- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla"

Transkriptio

1 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005

2 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki Schrey Liikenneturva

3 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Sisältö Tiivistelmä 3 1. Johdanto Liikenteessä liikkujat vanhenevat Haasteena kaikille hyvä yhteiskunta ja liikenne Iäkkäiden turvallisuutta kevyessä liikenteessä parannettava Liikenneympäristön turvallisuus edistää ikäihmisten liikkuvuutta 6 2. Kokeilu Leppävirralla ja Espoossa Tavoitteet Kokeilussa käytetyt työkalut Kokeilun kulku Tulokset Leppävirta Tulokset Espoo Kokeilun tulokset Työkalujen toimivuus Toimintamalli Liikenneympäristön kehittäminen Tulosten tarkastelua 19 Liitteet Liite 1: Seniorikansalaiset toimikaa itse ja vaatikaa turvallinen liikenneympäristö (esite) Liite 2: Onko liikkuminen lähiympäristössäsi turvallista (lomake) Liite 3: Palautepyyntö, Espoo Liite 4: Palautepyyntö, Leppävirta Liite 5: Taulukko Espoossa esille tulleista ongelmista 2

4 Tiivistelmä Väestön ikääntyminen vaikuttaa merkittävästi koko yhteiskuntaan, sen palvelujen tarpeeseen ja liikennejärjestelmään. Yhteiskunnan on tienkäyttäjien vanhenemisen vuoksi entistä paremmin huolehdittava siitä, että ikäihmisilläkin on riittävästi turvallisia liikkumismahdollisuuksia. Tavoite kaikille hyvästä liikennejärjestelmästä, jossa myös hauraat ja usein myös erilaisia toiminnallisia vaikeuksia omaavat ikäihmiset voivat liikkua turvallisesti, on haaste yhteiskunnalle. Iäkkäiden autoilijoiden tukemisen lisäksi Liikenneturva on etsinyt uusia tapoja parantaa ikäihmisten turvallisuutta kevyessä liikenteessä. Perinteisten kouluttajien vetämien luentojen ohella eläkeläiskerhoille on kaivattu uudenlaisia lähestymistapoja huomion kiinnittämiseksi iäkkäiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asemaan liikenteessä. Ruotsissa kokeiltiin vuosina iäkkäiden itsensä tekemiä liikenteen vaaranpaikkakartoituksia (Äldre oskyddade trafikanter -projekti, NTF Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Aloitteen projektin käynnistämiseksi tekivät eläkeläisjärjestöt ja hanke toteutettiin NTF:n toimesta. Toiminnalla onnistuttiin parantamaan liikenneympäristöä, aktivoimaan ikäihmisiä ja lisäämään heidän tietoisuuttaan liikenneturvallisuuskysymyksistä. Suurin osa tienpitäjistä oli sitä mieltä, että projektista oli ollut heille hyötyä ja että tehdyt parannustoimenpiteet olivat lisänneet iäkkäiden jalan ja pyörällä liikkuvien turvallisuutta liikenteessä. Ruotsissa toteutetussa projektissa olennaista oli ikäihmisten osallistuminen oman ympäristönsä kehittämiseen. Ikäihmisten mukaan ottamista heitä itseään koskevien toimenpiteiden suunnitteluun liikenneasioissa piti tärkeänä myös iäkkäiden liikenneturvallisuutta ja liikkuvuutta käsitellyt OECDtyöryhmä (OECD, 2001). Keväällä 2004 Liikenneturvassa päätettiin lähteä kokeilemaan samantyyppistä toimintaa kuin Ruotsissa ja kokeilut aloitettiin Espoossa ja Leppävirralla. Kokeilu käynnistettiin yhdessä kunnan vanhusneuvoston ja teknisen toimen kanssa. Tavoitteena oli etsiä uusia keinoja liikenneympäristön parantamiseksi entistä esteettömämmäksi ja turvallisemmaksi ikäihmisten kannalta. Kokeilussa vanhusjärjestöihin kuuluvat ikäihmiset arvioivat itse liikenneympäristöään ja kirjasivat lomakkeille siinä havaitsemiaan puutteita ja ongelmia. Ympäristön arvioinnissa keskityttiin kevyen liikenteen olosuhteisiin. Ennen kokeilua Liikenneturva laati ikäihmisille esite- ja lomakeaineiston, jota käytettiin ympäristöjen arvioinnissa ja vaaranpaikkojen kirjaamisessa ylös. Kokeilun tarkoituksena oli testata tämän aineiston toimivuutta sekä laatia lopulta sellainen toimintamalli ja aineisto, jota voitaisiin käyttää muissakin kunnissa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena oli luonnollisesti liikenneympäristön kehittäminen kunnissa siten, että ikäihmisten turvallisuus, tarpeet ja liikkumismahdollisuudet otettaisiin entistä paremmin huomioon. Toiminnan tarkoituksena oli myös aktivoida ikäihmisiä sekä lisätä heidän tietoisuuttaan liikenneturvallisuuskysymyksistä ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Kokeilu käynnistyi informaatiotilaisuudella eläkeläisjärjestöille. Niille kerrottiin kokeilun tarkoituksesta sekä jaettiin kartoitusta varten tehty esite- ja lomakeaineisto. Järjestöt informoivat kokeilusta jäsenkuntaansa ja jakoivat heille tarvittaessa lisää esite- ja lomakeaineistoa. Varsinaisen liikenneympäristön vaaranpaikkojen tunnistamisen ja kirjaamisen lomakkeille tekivät järjestöihin kuuluvat ikäihmiset itse. 3

5 Täytetyt lomakkeet palautettiin järjestöön ja sieltä edelleen vanhusneuvostolle. Leppävirralla vanhusneuvosto laati itse yhteenvedon esille tulleista ongelmista liikenteessä. Espoossa kirjattujen ongelmien määrä oli kuitenkin niin suuri, että tekninen keskus päätti teetättää yhteenvedon konsultilla. Leppävirralla vanhukset kokivat suurimpina ongelmina autojen liian suuret ajonopeudet taajamassa, lumen ja kasvuston muodostamat näkemäesteet risteyksissä, kauppojen parkkipaikkajärjestelyt sekä liian korkeat katujen reunakiveykset. Espoossa suurin osa vaikeuksista (42 %) liittyi jalkakäytäviin ja pyöräteihin, joilla pyöräilijät ajavat liian lujaa tai toimivat yllättävästi. Pulmalliseksi koettiin myös pyöräteillä mopoilevat. Seuraavaksi eniten ongelmia koettiin suojateillä (25 %), joita autoilijat lähestyvät liian lujaa tai siten, etteivät anna jalankulkijalle tilaa. Vihreän valon koettiin palavan liian lyhyen ajan tienylitystilanteissa. Osa ongelmista liittyi ajoratoihin (17 %), joilla autoilijoiden katsottiin ajavan liian lujaa tai välinpitämättömästi ja vaarallisesti. Kokeilussa esille tulleet ongelmat liittyivät monen eri tahon vastuualueelle: kunnan teknisen toimen, kunnossapidon, Tiehallinnon ja sen tiepiirin, tonttien omistajien sekä joukkoliikenteestä vastaavan tahon vastuulle. Espoossa ja Leppävirralla kokeilun esille nostamat ongelmat toimitettiin kunnan tekniseen toimeen, joka ottaa vastuulleen omaan toimialaansa kuuluvien epäkohtien käsittelyn. Muille tahoille kuuluvista ongelmista tiedotetaan asianomaisille vastuutahoille. Kokeilun jälkeen eläkeläisjärjestöille järjestettiin palautepalaveri, jossa käsiteltiin kartoituksen esille nostamia ongelmia. Leppävirralla epäkohdat käytiin kohta kohdalta läpi ja kunnaninsinööri kertoi samalla mitä mahdollisuuksia kunnalla oli ryhtyä toimenpiteisiin ongelmien poistamiseksi. Vanhusneuvoston tehtävä on seurata ympäristön kehittymistä ikäihmisten turvallisen ja esteettömän liikkumisen näkökulmasta. Seurannan merkitys korostuu Espoossa ja Leppävirralla erityisesti nyt, kun kartoitus nosti liikenteestä esille tietyt ongelmat. Ikäihmiset ja järjestöt saatiin hyvin mukaan kokeiluun sekä aktivoitua liikenneympäristön arviointiin ja lomakkeiden täyttämiseen. Kokeilua varten laadittua esite- ja lomakeaineistoa testattiin käytännössä ja todettiin se toimivaksi sellaisenaan. Aineiston avulla saatiin Espoon ja Leppävirran liikenteestä esille runsaasti vanhusten kokemia liikenteellisiä epäkohtia. Kokeilun aikana kehkeytyi myös käyttökelpoinen toimintamalli, jota on mahdollista tarjota muidenkin kuntien käyttöön. Kokeilun toteutuksessa olivat mukana seuraavat henkilöt: Espoon vanhusneuvosto: puheenjohtaja Aaro Peuraniemi Espoon tekninen keskus: tutkija Tuomo Saarinen Leppävirran vanhusneuvosto: puheenjohtaja Matti Bäck, sihteeri Paula Vänskä Leppävirran kunta: kunnaninsinööri Rauno Kujanpää Liikenneturva: suunnittelija Aulikki Schrey, aluekouluttaja Tarja Korhonen Suunnittelukeskus Oy: konsultti Jaana Länkelin 4

6 1. Johdanto 1.1 Liikenteessä liikkujat vanhenevat Suomalainen väestö ikääntyy nopeasti. Kun vuonna 2003 oli väestöstä 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia 16 %, on vuonna 2025 jo joka neljäs ylittänyt tämän ikärajan (Tilastokeskus, 2004). Maaseudulla ja pienissä kaupungissa työikäinen väestö vähenee ja väestön keski-ikä nousee vielä nopeammin kuin kasvukeskuksissa. Väestön ikääntyminen vaikuttaa merkittävästi koko yhteiskuntaan, sen palvelujen tarpeeseen ja liikennejärjestelmään. Yhteiskunnan on tienkäyttäjien vanhenemisen vuoksi entistä paremmin huolehdittava siitä, että ikäihmisilläkin on riittävästi turvallisia liikkumismahdollisuuksia. Koska tulevaisuudessa 80 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa, on liikenteessä mukana aikaisempaa enemmän myös erilaisia toiminnallisia vaikeuksia omaavia. Osa näistä ihmisistä ei aja autoa, he saattavat käyttää apuvälineitä liikkuessaan ja heillä voi olla vaikeuksia käyttää perinteistä joukkoliikennettä. Jotta nämä ihmiset voisivat elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja itsenäisesti, on liikennettä kehitettävä siten, että se takaa tällekin ryhmälle riittävät ja turvalliset liikkumismahdollisuudet. 1.2 Haasteena kaikille hyvä yhteiskunta ja liikenne Vanhuspolitiikan keskeinen haaste on kehittää yhteiskunnan kaikkia sektoreita siten, että myös ikäihmiset ja heidän tarpeensa otetaan huomioon. Puhutaan yhteiskunnasta, joka on tehty kaikkia varten (Society for all). Tämän tulisi itsestään selvästi koskea myös liikennettä ja liikennejärjestelmää (Transport for all), jonka kehittämisessä tulee huomioida ikäihmisten liikkumistarpeet ja turvallisuus. Suomen valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2001 pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Visio on kuva tulevaisuudesta, joka on ymmärrettävä toimintaa ohjaavana yleisenä periaatteena. Se antaa arvoperustan ja ohjaa valintoja toimenpiteitä suunniteltaessa ja ratkaisuja tehtäessä. Vision mukaiseen tavoitteeseen pyrkiminen edellyttää ikäihmisten ominaisuuksien huomioimista kaikessa suunnittelussa ja käytännön toiminnassa. Onnettomuustilastojen valossa näyttää siltä, ettei liikennejärjestelmää ole onnistuttu tekemään ikäihmisille turvalliseksi. Väestömääräänsä nähden iäkkäitä kuolee suhteettoman paljon liikenteessä. Heidän osuutensa tieliikenteen kuolonuhreista on suurempi kuin heidän osuutensa väestöstä. Vuonna vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien osuus suomalaisesta väestöstä oli 16 % ja heidän osuutensa tieliikenteen uhreista 25 %. Tilanne on turvattomin iäkkäillä jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä. Suurin ikäihmisten turvallisuusongelma on heidän kehonsa hauraus. Jos 20-vuotias ja 65-vuotias törmäävät toisiinsa autolla, ovat 65-vuotiaan mahdollisuudet jäädä henkiin kolme ja puoli kertaa huonommat kuin 20-vuotiaan. 70 ikävuodesta alkaen kehon haurastuminen voimistuu ja 80-vuotiaat ovat vähintään 10 kertaa hauraampia kuin 20-vuotiaat. (Spolander, 2003) Tavoite kaikille hyvästä liikennejärjestelmästä, jossa myös hauraat ikäihmiset voivat liikkua turvallisesti, on suuri haaste yhteiskunnalle nollavision ja väestön ikääntymisen näkökulmasta. 5

7 1.3 Iäkkäiden turvallisuutta kevyessä liikenteessä parannettava Muutama vuosi sitten OECD asetti työryhmän pohtimaan väestön ikääntymistä ja liikennekysymyksiä. Kaikkiaan 13 maan edustajista koostuva asiantuntijaryhmä käytti lähteenään viimeisintä tutkimustietoa ja tilastoja. Työryhmän julkaiseman raportin (OECD, 2001) mukaan iäkkäät autoilijat ovat turvallisempia kuin yleensä uskotaan. Sen sijaan suhteettoman suuri osa jalankulkijoina liikenteessä kuolleista on ikäihmisiä. Monissa eurooppalaisissa maissa melkein puolet jalankulkijoina liikenteessä kuolleista on 65 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia. Suomessa vuosina tieliikenteessä kuolleista pyöräilijöistä vähintään puolet ja jalankulkijoista lähes puolet oli yli 65-vuotiaita. Iäkkäiden liikennekuolemista yli puolet sattui jalankulkijoille tai pyöräilijöille. Liikenneturva on pitänyt tärkeänä sitä, että iäkkäiden turvallista autoilua tuetaan koulutuksella, valistuksella ja tiedotuksella. Samalla on pyritty hälventämään ennakkoluuloja iäkkäiden autoilua kohtaan. Onhan oma auto sen käyttöön tottuneille ja terveille iäkkäille useimmiten turvallisin ja joustavin vaihtoehto liikkumistarpeisiin. Ikäautoilijoiden tukemisen lisäksi Liikenneturva on etsinyt uusia tapoja parantaa ikäihmisten turvallisuutta kevyessä liikenteessä. Perinteisten kouluttajien vetämien luentojen ohella eläkeläiskerhoille tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja huomion kiinnittämiseksi iäkkäiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asemaan liikenteessä. Liikenneturvan ruotsalainen sisarjärjestö NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) toteutti vuosina valtakunnallisesti Äldre oskyddade trafikanter projektin, jonka yhteydessä eläkeläisjärjestöjen jäsenkunta koulutettiin tekemään liikenneympäristön vaaranpaikkakartoituksia ja laatimaan vetoomuksia tienpitäjälle ympäristön parantamiseksi. Projekti käynnistettiin ruotsalaisten eläkeläisjärjestöjen omasta aloitteesta. Toiminnalla, onnistuttiin parantamaan liikenneympäristöä, aktivoimaan ikäihmisiä ja lisäämään heidän tietoisuuttaan liikenneturvallisuuskysymyksistä. Projekti sai huomiota tiedotusvälineissä ja synnytti keskustelua. Niin tienpitäjä, projektissa mukana olleet ikäihmiset kuin NTF:n alueorganisaatio olivat tyytyväisiä tuloksiin. Noin puoleen kirjatuista ympäristöjen ongelmakohdista saatiin aikaan parannus. Suurin osa tienpitäjistä oli sitä mieltä, että projektista oli ollut heille hyötyä ja että tehdyt parannustoimenpiteet olivat lisänneet iäkkäiden jalan ja pyörällä liikkuvien turvallisuutta liikenteessä. Keväällä 2004 Liikenneturvassa päätettiin lähteä kokeilemaan samantyyppistä toimintaa kuin Ruotsissa ja kokeilut aloitettiin Espoossa ja Leppävirralla. 1.4 Liikenneympäristön turvallisuus edistää ikäihmisten liikkuvuutta OECD-työryhmä nosti esille elinikäisen liikkuvuuden (lifelong mobility) käsitteen ja piti tärkeänä, että yhteiskunta tukee sitä jo maankäyttöä koskevilla ratkaisuilla sekä kehittämällä tiestöä ja infrastruktuuria turvallisiksi ikäihmisille. Työryhmä painotti sitä, että ikäihmiset on otettava mukaan heitä itseään koskevien toimenpiteiden suunnitteluun myös liikenneasioissa. Liikenne- ja liikkumisympäristön tulisi olla sellainen, että kasvava iäkäsväestökin voi liikkua siinä turvallisesti ja esteettömästi niin pyörätuoleja, rollaattoreita kuin muita liikkumisen apuvälineitä käyttäen. Ympäristö ei saisi pakottaa iäkkäitä toimimaan omien mahdollisuuksiensa äärirajoilla. Liikkujan oma turvallisuuden tunne on tässä hyvä mittari sille, onko ympäristö hyvin suunniteltu ja toimiva. Hyvässä ympäristössä uskaltaa liikkua ja parhaimmillaan siinä on miellyttävä liikkua. Ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien perusteella suunniteltu ympäristö on hyvä ja turvallinen kaikenikäisille. 6

8 Turvallisella ja esteettömällä ympäristöllä on monia myönteisiä vaikutuksia kunnassa. On selvää, että jo liikenneonnettomuuksien ja ikäihmisten kaatumisten välttäminen tuo kunnalle huomattavia säästöjä. Sen lisäksi säästöä syntyy toista kautta. Kun ikäihmisten on helppo ja miellyttävä liikkua, he voivat hoitaa itsenäisesti omia asioitaan, harrastaa, tavata ystäviään ja osallistua yhteiskunnan toimintoihin. Tämä kaikki edistää niin henkistä kuin fyysistä terveyttä ja lopulta sitä, että ikäihmiset voivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ilman yhteiskunnan tukitoimenpiteitä. Kunnan todella kannattaa huolehtia ikäihmisten mahdollisimman hyvästä liikkuvuudesta. 2. Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Liikenneturva käynnisti keväällä 2004 Espoossa ja Leppävirralla yhdessä kunnan vanhusneuvoston ja teknisen keskuksen kanssa kokeilun, jossa etsittiin uusia keinoja liikenneympäristön parantamiseksi entistä esteettömämmäksi ja turvallisemmaksi ikäihmisten kannalta. Kokeilussa vanhusjärjestöihin kuuluvat ikäihmiset itse arvioivat liikenneympäristöään ja kirjasivat lomakkeille siinä havaitsemiaan puutteita ja ongelmia. Kokeilu perustuu ajatukselle, että iäkkäät tuntevat itse parhaiten omat liikkumistarpeensa ja liikkumisensa ongelmat. Käyttäjillä itsellään on hallussa sellaista tietoa, josta on hyötyä tienpitäjälle sen pyrkimyksissä kehittää liikenneympäristöä kaikille liikkujille toimivaksi ja turvalliseksi. Tutkimusten mukaan iäkkäät ovat suurimmassa vaarassa liikkuessaan liikenteessä jalan ja polkupyörällä. Tämän vuoksi kokeilussa keskityttiin kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen. 2.1 Tavoitteet Kokeilun tarkoituksena oli testata ympäristön arviointiin laadittujen työkalujen toimivuutta ja tehdä lopulta sellainen toimintamalli ja aineisto, jota voitaisiin käyttää muissakin kunnissa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on luonnollisesti liikenneympäristön kehittäminen kunnissa siten, että ikäihmisten turvallisuus, tarpeet ja liikkumismahdollisuudet otettaisiin entistä paremmin huomioon. Kokeilun tavoitteet työkalujen toimivuuden kokeilu toimintamallin kehittäminen ikäihmisten aktivoiminen liikenneturvallisuuskysymyksissä liikenneympäristön kehittäminen siten, että turvallisuus paranee, esteettömyys lisääntyy ja ikäihmisten liikkuvuus paranee Toiminnan tarkoituksena on myös aktivoida ikäihmisiä sekä lisätä heidän tietoisuuttaan liikenneturvallisuuskysymyksistä ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. 2.2 Kokeilussa käytetyt työkalut Kokeilutoimintaa varten Liikenneturva laati seuraavat työkalut järjestöväen käyttöön: (1) Seniorikansalaiset toimikaa itse ja vaatikaa turvallinen liikenneympäristö (esite) 7

9 - sisältää toimintaohjeet ikäihmisille, jotka haluavat toimia turvallisemman ympäristön eteen omassa kunnassaan ja lähiympäristössään (liite 1) - esite laadittiin mukaellen NTF:n vastaavaa esitettä Ställ krav för en säker trafikmiljö! (2) Onko liikkuminen lähiympäristössäsi turvallista? (lomake) - lomakkeelle kirjataan todetut ongelmat ympäristöstä ja se, missä nämä ongelmakohdat sijaitsevat (liite 2) Ennen kokeilua yllä mainittu esite ja lomake annettiin arvioitavaksi ja kommentoitavaksi Espoon teknisen keskuksen asiantuntijoille. Sieltä kokeilun suunnitteluun ja toteutukseen osallistui tutkija Tuomo Saarinen. Esitteeseen ja lomakkeeseen toivottiin kommentteja myös kokeiluun osallistuvilta espoolaisilta ja leppävirtalaisilta ikäihmisiltä. (liitteet 3 ja 4) 2.3 Kokeilun kulku Informaatiotilaisuudet kunnissa Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Aaro Peuraniemi ja Leppävirran vanhusneuvoston puheenjohtaja Matti Bäck olivat omissa kunnissaan suunnittelemassa kokeilua. Kokeilu käynnistettiin järjestämällä Espoossa ja Leppävirralla informaatio- ja koulutustilaisuudet vanhusjärjestöjen aktiiveille. Vanhusneuvosto organisoi tilaisuuden ja sen puheenjohtaja toimi tilaisuuden vetäjänä kummassakin kunnassa. Kokeilut käynnistettiin informaatiotilaisuuksilla Espoo, kutsu 38 eläkeläisyhdistykselle, jotka edustivat 12 eri järjestöä - paikalla noin 70 ihmistä Leppävirta kutsu tilaisuuteen 33 iäkäs- ja vammaisjärjestölle - paikalla 50 ihmistä Järjestöaktiivien odotettiin tiedottavan kokeilusta jäsenistölleen ja motivoivan sitä liikenneympäristön arviointiin ja vaaranpaikkojen kirjaamiseen lomakkeille. Ongelmapaikkojen kirjaaminen lomakkeille ja yhteenveto Yksittäiset ikäihmiset tai heistä koostuvat ryhmät palauttivat täyttämänsä lomakkeet järjestöönsä. Järjestöille annettiin ohjeeksi poistaa esille tulleista ongelmista mahdolliset päällekkäisyydet ja tehdä perusteltu yhteenveto ongelmakohteista vanhusneuvostolle. Vanhusneuvoston puolestaan odotettiin tekevän lopullisen perustellun yhteenvedon kunnan tekniselle keskukselle. tekninen keskus vanhusneuvosto vanhusjärjestöt ikäihmiset 8

10 Leppävirralla vanhusneuvostolle palautettiin yhteenveto kaikkiaan 13 eri järjestöstä ja Espooseen palautettiin lomakkeita yhteensä 33 kpl. Osa palautuksista oli vapaamuotoisia kirjallisia selvityksiä. Eräs niistä koski Espoon joukkoliikenteessä ilmeneviä ongelmia ikäihmisten kannalta. Leppävirralla vanhusneuvoston puheenjohtaja Matti Bäck ja sihteeri Paula Vänskä laativat kunnan tekniselle toimelle yhteenvedon esille tulleista ongelmista. Espoossa kunnan tekninen keskus antoi yhteenvedon laatimisen tehtäväksi konsultti Jaana Länkelinille Suunnittelukeskus Oy:stä. Palautepalaveri mukana olleille järjestöille Yhteenvedon laatimisen jälkeen esille tulleista ongelmista järjestettiin Leppävirralla palautepalaveri kokeilussa mukana olleille kuntalaisille. Esille tulleet ongelmat käytiin läpi kohta kohdalta. Palautepalaveri : mukana 26 kokeilussa mukana ollutta ikäihmistä puheenjohtajana vanhusneuvoston puheenjohtaja Matti Bäck mukana kunnan teknisen toimen edustaja, kunnaninsinööri Rauno Kujanpää mukana aluekouluttaja Tarja Korhonen Liikenneturvasta ja vanhusneuvoston sihteeri Paula Vänskä Palautepalaverissa käsiteltiin järjestöjen ongelmiksi kokemia asioita kansantajuisesti ja avoimesti. Kunnaninsinööri selvitti parannusmahdollisuudet epäkohtiin ja perusteli selkeästi myös miksi joitakin ongelmia ei voida poistaa. Palaverissa järjestöjen ja kunnan välinen suora keskusteluyhteys toteutui hyvin. Kokeilussa mukana olleet ikäihmiset saivat kokemuksen siitä, että heillä on vaikuttamismahdollisuus ja heidän esittämänsä näkökohdat on otettu vakavasti huomioon kunnassa. Vastaavanlainen palautepalaveri on tarkoitus järjestää myös Espoossa keväällä Tulokset - LEPPÄVIRTA Yhteenveto esille tulleista ongelmista Matti Bäck, Paula Vänskä Onko liikkuminen lähiympäristössäsi turvallista? -lomakkeita palautettiin 13 eri vanhus- ja vammaisjärjestöstä/-yhdistyksestä. Lomakkeella kysyttiin aluksi mielipidettä siitä, onko lähiympäristön liikenteessä turvallista liikkua. Vastausvaihtoehtoja annettiin kaksi: kyllä tai ei. Onko lähiympäristösi liikenteessä turvallista liikkua? - ei (10 kpl) - kyllä ja ei (2 kpl) - melko turvallista, kun muutamat ongelmat poistetaan (1 kpl) Lomakkeille oli kirjattu seuraavanlaisia ongelmakohtia. Todettu ongelma: Liian suuret ajonopeudet (7 kpl) Kauppojen parkkipaikkajärjestelyt (6 kpl) Näkemäesteet lumen ja kasvuston takia väylien risteyksissä (7 kpl) Paikka: Taajaman alueella R-kioski, Nordea pankki, Alko, S-Market, muut kaupat keskustassa Leppävirrantien ja Savonkadun, 9

11 Todettu ongelma: Paikka: Kievarintien ja Leppävirrantien, Petäiköntien ja Kalliontien, Tuikkalantien ja Kauppilanmäentien, sekä Savonkadun ja Kauppilanmäentien kulmaus ja Savonkadun ja terveyskeskuksen sisääntuloristeys. Korkeat reunakiveykset (5 kpl) Mainostaulut (2 kpl) Kevyen liikenteen väylä Savonkadulla kauppojen edessä olevat mainostaulut Suojateitä ei ole merkitty selkeästi, suojatiemaalaukset eivät näy (2kpl) Ihmiset eivät käytä heijastimia Ehdotettuja parannustoimenpiteitä: Lisää kevyen liikenteen väyliä (4 kpl) Kevyen liikenteen väylille selkeät merkinnät pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kaistoista (3 kpl) Suojateitä lisää (3 kpl) Paikka: 5-tien varteen, Sorsakoskentien varteen (2 kpl), Heinävedentien varteen Sillalta Saviputaalle Leppävirrantien yli Hännilän hautausmaan kohdalta Kuhantielle (2 kpl) Heinävedentien yli Leppävirrantieltä Konnukselle/Rauvastenlahteen Yksittäisiä ongelmamainintoja Kortteliralli Pyörätuoliluiskien puute Suojateitä linja-autopysäkeille, roskalaatikoita linja-autopysäkeille Aurauslumien poisto Paikka: Taajaman keskustassa Kirkon ovilla, vanhan pappilan ovella, leirikeskus Harjulassa 5-tie Linja-autopysäkit, pysäkkikatokset, 5-tie, Sorsakoskentie Invalidiparkkipaikat invalidien käyttöön Automaattisesti avautuvat ovet Liikennevalot joihinkin keskustan risteyksiin Terveyskeskukseen, kirjastoon, Kelalle Keskustan liikenneympyrän ympäristö 10

12 Kevyen liikenteen väylien hiekoitus vain toiselta puolelta Yksittäisiä ongelmamainintoja: Pihalaatoituksen epätasaisuus Paikka: Suomalanpurontien liikehuoneistot Ilkivalta kuriin, liikennemerkkien kääntelyt Huono näkyvyys Tuikkalantieltä vasemmalle Leppävirrantielle kääntyvillä, liikennepeili risteyksessä huono Pimeys, katuvalot puutteelliset Vanhusneuvoston havaitsemia ongelmia: Valaistus yöllä taajamassa huono Paikka: Taajama Pyöräpotkurilla liikkuvien kova vauhti Syvät urat talvella Savonkatu Liikennejakajan kiveyksien maalaus hohtovärillä Palautepalaveri: Mitä ongelmille voidaan tehdä? Kunnaninsinööri Rauno Kujanpään mielestä asioiden pinnalle nostaminen oli hyvä asia. Kartoituksesta saaduista tiedoista on apua jatkosuunnittelussa. Liikenneturvallisuus ja erityisesti kevyt liikenne tulevat olemaan toiminnan painopisteenä lähivuosina. Huomiota tullaan kiinnittämään lasten ja ikäihmisten turvallisuuteen päätöksiä tehtäessä. Kevyen liikenteen osalta Leppävirralla ollaan parhaillaan tutkimassa suojatie- ja kevyen liikenteen väylästöjä. Selvitystyön pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia väylästöön ja sen valaistukseen. Kortteliralliin ollaan etsimässä ratkaisua uusilla katusuunnitelmilla. Liikenneympyrään ei tulla asentamaan liikennevaloja. Ympyrä tehtiin juuri siksi, ettei valoja tarvittaisi. Vastuukysymysten takia ei ole mahdollista hiekoittaa vain toista puolta kevyen liikenteen väylästä. Ilkivaltaa on pyritty ehkäisemään kunnan ja poliisin välisellä yhteistyöllä. Olisi tärkeätä pystyä vaikuttamaan ilkivallantekijöiden asenteisiin. Huonot näkemät lumipenkkojen ja aitojen vuoksi ovat jatkuvassa valvonnassa ja ongelmat korjataan. Huono peili risteyksessä vaihdetaan uuteen. Katuvalaistusta korjataan tarpeen mukaan. Tässä kevyen liikenteen väyliä pidetään ensisijaisina kohteina. Ajoneuvoliikenteen liian suuria nopeuksia pyritään hillitsemään katusuunnittelulla. 11

13 Reunakiveysten korkeus pyritään vastaisuudessa ottamaan paremmin huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ettei rakennettaisi niitä liian korkeiksi. Suojateihin etsitään parhaillaan uutta ja kestävämpää merkitsemistapaa. Nykyiset merkinnät kuluvat jo vuodessa. Kevyen liikenteen väylien merkintöjä selkiytetään uusin liikennemerkein. Vanhan valaistuksen vuoksi taajamassa ei ole paras mahdollinen valaistus. Yöllä noin 30 % valoista sammutetaan säästösyistä. Pysäköintialueiden järjestelyt kuuluvat liikekiinteistöjen vastuualueeseen. Mainostaulujen virheelliseen sijoitteluun voi puuttua poliisi. Kokeilun tarpeellisuus ja aineiston käyttökelpoisuus Kokeilua varten laadittua esitettä ja lomaketta pidettiin käyttökelpoisena ja hyvänä sellaisenaan. Kokeilua kokonaisuudessaan pidettiin erittäin tarpeellisena. Useissa yhdistyksissä lomake oli täytetty 2-10 hengen ryhmällä. Eläkeliiton edustaja kertoi, ettei heidän jäsenistössään ollut omakohtaisia kokemuksia ongelmista, koska he ovat pääasiassa vielä hyvin liikkuvia. Kokeilua varten laadittua aineistoa he kuitenkin pitivät asiallisena ja tarpeellisena. Sotaveteraaneista lomakkeen oli täyttänyt 8-10 henkilön joukko. He toivat palautepalaverissa esille toiveen, että liikennesääntöjä käsiteltäisiin paikallislehdessä. Vanhusneuvosto oli pitänyt kokeilua mielenkiintoisena ja jossain määrin myös vähän pelottavana: mitä kenties alkaa tapahtua? Vanhusneuvosto kuitenkin kertoi saaneensa Liikenneturvan alue- ja keskustoimistosta riittävästi tukea toimintaan ja kokeilun viemiseen loppuun asti. 2.5 Tulokset ESPOO - Jaana Länkelin, Suunnittelukeskus Oy Espoon tekniseen keskukseen palautettiin 33 vastausta. Niistä 31 sisälsi liikkumiseen liittyviä ongelmia, joita kerääntyi yhteensä 81 kappaletta. Ongelmakohtien luokittelu Esille tulleet ongelmakohdat luokiteltiin samalla tavalla kuin ne oli luokiteltu Ruotsissa Liikenneturvan sisarorganisaation NTF:n (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) projektissa. Ongelmat luokiteltiin seuraaviin luokkiin: jalkakäytävät, pyörätiet suojatiet ajoradat linja-autopysäkit pysäköintialueet muut asiat Suurin osa ongelmista (42 %) liittyi jalkakäytäviin tai pyöräteihin. pyöräilijät, jotka tulevat takaa yllättäen 12

14 pyöräilijät, jotka ajavat liian lujaa jalankulkijoiden seassa pyöräilijät, jotka täyttävät koko jalkakäytävän pyöräteillä ajavat mopoilijat kevyen liikenteen väylän puuttuminen (esimerkiksi Tapiolan palvelukeskus) Seuraavaksi eniten (25 %) ongelmia koettiin suojateillä. autot ajavat liian lujaa autoilijat eivät anna jalankulkijalle tilaa (tieliikennelain mukaan) valot vaihtuvat vihreiksi samanaikaisesti myös kääntyville autoille (Piispansilta) vihreä valo palaa liian vähän aikaa vihreän valon vaihtumista joutui odottamaan liian kauan (Merituulentien jalankulkijavalot) Vastauksista erottuivat myös ajorataan liittyvät ongelmat (17 %). autoilijoiden välinpitämätön ajotapa Asuinalueilla, joissa nopeusrajoitus on alhainen, ajetaan liian lujaa. Se on vaarallista. Pari ongelmaa tuotiin esille myös autoilijan näkökulmasta. ajojärjestelyt sekavia (Tapiolan uimahalli, Kellonummen hautausmaa) Kehä III:lle on vaikea liittyä Blomintieltä. Muita ongelmia. puut ja pensasistutukset ovat näkemäesteitä liittymissä ja ne myös kaventavat jalkakäytäviä kohtuuttomasti (Tapiola, Tapiolanraitti, seurakuntatilat, Garden -hotelli, Mäntyviita ja Espoonlahden asuinalue) Linja-autossa ja raitiovaunussa matkustamiseen liittyviä ongelmia: - kuljettajat eivät huomioi, että ikäihmiset ehtisivät istumaan ennen liikkeelle lähtöä - kuljettajat eivät näe pysäkillä, onko matkustaja poistunut oviaukosta ennen oven sulkemista - linja-auto jättää matkustajan liian kauaksi pysäkin jalkakäytävästä (Olari) liian korkeat reunakivet rollaattorilla liikuttaessa (Lippulaivan ympäristö, Leppävaarankadulta Kelaan kuljettaessa) raput ovat esteenä pysäköintipaikalta Ulappatorille kuljettaessa liian jyrkät tai kaltevat kävelytiet (Yläkartanontie ja Itäportti) Ikäihmisten ehdottamia parannustoimenpiteitä Ikäihmiset ehdottivat, että vilkkailla kevyen liikenteen väylillä olisi oma kaistansa pyöräilijöille. Silloin pyöräilijät kulkisivat omilla kaistoillaan ja kävelytiellä kulkeminen olisi turvallisempaa. Mopoilu tulisi kieltää ja estää kävelyteillä kokonaan. Pimeille jalankulkureiteille (Leppävaaran aseman alikulku ja Tapiolan palvelukeskus) kaivattaisiin valaistusta. Kunnossapitoon tulisi muutos siten, että kaduilta aurattavat lumet poistettaisiin jalkakäytäviltä saman tien. Keväisin kunnossapidon tulisi poistaa hiekat ja jäät (valuva vesi) nopeammin jalkakäytäviltä. Autoilijoille annettaisiin koulutusta ja valistusta siitä, että suojatielle astuva jalankulkija on päästettävä turvallisesti kulkemaan tien yli. Laadittaisiin kaikille asukkaille yksinkertaiset liikennesäännöt, jotta liikenteessä liikuttaisiin oikein. Joukkoliikenteen kuljettajat koulutettaisiin ottamaan paremmin huomioon ikäihmiset matkustajina. Poliisilta toivotaan liikennevalvontaa, jotta asuinalueella kaahaavat ja punaisia päin ajavat autoilijat saataisiin kiinni ja mopoilu jalkakäytävillä loppumaan. 13

15 YTV:n aikatauluihin tulisi tehdä tarkistuksia siten, että Henttaalta pääsisi suoraan Isoon Omenaan. Villinä kasvavat pensaat tulisi karsia katujen liittymissä ja siellä missä ne kaventavat jalkakäytäviä. Konsultin ehdottamia alustavia toimenpiteitä Ehdotetut alustavat toimenpiteet on esitetty liitteenä (liite 5) olevassa taulukossa, johon on kirjattu myös kaikki esille tulleet ongelmat. Yhteenveto: Rakennetaan jalankulkuyhteys sinne mistä se puuttuu ja valaistaan pimeät kevyen liikenteen väylät. Vilkkailla kevyen liikenteen väylillä erotellaan pyöräilijät omalle kaistalleen ja sallitaan mopoilu vain vilkkaan tien varressa kevyen liikenteen väylillä. Kohdennetaan talvikunnossapitoa jalkakäytäville siten, että kadun aurauksen yhteydessä myös jalkakäytävät putsataan. Lumikinoksia ei kasata risteyksiin näkemäesteiksi. Keväisin ryhdytään ajoissa poistamaan hiekoitushiekat, sulamisvedet ja jääpolanteet jalkakäytäviltä. Tarkistetaan jalankulkuvalo-ohjelmia, ettei kääntyvä liikenne olisi vaaraksi jalankulkijoille (Piispansilta), ettei valojen odottaminen kestäisi kohtuuttoman kauan ja että vihreä valo palaisi tien ylittämiseen vaadittavan ajan (Merituulentie). Rakennetaan kaduille hidasteita tai kavennuksia, jotta ajoneuvoliikenne noudattaisi paremmin asuinalueilla vallitsevia nopeusrajoituksia ja tien ylittäminen olisi näin turvallisempaa. Raivataan katujen varsilla rehottavat pensaat, jotta näkemät paranisivat. Valistetaan asukkaita lyhyellä tiedotteella tiellä liikkumisen säännöistä, jotta yhteispelillä saataisiin turvallisemmat kadut kaikille liikkua. YTV:n tulisi varmistaa, että linja-autoyhteydet asuinalueilta lähimpiin palvelukeskuksiin toimivat. Kuljettajille tulisi järjestää koulutusta siitä miten huomioida ikääntyvät ihmiset joukkoliikennevälineessä. Palvelukeskuksiin rakennetaan portaiden lisäksi luiskayhteydet. Vilkkailla teillä, Turuntie ja Kehä III, oleville suojateille rakennetaan niiden yhteyteen keskisaarekkeet, jotta tien ylittäminen helpottuisi. Vastuu monella eri taholla Toimenpiteet koskevat monia eri aloja ja hallintokuntia. Rakenteelliset ja liikenteeseen liittyvät ratkaisut kuuluvat tekniselle toimelle. Joukkoliikenteen kuljettajien koulutus ja linjastosuunnittelu kuuluvat YTV:lle. Kunnossapitotoimet ja liittymien näkemät kuuluvat kunnossapidon alaisuuteen. Yksityisten tonttien pysäköintialueita ja kulkuyhteyksiä palvelukeskuksiin hallinnoivat tonttien omistajat. Tässä työssä toimenpidelistat toimitetaan Espoon tekniseen keskukseen. Sieltä toimenpide-ehdotukset toimitetaan edelleen kullekin asianomaiselle taholle. Teknisen toimen alaisuuteen kuuluvat toimenpiteet liitetään mukaan tuleviin toimintaohjelmiin. 3. Kokeilun tulokset 14

16 Kokeilun tarkoituksena oli testata ympäristöjen arviointiin laadittujen työkalujen toimivuutta ja tehdä lopulta sellainen toimintamalli ja aineisto, jota voitaisiin käyttää muissakin kunnissa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on luonnollisesti liikenneympäristön kehittäminen kunnissa siten, että ikäihmisten turvallisuus, tarpeet ja liikkumismahdollisuudet otettaisiin entistä paremmin huomioon. 3.1 Työkalujen toimivuus Kokeilun alussa järjestöväelle jaettiin liikenneympäristön arviointiin motivoiva ja opastava esite sekä lomake, johon kirjattiin havaittuja ongelmia. Kokeilun kuluessa järjestöt tilasivat esitteitä ja lomakkeita tarpeen mukaan lisää Liikenneturvasta. Järjestöväkeä pyydettiin arvioimaan aineistoa ja antamaan Liikenneturvaan palautetta sen toimivuudesta. Palautetta ei kuitenkaan saatu, mikä on tulkittavissa siten, että aineiston katsottiin täyttävän tehtävänsä. Se että järjestöväki käytti hyväkseen heille tarjottua tilaisuutta esittää liikenteellisiä ongelmakohtia, kertoo siitä, että asia katsottiin tärkeäksi. Muutama eläkeläiskerho pyysi puhelimitse täsmennystä joihinkin asioihin. Kysyttiin muun muassa sitä, voiko lomakkeelle kirjata sellaisia ongelmia, joita esiintyy piha-alueiden parkkipaikoilla eikä siis suoranaisesti liikenneympäristössä. Samoin kysyttiin sitä, voiko kirjata ongelmaksi muiden tiellä liikkujien toimintaan liittyviä asioita. Kysyjille annettiin tässä suhteessa vapaat kädet tuoda monipuolisesti esille kokemiaan ongelmia. Ongelmapaikkojen kirjaamiseen tehtyä lomaketta voidaan parantaa siitä huolimatta, ettei siihen saatu evästystä ikäihmisiltä. Lomakkeeseen voitaisiin liittää ikäihmisille vielä yksi kysymys: Onko lähiympäristösi liikenteessä sellaisia paikkoja, joissa et turvattomuuden takia liiku ollenkaan? Kokeilua varten laaditun aineiston avulla saatiin Espoon ja Leppävirran liikenteestä runsaasti esille vanhusten havaintoja liikenteellisistä epäkohdista. Tässä suhteessa aineisto oli toimivaa. 3.2 Toimintamalli Niin Espoossa kuin Leppävirralla kokeilu toteutettiin yhteistyössä vanhusneuvoston, kunnan teknisen toimen ja Liikenneturvan kanssa. Vanhusneuvoston ja kunnan teknisen toimen tehtävä Vanhusneuvoston rooli kokeilussa oli keskeinen. Se teki päätöksen kokeilun käynnistämisestä sekä järjesti ennen kokeilua informaatiotilaisuuden ja sen jälkeen palautetilaisuuden eläkeläisjärjestöille. Vanhusneuvoston vastuulle jää myös sen seuraaminen, tehdäänkö liikenneympäristössä parannustoimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Kokeilusuunnitelman mukaan eläkeläisjärjestöjen tuli kerätä jäsenkuntansa täyttämät lomakkeet, joihin ongelmapaikat oli kuvattu. Järjestöjen tuli laatia yhteenveto lomakkeissa kuvatuista ongelmista ja palauttaa ne edelleen vanhusneuvostolle, jonka tuli puolestaan laatia lopullinen perusteltu yhteenveto kunnan tekniselle toimelle. Asia ei kuitenkaan edennyt aivan suunnitelman mukaisesti. Leppävirralla järjestöt palauttivat lomakkeet sellaisenaan vanhusneuvostolle, joka laati niistä yhteenvedon ja toimitti sen kunnan tekniselle toimelle. Espoossakin järjestöt palauttivat lomakkeet sellaisenaan vanhusneuvostolle. Sieltä ne toimitettiin edelleen sellaisenaan tekniselle keskukselle, joka antoi yhteenvedon laatimisen niistä tehtäväksi Suunnittelukeskus Oy:n konsultille. 15

17 Yhteenvedon laatiminen esille tulleista ongelmista on työläs prosessi, jos lomakkeita kertyy paljon. Vanhusneuvoston resurssit lomakkeiden perusteelliseen läpikäymiseen saattavat olla rajalliset, jolloin tarvittava yhteenveto on parasta teetättää jollakin muulla taholla. Espoossa asia ratkesi parhaalla mahdollisella tavalla teknisen keskuksen tehdessä päätöksen konsultin palkkaamisesta. Tehtävään valittu konsultti oli perehtynyt esteettömän ja turvallisen liikenteen kehittämiseen sekä laatinut aikaisemminkin vastaavanlaisia yhteenvetoja. Kun vanhusneuvosto päättää tehdä liikenteen vaaranpaikkakartoituksen, on hyvä ottaa kunnan tekninen toimi mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Se vastaa rakennetusta liikenneympäristöstä ja liikenteeseen liittyvästä suunnittelusta. Espoossa ja Leppävirralla kunnan tekninen toimi suhtautui alusta alkaen erittäin positiivisesti vanhusneuvoston hankkeeseen. Teknisen toimen edustajat olivat hankkeessa mukana suunnitteluvaiheesta palautepalaveriin asti. Kokeilukunnissa näytettiin tiedostavan varsin hyvin se, että vuorovaikutteinen suunnittelu ja kansalaisten osallistuminen ovat hyvän suunnittelun perusperiaatteita. Valtaosa Espoossa ja Leppävirralla esille tulleista ongelmista kuului teknisen toimen vastuualueeseen. Kartoitus tuotti myös yleisiin teihin liittyviä ongelmia, joista vastaa Tiehallinto ja sen tiepiirit. Esille tulleet ongelmat joukkoliikenteessä kuuluvat Espoossa YTV:lle, kunnossapidon ja liittymien näkymien ongelmat puolestaan kunnossapidon tehtäviin. Yksityisten kiinteistöjen pysäköintialueita hallinnoivat tonttien omistajat. Kokeilussa kartoituksen esille nostamat ongelmat toimitettiin kuntien tekniseen toimeen, joka ottaa vastuulleen omaan toimialaansa kuuluvien epäkohtien käsittelyn. Muille tahoille kuuluvista ongelmista tulee tiedottaa asianomaisille vastuutahoille, Tiehallinnon tiepiirille, kunnossapitotoimeen, YTV:lle ja tonttien omistajille. Vanhusneuvostojen jäsenet voivat samalla olla myös kunnanvaltuutettuja. Näin oli Espoossa ja Leppävirralla, mikä merkittävästi lisää vanhusneuvoston, kunnan hallinnon ja hallintokuntien yhteistyötä ikääntyvien kuntalaisten hyväksi. Asialla saadaan niin haluttaessa myös media liikkeelle. Ikäihmisten liikenteessä liikkumisen turvallisuudelle ja esteettömyydelle on eduksi, jos aihetta käsitellään paikallisissa tiedotusvälineissä. Samalla kaikkien tielläliikkujien myötämielisyys ja ymmärrys iäkkäitä kohtaan liikenteessä lisääntyy. Liikenneturvan tehtävä Espoossa ja Leppävirralla aloitteen kokeilun käynnistämisestä teki Liikenneturva. Vastaisuudessa aloitteentekijänä voi yhtä hyvin olla vanhusneuvosto, liikenneturvallisuustyöryhmä tai esteettömyysselvitystä kunnassa laativa taho. Liikenneturva evästi järjestöt kartoituskokeiluun vanhusneuvostojen järjestämissä informaatiotilaisuuksissa (Espoo , Leppävirta ). Samalla järjestöväelle jaettiin kokeilua varten laadittu esite- ja lomakeaineisto Sitä toimitettiin järjestöille niiden pyynnöstä myöhemmin lisää. Tarvittaessa Liikenneturvan asiantuntijat myös neuvoivat ja opastivat hankkeeseen liittyvissä asioissa. Kokeilun jälkeen Liikenneturvan tehtäväksi jää toimintamallista tiedottaminen vanhusneuvostoille ja kunnille, aineiston tarjoaminen kartoitusta laativille tahoille sekä kartoituksen tekemiseen liittyvä neuvonta ja opastus. 16

18 Espoon ja Leppävirran kartoituksissa tuli esille myös sellaisia ongelmia, jotka liittyivät tiellä liikkujien toimintaan, esimerkiksi autoilijoiden liian suuriin ajonopeuksiin ja siihen, että joukkoliikenteen kuljettajien ajotavoissa olisi parantamisen varaa. Nämä ovat esimerkkejä ongelmista, jotka vaativat tienkäyttäjien valistamista ja kouluttamista. Tähän työhön Liikenneturva ja sen aluetoimistot tarjoavat asiantuntija-apua. Vanhusjärjestöjen tehtävä Kokeilussa mukana olleiden vanhusjärjestöjen tehtävänä oli motivoida jäsenkuntansa vaaranpaikkojen havainnoimiseen ja kirjaamiseen lomakkeille. Tätä tarkoitusta palveli myös esite turvallisesta liikenneympäristöstä. Järjestöt tilasivat tarvittaessa lisää esite- ja lomakeaineistoa Liikenneturvasta. Heille tarjottiin myös mahdollisuutta kääntyä kokeilua koskevissa kysymyksissä Liikenneturvan puoleen. Järjestöt toimivat itsenäisesti. Lomakkeita täytettiin joko useamman henkilön yhteistyönä tai yksin. Käytännön työn ongelmien löytämiseksi ja kirjaamiseksi lomakkeille tekivät eläkeläisjärjestöihin kuuluvat ikäihmiset. Lopuksi kukin järjestö keräsi lomakkeet jäsenkunnaltaan ja toimitti ne edelleen sellaisenaan vanhusneuvostolle. 3.3 Liikenneympäristön kehittäminen Pitkällä tähtäimellä kokeilun tavoitteena on liikenneympäristön kehittäminen kunnissa siten, että ikäihmisten turvallisuus, tarpeet ja liikkumismahdollisuudet otettaisiin siinä entistä paremmin huomioon. Tämän tavoitteen toteutumiseen päästään sitkeällä, pitkäjänteisellä ja monen eri toimijan aktiivisuuteen perustuvalla työllä kunnissa. Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla antoi vain yhden, mutta varsin käyttökelpoisen, toimintamallin kuntalaisten aktivoimiseksi toimimaan oman liikenneympäristönsä turvallisuuden eteen. Seuranta tärkeää Kunnassa toimivan vanhusneuvoston tehtävä vanhusten edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksenteko-organisaatiossa on monitahoinen. Sen tulee tarkastella ikäihmisten elämää kokonaisuutena siten, ettei vanhuspolitiikka olisi vain sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan se sisältäisi myös yleisiä asuin- ja elinympäristön kokonaisuuteen liittyviä hyvinvointi- ja turvallisuustavoitteita. Vanhusneuvoston rooliin sopii hyvin aktivoida ja motivoida järjestöjä liikenneympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden arviointiin. Jos liikenneympäristön vaaranpaikkoja kartoitetaan tämän kokeilun mallin mukaisesti, vanhusneuvoston tehtäväksi jää myös sen seuraaminen, mitä kunnassa kartoituksen jälkeen tapahtuu ja ryhdytäänkö siellä toimenpiteisiin ongelmien poistamiseksi. Vanhusneuvoston on hyvä seurata myös sitä, miten ikäihmisten liikenneturvallisuus sekä turvallisuuden tunne liikenteessä yleensäkin kunnassa kehittyvät. Espoon ja Leppävirran kokeilut ovat tältä osin vielä kesken. Toimintamalli vaaranpaikkakartoituksen tekemiseksi 1. Yhteinen suunnittelupalaveri -vanhusneuvosto järjestää palaverin, johon kutsutaan kunnan teknisen toimen edustaja ja tarvittaessa Liikenneturvan edustaja - Liikenneturvan edustaja voi tarvittaessa esitellä kartoitukseen laadittua aineistoa - laaditaan suunnitelma liikenneympäristön kartoittamiseksi 17

19 2. Informaatiotilaisuus eläkeläisjärjestöille - kerrotaan, mistä kartoituksessa on kysymys - jaetaan kartoitukseen laadittu esite- ja lomakeaineisto järjestöille 3. Järjestöt informoivat asiasta jäsenkuntaansa - jaetaan tarvittaessa lisää esite- ja lomakeaineistoa 4. Liikenneympäristön vaaranpaikkojen kirjaaminen lomakkeille - tiedossa olevat ongelmat kirjataan lomakkeille - vaaranpaikkoja voidaan kartoittaa myös yhteisillä maastokävelyillä 5. Yhteenvedon laatiminen esille tulleista ongelmista - lomakkeet palautetaan järjestöön ja sieltä edelleen vanhusneuvostolle - vanhusneuvosto laatii yhteenvedon esille tulleista ongelmista - jos ongelmia on paljon, yhteenvedon voi teetättää konsultilla tai opinnäytetyönä opiskelijalla 6. Ongelmien saattaminen tiedoksi asianomaisille tahoille - kunnan tekninen toimi, tiepiiri tai tiemestari, joukkoliikenteestä vastaava taho, tonttien omistajat 7. Palautepalaveri - hankkeessa mukana olleet tahot järjestävät palautepalaverin eläkeläisjärjestöille 8. Seuranta - vanhusneuvosto seuraa mitä ongelmien poistamiseksi tehdään - vanhusneuvosto seuraa millä tavalla ikäihmisten liikenneturvallisuus ja turvallisuuden tunne liikenteessä kehittyvät 18

20 4. Tulosten tarkastelua Kokeilulle asetetut tavoitteet toteutuivat odotusten mukaisesti. Ikäihmiset saatiin mukaan sekä aktivoitua liikenneympäristön arviointiin ja lomakkeiden täyttämiseen. Liikenneympäristön arviointiin laadittua esite- ja lomakeaineistoa testattiin käytännössä ja todettiin se toimiviksi sellaisenaan. Kokeilun aikana kehkeytyi myös käyttökelpoinen toimintamalli, jota on mahdollista tarjota muidenkin kuntien käyttöön. Täytettyjen lomakkeiden määrän sekä Liikenneturvaan tulleen palautteen ja yhteydenottojen perusteella näyttää siltä, että ikäihmiset ovat kokeneet toiminnan mielekkääksi ja tarpeelliseksi. Tiedon levittyä Espoossa ja Leppävirralla käynnissä olevasta kokeilusta, aloitettiin vastaavanlainen toiminta Varkaudessa ja Lappeenrannassa. Varkaudessa hanke on edennyt aktiivisen Liikenneturvan kouluttajan toimesta ja Lappeenrannassa liikenneturvallisuustyöryhmä toivoo saavansa kartoituksesta eväitä liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaan. Myös Keravan vanhusneuvosto on tilannut esite- ja lomakeaineistoa harkitakseen sen perusteella kartoituksen aloittamista. Ikäihmisten tekemän vaaranpaikkakartoituksen käynnistäminen ja toteutus sopivat hyvin vanhusneuvoston tehtäviin. Nykyään jo lähes jokaisessa kunnassa toimivalla vanhusneuvostolla on toimivat yhteydet paikkakunnan eläkeläisjärjestöihin sekä kunnan hallintoelimiin ja virkamiehiin. Parhaiten kartoitus toteutuu kun se tehdään alusta alkaen yhteistyössä kunnan teknisen toimen ja tarvittaessa Liikenneturvan kanssa. Espoon ja Leppävirran kokeilu tarjosi erään esimerkin siitä, miten vanhukset voidaan aktivoida elinympäristönsä arviointiin. Tässä vanhusneuvoston rooli oli aivan keskeinen. Vastaavanlainen kartoitus voidaan kuitenkin toteuttaa myös jonkun muun tahon kuin vanhusneuvoston toimesta. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi eläkeläisjärjestöt, veteraanijärjestöt tai kuntien esteettömyyshankkeesta vastaavat työryhmät. Kuntien vanhuspoliittiset ohjelmat ohjaavat käytännön toimenpiteitä. Kuntien ja vanhusneuvostojen laatiessa parhaillaan näitä ohjelmia olisi tärkeätä muistaa sisällyttää niihin myös ikäihmisten liikenneturvallisuuteen, liikkumisen esteettömyyteen sekä liikkumismahdollisuuksiin liittyviä tavoitteita, kannanottoja ja toimenpiteitä. Ikäihmisten kunnassa tekemä vaaranpaikkakartoitus on eräs keino saada esille vanhusten liikkumisen ongelmia. Niiden poistamiseksi tähtäävä toiminta kunnassa voidaan sisällyttää yhdeksi osaksi vanhuspoliittista ohjelmaa. Ikäihmisten turvallisuuskysymyksiä ei saa unohtaa myöskään kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmista eikä esteettömyysohjelmista. Tienkäyttäjien ikääntyessä on entistä tärkeämpää pohtia iäkkäiden asemaa liikenteessä näitä ohjelmia laadittaessa. Espoon keskuksessa on tehty hiljattain myös erillinen esteettömyysselvitys, joka sisältää nykytilanteen kartoituksen sekä suunnitelman esteettömyyden kehittämiseksi jatkossa. Tavoitteiltaan esteettömyystyö ja liikenneturvallisuussuunnittelu ovat samansuuntaisia: kummassakin tavoitteena on sujuva, omatoiminen ja turvallinen liikkuminen mahdollisimman monelle. Konkreettisista toimenpiteistäkin monet ovat samoja. Tulevaisuudessa laadittaessa esteettömyysstrategioita kuntiin on varmasti paikallaan harkita yhteistyötä liikenneturvallisuustyön kanssa. 19

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Esteetön ympäristö kaikille Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Teksti: Tytti Viinikainen, Tiehallinto ja Erika Helin, Insinööritoimisto A-Tie Oy Kuvitus ja taitto:

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Millainen on esteetön liikkumisympäristö?...5 Maankäyttö- ja rakennuslaki...5 Maankäyttö- ja rakennusasetus...6 Laajennetun

Lisätiedot

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu HELI MÄNTYLÄ IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35 Nurmijärvi

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V KL-Kustannus

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2008 Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.10.2008 Tekijät

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon kaupunki Tiehallinto Helsinki 2007 Kannen kuva: Reijo Helaakoski TIEH 1000155-07 (painotuote) TIEH 1000155-v-07

Lisätiedot

Esteetön suunnittelu Suomessa

Esteetön suunnittelu Suomessa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Konetekniikan tutkinto-ohjelma Esteetön suunnittelu Suomessa Kandidaatintyö 14.12.2010 Pauli Immonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot