KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI"

Transkriptio

1 Valtuusto , OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, Hyvinkää Y-tunnus (jäljempänä Kaupunki) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL HUS Y-tunnus (jäljempänä HUS) Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki c/o Aari-Isännöinti Oy Sörnäistenkatu Helsinki Y-tunnus (jäljempänä Kiinteistöyhtiö) 2. MÄÄRITELMÄT Tässä sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä: Aiesopimuksella tarkoitetaan Hyvinkään kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän solmimaa aiesopimusta toimitilajärjestelyistä ja yhteistyöstä Hyvinkään sairaalan alueella. Aiesopimus on hyväksytty Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksellä ja HUS:n hallituksen päätöksellä Hankesuunnitelmalla tarkoitetaan Osakkaiden päätöksentekoelinten (Hyvinkään kaupungin valtuuston päätös < > ja HUS:n hallituksen päätös ) vahvistamaa, päivättyä ja lisäliitteellä täsmennettyä lopullista Uudisrakentamishankkeen hankesuunnitelmaa, jossa määritellään hankkeen sisältö, laajuus ja kustannukset. HUS:n ja Kaupungin välisellä tilavuokrasopimuksella tarkoitetaan liikehuoneiston vuokrasopimusta, jolla Kaupunki vuokraa HUS:lle tiloja Kiinteistöyhtiön olemassa olevasta rakennuksesta. Kiinteistöyhtiön ja HUS:n välisellä maanvuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla HUS vuokraa Uudisrakentamiseen tarvittavan lisämaa-alueen Kiinteistöyhtiölle. Uudisrakennus sijaitsee siis osittain HUS:lta vuokrattavalla maa-alueella.

2 Kiinteistöyhtiön ja HUS:n välisellä pysäköintialueen maanvuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla HUS vuokraa Uudisrakentamisen yhteydessä rakennettavaa pysäköintilaitosta varten maa-alueen Kiinteistöyhtiölle. Kiinteistöyhtiön ja Kaupungin välisellä maanvuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla Kaupunki vuokraa Kiinteistöyhtiölle tontin, jolla Kiinteistöyhtiön olemassa oleva rakennus sijaitsee kokonaan ja jolla Uudisrakennus sijaitsee osittain. Liitesopimuksilla tarkoitetaan tämän sopimuksen kanssa samaan aikaisesti tehtäviä Uudisrakentamishankkeeseen ja Kiinteistöyhtiön nykyisten tilojen käyttämiseen liittyviä, tässä sopimuksessa mainittuja sopimuksia. Osakkaalla tarkoitetaan Kiinteistöyhtiön osakkaita eli Hyvinkään kaupunkia ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Peruskorjaushankkeella tarkoitetaan Uudisrakentamisen yhteydessä tehtävää Kiinteistöyhtiön nykyisen sairaalarakennuksen 1. kerroksessa sijaitsevien lasten päivystyksen tilojen peruskorjausta siten kuin HUS:n ja Kaupungin välisessä tilavuokrasopimuksessa tarkemmin määritellään. Sopijapuolella tarkoitetaan Hyvinkään kaupunkia, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ja Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäkeä. Toiminnallisella sopimuksella tarkoitetaan Kaupungin ja HUS:n välistä sopimusta, jolla sovitaan Osakkaiden Uudisrakennuksen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toiminnallisen yhteistyön pääperiaatteista. Uudisrakennuksella tarkoitetaan Hankesuunnitelman tarkoittamaa uudisrakennusta Hyvinkään sairaalan alueella. Uudisrakentamisella tai Uudisrakentamishankkeella tarkoitetaan Hankesuunnitelman mukaista uudisrakentamista Hyvinkään sairaalan alueella. Uudisrakentamishankkeen operatiivisella johtoryhmällä tarkoitetaan Kiinteistöyhtiön hallituksen asettamaa työryhmää, jonka tehtävänä on osaltaan huolehtia Uudisrakentamishankkeen etenemisestä siten kuin tässä sopimuksessa on tarkemmin määritelty. 3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE Kaupunki ja HUS sopivat tällä sopimuksella Uudisrakentamishankkeeseen ryhtymisestä Hyvinkään sairaalan alueella Hankesuunnitelman mukaisesti. Sopimuksen taustana on Osakkaiden välinen Aiesopimus ja siihen liittyvä hankeselvitys. Yhteisrakentamisen lähtökohtana on väestön terveyspalveluiden tarve vuoteen 2022 ja sen tarvitsemat tilat. Rakentamisen tarpeet perustuvat erikoissairaanhoidon osalta Hyvinkään sairaalan yleissuunnitelmaan ja Hyvinkään kaupungin osalta kaupungin suunnitelmiin terveyskeskussairaalan sekä eräiden muiden toimintojen tilatarpeiden ratkaisemisesta. Suunnittelun pohjana on alueen väestönkasvu ja väestön terveyspalveluiden tarvearvio vuoteen

3 Keskeinen näkökulma toteutettavissa perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon toimitilaratkaisuissa on toimintojen keskittämisen tuoma synergia ja sitä kautta saatava toiminnan tehostuminen ja säästöt sekä toiminta- että tilakustannuksissa. Lisäksi tukipalveluissa ja teknisissä palveluissa haetaan mahdollisimman laajaa yhteistyötä ja suuria synergiaetuja. 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT MUUT SOPIMUKSET Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Uudisrakentamishankkeen toteuttamisesta sekä Osakkaiden ja Kiinteistöyhtiön välisistä järjestelyistä ja yhteistyöstä myös Uudisrakentamishankkeen jälkeisenä aikana. Tässä sopimuksessa sovitaan Uudisrakentamishankkeen rahoittamisesta ja toteuttamisesta, Kiinteistöyhtiön osakkeiden omistuksesta, Kiinteistöyhtiön toiminnasta ja hallinnosta sekä muista Sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa Kiinteistöyhtiöön ja toisiinsa. Tämän sopimuskokonaisuuden tarkoituksena on myös mahdollistaa HUS:in Hyvinkään sairaalassa olevien tilojen saneeraus siten, että tietyt HUS:n osastot siirtyvät tilavuokrasopimuksen nojalla Kaupungin osakeomistuksensa perusteella hallitsemiin tiloihin. Uudisrakentamishankkeen kustannusten jaon lähtökohtana on, että investointikustannukset jaetaan sen mukaan kuin ne kohdistuvat kummallekin Osakkaalle tuleviin tiloihin. Hankesuunnitelman perusteella kummallekin Osakkaalle tulevien tilojen neliöperusteiset rakennuskustannukset ovat keskimäärin samanarvoisia. Tämän vuoksi Uudisrakentamishankkeen rahoittamiseksi Osakkailta perittävät pääomavastikkeet tullaan määrittämään Uudisrakennuksen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Tässä sopimuksessa sovitut Uudisrakentamishankkeen rahoitukseen liittyvät Kiinteistöyhtiön osakkeiden merkintä ja lainatakausten antaminen Kiinteistöyhtiön lainoista tehdään Uudisrakennuksen hallintaan oikeuttavien osakkeiden suhteessa siten, että Kaupungin osuus näistä velvoitteista on 61,71 % ja HUS:n osuus 38,29 %. Lisäksi Sopijapuolet sitoutuvat solmimaan Liitesopimuksia ja ryhtymään muihin toimenpiteisiin seuraavasti: - Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan Kiinteistöyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa vastaamaan tässä osakassopimuksessa sovittuja periaatteita; - Kiinteistöyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään pääomittaa Kiinteistöyhtiötä maksullisella osakeannilla eurolla, josta annista Kaupunki maksaa 61,71 % ja HUS 38,29 %. Osakeannissa kumpikin Osakas merkitsee Hankesuunnitelmassa kyseiselle osakkaalle allokoitujen tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet; - Osakkaat tekevät kohdassa 6.1 mainitut takauspäätökset; - Kaupunki tekee erillisen, euromääräisen takauspäätöksen osakeomistuksensa perusteella hallitsemien, Kiinteistöyhtiön olemassa olevan rakennuksen 1. kerroksen HUS:n lastenpäivystyksen käyttöön tulevien tilojen peruskorjaukseen tarvittavan lainan takauksesta; 3

4 - HUS ja Kaupunki tekevät HUS:n ja Kaupungin välisen tilavuokrasopimuksen; - HUS ja Kaupunki tekevät Toiminnallisen Sopimuksen; - tonttijaon muutoksen jälkeen HUS vuokraa Kiinteistöyhtiön ja HUS:n välisellä maanvuokrasopimuksella Kiinteistöyhtiölle määräalan Uudisrakennusta varten; - Kaupungin ja Kiinteistöyhtiön välistä nykyistä Kiinteistöyhtiön ja Kaupungin välistä maanvuokrasopimusta muutetaan vastaamaan HUS:n ja Kiinteistöyhtiön välistä solmittavaa maanvuokrasopimusta; ja - Kiinteistöyhtiö ja HUS tekevät Kiinteistöyhtiön ja HUS:n välisen pysäköintialueen maanvuokrasopimuksen. Osakassopimus ja Liitesopimukset ovat riippuvaisia toisistaan siten, että tulkinnan lähtökohtana ovat epäselvyys- tai ristiriitatilanteessa Osakassopimuksen ehdot. 5. UUDISRAKENTAMISHANKE Kiinteistöyhtiö sitoutuu rakennuttamaan Kiinteistöyhtiön Kaupungilta ja HUS:lta vuokraamille maa-alueille Hankesuunnitelman mukaisen Uudisrakennuksen sekä toteuttamaan Hankesuunnitelmassa olevan, tämän sopimuksen kohdan 6.2 tarkoitettujen lastenpäivystyksen tilojen peruskorjauksen, sen jälkeen, kun hankkeen edellyttämät hallintopäätökset ovat lainvoimaiset, lopulliset Uudisrakennushankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet sekä hankkeen lainajärjestelyt ja rakennusurakat on kilpailutettu ja hyväksytty. Uudisrakennus suunnitellaan itsenäiseksi rakennukseksi, johon suunnitellaan omat tekniset järjestelmät. Uudisrakennuksen, Kiinteistöyhtiön nykyisen rakennuksen ja HUS:n olemassa olevan sairaalan välille tarvittavat tekniset verkko- ja laiteyhteydet rakennetaan ja liitetään Kiinteistöyhtiön toimesta yhteen Hankesuunnitelmassa kuvatuin tavoin. Hankesuunnitelmassa yksilöidyt kiinteät sairaalalaitteet sisältyvät Uudisrakentamishankkeeseen. Osakkaiden toimintaa palvelevan irtaimiston Osakkaat hankkivat itse eivätkä ne sisälly Uudisrakentamishankkeeseen. Uudisrakennus on tarkoitus suunnitella ja rakentaa Sopijapuolet ovat tietoisia siitä, että hankkeen eteneminen edellyttää hallintopäätöksiä, joihin voi kohdistua valituksia. Mahdolliset valitukset voivat viivästyttää aikataulua. Tarvittavat rakennusten väliset yhdysliikennetunnelit yms. väylät rakennetaan Uudisrakentamishankkeen yhteydessä Kiinteistöyhtiön toimesta Hankesuunnitelmassa kuvatulla tavalla siten, että sisäiset yhteydet ovat mahdollisimman toimivat ja lyhyet. Liittymän rajapintana on Hyvinkään sairaala-alueella olemassa olevien HUS:n ja Kiinteistöyhtiön rakennusten seinän sisäpinta, jolloin kaikki rakennuksen sisäpuolella ja myös rajapinnassa olevat rakenteet ja tilajärjestelyt toteutetaan Kiinteistöyhtiön toimesta. Uudisrakentamisessa huomioidaan Hankesuunnitelman mukaisesti myös tunnelin mahdollinen jatkuminen Uudisrakennuksesta eteenpäin mahdollista laajennusta varten. 4

5 6. UUDISRAKENTAMISHANKKEEN JA VANHAN OSAN PERUSKORJAUKSEN RAHOI- TUS, KIINTEISTÖYHTIÖN MUIDEN PERUSKORJAUSKUSTANNUSTEN JAKAUTU- MINEN OSAKKAALLE JA KIINTEISTÖYHTIÖLLE, YHTIÖVASTIKE 6.1 Uudisrakentamishankkeen rahoittaminen Hankesuunnitelman mukainen Uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannus on arviolta euroa. Edellä mainittuun summaan sisältyvät kaikki Uudisrakentamishankkeen kustannukset sekä jäljempänä mainitun pysäköintilaitoksen kustannukset. Sopijapuolet ovat sitoutuneet tällä sopimuksella Uudisrakentamishankkeeseen ja sen loppuun saattamiseen. Mikäli urakkatarjousten perusteella tai muusta syystä voidaan arvioida, että kokonaiskustannusten ylityksen riski on olemassa, niin Sopijapuolet sitoutuvat yhteisesti neuvoteltavalla tavalla karsimaan kustannuksia tai ratkaisemaan tilanteen muulla tavalla siten, ettei hankkeen loppuun saattaminen vaarannu. Tarvittaessa asia viedään hyvissä ajoin sopijapuolten päättävien toimielinten käsittelyyn. Selvyyden vuoksi todetaan, että Uudisrakentamishankkeen toteuttaminen edellä mainitussa tilanteessa vaatii Osakkaiden yksimielistä päätöstä. Uudisrakentamishanke toteutetaan Kiinteistöyhtiön toimesta ja taseeseen. Hanketta rahoitetaan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa eli 61,71 % (Kaupunki) ja 38,29 % (HUS). Rahoitus tapahtuu maksamalla Uudisrakennuksen hallintaan oikeuttavien osakkeiden merkintähintana yhteensä euroa, joka jakaantuu siten, että HUS:n osuus on euroa ja Kaupungin osuus euroa sekä siten, että Osakkaat sitoutuvat takaamaan Kiinteistöyhtiön enintään euron määräisen lainan. Samalla tavoin rahoitetaan mahdolliset Hankesuunnitelman mukaisessa rakentamisessa tapahtuneiden virheiden korjauskulut, joita ei saada veloitettua virheen aiheuttaneelta taholta. Osakkailla ei ole muita velvoitteita rahoittaa Uudisrakentamishanketta. Uudisrakentamishankkeen yhteydessä toteutetaan kaksitasoinen pysäköintilaitos, johon voidaan sijoittaa noin 300 autopaikkaa. Laitoksen toteuttamisesta vastaa Kiinteistöyhtiö. Kiinteistöyhtiö vuokraa HUS:lta pysäköintilaitoksen tarvitseman maaalueen. Mikäli Hankesuunnitelmaa yhteisestä sopimuksesta muutetaan siten, että muutos nostaa toisen Osakkaan hallintaan tulevien tilojen kustannuksia, sovitaan samalla, miten muutoksesta aiheutuvat kustannukset tasataan. Samoin menetellään, mikäli hyväksytystä Hankesuunnitelmasta poiketen Uudisrakennusta suunnitellaan siten, että jommankumman Osakkaan hallitsemien tilojen käyttötarkoitus muuttuu ja mikäli muutos vaikuttaa rakennuskustannuksia nostavasti. Tilojen rakennuskustannusten mahdollista alentumista ei huomioida siten, että osakelukumääriä muutettaisiin. a) Osakepääoman korottaminen ja osakeanti Kiinteistöyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään maksullisesta osakeannista määrältään euroa, josta annista Kaupunki merkitsee ja maksaa 61,71 % ja HUS 38,29 %. Osakeannissa kumpikin Osakas merkitsee liitteenä olevan merkinitäsopimuksen mukaisesti Hankesuunnitelmassa kyseiselle Osakkaalle tulevien tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. 5

6 b) Hankkeen rahoitus lainoilla Uudisrakentamishankkeen muu tarvittava rahoitus toteutetaan Kiinteistöyhtiön ottamalla enintään euron määräisellä lainalla. Osakkaat sitoutuvat takaamaan edellä mainitun lainan Uudisrakennuksen hallintaan oikeuttavien osakkeidensa lukumäärän mukaisessa suhteessa (Kaupunki 61,71 % ja HUS 38,29 %). Kiinteistöyhtiö kilpailuttaa lainan alkuvuodesta 2015 yhdessä Osakkaiden kanssa. Laina otetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiltä laitoksilta. Osakkaat sitoutuvat tekemään tarvittavat yksittäiset takauspäätökset rakentamisen ja rahoituksen edellyttämässä aikataulussa Uudisrakennuksen omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa (61,71 % / 38,29 %). Osakkaan päätösvaltaisten toimielinten takauspäätösten tulee olla lainvoimaisia ennen kuin rakentaminen aloitetaan. 6.2 Vanhan rakennuksen tilojen peruskorjauksen rahoittaminen Uudisrakentamishankkeen yhteydessä toteutetaan HUS lasten päivystyksen tiloiksi vuokrattavien Kiinteistöosakeyhtiön olemassa olevien tilojen peruskorjaus. Hankesuunnitelman mukainen peruskorjauskustannus on arviolta euroa. Kiinteistöyhtiö sitoutuu toteuttamaan peruskorjauksen Uudisrakentamisen Hankesuunnitelman mukaisesti. Peruskorjauksen rahoitus toteutetaan Kiinteistöyhtiön ottamalla erillisellä lainalla, jonka Kaupunki takaa. Kaupunki vastaa peruskorjattavaan tilaan kohdistuvasta pääomavastikkeesta ja perii sen HUS:lta osana tilaan kohdistuvaa vuokraa liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. 6.3 Vastuu tulevista peruskorjauksista ja uudistuksista Vastuu tulevista peruskorjauksista ja uudistuksista muodostuu liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 6.4 Vastikkeen määräytyminen ja yhteisten tilojen käyttökorvaukset a) Vastikkeen määräytyminen Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että olemassa olevalla rakennuksella ja Uudisrakennuksella on oma pääomavastikkeensa. Vastikeperuste muotoillaan siten, että Kiinteistöyhtiön kulut voidaan kohdistaa osakashallinnassa olevien tilojen ja Kiinteistöyhtiön hallinnassa olevien tilojen/rakennelmien välillä. Hoitovastikeperusteena on osakashallinnassa olevien tilojen pinta-ala. Hoitovastike on sama uudessa ja vanhassa rakennuksessa. b) Yhteisten tilojen käyttökorvaukset Kiinteistöyhtiö voi luovuttaa hallinnassaan olevan tilan Osakkaan yksinomaiseen pysyvään käyttöön molempien Osakkaiden suostumuksella. Tilan käyttöönsä ottanut Osakas maksaa Kiinteistöyhtiölle tilasta käyttökorvauksen. 6

7 7. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET 7.1 Kiinteistöyhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja Kiinteistöyhtiön kiinteistössä yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Tässä sopimuksessa sovittujen järjestelyjen toteuttamiseksi Osakkaat muuttavat yhtiökokouspäätöksellä yhtiöjärjestystä liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouspöytäkirjan mukaisella tavalla. Uudisrakentamishankkeen valmistumisen jälkeen Uudisrakennuksen pinta-alat tulee päivittää yhtiöjärjestykseen toteutunutta vastaavaksi, koska hoitovastikkeen perusteena on pinta-ala. Muilta osin yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää Osakkaiden yksimielistä päätöstä. 7.2 Sopijapuolet tarkastavat yhdessä nykyisen rakennuksen osakashallinnassa ja yhtiön hallinnassa olevien tilojen sijoittumisen ja pinta-alan. Yhtiöjärjestystä oikaistaan Osakkaiden sopimalla tavalla tarvittaessa. 8. MAA-ALUEISIIN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT 8.1 Tonttijaon muutos Hyvinkään kaupunki tekee tonttijaon muutoksen HUS:n kanssa sovittavalla tavalla. 8.2 Maa-alueiden vuokrasopimukset HUS:n ja Kiinteistöyhtiön välillä HUS ja Kiinteistöyhtiö solmivat liitteenä olevat Maanvuokrasopimukset. 8.3 Tontin vuokrasopimus Kaupungin ja Kiinteistöyhtiön välillä Kaupunki ja Kiinteistöyhtiö päivittävät ja solmivat tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa Kaupungin ja Kiinteistöyhtiön aiemmin solmitun maanvuokrasopimuksen. 9. TILAVUOKRASOPIMUKSET JA MUUT TILOIHIN JA YHTEISKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT 9.1 Tilavuokrasopimus Kaupungin ja HUS:in välillä Kaupunki ja HUS solmivat tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä liitteenä olevan Tilavuokrasopimuksen. 9.2 Pysäköinti Osana Uudisrakentamishanketta toteutetaan kaksitasoinen pysäköintilaitos oheisessa liitekartassa merkittyyn kohtaan. Pysäköintipaikat tulevat Kiinteistöyhtiön hallintaan siten, että kaikilla sairaala-alueen käyttäjillä on oikeus käyttää paikkoja. Kiinteistöyhtiön hallinnassa olevia pysäköintipaikkoja käytetään Osakkaiden asiakas- ja henkilökunnan pysäköintiin. Pysäköinnistä ei peritä maksua. Osakkailla ei ole oikeutta edelleen vuokrata tai siirtää pysäköintipaikkoja. 7

8 9.3 Tietoliikenneverkko, sairaalakaasut, jätehuolto ja logistiikka Uudisrakentamishankkeeseen liittyen Sopijapuolet ovat sopineet tietyistä rakentamiseen liittyvistä järjestelyistä, joihin liittyen sovitaan seuraavaa: a) Tietoliikenneverkko 8 Uudisrakennukseen tulevat tiedonsiirtoon kuuluvat Hankesuunnitelmassa kuvatut tietoliikenne- ja tietotekniikkajärjestelmät ja aktiivilaitteiden hankinta (mukaan lukien mm. puhelin-, tieto- ja hoitajakutsujärjestelmät) toteutetaan Kiinteistöyhtiön toimesta Osakkaiden hyväksymällä tavalla osana Uudisrakentamishanketta. Kyseisten järjestelmien ja laitteiden tulee olla yhteensopivat HUS-Tietohallinnon vastaavien järjestelmien kanssa. Yhteentoimivuuden varmistamiseksi Kiinteistöyhtiö sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen omistama infrastruktuuri ja järjestelmät myös jatkossa päivitetään vastaaman HUS:n järjestelmien versiotasoja. Edellä mainittujen järjestelmien ja laitteiden kilpailutuksen ja rakennuttamisen toteuttaa HUS-Tietohallinto, ellei toisin sovita. HUS-Tietohallinto veloittaa näistä palveluista vastaavin periaattein kuin HUS:n sisäisessä toiminnassa. Ellei toisin sovita, Kiinteistöyhtiö sitoutuu Osakkaiden hyväksymällä tavalla hankkimaan HUS-Tietohallinnolta kyseisten järjestelmien ja laitteiden huollon ja ylläpidon viiden vuoden ajan. HUS-Tietohallinto veloittaa ylläpitopalvelusta palvelumaksun, joka määräytyy vastaavin periaattein kuin HUS-Tietohallinnon veloitus HUS:n sisäisessä toiminnassa. Huolto- ja ylläpitopalvelusta tehdään erillinen sopimus. Sopijapuolet sopivat, että rahoituskulut ja ylläpitomaksu jaetaan Kiinteistöyhtiön Osakkaiden kesken seuraavasti: Hoitajakutsujärjestelmän osalta Kiinteistöyhtiön Osakkaiden käytössä olevien Uudisrakennuksen Hankesuunnitelman mukaisten sairaansijapaikkojen suhteessa ja muiden laitteiden ja järjestelmien osalta Osakkaiden Uudisrakennuksen omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. b) Sairaalakaasut Kaupungin ja HUSin Uudisrakennuksessa käyttämät sairaalakaasut, lääkkeellinen happi, lääkkeellinen ilma ja instrumentti-ilma otetaan HUS:n omistaman olemassa olevan sairaalan verkostoista, ellei toisin sovita. Liitynnät HUS:n omistaman olemassa olevan sairaalan verkostoon tehdään Kiinteistöyhtiön toimesta ja kustannuksella osana Uudisrakentamishanketta. HUS perii Uudisrakennuksen osalta Kiinteistöyhtiöltä käyttömaksun sairaalakaasujen, lääkkeellisen hapen, lääkkeellisen ilman ja instrumentti-ilman ottamisesta HUS:n omistamasta verkostosta. Käyttömaksulla katetaan omakustannusperiaatteella HUS:n tuotanto- investointi-, huolto- ja ylläpitokulut. Laskutuksessa noudatetaan samoja omakustannusperusteisia laskutuskäytäntöjä kuin HUS:n sisäisesti. Kiinteistöyhtiö perii Osakkailta (tai Osakkaan hallitsemien tilojen käyttäjältä) käyttömaksun suhteessa Uudisrakennuksen kaasun ja ilman käyttöpisteisiin. Kiinteistöyhtiö osallistuu HUS:n järjestelmien edellyttämiin investointeihin käyttöpisteiden mukaisessa suhteessa laskettuna koko sairaala-alueen pisteiden määrästä. Kiinteistöyhtiö ja HUS tekevät yhteistyössä Kaupungin kanssa erillisen kaasua ja ilmaa koskevan sopimuksen.

9 Kaupunki huolehtii itse omasta kaasu- ja ilmahuollostaan omalla kustannuksellaan mikäli Kaupunki ei halua ottaa kaasua ja ilmaa HUS:n omistamasta verkostosta. c) Jätehuolto ja kuljetukset Kiinteistöyhtiön omistamien rakennusten jätehuolto järjestetään osana HUS:n omistaman sairaalarakennuksen ja Kiinteistöyhtiön omistamien sairaalarakennusten muodostaman sairaala-alueen jätehuoltoa. Kiinteistöyhtiön toimesta rakennetaan riittävät jäähdytetyt ja muut jätteiden keräys- ja lajittelutilat. Kiinteistöyhtiön rakennusten tavaroiden vastaanotto järjestetään lähtökohtaisesti osana HUS:n omistaman sairaalarakennuksen ja Kiinteistöyhtiön omistamien sairaalarakennusten muodostaman sairaala-alueen tavaroiden vastaanottoa. Pääosa Uudisrakennuksen ulkoisista kuljetuksista hoidetaan yhdessä sairaalaalueen muiden toimijoiden kanssa. Siltä osin kuin Kiinteistöyhtiö käyttää HUS:n omistamia jätehuoltoon ja tavaroiden vastaanottoon liittyviä tiloja, rakennelmia, laitteita ja palveluja, HUS perii tästä käyttömaksun Kiinteistöyhtiön jätemäärien suhteessa koko sairaala-alueen jätemääriin. Käyttömaksulla katetaan omakustannusperiaatteella HUS:n tuotanto-, investointi-, huolto- ja ylläpitokustannukset noudattaen samoja laskutusperiaatteita kuin HUS:n sisäisesti. Kiinteistöyhtiölle ja Osakkaille toimitetaan vuosittain kooste koko sairaala-alueen edellä mainittujen kustannusten perusteista. Osakkaat vastaavat Kiinteistöyhtiössä käyttömaksusta käytön mukaisessa suhteessa. Kaupungin edustajalla on oikeus osallistua HUS:n Hyvinkään sairaalan jätehuollon investointien suunnitteluun. Kiinteistöyhtiöllä on oikeus irtisanoa em. järjestely HUS:n kanssa ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluttua Uudisrakennuksen valmistumisesta 12 kuukauden irtisanomisajalla, jonka jälkeen järjestely jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Kiinteistöyhtiö ja HUS tekevät yhteistyössä Kaupungin kanssa erillisen jätehuoltoa koskevan sopimuksen. HUS ei vastaa yhteiskäytössä olevan HUS:n järjestelmän ja laitteen toimimattomuudesta aiheutuneista vahingoista. 10. TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ Kaupunki ja HUS tavoittelevat Uudisrakennuksessa tapahtuvassa potilaiden hoidossa mahdollisimman hyvää ja tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on tehdä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista ehyt ja sujuva palvelukokonaisuus, jolla potilaan diagnosointi, hoito ja kuntoutus järjestetään yhdessä, tarvittaessa uusia palvelutuotteita muodostamalla. Kaupunki ja HUS ovat tehneet toiminnallisen yhteistyön jatkosuunnittelun pääperiaatteita koskevan erillissopimuksen. Selvyyden vuoksi Kaupunki ja HUS toteavat, että siltä osin kuin Toiminnallisessa Sopimuksessa ei ole sovittu osakassopimuksen liitteenä olevassa Hankesuunnitelmassa mainituista Kaupungin ja HUS:n välistä toiminnallista yhteistyötä koskevista asioista, niistä tulee sopia erillisillä sopimuksilla. 9

10 11. YHTIÖN HALLINTO 11.1 Hallitus Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan noudatettua käytäntöä vastaavasti siten, että hallitukseen valitaan liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä, joista kolme (3) edustaa Kaupunkia ja kaksi (2) HUS:ia. Lisäksi hallitukseen valitaan kaksi (2) varajäsentä, yksi edustamaan kumpaakin Osakasta. Hallituksen puheenjohtaja edustaa Kaupunkia. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen kokousta ja kutsuun on sisällytettävä selvitys kokouksessa käsiteltävistä asioista ja niihin liittyvät riittävät muut selvitykset ja aineisto. Kokouksia ei saa ajoittaa loma-aikoihin ilman, että tästä sovitaan hallituksen jäsenten kanssa Päätöksenteko eräissä asioissa Sen lisäksi, mitä yhtiöjärjestyksessä on määrätty, on seuraavissa Uudisrakentamishankkeeseen liittyvissä asioissa tehtävä Osakkaiden yksimielinen päätös, riippumatta siitä, onko kyseessä hallituksen, yhtiökokouksen tai Uudisrakentamisen operatiivisen johtoryhmän päätös. Poikkeuksen vaatimuksesta muodostaa tilanne, jossa päätös on pakottavan lainsäädännön tai muun pakottavan valtiovallan määräyksen mukaan välttämätön. Edellä mainittu yksimielinen päätös on tehtävä seuraavissa asioissa: - päätös Hankesuunnitelman muutoksesta, joka vaikuttaa heikentävästi tai kielteisesti Osakkaan tiloihin tai tiloissa harjoitettavaan toimintaan tai lisää Kiinteistöyhtiön varoilla katettavia Uudisrakentamishankkeen kustannuksia tai joka vaikuttaa merkittävästi Uudisrakentamishankkeen aikatauluun; - päätös suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinnasta; - päätös suunnittelusopimusten ja urakkasopimusten hyväksymisestä;. - päätös kaikkien suunnitelmien ja rakennustapaselosteen hyväksymisestä pois lukien sellaiset suunnitelmat, jotka liittyvät osakashallinnassa oleviin tiloihin ja suunnitelmien tarkoittama työ tehdään yksin tämän Osakkaan kustannuksella ja vastuulla ja joiden toteutus ei lisää toisen Osakkaan maksuvastuita millään tavalla eikä vaikuta kielteisesti toisen Osakkaan osakashallinnassa oleviin tiloihin eikä myöskään viivästytä Uudisrakennushanketta Vastuu Osakkaan edustajan päätöksistä Osakkaat sitoutuvat huolehtimaan siitä, että Osakkaiden edustajat toimivat Kiinteistöyhtiön hallituksessa, yhtiökokouksessa ja Uudisrakentamisen operatiivisessa johtoryhmässä tämän sopimuksen mukaisesti. 10

11 12. UUDISRAKENTAMISHANKKEESEEN LIITTYVÄT SOPIMUSEHDOT 12.1 KIINTEISTÖYHTIÖN TEHTÄVÄT Kiinteistöyhtiö - vastaa rakentamisen toteuttamisesta hyväksytyn Hankesuunnitelman mukaisesti; - huolehtii suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttamisen toimeenpanosta ja hyväksyy urakoitsijat; - huolehtii Kiinteistöyhtiön ja sen Osakkaiden edun mukaisten sopimusten solmimisesta; - valvoo valitsemansa rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden tehtävien huolellista ja sopimuksenmukaista suorittamista; - huolehtii Uudisrakentamishankkeen suunnittelun ja toteutuksen huolellisesta valvonnasta; ja - päättää muista, kuin Uudisrakentamisen hankkeen aikatauluun tai kokonaiskustannuksiin korottavasti vaikuttavien Hankesuunnitelman muutosten hyväksymisestä Uudisrakentamisen Operatiivisen johtoryhmän tehtävät ja kokoonpano Uudisrakentamishankkeen operatiivisen johtoryhmä toimii Osakkaiden yhteistyöelimenä Uudisrakentamishankkeen ajan. Sen tehtävänä on Kiinteistöyhtiön hallituksen ohjeistamin tavoin - valvoa Uudisrakentamishankkeen toteutusta Hankesuunnitelman ja sovitun aikataulun mukaisesti; - huolehtia osaltaan siitä, että Uudisrakentamishanke pysyy kokonaiskustannuksiltaan vahvistetun Hankesuunnitelman puitteissa; - valmistella Kiinteistöyhtiön hallituksen kanssa sovitulla tavalla Hankesuunnitelman ja kustannusarvioin rajoissa pysyvät merkittävät toiminnollisuuteen liittyvät suunnitelmanmuutokset; - valmistella Hankesuunnitelman muutokset; ja - valmistella muut Kiinteistöyhtiön hallitukseen ja Osakkaiden päättäviin toimielimiin vietävät muutokset. Operatiivisen johtoryhmän päätökset kirjataan kokousmuistioihin sekä suunnitteluja työmaakokousten pöytäkirjoihin ja tuodaan tiedoksi Kiinteistöyhtiön hallituksen kokouksiin. Kiinteistöyhtiön hallitus nimeää Operatiivisen johtoryhmän jäsenet Osakkaan esityksen perusteella. Kumpaakin Osakasta edustamaan valitaan sama määrä jäseniä. Puheenjohtajan toimii Kaupungin edustaja. 11

12 Sopijapuolella on oikeus vaihtaa edustajaansa johtoryhmässä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kiinteistöyhtiön hallitukselle. Uudisrakentamishankkeen operatiivinen johtoryhmä kutsutaan koolle sähköpostilla vähintään viisi (5) arkipäivää ennen tapaamista. Tapaamisista laaditaan kirjallinen muistio, joka toimitetaan kaikille jäsenille viimeistään viiden (5) päivän kuluessa kokoontumisesta. Muistion laatimisesta vastaa ensisijassa Kiinteistöyhtiötä edustava jäsen. Uudisrakentamishankkeen operatiivisen johtoryhmän toiminta lakkaa Uudisrakentamishankkeen tultua loppuunsaatetuksi, Kiinteistöyhtiön hallituksen tarkemmin päättämänä aikana Yleislauseke Sopijapuolten myötävaikutuksesta Uudisrakentamishankkeen toteuttaminen ja käyttöönotto vaatii kaikkien Sopijapuolten yhteistyötä. Hankkeen toteuttamisesta ja sen valvonnasta vastaa Kiinteistöyhtiö. Hankkeen mahdollisimman häiriöttömän sujumisen varmistamiseksi kukin Sopijapuoli sitoutuu: - suorittamaan omalle vastuulleen kuuluvat toimenpiteet, kuten tekemään tarvittavat päätökset ja selvitykset, huolellisesti ja ilman aiheetonta viivytystä; - luovuttamaan toiselle sopijapuolelle tarvittavan, oikean ja ajantasaisen tiedon oikea-aikaisesti; - myötävaikuttamaan Uudisrakentamishankkeen toteuttamiseen sekä Uudisrakentamishankkeen operatiivisen johtoryhmän työskentelyyn sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat Sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa; ja - tiedottamaan toiselle Sopijapuolelle mahdollisuuksien mukaan sellaisista muutoksista omassa toiminnassaan, jotka saattavat vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen tai toiminnan käynnistämiseen, tai voivat muutoin vaikuttaa Sopijapuolten tämän sopimuksen mukaiseen yhteistoimintaan Urakkamuoto Hankkeen toteutus tapahtuu jaettuina kokonaishintaurakoina, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Talotekniset urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Hankkeeseen kuuluu lisäksi joitain Kiinteistöyhtiön erillishankintoja, joita ei alisteta pääurakkaan. 13. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä, luovuttamatta tai muutoin siirtämättä omistamiaan Osakkeita tai niihin liittyvää äänivaltaa tai muita oikeuksia ilman toisen Osakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 12

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 100 00029 HUS Yj-tunnus 1567535-0 (jäljempänä vuokralainen tai HUS)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 100 00029 HUS Yj-tunnus 1567535-0 (jäljempänä vuokralainen tai HUS) TILAVUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN 3. MÄÄRITELMÄT Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Yj-tunnus 0125866-0 (jäljempänä vuokranantaja tai Kaupunki) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö LUONNOS 4.9.2015 OSAKASSOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Pysäköintiyhtiö Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö 1.2. Osakkaat - Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Turva, (y-tunnus

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos

PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos 5.11.2016 1. Sopijapuolet 1.1.Kiinteistö Oy Vantaan Pumppupuiston Parkki, jäljempänä Parkkiyhtiö Kiinteistöt xxx-xx-xx-xx, xxx-xx-xx-xx ja xxx-xx-xx-xx, jäljempänä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄEN UUDISRAKENTAMISHANKE

KIINTEISTÖ OY HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄEN UUDISRAKENTAMISHANKE KIINTEISTÖ OY HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄEN UUDISRAKENTAMISHANKE Dnro KH 1430/2014 (00.022) (viittaus: Dnro Petula 1338/2011 hankesuunnitelma) Kt-jaosto 1.12.2014 78 Kt-jaosto 8.12.2014 86 KH 15.12.2014 / 376

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä (Kh-asia) 15.02.2016 Sivu 1 / 1 485/2016 02.05.05 14 Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos 15.3.2016 liite 3 1. SOPIJAPUOLET Me allekirjoittaneet, jotka yhdessä omistamme Kuntien Sosiaalitekniikka Osakeyhtiön kaikki osakkeet, olemme tänään tehneet

Lisätiedot

VIRPINIEMI SPORT OY. nimisen osakeyhtiön OSAKASSOPIMUS. seuraavien osapuolten välillä: POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTAOPISTOSÄÄTIÖ OULUN KAUPUNKI

VIRPINIEMI SPORT OY. nimisen osakeyhtiön OSAKASSOPIMUS. seuraavien osapuolten välillä: POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTAOPISTOSÄÄTIÖ OULUN KAUPUNKI VIRPINIEMI SPORT OY nimisen osakeyhtiön OSAKASSOPIMUS seuraavien osapuolten välillä: POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTAOPISTOSÄÄTIÖ ja OULUN KAUPUNKI ja HAUKIPUTAAN KUNTA 18.5.2008 2 OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: 1(6) RASITESOPIMUS 1 Osapuolet 1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 01256-6 ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 27930/2, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Hetapalvelut Oy

OSAKASSOPIMUS. Hetapalvelut Oy OSAKASSOPIMUS Hetapalvelut Oy OSAKASSOPIMUS SOPIMUKSEN OSAPUOLET Hetapalvelut Oy:n osakassopimus on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Alavieskan kunta 2. Nivalan kaupunki 3. Sievin kunta 4. Ylivieskan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 1 Osapuolet Hyvinkään kaupunki - y-tunnus: 0125866-0 - osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää Järvenpään kaupunki - y-tunnus: 0126541-4 - osoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat: 1. Saimaan talous ja tieto Oy (y-tunnus 2245148-6) Valto Käkelän Katu 3b, 53130 Lappeenranta jäljempänä Saita Oy 2. Etelä-Karjalan

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA Sopijapuolet A. Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab (2553398-9), jäljempänä A PL 52, 02701 Kauniainen B. Kauniaisten

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET Sivu 1 / 5 SOPIMUS luonnos OSAPUOLET I YIT Rakennus Oy, y-tunnus 1565583-5 Hatanpään valtatie 11 33100 TAMPERE, omasta ja kortteliin Tampella-992 perustettavan pysäköintiyhtiön puolesta, jäljempänä YIT

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Osakassopimus

Koha-Suomi Oy Osakassopimus 1 Koha-Suomi Oy Osakassopimus 2 1. Osapuolet A kunta, Y-tunnus B kunta, Y-tunnus C kunta, Y-tunnus.. x, Koha Suomi Oy Edellä kohdissa a) y) tarkoitetut tahot jäljempänä erikseen Osakkeenomistaja ja yhdessä

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU 1 (7) KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I O S A K A S S O P I M U S Allekirjoittaneet Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I -nimisen yhtiön (jäljempänä Yhtiö ) osakkaat (jäljempänä Osakkaat ) ovat tänään

Lisätiedot

LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / B-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I

LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / B-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / B-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I LUONNOS 19.1.2016 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 PYSÄKÖINTILAITOKSEN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (5) 285 Haartmanin sairaalan rakennusluvan mukaisten väestönsuoja/autopaikkojen vuokraaminen HEL 2015-008633 T 10 01 03 Esitys päätti oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä LUOVUTUSSOPIMUS n kaupungin ja n Yritystilat Oy:n välillä 1. Sopijapuolet 1.1. n kaupunki Yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4 Kotipaikka ja osoite:, Olavinkatu 27, 57130 jälj. Luovuttaja 1.2. n Yritystilat

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

Autopaikat asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ja muita huomioitavia seikkoja yhtiöjärjestystä laadittaessa

Autopaikat asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ja muita huomioitavia seikkoja yhtiöjärjestystä laadittaessa Autopaikat asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ja muita huomioitavia seikkoja yhtiöjärjestystä laadittaessa Jouko Koitto johtava lakimies 24.11.2017 Pysäköinnin järjestelyt asuntoosakeyhtiöissä autopaikka

Lisätiedot

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet 1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Joensuun kaupunki 2. Kiteen kaupunki 3. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä kumpikin yhdessä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: RASITESOPIMUS Osapuolet Sopimuksen tausta ) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0- ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 90/, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Magic

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (5) 1 Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä uusien osakkaiden liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi HEL 2017-003483

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8)

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Kaupan kohde käsittää seuraavat kaupungin omistamat rakennukset kiinteistöihin liittyvine laitteineen (liite

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: )

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: ) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Noin 3814 m 2 suuruinen alue, joka on osa Turun kaupungin Kurjenmäen kaupunginosan tontista 853-22-1-4, sijaitseva

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6,

Lisätiedot

LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / C-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I

LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / C-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / C-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I LUONNOS 19.1.2016 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 PYSÄKÖINTILAITOKSEN

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus ) Kauniaistentie 10, Kauniainen. jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki

Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus ) Kauniaistentie 10, Kauniainen. jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie 13 (Y-tunnus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Luonnos 19.3.2015

OSAKASSOPIMUS Luonnos 19.3.2015 OSAKASSOPIMUS Luonnos 19.3.2015 1. Sopijapuolet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä Carea) Y-tunnus: 0725901-5 Osoite: Kotkantie 14, 48210 Kotka Haminan kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 KILJAVA Y-tunnus 2048008-0 Hyvinkään kaupunki Kankurinkatu 4-6, PL 86 05801

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot