ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA"

Transkriptio

1 : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö Raija Niemi p Anniina Korkeamäki p Vireille 060 Tekninen lautakunta 80 Nähtävillä MRL Tarkistus 00 Tekninen lautakunta 690 Kaupunginhallitus 90 Nähtävillä MRL Kaupunginhallitus 0 Kaupunginvaltuusto 50 Hyväksymispäätös lainvoimainen 505

2 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTIEDOT 5 Tunnistetiedot 5 Kaava-alueen sijainti 5 Kaavan nimi ja tarkoitus 6 TVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö 8 Rakennettu ympäristö 8 Maanomistus 0 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 0 Maakuntakaava 0 Yleiskaava 0 Asemakaava Rakennusjärjestys 5 Tonttijako ja kiinteistörekisteri 6 Rakennuskielto Muut päätökset 8 Ympäristöselvitykset 9 Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Vaihtoehdot, suunnittelun eteneminen Tavoitteet 5 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5 5 Sisältövaatimukset 5 5 Asemakaavan rakenne 6 5 Mitoitus 5 Palvelut 5 Aluevaraukset 5 Korttelialueet 5 Katualueet 8 5 Virkistys- ja erityisalueet 8 5 Yhdyskuntatekninen huolto 8 55 Luonnonympäristö 8 56 Suojelukohteet ja erityispiirteet 8 5 Ympäristön laatua koskevat määräykset 8 58 Nimistö 9 6 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 9 6 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 9 6 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 9 6 Muut vaikutukset 0 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

3 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

4 LUETTELO SELOSTUKSEN LTEASIAKIRJOISTA Alueen maanomistus Ote maaperäkartasta Ote Herajoen pohjavesialuekartasta Vesihuollon nykytila 5 Vesihuollon yleissuunnitelma 6 Vaihtoehtoiset katulinjaukset Ote maaperätutkimuksesta 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9 Asemakaavakartta määräyksineen 0 Havainnekuva Asemakaavan seurantalomake Tonttijakokartta

5 PERUSTIEDOT Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: kaupunginosan, Hirsimäen korttelia ja katualueita kaupunginosan, Mattilan osia kortteleista ja 5 sekä virkistys- ja erityisalueita ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT: kaupunginosan, Hirsimäen katualueita kaupunginosan, Mattilan kortteli 6 ja osa korttelista 5 sekä katu- ja erityisalueita TONTTIJAON MUUTOS KOSKEE: kaupunginosan, Hirsimäen korttelin tontteja ja kaupunginosan, Mattilan korttelin 5 tonttia SITOVALLA TONTIJAOLLA MUODOSTUU: kaupunginosan, Mattilan korttelin 5 tontti 9 ja korttelin 6 tontit ja Asemakaavan selostus koskee 0 päivättyä ja 00 tarkistettua asemakaavakarttaa Asemakaavakartta määräyksineen on liitteenä 9 Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Mattilan teollisuusalueella noin,5 km valtatie :n eteläisestä liittymästä koilliseen Suunnittelualue käsittää kaksi rakennettua tonttia Salkokadun eteläpäässä, Tehdaskylänkatuun rajautuvan rakennetun teollisuustontin sekä edellä mainittujen väliin jääviä virkistys- ja erityisalueita Lisäksi alueeseen kuuluu Virmanpolun katualue sekä Salkokadun eteläpää 5

6 Kuva Ote Riihimäen kaupungin opaskartasta Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella viivalla Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN NIMI: Tehdaskylänkatu Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos ASEMAKAAVAN TARKOITUS: Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on järjestää Salkokadun eteläpäässä sijaitsevien tonttien liikenneyhteys Mattilan teollisuusalueen kautta Asuinalueella sijaitsevat tontit ovat nykyisin teollisuuskäytössä ja aiheuttavat raskasta liikennettä Tonteille ajetaan pientaloalueen tonttikadun kautta 6

7 TVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginhallitus päätti 60 vuoden 0 kaavoituskatsauksessa ja ohjelmassa asemakaavamuutoksen laatimisesta (kohde n:o ) Vuoden 0 kaavoituskatsauksessa ja ohjelmassa kohteen numero on 8 Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu 060 kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla Samassa yhteydessä on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta sekä osallisten vaikutusmahdollisuuksista Asemakaavamuutoksen luonnos ja siihen liittyvät selvitykset on pääosin laadittu vuoden 0 syksyllä ja talvella sekä alkuvuonna 0 Asemakaavamuutos asetetaan säännösten mukaisesti nähtäville Luonnoksen nähtävillä olon aikana siitä järjestetään yleisötilaisuus Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla Osallisilla on mahdollisuus esittää kaavamuutoksesta mielipiteistä Asemakaava Asemakaavan muutosluonnoksessa Salkokadun päässä olevia teollisuustontteja on laajennettu etelään ja järjestetty tonteille uusi katuyhteys Mattilan teollisuusalueelta Korttelin käyttötarkoitusta on muutettu ja sille on osoitettu ympäristön laatua parantavia asemakaavamääräyksiä Lisäksi korttelin toimintojen aiheuttamia ympäristöhäiriöitä on rajoitettu mm melun ja raskaan liikenteen osalta Asemakaavaluonnoksessa on myös päivitetty Tehdaskylänkadun varressa sijaitsevan teollisuustontin asemakaavamääräyksiä vastaamaan nykyaikaisia ympäristötavoitteita mm rajoittamalla sen aiheuttamia ympäristöhäiriöitä Tonteille ei osoiteta uutta rakennusoikeutta Tonttien suurin sallittu kerrosluku on edelleen kaksi LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee osittain Mattilan teollisuusalueella ja osittain Hirsimäen pientaloalueella noin,5 km vt:n eteläisestä liittymästä koilliseen Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitsee Riihimäen hautausmaa Suunnittelualue rajautuu idässä Salkokadun itäpuolisiin asuinkortteleihin, etelässä raja kulkee nykyisellä hoitamattomalla suojaviheralueella Lännessä suunnittelualue rajoittuu Tehdaskylänkadun varren tontteihin ja Tehdaskylänkatuun, pohjoisessa Tehdaskylänkadun tontteihin, VL-alueeseen ja Virmanpolkuun Alue on pääosin teollisuus- ja varastokäytössä olevaa rakennettua tonttimaata, osittain hoitamatonta virkistys- ja suojaviheraluetta

8 Luonnonympäristö Topografia Kaavamuutosalue on maanpinnaltaan melko tasainen Maanpinnan korkeus vaihtelee välillä korkeusjärjestelmän N000 mukaan Maaperä Maaperä on savea Salkokadun teollisuuskäytössä olevilla tonteilla sekä niiden eteläpuolisella alueella on maatäyttöjä Maaperätutkimusten perusteella alueella maan pinnassa on noin 0,6, m paksu täyttökerros karkeita kitkamaita Täyttökerroksen alapuolella on noin,5 m paksu kuivakuorikerros Kuivakuorikerroksen alla on,6 6, m savea, jonka tiiveys vaihtelee pehmeästä sitkeään Savikerroksen alla on, 5, m löyhää silttiä ja hiekkaa, jonka alapuolella on tiivis sora/moreenikerros Ote maaperäkartasta on liitteenä Alueen maaperäolosuhteita kuvataan tarkemmin maaperätutkimuksessa (Riihimäki, Tehdaskylänkatu Maaperätutkimus ja rakennettavuusselvitys sekä maaperän pilaantuneisuuden tutkimus Ramboll Finland Oy, 0) Pinta- ja pohjavesi Alue sijaitsee Hämeen ELY-keskuksen 0 esittämän Herajoen pohjavesialueen rajauksen ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä Suunnittelualueen halki kulkee kaksi pohjois-eteläsuuntaista avo-ojaa Yksi sijaitsee nykyisen hoitamattoman viheralueen itäreunassa ja toinen Salkokadun varressa Avo-ojat laskevat Vantaanjokeen Aluetta rajaavien katujen varsilla on pienempiä avo-ojia Vesihuollon ja pintavesien nykytila on esitetty liitteessä Kasvillisuus Nykyisen asemakaavan virkistysalueeksi ja suojaviheralueeksi merkityllä alueella kasvaa nuoria lehtipuita Alue on hoitamaton Eläimistö Riihimäen liito-oravainventointi valmistui kesäkuussa 0 Selvitys perustui aiemmin tehtyihin selvityksiin ja liito-oravahavaintoihin Lisäksi liito-oravia etsittiin uusilta alueilta Selvityksen mukaan suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole liito-oravien reviireitä Koko kaupungin kattava lepakkokartoitus valmistui syyskuussa 00 Kartoituksen mukaan alue ei ole merkittävä lepakkoalue Rakennettu ympäristö Kokonaisrakenne, maankäyttö Kaavamuutosalueeseen kuuluu yksi Tehdaskylänkadun varren teollisuustontti sekä kaksi asuinalueella sijaitsevaa teollisuuskäytössä olevaa tonttia Salkokadun ja Virmanpolun varressa Tehdaskylänkadun tontti on rakentunut 990-luvun alussa ja asuinalueen yhteydessä sijaitsevilla tonteilla on rakennuksia eri aikakausilta Vanhin rakennus on 90-luvulta ja viimeisimmät laajennukset on tehty 980-luvun lopulla Kaavamuutosalueen pohjois- ja itäpuolella on pientaloasutusta ja länsi- ja eteläpuolella teollisuusaluetta Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella ja sen läheisyydessä, erityisesti Mattilan teollisuusalueella, sijaitsee työpaikkoja ja elinkeinotoimintaa 8

9 Liikenne Suunnittelualue on liikenteellisesti hyvin kaksijakoinen Alueen itä- ja länsiosien välillä ei ole ajoyhteyttä Kaavamuutosalueen itäosan liikenne suuntautuu Salkokatua pohjoiseen Kolehmaisenkadulle tai kääntyen Koivukadulle itään Molemmat kadut ovat sorapintaisia Kaavamuutosalueen länsiosan liikenne voi kulkea Mattilan teollisuusalueella useita vaihtoehtoisia reittejä Liikenne voi suuntautua Tehdaskylänkatua etelään jatkaen Käpälämäenkadulle tai Tehdaskylänkatua länteen kääntyen Konepajankadulle etelään tai jatkaen Tehdaskylänkadulta Kylänraittia pitkin länteen Teollisuusalueen kadut ovat asfalttipäällysteisiä Alueen liikenneoloja kuvataan tarkemmin asemakaavan muutosta varten laaditussa liikenneselvityksessä (Liikenneselvitys, Tehdaskylän asemakaavamuutos, Riihimäen kaupunki 0) Kuva asemakaavan muutosta varten laaditusta liikenneselvityksestä Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liittyminen liikenneverkkoon Yhdyskuntatekninen huolto Alueella on olemassa olevat vesi- ja viemäriputkistot sekä Tehdaskylänkadulla että Salkokadulla ja Virmanpolulla Lisäksi nykyisellä viheralueella on pohjois-eteläsuuntainen päävesijohto Vesihuollon nykytila on esitetty liitteessä Kaukolämpöverkko kulkee alueen pohjoispuolella Koivukadulla ja länsipuolella Tehdaskylänkadulla Alueen halki etelä-pohjoissuunnassa kulkee Fortumin ilmajohto Alueen lounaispuolella Tehdaskylänkadun varrella sijaitsee puistomuuntamo Lisäksi Tehdaskylänkadun varressa sijaitsee kaksi Fortumin pylväsmuuntamoa ja Elisan jakokaappi Erityispiirteet ja suojelukohteet Kaavamuutosalueella ei ole erityispiirteitä eikä siellä sijaitse suojelukohteita Ympäristön häiriötekijät Salkokadulla kulkeva teollisuustonteille suuntautuva raskas liikenne aiheuttaa häiriötä alueen asukkaille 9

10 Maanomistus Asemakaavamuutosalueella on useita maanomistajia Nykyiset VL-, EV- ja katualueet ovat kaupungin omistuksessaja tontit yksityisomistuksessa Alueen maanomistus on esitetty liitteessä Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Valtioneuvoston vahvistamassa maakuntakaavassa kaavamuutosalue on osoitettu merkinnällä TP, työpaikka-alue Välittömästi alueen itäpuolella on merkintä A, asuntovaltainen taajamatoimintojen alue Tärkeän vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen reunaviiva kulkee kaavamuutosalueen länsi- ja eteläreunojen tuntumassa Ympäristöministeriö on 0 vahvistanut Kanta-Hämeen asumista, elinkeinoja ja logistiikkaa koskevan vaihemaakuntakaavan Kaavamuutosalueelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa Yleiskaava Ote Hämeen maakuntakaavasta Punaisella pisteviivalla on osoitettu kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti Kaupunginhallitus on hyväksynyt 9699 Riihimäen yleiskaavan 00 Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen Suunnittelualue on osoitettu merkinnöillä TP, työpaikkojen ja palvelujen alue, VL, lähivirkistysalue sekä A, asuntoalue Länteen n 50m etäisyydellä on vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen raja (pv) 0

11 Ote Riihimäki 00 -yleiskaavasta Punaisella pisteviivalla on osoitettu kaava-alueen likimääräinen sijainti Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa asemakaavoja, jotka ovat valmistuneet eri aikoina Asemakaavojen vahvistumispäivämäärät ovat 60005, 0985, 998 ja 998 Ajantasa-asemakaavan mukaan suunnittelualueella on teollisuus- ja varastorakennusten alue (T), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-), omakotirakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä lisäksi työhuoneita (AO tk ), lähivirkistysalue (VL) ja suojaviheralue (EV) Lisäksi alueella on maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, suojaviheralueelle osoitettu ajoyhteysmerkintä sekä katualueita Salkokadun eteläpäässä sijaitsevalle kääntöpaikalle on osoitettu ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T) sijaitsevan tontin pinta-ala on 86 m² ja rakennusoikeus 08 kem² Tonttitehokkuusluku on 0,5 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi Tontin kerrosalasta saa enintään 0% käyttää myymälätiloja varten Alueelle ei saa rakentaa elintarvikkeiden myymälätiloja Korttelialueelle saa rakentaa asuinhuoneistoja ainoastaan sellaista henkilökuntaa varten, jonka jatkuva läsnäolo on laitoksen toiminnalle välttämätöntä Rakennusten tulee sijaita vähintään 6 metrin etäisyydellä naapuritontin rajasta Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-) Alueen suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku 0,5 Suunnittelualueen rajauksen sisään jää TY- korttelialueen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa TY- korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, josta aiheutuu ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä Tontin kerrosalasta saadaan enintään 0% käyttää myymälätiloja varten Alueelle ei saa rakentaa elintarvikkeiden myymälätiloja Korttelialueelle saa rakentaa asuinhuoneistoja ainoastaan sellaista henkilökuntaa varten, jonka jatkuva läsnäolo on laitoksen toiminnalle välttämätöntä Rakennusten tulee tonteilla sijaita vähintään 6 metrin etäisyydellä naapuritontin rajoista Lastaus ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on päällystettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla AO tk korttelialueen pinta-ala on 886 m ja rakennusoikeutta kahdella tontilla on yhteensä 95, kem² Tonttitehokkuusluku on 0, ja suurin sallittu kerrosluku kaksi Asuinkorttelialueelle rakennettavat rakennukset on sijoitettava vähintään m päähän naapuritontin rajasta, kuitenkin mainitun etäisyyden on oltava vähintään puolet rakennettavan rakennuksen korkeudesta Suojaviheralueella (EV) saa suorittaa ainoastaan metsänhoidon kannalta pakottavia hakkuita Avoimet tilat on istutettava metsäpeitteisiksi

12 Rakennusjärjestys Ote voimassa olevasta asemakaavasta Riihimäen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 0 5 Tonttijako ja kiinteistörekisteri Kaava-alueella on kaupungin ja valtion kiinteistörekistereihin kuluvia alueita 6 Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa Muut päätökset Kaupunginhallitus päätti 60 vuoden 0 kaavoituskatsauksessa ja ohjelmassa asemakaavamuutoksen laatimisesta (kohde n:o ) 8 Ympäristöselvitykset Riihimäen liito-oravainventointi valmistui 860 Selvityksen tavoitteena oli päivittää tiedot liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista Riihimäellä Selvityksen tuloksena saatiin tietoja liito-oravan kannan koosta, kannan kehityksestä ja levinnei-

13 syydestä Riihimäellä Kevään 0 inventoinnissa Riihimäen kaupungin alueelta paikannettiin liito-oravan asuttamaa reviiriä Tunnetuista 68:sta liitooravapaikasta asutuiksi todettiin Loput yhdeksän reviiriä löytyivät alueilta, joilta ei ole aiempia tietoja liito-oravasta Selvitysalueena oli koko Riihimäen kaupungin alue Selvityksen mukaan kaavamuutosalueella tai sen läheisyydessä ei ole liito-oravien reviireitä Riihimäen lepakkokartoitus, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja kaavoituspalvelut 00, Yrjö Siivonen ja Terhi Wermundsen, Wermundsen Consulting Oy Koko kaupungin kattavan kartoituksen mukaan kaavamuutosalue ei ole merkittävä lepakkoalue Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevalta hautausmaalla esiintyi selvityksen mukaan pohjanlepakkoja Kanta-Hämeen luonnon monimuotoisuuden tilan seurantaohjelma (LU- MOS), 005 Hämeen ympäristökeskus Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus, kasvillisuuskartoitus 0 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö Selvityksen mukaan suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole arvokkaita luonto- ja virkistyskohteita Tärkeiden pohjavesialueiden kartoitus, Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri, v 99 Kartoituksen mukaan suunnittelualue sijaitsee Herajoen I-luokan pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä Liikenneselvitys Liikennemelu Kohteesta on tehty liikenneselvitys kaupungin omana työnä katu- ja puistoyksikössä Kohteesta ei ole tehty varsinaista meluselvitystä, mutta kaupunki on vastaanottanut ilmoituksia raskaan liikenteen aiheuttamasta häiriöstä mm Salkokadun ja Koivukadun varren asukkailta Maaperän pilaantuneisuusselvitys Maaperän pilaantuneisuutta tutkittiin Salkokadun eteläpäässä sijaitsevien tonttien käytössä olevalla alueella, joka sijaitsee tonttien eteläpuolella Tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia raskaita öljyhiilivetyjakeita Alueen maaperäolosuhteita kuvataan tarkemmin maaperätutkimuksessa (Riihimäki, Tehdaskylänkatu Maaperätutkimus ja rakennettavuusselvitys sekä maaperän pilaantuneisuuden tutkimus Ramboll Finland Oy, 0) Ote maaperätutkimuksesta liitteenä Vesihuoltoselvitys Alueella on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma Ote yleissuunnitelmasta on liitteenä 5 9 Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 8/99 vaatimukset

14 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu 060 MRL 6 mukaisesti Riihimäen kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla Samassa yhteydessä on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta sekä osallisten vaikutusmahdollisuudesta em suunnitelmaan Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset ja osallisten vaikutusmahdollisuudet on mainittu MRL 6 mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Suunnitelma pidetään nähtävillä 060 alkaen luonnosvaiheen loppuun saakka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 8 (060, tarkistettu 980 ja 00) Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville MRL 6 ja MRA 0 säännösten mukaisesti Mielipiteet luonnoksesta on mahdollisuus jättää joko kirjallisena tai suullisena nähtävilläoloaikana Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 ja MRA säännösten mukaisesti 0 päivän ajaksi Huomautukset asemakaavaehdotusta vastaan voi jättää kirjallisena nähtävilläoloaikana Lausunnot ehdotuksesta esitetään pyydettäväksi Riihimäen ympäristölautakunnalta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä, Riihimäen Vedeltä ja Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa Vaihtoehdot, suunnittelun eteneminen Niin sanottu 0-vaihtoehto eli nykytilanteen säilyttäminen ei ole mahdollista, koska Salkokadun raskas liikenne aiheuttaa kohtuutonta häiriötä alueen asukkaille ja vaarantaa asuinalueen turvallisuutta Kaavamuutosta laadittaessa on tutkittu neljää vaihtoehtoista linjausta uudelle katuyhteydelle sekä arvioitu niiden kustannuksia toisiinsa verrattuna Katulinjauksen tilantarve ojajärjestelyineen on n metriä Tutkitut linjausvaihtoehdot on esitetty liitteessä 6 Pohjoisin linjausvaihtoehto (VE) on valtaosin kaupungin omistuksessa Sen pituus, noin 50 jm (juoksumetriä), on tarkastelluista vaihtoehdoista toiseksi lyhin Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää kaupungilta maanvaihtoa yksityisen maanomistajan kanssa, mutta ei maanhankintaa Lisäksi toteutus edellyttäisi Fortumin pylväsmuuntamon ja Elisan jakokaapin siirtoa Katulinjauksen läheisyydessä on yksi asuintontti Katualue sijaitsee kokonaisuudessaan pohjavesialueen ulkopuolella Vaihtoehto kaksi (VE), pituudeltaan 0 jm, on vaihtoehdoista lyhin Sen aiheuttama häiriö asuinalueelle on neljästä tarkastellusta vaihtoehdosta vähäisin Toisaalta sen toteuttamisesta aiheutuisi huomattavia kustannuksia mm uudehkon Fortumin puistomuuntamon siirtämisen sekä noin 00 m yksityisen tonttimaan hankinnan vuoksi Sähköverkkoon liittyvien jär-

15 jestelyjen osalta kaupungille aiheutuvat kustannukset olisivat VE:en verrattuna yli kolminkertaiset Katulinjausvaihtoehto sijaitsee osittain pohjavesialueella Kolmas vaihtoehto (VE) on pituudeltaan noin 80 jm Sen aiheuttama haitta asuinalueille on melko vähäinen Vaihtoehdon kustannuksia nostaa sen aiheuttama maanhankinnan tarve Vaihtoehdon toteuttamiseksi kaupungin tulisi hankkia yli 00 m teollisuuskäyttöön kaavoitettua tonttimaata Sähköverkon järjestelyjen osalta VE:sta kaupungille aiheutuvat kustannukset olisivat samaa suuruusluokkaa ensimmäisen vaihtoehdon kanssa Katulinjausvaihtoehto sijaitsee osittain pohjavesialueella Neljäs katulinjaus (VE) on tarkastelluista vaihtoehdoista selvästi pisin Katulinjaus kulkee asuinalueen tuntumassa ja saattaisi aiheuttaa haittaa asuintonteille Kadun pituus 0 jm on yli kaksinkertainen lyhimpään VE:en verrattuna ja noin,5-kertainen ensimmäiseen vaihtoehtoon verrattuna Sähköverkon järjestelyistä aiheutuvien kustannusten osalta VE on lähes kaksinkertainen verrattuna edullisimpaan vaihtoehtoon yksi Katulinjausvaihtoehto sijaitsee huomattavalta osaltaan pohjavesialueella Vertailun perusteella toteutuskelpoisimmaksi vaihtoehdoksi valittiin linjausvaihtoehto Tavoitteet Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on poistaa raskas liikenne asuinalueelta osoittamalla Salkokadun päässä sijaitseville teollisuustonteille uusi ajoyhteys Mattilan teollisuusalueelta Lisäksi tavoitteena on kasvattaa tontteja siten, että raskaiden ajoneuvojen kääntäminen tonteilla on mahdollista Salkokadun teollisuustontit tulisi liittää Mattilan teollisuusalueen osaksi ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan erottamaan ne asuinalueesta 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5 Sisältövaatimukset Asemakaavan muutosalueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa Tästä syystä asemakaavan laadinnan yhteydessä suoritetaan yleiskaavatasoinen tarkastelu (MRL 9 ja MRL5 mom) MRL 9 Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään Maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä TP, työpaikka-alue Välittömästi alueen itäpuolella on merkintä A, asuntovaltainen taajamatoimintojen alue Tärkeän vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen reunaviiva kulkee kaavamuutosalueen länsi- ja etäreunojen tuntumassa Asemakaavan muutos noudattaa maakuntakaavaa Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: ) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; ) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; Asemakaavan muutosalue sijaitsee pientaloalueen ja teollisuusalueen rajapinnassa Teollisuustonteille suuntautuvalle raskaalle liikenne osoitetaan uusi katuyhteys teollisuusalueen kautta Samalla teollisuustontteja laajennetaan kohti etelää, jotta raskaat ajoneuvot mahtuvat kääntymään tonteilla Tämä parantaa asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä teollisuustonttien toimivuutta Kokonaisuudessaan kaavamuutos siis parantaa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen toimivuutta 5

16 Yhdyskuntateknilliset järjestelmät ovat valmiina alueella Asemakaavalla ei ole vaikutusta luontoarvojen säilymiseen Näin yleiskaavan laadinnan yhteydessä vaadittava yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö toteutuvat ) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; Asemakaavan muutoksella osoitetaan raskaalle liikenteelle uusi ajoyhteys Mattilan teollisuusalueelta Raskas liikenne poistuu asuinalueelta ja teollinen toiminta aidataan asuinalueen suuntaan Asemakaavan muutoksella siis parannetaan asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta palveluiden saatavuuteen ) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; Olemassa olevien toimintojen kehittäminen ja toimintamahdollisuuksien parantaminen tukee energia-, vesi- ja jätehuollon järjestämistä ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön Kaavamuutoksella parannetaan Salkokadun kaikkien asukkaiden mahdollisuuksia turvalliseen ja terveelliseen elinympäristöön 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; Asemakaavan muutos parantaa Salkokadun eteläpäähän sijoittuneiden yritysten toimintaedellytyksiä Tonteille järjestetään toimintojen vaatima toimiva ja raskaalle liikenteelle soveltuva ajoyhteys Samalla asemakaavalla parannetaan Mattilan teollisuusalueen koilliskulmassa sijaitsevan rakentamattoman teollisuustontin toimintamahdollisuuksia, koska sille voidaan osoittaa suora tonttiliittymä uudelta kadulta ) ympäristöhaittojen vähentäminen; Asemakaavamuutoksella päivitetään Herajoen pohjavesialueen tuntumassa sijaitsevien teollisuustonttien asemakaavamääräyksiä vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia Lisäksi suunnittelualueen eteläreunaan osoitetaan tilavaraus hulevesien viivytystä varten 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; Kaavalla ei ole vaikutusta luonnonarvojen vaalimiseen Maisema tulee alueella kaavamuutoksen myötä siistiytymään, koska teollisuustontit on osoitettu aidattaviksi asuinaluetta ja suojaviheraluetta vastaan 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys; Asemakaavan muutos vähentää hieman virkistysalueiden pinta-alaa Tosin voimassa olevassa asemakaavassa virkistysalueeksi merkitty alue vastaa todellisuudessa enemmän teollisuusalueen ja asuinalueen välistä suojaviheraluetta 5 Asemakaavan rakenne Asemakaavan muutoksella muodostuu kaupunginosan, Mattilan kortteli 6 ja osa korttelista 5 sekä katu- ja erityisalueita Lisäksi muodostuu kaupunginosan, Hirsimäen katualueita Asemakaavan laadinnan yhteydessä tehdään tonttijako Sitovalla tonttijaolla muodostuu kaupunginosan, Mattilan korttelin 5 tontti 9 ja korttelin 6 tontit ja Asemakaavakartta on liitteenä 9 Tonttijakokartta on liitteenä 6

17 5 Mitoitus KTY-, Toimitilarakennusten korttelialue: aluetta, m kerrosalaa, kem TY-, Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue: aluetta, m kerrosalaa, kem Katualueet: aluetta, m 5 EV, Suojaviheralue: aluetta, m 6 KAAVA-ALUE YHTEENSÄ: aluetta, m kerrosalaa, kem Asemakaavan seurantalomake on liitteenä 5 Palvelut Kaavamuutosalueelle ei ole osoitettu palveluita 5 Aluevaraukset 5 Korttelialueet KTY- Toimitilarakennusten korttelialue Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia Korttelialueella ei saa sijaita laitosta, josta aiheutuva melutaso ylittää ympäristön asuintonttien piha-alueilla päivällä 55 db(a) ja yöllä 5 db(a) Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 0 % käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten Korttelin 6 tontit on aidattava Virmanpolkuun, Salkokatuun ja EV-alueeseen rajautuvilta reunoiltaan vähintään 60 cm korkealla aidalla Aidan on korttelin pohjois- ja itäsivuilla yksinään tai yhdessä kasvillisuuden kanssa muodostettava toiminnan kannalta riittävä näkösuoja Korttelin 6 itä- ja pohjoissivuille sekä osalle länsisivua on osoitettu istutettavat alueenosat Korttelin toiminta ei saa aiheuttaa raskasta liikennettä Salkokadulle KTY- alueella on kaksi rakennettua tonttia Rakennusoikeutta tonteilla on yhteensä 960 kem² Suurin sallittu kerrosluku on Tonteille on osoitettu rakennusalat Autopaikkojen vähimmäismäärät: teollisuuslaitokset: 50% kahden suurimman työvuoron yhteenlasketusta työntekijämäärästä; toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattavat: ap kutakin kerrosalan 50 m² kohti Lisäksi korttelialueella on annettu pohjavesien suojeluun liittyviä määräyksiä Korttelialueenpysäköinti-, liikenne-, lastaus- ja purkausalueet on päällystettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla Tarvittaessa alueilta kertyvät sade- ja sulamisvedet on käsiteltävä haitattomaksi ennen sadevesiviemäriin johtamista Pohjavedelle vaaralliset aineet on sijoitettava raken-

18 nuksen sisätiloihin tai maan päälle kyseisiä kemikaaleja kestävään katettuun suojaaltaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen suurin määrä TY- Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, josta aiheutuu ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä Tontin kerrosalasta saadaan enintään 0% käyttää myymälätiloja varten Alueelle ei saa rakentaa elintarvikkeiden myymälätiloja Rakennusten tulee tonteilla sijaita vähintään 6 metrin etäisyydellä naapuritontin rajoista TY- alueella on yksi rakennettu tontti Rakennusoikeutta tontilla on 08 kem² Suurin sallittu kerrosluku on Autopaikkojen vähimmäismäärät: teollisuuslaitokset: 50% kahden suurimman työvuoron yhteenlasketusta työntekijämäärästä; toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattavat: ap kutakin kerrosalan 50 m² kohti Lisäksi korttelialueella on annettu pohjavesien suojeluun liittyviä määräyksiä Korttelialueenpysäköinti-, liikenne-, lastaus- ja purkausalueet on päällystettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla Tarvittaessa alueilta kertyvät sade- ja sulamisvedet on käsiteltävä haitattomaksi ennen sadevesiviemäriin johtamista Pohjavedelle vaaralliset aineet on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle kyseisiä kemikaaleja kestävään katettuun suojaaltaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen suurin määrä 5 Katualueet Ajoyhteys korttelin 6 tonteille osoitetaan Tehdaskylänkadun jatkeeksi muodostettavalta uudelta kadulta Korttelin 6 toiminta ei saa aiheuttaa raskasta liikennettä Salkokadulle 5 Virkistys- ja erityisalueet EV Suojaviheralue Salkokadun tonttien eteläpuolelle on osoitettu suojaviheralue Suojaviheralueella on sijainniltaan ja laajuudeltaan ohjeellinen varaus hulevesien käsittelyä ja viivytystä varten 5 Yhdyskuntatekninen huolto Alueelle on vesi-, viemäriliittymät Salkokadulta, Virmanpolulta ja Tehdaskylänkadulta Hirsimäen pientaloalueen katualueiden vedet johdetaan hallitusti uuteen rakennettavaan hulevesiviemäriverkostoon, joka purkaa tasausaltaan kautta avo-ojaan Uuden kadun hulevedet johdetaan avo-ojissa Vesihuollon yleissuunnitelma on liitteenä 5 55 Luonnonympäristö Puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan 56 Suojelukohteet ja erityispiirteet Suojelukohteita ei alueelle ole esitetty 5 Ympäristön laatua koskevat määräykset Korttelin 6 tonttien kadunvastaiset sivut asuinalueen suuntaan on osoitettu istutettaviksi alueen osiksi Lisäksi tontit on aidattava asuinalueiden ja suojaviheralueiden suuntiin Kort- 8

19 58 Nimistö telin pohjois- ja itäsivuilla aidan on joko yksinään tai yhdessä kasvillisuuden kanssa annettava toiminnan kannalta riittävä näkösuoja Korttelin 5 tontin 9 Tehdaskylänkatuun rajautuvaan reunaan on osoitettu istutettavat alueen osat Asuinalueen ja teollisuustonttien laajennuksen väliin osoitetaan suojaviheralue Suojaviheralueelle osoitetaan ohjeellinen aluevaraus hulevesien käsittelyä ja viivytystä varten Nimistötoimikunta on nimennyt alueen uuden kadun Tehdaskylänkujaksi 6 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 6 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutos parantaa olemassa olevan alueen toimivuutta Teollisuuskäytössä olevien tonttien toimintaedellytyksiä parannetaan liittämällä ne uudella katuyhteydellä osaksi Mattilan teollisuusaluetta Salkokadun eteläpään tontit liitetään kaavamuutoksella osaksi Mattilan kaupunginosaa Pientaloalue rauhoitetaan raskaalta liikenteeltä Kaupunkikuva Asemakaavan muutoksen myötä Salkokadun eteläpäässä sijaitseva pientaloalue muuttuu siistimmäksi, kun teollisuustontit erotetaan asuinalueesta aidoin ja istutuksin Asuminen / Lapsivaikutukset Asemakaavan muutoksella ei muodostu uusia asuintontteja Teollisuustoimintojen aiheuttama raskas liikenne poistuu olemassa olevalta pientaloalueelta Tämä parantaa asuinalueen turvallisuutta ja asuinviihtyvyyttä 6 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luonto ja maisema Asemakaavan muutoksen myötä osa suojaviheralueesta muuttuu teollisuustonttien osaksi Lisäksi osa hoitamattomasta viheralueesta muuttuu katualueeksi Suojaviheralueelle osoitetaan ohjeellinen aluevaraus hulevesien viivytykselle Luonnonsuojelu Alueella ei sijaitse suojeltavia kohteita Pinta- ja pohjavedet Korttelialueiden pohja- ja pintavesiin liittyviä määräyksiä tiukennetaan vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia Suojaviheralueelle osoitetaan varaus hulevesien viivytykselle 9

20 6 Muut vaikutukset Kunnallistalous Riihimäen kaupunki rakentaa uuden katuyhteyden ja myy Salkokadun tonttien laajennusalueet toimijoille Kaupunki rakentaa alueen kunnallistekniikan ja yleiset alueet Työpaikat, elinkeinotoiminta / Yritysvaikutukset Alueelle ei muodostu uusia työpaikkoja Asemakaavan muutos parantaa yritystoiminnan toimintaedellytyksiä alueella Tekninen huolto Alueen tekninen huolto tukeutuu lähialueella oleviin vesi-, viemäri- ja sähkönjakeluverkostoihin Teollisuustonttien uusi katuyhteys helpottaa lähivuosina ajankohtaiseksi tulevan Salkokadun saneerauksen toteutusta Liikenteelliset vaikutukset Liikenteen aiheuttama melu ja muu häiriö tulevat oleellisesti vähentymään asuinalueella Liikenne Mattilan teollisuusalueella lisääntyy, kun nykyisin Salkokadulla kulkeva raskas liikenne siirtyy teollisuusalueelle Melu Asemakaavan muutos vähentää melua asuinalueella Terveys ja viihtyvyys Asemakaavan muutos vaikuttaa positiivisesti ympäristön asukkaiden terveyteen ja viihtyvyyteen Virkistys Asemakaavan muutos vähentää hieman virkistysalueen pinta-alaa 0

21 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Havainnekuva on liitteenä 0 Toteuttaminen ja ajoitus Tonttijako laaditaan asemakaavan laatimisen yhteydessä Kaupunki pyrkii rakentamaan uuden katuyhteyden talven-kevään 05 aikana Toteutuksen seuranta Toteutusta seurataan rakennus- ja toimenpidelupien yhteydessä Riihimäellä 00 Raija Niemi kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki kaavoitusarkkitehti

22 Ote maanomistuskartasta kaupungin omistus: vaalea keltainen kaupungin omistus vuokrattu: oranssi yksityinen omistus: valkoinen ALUEEN MAANOMISTUS LTE

23 OTE MAAPERÄKARTASTA LTE

24 Ote Herajoen pohjavesialueen rajauskartasta Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella pisteviivalla Kaavamuutosalue sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä OTE HERAJOEN POHJAVESIALUEKARTASTA LTE

25 VESIHUOLLON NYKYTILA LTE

26 VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LTE 5

27 --5-5 TY T Tehda 955 min Fortu 5 tamo 955 muun puisto 8 ajo-t : EV AR 958 hu O OEHT T H I VA --- T 95 EV -- A sa sta ukses luee9 omist sta maa-a ä s s ise va Yksity sa tarvitta o a v le o huoltor ssa lue-6-- sta tukse -a e ä omis asta maa s s e is v Yksity sa tarvitta 955 o oleva AOR T HTO E O T VAIH AO<t<k KTY katu skylän , kt 95 TY- MATTILA :8 :86 PO LK U at VL VI RM AN :8 6 9 : reuna lueen --- ia s e v Pohja EV n p o lk u V ir m a T TY S A LK O K A TU O OEHT T H I VA Ras tie : Ras min Fortu muuntamo s pylvä K K a lu e R a si te 966 HIRSIMÄKI :68 AOR 968 huoltor Kaupungin98 omistamat maa-alueet on merkitty vaaleankeltaisella K Veden jo h t ra Veden 95 K läm Käpä s 5 m 995 EHTO 965 O T H VAI : n 5 m Vede is ra si te jo h ta m s 5 m jo h t ra K 6 tu äenka Tehdaskylänkatu VAIHTOEHTOISET KATULINJAUKSET uuden kadun linjausvaihtoehdot 00 LTE 6

28 OTE MAAPERÄTUTKIMUKSESTA LTE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 8.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. ALOITE... 1 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot