos saatavilla on myös tutkimuksen ensimmäisen osan sisältämä teoreettinen viitekehys. Tutkimusprojektin johtovastuu on ollut tutkimusjohtaja Pekka Valkamalla. Vaikka tutkijat ovat tehneet yhteistyötä tutkimushankkeen aikana, kunkin tutkijan pääasiallisia vastuualueita voidaan eritellä myös tarkemmin. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa, jossa käydään läpi käsitteet, teoreettiset lähestymistavat, metodologiset tarkastelut ja aikaisemmat tutkimustulokset, on mukana kaikkiaan viisi kirjoittajaa. Pekka Valkama on kirjoittanut tutkimuksen ensimmäisen osan johdannon. Keskeisten käsitteiden määrittelyyn ovat Valkaman ohella osallistuneet myös Olavi Kallio ja Pentti Siitonen. Tutkimuksen ensimmäisen osan kolmannen luvun päävastuutaho on Pekka Valkama. Hannu Laurila on kirjoittanut alaluvun markkinoista ja kilpailusta. Myös Tilaaja-tuottajamallin tehokkuus ja kehittämishaaste -alaluku on suurimmaksi osaksi Hannu Laurilan kirjoittama, mutta myös Pekka Valkama on antanut lukuun panoksensa. Valkama on kirjoittanut pääosan kilpailuttamisen oikeustaloustieteellisestä viitekehyksestä. Olavi Kallio on osallistunut kuntayhteistyötä koskevan alaluvun kirjoitustyöhön. Tutkimuksen ensimmäisen osan viidennen pääluvun ovat kirjoittaneet Pekka Valkama, Pentti Siitonen ja Olavi Kallio yhdessä. Kuudennen luvun kansainvälisistä kokemuksista ja tutkimustuloksista on kirjoittanut Pekka Valkama. Tutkimuksen en 8

9 simmäisen osaraportin viimeinen pääluku käsittelee kilpailuttamisen henkilöstövaikutuksia, ja sen on kirjoittanut Jaana Haatainen. Lukuisat henkilöt ovat avustaneet tutkijaryhmää ja toiminnallaan myötävaikuttaneet tämän tutkimuskokonaisuuden toteutumiseen. Kaikkia ei ole mahdollista kiittää nimeltä mainiten, joten tässä yhtey dessä kerrotaan vain tärkeimmät henkilöt. Professori Stephen Bailey tuki tutkimusryhmää toimittamalla tutkimusaineistoja ryhmän käyttöön. Apulaisprofessori Roland Almqvist ja johtaja Olle Högberg auttoivat tutkijoita ruotsalaisen tutkimusmateriaalin hankinnassa. Professori emeritus Tuomo Martikainen kannusti ja tuki tutkimusryhmää monella tavalla. Hänen keskeisen teesinsä mukaan kuntapalvelujen järjestämistavoissa on meneillään syvällinen muutos, jolla on iso vaikutus sekä kunnallispoliittisiin että valtakunnan tason politiikkalinjauksiin. Hallintotieteiden ylioppilas Leena Lahti luki tutkimuksen ensimmäisen osan käsikirjoituksen ja antoi siitä arvokkaita kommentteja. Tutkimuksen toisesta osasta kommenttinsa antoi hallintotieteiden ylioppilas Hannele Heinänen. Filosofian maisteri Annu Viheriälehto kävi taidolla läpi tutkimuskokonaisuuden kieliasun ja kielenhuoltoon liittyvät seikat. Tutkimusryhmä kiittää Kunnallisalan kehittämissäätiötä yhteistyöstä ja siitä, että säätiö julkaisee tutkimuksen molemmat osaraportit julkaisusarjassaan. Tutkimusryhmän puolesta Tampereella elokuussa 2008 Pekka Valkama Tutkimusjohtaja Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 9

10 1 Johdanto 1.1 Tutkimusprojektin tausta Kunnat ja kuntayhtymät ovat jo kauan kilpailuttaneet tavara- ja laitehankintoja sekä rakennusurakoita. Teknisellä sektorilla myös erilaisten suunnittelupalvelujen kilpailuttamisesta on tullut arkipäiväistä. Sen sijaan muun palvelutuotannon kilpailuttamisen historia on paljon lyhyempi. Kunnissa on kuitenkin käynnistynyt kulttuurin muutos, jonka myötä kunnat ovat nopeasti omaksumassa aktiivisia kilpailuttamiskäytäntöjä. Muutoksen taustalla eivät ole niinkään ulkoapäin annetut kilpailuttamisvelvoitteet, vaan kuntien omaehtoinen halu löytää ja kokeilla uusia ja toimivampia palvelujen järjestämistapoja. Pakkokilpailuttamisvelvoitteet koskevat vain suuria kunnallisia rakennusurakoita ja joitakin muita erityistapauksia. Normaalissa, juoksevassa palvelutuotannossa jokaisella kunnalla on mahdollisuus harkita, kannattaako kilpailuttamisen tielle lähteä. Tämän suhteen kunnilla tulee olla johtamisen ja suunnittelun välineitä, joiden avulla tuotantotapavaihtoehtoja voidaan vertailla keskenään. Tiedot muiden kuntien kokemuksista ja kansainvälisistä kokemuksista ovat nekin omiaan syventämään palvelujen modernia organisointiosaamista. Monet näkevät kilpailuttamisen kiinnostavana vaihtoehtona. Monoliittisen virasto-organisaation sijasta kunnissa voidaan suunnitella 10

11 ulkopuolisten organisaatioiden kustannustehokasta hyväksikäyttöä palvelutuotannossa. Kilpailuttaminen avaa mahdollisuuden vertailla oman toiminnan tehokkuutta ulkopuolisiin palvelutuottajiin nähden. Kilpailuttaminen sisältää periaatteessa aina mahdollisuuden saada aikaan säästöjä ja parantaa toiminnan taloudellista tehokkuutta. Kilpailuttamisen tehokkuusvaikutukset liitetään sekä staattiseen että dynaamiseen tehokkuuteen. Palvelun staattinen suorituskyky on erinomainen, jos sitä tuotetaan mahdollisimman pienin tuotantokustannuksin. Kilpailuttamisen dynaamiset vaikutukset liittyvät siihen, että kilpailuttaminen voi synnyttää uusia ja entistä edullisempia ja parempilaatuisia osapalveluja, palvelujen tuotantoprosesseja ja kokonaisia palveluketjuja. (Komiteanmietintö 1991:15, 7.) Kilpailuteorian mukaan lisääntyvä taloudellinen tehokkuus kanavoituu palvelujen tilaajalle pienempinä hankintakustannuksina ja käyttäjille parempina palveluina. Käytännössä kuntapäättäjien pitää sovittaa yhteen kasvavia palvelutarpeita kunnallistalouden kiristyvän rahoituspohjan kanssa, minkä vuoksi palvelujen kilpailuttamismahdollisuus on luottamushenkilöille arvokas johtamisväline. Taloudellisten seikkojen lisäksi kilpailuttamisella voidaan tavoitella myös oikeudenmukaisuutta. Oikeudenmukaisuusajattelun taustalta voidaan nimetä sellaisia seikkoja kuin elinkeinovapauden periaate, maailmankaupan esteettömyys, syrjimättömyyden vaatimus ja Euroopan sisämarkkinoiden kehittäminen. Oikeudenmukaisuusnäkökohtien varassa voidaan sanoa, että kunnallisten palvelujen kilpailuttaminen avaa kaikille ainakin periaatteessa mahdollisuuden päästä mukaan kamppailemaan oikeudesta tuottaa julkisia palveluja. Koska useimmilla muillakin yhteiskunnan sektoreilla vallitsee enemmän tai vähemmän kilpailuun perustuvat markkinat, olisi oikeudenmukaista, että myös kunnallisten palvelujen järjestämisessä sovellettaisiin avoimen kilpailuttamisen periaatteita. Edelleen voidaan huomauttaa myös siitä, että kunta on pakkoyhteisö ja kunnan resurssit kootaan verotuksella noudattaen julkista pakkovaltaa. Koska kuntalaiset eivät voi itse valita omaa asemaansa kunnan jäseninä, on oikeudenmukaista vaatia, että kunnat järjestävät palvelut mahdollisimman 11

12 tehokkaasti eli tavalla, joka minimoi palveluiden tuotanto- ja jakelukustannukset. On olemassa monia tahoja, jotka epäilevät ja vastustavat kilpailuttamista. Tällaisen ajattelun taustalta voi löytyä useita syitä. Kilpailuttaminen on uusi toimintaväline, joka voi järkyttää saavutettuja etuja ja valta-asemia. Kilpailuttaminen voi siirtää palvelujen tuotantoa kuntaorganisaatiosta yksityisten organisaatioiden tuotantovastuulle, minkä seurauksena palvelutuotanto voi fragmentoitua ja koordinointiongelmat saattavat lisääntyä. Osa kilpailuttamisen vastustajista on valmiita huomauttamaan siitä, että kilpailuttaminen saattaa tulla omaa työtä kalliimmaksi transaktiokustannusten tai markkinaongelmien vuoksi. Kuntien tarvitsemia tukipalveluja, kuten vaikkapa siivous-, auraus- ja kopiointipalveluja, on yleensä kätevästi saatavilla. Sen sijaan yksityisesti ylläpidettyjen erikoispalvelujen (esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelujen) saatavuus on vielä suhteellisen vaatimatonta, minkä vuoksi kilpailutuskierrosten tulokset voivat jäädä laihoiksi. Kansallisesti kunnallisen kilpailun ja kilpailuttamisen vaikutukset tunnetaan vielä huonosti. Kilpailuttaminen on suhteellisen uusi, vähitellen laajeneva ja varsin kiistanalainen ilmiö julkisissa palveluissa. On varsin epäselvää, miten kunta-alan palvelumarkkinoiden kehittämisessä voidaan onnistua. Lähtötilanteessa monilta kunnallisilta viranhaltijoilta puuttuu lähes kokonaan markkinasektorin lainalaisuuksien tai toimintatapojen tuntemus. Toisaalta taas yksityisen sektorin kokemuksia ei aina voida kovin sujuvasti soveltaa kunnallishallintoon, koska kilpailuttamisen logiikassa on eroa ja osa palveluista on ns. viranomaispalveluja. Jos yksityinen organisaatio haluaa hankkia palveluja organisaation ulkopuolelta, se voi pyytää tarjouksia suhteellisen epämuodollisesti tai ostaa palveluja kokonaan ilman kilpailutusta. Tällaisia kilpailuttamiskokemuksia ei voida kunnissa hyödyntää täysimääräisesti. Kunnallinen kilpailuttaminen edellyttää määrämuotoisia hankintaprosesseja, joiden tehtävänä on turvata palvelutuottajien yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu. Harkitessaan erilaisia tuotantotapavaihtoehtoja kunnat voivat päätyä myös arvioimaan kilpailuttamisen välillisiä vaikutuksia. Jo käsit 12

13 teenä kilpailu sisältää ajatuksen siitä, että jonkin tahon voittaessa tarjouskilpailun muut kilpakumppanit häviävät. Kilpailuttaminen saattaa tuottaa kunnalle välittömiä taloudellisia etuja, mutta toisten kilpailijoiden häviäminen voi johtaa työllisyyttä ja taloudellista aktiivisuutta lamaannuttaviin pitkän aikavälin kerrannaisvaikutuksiin. Toisaalta voidaan pohtia, mitä olisi tapahtunut, jos kunta ei olisi järjestänyt minkäänlaista kilpailutusta. Jos kyseessä olisi ollut kunnan tuotantovastuuseen kuulunut vanha palvelu, olisivat sitä tuottaneet viran- ja toimenhaltijat ehkä jatkaneet tehtävissään entiseen tapaan eikä kuntaan olisi syntynyt uutta liiketoimintaa. Kilpailun puuttumisellakin on omat välilliset kerrannaisvaikutuksensa. Kuntien tilanteessa se turvaa kunta-alan työpaikkoja mutta toisaalta ei tarjoa dynaamista kasvualustaa palveluinnovaatioille ja palveluelinkeinojen kehitykselle. Periaatteessa kilpailuttamisessa voittaneen tahon rooli on helpompi kuin hävinneen. Voittajan pitää kuitenkin vastata huutoonsa täyttämällä sopimusvelvoitteet tilaajaa kohtaan. Kilpailuteorian mukaan hävinneen tahon tulisi tehostaa toimintaansa, miettiä kilpailustrategiansa uudelleen ja etsiä itselleen sopivampi erikoistumisalue. Mo nien hävinneiden kuntapalvelujen tuottajien voi olla kuitenkin vaikea löytää uusia asiakkaita samalta maantieteelliseltä alueelta. Markkinalogiikan mukaan hävinneiden tulisi siirtyä kannattavammille toimialoille ja tarpeen vaatiessa uuden kysynnän alueille. Jos hävinneet poistuvat paikkakunnan markkinoilta kokonaan, kunta ei saa ehkä riittävästi tarjouksia seuraavilla tarjouspyyntökierroksilla. Tämä voi johtaa määräävän markkina-aseman muodostumiseen ja pahimmillaan sen väärinkäyttöön. Mikäli palvelun hankintakustannukset nousevat tällaisen kehityksen seurauksena, kunnan voi olla aiheellista palata vanhaan toimintatapaan ja siirtää palvelun tuotanto takaisin itselleen. Kunnallisen itsehallinnon oikeutuksella kunta voi koska tahansa luopua kilpailuttamispolitiikasta ja palata takaisin hierarkkiseen virastotuotantoon. Tässäkään tapauksessa kilpailuttaminen ei ole välttämättä ollut aivan turha prosessi, sillä se on saattanut opettaa kun 13

14 nalle uusia tuotantotekniikoita tai parempaa laadunvalvontaa. Koska palvelut ovat aineettomia, kilpailuttaminen voi helposti vaikuttaa myös palvelujen tasalaatuisuuteen ja yleensäkin laatukomponenttiin. Laatua on vaikea selvittää etukäteen vertailemalla palvelutuottajien tarjouksia keskenään. Kilpailuttava toimintatapa edellyttää kuitenkin aikaisempaa parempaa tietoisuutta laadun mittaamisen ja seurannan tarpeellisuudesta. Kunta-alan palvelut ovat hyvin henkilötyövaltaisia. Henkilöstöryhmät ovat myös erittäin merkittäviä etu- ja painostusryhmiä yhteiskuntataloudellisen päätöksenteon areenoilla. Kunnan kaavailema kilpailuttaminen voi herättää kunnan omassa henkilöstössä epätietoisuutta ja jopa pelkoja. Toisaalta yksityisten alojen henkilöstö voi nähdä kuntien kilpailuttamiset tervetulleina mahdollisuuksina. On hyvin mahdollista, että kilpailuttaminen vaikuttaa tavalla tai toisella henkilöstötalouteen. Tällöin tärkeitä kysymyksiä, joihin kannattaa paneutua tarkemmin, ovat esimerkiksi työsuhteiden ehdot, rekrytointiseikat ja liikkeenluovutusehdot. 1.2 Tutkimuksen ensimmäisen osan tavoite ja luonne Kunnallinen kilpailuttaminen voidaan jakaa välittömään ja välilliseen kilpailuttamiseen. Välittömässä kilpailutuksessa kunta tai kuntayhtymä toimii kilpailun järjestäjänä. Välillisessä kilpailutuksessa kilpailun järjestää jokin kuntasektorin omistama tai rahoittama organisaatio, joka voi olla esimerkiksi kunnallinen osakeyhtiö tai vaikkapa Kuntien eläkevakuutus. Tutkimuksessa huomio kohdistetaan välittömään eli kuntien ja kuntayhtymien harjoittamaan kilpailutukseen. Kilpailuttamisella voi olla erilaisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi tiedollisia, emotionaalisia, teknisiä ja kulttuurisia vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa kilpailuttamisen vaikutusten arviointi rajataan lähinnä taloudellisiin seurauksiin. Taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan hyödyntämällä ensisijaisesti kunnallistaloudellista argumentaatiota ja 14

15 toissijaisesti tuotantotaloudellisia ja kansantaloustieteellisiä näkökulmia. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa käsitteellistetään julkisten palvelujen kilpailuttamisen taloudellisten vaikutusten muotoja ja osaalueita. Tutkimuksessa tunnistetaan, nimetään ja kuvataan vaikutusten osa-alueita ja ilmenemistapoja. Tutkimus kuvaa kunta-alan kilpailuttamistoimia ja -asetelmia sekä teoreettisten jäsennysten että kansainvälisten kokemusten avulla. Tutkimuksen toisessa osassa, joka julkaistaan erillisenä niteenä, tehdään kotimainen empiirinen analyysi kilpailuttamisen taloudellisista vaikutuksista. Tutkimuksen ensimmäinen osa on luonteeltaan teoreettinen. Tutkimus käsittelee kilpailuttamisen talousvaikutuksia käsiteanalyyttisesti ja soveltaa kilpailuttamisilmiön tarkasteluun sekä poliittisen taloustieteen että oikeustaloustieteen lähestymistapoja. Tarkastelujen ideana on abstrahoida kuntapalvelujen kilpailuttamisproblematiikkaa mallikuvausten ja näkökulmavaihtoehtojen avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa sellaista johtamisen näkökulmasta kirjoitettua ja kriittisesti koostettua tietoa, jota voidaan hyödyntää useilla kunnallispolitiikan ja julkisen päätöksenteon foorumeilla. Ensisijainen tavoite on se, että tutkimuksen tulokset olisivat hyödynnettävissä julkisissa hankintayksiköissä ja palvelutuottajien parissa. Tiivistetysti jäsennetty kuvaus kilpailuttamisen taloudellisista ulottuvuuksista voi auttaa sekä kuntapalvelujen tuottajia että tilaajia kilpailutoimenpiteiden suunnittelussa ja arvioinnissa sekä kilpailuvaikutusten seurantajärjestelmien kehittämisessä. Toissijaisesti pyritään siihen, että tutkimustuloksia voitaisiin käyttää hyväksi etujärjestötasolla hankintaohjeiden ja -suositusten laadinnassa ja lainsäädäntöuudistusten valmistelussa. Tutkimuksen esiin nostamien näkökohtien, mallinnusten ja käsitemäärittelyjen avulla julkisen palvelutuotannon eri sidosryhmät voivat myös selkeyttää ja täsmentää kilpailukäsityksiään. Tällä tavoin tutkimustulokset edistävät välillisesti eri sidosryhmien välisen vuoropuhelun ja kommunikoinnin edellytyksiä kilpailutustilanteissa, jotka saatetaan kokea ristiriitaisiksi tai epäselviksi. Tutkimus onnistuu käytännöllisessä kontribuutiossaan 15

16 sitä paremmin, mitä helpommin kuntapäättäjät ja palvelutuottajat voivat tutkimuksen luettuaan ennakoida ja hallita eri kilpailuttamisratkaisujen seurauksia. Tutkimuksen tavoitteena on myös palvella alan empiiristä ja teoreettista jatkotutkimusta uudistuvassa palvelutaloudessa. 1.3 Tutkimuksen ensimmäisen osan osatehtävät Tutkimus jakautuu kuuteen osakokonaisuuteen. Tutkimuksen ensimmäisenä osatehtävänä on keskeisten käsitteiden määrittely ja selostaminen. Käsitetarkastelut tehdään raportin luvussa 2. Tutkimuksen toisena osatehtävänä on julkisten palvelujen kilpailuttamisen käsitteellinen haltuunotto poliittisen taloustieteen viitekehyksessä. Siinä analysoidaan alkuun kilpailuttamisajattelun taloustieteellistä taustaa julkishallinnossa ja sen jälkeen selostetaan operationaalisemmalla tasolla tilajaa-tuottaja-ajattelun kehitystä. Kolmantena osatehtävänä on laatia oikeustaloustieteellinen viitekehys julkisten palvelujen kilpailuttamisen taloudellisia vaikutuksia koskevaa analyysia varten. Tutkimuksessa oikeustaloustieteellinen viitekehys jaetaan kahteen osaan. Aluksi käydään läpi julkisten hankintojen sääntelyn taustaa ja ydinkohtia. Jälkimmäisessä osuudessa tarkastellaan liikkeenluovutussäännösten sisältöä ja kuvataan liikkeenluovutusten taloudellisten vaikutusten reunaehtoja. Neljännessä osatehtävässä mallinnetaan kilpailuttamisen taloudellisten vaikutusten tutkimisen mahdollisuuksia ja rajoitteita. Tämä osuus on luonteeltaan metodologinen ja epistemologinen. Tarkastelu kytkee kilpailuttamisen taloudellisten vaikutusten tutkimisen erityisesti kunnallistalouden systematiikkaan ja hallintamuotoihin. Viides osakokonaisuus sisältää analyysin kansainvälisistä kilpailuttamiskokemuksista ja kilpailuttamisen taloudellisia vaikutuksia koskevista tutkimustuloksista. Maakohtaiset katsaukset on tehty Ruotsista ja Yhdysvalloista. 16

17 Tutkimuksen viimeinen osakokonaisuus keskittyy erityisteemaan, joka koskee kilpailuttamisen henkilöstötaloudellisia vaikutuksia. Jakson alkuosassa jäsennetään henkilöstötalouden osa-alueita kilpailuttamisen näkökulmasta käsin. Jakson loppuosa sisältää koosteen tutkimustuloksista, joissa on empiirisesti tutkittu kilpailuttamisen henkilöstötaloudellisia vaikutuksia. 1.4 Tutkimuksen ensimmäisen osan menetelmät ja aineistot Tutkimus selventää aihepiiriin kuuluvia termejä ja teoreettisia lähestymistapoja sekä kuvaa käsitteiden välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen käsitteelliset menetelmät pohjautuvat mallintamiseen ja analogiapäätelmiin sekä käsiteanalyysiin. Käsitteellinen pohdinta tapahtuu dialogissa kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin kanssa. Argumentointi etenee teesistä antiteesiin ja päättyy synteesiin. Aikaisempien tutkimustulosten läpikäynti ja kansainvälisten kokemusten kartoitus tehdään kirjallisuustutkimuksena. Kirjallisuustutkimuksen ideana on yhtäältä synteettisen kokonaiskuvan muodostaminen kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudellisista vaikutuksista ja toisaalta muutamien esimerkkien yksityiskohtaisempi analysointi. Tutkimuksen pääasiallisena lähdeaineistona ovat talous- ja hallintotieteelliset tutkimukset ja artikkelit. Toissijaisena lähdemateriaalina on käytetty hallinnon valmisteluaineistoja ja etujärjestöjen tuottamia selvityksiä. Kotimaista lähdeaineistoa täydennettiin tekemällä systemaattiset aineistohaut myös angloamerikkalaisista ja ruotsalaisista tietokannoista. 17

18 2 Keskeisten käsitteiden määrittely K ilpailun käsite on keskeinen sekä markkinateoriassa että liiketaloustieteessä. Kilpailu tarkoittaa sosiaalista tilannetta, jossa useampi kuin yksi taho haluaa samanaikaisesti jotakin, joka ei ole jaettavissa tai jonka jaosta ei päästä sopimukseen. Kilpailua esiintyy myös talouselämän ulkopuolella, esimerkiksi luonnossa. Useimmat ihmisten keskinäiset suhdejärjestelmät sisältävät ainakin epämuodollisen kilpailuelementin. Tässä tutkimuksessa kilpailun tarkastelut rajataan koskemaan taloudellisessa toiminnassa tapahtuvaa kilpailua. Kilpailun idea edustaa talousfilosofista paradigmaa, jonka puitteissa taloudellisen toiminnan yhteiskunnalliset reunaehdot määräytyvät. Kilpailu on markkinoiden tilanne, jossa useat toimittajat tai myyjät kamppailevat samoista asiakkaista. Ormsby (1998, 369) on määritellyt taloudellisen kilpailun jatkuvaksi niiden parempien tapojen etsinnäksi, joilla voidaan tyydyttää kuluttajien tarpeet. Markkinataloudessa välittävänä tekijänä on hintajärjestelmä, jonka avulla kysyntä ja tarjonta kommunikoivat keskenään. Vapaassa kilpailussa hinnat määräytyvät markkinoilla, joilla operoivien markkinatoimijoiden vapautta julkinen valta ei kahlitse. Psykologisessa mielessä kilpailun ajatus sisältää vapauden ohella toisen tärkeän ulottuvuuden, jota voidaan kutsua kannustekomponentiksi. Kilpailussa selviytyminen tuottaa onnistumisen tunnetta ja 18

19 palkintona sopimuksia, tulovirtaa ja yritystoiminnan mahdollisuuksia. (Ks. esim. Bhatta 2006, 111; Burke, Genn-Bass ja Haines 1988; Kettunen 1979, 248; Kuoppamäki 2000, 18 19; Rutherford 1992, 85 ja 1 2; SOU 2000:117.) Kilpailupolitiikalla tarkoitetaan yleensä kilpailumekanismin julkista tukemista yhteiskunnassa ja etenkin talouselämässä. Kilpailupolitiikka perustuu uskomuksiin, joiden mukaan kilpaillut markkinat ovat tärkeä mekanismi ohjaamaan investointipäätöksiä, parantamaan taloudellista tehokkuutta, tuottamaan keksintöjä ja innovaatiota sekä lisäämään talouskasvua. Kilpailupolitiikan tavoitteena on markkinakilpailun turvaaminen, elinkeinovapauden puolustaminen, kulutta jien suojelu liialliselta markkina- ja monopolivoimalta, staattisen ja dynaamisen tehokkuuden edistäminen, taloudellisen liberalismin suojelu, kaupan esteiden purkaminen ja markkinatalouden terveen kehityksen edistäminen. (Vrt. Bhatta 2006, 112.) Kilpailupolitiikkaa alettiin kehitellä alun perin Pohjois-Amerikassa, jossa oli huomattu, että toimialojen keskittyminen ja kartellijärjestelmät nostavat markkinahintoja ja pienentävät kuluttajien ostovoimaa. Myöhemmin kilpailupolitiikka on levinnyt lähes kaikkiin maihin, ja kilpailupolitiikka on nykyään esimerkiksi yksi EU:n tärkeimpiä politiikkalohkoja. Kilpailupolitiikalla säädellään yritysten kilpailua rajoittavia menettelytapoja ja käyttäytymistä markkinoilla. (Kyläheiko, Händelin ja Reimavuo 1999, 11.) Epäterveen kilpailun muotoja ovat (Kanniainen 2001, 16 17) hintakartellit, saalistushinnoittelu, fuusiot, sitominen ja tuotekehitysyhteistyö. Huomionarvoinen kehityspiirre viime aikoina on ollut, että kansallisen kilpailupolitiikan valmistelu ja toteutus on yhä enemmän keskitetty erityisille kilpailuviranomaisille. Taustalla on ollut tavoite, jonka mukaan harjoitettavan kilpailupolitiikan tulisi olla epäpoliittista, neutraalia ja ennustettavaa. Kilpailuviranomaisten tärkeitä tehtäviä ovat markkinakilpailun edistäminen ja vahingollisten ja laittomien kilpailurajoitusten valvonta. Jälkimmäisen tehtävän puitteissa kilpailuviranomaiset hyväksyvät tai kieltävät fuusioita ja puuttuvat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Pyrkiessään edistämään 19

20 kilpailua kilpailuviranomaiset seuraavat eri alojen lainsäädäntöuudistuksia ja pyrkivät vaikuttamaan niihin ja muihinkin reformeihin siten, että kilpailun esteitä voidaan vähentää ja kilpailuongelmia voidaan torjua jo ennakolta. (Larkin 2007, ) Klassisesti markkinat on taloustieteissä määritelty markkinapaikoiksi (vrt. Collin 2001, 242). Moffatin (2007) mukaan markkinat ovat mikä tahansa paikka, missä tietyn hyödykkeen myyjät tapaavat kyseisen hyödykkeen ostajia ja missä kaupanteon aktit voidaan suorittaa. Tällaisen markkinakäsityksen traditionaalisia ilmentymiä ovat torimarkkinat. Modernimman markkinakäsityksen mukaan markkinat ovat sosiaalinen järjestely tai järjestelmä, joka tukee eri osapuolten toistuvia transaktioita. Yksiköiden välillä tapahtuvaa satunnaista vaihdanta-aktia ei pidetä markkinatransaktiona. (Furubotn ja Richter 2005, 300.) Vapaat tai avoimet markkinat viittaavat sellaisiin markkinatiloihin, joihin kaikilla potentiaalisilla myyjillä ja ostajilla on vapaa pääsy ja joissa käytävä kauppa ei ole viranomaisten kontrolloimaa (Collin 2001, 242). Avoimen markkinatalouden ja kilpailun yhteiskunnallinen merkitys on vahvistunut paljon 1960-luvulta alkaen. Hyvinvointival tioissa valtiolla ja julkisella hallinnolla oli poliittista ja taloudellista kapasiteettia ja välineitä tuotannon ja talouselämän tiukkaan sääntelyyn. Kun julkinen talous ajautui rahoituskriiseihin, sosialistiset taloudet romahtivat ja globalisaatiokehitys käynnistyi, julkisen politiikan toimintaympäristö muuttui radikaalilla tavalla. Niiden myötä ryhdyttiin kyseenalaistamaan hyvinvointivaltioideologian toteutusmuotoja. Avautuvassa maailmantaloudessa jokainen maa joutuu kiinnittämään huomiota kansalliseen kilpailukykyyn. Tällöin poliittiset ponnistelut joudutaan keskittämään tiukkoihin monetaristisiin ja inflaatiota kurissa pitäviin linjauksiin, innovaatioiden ja yrittäjyyden tukemiseen, kansantalouden kilpailuolosuhteisiin, teollisuuspolitiikkaan ja markkinoiden uudelleenregulaatioon. Päätöksenteon areenoilla konventionaalinen hyvinvointivaltion kehittäminen saa rinnalleen kilpailukykyä vahvistavat politiikkalinjaukset. (Cerney 2007.) 20

21 Kilpailuvaltioiden mallimaita ovat ainakin tällä hetkellä Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Jotkut pienvaltiot pois lukien kilpailuvaltiokehitys ei ole ollut muualla vielä yhtä voimakasta. Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa on edelleen paljon korporatistisia piirteitä. Euroopan talousalue ja eurooppalaiset sisämarkkinat ovat kuitenkin merkittävä luomus, jolla koko manner yrittää vastata Pohjois-Amerikan, Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä eräiden muiden nopeasti teollistuvien maiden kilpailuhaasteisiin. Talousaluekehitys on pakottanut Pohjoismaatkin uudistamaan taloutensa rakenteita, avaamaan markkinoita, dereguloimaan julkisia infrastruktuuripalveluja ja uudistamaan julkisten palvelujen organisointia. Globalisaatiokehityksen vahvistuessa jokainen yhteiskunta joutuu kiinnittämään lisää huomiota kansakunnan kilpailuetuihin ja kilpailukykyyn. Kilpailuedussa on kysymys siitä, että voidaan toimia muita pienemmillä kustannuksilla, erottaudutaan muista hyödykedifferoinnin keinoin ja keskitytään tietyille markkinoille. Kilpailukyky tarkoittaa valmiutta tarjota sellaisia hinta-, laatu- ja mainetekijöiden kombinaatioita, joille löydetään kansallista ja kansainvälistä kysyntää. Kansallisissa politiikkalinjauksissa joudutaan huolehtimaan makrotason tekijöistä, joilla voidaan tukea kilpailuetujen ja -kyvyn kehitystä. Tällöin finanssipolitiikassa joudutaan panostamaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, julkisiin infrastruktuurijärjestelmiin ja koulutusjärjestelmiin. (Black 1997, 74; Bryner 2007; Porter 1991.) Hallintotieteissä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan viranomaisten tavara- ja palveluhankintoja. Myös vuokrasopimuksilla hankittavia palveluja ja erimuotoisen lainarahoituksen hankintaa voidaan pitää julkisina hankintoina. (Black 1997, 369.) Julkisen hankinnan käsite määritellään tutkimusraportin pääluvussa 4. Kilpailuttaminen (competitive tendering) on määritelty joskus lyhyesti kilpailua sisältäväksi sopimustoiminnaksi (Bhatta 2006, 114). Tässä tutkimuksessa kilpailuttaminen tarkoittaa palveluhyödykkeiden julkisoikeudellista hankintaprosessia, jossa vaihtoehtoisilta palvelutuottajilta pyydetään ja saadaan tarjouksia. Kilpailuttaminen alkaa ostajan tekemillä hankintailmoituksella ja tarjouspyynnöillä. Toisin 21

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Hankintasääntelyn vaikutus kilpailuun? Onnistuneen IT-hankinnan kannalta on haasteellista, jos ostoksen

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine Hankintafoorumi 10.4.2013 Hankintajohtaja Marjo Laine 24.4.2013 Palvelualoite tai palveluhaaste (utmanarrätten) Yrityksille ja järjestöille annettu mahdollisuus tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS PAIKALLISEN ELINKEINOTOIMINNAN NÄKÖKULMA CASE KALLIO

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS PAIKALLISEN ELINKEINOTOIMINNAN NÄKÖKULMA CASE KALLIO JULKISEN JA YKSITYISEN YHTEISTYÖ VAIKUTTAVAT TOIMINTAMALLIT SOTE PALVELUIDEN ARVOVERKOSTOISSA (JYVÄ) JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS PAIKALLISEN ELINKEINOTOIMINNAN NÄKÖKULMA CASE KALLIO Martti

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit

Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit Markku Tinnilä Jukka Kallio Aalto University School of Business HMV Service

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA

KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 4. - 6. 10. 2011 Vaasa Aikuisten vastuuta vai kilpailutettua palvelutavaraa YM Aulikki Kananoja TARKASTELUN LÄHTÖKOHTA Lapsen

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Palvelualoitteen menettelyohjeet

Palvelualoitteen menettelyohjeet Palvelualoitteen menettelyohjeet 1.7.2016 31.5.2017 PALVELUALOITTEEN MENETTELYOHJEET 2(6) Mikä on palvelualoite Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille tai kaupungin työntekijöille annettua mahdollisuutta

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta 41. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10.4.2013 Kari Tolonen, Kela Hankinta- ja SOTE-lainsäädännön tavoitteiden yhteensovittamisen

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt

Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt 15.11.2012 PTCS Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt 1 Keskitettynä hallittavampi kokonaisuus Kaikki kilpailutukset, sopimukset ja

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen. Outi Antila

Sote- ja maakuntauudistus. - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen. Outi Antila Sote- ja maakuntauudistus - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen Outi Antila 2.11.2016 1 Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

BUSSILIIKENTEEN TARJOUSPYYNNÖN ASKELMERKIT. toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013

BUSSILIIKENTEEN TARJOUSPYYNNÖN ASKELMERKIT. toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSPYYNNÖN ASKELMERKIT toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013 1. TARJOUSKILPAILUSTA SOPIMUKSEEN Tarjouspyyntö Tarjouspyyntö on kehotus tarjouksen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Yritykset kunnan palvelutuotannossa

Yritykset kunnan palvelutuotannossa Yritykset kunnan palvelutuotannossa Päijät-Hämeen liitto, seminaarisarja 13.3.2013 Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset: 623 0,2% Suuryritykset (250- hlöä)

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Viime kerralta Luento 9 Myyjän tulo ja kysynnän hintajousto

Viime kerralta Luento 9 Myyjän tulo ja kysynnän hintajousto Viime kerralta Luento 9 Markkinatasapaino Markkinakysyntä kysyntöjen aggregointi Horisontaalinen summaaminen Eri kuluttajien kysynnät eri hintatasoilla Huom! Kysyntöjen summaaminen käänteiskysyntänä Jousto

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot