LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS"

Transkriptio

1 LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, , Hyrynsalmi, Laskutie 1, HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld Ab:n lukuun , Hyrynsalmi, Periojantie 3, PYHÄNTÄ. Jäljempänä Vuokranantajaa ja Vuokralaista kutsutaan myös yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli". 2 Vuokrakohde Vuokrakohteena on Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä sijaitsevalla Hallan Sauna -nimisellä tilalla RN:o 56:1 (kiinteistötunnus ) olevat rakennukset liittymineen ja irtaimistoineen sekä piha-, ranta- ja paikoitus-alueet tämän sopimuksen liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti. Vuokrakohteen rakennusten kokonaispinta-ala on yhteensä noin 1266 m2 (Hallan sauna ja siihen kuuluva yhdyskäytävä), pohjakuvat liitteenä ja maapinta-ala on noin 7530 m2. Vuokrakohteen osoite on Ukkohallantie 20, HYRYNSALMI. Vuokranantaja vuokraa vuokrakohteen Vuokralaiselle saunamaailma-, kylpylä- ja muun matkailutoiminnan sekä niihin liittyvien oheispalvelujen harjoittamista varten.

2 2 Vuokranantaja luovuttaa vuokrakohteen Vuokralaisen hallintaan siinä kunnossa kuin se on tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä. Vuokranantaja kuitenkin vastaa siitä, että vuokrakohteen tilat koneineen ja laitteineen ovat hallinnan luovutushetkellä siinä kunnossa, että ne mahdollistavat vuokraustarkoituksen mukaisen tolminnan. Vuokralainen vastaa kaikkien liiketoimintansa edellyttämien viranomaislupien hankkimisesta ja niiden kustannuksista. 3 Vuokra-aika Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokra-aika alkaa ja päättyy Vuokra 4.1 Vuokran määrä Vuokran määrä on ajalta kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa vuodessa ja ajalta kolmesataakaksikymmentäviisituhatta ( ) euroa. Vuokra-ajan vuokrien yhteismäärä on siten kuusisataatuhatta ( ) euroa. 4.2 Arvonlisävero Vuokra sovitaan arvonlisäverottomaksi, mutta se voidaan myöhemmin vuokrakauden kestäessä muuttaa arvon-lisäverolliseksi kumman tahansa Osapuolen vaatimuksesta. 4.3 Vuokran maksu Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa lukien. Vuokra maksetaan vuosittain laskua vastaan kesäkuun 30. päivään mennessä Vuokranantajan ilmoittamalle pankkitilille. Vuoden 2029 vuokra voidaan maksaa

3 3 kahdessa erässä siten, että euroa maksetaan kesäkuun 30. päivään mennessä ja euroa maksetaan joulukuun 31. päivään mennessä. Vuokran maksun viivästyessä Vuokralainen suorittaa maksamattomalle määrälle eräpäivästä laskettavan korkolain mukaisen viivästyskoron. 4.4 Vuokran maksun kohdentaminen kauppahintaan Mikäli Vuokralainen käyttää hyväkseen tämän vuokrasopimuksen liitteenä olevan esisopimuksen mukaista osto-oikeuttaan, kaikki ennen kiinteistökaupan solmimista maksetut vuokrat kohdennetaan sellaisenaan verottaman kauppahinnan maksuksi. 5 Käyttö-, hoito- ja ylläpitokustannukset, vastuu kohteen kunnosta Ennen hallinnan luovutusta Vuokranantaja siivoa vuokra-kohteen kustannuksellaan asianmukaisesti. Hallinnan luovutuksen yhteydessä suoritetaan kohdekatselmus, josta laaditaan pöytäkirja. Kumman tahansa Osapuolen vaatimuksesta vuokrakohteessa tehdään ennen hallinnan luovutusta kunto kartoitus. Vuokralainen vastaa vuokrakohteen kaikista käyttö- ja ylläpito kustannuksista, kuten lämmitys-, sähkö-, vesi-, jätevesi-, jätehuolto-, vartiointi-, kiinteistöhuolto- yms. kustannuksista alkaen, ei kuitenkaan ennen kun Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän vuokra-sopimuksen liitteenä olevan kiinteistökaupan esisopimuksen, ja kun sanottu päätös saanut lainvoiman. Vuokralainen vastaa vuokrakohteen ja siihen kuuluvien laitteiden ylläpidosta ja normaalista käyttöön liittyvästä huollosta, kunnossapidosta sekä tavanomaisista vuosikorjauksista.

4 4 Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ja kunnossapitämään vuokrakohdetta huolellisesti siten, ettei sen arvo huonon hoidon vuoksi alene. 6 Muutostyöt Vuokrakauden aikana Vuokralaisella on oikeus tehdä omalla kustannuksellaan vuokrakohteessa tarpeellisia muutostöitä. Merkittäviin rakenteellisiin muutostöihin tulee saada Vuokranantajan kirjallinen hyväksyminen. Vuokralaisen omalla kustannuksellaan tekemät muutostyöt jäävät kiinteiltä osiltaan V uokranantajan omaisuudeksi ilman eri korvausta vuokra-ajan päätyttyä, ellei toisin kirjallisesti sovita. Vuokralaisella on kuitenkin oikeus irrottaa ja viedä pois kustantamansa ja asentamansa koneet ja laitteet. 7 Vakuutukset Vuokralainen vastaa siitä, että sillä on vuokrakohdetta koskeva kiinteistön täysarvovakuutus. Vuokralaisen tulee esittää Vuokranantajalle todistus vakuutuksen voimassa-olosta ennen vuokrakohteen hallintaan ottamista sekä toimittaa vuosittain selvitys vakuutuksen voimassaolosta. 8 Muut sopiffusehdot 8.1 Vuokraoikeuden siirtäminen Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle muuten kuin Vuokranantajan kirjallisella suostumuksella. Vuokranantaja voi kieltäytyä suostumuksensa antamisesta vain perustellusta syystä.

5 5 8.2 Edelleenvuokraus ja alivuokraus Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata vuokrakohdetta edelleen ilman Vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantaja voi kieltäytyä suostumuksensa antamisesta vain perustellusta syystä. Vuokralaisella on oikeus tehdä oman liiketoimintansa puitteissa vuokrakohdetta koskevia alivuokrasopimuksia. Vuokralainen on kuitenkin edelleen vastuussa taman vuokrasopimuksen velvoitteista myös alivuokralaisten vuokraamien tilojen osalta. 8.3 Vieras omaisuus Vuokrakohteessa sopimuksen allekirjoitushetkellä oleva vieras omaisuus eli infrasauna, terassirakenteet ja terassikalusteet eivät ole tämän sopimuksen kohteena. Vuokralaisen tulee erikseen sopia sanotun omaisuuden mahdollisesta käytöstä tai poissiirrosta Hallan Sauna Oy:n kanssa. 8.4 Lisäsopimukset Vuokranantaja on velvollinen Vuokralaisen niin vaatiessa solmimaan vuokrakohteen maa-alueita koskevia, vähintään kolmenkymmenen (30) vuoden pituisia maanvuokrasopimuksia, mikäli Vuokralaisen liiketoiminta niiden solmimista edellyttää. Maanvuokrasopimuksista maksettavan vuokran määrä on yksi (1) euro vuodessa. 8.5 Tilat vuokrasuhteen päättyessä Vuokrasopimuksen päättyessä Vuokralaisen on luovutettava vuokrakohde asianmukaisesti siivottuna Vuokranantajan hallintaan luonnollista kulumista

6 6 lukuun ottamatta siinä kunnossa kuin se oli vuokra-ajan alkaessa. Hallinnan luovutuksen yhteydessä suoritetaan kohdekatselmus, josta laaditaan pöytäkirja. 9 Noudatettava laki Ellei tässä sopimuksessa ole muuta sovittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. 10 Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä vuokrasopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei neuvotteluissa päästä yksi-mielisyyeen, erimielisyys ratkaistaan lopullisesti vaatimuksen ensiksi esittävän Osapuolen valinnan mukaisesti joko välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välitys-lautakunnan nopeutettua väli mies menettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti taikka Oulun käräjäoikeudessa. 11 Sopimuksen voimaantulo, purkaminen ja purkautuminen Tämä vuokrasopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Mikäli Hyrynsalmen kunnanvaltuusto ei hyväksy tämän vuokrasopimuksen liitteenä olevaa kiinteistökaupan esisopimusta mennessä, Vuokralaisella on oikeus purkaa tämä sopimus heti päättyväksi. Samoin Vuokralaisella on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli valtuuston hyväksyvä päätös kumotaan muutoksenhaun johdosta.

7 7 Mikäli Vuokralainen tämän sopimuksen voimassa ollessa ostaa vuokrakohteen liitteenä olevan esisopimuksen mukaisesti, tämä vuokrasopimus lakkaa heti olemasta voimassa. 12 Sopimuskappaleet Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin Osapuolelle. 13 Päiväys ja allekirjoitukset Hyrynsalmella _/_2014 HYRYNSALMEN KUNTA Ari N urkkala Kunnanjohtaja WINTERHOME SUOMI OY PERUSTETTAVAN OY SAUNA WORLD AB:N LUKUUN J armo Pekkarinen hallituksen varsinainen jäsen LIITTEET 1) Vuokrakohteen asemapiirros 2) Kiinteistökaupan esisopimus liitteineen

8 PINTA-ALALASKELMA HALLAN SAUNA: Kerrosala: 1 266kem2 Bruttoala: brm2 Tilavuus: 7450 m3 UUDET RANTASAUNAT: Kerrosala 150 kem2 ( kem2) UUSIEN RAKENNUSTEN KERROSALA YHTEENSÄ: kem2 KAHVILA-RAVINTOLA MONOKARI: Kerrosala 417 kem2 Tilavuus 1 374m3 -"2:=jr;;:,~:;'~) ~\.;rt;c0:rj, ::""~", +::," :;J~; '0~g = Q""L2,,=~ o~ "'" ~ 'n "',.,/Jti.J) f~- - /)1) J".3 ~ ;,"":;.,., j~, ',.).. i, i. (l - ="'==""e:-'~""=""~~,=-~:,,,=,".,-,='e7:)c~~.;lo K.osaJKylä Korteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistoiniimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.n:o UUDISRAKENNUS PÄAPIIRUSTUS Rakennuskohleen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava HALLANTALO/ HALLANSAUNA ASEMAPIIRROS UKKOHALLA. HYRYNSALMI Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero Muutos ARKKITEHTUURITOIMISTO Peltolantie 8 A Oulu p f AR KT E S OY Kaikukatu p f Helsinki ~~r? 1/ //1,/ J, l '- ark

9 ~ f! ---- ~\ ~ ~

10 1 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 Osapuolet Myyjä Hyrynsalien kunta, , Hyrynsalm, Laskutie 1, HYRYNSALMI. Ostaja Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld Ab:nlukuun , Hyrynsalm, Periojantie 3, PYHÄNTÄ. 2 Esisopimuksen kohde Kiinteistökaupan esisopimuksen kohteena on Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä sijaitseva Hallan Sauna - nien tia RN:o 56:1 (kteistötunnus ). Tilan kokonaispinta-ala on kiteistörekisterin mukaan 1,2765 hehtaaria ja silä sijaitsee esisopimuksen lütteenä olevasta kauppakijasta ilenevät rakennukset. Alueella on asemakaava. Kohteen osoite on Ukkohalantie 20, HYRYNSALMI. 3 Esisopimuksen ehdot Myyjä sitoutuu ostajan ni vaatiessa myyaan ostajalle esisopimuksen kohteena olevan Hallan Sauna -nisen tian RN:o 56:1lütteenä olevan kauppakijan mukaisin ehdoin. Ostajan tulee esittää myyjälle vaatius kaupan solmsesta mennessä. Kiinteistökauppa tuee allekijoittaa yhden (1) kuukauden kuluessa vaatiuksen tekemisestä lukien. Miäl tämän esisopimuksen lntteenä olevaa kauppakijaa ei ole allekijoitettu mennessä, tämä esisopimus

11 2 purkautuu heti ilan eri toimenpiteitä. Miäli esisopimus näi purkautuu, kumpik osapuoli sitoutuu sen johdosta olemaan esittämättä mitään vaatimuksia toista osapuolta kohtaan. 4 Viranomaispäätökset Osapuolet toteavat, että Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on _._.201_ hyväksynyt tämän esisopimuksen kuntaa sitovaksi, ja että päätös on laivoimaien. 5 Sopimuskappaleet Tämä esisopimus on laadittu kolmena (3) samasanalsena kappaleena, yksi kumaleki Osapuolelle ja yksi kappale julselle kaupanvahvistajale. 6 Päiväys ja allekirjoitukset Hyrynsalmella _' päivänä _kuuta 201_ HYYNSALMEN KUNTA Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld Ab:nlukuun Jarmo Pekkarinen Kaupanvahvistajan todistus Julsena kaupanvahvistajana todistan, että luovuttajan puolesta sekä luovutuksensaajan puolesta Jarmo Pekkarinen ovat alekioittaneet tämän luovutuskijan ja olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekijoittajien henköllsyyden ja todennut, että luovutuskija on laadittu maakaaren (540/95) 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. Hyrynsalmella _' päivänä _kuuta 201_

12 3 Pentti Mulari pankijohtaja, Kajaani maanmttauslaitoksen määräämä julen kaupanvahvistaja, /55

13 1 KAUPPAKIRJA ESISOPIMUKSEN _._.201_ LIITE 1 Osapuolet Myyjä Hyrynsalmen kunta, , Hyrynsalmi, Laskutie 1, HYRYNSALMI. Ostaja Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld Ab:n lukuun , Hyrynsalmi, Periojantie 3, PYHÄNT Ä. 2 Kaupan kohde Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä sijaitseva Hallan Sauna -niminen tila RN:o 56: 1 (kiinteistötunnus ). Tilan kokonaispinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1,2765 hehtaaria ja sillä sijaitsee Hallan sauna ja siihen kuuluva yhdyskäytävä, 1266 m2. Alueella on asemakaava. Kohteen osoite on Ukkohallantie 20, HYRYNSALMI. 3 Kauppahinta Kauppahinta on kuusisataatuhatta ( ) euroa. Kauppahinta ei ole pinta-alasidonnainen. 4 Kauppahinnan maksaminen Kauppahinnasta kuitataan euroa maksetuksi ostajan aiemmin suorittamina liikehuoneiston vuokrina osa-puolten välillä solmitun vuokrasopimuksen mukaisesti. Loppuosa euroa

14 2 suoritetaan viimeistään mennessä siten, että kunkin kalenterivuoden kesäkuun 30. päivään mennessä maksetaan euroa. Kuitenkin vuoden 2029 vuokra voidaan maksaa kahdessa erässä: euroa kesäkuun 30. päivään mennessä ja euroa joulukuun 31. päivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 5 Omistus- ja hallntaoikeus Omistusoikeus siirtyy ostajalle heti, kun kauppahinta on kokonaan maksettu. Hallintaoikeus on siirtynyt ostajalle jo _ Rasitukset Kaupan kohteena olevasta tilasta on maanvuokrasopimuksila luovutettu neljä määräalaa seuraavasti: Hiihtokeskus Ukkohalla Oy:lle noin m2:n määrä-ala; maanvuokrasopimus Hallan Sauna Oy:lle noin m2:n määräala; maanvuokrasopimus Kiinteistö Oy Ukkohallan Palvelulle m2:n määrä-ala; maanvuokrasopimus Keilaukko Oy:lle noin 800 m2:n määräala; maanvuokra-sopimus Myyjä vastaa ja vakuuttaa, ettei myyavaa tilaa rasita mitkään muut rasitukset tai kiinnitykset. 7 Verot ja maksut Tilaan kohdistuvista veroista ja muista maksuista, jotka kohdistuvat omistusoikeuden siirtymistä edeltävään aikaan, vastaa myyjä ja sen jälkeiseltä ajalta niistä vastaa ostap. 8 Varainsiirtovero

15 3 Varainsiirtoverosta vastaa ostaja. Ostaja on saanut ohjeet lainhuudon hakemiseksi Ja varainsiirtoveron maksamiseksi. 9 Kiinteistön kunto ja siihen tutustuminen Ostaja on huolellisesti tutustunut kaupan kohteeseen ja ottaa sen vastaan siinä kunnossa kuin se on. Osapuolet toteavat, että kaupan kohde on ollut ostajan hallinnassa jo _ alkaen, ja että kohteen kunnossapito on sopimuksen mukaisesti ollut yksin ostajan vastuulla. Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskevaan lainhuutotodistukseen, kiinteistörekisteriotteeseen Ja rasitustodistukseen. 10 Liittymät ja muu irtain omaisuus Myyjä siirtää tällä kaupalla ostajalle Sähköyhtiö Oy:n ja Ukkohallan Vesihuolto Oy:n kanssa solmitut liittymissopimukset kaikkine oikeuksineen ilman eri korvausta. Liittymien arvo sisältyy kauppahintaan. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan sähkö- ja vesihuoltoyhtiölle sopimusten siirtämisestä. Tähän kauppaan ei sisälly muuta irtainta. 11 Sopimuskappaleet Tämä kauppakirja on allekirjoitettu kolmena samansanaisena kappaleena, yksi ostajalle, yksi myyjälle ja yksi kappale julkisella kaupanvahvistajalle. 12 Päiväys ja allekirjoitukset Hyrynsalmella _.päivänä _kuuta_ HYRYNSALMEN KUNTA

16 4 Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld Ab:n lukuun Kaupanvahvistajan todistus Julkisena kaupanvahvistajana todistan, puolesta sekä luovutuksensaajan puolesta ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on laadittu maakaaren (540/95) 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. Hyrynsalmella _' päivänä _kuuta _ että luovuttajan julkinen kaupanvahvistaja

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6 KAUPPAKIRJA Ostajat Asunto Oy Helsingin Vainhoincn y-tunnus 2048870-1 Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2 Asunto Oy Helsingin llmarinen y-tunnus 204886 1-3 Asunto Oy Helsingin Ilmatar

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Sisällys Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus... 3 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot MATRISET OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 2012 2 Sisällysluettelo 1. Määritelmät 3 2. Ohjelmiston käyttöehdot..3 3. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen 4 4. Maksuehdot.. 4 5. Lisämaksut ja hintojen muuttaminen

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7

Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7 .IMETSAHALLITUS 1/5 VUOKRASOPIMUS Käyttöoikeus VUOKRANANT AJA Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7 Yhteyshenkilö sopimuksen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot