Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus"

Transkriptio

1 1 (5) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ TÖÖLÖ, ULLAKKO- JA HISSIMUUTOS Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunta on pyytänyt kaupunginmuseon ennakkolausuntoa koskien Asunto-Osakeyhtiö Töölön (Mannerheimintie 56, 14/473/69) ullakkoasunto- ja hissihanketta. Kaupunginmuseo on tutustunut Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivénin laatimiin ja päiväämiin suunnitelmiin. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Kaupunginmuseo on antanut ennakkolausunnon koskien vastaavan sisältöistä hanketta, jota tämä kirjaus täydentää. Asunto-osakeyhtiö Töölö sijaitsee Taka-Töölössä Mannerheimintien ja Runeberginkadun kulmassa. Rakennus on valmistunut vuonna 1913, rakennusmestarien Oskari Holvikiven ja Leuto A. Pajusen vuosina laatimien suunnitelmien mukaan. Viisikerroksisen jykevän myöhäisjugendia edustavan rakennuksen julkisivut jäsentyvät kolmeen selkeään vyöhykkeeseen. Pohjakerrokselle leimansa antavat kookkaat pyörökaari-ikkunat ja liiketilojen sisäänkäynnit. Liikekerroksen yläpuolelle sijoittuu kolmen kerroksen korkuinen ikkuna-akseleiden ja erkkereiden rytmittämä vyöhyke. Ylimmän asuinkerroksen ikkunat on erotettu muusta julkisivusta voimakkaasti profiloidulla hammaslistalla. Kyseisen kerroksen ikkunat poikkeavat puitejaoltaan alempien kerrosten ikkunoista. Julkisivuja keventävät muutamat valkeaksi maalatut koristeaiheet ja ornamentit. Mustaksi maalattu katto päättää julkisivut. Massoittelu ja kattomuoto jakautuu Runeberginkadun suuntaiseen voimakkaampaan massaan, ja tälle alisteiseen Mannerheimintien puoleiseen siipeen. Kattoprofiilin kruunaa harjalla kulkeva porrastettu ullakkoikkunanauha. Vilkkaassa risteyksessä sijaitseva kookas kulmarakennus on muodostunut maamerkinomaiseksi dominantiksi ja sen asema kaupunkikuvallisesti on erittäin merkittävä. Rakennus on alun alkaen suunniteltu aputoimintoineen huolellisesti. Pohjakerroksen kellaritilat toimivat liiketilojen varastona, kellariin sijoittuivat myös keskuslämmityksen kattilahuoneet. Irtaimistovarastot sijoittuivat pihakannen alaiseen tilaan. Pihasiipeä ei kohteeseen poikkeuksellisesti rakennettu vaan pihalle sijoittui ainoastaan pieni huoltorakennus, joka alun perin sisälsi saunan ja pesutuvan.

2 2 (5) Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan, vaikkakin myös muutoksia on toteutettu. Vuonna 1929 valmistui arkkitehti Pauli E. Blomstedtin suunnittelema Carelia-apteekin liikehuoneisto rakennuksen kulmaan. Terastirapattu ja peilipinnoin verhottu liiketilan sisäänkäynti edustaa 20-luvun monumentaalista klassismia, ja sovittuu arvokkaana kerrostumana rakennuksen kokonaisuuteen. Liiketilojen muutoksia ovat luvuilla suunnitelleet mm. Jussi Lappi-Seppälä sekä Matti Aaltonen. Aaltosen suunnitelma vuodelta 1954 sisältää myös pihasuunnitelman, jossa pihakannen ulkopuolinen tontinosa on suunniteltu puutarhaksi. Vuonna 1984 korjattiin rakennuksen tulipalossa tuhoutunut vesikatto. Kattorakenteet uudistettiin tuolloin, yläpohjan lämmöneristystä parannettiin ja ullakko jaettiin palo-osastoihin. Tulipalo vaurioitti rakennuksen kulman ullakkoa ja Runeberginkadun puoleista siipeä. Vuonna 2009 julkisivun erkkereiden päälle sijoittuneiden parvekkeiden kaidesuojausta korotettiin uusin teräsrakentein. Kohteen asemakaava on vuodelta 1980 eikä se sisällä rakennusta tai ympäristöä koskevia suojelumerkintöjä. Asunto osakeyhtiö Töölö on kaupunginmuseon kannan mukaan rakennussuojelukohde, mikä tulisi huomioida asemakaavassa. Kohde sijoittuu yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi osoitettuun alueeseen. Taka-Töölön asuinkorttelit kuuluvat myös Museoviraston listaamaan Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen piiriin (RKY 2009). Ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet kartassa kohteen Mannerheimintien puoleinen julkisivu on osa vyöhykettä U5: Tärkeä kaupunkinäkymä. Kadun puoleisiin kattopintoihin ei saa avata uusia ikkunoita tai niitä tulee avata vain harkitusti. Alueet eivät ole yhtenäisiä ja tilanne voi vaihdella rakennuksittain. Runeberginkadun ja pihan puolen julkisivut kuuluvat vyöhykkeeseen U4: Kaupunkikuvallisesti ja kaupunkirakenteellisesti arvokas alue. Uusien ikkuna-aukkojen avaaminen kadun puoleisiin tai avoimen näkymän suuntaisiin kattopintoihin on harkittava tapauskohtaisesti kokonaisuus huomioiden. Kadun puoleisiin kattopintoihin ei saa avata uusia ikkunoita tai niitä tulee avata vain harkitusti. Kaupunkikuva ja -rakenne Asunto-Osakeyhtiö Töölön rakentaminen sijoittuu Töölön asemakaavoituksen ja rakennushistorian ensimmäiseen vaiheeseen. Töölön asemakaavakilpailun 1898 perusteella laadittiin alueen ensimmäinen asemakaava, ns. jugend-kaava, Lars Sonckin ja Gustaf Nyströmin toimesta vuonna 1906, minkä perusteella vahvistettiin 13. ja 14. kaupungin-

3 3 (5) osan kaavat. Rakennusjärjestys Töölölle annettiin vuonna 1908, jossa rakentamisen peruspiirteet vahvistettiin, mm. viiden kerroksen ja 18 metrin korkuinen rakennustapa. Samanaikaisesti rakennusvalvonta uudistettiin pääkaupungissa siten, että rakennustarkastus siirtyi vuonna 1912 Yleisten rakennusten ylihallitukselta Helsingin rakennustarkastuskonttorille. Näiden edellytysten johdosta alkoi Töölön rakentaminen viriäminen, ja alue kehittyi maamme asemakaavahistoriassa merkittäväksi kohteeksi. Vuosina suunniteltu Asunto-Osakeyhtiö Töölön rakennus edustaa varhaisinta vaihetta tässä prosessissa. Asunto osakeyhtiö Töölö sijoittuu Töölön asemakaavassa keskeiseen kaupunkitilaan. Vuonna Svante Olssonin ja Bertel Jungin kehittämissä Keskuspuisto-suunnitelmissa puistoalueen seremoniallinen sisääntuloakseli kohti tulevaa suurstadionia sijoittui nykyisen Mannerheimintien/Runeberginkadun risteykseen, Paavo Nurmen tien akselissa. Stadionin ympäristö on myöhempinä aikoina kuitenkin muuttunut juhlakentästä parkkialueeksi. Alueen toimintojen ja asemakaavan kehittäminen on alustavasti nostettu esille osana Olympiastadionin tulevaa peruskorjausta ja laajennusta. Tällaisessa tarkastelussa alueen kaavahistoria on merkittävä tekijä, mikä edelleen tulee korostamaan Asuntoosakeyhtiö Töölön kaupunkikuvallista merkitystä. Tarkasteltavan korttelin Mannerheimintien puoleinen sivu muodostaa kaupunkirakenteellisesti yhtenäisen, vaikkakin ajallisesti eri-ikäisten rakennusten kokonaisuuden. As. Oy Töölön Runeberginkadun puoleinen siipi on korttelin aumakatteinen nurkkapääte, jonka vastinpari Mannerheimintie 52 (Ole Gripenberg, 1934) sijoittuu korttelin etelälaitaan. Näiden nurkka-aiheiden väliin virittyy Asunto-Osakeyhtiö Töölön matalampi siipi korttelin kulmia yhdistävänä rakennusosana. Vuonna 1911 laaditussa alkuperäisessä Holvikiven ja Pajusen suunnitelmassa Mannerheimintien puoleisen siiven ylin kerros oli käsitelty osana kattopintaa mansardikerroksen tapaan, joka kuitenkin lopulta muutettiin tavanomaiseksi kivirakenteiseksi kerrokseksi seuraavana vuonna 1912 laadituissa lopullisissa muutossuunnitelmissa. Olemassa olevat pitkän sivun kattolyhdyt sisältyvät kumpaankin suunnitteluvaiheeseen. Ullakonikkunarivi on tyypiltään aaltoileva, kattolyhdyt ovat ullakkomaisia ns. lepakonsilmäikkunoita. Katonharjan päättää hammastettu harjaikkunarivi. Kaupunginmuseon kannan mukaan kohteella on edellä mainituista perusteista kaupunkikuvallinen, kulttuurihistoriallinen ja kaupunkiraken-

4 4 (5) teellinen erityisasema, joka tulee huomioida ullakkoratkaisua suunniteltaessa. Kaupunginmuseon kannan mukaan Runeberginkadun puoleinen siipi erillisenä nurkka-aiheena tulee rauhoittaa uusilta kadunpuoleisilta ikkuna-avauksilta ja jättää katonlappeiltaan ehjäksi. Mannerheimintien puolella tulee tutkia olevien kattolyhtyjen riittävyyttä ullakkoasumisen tarpeisiin. Mikäli olevia kattolyhtyjä halutaan vähäisesti suurentaa, tulee suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota alkuperäisen hahmon, yksityiskohtien ja rakennustavan noudattamiseen. Runeberginkadun puoleisen siiven aumattua kattomuotoa ei tule muuttaa, vaan se on merkki rakennusosan historiasta sekä kaupunkirakenteellisesta asemasta. Myös kohteen pihanpuolella tulee kiinnittää huomiota ratkaisun kaupunkikuvalliseen asemaan puolijulkisen korttelipihan osana. Parhaiten ratkaisu sovittuu kaupunkitilaan ilman laajoja terassiavauksia. Lappeennostoja joilla sauna- ja pesuhuonetiloja on sijoitettu rakennusrungon reunoille, ei kaupunginmuseo voi puoltaa. Asuntoratkaisu ja porrashuoneet Taidehistorioitsija Kirsi Saarikangas on tutkimuksessaan Töölön asuntoarkkitehtuurista huomioinut rakennusmestari Leuto A. Pajusen asuntosuunnittelijana, joka rakennus- ja suunnittelutyössään aktiivisesti pyrki vaikuttamaan modernin asuntoarkkitehtuurin tuottamiin sosiaalisiin käytäntöihin ja muotoihin. Pajunen suunnitteli 1920-luvulla yhteiskeittiötaloja Töölöön (Museokatu 23 ja Arkadiankatu 14), jotka Saarikankaan mukaan radikaalilla tavalla muuttivat keskiluokkaista asumisen sukupuoli- ja perhekäytäntöjä. Edistyksellinen ajattelu on heijastunut myös Asunto-osakeyhtiö Töölön suunnitelmassa. Huoneistot ovat rakennusajan tasoon nähden keskiluokkaisia ja väljiä pääosin kolmen huoneen ja keittiön huoneistoja. Asuntoja ei ole varustettu palvelijan huoneilla, vaan asuntosuunnittelun ratkaisut heijastivat perheasumisen ja pienasuntojen tyyppiä sen varhaisessa muodossa. Asuntojen keittiöistä on porrashuoneisiin edelleen erilliset sisäänkäynnit siten, että symmetrisesti asunnoista avautuvat keittiönovet muodostavat erillisiä talousporrashuoneita, osan porrashuoneista ollessa sisäänkäynteihin liittyviä pääportaita. Talous- ja pääportaan jako ei kuitenkaan ilmene porrashuoneen tilallisessa hierarkkiassa, vaan yksinomaan yksityiskohdissa sekä suunnitelmassa tuuletusparvekkeiden sijoittumisesta, jotka liittyivät ainoastaan talousportaisiin. Kohteen arkkitehtuuri ilmentää asuntomallien ja niihin liittyvien sosiaalisten käytäntöjen muutosta 1900-luvun alussa.

5 5 (5) Rakennuksen porrashuoneet ovat pinnoiltaan ja materiaaleiltaan myös hyvin säilyneet ilmeeltään alkuperäisen kaltaisina, kuten museon ennakkolausunnossa 2005 on kuvattu. Kulmaan sijoittuva E-porrashuone sisältää rakennustaiteellisesti korkeatasoisen pyöreän porrashuoneen, jolla on erityistä rakennustaiteellista arvoa. Kaikista porrashuoneista avautuu huoneistoihin myös sekundaarisia ikkunoita. Kaupunginmuseon porrashuoneinventoinnin arvotukseen suhteutettuna porrashuoneet edustavat kaupunginmuseon arvion mukaan korkeimman arvoluokan 1 tilannetta. Kaupunginmuseon kanta on että Asunto-osakeyhtiö Töölön porrashuoneissa on sellaisia erityisiä kulttuuri- ja rakennushistoriallisia arvoja, jotka hissihanketta pohdittaessa tulisi huomioida. Hissien tarpeen huolellinen tutkiminen ja niiden sijoittaminen tiloihin (asuinvyöhyke, rungon ulkopuolinen sijoitus) jossa porrashuonetta ei jouduttaisi rikkomaan tai muuttamaan, säilyttäisi näitä kohteen merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Kaupunginmuseon kannan mukaan ullakkoasuntojen suunnittelu Asunto-osakeyhtiö Töölössä ei ole mahdollista luonnoksessa esitetyssä laajuudessa, vaan suunnitelmaa tulisi muokata siten että kohteen kaupunkikuvalliset, kaupunkirakenteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot huomioitaisiin ennakkolausunnossa esitetyllä tavalla. Ullakkomuutos on tässä kohteessa erityisen vaativa suunnittelutehtävä. Hissien jälkiasennus tulisi suunnitella sekin tarkkaan olemassa olevan tilanne ja tarve huomioiden, siten että porrashuoneiden tilat voidaan rauhoittaa muutoksilta. Kaupunginmuseo seuraa hanketta jatkossa. Helsingin kaupunginmuseo, arkkitehti, tutkija puh Tiedoksi: Marina Fogdell, rakennusvalvontavirasto Nina Vauhkonen, Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Anna Lyyra Seppänen 2006 Sisältö JOHDANTO 1 RAKENNUSHISTORIAA 1 2 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET 3 2.1 Suhde

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSMONKULMA SUOJELUKAAVA

OSMONKULMA SUOJELUKAAVA 25. KAUPUNGINOSA KÄPYLÄ / PUU-KÄPYLÄ // KORJAUSKORTTI // SUOJELUKAAVA OSMONKULMA SUOJELUKAAVA KORJAUSKORTTEIHIN ON KOOTTU YHTEEN OSMONKULMAN SUOJELTUJA RAKENNUKSIA JA PIHATILOJA KOSKEVAT ASE- MAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Korkean rakentamisen työryhmä

Korkean rakentamisen työryhmä asemakaavaosaston selvityksiä Korkean rakentamisen työryhmä Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

Kohde Asunto Oy Mars Osoite Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27, 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 Kortteli 58 Tontti 17

Kohde Asunto Oy Mars Osoite Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27, 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 Kortteli 58 Tontti 17 ratakatu 1 b A 12 00120 helsinki tel: 010 322 9550 email: etunimi.sukunimi@.fi AS-OY MARS KELLARITILOJEN PERUSKORJAUS JA ULLAKKORAKENTAMISHANKE Kohde Nimi Asunto Oy Mars Osoite Pieni Roobertinkatu 8 /

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!!

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!! A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALO Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 LUONNOS!!! 9.6.2014 KAAVA NRO 0514 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIIN CITY KESKUSTAN VUOSINA 1945 1990 VALMISTUNEET LIIKERAKENNUKSET JULKAISIJA: HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO TEKIJÄ:

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38 Sukkatehdas vuonna 1951, lähde Raevuori S ATA M A K A D U N S U K K AT E H D A S Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Lisätiedot

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21.

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG Finnish Consulting Group Oy Raaseporin kaupunki BILLNÄSIN TEOLLISUUSTILOJEN SISÄTILOJEN SUOJELUTARVESELVITYS -12684 LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo 2007 Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Inventointityö Katariina Ockenström 2002 Valokuvat

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös Työnkulma Rupla, Kuopio RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2 1. Saatteeksi Työnkulma eli ns. Rupla on Skdl:n ja SKP:n yhdistysten rakennuttama työväentalo, joka on valmistunut 1957. Se toimi järjestöjen juhla-,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS YM5/531/2009 PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 ASIA Rakennuksen suojelua koskeva alistus. ALISTETTU PÄÄTÖS SUOJELUESITYS Uudenmaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo 30.4.2015

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo 30.4.2015 Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmu Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut PL 123 04201 Kerava Keski-Uudenmaan maakuntamun lausunto koskien Keravan yleiskaava 2035:n kaavaluonnosta HEL 2015-003894

Lisätiedot

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 1 Vuojoen kartanon korjaus ja muutos S I M O F R E E S E Kartanokulttuurin aika Vuojoella päättyi,

Lisätiedot

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Iin kunta Arkkitehtitoimisto Ajantaju 2011 1 IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Sisältö IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO... 1 Iin kunta... 1 Arkkitehtitoimisto Ajantaju...

Lisätiedot