Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 144 Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen kuntarakenneselvitys Kahden liikehuoneiston ja kolmen autopaikan ostaminen As Oy Kuhmoisten Jussinhovista 146 Terveysaseman sokkeli- ja pihaurakka Vuoden 2014 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva palvelusopimus vuodelle Lausunto Jämsän seutukunnan turvallisuusyhteistyöohjelmasta vuosille Testamenttirahasto Eila Lind-Korpi / Päijännekodin huvimajan hankinta 152 Vuokrasopimuksen uusiminen / Kuhmoisten seurakunta Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan Päivähoidon ohjaajan opintovapaan sijaisuus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Muut asiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Manninen Susanna jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen puheenjohtaja Pitkäniemi Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Launonen Kari kvalt:n II varapj Heusala Anne kunnanjohtaja esittelijä Luukkanen Sanna hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjä Poissa Malin Kimmo puheenjohtaja Muu Kummala Arto kehittämisasiamies klo Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Jarkko Sumioinen puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2015 Juha Järvenpää pöytäkirjan tarkastaja Susanna Manninen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 140 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 141 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Juha Järvenpään ja Susanna Mannisen.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 142 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Kehittämisasiamies Arto Kummala saapui kokouksen alussa ker tomaan kunnanhallituksen jäsenille elinkeinotoimen ajankohtaisista asiois ta.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täy tän töönpa no kel poi suu den toteaminen Khall 143 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail li sessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen kuntarakenneselvitys Khall 144 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen kunnat ovat olleet mukana yh tei ses sä kuntarakenneselvityksessä. Selvitys tehtiin Pälkäneen ja Kuh mois ten kuntien aloitteesta. Selvitys aloitettiin lokakuussa 2014 ja se päättyi maaliskuun lopussa Selvitys jakautui teemallisesti kahteen osaan siten, että ensi vaihees sa tehtiin ns. nykytilakuvaus kuntien asemasta. Toisessa vaihees sa keskityttiin kuntaliitoksen jälkeisen kunnan suunnitteluun. Kun ta ra ken ne sel vi tyk sen tuloksia on esitelty luottamushenkilöille jo ai em min. Selvityksen aikana järjestettiin jokaisessa kunnassa kaksi kun ta laisti lai suut ta, joissa kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta sel vityk seen. Kuntalaisilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli kun ta ra kenne lain mukaisesti mahdollisuus jättää selvityksestä huomautuksia kuntiin. Henkilöstölle järjestettiin kunnittain ti lai suuksia, jois sa myös henkilöstöllä oli mahdollisuus antaa palautetta. Hen ki lös tön edustajia on kuultu kuntarakenne- ja yh teis toi min ta lakien mu kai ses ti järjestetyissä yt-palavereissa kaikissa kunnissa. Selvitystä johti ohjausryhmä, jossa oli edustettuna kustakin kunnasta val tuus ton ja hallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtaja sekä hen kilös tön edustaja. Lisäksi ohjausryhmässä oli mukana selvitystä tehnyt hallintokoordinaattori Aleksi Saukkoriipi Pälkäneen kunnalta. Ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran toukokuun 4. päivä. Tällöin oh jaus ryh mä keskusteli luottamushenkilöiltä ja kuntalaisilta tulleesta pa laut tees ta. Tulleen palautteen mukaan nykyisellä kokoonpanolla to teu tet tu na kuntaliitoksella ei ole juurikaan kannatusta. Kangasalla ja Pälkäneellä näiden kuntien keskinäinen kuntaliitos saa jonkin verran kannatusta. Kuhmoisissa itsenäisenä pysyminen sen sijaan on sel keäs ti laajinta kannatusta nauttiva vaihtoehto. Ohjausryhmän näkemys on, että nykyisellä kuntakokoonpanolla ei ole edellytyksiä kuntaliitoksen tekemiseen. Ohjausryhmä esittää, että kunnat merkitsevät tehdyn selvityksen tiedoksi. Kuntarakenneselvityksen loppuraportti on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kun ta ra ken ne sel vi tys Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen kuntien mer ki tään tiedoksi. Päätös: Kunnanjohtaja teki keskustelun tuloksena seuraavan muute tun päätösehdotuksen:

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntarakenneselvitys Kangas alan, Kuhmoisten ja Pälkäneen kuntien kanssa päättyy ja kuntien välillä jatketaan syvenevän yhteistyön merkeissä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kahden liikehuoneiston ja kolmen autopaikan ostaminen As Oy Kuhmoisten Jus sin hovis ta Khall 145 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Kuh mois ten kunnan ja Rakennus-Tekniikka I. Nieminen Oy:n (kauppa kir ja luon nok ses sa RTN Rakennus Oy) välisen aiesopimuksen, jos sa Kuhmoisten kunta sitoutuu ostamaan RTN Rakennus Oy:n raken ta mas ta As Oy Kuhmoisten Jussinhovista kaksi liikehuoneistoa, mi kä li huoneistoille ei löydy muita ostajia. Muita ostajia ei ole löytynyt ja As Oy Kuhmoisten Jussinhovi val mistuu Aiesopimus ei sisältänyt liikehuoneistojen au to paikko ja ja RTN Rakennus Oy on tarjonnut Kuhmoisten kunnalle os tet tavak si kahteen autopaikkaan oikeuttavat osakkeet. Päätöksessään kunnanvaltuusto toteaa, että Kuhmois ten kunnan keskustan alueen liikehuoneistojen käyttöaste on ol lut jo vuosia hyvin korkea eikä vapaana olevia liikehuoneistoja ole juu ri tarjolla. Tilojen osalta yrittäjien suurin kysyntä kohdistuu vuokrat ta viin liikehuoneistoihin eikä kunnalla ole tarjota yhtään vapaata vuok ra ti laa Toritien varrelta ja kysyntää vapaille liikehuoneistoille on sään nöl li ses ti. Kunnanvaltuusto toteaa myös, että vuokratila on eten kin alkavalle yrittäjälle lähes ainoa mahdollisuus käynnistää liike toi min ta, koska oman liiketilan investointiin ei ole taloudellisia mah dol li suuk sia. Yrittäjien vaihtuvuus kunnan keskustan liiketiloissa on todella pientä, tästä johtuen tiloja tulee tarjolle harvoin ja va pautu vat tilat täyttyvät nopeasti. Aiesopimuksen mukainen kauppa kattaa kahden liikehuoneiston omis tuk seen oikeuttavat osakkeet joista liikehuoneisto nro 1 (osakkeet nro ) on kooltaan 101,5 m 2 ja sen kauppahinta on euroa. Liikehuoneisto nro 2 (osakkeet nro ) on kool taan 30,5 m 2 ja sen kauppahinta on euroa. Lisäksi lii kehuo neis toil le yksi tarvitaan kaksi autopaikkaa ja liikehuoneistolle kak si tarvitaan yksi autopaikka, jotta vuokralaisilla on mahdollisuus park kee ra ta autonsa. Autopaikat maksavat euroa/kappale ja nii den osakenumerot ovat Kolmen autopaikan yh teishin ta on euroa. Kahden liikehuoneiston ja kolmen autopaikan yh teis hin ta on euroa. Erillisenä liitteenä olevan kauppakirjan mukaan Kuhmoisten kunta os taa RTN Rakennus Oy:ltä As Oy Kuhmoisten Jussinhovissa si jaitse vat kaksi liikehuoneistoa. Kauppa sisältää liikehuoneistojen osakkeet nro ja osakkeet nro Lisäksi Kuhmoisten kun ta ostaa RTN Rakennus Oy:ltä As Oy Kuhmoisten Jussinhovissa si jait se van kolmen autopaikan käyttöön oikeuttavat osakkeet nro Kaupan yhteishinta on yhteensä euroa.

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä 1. Kuhmoisten kunta ostaa RTN Rakennus Oy:ltä As Oy Kuhmois ten Jussinhovin liikehuoneiston osakkeet nro ja osak keet nro liitteenä olevan kaup pa kir ja luon noksen mukaan, 2. Kuh mois ten kunta ostaa RTN Rakennus Oy:ltä As Oy Kuhmois ten Jus sin ho vis ta kolmen autopaikan osakkeet nro liit tee nä ole van kauppakirjaluonnoksen mukaan, 3. valtuusto myöntää vuoden 2015 talousarvioon euron ( vero) lisämäärärahan investointimenoihin au to paik kojen os toa varten.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Terveysaseman sokkeli- ja pihaurakka 30/ /2015 Tela 43 Valmistelija: tekninen johtaja, puh Terveysaseman II-vaiheesta on pyydetty tarjoukset mennes sä. II-vaiheessa terveyskeskuksen sokkelin rakenteita korjataan, ve sieris tyk siä ja salaojituksia parannetaan, lisätään sadevesikaivoja ja ra ken ne taan uusia purku- ja syöttölinjoja sekä pihalaatoituksia uu sitaan. Saadut tarjoukset avataan ja tarjousten yhteenveto tehdään Teknisen johtajan ehdotus: Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus teh dään kokouksessa. Päätös: Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että 1. Urakoitsijaksi esitetään Rakennuspalvelu H. Kangasvieri Oy:tä, urak ka hin taan (alv 0 %). 1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, lisämäärärahaa I- ja II-vaiheesta se kä suun nit teluun ja valvontaan yhteensä (alv. 0 %). Tämä asialistan kohta tarkastettiin kokouksessa. Khall 146 Tarjousten yhteenveto on liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lau takun nan esityksen. Liitteet Liite 1 Tarjousten vertailu Jakelu Tarjouksen jättäneet Tekninen lautakunta

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Khall 97 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuntalain 68 :ssä säädetään tilinpäätöksen laatimisesta seu raa vasti: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava ti li kau del ta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi ke sä kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toi ses sa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää ti lin pää tökseen sä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa nou date taan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kun nanjoh ta ja. Kuntalain 69 :ssä säädetään toimintakertomuksesta, jossa on esitet tä vä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit tei den toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös an netta va tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liit tyvis tä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tu los las kelmas sa tai taseessa. Tilikauden tuloksen käsittelystä säädetään kuntalain 69 :ssä seuraa vas ti: Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhtey des sä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden ta sa pai not ta mis ta koskeviksi toimenpiteiksi. Erillisenä liitteenä on jaettu tilinpäätös- ja toimintakertomus, joka sisäl tää mm. tuloslaskelman, taseen ja talousarvion to teu tu mis ver tailun. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy toi min ta ker to muksen sivulla 35 luvussa Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsit te lys tä esitetyt tuloksenkäsittelykirjaukset,

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen ti lin tar kasta jien tarkastettavaksi ja 3 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel leen valtuuston käsiteltäväksi. Khall 147 Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan : "Puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus on päättänyt alle kir joit taa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle tar kas tet ta vak si sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan val mis te lun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tilintarkastaja esittää päivätyssä ti lin tar kas tus ker to mukses saan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myön tämis tä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja teh tä vä alui den johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus luovutetaan tarkastuslautakunnalle ko koukses sa. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti." Tilintarkastaja Ville Valkosen antama ti lin tar kas tus ker tomus on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ti lin tar kas tus kerto muk sen ja tarkastuslautakunnan esityksen valtuustolle tiedokseen.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Khall 148 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomusta kokouksessaan : "Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava val tuus ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä ar vioi tava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja ta lou del li set ta voit teet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2014 arviointikertomusta Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää - hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta esittää arviointikertomuksen vuodelta 2014 kunnanvaltuustolle tiedok si - ehdottaa, että valtuusto kehottaa kunnanhallitusta ja muita toi mi elimiä ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot tu le vas sa taloussuunnittelussa ja tilinpäätöksessä. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti." Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 on erillisenä liit tee nä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ar vioin ti ker tomuk sen tiedokseen ja saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi.

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva pal ve lu so pimus vuodelle 2015 Khall 149 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan ta lous ar vion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto on hyväksynyt myös Jämsän kaupungilta ostettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuot ta mi seen tarvittavat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi laatii vuosittain Kuh moisten kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuen pal velu so pi muk sen, jossa sovitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jes tämi ses tä Kuhmoisten kunnalle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jestä mi ses tä vastaa Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Pal ve lu so pi muk sen toteutumista seurataan neljännesvuosiraporttien avul la sekä vuoden aikana järjestettävissä pal ve lu ti laus neu vot te luissa Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välillä. Jämsän kau pun gin sosiaali- ja terveyslautakunta on omalta osaltaan hy väk sy nyt Kuhmoisten kun nan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes tä mis tä koskevan pal ve lu so pi muk sen vuodelle 2015 ko kouk sessaan Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koske va palvelusopimus liitteineen vuodelle 2015 on liitteenä 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunta päättää hyväksyä liittee nä 2 olevan Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jes tä mis tä koskevan palvelusopimuksen vuodelle Liitteet Liite 2 Palvelusopimus 2015 / Jämsän sote Jakelu Jämsän sosiaali- ja terveystoimi

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lausunto Jämsän seutukunnan turvallisuusyhteistyöohjelmasta vuosille Khall 150 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Jämsän kaupunki on esittänyt Kuhmoisten kunnalle seuraavan lausun to pyyn nön: "Jämsän seudulla on tehty turvallisuusyhteistyötä vuodesta 2002 alkaen. Yhteistyön tavoitteena on ollut hyvän arjen turvallinen, kiin nosta va ja vetovoimainen Jämsän seutu. Turvallisuusyhteistyölle on ase tet tu suuntaviivat Jämsän seutukunnan tur val li suus yh teis työ ohjel mas sa. Ensimmäisen kerran turvallisuusyhteistyöohjelma laadittiin Jämsän seu dun aluekeskusohjelman ja Jämsän kihlakunnan poliisilaitoksen yh teis työs sä vuosille ja sitä päivitettiin vuosille Kehittämisresurssien supistumisen myötä ohjelman toimeenpanoon ja päivittämiseen käytettävissä olevat resurssit ovat niukentuneet. Jäm sän seudulla ohjelman toimeenpanoa on seurannut ja ohjelmaa päi vit tä nyt Jämsän seudun turvallisuussuunnittelun pienryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut palopäällikkö Markku Mantere sekä ko koon kut su ja na ja sihteerinä 2013 alusta lähtien vt. hallintojohtaja. Niukentuneiden resurssien vuoksi Jämsän seudun tur val li suus yhteis työ oh jel man päivitystyö päätettiin toteuttaa samaan aikaan Keski-Suo men maakunnan turvallisuussuunnitelman päivitystyön kanssa, mikä mahdollisti seudullisen ja maakunnallisen näkökulman tarkas te lun yhtäaikaisesti. Turvallisuusyhteistyöohjelman tulevaisuudesta kaupunginhallitus on lin jan nut, että turvallisuussuunnittelun yhdistäminen sähköiseen hyvin voin ti ker to muk seen on taloudellista ja tehostaa voimavarojen järke vää käyttöä. Jämsän seutukunnan turvallisuusyhteistyön pien ryhmä onkin asettanut tavoitteeksi, että 2016 valtuustot hyväksyvät ensim mäis tä kertaa turvallisuusnäkökulmalla vahvistetun hy vin voin tiker to muk sen. Jämsän kaupunginhallitus on hyväksynyt Jämsän seu tu kun nan turvallisuusyhteistyöohjelman ja päättänyt pyy tää lausuntoja huomioon otettavaksi tur val li suus yh teis työ oh jelman toimeenpanossa. Jämsän kaupunki pyytää lausuntoanne mennessä Jämsän seutukunnan turvallisuusyhteistyöohjelmasta otettavaksi huo mioon ohjelman toimeenpanossa." Kuhmoisten kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus "Kuntalaisten turvallisuuden ylläpito on monen toimijan yhteistyötä. Kes kei ses sä asemassa turvallisuustyössä ovat valtionhallinnon toimi jois ta muun muassa poliisi- ja tiehallinto sekä TE-keskukset. Kunnis sa erityisesti pelastuslaitokset ja kunnan eri hallintokunnat (si vistys-, sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi, yleishallinto) ovat merkit tä viä toimijoita. Näiden lisäksi kuntalaisten turvallisuuteen liittyviä kes kei siä toimijoita ovat myös paikalliset yritykset ja yhdistykset. Jämsän seudun turvallisuusyhteistyöohjelma vuosille val mis tel tiin moniammatillisessa työryhmässä. Seutukunnan tur val lisuus yh teis työ oh jel man mukaan seudun keskeisiä kehittämisen kohtei ta ovat muun muassa yhteisöllisyys, rikosten ja häi riö käyt täy ty misen ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen eh käisy. Seudullisen turvallisuussuunnitelman tavoitteena on sujuva ja suun ni tel mal li nen yhteistyö eri toimijoiden kesken. Jämsän seudun pai no pis te alueik si valikoituivat rikosten torjunta ja turvattomuuden en nal ta eh käi sy. Turvallisuussuunnittelu ja lakisääteinen valmissuunnittelu muo dos tavat yhdessä laajan turvallisuuskokonaisuuden. Yleistä turvallisuutta edis tä vät turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö sekä toimivat kunnan alueella sijaitsevat lähipalvelut. Jämsän seutukunnan turvallisuusyhteistyöohjelman toi meen pa nossa on keskeistä, että ohjelmassa mainitut asiat tulee ottaa huomioon kun nan päivittäisessä toiminnassa. Erityisesti turvallisuuteen liit tyvien asioiden ajantasainen tiedottaminen korostuu. Kunnan hen kilös tön osalta tulee huomioida riittävät turvallisuustyöhön kohdistuvat voi ma va rat vähintään lakisääteisten tehtävien osalta. Turvallisuusyhteistyön toimeenpanossa korostuu hyvä yhteistyö eri toi mi joi den kanssa niin kunnan sisällä kuin eri viranomaisten kesken. Eri hallintokuntien tiedonvälitys on keskeisessä roolissa ja tästä käy tän nön esimerkkinä voidaan todeta salassa pidettävien asioiden ai heut ta mat haasteet esimerkiksi lastensuojelutapauksissa. Kuhmoisten kunta on pinta-alaltaan suuri kunta suhteutettuna alueel la asuvaan väestöön. Tämä asettaa omat haasteet tur val li suusyh teis työn toimeenpanossa. Kuhmoisten kunnassa on useita ky läkes kuk sia ja huonokulkuiset tiet aiheuttavat omat vaikeutensa liik kumi sel le. Lisäksi kunnassa on paljon vapaa-ajan asuntoja ja nämä sijait se vat pääsääntöisesti haja-asutusalueella." Erillisenä liitteenä on "Hyvän arjen turvallinen, kiinnostava ja ve to voimai nen Jämsän seutukunta, Jämsän seutukunnan tur val li suus yhteis työ oh jel ma vuosille " Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa esit te ly tekstin mukaisen lausunnon Jämsän seutukunnan tur val li suus yh teis työoh jel mas ta vuosille

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Jakelu Jämsän kaupunki

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Testamenttirahasto Eila Lind-Korpi / Päijännekodin huvimajan hankinta Khall 151 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt Tes tament ti ra has to Eila Lind-Korven säännöt. Varoja voi käyttää Eila Lind-Kor ven testamentin mukaisesti Kuhmoisten kunnan omistaman van hus ten pal ve lu ta lo Päijännekodin kiinteistön ja sen asukkaiden hy väk si. Rahastosäännön kohdan 3. mukaisesti Kuhmoisten kunnan hal li tus päättää varojen käytöstä, kun varojen käyttö ylittää eu roa. Testamenttirahastosta ei ole käytetty varoja mennes sä. Rahaston saldo on ,14 euroa. Kuhmoisten kunnan tekninen johtaja Mika Kyrö esittää, että Päi jänne ko dil le hankitaan testamenttivaroilla huvimaja vanhusten vir kis tyskäyt töön. Aloite on tullut Päijännekodin henkilöstöltä ja heidän kanssaan on neuvoteltu asiasta. Tekninen toimi on pyytänyt huvimajaa koskevat tarjoukset ja niitä on saa pu nut yhteensä kolme kappaletta. Tarjousvertailun perusteella ko ko nais ta lou del li sin vaihtoehto on Timapuu Oy Marttilan tarjous. Tar jouk sen mukainen huvimajan hinta on yhteensä euroa (alv 0 %), lisäksi perustukset (perustusten lisäksi mm. käytävän teko pyö rä tuo lil la liikkumisen helpottamiseksi) ja kalusteet (pirttikalusto, penk ke jä, tuoleja) ovat yhteensä euroa (alv 0 %). Tekninen johtaja esittää, että testamenttirahaston varoista käytetään hu vi ma jan hankintaan yhteensä euroa (alv 0 %). Timapuu Mart ti la Oy:n tarjous on saapuneista tarjouksista ainoa, joka täyttää Päi jän ne ko dil le hankittavalle huvimajalle asetetut ehdot. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä hallintotoimistossa ja kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ti ma puu Marttila Oy:n tarjouksen Päijännekodin huvimajaksi ja päättää, et tä Eila Lind-Korven testamenttirahastosta käytetään huvimajan han kintaan yhteensä euroa (alv 0 %). Jakelu Tarjouksen jättäneet Tekninen toimisto Päijännekoti Kirjanpito

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen uusiminen / Kuhmoisten seurakunta Khall 152 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kuhmoisten seurakunta on vuokrannut Kuhmoisten kunnalle Läs tilän kylässä Lisä-Hautausmaa RN:o 12:2 -nimisestä tilasta noin m 2 :n suuruisen maa-alueen venevalkamaksi ja ve ne lai tu reiden pitopaikaksi yhden vuoden vuokrasopimuksella, joka on päät tynyt Kuhmoisten kunta ja Kuhmoisten seurakunta ovat käyneet neu vot telu ja vuokra-alueen laajentamisesta ja parantamisesta, jotta ve ne paikan lunastaneet voivat parkkeerata autonsa turvallisesti vuok ra-alueel le. Vilkkaimpana lomakautena on ollut vaikeuksia saada kaikkia ve nei li jöi den autoja sopimaan vuokra-alueelle. Kuhmoisten seurakunta on käynnistänyt kyseessä olevan alueen loh ko mis- ja lunastustoimituksen ja toimituksen on arvioitu val mis tuvan kesän 2015 aikana. Lohkomis- ja lunastustoimituksen jälkeen voi daan paikoitusalueen rakentaminen aloittaa sovitusti. Kunnan ja seurakunnan välillä on jo alustavasti sovittu, että vuokra-alu eel la olevat jätekontit siirretään karttaliitteessä olevaan paikkaan kunnan toimesta ja vuokra alueella olevia puita kaadetaan ja pui den kantoja poistetaan sekä alueelle ajetaan tarvittava määrä pai koi tus alu eel le sopivaa pintamateriaalia. Näillä toimenpiteillä saadaan lisää parkkitilaa vuokra-alueelle. Tällä hetkellä Kuhmoisten kunnan ja Kuhmoisten seurakunnan vä lillä ei ole voimassa olevaa vuokrasopimusta kyseessä olevasta aluees ta, mutta on yhteisesti todettu, että satamatoiminnan jatkuminen alu eel la on tärkeää ja vuokrasopimus tulee päivittää Kuhmoisten kun nan ja Kuhmoisten seurakunnan välille. Kuhmoisten seurakunnan kirkkoneuvosto ( ) esittää Kuh mois ten kunnanhallitukselle kyseessä olevan alueen vuok raamis ta Kuhmoisten kunnalle vuodeksi 2015 liitteenä 3 olevan vuok raso pi muk sen mukaan vuosivuokran ollessa euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuok raso pi muk sen liitteen 3 mukaisena. Liitteet Liite 3 Vuokrasopimus / Kuhmoisten seurakunta Jakelu Kuhmoisten seurakunta Kirjanpito

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan Khall 153 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimisto pyy tää kun nan hal litus ta nimeämään asevelvollisuuslain 22 :ssä mai ni tut jäsenet ja heil le riittävän määrän varamiehiä kut sun ta lau ta kun taan. Jäseniä nime tes sä pyydetään ottamaan huomioon, että heil lä olisi kokemusta ja näkemystä sosiaalitoimesta sekä nuorison pa ris sa toimimisesta. Li säk si pyydetään kunnan edustajaa va lit taes sa huomioimaan heidän mahdollinen esteellisyytensä niin, ettei kut sun nan alai sis sa ole hei dän lähisukulaisiaan. Kuhmoisten kutsuntatilaisuus järjestetään yhdessä Jämsän kanssa. Jäm säs sä on kaksi tilaisuutta, jossa jälkimmäisessä on osa jäm säläi siä ja Kuhmoisten kutsunnanalaiset asevelvolliset. Kut sun ta ti laisuus on klo 9.00 Jämsän seurakuntakeskuksessa, Kosken tie 30 C, Jämsä. Vuonna 2014 kutsuntalautakunnan jäsenenä Kuhmoisten kunnasta on toiminut Heljä Järvinen ja varalla Veikko Mattila. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kut sun talau ta kun taan jäsenen ja tälle yhden varajäsenen. Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan jäseneksi Heljä Järvisen ja varajäseneksi Veikko Mattilan. Jakelu Keski-Suomen aluetoimisto Nimetyt

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Päivähoidon ohjaajan opintovapaan sijaisuus Khall 154 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh Päivähoidon ohjaaja on hakenut opintovapaata ajalle Henkilöllä, jonka päätoiminen palvelussuhde saman työn an ta jan palveluksessa on kestänyt yhteensä vuoden, on oikeus opin to va paa seen. Opiskelun tulee tapahtua julkisen vallan alaisessa kou lu tuk ses sa joko kotimaassa tai ulkomailla taikka olla am mat ti yhdis tys kou lu tus ta. Työnantaja voi siirtää opintovapaan al ka mis ajankoh taa, jos opintovapaasta aiheutuu tuntuvaa haittaa työnantajan toi min nal le (opintovapaalaki 1979/273). Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden ai kana. Vapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Opin tova paa on palkatonta, ellei siitä ole erikseen työnantajan kanssa toisin sovittu. Työntekijälle kertyy vuosilomaa enintään 30 opin to va paapäi väl tä. Opintovapaan voi keskeyttää tietyin edellytyksin. Päivähoidon ohjaajan työtehtävät koostuvat pääasiassa esi mies tehtä vis tä, pedagogisista ohjaustehtävistä, hallinnollisista ja talouteen liit ty vis tä tehtävistä, asiakaspalvelusta ja tiedottamisesta. Työaika on 60 % täydestä työajasta. Tehtävien hoitaminen vaatii sijaisen palkkaa mi sen. Tuleva taloustilanne huomioiden jokaiseen kunnassa vapautuvaan vir kaan ja toimeen tulee pyytää kunnanhallitukselta täyttölupa. Täyttö lu pa esi tyk ses sä tulee olla perustelut tehtävän edelleen täyt tä misel le sekä sille, onko tehtävät tarpeellista täyttää kokoaikaisena ja va ki tui se na. Täyttölupa tulee pyytää hyvissä ajoin ennen tehtävän lait ta mis ta avoimeksi ja hakua ei saa tehdä ennen kun nan hal li tuksen antamaa täyttölupaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan päi vähoi don ohjaajan opintovapaan sijaisuudelle ajalle Jakelu Sivistystoimenjohtaja Päivähoidon ohjaaja

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot