KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI"

Transkriptio

1 Valtuusto , OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, Hyvinkää Y-tunnus (jäljempänä Kaupunki) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL HUS Y-tunnus (jäljempänä HUS) Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki c/o Aari-Isännöinti Oy Sörnäistenkatu Helsinki Y-tunnus (jäljempänä Kiinteistöyhtiö) 2. MÄÄRITELMÄT Tässä sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä: Aiesopimuksella tarkoitetaan Hyvinkään kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän solmimaa aiesopimusta toimitilajärjestelyistä ja yhteistyöstä Hyvinkään sairaalan alueella. Aiesopimus on hyväksytty Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksellä ja HUS:n hallituksen päätöksellä Hankesuunnitelmalla tarkoitetaan Osakkaiden päätöksentekoelinten (Hyvinkään kaupungin valtuuston päätös < > ja HUS:n hallituksen päätös ) vahvistamaa, päivättyä ja lisäliitteellä täsmennettyä lopullista Uudisrakentamishankkeen hankesuunnitelmaa, jossa määritellään hankkeen sisältö, laajuus ja kustannukset. HUS:n ja Kaupungin välisellä tilavuokrasopimuksella tarkoitetaan liikehuoneiston vuokrasopimusta, jolla Kaupunki vuokraa HUS:lle tiloja Kiinteistöyhtiön olemassa olevasta rakennuksesta. Kiinteistöyhtiön ja HUS:n välisellä maanvuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla HUS vuokraa Uudisrakentamiseen tarvittavan lisämaa-alueen Kiinteistöyhtiölle. Uudisrakennus sijaitsee siis osittain HUS:lta vuokrattavalla maa-alueella.

2 Kiinteistöyhtiön ja HUS:n välisellä pysäköintialueen maanvuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla HUS vuokraa Uudisrakentamisen yhteydessä rakennettavaa pysäköintilaitosta varten maa-alueen Kiinteistöyhtiölle. Kiinteistöyhtiön ja Kaupungin välisellä maanvuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla Kaupunki vuokraa Kiinteistöyhtiölle tontin, jolla Kiinteistöyhtiön olemassa oleva rakennus sijaitsee kokonaan ja jolla Uudisrakennus sijaitsee osittain. Liitesopimuksilla tarkoitetaan tämän sopimuksen kanssa samaan aikaisesti tehtäviä Uudisrakentamishankkeeseen ja Kiinteistöyhtiön nykyisten tilojen käyttämiseen liittyviä, tässä sopimuksessa mainittuja sopimuksia. Osakkaalla tarkoitetaan Kiinteistöyhtiön osakkaita eli Hyvinkään kaupunkia ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Peruskorjaushankkeella tarkoitetaan Uudisrakentamisen yhteydessä tehtävää Kiinteistöyhtiön nykyisen sairaalarakennuksen 1. kerroksessa sijaitsevien lasten päivystyksen tilojen peruskorjausta siten kuin HUS:n ja Kaupungin välisessä tilavuokrasopimuksessa tarkemmin määritellään. Sopijapuolella tarkoitetaan Hyvinkään kaupunkia, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ja Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäkeä. Toiminnallisella sopimuksella tarkoitetaan Kaupungin ja HUS:n välistä sopimusta, jolla sovitaan Osakkaiden Uudisrakennuksen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toiminnallisen yhteistyön pääperiaatteista. Uudisrakennuksella tarkoitetaan Hankesuunnitelman tarkoittamaa uudisrakennusta Hyvinkään sairaalan alueella. Uudisrakentamisella tai Uudisrakentamishankkeella tarkoitetaan Hankesuunnitelman mukaista uudisrakentamista Hyvinkään sairaalan alueella. Uudisrakentamishankkeen operatiivisella johtoryhmällä tarkoitetaan Kiinteistöyhtiön hallituksen asettamaa työryhmää, jonka tehtävänä on osaltaan huolehtia Uudisrakentamishankkeen etenemisestä siten kuin tässä sopimuksessa on tarkemmin määritelty. 3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE Kaupunki ja HUS sopivat tällä sopimuksella Uudisrakentamishankkeeseen ryhtymisestä Hyvinkään sairaalan alueella Hankesuunnitelman mukaisesti. Sopimuksen taustana on Osakkaiden välinen Aiesopimus ja siihen liittyvä hankeselvitys. Yhteisrakentamisen lähtökohtana on väestön terveyspalveluiden tarve vuoteen 2022 ja sen tarvitsemat tilat. Rakentamisen tarpeet perustuvat erikoissairaanhoidon osalta Hyvinkään sairaalan yleissuunnitelmaan ja Hyvinkään kaupungin osalta kaupungin suunnitelmiin terveyskeskussairaalan sekä eräiden muiden toimintojen tilatarpeiden ratkaisemisesta. Suunnittelun pohjana on alueen väestönkasvu ja väestön terveyspalveluiden tarvearvio vuoteen

3 Keskeinen näkökulma toteutettavissa perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon toimitilaratkaisuissa on toimintojen keskittämisen tuoma synergia ja sitä kautta saatava toiminnan tehostuminen ja säästöt sekä toiminta- että tilakustannuksissa. Lisäksi tukipalveluissa ja teknisissä palveluissa haetaan mahdollisimman laajaa yhteistyötä ja suuria synergiaetuja. 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT MUUT SOPIMUKSET Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Uudisrakentamishankkeen toteuttamisesta sekä Osakkaiden ja Kiinteistöyhtiön välisistä järjestelyistä ja yhteistyöstä myös Uudisrakentamishankkeen jälkeisenä aikana. Tässä sopimuksessa sovitaan Uudisrakentamishankkeen rahoittamisesta ja toteuttamisesta, Kiinteistöyhtiön osakkeiden omistuksesta, Kiinteistöyhtiön toiminnasta ja hallinnosta sekä muista Sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa Kiinteistöyhtiöön ja toisiinsa. Tämän sopimuskokonaisuuden tarkoituksena on myös mahdollistaa HUS:in Hyvinkään sairaalassa olevien tilojen saneeraus siten, että tietyt HUS:n osastot siirtyvät tilavuokrasopimuksen nojalla Kaupungin osakeomistuksensa perusteella hallitsemiin tiloihin. Uudisrakentamishankkeen kustannusten jaon lähtökohtana on, että investointikustannukset jaetaan sen mukaan kuin ne kohdistuvat kummallekin Osakkaalle tuleviin tiloihin. Hankesuunnitelman perusteella kummallekin Osakkaalle tulevien tilojen neliöperusteiset rakennuskustannukset ovat keskimäärin samanarvoisia. Tämän vuoksi Uudisrakentamishankkeen rahoittamiseksi Osakkailta perittävät pääomavastikkeet tullaan määrittämään Uudisrakennuksen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Tässä sopimuksessa sovitut Uudisrakentamishankkeen rahoitukseen liittyvät Kiinteistöyhtiön osakkeiden merkintä ja lainatakausten antaminen Kiinteistöyhtiön lainoista tehdään Uudisrakennuksen hallintaan oikeuttavien osakkeiden suhteessa siten, että Kaupungin osuus näistä velvoitteista on 61,71 % ja HUS:n osuus 38,29 %. Lisäksi Sopijapuolet sitoutuvat solmimaan Liitesopimuksia ja ryhtymään muihin toimenpiteisiin seuraavasti: - Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan Kiinteistöyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa vastaamaan tässä osakassopimuksessa sovittuja periaatteita; - Kiinteistöyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään pääomittaa Kiinteistöyhtiötä maksullisella osakeannilla eurolla, josta annista Kaupunki maksaa 61,71 % ja HUS 38,29 %. Osakeannissa kumpikin Osakas merkitsee Hankesuunnitelmassa kyseiselle osakkaalle allokoitujen tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet; - Osakkaat tekevät kohdassa 6.1 mainitut takauspäätökset; - Kaupunki tekee erillisen, euromääräisen takauspäätöksen osakeomistuksensa perusteella hallitsemien, Kiinteistöyhtiön olemassa olevan rakennuksen 1. kerroksen HUS:n lastenpäivystyksen käyttöön tulevien tilojen peruskorjaukseen tarvittavan lainan takauksesta; 3

4 - HUS ja Kaupunki tekevät HUS:n ja Kaupungin välisen tilavuokrasopimuksen; - HUS ja Kaupunki tekevät Toiminnallisen Sopimuksen; - tonttijaon muutoksen jälkeen HUS vuokraa Kiinteistöyhtiön ja HUS:n välisellä maanvuokrasopimuksella Kiinteistöyhtiölle määräalan Uudisrakennusta varten; - Kaupungin ja Kiinteistöyhtiön välistä nykyistä Kiinteistöyhtiön ja Kaupungin välistä maanvuokrasopimusta muutetaan vastaamaan HUS:n ja Kiinteistöyhtiön välistä solmittavaa maanvuokrasopimusta; ja - Kiinteistöyhtiö ja HUS tekevät Kiinteistöyhtiön ja HUS:n välisen pysäköintialueen maanvuokrasopimuksen. Osakassopimus ja Liitesopimukset ovat riippuvaisia toisistaan siten, että tulkinnan lähtökohtana ovat epäselvyys- tai ristiriitatilanteessa Osakassopimuksen ehdot. 5. UUDISRAKENTAMISHANKE Kiinteistöyhtiö sitoutuu rakennuttamaan Kiinteistöyhtiön Kaupungilta ja HUS:lta vuokraamille maa-alueille Hankesuunnitelman mukaisen Uudisrakennuksen sekä toteuttamaan Hankesuunnitelmassa olevan, tämän sopimuksen kohdan 6.2 tarkoitettujen lastenpäivystyksen tilojen peruskorjauksen, sen jälkeen, kun hankkeen edellyttämät hallintopäätökset ovat lainvoimaiset, lopulliset Uudisrakennushankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet sekä hankkeen lainajärjestelyt ja rakennusurakat on kilpailutettu ja hyväksytty. Uudisrakennus suunnitellaan itsenäiseksi rakennukseksi, johon suunnitellaan omat tekniset järjestelmät. Uudisrakennuksen, Kiinteistöyhtiön nykyisen rakennuksen ja HUS:n olemassa olevan sairaalan välille tarvittavat tekniset verkko- ja laiteyhteydet rakennetaan ja liitetään Kiinteistöyhtiön toimesta yhteen Hankesuunnitelmassa kuvatuin tavoin. Hankesuunnitelmassa yksilöidyt kiinteät sairaalalaitteet sisältyvät Uudisrakentamishankkeeseen. Osakkaiden toimintaa palvelevan irtaimiston Osakkaat hankkivat itse eivätkä ne sisälly Uudisrakentamishankkeeseen. Uudisrakennus on tarkoitus suunnitella ja rakentaa Sopijapuolet ovat tietoisia siitä, että hankkeen eteneminen edellyttää hallintopäätöksiä, joihin voi kohdistua valituksia. Mahdolliset valitukset voivat viivästyttää aikataulua. Tarvittavat rakennusten väliset yhdysliikennetunnelit yms. väylät rakennetaan Uudisrakentamishankkeen yhteydessä Kiinteistöyhtiön toimesta Hankesuunnitelmassa kuvatulla tavalla siten, että sisäiset yhteydet ovat mahdollisimman toimivat ja lyhyet. Liittymän rajapintana on Hyvinkään sairaala-alueella olemassa olevien HUS:n ja Kiinteistöyhtiön rakennusten seinän sisäpinta, jolloin kaikki rakennuksen sisäpuolella ja myös rajapinnassa olevat rakenteet ja tilajärjestelyt toteutetaan Kiinteistöyhtiön toimesta. Uudisrakentamisessa huomioidaan Hankesuunnitelman mukaisesti myös tunnelin mahdollinen jatkuminen Uudisrakennuksesta eteenpäin mahdollista laajennusta varten. 4

5 6. UUDISRAKENTAMISHANKKEEN JA VANHAN OSAN PERUSKORJAUKSEN RAHOI- TUS, KIINTEISTÖYHTIÖN MUIDEN PERUSKORJAUSKUSTANNUSTEN JAKAUTU- MINEN OSAKKAALLE JA KIINTEISTÖYHTIÖLLE, YHTIÖVASTIKE 6.1 Uudisrakentamishankkeen rahoittaminen Hankesuunnitelman mukainen Uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannus on arviolta euroa. Edellä mainittuun summaan sisältyvät kaikki Uudisrakentamishankkeen kustannukset sekä jäljempänä mainitun pysäköintilaitoksen kustannukset. Sopijapuolet ovat sitoutuneet tällä sopimuksella Uudisrakentamishankkeeseen ja sen loppuun saattamiseen. Mikäli urakkatarjousten perusteella tai muusta syystä voidaan arvioida, että kokonaiskustannusten ylityksen riski on olemassa, niin Sopijapuolet sitoutuvat yhteisesti neuvoteltavalla tavalla karsimaan kustannuksia tai ratkaisemaan tilanteen muulla tavalla siten, ettei hankkeen loppuun saattaminen vaarannu. Tarvittaessa asia viedään hyvissä ajoin sopijapuolten päättävien toimielinten käsittelyyn. Selvyyden vuoksi todetaan, että Uudisrakentamishankkeen toteuttaminen edellä mainitussa tilanteessa vaatii Osakkaiden yksimielistä päätöstä. Uudisrakentamishanke toteutetaan Kiinteistöyhtiön toimesta ja taseeseen. Hanketta rahoitetaan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa eli 61,71 % (Kaupunki) ja 38,29 % (HUS). Rahoitus tapahtuu maksamalla Uudisrakennuksen hallintaan oikeuttavien osakkeiden merkintähintana yhteensä euroa, joka jakaantuu siten, että HUS:n osuus on euroa ja Kaupungin osuus euroa sekä siten, että Osakkaat sitoutuvat takaamaan Kiinteistöyhtiön enintään euron määräisen lainan. Samalla tavoin rahoitetaan mahdolliset Hankesuunnitelman mukaisessa rakentamisessa tapahtuneiden virheiden korjauskulut, joita ei saada veloitettua virheen aiheuttaneelta taholta. Osakkailla ei ole muita velvoitteita rahoittaa Uudisrakentamishanketta. Uudisrakentamishankkeen yhteydessä toteutetaan kaksitasoinen pysäköintilaitos, johon voidaan sijoittaa noin 300 autopaikkaa. Laitoksen toteuttamisesta vastaa Kiinteistöyhtiö. Kiinteistöyhtiö vuokraa HUS:lta pysäköintilaitoksen tarvitseman maaalueen. Mikäli Hankesuunnitelmaa yhteisestä sopimuksesta muutetaan siten, että muutos nostaa toisen Osakkaan hallintaan tulevien tilojen kustannuksia, sovitaan samalla, miten muutoksesta aiheutuvat kustannukset tasataan. Samoin menetellään, mikäli hyväksytystä Hankesuunnitelmasta poiketen Uudisrakennusta suunnitellaan siten, että jommankumman Osakkaan hallitsemien tilojen käyttötarkoitus muuttuu ja mikäli muutos vaikuttaa rakennuskustannuksia nostavasti. Tilojen rakennuskustannusten mahdollista alentumista ei huomioida siten, että osakelukumääriä muutettaisiin. a) Osakepääoman korottaminen ja osakeanti Kiinteistöyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään maksullisesta osakeannista määrältään euroa, josta annista Kaupunki merkitsee ja maksaa 61,71 % ja HUS 38,29 %. Osakeannissa kumpikin Osakas merkitsee liitteenä olevan merkinitäsopimuksen mukaisesti Hankesuunnitelmassa kyseiselle Osakkaalle tulevien tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. 5

6 b) Hankkeen rahoitus lainoilla Uudisrakentamishankkeen muu tarvittava rahoitus toteutetaan Kiinteistöyhtiön ottamalla enintään euron määräisellä lainalla. Osakkaat sitoutuvat takaamaan edellä mainitun lainan Uudisrakennuksen hallintaan oikeuttavien osakkeidensa lukumäärän mukaisessa suhteessa (Kaupunki 61,71 % ja HUS 38,29 %). Kiinteistöyhtiö kilpailuttaa lainan alkuvuodesta 2015 yhdessä Osakkaiden kanssa. Laina otetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiltä laitoksilta. Osakkaat sitoutuvat tekemään tarvittavat yksittäiset takauspäätökset rakentamisen ja rahoituksen edellyttämässä aikataulussa Uudisrakennuksen omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa (61,71 % / 38,29 %). Osakkaan päätösvaltaisten toimielinten takauspäätösten tulee olla lainvoimaisia ennen kuin rakentaminen aloitetaan. 6.2 Vanhan rakennuksen tilojen peruskorjauksen rahoittaminen Uudisrakentamishankkeen yhteydessä toteutetaan HUS lasten päivystyksen tiloiksi vuokrattavien Kiinteistöosakeyhtiön olemassa olevien tilojen peruskorjaus. Hankesuunnitelman mukainen peruskorjauskustannus on arviolta euroa. Kiinteistöyhtiö sitoutuu toteuttamaan peruskorjauksen Uudisrakentamisen Hankesuunnitelman mukaisesti. Peruskorjauksen rahoitus toteutetaan Kiinteistöyhtiön ottamalla erillisellä lainalla, jonka Kaupunki takaa. Kaupunki vastaa peruskorjattavaan tilaan kohdistuvasta pääomavastikkeesta ja perii sen HUS:lta osana tilaan kohdistuvaa vuokraa liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. 6.3 Vastuu tulevista peruskorjauksista ja uudistuksista Vastuu tulevista peruskorjauksista ja uudistuksista muodostuu liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 6.4 Vastikkeen määräytyminen ja yhteisten tilojen käyttökorvaukset a) Vastikkeen määräytyminen Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että olemassa olevalla rakennuksella ja Uudisrakennuksella on oma pääomavastikkeensa. Vastikeperuste muotoillaan siten, että Kiinteistöyhtiön kulut voidaan kohdistaa osakashallinnassa olevien tilojen ja Kiinteistöyhtiön hallinnassa olevien tilojen/rakennelmien välillä. Hoitovastikeperusteena on osakashallinnassa olevien tilojen pinta-ala. Hoitovastike on sama uudessa ja vanhassa rakennuksessa. b) Yhteisten tilojen käyttökorvaukset Kiinteistöyhtiö voi luovuttaa hallinnassaan olevan tilan Osakkaan yksinomaiseen pysyvään käyttöön molempien Osakkaiden suostumuksella. Tilan käyttöönsä ottanut Osakas maksaa Kiinteistöyhtiölle tilasta käyttökorvauksen. 6

7 7. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET 7.1 Kiinteistöyhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja Kiinteistöyhtiön kiinteistössä yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Tässä sopimuksessa sovittujen järjestelyjen toteuttamiseksi Osakkaat muuttavat yhtiökokouspäätöksellä yhtiöjärjestystä liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouspöytäkirjan mukaisella tavalla. Uudisrakentamishankkeen valmistumisen jälkeen Uudisrakennuksen pinta-alat tulee päivittää yhtiöjärjestykseen toteutunutta vastaavaksi, koska hoitovastikkeen perusteena on pinta-ala. Muilta osin yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää Osakkaiden yksimielistä päätöstä. 7.2 Sopijapuolet tarkastavat yhdessä nykyisen rakennuksen osakashallinnassa ja yhtiön hallinnassa olevien tilojen sijoittumisen ja pinta-alan. Yhtiöjärjestystä oikaistaan Osakkaiden sopimalla tavalla tarvittaessa. 8. MAA-ALUEISIIN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT 8.1 Tonttijaon muutos Hyvinkään kaupunki tekee tonttijaon muutoksen HUS:n kanssa sovittavalla tavalla. 8.2 Maa-alueiden vuokrasopimukset HUS:n ja Kiinteistöyhtiön välillä HUS ja Kiinteistöyhtiö solmivat liitteenä olevat Maanvuokrasopimukset. 8.3 Tontin vuokrasopimus Kaupungin ja Kiinteistöyhtiön välillä Kaupunki ja Kiinteistöyhtiö päivittävät ja solmivat tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa Kaupungin ja Kiinteistöyhtiön aiemmin solmitun maanvuokrasopimuksen. 9. TILAVUOKRASOPIMUKSET JA MUUT TILOIHIN JA YHTEISKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT 9.1 Tilavuokrasopimus Kaupungin ja HUS:in välillä Kaupunki ja HUS solmivat tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä liitteenä olevan Tilavuokrasopimuksen. 9.2 Pysäköinti Osana Uudisrakentamishanketta toteutetaan kaksitasoinen pysäköintilaitos oheisessa liitekartassa merkittyyn kohtaan. Pysäköintipaikat tulevat Kiinteistöyhtiön hallintaan siten, että kaikilla sairaala-alueen käyttäjillä on oikeus käyttää paikkoja. Kiinteistöyhtiön hallinnassa olevia pysäköintipaikkoja käytetään Osakkaiden asiakas- ja henkilökunnan pysäköintiin. Pysäköinnistä ei peritä maksua. Osakkailla ei ole oikeutta edelleen vuokrata tai siirtää pysäköintipaikkoja. 7

8 9.3 Tietoliikenneverkko, sairaalakaasut, jätehuolto ja logistiikka Uudisrakentamishankkeeseen liittyen Sopijapuolet ovat sopineet tietyistä rakentamiseen liittyvistä järjestelyistä, joihin liittyen sovitaan seuraavaa: a) Tietoliikenneverkko 8 Uudisrakennukseen tulevat tiedonsiirtoon kuuluvat Hankesuunnitelmassa kuvatut tietoliikenne- ja tietotekniikkajärjestelmät ja aktiivilaitteiden hankinta (mukaan lukien mm. puhelin-, tieto- ja hoitajakutsujärjestelmät) toteutetaan Kiinteistöyhtiön toimesta Osakkaiden hyväksymällä tavalla osana Uudisrakentamishanketta. Kyseisten järjestelmien ja laitteiden tulee olla yhteensopivat HUS-Tietohallinnon vastaavien järjestelmien kanssa. Yhteentoimivuuden varmistamiseksi Kiinteistöyhtiö sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen omistama infrastruktuuri ja järjestelmät myös jatkossa päivitetään vastaaman HUS:n järjestelmien versiotasoja. Edellä mainittujen järjestelmien ja laitteiden kilpailutuksen ja rakennuttamisen toteuttaa HUS-Tietohallinto, ellei toisin sovita. HUS-Tietohallinto veloittaa näistä palveluista vastaavin periaattein kuin HUS:n sisäisessä toiminnassa. Ellei toisin sovita, Kiinteistöyhtiö sitoutuu Osakkaiden hyväksymällä tavalla hankkimaan HUS-Tietohallinnolta kyseisten järjestelmien ja laitteiden huollon ja ylläpidon viiden vuoden ajan. HUS-Tietohallinto veloittaa ylläpitopalvelusta palvelumaksun, joka määräytyy vastaavin periaattein kuin HUS-Tietohallinnon veloitus HUS:n sisäisessä toiminnassa. Huolto- ja ylläpitopalvelusta tehdään erillinen sopimus. Sopijapuolet sopivat, että rahoituskulut ja ylläpitomaksu jaetaan Kiinteistöyhtiön Osakkaiden kesken seuraavasti: Hoitajakutsujärjestelmän osalta Kiinteistöyhtiön Osakkaiden käytössä olevien Uudisrakennuksen Hankesuunnitelman mukaisten sairaansijapaikkojen suhteessa ja muiden laitteiden ja järjestelmien osalta Osakkaiden Uudisrakennuksen omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. b) Sairaalakaasut Kaupungin ja HUSin Uudisrakennuksessa käyttämät sairaalakaasut, lääkkeellinen happi, lääkkeellinen ilma ja instrumentti-ilma otetaan HUS:n omistaman olemassa olevan sairaalan verkostoista, ellei toisin sovita. Liitynnät HUS:n omistaman olemassa olevan sairaalan verkostoon tehdään Kiinteistöyhtiön toimesta ja kustannuksella osana Uudisrakentamishanketta. HUS perii Uudisrakennuksen osalta Kiinteistöyhtiöltä käyttömaksun sairaalakaasujen, lääkkeellisen hapen, lääkkeellisen ilman ja instrumentti-ilman ottamisesta HUS:n omistamasta verkostosta. Käyttömaksulla katetaan omakustannusperiaatteella HUS:n tuotanto- investointi-, huolto- ja ylläpitokulut. Laskutuksessa noudatetaan samoja omakustannusperusteisia laskutuskäytäntöjä kuin HUS:n sisäisesti. Kiinteistöyhtiö perii Osakkailta (tai Osakkaan hallitsemien tilojen käyttäjältä) käyttömaksun suhteessa Uudisrakennuksen kaasun ja ilman käyttöpisteisiin. Kiinteistöyhtiö osallistuu HUS:n järjestelmien edellyttämiin investointeihin käyttöpisteiden mukaisessa suhteessa laskettuna koko sairaala-alueen pisteiden määrästä. Kiinteistöyhtiö ja HUS tekevät yhteistyössä Kaupungin kanssa erillisen kaasua ja ilmaa koskevan sopimuksen.

9 Kaupunki huolehtii itse omasta kaasu- ja ilmahuollostaan omalla kustannuksellaan mikäli Kaupunki ei halua ottaa kaasua ja ilmaa HUS:n omistamasta verkostosta. c) Jätehuolto ja kuljetukset Kiinteistöyhtiön omistamien rakennusten jätehuolto järjestetään osana HUS:n omistaman sairaalarakennuksen ja Kiinteistöyhtiön omistamien sairaalarakennusten muodostaman sairaala-alueen jätehuoltoa. Kiinteistöyhtiön toimesta rakennetaan riittävät jäähdytetyt ja muut jätteiden keräys- ja lajittelutilat. Kiinteistöyhtiön rakennusten tavaroiden vastaanotto järjestetään lähtökohtaisesti osana HUS:n omistaman sairaalarakennuksen ja Kiinteistöyhtiön omistamien sairaalarakennusten muodostaman sairaala-alueen tavaroiden vastaanottoa. Pääosa Uudisrakennuksen ulkoisista kuljetuksista hoidetaan yhdessä sairaalaalueen muiden toimijoiden kanssa. Siltä osin kuin Kiinteistöyhtiö käyttää HUS:n omistamia jätehuoltoon ja tavaroiden vastaanottoon liittyviä tiloja, rakennelmia, laitteita ja palveluja, HUS perii tästä käyttömaksun Kiinteistöyhtiön jätemäärien suhteessa koko sairaala-alueen jätemääriin. Käyttömaksulla katetaan omakustannusperiaatteella HUS:n tuotanto-, investointi-, huolto- ja ylläpitokustannukset noudattaen samoja laskutusperiaatteita kuin HUS:n sisäisesti. Kiinteistöyhtiölle ja Osakkaille toimitetaan vuosittain kooste koko sairaala-alueen edellä mainittujen kustannusten perusteista. Osakkaat vastaavat Kiinteistöyhtiössä käyttömaksusta käytön mukaisessa suhteessa. Kaupungin edustajalla on oikeus osallistua HUS:n Hyvinkään sairaalan jätehuollon investointien suunnitteluun. Kiinteistöyhtiöllä on oikeus irtisanoa em. järjestely HUS:n kanssa ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluttua Uudisrakennuksen valmistumisesta 12 kuukauden irtisanomisajalla, jonka jälkeen järjestely jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Kiinteistöyhtiö ja HUS tekevät yhteistyössä Kaupungin kanssa erillisen jätehuoltoa koskevan sopimuksen. HUS ei vastaa yhteiskäytössä olevan HUS:n järjestelmän ja laitteen toimimattomuudesta aiheutuneista vahingoista. 10. TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ Kaupunki ja HUS tavoittelevat Uudisrakennuksessa tapahtuvassa potilaiden hoidossa mahdollisimman hyvää ja tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on tehdä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista ehyt ja sujuva palvelukokonaisuus, jolla potilaan diagnosointi, hoito ja kuntoutus järjestetään yhdessä, tarvittaessa uusia palvelutuotteita muodostamalla. Kaupunki ja HUS ovat tehneet toiminnallisen yhteistyön jatkosuunnittelun pääperiaatteita koskevan erillissopimuksen. Selvyyden vuoksi Kaupunki ja HUS toteavat, että siltä osin kuin Toiminnallisessa Sopimuksessa ei ole sovittu osakassopimuksen liitteenä olevassa Hankesuunnitelmassa mainituista Kaupungin ja HUS:n välistä toiminnallista yhteistyötä koskevista asioista, niistä tulee sopia erillisillä sopimuksilla. 9

10 11. YHTIÖN HALLINTO 11.1 Hallitus Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan noudatettua käytäntöä vastaavasti siten, että hallitukseen valitaan liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä, joista kolme (3) edustaa Kaupunkia ja kaksi (2) HUS:ia. Lisäksi hallitukseen valitaan kaksi (2) varajäsentä, yksi edustamaan kumpaakin Osakasta. Hallituksen puheenjohtaja edustaa Kaupunkia. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen kokousta ja kutsuun on sisällytettävä selvitys kokouksessa käsiteltävistä asioista ja niihin liittyvät riittävät muut selvitykset ja aineisto. Kokouksia ei saa ajoittaa loma-aikoihin ilman, että tästä sovitaan hallituksen jäsenten kanssa Päätöksenteko eräissä asioissa Sen lisäksi, mitä yhtiöjärjestyksessä on määrätty, on seuraavissa Uudisrakentamishankkeeseen liittyvissä asioissa tehtävä Osakkaiden yksimielinen päätös, riippumatta siitä, onko kyseessä hallituksen, yhtiökokouksen tai Uudisrakentamisen operatiivisen johtoryhmän päätös. Poikkeuksen vaatimuksesta muodostaa tilanne, jossa päätös on pakottavan lainsäädännön tai muun pakottavan valtiovallan määräyksen mukaan välttämätön. Edellä mainittu yksimielinen päätös on tehtävä seuraavissa asioissa: - päätös Hankesuunnitelman muutoksesta, joka vaikuttaa heikentävästi tai kielteisesti Osakkaan tiloihin tai tiloissa harjoitettavaan toimintaan tai lisää Kiinteistöyhtiön varoilla katettavia Uudisrakentamishankkeen kustannuksia tai joka vaikuttaa merkittävästi Uudisrakentamishankkeen aikatauluun; - päätös suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinnasta; - päätös suunnittelusopimusten ja urakkasopimusten hyväksymisestä;. - päätös kaikkien suunnitelmien ja rakennustapaselosteen hyväksymisestä pois lukien sellaiset suunnitelmat, jotka liittyvät osakashallinnassa oleviin tiloihin ja suunnitelmien tarkoittama työ tehdään yksin tämän Osakkaan kustannuksella ja vastuulla ja joiden toteutus ei lisää toisen Osakkaan maksuvastuita millään tavalla eikä vaikuta kielteisesti toisen Osakkaan osakashallinnassa oleviin tiloihin eikä myöskään viivästytä Uudisrakennushanketta Vastuu Osakkaan edustajan päätöksistä Osakkaat sitoutuvat huolehtimaan siitä, että Osakkaiden edustajat toimivat Kiinteistöyhtiön hallituksessa, yhtiökokouksessa ja Uudisrakentamisen operatiivisessa johtoryhmässä tämän sopimuksen mukaisesti. 10

11 12. UUDISRAKENTAMISHANKKEESEEN LIITTYVÄT SOPIMUSEHDOT 12.1 KIINTEISTÖYHTIÖN TEHTÄVÄT Kiinteistöyhtiö - vastaa rakentamisen toteuttamisesta hyväksytyn Hankesuunnitelman mukaisesti; - huolehtii suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttamisen toimeenpanosta ja hyväksyy urakoitsijat; - huolehtii Kiinteistöyhtiön ja sen Osakkaiden edun mukaisten sopimusten solmimisesta; - valvoo valitsemansa rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden tehtävien huolellista ja sopimuksenmukaista suorittamista; - huolehtii Uudisrakentamishankkeen suunnittelun ja toteutuksen huolellisesta valvonnasta; ja - päättää muista, kuin Uudisrakentamisen hankkeen aikatauluun tai kokonaiskustannuksiin korottavasti vaikuttavien Hankesuunnitelman muutosten hyväksymisestä Uudisrakentamisen Operatiivisen johtoryhmän tehtävät ja kokoonpano Uudisrakentamishankkeen operatiivisen johtoryhmä toimii Osakkaiden yhteistyöelimenä Uudisrakentamishankkeen ajan. Sen tehtävänä on Kiinteistöyhtiön hallituksen ohjeistamin tavoin - valvoa Uudisrakentamishankkeen toteutusta Hankesuunnitelman ja sovitun aikataulun mukaisesti; - huolehtia osaltaan siitä, että Uudisrakentamishanke pysyy kokonaiskustannuksiltaan vahvistetun Hankesuunnitelman puitteissa; - valmistella Kiinteistöyhtiön hallituksen kanssa sovitulla tavalla Hankesuunnitelman ja kustannusarvioin rajoissa pysyvät merkittävät toiminnollisuuteen liittyvät suunnitelmanmuutokset; - valmistella Hankesuunnitelman muutokset; ja - valmistella muut Kiinteistöyhtiön hallitukseen ja Osakkaiden päättäviin toimielimiin vietävät muutokset. Operatiivisen johtoryhmän päätökset kirjataan kokousmuistioihin sekä suunnitteluja työmaakokousten pöytäkirjoihin ja tuodaan tiedoksi Kiinteistöyhtiön hallituksen kokouksiin. Kiinteistöyhtiön hallitus nimeää Operatiivisen johtoryhmän jäsenet Osakkaan esityksen perusteella. Kumpaakin Osakasta edustamaan valitaan sama määrä jäseniä. Puheenjohtajan toimii Kaupungin edustaja. 11

12 Sopijapuolella on oikeus vaihtaa edustajaansa johtoryhmässä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kiinteistöyhtiön hallitukselle. Uudisrakentamishankkeen operatiivinen johtoryhmä kutsutaan koolle sähköpostilla vähintään viisi (5) arkipäivää ennen tapaamista. Tapaamisista laaditaan kirjallinen muistio, joka toimitetaan kaikille jäsenille viimeistään viiden (5) päivän kuluessa kokoontumisesta. Muistion laatimisesta vastaa ensisijassa Kiinteistöyhtiötä edustava jäsen. Uudisrakentamishankkeen operatiivisen johtoryhmän toiminta lakkaa Uudisrakentamishankkeen tultua loppuunsaatetuksi, Kiinteistöyhtiön hallituksen tarkemmin päättämänä aikana Yleislauseke Sopijapuolten myötävaikutuksesta Uudisrakentamishankkeen toteuttaminen ja käyttöönotto vaatii kaikkien Sopijapuolten yhteistyötä. Hankkeen toteuttamisesta ja sen valvonnasta vastaa Kiinteistöyhtiö. Hankkeen mahdollisimman häiriöttömän sujumisen varmistamiseksi kukin Sopijapuoli sitoutuu: - suorittamaan omalle vastuulleen kuuluvat toimenpiteet, kuten tekemään tarvittavat päätökset ja selvitykset, huolellisesti ja ilman aiheetonta viivytystä; - luovuttamaan toiselle sopijapuolelle tarvittavan, oikean ja ajantasaisen tiedon oikea-aikaisesti; - myötävaikuttamaan Uudisrakentamishankkeen toteuttamiseen sekä Uudisrakentamishankkeen operatiivisen johtoryhmän työskentelyyn sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat Sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa; ja - tiedottamaan toiselle Sopijapuolelle mahdollisuuksien mukaan sellaisista muutoksista omassa toiminnassaan, jotka saattavat vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen tai toiminnan käynnistämiseen, tai voivat muutoin vaikuttaa Sopijapuolten tämän sopimuksen mukaiseen yhteistoimintaan Urakkamuoto Hankkeen toteutus tapahtuu jaettuina kokonaishintaurakoina, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Talotekniset urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Hankkeeseen kuuluu lisäksi joitain Kiinteistöyhtiön erillishankintoja, joita ei alisteta pääurakkaan. 13. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä, luovuttamatta tai muutoin siirtämättä omistamiaan Osakkeita tai niihin liittyvää äänivaltaa tai muita oikeuksia ilman toisen Osakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 12

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄEN UUDISRAKENTAMISHANKE

KIINTEISTÖ OY HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄEN UUDISRAKENTAMISHANKE KIINTEISTÖ OY HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄEN UUDISRAKENTAMISHANKE Dnro KH 1430/2014 (00.022) (viittaus: Dnro Petula 1338/2011 hankesuunnitelma) Kt-jaosto 1.12.2014 78 Kt-jaosto 8.12.2014 86 KH 15.12.2014 / 376

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 1 Osapuolet Hyvinkään kaupunki - y-tunnus: 0125866-0 - osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää Järvenpään kaupunki - y-tunnus: 0126541-4 - osoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos 15.3.2016 liite 3 1. SOPIJAPUOLET Me allekirjoittaneet, jotka yhdessä omistamme Kuntien Sosiaalitekniikka Osakeyhtiön kaikki osakkeet, olemme tänään tehneet

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Osakassopimus

Koha-Suomi Oy Osakassopimus 1 Koha-Suomi Oy Osakassopimus 2 1. Osapuolet A kunta, Y-tunnus B kunta, Y-tunnus C kunta, Y-tunnus.. x, Koha Suomi Oy Edellä kohdissa a) y) tarkoitetut tahot jäljempänä erikseen Osakkeenomistaja ja yhdessä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: RASITESOPIMUS Osapuolet Sopimuksen tausta ) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0- ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 90/, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: )

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: ) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Noin 3814 m 2 suuruinen alue, joka on osa Turun kaupungin Kurjenmäen kaupunginosan tontista 853-22-1-4, sijaitseva

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / B-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I

LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / B-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I LIITTYMIS- JA OSAKKEIDEN MERKINTÄSOPIMUS / B-OSAKKEET KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I LUONNOS 19.1.2016 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 PYSÄKÖINTILAITOKSEN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU 1 (7) KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I O S A K A S S O P I M U S Allekirjoittaneet Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I -nimisen yhtiön (jäljempänä Yhtiö ) osakkaat (jäljempänä Osakkaat ) ovat tänään

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 KILJAVA Y-tunnus 2048008-0 Hyvinkään kaupunki Kankurinkatu 4-6, PL 86 05801

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet 1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Joensuun kaupunki 2. Kiteen kaupunki 3. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä kumpikin yhdessä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja.

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja. 11.5.2016 OSAKASSOPIMUS Mustankorkea Oy 1. Osapuolet Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Jäljempänä kaikki yhdessä ovat osapuolet tai osakkaat. Mustankorkea Oy:n osakkaaksi myöhemmin tuleva

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö.

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö. SOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 Iso Kylätie 18 04130 Sipoo (jäljempänä Kunta ) 1.2 Rudus Oy Y-tunnus 1628390-6 Pronssitie 1 00440 Helsinki (jäljempänä Rudus ) 1.3 Murskauskolmio

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Kiikoisten kunta 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 1 OSAKASSOPIMUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru ( Kiuru ), Y-tunnus 0216462-3, Pro Lex Oy ("Prolex"), Y-tunnus 1014898-1, yhdessä "Osakkaat" sekä Kokkolan Iltasairaala

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ Liite 3 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHALULAUTAKUNTA/ TAPATURMA-ASIIDEN MUUTOKSENHALUKALUTAKUNTA JA [TOIMITTAJA] Sivu 1 / 6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot