ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA"

Transkriptio

1 : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö Raija Niemi p Anniina Korkeamäki p Vireille 060 Tekninen lautakunta 80 Nähtävillä MRL Tarkistus 00 Tekninen lautakunta 690 Kaupunginhallitus 90 Nähtävillä MRL Kaupunginhallitus 0 Kaupunginvaltuusto 50 Hyväksymispäätös lainvoimainen 505

2 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTIEDOT 5 Tunnistetiedot 5 Kaava-alueen sijainti 5 Kaavan nimi ja tarkoitus 6 TVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö 8 Rakennettu ympäristö 8 Maanomistus 0 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 0 Maakuntakaava 0 Yleiskaava 0 Asemakaava Rakennusjärjestys 5 Tonttijako ja kiinteistörekisteri 6 Rakennuskielto Muut päätökset 8 Ympäristöselvitykset 9 Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Vaihtoehdot, suunnittelun eteneminen Tavoitteet 5 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5 5 Sisältövaatimukset 5 5 Asemakaavan rakenne 6 5 Mitoitus 5 Palvelut 5 Aluevaraukset 5 Korttelialueet 5 Katualueet 8 5 Virkistys- ja erityisalueet 8 5 Yhdyskuntatekninen huolto 8 55 Luonnonympäristö 8 56 Suojelukohteet ja erityispiirteet 8 5 Ympäristön laatua koskevat määräykset 8 58 Nimistö 9 6 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 9 6 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 9 6 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 9 6 Muut vaikutukset 0 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

3 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

4 LUETTELO SELOSTUKSEN LTEASIAKIRJOISTA Alueen maanomistus Ote maaperäkartasta Ote Herajoen pohjavesialuekartasta Vesihuollon nykytila 5 Vesihuollon yleissuunnitelma 6 Vaihtoehtoiset katulinjaukset Ote maaperätutkimuksesta 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9 Asemakaavakartta määräyksineen 0 Havainnekuva Asemakaavan seurantalomake Tonttijakokartta

5 PERUSTIEDOT Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: kaupunginosan, Hirsimäen korttelia ja katualueita kaupunginosan, Mattilan osia kortteleista ja 5 sekä virkistys- ja erityisalueita ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT: kaupunginosan, Hirsimäen katualueita kaupunginosan, Mattilan kortteli 6 ja osa korttelista 5 sekä katu- ja erityisalueita TONTTIJAON MUUTOS KOSKEE: kaupunginosan, Hirsimäen korttelin tontteja ja kaupunginosan, Mattilan korttelin 5 tonttia SITOVALLA TONTIJAOLLA MUODOSTUU: kaupunginosan, Mattilan korttelin 5 tontti 9 ja korttelin 6 tontit ja Asemakaavan selostus koskee 0 päivättyä ja 00 tarkistettua asemakaavakarttaa Asemakaavakartta määräyksineen on liitteenä 9 Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Mattilan teollisuusalueella noin,5 km valtatie :n eteläisestä liittymästä koilliseen Suunnittelualue käsittää kaksi rakennettua tonttia Salkokadun eteläpäässä, Tehdaskylänkatuun rajautuvan rakennetun teollisuustontin sekä edellä mainittujen väliin jääviä virkistys- ja erityisalueita Lisäksi alueeseen kuuluu Virmanpolun katualue sekä Salkokadun eteläpää 5

6 Kuva Ote Riihimäen kaupungin opaskartasta Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella viivalla Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN NIMI: Tehdaskylänkatu Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos ASEMAKAAVAN TARKOITUS: Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on järjestää Salkokadun eteläpäässä sijaitsevien tonttien liikenneyhteys Mattilan teollisuusalueen kautta Asuinalueella sijaitsevat tontit ovat nykyisin teollisuuskäytössä ja aiheuttavat raskasta liikennettä Tonteille ajetaan pientaloalueen tonttikadun kautta 6

7 TVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginhallitus päätti 60 vuoden 0 kaavoituskatsauksessa ja ohjelmassa asemakaavamuutoksen laatimisesta (kohde n:o ) Vuoden 0 kaavoituskatsauksessa ja ohjelmassa kohteen numero on 8 Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu 060 kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla Samassa yhteydessä on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta sekä osallisten vaikutusmahdollisuuksista Asemakaavamuutoksen luonnos ja siihen liittyvät selvitykset on pääosin laadittu vuoden 0 syksyllä ja talvella sekä alkuvuonna 0 Asemakaavamuutos asetetaan säännösten mukaisesti nähtäville Luonnoksen nähtävillä olon aikana siitä järjestetään yleisötilaisuus Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla Osallisilla on mahdollisuus esittää kaavamuutoksesta mielipiteistä Asemakaava Asemakaavan muutosluonnoksessa Salkokadun päässä olevia teollisuustontteja on laajennettu etelään ja järjestetty tonteille uusi katuyhteys Mattilan teollisuusalueelta Korttelin käyttötarkoitusta on muutettu ja sille on osoitettu ympäristön laatua parantavia asemakaavamääräyksiä Lisäksi korttelin toimintojen aiheuttamia ympäristöhäiriöitä on rajoitettu mm melun ja raskaan liikenteen osalta Asemakaavaluonnoksessa on myös päivitetty Tehdaskylänkadun varressa sijaitsevan teollisuustontin asemakaavamääräyksiä vastaamaan nykyaikaisia ympäristötavoitteita mm rajoittamalla sen aiheuttamia ympäristöhäiriöitä Tonteille ei osoiteta uutta rakennusoikeutta Tonttien suurin sallittu kerrosluku on edelleen kaksi LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee osittain Mattilan teollisuusalueella ja osittain Hirsimäen pientaloalueella noin,5 km vt:n eteläisestä liittymästä koilliseen Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitsee Riihimäen hautausmaa Suunnittelualue rajautuu idässä Salkokadun itäpuolisiin asuinkortteleihin, etelässä raja kulkee nykyisellä hoitamattomalla suojaviheralueella Lännessä suunnittelualue rajoittuu Tehdaskylänkadun varren tontteihin ja Tehdaskylänkatuun, pohjoisessa Tehdaskylänkadun tontteihin, VL-alueeseen ja Virmanpolkuun Alue on pääosin teollisuus- ja varastokäytössä olevaa rakennettua tonttimaata, osittain hoitamatonta virkistys- ja suojaviheraluetta

8 Luonnonympäristö Topografia Kaavamuutosalue on maanpinnaltaan melko tasainen Maanpinnan korkeus vaihtelee välillä korkeusjärjestelmän N000 mukaan Maaperä Maaperä on savea Salkokadun teollisuuskäytössä olevilla tonteilla sekä niiden eteläpuolisella alueella on maatäyttöjä Maaperätutkimusten perusteella alueella maan pinnassa on noin 0,6, m paksu täyttökerros karkeita kitkamaita Täyttökerroksen alapuolella on noin,5 m paksu kuivakuorikerros Kuivakuorikerroksen alla on,6 6, m savea, jonka tiiveys vaihtelee pehmeästä sitkeään Savikerroksen alla on, 5, m löyhää silttiä ja hiekkaa, jonka alapuolella on tiivis sora/moreenikerros Ote maaperäkartasta on liitteenä Alueen maaperäolosuhteita kuvataan tarkemmin maaperätutkimuksessa (Riihimäki, Tehdaskylänkatu Maaperätutkimus ja rakennettavuusselvitys sekä maaperän pilaantuneisuuden tutkimus Ramboll Finland Oy, 0) Pinta- ja pohjavesi Alue sijaitsee Hämeen ELY-keskuksen 0 esittämän Herajoen pohjavesialueen rajauksen ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä Suunnittelualueen halki kulkee kaksi pohjois-eteläsuuntaista avo-ojaa Yksi sijaitsee nykyisen hoitamattoman viheralueen itäreunassa ja toinen Salkokadun varressa Avo-ojat laskevat Vantaanjokeen Aluetta rajaavien katujen varsilla on pienempiä avo-ojia Vesihuollon ja pintavesien nykytila on esitetty liitteessä Kasvillisuus Nykyisen asemakaavan virkistysalueeksi ja suojaviheralueeksi merkityllä alueella kasvaa nuoria lehtipuita Alue on hoitamaton Eläimistö Riihimäen liito-oravainventointi valmistui kesäkuussa 0 Selvitys perustui aiemmin tehtyihin selvityksiin ja liito-oravahavaintoihin Lisäksi liito-oravia etsittiin uusilta alueilta Selvityksen mukaan suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole liito-oravien reviireitä Koko kaupungin kattava lepakkokartoitus valmistui syyskuussa 00 Kartoituksen mukaan alue ei ole merkittävä lepakkoalue Rakennettu ympäristö Kokonaisrakenne, maankäyttö Kaavamuutosalueeseen kuuluu yksi Tehdaskylänkadun varren teollisuustontti sekä kaksi asuinalueella sijaitsevaa teollisuuskäytössä olevaa tonttia Salkokadun ja Virmanpolun varressa Tehdaskylänkadun tontti on rakentunut 990-luvun alussa ja asuinalueen yhteydessä sijaitsevilla tonteilla on rakennuksia eri aikakausilta Vanhin rakennus on 90-luvulta ja viimeisimmät laajennukset on tehty 980-luvun lopulla Kaavamuutosalueen pohjois- ja itäpuolella on pientaloasutusta ja länsi- ja eteläpuolella teollisuusaluetta Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella ja sen läheisyydessä, erityisesti Mattilan teollisuusalueella, sijaitsee työpaikkoja ja elinkeinotoimintaa 8

9 Liikenne Suunnittelualue on liikenteellisesti hyvin kaksijakoinen Alueen itä- ja länsiosien välillä ei ole ajoyhteyttä Kaavamuutosalueen itäosan liikenne suuntautuu Salkokatua pohjoiseen Kolehmaisenkadulle tai kääntyen Koivukadulle itään Molemmat kadut ovat sorapintaisia Kaavamuutosalueen länsiosan liikenne voi kulkea Mattilan teollisuusalueella useita vaihtoehtoisia reittejä Liikenne voi suuntautua Tehdaskylänkatua etelään jatkaen Käpälämäenkadulle tai Tehdaskylänkatua länteen kääntyen Konepajankadulle etelään tai jatkaen Tehdaskylänkadulta Kylänraittia pitkin länteen Teollisuusalueen kadut ovat asfalttipäällysteisiä Alueen liikenneoloja kuvataan tarkemmin asemakaavan muutosta varten laaditussa liikenneselvityksessä (Liikenneselvitys, Tehdaskylän asemakaavamuutos, Riihimäen kaupunki 0) Kuva asemakaavan muutosta varten laaditusta liikenneselvityksestä Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liittyminen liikenneverkkoon Yhdyskuntatekninen huolto Alueella on olemassa olevat vesi- ja viemäriputkistot sekä Tehdaskylänkadulla että Salkokadulla ja Virmanpolulla Lisäksi nykyisellä viheralueella on pohjois-eteläsuuntainen päävesijohto Vesihuollon nykytila on esitetty liitteessä Kaukolämpöverkko kulkee alueen pohjoispuolella Koivukadulla ja länsipuolella Tehdaskylänkadulla Alueen halki etelä-pohjoissuunnassa kulkee Fortumin ilmajohto Alueen lounaispuolella Tehdaskylänkadun varrella sijaitsee puistomuuntamo Lisäksi Tehdaskylänkadun varressa sijaitsee kaksi Fortumin pylväsmuuntamoa ja Elisan jakokaappi Erityispiirteet ja suojelukohteet Kaavamuutosalueella ei ole erityispiirteitä eikä siellä sijaitse suojelukohteita Ympäristön häiriötekijät Salkokadulla kulkeva teollisuustonteille suuntautuva raskas liikenne aiheuttaa häiriötä alueen asukkaille 9

10 Maanomistus Asemakaavamuutosalueella on useita maanomistajia Nykyiset VL-, EV- ja katualueet ovat kaupungin omistuksessaja tontit yksityisomistuksessa Alueen maanomistus on esitetty liitteessä Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Valtioneuvoston vahvistamassa maakuntakaavassa kaavamuutosalue on osoitettu merkinnällä TP, työpaikka-alue Välittömästi alueen itäpuolella on merkintä A, asuntovaltainen taajamatoimintojen alue Tärkeän vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen reunaviiva kulkee kaavamuutosalueen länsi- ja eteläreunojen tuntumassa Ympäristöministeriö on 0 vahvistanut Kanta-Hämeen asumista, elinkeinoja ja logistiikkaa koskevan vaihemaakuntakaavan Kaavamuutosalueelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa Yleiskaava Ote Hämeen maakuntakaavasta Punaisella pisteviivalla on osoitettu kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti Kaupunginhallitus on hyväksynyt 9699 Riihimäen yleiskaavan 00 Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen Suunnittelualue on osoitettu merkinnöillä TP, työpaikkojen ja palvelujen alue, VL, lähivirkistysalue sekä A, asuntoalue Länteen n 50m etäisyydellä on vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen raja (pv) 0

11 Ote Riihimäki 00 -yleiskaavasta Punaisella pisteviivalla on osoitettu kaava-alueen likimääräinen sijainti Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa asemakaavoja, jotka ovat valmistuneet eri aikoina Asemakaavojen vahvistumispäivämäärät ovat 60005, 0985, 998 ja 998 Ajantasa-asemakaavan mukaan suunnittelualueella on teollisuus- ja varastorakennusten alue (T), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-), omakotirakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä lisäksi työhuoneita (AO tk ), lähivirkistysalue (VL) ja suojaviheralue (EV) Lisäksi alueella on maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, suojaviheralueelle osoitettu ajoyhteysmerkintä sekä katualueita Salkokadun eteläpäässä sijaitsevalle kääntöpaikalle on osoitettu ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T) sijaitsevan tontin pinta-ala on 86 m² ja rakennusoikeus 08 kem² Tonttitehokkuusluku on 0,5 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi Tontin kerrosalasta saa enintään 0% käyttää myymälätiloja varten Alueelle ei saa rakentaa elintarvikkeiden myymälätiloja Korttelialueelle saa rakentaa asuinhuoneistoja ainoastaan sellaista henkilökuntaa varten, jonka jatkuva läsnäolo on laitoksen toiminnalle välttämätöntä Rakennusten tulee sijaita vähintään 6 metrin etäisyydellä naapuritontin rajasta Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-) Alueen suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku 0,5 Suunnittelualueen rajauksen sisään jää TY- korttelialueen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa TY- korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, josta aiheutuu ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä Tontin kerrosalasta saadaan enintään 0% käyttää myymälätiloja varten Alueelle ei saa rakentaa elintarvikkeiden myymälätiloja Korttelialueelle saa rakentaa asuinhuoneistoja ainoastaan sellaista henkilökuntaa varten, jonka jatkuva läsnäolo on laitoksen toiminnalle välttämätöntä Rakennusten tulee tonteilla sijaita vähintään 6 metrin etäisyydellä naapuritontin rajoista Lastaus ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on päällystettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla AO tk korttelialueen pinta-ala on 886 m ja rakennusoikeutta kahdella tontilla on yhteensä 95, kem² Tonttitehokkuusluku on 0, ja suurin sallittu kerrosluku kaksi Asuinkorttelialueelle rakennettavat rakennukset on sijoitettava vähintään m päähän naapuritontin rajasta, kuitenkin mainitun etäisyyden on oltava vähintään puolet rakennettavan rakennuksen korkeudesta Suojaviheralueella (EV) saa suorittaa ainoastaan metsänhoidon kannalta pakottavia hakkuita Avoimet tilat on istutettava metsäpeitteisiksi

12 Rakennusjärjestys Ote voimassa olevasta asemakaavasta Riihimäen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 0 5 Tonttijako ja kiinteistörekisteri Kaava-alueella on kaupungin ja valtion kiinteistörekistereihin kuluvia alueita 6 Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa Muut päätökset Kaupunginhallitus päätti 60 vuoden 0 kaavoituskatsauksessa ja ohjelmassa asemakaavamuutoksen laatimisesta (kohde n:o ) 8 Ympäristöselvitykset Riihimäen liito-oravainventointi valmistui 860 Selvityksen tavoitteena oli päivittää tiedot liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista Riihimäellä Selvityksen tuloksena saatiin tietoja liito-oravan kannan koosta, kannan kehityksestä ja levinnei-

13 syydestä Riihimäellä Kevään 0 inventoinnissa Riihimäen kaupungin alueelta paikannettiin liito-oravan asuttamaa reviiriä Tunnetuista 68:sta liitooravapaikasta asutuiksi todettiin Loput yhdeksän reviiriä löytyivät alueilta, joilta ei ole aiempia tietoja liito-oravasta Selvitysalueena oli koko Riihimäen kaupungin alue Selvityksen mukaan kaavamuutosalueella tai sen läheisyydessä ei ole liito-oravien reviireitä Riihimäen lepakkokartoitus, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja kaavoituspalvelut 00, Yrjö Siivonen ja Terhi Wermundsen, Wermundsen Consulting Oy Koko kaupungin kattavan kartoituksen mukaan kaavamuutosalue ei ole merkittävä lepakkoalue Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevalta hautausmaalla esiintyi selvityksen mukaan pohjanlepakkoja Kanta-Hämeen luonnon monimuotoisuuden tilan seurantaohjelma (LU- MOS), 005 Hämeen ympäristökeskus Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus, kasvillisuuskartoitus 0 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö Selvityksen mukaan suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole arvokkaita luonto- ja virkistyskohteita Tärkeiden pohjavesialueiden kartoitus, Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri, v 99 Kartoituksen mukaan suunnittelualue sijaitsee Herajoen I-luokan pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä Liikenneselvitys Liikennemelu Kohteesta on tehty liikenneselvitys kaupungin omana työnä katu- ja puistoyksikössä Kohteesta ei ole tehty varsinaista meluselvitystä, mutta kaupunki on vastaanottanut ilmoituksia raskaan liikenteen aiheuttamasta häiriöstä mm Salkokadun ja Koivukadun varren asukkailta Maaperän pilaantuneisuusselvitys Maaperän pilaantuneisuutta tutkittiin Salkokadun eteläpäässä sijaitsevien tonttien käytössä olevalla alueella, joka sijaitsee tonttien eteläpuolella Tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia raskaita öljyhiilivetyjakeita Alueen maaperäolosuhteita kuvataan tarkemmin maaperätutkimuksessa (Riihimäki, Tehdaskylänkatu Maaperätutkimus ja rakennettavuusselvitys sekä maaperän pilaantuneisuuden tutkimus Ramboll Finland Oy, 0) Ote maaperätutkimuksesta liitteenä Vesihuoltoselvitys Alueella on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma Ote yleissuunnitelmasta on liitteenä 5 9 Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 8/99 vaatimukset

14 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu 060 MRL 6 mukaisesti Riihimäen kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla Samassa yhteydessä on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta sekä osallisten vaikutusmahdollisuudesta em suunnitelmaan Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset ja osallisten vaikutusmahdollisuudet on mainittu MRL 6 mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Suunnitelma pidetään nähtävillä 060 alkaen luonnosvaiheen loppuun saakka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 8 (060, tarkistettu 980 ja 00) Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville MRL 6 ja MRA 0 säännösten mukaisesti Mielipiteet luonnoksesta on mahdollisuus jättää joko kirjallisena tai suullisena nähtävilläoloaikana Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 ja MRA säännösten mukaisesti 0 päivän ajaksi Huomautukset asemakaavaehdotusta vastaan voi jättää kirjallisena nähtävilläoloaikana Lausunnot ehdotuksesta esitetään pyydettäväksi Riihimäen ympäristölautakunnalta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä, Riihimäen Vedeltä ja Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa Vaihtoehdot, suunnittelun eteneminen Niin sanottu 0-vaihtoehto eli nykytilanteen säilyttäminen ei ole mahdollista, koska Salkokadun raskas liikenne aiheuttaa kohtuutonta häiriötä alueen asukkaille ja vaarantaa asuinalueen turvallisuutta Kaavamuutosta laadittaessa on tutkittu neljää vaihtoehtoista linjausta uudelle katuyhteydelle sekä arvioitu niiden kustannuksia toisiinsa verrattuna Katulinjauksen tilantarve ojajärjestelyineen on n metriä Tutkitut linjausvaihtoehdot on esitetty liitteessä 6 Pohjoisin linjausvaihtoehto (VE) on valtaosin kaupungin omistuksessa Sen pituus, noin 50 jm (juoksumetriä), on tarkastelluista vaihtoehdoista toiseksi lyhin Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää kaupungilta maanvaihtoa yksityisen maanomistajan kanssa, mutta ei maanhankintaa Lisäksi toteutus edellyttäisi Fortumin pylväsmuuntamon ja Elisan jakokaapin siirtoa Katulinjauksen läheisyydessä on yksi asuintontti Katualue sijaitsee kokonaisuudessaan pohjavesialueen ulkopuolella Vaihtoehto kaksi (VE), pituudeltaan 0 jm, on vaihtoehdoista lyhin Sen aiheuttama häiriö asuinalueelle on neljästä tarkastellusta vaihtoehdosta vähäisin Toisaalta sen toteuttamisesta aiheutuisi huomattavia kustannuksia mm uudehkon Fortumin puistomuuntamon siirtämisen sekä noin 00 m yksityisen tonttimaan hankinnan vuoksi Sähköverkkoon liittyvien jär-

15 jestelyjen osalta kaupungille aiheutuvat kustannukset olisivat VE:en verrattuna yli kolminkertaiset Katulinjausvaihtoehto sijaitsee osittain pohjavesialueella Kolmas vaihtoehto (VE) on pituudeltaan noin 80 jm Sen aiheuttama haitta asuinalueille on melko vähäinen Vaihtoehdon kustannuksia nostaa sen aiheuttama maanhankinnan tarve Vaihtoehdon toteuttamiseksi kaupungin tulisi hankkia yli 00 m teollisuuskäyttöön kaavoitettua tonttimaata Sähköverkon järjestelyjen osalta VE:sta kaupungille aiheutuvat kustannukset olisivat samaa suuruusluokkaa ensimmäisen vaihtoehdon kanssa Katulinjausvaihtoehto sijaitsee osittain pohjavesialueella Neljäs katulinjaus (VE) on tarkastelluista vaihtoehdoista selvästi pisin Katulinjaus kulkee asuinalueen tuntumassa ja saattaisi aiheuttaa haittaa asuintonteille Kadun pituus 0 jm on yli kaksinkertainen lyhimpään VE:en verrattuna ja noin,5-kertainen ensimmäiseen vaihtoehtoon verrattuna Sähköverkon järjestelyistä aiheutuvien kustannusten osalta VE on lähes kaksinkertainen verrattuna edullisimpaan vaihtoehtoon yksi Katulinjausvaihtoehto sijaitsee huomattavalta osaltaan pohjavesialueella Vertailun perusteella toteutuskelpoisimmaksi vaihtoehdoksi valittiin linjausvaihtoehto Tavoitteet Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on poistaa raskas liikenne asuinalueelta osoittamalla Salkokadun päässä sijaitseville teollisuustonteille uusi ajoyhteys Mattilan teollisuusalueelta Lisäksi tavoitteena on kasvattaa tontteja siten, että raskaiden ajoneuvojen kääntäminen tonteilla on mahdollista Salkokadun teollisuustontit tulisi liittää Mattilan teollisuusalueen osaksi ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan erottamaan ne asuinalueesta 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5 Sisältövaatimukset Asemakaavan muutosalueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa Tästä syystä asemakaavan laadinnan yhteydessä suoritetaan yleiskaavatasoinen tarkastelu (MRL 9 ja MRL5 mom) MRL 9 Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään Maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä TP, työpaikka-alue Välittömästi alueen itäpuolella on merkintä A, asuntovaltainen taajamatoimintojen alue Tärkeän vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen reunaviiva kulkee kaavamuutosalueen länsi- ja etäreunojen tuntumassa Asemakaavan muutos noudattaa maakuntakaavaa Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: ) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; ) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; Asemakaavan muutosalue sijaitsee pientaloalueen ja teollisuusalueen rajapinnassa Teollisuustonteille suuntautuvalle raskaalle liikenne osoitetaan uusi katuyhteys teollisuusalueen kautta Samalla teollisuustontteja laajennetaan kohti etelää, jotta raskaat ajoneuvot mahtuvat kääntymään tonteilla Tämä parantaa asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä teollisuustonttien toimivuutta Kokonaisuudessaan kaavamuutos siis parantaa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen toimivuutta 5

16 Yhdyskuntateknilliset järjestelmät ovat valmiina alueella Asemakaavalla ei ole vaikutusta luontoarvojen säilymiseen Näin yleiskaavan laadinnan yhteydessä vaadittava yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö toteutuvat ) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; Asemakaavan muutoksella osoitetaan raskaalle liikenteelle uusi ajoyhteys Mattilan teollisuusalueelta Raskas liikenne poistuu asuinalueelta ja teollinen toiminta aidataan asuinalueen suuntaan Asemakaavan muutoksella siis parannetaan asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta palveluiden saatavuuteen ) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; Olemassa olevien toimintojen kehittäminen ja toimintamahdollisuuksien parantaminen tukee energia-, vesi- ja jätehuollon järjestämistä ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön Kaavamuutoksella parannetaan Salkokadun kaikkien asukkaiden mahdollisuuksia turvalliseen ja terveelliseen elinympäristöön 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; Asemakaavan muutos parantaa Salkokadun eteläpäähän sijoittuneiden yritysten toimintaedellytyksiä Tonteille järjestetään toimintojen vaatima toimiva ja raskaalle liikenteelle soveltuva ajoyhteys Samalla asemakaavalla parannetaan Mattilan teollisuusalueen koilliskulmassa sijaitsevan rakentamattoman teollisuustontin toimintamahdollisuuksia, koska sille voidaan osoittaa suora tonttiliittymä uudelta kadulta ) ympäristöhaittojen vähentäminen; Asemakaavamuutoksella päivitetään Herajoen pohjavesialueen tuntumassa sijaitsevien teollisuustonttien asemakaavamääräyksiä vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia Lisäksi suunnittelualueen eteläreunaan osoitetaan tilavaraus hulevesien viivytystä varten 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; Kaavalla ei ole vaikutusta luonnonarvojen vaalimiseen Maisema tulee alueella kaavamuutoksen myötä siistiytymään, koska teollisuustontit on osoitettu aidattaviksi asuinaluetta ja suojaviheraluetta vastaan 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys; Asemakaavan muutos vähentää hieman virkistysalueiden pinta-alaa Tosin voimassa olevassa asemakaavassa virkistysalueeksi merkitty alue vastaa todellisuudessa enemmän teollisuusalueen ja asuinalueen välistä suojaviheraluetta 5 Asemakaavan rakenne Asemakaavan muutoksella muodostuu kaupunginosan, Mattilan kortteli 6 ja osa korttelista 5 sekä katu- ja erityisalueita Lisäksi muodostuu kaupunginosan, Hirsimäen katualueita Asemakaavan laadinnan yhteydessä tehdään tonttijako Sitovalla tonttijaolla muodostuu kaupunginosan, Mattilan korttelin 5 tontti 9 ja korttelin 6 tontit ja Asemakaavakartta on liitteenä 9 Tonttijakokartta on liitteenä 6

17 5 Mitoitus KTY-, Toimitilarakennusten korttelialue: aluetta, m kerrosalaa, kem TY-, Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue: aluetta, m kerrosalaa, kem Katualueet: aluetta, m 5 EV, Suojaviheralue: aluetta, m 6 KAAVA-ALUE YHTEENSÄ: aluetta, m kerrosalaa, kem Asemakaavan seurantalomake on liitteenä 5 Palvelut Kaavamuutosalueelle ei ole osoitettu palveluita 5 Aluevaraukset 5 Korttelialueet KTY- Toimitilarakennusten korttelialue Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia Korttelialueella ei saa sijaita laitosta, josta aiheutuva melutaso ylittää ympäristön asuintonttien piha-alueilla päivällä 55 db(a) ja yöllä 5 db(a) Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 0 % käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten Korttelin 6 tontit on aidattava Virmanpolkuun, Salkokatuun ja EV-alueeseen rajautuvilta reunoiltaan vähintään 60 cm korkealla aidalla Aidan on korttelin pohjois- ja itäsivuilla yksinään tai yhdessä kasvillisuuden kanssa muodostettava toiminnan kannalta riittävä näkösuoja Korttelin 6 itä- ja pohjoissivuille sekä osalle länsisivua on osoitettu istutettavat alueenosat Korttelin toiminta ei saa aiheuttaa raskasta liikennettä Salkokadulle KTY- alueella on kaksi rakennettua tonttia Rakennusoikeutta tonteilla on yhteensä 960 kem² Suurin sallittu kerrosluku on Tonteille on osoitettu rakennusalat Autopaikkojen vähimmäismäärät: teollisuuslaitokset: 50% kahden suurimman työvuoron yhteenlasketusta työntekijämäärästä; toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattavat: ap kutakin kerrosalan 50 m² kohti Lisäksi korttelialueella on annettu pohjavesien suojeluun liittyviä määräyksiä Korttelialueenpysäköinti-, liikenne-, lastaus- ja purkausalueet on päällystettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla Tarvittaessa alueilta kertyvät sade- ja sulamisvedet on käsiteltävä haitattomaksi ennen sadevesiviemäriin johtamista Pohjavedelle vaaralliset aineet on sijoitettava raken-

18 nuksen sisätiloihin tai maan päälle kyseisiä kemikaaleja kestävään katettuun suojaaltaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen suurin määrä TY- Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, josta aiheutuu ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä Tontin kerrosalasta saadaan enintään 0% käyttää myymälätiloja varten Alueelle ei saa rakentaa elintarvikkeiden myymälätiloja Rakennusten tulee tonteilla sijaita vähintään 6 metrin etäisyydellä naapuritontin rajoista TY- alueella on yksi rakennettu tontti Rakennusoikeutta tontilla on 08 kem² Suurin sallittu kerrosluku on Autopaikkojen vähimmäismäärät: teollisuuslaitokset: 50% kahden suurimman työvuoron yhteenlasketusta työntekijämäärästä; toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattavat: ap kutakin kerrosalan 50 m² kohti Lisäksi korttelialueella on annettu pohjavesien suojeluun liittyviä määräyksiä Korttelialueenpysäköinti-, liikenne-, lastaus- ja purkausalueet on päällystettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla Tarvittaessa alueilta kertyvät sade- ja sulamisvedet on käsiteltävä haitattomaksi ennen sadevesiviemäriin johtamista Pohjavedelle vaaralliset aineet on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle kyseisiä kemikaaleja kestävään katettuun suojaaltaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen suurin määrä 5 Katualueet Ajoyhteys korttelin 6 tonteille osoitetaan Tehdaskylänkadun jatkeeksi muodostettavalta uudelta kadulta Korttelin 6 toiminta ei saa aiheuttaa raskasta liikennettä Salkokadulle 5 Virkistys- ja erityisalueet EV Suojaviheralue Salkokadun tonttien eteläpuolelle on osoitettu suojaviheralue Suojaviheralueella on sijainniltaan ja laajuudeltaan ohjeellinen varaus hulevesien käsittelyä ja viivytystä varten 5 Yhdyskuntatekninen huolto Alueelle on vesi-, viemäriliittymät Salkokadulta, Virmanpolulta ja Tehdaskylänkadulta Hirsimäen pientaloalueen katualueiden vedet johdetaan hallitusti uuteen rakennettavaan hulevesiviemäriverkostoon, joka purkaa tasausaltaan kautta avo-ojaan Uuden kadun hulevedet johdetaan avo-ojissa Vesihuollon yleissuunnitelma on liitteenä 5 55 Luonnonympäristö Puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan 56 Suojelukohteet ja erityispiirteet Suojelukohteita ei alueelle ole esitetty 5 Ympäristön laatua koskevat määräykset Korttelin 6 tonttien kadunvastaiset sivut asuinalueen suuntaan on osoitettu istutettaviksi alueen osiksi Lisäksi tontit on aidattava asuinalueiden ja suojaviheralueiden suuntiin Kort- 8

19 58 Nimistö telin pohjois- ja itäsivuilla aidan on joko yksinään tai yhdessä kasvillisuuden kanssa annettava toiminnan kannalta riittävä näkösuoja Korttelin 5 tontin 9 Tehdaskylänkatuun rajautuvaan reunaan on osoitettu istutettavat alueen osat Asuinalueen ja teollisuustonttien laajennuksen väliin osoitetaan suojaviheralue Suojaviheralueelle osoitetaan ohjeellinen aluevaraus hulevesien käsittelyä ja viivytystä varten Nimistötoimikunta on nimennyt alueen uuden kadun Tehdaskylänkujaksi 6 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 6 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutos parantaa olemassa olevan alueen toimivuutta Teollisuuskäytössä olevien tonttien toimintaedellytyksiä parannetaan liittämällä ne uudella katuyhteydellä osaksi Mattilan teollisuusaluetta Salkokadun eteläpään tontit liitetään kaavamuutoksella osaksi Mattilan kaupunginosaa Pientaloalue rauhoitetaan raskaalta liikenteeltä Kaupunkikuva Asemakaavan muutoksen myötä Salkokadun eteläpäässä sijaitseva pientaloalue muuttuu siistimmäksi, kun teollisuustontit erotetaan asuinalueesta aidoin ja istutuksin Asuminen / Lapsivaikutukset Asemakaavan muutoksella ei muodostu uusia asuintontteja Teollisuustoimintojen aiheuttama raskas liikenne poistuu olemassa olevalta pientaloalueelta Tämä parantaa asuinalueen turvallisuutta ja asuinviihtyvyyttä 6 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luonto ja maisema Asemakaavan muutoksen myötä osa suojaviheralueesta muuttuu teollisuustonttien osaksi Lisäksi osa hoitamattomasta viheralueesta muuttuu katualueeksi Suojaviheralueelle osoitetaan ohjeellinen aluevaraus hulevesien viivytykselle Luonnonsuojelu Alueella ei sijaitse suojeltavia kohteita Pinta- ja pohjavedet Korttelialueiden pohja- ja pintavesiin liittyviä määräyksiä tiukennetaan vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia Suojaviheralueelle osoitetaan varaus hulevesien viivytykselle 9

20 6 Muut vaikutukset Kunnallistalous Riihimäen kaupunki rakentaa uuden katuyhteyden ja myy Salkokadun tonttien laajennusalueet toimijoille Kaupunki rakentaa alueen kunnallistekniikan ja yleiset alueet Työpaikat, elinkeinotoiminta / Yritysvaikutukset Alueelle ei muodostu uusia työpaikkoja Asemakaavan muutos parantaa yritystoiminnan toimintaedellytyksiä alueella Tekninen huolto Alueen tekninen huolto tukeutuu lähialueella oleviin vesi-, viemäri- ja sähkönjakeluverkostoihin Teollisuustonttien uusi katuyhteys helpottaa lähivuosina ajankohtaiseksi tulevan Salkokadun saneerauksen toteutusta Liikenteelliset vaikutukset Liikenteen aiheuttama melu ja muu häiriö tulevat oleellisesti vähentymään asuinalueella Liikenne Mattilan teollisuusalueella lisääntyy, kun nykyisin Salkokadulla kulkeva raskas liikenne siirtyy teollisuusalueelle Melu Asemakaavan muutos vähentää melua asuinalueella Terveys ja viihtyvyys Asemakaavan muutos vaikuttaa positiivisesti ympäristön asukkaiden terveyteen ja viihtyvyyteen Virkistys Asemakaavan muutos vähentää hieman virkistysalueen pinta-alaa 0

21 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Havainnekuva on liitteenä 0 Toteuttaminen ja ajoitus Tonttijako laaditaan asemakaavan laatimisen yhteydessä Kaupunki pyrkii rakentamaan uuden katuyhteyden talven-kevään 05 aikana Toteutuksen seuranta Toteutusta seurataan rakennus- ja toimenpidelupien yhteydessä Riihimäellä 00 Raija Niemi kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki kaavoitusarkkitehti

22 Ote maanomistuskartasta kaupungin omistus: vaalea keltainen kaupungin omistus vuokrattu: oranssi yksityinen omistus: valkoinen ALUEEN MAANOMISTUS LTE

23 OTE MAAPERÄKARTASTA LTE

24 Ote Herajoen pohjavesialueen rajauskartasta Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella pisteviivalla Kaavamuutosalue sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä OTE HERAJOEN POHJAVESIALUEKARTASTA LTE

25 VESIHUOLLON NYKYTILA LTE

26 VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LTE 5

27 --5-5 TY T Tehda 955 min Fortu 5 tamo 955 muun puisto 8 ajo-t : EV AR 958 hu O OEHT T H I VA --- T 95 EV -- A sa sta ukses luee9 omist sta maa-a ä s s ise va Yksity sa tarvitta o a v le o huoltor ssa lue-6-- sta tukse -a e ä omis asta maa s s e is v Yksity sa tarvitta 955 o oleva AOR T HTO E O T VAIH AO<t<k KTY katu skylän , kt 95 TY- MATTILA :8 :86 PO LK U at VL VI RM AN :8 6 9 : reuna lueen --- ia s e v Pohja EV n p o lk u V ir m a T TY S A LK O K A TU O OEHT T H I VA Ras tie : Ras min Fortu muuntamo s pylvä K K a lu e R a si te 966 HIRSIMÄKI :68 AOR 968 huoltor Kaupungin98 omistamat maa-alueet on merkitty vaaleankeltaisella K Veden jo h t ra Veden 95 K läm Käpä s 5 m 995 EHTO 965 O T H VAI : n 5 m Vede is ra si te jo h ta m s 5 m jo h t ra K 6 tu äenka Tehdaskylänkatu VAIHTOEHTOISET KATULINJAUKSET uuden kadun linjausvaihtoehdot 00 LTE 6

28 OTE MAAPERÄTUTKIMUKSESTA LTE

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 18.5.2009, 18.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ...1 2. SUUNNITTELUALUE...1 3.

Lisätiedot

Y-TONTTI, Räiskylänkatu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI, Räiskylänkatu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Y-TONTTI, Räiskylänkatu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 20.5.2015 1 SISÄLLYS 1. TEHTÄVÄ...3 2. SUUNNITTELUALUE...3 3. ALOITE...4 4. NYKYINEN

Lisätiedot

Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 8.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. ALOITE... 1 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

HUHTIMONMÄKI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HUHTIMONMÄKI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 749/2015 HUHTIMONMÄKI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava ja asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 28.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.10.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.10.2012 RIIHIMÄEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.10.2012 Riihimäki KIRJAUKSENTIE 2 ASEMAKAAVA- MUUTOS Riihimäen kaupunki, Kaavoitusyksikkö Raija Niemi raija.niemi@riihimaki.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

POHJANKORPI KORTTELI 2633 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 26. POHJANKORPI

POHJANKORPI KORTTELI 2633 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 26. POHJANKORPI 26:9 POHJANKORPI KORTTELI 2633 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 26. POHJANKORPI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 14.10.2011 PÄIVÄTTYÄ JA 28.11.2011 TARKISTETTUA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 4.6.2015 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KH: 1638/2016. KESKUSKATU 16 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KH: 1638/2016. KESKUSKATU 16 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH: 1638/2016 KESKUSKATU 16 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 8.1.2017 1. TEHTÄVÄ Kaupunginhallitus päätti 15.12.2016 (483 ) hyväksyä Kiinteistö Oy Riihimäen Keskuskatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot