RI Harri Miettinen ja DI Ilkka Tasanen Fil.tri Eva-Christina Mäkeläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RI Harri Miettinen ja DI Ilkka Tasanen Fil.tri Eva-Christina Mäkeläinen"

Transkriptio

1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö VILLA GERNANDT ELI KÄPYLINNA Työn valvojat Työn tilaaja Tampere 2003 RI Harri Miettinen ja DI Ilkka Tasanen Fil.tri Eva-Christina Mäkeläinen

2 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Villa Gernandt eli Käpylinna Tutkintotyö 76 sivua + 11 liitettä (32 sivua liitteitä) Työn valvojat RI Harri Miettinen ja DI Ilkka Tasanen Työn tilaaja Fil.tri Eva-Christina Mäkeläinen Toukokuu 2003 Hakusanat Villa Gernandt eli Käpylinna, Terijoen Kellomäki TIIVISTELMÄ Tutkittu kohde sijaitsee Karjalan kannaksella Terijoen Kellomäellä. Kohteena on huvila, joka on todennäköisesti rakennettu 1900-luvun alussa. Tutkintotyössä esitetään Terijoen ja Kellomäen kesäasutuksen vaiheet sekä huvilan historia, alkuperäinen rakenteellinen muoto ja käytetyt rakennusmateriaalit pohja- ja julkisivupiirustusten sekä valokuvien avulla. Kohteesta on laadittu kustannusarvio mahdollista myöhempää rakentamista varten. Kustannusarvio sisältää yhden perustustyypin, yhden runkovaihtoehdon ja alkuperäisen julkisivu- ja vesikatemateriaalin rakentamiskustannuksineen sekä yhden rakennusteknillisen järjestelmän. Alkuperäisen kustannusarvion lisäksi on tehty arvio vastaavanlaisista vesikate- ja julkisivumateriaaleista, jolloin kokonaiskustannukset on saatu hieman pienemmiksi. Käpylinnan arkkitehtuurisiin tutkimuksiin on käytetty erilaisia mittalaitteita. Mittalaitteilla on selvitetty huvilan pohjapiirustukset sekä arkkitehtuurinen ulkonäkö. Tutkimusten perusteella on pystytty laatimaan huvilasta arkkitehtipiirustukset, joiden perusteella kustannusarvio on tehty. Tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi myöhemmin mahdollisesti tapahtuvaa rakentamista varten. Tulokset on laadittu sellaiseen muotoon, että huvila voidaan rakentaa täydellisenä kopiona haluttuun paikkaan.

3 TAMPERE POLYTECHNIC Department of Construction Technology Villa Gernandt a.k.a.käpylinna Final thesis 76 pages, 11 appendices (32 appendix pages) Supervising Teachers Mr Harri Miettinen BEng and Mr Ilkka Tasanen M.Sc Commissioner Mrs. Eva-Christina Mäkeläinen Ph.D. May 2003 Key words Villa Gernandt or Käpylinna, Kellomäki in Terijoki ABSTRACT The subject studied is located in the Karelian Isthmus in Terijoki Kellomäki. The subject is a villa that has been built probably at the beginning of the 20 th century. This final thesis presents the history of summer settlement in Terijoki and in Kellomäki. It also describes the history of the villa and shows the original structural forms and building materials with the help of floor plans, elevation drawings and photographs. The cost estimate has been produced for the purpose of possible building later. The cost estimate includes one foundation type, one frame type, the original façade material and the roof material with its building costs, and finally one technical system. Different types of measurement devices have been used in studying the architecture of Käpylinna. The devices have made it possible to make the floor plans that were the base of the cost estimate. The results can be utilized later in building. The results are now in such a form that the villa can be built as an exact replica in a wanted place.

4 ALKUSANAT Haluan lausua kiitokset mielenkiintoisesta aiheesta Eva-Christina Mäkeläiselle ja hänen veljelleen Kaarle Mäkeläiselle sekä valvoville opettajille Harri Miettiselle ja Ilkka Tasaselle. Kiitokset toteutusmahdollisuudesta haluan osoittaa konsuli Martti Ruokokoskelle ja Vladimir Shamahoville. Kustannusarvion laadinnan ohjauksesta kiitokset Jouko Lähteenmäelle. Tampereella, huhtikuussa 2003

5 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 5 (56) TIIVISTELMÄ ABSTRACT ALKUSANAT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TAUSTA TAVOITE RAJAUKSET TERIJOEN KESÄASUTUS TERIJOEN SIJAINTI ISOJAKO TERIJOEN ALUEELLA RAUTATIE PIETARIIN TERIJOEN PELASTUS SUOMEN VALTION HUVILA-ASUTUSPOLITIIKKAA VENÄLÄISET HUVILA-ASUKKAAT SUOMALAISET HUVILA-ASUKKAAT HUVILA-ASUTUKSEN VAIKUTUS EPÄVARMUUS TULEVAISUUDESTA ASUKKAIDEN HUOLENA HUVILA-ASUTUKSESTA KELLOMÄELLÄ (kirjoittanut Eva-Christina Mäkeläinen) KESÄNVIETTO JA KYLPYLÄKULTTUURI YLEISTYVÄT SUOMESSA KELLOMÄEN NOUSU HUVILAYHTEISÖKSI PUURAKENTAMISEN LOISTOKAUSI VENÄJÄN VALLANKUMOUKSEN VAIKUTUS KUULUISUUKSIA JA EMIGRANTTEJA KELLOMÄESTÄ JOUDUTAAN LUOPUMAAN VILLA GERNANDT ELI KÄPYLINNA... Error! Bookmark not defined. 4.1 HAASTATTELU... Error! Bookmark not defined. 5 PIIRUSTUKSET... Error! Bookmark not defined. 5.1 LÄHTÖTIETOJEN KERÄÄMINEN... Error! Bookmark not defined. 5.2 RAKENNESELVITYS... Error! Bookmark not defined. 5.3 POHJAPIIRUSTUS ENSIMMÄINEN JA TOINEN KERROS... Error! Bookmark not defined. 5.4 JULKISIVUPIIRUSTUKSET... Error! Bookmark not defined.

6 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 6 (56) 5.5 LEIKKAUSPIIRUSTUS... Error! Bookmark not defined. 6 KUSTANNUSARVIO... Error! Bookmark not defined. 6.1 PERUSTUKSET... Error! Bookmark not defined. 6.2 RUNKO... Error! Bookmark not defined. 6.3 VESIKATE JA JULKISIVUMATERIAALI... Error! Bookmark not defined. 6.4 SISÄMATERIAALIT... Error! Bookmark not defined. 6.5 TALOTEKNIIKKA... Error! Bookmark not defined. LÄHDELUETTELO KIRJALLISUUSLUETTELO LIITTEET

7 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 7 (56) 1 JOHDANTO 1.1 TAUSTA Työ on tehty Eva-Christina Mäkeläisen ja hänen veljensä Kaarle Mäkeläisen toivomuksesta. Heidän mielenkiintonsa huvilaa kohtaan on suuri, koska heidän isovanhempansa ovat asuneet huvilassa nimeltä Villa Gernandt, jota erikoisen julkisivukäsittelynsä johdosta kutsuttiin myös Käpylinnaksi. Eva-Christinalle oli tullut vuonna 1978 tieto, että huvila on edelleen samalla paikalla. Tieto Eva-Christinan mielenkiinnosta tuli arkkitehti Lauri Tiihosen kautta Harri Miettiselle, joka esitti huvilan tutkimista tutkintotyönä. Kuva 0 Villa Gernandt eli Käpylinna /3/

8 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 8 (56) 1.2 TAVOITE Tutkintotyön tavoite on esittää Terijoen ja Kellomäen huvila-asutuksen vaiheet ja vaikutukset paikalliseen kesäasutukseen. Lisäksi Kellomäellä sijaitsevan Käpylinnan historia, arkkitehtuurinen muoto piirustuksineen ja kustannusarvio nykyajan rakennusmenetelmillä ja materiaaleilla mahdollista myöhempää rakentamista varten. 1.3 RAJAUKSET Terijokea ja Kellomäkeä koskevat historialliset esitykset on rajattu huvila-asutuksen alkuhetkistä talvisodan alkamiseen. Käpylinnaa koskevat tiedot on esitetty nykypäivään asti mahdollisimman tarkasti saatavissa olevien tietojen perusteella. Kustannusarvion lähtötiedot on esitetty liitteessä viisi. Kustannusarvio on rajattu koskemaan vain huvilan rakentamista nykyaikaiselle tasolle samanlaisena, kuin se arkkitehtoonisesti oli aikoinaan rakennettu.

9 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 9 (56) 2 TERIJOEN KESÄASUTUS 2.1 TERIJOEN SIJAINTI Terijoki sijaitsee Suomenlahden itäisessä pohjukassa Karjalan kannaksella 100 km Viipurista etelään ja Pietarista 50 km pohjoiseen (kuva 1) /15/. Kuva 1 Terijoen sijainti /13/ 2.2 ISOJAKO TERIJOEN ALUEELLA Vuonna 1721 Uudenkaupungin rauhassa liitettiin Venäjän valtakuntaan Viipurin lääni ja siihen kuuluvat lahjoitusmaat. Lahjoitusmaiden omistus meni venäläisille mahtimiehille, jolloin talonpoikaisväestö menetti taloudellisen vapautensa. Vuonna 1867 valtiopäivillä päätettiin, että Suomen valtio ostaa lahjoitusmaat venäläisiltä isänniltä ja talonpoikaisväestö saa lunastaa maat Suomen valtiolta. /2/ Monien omistajanvaihdosten jälkeen vuonna 1879 Suomen valtio sai vihdoin ostettua suurimman osan maista itselleen. Lopun osan maista valtio sai ostettua itselleen vasta vuonna 1882 eräältä pankkiirilta, joka oli hakkauttanut metsät. Valtion ostettua maat, se varasi itselleen eräitä alueita myöhempää myyntiä varten. Maiden omistusoikeus siirtyi talonpojille vasta, kun lunastusmaksut oli suoritettu täydellisesti loppuun ja saatu perintökirjat. /2/

10 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 10 (56) Ennen perintökirjojen saamista oli kuitenkin suoritettava isojako (kuva 2). Isojaon alkaessa Terijoen alueella oli kuutisenkymmentä taloa ja seutu oli enimmäkseen synkkää korpea. Tuohon aikaan Terijoki oli vielä Kivennavan pitäjän syrjäkylä. Kun oma seurakunta aloitti toimintansa 1904, niin jo vuonna 1910 Terijoki irtautui Kivennavasta itsenäiseksi kunnaksi /7/. Jotta isojako olisi voitu suorittaa, maat oli mitattava uudelleen, vaikka maiden mittaus oli aloitettu jo 1700-luvulla. Meni kuitenkin vuosia ennen kuin isojako oli suoritettu. Maiden mittaus saatiin päätökseen vuonna 1876, useiden talojen siirtojen ja verojen vuoksi. Kaikkien kylien isojakopäätökset oli vahvistettu vuonna Mutta vasta vuonna 1902 voitiin jakaa perintökirjat ja siirtää maanomistus talonpojille. /2/ Kuva 2 Osa Terijoen isojakokartasta /12/ Aikojen saatossa oli monien viljelysmaiden maaperä huonontunut, koska ei tiedetty, kuka tulisi viljelemään maata seuraavaksi. Pieniä maa-alueita pyrittiin yhdistelemään suuremmiksi tiloiksi, jolloin maanviljelys olisi saatu yhtenäisemmäksi. Monien maanlunastusmaksujen järjestely kesti useita vuosia, joiden aikana monien rakennusten ja peltojen kunto pääsi heikentymään. Jos nämä seikat eivät vielä heikentäneet kyläläisten välejä riittävästi, tuli talojen siirtämisestä ja korvausmaksujen suorittamisesta uusia

11 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 11 (56) ongelmia. Terijoella määrättiin siirrettäväksi 12 talon paikat toisaalle, kuitenkin kylän omalle alueelle, ja ajamaan satoja korvausmaksuina suoritettavia lantakuormia pelloille. /2/ 2.3 RAUTATIE PIETARIIN TERIJOEN PELASTUS Venäjän hallituksen tukema rautatie-hanke Riihimäki-Viipuri-Pietari saatiin valmiiksi 1870 mutta täydennystöitä tehtiin aina vuoteen 1874 asti. Rautatien valmistuttua uskottiin rahtiliikenteen lisääntymisen kiskojen päällä vapauttavan enemmän aikaa maatalouden harjoittamiseen, mitä sanomalehti Ilmarisen artikkelissakin tähdennettiin. Samalla uskottiin tilusten kuntojen paranemiseen. Suomen valtion omistukseen tulleen rautatien ja sen kaluston tuoma liikkumisen helppous alkoi houkutella pietarilaisia Terijoelle. Suureen muutokseen vaikutti aikanaan myös Saimaan kanavan valmistuminen Eniten pietarilaisia alkoi kiinnostaa puhdas merenranta hiekkarantoineen sekä kangasmetsät (kuva 3). Huvila-asukkaiden saapuminen alueelle synnytti uusia asemia yhä tiheämpään rautatien varrelle. Myös Suomen puolella vallitsevat vapaammat olot houkuttivat tulijoita. /2, 8/ Kuva 3 Rantaa ja rantametsikköä /12/ Vuosien kuluessa oli Pietarin ja Terijoen välille syntynyt useita laitureita, joita muutettiin melkein yhtä nopeasti asemiksi huvila-asukkaiden lisääntyessä alueella. Matkustajien määrän lisääntyminen pakotti laajentamaan rautatien kaksiraiteiseksi 118 km:n matkalta

12 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 12 (56) Pietarista Perkjärvelle saakka. Lisää rautateitä piti rakentaa kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Sotilaskuljetuksia varten rakennettiin rata Terijoen ja Koiviston välille vuosina Mutta huvila-alueiden takia rata oli tehtävä mutkaisemmaksi, jolloin rata avattiin muulle liikenteelle vasta vuonna /2/ Asemarakennuksia ryhdyttiin kunnostamaan juuri ennen maailmansodan alkamista. Uusia asemia nousi mm. Rajajoelle ja Terijoelle. Näiden asemien myötä tulivat myös kestävämmät rakennusmateriaalit, joita olivat pääasiassa tiilet ja niiden päälle tehty rappaus. Kansallisromantiikan ja jugendin piirteensä asemarakennukset saivat arkkitehti Bruno Granholmilta, joka oli nimitetty rautateiden arkkitehdiksi jo 1890-luvulla, sekä K. Wasastjernalta, joka piirsi Terijoen komean asemarakennuksen (kuva 4). /2/ Kuva 4 Terijoen asema, joka valmistui vuonna 1917 /12/ Lyhyt välimatka Pietariin ja rautatien tuoma kulkemisen helppous houkutti, varsinkin pietarilaista ylhäisöä ja säätyläisiä, muuttamaan Terijoen läheisyyteen. Pietarista Terijoelle meneviin juniin myytävien lippujen määrä kohosi räjähdysmäisesti: v lippua, v lippua, v lippua /1, s.105, taul. 7/. Terijoen huviloissa asui tuhansia ihmisiä, jotka kulkivat aamuisin Pietariin työhön ja palasivat päivän päätteeksi takaisin Terijoelle. Venäläinen huvila-asutus laajeni sekä määrällisesti että alueellisesti /1, s.98/. Autonomian ajan lopulla siis ensimmäisen maailmansodan jälkeen- laskettiin vilkkaimpina huvilavuosina Karjalan kannaksella olleen lähes vierasmaalaista kesäasukasta. /2/

13 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 13 (56) 2.4 SUOMEN VALTION HUVILA-ASUTUSPOLITIIKKAA Suomen valtio siis lunasti lahjoitusmaita itselleen jakaakseen ne myöhemmin talonpoikaisväestölle, mutta toisin kuitenkin kävi. Muukalaisväestön siirtyminen alueelle ja maaperän ajautuminen heidän omistukseensa oli tulosta valtion toimenpiteistä. Talonpoikien valituksia meni aina Viipurin kuvernöörille saakka, joissa he kertoivat muukalaisväestön uusista rakennustavoista. Näihin kuuluivat tiluksien aitaaminen, joka haittasi suuresti talonpoikaisväestön elinkeinotoimia eristämällä useita tärkeitä maa-alueita toisistaan. Valitukset olivat kuitenkin turhia, sillä Suomen senaatti oli myöntänyt venäläisille maaperän haltijoille elinikäiset tai ikuiset maanomistusoikeudet. Tämä taas johtui siitä, että venäläinen huvilarakentaminen ja -asutus oli ollut näillä alueilla jo ennen vuotta 1874, jolloin venäläinen ase- ja ankkuritehdas, Systerbäckin kivääritehdas vuokrasi rantapalstoja venäläisille. /2, 14/ Suomen valtio määräsi isojaon yhteydessä muodostettavaksi valtion varastotiloja Terijoen läheisyyteen yhteensä kuusi kappaletta. Varastotiloja jaettaessa huvilapalstoihin, syntyi Terijoen ympäristöön yhteensä 112 uutta tilaa, joita tarjottiin myöhemmin myytäviksi. Halukkaiden ostajien ilmaannuttua paikalle, oli heistä lähes 70 % suomalaisia. Mutta jos tilan toiseksi ostajaehdokkaaksi halusi samaan aikaan sekä suomalainen että venäläinen, myytiin tila lähes aina venäläiselle. Tämä johtui siitä, että Suomen valtio pelkäsi talonpoikaisväestön myyvän tilat ja maaperän myöhemmin muukalaisille tai venäläisille hyvin korotettuun hintaan. Tämä taas olisi nostanut venäläisten ja muukalaisten muuttokynnystä alueelle, mitä Suomen valtio pelkäsi. Suomen valtio oli halunnut houkutella venäläistä yläluokkaa kesä- ja huvila-asukkaiksi taloudellisista syistä, mikä puolestaan olisi merkinnyt paikkakuntalaisten lisäansiomahdollisuuksia ja valtiolle tullituloja. Pelättiin siis enemmän venäläisten tulon estymistä kuin raja-alueen venäläistymistä. Tästä johtui, että Suomen valtio hoiti asian omalla tavallaan. Huvilapalstojen myyntiä alueella hoiti Suomen valtion edustaja metsänhoitaja Ehrström, joka varasi monia palstoja, joille hän rakensi vuokrahuviloita ja osan palstoista hän myi venäläisille. Näin venäläisten siirtymiseen Suomen puolelle ei ollut esteitä. /2/ Edellä on esitetty, miten Suomen valtio edisti huvila-asutuksen lisääntymistä alueella. Kun talonpojat viimein saivat perintökirjat omistukseensa ja samalla myyntioikeuden maillensa,

14 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 14 (56) harva heistä kuitenkaan luopui maistaan. Tosin viljelyyn kelpaamatonta maata saatettiin venäläisille myydä. Tämän ansiosta monia tiloja säilyi täysin kokonaisina useilla alueilla mm. Terijoen Käkösenpäässä. Monella maanviljelyskelpoisella alueella yksikään vierasmaalainen ei omistanut maata, koska venäläisille myytiin pääasiassa hiekkakankaita ja sora-alueita. Jos maa-alueita oli kuitenkin myyty, johtui myyminen velkaantumisesta, köyhyydestä, vanhuudesta, sairaudesta tai vähäisiltä osin keinottelusta. Yksi erikoinen syy, joka johti maa-alueen myyntiin, oli myös ymmärtämättömyys, koska talonpoika ei välttämättä tiennyt oman maa-alueensa arvoa. Tästä johtui, että maa-alueensa 2000 ruplasta myynyt talonpoika ei tiennyt, että maa-alueesta olisi voinut pyytää jopa ruplaa. Tilansa myyneet talonpojat saattoivat joskus lähteä rahat saatuaan koettamaan onneaan Pietariin. Kun rahat oli tuhlattu, ei ollut muuta keinoa kuin yrittää löytää tilapäistyötä tai joutua kunnan vaivaishoidon varaan /1, s. 146/. /2/ VENÄLÄISET HUVILA-ASUKKAAT Hiekkarannat, puhdas merivesi ja maaseutu vetivät pietarilaisia puoleensa. Kun huvilaasukkaat muuttivat alueelle, oli ensimmäisenä joukossa rikkaita venäläisiä, jotka rakensivat tai rakennuttivat itselleen mahtavia huviloita ja niiden välittömään läheisyyteen hienoja puutarhoja. Monet heistä kuuluivat sivistyneistöön, joilla ei ollut ennakkoluuloja Suomeen tai suomalaisiin nähden ja heidän toiveensa ja unelmansa oli omistaa huvila Suomessa. Ennakkoluulot Suomea kohtaan olivat toisaalla, nimittäin Venäjän kiihkoslaavilaisissa ja hallitsevissa piireissä. Alueelle muuttaneiden sivistyneistön ja talonpoikaisväestön keskuudessa vallitsi hyvä yhteisymmärrys. /2/ Huvila-asutuksen ns. keksijänä pidetään pietarilaista Rafael von Haartmania (kuva 5), joka havaitsi alueen luonnonkauneuden ja terveellisen ilmaston ja rakennutti hienon huvilan nimeltään Villa Alice. Tämän esimerkin innoittamana hänen ystävänsä ja tuttavansa ostivat maa-alueita ja rakensivat huviloita. Suomalaisen talonpoikaisväestön kamppaillessa maanomistuksesta valtion kanssa, venäläiset rakensivat aiemmin saaduille tonteilleen useita huviloita, joita he sitten vuokrasivat mm. Pietarin diplomaateille ja ylhäisölle. /2/

15 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 15 (56) Kuva 5 Rafael von Haartman /12/ Kun ranta-alueet oli myyty huvilapalstoiksi, alkoi muiden alueiden rakentaminen. Useat kylät täyttyivät uusista asukkaista, joiden joukossa alkoi olla myös keskisäätyä. Paikkakuntalaiset huomasivat tilaisuuden tulleen, jolloin he ryhtyivät vuokraamaan omia rakennuksiaan kesävieraille ja asuivat itse kesäajan hieman vaatimattomammin esimerkiksi kesätuvassa. /2/ SUOMALAISET HUVILA-ASUKKAAT Vuonna 1910 Pietari oli kolmanneksi suurin suomalaiskaupunki, jossa asui suomalaista, mikä oli 0.92 % kaupungin väestöstä. Aluksi suomalaiset tulivat mm. rakennustöihin sekä palvelutehtäviin, mutta myöhemmin toimivat myös virkamiehen ja upseerin ammatissa. Pietari tarjosi monelle suomalaiselle mahdollisuuksia, joita Suomen puolelta ei löytynyt. Suuri osa suomalaisista työskenteli käsityöammateissa, mikä johtui suomalaisten hyvästä maineesta ja taitavuudesta. Esimerkkeinä poikkeuksellisen korkeasta ammattitaidosta voidaan pitää kolmea jalokivi- ja koruseppää Viktor Aarnea, Edvard Kollinia ja Henrik Wigströmiä, jotka olivat keisarin hovihankkija Fabergèn palveluksessa. Monet Pietarin suomalaisista hankkivat itselleen kesänviettopaikan Terijoen lähistöltä. Vallankumouksen jälkeen moni heistä löysi myös turvapaikan näiltä alueilta. /2/ Vuonna 1905 arvioidaan Terijoella olleen lähes , pääasiassa pietarilaista, kesävierasta, kun asukasluku oli Vuonna 1908 oli Terijoella ja sen lähialueilla n huvilaa ja vuonna 1914 n huvilaa. Tarkkoja tietoja vierasmaalaisten määrästä ei

16 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 16 (56) ole mutta arvellaan määrän nousseen vuonna 1914, lähes :een. Tämän seurauksena oli syntynyt riippuvuussuhde paikkakuntalaisten ja kesäasukkaiden välille. Kun kesävieraiden palveluksista huolehtiminen alkoi tulla päätoimiseksi myös maata viljelevälle väestölle, edellytti tämä tilanteen jatkuvuutta, jonka seurauksena talonpoika alkoi menettää taloudellista asemaansa /1, s. 159/. /2/ Tuohon aikaan laajimmat huvila-alueet olivat Terijoen ranta-alueella Kellomäellä, Kanervassa, Ollilassa, Ollinpäässä, Käkösenpäässä ja Kuokkalassa (kuva 6). Rannalta tontit olivat niin kysyttyjä, että kaupaksi menivät rakennuskelvottomatkin maa-alueet, minne suomalaiset eivät olisi taloaan rakentaneet. /2/ Kuva 6 Terijoen kartta /12/ 2.5 HUVILA-ASUTUKSEN VAIKUTUS Kesäisin väkimäärän kasvaessa tarvittiin lisää palveluita (kuva 7). Paikkakuntalaisten resurssit eivät riittäneet noiden palveluiden tarjoamiseen, vaan väkeä alkoi saapua ulkomailtakin. Huvilojen kiivas rakentaminen toi alueelle ammattitaitoisia rakentajia, jopa Virosta saakka. Mutta kaikki eivät kuitenkaan menneet uudisrakennuskohteelle, vaan töitä riitti myös huviloiden ja niiden ympäristön kunnostamisessa. /2/

17 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 17 (56) Kuva 7 Terijokelaisia kauppapalveluita /12/ Kesävieraiden saapuessa asemalle oli heitä vastassa jopa satoja ajureita, jotka kuljettivat asukkaita asemalta huviloille. Kun vieraiden määrä nousi vähitellen tuhansiin, tarvittiin hevoskyytejä entistä enemmän. Ajureiden (kuva 8) määrä nousi alueella nopeasti 30:stä (v. 1883) aina 500:aan (v. 1910) ja parhaimmillaan ajureiden jono asemalla saattoi olla jopa kilometrin mittainen. Kuljetuskaluston kehittyminen kaksipyöräisistä nelipyöräisiin, kuomulla ja kumipyörillä varustettuihin kieseihin, oli herrasväen mieleen. Kehittynyt kalusto hankittiin yleensä Pietarista. /2/ Kuva 8 Ajureita /6, s. 159/ Väkimäärän lisääntyminen, myös talvella, synnytti ympärivuotiseen asumiseen kelpaavia huviloita. Yhä useampaan talviasuttavaan huvilaan oli saapunut venäläinen asukas.

18 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 18 (56) Muukalaisuus alkoi näkyä kunnan maisemassa, mm. ortodoksiset kirkot kupolikattoineen ja vinoristeineen (kuva 9). Kuva 9 Terijoen Kreikkalaiskatolinen kirkko /12/ Alueen venäläistymiseen eivät paikkakuntalaiset kuitenkaan suhtautuneet suopeasti. Yhä useammat tilat ja maa-alueet menivät venäläisten omistukseen. Tähän epäkohtaan puuttui myös senaatti, jonka ehdotuksesta perustettaisiin komitea alueen taloudellisia asioita tutkimaan. Tämän ehdotuksen toteuttaminen kuitenkin viivästyi, jolloin paikalliset perustivat, vuonna 1907, oman komiteansa em. asioita tutkimaan. Komitea keräsi tietoja venäläisten kesäasutuksen laajuudesta ja laati muistion epäkohtien korjaamiseksi /1, s. 152/. /2/ Huvilakylät alkoivat vähitellen muuttua huvilayhdyskunniksi, joissa erilaiset yhdistykset saivat jalansijaa. Varoja yhdistykset keräsivät erilaisilla tapahtumilla, kuten juhlilla (kuva 10) ja arpajaisilla. Yhdistysten toimesta alettiin kehittää alueen ulkonäköä. Rannalle rakennettiin polkuja (kuva 11) ja aallonmurtajia (kuva 12), purojen yli tehtiin hienoja siltoja, puistoihin ilmestyi uusia hienoja paviljonkeja, penkkejä ja virvokekojuja. Ensimmäinen katuvalaistus rakennettiin vuonna 1909 Terijoen Viertotielle, joka oli päällystetty jyrätyllä sepelillä ja jonka kuntoa pidettiin yllä vuosittaisella

19 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 19 (56) perusparannuksella. Myöhemmin tulleet sähkövalaistukset (v. 1912) ja toripaikat saivat alueen muuttumaan vähitellen kaupunkimaiseksi, mistä kaikki eivät pitäneet. /2/ Kuva 10 Kesäjuhla Seurahuoneen puistossa /6, s. 59/ Kuva 11 Rannan polkuja /12/ Kuva 12 Aallonmurtaja /12/

20 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 20 (56) Venäläisten huvila-asukkaiden lisäksi alueelle alkoi saapua yhä enemmän myös ulkomaalaisia ammatinharjoittajia. Nämä toimivat mm. kauppiaina, suutareina, leipureina, puutarhureina ja talonmiehinä. Asukkaiden mukana tuli myös palvelusväkeä, joka oli suomalaista palvelusväkeä halvempaa ja usein taitamattomampaa. Näitä ja muita kesäasutusta koskevia epäkohtia suomalaiset kritisoivat voimakkaasti lehdistön välityksellä. Viipurilainen Kaleva-lehti kirjoitti jo vuosisadan alussa kesäasutusta koskevista epäkohdista, lähinnä huvilaseutujen heikentyneestä taloudesta. Artikkelit käsittelivät mm. maatalouden heikentynyttä tilaa, jonka taustatekijöiksi oli mainittu lahjoitusmaakauden aikana tapahtunut vieraantuminen maataloudesta sivutuloammattien lisäännyttyä sekä Kannaksen liian ahtaat tilat /3, s. 145/. Kansainvälistymistä kuvaa se, että sanotaan Terijoella puhutun vuonna 1922, jopa 27:ää eri kieltä, mm. japania ja kiinaa mutta eniten venäjää. /2/ Väkijuomien runsas käyttö ja suuri väkimäärä aiheuttivat myös järjestyshäiriöitä. Väkijuoman myynti oli Suomen puolella laitonta mutta rajan tuntumassa Venäjän puolelta väkijuoman ostaminen kävi helposti. Terijoen poliisilaitoksen työntekijöillä riitti töitä ympäri vuorokauden. Ratsupoliisien (kuva 13) kiertely alueella saattoi antaa vain hetken rauhan, kunnes tappelu taas jatkui. /2/ Kuva 13 Terijoen poliisilaitoksen henkilökuntaa vuosisadan alussa /2, s. 30/

21 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 21 (56) Alueella lisääntyneet kauppiaat nostivat liike-elämän nousuun. Suomen markka ja Venäjän rupla olivat käyttökelpoisia maksuvälineitä rajaseudulla. Kauppoja, ja jopa tukkuliikkeitä perustettiin. Vuonna 1897 Terijoella oli 21 vakituista kauppaa, joista yhdeksän oli suomalaisten ja 12 venäläisten mutta jo vuonna 1911 oli kauppoja 46 ja vuoden 1914 veroluettelon mukaan edellisenä vuonna oli yhteensä 380 kaupan tai muun liiketoimen harjoittajaa. /2/ Terijoesta alkoi kehittyä Kannaksen pääkaupunki. Liike-elämän vilkastuessa paikkakuntalaiset eivät olleet ainoita kauppiaita alueella. Kauppojen perustamista kuitenkin, ainakin osittain, kannatettiin veromaksujen toivossa mutta toisin kuitenkin kävi. Kauppiaita saapui aina Turusta saakka perustamaan kesäkauppoja alueelle. Kesäkauppiaiden liikeidea oli yksinkertainen: perustettiin kauppa kesäajaksi, kerättiin voitto, lähdettiin talveksi verotuksen alta pois. Näin verojen maksu jäi lähes täysin paikkakuntalaisten harteille. Parhaana kesäaikana Terijoella arvioidaan olleen satakunta kauppaa ja lisäksi yli sata kulkukauppiasta tarjoamassa tuotteitaan alueen vakituisille ja vieraileville asukkaille. Kulkukauppiaat myivät mm. jäätelöä, leivoksia, pullaa, leipää, kalaa ja leikkikaluja. Italialaiset myivät koruja ja esittelivät marakatteja posetiivin soidessa ja kiinalaiset myivät yleensä silkkikankaita. /2/ Aluksi talonpojille hyödyttömiä ylellisyystavaroita saapui pääasiassa Venäjältä mutta vähitellen nekin tavarat, kuten huonekalut, tulivat komistamaan talonpoikien asutuksia. Monet muutkin perinteiset suomalaiset tavarat vaihdettiin venäläisiin, näitä olivat mm. tupakka, väkijuoma ja vaatteet. Asutuksissa vaikuttivat nyt uuden ajan tuomat muutokset ja ylellisyydet. /2/ 2.6 EPÄVARMUUS TULEVAISUUDESTA ASUKKAIDEN HUOLENA Toisen sortokauden aikana venäläiset pyrkivät heikentämään Suomen autonomiaa. Huvilaasutuksen laajentumista ja muukalaisten saapumista alettiin pitää paikkakuntalaisten mielestä maan hiljaisena valloituksena. Tietoa paikkakuntalaiset saivat kansakoulujen sekä nuorisoseura-aatteen valistus-tilaisuuksista. Isänmaallista ajattelutapaa voimakkaasti levittivät mm. viitenä vuotena Terijoella vietetyt kansalliset laulujuhlat, joissa esiintyivät voimakkaat vaikuttajat mm. P. E. Svinhuvud ja Mikko Uotinen (kuva 14), sekä

22 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 22 (56) tunnetuimmat suomalaiset laulajat, säveltäjät ja kuorot. Pietarilainen sanomalehti kuvasikin laulujuhlia seuraavasti: suomalaiset ovat laulavinaan, mutta todellisuudessa he lataavat pyssyjään /2, s. 39/. /2/ Kuva 14 Mikko Uotinen /2, s. 168/ Suomalaisten ja venäläisten välit alkoivat yleisesti kiristyä. Tästä hyvänä esimerkkinä oli myös ajurilakkoon ajautuminen vuonna Määräyksen mukaan ajureiden olisi pitänyt käyttää venäläisiä asusteita hoitaessaan työtehtäviä. Suomalaiset eivät tähän suostuneet, jolloin heiltä kiellettiin ammatinharjoittaminen. Määräyksiä kuitenkin kierrettiin, koska ajurina toimiminen oli monelle elinehto. Huvila-asukkaiden vetoomuksetkaan eivät auttaneet. Vasta senaatin puuttuminen asiaan toi ajureille vapauden käyttää vapaata asua. /2/ Yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1912, jossa venäläisille annettiin Suomessa samat oikeudet kuin suomalaisille /10/. Venäläiset alkoivat vaatia myös äänivaltaa kuntakokouksessa, jonne he saivatkin puheenjohtajaksi venäläisen Popovin viideksi kuukaudeksi. Tuona aikana pöytäkirjat kirjoitettiin sekä suomeksi että venäjäksi. /2/ Levottomuudet kasvoivat rajaseudulla aina kotietsintöihin ja vagitsemisiin saakka. Venäläisten epäluulot suomalaisia kohtaan kasvoivat, koska monet vallankumoukselliset asettuivat rajakyliin Suomen puolelle toteuttamaan toimintaa tsaarinvallan kaatamiseksi.

23 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 23 (56) Useita karkotuksiakin tehtiin Terijoen kylästä vetoamalla siihen, että kyseiset henkilöt olivat järjestykselle vaarallisia mutta joissain karkotustapauksissa syytä ei edes tiedetty. Tästä syystä karkotettiin Krestyn vankilaan mm. terijokelainen runoilija Mikko Uotinen, joka ei suostunut siihen, että venäjän kieli myös kunnan asiain hoidossa oli ensimmäinen kieli. /2/ Vuonna 1911 elokuussa julisti Venäjän ministerineuvosto Uudenkirkon ja Kivennavan (Terijoki) kunnat erotettavaksi muusta Suomesta ja liitettäväksi Pietarin kuvernementtiin. Tieto ei ollut uusi, vaan sitä oli aikaisemminkin esitetty mutta kukaan ei siihen uskonut. Tähän järjestelyyn vedottiin laajan huvila-asutuksen ja suomalaisten sotavarustelun perusteella. Tästä alkoi kansalaisten yksimielinen ja luja nousu virkavaltaa vastaan. Ympäri Suomea yritettiin järjestää vastalausekokouksia, jotka kuitenkin virkavalta sai puretuksi, koska senaatin päätöksellä annettu laki yleisistä kokouksista kielsi kaikenlaiset mielenosoitukset hallituksen tekemiä päätöksiä vastaan /1, s. 192/. Vuonna 1914 alkanut maailmansota pelasti uhatut pitäjät Venäjään liittämiseltä, sillä lakiehdotus jätettiin ministerineuvostolle helmikuun 25. päivänä vuonna 1914 mutta ministeriön lausuntoja tutkimaan asetettu erityinen työryhmä halusi tehdä muutosesityksen lakiehdotukseen. Uutta lakiehdotusta ei ehditty kuitenkaan valmistaa, sillä kesällä 1914 syttynyt maailmansota syrjäytti erottamiskysymyksen /1, s. 204/. /1, s , 2/ Kesäsesonki oli parhaimmillaan, kun maailmansota alkoi. Paniikinomaisessa tilanteessa hiekkarannat tyhjenivät ja junat täyttyivät pakenevista ihmisistä. Ihmisten paetessa monet huvilat jäivät tyhjiksi ja paikalleen jääneiden kesänviettäjien huolet alkoivat. Sodan aiheuttama elintarvikepula Venäjän puolella alkoi tuntua hinnoissa, jotka kohosivat korkeiksi. Pietarilaiset saapuivat Terijoelle ostamaan elintarvikkeita korkeilla hinnoilla ja tuolloin salakuljetus alkoi yleistyä. Tilannetta ei helpottanut myöskään se, että elintarvikkeiden toimittaminen huvilaseudulle kiellettiin. Tähän asiaan puuttuivat huvilaseudun paikalliset asukkaat, jotka vaativat senaattia perumaan vientirajoitukset. Vientikieltoja helpotettiinkin, ja seurauksena oli kesävieraiden ennätysmäisen aikainen ja runsaslukuinen saapuminen Suomen puolelle, mitä saapumista Venäjän vallankumous (1917) oli osaltaan lisäämässä /1, s. 211/. Alueelle alkoi saapua yhä enemmän saksalaisia ja puolalaisia sotapakolaisia ja heidät oli sijoitettava eripuolille. Vuonna 1915 Terijoen huviloihin sijoitettiin noin 400 puolalaista pakolaista. Kesäasukkaiden tietoon tuli

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA Anu Talka VIIPURIN LÄÄNIN SYRJÄKULMASTA ETELÄ-KARJALAKSI le kutsutaan Suomen historiassa keskiajaksi. Ihmiset olivat tuolloin ja pitkään sen jälkeen ensisijassa perheensä

Lisätiedot

Kesä Salmessa porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa

Kesä Salmessa porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa Kesä Salmessa porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa Ulla Pohjamo pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos kl 2003 2 SISÄLTÖ Alkusanat OSA I: Huvilaelämää

Lisätiedot

Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten

Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten VUOKSEN HISTORIA OSANA ETELÄISEN SAIMAAN HISTORIAA GeoVuoksi-hanke Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten 1 SISÄLLYS Ennen 1500-lukua 2 1500-1617: sotakaudesta Stolbovan rauhaan

Lisätiedot

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Julkaistu Terjokkoisessa 1/2010 Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Eero Rautanen 1000-luvun alussa, jolloin Suomi oli vielä heimoasteella, sen sivuilla olevat valtakunnat Ruotsi ja Novgorod pyrkivät

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori WÄHÄLASTEN UUSIKAUPUNKI - OPETTAJAN MATERIAALI SISÄLLYSLUETTELO 1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa 2. LÖYSIN KYMMENEN PENNIÄ! 8 Kaupunginlahti 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ

Lisätiedot

SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN

SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN Seppo Zetterberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti

Lisätiedot

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008 M E R J A K I H L A R I M O N O N E N TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008

Lisätiedot

ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN

ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN keskittämisetuihin Keimo Sillanpää Tommi Ålander Elopellolta eukonkantoon, Kaskisavuilta Sonkajärven Osuuspankki 1908-2008 ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN Sonkajärven Osuuspankki

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PALOKUNNAN JOHDON TERVEHDYS On kulunut 15 vuotta siitä, kun edellisen kerran juhlistimme syntymäpäiviämme. Aikaa on kulunut, ja toiminta

Lisätiedot

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v.

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI SISÄLLYSLUETTELO Osa 1 1. Historiikin

Lisätiedot

1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR

1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR 1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR SISÄLLYS HEIJASTUKSIA KUVASTIMESSA, MÄKISEN KUVASTIN OY 60 VUOTTA 1. PEILI SUOMESSA 2. KAARLO JA MARTTA MÄKINEN MÄKISEN KUVASTIN OY:N PERUSTAJAT 3. YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ 1962 2012 KAMPINKADUN ISÄNTÄ 1 2 SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kurkistuksia Espooseen. - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta

Kurkistuksia Espooseen. - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta Kurkistuksia Espooseen - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta Kurkistuksia Espooseen - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta Sisältö Espoolaiset 6 Asuminen Espoossa 9 Espoon rakentuminen

Lisätiedot

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA Rajaseutujuhlia 1 Parikkalan kunta Hyvää Joulua ja menestyksekästä Tervolan kunta www.visittervola.fi SIVUNVALMISTUS- JA PAINOPALVELUA

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 2 2012 TARVASJOELLA EI HÖTKYILLÄ

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 2 2012 TARVASJOELLA EI HÖTKYILLÄ TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 2 2012 TARVASJOELLA EI HÖTKYILLÄ Talvipäivä Tarvasjoella. Kuva Eeva Sisso Leppoisa tervehdys kaikille tämän julkaisun lukijoille. Lämmintä on riittänyt

Lisätiedot

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä.

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä. YLEVÖITTÄÄ ARJEN ALVAR AALTO Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä Kela YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ 4/2003 SISÄLLYSLUETTELO SODERVANIE SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ MATKAILUSSA ON KEHITTÄMISEN VARAA Matti Aira...5

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi

Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi 100 vuotta osuuspankkitoimintaa Ilomantsissa Keimo Sillanpää Tommi Ålander Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi 100 vuotta osuuspankkitoimintaa Ilomantsissa Keimo Sillanpää

Lisätiedot

KOTISEUTUJULKAISU 2010

KOTISEUTUJULKAISU 2010 9 KOTISEUTUJULKAISU 2010 Lehden julkaisija: WIRMO -SEURA ry Sisällysluettelo 2011 Arvoisa lukija, Marja Virpi...1 Surutoin Gadolinen puutarha, Kari Ahtiainen, Victoria Kulmala...3 Evald Kallion elämäntarina,

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot

Sisältö. Maiseman synty. Puurakentamisen historiaa ja nykypäivää Haapaniemen kadettikoulu Tuhansien vuosien tulva

Sisältö. Maiseman synty. Puurakentamisen historiaa ja nykypäivää Haapaniemen kadettikoulu Tuhansien vuosien tulva Aika matka Aika matka on parin kilometrin pituinen ympäristöpolku, joka kertoo sinulle 12 tarinaa Ran- tasalmen geologisesta ja kulttuurihistoriasta 1800 miljoonan vuoden takaisista ajoista nykypäiviin.

Lisätiedot

Inkeriläisten viesti 5 6/2013

Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Suomen Inkeri-liitto ry Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Inkeriläisten kesäjuhlat Ikiaikaisia luostareita matkakertomus Inkeriläiset Kuka kukin on Viron inkeriläisten kesäjuhlat Haapsalussa kokouskutsu ja

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 n Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Taitto: Paino: Juhani Silván (vastaava), Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg n Kotiseutuyhdistys ry. c/o

Lisätiedot

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila VEHKAJÄRVI Eilen, tänään, huomenna Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma kuva: Kyösti Anttila sivu 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Kylän esittely Vehkajärvi - kylä vedenjakajalla... 3 Vehkajärven

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

Lauri Kärkkäinen Kiuruveden pojasta Helsingin kaupungingeodeetiksi

Lauri Kärkkäinen Kiuruveden pojasta Helsingin kaupungingeodeetiksi Maanmittaus 84:1 (2009) 5 Lauri Kärkkäinen 1903 1988 Lauri Kärkkäinen Kiuruveden pojasta Helsingin kaupungingeodeetiksi Risto Kärkkäinen 6 Lauri Kärkkäinen Kiuruveden pojasta Helsingin kaupungingeodeetiksi

Lisätiedot

Ojoinen Story. Tekijänoikeudet periytyvät jälkeeni Sanni Myllymaalle ja Vilma Lohistolle Uuteenkaupunkiin.

Ojoinen Story. Tekijänoikeudet periytyvät jälkeeni Sanni Myllymaalle ja Vilma Lohistolle Uuteenkaupunkiin. Ojoinen Story Tämä on jatkuvasti uusiutuva käsikirjoitus Ojoisten asioista. Alkuperäiseen tekstiin tulee jatkuvasti lisää uusia muistikuvia itseltä ja muiltakin, joten käsikirjoitus elää elastisena tästä

Lisätiedot