KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän väliraportista 244 Kalajoen sataman yhtiöittäminen / konsulttipalvelun hankinta Rahoitusleasingin puitesopimus ICT -laitteiden ja järjestelmien hankinnan rahoittamiseksi 246 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille Luottamustoimen päättyminen sekä perusturvalautakunnan varajäsenen vaali 248 Perusopetuksen arviointityö lv Kaupungin valtuuston päätösten täytäntöönpano Loma-asuntomessujen tiedottajan palkkaaminen Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Niemelä Kullervo jäsen klo Pahkala Eija jäsen Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Puusaari Alpo varajäsen Halmeenpää Hanna varajäsen Tolonen Juhani varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Yliparkas Juhani talousjohtaja klo POISSA Hänninen Sami varapj Alho Sirkka jäsen Hihnala Tarmo jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Saari ja Juhani Tolonen.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Hanna Saari Juhani Tolonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän väliraportista 217/03.00/2013 PetuLtk (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja tervey denhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet (Sosi aali- ja ter veysministeriön ra portteja ja muistioita 2013:15). Nämä periaat teet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjel maan ja hallituksen teke miin tarkentaviin linjauksiin. Valmistelutyöryhmä jatkaa työtään kesän jälkeen ja laatii toi meksiannon mu kaisesti hal li tuksen esityk sen muotoon laadi tun ehdotuksensa sosiaalija tervey den huollon järjestä mis laiksi. Ehdotus sisältää kunta uudistuksen edellyttä mät välittö mät sään nökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämi sestä ja rahoittamisesta. Jatkotyönsä tueksi valmistelutyö ryhmä pyytää kunnilta lau sunnot väliraportista. Pyyntöön voi vastata web ropol-kyselyllä tai kirjallisel la lausunnolla. Kirjallisessa lau sun nossa pyyde tään esittämään näkemyk set webropol-kyselyn ky symyk siin, erityisesti so te-alueen ja pe rusta son alueen muodostamisen kri tee reistä, erityisvastuu alueen asemas ta ja toimi vallasta, rahoituksesta ja kun tien vä lisestä kus tannusten jaosta ja aikatau lusta. Loppuraportista pyydetään erillinen lausunto alkuvuodesta Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käy evästyskeskustelun välira porttiin annettavasta lausunnosta. Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta keskusteli asiasta. Khall 243 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti on julkaistu minis te riön in ternet -sivulle: Oheismateriaalina on Webropol -kysely. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä sähköisesti vastauslinkin kautta tai erikseen kirjallisesti. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää antaa asiasta seu raa van lausunnon: "Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollonjär-

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus jestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013: 15). Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Muistio on julkaistu ministeriön internet-sivuilla: julkaisutl nayta/-/_julkaisu/ Valmisteluryhmä jatkaa työtään kesän jälkeen ja laatii toimeksiantonsa mukaisesti hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa sosiaalija terveydenhuollonjärjestämislaiksi. Ehdotus sisältää kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Jatkotyönsä tueksi valmisteluryhmä pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot väliraportista. Lausuntopyyntöön voi vastata webropol -kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä väliraportin mukaisista periaatteista sekä eräistä muista järjestämislainvalmistelun kannalta keskeisistä seikoista sekä mahdollisuus vapaaseen kommentointiin. Webropol-kyselyyn vastaamisen sijasta lausunnon voi antaa myös kirjallisesti. Jos lausunto annetaan kirjallisesti, siinä pyydetään esittämään näkemykset webropol -kyselyssä oleviin kysymyksiin, erityisesti sote-alueen ja perustason alueen muodostamisen kriteereistä, erityisvastuualueen asemasta ja toimivallasta, rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta sekä aikataulusta. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee erikseen pyytämään alkuvuodesta 2014 lausunnot valmistelu-ryhmän loppuraportista, johon sisältyy ehdotus eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja siihen liittyviksi muiksi laeiksi. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja sen on tarkoitus tulla voi maan vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä. Kalajoki on Paras-hankkeen aikana linjannut, että se tekee yhteistyötä ja on valmis myös kuntaliitoksiin saakka naapurikuntien niin halutessa Himangan, Merijärven, Alavieskan ja Pyhäjoen kanssa. Vuoden 2009 alusta muodostettiin Sote-yhteistoiminta-alue Merijärven kunnan kanssa, jossa Kalajoki toimii vastuukuntana. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon osalta alueeseen kuuluu myös Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki. Lisäksi tehtiin kuntaliitos Himangan kunnan kanssa Nykyisten yhteistoiminta-alueiden toiminta alkaa vasta nyt vakiintua ja tuottaa tuloksia. Kokemukset vastuukuntana toimimisesta sekä palaute yhteistoiminta-alueen kunnilta on ollut myönteistä ja toimintatapa on ollut onnistunutta. Toiminta on ollut vaikuttavaa, laadukasta ja kustannustehokasta. Kehitetty malli toimii hyvin perustason sote-palveluiden järjestämis- ja tuotantotapana ja aluetta voidaan laajentaa samalla periaatteella toimimaan myös Pyhäjoen ja Alavieskan kunnille.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Valmisteluryhmän mukaan sote-alueella ja perustason alueella järjestämisvastuu toteutetaan pääsääntöisesti niin sanotulla vastuukuntamallilla. Vastuukuntamalli ei voi olla ainoa tapa järjestää perustason palveluita, vaan pitää olla mahdollisuus erilaisiin ratkaisuihin alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Vastuukuntana toimivan kunnan asukaslukua ei ole syy tä tiukasti määrittää, vaan ensisijaisesti katsottava toiminnallisia kokonai suuksia ja nykyisiä yhteistoiminta-alueita. Väliraportissa esitetyn järjestä mismallin perustuslain mukaisuus tulee myös selvittää. Väliraportissa esitetyissä ratkaisuissa järjestämis- ja rahoitusvastuu eriytyvät. Sote -malli ja kokonaisvaltainen järjestämisvastuu vie kunnallista päätöksentekoa pois itse kunnalta. Tämä merkitsisi sitä, että lähes 50 prosenttia käyttötalouden päätösvallasta siirtyisi muualle, mutta rahoitusvastuu jää edelleen. Alle asukkaan kunnalla ei olisi enää mitään roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Mitään palvelujen järjestämismalleja ei pitäisi rakentaa niin, että maksajalle ei jää mitään vaikutusmahdollisuuksia. Toimivia sairaanhoitopiirejä ei ole järkevä purkaa vaan kehittää. Sairaanhoitopiirien pur ka mi nen aiheuttaisi tar peen organisoida erikoistason palveluja uudella ta valla. Ole massa olevia ra ken tei ta tu lee voida hyö dyntää erityista son pal ve lutuo tan nossa. Eri tyis-vastuu alu een (ERVA) tar koitus, tehtävät ja merki tys tulee ar vioida tar kasti ja poh tia tarvi taanko nii hin tehtä viin erillistä kun tayh tymää. Järjes tä misvastuuta so te-palveluista ERVAlla ei voi olla. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta Kalajoella on pitkät perinteet. On tarkoituksenmukaista perustason palveluissa edelleen kehittää saumattomia palveluketjuja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tuotannolli sesti ja taloudellisesti voidaan saada hyvä yhtälö myös laadukkaat lähipal velut turvaten." Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Kul lervo Niemelä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Kalajoen sataman yhtiöittäminen / konsulttipalvelun hankinta 395/ /2011 Khall 244 (Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kuntalakia on muutettu alkaen lisäämällä siihen 2a, 2b ja 66a :t sekä muuttamalla 87a. Lisäykset ja muutokset liittyvät kun nan hoi taessa kuntalain 2 :ssä mainittuja tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla. Pääsääntöisesti kunnan hoitaessa tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla kunnan on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntalain 2a :ssä on määritelty myös tilanteita, joissa kunta ei hoida ainakaan tehtävää kilpailutilanteessa mark kinoilla. Kuntalain 2b :ssä on määritelty yhtiöittämisvelvollisuudesta poik keavia tehtäviä. Satamatoiminta on katsottu yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi teh täväksi. Pääsääntöisesti yllä sanotuissa ja voimaan tulleissa sään nök sissä mainitut ja kilpailutilanteessa markkinoilla olevat tehtävät on yh tiöi tet tävä viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä lukuun ottamatta julki sesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisia tehtä viä, jotka on yhtiöitettävä vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaupungin omistaman Kalajoen sataman osalta yhtiöittämisvalmistelut on aloitettava välittömästi. Yhtiöittäminen on valmisteltava joko omana työnä kokonaan tai hankittava siihen myös konsulttipalvelua. Satamatoiminnot ovat olleet viime vuosina yhtiöittämisen kohteena ja pääsääntöisesti kaupungit ovat valmis telussa käyttäneet myös konsultteja. Arvion mukaan konsulttityön arvo ei nouse ainakaan yli euron, joka on pal ve luhankinnan hankintalain mukainen kansallinen kynnysarvo. Konsult ti pal velu on kuitenkin syytä kilpailuttaa 3-5 konsulttiyhtiöllä, joilla on koke musta yhtiöittämisen valmistelutehtävistä. Esityslistan oheismateriaalina on tarjouspyyntö satamalaitoksen yhtiöittämisestä. Talousjohtaja: Ehdotan, 1) että Kalajoen satama yhtiöitetään ja käynnistetään sen valmistelu, 2) että Kalajoen sataman yhtiöittämisen valmistelussa käytetään konsultteja ja 3) että sataman yhtiöittämisen konsulttipalvelut kilpailutetaan. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistu tämän asian käsitte-

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus lyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Rahoitusleasingin puitesopimus ICT -laitteiden ja järjestelmien hankinnan rahoittamiseksi 219/ /2013 Khall 245 (Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kalajoen kaupungilla on oma ICT -palvelujen yksikkö, joka hallinnoi 1. kaupungin palvelimia, järjestelmiä ja ohjelmistoja sekä 2. kaupungin IT-laitteita, kuten työasemia, päätteitä, näyttöjä, tulostimia sekä monitoimilaitteita ja kopiokoneita. Edellä mainituista kohteista tulostinten hankinnassa on käy tetty suoraostojen sijasta myös leasing rahoitusta. Puitesopimus on kaupungin ja rahoittajan välinen sopimusrahoituspalveluista, käyttöomaisuuden hallinnasta ja menettelytavoista ja siinä on limiitti, joka perustuu arvioon kaupungin käyttöomaisuushankinnoista. Hankinnat suorittaa kaupunki hankintoja koskevien säännösten mukaisesti. Kaupungin palvelimet, järjestelmät ja ohjelmistot on hankittu tähän saakka myönnettyjen määrärahojen puitteissa ostoina. Nyt on tarkoitus käyttää myös rahoitusleasingiä niiden hankinnassa. Perusteluita rahoitusleasingin käyttöönotolle ovat mm: - rahoitusleasingin kustannukset (korkotaso) ovat alentuneet, - rahoitusleasing hallinnointijärjestelmänä on käyttökelpoinen, - hankintakohteet, jotka on tehtävä säännöllisesti ja ovat kriittisiä kaupungin toimintojen kannalta ja niiden on toimittava kaikissa tilanteissa (riskien hallitseminen), - rahoitusleasing on käyttökelpoinen kohteissa, joissa laitteen/ohjelman käyttöikä lyhyt, mutta kuitenkin se on jaksotettava (=poistonalainen), - rahoitusleasing on tullut kilpailukykyiseksi suoran ostohankinnan kanssa euron suuruisen puitelimiitin (jäännösarvo 5 %, limiittiin sisältyvien yksittäisen sopimusten sopimusaika 4 v) leasingrahoituksesta on pyydetty tarjoukset Kuntarahoitus Oyj:ltä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä ja OP-Pohjola Oyj:ltä. Tarjouksen jättivät Kuntarahoitus Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Leasingrahoitukseen ei sovelleta hankintalakia. Tarjousten arviointiperusteeksi mainittiin tarjouspyynnössä seuraavaa: "Tarjousten arviointiperusteena käytetään kulukassavirran määrää, joka saadaan kertomalla euron pääoma tarjoajan ilmoittamalla korkomarginaalilla ja lisäämällä tähän summaan tarjoajan ilmoittama koronvaihtokustannus x 4." Tarjousvertailu on liitteenä ja tarjoukset ovat oheismateriaalina. Edul li sin tar jous on Kuntarahoitus Oyj:ltä

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Talousjohtaja: Esitän, 1) että Kalajoen kaupunki ottaa käyttöön kaupungin palvelimien, järjestelmien ja ohjelmistojen (ovat kriittisiä ICT -ympäristössä kaupungin toiminnan kannalta) hankintojen rahoituksessa myös rahoitusleasingin ja 2) että rahoitusleasingin puitesopimus tehdään Kuntarahoitus Oyj:n kanssa (vaihtuva korkoinen). Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistu tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet 1 Leasingtarjousten vertailu / Kh

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille / /2011 Khall 246 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille Esityslistan oheismateriaalina on Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos vuosille Toimintasuunnitelman rakenne noudattaa voimassa olevan talous- ja toimintasuunnitelman rakennetta. Vuoden 2014 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on euroa. Toimintatuotot ovat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna 2,9 prosenttia pienemmät. Toimintamenot vuonna 2014 ovat euroa eli 2,3 prosenttia pienemmät kuin edellisenä vuonna. Muutokset johtuvat lähinnä siitä, että liiton hallinnoimien hankkeiden on arvioitu vähenevän vuonna Jäsenkuntien maksuosuus on euroa, jossa on tarkistusta euroa eli 1,9 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää näkemyksiä asetetuista strategisista paino pis teis tä, toi min nalle ase tetuista tavoitteista sekä talous- ja toimintasuunni tel man muusta sisäl löstä. Mahdollinen lausunto tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon viimeistään mennessä. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 2 Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2013 / lausunto/ kh

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Luottamustoimen päättyminen sekä perusturvalautakunnan varajäsenen vaali 281/ /2012 Khall 247 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Perusturvalautakunnan varajäsen Nino Passi on muuttanut pois Kalajoelta Tampereelle. Valtuusto on valinnut perusturvalautakunnan vuosiksi Perusturvalautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Jäsen Alpo Murtoniemi Esko Valikainen Ritva Mäntymäki Eeva-Liisa Heikkilä Tuomas Nevalainen Terttu Myllylahti Matti Peltola Päivi Alho Ismo Tallila Henkilökohtainen varajäsen Juha Alajoki Nino Passi Julianna Rotánné Eija Hanhineva Seppo Rasmus Aija Tilvis Päivi Tilvis Hannu Lahti Sakari Kärjä Puheenjohtajaksi valittiin Alpo Murtoniemi ja varapuheenjohtajaksi Esko Valikainen. Lisäksi Merijärven kunta, Pyhäjoen kunta, Siikajoen kunta sekä Raahen kaupunki ovat nimenneet perusturvalautakuntaan kukin yhden äänival taisen jäsenen ympäristöterveydenhuollon toimialan asioita käsiteltäessä. Merijärven kunta on nimennyt perusturvalautakuntaan yhden (1) jäsenen. Merijärven kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Kuntalain 37 :n ensimmäisen momentin mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Vaalikelpoisuus a) Yleinen vaalikelpoisuus Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään KuntaL 33 :ssä: Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon-

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3. joka ei ole holhouksen alainen. b) Erityinen vaalikelpoisuus KuntaL 36.1 :ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan seuraavasti: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö: 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa ase massa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimieli messä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot tamaan olennaista hyö tyä tai vahinkoa. Vaalikelpoinen valtuustoon eikä näin myöskään lautakuntaan ole KuntaL 34 :n mukaan: 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 koh dassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuu tetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi al kaa. Tasa-arvolaki Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4.2, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henki-

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus lökohtaisen vara jäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Jos toimielimen kokoonpano ei ole Tasa-arvoL 4.2 :n mukainen, vaali on toimitettava uudelleen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että valtuusto toteaa Nino Passin menettäneen vaalikelpoisuu tensa luot ta mustoimiin paikkakunnalta muuton johdosta. 2) että valtuusto myöntää eron Nino Passille perusturvalautakunnan va rajä se nyy destä. Ero as tuu voi maan heti. 3) että valtuusto suorittaa perusturvalautakunnan varajäsenen vaalin val tuus ton jäl jellä ole vaksi kaudeksi. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Perusopetuksen arviointityö lv / /2010 SivLtk (Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä) Laatukoordinaattori Tiina Hiidenniemi ja ohjausryhmän jäsen Siru Tiensuu esittelivät raportin Kalajoella tehdystä perusopetuksen arviointityöstä lv Raportti on oheismateriaalina. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin. Lisäksi sivistyslautakunta päätti, että opetuksen järjestäjäta son arviointipäivä pyritään järjestämään loka-marraskuussa iltakouluna ja pyytää kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa arviointipäivään. Sivistyslautakunta päätti edelleen, että ohjausryhmä päättää kulloinkin käsittelyyn otettavat laatukortit. Lautakunta toivoo myös, että laatutyön oh jausryhmä voisi käydä esittelemässä perusopetuksen laatutyössä esiinnousseita kysymyksiä opetuspal velujen uudelleenorganisoinnin valmistelu ryhmälle. Khall 248 (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on raportti Kalajoella tehdystä perusope tustuksen arviointityöstä lukuvuonna Perusopetuksen laadun arvioinnin käsikirjan mukaan opetuksen järjestäjäta sol la ar vioin tiin osallistuvat: - sivistystoimenjohtaja ja/tai opetuspäällikkö - sivistyslautakunnan jäsenet - koulujen rehtorit - vararehtori/apulaisrehtori isoilta kouluilta - kaupunginhallituksen ja -valtuuston edustajat (esim.2 + 2) - nuorisovaltuuston edustajat (esim. 2) - laatukoordinaattori ja yksi laatuvastaavista Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus nimeää valtuuston ja kaupunginhal li tuksen edustajat arviointipäivään.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus nimesi perusopetuksen arviointipäivään kaupunginhallituksen edustajaksi Eija Pahkalan ja hänen varaedustajaksi Hanna Saaren ja valtuuston edustajaksi Alpo Puusaaren ja hänen varaedustajaksi Kullervo Niemelän.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Kaupungin valtuuston päätösten täytäntöönpano 51/ /2013 Khall 249 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan kaupunginhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellises sä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että pää tös on muuten lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava val tuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kalajoen valtuusto on kokoontunut: , pöytäkirja nro 7/2013 on ollut yleisesti nähtävillä Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa Kalajoen valtuuston päätösten olevan laillisia ja päättää panna ne täytäntöön. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Loma-asuntomessujen tiedottajan palkkaaminen 139/ /2012 Khall 250 (Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Himanka) Kalajoen kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty loma-asuntomessujen toteuttamista varten tarvittava henkilöstö, joka perustuu aiemmin järjestettyjen messujen kokemuksiin. Kalajoen kaupungin osalta sopimuksessa on sitouduttu kaupungin olemassa olevan organisaation lisäksi loma-asunto mes su jen mää räaikaisen projektijohtajan, projektisihteerin, aluevalvojan ja tie dotta jan palkkaamiseen. Toistaiseksi loma-asuntomessujen järjestämi nen on vaatinut projektijohtajan, projektisihteerin ja aluevalvojan työpanok sen. Tässä vaiheessa messujen toteuttamista tarvitaan myös tiedottajan työpanosta, jotta messujen tarjoama markkinoinnillinen ja tiedotuksellinen näkyvyys saadaan maksimaalisesti hyödynnettyä Kalajoen seudun osalta. Tiedot tajan palkkaamiseen on varauduttu myös loma-asuntomessujen alkuperäi sessä kustannusar vios sa. Kokopäiväisen tiedottajan palkkaamista on suunniteltu määräaikaisena ajalle Tiedottajan palkkaus- ja toimistokulujen kustannusarvio em. ajalta on arviolta euroa. Tähän mennessä Pohjois-Pohjanmaan liitolta haetuissa ja liiton myöntämissä hankerahoituk sissa ei ole ollut mukana tiedottajan palkkauskustannuksia. Messu hank keen toteutukseen ja alueen markkinointiin tullaan vielä jät tä mään uu si ra hoi tushakemus vuoden 2014 osalta. Tavoitteena on vähintään 50 pro sentin rahoi tus tie dot tajan palk kauskus tannuksiin. Tiedottajan tehtävänä on mm. kaikki messuihin, messualueeseen, messupaikkakuntaan ja lähiseutuun liittyvä kaupungin tiedottaminen sekä tiedo tus ti lai suuk sien järjestäminen. Elinkeinojohtaja: Kaupunginhallitus antaa luvan loma-asuntomessujen tiedottajan määräaikaisen tehtävän hakuilmoituksen julkaisemiseen ja tiedottajan palkkaamiseen välittömästi sen jälkeen, kun asiaa koskeva rahoitushakemus on jätetty rahoittajalle. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityk sen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall 251 Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Talousjohtaja on tehnyt seuraavan saatavan poistopäätöksen: Saatavan poistopäätös/ vuodeosastolasku - poistettu vuodeosasto saatava 197,01. Perusteena on varattomuus Talousjohtaja on tehnyt seuraavan kassaa ja tilejä koskevan päätöksen: Kuntatodistuksen liikkeellelasku/ euroa - laskettu kuntatodistus liikkeelle Nordea pankin kautta euroa ajalle Vs. henkilöstöjohtaja on tehnyt seuraavat henkilöstörahapäätökset: Henkilöstörahan myöntäminen Etelänkylän ja Rahjan koulujen henkilöstön virkistykseen - Myönnetty henkilöstörahaa 10 euroa/osallistuja Etelänkylän ja Rahjan koulujen henkilöstön yhteiseen virkistykseen. Raha maksetaan jälkikäteen laskua tai kuittia vastaan. Vastuunhenkilö on Jouko Arvo Henkilöstörahan myöntäminen Pöllän ja Raution koulujen hen ki lös tön vir kistykseen - Myönnetty henkilöstörahaa 10 euroa/osallistuja Pöllän ja Raution koulujen henkilöstön yhteiseen virkistyk seen. Ra ha maksetaan jälkikäteen laskua tai kuittia vas taan. Vastuunhenkilö on Rauno Kotiaho Henkilöstörahan myöntäminen sosiaalitoimiston hen kilös tön vir kis tyk seen - Myönnetty henkilöstörahaa 10 euroa/osallistuja sosiaalitoimiston hen kilöstön virkistykseen. Raha mak setaan jälki käteen laskua tai kuittia vastaan. Vas tuunhenkilö on Kirsti Rahkola Henkilöstörahan myöntäminen Kaarnakodin henki lös tön vir kis tyk seen - Myönnetty henkilöstörahaa 10 euroa/osallistuja Kaarnakodin hen kilöstön virkistykseen. Raha makse taan jälki kä teen las kua tai kuittia vastaan. Vastuunhen kilö on Tanja Haapalainen Henkilöstörahan myöntäminen neuvolan henkilöstön virkis tyk seen - Myönnetty henkilöstörahaa 10 euroa/osallistuja neuvolan hen kilöstön virkistykseen. Raha maksetaan jäl kikäteen las kua tai kuittia vastaan. Vastuunhenkilö on Eija Tainio. Vs. henkilsötöjohtaja on tehnyt seuraavan palvelujen ostopäätöksen:

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Kaupungin ja SunBowling Oy:n välinen sopimus keilailupalveluiden käytöstä - hyväksytty sopimus kaupungin ja SunBowling Oy:n välillä keilailupalveluiden käytöstä. Sopimus on voimassa asti. ICT -päällikkö on tehnyt seuraavat hankintapäätökset: Matkapuhelinten puitesopimukseen liittyminen - Liitytty KL -Kuntahankintojen kilpailuttamaan "matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut" -puitesopimukseen IT -laitteet puitesopimukseen liittyminen - liitytty KL- Kuntahankintojen kilpailuttamaan "IT -laitteet ja niihin liittyvät palvelut" -puitesopimukseen Palvelinten ja tallennusjärjestelmien puitesopimukseen liittyminen - liitytty KL- Kuntahankintojen kilpailuttamaan palvelinten ja tallennusjärjestelmien puitesopimukseen. Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/liiketilat: Kalajoentie 1/Koy Kalajoen Linaja-autoasema/Barenza Craft House -Vuokrattu ns. linja-autoaseman kiinteistöstä n. 26 m2 katutason liikehuoneisto Barenza Craft Haouse -nimiselle yritykselle alkaen toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajalla. Kaupunginjohtaja on tehnyt seuraavat vuokrauspäätökset/ liiketila: Vuokrasopimus/Hiekkadyynti Oy -hyväksytty kaupungin ja Hiekkadyyni Oy:n välinen määräaikainen vuokrasopimus saakk. Sopimus on päivitetty ajan tasalle Vuokra- ja operointisopimus/kalajoen Hiekkasärkät Oy - hyväksytty kaupungin ja Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n välinen määräaikainen vuokra- ja operointisopimus saakka. Sopimus on päivitetty ajan tasalle. Kaupunginjohtaja on tehnyt seuraavan liittymispäätöksen: Elävä Kaupunkikeskusta -yhdistykseen liittyminen - kaupunki liittynyt mukaan Elävä Kaupunkikeskusta -yhdistykseen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saa tetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot