TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIASTA UUSI NÄKÖKULMA KAAVOITUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIASTA UUSI NÄKÖKULMA KAAVOITUKSEEN"

Transkriptio

1 Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 A28 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIASTA UUSI NÄKÖKULMA KAAVOITUKSEEN Juha Talvitie Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja, joka esitetään Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston luvalla julkisesti tarkastettavaksi korkeakoulun päärakennuksen luentosalissa E maaliskuun 28. päivänä 2003, klo 12. Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin laboratorio

2 Jakelu: Juha Talvitie Juha Talvitie ISBN painettuna ISBN verkkoversio ISSN Espoo 2003

3 Lastenlapsilleni Pyrylle, Otsolle, Ilmarille, Aarnelle ja Onnille

4

5 TEKNILLINEN KORKEAKOULU PL 1000, TKK VÄITÖSKIRJAN TIIVISTELMÄ Tekijä TkL Juha Talvitie Väitöskirjan nimi Tieto- ja viestintäteknologiasta uusi näkökulma kaavoitukseen Käsikirjoituksen jättämispäivämäärä Monografia Väitöstilaisuuden ajankohta Yhdistelmäväitöskirja (yhteenveto + erillisartikkelit) Osasto Maanmittausosasto Laboratorio Kiinteistöopin laboratorio Tutkimusala Kiinteistötalous ja -arviointi Vastaväittäjä(t) Professori (emeritus) Pekka V. Virtanen ja professori Christer Bengs Työn valvoja Professori Kauko Viitanen (Työn ohjaaja) Tiivistelmä Tehtävänä on ollut tutkia otaksumaa, että kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia ja sen hyväksikäyttö tulee uutena liikennemuotona ajan ja tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä vaikuttamaan alueelliseen kehitykseen ja että tämäkin liikennemuoto tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon. Tutkimuksessa osoitettiin, että perinteisten liikennemuotojen kehitys oli vaikuttanut aluekehitykseen. Liikennemuotojen ja -reittien kehitys loi talouselämälle uusia mahdollisuuksia, ja samalla asutus saattoi levitä uusille paikoille. Tutkimuksessa tuli esiin, että alueellisella suunnittelulla on voitu vaikuttaa yhteiskunnan alueelliseen rakentumiseen. Kehittyneissä maissa ollaan siirtymässä teollisuus- ja palveluyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Sen muotoutumisessa on jatkuvasti kehittyvällä tieto- ja viestintäteknologialla (ICT) keskeinen merkitys. Runsaassa 10 vuodessa on mm. Suomessa rakennettu lähes koko maan kattava tietoverkko. Samanaikaisesti laajat kansalaispiirit ja eri organisaatiot ovat ottaneet käyttöön uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet niin tiedon käsittelyssä ja siirrossa kuin yhteydenpidossa. ICT muuttaa ajan ja etäisyyden merkitystä ja tuo vapautta toimintojen sijaintiratkaisuihin, joissa tulee korostumaan paikan erityisominaisuuksien merkitys. Alan tutkijain mukaan ICT:llä on moninaisia alueellisia vaikutuksia. Alueiden ja yhdyskuntien kilpailutekijät muuttuvat. Uudet kehitysnäkymät tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon. Tehdyn kyselyn mukaan kaavoittajat pitävät ICT:n huomioon ottamista kaavoituksessa tärkeänä. Kaavoittajat eivät uskoneet ICT:n aiheuttavan nopeita alueellisia muutoksia, vaan muutokset tapahtuisivat ajan myötä. Kaavoittajat näkivät mahdollisuuden uusien suunnitteluperiaatteiden toteuttamiseen, mm. uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn ja työmatkoja vähentävään toimintojen sijoitteluun. Tutkimuksen yleinen johtopäätös on, että ICT on otettava kaavoituksessa huomioon alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä. ICT-infrastruktuurin käsittely on sisällytettävä kaavoitukseen, ICT:n alueellisia vaikutuksia on kaavoitusprosessissa tutkittava sekä pyrittävä suunnittelussa käyttämään hyväksi ICT:n tarjoamat uudet toiminta- ja sijaintimahdollisuudet. Johtopäätöksissä suositellaan tutkimuksen tehostamista, suunnittelumenetelmien kehittämistä ja kaavoittajien täydennyskoulutusta sekä lainsäädännön ja ohjeiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden täydentämistä. Asiasanat tietoyhteiskunta, alueelliset vaikutukset, kaavoitusperiaatteet, kaavoittajat UDK Sivumäärä 260 ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISBN (muut) ISSN Julkaisija Kiinteistöopin laboratorio Painetun väitöskirjan jakelu Juha Talvitie, Luettavissa verkossa osoitteessa

6 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY P.O. BOX 1000, FIN HUT ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION Author Lic.Sc. (Tech) Juha Talvitie Name of the dissertation Information and Communication Technology: A New Aspect in Urban and Regional Planning Date of manuscript Monograph 4 November 2002 Date of the dissertation 28 March 2003 Article dissertation (summary + original articles) Department Department of Surveying Laboratory Institute of Real Estate Studies Field of research Real Estate Economics and Valuation Opponent(s) Professor (emeritus) Pekka V. Virtanen and professor Christer Bengs Supervisor Professor Kauko Viitanen (Instructor) Abstract The task has been to study the supposition that the development of the new information and communication technology (ICT) and its applications as a new form of traffic will, with time and the development of information society, influence spatial development and should therefore be taken into account in urban and regional planning. The study shows that the development of traditional traffic forms had had an impact on spatial development, in creating new opportunities for economic life and at same time facilitating the expansion of settled areas. It became clear in the study that spatial planning had had an impact on the spatial construction of society. Developed countries are moving from the industrial and service era towards information society. ICT has played and will play an essential role in this process. In the past ten years, eg in Finland, countrywide information networks have been built. At same time many individuals and different organisations have applied the opportunities offered by new technology in handling and transmitting data, as well as in communication. ICT will change the meaning of time and distance, and give more freedom for the location of activities and functions in which the specific features of place will be further highlighted. Many researchers have the view that ICT has diversified spatial impact. Regions, cities and municipalities will face new challenges in developing their ability to compete. These development factors should be taken into account in spatial planning. Finnish urban and regional planners, according to the results of the survey carried out in the study, were of the same opinion with experts that ICT is an important factor to be taken into account in spatial planning. The planners did not think that ICT will cause immediate and rapid spatial changes but that the changes will take place gradually. Planners saw opportunities in applying new planning principles in their work, eg developing new types of communities and reducing the need to commute between home and work. The general conclusion of the thesis is that ICT should be taken into account in urban and regional planning as an important factor influencing spatial change. An ICT-infrastructure should be included in the content of a plan, spatial impact of ICT should be studied in the planning process and the new functional and spatial possibilities ICT offers should be used in preparing the plans. In conclusion, the study flags up the following recommendations: increase research about the role of ICT and its spatial impact, develop new planning methods and offer further education and training to planners, and update planning legislation, planning guidelines and Finland s National Land Use Guidelines to include guidance on the role of ICT in planning. Keywords : information society, spatial change, new planning principles, planners UDC Number of pages 260 ISBN (printed) ISBN (pdf) ISBN (others) ISSN Publisher Institute of Real Estate Studies Print distribution Juha Talvitie, The dissertation can be read at

7 Alkusanat Ajatus väitöskirjasta tuli esiin vuonna 1969 saatuani lisensiaatintyöni valmiiksi. Tuolloin kuitenkin katsoin, ettei väitöskirjan tekeminen työn ohessa onnistuisi. Jo lisensiaatintyön tekeminen iltapuhteilla oli ottanut lujille. Työ Seutusuunnittelun keskusliiton johtajana oli jo itsessään riittävän haastavaa. Seuraavan kerran väitöskirjan laatiminen tuli mieleeni alkuvuodesta Olin ollut runsaat kaksi vuotta eläkkeellä ja saanut päätökseen eräät asiantuntijatyöt, joihin eläkepäivien alkuvuosina olin sitoutunut. Terveyttä uhannut vaara oli onnistuttu torjumaan, ja kalenteri oli tyhjä. Pelkkä lukeminen, ulkoilu ja kalastus eivät tuntuneet riittäviltä eläkepäivien puuhilta. Sitä kaipasi myös jotain sellaista, jossa olisi tekemisen meininki. Tällöin väitöskirja nousi kuin itsestään esiin. Aihepiirikin oli heti mielessä valmiina. Lähipiiri yllytti toimiin. Ensimmäinen tapaaminen maanmittausosaston johtajan, professori Kauko Viitasen kanssa oli työn kannalta ratkaiseva. Hänen luonteva ja samalla kannustava suhtautumisensa varttuneen henkilön tieteellisiin pyrkimyksiin johti päätökseen, että teen väitöskirjan. Huhtikuun alussa 2001 maanmittausosaston osastoneuvosto hyväksyi minut jatko-opiskelijaksi sekä esittämäni tutkimussuunnitelman. Tutkimuksen tekstiosan kirjoittaminen alkoi En silloin arvannut, kuinka paljon työtä, lukemista, kirjoittamista, tietojen hankintaa, pohdintaa, keskusteluja sekä tutkimuksen teon opiskelua väitöskirjan tekeminen tulisi vaatimaan. Työn ensimmäinen versio valmistui syyskuun lopussa 2002 ja esitarkastukseen kelvollinen teksti kuukautta myöhemmin. Tutkimuksen tekeminen oli ollut käytännössä kokopäiväistä. Vuoden 2002 kaunis ja lämmin kesä meni tutkimustulosten analysoinnissa. Vaikka oma aherrus on väitöskirjan tekemisessä ollut tärkeintä, ei se yksin olisi riittänyt työn loppuun saattamiseen. Esitänkin kollektiivisen kiitoksen kaikille, jotka ovat minua tämän tutkimuksen tekemisessä auttaneet, tukeneet ja kannustaneet. Erityisesti haluan kiittää työni valvojaa, professori Kauko Viitasta. Hänellä on riittänyt aikaa niin opastamisessa tieteen harjoittamisen saloihin kuin pohdintoihin tutkimuksen sisällöstä. Hänen huomautuksensa ja ehdotuksensa tekstin parantamiseksi ovat ymmärrettävästi olleet suureksi avuksi. Hänen tiukat aikatauluehdotuksensa ovat näin jälkikäteen arvioiden olleet tärkeitä. Työ eteni kaiken aikaa, eikä tarpeettomia katkoksia syntynyt. Professori Katri Räikkönen-Talvitietä, miniääni, kiitän hänen korvaamattomista neuvoistaan kaavoittajille suunnatun kyselyn tulosten, yli yksittäistä tietoa sisältävän aineiston, tilastollisessa käsittelyssä ja analysoinnissa sekä tulosten esittämistavassa. Myös professoritason opastus SPSS-tietokoneohjelman käytössä oli kohdallani tarpeen. Kannustusta tuli myös kaiken aikaa. Työni esitarkastajille, emeritusprofessori Pekka V. Virtaselle ja tekniikan tohtori, arkkitehti Pentti Tuoviselle osoitan myös erityiset kiitokseni. Heiltä sain arvokkaita ja monipuolisia kommentteja ja ehdotuksia tutkimuksen sisällön kehittämiseen. Ehdotukset uusiksi tietolähteiksi, epätarkkojen sanontojen täsmentämiseksi ja ajatuksen kirkastamiseksi johtivat tekstin täydentämiseen, karsimiseen sekä uudelleen muokkaamiseen. Esitarkastajien kanssa käymäni keskustelut olivat kannaltani myös tärkeitä oppimistapahtumia. Yli-insinööri Hannu Aarniolle esitän myös erityiset kiitokseni. Hän on maanmittausosastolla auttanut minua suuresti niin kaavoittajille suunnatun kyselyn organisoinnissa kuin tekstin saattamisessa painoasuun. Myös hänen antamansa tietotekniikan käytön opastus on ollut tärkeää.

8 Pirjo Haikoa kiitän väitöskirjan kielen tarkastamisesta ja tekstin saattamisesta helpommin luettavaan muotoon. Tuija Talvitietä, tytärtäni, kiitän englanninkielisen tekstin tarkistamisesta kuin myös työn aikaisesta kannustuksesta. Kunnallisalan kehittämissäätiölle esitän suuret kiitokseni työn taloudellisesta tukemisesta. Toivottavasti kunnat ja maakunnat saavat työstä virikkeitä, jolloin apurahalle tulisi katetta. Säätiön asiamiestä Lasse Ristikartanoa haluan myös erityisesti kiittää työn alkuvaiheissa esitetystä kannustuksesta ja rohkaisusta. Erityiset kiitokseni osoitan nimeä mainitsematta niille henkilöille, jotka ystävällisesti esittivät kommentteja kaavoittajille suunnatun kyselylomakkeen luonnoksesta. Huomautukset olivat tärkeitä ja olivat suureksi avuksi. Yhtä lailla osoitan erityisen kiitokseni kaikille 310 henkilölle, jotka ystävällisesti vastasivat kyselyyni ja siten mahdollistivat tutkimuksen toteuttamisen. Kiitokset haluan osoittaa vielä edellä mainitsemattomille lähipiirini henkilöille. Hyvä ystäväni Maija Saleva, itsekin kypsässä iässä väitöskirjan laatineena, tiesi mistä oli kysymys. Se auttoi omistautumaan kohtalaisen hyvällä mielin tutkimuksen tekoon ja jättämään sosiaalisten suhteiden hoidon vähemmälle huomiolle. Tuomo Talvitie, poikani, ja Tuomas Saastamoinen, vävyni, itsekin uuden teknologian piirissä toimivia, olivat aina valmiita osallistumaan pohdintoihini. Väitöskirjan laatiminen eläkepäivinä on osoittanut henkisesti rikkaaksi kokemukseksi. Myös se, etten pyrkinyt tekemään väitöskirjaa heti lisensiaatintyön jälkeen, on kohdallani ollut oikea ratkaisu. Väitöskirjan laatimisessa ovat olleet suureksi hyödyksi työnaikaiset kokemukset. Eläkeläistä eivät myöskään sido eivätkä rajoita työtehtävistä mahdollisesti johtuvat riippuvuudet. Tulevaisuuden asiat ovat minua aina kiehtoneet. Tämä tutkimus jättää minut rauhaan kaksi vuosikymmentä askarruttaneesta kysymyksestä, onko tieto- ja viestintäteknologialla alueellisia vaikutuksia vai ei. Kaikki ei selvinnyt, jotain kuitenkin. Lehtisaaressa tammikuussa 2003 Juha Talvitie

9 Sisällysluettelo Tiivistelmä suomeksi Abstract in English Alkusanat Käsitteet 1 Johdanto Tutkimuksen taustasta Tutkimustehtävä ja tutkimuksen tavoitteet Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen rakenne Liikennemuotojen kehittymisen vaikutukset aluekehitykseen Liikenneverkkojen ja -muotojen ajallinen ja alueellinen kehittyminen Vesistöt ja vesiliikenne Maantiet ja maantieliikenne Rautatiet ja rautatieliikenne Kaupunkien kadut ja kaupunkiliikenne Lentoasemat ja lentoliikenne Posti Lennätin, puhelin ja faksi Radio ja televisio Liikennemuotojen kehittymisen ja alueellisen kehityksen ja suunnittelun vuorovaikutus Liikennemuotojen kehittymisen ja alueellisen kehityksen vuorovaikutus Liikenne aluesuunnittelussa Yleiset päätelmät Tieto- ja viestintäteknologia ja alueellinen muutos Talouden suuret aallot Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen Tietoteknologian kehitys Viestintäteknologian kehitys Kehityksen kokonaiskuva Tietoyhteiskunta Tietoyhteiskunnan olemus Käsityksiä tietoyhteiskunnasta Yhteiskunnallisen kehityksen moninaisuus Tietoyhteiskunnan kehitystä edistetään Suomi tiellä tietoyhteiskunnaksi eeurope Tietoyhteiskunta kaikille YK kannustaa uuden teknologian hyödyntämiseen Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus alueelliseen muutokseen Tilan, paikan, etäisyyden ja ajan muuttuva merkitys toimintojen sijoittumisessa Keskittyvä vai hajaantuva alueellinen kehitys? Tieto- ja viestintäteknologian alueelliset vaikutukset tuotantoon Tieto- ja viestintäteknologian alueelliset vaikutukset palveluihin Tieto- ja viestintäteknologia ja toimistojen sijoittuminen Tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset työntekoon alueellisesta näkökulmasta Langattoman viestinnän alueelliset vaikutukset Tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset asumisen alueelliseen sijoittumiseen Tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset liikenteeseen Muutosten kokonaiskuva ja aluesuunnittelun haasteet...87

10 4 Tieto- ja viestintäteknologian alueellinen levinneisyys Vallitsevia yhteiskunnallisia ja alueellisia kehitysvirtauksia Tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri ja alan välineiden levinneisyys ARP:stä GSM:ään Tietoliikenneverkkojen kattavuus Seutuverkot Internet-liityntäpalvelut Internetin sisällöntuottajat ja käyttö Tietokonekanta Kokonaisuus Eräiden sähköisten toimintojen ja palvelujen yleisyys ja kehitys Pankkipalvelut Sähköinen kaupankäynti Verkkopalvelut Kokonaiskuva Kaavoittajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista Kaavoittajille suunnattu kysely Kyselyn sisältö Kyselyn toteuttaminen Kyselyn vastausten määrä ja kattavuus sekä vastaajien taustatietojen mukaiset jakautumat Pätevyyden ja luotettavuuden arviointi Pätevyyden arviointi Luotettavuuden arviointi Kyselyn vastausten analysointitapa Käytetty analysointimenetelmä Analyysissä käytettävät vastaajien taustatietojen perusteella muodostetut ryhmät Kyselyn tulokset Esittämistapa Perinteisten liikennemuotojen vaikutuksia koskevat väittämät Yleisten yhteiskunnallisten kehitystrendien vaikutuksia kaavoitukseen koskevat väittämät Yleisten yhteiskunnallisten kehitystrendien vaikutukset Eräiden kaavoitustavoitteiden merkitys Tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueellisia vaikutuksia koskevat väittämät Yleiset väittämät Teollisuutta koskevat väittämät Palvelujen sijoittumista ja hankintaa koskevat väittämät Toimistojen sijoittumista koskevat väittämät Työnteon luonteen muuttumista koskevat väittämät Langattoman viestinnän vaikutuksia koskevat väittämät Asumista koskevat väittämät Perinteistä, fyysistä liikennettä koskevat väittämät Tieto- ja viestintäteknologian kaavoitukselle tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksia koskevat väittämät Yleisluontoiset väittämät Kehityksen mahdollisia seurauksia koskevat väittämät Kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia koskevat väittämät Kaavoitusta ja sen kehittämistä koskevat väittämät...174

11 Maankäyttö- ja rakennuslakia koskevat väittämät Erityisiä näkökohtia koskevat kysymykset Avovastausten sisältö ja analyysi Tutkimustulosten pohdintaa Mitä kaavoittajien kannanottojen yleisjakautumista voi päätellä? Perinteisten liikennemuotojen vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Yleisten yhteiskunnallisten kehitystrendien vaikutukset kaavoitukseen Tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueelliset vaikutukset Tieto- ja viestintäteknologian alueellisten vaikutusten haasteet ja mahdollisuudet kaavoitukselle Erityisiä näkökohtia koskeviin kysymyksiin annetut vastaukset Avovastauksissa esitetyt mielipiteet Mitä kaavoittajien taustatietojen perusteella muodostetuissa ryhmissä havaituista kannanottojen eroista voi päätellä? Sukupuolen perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot Ikäryhmien perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot Työnantajan perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot Kaavoitusmuodon perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot Kuntien väkiluvun perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot Kaavoittajakoulutuksen perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot Suunnittelualueiden perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot Paikkatieto- ja kaavoitusohjelmien käytön perusteella löytyneet mielipide-erot Johtopäätökset Tieto- ja viestintäteknologia kaavoituksessa Suositukset Yhteenveto Tutkimustulosten yhteenveto Liikenteen, alueellisen kehityksen ja alueellisen suunnittelun vuorovaikutus Tietoyhteiskunta, ICT, alueellinen muutos ja kaavoitus Suomen kehityskuva, ICT-infrastruktuurin kattavuus ja sähköisten palvelujen yleisyys Kaavoittajille suunnatun kyselyn tulosten sanoma Johtopäätösten yhteenveto Lopuksi Lähteet Liite 1. Kaavoittajille suunnatun kyselyn lähetekirje Liite 2. Kaavoittajille suunnatun kyselyn kyselylomake

12 Käsitteet Tässä tutkimuksessa käytetään seuraavia käsitteitä niiden selostetussa merkityksessä. Aluerakenne Kuvaa yhtä kuntaa laajemman alueen, lähinnä maakunnan tai valtakunnan, yleispiirteistä fyysistä ja toiminnallista rakennetta. Se koostuu asutuksen, työpaikkojen, palvelupisteiden ja tärkeimpien virkistysalueiden sekä niihin liittyvän yhteysverkoston muodostamasta järjestelmästä. Aluerakenteen keskeisiä elementtejä ovat alueen keskukset vaikutusalueineen ja niiden muodostama keskusverkko sekä alueen liikenneverkko. Yhdyskuntarakenne Kuvaa kunnan tai yksittäisen keskuksen fyysistä ja toiminnallista rakennetta. Se osoittaa tavan miten yksittäisen kunnan tai taajaman asutus, työpaikat, palvelulaitokset, virkistysalueet ja niitä yhdistävä tie- ja katuverkko ryhmittyvät toisiinsa nähden. Aluesuunnittelu, alueellinen suunnittelu Yleisnimike eri kaavamuotojen sekä maanjako- ja asutustoimien alueiden käyttöön kohdistuvalle suunnittelulle. Tietoyhteiskunta Yleisnimikkeenä kuvaa meneillä olevaa yhteiskunnallista kehitystä, jossa tieto ja osaavat ihmiset ovat keskeisiä tuotantotekijöitä. Tietoyhteiskuntailmiötä käsitellään tarkemmin kohdassa 3.3. Tieto- ja viestintäteknologia Sanapari kuvaa erityisesti viime vuosikymmenenä nopeasti kehittynyttä teknologian alaa. Se käsittää mm. tietokoneet oheislaitteineen ja ohjelmineen, käsipuhelimet, sähköiset tietoverkot ja sähköisen tiedonvälityksen, kuten Internetin, käytön. Tieto- ja viestintäteknologiasta on tarkempi kuvaus kohdassa 3.2. Tietoverkko Valokaapelien, muiden kiinteiden johtojen ja radioyhteyksien avulla tietokoneet ja palvelimet toisiinsa yhdistävä verkosto. Sähköinen kaupankäynti Tietoverkkojen kautta suoritettavat ostokset. Verkkokauppa Sama kuin sähköinen kaupankäynti, mutta myös yritys, joka tarjoaa mahdollisuuden ostaa hyödykkeitä tietoverkkojen kautta. Verkkopalvelut Tietoverkossa tarjolla olevat palvelut. Muita käsitteitä Tekstissä asiayhteydessä määritellään lisäksi eräitä käsitteitä.

13 1 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen taustasta Alueellisella suunnittelulla pyritään vaikuttamaan maakuntien, kuntien ja erilaisten yhdyskuntien tulevaan kehitykseen haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työssä onnistutaan sitä paremmin, mitä paremmin ollaan perillä yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttavista muutosvoimista ja toisaalta mahdollisuuksista vaikuttaa kehitykseen. Tämän tutkimuksen merkittävänä virikkeenä ja lähtökohtana voidaan pitää vuonna 1984 julkaistua lehtiartikkeliani otsikolla Tietoyhteiskunnan Suomi on hyvää vauhtia muotoutumassa (Talvitie 1984). Artikkeli alkoi seuraavasti: Tietoyhteiskuntaan siirtymisen seurausilmiöitä on pohdittu paljon. Yksi tärkeä näkökohta on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle: mihin alueellisiin muutoksiin kehitys vie tai onko muutoksia ylipäänsä odotettavissa. Artikkelin lopputoteamus oli: Agraariyhteiskunnassa työpaikat, asunnot ja muut laitokset sijaitsevat toisin kuin teollisuus- ja palveluyhteiskunnassa. Aivan varmasti tietoyhteiskunta muovaa itseään varten oman Suomensa. Se Suomi on jo muotoutumassa. Kiinnostus aiheeseen johtui osin jo 1970-luvulla ja erityisesti 1980-luvulla aistittavissa olleesta yhteiskunnallisen kehityksen merkittävästä tulevaisuuden näköalasta, tietoyhteiskunnan syntymisestä. Suurta huomiota saivat monet asiaa käsitelleet julkaisut. Niistä voisi mainita Daniel Bellin The coming of post-industrial society (1974), Yoneji Masudan The Information Society as Post- Industrial Society (1981), Alvin Tofflerin The Third Wave (1980) ja John Naisbittin Megatrends (1982). Tiedemiesten aatosten innoittamina sisällytettiin myös Seutusuunnittelun keskusliitossa vuonna 1986 laadittuun tutkimus- ja suunnittelupoliittiseen ohjelmaan (Seutusuunnittelun keskusliitto 1986a) tarve selvittää tarkemmin tietoyhteiskunnan kehittymisen merkitystä ja vaikutuksia seutusuunnitteluun. Tämän perusteella valmistuikin samana vuonna julkaisu Tietotekniikan kehityksen vaikutuksista seutusuunnitteluun (Seutusuunnittelun keskusliitto 1986b). Aihepiiri osoittautui vaikeasti hahmotettavaksi. Kysymyksessä oli koko yhteiskuntaa koskettava prosessi, jonka sisältö sai uusia ulottuvuuksia nopeasti. Käytännön johtopäätöksiä suunnittelussa huomioon otettaviksi oli vaikea tehdä. Kehityksen alueellisia vaikutuksia ei voitu arvioida. Teollisuuden ja palvelujen aikaisempi kehitysvaihe merkitsi kaupungistumista. Alueellisen kehityksen yleissuunta oli selvä. Nyt kehityksestä ja sen vaikutuksista vallitsi suuri epävarmuus. Apua haettiinkin mm. uusista suunnittelumenetelmistä. Niistä strateginen suunnittelu oli ehkä merkittävin. Seutusuunnittelun keskusliitto kannusti seutukaavaliittoja menetelmän soveltamiseen. Vuonna 1986 laadittiin koulutusta varten perusmuistio Strateginen seutusuunnittelu (Seutusuunnittelun keskusliitto 1986c). Menetelmää sovellettiinkin käytännössä kaikissa seutukaavaliitoissa. Maatamme 1990-luvun alussa kohdannut taloudellinen lama johti aluesuunnittelun, erityisesti kaavoituksen, hiipumiseen. Uutta rakentamista varten ei kaivattu uusia suunnitelmia. Seutukaavaliitoissa suuri huomio jouduttiin kiinnittämään myös organisatorisiin kysymyksiin ja toisaalta aluepoliittiseen suunnitteluun sekä Euroopan unionin jäsenyysvalmisteluihin ja jäsenyyden tuomien uusien tehtävien hoitamiseen (Talvitie 2000a). Tietoyhteiskunnan kehittyminen ei kuitenkaan ollut pysähdyksissä, päinvastoin. Valtiovalta käynnisti laajan selvityksen Suomen siirtymisestä tietoyhteiskuntaan. Ensimmäinen selvitys, Suomi tietoyhteiskunnaksi, valmistui vuonna 1996 (TIKAS-työryhmän loppuraportti valtiovarainministeriölle). Työ on jatkunut ja jatkuu kaiken aikaa. Toimintaa varten on perustettu erityinen tietoyhteis-

14 2 kunta-asiain neuvottelukunta. Sitra on monin tavoin toteuttanut laajaa tutkimusohjelmaa tietoyhteiskunnasta, samoin monet muut tahot. Näissä selvityksissä on jäänyt vähälle huomiolle alussa todettu näkökohta, tietoyhteiskunnan kehittymisen alueelliset seuraukset. Tästä syystä Suomen Kuntaliitto teetti kaksi asiaan liittyvää tutkimusta. Vuonna 1995 valmistui julkaisu Tila, rakenne ja kuva Tietoyhteiskunnan alueellinen maisema (Hurme 1995) ja vuonna 1998 julkaisu Tilaa verkossa Aluerakenne, arki ja tietoyhteiskunta (Hurme 1998). Vuoden 1995 tutkimuksessa tavoitteena oli yleistävästi ja esitutkimuksen lailla selvittää tietoyhteiskunnan alueellisia vaikutuksia. Vuoden 1998 tutkimuksessa teema oli rajattu lähinnä sähköisen viestinnän ja laveammin tietoyhteiskunnan alueellisiin vaikutuksiin. Mm. nämä tutkimukset osoittivat, että tietoyhteiskunnan kehitys on niin monisäikeinen yhteiskunnallinen prosessi, ettei sen kaikkia alueellisia vaikutuksia ole helppo eritellä. Myös kehitykseen vaikuttava tekninen kehitys on edelleen niin nopeaa ja uuden teknologian soveltaminen sittenkin uutta, ettei kestävien päätelmien tekeminen tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista ollut vielä mahdollista. Niinpä tässä vaiheessa voisi etsiä kehityksen suuntaviivoja ja heikkoja signaaleja mahdollisista alueellisista vaikutuksista. Onhan usein korostettu erityisesti sitä, että uusi tieto- ja viestintäteknologia lisää toimintojen sijoittumisen vapautta ja etäisyys monissa yhteyksissä menettää merkityksensä. Tästä syystä heräsi kiinnostus kaavoittajien käsityksiin tietoyhteiskunnan ja tieto- ja viestintäteknologian suhteista ja niiden vaikutuksista kaavoitukseen. Tätä asiaa käsittelin mm. artikkelissa Kaavoittajilla elämänsä tilaisuus (Talvitie 2000b), jossa otaksuin kehittyvän tietoyhteiskunnan vähin erin muovaavan itseään varten uudentyyppisen kaupunkirakenteen ja samanaikaisesti muuttavan merkittävästi maamme alueellista rakennetta. Tässä kehitysvaiheessa olisi kaavoittajilla siten haasteellinen tehtävä käyttää vallitsevia muutosvoimia alueellisen kehityksen ohjaamisessa ja toisaalta myös pyrkimyksissä vaimentaa kehityksen kielteiseksi koettavia seurausilmiöitä. Ajatuksiani tukivat alan kirjallisuudessa esitetyt käsitykset, joissa on osoitettu liikennemuotojen kehityksen tuoneen kautta aikojen ihmisille uusia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnassa, asumisessa, palvelujen hankinnassa ja vapaa-ajan toiminnoissakin. Monet tutkijat ovat myös esittäneet, että nyt uusi ja nopeasti edelleen kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia tulee vaikuttamaan merkittävästi alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä ihmisten ja elinkeinoelämän tapaan toimia uuden tekniikan mahdollisuuksia hyväksi käyttäen (esim. Toffler 1980, Castells 1996, Kopomaa 2000, Kotkin 2000). 1.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen tavoitteet Kuten edellä ilmeni, tietoyhteiskunnan kehityksen eräänä keskeisenä muutosvoimana on nopeasti kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia ja sen soveltaminen. Teknologian soveltamisesta syntyvää tietoliikennettä voidaan nimensä mukaisesti pitää eräänä liikennemuotona. Perinteisten fyysisten liikennemuotojen kehittymisen on katsottu vaikuttaneen merkittävästi myös alueelliseen kehitykseen, alue- ja yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen ajan saatossa. Tässä tutkimuksessa otaksutaan analogisesti, että kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia ja sen hyväksikäyttö tulee uutena liikennemuotona ajan ja tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä vaikuttamaan alueelliseen kehitykseen, ja että tämäkin liikennemuoto tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon. Tämän otaksuman tutkiminen on tutkimuksen tehtävä.

15 3 Tutkimuksen tavoitteina on selvittää, - perinteisten liikennemuotojen kehittymisen ja alueellisen kehityksen välisiä suhteita sekä alueellisen suunnittelun roolia liikenteen suunnittelussa, - esitettyjä käsityksiä tietoyhteiskunnasta ja sen kehitykseen keskeisesti vaikuttavan tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista ja merkityksestä kaavoitukselle, - maamme kaavoittajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian ja sen hyväksikäytön vaikutuksista alueiden, yhdyskuntien ja maaseudun fyysiseen rakentumiseen sekä kaavoitukseen ja - kaavoittajien käsityksissä mahdollisesti ilmeneviä eroja kaavoittajien koulutustaustan, suunnittelutehtävien tai iän ja sukupuolen perusteella. Ensimmäisen tavoitteen selvittäminen muodostaa tapahtuneesta kehityksestä saatavan perustan arvioida liikenteen ja alueellisen kehityksen suhteita. Toinen tavoite muodostaa tutkimuksen teoreettisen perustan. Kirjallisuudessa esitetyt kannanotot tietoyhteiskunnasta ja tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista ja niiden merkityksestä kaavoitukseen antavat perusteet tutkia tämän tietämyksen valossa maamme kaavoittajien käsityksiä näistä asioista. Koska kysymyksessä on vielä vähän tutkittu asiakokonaisuus, on teoreettisten havaintojen empiirinen testaaminen tärkeää. Kolmannen tavoitteen mukaisesti on tärkeätä saada tietää, miten kaavoittajat näkevät tieto- ja viestintäteknologian merkityksen alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä, ja mitä mahdollisuuksia tapahtuva kehitys heidän mukaansa voisi antaa suunnittelulle ja millä edellytyksillä. Syynä kaavoittajien valintaan kyselytutkimuksen kohteeksi on se, että kaavoittajat ovat keskeisessä asemassa maamme alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. Alueellisessa suunnittelussa aktiivisesti mukana olevat joutuvat kaiken aikaa tekemisiin tapahtuvien maankäyttömuutosten kanssa. Kaavoittajat kohtaavat alueelliset kehitystrendit ensimmäisten joukossa, joten heillä on niistä ensikäden tietoa, ja siten myös hyvät mahdollisuudet havaita orastavia kehityssuuntia. Kaavoituksessa on näin myös mahdollisuus uusien virtausten hyväksikäyttöön ja kielteisiksi koettavien ilmiöiden haittavaikutusten lieventämiseen. Siksi kaavoittajien käsityksillä näistä asioista on suuri merkitys. Kaavoittajien taustatietojen perusteella suoritettavan tarkastelun tehtävänä on täydentää kolmanteen tavoitteeseen saatua vastausta tutkimalla, kuinka yksituumaisia kaavoittajien käsitykset ovat, vai onko niissä varteenotettavia eroja. Tätä selvitystä puoltavat monet seikat. Kaavoitukseen osallistuu erilaisen koulutuksen omaavia henkilöitä, sekä naisia että miehiä, myös eri ikäisiä. Maamme kaavajärjestelmässä eri kaavojen ja siten myös kaavoittajien tehtävät vaihtelevat. Maamme eri alueilla ja erilaisissa kunnissa kaavoituksen haasteet ovat erilaisia. 1.3 Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kaksi ensimmäistä tavoitetta selvitetään kirjallisuustarkastelujen perusteella. Kaavoittajien käsitykset kerätään kaavoittajille suunnattavan kirjallisen kyselyn avulla. Kahta ensimmäistä tavoitetta koskevat selvitykset antavat osaltaan myös perusteet kyselyn sisällön määrittämiselle. Tutkimukseen sisällytetään tieto- ja viestintäteknologian kehitystarkastelu. Se helpottaa ymmärtämään tämän teknologian käyttömahdollisuuksia ja antaa siten perusteita arvioida teknologian käytön alueellisia vaikutuksia. Tutkimukseen sisällytetään myös suppea Suomen alueellista kehitystä koskeva tarkastelu, joka antaa kuvan siitä yhteiskunnallisesta todellisuudesta missä maassamme tutkimusajankohtana toimittiin. Myös tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuurin ja palvelutason

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen Tekniikan tohtorin

Lisätiedot

Tulevaisuuden toimitilamarkkinat - muutosvoimat, niiden vaikutukset ja toimitilatoiveet pääkaupunkiseudulla

Tulevaisuuden toimitilamarkkinat - muutosvoimat, niiden vaikutukset ja toimitilatoiveet pääkaupunkiseudulla Aalto-yliopiston julkaisusarja VÄITÖSKIRJAT 8/2011 Tulevaisuuden toimitilamarkkinat - muutosvoimat, niiden vaikutukset ja toimitilatoiveet pääkaupunkiseudulla Saija Toivonen Tekniikan tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa

Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa JOHANNA SÄRKIJÄRVI Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa ACTA WASAENSIA 306 ALUETIEDE 13 III Julkaisija Julkaisupäivämäärä Vaasan yliopisto Syyskuu 2014 Tekijä(t) Julkaisun tyyppi

Lisätiedot

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lappeenranta University of Technology Antero Tervonen LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Väitöskirja tekniikan tohtorin arvoa varten esitetään tieteellisen

Lisätiedot

Heikki K. Lähde. Isojako ja Lieson uudisasutus

Heikki K. Lähde. Isojako ja Lieson uudisasutus Heikki K. Lähde Isojako ja Lieson uudisasutus 2 3 Isojako ja Lieson uudisasutus TUTKIMUS ASUTUKSEN MUOTOUTUMISESTA JA SIDONNAISUU- DESTA MAAKIRJATALOIHIN LAAJASSA TALONPOIKAISKYLÄSSÄ. Tekniikan tohtorin

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja Organisaatiot Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.2005 Työn

Lisätiedot

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Antti Inkeroinen Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu

Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2006/24 Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu Kulttuuriympäristön diskursiivinen muodostuminen tapaustutkimuksessa Helena Teräväinen Teknillisen

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kari Leinamo PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kokemuksia etätyöstä ja alueellistamisesta eri vuosikymmeninä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 ESIPUHE Maaseutu tarvitsee uusia asukkaita ja työpaikkoja.

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2011 Tekniikan kandidaatti Timo Myllynen Valvoja:

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

HYVÄ, PAHA INFORMAATIO Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä

HYVÄ, PAHA INFORMAATIO Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä V A A S A N Y L I O P I S T O A V O I N Y L I O P I S T O HYVÄ, PAHA INFORMAATIO Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä 1 Sanomalehtiyliopisto 2004 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

Huvia, hyötyä vai työtä?

Huvia, hyötyä vai työtä? Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova Huvia, hyötyä vai työtä? Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä Sanna Peltonen, Tommi Siljamäki, Miia Lammi TAIDE + MUOTOILU +

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä 50 Antti Pelkonen ARTIKKELIT Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä ANTTI PELKONEN ABSTRACT The Political Objectives of Information

Lisätiedot